Page 1

cmyk

ÕæÕæñ ¥æ »Øæñ ÚÔUÐ cmyk

¥æð3×÷ ÖêÖéüß SßÑР̈âçßÌéßüÚð‡Ø¢ Ö»æðü ÎðßSØ Ïè×çãUÐ çÏØæð Øæð ÙÑ Âý¿æðÎØæÌ÷H

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ȤæðÙÑ ®v{x}-w{yw®® Èñ¤âÑ ®v{x}-w{|w®® ×æð. ®~z~wz-®®vvw, ®~||~®-®®vww

email:- sarhad.kesri@gmail.com, sarhadkesri@yahoo.com

ßcæü Ñ v® ¥´·¤ Ñ y® ÂëDUÑ 4 àæé·ý¤ßæÚUU , 12 ÁéÜæ§ü w®13 (çß·ý¤×è 2070) ÎñçÙ·¤ ÂýæÌÑ ·¤æÜèÙ ×êËØÑ v M¤

E-paper: www.facebook.com/sarhadkesari

·¤×üêßæÜæ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ Üü·¤ Ùð

ÙãUÚU ×ð´ ÀUÜ梻 Ü»æ ·¤è ¹é¼·é¤àæè çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁÙßÚUè â×æŒÌ ·¤ÚU Üè ÍèÐ ÂéçÜâ ·¤è ¥ôÚU (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ »æ¢ß ·¤×üêßæÜæ ·ð¤ âð ©UÌ ¥ŠØæ·¤ ·¤æ àæß ÕÚUæ×¼ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü ×ð´ ÌñÙæÌ Üü·¤ ç·¤° ÁæÙð ÂÚU ©Uâ·¤è ÁðÕ âð ç×Üð âéâæ§üÇU ÙôÅUÚU âð ØãU ¹éÜæâæ ãéU¥æ ãñU ÁðÕ âð ç×Üæ âéâæ§üÇU ç·¤ Üü·¤ ¥×Ù¼è çâ¢ãU Ùð ÇUè§ü¥ô ÜØ ·ð¤ °·¤ âéÂçÚUÅð´UÇð´UÅU, ©Uâ·ð¤ ÙôÅ,UÇUè§ü¥ô ·¤æØæüÜØ ·¤æØæü ÕðÅðU, S·ê¤Ü ·ð¤ ãñUÇU ÅUè¿ÚU °ß¢ âæ§ü´â ·ð¤ âéÂçÚUÅð´UÇð´UÅU, ©Uâ·ð¤ ÅUè¿ÚU ·¤è ÌÚUȤ âð ×æçÙâ·¤ ÌõÚU ÂÚU ÂÚÔUàææÙ ç·¤° ÁæÙ𠷤𤷤æÚU‡æ ¹é¼·é¤àæè ÕðÅðU âçãUÌ ¼ô ·¤è ãñUÐ ÍæÙæ ·é¤Ü»Ç¸Uè ÂéçÜâ Ùð ×ëÌ·¤ ¥ŠØæ·¤ô´ ÂÚU ¿æü ·¤è ÁðÕ âð ç×Üð âéâæ§üÇU ÙôÅU ·ð¤ ¥ÏæÚU ÂÚU ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÏæÚUæ ¥×Ù¼è çâ¢ãU Ùð »Ì ç¼ßâ ¥™ææÌ x®{,xy ¥æ§ü.Âè.âè ÌãUÌ ×æ×Üæ ·¤æÚU‡æô´ ·ð¤ ¿ÜÌð àæðÚU¹æ¢ ȤèÇUÚU ×ð´ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ¥Öè ç·¤âè Öè ¥æÚUôÂè ÀUÜ梻 ܻ淤ÚU ¥ÂÙè ÁèßÙ ÜèÜæ ·¤ô ÂéçÜâ ç»ÚUÌæÚU ÙãUè´ ·¤ÚU â·¤è ãñUÐ

ÕɸUÌè ¥æÕæÎè âð ÂñÎæ ãUæð ÚUãUè ãñU »´ÖèÚU â×SØæ°´ Ñ ç×æÜ â×æÁâðçßØæð´ ·ð¤ çàæCU×´ÇUÜ Ùð SßæS‰Ø ×´˜æè ·¤æð âæñ´Âæ ™ææÂÙ ÁÜæÜæÕæÎ, vv ÁéÜæ§ü (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý/çßÁØ)Ñ SÍæÙèØ çßçÖóæ â×æÁ âðßè ÁˆÍðÕ´çÎØæð´ ·¤æ °·¤ çàæCU×´ÇUÜ ¥æÁ çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð ÂêÚUæ ·¤ÚUßæÙð ãðUÌé SßSÍØ ×´˜æè ×ÎÙ ×æðãUÙ ç×æÜ ·¤æð ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ç×Üæ ß ©U‹ãð´U ™ææÂÙ âæñ´Âæ »ØæÐ §Uâ ßȤΠ×ð´ ÁÜæÜæÕæÎ Ù»ÚU ·¤æñ´âÜ Âêßü ¥ŠØÿæ ¥àææð·¤ ¥ÙðÁæ, ÚUæÁèß ÎãêUÁæ, ·¤æ×ÚÔUÇU ÂßÙ ·é¤×æÚU ß ÚUæÁÙ çâÇUæÙæ ×æñÁêÎ ÍðÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° Ÿæè ÎãêUÁæ ¥æñÚU ·¤æ×ÚUðÇU ÂßÙ ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âðãUÌ ×´˜æè Ÿæè ç×æÜ ·ð¤ âæÍ ×éÜæ·¤æÌ ·¤ÚU çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ÁÜæÜÕæÎ ·¤è ·¤ç×Øæð´ âð ¥ß»Ì ·¤ÚUßæØæ »Øæ ß ©UÙ âð ×æ´» ·¤è »§üU ãñU ç·¤ ÁÜæÜæÕæÎ ¥SÂÌæÜ çÂÀUÜð z® ßáü âð Âýæ§U×ÚUè ãñUÜÍ âñ´ÅUÚU ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ¿Ü ÚUãUæ ãñU ß §Uâð ¥Öè Ì·¤ ¥Â»ýðÇU ÙãUè ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ §Uâ ¥SÂÌæÜ ·¤æð z® ÕñÇU ·¤æ ç·¤Øæ Áæ° ß âæÍ ãUè °´ÕéÜñ´â ·ð¤ çÜØð SÍæØè ÇþUæ§UßÚU ·¤è çÙØéQ¤ ·¤è Áæ° ¥æñÚU ¥SÂÌæÜ ×ð´ ¹æÜè ÂǸè ÇUæÅUÚUæð´ ·¤è âèÅUæð´ ·¤æð ÌéÚ´UÌ ÖÚUæ Áæ°Ð ©U‹ãUæð´Ùð Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ÿæè ç×æÜ mUæÚUæ ÖÚUæðâæ çÎÜæØæ »Øæ ãñU ç·¤ ×æ´» ·¤è ¥æðÚU ŠØæÙ ÎðÌð ãéU° §U‹ãð´U ÁËÎ ãUÜ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ

¥æÕæÎè ÂÚU ÚUæð·¤

¥ÌéÜ Ùæ»ÂæÜ Ùð ç΄è Áæ·¤ÚU ¥æS·¤ÚU ȤÙæZÇèUâ ·¤æð ×´˜æè ÕÙÙð ÂÚU Îè ÕŠææ§üU

ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ Â´ÁæÕ ÂýÎðàæ ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ Âêßü âç¿ß ÌÍæ ·¤æ´»ýðâ ÅþUæ´âÂæðÅüþU âñÜ ·ð¤ Âêßü âÜæãUæ·¤æÚU ¥ÌéÜ Ùæ»ÂæÜ Ùð ç΄è ×ð´ ·ð¤‹ÎýèØ ãUæ§üUßð ß ÅþUæ´âÂæðÅüU ×´˜æè ¥æS·¤ÚU ȤÙæZÇUèâ âð ×éÜæ·¤æÌ ·¤ÚU ©U‹ãð´U ·ð¤‹ÎýèØ ×´˜æè ÕÙÙð ·¤è ÕŠææ§üU ÎèÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè Ùæ»ÂæÜ Ùð Ÿæè ȤÙæZÇUèâ ·¤æð ÕŠææ§üU ÎðÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ ÂýçÌ â“æè ß §üU×æÙÎæÚU âðßæ¥æ𴠷𤠷¤æÚU‡æ ©U‹ãð´U ·ð¤‹ÎýèØ ×´˜æè ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ àæðá ÂëcÆU w ÂÚU...

JYOTI COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY

Admission Open for Regular Courses

M Sc (IT) B C A B Sc (IT)

Limited Seats

Address:- Abohar Road, vill. Rampura (Fazilka) For More Detail Contact us:01638-210099, 9855660009, 9872735369

Opening Shortly

Triupati Bala Ji Motors (A Showroom of Hero Bikes)

At Muktsar Road, Ladhuwala Uttar Nehra 01633-278541, 9815400053 Prop. Karan Maluja

Ü»æÙð ·ð¤ çÜØð âæ×æçÁ·¤ â´»ÆUÙ ·¤ÚÔ´U âãUØæð»Ñ ’Øæ‡æè ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ·¤æ ×éØ ·¤æÚU‡æ »ÚUèÕè ß ¥ÙÂɸÌæÑ ƒæéÕæØæ çßàß ¥æÕæÎè çÎßâ ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ãUé¥æ ÂýÎðàæ SÌÚUèØ â×æÚUæðãU

ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§ü (âéÚÔU‹Îý çÌóææ/×ÙæðÁ Ùæ»ÂæÜ)UÑ ßáü w®vv ·¤è ÁÙ»‡æÙæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ÖæÚUÌ ·¤è ¥æÕæÎè vwv ·¤ÚUæðǸ ãñU Áæð çßàß ·¤è ·é¤Ü ¥æÕæÎè ·¤æ v|.®| ÂýçÌàæÌ ãñUÐ â×Ø ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñU ç·¤ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ÂÚU çÙØ´˜æ‡æ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð §Uâ·ð¤ ÕéÚÔU ÂçÚU‡ææ×æð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁÙÌæ ·¤æð Áæ»M¤·¤ ç·¤Øæ ÁæØð ¥æðÚU ©UÙâð âãUØæð» ÂýæŒÌ ç·¤Øæ ÁæØðÐ ©UQ¤ ©UÎ÷»æÚU SßæS‰Ø ×´˜æè ´ÁæÕ ×ÎÙ ×æðãUÙ ç×æÜ Ùð SÍæÙèØ ÀUæÕǸæ çÚUÁð´âè ×ð´ ÁÙâ´Øæ çÎßâ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ ÂýÎðàæ SÌÚUèØ â×æ»× ×ð´ ÕÌæñÚU

ÍðãU·¤Ü´ÎÚU ·ð¤ âÚU´¿ çÙÖüØ çâ´ãU Ùð â. âé¹ÕèÚU ÕæÎÜ âð çÜØæ ¥æàæèßæüΠȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ »æ´ß ÍðãU·¤Ü´ÎÚU ·ð¤ ÙßçÙßæüç¿Ì âÚU´¿ çÙÖüØ çâ´ãU Ùð ¿´ÇUè»ÉU¸ Áæ·¤ÚU ©UÂ×éØ×´˜æè â. âé¹ÕèÚU çâ´ãU ÕæÎÜ âð ×éÜæ·¤æÌ ·¤ÚU ©UÙâð ¥æàæèßæüÎ Âýæ# ç·¤Øæ ¥æñÚU »æ´ß ÌÍæ ¥æâ Âæ⠷𤠻æ´ßæð´ ·¤è â×SØæ¥æð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ¥ß»Ì ·¤ÚUßæØæÐ ©UÂ×éØ×´˜æè âð ¥æàæèßæüÎ Âýæ# ·¤ÚU·ð¤ ÜæñÅðU çÙÖüØ çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ â. ÕæÎÜ Ùð ©U‹ãð´U çßàßæâ çÎØæ ãñU ç·¤ »æ´ß ÍðãU·¤Ü´ÎÚU ß ¥æâ Âæ⠷𤠻æ´ßæð´ ·¤æ ÂýæÍç×·¤Ìæ âð çß·¤æâ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ

×éØ ×ðãU×æÙ àææç×Ü ãUæð·¤ÚU ÃØQ¤ ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ÖçßcØ ×ð´ Îðàæ ·ð¤ çÜØð ¥ÙæÁ, ÂæÙè, ßæÌæßÚU‡æ ß çÚUãUæØàæ â´Õ´Šæè â×SØæ°´ ÂñÎæ ·¤ÚU â·¤Ìè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥»ÚU Îðàæ ·¤è ¥æÕæÎè Øê´ ãUè ÕɸUÌè ÚUãUè Ìæð w®w® Ì·¤ ÖæÚUÌ ·¤è ÁÙâ´Øæ ¥´ÎæÁÙ |.| çÕçÜØÙ ãUæð ÁæØð»èÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Šææç×ü·¤ »ý´Íæ𴠷𤠥ÙéâæÚU ãUßæ ·¤æð »éL¤, ÂæÙè ·¤æð çÂÌæ ß ŠæÚUÌè ·¤æð ×æÌæ ·¤æ ÎÁæü çÎØæ »Øæ ãñUÐ ¥»ÚU ¥æÕæÎè °ðâð ãUè ÕɸUÌè »§üU Ìæð ØãU ÌèÙæð´ ãUè ¹ÌÚÔU ×ð´ ÂǸ ÁæØð´»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ ãUæÜæÌ

ØãU ãñU ç·¤ »ýæ×è‡ææð´ ·¤æ L¤ÛææÙ àæãUÚUæð´ ·¤è ÌÚUȤ ÕɸU ÚUãUæ ãñU, çÁââð àæãUÚUæð´ ·¤è ãUæÜÌ ¹ÚUæÕ ãUæð ÚUãUè ãñUÐ àæãUÚUæð´ ×ð´ ÖèǸ ÕɸUÌè Áæ ÚUãUè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·é¤ÎÚUÌè ¥æÂÎæ ×ð´ Öè ÂýˆØÿæ ß ¥ÂýˆØÿæ M¤Â ×ð´ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè çÁ×ðÎæÚU ãñUÐ SßæS‰Ø ×´˜æè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Üæð»æð´ ·¤è SßæS‰Ø â´Õ´Šæè ÁM¤ÚUÌæð´ ·¤æð ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð çßçÖóæ çßáØæð´ ·ð¤ çßàæðá™æ x~w ÇUæÅUÚUæð´ ß {®w SÅUæȤ ÙâæðZ ·¤è Ù§üU ÖÌèü ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ âÚU·¤æÚUè ¥SÂÌæÜæð´ ·¤æð ¥æŠæéçÙ·¤ ©U·¤ÚU‡ææð´ âð Üñâ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ àæðá ÂëcÆU w ÂÚU...

vvßæ´ ¥æðÂÙ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêUÙæü×ð´ÅU ¥æÁ âð ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ SÍæÙèØ ¥æØü ç·ý¤·ð¤ÅU ÀU’ÁÕÙ ·¤×ðÅUè ßæÜæð´ ·¤è ÌÚUȤ âð vvßæ´ ¥æðÂÙ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêUÙæü×ð´ÅU vw ÁéÜæ§üU âð Ù§üU ¥ÙæÁ ×´ÇUè ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ·¤ÚUßæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ â´Õ´Šè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãé° ÅêUÙæü×ð´ÅU ¥æØæðÁÙ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ÚUçß ·é¤×æÚU, àæðÚU ¨âãU ß âæð×ÙæÍ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÅêUÙæü×ð´ÅU ·¤æ ©UÎ÷ƒææÅUÙ ÂæáüÎ ÚUæ·ð¤àæ ŠæêçǸØæ, ÖæÁÂæ ÙðÌæ âéÖæá ·´¤ÕæðÁ, ÖæÁÂæ Øéßæ ×æð¿æü ·ð¤ Üæ·¤ ÂýŠææÙ âéÚÔU‹Îý ÙæðÙæ ÁñÚUÍ, çßP¤è ÕÁæÁ, ¥ÁØ »é#æ ß ÚUæãéÜ ·é¤×æÚU mUæÚUæ âæØ´ y ÕÁð ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÅêÙæü×ð´ÅU ·¤æ ÂãUÜæ ×ñ¿ ç»óæè SÂæðÅ÷Uâü ÜÕ ß ÙèÚUÁ ÜÕ ·ð¤ ×ŠØ æðÜæ Áæ°»æÐ àæðá ÂëcÆU w ÂÚU...

°×.¥æÚU ·¤æÜðÁ ·¤æð ’Øæ‡æè ·ð¤ ÂýØæâæð´ âð çàæÿææ çßÖæ» âð ç×Üæ v{ Üæ¹ ·¤æ ¿ñ·¤ ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ Â´ÁæÕ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ çàæÿææ ·¤æ SÌÚU ª´¤¿æ ©UÆUæÙð ß âÚU·¤æÚUè ·¤æÜðÁæð´ ×ð´ çßlæçÍüØæð´ ·¤æð ¥çŠæ·¤ âð ¥çŠæ·¤ âéçߊææ°´ ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæÙð °ß´ ÂýÎðàæ ·ð¤ ·¤æÜðÁæð´ ·¤æð ¥‹Ø ÂýÎðàææ𴠷𤠷¤æÜðÁæð´ âð ÕðãUÌÚU ÕÙæÙð ·ð¤ çÜØð vx ·¤ÚUæðǸ ~{ Üæ¹ L¤ÂØð ·¤è ÚUæàæè ·¤è ÂýÍ× ç·¤àÌ ÁæÚUè ·¤è »§üU ãñU çÁâð ÂýÎðàæ ·ð¤ y® ·¤æÜðÁæð´ ×ð´ çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ àæðá ÂëcÆU w ÂÚU...


2

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

Ø è ¤ · Î â´Âæ ÖæÁÂæ ·ð¤ Âæâ ÙÚÔU‹Îý ×æðÎè Ìæð ãñU Üðç·¤Ù ©Uâð Âè°× ÕÙæÙð ·ð¤ çÜØð ÆUæðâ ×égæð´ ·¤è ·¤×è ÚUæÁÙèçÌ ·¤è çȤâÜÌè Á×èÙ ÂÚU ¥ÂÙæ ÂñÚU Á×æÙð ·Ô¤ çÜ° ÖæÁÂæ °·¤ ÕæÚU çȤÚU ÚUæ× ·¤è àæÚU‡æ ×ð´ ÁæÙð ·¤è ÌñØæÚUè ×ð´ çι ÚUãè ãñÐ ãæÜæ´ç·¤ ¥Õ Ì·¤ Ù ¥æ× ¿éÙæßô´ ·¤è ÌæÚUè¹ð´ ÌØ ãé§ü ãñ´, Ù ÚUæÁÙñçÌ·¤ ÎÜô´ ·Ô¤ ƒæôá‡ææÂ˜æ ¥æ° ãñ´, ÖæÁÂæ ·Ô¤ ßçÚUD ¥õÚU ×ãˆßÂê‡æü ÂÎô´ ÂÚU ÕñÆð ÙðÌæ Öè çȤÜãæÜ ¹éÜ ·¤ÚU Øã Ùãè´ÕôÜ ÚUãð ãñ´ ç·¤ ßð ÚUæ× ×´çÎÚU ·¤ô ¥ÂÙæ ¿éÙæßè °Áð´Çæ ÕÙæ°´»ðÐ Üðç·¤Ù, Áñâæ ç·¤ ÖæÁÂæ ·¤æ ÚUæÁÙèçÌ·¤ ¿ÜÙ ãñ, ÂãÜð ÖæßÙæ¥ô´ ·¤ô ÖǸ·¤æÙæ, çȤÚU ©â ¥æ» ×ð´ÚUæÁÙèçÌ ·¤è ÚUôÅUè âð´·¤Ùæ, Ìô §âè ÌÁü ÂÚU °·¤ ÕæÚU çȤÚU ÚUæ× ×´çÎÚU ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ×æãõÜ ÕÙæÙð ·¤è ÂýçR¤Øæ àæéL¤ ãô »§ü ãñÐ ¥æçÏ·¤æçÚU·¤ M¤Â âð ×´çÎÚU çÙ×æü‡æ ¿éÙæßè ×égæ ÕÙð Øæ Ù ÕÙð, ·¤æÙêÙè M¤Â âð °ðâæ ·¤ÚUÙæ âãè ãñ Øæ »ÜÌ ãñ, ÙñçÌ·¤Ìæ ·Ô¤ çÜãæÁ âð UØæ °ðâæ ·¤ÚUÙæ ¿æçã°, §Ù âÕ âßæÜô´ âð ÕæÎ ×ð´ çÙÂÅUæ Áæ°»æ, §â ßQ¤ Ìô ÚUæ× ·¤æ Ùæ× ©ÀæÜÙæ ãè ÖæÁÂæ ·Ô¤ ¥ç×Ì àææã ·¤ô âãè Ü» ÚUãæ ãñÐ ÌÖè ¥ØôŠØæ âð Üð·¤ÚU »ôÚU¹ÂéÚU Ì·¤ ©Ù·Ô¤ Ö»ßæ ÌðßÚU çâØæâè ©ÕæÜ ÜæÌð ãñ´, ÁÕ ßð ÂæÅUèü ·¤æØü·¤Ìæü¥ô´ ·¤ô ©ÜæãÙæ ·Ô¤ SßÚU ×ð´ ·¤ãÌð ãñ´ ç·¤ ¥æ ÁØ ŸæèÚUæ× ß ã× çã´Îê ãñ´, ·¤ãÙð ×ð´ çã¿·¤Ìð UØô´ ãñ´? ¥æç¹ÚU ÙÚUð‹Îý ×ôÎè ·Ô¤ ·¤ÚUèÕè ¥ç×Ì àææã ·¤ô »éÁÚUæÌ âð ©æÚUÂýÎðàæ ·¤æ ÂýÖæÚUè ¥õÚU ÂæÅUèü ×ãæâç¿ß °ðâð ãè ·¤æØô´ü ·Ô¤ çÜ° Ìô ÕÙæØæ »Øæ ãñ, Ìæç·¤ ßð ©»ý çã´Îéˆß ·Ô¤ ×ôÎè ·Ô¤ °Áð´Çð ·¤ô Üæ»ê ·¤ÚUÙð ·¤æ ·¤æ× àæéL¤ ·¤ÚU Îð´Ð Øð ¥õÚU ÕæÌ ãñ ç·¤ °·¤ ¥ôÚU ¥ç×Ì àææã ÚUæ× ×´çÎÚU ·¤ô çÎÜ ·Ô¤ ·¤ÚUèÕ ÕÌæÌð ãñ´ ¥õÚU ·¤ãÌð ãñ´ ç·¤ ÖÃØ ×´çÎÚU çÙ×æü‡æ ÂæÅUèü ·¤è ÂýæÍç×·¤Ìæ¥ô´ ×ð´ ãñ´, ßãè´ÎêâÚUè ¥ôÚU ÂæÅUèü ·Ô¤ ÚUæCþèØ ¥ŠØÿæ ÚUæÁÙæÍ çâ´ã ·¤ãÌð ãñ´ ç·¤ ×´çÎÚU ÖæÁÂæ ·Ô¤ °Áð´Çð ×ð´ Ùãè´ ãñ ¥õÚU ¿ê´ç·¤ Ÿæè àææã ÂæÅUèü ·Ô¤ ÂýßQ¤æ Ùãè´ ãñ, §âçÜ° ©Ù·¤è ÕæÌ ÂæÅUèü ·¤è ¥çÏ·¤ëÌ ÚUæØ Ùãè´ ãñÐ ÖæÁÂæ ·Ô¤ ÖèÌÚU ÚUæ×-Ùæ× ·¤æ Øã ¥â×´Áâ ÎÚU¥âÜ ©â·¤è ÚUæÁÙèçÌ·¤ ©ÜÛæÙ ·¤ô çιÜæ ÚUãæ ãñÐ ÂýÏæÙ×´˜æè ÂÎ ·Ô¤ âßæüçÏ·¤ Øô‚Ø ©×èÎßæÚU Âý¿æçÚUÌ ·¤ÚU çΰ »° ÙÚUð‹Îý ×ôÎè ·¤è ©»ý çã´ÎéˆßßæÎè Àçß ãñ, Áô çã´ÎéSÌæÙ ·¤è âæ×æçÁ·¤ â×ÚUâÌæ ·Ô¤ ¥æ§üÙð ×ð´ âãè Ùãè´ ÕñÆÌè, çÌâ ÂÚU »éÁÚUæÌ Î´»ô´ ·¤æ ¥ç×ÅU Îæ» ©Ù·Ô¤ Îæ×Ù ÂÚU ãñ, §âð ãæçàæ° ÂÚU ÇæÜÙð ·Ô¤ çÜ° ÖæÁÂæ ·¤è ¿éÙæß ¥çÖØæÙ âç×çÌ ×ð´ Èñ¤âÜæ çÜØæ ÁæÌæ ãñ ç·¤ ÖæÁÂæ ×éâÜ×æÙô´ ·¤è Îéà×Ù Ùãè´ãñ, °ðâæ çßEæâ ÂñÎæ ·¤ÚUÙð ¥õÚU ÂæÅUèü ·Ô¤ ÂýçÌ ×éâÜ×æÙô´ ·¤æ ×Ù âæȤ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ÎðàæÃØæÂè ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ ÙÚUð‹Îý ×ôÎè ·¤è °·¤ ç׉Øæ Àçß Öè çÂÀÜð ·¤éÀ â×Ø ×ð´ ÕǸð ØÌÙ âð ÌñØæÚU ·¤è »§ü ãñ, ¥õÚU §âð çß·¤æâ ÂéL¤á ·¤æ Ùæ× çÎØæ »Øæ ãñÐ ÖæÁÂæ ·¤ô °ðâæ Ü»Ìæ ãñ ç·¤ °ðâæ ·¤ÚUÙð âð ÁÙÌæ çÂÀÜè ÕæÌð´ ÖêÜ Áæ°»è ¥õÚU ©â·Ô¤ Âÿæ ×ð´ ×ÌÎæÙ ·¤ÚUð»èÐ Îçÿæ‡æ ¥õÚU ÂêßôüæÚU ×ð´ ¥ÂÙæ ÁÙæÏæÚU ֻܻ ¹ô ÎðÙð ·Ô¤ ÕæÎ ÖæÁÂæ Ùð ¥Õ âæÚUè ©×èÎð´ çã´Îè Â^è âð ãè Ü»æ ·¤ÚU ÚU¹è ãñ´Ð çÕãæÚU ×ð´ ÁÎØê âð ¥Ü» ãôÙð ·Ô¤ ÕæÎ ©â·¤è ·¤×ÁôÚUè ¥õÚU Õɸ »§ü, °ðâð ×ð´ ÙÚUð‹Îý ×ôÎè Ùð ÖæÁÂæ ·Ô¤ ֻܻ vz âõ ·¤æØü·¤Ìæü¥ô´ âð ÅUðÜè·¤æÈýð´¤çâ´» ·Ô¤ ÁçÚU° ÕæÌ ·¤ÚU ©Ù×ð´ Áôàæ ÖÚUÙð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤è ãñÐ Üðç·¤Ù §â Ì×æ× ·¤ßæØÎ ·¤æ ¥âÚU ÌÖè ãô»æ, ÁÕ ÖæÁÂæ ÖæßÙæ¥ô´ ·Ô¤ »éÕæÚUô´ ·Ô¤ ¥Üæßæ ·¤ô§ü Æôâ ×égð Üð·¤ÚU ×ÌÎæÌæ ·Ô¤ Õè¿ Áæ°Ð çȤÜãæÜ Ìô °ðâæ ·¤éÀ çι Ùãè´ ÚUãæÐ ƒæê×-çȤÚU ·¤ÚU ×´çÎÚU ·¤æ ÚUæ» ÀðǸÙæ Øãè ÕÌæÌæ ãñ ç·¤ ©â·Ô¤ Âæâ §â çƒæâð-çÂÅUð ×égð ·Ô¤ ¥Üæßæ ·¤éÀ Ùãè´Õ¿æ ãñÐ çã´ÎéSÌæÙ ·¤æ çßßð·¤àæèÜ ×ÌÎæÌæ Öè Øã ÁæÙÌæ ãñ ç·¤ ÚUæ× ×´çÎÚU Âý·¤ÚU‡æ ‹ØæØæÜØ ·Ô¤ çß¿æÚUæÏèÙ ãñ, ¥õÚU ßãæ´ UØæ ÕÙð»æ, UØæ Ùãè´, Øã ·Ô¤ßÜ ¥ÎæÜÌ ÌØ ·¤ÚUð»èÐ Øê´ Öè ÖæÁÂæ ·¤ô ÁÕ-ÁÕ Ü»æ ç·¤ ×´çÎÚU ×égð âð ©âð ·é¤ÀU ãæçâÜ Ùãè´ãôÙð ßæÜæ, ÌÕ-ÌÕ ©âð ƒæôá‡ææ˜æ ×ð´ SÍæÙ Ùãè´ç×ÜæÐ ÎÚU¥âÜ ¥ç×Ì àææã ãô´ Øæ ßM¤‡æ »æ´Ïè, ©×æ ÖæÚUÌè ãô´ Øæ Øô»è ¥æçΈØÙæÍ, Øæ â´ƒæ ·Ô¤ ÂæçÜÌ ¥‹Ø ÙðÌ滇æ, ÁÙÌæ ·¤è ÖæßÙæ¥ô´ ×ð´ ©»ýÌæ ·¤æ ’ßæÚU ÜæÙð ·Ô¤ çÜ° §Ù·Ô¤ ·¤§ü ßQ¤ÃØ °ðâð ¥æÌð ãñ´, Áô çßßæÎ ©ˆÂóæ ·¤ÚU ÎðÌð ãñ´, Üðç·¤Ù ¥»ÚU ÂæÅUèü ·¤ô Ü»Ìæ ãñ ç·¤ §ââð ȤæØÎæ ç×Üð»æ, Ìô ©Ù·¤è ßã ÕæÌ ƒæôá‡ææ˜æ ×ð´ àææç×Ü ãô ÁæÌè ãñÐ Üðç·¤Ù ÖæÁÂæ ·¤ô Øã ØæÎ ÚU¹Ùæ ¿æçã° ç·¤ ·¤Öè wy ÎÜô´ ·¤æ ·¤éÙÕæ ÚUãæ ÚUæÁ» ×ãÁ ÌèÙ ÎÜô´ Ì·¤ çâ×ÅU ¿é·¤æ ãñÐ ÚUæÁ» ŒÜâ ãôÌð-ãôÌð ÚUæÁ» ×æ§Ùâ ×ð´ ÕÎÜæ Ìô çâȤü §âçÜ° ç·¤ ÂæÅUèü â𠪤ÂÚU ÃØçQ¤ ·¤ô ÌÚUÁèã Îè ÁæÙð Ü»è, Æôâ Á×èÙ ·¤è Á»ã ãßæ§ü ÖæßÙæ¥ô´ ·¤è ÚUæÁÙèçÌ ·¤è ÁæÙð Ü»èÐ ¥Õ ¥ÅUÜçÕãæÚUè ÕæÁÂðØè ·¤æ ©ÎæÚU ¿ðãÚUæ Öè Ùãè´ãñ ç·¤ ×ÌÎæÌæ ©âð Îð¹·¤ÚU ßôÅU ÎðÐ ÙÚUð‹Îý ×ôÎè ·¤æ ©»ý, ·¤ÆôÚU çã´ÎéˆßßæÎè ¿ðãÚUæ ãñ, çÁâ ÂÚU ¥ç×Ì àææã ·Ô¤ Ìè¹ð Ö»ßæ ÌðßÚU ãñ´Ð °·¤ ¥ôÚU ÚUæ× ×´çÎÚU ãñ, ÎêâÚUè ¥ôÚU çß·¤æâ ·¤æ ×égæ ãñ, ÂæÅUèü ç·¤âð ¥ÂÙæ° ¥õÚU ç·¤âð ÀôǸðÐ ÁÙÌæ ·¤ô â×Ø ¥æÙð ÂÚU ÌØ ·¤ÚU ãè Üð»è, ç·¤ ©âð ç·¤âð ¥ÂÙæÙæ ãñ ¥õÚU ç·¤âð ÀôǸÙæ ãñÐ

ãUæðÜè ãUæÅüU ·¤æ´ŒÜðâ ×ð´ ×ÙæØæ »Øæ çßàß ÁÙâ´Øæ çÎßâ ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ SÍæÙèØ ãUæðÜè ãUæÅüU ÇðU ÕæðíÇ´U» âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ çßàß ÁÙâ´Øæ çÎßâ ÂÚU çÂý´çâÂÜ Ÿæè×Ìè ÚUèÌê ÖêâÚUè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ

âéÕãU ·¤è Âýæ‰æüÙæ âÖæ ×ð´ ·¤ÚUßæ° »° ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ÎæñÚUæÙ çßçÖóæ ·¤ÿææ¥æð´ ·ð¤ çßlæíÍØæð´ mUæÚUæ çßàß ÁÙâ´Øæ ÂÚU çß¿æÚU ÚU¹ðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ·ð¤.Áè çß´» ·¤è ·¤æð¥æÇUèüÙðÅUÚU Ÿæè×Ìè ÂÚUçß‹Îý â´Šæê Ùð çßàß

ÁÙâ´Øæ çÎßâ ·ð¤ ÕæÚÔU ÌÍæ Ü»æÌæÚU ÕɸU ÚUãUè ÁÙâ´Øæ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ãUæðÙð ßæÜð Ùé·¤âæÙ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU çÂý´çâÂÜ Ÿæè×Ìè ÚUèÌê ÖêâÚUè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Îðàæ ·ð¤ çß·¤æâ ×ð´ ÕɸUÌè ÁÙâ´Øæ âÕâð

vy ÁéÜæ§üU âð §üU.Áè.°â ¥ŠØæ·¤ àæéM¤ ·¤ÚÔ´U»ð ÂýÎðàæ SÌÚUèØ ÚñçUÜØæ´Ñ çÅUßæÙæ ÁÜæÜæÕæÎ, vv ÁéÜæ§ü (çÕÅU÷ÅòêU ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý/çßÁØ)Ñ §üU.Áè.°â ¥ŠØæ·¤æ´ð ·¤è °·¤ ¥ãU× ×èçÅ´U» ¥æÁ SÍæÙ·¤ àæãUèÎ ª¤Šæ× çâ´ãU Âæ·ü¤ ×ð´ ãéU§üU çÁâ·¤è ÂýŠææÙ»è ÁâÂÜ çâ´ãU çÅUßæÙæ Ùð ·¤è ÁÕç·¤ ×ÙÁèÌ ·¤æñÚU çÅUßæÙæ, ·¤×Üðàæ ·¤æñÚU, ÚUÁÙè ÕæÜæ, ×ÙÁèÌ ·¤æñÚU, ·¤ÚU×ðàæ ·¤æñÚU, âéÙèÌæ ÚUæÙè, ÕÜÁèÌ ·¤æñÚU, ¿ÚU‡æÁèÌ, ·é¤Üçß´ÎÚU ·¤æñÚU, Áâçß´ÎÚU ·¤æñÚU, ¿ÚU‡æÁèÌ ·¤æñÚU ÉUæÕæ´, ÂÚU×ÁèÌ ·¤æñÚU, ¥×ÚU çâ´ãU, Õ»è¿æ çâ´ãU, ÎàæüÙ çâ´ãU, M¤Â çâ´ãU, ÂýèÌ× çâ´ãU ß ¥çßÙæàæ ¿´Îý ¥æçÎ â×ðÌ ¥Ùð·¤æ´ð §üU.Áè.°â.¥ŠØæ·¤ ×èçÅ´U» ×ð´ àææç×Ü ãéU°Ð ×èçÅ´U» ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ÁâÂæÜ çâ´ãU çÅßæÙæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØêçÙØÙ âÚU·¤æÚU ·¤è ŠæPð¤àææçãUØæð´ âð Ì´» ¥æ ¿é·¤è ãñ´U¥æñÚU vy ÁéÜæ§üU Ìæð ȤæçÁÜ·¤æ âð ÚUæ’Ø SÌÚUèØ ÚñUçÜØæð´ ·¤æ çâÜçâÜæ àæéM¤ ·¤ÚU ÚUãUè ãñ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §U´âæȤ Ù ç×ÜÙð Ì·¤ ©UÙ·¤æ â´ƒæáü ÁæÚUè ÚUãðU»æÐ

ÕǸè ÕæŠææ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ç¿´Ìæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ ÁÙâ´Øæ ·ð¤ ×æ×Üð ×ð´ ÖæÚUÌ çßàß ×ð´ ÎêâÚÔU SÍæÙ ÂÚU ¥æ ¿é·¤æ ãñU ¥æñÚU ÁÙâ´Øæ ×ð´ Ü»æÌæÚU ßëçh ãUæð ÚUãUè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕɸUÌè ÁÙâ´Øæ ç·¤âè Öè Îðàæ ·ð¤ çß·¤æâ ×ð´ ÕǸè ÕæŠæ·¤ ãUæðÌè ãñU Øæð´ç·¤ çÁâ Îðàæ ·¤è çÁÌÙè ¥çŠæ·¤ ÁÙâ´Øæ ãUæð»è, ©Uâ Îðàæ ·¤è âÚU·¤æÚU ·¤æð ßãUæ´ ·ð¤ Üæð»æð´ ·ð¤ çÜØð ©UÌÙè ãUè ¥çŠæ·¤ âéçߊææ¥æð´ ·¤æ ÂýÕ´Šæ ·¤ÚUÙæ ÂǸÌæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÁÙâ´Øæ ·¤æð çÙØ´ç˜æÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð âÖè ·¤æð ¥æ»ð ¥æÙæ ãUæð»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ ÁÙâ´Øæ ·¤æð çÙØ´ç˜æÌ ·¤ÚUÙð ãðUÌé ·¤§üU Âý·¤æÚU ·¤è ØæðÁÙæ°´ ÌÍæ ¥çæØæÙ àæéM¤ ç·¤° »° ãñ´U Üðç·¤Ù §Uâ×ð´ ¥æ× ÁÙÌæ ·¤æ âãUØæð» ¥çÌ ÁM¤ÚUè ãñUÐ ¥´Ì ×ð´ ×ñÇU× â´Šæê mUæÚUæ âÖè ·¤æ Šæ‹ØßæÎ ç·¤Øæ »ØæÐ

¿æðÚUæð´ Ùð Îé·¤æÙ ·¤æð ÕÙæØæ çÙàææÙæ

§üU.Áè.°â ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ, ÂýÎðàæ SÌÚUèØ ÕñÆU·¤ vy ·¤æð »éL¤ãUÚUâãUæ°, vv ÁéÜæ§üUÑ §üU.Áè.°â/§üU.ÅUè.ÅUè ÅUè¿âü ØêçÙØÙ ·¤è °·¤ ÕñÆU·¤ çÁÜæŠØÿæ »éÚU×ðÁ ¨âãU ÀUæ´»æ ÚUæØ ©UÌæǸ ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãUé§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ â×êãU ÂÎæçŠæ·¤æçÚUØæð´ mUæÚUæ Èñ¤âÜæ ç·¤Øæ »Øæ ç·¤ vy ÁéÜæ§üU ·¤æð ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ÚUæ’Ø SÌÚUèØ ÕñÆU·¤ ãUæðÙð Áæ ÚUãUè ãñU çÁâ×ð´ â´ƒæáü â´Õ´Šæè ¥ãU× Èñ¤âÜæ çÜØæ Áæ°»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕñÆU·¤ ×ð´ ¥çŠæ·¤æçŠæ·¤ ÅUè¿âü çãUSâæ Üð´»ðÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ Üæ·¤ ÂýŠææÙ ×Ü·¤èÌ ¨âãU, ·ñ¤çàæØÚU Õ»è¿æ ¨âãU, âç¿ß ÁÙ·¤ ¨âãU, ÕÜçß‹Îý ¨âãU, çÕ‹ÎÚU ¨âãU, ÎàæüÙ ¨âãU, Îðâ ¨âãU ßæ§Uâ ÂýŠææÙ ß »éÚUÎðß ¨âãU çÀUçÜØæ´ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

ÁÜæÜæÕæÎ,vv ÁéÜæ§üU (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/ ÖæÚUÌ/§´UÎý/çßÁØ)Ñ SÍæÙèØ ãUÚU·ë¤c‡æ çâÙð×æ ·ð¤ â×è çSÍÌ çâÚUâæ â×âèüÕÜ çÚUÂðØÚU âð´ÅUÚU ·¤æð ¿æðÚUæð´ Ùð ÕèÌè ÚUæç˜æ çÙàææÙæ ÕÙæÌð ãUé° ßãUæ´ âð ãUÁæÚUæð´ L¤Â° ·¤æ âæ×æÙ ¿æðÚUè ·¤ÚU çÜØæÐ âê¿Ùæ çΰ ÁæÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð ×æñ·ð¤ ÂÚU ÂãUé´¿ ·¤ÚU çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤ØæÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUé° Îé·¤æÙ ×æçÜ·¤ âéÖæá ¿´Îý Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÁ ÂýæÌÑ ÂǸæðâè Ùð ©Uâ·¤è Îé·¤æÙ ·ð¤ ÌæÜð ÅêUÅðU ãUæðÙð ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæØæ Ìæð ßãU ÌéÚ´UÌ Îé·¤æÙ ÂÚU ÂãUé´¿æÐ ©UâÙð ÕÌæØæ ç·¤ Îé·¤æÙ ·ð¤ ÌæÜð ÅêUÅðU ÂǸð Íð ¥æñÚU ÖèÌÚU âð âæ×æÙ ¥SÌ ÃØSÌ ÍæÐ ©UâÙð ÕÌæØæ ç·¤ ¿æðÚU ÖèÌÚU âð ֻܻ y® ãUÁæÚU L¤Â° ·¤è ÌæÚÔ´U ¿æðÚUè ·¤ÚU·ð¤ Üð »° ãñ´UÐ âê¿Ùæ ÂéçÜâ ·¤æð Îð Îè »§üU ãñU ¥æñÚU Îé·¤æÙ ×æçÜ·¤ Ùð ÂéçÜâ âð àæèƒæý ãUè ¿æðÚUæð´ ·¤æ âéÚUæ» Ü»æÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ

Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ×ð´ Âð ·¤×èàæÙ ·¤è ·¤ç×Øæð´ ·¤æð ÎêÚU ·¤ÚUÙæ, SÍæØè ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð SÍæ§üU ·¤ÚUÙæ, ÁÙßÚUè w®vx âð ÕÙÌð ×ã´U»æ§üU Öæð ·¤è ç·¤àÌ ÎðÙæ, Âæ´¿ßð Âð ·¤×èàæÙ ·¤è S·¤è× Õ´Î ·¤ÚUÙæ, ÆðU·ð¤ÎæÚUè çâSÅU× Õ´Î ·¤ÚUÙæ, ×ñçÅþ·¤ Âæâ ÎÁæü ¿æÚU ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð ÂÎæðóæçÌ È¤æçÁË·¤æ vv ÁéÜæ§üÑ Îè Üæâ ȤæðÚU »æðÚUç׋ÅU §U´ŒÜæ§UÁ ØêçÙØÙ ß Âè°â°â°È¤ ·¤è ¥æñÚU âð çÙŠææüçÚUÌ Âýæð»ýæ× ¥ÙéâæÚU ÎÁæü ¿æÚU ØêçÙØÙ Ùð ·ð¤ÙÜæ ·¤æÜæðÙè ×ð´ ŠæÚUÙæ çÎØæ ¥æñÚU àæãUÚU ×ð´ ÚñUÜè çÙ·¤æÜ·¤ÚU ¥Íèü Èê´¤·¤ ÂýÎàæüÙ ç·¤ØæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ ÇUèâè ·¤æØæüÜØ ×ð´ ×æ´» ˜æ çÎØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÂýÎðàæ âç¿ß ãUÚUÖ»ßæÙ Îæâ ¥æñÚU çÁÜæ âç¿ß ãUÚUÕ´â çâ´ãU

ÁÜæÜæÕæÎ, vv ÁéÜæ§üÑ SÍæÙèØ Ÿæè ¥×ÚUÙæÍ âðßæ â´ƒæ ÎýæÚUæ ȤæçÁÜ·¤æ çȤÚUæðÁÂéÚU ÚUæðǸ ÂÚU ¥×ÚUÙæÍ Šææ× ·ð¤ çÜØð ÁæÙð ßæÜð ŸæÎæÜé¥æð´ ·ð¤ çÜ° Ü´»ÚU Ö´ÇUæÚÔU ß çߟææ× »ëãU ·¤è ÃØÃæSÍæ ·¤è »§üU ãñ´UÐ ¥æÁ ·¤æ ÂêÁÙ °Çßæð·ð¤ÅU ÚæÁèß ÕÁæÁ Ùð ç·¤ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ·¤æÜè »æÕæ, ÚUæŠææ ÀUæÕǸæ, â»Ù ÜæÜ ×é´ÁÚUæÜ, àææ× ÜæÜ ÕÁæÁ, âéÚÔU‹Îý ÀUæÕǸæ, ÚUæ·ð¤àæ »æ´Šæè, ÚUæƒæß, Õ´ÅUè, ÚUçß ×é´ÁÚUæÜ ß âéŠæèÚU àæ×æü ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

Ùé·ð¤çÚUØæ ×ð´ ·¤ÚUßæØæ »Øæ ·¤ÕaUè ÅêUÙæü×ð´ÅU ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ ÙæñÁßæÙ âÖæ ·¤è ÌÚUȤ âð »æ´ß Ùé·ð¤çÚUØæ´ ×ð´ ·¤ÕaUè ÅêÙæü×ð´ÅU ·¤ÚUßæØæ »Øæ çÁâ×ð´ âæð§üU ÂýŠææÙ ÙÚÔU‹Îý ÂæÜ ¨âã ×éØæçÌçÍ ÍðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè âßÙæ Ùð ·¤ÕaUè ÅêUÙæü×ð´ÅU ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜØð âÖæ âÎSØæð´ ·¤è âÚUæãUÙæ ·¤èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Áâçß‹Îý ¨âãU ×ñ´ÕÚU Üæ·¤ âç×çÌ, ¥àææð·¤ ·é¤×æÚU âÚU´¿, ×¹Ù ¨âãU, â´Îè âæ×æ, çàæ‹ÎÚU ¨âãU, »éÚU×èÌ ¨âãU ß Âê‡æü ¨âãU ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

Ï∂Á÷Ò∆ √»⁄È≈ ÓÀ∫ Ò¤Ó‰ «√ßÿ ÍπæÂ ·≈’ «√ßÿ Ú≈√∆ «Ó¡≈‰∆ Ï√Â∆ «‘√∆Ò Ú≈ «˜Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ ‘Ò¯È «Ï¡≈È ’Á≈ ‘ª «’ Ó∂≈ ÒÛ’≈ √π‹∆ «√ßÿ (BF) ‹Ø ¡≈͉∆ ÍæÂÈ∆ ≈‹Ø Ï≈¬∆ È≈Ò Ò ’∂ Ó∂∂ È≈Ò ÒÛ≈¬∆ fi◊Û≈ ’Á∂ ‘ÈÕ «‹√ ’≈È ÓÀ∫ ¿πȪ ˘ ¡≈͉∆ ⁄Ò Â∂ ¡⁄Ò ‹≈«¬Á≈Á ÂØ∫ Ï∂Á÷Ò ’Á≈ ‘ªÕ ¿πȪ È≈Ò ÒÀ‰ŒÁ∂‰ ’È Ú≈Ò≈ ÷πæÁ «‹Ó∂Á≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «Ï¡≈È’≈ Ò¤Ó‰ «√ßÿ ¿π’Â

ÎðÙæ, ÕèÇUèÂè¥æð ·¤æØæüÜØ ×ð´ ܻ𠷤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æ ßðÌÙ ÌéÚ´UÌ ÁæÚUè ·¤ÚUÙæ, ×ðçÇU·¤Ü Öææ v®®® L¤ÂØð ·¤ÚUÙæ ¥æçÎ àææç×Ü ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¿ðÌæßÙè Îè ãñU ç·¤ ØçÎ

ÂëcÆU v ·¤æ àæðá ÕɸUÌè ¥æÕæÎè âð ÂñÎæ ... ÂýÎðàæ ×ð´ z Ùàææ ÀéUǸæ¥æð´ ·ð´¤Îýæð´ ×ð´ wv ×Ùæðç¿ç·¤ˆâ·¤æð´ ·¤è çÙØéçQ¤ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æØéßðüçη¤ ¥È¤âÚUæð´ ·¤è Öè ÖÌèü ·¤è Áæ ÚUãUè ãUñÐ Ìæç·¤ Üæð»æð´ ·¤æð âÖè ÌÚUãU ·¤è ç¿ç·¤ˆâæ âéçߊææ çÙàæéË·¤ Âýæ# ãUæð â·ð¤Ð ·¤æØü·ý¤× ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ·¤ÚU ÚUãð´U ßÙ °ß´ Ÿæ× ×´˜æè ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè Ùð ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ÂÚ ç¿´Ìæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ·ð¤ âæ×Ùð ·ð´¤Îý ß ÂýÎðàæ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ ç·¤Øð Áæ ÚUãð´U âÖè ÂýÕ´Šæ ÕæñÙð ÙÁÚU ¥æ ÚUãð´U ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ¹æÙð, ÂèÙð, ¥æßæâ, çàæÿææ, SßæS‰Ø âéçߊææ ¥æñÚU ÚUæðÁ»æÚU ·¤è â×SØæ ÂñÎæ ãUæð ¿é·¤è ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ ¥æÕæÎè ÂÚU ÚUæð·¤ Ü»æÙð ·ð¤ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ÂÚU ¥ÚUÕæð´ L¤ÂØð Âý¿æÚU ÂÚU ¹¿ü ç·¤Øð Áæ ÚUãð´U ãñUÐ Üðç·¤Ù §Uâ·ð¤ âæÍü·¤ ÂçÚU‡ææ× âæ×Ùð ÙãUè´ ¥æØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð âæ×æçÁ·¤ â´»ÆUÙæð´ âð §Uâ ·¤æØü ×ð´ âãUØæð» ·¤ÚUÙð ß Üæð»æð´ ·¤æð Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤è ãñUÐ âæ´âÎ àæðÚU çâ´ãU ƒæéÕæØæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ·ð¤ ·¤æÚU‡æ Îðàæ ×ð´ »ÚUèÕè, ¥ÙÂɸUÌæ ¥æñÚU ÕðÚUæðÁ»æÚUè ÕɸUÌè Áæ ÚUãUè ãñUР´ÁæÕ SßæS‰Ø çÙ»× ·ð¤ °×ÇUè ãéUSÙ ÜæÜ Ùð SßæS‰Ø çßÖæ» ·¤è »çÌçßçŠæØæð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ çßSÌæÚU âð ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUéØð ·¤ãUæ ç·¤ ÕɸUÌè ¥æÕæÎè ÂÚU ·¤æÕê ÂæÙð ·ð¤ çÜØð çßÖæ» mUæÚUæ çÁÜæ SÌÚU ÂÚU ÙâÕ´Îè ·ñ´¤Â Ü»æØð Áæ ÚUãð´U ãñU ß Üæð»æð´ ·¤æð ÂçÚUßæÚU çÙØæðÁÙ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð ÙéP¤Ç¸ âÖæ°´ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU SßæS‰Ø çßÖæ» mUæÚUæ ÂçÚUßæÚU çÙØæðÁÙ ·¤æð ©UˆâæçãUÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð ÂýÎàæüÙè Öè Ü»æ§üU »§üUÐ ÕðãUÌÚU âéçߊææ°´ ÎðÙð ßæÜð SßæS‰Ø çßÖæ» ·ð¤ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ãðUËÍ çâSÅU× ·¤æÚUÂæðÚÔUàæÙ ·ð¤ °×ÇUè ãéUF ÜæÜ ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ ÇUèâè Õâ´Ì »»ü, °ÇUèâè â. ¿ÚU‡æÎðß çâ´ãU ×æÙ, ÇUæØÚÔUÅUÚU ·¤×üÁèÌ çâ´ãU, °ÇUèâè ¿ÚU‡æÎðß çâ´ãU ×æÙ, âãUæØ·¤ ·¤ç×àÙÚU ÚUæÁ ÂæÜ çâ´ãU, Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥ŠØÿæ ¥çÙÜ âðÆUè, çâçßÜ âÁüÙ ÇUæ. ÕÜÎðß ÚUæÁ, çâçßÜ âÁüÙ çȤÚUæðÁÂéÚU, ÇUæ. ßæ§üU ·ð¤ »é#æ, çàæÿææ çßÎ ÚUæÁ ç·¤àææðÚU ·¤æÜÇ¸æ ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ ¥‹Ø ¥çŠæ·¤æÚUè ×æñÁêÎ ÚUã´UðÐ

ÙãUÚU ×ð´ ÀUÜ梻 ... §Uâ â´Õ´Šæè ÍæÙæ ·é¤Ü»Ç¸Uè ·ð¤ ÂýÖæÚUè ÁâÕèÚ çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âéâæ§UÇU ÙæðÅU ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ©UÌ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¹é¼·é¤àæè ·ð¤ çÜ° ©U·¤âæÙð ·¤æ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×ëÌ·¤ Ùð âéâæ§üÇU ÙôÅU ×ð´ ØãU ÙãUè´ çܹæ ç·¤ ©UÌ ¥æÚUôÂè ©Uâð ç·¤â ÕæÌ ·ð¤ çÜ° ÂÚÔUàææÙ ·¤ÚUÌð Íð? §âçÜ° §â ÕæÌ ·¤è Á梿 ·¤è Áæ ÚUãUè ãñU ç·¤ ¥æÚUæðçÂØæð´ mUæÚUæ ×ëÌ·¤ ·¤æð ç·¤â ÕæÌ ÂÚU ÂÚÔUàææÙ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ÍæÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Á˼ ãUè ×æ×Üð ·¤è â“ææ§ü ·¤ô âæ×Ùð Üæ·¤ÚU ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ·¤Ç¸Uè ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è ÁæØð»èÐ

¥æS·¤ÚU ȤÙæZÇèUâ ·¤æð.... Ÿæè Ùæ»ÂæÜ Ùð ·ð¤‹ÎýèØ ×´˜æè ·¤æð ȤæçÁË·¤æ ¥æÙð ·¤æ çÙ×´˜æ‡æ ÎðÌð ãUé° ØãUæ´ ·ð¤ ¥æâȤßæÜæ àæãUèÎæð´ ·¤è â×æçŠæ ÌÍæ ÖæÚUÌ Âæç·¤ âéÜð×æÙ ·¤è âè×æ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè Îè ¥æñÚU §Uâ §UÜæ·ð¤ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÚUæÁÙèçÌ·¤ ¿¿æü ·¤èÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥»ÚU ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ÕÇ¸æ ©Ulæð» ¥Íßæ Èñ¤ÅþUè SÍæçÂÌ ·¤è Áæ° Ìæð ØãUæ´ ·ð¤ ãUÁæÚUæð´ Øéß·¤æð´ ·¤æð ÚUæðÁ»æÚU ç×Ü â·¤Ìæ ãñUÐ Ÿæè Ùæ»ÂæÜ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU Ÿæè ȤÙæZÇUèâ Ùð àæèƒæý ãUè ȤæçÁË·¤æ ¥æÙð ÌÍæ ÕÇ¸æ ©Ulæð» SÍæçÂÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æàßæâÙ çÎØæÐ

vvßæ´ ¥æðÂÙ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêUÙæü×ð´ÅU ¥æÁ âð

ÎÁæü ¿æÚU ·¤ç×üØæð´ Ùð Èê´¤·¤æ âÚU·¤æÚU ·¤æ ÂéÌÜæ

°ÇUßæð·ð¤ÅU ÚUæÁèß ÕÁæÁ Ùð ·¤ÚUßæØæ ÂêÁÙ

RNI NO. PUNHIN 2004/16599 Postal Regd. No. FZR/03/2013-2015 SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ «U⁄UÊ ‚ìÊÊ ‚ÊÒŒÊ ⁄UÊ«∏, »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§ÊU ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§ÊU ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–

vw ÁéÜæ§Uü w®vx

©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ·¤æð Ù ×æÙæ »Øæ Ìæð ßãU v} ÁéÜæ§üU ·¤æð ÕçÆ´UÇUæ ×ð´ çßàææÜ ÚñUÜè ·¤ÚÔ´U»ðÐ ÕæÎ ×ð´ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ mUæÚUæ àæãUÚU ·ð¤ çßçÖ‹Ù ÕæÁæÚUæð´ ×ð´ ÚñÜè çÙ·¤æÜè ¥æñÚU çÁÜæ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤æð ×æ´» ˜æ çÎØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ·¤æðáæŠØÿæ ¥æð× Âý·¤æàæ, ãUÚUè ¿´Î, âãU·¤æðáæŠØÿæ Áæð»æ çâ´ãU, ×èÌ âç¿ß Á´»èÚU çâ´ãU, çÁÜæŠØÿæ Èê¤ÇU âŒÜæ§üU Á»Îèàæ ÚUæØ, çÁÜæ ×ãUæâç¿ß ÁÚUÙñÜ çâ´ãU, ×æÙ çâ´ãU, çàæß ·é¤×æÚU, ÚUæ× Âý·¤æàæ, â´Ìæ ÚUæ×, ·¤æÕÜ çâ´ãU, âÕüÁèÌ çâ´ãU, ÕÜÕèÚU âæðÙè, Öéç´ÎÚU çâ´ãU, ãUÚUÎè çâ´ãU, çÕ×Üæ ÚUæÙè ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

§Uâ ÅêUÙæü×ð´ÅU ×ð´ çßÁðÌæ ÅUè× ·¤æð }v®® L¤Â° ß ©UÂçßÁðÌæ ÅUè× ·¤æð yv®® L¤Â° ß ÅþUæçȤØæ´ Îð·¤ÚU â×æçÙÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ÅêUÙæü×ð´ÅU ·ð¤ æØæðÁÙ ×ð´ ÂýÎè ·é¤×æÚU, âÌÂæÜ, ·¤çß, ÂßÙ, ·´¤Ìè, çßàææÜ, âç¿Ù, âæÁÙ (Õ“æè), â´Îè ·é¤×æÚU, âéàæèÜ ·é¤×æÚU ¥æçÎ âãUØæð» ·¤ÚU ÚUãðU ãñ´UÐ

°×.¥æÚU ·¤æÜðÁ ·¤æð ’Øæ‡æè ... SÍæÙèØ çߊææØ·¤ ß ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·ð¤ ÂýØæâæð´ âð çàæÿææ çßÖæ» mUæÚUæ ÁæÚUè §Uâ ÚU·¤× ×ð´ âð âÚU·¤æÚUè °× ¥æÚU ·¤æÜðÁ ·¤æð v{,®z,®®® L¤ÂØð ·¤è »ýæ´ÅU ÂýÎæÙ ·¤è »§üU ãñUÐ Âýæ# ÁæÙ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU §Uâ ÚUæàæè ·¤æ ¿ñ·¤ ·¤æÜðÁ ·ð¤ ¹æÌð ×ð´ Á×æ ·¤ÚUßæ çÎØæ »Øæ ãñUÐ

°´ÅUè ·ý¤ŒàæÙ ØêÚUæð (Øéßæ) ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ

×æðÅUÚUâæç§U·¤Ü ·¤è ÅUP¤ÚU âð Õ“ææ ƒææØÜ ÁÜæÜæÕæÎ, vv ÁéÜæ§üÑ »æ´ß ¿P¤ L´¤× ßæÜæ ×ð´ ãéU° âǸ·¤ ãUæÎâð ÎæñÚUæÙ °·¤ Õ“ææ ƒææØÜ ãUæð »ØæU çÁâð §UÜæÁ ãðUÌé SÍæÙèØ çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÜæØæ »Øæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÙéâæÚU z ßáèüØ »éÚUÂýèÌ çâ´ãU Âé˜æ ÕÜçß´Îý çâ´ãU çÙßæâè ¿P¤ L´¤× ßæÜæ ¥ÂÙè ÀUæðÅUè âæç§U·¤Ü ÂÚU âßæÚU ãUæð ·¤ÚU »æ´ß ·ð¤ â×è çSÍÌ ¹ðÌæð´ âð ¥ÂÙð ƒæÚU ·¤è ¥æðÚU ¥æ ÚUãUæ Íæ ç·¤ °·¤ ÌðÁ ÚUȤÌæÚU ×æðÅUÚUâæç§U·¤Ü Ùð ©Uâð ÅUP¤ÚU ×æÚU Îè çÁââð ßãU ƒææØÜ ãUæð »ØæÐ

Sß. çÌÜ·¤ ÚUæÁ ãUÚUÁæ§üU ·¤æ ÚUS× ©UÆUæÜæ ¥æÁ ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§üUÑ SÍæÙèØ »æ´Šæè Ù»ÚU çÙßæâè çÌÜ·¤ ÚUæÁ ãUÚUÁæ§üU ·¤æ »Ì çÎÙæð´ çÙŠæÙ ãUæð »Øæ ÍæÐ ©UÙ·¤è ¥æçˆ×·¤ àææ´çÌ ãðÌé ÚUS× ©UÆUæÜæ çÙç×æ àæÎßæ‡æè ÂæÆU vw ÁéÜæ§üU àæé·ý¤ßæÚU ·¤æð ÂýæÌÑ vv.x® âð ÎæðÂãUÚU vw.x® ÕÁð Ì·¤ ©UÙ·ð¤ çÙßæâ SÍæÙ ÙÁÎè·¤ ¥×ÚU ãUæðÅUÜ »æ´Šæè Ù»ÚU ×ð´ ãUæð»æÐ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU àææð·¤æ·é¤Ü ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ÂýçÌ »ãUÚUè àææð·¤ â´´ßðÎÙæ°´ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ

×ÚU‡ææðÂÚUæ´Ì ç·¤° Ùð˜æÎæÙ ¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ SÍæÙèØ »Üè Ù´. vz Õè çÙßæâè Šæ×üÂæÜ ÕÕÚU ·¤æ »Ì çÎßâ çÙŠæÙ ãUæð »ØæÐ ©UÙ·ð¤ çÙŠæÙæðÂÚUæ´Ì §UÙ·ð¤ âÂé˜æ ¥Ùèá ÕÕÚU mUæÚUæ ÖæÚUÌ çß·¤æâ ÂçÚUáÎ ·ð¤ Âýßè‡æ ¿æßÜæ âð Ùð˜æÎæÙ ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æ»ýãU ç·¤Øæ »ØæÐ Ÿæè ¿æßÜæ Ùð ÇðUÚUæ â“ææ âæñÎæ ·¤è ¥ÕæðãUÚU Ùð˜æÎæÙ âç×çÌ ·ð¤ ÇUæò. ŸæèÚUæ× âð â´Â·ü¤ ç·¤Øæ »ØæÐ âç×çÌ ·¤è ¥æðÚU âð ÇUæò. àØæ× ŠæêçǸØæ, ÇUæò. ŸæèÚUæ×, ÇUæò. âÖæÁèÌ, ÇUæò. ŸæèÚUæ× ß ÙÚÔUàæ ÕÁæÁ, Âýð×è âæðãUÙ ¿éƒæ, Á»ÁèÌ ·¤ÂêÚ, M¤ÎýÎðß »é´ÕÚU, Âýð×è çÚUàæé §´Uâæ ß âÎæÜæÜ ¥æçÎ Ùð Sß. Ÿæè ÕÕÚU ·ð¤ Ùð˜æ ©UˆâçÁüÌ ·¤ÚU Âê’ÙèØ ×æÌæ ·¤ÚUÌæÚU ·¤æñÚU §´UÅUÚUÙðàæÙÜ ¥æ§üU Õñ´·¤ çâÚUâæ ·ð¤ çÜØð ÚUßæÙæ ·¤ÚU çÎØðÐ ¥ÕæðãUÚU Ùð˜æÎæÙ âç×çÌ mUæÚUæ ÕÕÚU ÂçÚUßæÚU ·¤æ Šæ‹ØßæÎ ç·¤Øæ »ØæÐ

»§ÊÁ¡À∑§Ê vv ¡È‹Ê߸U— ∞¥≈UË ∑˝§å‡ÊŸ éÿÍ⁄UÊ (ÿÈflÊ) ∑§Ë ∞∑§ ’Ò∆U∑§ Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ ◊ŸÊ¡ ŸÊ⁄¥Uª ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ◊¥ „ÈU߸– Á¡‚◊¥ Á¡‹Ê SÃ⁄UËÿ ’Ò∆U∑§ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÁfløÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ •ÊÒ⁄U Ÿ∞ ‚ŒSÿÊ¥ ∑§Ê ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ ÁŒ∞ ª∞– ’Ò∆U∑§ ◊¥ ‡Ê„U⁄UË ◊„UÊ‚Áøfl ‚¥ŒË¬ ∑§Ê∆U¬Ê‹ Ÿ ‚ŒSÿÊ¥ ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ– Á¡‹Ê ‚Áøfl ∑§áʸŒË¬ πÈ⁄UÊŸÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •ÊŸ flÊ‹ ÁŒŸÊ¥ ◊¥ éÿÍ⁄UÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ç‹Ä‚ ‹ªÊ∞ ¡Ê∞¥ª ÃÊÁ∑§ ‚¥SÕÊ ∑§ ‚ÊÕ •ÁäÊ∑§ ‚ŒSÿ ¡È«∏ ‚∑¥§– ßU‚∑§Ë Œπ⁄‘Uπ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ∑§Ê-•Ê«U˸Ÿ≈U⁄U ‚ÈŸË‹ ◊Ÿø¥ŒÊ fl ‡Ê„U⁄UË ©U¬¬˝äÊÊŸ ªÊÒ⁄Ufl ¿UÊ’«∏Ê ∑§ •‹ÊflÊ •‡flŸË ‚øŒflÊ ∑§Ê ŒË ªß¸U „ÒU– ‡Ê„U⁄UË ¬˝äÊÊŸ ∑§◊‹ fl◊ʸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ w} ¡È‹Ê߸U ∑§Ê éÿÍ⁄UÊ ∑§Ë „UÊŸ flÊ‹Ë ’Ò∆U∑§ ◊¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê, •’Ê„U⁄U •ÊÒ⁄U ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ ∑§ •‹ÊflÊ ◊‹Ê≈U, ◊ÈQ§‚⁄U, ’Á∆¥U«UÊ, Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U, ªÈM§„U⁄U‚„UÊ∞ fl ¡Ë⁄UÊ ∑§ ¬˝’¥äÊ∑§ ∑§◊≈UË ∑§ ‚ŒSÿ èÊË ÷ʪ ‹¥ª– ’Ò∆U∑§ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ ◊ŸÊ¡ ŸÊ⁄¥Uª ∑§⁄‘¥Uª– ©U‚ ’Ò∆U∑§ ∑§Ê ‚»§‹ ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ⁄UÊC˛UËÿ ¬˝äÊÊŸ ⁄UÊÁ„Uà ‚Ê„UŸË fl éÿÍ⁄UÊ øË»§ ∑§◊‹ •Ê⁄UÊÁ„UÿÊ ≈UË◊ ∑§ ‚ÊÕ ¬„È¥Uø¥ª–


3

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

¥æ× ™ææÙ ·¤æ ÂýæðÁðÅU ©UÇU¸æÙ vz âð àæéM¤ ȤæçÁË·¤æ, vv ÁéÜæ§ü Ñ ™ææÙ ·ð¤ â´SÍæÙ ·¤æð ÕéÜ´çÎØæð´ Ì·¤ Âãé´U¿æÙð ·ð¤ çÜ° çàæÿææ çßÖæ» Â´ÁæÕ ·¤æ °·¤ çßàæðá ÂýØæâ ¥æ× ™ææÙ ·¤æ ÂýæðÁðÅU ©UǸæÙ çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Üæð´ ×ð´ vz ÁéÜæ§üU w®vx âð àæéM¤ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ ÂýæðÁðÅU ·¤æ ×éØ ©UgðàØ çßlæçÍüØæð´ ×ð´ ™ææÙ ·¤è ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ÇUè§üU¥æð â´Îè ŠæêçǸØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÇUèÁè°â§üU ·¤æãUÙ çâ´ãU Âóæê ·ð¤ çÎàææçÙÎðüàææð´ ¥æñÚU °°âÂèÇUè(©UÇUæÙ) Áâçß´ÎÚU çâ´ãU ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ àæéM¤ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ ÂýæðÁðÅU ·¤æ ×éØ ©UgðàØ çßlæçÍüØæ𴠷𤠥æ× ™ææÙ ×ð´ ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ, çßlæçÍüØæð´ ×ð´ ÂýçÌSŠææü ·¤è ÖæßÙæ ÂñÎæ ·¤ÚUÙæ, çßlæçÍüØæð´ ·¤æð ¹æÜè â×Ø ·¤æ âãUè §USÌð×æÜ ·¤ÚUÙæ, çßlæçÍüØæð´ ·¤è ÂɸUæ§üU ×ð´ M¤ç¿ ÂñÎæ ·¤ÚUÙæ, ¥æ× ™ææÙ ×ð´ ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ ¥æñÚU ©UÙ·ð¤ ÖçßcØ ·¤è ¿éÙæñçÌØæð´ ·ð¤ çÜ° ÌñØæÚU ·¤ÚUÙæ ãñUÐ §Uââð çßlæçÍüØæð´ ·¤æð S·ê¤Ü SÌÚU ÂÚU ÌñØæÚU ·¤ÚU·ð¤ ¥æ»ð Üæ·¤ SÌÚU, çÁÜæ SÌÚU ¥æñÚU ÚUæ’Ø

SÌÚU ÂÚU ÂýçÌØæðç»Ìæ¥æð´ ·ð¤ çÜ° ÌñØæÚU ç·¤Øæ Áæ°»æÐ Ÿæè ŠæêçǸØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ÂýæðÁðÅU ·ð¤ çÜ° S·ê¤Ü ¥æñÚU çßlæçÍüØæð´ ·¤æ ¿ØÙ S·ê¤Ü SÌÚU ÂÚU ©UÙ·¤è §U‘ÀUæ ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ç·¤Ø Áæ°»æÐ çÁÜð ·¤è Ì·¤ÚUèÕÙ z®®® çßlæÍèü ÂãUÜð ÂǸæß ÎæñÚUæÙ §Uâ ÂýæðÁðÅU ·¤æ ÜæÖ Üð â·ð´¤»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð âæÍ ãUè ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ â´Õ´Šæè S·ê¤Ü SÌÚUÂÚU §´U¿æÁü ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° çãUÎæØÌð´ ÁæÚUè ·¤ÚU Îè »§üU ãñ´U ¥æñÚU çÁÜæ SÌÚU ÂÚU çÁÜæ ·¤æð¥æçÇüUÙðÅUÚU »éçÚ´UÎÚUÂæÜ çâ´ãU ·¤æð Ü»æØæ »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ÂýæðÁðÅU ×ð´ ØçÎ ¥ŠØæ·¤ ¥æñÚU çßlæÍèü ÂêÚUè ÌÚUãU °·¤ ãUæð·¤ÚU Ü»Ù ß ×ðãUÙÌ ·¤ÚUÌð ãñ´U Ìæð §Uâ ÂýæðÁðÅU ·ð¤ ÂçÚU‡ææ× ÂýÖæßàææÜè ÚUã´ð»ðÐ çÁâ·¤æ âèŠææ â´Õ´Šæ çßlæçÍüØæ𴠷𤠥æˆ×çßàßæâ ×ð´ ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ ãUæð»æÐ §Uâ·ð¤ â扙æ ãUè ÕÌæØæ ç·¤ çàæÿææ ×ð´ »é‡ææçˆ×·¤ âéŠææÚUæð´ ·ð¤ çÜ° ÁéÜæ§üU vx ×ð´ âæ×æçÁ·¤ çß™ææÙ âð â´Õ´çŠæÌ ÂæðSÅUÚU ×ðç·´¤» ×é·¤æÕÜð ¥æñÚU ¥´»ýðÁè ·ð¤ SÂñçÜ´» Õè ×é·¤æÕÜð Öè ·¤ÚUßæ° Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

ܹæ ãUæÁè S·ê¤Ü ×ð´ ç·¤Øæ »Øæ ÂõÏæÚUô‡æ

§üU.Áè.°â ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è ÕñÆU·¤ â´Âóæ, ÂýÎðàæ SÌÚUèØ ÕñÆU·¤ vy ·¤æð »éL¤ãUÚUâãUæ°, vv ÁéÜæ§ü (ÂÚU×Âæ »éÜæÅUè)UÑ §üU.Áè.°â/§üU.ÅUè.ÅUè ÅUè¿âü ØêçÙØÙ ·¤è °·¤ ÕñÆU·¤ çÁÜæŠØÿæ »éÚU×ðÁ ¨âãU ÀUæ´»æ ÚUæØ ©UÌæǸ ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãUé§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ â×êãU ÂÎæçŠæ·¤æçÚUØæð´ mUæÚUæ Èñ¤âÜæ ç·¤Øæ »Øæ ç·¤ vy ÁéÜæ§üU ·¤æð ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ÚUæ’Ø SÌÚUèØ ÕñÆU·¤ ãUæðÙð Áæ ÚUãUè ãñU çÁâ×ð´ â´ƒæáü â´Õ´Šæè ¥ãU× Èñ¤âÜæ çÜØæ Áæ°»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕñÆU·¤ ×ð´ ¥çŠæ·¤æçŠæ·¤ ÅUè¿âü çãUSâæ Üð´»ðÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ Üæ·¤ ÂýŠææÙ ×Ü·¤èÌ ¨âãU, ·ñ¤çàæØÚU Õ»è¿æ ¨âãU, âç¿ß ÁÙ·¤ ¨âãU, ÕÜçß‹Îý ¨âãU, çÕ‹ÎÚU ¨âãU, ÎàæüÙ ¨âãU, Îðâ ¨âãU ßæ§Uâ ÂýŠææÙ ß »éÚUÎðß ¨âãU çÀUçÜØæ´ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

vw ÁéÜæ§Uü w®vx

·¤ÜSÅUÚU SÌÚU ÂæðSÅUÚU ×ðç·´¤» ÂýçÌØæðç»Ìæ ¥æØæðçÁÌ

âèÌæð »é‹Ùæð, vv ÁéÜæ§üU (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ SÍæÙèØ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ S·ê¤Ü Âý×é¹ ÚUæ·ð¤àæ ÁéÙðÁæ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ·¤ÜSÅUÚU SÌÚU ÂÚU ÂæðSÅUÚU ×ðç·´¤» ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤ÚUßæ§üU »§üU çÁâ×ð´ ·¤ÜSÅUÚU âèÌæð »é‹Ùæð ·ð¤ çßçÖóæ S·ê¤Üæð´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ ÂýçÌØæðç»Ìæ ×ð´ çßlæíÍØæð´ Ùð Ùàææð´, Öêý‡æ ãUˆØæ, ßæÌæßÚU‡æ, ÂýÎêá‡æ ß ÕɸUÌè ÁÙ´âØæ çßáØ ÂÚU ÂæðSÅUÚU ÕÙæ° çÁâ×ð´ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ÎéÌæÚUæ´ßæÜè ·ð¤ ©UÎØÂæÜ Ùð ÂãUÜæ, ÚUæ×ÂéÚUæ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ »»ÙÎè ¨âãU Ùð ÎêâÚUæ SÍæÙ ÂæØæÐ ÂýçÌØæðç»Ìæ ·ð¤ ¥æØðæÁÙ ×ð´ ¥ŠØæ·¤ çß·ý¤× ·é¤×æÚU, Ÿæè×Ìè ÙßÙèÌ ·¤æñÚU, çßàææÜ ÖÆðUÁæ, ãUÚU×èÌ ¨âãU, ·¤æãUÙæ ÚUæ×, ÂýÎè ·é¤×æÚU »æÕæ, ×ãUæßèÚU, âé»ýèß çÕàÙæð§üU, ×ãðU‹Îý ·é¤×æÚU, ¥×ÙÎè ¨âãU, çßßð·¤ çÕàÙæð§üU, Ÿæè×Ìè ÚUæðÁè, ÂêÁæ ß ’ØæðçÌ Ùð âãUØæð» ç·¤ØæÐ ÂýçÌØæðç»Ìæ ·ð¤ ¥æØæðÁÙ ×ð´ âé¹Îè ¨âãU ß âéÙèÜ ·é¤×æÚU Ùð çßàæðá Øæð»ÎæÙ çÎØæÐ

»ÚUèÕ ÂçÚUßæÚU Ùð ÜǸ·¤è ·ð¤ §üUÜæÁ ·ð¤ çÜ°

×ÎÎ ·¤è »éãUæÚU Ü»æ§üU ÁÜæÜæÕæÎ,vv ÁéÜæ§üU (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý/çßÁØ)Ñ ÙÁÎè·¤è »æ´ß çÅUßæÙæ ·ð¤ °·¤ »ÚUèÕ ÂçÚUßæÚU Ùð ¥ÂÙè vy ßáèüØ Õ“æè ·ð¤ §üUÜæÁ ·ð¤ çÜ° ÎæÙè â”æÙæð´, â×æÁâðßè â´SÍæ¥æð´ ¥æñÚU âÚU·¤æÚU âð ×ÎÎ ·¤è »éãUæÚU Ü»æ§üU ãñUÐ ÜǸ·¤è ·ð¤ çÂÌæ âéçÚU‹Îý çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßãU ×ðãUÙÌ ×ÁÎêÚUè ·¤æ ·¤æ× ·¤ÚUÌæ ãñ´UÐ ©Uâ·¤è ÕðÅUè çÙàææ ÚUæÙè }

·¤Üæâð´ Âæâ ãñ´U Üðç·¤Ù ©Uâ·ð¤ ÕæÎ ßãU Õè×æÚU ÚUãUÙð Ü»èÐ ©UâÙð ÕÌæØæ ç·¤ çÙàææ çÂÀUÜð Îæð ßáæðü âð Õè×æÚU ¿Ü ÚUãUè ãñ ÁÕç·¤ ©UUâ·¤æ ÕãéUÌ §üUÜæÁ ·¤ÚUßæØæ Áæ ¿é·¤æ ãñUÐ §Uâ §UÜæÁ ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ƒæÚU ·ð¤ »ãUÙð ¥æñÚU Üæð»æð´ â𠪤ŠææÚU Üð·¤ÚU w Üæ¹ ·ð¤ ·¤ÚUèÕ ÚUæçàæ ¹¿ü ·¤è Áæ ¿é·¤è ãñUÐ ©Uâ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ç΄è, ¿´ÇUè»É¸U, Õ´çÆUǸæ, ȤÚUèη¤æðÅU ß È¤æçÁÜ·¤æ âÖè àæãUÚUæð´

ÅþñUÅUÚU ÅþUæÜè ØêçÙØÙ ·ð¤ M¤Âð‹Îý â´Šæê ÕÙð ÂýŠææÙ

×ð´ çιæÙð ·ð¤ ÕæÎ ÇUæòÅUÚUæð´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ÜǸ·¤è ·ð¤ ÎæðÙæð´ »éÎðü ß çÎÜ ·ð¤ Õè¿ âéÚUæ¹ ãñU ÌÍæ çÎÜ ·¤æ âæ§üUÁ ÕǸæ ãUæð »Øæ ãñ´U ¥æñÚU §üUÜæÁ ÂÚU Îæð-ÌèÙ Üæ¹ ¹¿æü ¥æ°»æ Üðç·¤Ù ØãU ÚUæçàæ ¹¿ü ·¤ÚU ÂæÙæ ©Uâ·¤è ãñUçâØÌ âð ÕæãUÚU ãñÐ »ÚUèÕ ÂçÚUßæÚU Ùð ¥ÂÙè ÕðÅUè ·¤æð Õ¿æÙð ãðUÌé ÎæÙè â”æÙæð´ ÌÍæ âÚU·¤æÚU âð ¥æíÍ·¤ âãUØæð» ·¤è »éãUæÚU Ü»æ§üU ãñUÐ

ÅUè.°â.Øê Ùð Èê´¤·¤æ ×ñÙðÁ×ð´ÅU ·¤æ ÂéÌÜæ çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æüU)Ñ âÚU·¤æÚUè ãUæ§ü S·ê¤Ü ܹæ ãUæÁè ×ð´ S·ê¤Üè Õ“æô´ ·¤ô ßæÌæßÚU‡æ ×ð´ Èñ¤Ü ÚUãðU Âý¼êá‡æ ·ð¤ ÂýçÌ Áæ»L¤·¤ ·¤ÚUÙ ·ð¤ çÜ° çßçÖ‹Ù Âý·¤æÚU ·ð¤ ÂõÏð´ ܻ淤ÚU ßÙ×ãUæðUˆâß ×ÙæØæ »ØæÐ â×æÚUôãU ·ð¤ ¼õÚUæÙ S·ê¤Ü ÂýբϷ¤ô´ ·¤è ÌÚUȤ âð Õ“æô´ ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU S·ê¤Ü ·ñ´¤Ââ ×ð´ vz® ·ð¤ ·¤ÚUèÕ çßçÖ‹Ù Âý·¤æÚU ·ð¤ ÂõÏð Ü»æ° »°Ð â×æÚUôãU ×ð´ ÙðãUL¤ Øéßæ ·ð¤‹Îý ·ð¤ ØêÍ ·¤ô¥æÇUèüÙðÅUÚU âÕüÁèÌ çâ¢ãU Õð¼è Ùð ×éØæçÌçÍ ·ð¤ ÌõÚU ÂÚU çãUSâæ çÜØæÐ §â ¼õÚUæÙ S·ê¤Ü ·ð¤ çÂý¢çâÂÜ ÕÜçß‹Îý çâ¢ãU Ùð ÀUæ˜æô´ ·¤ô â¢ÕôçÏÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ãU×ð´ ßæÌæßÚU‡æ ·¤è ¼ð¹-ÚÔU¹ ·ð¤ çÜ° ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ ÂõÏð´ Ü»æÙð ¿æçãU° ãñU Øô´ç·¤ ßæÌæßÚU‡æ ·ð¤ Âý¼êçáÌ ãUôÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ãUè ¥æÁ ãU× çßçÖ‹Ù Âý·¤æÚU ·¤è Õè×æçÚUØô´ âð ÂèçǸUÌ ãUô ÚUãðU ãñUÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU ¥ŠØæ·¤ ·¤×Ü ¼ðß, ÂÚUç׋Îý âôÉUè, âÌðá ÖꢼǸU, ¥ÙèÌæ ÚUæÙè, ¼ÜÁèÌ ·¤õÚU, çâØæÜ ÏßÙ, çâ×è, ¿¢Îý ×ôãUÙ, ãUÚUçÁ‹Îý çâ¢ãU ß ßèÚUÂæÜ ·¤õÚU ¥æç¼ ×õÁê¼ ÍðÐ

¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)UÑ Â´ÁæÕ ÅñU·A¤è·¤Ü âçßü⠷𤠷¤×ü¿æçÚUØæ´ð Ùð ¥æÁ â´ØéQ¤ Ȥæð×ü ·ð¤ ¥æuUæÙ ÂÚU ×´ÇUÜ SÌÚU ÂÚU ÕæðÇüU ×ñÙðÁ×ð´ÅU ·¤è ¥Íèü Èê´¤·¤Ìð ãé° ©UÙ·¤è ×æ´»æ´ð ·¤æð àæèƒæý ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ßQ¤æ¥æð´ Ùð çÕÁÜè ÕæðÇüU ·ð¤ ÂéÚUæÙð SßM¤Â ·¤æ ÕãUæÜ ·¤ÚUÙð, ÆðU·ð¤ÎæÚUè çâSÅU× Õ´Î ·¤ÚUÙð, ×ëÌ·¤ ·¤×ü¿æçÚUØæ´ð ·ð¤ ÂçÚÁÙæ´ð ·¤æð Ùæñ·¤ÚUè ÎðÙð, ÕðÚUæðÁ»æÚU Üæ§üUÙ×ñÙæð´ ·¤è ÖÌèü àæèƒæý ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤èÐ ©UÙãUæðÙ´ð ·¤ãUæ ç·¤ ~ ÁéÜæ§üU âð ww ÁéÜæ§üU Ì·¤ ×ñÕÚUæ´ð ß ¿ðØÚU×ñÙ ·¤æ ȤèËÇU ×ð´ ¥æÙð ÂÚU ·¤æÜð Ûæ´ÇUæð´ âð ÂýÎàæüÙ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ©U‹ãUæ´ðÙ´ð ·¤ãUæ ç·¤ wx ß wy ÁéÜæ§üU ·¤æð Îæð çÎßâèØ ãUǸÌæÜ ·¤è Áæ°»èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU »æðÂè¿´Î, ¥çÙM¤Šæ ÂýâæÎ, ×ÎÙ ÜæÜ, ÚUÌÙÚUæÁ àæ×æü, Ö»ßæÙ Îæâ, çÙ×üÜ çâ´ãU, Ö´ßÚUÎæÚU, ÕÜß´Ì ÚUæ× ¥æçÎ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

ãñUÚUô§üÙ °ß¢ S×ñ·¤ âçãUÌ ¼ô ·¤æÕê çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÂéçÜâ Ùð »æ¢ß ƒæËܹé¼ü ·¤è ÇþðUÙ °ß¢ »éL¤ãUÚUâãUæ° ×ð´ ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚU·ð¤ ¼ô ÃØçÌØô´ ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ·¤ÚU·ð¤ vz »ýæ× ãñUÚUô§üÙ ß Â梿 »ýæ× S×ñ·¤ ÕÚUæ×¼ ·¤è ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÙéâæÚU ÍæÙæ ƒæËܹé¼ü ·ð¤ âãUæØ·¤ §¢SÂñÅUÚU ÂßÙ ·é¤×æÚU Ùð ÂéçÜâ ÂæÅUèü ·ð¤ âæÍ »æ¢ß ƒæËܹé¼ü ·¤è ÇþðUÙ ·ð¤ ÙÁ¼è·¤ ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚU·ð¤ ßãUæ¢ âð ÌÚUâð× ÜæÜ Âé˜æ ãUÚUè ÚUæ× çÙßæâè àæãUÁæ¼è ƒæËܹé¼ü âð vz »ýæ× ãñUÚUô§üÙ ÕÚUæ×¼ ·¤è ãñUÐ ©UÏÚU, °·¤ ¥‹Ø ×æ×Üð´ ×ð´ ÍæÙæ »éL¤ãUÚUâãUæ° ÂéçÜâ ·ð¤ âãUæØ·¤ §¢SÂñÅUÚU âðß·¤ ¿¢¼ Ùð »éL¤ãUÚUâãUæ° ×ð´ ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚU·ð¤ ¥¢»ýðÁ çâ¢ãU Âé˜æ »¢ÇUæ çâ¢ãU çÙßæâè ÕSÌè ÇðUÚUèØæ¢ ßæÜè ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ·¤ÚU·ð¤ ©Uââð Â梿 »ýæ× S×ñ·¤ ÕÚUæ×¼ ·¤è ãñUÐ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÍæÙæ »éL¤ãUÚUâãUæ° °ß¢ ÍæÙæ ƒæËܹé¼ü ×ð´ °Ù.ÇUè.Âè.°â °ÅU ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ

Ûæ»Ç¸æð´ ß ãUæÎâæð´ ×ð´ ÌèÙ ƒææØÜ

¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ©UÂ×´ÇUÜ ß àæãUÚU ×ð´ ãéU° çßçÖóæ ×æÚUÂèÅU ß âǸ·¤ ãUæÎâæ´ð ×´´ð x Üæð» ƒææØÜ ãUæð »° çÁ‹ãð´U ©U¿æÚU ·ð¤ çÜ° çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ·¤ÚUßæØæ »Øæ ãñUÐ ©U¿æÚUæŠæèÙ »æ´ß ƒæ„ê çÙßæâè âéÚUÁèÌ çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÁ âéÕãU ßãU ¥ÂÙð ×æðÅUÚUâæ§üUç·¤Ü ÂÚU »æ´ß âð àæãUÚU ¥æ ÚUãUæ Íæ ç·¤ ÚUæSÌð ×ð´ °·¤ ·¤æÚU ¿æÜ·¤ Ùð ©Uâ·¤æð ÅUP¤ÚU ×æÚU Îè ¥æñÚU ßæð ƒææØÜ ãUæð »ØæÐ °·¤ ¥‹Ø ×æ×Üð ×ð´ âèÇUȤæ×ü çÙßæâè ·ë¤ÂæÜ ·¤æñÚU Â%è Á»èÚU çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UÙ·ð¤ ÂÇU¸æðâè ©UÙ·¤è Á»ãU ÂÚU ·¤Áæ ·¤ÚUÙæ ¿æãUÌð ãñ´U çÁâ·¤æð Üð·¤ÚU »Ì çÎßâ ©U‹ãUæðÙ´ð ©Uâð ×æÚUÂèÅU ·¤ÚU ƒææØÜ ·¤ÚU çÎØæÐ °·¤ ¥‹Ø ×æ×Üð ×ð´ â´ÌÙ»ÚU çÙßæâè ãUÚUÂýèÌ Âé˜æ âÌÂæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÂéÚUæÙè Ú´UçÁàæ ·ð¤ ¿ÜÌð ·é¤ÀU Üæð»æ´ð Ùð ©Uâð ×æÚUÂèÅU ·¤ÚU ƒææØÜ ·¤ÚU çÎØæÐ

S·ê¤Ü ×ð´ ¿ôÚUè, ×æ×Üæ ¼Áü çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æüU)Ñ »æ¢ß çÅUÕè ·¤Üæ¢ ×ð´ ÕÙð âÚU·¤æÚUè ç×ÇUÜ S·ê¤Ü ·ð¤ »Ì ÚUæç˜æ ¥™ææÌ ¿ôÚU S·ê¤Ü ·¤è ¼èßæÚU ÌôǸU ·¤ÚU ¥¢¼ÚU ÂǸè Â梿 °Ü§üÇUè. Â梿 ×檤â ß y ·¤èÕôÇüU ¿ôÚUè ·¤ÚU·ð¤ ȤÚUæÚU ãUô »°Ð §â ¿ôÚUè ·¤æ S·ê¤Ü ÂýբϷ¤ô´ ·¤ô ÌÕ ¿Üæ ÁÕ ßãU S·ê¤Ü

¹ôÜÙð ·ð¤ çÜ° âéÕãU Âãé¢U¿ðÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÂéçÜâ Ùð ãñUÇU ×æSÅUÚU ·¢¤ßÚU ·ð¤ ÕØæÙ ÂÚU ÍæÙæ ××¼ôÅU ×ð´ ÏæÚUæ yz|,x}® ¥æ§ü.Âè.âè ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ »æ¢ß çÅUÕè ·¤Üæ¢ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè ç×ÇUÜ S·ê¤Ü ·ð¤ ãñUÇU ×æSÅUÚU ·¢¤ßÚU Ùð ÂéçÜâ ·¤ô ç¼° ÕØæÙ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ »Ì ÚUæç˜æ S·ê¤Ü ·¤è

çßàß ÁÙâ´Øæ çÎßâ ÂÚU ·¤æØü·ý¤× ¥æØæðçÁÌ âèÌæð »é‹Ùæð, vv ÁéÜæ§üU (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ Îðàæ ·ð¤ çÜ° ƒææÌ·¤ ãñU ÁÙâ´Øæ ·¤æ ÕɸÙæÐ ØãU àæÎ ÎðßÚUæÁ çÂý´çUâÂÜ Ûæ×·ê¤ Îðßè âèçÙØÚU â·ñ¤ÇÚUè S·ê¤Ü ×çãUÚUæ‡ææ ŠææðÚUæ Ùð âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU â´·ñ¤ÇUÚUè S·ê¤Ü âèÌæð »éóææð´ ×ð´ çßE ¥æÕæÎè çÎßâ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ ç·¤° »° °·¤ ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ÎæñÚUæÙ çßlæíÍØæð´ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãðUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ãU×æÚÔU Îðàæ ·¤è Ü»æÌæÚU ÕɸU ÚUãUè ¥æÕæÎè ª¤ÂÚU ·¤æÕê ÂæÙæ ÕãéUÌ ÁM¤ÚUè ãñUÐ Øæð´ç·¤ ÕÉUÌè ¥æÕæÎè ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÖçßcØ ×ð´

¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙêÕéÜ´Îè)Ñ çÎ ¥ÕæðãUÚU ÅþUñÅUÚU-ÅþUæÜè ØêçÙØÙ ·¤è ¿éÙæßè ÕñÆU·¤ ¥æÁ ·ë¤ÂæÚUæ× ×æ»ü ÂÚU çSÍÌ ØêçÙØÙ ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×ð´ â×æÁ âðßè »éÚUçß´ÎÚU çâ´ãU çÇU^Uè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ â´Âóæ ãéU§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ âßüâ×çÌ âð M¤Âð‹Îý çâ´ãU â´Šæê M¤Âæ ·¤æð ÂýŠææÙ ×ÙæðÙèÌ ç·¤Øæ »Øæ ÁÕç·¤ z ×ð´ÕÚUè ·¤×ðÅUè ×ð´ ·é¤Üß´Ì çâ´ãU »æð»æ ·¤æð ·¤æØüßæãU·¤ ÂýŠææÙ ÕÙæØæ »Øæ, ÁÕç·¤ ÕèÚUæ çâ´ãU, çÎÜÕæ» çâã´U, ×ÙÁèÌ çâ´ãU, âæðÙê ×P¤Ç¸ ß ÜßÚUæÁ ·¤æð ·¤×ðÅUè âÎSØ ÕÙæØæ »ØæÐ ÙßçÙØéQ¤ ÂýŠææÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØêçÙØÙ ·¤æ ·¤æ×·¤æÁ âÖè âÎSØæð´ ·¤è âãU×çÌ âð àææ´çÌÂêßü·¤ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ

¼èßæÚU ÌõǸU ·¤ÚU ·¤×ÚÔU ×ð´ ÂǸè Â梿 °Ü§üÇUè, Â梿 ×檤â ß ¿æÚU ·¤èÕôÇüU ¿ôÚUè ·¤ÚU·ð¤ Üð »° ãñU çÁÙ·¤è ·¤è×Ì wz,®®® L¤Â° ·ð¤ ·¤ÚUèÕ ÕÙÌè ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÁÕ ßãU âéÕãU S·ê¤Ü ¹ôÜÙð ·ð¤ çÜ° Âãé¢U¿ð Ìô ¼èßæÚU ÅêUÅUè ÂǸUè Íè ¥õÚU âæ×æÙ »æØÕ ÍæÐ

çàæÿææ ×¢˜æè ×Üê·¤æ Ùð ÕæÜ ×ñ»ÁèÙ ·¤æð ç·¤Øæ çÚUÜèÁ çȤÚUôÁÂéÚU, vv קü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÀUôÅðU Õ“æô´ ·¤ô çàæÿææ ×ð´ Âðàæ ¥æÙð ßæÜè â×SØæ¥ô¢ ·¤ô ãUÜ ·¤ÚUÙð ·¤ð ©UgðàØ âð çÁÜæ çȤÚUôÁÂéÚU ·¤è Âýßðàæ (Âýæ§ü×ÚUè çàæÿææ âéÏæÚU ·¤×ðÅUè) ·¤è ¥ôÚU âð ÌñØæÚU ç·¤Øæ »Øæ ÕæÜ ×ñ»ÁèÙ çÚUÜèÁ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜ° °·¤ ÂýçÌçÙçÏ ×¢ÇUÜ »Ì ç¼ßâ çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè â.¥×ëÌÂæÜ çâ¢ãU ÖÅ÷UÅUè ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ çàæÿææ ×¢˜æè çâ·¢¤¼ÚU çâ¢ãU ×Üê·¤æ âð ©UÙ·ð¤ çÙßæâ SÍæÙ ÂÚU ç×ÜæÐ §â ¼õÚUæÙ çàæÿææ ×¢˜æè çâ·¢¤¼ÚU çâ¢ãU ×Üê·¤æ Ùð çȤÚUôÁÂéÚU ·ð¤ çàæÿææ çßÖæ» ·¤è ¥ôÚU âð Õ“æô´ ·¤è ÖÜæ§ü ·ð¤ çÜ° ÌñØæÚU ç·¤° »° ÕæÜ ×ñ»ÁèÙ ·¤è Âýàæ¢âæ ·¤ÚUÌð ãéU° ×ñ»ÁèÙ ·¤ô çÚUÜèÁ ç·¤ØæÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè ¥×ëÌÂæÜ çâ¢ãU ÖÅ÷UÅUè ·ð¤ ¥Üæßæ ÂýçÌçÙçÏ ×¢ÇUÜ ×ð´ ãUÚUÁèÌ çâ¢ãU ·¤ô-¥æÇUèüÙðÅUÚU, ÕÜÁèÌ çâ¢ãU, §¢ÎýÂæÜ çâ¢ãU, ¥çÙÜ Øæ¼ß, âÕüÁèÌ çâ¢ãU, ÕÜÚUæÁ çâ¢ãU ç¼ØæÜÂéÚUæ, âé¹çß‹Îý çâ¢ãU »é×¢ÅUè ·¤Üæ¢, ×ÙÁèÌ çâ¢ãU ÏôÙæ, ÁÚUÙñÜ çâ¢ãU ÖôÇUèÂéÚUæ, ÚUæ·ð¤àæ ·é¤×æÚU, Á»ÁèÌ çâ¢ãU, âÚU¢¿ ÁÜæÜæ, çÂý¢âèÂÜ ÙÀUÌÚU çâ¢ãU ÁÜæÜ ß ×é·¢¤¼ çâ¢ãU ¥æç¼ ©UÂçSÍÌ ÚUãðUÐ

¥ÙæÁ, ÂæÙè ß ßæÌæßÚU‡æ â´Õ´Šæè »´ÖèÚU â×SØæ°´ ÂñÎæ ãUæð â·¤Ìè ãñ´UÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU â·ñ¤‡ÇUÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ çÂý´âèÂÜ ÚUæ·ð¤àæ ÁéÙðÁæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU ·¤æð ÕɸU ÚUãUè ÁÙ â´Øæ ·¤è Sæ×SØæ°´ ÂÚU ·¤æÕê ÂæÙð ·ð¤ çÜ° âæÍü·¤ ß ÎêÚUÎàæèü ÙèçÌ ¥ÂÙæÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Õ“ææ´ð Ùð ÕɸU ÚUãUè ÁÙâ´Øæ ÕæÚÔU ·¤çßÌæ°´, Öæáæ°´, ¿æÅüU ß Ù鷤Ǹ ÙæÅU·¤ Âðàæ ç·¤° »°Ð §Uâ·ð¤ ÕæÎ ÎæðÙæð´ S·ê¤Üæ´ð ·ð¤ çßlæíÍØæð´ Ùð »æ´ß ·ð¤ Üæð»æ´ð ·¤æð Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ·¤ð çÜ° ×æÅUæð ß ÕñÙÚU ÕÙæ·¤ÚU çßàææÜ ÚñUÜè çÙ·¤æÜèÐ

ÂæðSÅUÚU ×ðç·´¤» ×é·¤æÕÜð ×ð´ çÙàææ ÚUãUè ¥ÃßÜ

ÁÜæÜæÕæÎ,vv ÁéÜæ§üU (çÕÅU÷Åê ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý/çßÁØ)Ñ SÍæÙèØ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âñ·ð¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ÜǸ·ð¤ ×ð´ ·¤ÜSÅUÚU SÌÚUèØ ÂæðSÅUÚU ×ð´ç·¤» ×é·¤æÕÜð ·¤ÚUßæ° »° çÁâ ×ð´ ·¤ÜSÅUÚU ·ð¤ â×êãU ç×ÇUÜ ¥æñÚU ãUæ§üU S·ê Üæð´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ çÂý´çâÂÜ ßðÎ Âý·¤æàæ »æÕæ ·¤è ¥»éßæ§üU ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ×é·¤æÕÜæð´ ×ð´ çßE ¥ÕæÎè çÎßâ ÂÚU Õ“ææð´ Ùð ÂæðSÅUÚU ÕÙæ°Ð §Uâ×ð´ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü ÕÜðÜ ·ð¤ ãUæâÜ ·¤è ÀUæ˜ææ çÙàææ ÚUæÙè Ùð ÂãUÜæ, âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü ÁÜæÜæÕæÎ ·ð¤ »éÚUÁ´ÅU çâ´ãU ¥æñÚU ÂP¤æ ·¤æÜð ßæÜæ ·¤è âéÙèÌæ ÚUæÙè Ùð â´ØéQ¤ M¤Â âð ÎêâÚUæ ¥æñÚU âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü SßæãU ßæÜæ ·ð¤ âæÁÙ ·é¤×æÚU Ùð ÌèâÚUæ SÍæÙ ãUæçâÜ ç·¤ØæÐ ×é·¤æÕÜð ×ð´ çÙ‡ææüØ·¤ ·¤è Öêç×·¤æ çÂýÌÂæÜ çâ´ãU ¥æñÚU ÂÚUç×´ÎÚU ŒØæâæ Ùð çÙÖæ§üU ÁÕç·¤ ßèÙæ ÚUæÙè, ÚUÁÙèàæ ·é¤×æÚU, ª¤áæ ÚUæÙè, »éÚUÕàæ çâ´ãU, âé¹×´çÎÚU çâ´ãU, Áâß´Ì ÂæÜ, âéÙèÜ ·é¤×æÚU, ÚUçÁ´ÎÚU çâ´ãU, Ú´UÁèß ·é¤×æÚU, ×ÜðàæßÚU ·é¤×æÚU, âéÙèÜ ·é¤×æÚU Ùð çßàæðá âãUØæð» ç·¤ØæÐ ¥´Ì ×ð´ çßÁðÌæ Õ“ææð´ ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ

âðßæ ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU °ÅU ·¤è ÁÙ·¤æÚUè ãðUÌé âñç×ÙæÚU v{ ·¤ô çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ Â¢ÁæÕ âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU âð âðßæ ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU °ÅU ÌãUÌ ÂéçÜâ çßÖæ» âð â¢Õ¢çÏÌ w® âðßæ¥ô¢ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ¼ðÙð ·ð¤ çÜ° çÁÜæ SÌÚUèØ âñç×ÙæÚU v{ ÁéÜæ§ü ·¤ô ÀUæßÙè ·ð¤ °×.°Ü.°× S·ê¤Ü ×ð´ ¥æØôçÁÌ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §â ÕæÕÌ ÁæÙ·¤æÚUè ¼ðÌð ãéU° °â.Âè(°¿) Ùð ·¤ãUæ °â.Âè (°¿) ·¤× ÙôÇUÜ ¥çÏ·¤æÚUè ¥æÚU.ÅUè.°â ÂéçÜâ ·¤è ¥ôÚU ç×ÜÙð °ÅU ܹÕèÚU çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â âñç×ÙæÚU ×ð´ çÁÜæ ÂéçÜâ Âý×é¹ çȤÚUôÁÂéÚU â.ßçÚUÙÎýÂæÜ çâ¢ãU ßæÜè w® âéçßÏæ¥ô¢ ÕÌõÚU ×éØ ×ðãU×æÙ çãUSâæ Üð´»ð °ß¢U âñç×ÙæÚU âéÕãU â¢Õ¢Ïè ¼è ÁæØð»è v® âð vw ÕÁð Ì·¤ ¿Üð»æÐ °âÂè (°¿) ܹÕèÚU çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âðßæ ·¤æ ¥çÏ·¤æÚU ÁæÙ·¤æÚUè °ÅU ÌãUÌ ÂéçÜâ çßÖæ» âð â¢Õ¢çÏÌ çßçÖ‹Ù w® âðßæ°ðð´ â¢ØéÌ ·ð¤‹Îýô´ °ß¢ âè.Âè.¥æÚU.âè ·ð¤ ÁçÚU° Üô»ô´ ·¤ô ×æ×êÜè âè Ȥèâ ÂÚU ·¤× â×Ø ×ð´ ×éãñUØæ ·¤ÚUßæ§ü ÁæÌè ãñUÐ ©U‹ãUô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â âñç×ÙæÚU ×ð´ ¥æ× Üô»ô´ ·¤ô ÂéçÜâ çßÖæ» ·¤è ¥ôÚU âð ¼è ÁæÌè âðßæ¥ô¢ â¢Õ¢Ïè ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ ÁæÙ·¤æÚUè ¼è Áæ°»è Ìæ¢ç·¤ Üô» ©UÌ âðßæ¥ô¢ ·¤æ ÜæÖ ©UÆUæ â·ð´¤Ð


4

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

vw ÁéÜæ§Uü w®vx

ßáü»æ´ÆU ×éÕæÚU·¤

¥ŠØÿæ çàæßÚUæÁ Ùð çÙ·¤æØ ×´˜æè Ö»Ì ·¤æð âæñ´Âæ ×æ´» ˜æ â×SØæ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ¥ß»Ì ·¤ÚUßæØæÐ Ÿæè Ö»Ì Ùð ·¤ãUæ ç·¤ àæãUÚU ·ð¤ çÜ° vw ·¤ÚUæðǸ M¤Â° ·¤è »ýæ´ÅU ÁæÚUè ·¤è »§üU ãñU ¥æñÚU àæèƒæý ãUè Åð´UÇUÚU ܻ淤ÚU ÂéÚUæÙð ßæÅUÚU ß·ü¤â ·¤æð Ù° ßæÅUÚU ß·ü¤â ·ð¤ âæÍ ÁæðǸæ Áæ°»æÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ Ù§üU ¥æÕæÎè ×ð´ ÁÜæÂêçÌü

»éL¤ãUÚUâãUæØðUÑ Â˜æ·¤æÚU Šæ×üÂæÜ »éÜæÅUè-ÚUS× ·¤è ¥æÁ àææÎè ·¤è ÌèâÚUè ßáü»æ´ÆU ÂÚU »éÜæÅUè °ß´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æñÚU âð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð

×´˜æè Ùð ·¤ãUæ, vw ·¤ÚUæðǸ ·¤è »ýæ´ÅU ÁæÚUè, àæèƒæý ãUè Åñ´UÇUÚU Ü»ð´»ð

¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ Â´ÁæÕ ·ð¤ â×SÌ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥ŠØÿææ´ð ·¤è °·¤ ÕñÆU·¤ »Ì çÎßâ çÙ·¤æØ ×´˜æè ¿éóæè ÜæÜ Ö»Ì ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×´ð â´Âóæ ãéU§üU çÁâ×ð´ ¥ÕæðãUÚU ·ð¤ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥ŠØÿæ çàæßÚUæÁ »æðØÜ Ùð çßàæðá M¤Â âð àææç×Ü ãUæð·¤ÚU

¥ÕæðãUÚU ·¤è â×SØ¥æð´ â´Õ´Šæè ¿éÙÙè ÜæÜ Ö»Ì ·¤æð ¥ß»Ì ·¤ÚUßæØæÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ ÖæÁÂæ ·ð¤ ÂýÎðàææŠØÿæ ·¤×Ü àæ×æü ß âæð×ÙæÍ Áè çßàæðá M¤Â âð ©UÂçSÍÌ ÍðÐÕñÆU·¤ ×ð´ Ÿæè »æðØÜ Ùð °·¤ ×æ´» ˜æ Ö»Ì Áè ·¤æð âæñ´ÂÌð ãéU° àæãUÚU ×ð´ ÂèÙð ·ð¤ ÂæÙè ·¤è

·¤è ÃØßSÍæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° Ù§üU Âæ§üUÂð´ ÇUæÜÙð ·¤æ ·¤æ× Öè àæèƒæý ·¤ÚUßæ çÎØæ Áæ°»æÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çàæßÚUæÁ »æðØÜ Ùð àæãUÚU ·¤è âéÚUÿææ ·ð¤ çÜ° Ù§üU ȤæØÚU çÕý»ðÇU »æÇUè ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæÙð ·¤è ×æ´» ·¤èÐ §Uâ ÂÚU ¿éóæè ÜæÜ Ö»Ì Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °·¤ ÕæÚU ÂéÚUæÙè »æÇUè ·¤æ §´UÌÁæ× ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñU ¥æñÚU vz çÎÙæ´ð ·ð¤ ÖèÌÚU ãUè °·¤ Ù§üU »æÇU¸è àæãUÚU ·¤æð Öð´ÅU ·¤è Áæ°»èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÖæÁÂæ ·ð¤ çÁÜæ ©UÂæŠØÿæ ¥àææð·¤ ·é¤·¤Çð¸UÁæ çßàæðá ÌæñÚU ÂÚU ×æñÁêÎ Úãð´UÐ

»ÆUÕ´ŠæÙ Ùð ÙèçÌØæð´ ß ·¤æØæðZ âð ÁèÌæ ÁÙÌæ ·¤æ çÎÜÑ ßÜð¿æ ÁÜæÜæÕæÎ,vv ÁéÜæ§üU (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý/çßÁØ/ÖæÚUÌ)Ñ çÁÜæ ŒÜæçÙ´» ÕæðÇüU ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ Âýð× ßÜð¿æ Ùð ¥æÁ ØãUæ´ ÁæÚUè Âýñâ ØæÙ ×ð´ ·¤ãUæ ç·¤ Üæ·¤ âç×çÌ ß çÁÜæ ÂçÚUáÎ ¿éÙæß ÌÍæ ¥Õ »ýæ× Â´¿æØÌ ¿éÙæß ×ð´ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ »ÆUÕ´ŠæÙ ·¤è àææÙÎæÚU ÁèÌ Ùð âæçÕÌ ·¤ÚU çÎØæ ãñU ç·¤ »ÆUÕ´ŠæÙ ¥æ× ÁÙÌæ ·¤è ©U×èÎæð´ ÂÚU ¹ÚUæ ©UÌÚU ÚUãUæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂýÎðàæ ×ð´ ÎæðÕæÚUæ âææâèÙ ãUæðÙð ·ð¤ ÕæÎ ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ »ÆUÕ´ŠæÙ Ùð âêÕð ·¤æ ãUÚU ÌÚUãU ·¤æ çß·¤æâ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ Ü»æÌæÚU ÂýØæâ ç·¤° ãñ´U ¥æñÚU ·¤æØæðZ ¥æñÚU ÙèçÌØæð´ âð »ÆUÕ´ŠæÙ Ùð ÁÙÌæ ·¤æ çÎÜ ÁèÌ çÜØæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æ´»ýðâ ·¤æð ÎæðÕæÚUæ âææ ×ð´ ¥æÙð ·ð¤ âÂÙð ÜðÙð ÀUæðǸ ÎðÙð ¿æçãU°Ð Ÿæè ßÜð¿æ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æ»æ×è Üæð·¤âÖæ ¿éÙæß ·ð¤ çÜØð ÖæÁÂæ ÂêÚUè ÌÚUãU âð ÌñØæÚU ãñU ¥æñÚU Üæðâ ¿éÙæß ×ð´ ·¤æ´»ýðâ ÕéÚUè ÌÚUãU âð ÂÚUæSÌ ãUæð»è ¥æñÚU Îðàæ ×ð´ °Ù.ÇUè.° ·¤è âÚU·¤æÚU ÕÙð»è ÌÍæ ´ÁæÕ ·¤è âÖè â´âÎèØ âèÅUæð´ ÂÚU »ÆUÕ´ŠæÙ ÂýˆØæàæè çßÁØè ÚUãð´U»ðÐ

ÁÙâ´Øæ çÎßâ ·ð¤ ÂýÎðàæ SÌÚUèØ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ȤæçÁË·¤æ ÂãUé´¿ð SßæS‰Ø ×´˜æè ×ÎÙ ×æðãUÙ ç×æÜ ·¤æ çâÚUæðÂæ Öð´ÅU ·¤ÚU â×æçÙÌ ·¤ÚUÌð ãéØð â×æÁ âðßè â»Ù ÜæÜ â¿ÎðßæÐ

¥ÕæðãUÚU, vv ÁéÜæ§üU (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅUèü ·¤æ °·¤ çàæCU×´ÇUÜ çÁÜæŠØÿæ âèÌæ ÚUæ× àæ×æü ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ SßæS‰Ø °ß´ ÂçÚUßæÚU ·¤ËØæ‡æ çßÖæ» ·ð¤ ·ñ¤çÕÙðÅU ×´˜æè ×ÎÙ ×æðãUÙ ç×æÜ âð »æ´ß ·¤ÅñUãUǸæ ×ð´ ç×ÜðÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° âèÌæ ÚUæ× àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©U‹ãUæ´ðÙ´ð ¥ÂÙð ×活˜æ ×´ð ·¤ãUæ ãñU ç·¤ ¥ÕæðãUÚU ·ð¤ çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ×ð´ w® ÇUæÅUÚUæ´ð ×ð´ ÂæðSÅU ·¤è ÕÁæ° } ÇUæÅUÚU ãUè ·¤æØüÚUÌ ãñU ¥æñÚU ©UÙ×´ð âð Öè ·é¤ÀU ÇUæÅUÚUæ´ð ·¤æð ßè¥æ§üUÂè Ç÷UØêÅUè ß ¥æÂæÌ·¤æÜèÙ âðßæ ×ð´ ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÎêÚU ÎÚUæÁ âð §üÜæÁ ·¤ÚUßæÙð ¥æÙð ßæÜð ×ÚUèÁæð´ ·¤æð ÖæÚUè ÂÚÔUàææÙè ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÙæ ÂǸÌæ ãñÐU §UâçÜ° ¥SÂÌæÜ ×ð´ ¿×Ǹè ÚUæð» çßàæðá™æ, §üU°ÙÅUè, ×çãUÜæ ÚUæð»

çßàæðá™æ, ×ÙæðÚUæð», ÜÇU Õñ´·¤ §´U¿æÁü, ·ð¤ ÇUæÅUÚU ÌéÚ´UÌ ÌñÙæÌ ç·¤° Áæ° ÌÍæ ¥‹Ø ÂñÚUæ ×ñçÇ·¤Ü SÅUæȤ ·¤è ·¤×è ·¤æð Öè ÂêÚUæ ç·¤Øæ Áæ°Ð §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ Ùàææ×éçQ¤ ·ð¤‹Îý ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è Áæ°Ð ©U‹ãUæ´ðÙ´ð Ÿæè ç×æÜ âð ×ÚUèÁæð ·¤æð ÕðãUÌÚU SßæS‰Ø âðßæ° ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜ° Ù§üU ¥ËÅUþæâ檴¤ÇU ×àæèÙ, çÇUÁèÅUÜ °â ÚÔU ×àæèÙ, âèÅUè S·ñ¤Ù ×àæèÙ ÌéÚ´UÌ ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæÙð ·¤è ×活Р§Uâ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ ¥æÂæÌ·¤æÜèÙ âðßæ¥æð´ ·ð¤ çÜ° §üU°×¥æð ·¤æð ÌñÙæÌ ç·¤Øæ Áæ°Ð §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çÁÜæ ©UÂæŠØÿæ ¥æð× Âý·¤æàæ ·¤ÅUæçÚUØæ, ŠæÙÂÌ çâØæ», ÂýÎðàæ ·¤æØü·¤æçÚU‡æè âÎSØ ¥M¤‡æ Ùæ´ÚU», ×Ùé ÁæØâßæÜ, ÙÚÔU‹Îý âðçÌØæ ß Øéßæ ×æð¿æü ¥ŠØÿæ çâ·´¤ÎÚU ·¤ÂêÚU ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

¢ÁæÕ »ýèÙ ç×àæÙ

Á‹×çÎÙ ×éÕæÚU·¤

Ùæ×Ñ âç¿Ù àæ×æü ÂæÂæ Ñ Îè·¤ àæ×æü ×æÌæÑ ’ØæðçÌ àæ×æü ȤæçÁË·¤æÐ

ßëÿæô´ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·ð¤ Öé»ÌÙð ÂǸð´»ð »´ÖèÚU ÂçÚU‡ææ×Ñ ÇUè.âè ÙæÚ´U»

¼ðß â×æÁ ·¤æÜðÁ ×ð´ ×ÙæØæ »Øæ ßÙ ×ãUôˆâß ·¤õÚU Ùð ·¤æÜðÁ ·¤è çÂý¢âèÂÜ ÇUæ.×Ïé ÂÚUæàæÚU ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU ·¤æÜðÁ ·ñ´¤Ââ ×ð´ çßçÖ‹Ù Âý·¤æÚU ·ð¤ ÀUæØæ¼æÚU °ß¢ ȤÜ-Èê¤Ü ßæÜð ÂõÏð´ Ü»æ° ¥õÚU ©U‹ãð´U ÂæÙè ¼ðÌð ãéU° ·¤æÜðÁ ·¤è ÀUæ˜ææ¥ô¢ ·¤ô ßëÿæô´ ·¤è ¼ð¹-ÚÔU¹ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ç·¤ØæÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU ·¤æÜðÁ ·ð¤ çȤÜæSȤè çßÖæ» ·ð¤ §¢¿æÁü ¥¢ÕéÁ àæ×æü, °.Âè.¥æÚU.¥ô çß·ý¤× 缈ÌØ àæ×æü, Ÿæè×çÌ ÂÚUÜçß‹Îý ·¤õÚU, ãUÚUçß‹Îý ƒæ§ü, çßÁØ ¿ôÂǸUæ, ÚñU·¤ ·ý¤æâ â¢SÍæ ·ð¤ âç¿ß

âÚU·¤æÚUè ·¤‹Øæ S·ê¤Ü ×ð´ ÀUæ˜ææ¥ô¢ ·ð¤ Õè¿ ·¤ÚUßæ§ü »§ü ¿æÅüU ×ñç·¢¤» ÂýçÌØôç»Ìæ

çßàæðá ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ·ñ´¤Â ·¤æ ȤæØÎæ ©UÆUæØð´ ÁÜæÜæÕæÎ, vv ÁéÜæ§üU (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/ÖæÚUÌ/§´UÎý Áæð â Ù/çßÁØ)Ñ ÖæÁÂæ ×´ÇUÜ ÂýŠææÙ ÎàæüÙ ÜæÜ ßŠæßæ ß Ù»ÚU ·¤æñ´çâÜ ÂýŠææÙ ÚUæÁ ¿æñãUæÙ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙßæÙð âð ß´ç¿Ì ÚUãU ÚUãðU Üæð»æð´ ·¤è âéçߊææ‰æü ãðUÌé SÍæÙèØ Õè.Âè.§üU.¥æð ·¤æØæüÜØ ×ð´ çßàæðá ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙæÙð ·¤æ ·ñ´¤Â àæéM¤ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ñ´¤Â ×ð´ çÙàæéË·¤ ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙæ° Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ ©U‹ãUæð´Ùð Üæð»æð´ âð ¥ÂèÜ ·¤è ãñU ç·¤ Áæð Ùæ»çÚU·¤ ¥Öè Ì·¤ ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÙãUè´ ÕÙßæ â·ð¤ ãñ´U, ©UÙ·ð¤ çÜØð ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙßæÙð ·¤æ ¥´çÌ× ×æñ·¤æ ãñUÐ °ðâð ×ð´ §Uâ ¥ßâÚU ·¤æð ãUæÍ âð ÁæÙð Ù Îð´ ÌÍæ ¥ßâÚU ·¤æ ȤæØÎæ ©UÆUæÌð ãUé° ¥ÂÙæ ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙßæ Üð´Ð

SßæS‰Ø ×´˜æè ·¤æð çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ·¤è ÕÎãUæÜ çSÍçÌ âð ·¤ÚUßæØæ ¥ß»Ì

ȤæçÁË·¤æÑ ÂéL¤áæðæ× âðÆUè-çÂýØæ ·¤è ¥æÁ àææÎè ·¤è w{ßè´ ßáü»æ´ÆU ÂÚU âðÆUè ÂçÚUßæÚU °ß´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æñÚU âð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð

çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ Â¢ÁæÕ âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU âð àæéL¤ ç·¤° »° ¢ÁæÕ ç×àæÙ °ß¢ ÁÙâ¢Øæ ç¼ßâ ÂÚU ÌãUÌ ¥æÁ ¼ðß â×æÁ ·¤æÜðÁ ȤæòÚU ßê×ñÙ ×ð´ ÚUñÇU ·ý¤æâ â¢SÍæ ·ð¤ âãUØô» âð ßÙ×ãUôˆâß â×æÚUôãU ·¤æÜðÁ

¥àæô·¤ ÕãUÜ, Âýô.âé×Ù àæ×æü, Õè.°â ÇUô»ÚUæ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ §âè ×éçãU× ÌãUÌ àæãUÚU ·ð¤ âÚU·¤æÚUè ·¤‹Øæ âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ Öè ßÙ×ãUôˆâß ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ ÀUæ˜ææ¥ô¢ ·ð¤ Õè¿ ÁÙ â¢Øæ °ß¢ ßæÌæßÚU‡æ çßáØ ÂÚU ¿æÅüU ×ñç·¢¤» ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤ÚUßæ§ü »§üÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ S·ê¤Ü ×ð´ ÂõÏæÚUô‡æ Öè ç·¤Øæ »ØæÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚUçÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè ¼àæüÙ çâ¢ãU ·¤è çÂý¢âèÂÜ ÇUæ. ×Ïé ÂÚUæàæÚU ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ¥æØôçÁÌ ç·¤Øæ ·¤ÅUæçÚUØæ, Üñ¿ÚUæÚU ÇUæ.âçÌ‹Îý çâ¢ãU, ¼àæüÙ ÜæÜ àæ×ü, âé¹¼ðß »ØæÐ §â×ð´ ¥SÂÌæÜ ÖÜæ§ü àææ¹æ ·¤è ¿ðØÚUÂâüÙ Ÿæè×çÌ çâ¢ãU ÕÚUæǸU, âéÙèÜ àæ×æü çÁÜæ âéÂÚUßæ§üÁÚU, ·¢¤ßÜÁèÌ çâ¢ãU, ¿ÚUÙÁèÌ ·¤õÚU Ùð ×éØæçÌçÍ ·ð¤ ÌõÚU ÂÚU çãUSâæ çÜØæÐ ãUÚU×ðÜ çâ¢ãU, Ÿæè×çÌ âé¼àæüÙ ¹˜æè ß ãUÚUÁèÌ·¤õÚU ¥æç¼ â×æÚUôãU ·¤è àæéL¤¥æÌ ×ð´ ×éØæçÌçÍ Ÿæè×çÌ ¿ÚU‡æÁèÌ ©UÂçSÍÌ ÍèÐ

çȤÚUôÁÂéÚU, vv ÁéÜæ§ü (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ×æÙß Ùð ¥ÂÙð SßæÍü ·ð¤ çÜ° ÕðÌãUæàææ ßëÿæô´ ·¤è ·¤ÅUæ§ü ·¤è, çÁââð ÁãUæ¢ »ÜôÕÜ ßæç×Z» ×´ð ÕɸUõÌÚUè ãéU§ü, ßãUè´ ×õâ× ×ð´ Öè Õ¼Üæß ¥æØæ ãñUÐ §â çÜ° ãU×æÚUæ âÖè ·¤æ ȤÁü ÕÙÌæ ãñU ç·¤ ãU× ¥ÂÙè ¥æÙð ßæÜè ÂèɸUèØô´ ·¤ô ÕðãUÌÚU ßæÌæßÚU‡æ ¼ðÙð ·ð¤ çÜ° ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ ßëÿæ Ü»æ°Ð ©UÌ çß¿æÚU çÁÜæÏèàæ ×ÙÁèÌ çâ¢ãU ÙæÚ¢U» Ùð °ÙÁè¥ô ·¤ô-¥æÇUèüÙðàæÙ âôâæØÅUè çȤÚUôÁÂéÚU ·¤è ¥ôÚU âð ¥æÚU.°â.ÇUè ÚUæÁ ÚUÌÙ S·ê¤Ü ß Ÿæè âé¹×ç‡æ âðßæ âôâæØÅUè ·¤è ÌÚUȤ âð ¥ÙæÍ ¥æŸæ× ×ð´ çßàß ÁÙ â¢Øæ ç¼ßâ ÂÚU ×Ùæ° »° ßÙ-×ãUôˆâß â×æÚUôãU ·ð¤ ¼õÚUæÙ ÂõÏð´ Ü»æÙð ·ð¤ Âà¿æÌ ÃØÌ ç·¤°Ð ÙæÚ¢U» Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÙð ßæÜð ÕÚUâæÌ ·ð¤ ×õâ× ¼õÚUæÙ çÁÜð ×ð´ vw.z Üæ¹ ÂõÏð´ Ü»æ° Áæ°ð´»ð, Ìæ¢ç·¤ Öêç× ·¤æ ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ ÚU·¤Õæ ßëÿæô´ ÌÜð ÜæØæ Áæ â·ð¤Ð ©U‹ãUô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Ù ÂõÏô´ ×ð´ vv Üæ¹ ÂõÏð´ âÚU·¤æÚUè â¢SÍæ¥ô¢ ×ð´ ß v.z Üæ¹ ÂõÏð´ â×æÁ âðßè â¢SÍæ¥ô¢, Ïæç×ü·¤ â¢SÍæ¥ô¢ ¥æç¼ ·¤è ¥ôÚU âð Ü»æ° ÁæØð´»ðÐ çÁÜæÏèàæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÁÜæ ÂýàææâÙ ·¤è ÌÚUȤ âð âÚU·¤æÚUè â¢SÍæ¥ô¢, ¢¿æØÌè Á×èÙô´, S·ê¤Üô´, ·¤æÜðÁô´, àæ×àææÙƒææÅU, àææ×ÜæÅU Á×èÙô´ ß âǸU·¤ô´ ·ð¤ ¥æâ-Âæâ ßëÿæ Ü»æÙð ·¤è ×éçãU× àæéL¤ ·¤è »§ü ãñU, Ìæ¢ç·¤ ãU×æÚUæ ßæÌæßÚU‡æ âãUè ÚUãU â·ð¤Ð §â ×õ·ð¤ ÂÚU °Ù.Áè.¥ô ·¤ô¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ §¢ÎýÁèÌ çâ¢ãU »ôç»Øæ Ùð çÁÜæÏèàæ ·¤ô çßàßæâ ç¼ÜæØæ ç·¤ ßãU §â ×éçãU× ×ð´ ÂêÚUæ âãUØô» ¼ð´»ðÐ

°×.Õè.° ·ð¤ â´SÍæ·¤ ×ñÙðÁÚU âæçãUÕ ·ð¤ ÕðÅðU ´¿ Ìˆß ×ð´ çßÜèÙ âèÌæð »é‹Ùæð, vv ÁéÜæ§ü (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)UÑ »æ´ß Á»×æÜ ßæÜè ×ð´ ×SÌæÙæ àææãU çÕÜæð¿SÌæÙè ¥æŸæ× ·ð¤ â´SÍæ·¤ ×ñÙðÁÚU âæçãUÕ ·ð¤ ÕðÅðU ß »æñÚUèßæÜæ Šææ× ·ð¤ Âý×é¹ Öæ§üU ÚUƒæéÕèÚU çâ´ãU ´¿ Ìˆß ×ð´ çßÜèÙ ãUæð »° ãñ´UÐ ßãU °·¤ Ùð·¤ çÎÜ ÌÍæ ×æðãU ×æØæ â𠪤ÂÚU ©UÆðU ãUé° âßü»é‡ææð´ü ·ð¤ ŠæÙè ÍðÐ ßãU ãU×ðàææ Ùæ× çâ×ÚUÙ ß ÌÙ âðßæ ·¤ÚUÙð ×ð´ çßàßæâ ÚU¹Ìð ÍðÐ Öæ§üU ÚUƒæéÕèÚU Áè Ùð »éL¤ »ý´Í âæçãUÕ Áè ×ð´ ÎÁü »éL¤ àæÎæð´ ·¤è çàæÿææ ÂÚU ¿ÜÌð ãUé° â´»Ìæð´ ·¤æð »éL¤¥æð´ mUæÚUæ ÕÌæ° ÚUæSÌð ÂÚU ¿ÜÙð ·ð¤ çÜØð ÂýðçÚUÌ ·¤ÚUÌð ÚUãðUÐ ßãU ÀUæðÅUè ¥æØé ×ð´ ãUè Ùæ× àæÎ âð ÁéǸ·¤ÚU ÖçQ¤ §UÕæÎÌ ·¤ÚUÙð Ü» ÂǸð ÍðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ãU×ðàææ Ùàææð´ âð ×éQ¤ °·¤ âé´ÎÚU â×æÁ ÌÍæ »éL¤ àæÎ âð ŒØæÚU ç·¤ØæÐ ¥æ Áè çÂÀUÜð v®-vw ßáæðZ âð »æñÚUèßæÜæ ÇðUÚÔU ·¤è âðßæ â´ÖæÜ ·¤ÚUÌð ãUé° çâ×ÚUÙ ·¤ÚU ÚUãðU Íð ¥æñÚU »Ì çÎßâ ÙæàßæÙ â´âæÚU ·¤æð ÀUæðÇU¸ ÂýÖé ¿ÚU‡ææð ×ð´ â×æ »°Ð ¥æ Áè ÎðãU ˆØæ»Ùð ·ð¤ ÕæßÁêÎ ŸæhæÜé¥æð´ ·ð¤ çÎÜæð´ ×ð´ ã×ðàææ ÕâÌð ÚUãð´U»ðÐ

ÂæßÚU·¤æò× ·¤ç×üØæð´ Ùð çÙ·¤æÜè ÚñUÜè, ÂéÌÜæ Èê´¤·¤æ

çÕÁÜè ·¤è ·¤×è, ŠææÙ âê¹æ

ȤæçÁË·¤æ vv ÁéÜæ§üUÑ âÚU·¤æÚU ·¤æ Îæßæ ãñU ç·¤ ç·¤âæÙæð´ ·¤æð çÕÁÜè ¥æñÚU ÂæÙè ·¤è ·¤×è ÙãUè´ ¥æÙð Îè Áæ°»è, Üðç·¤Ù ¥»ÚU âè×æßÌèü »æ´ßæð´ ×ð´ Îð¹æ Áæ° Áæð ãUæÜæÌ âÚU·¤æÚU ·ð¤ Îæßæð´ ·¤è ÂæðÜ ¹æðÜÌð ÙÁÚU ¥æÌð ãñ´UÐ ßãUæ´ çÕÁÜè ç×ÜÌè ãñU çâÈü ÌèÙ ƒæ´ÅðUÐ çÁâ ·¤æÚU‡æ ©UÙ·¤è ȤâÜð âê¹ »§üU ãñ´U ¥æñÚU ßãU ¥ÂÙè ȤâÜ ÂÚU ÅþðUÅUÚU ¿ÜæÙð Ü»ð ãñ´UÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° »æ´ß ÂP¤æ ç¿àÌè ·ð¤ Ù´ÕÚUÎæÚU ×Ùèá ÕÁæÁ, ŠØæÙ çâ´ãU, ÕæðãUǸ çâ´ãU ç»Ü, âé¹ß´Ì çâ´ãU ç»Ü, ¥×ÚUè·¤ çâ´ãU, Îçß‹Îý çâ´ãU, âæÚUÁ çâ´ãU, ´¿ ÚUâæÜæ çâ´ãU, ´¿ Áâß´Ì çâ´ãU ¥æñÚU çÀU‹Îý çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤U çÕÁÜè ÙãUè´ ç×ÜÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ©UÙ·¤è ŠææÙ ·¤è Âæ´¿ °·¤Ç¸ ȤâÜ âê¹ »§üU ãñUÐ çÁâ ·¤æÚU‡æ ©U‹ãUæð´Ùð ȤâÜ ×ð´ ÅþðUÅUÚU ¿Üæ çÎØæÐ ÁÅ÷UÅU çâ¹ ¥æÚUÿæ‡æ â´ƒæáü ·¤×ðÅUè ·ð¤ ÂýÎðàæ ×ãUæâç¿ß ÁˆÍðÎæÚU ¥ßÌæÚU çâ´ãU ÕéÅ÷UÅUÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ȤâÜ âê¹Ùð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ©U‹ãUæð´Ùð Îæð °·¤Ç¸ ȤâÜ ×ð´ ÅþðUÅUÚU ¿Üæ çÎØæ ãñUÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ¥‹Ø Öè ·¤§üU ç·¤âæÙ ŠææÙ ×ð´ ÅþðUÅUÚU ¿ÜæÙð ·¤æð ×ÁÕêÚU ãUæð ÚUãðU ãñ´UÐ ßãU ÕÌæÌð ãñ´U ç·¤ ¥Õ ©Uâ Öêç× ×ð´ ßãU ·¤æð§üU ¥‹Ø ȤâÜ ·¤è ÕèÁæ§üU ·¤ÚÔ´U»ðÐ

Sß. ·¤à×èÚU ÜæÜ ÕÁæÁ ·¤æ ÚUS× ÎãUæ·¤æ vy ·¤æð ȤæçÁË·¤æ vv ÁéÜæ§üÑ §´UÂÜæ§UÁ ’ß槴UÅU Ȥæð×ü ×´ÇUÜ ·¤è ¥æðÚU âð ¥æÁ àæãUÚU ×ð´ ÚñUÜè çÙ·¤æÜè »§üU ¥æñÚU âÚU·¤æÚU ·¤æ ÂéÌÜæ Èꤷ¤æ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU âÎSØæð´ Ùð Á×·¤ÚU ÙæÚÔUÕæÁè ·¤èÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU°U âç¿ß ÕçÚ‹ÎÚU çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UÙ·¤è ×æ´»æð´ ×ð´ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·ð¤ Âð S·ð¤Ü ×ð´ ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ, wx S·ð¤Ü çÕÙæ àæÌü Üæ»ê ·¤ÚUÙæ, ÂèÇUËØê çÚUÂæðÅüU ÚUg ·¤ÚUÙæ, ÚÔUàæÙðÜæ§üUÁðàæÙ ÂæçÜâè ÚUg ·¤ÚU·ð¤ Ù§üU ÖÌèü àæéM¤ ·¤ÚUÙæ, | Ùß´ÕÚU w®vw ·¤æ â×ÛææñÌæ Üæ»ê ·¤ÚUÙæ, Õ·¤æØæ Âð´àæÙ »ýð¿é°ÅUè ·ð¤â ÌéÚ´UÌ ãUÜ ·¤ÚUÙæ, ÆðU·ð¤ÎæÚUè çâSÅU× Õ´Î ·¤ÚUÙæ, ÂÎæðóæçÌ ÂæçÜâè ÕÙæÙæ, y®®® Üæ§üUÙ×ñÙæð´ ·¤è ÌéÚ´UÌ ÖÌèü ·¤ÚUÙæ ¥æñÚU ÁðÜæð´ ×ð´ Õ´Î ÕðÚUæðÁ»æÚU Üæ§üUÙ×ñÙæð´ ·¤æð çÚUãUæ ·¤ÚUÙæ, çâØæâè ÎÕæß ÂÚU ÕÎçÜØæ´ Ù ·¤ÚUÙæ ¥æçÎ ×æ´»ð´ àææç×Ü ãñ´UÐ

ÁÜæÜæÕæÎ (çÕÅU êÇêU×ÇUæ) Ñ SÍæÙèØ »æ´Šæè Ù»ÚU çÙßæâè Sß. ·¤à×èÚU ÜæÜ ÕÁæÁ ·¤æ »Ì çÎÙæð´ çÙŠæÙ ãUæð »Øæ ÍæÐ ©UÙ·¤è ¥æçˆ×·¤ àææ´çÌ ãUðÌé ÚUS× ÎãUæ·¤æ çÎÙæ´·¤ vy ÁéÜæ§üU ÚUçßßæÚU ·¤æð ÎæðÂãUÚU vw âð v ÕÁð Ì·¤ ãUÚU·ë¤c‡æ çÚUÁæðüÅU, ÁÜæÜæÕæÎ ×ð´ ãUæð»æÐ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU àææð·¤æ·é¤Ü ÕÁæÁ ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ÂýçÌ »ãUÚUè àææð·¤ â´ßðÎÙæ°´ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ

Sarhad Kesri : Daily News Paper 12-07-13  

Sarhad Kesri : Daily News Paper 12-07-13