Page 1

cmyk

ÕæÕæñ ¥æ »Øæñ ÚÔUÐ

¥æð3×÷ ÖêÖéüß SßÑР̈âçßÌéßüÚð‡Ø¢ Ö»æðü ÎðßSØ Ïè×çãUÐ çÏØæð Øæð ÙÑ Âý¿æðÎØæÌ÷H

cmyk

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ȤæðÙÑ ®v{x}-w{yw®® Èñ¤âÑ ®v{x}-w{|w®® ×æð. 0~z~wz-®®vvw, 0~||~®-®®vww

çÂSÅUÜ ·¤è Ùæð·¤ ÂÚU àæÚUæÕ ·ð¤ ÆðU·ð¤ âð ÜêÅUè Ù»Îè, ×æ×Üæ ÎÁü ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ SÍæÙèØ ç·¤çÜØæ´ßæÜè Õæ§üUÂæâ ÂÚU çSÍÌ °·¤ àæÚUæÕ ·ð¤ ÆðU·ð¤ ÂÚU ·¤æØüÚUÌ ÃØçQ¤ âð ÕèÌè ÚUæÌ x ¥™ææÌ Üæð»æð´ Ùð çÂSÅUÜ ·¤è Ùæð´·¤ ÂÚU ãUÁæÚUæð´ M¤Â° ·¤è Ù»Îè ÜêÅU Üè ¥æñÚU ȤÚUæÚU ãUæð »°Ð ÍæÙæ Ù´ÕÚU v ·¤è ÂéçÜâ Ùð ¥™ææÌ Üæð»æð´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ×æ×Üæ ÎÁü ·¤ÚU Áæ´¿ àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñUÐ Âýæ# ÁæÙ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ¥æÙ´Î Ù»ÚUè »Üè Ù´. y çÙßæâè Á×ÙæÎæâ Âé˜æ ×é´àæèÚUæ× Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßæð ç·¤çÜØ´æßæÜè Õæ§UüÂæâ ÂÚU çSÍÌ °·¤ àæÚUæÕ ·ð¤ ÆðU·ð¤ ÂÚU ·¤æØüÚUÌ ãñU ¥æñÚU »Ì ÚUæç˜æ ·¤ÚUèÕ ~ ÕÁð ÌèÙ Øéß·¤ °·¤ ·¤æÚU ÂÚU âßæÚU ãUæð·¤ÚU ¥æ° ¥æñÚU ©Uâ·¤è ·¤ÙÂÅUè ÂÚU çÂSÅUÜ Ü»æ·¤ÚU ©Uâ·ð¤ Âæâ ×æñÁêÎ ·¤ÚUèÕ v® ãUÁæÚU ·¤è Ù»Îè

Üð·¤ÚU ȤÚUæÚU ãUæð »°, ©UâÙð ÌéÚ´UÌ §Uâ ÕæÌ ·¤è âê¿Ùæ ÍæÙæ Ù´ÕÚU v ·¤è ÂéçÜâ ·¤æð Îè çÁâ ÂÚU °â°¿¥æð ÕÜ·¤æÚU çâ´ãU ß °â¥æ§üU ÚUæÁ ·é¤×æÚU ÂéçÜâ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ âçãUÌ ×æñ·ð¤ ÂÚU Âãé´U¿ð´ ¥æñÚU Áæ´¿ àæéM¤ ·¤ÚU ÎèÐ ÂéçÜâ Ùð Á×ÙæÎæâ ·ð¤ ØæÙ ÂÚU ¥™ææÌ Üæð»æð´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ Öæ´Îâ ·¤è ŠææÚUæ x}w, xy ¥æ§üUÂèâè ß ¥æ×ü °·¤ÅU ·¤è ŠææÚUæ wz, w|, zy, z~ ·ð¤ ÌãUÌ ×é·¤Î×æ Ù´ÕÚU }x ÎÁü ·¤ÚU çÜØæ ãñUÐ §UŠæÚU ÁÕ »Ì ÚUæç˜æ ƒæÅUÙæ ·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ âð §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÂêÀUæ »Øæ Íæ Ìæð ÂéçÜâ Ùð ÕÌæØæ Íæ ç·¤ Îæð àæÚUæÕ ·¤è ÕæðÌÜæð´ ·¤æ Ûæ»Ç¸æ Íæ ·¤æð§üU ÕÇ¸è ƒæÅUÙæ ÙãUè´ ãé§üU ãñUÐ ÂéçÜâ ×æ×Üð ·¤è »ãUÙÌæ âð Áæ´¿ ·¤ÚU ÚUãUè ãñUÐ

email:- sarhad.kesri@gmail.com, sarhadkesri@yahoo.com

Øéß·¤ ØéßÌè ·¤è ·¤èÅUÙæàæ·¤ ÂèÙð âð ×æñÌ È¤æçÁË·¤æ vy קüUÑ ¥æÁ °·¤ Âýð×è ÁæðǸð Ùð ·¤èÅUÙæàæ·¤ Îßæ çٻܷ¤ÚU ¥æˆ×ãUˆØæ ·¤ÚU Üè ãñUÐ âê˜æ ÕÌæÌð ãñ´U ç·¤ SÍæÙèØ Šæè´»Ç¸æ ·¤æÜæðÙè çÙßæâè »èÌæ ¥æñÚU »æ´Šæè Ù»ÚU çÙßæâè ÙÚÔUàæ ·é¤×æÚU àæ×æü ·ð¤ Õè¿ ·¤çÍÌ M¤Â âð Âýð× â´Õ´Šæ ÍðÐ ¥æÁ ÎæðÙæð´ ·¤æð ÚUæ×ÂéÚUæ ·ð¤ çÙ·¤ÅU Üæð»æð´ Ùð ÌǸÂÌð ãéU° Îð¹æ ¥æñÚU §Uâ·¤è âê¿Ùæ °ÕêÜð´â v®} ·¤æð ÎèÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÎæðÙæð´ ·¤æð çâçßÜ

¥SÂÌæÜ ×ð´ Îæç¹Ü ·¤ÚUßæØæÐ ÁãUæ´ ãUæÜÌ »´ÖèÚU Îð¹Ìð ãéU° ÎæðÙæð´ ·¤æð ȤÚUèη¤æðÅU ÚðȤÚU ·¤ÚU çÎØæ »ØæÐ ×»ÚU ÚUæSÌð ×ð´ ãUè ÎæðÙæð ·¤è ×æñÌ ãæ𠻧üUÐ ©UŠæÚU ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤Áð ×ð´ Üð·¤ÚU ÂæðSÅU ×æÅüU× ·ð¤ çÜ° çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ·¤è ×æð¿üÚUè ×ð´ ÚU¹ßæ çÎØð ãñ´UÐ ÂéçÜâ ¥æñÚU ÇUæòÅUÚUæð´ ¥ÙéâæÚU ÎæðÙæð´ Ùð ·¤æð§üU ·¤èÅUÙæàæ·¤ Îßæ ·¤æ âðßÙ ç·¤Øæ ãñUÐ

¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè

Âýð× ·é¤×æÚU ·é¤ÜçÚUØæ, ÖæÁÂæ ÂýˆØæàæè Õð»æ´ßæÜè ÁæðÙ

×ëÎé Öæáè, ·é¤àæÜ ÚUæÁÙèçÌ™æ, ÚUæÁÙèçÌ ·¤æð âðßæ ·¤æ ×æŠØ× ÕÙæÙð ßæÜð, çÁÜæ ÂçÚUáÎ ·ð¤ ÁæðÙ Õð»æ´ßæÜè âð ÖæÁÂæ ÂýˆØæàæè

Âýð× ·é¤×æÚU ·é¤ÜçÚUØæ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·ð¤ ÁæðÙ ãUèÚUæ´ßæÜè âð ÖæÁÂæ ÂýˆØæàæè

âÚUÕÙ ÚUæ× (ÕÙßæÜæ ãUÙéß´Ìæ)

E-paper: www.facebook.com/sarhadkesari

Sß. ¥ŠØæ·¤ ÙðÌæ ·¤è Šæ×üˆÙè ·¤æð ç×Üè Ùæñ·¤ÚUè

ȤæçÁË·¤æ, vy קüÑ °·¤ âǸ·¤ ãUæÎâð ·¤æ çàæ·¤æÚU §üÅUèÅUè ØêçÙØÙ

Ÿæè ÚUæ× àæÚU‡æ× ¥æŸæ× ×ð´ ÌèÙ çÎßâèØ ·ñ´¤Â â´Âóæ

¿æñ. ÚUæŠææ ·ë¤c‡æ

ßcæü Ñ ~ ¥´·¤ Ñ 3w| ÂëDUÑ 4 ÕéŠæßæÚUU, 1z קüU w®13 (çß·ý¤×è 2070) ÎñçÙ·¤ ÂýæÌÑ ·¤æÜèÙ ×êËØÑ v M¤

·ñ´¤Â ×ð´ âÚUæãUÙèØ âðßæ°´ ÎðÙð ßæÜð ÇUæÅUÚUæð´ ·¤æ ãUé¥æ â×æ٠ȤæçÁË·¤æ, vy קüU (â´Îè ÆUæ·é¤ÚU/Îè·¤ Ùæ»ÂæÜ)Ñ SÍæÙèØ Ÿæè ÚUæ× àæÚU‡æ× ¥æŸæ× ×ð´ vw קüU âð ¿Ü ÚUãð´U ÌèÙ çÎßâèØ ãUaUè °ß´ ÁæðǸ ÚUæð» Áæ´¿ ·ñ´¤Â ·¤æ ¥æÁ â×æÂÙ ãUæð »ØæÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéØð ×éØ âæŠæ·¤ °ÇUßæð·ð¤ÅU ÚUæÁ ·ë¤c‡æ ÆUÆU§üU ß ÎèÙæ ÙæÍ â¿Îðßæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ·ñ´¤Â ×ð´ ·¤æðÜ·¤ææ âð çßàæðá ÌæñÚU ÂÚU ÂãUé´¿ð ãUaUè ÚUæð» çßàæðá™æ ÇUæ. ·¤×Ü ·´¤ÕæðÁ mUæÚUæ ¥ÂÙè ÅUè× ·ð¤ âæÍ âðßæ°´ ÂýÎæÙ ·¤è »§üUÐ ÌèÙ çÎÙæð´ ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ©U‹ãUæð´Ùð w|® ÚUæðç»Øæð´ ·¤æ ¿ñ·¤ ¥Â ç·¤ØæÐ §Uâ ·ñ´¤Â ·ð¤ ÎæñÚUæÙ çȤçÁØæðÍñÚÔUçÂSÅU ÇUæ. ×ÙéÁ Îê×Ǹæ ß çÇUÜæ§UÅU ÜñÕ ·ð¤ â´¿æÜ·¤ ãUçÚU‹Îý çâ´ãU ãñUŒÂè mUæÚUæ âÚUæãUÙèØ âðßæ°´ ÂýÎæÙ ·¤è »§üUÐ ¥æÁ ÎðÚU ÚUæÌ ¥×ëÌßæ‡æè ÂæÆU ·ð¤ ÕæÎ Ÿæè ÚUæ× àæÚU‡æ× ÂçÚUßæÚU mUæÚUæ ÇUæ. ·´¤ÕæðÁ, ÇUæ. ÇêU×Ǹæ ß ãñUŒÂè çÇUÜæ§üUÅU ·¤æð â×æÙ ç¿‹ãU ÂýÎæÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çßàæðá ÌæñÚU ÂÚU Üæð»æð´ ·¤æð ×ÚU‡ææðÂÚUæ´Ì Ùð˜æÎæÙ ·ð¤ ÂýçÌ ÂýæðˆâæçãUÌ ·¤ÚUÙð ßæÜð âæðàæÜ ßðÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè ·ð¤ ÂýŠææÙ çàæÿææ çßÎ ÚUæÁ ç·¤àææðÚU ·¤æÜÇ¸æ ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ·ð¤ â´Âæη¤ ÚUæ·ð¤àæ Ùæ»ÂæÜ, ÚUæðàæÙ ÜæÜ ÖÆðUÁæ, Âê‡æü ¿´Î Õ^åU Âêßü ¿ðØÚU×ñÙ, â´Ìæðá ÁéÙðÁæ, Á»Îèàæ ¿´Îý ·¤ÅUæçÚUØæ, ¥àææð·¤ âé¹èÁæ, çßÁØ »ýæðßÚU, ÇUæ. Âóææ ÜæÜ »é#æ, âéÚÔUàæ ÀUæÕǸæ, ¥×¸ëÌ »éÕÚU, âÌèàæ ·é¤×æÚU, ¥æàææ ÆUÆU§ü, ×æÜÌè â¿ðÎßæ, âè×æ ßæðãUÚUæ âçãUÌ ¥‹Ø âæŠæ·¤ ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ

·ð¤ ×æÜßæ ÁæðÙ ·ð¤ ÂýŠææÙ Sß. â´Áèß ÙæÚ´U» ·¤è Šæ×üˆÙè ’ØæðçÌ ÙæÚ´U» ·¤æð ÌÚU⠷𤠥æŠææÚU ÂÚU âÚU·¤æÚU ·¤è ¥æðÚU âð Ùæñ·¤ÚUè Îð Îè »§üU ãñUÐ ©U‹ãð´U ÕèÇUèÂè¥æð ·¤æØæüÜØ È¤æçÁË·¤æ ×ð´ Ü·ü¤ ·¤è Ùæñ·¤ÚUè Îè »§Uü ãñUÐ ¥æÁ ©U‹ãUæð´Ùð ÕèÇUèÂè¥æð ¥L¤‡æ çÁ´ÎÜ ·¤è ×æñÁêλè ×ð´ ¥ÂÙæ ÂÎÖæÚU »ýãU‡æ ·¤Ú çÜØæ ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýÎðàæ ÂýŠææÙ Áâçß‹ÎÚU çâ´ãU çâhUê Ùð Sß. ÙæÚ´U» ·¤è ˆÙè ·¤æð Ùæñ·¤ÚUè ÎðÙð ÂÚU âÚU·¤æÚU ·¤æ ¥æÖæÚU ÁÌæØæ ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÁÜæŠØÿæ Áâçß´ÎÚU çâ´ãU ¥çÜØæÙæ, ȤæçÁË·¤æ Üæò·¤ ÂýŠææÙ ¥×ÙÎè çâ´ãU ÕÚUæǸ, S߇æü çâ´ãU Ö»Ìæ, Á»×èÌ çâ´ãU, â´Âê‡æü çßÚU·¤, âéÚUÁèÌ çâ´ãU âæðÉUè, ãUÚUÙð·¤ çâ´ãU, ·é¤ÜÎè çâ´ãU, ÚUæÁèß ·é¤·¤Ç¸ðÁæ, â´Áèß ¥´»è, ¥ç×Ì ÀUæÕÇ¸æ ¥æçÎ ·ð¤ ¥Üæßæ ¥‹Ø ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

ç·¤âæÙæð´ ·¤è ×æðÅUÚUæð´ ·¤æ ÜæðÇU ÕɸUæ° âÚU·¤æÚUÑ Âýlê×Ù

ȤæçÁË·¤æ, vy קü (·ë¤c‡æ ÌÙðÁæ/çßçÂÙ àæ×ü)Ñ ÖæÚUÌèØ ç·¤âæÙ ØêçÙØÙ (ܹæðßæÜ) ·¤è ÕñÆU·¤ çÁÜæŠØÿæ ÂýÎêׇæ Õð»æ´ßæÜè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãéU§üUÐ çÁâ×ð´ ç·¤âæÙæð´ ·¤è â×SØæ¥æð´ ÂÚU çß¿æÚU ç·¤Øæ »ØæÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ ÂýÎêׇæ Õð»æ´ßæÜè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßãU ·¤æÅUè »§üU ȤâÜ ·¤æ Áð Ȥæ×ü ÁM¤ÚU Üð´ ¥æñÚU ÙÚU×ð ß ŠææÙ ·¤æ ÕèÁ ¹ÚUèÎÌð â×Ø Â·¤æ çÕÜ ÜðÙæ Ù ÖêÜð´Ð ©U‹ãUæð´Ùð âÚU·¤æÚU âð ¥ÂèÜ ·¤è ç·¤ Áæð ç·¤âæÙ çÕÁÜè ·¤è ×æðÅUÚUæð´ ·ð¤ ÜæðÇ ÕÉUæÙæ ¿æãUÌð ãñ´U, ©U‹ãð´U °·¤ ÕæÚU çȤÚU ×æñ·¤æ çÎØæ Áæ°Ð §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÁâÕèÚU çâ´ãU, ×Ü·¤èÌ çâ´ãU, çÀ´UÎæ ÕÚUæǸ, ÕæÁ çâ´ãU, Áâ·¤ÚUÙ çâ´ãU, ÕÜÎðß çâ´ãU, »éÚUÎæâ çâ´ãU, Áâçß´ÎÚU çâ´ãU, âæðãUÙ çâ´ãU, çÙàææÙ çâ´ãU çÉUËÜæð, ·¤ÚUÌæÚU çâ´ãU, ÁâßèÚU çâ´ãU, ÕêÅUæ çâ´ãU ¥æçÎ ·ð¤ ¥Üæßæ ¥‹Ø ç·¤âæÙ ×æñÁêÎ ÍðÐ

ãU×æÚÔU ØãUæ´ ãUÚU Âý·¤æÚU ·ð¤ Üã´U»æ, ¿æðÜè, È´ñ¤âè âêÅU ·¤è çSÅUç¿´» ·¤è ÁæÌè ãñUÐ

Ÿæè »‡æÂçÌ ÕéçÅU·¤ °´ÇU SÅUèç¿´» âð´ÅUÚU »Üè ¿æñŠæçÚUØæ´, ȤæçÁË·¤æÐ ~}vzx-y~xzz ÙæðÅUÑ »ËÁü âðÜÁ×ñÙ ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ ÇKêÅUè ×æ˜æ | ƒæ´ÅðUÐ

ãU×æÚÔU ØãUæ´ ÂÚU Âýèç×Ø× ·¤è ç·¤àÌð´, çÕÁÜè ·ð¤ çÕÜ, Õè°â°Ù°Ü ·ð¤ çÕÜ, ÃãUè·¤Üæð´ ·ð¤ ÅñUâ ÖÚUÙð ·¤æ çßàæðá ÂýÕ´Šæ ãñUÐ

·ð¤ ¿éÙæß ç¿‹ãU ·¤×Ü ·ð¤ Èê¤Ü ÂÚU v~ קüU ·¤æð ×æðãUÚU Ü»æØð´ ß çß·¤æâ ·¤è »çÌ ·¤æð çÙÚ´UÌÚU ÁæÚUè ÚU¹ð´Ð

Surinder Sachdeva

M.D.R.T. LIC & Post Office

office: CycleBazar, Fazilka

Áæ»ÚU‡æ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜØð â´Â·ü¤ ·¤ÚÔ´UÑ âæçãUÜ ÖÁÙ ×´ÇUÜèÐ ×æð. ~}vz}-{vyvy

M. 98156-00176, 01638-266676 (O)

ÁØ ×æÌæ Îè

ÚUæÁð‹Îý Ûæè´Ûææ Ù·é¤Ü Ûæè´Ûææ Âêßü âÎSØ Âêßü âÚ´¿ Üæ·¤ âç×çÌ »æ´ß Õð»æ´ßæÜè »æ´ß ãUèÚUæ´ßæÜè

·ë¤c‡æ ÜæÜ Õð»æ´ßæÜè

â×SØæ ·¤æð§üU Öè ÁǸ â𠹈×

·¤ÕèÚUæ ÁÕ ãU× ¥æØð Á»Ì ×ð´, Á» ã´âæ ãU× ÚUæðØð, °ðâè ·¤ÚUÙè ·¤ÚU ¿Üð, ãU× ã´Uâð Á» ÚUæðØðÐ

¥æ·¤æð ÕÇð¸U Îé¹è NÎØ ·ð¤ âæÍ âêç¿Ì ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ ãU×æÚÔU Âê’Ø

Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU Áè âæßÙâé¹æ ·¤æ ÎðãUæßâæÙ çÎÙæ´·¤ y קüU w®vx ·¤æð ãUæð »Øæ ãñÐ ©UÙ·¤è ¥æçˆ×·¤ àææ´çÌ ãðÌé ÚUS× Â»Ç¸è çÎÙæ´·¤ vz קüU w®vx, ÕéŠæßæÚU ·¤æð ÎæðÂãUÚU vw âð v ÕÁð Ì·¤ ÚUæ× ÂñÜðâ, ¥ÕæðãUÚU ÚUæðǸ, ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ãUæð»èÐ àææð·¤æ·é¤ÜÑ ×ÙæðÚU×æ Îðßè âæßÙâé¹æ (Šæ×üˆÙè) ×æðãUÙè Îðßè âæßÙâé¹æ (ÖæÖè) (Šæ×üˆÙè Sß. Ö´ßÚU ÜæÜ âæßÙâé¹æ) ÚæUÁð‹Îý çâ´ãU âæßÙâé¹æ-·é¤âé× ·´¤ßÚU (Öæ§üU-ÖæÖè) °ß´ â×SÌ âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ×ñ. ÚUçß‹Îý çâ´ãU «¤áÖ ·é¤×æÚ, UȤæçÁË·¤æÐ ×ñ. ÙÍ×Ü Ö´ßÚU ÜæÜ, ȤæçÁË·¤æÐ ÚUæÁæ çâÙð×æ, ȤæçÁË·¤æÐ ×æð. ~}zzw-®w®yv, ~}}}v-y}~wv ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU ÙãUè´ ÖðÁð Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

’ØæðçÌá â×ýæÅU

ÚUçß‹Îý çâ´ãU-·¤Ù·¤ ÂýÖæ (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) âéÚÔU‹Îý çâ´ãU-ç˜æÜæð·¤ âé´ÎÚUè (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) Øé»ÚUæÁ çâ´ãU-¥´Áê (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) ŠæèÚUÁ ·é¤×æÚU-âé×Ù (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) ×èÙæÿæè-ãUSÌÂæÜ Õ‘ÀUæßÌ (Âé˜æè-Îæ×æÎ) «¤áÖ ·é¤×æÚU-çàæËÂæ (Âæñ˜æ-Âæñ˜æߊæé) ·é¤×æÚU â´Öß-âæðÙÜ (Âæñ˜æ-Âæñ˜æߊæé) ¥çÖÙß-L¤ç¿·¤æ (Âæñ˜æ-Âæñ˜æߊæé) ·¤èçÌü-ÚUÁÌ Õñ»æ‡æè (Âæñ˜æè-Îæ×æÎ) âéŠææ-âéŠæèÚU ·é¤×æÚU, ¥´ç·¤Ì, ÂýðÚU‡ææ (Âæñ˜æ-Âæñ˜æè) «¤çá·¤æ, ãUáüߊæüÙ, ¥æçÎÌæ (ÂǸÂæñ˜æ-ÂǸÂæñ˜æè)

¥™ææÌ ÃØçQ¤Øæð´ ·¤æð Á×èÙ çιæÙð »Øæ ÂýæðŒÅUèü ÇUèÜÚU »æØÕ çȤÚUôÁÂéÚU, vy קü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ Ù»ÚU ·¤è Ö»Ì çâ¢ãU ·¤æÜôÙè âð »Ì ¼ðÚU àææ× ·é¤À ÃØçÌØô´ ·¤æð Á×èÙ ç¼¹æÙð ·ð¤ çÜ° ƒæÚU âð »Øæ ÂýæðÂÅUèü ÇUèÜÚU ¥Öè Ì·¤ ßæçÂâ ƒæÚU ÙãUè´ ÜæðÅUæ ãñUÐ ©Uâ·ð¤ ÂçÚUÁÙæð´ Ùð ©Uâ·ð¤ ¥»ßæ ãUæðÙð ·¤è ¥æàæ´·¤æ ÁæçãUÚU ·¤è ãñUÐ ƒæÚU âð »æØÕ ãéU° ÂýæðÂÅUèü ÇUèÜÚU ·¤ô ÌÜæàæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÂçÚUÁÙô´ Ùð ÍæÙæ çâÅUè ÂéçÜâ ·¤ô çÜç¹Ì ÌõÚU ÂÚU çàæ·¤æÌØÌ ·¤è ãñU, Üðç·¤Ù ¥Öè Ì·¤ ÂéçÜâ Ùð ·¤ô§ü Öè ×æ×Üæ ¼Áü ÙãUè´ ç·¤Øæ ãñUÐ ƒæÚU âð ÚUãUSØ×Ø É´U» âð »æØÕ ãéU° ÂýæðÂÅUèü ÇUèÜÚU ¥çÙÜ ·¤ÅUæçÚUØæ ·ð¤ çÂÌæ ¥ô× Âý·¤æàæ ·¤ÅUæçÚUØæ Ùð ÕÌæØæ âô×ßæÚU ·¤è ¼ôÂãUÚU ·ð¤ â×Ø ·é¤ÀU Üô» ·¤æÚU ×ð´ âßæÚU ãUô·¤ÚU ¥çÙÜ ·ð¤ Âæâ Á×èÙ ¼ð¹Ùð ·ð¤ çÜ° ¥æ° ÍðÐ çÁâ·ð¤ Âà¿æÌ ¥çÙܤ ©UÌ ·¤æÚU âßæÚU Üô»ô´ ·¤ô Á×èÙ ç¼¹æÙð ·ð¤ çÜ° ©UÙ·ð¤ âæÍ ¿Üæ »ØæÐ Üðç·¤Ù ¥Öè Ì·¤ ßãU ƒæÚU ßæçÂâ ÙãUè´ ÜõÅUæ ãñUÐ ¥ô× Âý·¤æàæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥çÙÜ ·ð¤ ƒæÚU Ùæ ÜõÅUÙð ÂÚU ©U‹ãUô´Ùð ©Uâ·¤ô ·¤æȤè ÌÜæàæ ç·¤Øæ, Üðç·¤Ù ©Uâ·¤æ ·¤ô§ü âéÚUæ» ¥Öè Ì·¤ ÙãUè´ ç×Üæ ãñUÐ ¥çÙÜ ·ð¤ çÂÌæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ©U‹ãð´U àæ·¤ ãñU ç·¤ Áô ÃØçÌ ©Uâð âæÍ Üð »Øð ãñ´U ©U‹ãUæð´Ùð ãUè ©Uâð ¥»ßæ ç·¤Øæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ÂýàææâÙ °ß¢ ÂéçÜ⠷𤠩U“ææçÏ·¤æçÚUØô´ âð »éãUæÚU Ü»æ§ü ãñU ç·¤ ¥çÙÜ ·¤ô ÌÜæàæ ·¤ÚU·ð¤ âãUèâÜæ×Ì ƒæÚU ßæÜô´ ·¤ô âõ´Âæ Áæ°Ð ©UÏÚU, §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÁÕ ÍæÙæ çâÅUè ×ð´ â¢Â·ü¤ ç·¤Øæ »Øæ Ìô ßãUæ¢ ÂÚU ÌñÙæÌ ·¤×ü¿æçÚUØô´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çàæ·¤æØÌ ÂÚU Á梿 ·¤è Áæ ÚUãUè ãñU, Á˼ ãUè ×æ×Üð´ ·¤è â“ææ§ü ·¤ô âæ×Ùð ¥æ ÁæØð»èÐ

Áñâð ·¤æÚUæðÕæÚU, Ùæñ·¤ÚUè, çßÎðàæ Øæ˜ææ, àææÎè ×ð´ M¤·¤æßÅU, âæñÌÙ âð ÀéUÅU·¤æÚUæ, ¥¿æÙ·¤ ×æØæ Âýæ#è, »é# ÚUæð», ×Ù¿æãUè àææÎè ƒæÚU ÕñÆðU v®v ÂýçÌàæÌ »æÚU‹ÅUè ·ð¤ âæÍ °·¤ Ȥæð٠ܻ水 çÁ‹Î»è â´ßæÚÔU´Ñ

×æð. ®~~w}-|v{|x}

Free Installation Spilt AC Authorized Dealer:

KATARIA & CO.

Indira Mkt. Fazilka M. 98727-91993


2

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

â´Âæη¤èØ

ÂýÎðàæ âÚU·¤æÚÔU´ »æðßæ ·¤è ÌÁü ÂÚU ¿Üð´ Ìæð ·¤× ãUæð â·¤Ìð ãñ´U ÂñÅþUæðÜ ·ð¤ Îæ× ÁÕ âð ØæÎ ãñ, ¥ÂÙð Îðàæ ×ð´ ÂðÅþôÜ ÇèÁÜ âð ×ã´»æ ÚUãæ ãñÐ ÎéçÙØæ ·Ô¤ ’ØæÎæÌÚU Îðàæô´ ×ð´ ÂðÅþôÜ ¥õÚU ÇèÁÜ ·Ô¤ Îæ× Ü»Ö» ÕÚUæÕÚU ãè ãôÌð ãñ´Ð Üðç·¤Ù ÖæÚUÌ ×ð´ °·¤ °ðâæ ÚUæ’Ø ãñ, Áãæ´ ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ÇèÁÜ âð ·¤× ãñ´Ð Øã ÚUæ’Ø ãñ »ôßæ, Áãæ´ âÚU·¤æÚU Ùð ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ÂÚU ßñÅU ®.v ÂýçÌàæÌ ƒæÅUæ çÎØæ, çÁââð ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ÇèÁÜ âð {® Âñâð ÂýçÌ ÜèÅUÚU ·¤× ãô »°Ð ßãæ´ ÂðÅþôÜ ¥Õ zw.v® L¤ÂØð ÜèÅUÚU ãñ, ÁÕç·¤ ÇèÁÜ zw.|® L¤ÂØðÐ ÕãéÌ ÂãÜð ÁÕ ·¤æÚUð´ çâȤü ¥×èÚU Üô»ô´ ·Ô¤ Âæâ ãôÌè Íè´ ¥õÚU ׊Ø× ß»èüØ ÃØçQ¤ ·¤æÈ¤è ·¤×æ ¿é·¤Ùð ·Ô¤ ÕæÎ Öè S·¤êÅUÚU Øæ ×ôÅUÚU âæ§ç·¤Ü ¹ÚUèÎ â·¤Ìæ Íæ, ÌÕ âÚU·¤æÚU Ùð Øã ÌØ ç·¤Øæ ç·¤ ÂðÅþôÜ ¥×èÚU Üô»ô´ ·¤æ §ü´ÏÙ ãñ ¥õÚU ÇèÁÜ »ÚUèÕ Üô»ô´ ·¤æ, UØô´ç·¤ ÇèÁÜ âð âæßüÁçÙ·¤ ÂçÚUßãÙ ØæÙè Õâð´ ¥õÚU ÚUðÜ»æçǸØæ´ ¿ÜÌè ãñ´ Øæ ç·¤âæÙ ÇèÁÜ Â´Â ¿Üæ·¤ÚU çâ´¿æ§ü ·¤ÚUÌð ãñ´Ð Øã Öè âô¿æ »Øæ ç·¤ ¥»ÚU ÇèÁÜ ×ã´»æ ãé¥æ, Ìô ÚUðÜ»æçǸØô´ ¥õÚU Åþ·¤ô´ ·¤æ ç·¤ÚUæØæ Õɸð»æ ¥õÚU §â·Ô¤ ÙÌèÁð ×ð´ ×ã´»æ§ü Õɸð»èÐ §â ßÁã âð ÇèÁÜ ÂÚU ÖæÚUè âçâÇè Îè »§ü, ·Ô¤ÚUôçâÙ ÂÚU ¥õÚU Öè ’ØæÎæ âçâÇè Îè »§ü ÌÍæ §â·¤è ·¤éÀ ÖÚUÂæ§ü ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ÂðÅþôÜ ·¤ô ¥õÚU ×ã´»æ ·¤ÚU çÎØæ »ØæÐ ãÚU ÕæÚU ¥´ÌÚUÚUæCþèØ ÕæÁæÚU ×ð´ ·¤è×Ìô´ ·Ô¤ ÕɸÙð ·Ô¤ âæÍ ÂðÅþôÜ ¥õÚU ×ã´»æ ãôÌæ ÁæÌæ ¥õÚU ÇèÁÜ ·¤ô ÕɸôÌÚUè âð Õ¿æÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ãôÌèÐ ÖæÚUÌ ×ð´ ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚUô´ ·Ô¤ Âæâ ¥æØ ·Ô¤ âæÏÙ âèç×Ì ãñ´ ¥õÚU Ùõ·¤ÚUàææãè ÕãéÌ âæÚUæ ÅUñUâ ßâêÜ Öè Ùãè´ ÂæÌèÐ ÂðÅþôÜ, àæÚUæÕ ¥õÚU Á×èÙ-×·¤æÙ ß»ñÚUã ¥æØ ·Ô¤ ÕǸð ¥õÚU ¥Âðÿææ·¤ëÌ SÍæØè ÁçÚUØð ãñ´, §âèçÜ° ÁÕ Öè ç·¤âè ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚU ·¤ô ¥æØ ÕɸæÙè ãôÌè ãñ, Ìô ßã ÂðÅþôÜ Øæ àæÚUæÕ ÂÚU ÅUñUâ ÌÍæ ÚUçÁSÅþè ·Ô¤ çÜ° â·¤üÜ ÚUðÅU Õɸæ ÎðÌè ãñÐ ÂðÅþôÜ ·Ô¤ ã× çÁÌÙð Îæ× ¿é·¤æÌð ãñ´, ©â·¤æ ÕǸæ çãSâæ ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚU ·Ô¤ ¹ÁæÙð ×ð´ ÁæÌæ ãñ, §âèçÜ° ¥Ü»-¥Ü» ÚUæ’Øô´ ×ð´ ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ¥Ü» ãôÌð ãñ´ ¥õÚU ÚUæ’Øô´ ·Ô¤ âè×æßÌèü §Üæ·¤ô´ ×ð´ ÒÂǸôâè ÚUæ’Ø âð âSÌæ ÂðÅþôÜÓ ·Ô¤ ÕôÇü Ü»ð ãôÌð ãñ´Ð Üðç·¤Ù ¥Õ ÇèÁÜ ¥×èÚUô´ ·¤æ §ü´ÏÙ ãô »Øæ ãñ, Áô ÇèÁÜ ÂÚU ¿ÜÙð ßæÜè ÕǸè-ÕÇ¸è °âØêßè ¥õÚU ÜUÁÚUè ·¤æÚUð´ ¿ÜæÌð ãñ´ ¥õÚU ÂðÅþôÜ ßæÜè ÀôÅUè ·¤æÚUð´ Øæ ÎôÂçãØæ ßæãÙ ·¤× ãñçâØÌ ßæÜð Üô» ¿ÜæÌð ãñ´Ð âÚU·¤æÚU Ùð ÏèÚUð-ÏèÚUð ÇèÁÜ ¥õÚU ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ×ô´ ×ð´ Ȥ·¤ü ·¤× Ìô ç·¤Øæ ãñ, Üðç·¤Ù Øã ¹ˆ× Ùãè´ ãé¥æ ãñÐ Áãæ´ Ì·¤ ÇèÁÜ ·Ô¤ Îæ× ÕɸÙð âð ×ã´»æ§ü ÂÚU ¥âÚU ·¤æ âßæÜ ãñ, Ìô ÁæÙ·¤æÚU ×æÙÌð ãñ´ ç·¤ ÁÕÎüSÌè Îæ× ·¤× ÚU¹Ùæ ’ØæÎæ ×ã´»æ âõÎæ ãñÐ »ôßæ ·¤è ×ÙôãÚU ÂçÚUü·¤ÚU âÚU·¤æÚU Ùð ¿éÙæßè ƒæôá‡ææ˜æ ×ð´ ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ƒæÅUæÙð ·¤æ ßæØÎæ ç·¤Øæ Íæ, ¥õÚU ©âð ÂêÚUæ ·¤ÚU çÎØæ ãñÐ Øã ×é×ç·¤Ù ãñ ç·¤ ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ƒæÅUæÙð ·Ô¤ ßæØÎð ·¤æ çÙ٠׊Ø× ß»èüØ Øæ »ÚUèÕ Üô»ô´ ÂÚU ¥‘Àæ ¥âÚU ãé¥æ ãôÐ Øã Öè ×é×ç·¤Ù ãñ ç·¤ Áô ¥æÁ »ôßæ ×ð´ ãé¥æ ãñ, Õæ·¤è ÚUæ’Øô´ ×ð´ Öè ßñâæ ãè ãôÐ çÁâ »çÌ âð ÇèÁÜ ·Ô¤ Îæ× Õɸ ÚUãð ãñ´, ©ââð ÕãéÌ ÁËÎè Îæ×ô´ ×ð´ Ȥ·¤ü ·¤× ãô Áæ°»æÐ ¥æÁ Ùãè´ Ìô ·¤Ü ßSÌé ¥õÚU âðßæ ·¤ÚU (Áè°âÅUè) Üæ»ê ãô Áæ°»æ ¥õÚU ¥Ü»-¥Ü» ÚUæ’Øô´ ×ð´ ÅUñUâ ·¤æ Ȥ·¤ü Öè ÕãéÌ ·¤× ãô Áæ°»æ, ÌÕ ÂêÚUð Îðàæ ×ð´ ÇèÁÜ ¥õÚU ÂðÅþôÜ ·Ô¤ Îæ× ÕÚUæÕÚU ãô Áæ°´»ð Øæ ©Ù×ð´ ÕãéÌ ·¤× Ȥ·¤ü Õ¿ð»æÐ ¥Öè çSÍçÌ Øã ãñ ç·¤ »ôßæ ·Ô¤ Æè·¤ ÂǸôâè ÚUæ’Ø ×ãæÚUæCþ ×ð´ ÂðÅþôÜ {~.|x L¤ÂØð ÂýçÌ ÜèÅUÚU ãñ, ØæÙè »ôßæ âð ֻܻ v} L¤ÂØð ÂýçÌ ÜèÅUÚU ’ØæÎæÐ Üðç·¤Ù Îðàæ ×ð´ ÏèÚUð-ÏèÚUð ÂðÅþôçÜØ× ·¤è×Ìô´ ·¤æ Øã ©ÜÛææ ãé¥æ »ç‡æÌ âéÜÛæ ÚUãæ ãñ, °ðâð ×ð´ ¥æ§ü¥æ§üÅUè FæÌ·¤ ×ÙôãÚU ÂçÚUü·¤ÚU âãè ©æÚU Ì·¤ âÕâð ÂãÜð Âãé´¿ »°, Ìô §â×ð´ ¥æpØü UØæ ãñ?

ãñUßÙ ×æðçÙü´» ÜÕ ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ

ÁÜæÜæÕæÎ, vy קüU (çÕÅU÷ÅêU/§´UÎý/çßÁØ/ÖæÚUÌ)Ñ SÍæÙèØ ãñUßÙ ×æðçÙü» ·¤ÜÕ ·¤è ÕñÆU·¤ ×ð´ Âæç·¤SÌæÙ ×ð´ ãUé§üU ÚUæÁÙèçÌ·¤ ÚUgæð ÕÎÜ ÂÚU çß¿æÚU çß×àæü ç·¤Øæ »Øæ ß ÙØð ÕÙð ÂýŠææÙ ×´˜æè ÙßæÁ àæÚUèȤ ·ð¤ â×ÿæ ÖæÚUÌ Âæ·¤ â´Õ´Šææð´ ·¤æð âéŠææÚUÙð ß ÎæðÙæð´ Îðàææð´ ·¤è ÁðÜæð´ ×´ð Õ´Î ·ñ¤çÎØæð´ ·¤è çÚUãUæ§üU â´Õ´Šæè ×égæ ©UÆUæÙð ·¤è M¤Â ÚÔU¹æ ÌñØæÚU ·¤è »§üUÐ §Uâ ÕñÆU·¤ ×ð´ ÜÕ ÂýŠææÙ ÇUæ. ¥×ÚUÁèÌ çâ´ãU ÅUP¤ÚU, ÇUæ. ¥ÁØ çâ´ã,U ×ã´UÌ ¥ÁèÌ çâ´ãU, ¥àææð·¤ ÇêU×Ǹæ, »æðÂæÜ ß×æü, àæð¹ÚU »é´ÕÚU, ÇUæ. ÚUæÁ ·é¤×æÚU ×æð´»æ, ÚUæÁ ·é¤×æÚU ·é¤×æÚU, ·ë¤c‡æ ·é¤×æÚU, çßÁØ ·é¤×æÚU àæ×æü, ÂýÎè ·é¤×æÚU, çßÁØ ·é¤×æÚU âçãUÌ ãñUßÙ ×æðçÙü» ·¤ÜÕ ·ð¤ ¥‹Ø âÎSØ Öè ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

°âÕè¥æ§üU ×ð´ Ü»æØæ Ùàææ çßÚUæðŠæè âðç×ÙæÚU ÁÜæÜæÕæÎ, vy קüU (çÕÅU÷ÅêU/§´UÎý/çßÁØ/ÖæÚUÌ)Ñ SÍæÙèØ °â.Õè.¥æ§üU Õýæ´¿ ×ð´ ¥æÁ Ùàææ çßÚUæðŠæè ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØæðÁÙ

vz קüU w®vx

âæÎ»è ·¤è ÂýçÌ×êçÌü Íð Sß. ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU Áè âæßÙâé¹æ Áæð Âýæ‡æè §Uâ ÎéçÙØæ ×ð´ ¥æÌæ ãñU ©Uâð §üUàßÚU mUæÚUæ âæñ´Âð Eæâ ÂêÚÔU ·¤ÚU·ð¤ °·¤ Ù °·¤ çÎÙ ßæçÂâ ÁæÙæ ÂǸÌæ ãñUÐ Áæð Âýæ‡æè §Uâ ÎéçÙØæ ×ð´ ÚUãUÌð ãéØ𠥑ÀðU ·¤æØü ·¤ÚUÌð ãñU´ ©UÙ·ð¤ ÁæÙð ·ð¤ ÕæÎ Öè ©UÙ·¤æ Ùæ× §Uâ ÎéçÙØæ ×ð´ ¥×ÚU ÚUãUÌæ ãñÐ °ðâè ãUè àæçâØÌ Íð §UÜæ·ð¤ ·ð¤ Âý×é¹ Á×è´ÎæÚU ß ÃØßâæØè âðÆU ¿æÙÙ ×Ü âæßÙâé¹æ ·ð¤ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ÚUæðàæÙ ç¿ÚUæ» Sß. âðÆU ÙÍ ×Ü ·ð¤ Âé˜æ Sß. âðÆU Ÿæè ÕëÁ ×æðãUÙ çâ´ãU Áè, Áæð âæÎ»è ·¤è ÁèÌè Áæ»Ìè ÌSßèÚU Íð ¥æðÚU ©U‹ãæð´Ùð ¥ÂÙæ ÂêÚUæ ÁèßÙ Šæ×ü ß â×æÁ ·¤è âðßæ ·¤æð â×çÂüÌ ç·¤ØæÐ wv ÙßÕÚU v~xy ·¤æð ×æÌæ ×æé Îðßè ·¤è ·¤æð¹ âð Á‹×ð ÕëÁ ×æðãUÙ çâ´ãU Ùð çÁâ âæλè ß àææ´çÌ âð ¥ÂÙè ÂêÚUè ©U×ý »éÁæÚUè ©Uâè àææ´çÌ âð ãUè ßæð çÂÀUÜð çÎÙæ´ð §Uâ ȤæÙè ÎéçÙØæ ·¤æð ¥ÜçßÎæ ·¤ãU »ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¥ÂÙè S·ê¤Üè çàæÿææ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü âð ß Õè.° Ì·¤ ·¤è çàæÿææ °×.¥æÚU ·¤æÜðÁ âð Âýæ# ·¤èÐ Sß. ÕëÁ ×æðãUÙ Áè çãU‹Îè, ¥´»ðýÁè, ©UÎêü ß Â´ÁæÕè Öæáæ¥æð´ ÂÚU ¥‘ÀUè ·¤Ç¸ ÚU¹Ìð ÍðÐ ÂéÚU æÙè ·¤ãUæßÌ ãñU ç·¤ ¥»ÚU °·¤ ¥‘ÀðU âæçãUˆØ·¤æÚU ·¤è ç·¤ÌæÕ ÂɸU Üè ÁæØð Ìæð ÂɸUÙð ßæÜæ ç·¤ÌæÕ ÂÉU¸Ùð ·ð¤ ÕæÎ ØãU ×ãUâêâ ·¤ÚUÙð Ü»Ìæ ãñU ç·¤ ©UâÙð ·¤æÈ¤è ·é¤ÀU âè¹ çÜØæ ãñUÐ Sß. âæßÙ âé¹æ Ùð çßçߊæ âæçãUˆØæð´ ·¤æ ¥ŠØÙ ç·¤ØæÐ çàæÿææ âææç# ·ð¤ ÕæÎ ©U‹ãUæð´Ùð ÂæçÚUßæçÚU·¤ ÃØßâæØ â´ÖæÜæ ß â×Ø ·¤è ŠæêÚUè ·ð¤ ÂçãUØð ·ð¤ âæÍ ©Uâð ÕéÜ´çÎØæð´ Ì·¤ Âãé´U¿æØæÐ âæ´âæçÚU·¤ ¿·ý¤ ×ð´ ¿ÜÌð ¿ÜÌð ©UÙ·¤æ çßßæãU v~zw ×ð´ Õè·¤æÙðÚU ·ð¤ â´óæ Õæ´çÆUØæ ÂçÚUßæÚU ·¤è ÕðÅUè ×ÙæðÚU×æ Îðßè ·ð¤ âæÍ â´Âóæ ãéU¥æÐ §Uâ ·ð¤ ÕæÎ ¿æÚU Âé˜ææð´ ß °·¤ Âé˜æè Ùð Á‹× çÜØæÐ v~zw ×ð´ ÂÎæü ÂýÍæ ÁæðÚUæð´ ÂÚU Íè ¥æñÚU ©Uâ â×Ø âæ×æçÁ·¤ ·é ÚUèÌèØæð´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¥æßæÁ çÁ»ÚÔU ßæÜð Üæð» ãUè ÕéÜ´Î ·¤ÚUÌð ÍðÐ Sß. ÕëÁ ×æðãUÙ ·¤è àææÎè ©Uâ â×Ø çÕÙæ ƒæê´ƒæÅU ·ð¤ â´Âóæ ãéU§üU Áæð ©Uâ â×Ø ×ð´ °·¤ ÕãéUÌ ÕǸè ÕæÌ ÍèÐ §Uââð Sß»èüØ ·¤æ ×ÁÕêÌ â´·¤Ë Öè âæȤ çιæ§üU ÎðÌæ ãñUÐ ÂêÚUè ©U×ý ©UÙ·¤æ ÁèßÙ ¥ÙéàææâÙ, âæλè, àææÜèÙÌæ ß ‹ØæØ ÙèÌè ·ð¤ âæÍ ÕèÌæÐ °ðâæ ÙãUè´ ç·¤ ©U‹ãUæð´Ùð ¥ÂÙð ÁèßÙ ×ð´ â´ƒæáü ÙãUè´ ç·¤Øæ ÕçË·¤ âÎæ ¥ÂÙð çâh´UæÌæð´ ÂÚU çÅU·¤ ·¤ÚU ¥ÂÙè ÂæçÚUßæçÚU·¤ âæ×æçÁ·¤ Šææç×ü·¤ çÁ×ðÎæÚUèØæ çÙÖæ§üUÐ âæ×æçÁ·¤ ß Šææç×ü·¤ ÿæð˜æ ×ð´ ãU×ðàææ ©U‹ãUæð´Ùð ¥æ»ð ÕɸU·¤ÚU Öæ» çÜØæÐ âæçãUˆØ â´·¤ÜÙ ·¤æ »ãUÚUæ àææñ·¤ Íæ ÌÍæ §Uâ·¤æ ÜæÖ âÖè Ùð ©UÆUæØæÐ ÂýçÌ çÎÙ ¿æÚU Â´æ¿ ƒæ´ÅðU âæçãUˆØ ÂɸÙæ ©UÙ·¤è çÎÙ¿UØæü ×ð´ àææç×Ü ÍæÐ ©UÙâð ç×ÜÙð ßæÜð âÖè ÃØçQ¤ ©UÙ·¤è SÂCUßæçÎÌæ ß ×ëÎé Öæáæ âð ÂýÖæçßÌ ãéU° çÕÙæ ÙãUè´ ÚUãUÌð ÍðÐ ÁñÙ â×æÁ ×ð´ Ùß·¤æÚU ×´˜æ ·¤æ ÕãéUÌ »ãUÚUæ ×ãUˆß ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¥ÂÙè ãUSÌçÜç¹Ì Ùß·¤æÚU ×´˜æ ·¤è ·¤æçÂØæ´ âÖè ÂæçÚUßæçÚU·¤ âÎSØæð´ ·¤æð ÂýÎæÙ ·¤è Áæð Ìæ©U×ý ©UÙ·ð¤ Âæâ Sß. âæßÙ âéææ ·¤è ŠæÚUæðãUÚU ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÚUãðU»èÐ Öæ»×Öæ» ß Âñâð ·¤è ÎæñǸ ×ð´ Ü»ð §Uâ Øé» ×ð´ Sß. âæßÙ âé¹æ Ùð ¥ÂÙð ÁèßÙ ·¤æÜ ×ð´ °ðâæ ©UÎæãUÚU‡æ Âðàæ ç·¤Øæ ãñU Áæð ¥»ÚU ¥æÁ ã× ¹éÎüÕèÙ âð Öè Îð¹ð´ Ìæð Ù ç×Üð»æÐ ×æ˜æ ¿æâ ßáü ·¤è ¥æØé ×ð´ ©U‹ãUæðÙ´ð ¥ÂÙæ ·¤æÚUæðÕæÚU ¥ÂÙð Âé˜ææð´ ·¤æð âæñ´Â ·¤ÚU ÌÍæ ×ãUæßèÚU Sßæ×è ·ð¤ çιæØð ×æ»ü ÂÚU ¿ÜÌð ãéU° àæðá ÁèßÙ Ö»ßæÙ ·¤æ Ùæ× ÜðÌð ãéU° ÃØÌèÌ ç·¤ØæÐ ÌðÚUæ Â´Í Šæ×ü â´ƒæ ·ð¤ ~ßð´ ¥æ¿æØü Ÿæè ÌéÜâè »‡æè ·¤è ÂÎ Øæ˜ææ¥æð´ ×ð´ çßàæðá ·¤ÚU ´ÁæÕ ×ð´ ãéU§üU °ðâè Øæ˜ææ¥æð´ ×ð´ §UÙ·¤æ çßàæðá Øæð»ÎæÙ ÚUãUæÐ ßãU Šæ×ü â´ƒæ ·ð¤ â×çÂüÌ ·¤æØü·¤Ìæü ÍðÐ Sß. ÕëÁ×æðãUÙ mUæÚUæ ¥‘ÀðU â´S·¤æÚUæð´ ·¤è âæȤ ÛæÜ·¤ §Uٷ𤠿æÚUæð´ Âé˜ææð ÚUçß´ÎýU çâ´ãU, âéÚÔU‹Îý çâ´ãU, Øé»ÚUæÁ çâ´ãU, ß ŠæèÚUÁ ·é¤×æÚU âæßÙ âé¹æ ×ð´ âæȤ çιÜæ§üU ÂÇUÌè ãñUÐ â×æÁ ×ð´ §UÙ ¿æÚUæð´ Öæ§üUØæð´ Ùð ¥ÂÙè ¥Ü» ÂãU¿æÙ ÕÙæ§üU ãñU ÌÍæ âæ×æçÁ·¤ ·¤æØæðZ ×ð´ ¥ÂÙð ÌÚUè·¤æð´ âð Øæð»ÎæÙ ÎðÌð ÚUãUÌð ãñ´Ð y קüU w®vx ·¤æð ¥ÂÙð »é‡ææð´ ·¤è ×ãU·¤ §Uâ â´âæÚU ×ð´ ÀUæðǸ Ÿæè ÕëÁ ×æðãUÙ Áè ÂÚU׊ææ× ·¤æð »×Ù ·¤ÚU »ØðÐ §üàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ãñU ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ¥æñÚU ÂçÚUßæÚU ·¤æð ©UÙ·ð¤ çιæØð ×æ»ü ÂÚU ¿ÜÙð ·¤æ ÕÜ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ ÚUæ·ð¤àæ Ùæ»ÂæÜ, â´Âæη¤ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ȤæçÁË·¤æÐ

¥Qê¤ÕÚU ×ð´ ãUæð»æ ç·¤·¤ Õæòçâ´» ×é·¤æÕÜæ

Õ“ææð´ Ùð ç·¤Øæ ×æ´ ß ÂçÚUßæÚU ·¤æð Âý‡ææ×

ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ ÁæÜ´ŠæÚU âð çßàæðá M¤Â âð ŠææÚÔU ÇUæ. °â.·ð¤ »æñÇU Ùð Ùàæð â´Õ´Šæè ÕÌæØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU çÇUŒÅUè ×ñÙðÁÚU ·ë¤c‡æ ÜæÜ ß SÍæÙèØ àææ¹æ ÂýÕ´Šæ·¤ ¥ÁØ Sßæ×è ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÇUæ. »æñǸ âçãUÌ ¥‹Ø ßQ¤æ¥æð´ Ùð Ùàæð âð ãUæðÙð ßæÜð Ùé·¤âæÙ â´Õ´Šæè ÕÌæÌð ãUé° Øéßæ¥æð´ ·¤æð Ùàæð âð ÎêÚU ÚUãUÙð ·¤æ ¥æuUæÙ ç·¤ØæÐ ÂýÕ´Šæ·¤ ¥ÁØ Sßæ×è Ùð ÇUæ. »æñǸ ß ¥‹Ø âãUØæðç»Øæð´ ·¤æ ¥æÖæÚU ÃØQ¤ ç·¤ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ¥æØæðÁÙ ×ð´ â×êãU SÅUæȤ ·¤æ âãUØæð» ÚUãUæÐ

ÕðÚUæðÁ»æÚU Üæ§UÙ×ñÙ w| ·¤æð ÂçÅUØæÜæ ×ð´ Îð´»ð ŠæÚUÙæ ȤæçÁË·¤æ, vy קüÑ ÕðÚUæðÁ»æÚU Üæ§UÙ×ñÙ ØêçÙØÙ mUæÚUæ w| קüU ·¤æð ÂçÅUØæÜæ ×ð´ ŠæÚUÙæ çÎØæ Áæ°»æÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´U ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ¥ŠØÿæ çßÂÙ Ùæ׊ææÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ Õ·¤æØæ y®®® Üæ§UÙ×ñÙæð´ ·¤è çÙØéçQ¤ ˜æ Ù ÎðÙð âð ©UÙ×ð´ ÚUæðá ãñUÐ Ùæ׊ææÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÚæðÁ»æÚU Âýæç# ·ð¤ çÜ° â´ƒæáü ·¤æð çßçÖóæ M¤Â çΰ Áæ ¿é·ð¤ ãñ´UÐ ÂÚ´UÌé ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU ¥æñÚU ÂæßÚU·¤æò× mUæÚUæ §Uâ·¤æð ÁæÙÕêÛæ ·¤ÚU ¥ÙÎð¹æ ·¤ÚU ÜÅU·¤æØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ¥ŠØÿæ çßçÂÙ Ùæ׊ææÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ŠæÚUÙð ·¤æð Üð·¤ÚU çÁÜæ SÌÚUèØ ÕñÆU·ð´¤ ÁæÚUè ãñ´UРȤæçÁË·¤æ çÁÜð ·¤è ÕñÆU·¤ ww קüU ·¤æð Â?ýæ´ÌèØ ¥ŠØÿæ çÂÚU×Ü çâ´ãU ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãUæð»èÐ

ȤæçÁË·¤æ vy קüUÑ çÁÜæ SÂæðÅüâ ç·¤·¤ Õæòçâ´» °âæðçâ°àæÙ ·¤è ÕñÆU·¤ ãéU§üUÐ çÁâ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ÂýŠææÙ Á»ÁèÌ çâ´ãU ÕÚUæǸ Ùð ·¤èÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ °çàæØæ§üU ç·¤·¤ Õæòçâ´» ×é·¤æÕÜæð´ ×ð´ ·¤æ´SØ ·¤æ ×ðÇUÜ ãUæçâÜ ·¤ÚUÙð ßæÜð ç¹ÜæǸè çßàææÜ ·é¤×æÚU ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ ÂýŠææÙ Á»ÁèÌ ÕÚUæǸ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çßàææÜ ·é¤×æÚU ·¤Ü·¤ææ ×ð´ ãéU§üU ¿æñÍè §´UÎæðÚU °çàæØæ§üU ¹ðÜæð´ ×ð´ ÂãUÜæ SÍæÙ ãUæçâÜ ·¤ÚU ¿é·¤æ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥Õ §´UçÇUØæ ·¤è ÅUè× ×ð´ ´ÁæÕ ·¤ çßàææÜ ·é¤×æÚU ·¤æð àææç×Ü ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ ¥Qê¤ÕÚU ×æãU ×ð´ çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤ÚUßæÙð ·¤æ Èñ¤âÜæ çÜØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÂýÕ´Šæ·¤ °¿°â ÂæðÂÜè, ¥æðÂè ×æãUÚU, ·¤æð¿ ¥ç×Ì ·é¤×æÚU ß ×æðçãUÌ ·é¤×æÚU ¥æçÎ ·ð¤ ¥Üæßæ ¥‹Ø ×æñÁêÎ ÍðÐ

Á´ÇUßæÜæ ×ð´ ÂèÚU ÕæÕæ ·¤æ ßæçáü·¤ ×ðÜæ â´Âóæ, ãUèÚUæ âæðɸUè Ùð çÎØð wv ãUÁæÚU

ȤæçÁË·¤æ, vy קüUÑ SÍæÙèØ ¥æˆ× ß„Ö Âý™ææÙ S·ê¤Ü ×ð´ ¥æÁ ×æ´ ¥æñÚU ÂçÚUßæÚU çÎßâ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ Õ“ææð´ Ùð âæ´S·ë¤çÌ·¤ ·¤æØü·ý¤× Âðàæ ç·¤ØæÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð çÂý´çâÂÜ â´»èÌæ çÌóææ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ×æñ·ð¤ ÙæñçÙãUæÜæð´ mUæÚUæ ¥´ŠæðÚÔU âð ÁÕ ×ñ´ ÇUÚUÌæ ãê´U ×æ´, ××è ÇñUÇUè ·¤æ ŒØæÚU ¥æñÚU ×æ´ ·¤æ ŒØæÚU ÂÚU ·¤æðçÚUØæð»ýæȤè Âðàæ ·¤èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Õ“ææð´ ·¤æð ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ×ãUˆß ÕæÚÔU ÁæÙ·¤æÚUè Îè »§üUÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ¿ðØÚU×ñÙ ÚU×â ßæÅ÷Uâ, ¥æðÂè ÜêÙæ, ÙèÚUÁ ¥ÙðÁæ, ÂêÙ× ¥æñÚU âè×æ ¥ÙðÁæ ¥æçÎ ·ð¤ ¥Üæßæ S·ê¤Ü SÅUæȤ ©UÂçSÍÌ ÍæÐ

°Ù.Áè.¥ô ·¤ô-¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè Ùð Ü»æØæ Îàæ×ðàæ Ù»ÚU ×ð´ Ü»æØæ »Øæ ¹èÚU ·¤æ Ü´»ÚU ÁÜæÜæÕæÎ, vy çÙàæéË·¤ ×ðçÇU·¤Ü ¿ñ·¤¥Â çàæçßÚU קüUÑ Îðàæ ×ð´ âé¹

â×ëçh ß ¥×Ù àææ´çÌ ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤ÚUÌð ãéØð SÍæÙèØ Îàæ×ðàæ Ù»ÚU ×ð´ Üæð»æð´ mUæÚUæ â´ØéQ¤ M¤Â âð ¹èÚU ·¤æ Ü´»ÚU Ü»æØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Á»Îèàæ ç»ÚUŠæÚU, âé×Ù ÆUP¤ÚU, â´Áèß ·é¤×æÚU ÕãUÜ, çßÁØ ·é¤×æÚU â¿Îðßæ, »éM¤ ÙæÙ·¤ ·´¤ÂêØÅUÚU çȤÚUôÁÂéÚU, vy קü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ °Ù.Áè.¥ô ·¤ô-¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè Üæ·¤ âñ´ÅUÚU, çßP¤è ¿éƒæ, àæéÖ× ç»ÚUŠæÚU âçãUÌ ¥‹Ø Üæð» ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ ¥ŠØÿæ §¢Îý çâ¢ãU »ô»èØæ ß ÂýôÁñÅU §¢¿æÁü °×.°â »ô»èØæ ·¤è ¼ð¹ÚÔU¹ ×ð´ »æ¢ß ×æÙæ çâ¢ãU ßæÜæ ×ð´ çÙàæéË·¤ ×ðçÇU·¤Ü ¿ñ·¤¥Â çàæçßÚU Ü»æØæ »ØæÐ çÁâ×ð´ ×ð´ Ï∂Á÷Ò∆ √»⁄È≈ ÇUæ.°â.Âè Ö»Ì °â.°×.¥ô, ÇUæ.ÙßèÙ âðÆUè çÁÜæ ÅUè.Õè ¥çÏ·¤æÚUè, ÇUæ.çÚUÌðàæ ÓÀ∫ Ù≈Ó Ò≈Ò ÍπæÂ Ùz∆ ÏÈ≈√∆ Á≈√, Ú≈√∆ ◊Ò∆ Èß. D ‚∆, ’ÀÒ≈Ù È◊, âËãUô˜ææ Ùð v{® âð ¥çÏ·¤ ×ÚUèÁô´ ·¤æ ¿ñ·¤¥Â ç·¤ØæÐ §â·ð¤ âæÍ ãUè ×ôÕæ§üÜ Î≈«˜Ò’≈, «‘ Ú≈ «‹Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ ‘ÒÎÈ «Ï¡≈È ’Á≈ ‘ª «’ Ó∂≈ ×ðçÇ·¤Ü ØêçÙÅU ·ð¤ §¢¿æÁü ÇUæ.âéçÚU‹Îý ç·¤ÙÚUæ Ùð Öè ßñÙ ß SÅUæȤ Ÿæè×Ìè ·¤×üÁèÌ ÒÛ’≈ √π«Ó ’πÓ≈ ¡Â∂ «¬√Á∆ ÍæÂÈ∆ √ØÈÓ ≈‰∆ (Ó∂∆ ˘‘) ÁØÈØ Ó∂∂ ·¤õÚU, ÁâÂæÜ àæ×æü, ÂýÖÁôÌ çâ¢ãU âçãUÌ çàæçßÚ ×ð´ çãUSâæ Üð·¤ÚU ×ÚUèÁô´ ·ð¤ ¹êÙ ’«‘È∂ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘È Â∂ ¡ÍÈ∆ ÓÈÓ˜∆ ’Á∂ ‘È Â∂ Ó∂∂ ÂØ∫ ’≈Î∆ √Óª ·¤è Á梿 ·¤èÐ ·¤×Ü »éŒÌæ Ȥæ×æüçâSÅU, Ÿæè×çÌ ÕÜçÁ‹Îý ·¤õÚU °.°Ù.°× ·¤è ÌÚUȤ Í«‘Òª ‘∆ ¡Òæ◊ «‘ ‘∂ ‘È, «¬‘Ȫ È≈Ò Ó∂≈, Ó∂∆ ÍæÂÈ∆ ¿»Ù≈ âð ×ÚUèÁô´ ·¤ô ¼ßæ§üØæ¢ ¼è »§üÐ §â çàæçßÚU ×ð´ ¥‹Ø ·ð¤ ¥Üæßæ ×ÙÁèÌ çâ¢ãU Ïæ×è, ≈‰∆, Ó∂∆ ÒÛ’∆ ¡ß‹Ò∆ Â∂ Ó∂∂ ÒÛ’∂ ¡«Ó ’πÓ≈ Á≈ ’ج∆ ÒÀ‰≈ ×¢»Ì ÚUæ× ¥æÙ¢¼, °.âè ¿æßÜæ, àææ× ÜæÜ ×ô´»æ, ãUÚU¼ðß çâ¢ãU, ×éçÌØæÚU çâ¢ãU, Á∂‰≈ È‘∆∫ ˛, ÓÀ∫ «¬‘Ȫ ˘ ¡ÍÈ∆ ÂÓ≈Ó ⁄Ò-¡⁄Ò ‹≈«¬Á≈Á ÂØ∫ ¥×Ù¼è çâ¢ãU »ô»èØæ, ÚUçÁ‹Îý çâ¢ãU ß Á»âèÚU çâ¢ãU ¥æç¼ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ ¥¢Ì ×ð´ Ï∂Á÷Ò ’Á≈ ‘ª, «¬‘Ȫ È≈Ò ÒÀ‰ Á∂‰ Ú≈Ò≈ ÷æπÁ ‘∆ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡ÒÏÁ °Ù.Áè.¥ô ·ð¤ ¼æçÏ·¤æçÚUØô´ ·¤è ÌÚUȤ âð ¥æ° ÇUæÅUÚUô´ ß ×ñÇUè·¤Ü ÅUè× ·¤ô Ù≈Ó Ò≈Ò ¿π’ »éM¤ãUÚUâãUæØ, vy קüU (ÂÚU×ÂæÜ »éÜæÅUè)Ñ »ýæ× Â´¿æØÌ Á´ÇUßæÜæ mUæÚUæ ÂèÚU ÕæÕæ àæðÚU àææãU ÅUæãUÜè ßæÜæ ·¤è S×ëçÌ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ßæçáü·¤ ×ðÜð ×ð´ §UÜæ·¤æ âÅUèüçȤ·ð¤ÅU ß â×æÙ ç¿¢ãU ¼ð·¤ÚU â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ çߊææØ·¤ ÚUæ‡ææ âæðɸUè ·ð¤ Âé˜æ ¥Ùéç×Ì çâ´ãU ãUèÚUæ âæðɸUè ÕÌæñÚU ×éØ ×ðãU×æÙ àææç×Ü ãéØðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ Îðßð‹Îý çâ´ãU Á´», »éÚUÂýèÌ çâ´ãU »ãUÚUè, çâ×ÚUÁèÌ Ï∂Á÷Ò∆ √»⁄È≈ çâ´ãU Á´», ×´»Ü çâ´ãU âÚU´¿, âé¹ÂæÜ çâ´ãU ·¤ÚU·¤æ´Îè, ¥×ÚUè·¤ ÕéÉðUàææãU, Áâçß‹Îý çÙÛæÚU ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ §Uâ ¥ßâÚU ãUèÚUæ âæðÉUè Ùð ×ðÜæ ·¤×ðÅUè ·¤æð wv ãUÁæÚU ÓÀ∫ Íz’≈Ù ’Ω ÍæÂÈ∆ Óß◊Ò «√ßÿ Ú≈√∆ „≈‰∆ ¿π‚∆¡ª «‘√∆Ò Î≈«˜Ò’≈ M¤Â° ·¤è ÚUæçàæ ÎðÙð ·¤æ °ÜæÙ ç·¤ØæÐ ×ðÜð ×ð´ ÂýçâmU ´ÁæÕè Üæð·¤ »æØ·¤ ÁæðÇ¸è ¥æˆ×æ ÕéÉðUßæÜæ ß ¥×Ù ÚUæðÁè mUæÚUæ Ú´U»æÚ´U» ·¤æØü·ý¤× Âðàæ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ·ð¤ «‹Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ Á∆ ‘ª Â∂ «Ï¡≈È ’Á∆ ‘ª «’ Ó∂∂ Ì≈¬∆ πÓÒ≈Ò «√ßÿ, ÂpæÌ ·¤ÕÇUÇUè ·ð¤ ×é·¤æÕÜð ·¤ÚUßæØð »Øð ß çßÁðÌæ¥æð´ ·¤æð ÂéÚUS·ë¤Ì ç·¤Øæ »ØæÐ ×ðÜð ×ð´ âðßæÎæÚU ÕæÕæ ·ð¤ßÜ ·ë¤c‡æ, ÕÜ·¤æÚU ¿´Î, ÙæÙ·¤ ¿´Î, ¥æð× Âý·¤æàæ, √π÷≈‹ «√ßÿ ÍπæÂ ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆ «Íø‚ «Ó¡≈‰∆ Ï√Â∆ «‘. ÚUæÁ ·é¤×æÚU, ßðÎ Âý·¤æàæ, Âê‡æü çâ´ãU, ¥àææð·¤ ·é¤×æÚU, âé¹Îðß ÚUæÁ, ÇUæ. Á»Îèàæ ÜæÜ, ¥×ÙÎèÂ ß ¥‹Ø ÂýÕ´Šæ·¤æð´ mUæÚUæ ¥ÂÙè âðßæ Õæ¹êÕè çÙÖæ§üU »§üUÐ ×ðÜð ×ð´ (Affiliated with C.B.S.E New Delhi) Î≈«˜Ò’≈ Ú≈ √π÷ÓßÁ «√ßÿ-Ó∂‘ «√ßÿ ÍπæÂ ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆ ⁄æ’ ¥ÅêUÅU Ü´»ÚU ß ÂæÙè ·¤è ÀUÕèÜð´ Öè âæÚUæ çÎÙ ¿ÜÌè ÚUãUèÐ Fazilka Road, Jalalabad Ú≈Ò∂ fiπæ◊∂ Î≈«˜Ò’≈ Ïπ∆ √ß◊ «Úæ⁄ ÍÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ «¬‘Ȫ

Saint Kabir Gurukul ASenior Secondary School

°·¤ ȤæðÙ ¥æ·¤è çÁ´Î»è ÕÎÜ â·¤Ìæ ãñUÐ wz ãUÁæÚU âð w Üæ¹ L¤ÂØð ×ãUèÙæ ·¤×æ¥æðÐ Full Time/Part Time

160 Îðàææð´ ×ð´ International Co. ¥Õ

ÖæÚUÌ ×ð´Ð Èý¤è ÚUçÁSÅþðUàæÙ Èý¤è SÂæðÅüU

×æð. 9855551002 RNI NO. PUNHIN 2004/16599 Postal Regd. No. FZR/03/2013-2015 SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ «U⁄UÊ ‚ìÊÊ ‚ÊÒŒÊ ⁄UÊ«∏, »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§ÊU ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§ÊU ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–

ÇUè§Uü¥æð Ùð çàæÿææ â´Õ´Šæè âéÙè ¥æ× ÁÙÌæ ·¤è â×SØæ°´ ȤæçÁË·¤æ vy קüUÑS·ê¤Ü çàæÿææ çßÖæ» Â´ÁæÕ âÚU·¤æÚU ¥æñÚU çàæÿææ ×´˜æè çâ·´¤ÎÚU çâ´ãU ×Üê·¤æ ·ð¤ çÎàææçÙÎðüàææð´ ÂÚU çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè â´Îè ŠæêçǸØæ Ùð çÁÜð ·ð¤ ¥æ× Üæð»æð´ ·¤æð çàæÿææ çßÖæ» â´Õ´Šæè Âðàæ ¥æ ÚUãUè â×SØæ°´ âéÙÙð ·ð¤ çÜ° ÇUè§üU¥æð ·¤æØæüÜØ ×ð´ çßàæðá ·¤æØü·ý¤× ¥æØæðçÁÌ ç·¤ØæÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ÇUè§üU¥æð ŠæêçǸØæ Ùð ÕÌæØæ §Uâ â´Õ´Šæè ·é¤ÀU â×SØæ°´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè çȤÚUæðÁÂéÚU âð â´Õ´çŠæÌ ÍèÐ ©U‹ãð´U ̈·¤æÜ ßãUæ´ ÖðÁ çÎØæ »ØæÐ °·¤ ¥‹Ø ×æ×Üð ×ð´ âÚU·¤æÚUè Âýæ§U×ÚUè S·ê¤Ü ×ð´ ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è ·¤×è â´Õ´Šæè â×SØæ ·ð¤ ãUÜ ·ð¤ çÜ° â´Õ´çŠæÌ ÕèÂè¥æð ·¤æð ¥æÎðàæ ÁæÚUè ç·¤° »° ç·¤ ßãUæ´ ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤æ ÕÙÌæ ÂýÕ´Šæ ç·¤Øæ Áæ°, Ìæç·¤ çßlæçÍüØæð´ ·¤è ÂɸUæ§üU ¹ÚUæÕ Ù ãUæð â·ð¤Ð §Uâ ×æñ·ð¤ ·é¤ÀU ¥çÖÖæß·¤æð´ mUæÚUæ ¥æÚUÅUè§üU °Å-w®®~ ·ð¤ ¥ŠæèÙ Âýæ§UßðÅU S·ê¤Üæð´ â´Õ´Šæè â×SØæ Âðàæ ·¤è »§üUÐ çÁâ·ð¤ çÙßæÚU‡æ ·ð¤ çÜ° ÇUè§Uü¥æð ŠæêçǸØæ Ùð çÁÜæ çÚUâæðâü ÂâüÙ ¥æÚUÅUè§üU ·¤æð ¥æÎðàæ ÎðÌð ãéU° â×SØæ¥æð´ ·¤æ ãUÜ ·¤ÚUÙð ·¤æð ·¤ãUæÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ Âý·¤æÚU ·ð¤ ·¤æØü·ý¤× ¥æ»æ×è â×Ø ×ð´ Öè ÁæÚUè ÚUãð´U»ð Ìæç·¤ ©U“ææçŠæ·¤æçÚUØæ𴠷𤠥æÎðàææð´ ·¤æ Öè ÂæÜÙ ç·¤Øæ Áæ â·ð¤ ß çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ çàæÿææ âð â´Õ´çŠæÌ ¥æ ÚUãUè â×SØæ¥æð´ ·¤æð â×æ# ç·¤Øæ Áæ° Ìæç·¤ ȤæçÁË·¤æ çàæÿææ ÿæð˜æ ×ð´ ¥ÃßÜ ¥æ â·ð¤Ð §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çÁÜæ °â°â° çÁÜæ ·¤æð¥æçÇüUÙðÅUÚU ÂÚUç×´ÎÚU çâ´ãU, ¥æ§UüU§üUÇUè ·´¤ÂæðÙð´ÅU çÙàææ´Ì ¥»ýßæÜ, çÁÜæ »æ§üUÇð´Uâ ·¤æñ´âÜÚU ÕÚUçÁ´ÎÚU ·é¤×æÚU, çÁÜæ °ÁêâðÅU §´U¿æÁü âéàæèÜ »ýæðßÚU, âéÂÚUÇð´UÅU âéàæèÜ ·é¤×æÚU, ¥æ§üUâèÂè ·¤æð-¥æçÇüUÙðÅUÚU ÚUÁðàæ ÌÙðÁæ, Üè»Ü °ÇUßæ§üUÁÚU Îçß´ÎÚU ÅéUÅðUÁæ, ¥æÚUÅUè§üU ÇUè¥æÚUÂè ÂýÎèàæ ÀUæÕÇ¸æ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

Requires Urgently A qualified Accountant with experience of atleast 3 years with a reputed firm Salary 8000 - 10,000 PGTPhysics - Salary - 10,000 - 12,000 PGT English - Salary - 10,000

Walk in for interview on any working days between 9.00 AM and 2.00 PM Principal: Archana Gaba Ph: 98159-50940

È≈ÒØ ‘ «’√Ó Á≈ ÂÒ’ Ú≈√Â≈ ÂØÛ «Ò¡≈ ˛Õ ¡◊ ’ج∆ «¬‘Ȫ È≈Ò ÒÀ‰ Á∂‰ ’Á≈ ˛ ª ¿π‘ ÷πæÁ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡◊ «¬‘ ÷πæÁ ’ج∆ ◊Ò ’ßÓ ’Á∂ ‘È Âª «¬‘ ÷æπÁ ‘∆ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘؉◊∂Õ «Ï¡≈È’≈ Íz’≈Ù ’Ω ¿π’Â

Ï∂Á÷Ò∆ √»⁄È≈ ÓÀ∫ ’∂‘ «√ßÿ ÍπæÂ ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆ «Íø‚ ’Ø·≈ ¿π¯ ·◊‰∆ «‘. Ú≈ «‹Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ Á≈ ‘ª Â∂ «Ï¡≈È ’Á≈ ‘ª «’ Ó∂∂ Ì≈¬∆ πÓ≈Ò «√ßÿ-√π÷≈‹ «√ßÿ ÍπæÂ≈È ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆¡≈È «Ó¡≈‰∆ Ï√Â∆ «‘. Î≈«˜Ò’≈ Ú≈ √π÷ÓßÁ «√ßÿ-Ó∂‘ «√ßÿ ÍπæÂ ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆ ⁄æ’ Ú≈Ò∂ fiπæ◊∂ Î≈«˜Ò’≈ Ïπ∆ √ß◊ «Úæ⁄ ÍÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ «¬‘Ȫ È≈ÒØ ‘ «’√Ó Á≈ È≈Â≈ ÂØÛ «Ò¡≈ ˛Õ ¡◊ ’ج∆ «¬‘Ȫ È≈Ò ÒÀ‰ Á∂‰ ’Á≈ ˛ ª ¿π‘ ÷πæÁ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡◊ «¬‘ ÷πæÁ ’ج∆ ◊Ò ’ßÓ ’Á∂ ‘È Âª «¬‘ ÷æπÁ ‘∆ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘؉◊∂Õ «Ï¡≈È’≈ ’∂‘ «√ßÿ ¿π’Â

Ï∂Á÷Ò∆ √»⁄È≈ ÓÀ∫ ◊π√∂Ú’ «√ßÿ ÍπæÂ ÏÒÏ∆ «√ßÿ Ú≈√∆ «Íø‚ ’Ï»Ò Ù≈‘ ÷»æω «‘. Ú≈ «‹Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ‘ª Â∂ «Ï¡≈È ’Á≈ ‘ª «’ πÓ≈Ò «√ßÿ-√π÷≈‹ «√ßÿ ÍπæÂ≈È ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆¡≈È «Ó¡≈‰∆ Ï√Â∆ «‘. Î≈«˜Ò’≈ Ú≈ √π÷ÓßÁ «√ßÿ-Ó∂‘ «√ßÿ ÍπæÂ ◊πÓ∂Ò «√ßÿ Ú≈√∆ ⁄æ’ Ú≈Ò∂ fiπæ◊∂ Î≈«˜Ò’≈ ‹Ø«’ Ó∂∂ «ÙÂ∂ «Úæ⁄ √≈Ò∂ ‘È Â∂ «¬‘ Ïπ∆ √ß◊ «Úæ⁄ ÍÀ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ∫ ¡Â∂ Ó∂∆ ÍæÂÈ∆ ’πÒ«ÚßÁ ’Ω È∂ «¬‘Ȫ È≈ÒØ ‘ «’√Ó Á≈ È≈Â≈ ÂØÛ «Ò¡≈ ˛Õ ¡◊ ’ج∆ «¬‘Ȫ È≈Ò ÒÀ‰ Á∂‰ ’Á≈ ˛ ª ¿π‘ ÷πæÁ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡◊ «¬‘ ÷πæÁ ’ج∆ ◊Ò ’ßÓ ’Á∂ ‘È Âª «¬‘ ÷æπÁ ‘∆ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘؉◊∂Õ

«Ï¡≈È’≈ ◊π√∂Ú’ «√ßÿ ¿π’Â


3

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

ÖçÅU‡ÇUæ ×ð´ ç»ÚUÌæÚU ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è çÚUãUæ§üU ·ð¤ çÜØð ç·¤Øæ ¥Íèü Èê´¤·¤ ÂýÎàæüÙ

¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ¥ÂÙè çßçÖóæ ×æ´»æð´ ·¤æð Üð·¤ÚU »Ì çÎÙæð´ àææ´Ì×Øè ÂýÎàæüÙ ·¤ÚU ÚUãðU âè°â°â ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤æð ÖçÅU‡ÇUæ ÂéçÜâ mUæÚUæ ·¤æÕê ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÛæêÆðU ×æ×Üð ÎÁü ç·¤° ÁæÙð ·ð¤ çßÚUæðŠæ ×ð´ ¥æÁ °â°â°/ÚU×âæ/âè°â°â ØêçÙØÙ ·ð¤ âÎSØæð´ Ùð ÙðãUM¤ Âæ·ü¤ ·ð¤ ÕæãUÚU ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU ÌÍæ çàæÿææ ×´˜æè çâ·´¤ÎÚU çâ´ãU ×Üê·¤æ ·¤æ ÂéÌÜæ Èê´¤·¤Ì𠥊Øæ·¤æð´ ·¤æð ÌéÚ´UÌ çÚUãUæ ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤èÐ §Uâ ÕæÚÔU ×´ð ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ØêçÙØÙ ·ð¤ çÁÜæ ÂýŠææÙ ÂÚUçß´ÎÚU çâ´ãU Ùð

ÕÌæØæ ç·¤ z קUü ·¤æð vy| ¥ŠØæ·¤ àææ´Ì×Øè M¤Â âð vy ×æãU ·¤è ÌÙßæãU ÎðÙð ·¤è ×æ´» ·¤ÚU ÚUãðU Íð, çÁÙ·¤æð ÖçÅU‡ÇUæ ÂéçÜâ Ùð çÕÙæ ßÁãU ç»ÚUÌæÚU ·¤ÚU çÜØæÐ ©U‹ãUæð´Ùð´ ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æÕê ç·¤° »° ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è çÚUãUæ§üU ·¤è ×æ´» ·¤æð Üð·¤ÚU »æ´ß »æ´ß Áæ·¤ÚU âÚU·¤æÚU ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¿ðü Õæ´Åð´U»ð´Ð â×SÌ °â°â°, ÚU×âæ ß âè°°â ¥ŠØæ·¤ âÚU·¤æÚU ·ð¤ ç¹ÜæȤ S·ê¤Üæð´ ×ð ·¤æÜð çÕ„ð ܻ淤ÚU Áæ°´»ð´Ð ¥æ»æ×è â×Ø ×ð´ ¥‹Ø ÁˆÍðÕ´çÎØæð´ ·¤æð âæÍ Üð·¤ÚU ×ãUæÚñUÜè ·¤è Áæ°»èÐ ©UÙãUæðÙð´ ·¤ãUæ

ç·¤ ÁðÜæð´ ×ð ÇUæÜð »° ¥ŠØæ·¤ Öê¹ ãUǸÌæÜ ÂÚU ÕñÆUð ãñ´U, ¥»ÚU §Uâ ÎæñÚUæÙ ©U‹ãð´U ·é¤ÀU ãUæðÌæ ãñU Ìæð ©Uâ·¤è çÁ×ðßæÚU âÚU·¤æÚU ãUæð»èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ©UÙãUæðÙð´ âÚU·¤æÚU ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÙæÚÔUÕæÁè ·¤ÚUÌð ãéU° ¥æ»æ×è â×Ø ×ð´ ç»ÚUȤÌæçÚUØ´æ ÎðÙð ·¤æ °ðÜæÙ ç·¤ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU âéÚÔU‹Îý ·´¤ŠæßæÜæ, Üÿ×è·¤æ´Ì, ã´UâÚUæÁ, çßàææÜ ÖÆðUÁæ, ´·¤Á, »éÚUçÕ´ÎÚU çâ´ãU, çß·ý¤×, ÂêÁæ, ÕÜçÁ´ÎÚU çâ´ãU, ÙßÙèÌ ·¤æñÚU, ÚUæÙè, Áâçß´ÎÚU ·¤æñÚU, àæñÜÁæ ß ¥‹Ø ¥ŠØæ·¤ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

•Ê≈UÊ Á⁄UćÊÊ øÊ‹∑§Ê¥ Ÿ ∞‚«UË∞◊ ∑§Ê ‚ÊÒ¥¬Ê ◊Ê¥ª ¬òÊ

vz קüU w®vx

Á×èÙè Ûæ»Ç¸ðU ·¤ô Üð·¤ÚU ¼ô »éÅU ¥æÂâ ×ð´ çÖǸð´U, °·¤ ƒææØÜ çȤÚUôÁÂéÚU, vy קü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÁèÚUæ ·¤è ÕSÌè »æ×ðßæÜè ×ð´ »Ì ç¼ßâ Á×èÙè çßßæ¼ ·¤ô Üð·¤ÚU ¼ô »éÅUô´ ·ð¤ Õè¿ ãéU° Ûæ»Ç¸ðU ×ð´ °·¤ ÃØçÌ Á×è ãUô »ØæÐ çÁâð ©U¿æÚU ·ð¤ çÜ° ©Uâ·ð¤ ÂçÚUÁÙô´ Ùð ¥SÂÌæÜ ×ð´ ¼æç¹Ü ·¤ÚUßæØæÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÍæÙæ ÁèÚUæ ÂéçÜâ Ùð ÂèçǸUÌ çÂÂÜ çâ¢ãU ·ð¤ ØæÙ ÂÚU ¼ôÙô´ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ xwy, xwx, xy ¥æ§ü.Âè.âè ·ð¤ ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ çÂÂÜ çâ¢ãU Âé˜æ Öæ» çâ¢ãU çÙßæâè ÕSÌè »æ×ðßæÜè Ùð ÂéçÜâ ·¤ô çÎØð ØæÙ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ ©Uâ·¤æ ÕÜçß‹Îý çâ¢ãU Âé˜æ ÁèÌ çâ¢ãU °ß¢ ©Uâ·ð¤ ÕðÅðU ·é¤Ü¼è çâ¢ãU ·ð¤ âæÍ »Ì ·é¤ÀU â×Ø âð Á×èÙè çßßæ¼ ¿Ü ÚUãUæ ãñUÐ çÁâ·ð¤ ¿ÜÌð ¥æÚUôçÂØô´ Ùð »Ì ç¼ßâ ÌðÁÏæÚU ãUçÍØæÚUô´ âð Üñâ ãUô·¤ÚU ©Uâ ÂÚU ãU×Üæ ÕôÜ ç¼ØæÐ çÁââð ßãU ÕéÚUè ÌÚUãU âð Á×è ãUô »ØæÐ §â ƒæÅUÙæ ·¤ô ¥¢Áæ× ¼ðÙð ·ð¤ Õæ¼ ¥æÚUôÂè ×õ·ð¤ âð ȤÚUæÚU ãUô »° ¥õÚU çÂÂÜ çâ¢ãU ·¤ô ƒææØÜ ¥ßSÍæ ×ð´ ©Uâ·ð¤ ÂçÚUÁÙô´ Ùð ©U¿æÚU ·ð¤ çÜ° ¥SÂÌæÜ ×𢠼æç¹Ü ·¤ÚUßæØæÐ

ÕæÕæ ¹ð˜æÂæÜ ×´çÎÚU ×ð´ ×êçÌü SÍæÂÙæ çÎßâ ÂÚU ãé¥æ Áæ»ÚU‡æ

Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, vy קüU (¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ ÕæÕæ ¹ð˜æÂæÜ ×´çÎÚU ×ð´ ×êçÌü SÍæÂÙæ ·ð¤ ©UÂÜÿØ ×ð´ ÁØÕæÕæ ¹ð˜æÂæÜ °ß´ ×æÌæ ×âæÙè Áè âðßæ âæðâæØÅUè mUæÚUæ ÁÙ âãUØæð» âð çßàææÜ Áæ»ÚU‡æ ·¤ÚUßæØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÕæÕæ ¹ð˜æÂæÜ ·¤æ ÖÃØ ÎÚUÕæÚU âÁæØæ »ØæÐ ÂêÚÔU ×´çÎÚU ·¤æð Ú´U» çÕÚ´U»è Üæ§UÅUæð´ âð ÖÃØ M¤Â çÎØæ »ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÂèÂèÂè ·ð¤ çÁÜæŠØÿæ Á»ÁèÌ çâ´ãU ÕÚUæǸ ãUóæè ȤæÙßæÜæ, â´Îè ç»ÚUŠæÚU, àæàæè ߊæßæ ÂæáüÎ, ÙÚÔUàæ ·¤æð¿æ, âéÖæá ðæǸæ, ÁØÂæÜ »æðØÜ,

ÂýÎè ŠæêçǸØæ çßàæðcæ ÌæñÚU ÂÚU àææç×Ü ãéØð ¥æñÚU ÕæÕæ Áè âð ¥æàæèßæüÎ Âýæ# ç·¤ØæÐ »‡æðàæ ß´ÎÙæ ©UÂÚUæ´Ì Âýçâh ÖÁÙ »æØ·¤ ÁSâè ƒææM¤ ß çßP¤è çÂý´â mUæÚUæ âé´ÎÚUâé´ÎÚU ÖÁÙ ÂýSÌéÌ ç·¤Øð »ØðÐ ÖÁÙæð´ ·¤è ÌæÙ ÂÚU ŸæhæÜé ×SÌè âð Ûæê×Ìð ÚUãð´UÐ Áæ»ÚU‡æ ·¤æð âÈ¤Ü ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÁØ ÕæÕæ ¹ð˜æÂæÜ âðßæ âæðâæØÅUè ÂéÚUæÙè ÎæÙæ ׇÇUè, ¥ÕæðãUÚ ÚUæðÇU, Öé„ÚU ·¤æòÜæðÙè, ×ÜæðÅU ÚUæðÇU, »æðçÙØæÙæ ÚUæðÇU ¥æçÎ Ùð ÖÚUÂêÚU âãUØæð» çÎØæÐ Áæ»ÚU‡æ ÎæñÚUæÙ âÙæÌÙ Šæ×ü ´ÁæÕ ×ãUæßèÚU ÎÜ ·ð¤ âÎSØæð´

Îè Üæâ ȤæòÚU âÚU·¤æÚUè °ÂÜæ§üUÁ ØêçÙØÙ mUæÚUæ ¥ÂÙè

×æ´»æð´ ·¤æð Üð·¤ÚU çÎØæ »Øæ ŠæÚUÙæ Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, vy קüU (¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ çÎ Üæâ ȤæòÚU âÚU·¤æÚUè °ÂÜæ§üUÁ ØêçÙØÙ, SßæS‰Ø çßÖæ» mUæÚUæ ¥ÂÙè ×æ´»æð´ ·¤æð Üð·¤ÚU ØêçÙØÙ ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ÜèÜêÚUæ× ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ SÍæÙèØ çâçßÜ âÁüÙ ·¤æØæüÜØ ×ð´ çßàææÜ ÚUæðá ŠæÚUÙæ çÎØæ »Øæ ¥æñÚU çßÖæ» ·ð¤ ç¹ÜæȤ Á×·¤ÚU ÙæÚÔUÕæÁè ·¤è »§üUÐ ŠæÚUÙð ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ØêçÙØÙ ·ð¤ çßçÖóæ ßQ¤æ¥æð´ Ùð ÚUæðá ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ ©U‹ãð´U ÌèÙ ×ãUèÙð âð ßðÌÙ ÙãUè´ çÎØæ Áæ ÚUãUæ çÁââð ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð ÖæÚUè ÂÚÔUàææÙè ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÙæ ÂǸ ÚUãUæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çßÖæ» ·¤è ÕðM¤¹è ·ð¤ ¿ÜÌð ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ×ð´ ÖæÚUè ÚUæðá ÂæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ØêçÙØÙ ·ð¤ çÁÜæŠØÿæ ãUÚUÖ»ßæÙ çâ´ãU, çÚUßÌ ÚUæ×, »éÚUÎæâ çâ´ãU, âéÕæ çâ´ãU, âæðãUÙ çâ´ãU, çÕ·¤ÚU çâ´ãU, ÚUæ×ÂæÜ, ÕýrææÙ´Î ·¤ÅUæçÚUØæ, »éÚUÎðß çâ´ãU, ¿ÚU‡æÎæâ, ÖéÂð‹Îý çâ´ãU °ß´ âéÎðàæ ·é¤×æÚU ¥æçÎ Ùð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ¿ðÌæßÙè Îè ç·¤ ÁËÎè ãUè ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð ÂêÚUæ Ù »Øæ »Øæ Ìæð ØêçÙØÙ mUæÚUæ ¥ÂÙð â´ƒæáü ·¤æð ¥æðÚU Ìèßý ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ

¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ çÁÜæ ÂéçÜâ ©U“ææçŠæ·¤æçÚUØæð´ mUæÚUæ S·ê¤Üæð´ ×ð´ ¿ÜÙð ßæÜð ¥æÅUæð çÚUàææ ·ð¤ SÍæÙ ÂÚU ßñÙ Ü»æ° ÁæÙð âð ÚUæðçáÌ â×SÌ ¥æÅUæð çÚUàææ ¿æÜ·¤æð´ Ùð ¥æÁ °âÇUè°× ·¤æØæüÜØ ×ð´ Âãé´U¿·¤ÚU çÁÜæ ©UÂæØéQ¤ ·ð¤ Ùæ× ÂÚU ×活˜æ âæñ´ÂæÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ¥æÅUæð çÚUàææ ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÎÜÁèÌ çâ´ãU çÌóææ, ©UÂÂýŠææÙ Øæð»ÚUæÁ ×ðãUÌæ ÌÍæ ÙæÙ·¤ çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ S·ê¤Ü ßñÙ Ü»æÙð ·ð¤ çÙÎðüàæ ·ð¤ Üæ»ê ãUæðÙð âð ¥ÕæðãUÚU ×ð´ ·¤ÚUèÕ w®® ¥æÅUæð çÚUàææ ¿æÜ·¤, ÁÜæÜæÕæÎ ·ð¤ z® ÌÍæ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ ·¤ÚUèÕ w®® ¥æÅUæð çÚUàææ ¿æÜ·¤ ÕðÚUæðÁ»æÚU ãUæð Áæ°´»´ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ©UÙ·¤æ °·¤×æ˜æ âãUæÚUæ ¥æÅUæð çÚUàææ ãñU çÁââð ßð ¥ÂÙðU ÂçÚUßæÚU ·¤æ ÂðÅU ÂæÜÌð ãñ´UÐ ©U‹ãUæðÙð ·¤ãUæ ç·¤ ßð âÎñß ØæÌæØæÌ çÙØ×æð´ ·¤è ÂæÜÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´ ¥æñÚU ¥»ÚU ç·¤âè ÂýàææâçÙ·¤ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤æð ç·¤âè ÅñUÂê ¿æÜ·¤ ·¤è ·¤æØüÂý‡ææÜè âð ·¤æð§üU ÂÚÔUàææÙè ãñU Ìæð ©Uâð ÕñÆU·¤ÚU âéÜÛææØæ Áæ°, Ù ç·¤ ØãU ¥æÎðàæ ÁæÚUè ·¤ÚU âÖè Íýè ÃãUèÜÚU ¿æÜ·¤æð´ â𠥋ØæØ ç·¤Øæ Áæ°Ð ØçÎ §Uâ ·¤æÙêÙ ·¤æð Üæ»êê ç·¤Øæ »Øæ Ìæð çÁÜð ÖÚU ·ð¤ S·ê¤Üæð´ ×ð´ Ü»ð ãéU° ¥æÅUæð çÚUàææ ·ð¤ ¿æÜ·¤ Âê‡æü M¤Â âð ·¤æ×·¤æÁ ÆUŒÂ ·¤ÚU âǸ·¤æð´ ÂÚU ©UÌÚÔ´U»´ð çÁâ·¤è çÁ×ðßæÚUè ÂýàææâÙ ·¤è ãUæð»èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU âéÚÔUàæ ·é¤×æÚU, »éÚU×èÌ çâ´ãU, ·¤àæ×èÚU çâ´ãU, ·é´¤ÎÙ çâ´ãU, Âýð× ¿´Î, âÌÙæ× çâ´ãU, ÚUæÁ ·é¤×æÚU, ÚUæçÁ‹Îý àæ×æü, ¥ßçÙ´ÎÚU çâ´ãU, â´ÌÚUæ×, âæðÙê, ·ë¤c‡æ, ¥×ÚUÁèÌ, Ö»Ì çâ´ãU, ÅUæðÙè, ÆUæ·¤ÚU, âæðÙê, ×ÎÙ ÜæÜ, ÕƒæðÜ ¿´Î, ×æðÙê, ßðÎ Âý·¤æàæ, Îðßè ÜæÜ, ×Ü·¤èÌ çâ´ãU ß ¥‹Ø ¥æÅUæð çÚUàææ ¿æÜ·¤ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

°ÇUßæð·ð¤ÅU ÁÙÚUÜ ·¤æ ¥ÕæðãUÚU ÂãUé´¿Ùð ÂÚU ÕæÚU âÎSØæð´ Ùð ç·¤Øæ Sßæ»Ì

mUæÚUæ çâØæðçÚUÅUè ·¤è âðßæ çÙææ§üU »§üU, ßãUè´ ‹Øê ×éçQ¤âÚU ßñÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè ·ð¤ âÎSØæð mUæÚUæ ÁæðǸð â´ÖæÜ ·¤è âðßæ çÙÖæ§üU »§üUÐ âæðâæØÅUè mUæÚUæ ¥æØð ŸæhæÜé¥æð´ ·ð¤ çÜ° ¥ÅêUÅU Ü´»ÚU Öè Ü»æØæ »ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ×´çÎÚU ·ð¤ ÂéÁæÚUè ÕæÕæ ¥æàææ ÚUæ× ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ â´Áèß ·é¤×æÚU, ãUóæè ×æð´»æ, »»ÙÎèÂ, âæñÚUß ç»ÚUŠæÚU, ÚUæÁ ·é¤×æÚU ƒææM¤, ÚU×ÙÎèÂ, Îè·¤ ç»ÚUŠæÚU, ãñUŒÂè ·¤P¤Ç¸, âæðÙê ÀUæÕǸUæ, âêÚUÁ ×æð»æ, ç´ÅêU ߊæßæ, ÕÕÜê ¿»Ìè, »æðÚUæ °ß´ ¥×ÙÎè »ýæðßÚU ¥æçÎ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

çßlæçÍüØô´ Ùð çÜØæ Ùàææ Ù ·¤ÚUÙð ·¤æ ⢷¤ËÂ

Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, vy קüU ¼ð·¤ÚU ¹êÕ âÚUæãUÙæ ÕÅUôÚUèÐ ·¤ô¥æçÇüUÙðÅUÚU ç×¢ÅêU Ùð (U¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ çàæßæçÜ·¤ ÂçÜ·¤ çßlæçÍüØô´ ·¤ô Ùàæô´ âð ¼êÚUè ÕÙæ° ÚU¹Ùð ·¤æ ⢷¤Ë °Áé·ð¤àæÙÜ âôâæ§ÅUè Ùð »æ¢ß Í梼ðßæÜæ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè ·¤ÚUßæØæÐ ¥æç¹ÚU ×ð´ ×ðÏæßè çßlæçÍüØô´ ·¤ô âôâæ§ÅUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ Ùàææ çßÚUôÏè Áæ»L¤·¤Ìæ mæÚUæ âçÅüUçȤ·ð¤ÅU ¼ð·¤ÚU â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ S·ê¤Ü âðç×ÙæÚU ܻ淤ÚU çßlæçÍüØô´ ·¤ô Ùàæô´ ·ð¤ ¼écÂýÖæßô´ çÂý¢çâÂÜ ÚUà×è Á‚»æ Ùð âôâæ§ÅUè ·¤æ ¥æÖæÚU ÁÌæÌð çßSÌæÚU âð ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ ÇUæ.ÙÚÔUàæ ÂL¤Íè ·¤è ãéU° S·ê¤Ü ·¤è »çÌçßçÏØô´ ·ð¤ â¢Õ¢Ï ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè çãU¼æØÌô´ ÂÚU ¥æØôçÁÌ §â âðç×ÙæÚU ·ð¤ ¼õÚUæÙ ¼èÐ ×¢¿ ⢿æÜÙ ç¼ÜÚUæÁ çâ¢ãU Ùð ç·¤ØæÐ §â ×õ·ð¤ çßlæçÍüØô´ ·¤è ßæ¼-çßßæ¼ ÂýçÌØôç»Ìæ Öè ·¤ÚUßæ§ü ÂÚU ÚUæÁçߢ¼ÚU çâ¢ãU, ¥×Ù¼è çâ¢ãU, Üð¿ÚUÚU ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ Â´ÁæÕ °ß´ ãUçÚUØæ‡ææ ãUæ§üU·¤æðÅüU ·ð¤ »§üÐ çÁâ×ð´ Öæ» ÜðÌð ãéU° çßlæçÍüØô´ Ùð Ùàæô´ ÌÍæ ÂÚU×ÁèÌ ·¤õÚU ÕÚUæǸU, ¥×Ùèàæ ÜÌæ â×ðÌ â×êãU °ÇUèàæÙÜ °ÇUßæð·ð¤ÅU ÁÙÚUÜ ß ÕæÚU ·¤æñ´çâÜ ·ð¤ âÎSØ ãUÚUÂýèÌ ¨âãU ÕÚUæǸ ·¤æ ¥‹Ø âæ×æçÁ·¤ ÕéÚUæ§Øô´ ÂÚU ·¤ÅUæÿæ ·¤ÚUÌð Öæá‡æ SÅUæȤ Öè ×õÁê¼ ÍæÐ SÍæÙèØ ÕæÚU °âæðçâ°àæÙ Âãé´U¿Ùð ÂÚU °âæðçâ°àæÙ ·ð¤ âç¿ß ãUÚU·ð¤ßÜ ¨âãU âð¹æð´, â´ØéQ¤ âç¿ß ܹçß´ÎÚU ¨âãU, Âêßü âç¿ß ¥æÚU°â ȤæðÚU, ÁâßèÚU ¨âãU Á×ê, ãUÚUàæÚU‡æ çÉU„æð´ ÂýŠææÙ Üè»Ü âñÜ çàæ¥Î, Âý·¤æàæ ¨âãU ÕÚUæǸ âç¿ß, Âêßü ÂýŠææÙ âé¹ÂæÜ ¨âãU â´Šæê, ÙçÚ´UÎÚU »»ü Ùð ©UÙ·¤æ Sßæ»Ì ç·¤ØæÐ ß·¤èÜæð´ ·¤æð ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ SÍæÙèØ ·´¤ŠæßæÜæ ÚUæðǸ ÂÚU çSÍÌ ÎæñÜÌÂéÚUæ ×æ§üUÙÚU âð »Ì çÎßâ ç×Üð °·¤ â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ÚUæÁÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕæÚU ·¤æñ´çâÜ ·ð¤ ¿éÙæß ¹ˆ× ãUæðÌð ãUè ¥™ææÌ ÃØçQ¤ ·ð¤ àæß ·¤è ÂãU¿æÙ »æ´ß ·´¤ŠæßæÜæ ãUæÁÚU¹´æ çÙßæâè Ú´UÁèÌ çâ´ãU Âé˜æ Á»ÌæÚU çâ´ãU ·ð¤ M¤Â ×ð´ ãéU§üU ãñUÐ ß·¤èÜæð´ ·¤è âÕâð ÕǸè â×SØæ ¿ñÕÚUæð´ ·¤è ãñU ©Uâð ÂãUÜ ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ÂêÚUæ ÂéçÜâ Ùð ÂæðSÅU×æÅüU× ·ð¤ ©UÂÚUæ´Ì àæß ·¤æð ÂçÚUÁÙæð´ ·ð¤ ãUßæÜð ·¤ÚU çÎØæ ãñUÐ Âýæ# ÁæÙ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ·´¤ŠæßæÜæ ·¤ÚUßæØæ ÁæØð»æÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ãUÚUÂýèÌ ÕÚUæǸ ÇUæðÚU-ÅêU-ÇUæðÚU ÂýˆØð·¤ ¿ñÕÚU ×ð´ ãUæÁÚU¹æ´ çÙßæâè »éÚUÖðÁ çâ´ãU âéÂé˜æ Á»ÌæÚU çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©Uâ·¤æ Öæ§üU Ú´UÁèÌ çÂÀUÜð ·¤§üU ßáæðZ âð ×æÙçâ·¤ Áæ·¤ÚU ß·¤èÜæð´ âð ç×Üð ¥æñÚU ©U‹ãðU´ ¥ÂÙð Âÿæ ×ð´ ×ÌÎæÙ ·¤ÚUÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ M¤Â âð ÂÚÔUàææÙ Íæ ¥æñÚU ·¤ÚUèÕ °·¤ â#æãU Âêßü ¥¿æÙ·¤ ƒæÚU âð Üæ#æ ãUæð »Øæ ÍæÐ ©U‹ãUæðÙð´ §Uâ ÕæÌ ·¤è âê¿Ùæ §Uâ ¥ßâÚU °â°â Á×ê, ÚUæ·ð¤àæ ÖÆðUÁæ, ܹçß´ÎÚU ¨âãU, ¥ÁèÌÂæÜ ¨âãU, ÍæÙæ ¥ÚUÙèßæÜæ ×ð Îè Íè Üðç·¤Ù ÂéçÜâ Ùð ©UÙ·¤è °È¤¥æ§üU¥æÚU ÎÁü ÙãUè´ ·¤è ÍèÐ Üðç·¤Ù ßð ¥ÂÙð SÌÚU ÂÚU ÙßÎè ×Ùé, °â°â ÕÚUæǸ, ¿´ÎýÖæÙ, âé¹ÂýèÌ çâ´ãU, ×çã´UÎÚU ·¤æÚU»ßæÜ, âéÖæá ©Uâ·¤è ÌÜæàæ ·¤ÚU ÚUãðU ÍðÐ »Ì çÎßâ ©U‹ãUæð´Ùð´ °·¤ â×æ¿æÚU ˜æ ×ð´ ¥™ææÌ ÃØçQ¤ ·ð¤ àæß ç×ÜÙð ·¤è ¹ÕÚU ÂɸU·¤ÚU Ùæ»ÂæÜ, Îðâ ÚUæÁ ·´¤ÕæðÁ, ÕÜÎðß ·´¤ÕæðÁ, Âýßè‡æ Šæ´Áê, ÙßÌðÁ Á×ê, ÂßÙ ¥ÕæðãUÚU ·¤è â´SÍæ ÙÚU âðßæ ÙæÚUæ؇æ âðßæ ÌÍæ ÂéçÜâ âð â´Â·ü¤ ç·¤Øæ Ìæð ©U‹ãUæðÙð´ ©UÙãðU ÂãU¿æÙ ·ð¤ çÜ° ¥ÕæðãUÚU àæ×æü, ãUçÚ´UÎÚU çâhê, ×ÎÙ ÜæÜ ß×æü, Âý·¤æàæ ¨âãU, ×´ÁèÌ ÁâÜêÁæ, ¥×ÙÎè ÕéÜæØæÐ ÁãUæ´ ©U‹ãUæð´Ùð´ ×ëÌ·¤ ·ð¤ ·¤ÂǸæð´ âð ©Uâ·¤è ÂãU¿æÙ Ú´UÁèÌ çâ´ãU ·ð¤ M¤Â ×ð´ ·¤èÐ ©U‹ãUæðÙð ÕÌæØæ ç·¤ ×ëÌ·¤ x Øæð´ ·¤æ çÂÌæ Íæ ¥æñÚU çÂÀUÜð Ü´Õð â×Ø âð ÂÚÔUàææÙ ÍæÐ §UŠæÚU ÂéçÜâ ¥çŠæ·¤æÚUè ß â´SÍæ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÚUæÁê ¿ÚUæØæ â´Šæê, ×é·ð¤àæ, ¥æð× Âý·¤æàæ çÕàÙæð§üU, ãUÚUÂýèÌ ¨âãU, ¥ÚUçß´Î ÕÁæÁ, ÚUæÁÂæÜ ¨âãU, ÕðÙðçÅUÕÌæØæ ç·¤ »Ì çÎßâ ×ëÌ·¤ ·ð¤ »Üð ×ð´ ©Uâ·¤è àæÅüU âð »æ´ÆU Ü»è ãéU§üU Íè çÁâ·¤è Áæ´¿ ·¤è Áæ ÚUãUè ÍèÐ ÂéçÜâ »éÚUç´ÎÚU ¨âãU â×ðÌ ¥‹Ø ß·¤èÜ ×æñÁêÎ ÍðÐ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÂæðSÅU×æÅüU× ·¤è çÚUÂæðÅUü ¥æÙð ·ð¤ ÕæÎ ãUè ·¤æÚüUßæãUè ·¤è Áæ°»èÐ

ÙãUÚU âð ç×Üð ¥™ææÌ àæß ·¤è ãé§Uü ÂãU¿æÙ

Sfl. ‚È⁄‘UãŒ˝ ◊P§«∏ ∑§ ◊⁄UáÊÊ¬⁄Uʥà „Èÿ Ÿòʌʟ ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ÇðUÚUæ â“ææ âæñÎæ çâÚUâæ ·ð¤ »gèÙàæèÙ ãUÁêÚU ×ãUæÚUæÁ â´Ì »éÚU×èÌ ÚUæ× ÚUãUè× çâ´ãU Áè mUæÚUæ â×æÁ âð ¥´ŠææÂÙ ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¿ÜæØð Áæ ÚUãðU ×æÙßÌæ ÖÜæ§üU ·¤æØü (~{) ·¤è ·¤Ç¸è ·ð¤ ÌãUÌ SÍæÙèØ âé¹ðÚUæ ÕSÌè çÙßæâè âéÚÔ´UÎý ·é¤×æÚU ×·¤Ç¸ (yx) Âé˜æ Sß. Ÿæè Ù´ÎÜæÜ ×·¤Ç¸ ·¤æ âæð×ßæÚU âéÕãU çÙŠæÙ ãUæð »ØæÐ §UÙ·ð¤ ×ÚU‡ææðÂÚUæ´Ì ÙÚU âðßæ ÙæÚUæ؇æ âðßæ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÚUæÁê ¿ÚUæØæ ß ×P¤Ç¸ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ÙÊæÎè·¤è ÚUæçÁ´Îý ·é¤×æÚU Ùð §UÙ·ð¤ ÂçÚUÁÙæð´ ·¤æð Ùð˜æÎæÙ ·ð¤ çÜØð ÂýðçÚUÌ ç·¤Øæ ¥æñÚU Ÿæè ×P¤Ç¸ ·ð¤ Öæ§üU çßÁØ ·é¤×æÚU ·¤è âãU×çÌ âð ¥ÕæðãUÚU ·¤è Ùð˜æÎæÙ âç×çÌ ·¤æð âêç¿Ì ç·¤ØæÐ §Uâ ÂÚU ¥ÕæðãUÚU Ùð˜æÎæÙ âç×çÌ ·ð¤ ÇUæò. àØæ× ŠæêçǸØæ, ÇUæò. ŸæèÚUæ×, ÇUæò. âÕüÁèÌ, ÇUæò. ŸæèÚUæ×, ÙÚÔUàæ ÕÁæÁ §´Uâæ´, àææãU âÌÙæ× Áè »ýèÙ °â ßðÜÈð¤ØÚU Ȥæðâü ·ð¤ çÁ×ðßæÚU Âýð×è Ù´ÎÜæÜ, àæãUÚUè Ö´»èÎæâ ÎàæüÙÜæÜ Sß. Ÿæè ×P¤Ç¸ ·ð¤ âéÚUçÿæÌ Ùð˜æ Üð·¤ÚU Âê’ÙèØ ×æÌæ ·¤ÚUÌæÚU ·¤æñÚU §´UÅUÚUÙðàæÙÜ ¥æ§üU Õñ´·¤ çâÚUâæ ·ð¤ çÜ° ÚUßæÙæ ãUæð »ØðÐ ¥ÕæðãUÚU Ùð˜æÎæÙ âç×çÌ mUæÚUæ ×·¤Ç¸U ÂçÚUßæÚU ·¤æ ¥æÖæÚU ÁÌæØæ »ØæÐ

çÜŒâ ÂçÜ·¤ S·ê¤Ü ×ð´ ×¼ÚU ÇðU ÂÚU ·¤ÚßæØæ ·¤æØü·ý¤× ÁÜæÜæÕæ¼, vx קü (çÕ^åU ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý/ßÁØ)Ñ Õæræ‡æè ßæÜæ ÚUôÇU ÂÚU çSÍÌ ÜæñÚUÜ §¢ÅUÚUÙñàÙÜ ÂçÜ·¤ S·ê¤Ü ×ð´ ×¼ÚU ÇðU ÂÚU °·¤ ·¤æØü·ý¤× ¥æØôçÁÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU çßçÖ‹Ù ·¤ÿææ¥ô¢ ·¤è ÀUæ˜æ-ÀUæ˜ææ¥ô¢ Ùð ×¼ÚU ÇðU ÂÚU SÂè¿ Âðàæ ·¤è ¥õÚU »èÌ-⢻èÌ ·ð¤ ÁçÚU° ×æ¢ ·¤æ â×æÙ ·¤ÚUÙæ Öè çâ¹æØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU S·ê¤Ü Âý梻‡æ ×ð´ Õ“ææð´ mUæÚUæ ×æ¢ M¤Âè Ú¢»ô´ âð ƒæðÚUæ Öè ÕÙæØæ »ØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU S·ê¤Ü çÂý¢âèÂÜ ¥ç×Ì ¿éƒæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Õ“æô´ ·¤ô ¥ÂÙð ×æÌæ-çÂÌæ ·¤è ¥æ™ææ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU° Øô´ç·¤ ×æÌæ-çÂÌæ Áô çÙ¼ðüàæ ¼ðÌð ãñ´U ßð Õ“æô´ ·ð¤ çÜ° çãUÌ·¤æÚUè ãUôÌæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×æ¢ ·¤æ ·¤Áü ·¤ô§ü Öè ÙãUè´ ÜõÅUæ â·¤Ìæ ãñU Øô´ç·¤ ×æ¢ ãUè °·¤ °ðâæ M¤Â ãñU Áô Õ“ææð´ ·¤ô ·¤¼×-·¤¼× ÂÚU ¥æ»ð ÕɸUÙæ çâ¹æÌæ ãñUÐ ©U‹ãUôÙð ·¤ãUæ ç·¤ ·é¤ÀU Õ“æð ×æÌæ-çÂÌæ ·¤æ â×æÙ ÙãUè´ ·¤ÚUÌð ÕçË·¤ ×Ù-×Áèü ·¤ÚUÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤ÚÌð ãñ´U ÁÕç·¤ Õ“æô´ ·¤ô °ðâæ ·¤Öè Öè ÙãUè´ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU°, Áô Õ“æð ¥æ™ææ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUÌð ãñ´U âȤÜÌæ ©UÙ·ð¤ Âæ¢ß ¿ê×Ìè ãñUÐ §â ¥ßâ ÂÚU S·ê¤Ü ·¤ô¥æÇUèüÙðÅUÚU ×ôçÙ·¤æ ×·¤Ç¸U, ç×âðÁ ××Ìæ, âÌÙæ× çâ¢ãU ß â×êãU SÅUæȤ ×õÁê¼ ÍæÐ

v~ קüU ·¤æð ÇþUæ§üU ÇðU ƒææðçáÌ Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, vy קüU (¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ çÁÜæ ÂçÚUáÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·ð¤ ¿éÙæßæð´ ·¤æð ŠØæÙ ×ð´ ÚU¹Ìð ãéØð ß âéÚUÿææ ÃØßSÍæ ·¤è ÎëçCU âð çÁÜæ ©UÂæØéQ¤ ÂÚU×ÁèÌ çâ´ãU Ùð ´ÁæÕ ¥æÕ·¤æÚUè °ÅU v~vy ·¤è ŠææÚUæ zy ¥ŠæèÙ Âýæ# ãéU§üU ¥çŠæ·¤æÚUæð´ ·¤æ §USÌð×æÜ ·¤ÚUÌð ãéØð v~ קüU ·¤æð ÇþUæ§üU ÇðU ƒææðçáÌ ·¤ÚU çÎØæ ãñU ¥æñÚU ¥æÎðàæ çÎØð ãñU ç·¤ §Uâ çÎÙ àæÚUæÕ ·ð¤ âÖè ÆðU·ð¤ Õ´Î ÚUãð´U»ðÐ ¥æÎðàææð´ ·¤æ ©U„´ƒæÙ ·¤ÚUÙð ßæÜæð´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ·¤Ç¸è ·¤æØüßæãUè ·¤è ÁæØð»èÐ

âèßÚU×ñÙ ·¤×ü¿æÚUè ÎÜ ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ ¥´Ì»üÌ ·¤æ× ·¤ÚU ÚUãðU âèßÚU×ñÙ ·¤×ü¿æÚUè ÎÜ ·ð¤ âÎSØæð´ Ùð ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð àæèƒæý ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ÎÜ ·ð¤ ©UÂÂýŠææÙ Âýð× ·é¤×æÚU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßæÅUÚU °ß´ âèßÚÔUÁ ÕæÇüU Ùð ¥æÁ âð Îæð ßáü Âêßü ×ð´ âæÚUæ ·¤æ× Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ ãUßæÜð ·¤ÚU çÎØæ ÍæÐ Üðç·¤Ù Ù»ÚU ÂçÚUáÎ mUæÚUæ ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð ¥ÙÎð¹æ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñU çÁââð ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ×ð´ ÚUæðá ÃØæ# ãñUÐ ©U‹ãUæðÙð´ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ âð âèÂè°È¤, °Ü¥æ§üâè, ßçÎüØæ´, ÕêÅU, {ßð´ ßðÌÙ Âð ·¤×èàæÙ ·¤è çÚUÂæðÅüU ·¤æð Üæ»ê ·¤ÚUÙð, ÌÍæ §Uâ ßcæü ·ð¤ ¥ÂýñÜ ß ×§üU ×æãU ·¤è ÌÙßæãU ÎðÙð ·¤è ×æ´» ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ¥»ÚU ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð àæèƒæý ÂêÚUæ Ù ç·¤Øæ »Øæ Ìæð ßð â´ƒæáü ·¤ÚUÙð ·¤æð ×ÁÕêÚU ãUæð´»´ðÐ

çßçÂÙ âðçÌØæ ·¤æð ÜêÅUÙð ßæÜæð´ ÂÚU ×æ×Üæ ÎÁü ¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ »Ì çÎÙæð´ çãU‹Îé×Ü ·¤æðÅU ÚUæðǸ ÂÚU àæÚUæÕ ÆðU·ð¤ÎæÚU çßçÂÙ âðçÌØæ ÂÚU ÁæÙ Üðßæ ãU×Üæ ·¤ÚU·ð¤ z Üæ¹ L¤ÂØð ÜêÅUÙð ·ð¤ ¥æÚUæð ×ð´ ÂéçÜâ Ùð { ÃØçQ¤Øæð´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ×æ×Üæ ÎÁü ·¤ÚU çÜØæ ãñUÐ ØãU ×æ×Üæ çßçÂÙ âðçÌØæ ·ð¤ ØæÙæð´ ÂÚU ÎÁü ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ °°â¥æ§üU Îðßð‹Îý çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ØæÙæ𴠷𤠥æŠææÚU ÂÚU ÖçÜ‹Îý çâ´ãU ©UÈü¤ çÖ´Îæ Âé˜æ ¥×ÚU çâ´ãU ßæâè ÎæñÜÌÂéÚUæ, ¥àææð·¤ ·é¤×æÚU ßæâè ç»ÎǸæßæÜè, ×éÙèá ·é¤×æÚU Âé˜æ ¥æð× Âý·¤æàæ ßæâè ×æñÁ»É¸U, ܹæ çâ´ãU, »æñÚUß Ù§üU ¥æÕæÎè, Öè×âñÙ â´ÌÙ»ÚUè ¥ÕæðãUÚU ÂÚU ÖæÎâæ ·¤è ŠææÚUæ xwx, xwy, xyv, w|~, yw|, z®{, vy}-vy~ ·ð¤ ÌãUÌ ×æ×Üæ ÎÁü ·¤ÚU ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤è ÌÜæàæ àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñUÐ


4

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

vz קüU w®vx ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

¥·¤æÜè ÖæÁÂæ Ùð ç·¤Øæ çß·¤æâ, ·¤æ´»ýðâ Ùð Æ´UÇðU ç·¤Øð »ÚUèÕ ·ð¤ ¿êËãðUÑ ’Øæ‡æè

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

°·¤ ÎÁüÙ »æ´ßæð´ ×ð´ ÁÙâÖæ¥æð´ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤Ú U×Ìæð´ ·¤è ¥ÂèÜ ·¤è

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ Öæ§üU Îðßð‹Îý çâ´ãU Âêßü âÚU´¿, Öæ§üU ·¤‡æü çâ´ã Âêßü ¿ðØÚU×ñÙU ¥àææð·¤ ÁñÙ, ¥ÁØ çâ´ãU, ¥ç×Ì âæßÙâé¹æ °ÇUßæð·ð¤ÅU, ·¤æçÌü·¤, çßÙØ ÂýÌæÂ, âØ´× ÂýÌæÂ, ¿´Îý ÂýÌæ çâ´ãU, ȤæçÁË·¤æÐ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ Ùð ¥æÅðU âð ×ãU´»è ·¤è ÚÔUÌ, »ÚUèÕæð´ ·ð¤ ÂðÅU ÂÚU ×æÚUè ÜæÌÑ çÚU‡æßæ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥æð´ ·¤è ÙÁÚU âÚU·¤æÚUè Öêç× ÂÚU ·¤Áð ·ð¤ çÜØð çÅ·¤è

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

Âýð× ·é¤×æÚU ·é¤ÜçÚUØæ, ¹é§üU¹ðǸæ Âêßü ßæ§Uâ ¿ðØÚU×ñÙ, çÁÜæ ÂçÚUáÎ ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

ȤæçÁË·¤æ, vy קüU (âéÚÔU‹Îý çÌóææ/×ÙæðÁ Ùæ»ÂæÜ) Ñ §UÜæ·¤æ çߊææØ·¤ °ß´ ßÙ °ß´ Ÿæ× ×´˜æè ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·ð¤ ¿éÙæß Âý¿æÚU ¥çÖØæÙ ×ð´ ÁéÅU ÁæÙð âð »ýæ×è‡æ ÿæð˜æ ×ð´ ÖæÁÂæ ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ ×ð´ Ù§üU ª¤Áæü ·¤æ â´¿æÚU ãé¥æ ãñU ¥æðÚU ¿éÙæß ×ñÎæÙ ÂêÚUè ÌÚUãU âð Ì »Øæ ãñUÐ ÂýˆØð·¤ »æ´ß ×ð´ ×é·¤æÕÜæ ֻܻ â×æ# ãUæð »Øæ ãñU ¥æðÚU ÖæÁÂæ ·ð¤ Âÿæ ×ð´ °·¤ ÜãUÚU ¿Ü ÚUãUè ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéØð ÖæÁÂæ Ù»ÚU ×´ÇUÜ Âýñâ âç¿ß ÕÜÁèÌ âãUæðÌæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ÿæè ’Øæ‡æè Ùð ¥æÁ ÎêâÚÔU çÎÙ »æ´ß âéÚÔUàæßæÜæ, âñçÙØæ, ÀUæðÅUè ¥æðçǸØæ, ¥æðçǸØæ´, ·¤ÚUÙè¹ðǸæ, ×´ÇUè ãUÁêÚU ¨âãU, ¿æÙÙßæÜæ, ×êç_UØæ´ßæÜè, ·¤ÕêÜàææãU çãUÆUæǸ, ×é´Õð·¤è, Õ¹êàææãU, ×æðãU×ÎÂèÚUæ, »æ´ß ×æðãU×Î ¥×èÚUæ, ¥æÜ×àææãU, ¥æßæ, ·¤æðÆUæ ÆU»Ùè, Âñ´¿æ´ßæÜè, ¿éßæçǸØæ´ßæÜè ß ç·¤P¤ÚUßæÜæ M¤Âæ ×ð´ ÁÙâÖæ¥æð´ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚU ÁÙÌæ ·¤æð ÖæÁÂæ ÂýˆØæçàæØæð´ ·¤æð ßæðÅU ÎðÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ çßçÖóæ »æ´ßæð´ ×ð´ çÁÜæ ÂçÚUcæÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·¤æ ¿éÙæß ÜǸ ÚUãðU »ÆUÕ´ŠæÙ ÂýˆØæçàæØæð´ ·ð¤ Âÿæ ×ð´ ×ÌÎæÙ ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æuUæÙ ·¤ÚUÌð ãéØð Ÿæè ’Øæ‡æè Ùð ÁãUæ´ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ âÚU·¤æÚU ·¤è ÁÙ çãUÌñáè ØæðÁÙæ¥æð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ çßSÌæÚU âð ÁæÙ·¤æÚUè Îè ßãUè´ ·¤æ´»ýðâ ÂÚU Ìè¹ð ÂýãUæÚU ç·¤ØðÐ ÖæÚUè ©UÂçSÍçÌ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéØð ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè Ÿæè ’Øæ‡æè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ´ÁæÕ ×ð´ ¥æÁ Ì·¤ çÁÌÙð Öè çß·¤æâ ·¤æØü ãéØð ãñ´U ¥Íßæ ÕÇð¸U ÂýæðÁðÅU àæéM¤ ãéØð ãñU ßãU âÖè ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ âÚU·¤æÚU ·ð¤ ·¤æØü·¤æÜ ×ð´ ãUè ãUéØð ãñ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×éØ×´˜æè â. Âý·¤æàæ ¨âãU ÕæÎÜ Ùð ÕéÁé»æðZ ãðUÌé ÕéɸUæÂæ Âð´àæÙ, àæ»éÙ S·¤è× ØæðÁÙæ, ¥æÅUæ ÎæÜ, »æ´ßæð´ ×ð´ »ÚUèÕæð´ ·¤æð z-z ×ÚUÜæ𴠷𤠌Üæ´Å, àææñ¿æÜØ, çÕÁÜè ×æȤ, àæéh ÂèÙð ãðUÌé ¥æÚU.¥æð. çâSÅU× âçãUÌ °ðâð ·¤§üU ·¤æØü ãñ´U, çÁÙ·¤æ ÚUæ’Ø ·¤è ÁÙÌæ ¹êÕ ÜæÖ Üð ÚUãUè ãñ´UÐ ßãUè´ ·¤æ´»ýðâ Ùð ×ã´U»æ§üU ÕɸUæ·¤ÚU »ÚUèÕ ·ð¤ ¿êËãðU ×ð´ ÂæÙè ÇUæÜÙð ·¤æ ·¤æØü ç·¤Øæ ãñUÐ ¥æÁ ·ð¤‹Îý ·¤è ·¤æ´»ýðâ âÚU·¤æÚU ·¤è »ÜÌ ÙèçÌØæð´ ·ð¤ ßÁãU âð ç·¤âæÙ, »ÚUèÕ, ×ÁÎêÚU âçãUÌ ÂýˆØð·¤ â×æÁ ×ã´U»æ§üU ·ð¤ ÌÜð ÎÕ·¤ÚU ÚUãU »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÁÜæ ÂçÚUcæÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·ð¤ çÜØð ÖæÁÂæ mUæÚUæ ·¤×üÆU ·¤æØü·¤Ìæü ×ñÎæÙ ×ð´ ©UÌæÚÔU »Øð ãñUÐ çÁÙ·¤æ ©UgðàØ »ýæ×è‡æ ÿæð˜ææð´ ·¤æ çß·¤æâ ·¤ÚUÙæ ãñUÐ çß·¤æâ ·¤è çÙÚ´UÌÚU »çÌ ÁæÚUè ÚU¹Ùð ·ð¤ çÜØð ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÂýˆØæçàæØæ´ð ·ð¤ Âÿæ ×ð´ ßæðÅU ÇUæÜðÐ §Uâè ÎæñÚUæÙ ÖæÁÂæ ·¤æð ©Uâ â×Ø âȤÜÌæ ç×Üè ÁÕ »æ´ß M¤ÂÙ»ÚU ß ¿æÙÙßæÜæ ×ð´ ÎÁüÙæð´ ÂçÚUßæÚU ·¤æ´»ýðâ ·¤æð ¥ÜçßÎæ ·¤ãU·¤ÚU ÖæÁÂæ ×ð´ àææç×Ü ãUæð »ØðÐ §UÙ ÂçÚUßæÚUæð´ ·ð¤ Âý×é¹ âÎSØæð´ ·¤æð çâÚUæðÂæ Öð´ÅU ·¤ÚU ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè Ùð ÖæÁÂæ ×ð´ àææç×Ü ç·¤ØæÐ ·¤æ´»ýðâ ÀUæðǸ ÖæÁÂæ ×ð´ àææç×Ü ãUæðÙð ßæÜð »æ´ß M¤Â Ù»ÚU ·ð¤ Áâß´Ì ¨âãU, ÕÜÕèÚU ¨âãU ç»Ü, »éÚU×ðÜ çâ´ãU, âéŠæèÚU ·é¤×æÚU ÖæðÖçÚUØæ, ÕãUæÎÚU ÚUæ× ß »æ´ß ¿æÙÙßæÜæ ·ð¤ ´¿æØÌ âÎSØ ÎÜè ÚUæ×, ÚÔUàæ× ¨âãU, ×æðãUÙæ ÚUæ×, ÕÜß´Ì ¨âãU ·ð¤ Ùæ× àææç×Ü ãñUÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU Âêßü ×´˜æè ÚUæŠææ ·ë¤c‡æ, ÖæÁÂæ ÎðãUæÌ ×´ÇUÜ ¥ŠØÿæ ¥àææð·¤ ÉUæ·¤æ, ×ãUæâç¿ß ÚUæ× ·é¤×æÚU âæðÙè, çÁÜæ ÂçÚUáÎ ÂýˆØæàæè Âýð× ·é¤ÜçÚUØæ ß àæèÌÜ ÚUæÙè, ×æSÅUÚU âÚUßÙ ¨âãU, ÙßÙèÌ ÕÕÚU, ·´¤ßÚU âðÙ, ÂýÎè ×êç_UØæ´ßæÜè, çßÁØ ·é¤×æÚU ÇUÇUè, ÚU×ðàæ çÚU‡æßæ, ÕëÁ×æðãUÙ çÚU‡æßæ, çßÙæðÎ çÚU‡æßæ, ÜæÁß´Ì ·¤æñÚU, ÂÚU×ÁèÌ àæðÚUæ, âÚU´¿ âéÚÔU‹Îý ÎæÚUæ, âéËÌæÙ ÚUæ×, ÚUÌÙ ÙæÍ, ÚU×ðàæ ·¤æâçÙØæ, Âýñâ âç¿ß ÕÜÁèÌ âãUæðÌæ, ÆðU·ð¤ÎæÚU ØêçÙØÙ ¥ŠØÿæ ×ÙæðÁ Ûæè´Ûææ, ÂæáüÎ àææ× ÜæÜ ·¤ÕæðÁ, ·¤æñàæÜ ÂL¤Íè, â´Îè ¿ÜæÙæ, çßÙæðÎ Áæ´ç»Ç¸, âé¹ÕèÚU »ýðßæÜ, ÕæðãUǸ ¨âãU, ×ðÙÂæÜ ÙñÙ, Ÿæè ’Øæ‡æè ·ð¤ çÙÁè âç¿ß »éÚUçß‹Îý çÅUP¤æ, ÚUæ·ð¤àæ âãU»Ü âçãUÌ ÖæÚUè â´Øæ ×ð´ »æ´ß ßæâè ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

·¤æ´»ýðâè ©U×èÎßæÚU çÁÌæ¥æð, çß·¤æâ ·ð¤ çÜØð È´¤ÇU ·¤è ·¤×è ÙãUè´ ¥æØð»èÑ Áæ¹Ç¸

¥ÕæðãUÚU, vy קüU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ÙðÌæ ÂýçÌÂÿæ ß çߊææØ·¤ âéÙèÜ Áæ¹Ç¸ Ùð çÁÜæ ÂçÚUáÎ÷ ß Â´¿æØÌ âç×çÌ ·¤æ ¿éÙæß ÜǸ ÚUãðU ·¤æ´»ýðâè ©U×èÎßæÚUæð´ ·ð¤ Âÿæ ×ð´ »æ´ß ÂóæèßæÜæ ×æãUÜæ, Ö´»ÚU ¹ðǸæ, ¥“ææçǸ·¤è, Á‡ÇUßæÜæ ãUÙé׋Ìæ, ¥ÁèÌ Ù»ÚU, âèÇU Ȥæ×ü ÂP¤æ, âèÇU Ȥæ×ü ÂP¤æ, ÉUæ‡æè ·¤ÇUæ·¤æ çâ´ãU, M¤ãUçÇUØæßæÜè ß ¿éãUǸèßæÜæ Šæóææ ×ð´ ÁæðÚUÎæÚU ¿éÙæß Âý¿æÚU ·¤ÚUÌð ãéU° ©UÂçSÍÌ âñ´·¤Ç¸æð´ »ýæ×è‡ææð´ ·¤æð âÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ¥Õ â×Ø ¥æ »Øæ ãñU ¥·¤æÜè-ÖæÁÂæ âÚU·¤æÚU âð ¿éÙæßè ßæØÎð ÂêÚÔU ·¤ÚUßæÙð ·¤æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çߊææÙâÖæ ¿éÙæß çÁÌÙð ·ð¤ çÜ° ¥·¤æÜèÖæÁÂæ ÙðÌæ¥æð´ Ùð ÁÙÌæ âð ç·¤° ¥Ùð·¤æð ßæØÎæð´ ×ð´ âð °·¤ Öè ÂêÚUæ

ÙãUè´ ç·¤ØæÐ ¥»ÚU ¥æ ¿æãUÌð ãñU ç·¤ ¥æ ·¤æð ¥ÂÙæ ãU·¤ ç×Üð ÌÍæ »ÚUèÕæð´ ß ÎçÜÌæð´ ·ð¤ Õ“ææð´ ·¤æð ßÁèȤæ ç×Üð Ìæð ¥Õ â×Ø ãñU ¥æ ·ð¤ Âæâ ¥æÙð ßæÜð ¥·¤æÜè-ÖæÁÂæ ·ð¤ ©U×èÎßæÚUæð´ âð âßæÜ ·¤ÚÔU ç·¤ ßãU ¥ÂÙð ßæØÎð ÂêÚÔU Øæð´ ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãðUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ àæ»éÙ S·¤è× ·¤è ÚUæçàæ xv®®® M¤Â° ·¤ÚUÙð ·¤æ ßæØÎæ Ìæð Øæ ÂêÚUæ ·¤ÚUÙæ Íæ, ÂÚU‹Ìé çÂÀUÜð ¿æÚU âæÜ âð M¤·¤è »ÚUèÕæð´ ·¤è àæ»éÙ S·¤è× ·¤è v.|w ·¤ÚUæðǸ ·¤è ÚUæçàæ Öè âÚU·¤æÚU ÂÚU ÎÕæß ÕÙæ ·¤ÚU ÁæÚUè ·¤ÚUßæ§üÐ §Uâ âÚ·¤æÚU ·ð¤ Ùé×æ§UÎð çß·¤æâ ·ð¤ ÛæêÅ÷UÆðU Îæßð ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥Üæßæ »æ´ßæð´ ×ð´ »ÚUèÕæð´-ÎçÜÌæð´ ÂÚU Ûæê_ðU ¿ðü ÎÁü ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ ¥Üæßæ ·é¤ÀU ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãðUÐ ©U‹ãUæð´Ùð âÖè ·¤æð ÖÚUæðâæ çÎÜæØæ ç·¤ ßãU ·¤æ´»ýðâè

©U×èÎßæÚUæð´ ·¤æð çßÁØè ÕÙæ° çß·¤æâ ·ð¤ çÜ° Ȥ‡ÇU ÜæÙæ ©UÙ·¤è Áé×ðßæÚUè ãUæð»èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çÁÜæ ÂçÚUáÎ÷ ´¿·¤æðâè ÁæðÙ ·ð¤ ©U×èÎßæÚU Á»Îèàæ ×æÙŠæçÙØæ,çÁÜæ ÂçÚUáÎ÷ ßçÚUØæ×¹ðǸæ ÁæðÙ ·ð¤ ©U×èÎßæÚU ØæÎçß‹Îý çâ´ãU âæðÙê â´Šæê,çÁÜæ ÂçÚUáÎ÷ ÕéÁü ãUÙé×æٻɸU ÁæðÙ ·¤è ©U×èÎßæÚU Ÿæè×çÌ M¤ç‹Îý ·¤æñÚU Ú´UŠææßæ, çÁÜæ ÂçÚUáÎ÷ ƒæ„ê ÁæðÙ ·ð¤ ©U×èÎßæÚU àæ´·¤ÚU ÜæÜ ƒææðǸðÜæ, ´¿æØÌ âç×çÌ ÂP¤â âèÇU Ȥæ×ü ÁæðÙ âð »éÚU×èÌ çâ´ãU çÕ^åU, ÕéÁü ãUÙé×æٻɸU ÁæðÙ âð ßèÚÔU‹Îý çâ´ãU ÖæÅUè, ¿éãUǸèßæÜæ ÁæðÙ âð ·¤×Üæ Îðßè, Á‡ÇUßæÜæ ÁæðÙ âð âæðãUÙ ÜæÜ ×æÙŠæçÙØæ´, ÂóæèßæÜæ âð »´»æ çÕàæÙ âçãUÌ ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ âÖè ·¤æØü·¤Ìæü ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

ȤæçÁË·¤æ, vy קüU (âéÚÔU‹Îý çÌóææ/×ÙæðÁ Ùæ»ÂæÜ)Ñ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ »ÆUÕ´ŠæÙ ÙãUè´ ÕçË·¤ ÆU»Õ´ŠæÙ ãñUÐ çÁâ·¤æ ×éØ ©UgðàØ ÁÙÌæ ·¤æð ÇUÚUæ Šæ×·¤æ·¤ÚU ÜêÅUÙæ ãñUÐ ¥·¤æÜè ÎÜ ¥æñÚU ÖæÁÂæ ·¤æ ¥æÂâè ÌæÜ×ðÜ ãUè â×æ# ãUæð ¿é·¤æ ãñUÐ Áæð ÂæçÅüUØæ´ °·¤ ÎêâÚÔU ·ð¤ ÂýçÌ ßȤæÎæÚU ÙãUè´ ÚUãUè ©Uââð ÁÙÌæ ßȤæÎæÚUè ·¤è ©U×èÎ Øæ ·¤ÚU â·¤Ìè ãñUÐ ©UQ¤ ©UÎ÷»æÚU ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ Âêßü çߊææØ·¤ ÇUæ. ×ãðU‹Îý çÚU‡æßæ Ùð çÁÜæ ÂçÚUáÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·¤æ ¿éÙæß ÜǸ ÚUãð´U ·¤æ´»ýðâ ÂýˆØæàæè ·ð¤ Âÿæ ×ð´ ¥æÁ °·¤ ÎÁüÙ âð ¥çŠæ·¤ »æ´ßæð´ ·¤æ ÌêȤæÙè ÎæñÚUæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÎæñÚUæÙ çßçÖóæ SÍæÙæð´ ÂÚU ÖæÚUè ©UÂçSÍçÌ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéØð ÃØQ¤ ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÙðÌæ ÚUæÁÙèçÌ ·¤æð âðßæ ·¤æ ×æŠØ× ÕÙæÙð ·¤æ Îæßæ ·¤ÚU ÚUãU´ð ãñU ÁÕç·¤ ãU·¤è·¤Ì ØãU ãñU ç·¤ çÁÜæ ÂçÚUáÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·¤æ ¿éÙæß ÜÇU¸ ÚUãð´U ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÂýˆØæçàæØæð´ ×ð´ ØãU ÂãUÜð ãUè ÌØ ·¤ÚU çÜØæ ãñU ç·¤ ÁèÌÙð ·ð¤ ÕæÎ ßãU ç·¤â âÚU·¤æÚUè Á×èÙ ÂÚU ·¤Áæ ·¤ÚÔ´U»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÙðÌæ¥æð´ Ùð ÚÔUÌ ×ð´ ÜêÅU ׿æ§üU ãñUÐ »ÚUèÕ Üæð»æð´ ·¤æð ×·¤æÙ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜØð ÚÔUÌæ ÙãUè´ ç×ÜÌæ, ÁÕç·¤ âææŠææÚUè ÂæÅUèü ·ð¤ ÙðÌæ ÂéçÜâ ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU ÚÔUÌ ·¤è ÌS·¤ÚUè ·¤ÚU ÚUãð´U ãñÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÚÔUÌ ·¤è ¹bðU ÂÚU ·¤Áæ ·¤ÚUÙð ·¤æð Üð·¤ÚU ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÙðÌæ ¥æÂâ ×ð´ ©UÜÛæ ¿é·ð¤ ãñ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âææŠææÚè ÂæÅUèü mUæÚUæ ÚÔUÌ ·¤æð ¥æÅðU âð ×ã´U»æ »ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ »ÚUèÕ Üæð»æð´ ·¤è ×ÁÎêêÚUè ÀUèÙ Üè ãUñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ ãUÁæÚUæð´ ç×S˜æè ×ÁÎêÚU Õð·¤æÚU ãUæð »Øð ãñ´UÐ ÇUæ. çÚU‡æßæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥Õ ×æ×Üæ »æ´ßæð´ ·ð¤ çß·¤æâ ·¤æ ãñUÐ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ ÂýˆØæàæè ¥»ÚU ÁèÌ »Øð Ìæð ßãU çß·¤æâ ÙãUè´ ·¤ÚUßæØð´»ð, ¥ÂÙè ÁðÕð ÖÚÔ´U»ðÐ ÁÕç·¤ ·¤æ´»ýðâ ÂýˆØæàæè ÁèÌÙð ·ð¤ ÕæÎ çß·¤æâ ·¤æð ÌÚUÁèãU Îð´»ðÐ

Ú¢UçÁàæÙ Ûæ»Ç¸ðU ×ð´ °·¤ ƒææØÜ çȤÚUôÁÂéÚU, vy קü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ »æ¢ß ¢Áð·ð¤ ©UÌæǸU ×ð´ ¿éÙæßô´ ×ð´ ç×Üè ÕæÚU-ÕæÚU ãUæÚU ·¤è Ú¢UçÁàæ ·¤ô Üð·¤ÚU »Ì ç¼ßâ °·¤ ¼ÁüÙ Üô»ô´ Ùð ÌðÁÏæÚU ãUçÍØæÚUô´ âð Üñâ ãUô·¤ÚU °·¤ ÃØçÌ ÂÚU ãU×Üæ ·¤ÚU·ð¤ ©Uâð ÕéÚUè ÌÚUãU âð Á×è ·¤ÚU ç¼ØæÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÂéçÜâ Ùð ÍæÙæ »éL¤ãUÚUâãUæ° Ùð ×æ×Üð´ ·ð¤ ÂèçǸUÌ ãUÚUÖÁÙ çâ¢ãU ·ð¤ ØæÙ ÂÚU vw ÃØçÌØô´ ·¤ð ç¹ÜæȤ xwy, xwx, vy}, vy~ ¥æ§ü.Âè.âè °ÅU ·ð¤ ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ãUÚUÖÁÙ çâ¢ãU Âé˜æ ãUÁæÚUæ çâ¢ãU çÙßæâè ¢Áð·ð¤ ©UÌæǸU Ùð ÂéçÜâ ·¤ô ÕÌæØæ ç·¤ »æ¢ß çÙßæâè ¥æÚUôÂè àææ× ÜæÜ Âé˜æ ÁßæãUÚU ÚUæ×, çÇ¢UÂÜ ·é¤×æÚU Âé˜æ àææ× ÜæÜ, àæéÖÙ× Âé˜æ ÚU×ðàæ ·é¤×æÚU, Üß ·é¤×æÚU Âé˜æ ¼àæüÙ ÜæÜ, çßÂÙ ·é¤×æÚU Âé˜æ âé¼àæü ·é¤×æÚU, àæçßÙÎý ·é¤×æÚU Âé˜æ âÌÙæ× ¿¢¼, ×ôçãUÌ Âé˜æ ¼àæüÙ ÜæÜ, ÚUÁÌ Âé˜æ âéçÚU‹Îý ÂæÜ, ÚUæ·ð¤àæ ·é¤×æÚU Âé˜æ ÙˆÍê ÚUæ×, ×¢»Ü ¼æâ, ÙÚÔUàæ ·é¤×æÚU Âé˜æ ¥çßÙæàæ ¿¢Îý ß ¹éàæ Âé˜æ ¼àæüÙ ÜæÜ ·¤§ü ÕæÚU »æ¢ß ×ð´ ¿éÙæß ãUôÙð ·ð¤ ¼õÚUæÙ ©Uâ·ð¤ âæ×Ùð ¹Ç¸ðU ãUôÙð âð ãUæÚU ÁæÌð Íð, çÁâ·ð¤ ¿ÜÌð ©UÌ âÖè ¥æÚUôÂè ©Uââð Ú¢UçÁàæ ÚU¹Ìð ÍðÐ ©UÌ ¿éÙæßè Ú¢UçÁàæ ·¤ô Üð·¤ÚU »Ì ç¼ßâ ¥æÚUôçÂØô´ Ùð ãUÚUÖÁÙ çâ¢ãU ÂÚU ÌðÁÏæÚU ãUçÍØæÚUô´ âð ãU×Üæ ·¤ÚU·ð¤ ©Uâð Á×è ·¤ÚU ç¼Øæ ¥õÚU çȤÚU ãUçÍØæÚUô´ âçãUÌ ƒæÅUÙæSÍÜ âð ȤÚUæÚU ãUô »°Ð

Õ´Šæð §U·¤ ÇUæðÚUè âð

ÁÜæÜæÕæÎ çÙßæâè »éÚU¿ÚUÙ çâ´ãU ·ð¤ âéÂé˜æ Áâçß‹Îý çâ´ãU ·¤è àææÎè ©ÚUç׋Îý ·¤æñÚU Âé˜æè âéÚÔU‹Îý Âê´ÀUè ·ð¤ âæÍ â´Âóæ ãé§üUÐ

·¤æ´»ðýâ Ùð Îðàæ ·¤è ÁÙÌæ ·¤æð ãU×ðàææ ç·¤Øæ ãñU »é×ÚUæãUÑ »æðÎæÚUæ âèÌæð »é‹Ùæð vy קüU (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ ØêÍ ¥·¤æÜè ÎÜ ·ð¤ çÁÜæŠØÿæ ¿æñ. â´Áèß »æðÎæÚUæ Ùð ¥æÁ »æ´ß ¹éÕÙ, ÕãUæÎéÚU ¹ðǸæ ×ð´ ÖæÚUè ©UÂçSÍçÌ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æ´»ðýâ Ùð Îðàæ ·¤è ÁÙÌæ ·¤æð ãU×ðàææ »é×ÚUæãU ç·¤Øæ ãñUÐ ©‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æ´»ðýâ Ùð Îðàæ ·¤æð ×´ãU»æ§ü, ÕðÚUæðÁ»æÚUè ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ ·é¤ÀU ÙãUè´ çÎØæÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥»ÚU Üæð» çß·¤æâ ¿æãUÌð ãñ´U ¥æñÚU »æ´ß ·¤æð àæãUÚUæð´ ·¤è Öæ´çÌ Îð¹Ùæ ¿æãUÌð ãñ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¥ÂèÜ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ v~ קüU ·¤æð ×ÌÎæÙ ·¤ÚUÌð â×Ø âèÌæð »é‹Ùæð Üæ·¤ âð çàæ¥Î ·¤è çÁÜæ ÂçÚUáÎ ÂýˆØæàæè ÚUæÁ ÜÀU×è ß Üæ·¤ âç×çÌ âð ¥×ÚUÁèÌ ß ÁâÂæÜ ·¤æñÚU ·¤æð ßæðÅU Îð·¤ÚU ÖæÚUè ×Ìæð´ âð çßÁØè ·¤ÚÔ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð Üæð»æð´ ·¤æð çßEæâ çÎÜæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤

©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ð´¤Îý âð »æ´ßæð´ ·ð¤ çß·¤æâ ·ð¤ çÜØð âèŠæè »ýæ´Åð´U ¥æØð»è çÁâð çÁÜæ ÂçÚUáÎ ß Üæ·¤ âç×çÌ ·ð¤ âÎSØ »ýæ×è‡æ çß·¤æâ ÂÚU ¹¿ü ·¤ÚÔ´U»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð Üæð»æð´ âð ¥ÂèÜ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ ßãU »æ´ßæð´ ·ð¤ çß·¤æâ ·ð¤ çÜØ𠷤活ýðâ ·ð¤ Âÿæ ×ð´ ×ÌÎæÙ ·¤ÚÔ´U ¥æñÚU »ýæ×è‡æ çß·¤æâ ·¤æð Ø·¤èÙè ÕÙæØð´Ð §Uâ ÎæñÚUæÙ ÇUæ. çÚU‡æßæ Ùð »æ´ß ÆU»Ùè, ·¤ÚUÙè¹ðǸæ, ×´ÇUè ãÁêÚU, Âñ´¿æßæÜè, Ùßæ´ âÜð×àææãU, »´ÁéãUSÌæ´, »^Uè Ù´ÕÚU x, ÎæðÙæ ÙæÙ·¤æ, ×æãUÌ× Ù»ÚU, ÉUæ‡æè ÚUæ× çâ´ãU, ÉUæðÜè Öñ‡æè, Ûæ´»ÇU Öñ‡æè, ÚÔUÌð ßæÜè Öñ‡æè, »éÜæÕæ »æ´ßæð´ ·¤æ ÎæñÚUæ ç·¤Øæ ¥æñÚU Üæð»æð´ âð ×Ìæð´ ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ ãUÚUÁèÌ çâ´ãU àæãUÚUè, ÎðãUæÌ Üæ·¤ ¥ŠØÿæ Îðâ ÚUæÁ Á´ÇUßæçÜØæ, ØêÍ ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ çÁÜæ ×ãUæâç¿ß âˆØÁèÌ Ûæè´Ûææ Õð»æ´ßæÜè, Âêßü âÚU´¿ »æðÂè ÚUæ× Õæ»çÇUØæ, Âêßü ÂæcæüÎ â´Îè ŠæêçǸØæ ·¤æÜæ, ·¤æÜê ÚUæ× ÉUæ·¤æ âçãUÌ ¥‹Ø ·¤æ´»ýðâ ÙðÌæ ×æñÁêÎ Úãð´UÐ ÇUæ. çÚU‡æßæ ·ð¤ ·¤æçȤÜð ·¤æ »æ´ßæð´ ×ð´ ÂãUé´¿Ùð ÂÚU ×æðãUÚUè çâ´ãU Âêßü ´¿, Á»Îðß çâ´ãU ÂýŠææÙ, çÙãUæÜ çâ´ãU Âêßü ×ñ´ÕÚU, Ö»ßæÙ çâ´ãU Âêßü ×ñ´ÕÚU, ãUèÚUæ çâ´ãU Âêßü ×ñ´ÕÚU, ÚU×ðàæ çâ´ãU, ×ãðU‹Îý çâ´ãU, ÂýˆØÙ ÜæÜ ÂýŠææÙ, »éÜÁæÚU çâ´ãU, ×ãðU‹Îý çâ´ãU Âêßü âÚU´¿, ÇUæ. ×æðãUÙ ÜæÜ, ÇUæ. Ö»ßæÙ ÜæÜ, ÜæÜ ¿´Î Âêßü âÚU´¿, »æðÂè ÚUæ× ƒææðÇð¸UÜæ, ·¤à×èÚU çâ´ãU Âêßü ´¿, ÌæÚUæß´Ìè Âêßü Üæ·¤ âç×çÌ âÎSØ, ȤæñÁæ çâ´ãU Âêßü âÚU´¿, ãUÚUÙæ× çâ´ãU ÂýŠææÙ, ÌæÚUæ ¿´Î ×ñ´ÕÚU, Îðâ ÚUæÁ ‰æ´Îæ ÂýŠææÙ, ×æðãUÙ ÜæÜ Âêßü âÚU´¿, ÁèÌ çâ´ãU ÂýŠææÙ ÚÔUÌæ ØêçÙØÙ, ßçÚUØæ× ¿´Î Âêßü âÚ´¿, ×ãðU‹Îý çâ´ãU ÆðU·ð¤ÎæÚU, ÚÔUà× çâ´ãU Ù´ÕÚUÎæÚU, Èé¤×Ù çâ´ãU ×ñ´ÕÚU, âÌÙæ× çâ´ãU çâ´ãU ×ñ´ÕÚU, Üÿׇæ çâ´ãU Âêßü âÚU´¿, »éÚUÎðß çâ´ãU Ù´ÕÚUÎæÚU, ãUÚUÕ´â çâ´ãU, ÁØ ¿´Î âçãUÌ ¥‹Ø Üæð»æð´ mUæÚUæ ÖÃØ Sßæ»Ì ç·¤Øæ »ØæÐ

©UÙ·¤è¤ Âð´àæÙ, çÕÁÜè, ÚUæàæÙ ·¤æÇüU, àæ»éÙ S·¤è× ¥æçÎ ·¤æØæðZ ·¤æ ÂãUÜ ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ãUÜ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ §U⠷𤠥çÌçÚUQ¤ ¿æñ. â´Áèß »æðÎæÚUæ »æ´ß ×´ð Á»Îðß çâ´ãU, âÕæ çâ´ãU ¥æñÚU ÖæðÜæ ç×S˜æè ·ð¤ ƒæÚUæð´ ×ð´ »Øð ß ¥·¤æÜè ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ ·ð¤ âæÍ ÕñÆU·¤ ·¤èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU âéçÚ´UÎÚU çâ´ãU, âéÚUÁèÌ çâ´ãU, ¥×çÚ´UÎÚU çâ´ãU, çßÙæðÎ ·é¤×æÚU, âé¹çß´ÎÚU çâ´ãU, ÚUæÁðàæ ·é¤×æÚU, çÕÅêU, ܹçß´ÎÚU çâ´ãU, ·é¤Üçß´ÎÚU çâ´ãU, Îè·¤ ·é¤×æÚU, ÅUæðÙè, âæðÙê, Âë‰ßè ·é¤×æÚU, ÁˆÍðÎæÚU ׂƒæÚUU çâ´ãU, L¤çÜØæ ÚUæ× ×ñ´ÕÚU, »éÚUÎè çâ´ãU, ÌÚUâð× ·é¤×æÚU, »éÚUçÕ‹Îý çâ´ãU, »éÚUâæçãUÕ çâ´ãU, Á»Îèàæ ·é¤×æÚU Âêßü âÚU´¿, ×ÙæðãUÚU Ùæ»ÂæÜ ß ·¤‡æü Ùæ»ÂæÜ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ¿æñ. »æðÎæÚUæ ß ÁâÂæÜ ·¤æñÚU ·¤æð ÜaåU¥æð´ âð Öè ÌæðÜæ »ØæÐ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

¿æñ. ÚUæŠææ ·ë¤c‡æ, ¹é§Uü¹ðǸæ Âêßü ×´˜æè, ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

¥æðâßæÜ Â´¿æØÌ ÂýÕŠæ´·¤ ·¤×ðÅUè ȤæçÁË·¤æ ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

Ÿæè ÁñÙ àßðÌæÕÚU ÌðÚUæÂ´Í âÖæ ȤæçÁË·¤æ ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

·¤æ´»ýâè ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ Ùð ƒæÚU ƒæÚU Áæ·¤ÚU ×æ´»è ßæðÅð´U âèÌæð »é‹Ùæð vy קüU (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ çÙ·¤ÅUßÌèü »æ´ß çãU×ÌÂéÚUæ ×ð´ ¥æÁ ·¤æ´»ýðâ ÂæÅUèü ·ð¤ ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ Ùð ƒæÚU ƒæÚU Áæ·¤ÚU ·¤æ´»ðýâ ÂæÅUèü ·ð¤ çÁÜæ ÂçÚUáÎ ·ð¤ ©U×èÎßæÚU ×êçÌü ¥æñÚU Üæ·¤ âç×çÌ ·ð¤ ©U×ÎèßæÚU ·ð¤ çÜØð ƒæÚU ƒæÚU Áæ·¤ÚU ßæðÅð´U ×æ´»ðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÚUæ× âM¤Â ×´ÇUæ, ÂýßèÙ ·é¤×æÚU ¿ðÚU×ñÙ Ââß·¤ ·¤×ðÅUè âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü »æ´ß çãU×ÌÂéÚUæ Ùð »æ´ß ßæçâØæð´ âð ¥æÙð ßæÜè v~ קüU ¿éÙæßæð´ ×ð´ ·¤æ´»ðýâ ÂæÅUèü ·ð¤ ©U×ÎèßæÚUæð´ ·¤æð ¥ÂÙæ ·¤è×Ìè ßæðÅU Îð·¤ÚU ©U‹ãð´U ÁèÌ çÎÜæÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ·é¤ÜÎè ·¤ÇUßæâÚUæ, ¥×ÚUÁèÌ çâ´ãU ÕÁèÎÂéÚU Öæð×æ, ÎàæüÙ çâ´ãU, çßÁØ ·é¤×æÚU, M¤ƒæçß´ÎÚU, çßÙæðÎ ·é¤×æÚ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

âéÖæá ¿´Îý ÁâêÁæ °ÇUßæð·ð¤ÅU ÇUæ. ÙßÎè ÁâêÁæ ÇUæ. çâ×è ÁâêÁæ, ȤæçÁË·¤æ ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ ·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

ÇUæ. ßè. ·ð¤. ×éÁÚUæÜ ×éÁÚUæÜ ÙçâZ» ãUæð×, ȤæçÁË·¤æÐ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

ÚUæÁð‹Îý çâ´ãU âæßÙâé¹æ ÖÚUÌ çâ´ãU, »æñÌ× âæßÙâé¹æ ×ñ. ÚUæÁæ çÍØðÅUÚU, ȤæçÁË·¤æÐ

¥×ÚU ÜæÜ ÙL¤Üæ, ¥çÙÜ ÙM¤Üæ (ÚUæÁæ) ¥çàßÙè ÙL¤Üæ, â´Îè ÙM¤Üæ (ÎèÂæ), ȤæçÁË·¤æÐ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

»ÁæÙ´Î ÂðǸèßæÜ °ÇUßæð·ð¤ÅU ¥æÙ´Î ÂðǸèßæÜ, çß×Ü ÂðǸèßæÜ, ȤæçÁË·¤æ

âéÖæá ¿´Îý ·¤ÅUæçÚUØæ, Âêßü ÂæáüÎ ×Ùèá ·¤ÅUæçÚUØæ, ȤæçÁË·¤æÐ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

ÖæÚUÌèØ â´S·ë¤çÌ ·¤è ŠßÁßæãU·¤, ÂýðÚ‡ææ S˜ææðÌ, ÂÍ ÂýðÚU·¤, âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ßÅU ßëÿæ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

Sß. Ÿæè ÕëÁ×æðãUÙ çâ´ãU âæßÙâé¹æ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

·¤æð Ÿæhæâé×Ù â×çÂüÌ ·¤ÚUÌð ãéØð §üUàßÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤æð ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ SÍæÙ Îð´ ß âæßÙâé¹æ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ØãU Îéæ âãUÙ ·¤ÚUÙð ·¤è àæçQ¤ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔ´UÐ

¿æñ. ÚUæŠæð ÚUæ× Ûæè´Ûææ, ¿æñ. ÚU‡æÕèÚU çâ´ãU, ¿æñ. ÜæÜ ¿´Î, ¿æñ. ×ãðU‹Îý çâ´ãU, ¿æñ. ÚUçß‹Îý ·é¤×æÚU Ûæè´Ûææ, Õð»æ´ßæÜèÐ

ãUÚUè ¥æð× â¿Îðßæ ×ñ. ™ææÙ ¿´Î ×´»Ì ÚUæØ, ·¤×èàæÙ °Áð´ÅU, ȤæçÁË·¤æ

Sarhad Kesri : Daily News Paper 15-05-2013  
Sarhad Kesri : Daily News Paper 15-05-2013  

Sarhad Kesri : Daily News Paper 15-05-2013

Advertisement