Page 1

cmyk

cmyk

ÕæÕæñ ¥æ »Øæñ ÚÔUÐ

¥æð3×÷ ÖêÖéüß SßÑР̈âçßÌéßüÚð‡Ø¢ Ö»æðü ÎðßSØ Ïè×çãUÐ çÏØæð Øæð ÙÑ Âý¿æðÎØæÌ÷H

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ȤæðÙÑ ®v{x}-w{yw®® Èñ¤âÑ ®v{x}-w{|w®® ×æð. 0~z~wz-®®vvw, 0~||~®-®®vww

email:- sarhad.kesri@gmail.com, sarhadkesri@yahoo.com

ßcæü Ñ ~ ¥´·¤ Ñ w93 ÂëDUÑ 4 ×´»ÜßæÚUU, 09 ¥ÂýñÜ w®13 (çß·ý¤×è 2069) ÎñçÙ·¤ ÂýæÌÑ ·¤æÜèÙ ×êËØÑ v M¤

E-paper: www.facebook.com/sarhadkesari

âðÙæ Ùð Îæð S·ê¤Üæð´ ·¤æð Öð´ÅU ç·¤Øð w® ·¤ŒØêÅUÚU

ÖæÁØé×æ𠥊Øÿæ Ùð x ßæÇUæðZ ·ð¤ çÙØéQ¤ ç·¤Øð ÂýŠææ٠ȤæçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜÑ È¤æçÁË·¤æ ×ð´ âðÙæ ß Ùæ»çÚU·¤æð´ ·ð¤ â׋ßØ ×ð´ ¥æÁ ©Uâ â×Ø °·¤ ÙØæ ¥ŠØæØ ÁéǸ »Øæ ÁÕ ©UÂ×´ÇUÜ ·ð¤ âè×æßÌèü »æ´ß ¥æâȤ ßæÜæ ×ð´ âðÙæ ·¤è ¥×æðƒæ çÇUçßÁÙ ·ð¤ ÁÙÚUÜ ¥æçȤâÚU ·¤×æ´çÇ´U» °Ù.âè.ÕŠææÙè Ùð âè×æßÌèü »æ´ß çâßæÙæ ß ¥æâȤ ßæÜæ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Üæð´ ·¤æð w® ·¤ÂØêÅUÚUæð´ ·ð¤ âðÅU Öð´ÅU ç·¤°Ð ØãU ·¤ÂØêÅUÚU §UÙȤæðçââ ÅñU·A¤æðÜæðÁè çÜ×. mUæÚUæ SÂæð´âÚU ç·¤° »° ãñ´U ÌÍæ âðÙæ Ùð §UÙ ·¤ÂØêÅUÚUæð´ ·¤æð âè×æßÌèü ÿæð˜æ ·ð¤ §UÙ ÁM¤ÚUÌ×´Î S·ê¤Üæð´ ·¤æð ÎðÙð ×ð´ ×ãUˆßÂê‡æü Öêç×·¤æ çÙÖæ§üU ãñUÐ ©U„ð¹ÙèØ ãñU ç·¤ âðÙæ çÙÚ´UÌÚU §Uâ âè×æßÌèü ÿæð˜æ ·ð¤ »æ´ß ×ð´ âê¿Ùæ °ß´ ÂýŠØæðç·¤ ·ð¤ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤Ìæ ·ð¤ çÜ° çÙÚ´UÌÚUæ âð ·¤æØü

ȤæçÁË·¤æ, ®} ¥ÂýñÜ Ñ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ Øéßæ ×æð¿æü mUæÚUæ â´»ÆUÙ ·¤æð ×ÁÕêÌ ÕÙæÙð ãðUÌé Ù»ÚU ×ð´ Øéh SÌÚU ÂÚU ·¤æØü ÁæÚUè ãñUÐ §Uâè ·ð¤ ÌãUÌ »Ì çÎßâ ÖæÁØé×æ𠥊Øÿæ âéÚÔU‹Îý ÁñÚUÍ ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ Ù»ÚU ·ð¤ ÌèÙ ßæÇUæðZ }, v| ß v~ ×ð´ Øéßæ ×æð¿æü ßæÇüU ¥ŠØÿææð´ ·¤è çÙØéçQ¤Øæ´ ·¤è »§üUÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÖæÁÂæ ×´ÇUÜ ¥ŠØÿæ ×ÙæðÁ ç˜æÂæÆUè, ×ãUæâç¿ß âéÕæðŠæ ß×æü çßàæðá ÌæñÚU ÂÚU ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ §Uâ ·¤Ç¸è ·ð¤ ÌãUÌ ÖæÁØé×æ𠥊Øÿæ Ÿæè ÙæðÙæ Ùð ßæÇüU Ù´ÕÚU } âð ÚUÁÌ â¿Îðßæ, ßæÇüU v| ×ð´ ¥×Ù ¿æðÂǸæ v~ ×ð´ ÎèÂê àæ×æü ·¤æð

ßæÇüU ¥ŠØÿæ çÙØéÌ ·¤ÚU ·¤æØü·¤æçÚU‡æè »çÆUÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ¥çŠæ·¤æÚU ÂýÎæÙ ç·¤Øð »ØðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÂæáüÎ ¥L¤‡æ ߊæßæ, ÖæÁÂæ ×´ÇUÜ ©UÂæŠØÿæ ÌðÁð‹Îý Ùæ׊ææÚUè, Âýñâ âç¿ß ÕÜÁèÌ âãUæðÌæ, »»Ù ¿æðÂǸæ, ÚU×ðàæ ·¤æâçÙØæ, ÖæÁØé×æð Âêßü ¥ŠØÿæ ¥àææð·¤ ÖêâÚUè, ¥ÁØ ÕÁæÁ, ÇUæ. çßÙæðÎ Áæ´ç»Ç¸, àææ× ÜæÜ Õæ´âÜ, Èê¤Ü ¿´Î Áæ´ç»Ç¸, çßP¤è ÕÁæÁ, ÂéL¤áæðæ× ×é´ÁæÜ, ÖæÁØé×æð ÂÎæçŠæ·¤æÚUè ¥L¤‡æ ßæÅU÷â, çßàææÜ ÕÁæÁ, Îè·¤ àæ×æü, ×é·ð¤àæ ·é¤×æÚU, ¥íÂÌ àæ×æü, »æñÚUß ¿éƒæ, âéÚÔUàæ »æðØÜ, ÙßèÙ ·¤ßæÌÇ¸æ ·ñ¤ŒÅUÙ, ÚUæãéUÜ

àæ×æü âçãUÌ ÖæÚUè â´Øæ ×ð´ ÖæÁÂæ, ÖæÁØé×æð ·¤æØü·¤Ìæü ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ ÙßçÙØéQ¤ ßæÇüU ÂýŠææÙæð´ ·¤æð °ÇUßæð·ð¤ÅU ×ÙæðÁ ç˜æÂæÆUè ß ×ãUæâç¿ß âéÕæðŠæ ß×æü mUæÚUæ çâÚUæðÂð Öð´ÅU ç·¤Øð »Øð ¥æñÚU ©UÙ·¤è çÁ×ðÎæçÚUØæð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæØæÐ Ÿæè ÙæðÙæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßæÇüU ÂýŠææÙ ÕÙæÙð ·¤æ ·¤æØü z® ÂýçÌàæÌ Ì·¤ ÂêÚUæ ãUæð ¿é·¤æ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂæÅUèü ·¤æð â×çÂüÌ ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ ·¤æð ¥æ»ð Üæ·¤ÚU ÖæÁÂæ ·ð¤ Öæßè ÙðÌæ¥æð´ ·¤æð ÌñØæÚU ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñÐ ×´¿ â´¿æÜÙ ÖæÁØé×æð ×ãUæâç¿ß àææ× ÜæÜ ·¤ÕæðÁ ß âæÁÙ ×æð´»æ mUæÚUæ ç·¤Øæ »ØæÐ

‚Ê¢‚º ÉÊÈ’ÊÿÊ ∑§ ’≈U Ÿ Á¬ÃÊ ∑§ πÊÃ ‚ ª˝Ê¥≈UÊ¥ ∑§Ê ÁŒÿ øÒ∑§ çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ âæ¢â¼ àæðÚU çâ¢ãU ƒæéÕæØæ ·ð¤ âÂé˜æ Îðßð‹Îý ƒæéÕæØæ Ùð ¥·¤æÜè-ÖæÁÂæ ·¤æØü·¤Ìæü¥æð´ ·ð¤ âæÍ Ü»Ö» ¥æŠææ ÎÁüÙ »æ´ßæð´ ·¤æ ÎæñÚUæ ·¤ÚU Üæð»æð´ ·¤è â×SØæ°´ âéÙè ß çß·¤æâ ·¤æØæðZ ·ð¤ çÜØð ´¿æØÌæð´ ·¤æð ¿ñ·¤ ÂýÎæÙ ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð »æ´ß ¥Üè ·ð¤ ×ð´ ÂçÜ·¤ àæñÇU ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÇðUÉU¸ Üæ¹, »æ¢ß ãUÕèÕ·ð¤ ×ð´ »çÜØæð¢-ÙæçÜØô´ ·ð¤ çÜ° ¼ô Üæ¹, »æ¢ß Åð´UÇUè ßÜæ ×ð´ »çÜØæð´ ÙæçÜØæ´ Â·¤è ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¼ô Üæ¹ L¤Â° ·ð¤ ¿ñ·¤ ÂýÎæÙ ç·¤ØðÐ ©UÂçSÍçÌ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ

âð× âð y®® °·¤Ç¸ ȤâÜ ÌÕæãU, ÂèÙð ·ð¤ ÂæÙè ·¤æð ÌÚUâð Üæð»

âèÌæð »é‹Ùæð, } ¥ÂýñÜ (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ çߊææÙâÖæ ÿæð˜æ Õ„é¥æÙæ ·ð¤ ¥´Ì»üÌ ¥æÌð »æ´ß ·ð¤ÚUæ ¹ðÇ¸æ ·ð¤ Üæð» ÖæÚUè ×éâèÕÌæð´ ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚU ÚUãð´U ãñUÐ x ßáæðZ ×ð´ zßè´ ÕæÚU §Uâ »æ´ß ·ð¤ ç·¤âæÙæð´ ·¤è y®® °·¤Ç¸ Öêç× ÂÚU ¹Ç¸è ȤâÜ ÌÕæãU ãUæð ¿é·¤è ãñUÐ ç·¤âæÙ çãUÌñáè ãUæðÙð ·¤æ Îæßæ ·¤ÚUÙð ßæÜè ¥·¤æÜè ÖæÁÂæ âÚU·¤æÚU Ùð ¥Öè Ì·¤ §Uâ »æ´ß ·ð¤ ç·¤âæÙæð´ ·ð¤ âð× âð ÕÕæüÎ ãUæð ¿é·¤è ȤâÜæð´ ·¤æ çÂÀUÜæ ×é¥æßÁæ Ì·¤ ÙãUè´ çÎØæ (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

ãU×æÚÔU çÂýØ, ·¤×üÆU, âé¹ Îé¹ ·ð¤ âæÍè, ×ðãUÙÌè, ç×ÜÙâæÚU ·ë¤c‡æ ÜæÜ ÁâêÁæ ·¤çÚUØæ‡ææ °âæðçâ°àæÙ ·ð¤ âßüâ×çÌ âð ÎæðÕæÚUæ ¥ŠØÿæ çÙØéQ¤ ãUæðÙð ÂÚU ܹ-ܹ ÕŠææ§üU ÌÙðÁæ

×ñ. ÙæÙ·¤ ¿´Î ܹçß‹Îý ·é¤×æÚU ßñÚUæØÅUè SÅUæðÚU »æ´Šæè Ù»ÚUU, ȤæçÁË·¤æÐ ~~vzv-zx®{® (ÙæÙ·¤ ¿´Î), |x®|x-|vxvx, ~~vzv-zxvxw (ܹçß‹Îý)

Ù§üU ¹æðÁ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ·ñ´¤âÚU ¥âæŠØ ÚUæð» ÙãUè´ ÚUãUæÑ ÇUæ. ÌðÁð‹Îý ·¤ÅUæçÚUØæ ¥ÕæðãUÚU, } ¥ÂñýÜ (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ×ðçÇU·¤Ü âæ§ZUâ ×ð´ ãéU§üU Ù§üU ¹æðÁ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ¥Õ âæ§üUÕÚU Ùæ§üUȤ Âý‡ææÜè âð ·ñ´¤âÚU ·¤æ ©U¿æÚU ¥æâæÙ ãUæð »Øæ ãñUÐ ¥æÁ çßE SßæS‰Ø çÎß⠷𤠩UÂÜÿØ ×ð´ ¥ÕæðãUÚU ×ð´ ˜淤æÚUæð´ âð ÕæÌ¿èÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ×ðÎæ´Ìæ §´USÅè‘ØêÅU (»éÇU»æ´ß) ·ð¤ âãUæØ·¤ çÙÎðàæ·¤ ¥æñÚU ÂýçÌçDUÌ ‹ØêÚUæð âÁüÙ ÇUæ. ¥æçÎˆØ »é#æ ÌÍæ ÚÔUçÇU°àæÙ ¥æòÙ·¤æÜæðÁè ·ð¤ çßÖæ» ·¤è ¥ŠØÿæ ÇUæ. ÌðÁð´Îý ·¤ÅUæçÚUØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×æ˜æ °·¤ ƒæ´ÅðU ×ð´ ×ÚUèÁ ·¤æð çÕÙæ ÕðãUæðàæ ç·¤° ¥æòÂÚÔUàæÙ ·¤ÚU·ð¤ ƒæÚU ÖðÁæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÕýðÙ Å÷UØê×ÚU ·ð¤ z® ÂýçÌàæÌ ×æ×Üæð´ ×ð´ Áæ´¿ ·ð¤ ÕæÎ ØãU Âý×æç‡æÌ ãéU¥æ ãñU ç·¤ ÚUæð»è ·ñ´¤âÚU âð ÂèçÇ¸Ì ÙãUè´ ÍðÐ Èð¤È¤Ç¸ð, çÁ»ÚU Øæ ÂðÅU ·ð¤ ÂèÀðU ·ñ´¤âÚU ·ð¤ Üÿæ‡æ Âæ° ÁæÙð ÂÚU æè âæ§üUÕÚU Ùæ§üUȤ Âý‡ææÜè ·¤æÚU»ÚU âæçÕÌ ãUæðÌè ãñUÐ Áæð ×ÚUèÁ ¥´çÌ× ¿ÚU‡æ ×ð´ Âãé´U¿ ¿é·¤æ ãUæð, ßãU Öè ¥æòÂÚÔUàæÙ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ ¿æÚU ßáü ÕæÎ Ì·¤ ÁèçßÌ ÚUãU â·¤Ìæ ãñUÐ çßàæðá™ææð´ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥ÕæðãUÚU âçãUÌ ÂêÚÔU ×æÜßæ ÿæð˜æ ×ð´ ·¤èÅUÙæàæ·¤ Îßæ¥æ𴠷𤠥´ŠææŠæé´Šæ çÀUǸ·¤æß

·¤ÚU ÚUãUè ãñU ÌÍæ ȤæçÁË·¤æ çÕ»ýðÇU mUæÚæ Âêßü ×ð´ ãUè »æ´ß ¥æâȤ ßæÜæ ×ð´ v~|v ·ð¤ ÖæÚUÌ Âæ·¤ Øéh ×ð´ àæãUèÎ ãéU° ÖæÚUÌèØ âñ‹Ø ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ß ÁßæÙæð´ ·¤è S×ëçÌ ×ð´ çÙí×Ì àæãUèÎæð´ ·¤è â×æçŠæ ·ð¤ Âýæ´»Ù ×ð´ ·¤ÂêØÅUÚU âð´ÅUÚU ¿Üæ ÚUãUè ãñUÐ ÁãUæ´ âð vz® âð ¥çŠæ·¤ ÜǸ緤Øæ´ Âýçàæÿæ‡æ Üð ¿é·¤è ãñ´UÐ ¥æÁ ·ð¤ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ çÁÜæŠæèàæ çßÂéÜ ©U”æßÜ, çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè â´Îè ŠæêçǸØæ, àæãUèÎæð´ ·¤è â×æçŠæ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ÂÎæçŠæ·¤æÚUè ¥×ÚU ¿´Î ÖÆðUÁæ, ×æðãUÙ ÜæÜ ÂM¤Íè, ÚUæÁ ·ë¤c‡æ ÆUÆU§üU, ÂýÈ餄 ¿´Îý Ùæ»ÂæÜ, ÕÜÎðß ŠæêçǸØæ, â´Áèß Ùæ»ÂæÜ, çßÙæðÎ »é#æ, çßÁØ ÀUæÕǸæ, ÂßÙ ÖÆðÁæ ß âÚU·¤æÚUè Âýæ§U×ÚUè S·ê¤Ü çâßæÙæ ÌÍæ âÚU·¤æÚUè (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

·ð¤ ·¤æÚU‡æ ·ñ´¤âÚU ÚUæðç»Øæð´ ·¤è â´Øæ ×ð´ ßëçh ãéU§üU ãñUÐ ÎêçáÌ ÂæÙè ·¤æ âðßÙ ·ñ´¤âÚU ·¤æ °·¤ ·¤æÚU‡æ ãUæð â·¤Ìæ ãñUÐ Üðç·¤Ù ßæSÌçß·¤Ìæ ØãU ãñU ç·¤ ·¤èÅUÙæàæ·¤æð´ ·ð¤ çÀUǸ·¤æß âð ÁãUÚU Á×èÙ ×ð´ â×æ ÁæÌæ ãññ, âçÁØæ´ ¥æñÚU È¤Ü Šææð·¤ÚU ¹æÙð âð ·é¤ÀU Õ¿æß â´Öß ãñU Üðç·¤Ù Öêç×»Ì ÂæÙè ·ð¤ ÎécÂýÖæß âð ·¤æð§üU Öè ÃØçQ¤ ÙãUè´ Õ¿ â · ¤ Ì æ Ð ¥æßàØ·¤Ìæ §Uâ ÕæÌ ·¤è ãñU ç·¤ ç·¤âæÙ Áñçß·¤ ¹ðÌè ·¤æð ¥ÂÙæ°´ ¥æñÚU ·¤èÅUÙæàæ·¤æð´ ·¤æ ·¤× âð ·¤× ©UÂØæð» ·¤ÚÔ´UÐ ©UÙ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤ ·ñ´¤âÚU ·ð¤ x® ÂýçÌàæÌ ÚUæð»è ÌÕæ·ê¤ ·ð¤ âðßÙ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ÂýÖæçßÌ ãéU°Ð ×é´ãU ·¤æ ·ñ´¤âÚU ÂýæØÑ Šæê×ýÂæÙ Øæ ÌÕæ·ê¤ ©UˆÂæÎÙ ¿ÕæÙð âð ãUæðÌæ ãñUÐ ÇUæ. ·¤ÅUæçÚUØæ Ùð âéÛææß çÎØæ ç·¤ ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð àææÎè âð { ×æãU ÂãUÜð ÅU跤淤ÚU‡æ ·¤ÚUßæÙæ ¿æçãU° §Uââð ßð Õ“æðÎæÙè ·ð¤ ·ñ´¤âÚU âð Õ¿ â·¤Ìè ãñ´UÐ Áæð ÃØçQ¤ ãñUÂðÅUæ§üUÅUâ-Õè ·¤æ ÅU跤淤ÚU‡æ ·¤ÚUßæÌæ ãñU ©Uâð ÜèßÚU ·ñ´¤âÚU ãUæðÙð âð Õ¿æØæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ §Uâ·ð¤ çÜ° âÚU·¤æÚU ·¤æð ÂãUÜ ·¤ÚUÙè ¿æçãU°Ð Øæð´ç·¤ âçâÇUè (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

·¤ÚUÌð ãUéØð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¢ÁæÕ âÚU·¤æÚU Ùð °·¤ ÙØæ ×æSÅUÚU ŒÜæÙ ÌñØæÚU ç·¤Øæ ãñU, çÁâ·ð¤ ¥ÙéâæÚU »æ¢ßô´ ·¤ô Öè àæãUÚUô´ Áñâè âéçßÏæ°´ Âý¼æÙ ·¤è Áæ°ð´»èÐ ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âæ¢â¼ àæðÚU çâ¢ãU ƒæéÕØæ Ùð ãU×ðàææ Üô»ô´ ·¤è ×éçà·¤Üô´ ·¤ô â¢â¼ ×ð´ ©UÆUæØæ ãñU ¥õÚU çß·¤æâ ·¤æØôZ ·ð¤ çÜ° ·ð¤‹Îý âð ÁL¤ÚUè È¢¤ÇU ×¢ÁêÚU ·¤ÚUßæ° ãñUÐ çÁâ·ð¤ ¿ÜÌð ¥æÁ ãUÚU ß»ü âæ¢â¼ ƒæéÕæØæ ·ð¤ âæÍ ·¢¤Ïð âð ·¢¤Ïæ ÁæðÇU¸ ·¤ÚU ¥æ»ð ¿Ü ÚUãUæ ãñUÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ Âêßü ßæߧUâ ¿ðØÚU×ñÙ ÇUèÂè ¿´ÎÙ, ×¹Ù çâ¢ãU â¼SØ

°â.°â ÕôÇUü, âéÚÔU‹Îý çâ¢ãU ÕÕê, ÙçÌ‹Îý ×é¹èÁæ, çÁ×è â¢Ïê, Áé»ÚUæÁ çâ¢ãU ·¤ÅUôÚUæ, Âê‡æü çâ¢ãU, ×ÙÁèÌ çâ¢ãU ß Áô绋Îý çâ¢ãU ÖôÜæ ×èçÇUØæ âÜæãU·¤æÚ, ç¼ÜÕæ» çâ¢ãU, »éÚUÁèÌ çâ¢ãU, ¥×çÚU‹Îý çâ¢ãU ÀUèÙæ, ·¤æÜæ çâ¢ãU, ãUÚUçÁ‹Îý çâ¢ãU ß ÁèÌ çâ¢ãU ¥æç¼ ×õÁ¼ ÍðÐ âè×æßÌèü »æ¢ßô´ ·¤æ ¼õÚUæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ Âà¿æÌ Îðßð‹Îý çâ¢ãU ƒæéÕæØæ Ùð ÂéçÜâ Üæ§üÙ çȤÚUôÁÂéÚU ·ð¤ »éL¤ ƒæÚUU âæçãUÕ âð ×ñÙ »ðÅU Ì·¤ §¢ÅUÚUÜæç·¢¤» ÅUæ§üÜð´ Ü»ßæÙð ·ð¤ çÜ° ÇðUɸU Üæ¹ L¤Â° ·¤æ ¿ñ·¤ Öè ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô Öð´ÅU ç·¤ØæÐ

·¤æÚU °ß¢ S·ê¤ÅUÚU ·¤è ÅU·¤ÚU ×ð´ °·¤ ·¤è ×õÌ çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÁèÚUæ ·ð¤ »æ¢ß ·¤ôÅU §âð¹æ¢ ·ð¤ ÙÁ¼è·¤ ×æL¤çÌ ·¤æÚU °ß¢ S·ê¤Ü ·ð¤ Õè¿ ãUé§ü ÅUP¤ÚU ×ð´ °·¤ ÃØçÌ ·¤è ×õÌ ãUôÙð ·¤æ â×æ¿æÚU ÂýæŒÌ ãéU¥æ ãñUÐ §â ×æ×Üð´ ×ð´ ÁèÚUæ ÂéçÜâ Ùð âé¹çß‹Îý çâ¢ãU ·ð¤ ØæÙ ÂÚU ·¤æÚU ¿æÜ·¤ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÏæÚUæ x®y°.w|~,yw| ¥æ§ü.Âè.âè ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÙéâæÚU âé¹çß‹Îý çâ¢ãU Âé˜æ Õ¢Ìæ çâ¢ãU çÙßæâè ·¤ôÅU §âð¹æ¢ ÁèÚUæ ÚUôÇU Ùð

ÂéçÜâ ·¤ô ç¼° ØæÙ ×ð´ ÕÌæØæ ç·¤ »Ì ç¼ßâ ÁÕ ©Uâ·¤æ çÂÌæ Õ¢Ìæ çâ¢ãU ¥ÂÙð S·ê¤ÅUÚU Ù¢ÕÚU ÂèÕèy|°-yzz{ ÂÚU ¥ÂÙð ƒæÚU ÜõÅU ÚUãUæ Íæ Ìô ÚUæSÌð ×ð´ âé¹çÁ‹Îý çâ¢ãU Âé˜æ »éÚU×ðÜ çâ¢ãU çÙßæâè âæ¼æ ×õÁæ Ùð ¥ÂÙè ×æL¤çÌ ·¤æÚU âð Õ¢Ìæ çâ¢ãU ·ð¤ S·ê¤ÅUÚU ·¤ô ÅU·¤ÚU ×æÚU ¼èÐ §â ¼éƒæüÅUÙæ ×ð´ Õ¢Ìæ çâ¢ãU ÕéÚUè ÌÚUãU âð Á×è ãUô »ØæÐ ÁÕ ©Uâð ÜéçÏØæÙæ ×ð´ ©U¿æÚU ·ð¤ çÜ° Üð ÁæØæ Áæ ÚUãUæ Íæ Ìô ©UâÙð ÚUæSÌð ×ð´ ¼× ÌæðǸU ç¼ØæÐ

×æ‹ØßÚU, ÕÇð¸U Îé¹è NÎØ ·ð¤ âæÍ âêç¿Ì ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ ãU×æÚÔU ÂêÁÙèØ Ÿæè ×ÎÙ ÜæÜ ÆU·¤ÚUæÜ ÒÂŒÂêÓ ·¤æ çÎÙæ´·¤ { ¥ÂýñÜ ·¤æð çÙŠæÙ ãUæð »Øæ ãñUÐ ©UÙ·¤è ¥æçˆ×·¤ àææ´çÌ ãUðÌé ÚUS× ©UÆUæÜæ àæÎ ·¤èÌüÙ v® ¥ÂýñÜ w®vx ÕéŠæßæÚU ·¤æð ÎæðÂãUÚU vv.x® âð ÎæðÂãUÚU vw.x® Ÿæè âæŠæé ¥æŸæ×, ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ãUæð»æÐ àææð·¤æ·é¤ÜÑ

·¤×Üðàæ ÚUæÙè (ÂçˆÙ) àæÂè ÆU·¤ÚUæÜ-ç»óæè (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) L¤Õè ÆU·¤ÚUæÜ-àæèÙê (Âé˜æ-Âé˜æߊæê) »æñÚUß ÆU·¤ÚUæÜ (Âé˜æ) ·¤æçÌü·¤, ¥æÚUß (Âæñ˜æ) ÆU·¤ÚUæÜ °ß´ ÕÁæÁ ÂçÚUßæÚU ×æð. ~}®xx-®}w®®, ~}®x|-{vv®{


2

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

®~ ¥ÂýñÜ w®vx

Áðâè Ùæ»ÂæÜ Âæ·ü¤ ×ð´ Ü»æØð ·ñ´¤Â ×ð´ z®® çß·¤Üæ´»æð´ ·¤æ çÜØæ »Øæ ÙæÂ

â´Âæη¤èØ

âðÆU àæ´·¤ÚU Îæâ ÎæñÜÌ ÚUæ× Ùæ»ÂæÜ ¿ðÚèUÅðUÕÜ ÅþUSÅU mUæÚUæ ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ »Øæ w®ßæ´ ×ðçÇU·¤Ü Áæ´¿ ·ñ´¤Â

ÕæÕæ »æðÚU¹æÙæÍ ·ð¤ ×´çÎÚU ·¤æ Ùè´ß ˆÍÚU ÚU¹æ

ÁÙÌæ ¥ÂÙð ¥çŠæ·¤æÚU ·¤æð ÂãU¿æÙð Ìæè âæ·¤æÚU ãUæð»æ ¥óææ ·¤æ âÂÙæ â´Âæη¤èØ ¿èÙè ÂÚU âÚU·¤æÚUè çÙØ´˜æ‡æ ¹ˆ× ãUæðÙð ·ð¤ ȤæØÎð ·ð¤ âæÍ Ùé·¤âæÙ Öè ãñU ·Ô¤´ÎýèØ ×´ç˜æ×´ÇÜ Ùð ¿èÙè ©lô» ÂÚU âÚU·¤æÚUè çÙØ´˜æ‡æ ƒæÅUæ çÎØæ ãñÐ §â Èñ¤âÜð ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤, ¥Õ ¿èÙè ç×Üô´ ·¤ô âæßüÁçÙ·¤ çßÌÚU‡æ Âý‡ææÜè ·Ô¤ çÜ° ·¤× Îæ× ÂÚU Üðßè ·¤è ¿èÙè Ùãè´ ÎðÙè ãô»èÐ ÚUæàæÙ ·¤è Îé·¤æÙô´ ·Ô¤ çÜ° âÚU·¤æÚU ¹éÜð ÕæÁæÚU ·Ô¤ Îæ× ÂÚU ¿èÙè ¹ÚUèÎð»è ¥õÚU ·¤× Îæ× ÂÚU Õð¿ð»èÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ¥Öè âÚU·¤æÚU Øã Öè ÌØ ·¤ÚUÌè ãñ ç·¤ ¿èÙè ç×Üð´ ç·¤â ßQ¤ ¹éÜð ÕæÁæÚU ×ð´ ç·¤ÌÙè ¿èÙè Üæ â·¤Ìè ãñ´Ð âÚU·¤æÚU Ùð Øã çÙØ´˜æ‡æ Öè ÀôǸ çÎØæ ãñÐ »óæð ·Ô¤ Îæ× Øæ ·¤ÚUèÕ ·¤è ¿èÙè ç×Ü ·¤ô ¿èÙè Õð¿Ùð ·¤è ÕæŠØÌæ ß»ñÚUã ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚUô´ ÂÚU ÀôǸ çÎØæ »Øæ ãñÐ §â·¤æ ¥Íü ãñ ç·¤ Îàæ·¤ô´ âð âÚU·¤æÚU ·¤æ Áô çÙØ´˜æ‡æ Íæ, ßã ¹ˆ× Ìô Ùãè´ ãé¥æ ãñ, Üðç·¤Ù ÕãéÌ ·¤× ãô »Øæ ãñ ¥õÚU â´Öß ãñ ç·¤ §ââð ¿èÙè ©lô» ·¤è ÌÚUP¤è ÌðÁ ãô â·Ô¤Ð ¿èÙè ÂÚU âÚU·¤æÚUè çÙØ´˜æ‡æ ÂéÚUæÙð Á×æÙð ·¤è °·¤ çßÚUæâÌ ãñ, Áô ¥Õ Ì·¤ §âçÜ° ¿Üè ¥æ§ü ãñ, UØô´ç·¤ §â·¤è ·¤è×Ì çâØæâè M¤Â âð â´ßðÎÙàæèÜ ×égæ ÕÙÌè ãñÐ ·¤§ü ¿éÙæßô´ ×ð´ ¿èÙè ·¤è ÕɸÌè ·¤è×Ìô´ ·¤æ ×égæ ×ãˆßÂê‡æü ÚUãæ ãñÐ âÚU·¤æÚU Ùð ¥Õ Øã ¹ÌÚUæ ×ôÜ çÜØæ ãñ, UØô´ç·¤ ¿èÙè ·Ô¤ ¹éÜð ÕæÁæÚU ·Ô¤ Îæ×ô´ ×ð´ ¥Õ ’ØæÎæ ©ÌæÚU-¿É¸æß Îð¹Ùð ·¤ô ç×Üð´»ð ¥õÚU âÚU·¤æÚU ·Ô¤ Âæâ §Ù ©ÌæÚU-¿É¸æßô´ ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤æ ·¤ô§ü ©ÂæØ Ùãè´ ÚUãð»æÐ ¿èÙè ·Ô¤ Îæ×ô´ ×ð´ ãÚU ÌèÙ-¿æÚU âæÜ ×ð´ ÌðÁè-×´Îè ·¤æ çâÜçâÜæ ¿ÜÌæ ÚUãÌæ ãñ, §â·Ô¤ ¥Üæßæ ˆØôãæÚUô´ ·Ô¤ ×õ·Ô¤ ÂÚU ÁÕ ¿èÙè ·¤è ¹ÂÌ ÕɸÌè ãñ, Ìô Îæ×ô´ ×ð´ ÌðÁè ãô â·¤Ìè ãñÐ ÎêÚU»æ×è ÙÁçÚUØð âð âÚU·¤æÚUè Èñ¤âÜð ·¤è ßÁã âð ¿èÙè ·Ô¤ Îæ× ·¤× ãôÙð ¿æçã°, UØô´ç·¤ ¥Õ ç×Üô´ ·¤ô Üðßè ·¤è âSÌè ¿èÙè Õð¿Ùð ·¤è ÕæŠØÌæ Ùãè´ ãñ, Üðç·¤Ù ÌéÚU´Ì ¿èÙè ·Ô¤ Öæßô´ ÂÚU §â·¤æ ¥âÚU Ùãè´ ÂǸð»æÐ »óæð ·¤è ¹ðÌè ¥õÚU ¿èÙè ©ˆÂæÎÙ ·Ô¤ çÜãæÁ âð ×ãæÚUæCþ °·¤ ×ãˆßÂê‡æü ÚUæ’Ø ãñ ¥õÚU §â âæÜ ·¤× ÕæçÚUàæ ·¤è ßÁã âð ×ãæÚUæCþ ×ð´ »óæð ·¤è ȤâÜ ÂÚU ¥âÚU ÂǸæ ãñÐ ×ãæÚUæCþ ×ð´ ’ØæÎæÌÚU ¿èÙè ç×Üð´ âã·¤æçÚUÌæ ÿæð˜æ ×ð´ ãñ´ ¥õÚU ÖÜð ãè §Ù âã·¤æÚUè ç×Üô´ ÂÚU Ìæ·¤ÌßÚU ÚUæÁÙðÌæ¥ô´ ·¤æ ·¤Áæ ãô, »óææ ç·¤âæÙô´ ·Ô¤ çãÌô´ ·¤è ©Âðÿææ ßð Ùãè´ ·¤ÚU ÂæÌè´, UØô´ç·¤ »óææ ç·¤âæÙ °·¤ ÕǸæ ß Ìæ·¤ÌßÚU ßôÅU Õñ´·¤ ÕÙæÌð ãñ´Ð ãæÜæ´ç·¤, âÚU·¤æÚU Ùð Øã Èñ¤âÜæ çÂÀÜð âæÜ ÕÙæ§ü »§ü ÚU´»ÚUæÁÙ ·¤×ðÅUè ·¤è çâȤæçÚUàæ ÂÚU ç·¤Øæ ãñ, ÂÚU ×ãæÚUæCþ ·¤è ¿èÙè ç×Üô´ ·¤è ÜæòÕè ·¤æ ÎÕæß Öè ÁM¤ÚU ·¤æ× ·¤ÚU ÚUãæ ãô»æÐ ·¤ëçá ×´˜æè àæÚUÎ ÂßæÚU »óææ ç·¤âæÙô´ ¥õÚU âã·¤æÚUè ç×Üô´ ·Ô¤ §Üæ·Ô¤ âð ¥æÌð ãñ´, Áô ÕæçÚUàæ ·¤è ·¤×è ·¤è ßÁã âð ×éçà·¤Ü ×ð´ ãñ´Ð ÖæÚUÌ ×ð´ ¿èÙè ©lô» ֻܻ }®,®®® ·¤ÚUôǸ L¤Â° ·¤æ ãñ ¥õÚU ÁæÙ·¤æÚU Øã ×æÙÌð ãñ´ ç·¤ Øã ©lô» ¥Õ wz-x® ÂýçÌàæÌ ÂýçÌ ßáü ·¤è »çÌ âð ÌÚUP¤è ·¤ÚU â·¤Ìæ ãñÐ ©lô» ·¤è ÌÚUP¤è ¥ÍüÃØßSÍæ ·Ô¤ çÜ° ¥õÚU »óææ ç·¤âæÙô´ ·Ô¤ çÜ° Öè ¥‘Àè ãô»è, Üðç·¤Ù §â×ð´ °·¤ ¹ÌÚUæ çÀÂæ ãé¥æ ãñÐ ¿èÙè ©lô» ·¤æ çß·¤æâ »óæð ·¤è ¹ðÌè ·¤ô Öè Õɸ氻æÐ »óææ ¥æ× ÌõÚU ÂÚU ©Ù ȤâÜô´ ·¤è Á»ã ©»æØæ Áæ ÚUãæ ãñ, Áô ÃØæÂæçÚU·¤ ȤâÜð´ Ùãè´ ãñ´, Üðç·¤Ù çÁ‹ãð´ ÂæÙè ·¤è ·¤× ÁM¤ÚUÌ ÂǸÌè ãñÐ »óææ âÕâð ’ØæÎæ ÂæÙè ×æ´»Ùð ßæÜè ȤâÜ ãñ ¥õÚU Áñâæ ×ãæÚUæCý ×ð´ §â ßáü ·Ô¤ ¥·¤æÜ Ùð âæçÕÌ ç·¤Øæ ç·¤ ·¤× Øæ ¥çÙçpÌ ßáæü ßæÜð §Üæ·¤ô´ ×ð´ »óææ ©»æÙæ ¥·¤æÜ ·¤ô ’ØæÎæ ÖØæßã ÕÙæ ÎðÌæ ãñÐ »óæð ·Ô¤ çÜ° Öêç×»Ì Øæ ÎêâÚUð ÂæÙè ·Ô¤ dôÌô´ ·¤æ ¥´ÏæÏé´Ï ©ÂØô» ÂØæüßÚU‡æ ¥õÚU ¹ðÌè ·Ô¤ çÜ° ¹ÌÚUÙæ·¤ âæçÕÌ ãôÌæ ãñÐ ÎêâÚUè ¥ôÚU ÁÕ »óæð ·¤è ȤâÜ ’ØæÎæ ãô ÁæÌè ãñ Ìô ç×Üð´ »óææ ©ÆæÙð âð §´·¤æÚU ·¤ÚU ÎðÌè ãñ´ ¥õÚU ç·¤âæÙ ©â·¤æ ¹æç×ØæÁæ Öé»ÌÌæ ãñÐ §â·¤æ §ÜæÁ âÚU·¤æÚUè çÙØ´˜æ‡æ Ùãè´ ãñ Üðç·¤Ù ç·¤âæÙô´ ·¤è âãæØÌæ ¥õÚU ©‹ãð´ âÜæã çÜ° ÁM¤ÚU âÚU·¤æÚU ·¤ô ¥æ»ð ¥æÙæ ¿æçã°Ð -------------

´ÁæÕè çßÚUâæ ØêÍ ÜÕ Ùð ÒçßÚUâð Îè Üæð-w®vxÓ â´Âóæ

¥ÕæðãUÚU, } ¥ÂñýÜ (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ âðÆU àæ´·¤ÚU Îæâ ÎæñÜÌ ÚUæ× Ùæ»ÂæÜ ¿ðÚUèÅðUÕÜ ÅUþSÅU ·¤è ¥æðÚU âð ×ÜæðÅU ÚUæðÇU ÂÚU Áðâè Ùæ»ÂæÜ Âæ·ü¤ ×ð´ w®ßæ´ çÙàæéË·¤ ×ðçÇU·¤Ü ·ñ´¤Â Ü»æØæ »Øæ, çÁâ×ð´ çß·¤Üæ´» Üæð»æð´ ·¤æð ·ë¤ç˜æ× ¥´» ÂýÎæÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ©UÙ·ð¤ Ùæ çÜØð »Øð, çÁ‹ãð´U vw קüU ·¤æð ØãU ¥´» ÂýÎæÙ ç·¤Øð Áæ°´»ðÐ çàæçßÚU ·¤æ ©UÎ÷ƒææÅU٠ȤÚUèη¤æðÅU ·ð¤ çâçßÜ âÁüÙ ÇUæ. ÚUæ·ð¤àæ ¥ÚUæðǸæ Ùð çÚUÕÙ ·¤æÅU·¤ÚU ç·¤ØæÐ ¥ÂÙð â´ÕæðŠæÙ ×ð´ ÇUæ. ¥ÚUæðǸæ Ùð ÅþUSÅU ·ð¤ ¥ŠØÿæ Á»Îèàæ Ùæ»ÂæÜ mUæÚUæ â×Ø-â×Ø ÂÚU ÁM¤ÚUÌ×´Î Üæð»æð´ ·¤è ×ÎÎ ·ð¤ çÜ° Ü»æØð ÁæÙð ßæÜð ·ñ´¤Âæð´ ·¤è Âýàæ´âæ ·¤è ¥æñÚU §Uâð ×ãUæÙ ·¤æØü ÕÌæØæÐ ·ñ´¤Â ×ð´ ÜæÜæ Îé»æü ¿ÚU‡æ ¿ðÚUèÅðUÕÜ ÕÙæßÅUè ¥´» âð´ÅUÚU ß ÂæßüÌè Îðßè ÅþUSÅU mUæÚUæ ¥ÂÙè âðßæ°´ Îè »§üUÐ ¥´ÕæÜæ âð ¥æØð ÇUæÅUÚU ·ñ¤ŒÅUÙ ¥æÚU°Ü ãUæ´ÇUæ Ùð ¥ÂÙð âãUØæð»è ÂýÎè ·é¤×æÚU ß çßÂÙ ·é¤×æÚU ·ð¤ âæÍ |®-}® çß·¤Üæ´» Üæð»æð´ ·¤è Áæ´¿ ·¤è, çÁâ×ð´ âð ·¤ÚUèÕ wz ·¤æð ÕÙæßÅUè ¥´» ÂýÎæÙ ·¤ÚÙð ·ð¤ çÜ° ¿ØçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁÙ Üæð»æ𴠷𤠥æÁ Ùæ çÜØð »Øð ãñU ©U‹ãð´U vw קUü ·¤æð ·ñ´¤Â ܻ淤ÚU ØãU ¥´» çßÌçÚUÌ ·¤ÚU çΰ Áæ°´»ðÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ ×ðçÇU·¤Ü ·ñ´¤Â Öè Ü»æØæ »Øæ, çÁâ×ð´ ÇUæ. âéÚUÁèÌ ¨âãU, ÇUæ. ¥çàßÙè Ùæ»ÂæÜ, ÇUæ. âéÖæá Ùæ»ÂæÜ ß ÇUæ. ¥çÙÜ ×êÜǸè mUæÚUæ ·¤ÚUèÕ z®® ×ÚUèÁæð´ ãUæðØæðÂñçÍ·¤ ß ¥‹Ø Õè×æçÚUØæð´ ·ð¤ yz® ×ÚUèÁæð´ ·¤è Áæ´¿ ·¤ÚU ©U‹ãð´U çÙàæéË·¤ Îßæ§üUØæ´ Îè »§üUÐ ¥ŠØÿæ Á»Îèàæ Ùæ»ÂæÜ Ùð ©UÂçSÍçÌ ÇUæÅUÚUæð´ ·¤æ Sßæ»Ì ç·¤Øæ ß ÖçßcØ ×ð´ §Uâ ÌÚUãU ·ð¤ çÙàæéË·¤ ·ñ´¤Â Ü»æÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãUè´Ð çàæçßÚU ×ð´ °âÇUè°× »éÚU×ðÜ ¨âãU Ùð Öè çßàæðá M¤Â âð çàæÚU·¤Ì ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU SßæS‰Ø çßÖæ» ·ð¤ Âêßü çÇUŒÅUè ÇUæØÚÔUÅUÚU ÇUæ. ÚU×ðàæ ß×æü, àæÚUÎ Ùæ»ÂæÜ, ·ë¤c‡æ Ùæ»ÂæÜ, ·¤ÙüÜ çÎÜÕæ» ¨âãU, ´ÁæÕè âØæ¿æÚU ×´¿ ·ð¤ ÂýŠææÙ »éÚU¿ÚU‡æ ç»Ü, °ÇUßæð·ð¤ÅU Îðâ ÚUæÁ ·´¤ÕæðÁ, ãUæðØæðÂñçÍ·¤ ×ðçÇU·¤Ü ·¤æÜðÁ ·ð¤ çÂý´çâÂÜ ÚUæçÁ´ÎÚU ç»ÚUŠæÚU, ç´ÅêU Öé„ÚU, ã´Uâ ÚUæÁ ÇUæðÇUæ, ÚÔU‡æê ÖêÌÙæ, ×æSÅUÚU »éÚU×èÌ ¨âãU, ã´Uâ ÚUæÁ ç×bUæ, ¥æòÜ °´ÅUè ·ý¤ŒàæÙ ØêÚUæð ·ð¤ ÂýŠææÙ Öæ»èÚUÍ Sßæ×è, ª¤áæ âÖýßæÜ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

ȤæçÁË·¤æ-¥ÕæðãUÚU ÚÔUÜ ·¤æ â×Ø ÕÎÜÙð ·¤è ×æ´»

ȤæçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜÑ ÖæÚUÌèØ ·¤ØêçÙSÅU ÂæÅUèü ¥æñÚU ç·¤âæÙ âÖæ mUæÚUæ ȤæçÁË·¤æ-¥ÕæðãUÚU ÚÔUÜ ·¤æ â×Ø ÕÎÜÙð ·¤è ×æ´» ·¤æð Üð·¤ÚU ¥æÁ °ÇUèâè (çß·¤æâ) çßÂéÜ ©U”æßÜ ·¤æð ×æ´» ˜æ çÎØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÂæÅUèü ·ð¤ çÁÜæ âç¿ß ã´Uâ ÚUæÁ »æðËÇUÙ, ç·¤âæÙ âÖæ ·ð¤ çÁÜæ ÂýŠææÙ âéçÚU‹Îý É´UçÇUØæ´, ç·¤âæÙ âÖæ ·ð¤ Üæ·¤ ÂýŠææÙ ·¤æ×ÚÔUÇU ÎàæüÙ ÚUæ×, âèÂè¥æ§üU ·ð¤ Üæ·¤ âç¿ß ÎèßæÙ çâ´ãU, çÚUáè ÂæÜ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ÎàæüÙ ÚUæ× Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÅþðUÙ °·¤ âæÜ âð ¿Ü ÚUãUè ãñUÐ ×»ÚU çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Üæð»æð´ ·¤æð §Uâ·¤æ ·¤æð§üU ¹æâ ȤæØÎæ ÙãUè´ ãéU¥æÐ §Uâ·¤æ ·¤æÚU‡æ ãñU ç·¤ ÅþðUÙ ÎæðÂãUÚU ·ð¤ â×Ø ¿ÜÌè ãñUÐ ÁÕç·¤ ·¤¿ãUÚUè ß ¥‹Ø ·¤æØæüÜØ âéÕãU ~ ÕÁð ¹éÜ ÁæÌð ãñ´UÐ çÁâ ·¤æÚU‡æ Üæð»æð´ ·¤æð ÜæÖ ÙãUè´ ãéU¥æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ×æ´» ·¤è ãñU ç·¤ ÅþðUÙ âéÕãU ~ ÕÁð ȤæçÁË·¤æ Âãé´U¿ð ¥æñÚU âæ´Ø z ÕÁð ȤæçÁË·¤æ âð ¥ÕæðãUÚU ·ð¤ çÜ° ÚUßæÙæ ·¤è Áæ°Ð Ìæç·¤ ÚUæðÁæÙæ ¥æÙð ÁæÙð ßæÜð Üæð»æð´ ·¤æð ÂÚÔUàææÙè Ù ãUæðÐ

ç¿×ÙðßæÜæ ×ð´ ×ÙæØæ çßàß âðãUÌ çÎßâ

Ȥæ×æüçâSÅUæð´ Ùð çÎØæ ŠæÚUÙæ, âæñ´Âæ °ÇUèâè ·¤æð ×梻˜æ âæñ´Âæ ȤæçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜÑ »ýæ×è‡æ çÇUâÂð´âçÚØæð´ ×ð´ ·¤æØüÚÌ çÁÜð ·ð¤ Ȥæ×æüçâSÅUæð´ Ùð °ÇUèâè ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ·ð¤ âæ×Ùð ŠæÚÙæ çÎØæ ¥æñÚU Á×·¤ÚU ÙæÚðÕæÁè ·¤èÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð çÁÜæŠØÿæ ç·¤àÙÎè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßãU çÂÀUÜð âæÌ ×æãU âð ßãU ·¤× ßðÌÙ ÂÚ ·¤æ× ·¤Ú ÚãUð ãUñ´Ð çÁâ·ð¤ ¿ÜÌð ©UÙ·¤æ »éÁæÚæ ×éçà·¤Ü âð ¿ÜÌæ ãUñÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âÚ·¤æÚ ©U‹ãð´U SÍæ§üU ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãUèÐ ©U‹ãUæ´ðÙð SÍæ§üU ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ âæÍ ãUè ¿ðÌæßÙè Öè Îè ãñU ç·¤ ¥»ÚU ©UÙ·¤è ×æ´» ÂÚU »æñÚU ÙãUè´ ç·¤Øæ »Øæ Ìæð ßãU ¥æ´ÎæðÜÙ ÌðÁ ·¤ÚU Îð´»ðÐ §â ×æñ·ð¤ ©U‹ãUæð´Ùð °ÇUèâè (çß·¤æâ) çßÂéÜ ©U’ÁßÜ ·¤æð ×梻˜æ âæñ´ÂæÐ §â ¥ßâÚ ÂÚ Úæ× çÙßæâ, »éÚÎè çâ¢ãU, âéææcæ ¿¢¼ý, Á»ÁèÌ çâ¢ãU ¥æñÚU âÚUÕÁèÌ çâ´ãU ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

ȤçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜ (·ë¤c‡æ ÌÙðÁæ)Ñ SÍæÙèØ Ÿæè ÂÚUàæé ÚUæ× ×´çÎÚU ×´ð Ÿæè ÚUæ׿çÚUÌ ×æÙâ ·ð¤ ÙßÂÚUæ؇æ ÂæÆUæð´ ·¤æ ¥æØæðÁÙ vv ¥ÂýñÜ âð àæéM¤ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ·¤æØü·ý¤× v~ ¥ÂýñÜ Ì·¤ ¿Üð»æÐ vv ¥ÂýñÜ ·¤æð âéÕãU âæÌ ÕÁð ÂêÁÙ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ÙßÂÚUæ؇æ ÂæÆU v} ¥ÂýñÜ Ì·¤ ÎæðÂãUÚU ÌèÙ âð âæ´Ø Âæ´¿ ÕÁð Ì·¤ ¿Üð´»ðÐ ÁÕç·¤ v~ ¥ÂýñÜ ·¤æð ÂýæÌÑ âßæ Îâ ÕÁð â´·¤èÌüÙ ãUæð»æÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ vv ÕÁð ÂæÆU Öæð» ¥æñÚU ¥æÚUÌè ·¤è Áæ°»èÐ §Uâ çÎÙ ãUè âßæ vv ÕÁð ·´¤Á·¤ ÂêÁÙ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ Áæ°»æ ¥æñÚU ÂýâæÎ çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ

·¤ÚUßæ° »° çÁâ×ð´ ÂýÍ×, çmUÌèØ ß ÌëÌèØ ÚUãUÙð ßæÜð çßlæçÍüØæð´ ·¤æð ÂéÚUS·¤æÚU çßÌçÚUÌ ç·¤° »°Ð

ȤæçÁË·¤æ, } ¥ÂýñÜÑ ©UÂ×´ÇUÜ ·ð¤ »æ´ß ç¿×ÙðßæÜæ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ çßàß âðãUÌ çÎßâ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Üð¿ÚUÚU ÁØ ¿´Î Ùð Õ“ææð´ ·¤æð âæȤ âȤæ§üU, ¥‘ÀUè âðãUÌ ¥æñÚU â´ÖæÜ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ §Uâ ×æñ·ð¤ â槴Uâ ¥ŠØæ·¤ ȤæçÁË·¤æ, } ¥ÂýñÜÑ SÍæÙèØ âÚ·¤æÚUè ×çã´UÎÚU ·é¤×æÚU, ×Ü·¤è¥Ì çâ´ãU, ã´Uâ ÚUæÁ ß âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü (ÜǸ緤Øæ´) ×ð´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè â´Îè ŠæêçǸØæ ·ð¤ â×êãU SÅUæȤ ×æñÁêÎ ÍæÐ çÎàææçÙÎðüàææð´ ·ð¤ ÌãUÌ çßàß âðãUÌ çÎßâ ×ÙæØæ »ØæÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ·¤æØü·ý¤× §´U¿æÁü ÚUçÁ´ÎÚU ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â æ ¥ßâÚ ÂÚ çßlæç‰æüØæð´ Ù𠥑ÀUè âðãUÌ È¤æçÁË·¤æ, } ¥ÂýñÜÑ âÚU·¤æÚUè ãUæ§üU çßáØ ÕæÚÔU ¥ÂÙð çß¿æÚU Âðàæ ç·¤° ¥æñÚU S·ê¤Ü Õæ´ÇUèßæÜæ ×ð´ çßàß âðãUÌ çÎßâ ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ ÁæÚUè ·ñ¤Üð´ÇUÚU w®vx×ÙæØæ »ØæÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ×éØæŠØæ·¤ vy ×éÌæçÕ·¤ âæÚUæ ßáü çàæÿææ ·ð¤ SÌÚU ·¤æð ÚÔUÙê ÕæÜæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âéÕãU ·¤è âÖæ ×ð´ ª´¤¿æ ©UÆUæÙð ·ð¤ çÜ° çßlæçÍüØæð´ ·¤è ÂɸUæ§üU âæȤ âȤæ§üU, ÃØçQ¤»Ì âȤæ§üU ·ð¤ âæÍÂýçÌ M¤ç¿ ÕɸUæÙð ·ð¤ çÜ° §Uâ Âý·¤æÚU ·ð¤ âæÍ ¥æâÂæâ ·¤è âȤæ§üU ÚU¹Ùð ·ð¤ çÜ° ·¤æØü·ý¤× ·¤ÚUßæ° Áæ°´»ðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÂýðçÚUÌ ç·¤ØæÐ §Uâ·ð¤ âæÍ ãUè »´Î»è âð çÂý´çâÂÜ Á»Îèàæ ×ÎæÙ, ¥ŠØæç·¤æ Èñ¤ÜÙð ßæÜè Õè×æçÚUØæð´ ÕæÚÔU ¥ß»Ì ç·¤ÚU‡æ »æ´Šæè, â´Îè ·¤ÅUæçÚUØæ ¥æñÚU âéçÚ´UÎÚU ·¤ÚUßæØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ çßçÖóæ ·¤ÿææ ·ð¤ ·é¤×æÚU ×æñÁêÎ ÍðÐ çßlæçÍüØæð´ ·ð¤ Öæá‡æ ¥æñÚU Üð¹ ×é·¤æÕÜð

ÀUæ˜ææ¥æð´ ·¤æð Îè SßæS‰Ø ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè

Õè°ÇU ¥ŠØæ·¤æð´ Ùð ·¤è çÚUQ¤ ÂÎ ÖÚUÙð ·¤è ×æ´» ȤæçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜÑ Õè°ÇU ¥ŠØæ·¤ Èý´¤ÅU ·¤è çÁÜæ ÕñÆU·¤ ÂýÌæ Õæ» ×ð´ SÅðUÅU ·¤×ðÅUè ·ð¤ Âý¿æÚU âç¿ß Îç‹Îý çâ´ãU ß çÁÜæ ÂýŠææÙ ÚUæ·ð¤àæ çâ´ãU ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×´ð ãéU§üUÐ çÁâ×ð´ ×æ´» ·¤è »§ü ç·¤ âÚU·¤æÚUè mUæÚUæ {~® S·ê¤Üæð´ ·¤æð Õ´Î ·¤ÚUÙð ·¤æ ÙæðÅUèçȤ·ð¤àæÙ ÚUÎ÷Î ç·¤Øæ Áæ° ¥æðÚU ¥æÚUÅUè§üU °ÅU ·ð¤ ÌãUÌ ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è ×´ÁêÚUè S·ê¤Üæð´ ·¤æð Îè Áæ°Ð §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ S·ê¤Üæð´ ·¤è »ÜÌ ÚÔUàæÙðÜæ§UÁðàæÙ ·¤æð ÚUÎ÷Î ç·¤Øð ÁæÙð ·¤è ×æ´» ·¤è »§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ Üæ·¤ ÂýŠææÙ »éÚU×èÌ çâ´ãU Ùð ×æ´» ·¤è ãñU ç·¤ Üæ·¤æð´ âð S·ê¤Üæð´ ·¤æð ÌæðǸÙð ·¤æ ·¤æ× ¥æñÚU Ù§ZU Á»ãU ÁæðǸÙð ·¤æ ·¤æ× ÎêÚUè Îð¹·¤ÚU ç·¤Øæ Áæ°Ð çÚUQ¤ ÂÎ SÍæ§üU ÌæñÚU ÂÚU ÖÚÔU Áæ°´, ÆðU·¤æ çâSÅU× Õ´Î ç·¤Øæ Áæ°Ð ©U‹ãUæð´Ùð çßçÖóæ ÇðUÂêÅðUàæÙæð´ ÂÚU ·¤æØüÚUÌ ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤æð ßæÂâ ÜæÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ßðÌÙ â×Ø ÂÚU ÁæÚUè ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤è »§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ Áâçß‹Îý çâ´ãU, âçÌ‹Îý ·é¤×æÚU, ÚU‡æÕèÚU ·é¤×æÚU, çß·¤æâ, ÚU×Ù, Âýð× çâ´ãU, ÙßÎèÂ, ÕÜÎðß ·é¤×æÚU, çß·ý¤×, ÚUæÁÙ, Âýð× ·é¤×æÚU, ¥×ÚUÎèÂ, ÁçÌ‹Îý ·é¤×æÚU ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

ÂýÍ× ß ¥´çÌ× ÂëDU ·¤æ àæðá........ ´ÁæÕ ·¤æ´»ýðâ ¥ŠØÿæ..... çÎØæ Áæ°Ð ©U‹ãUæ´ðÙð ·¤ãUæ ç·¤ ¥·¤æÜè âÚU·¤æÚU ·ð¤ ·¤æØü·¤æÜ âð ÚUæ’Ø ·¤æ ÂýˆØð·¤ ß»ü çÙÚUæàæ ãUæð ¿é·¤æ ãñU ¥æñÚU Üæð» §Uâ ¤âÚU·¤æÚU ·¤æð âÕ·¤ çâ¹æÙð ·ð¤ çÜ° ÕðÌæÕ ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè ÁæðâÙ ·ð¤ âæÍ Üæ·¤ ·¤æ´»ýðâ ·ð¤ ÎðãUæÌè ¥ŠØÿæ ÚUæÁÕàæ ·´¤ÕæðÁ, àæãUÚUè ¥ŠØÿæ ÎàæüÙ ßæÅUâ, àæðÚU ¿´Î ÁæðâÙ, Âêßü âÚU´¿ ÕÜ·¤æÚU ¨âãU Šæ×êüßæÜæ, ÜæÜ ¨âãU, ÕÜß´Ì ¨âãU, âéÚUÁèÌ ¨âãU, âé“ææ ¨âãU, ÎÜè ¨âãU, â´Ìæ ¨âãU, ×´»Ü ¨âãU ÌÍæ ÕÜß´Ì ¨âãU âçãUÌ ¥‹Ø ·¤æ´»ýðâ ÙðÌæ ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ ¥æÌ´·¤ßæÎ...... âÁæ Îè ÁæÙè ¿æçãUØðÐ âè×æ ·ð¤ ÂæÚU âð ÙàæèÜð ÂÎæÍæðZ ·¤è ãUæð ÚUãUè ÌS·¤ÚUè ÂÚU ç¿´Ìæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéØð Ÿæè ·´¤ÕæðÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ç·¤âè ·¤æ ·¤ˆÜ ·¤ÚUÙð âð Öè ÕÇ¸æ »éÙæãU ãñU, Ùàæð ·¤è ÜÌ Ü»æÙæÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Ùàæð ·ð¤ âæñÎæ»ÚUæð´ ÂÚU ÚUãU× Ùãè´ ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU Ÿæè ·´¤ÕæðÁ ·ð¤ âæÍ ÕæÕæ ÕÜÕèÚU çâ´ãU, Õ´ÅUè ÎãêUÁæ, âæðÙê ÎÚU»Ù, ×ÙÁèÌ ×æãUÜ×, âéÚUÁèÌ ·¤æÆU»É¸U, ×Ø´·¤ ÎãêêUÁæ âçãUÌ ¥‹Ø âÎSØ ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ âßü çàæÿææ ¥çÖØæÙ..... ·¤ÚUßæ§üU Áæ°»èÐ ©U‹ãUæð´Ùð â×êãU ßæÜ´çÅUØÚUæð´, ¥æ§üU¥æÚUÅUèÊæ ¥æñÚU Õè¥æÚUÂèÊæ ·¤æð ¥ÂèÜ ·¤è ãñU ç·¤ Õ“ææð´ ·¤æð â×Ø ÚUãUÌð ·ñ´¤Â ×ð´ Üæ°´Ð

»éM¤ÚUæ×Îæâ ÂçÜ·¤ S·ê¤Ü ·ð¤ Õ“ææ´ð ×´ð ·¤ÚUßæ° »° ×é·¤æÕÜð

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ SÍæÙèØ »éM¤ ÚUæ×Îæâ ÂçÜ·¤ S·ê¤Ü ×´ð Âýè-Âýæ§U×ÚUè Üæ·¤ ×´ð ·¤ãUæÙè ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×´ð S·ê¤Üè Õ“ææ´ð Ùð ÕɸU ¿É¸U·¤ÚU Öæ» çÜØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ S·ê¤Ü ×´ð ¿æñÍè ÌÍæ ÀUÆUè ·¤ÿææ ·ð¤ Õ“ææ´ð ×´ð Öæá‡æ ß ÂãUÜè ÌÍæ ÌèâÚUè ·¤ÿææ ·ð¤ Õ‘¿æ´ð ×ð´ ¥æÅüU ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤ÚUßæ§üU »§üUÐ S·ê¤Ü ·ð¤ çÂýý´âèÂÜ ×ñÇU× ¥çÂüÌæ ×Áê×ÎæÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ S·ê¤Üè Õ“ææ´ð ×´ð §Uâ Âý·¤æÚU ·¤è ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤ÚUßæÙð ·¤æ ©UgðàØ Õ“ææ´ð ·ð¤ ×æÙçâ·¤ ™ææÙ ×´ð ÕɸUæðÌÚUè ·¤ÚUÙæ ãñÐ

¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ¥æÌ´·¤ßæÎè çßÚUæðŠæè Èý´¤ÅU Ùð Sß. ×æÌæ ·ñ¤Üæàæ ÚUæÙè ·¤æð Îè Ÿæhæ´ÁÜè

ÂÚUàæé ÚUæ× ×´çÎÚU ×ð´ ÙßÂÚUæ؇æ ÂæÆUæð´ ·¤æ ¥æØæðÁÙ vv âð

Õ“ææð´ ×ð´ ·¤ÚUßæ§üU Öæá‡æ, Üð¹ ÂýçÌØæðç»Ì

Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, } ¥ÂýñÜ (¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ SÍæÙèØ ÚñUÇU ·ý¤æòâ ÖßÙ ·ð¤ ¥æðÂÙ çÍØðÅUÚU ×ð´ ´ÁæÕè çßÚUâæ ØêÍ ÜÕ mUæÚUæ ÙðãUM¤ Øéßæ ·ð¤‹Îý¤·ð¤ âãUØæð» âð çßÚUâð ·¤è Üæð-w®vx ·¤æØü·ý¤× ·¤ÚUßæØæ »ØæÐ §Uâ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ çàæ¥Î çÁÜæŠØÿæ ×ÙÁèÌ çâ´ãU ÕÚU·´¤Îè, â·ü¤Ü ¥ŠØÿæ ×ÙçÁ‹Îý ¨âãU çÕÅU÷ÅêU, ç»ÎÇ÷UÕæãU ·ð¤ çߊææØ·¤ ¥×ÚÔU‹Îý çâ´ãU ÚUæÁæ ßçÇ´U» ÕÌæñÚU ×éØ ×ðãU×æÙ àææç×Ü ãéØðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ¥æØæðçÁÌ âé´ÎÚU Âæðàææ·¤ ß ÇUæ´â ÂýçÌØæðç»Ìæ ×ð´ âÚU·¤æÚUè ·¤æòÜðÁ ·ð¤ çÂý´âèÂÜ Âýæð. çÀ´UÎÚUÂæÜ çâ´ãU °ß´ §U‹Îê ×æòÇUÜ ãUæ§üU S·ê¤Ü ·¤è çÂý´âèÂÜ â´Ìæðá ÆUæ·é¤ÚU, Üæð·¤ »æØ·¤ ÂŒÂè ç»Ü, ÁñÜæ â´Šæê ß Âýȩ̀U‹Îý çâ´ãU â×ðßæÜè Ùð çÙ‡ææüØ·¤ ·¤è Öêç×·¤æ çÙÖæ§üUÐ ×´¿ â´¿æÜÙ çß·ý¤× çâ´ãU ÜP¤è Ùð ç·¤ØæÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ ·¤ÚUßæØð »Øð âé‹ÎÚU Âæðàææ·¤ ×é·¤æÕÜð ×ð´ â´Îè ·¤æñÚU ÂýÍ×, âæçãUÜ Ùð çmUÌèØ °ß´ §U‹ÎýÁèÌ Ùð ÌëÌèØ SÍæÙ Âýæ# ç·¤ØæÐ »ýé ÇUæ´â ×é·¤æÕÜð ×ð´ Öæ§üU ×ãUæçâ´ãU ·¤æòÜðÁ ·¤è Áâ·¤ÚU‡æ °‡ÇU ÂæÅUèü ÂýÍ×, âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âñ·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü (ÜǸ·ð¤) Ùð çmUÌèØ, âÚU·¤æÚUè ·¤æòÜðÁ Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ °ß´ Öæ§üU ×ãUæ çâ´ãU ·¤æòÜðÁ ·¤è ÂýèÌ °‡ÇU ÂæÅUèü Ùð â´ØéQ¤ ÌæñÚU ÂÚU ÌëÌèØ SÍæÙ Âýæ# ç·¤ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU çßÁØ ¥æòØÜ ç×Ü ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ çßÁØ ·é¤×æÚU, ¥æòØüÙ »ý頷𤠿ðØÚU×ñÙ ¥´àæê ·¤ÅUæçÚUØæ, »éÚUßèÚU çâ´ãU ·¤æ·ê¤ âèÚUßæÜè, âÚUÕÁèÌ çâ´ãU ·¤æ·¤æ ܹðßæÜè, ×æðãU·¤× çâ´ãU â´Šæê â´ÚUÿæ·¤, àæÚU‡æÁèÌ çâ´ãU ÂŒÂê âÚU´¿ ·¤ÕÚßæÜæ, âßüÂæÜ çâ´ãU ÚUæ‡ææ Õæßæ, Á»ÁèÌ çâ´ãU ×æÙ ØêÍ ·¤æð¥æÇUèüÙðÅUÚU Øéßæ ·ð¤Îý, Üæò·¤ âç×çÌ ¿ðØÚU×ñÙ ãUèÚUæ çâ´ãU ¿É¸ðUßæÙ, ·¤ÚU‡æ Á‚»æ, Á»×èÌ çâ´ãU Á»è RNI NO. PUNHIN 2004/16599 ¥ŠØÿæ ØêÍ ¥·¤æÜè ÎÜ, ¥×ÙÎè çâ´ãU Postal Regd. No. çâ´ãU ·¤æÜæ ×èÌ ÂýŠææÙ, »éÚU×èÌ çâ´ãU ×æÙ, FZR/03/2013-2015 Öêç‹Îý çâ´ãU Õ´ÅUè, Üð¿ÚUæÚU ÁâÂæÜ çâ´ãU, âðßæçÙßëÌ çÂý´âèÂÜ »æðÂæÜ çâ´ãU, SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ ãUÚU×èÌ çâ´ãU, ÇUè°â çmUßðÎè, àæçàæ ߊæßæ, Á¬˝¢≈U‚¸ «U⁄UÊ ‚ìÊÊ ‚ÊÒŒÊ ⁄UÊ«∏, àæç×´ÎÚU çâ´ãU çÅU„ê, §U‹Îý çâ´ãU, ãUÚUÂýèÌ »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê »§ÊÁ¡À∑§ÊU çâ´ãU, ç´·ê¤, ãUÚçÁ‹Îý çâ´ãU ãUèÚUæ ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ ×ãUæâç¿ß, »éÚUÖÁÙ çâ´ãU ÕÚUæǸ, Âçß˜æ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê çâ´ãU, ÚU‡æÁèÌ çâ´ãU â×ðßæÜè âçãUÌ »§ÊÁ¡À∑§ÊU ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ¥‹Ø »‡æ×æ‹Ø Üæð» ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ ·¤æØü·ý¤× ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ·¤è âÚUæãUÙæ ·¤ÚUÌð ãéØð çߊææØ·¤ ÚUæÁæ ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ßçÇ´U» Ùð ¥æØæðÁ·¤æð´ ·¤æð wv ãUÁæÚU L¤ÂØð ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ß çàæ¥Î çÁÜæŠØÿæ ÚUæðÁè ÕÚU·´¤Îè Ùð vv ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ– ãUÁæÚU L¤ÂØð ·¤è ÚUæàæè ÂýÎæÙ ·¤èÐ

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ àæãUÚU ·ð¤ âæÍ âÅðU »æ´ß çÅUßæÙæ ×´ð Ö»Ì âéÙèÜ ¿æß´çÚUØæ mUæÚUæ ÕÙæ° Áæ ÚUãðU ÕæÕæ »æðÚU¹ÙæÍ ×´çÎÚU ·¤æ çàæÜæ‹Øæâ »æ´ß çÅUßæÙæ ·ð¤ âÚU´¿ Îðâæ ¨âãU, »é×æÙèßæÜæ ·ð¤ âÚU´¿ »éÚUÎØæÜ ¿´Î, ¥ÁØ ·é¤×æÚU, âæ»ÚU ·é¤×æÚU, ÚUçÁ‹Îý ·é¤×æÚU, ÚUæÁ ·é¤×æÚU, ×´»Ì ÚUæ×, ßM¤‡æ ·é¤×æÚU, ÕÜÕèÚU ¨âãU, ÙæÙ·¤ ¨âãU, Îè·¤ ·é¤×æÚU ÌÍæ ¥àææð·¤ ·é¤×æÚU ·¤è ×æñÁêλè ×ð´ ÚU¹æ »ØæÐ Ö»Ì âéÙèÜ ¿æ´ßçÚUØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ŸæhæÜé¥æ´ð ·ð¤ âãUØæð» âð ÕÙæ° Áæ ÚUãðU §Uâ ×´çÎÚU ·¤æ ·¤æØü àæèƒæý ÂêÚUæ ·¤ÚU çÜØæ Áæ°»æÐ

·¤çß‹Îý ÖÆðUÁæ..... ãUæ´ÇUæ, ¥çEÙè ·é¤×æÚU, ¿´Î Âý·¤æàæ, ÚU×Ù ÇUê×ÇUæ °ÇUßæð·ð¤ÅU, ÚU×Ù çâÇUæÙæ, ÚUæ·ð¤àæ ç×bUæ, ·¤æÜæ Ùæ»ÂæÜ, Îçß‹Îý ·é¤P¤Ç¸ ß ¥‹Ø ©UÂçSÍÌ ÍðÐ ØãUæ´ âßüâç×çÌ âð ßáü w®vx-vy ·ð¤ çÜ° ÜæØÙ ·¤çß‹Îý ÖÆðUÁæ ·¤æ𠥊Øÿæ ¿éÙ çÜØæ »ØæÐ âðÙæ Ùð..... ãUæ§üU S·ê¤Ü ¥æâȤ ßæÜæ ·ð¤ ç´ýçâÂÜ, SÅUæȤ ß ÀUæ˜æ ÌÍæ »æ´ßæð´ ·ð¤ ÁÙÂýçÌçÙçŠæ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ â×æÚUæðãU ×ð´ ©UÂçSÍÌ S·ê¤Ü Âý×é¹æð´, ÀUæ˜ææð´ ß ©Uٷ𤠥çÖÖæß·¤æð´ Ùð ·¤ÂØêÅUÚU ÎðÙð ·ð¤ çÜ° âðÙæ ß §UÙȤæðçââ çÜ×. ·¤æ ¥æÖæÚU ÃØQ¤ ç·¤ØæÐ Ù§üU ¹æðÁ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU.... ÂÚU ÅUè·ð¤ ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæ·¤ÚU ãUè §Uâ ÅU跤淤ÚU‡æ ¥çÖØæÙ ·¤æð âÈ¤Ü ÕÙæØæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¹æ´âè ¥æñÚU ÕÜ»× ×ð´ ¹êÙ ·¤æ ¥æŠææÚU ÅUèÕè Ìæð ãñU ãUè, Üðç·¤Ù ØçÎ §üUÜæÁ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ ÕæÎ Öè §Uââð ÚUæãUÌ ÙãUè´ ç×ÜÌè Ìæð ·ñ´¤âÚU ãUæðÙð ·¤æ ¥´Îðàææ ãUæð â·¤Ìæ ãñUÐ ÕßæâèÚU ·ð¤ ·¤æÚU‡æ çȤàæÚU ÕÙ ÁæÙð ÂÚU Öè ·ñ´¤âÚU ·¤è Áæ´¿ ·¤ÚUßæ ÜðÙè ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð àææÎè ·ð¤ ÕæÎ ßáü ×ð´ °·¤ ÕæÚU ×ñ×æð»ýæÈ¤è ·¤ÚUßæÙð ·¤è âÜæãU ÎèÐ §Uââð SÌÙ ·ñ´¤âÚU âð Õ¿æß â´Öß ãUæð»æÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU àæèÜðàæ ·é¤×æÚU ¥æñÚU ¥çÖÁèÌ ·é¤×æÚU Öè

×æñÁêÎ Úãð´UÐ âð× âð y®®..... ãñU ç·¤ ç·¤âæÙæð´ ÂÚU §Uâ ÕæÚU çȤÚU ·¤ãUÚU ÅêUÅU ÂǸæ ãñUÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ Üæð»æð´ ·¤æð âÕâð ÕǸè â×SØæ ÂèÙð ·ð¤ ÂæÙè ·¤è ãñUÐ âð× ·ð¤ ·¤æÚU‡æ Öêç×»Ì ÂæÙè ¹ÚUæÕ ãUæð ¿é·¤æ ãñUÐ §Uâ ÁÜ ·¤æ âðßÙ ·¤ÚU Üæð» »´ÖèÚU Õè×æçÚUØæð´ ·¤è ÌÚUȤ ÕɸU ÚUãð ãñ´UÐ »æ´ß çÙßæâè ×æSÅUÚU ãUÚUè ÚUæ×, Âêßü âÚU´¿ Üÿׇæ ÚUæ×, ÕãUæÎéÚU ÚUæ×, ·¤æ´àæè ÚUæ×, ÚU×ðàæ ·é¤×æÚU, §üUâÚU ÚUæ×, ÕÜÚUæ× ¥æçÎ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ »æ´ß ×ð´ ßæÅUÚU ßâü Ìæð Ü»æ ãé¥æ ãñU Üðç·¤Ù ÂæÙè Á×æ ·¤ÚUÙð ßæÜè çÇUç‚»Øæð´ ·¤è ãUæÜÌ ¹SÌæ ãñUÐ §Uâ ßæÅUÚU ßâü ÂÚU ÂæÙè âæȤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð çȤËÅUÚU Ùã´Uè ãñUÐ ØãUæ´ âð Áæð ÂæÙè âŒÜæ§üU ãUæðÌæ ãñU ©Uâ·¤æ ÂýØæð» çâÈü¤ ·¤ÂÇð¸U ß ÕÌüÙ ŠææðÙð ·ð¤ çÜØð ãè ãæð ÂæÌæ ãñUÐ ßãU ÁÜ §UÌÙæ ÎêçáÌ ãñU ç·¤ §Uâ·¤æ âðßÙ ·¤ÚUÌð ãUè ÂðÅU ·¤è Õè×æçÚUØæ´ Á‹× ÜðÙð Ü»Ìè ãñUÐ »æ´ß ·ð¤ÚUæ ¹ðǸæ çÙßæçâØæ´ð Ùð âÚU·¤æÚU âð »æ´ß ×ð´ ¥æÚU ¥æð çâSÅU× Ü»æÙð ·¤è ×æ´» ·¤ÚUÌð ãUéØð âð× âð ÂýÖæçßÌ §UÜæ·ð¤ ·¤æð âð× âð çÙ·¤æÜÙð ¥æñÚU ¹ÚUæÕ ãé§üU ȤâÜæð´ ·¤æ ×鸥æßÁæ àæèƒæý ¥Îæ ·¤ÚUÙð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ ©UÙ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ¥»ÚU »æ´ß ×ð´ Øê´ ãUè âð× ·¤æ ·¤Áæ ÚUãUæ Ìæð Üæð» »æ´ß âð ÂÜæØÙ ·¤ÚUÙæ àæéM¤ ·¤ÚU Îð´»ðÐ

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ ¥æÌ´·¤ßæÎè çßÚUæðŠæè Èý´¤ÅU ·ð¤ Âýæ´ÌèØ ¥ŠØÿæ ¥çÙÜ àæ×æü ·¤è ×æÌæ ÌÍæ ¿ÚU‡æÁèÌ àæ×æü ·¤è Šæ×üÂ%è Ÿæè×Ìè ·ñ¤Üæàæ ÚUæÙè çÁÙ·¤æ x® ×æ¿ü ·¤æð çÙŠæÙ ãUæð »Øæ Íæ ·¤æð ¥æÁ Ÿæhæ´ÁÜè ÎðÙð ·ð¤ çÜ° °. ¥æ§üU. °. ÅUè. °È¤. ·¤ð çÁÜæ ßçÚUDU ©UÂæŠØÿæ ÚUæÁ ¿æñãUæÙ ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×´ð Ÿæhæ´ÁÜè â×æÚUæðãU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ Ÿæè ¿æñãUæÙ ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×´ð Èý´¤ÅU ·ð¤ âÎSØ àæ´Âè ÀUæÕǸæ, çÕ×Ü ÖÆðUÁæ, çÕ^åU Ç÷U×ÇUæ, ÜæÇUè ·´¤ŠææÚUè, çß·ý¤× ¿æñãUæÙ, âæðÙê ß×æü, ÂŒÂê ÎãêUÁæ ÚUæðǸæßæÜè, âéÚðU‹Îý ·¤æÜǸæ, çÚ´U·é¤ ·é¤×æÚU, âæðÙê ß×æü, ÕæðÕè ÕÚUæǸ, â´Îè ÀUæÕǸæ, ¥æð× Âý·¤æàæ ¿æñŠæÚUè ÌÍæ ¥‹Ø âÎSØæ´ð Ùð w ç×ÙÅU ·¤æ ×æñÙ ŠææÚU‡æ ·¤ÚU çÎß´»Ì ¥æˆ×æ ·¤è àææ´çÌ ãUðÌé ÂýæÍüÙæ ·¤èÐ Sß. ·ñ¤Üæàæ ÚUæÙè ·¤æ ÚUS× ÎãUæ·¤æ ~ ¥ÂýñÜ ·¤æð ÜæØ´â ÖßÙ, ÜéçŠæØæÙæ ×ð´ ÎæðÂãUÚU w âð x ÕÁð Ì·¤ ãUæð»æÐ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU àæ×æü ÂçÚUßæÚU ·ð¤ ÂýçÌ ¥ÂÙè »ãUÚUè â´ßðÎÙæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ

ßæãUÙæ𴠷𤠿æÜæÙ ·¤æÅðU

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ ÅþñUçȤ·¤ ÂéçÜâ Ùð ¥æÁ àæãUèÎ ª¤Šæ× çâ´ãU ¿æñ´·¤ ·ð¤ ÙÁÎè·¤ °.°â.¥æ§ü çÕàæÙ ¿´Î ·¤è ¥»éßæ§üU ×ð´ ßæãUÙæð´ ·¤è Áæ´¿ ·¤èÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUéØð ÇKêÅUè ¥çŠæ·¤æÚUè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çÁÙ ßæãUÙæð´ ÂÚU Ù´ÕÚU ÙãUè´ çܹð Íð ¥æñÚU ·¤æ»ÁæÌ ÙãUè´ Íð ©Uٷ𤠿æÜæÙ ·¤æÅðU »Øð ãñ´Ð ©U‹ãUæð´Ùð ßæãUÙ ¿æÜ·¤æð´ âð ¥ÂèÜ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ ßãU ÅþñUçȤ·¤ çÙØ×æð´ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚÔ´U, ÂêÚÔU ·¤æ»ÁæÌ ÚU¹ð´, ÎæðÂçãUØæ ßæãUÙ ¿æÜ·¤ ãðUË×ðÅU ·¤æ ÂýØæð» ·¤ÚÔ´U ¥æñÚU ÂýàææâÙ ·¤æ âãUØæð» ·¤ÚÔ´UÐ

ÙßçÙç×üÌ ·¤×ÚUæð´ ·¤æ ƒæêçǸØæÙæ Ùð ç·¤Øæ ©UÎ÷ƒææÅUÙ

âèÌæð »é‹Ùæð, } ¥ÂýñÜ (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ ÂýˆØð·¤ »æ´ß ×ð´ »çÜØæð´, ÙæçÜØæð´ ·¤æð ÂP¤æ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ ç·¤âè Öè »æ´ß ·¤æð çß·¤æâ âð ß´ç¿Ì ÙãUè´ ÚUãUÙð çÎØæ ÁæØð»æÐ ©UQ¤ ©UÎ÷»æÚU Õ„é¥æÙæ ·ð¤ çߊææØ·¤ â. »éL¤ÌðÁ çâ´ãU ƒæêçǸØæÙæ Ùð Õ„é¥æÙæ ×ð´ âÚU·¤æÚUè çÇUSÂð´âÚUè ß Âýæ§U×ÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ ·¤×ÚUæð´ ·¤æ ©UÎ÷ƒææÅUÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ©UÂÚUæ´Ì ÃØQ¤ ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂýˆØð·¤ S·ê¤Ü ×ð´ Õ“ææð´ ·¤æð ©U“æ SÌÚUèØ âéçߊææ°´ ©UÂÜŠæ ·¤ÚUßæ§üU Áæ ÚUãUè ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ °â.°×.¥æð Á»Îèàæ ÆU·¤ÚU, çÂý´çâÂÜ âéÚUÁèÌ ·¤æñÚU, ¿ðØÚU×ñÙ ÚU×Ù ·´¤ÕæðÁ, ÖæÁÂæ ¥ŠØÿæ ÚU×ðàæ ·é¤×æÚU, ·é¤ÜÕèÚU ç´âãU, »éÚU×èÌ çâ´ãU, ÖêÂð‹Îý çâ´ãU ÕÚUæǸ, ÚUæ× ·é¤×æÚU àæ×æü, ÚU×Ù ÕÚUæǸ, ´¿ Îðâ ÚUæÁ, »éL¤¿ÚU‡æ çâ´ãU, âÚUæðÁ ÚUæÙè, çÕàæÙ Îæâ, ÚU×ðàæ Áæ¹Ç¸, Üð¹ ÚUæÁ, Á»óææÍ Ù´ÕÚUÎæÚU, ãUÚUèàæ àæ×æü âçãUÌ ¥‹Ø Üæð» ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè ƒæêçǸØæÙæ Ùð »æ´ß ×ð´ Ü»æ§üU »§üU SÅþUèÅU Üæ§UÅUæð´ ·¤æ ÕÅUÙ ÎÕæ·¤ÚU ©UÎ÷ƒææÅUÙ ç·¤ØæÐ


3

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

®~ ¥ÂýñÜ w®vx

Ù¢ÕÚU¼æÚUô´ Ùð ÌãUâèÜ ·¤æØæüÜØ ·ð¤ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¹ôÜæ ×ô¿æü ÂýÎðàæ ©UÂæŠØÿæ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ Ùð °ÇUèâè âæðÙæÜè ç»ÚUè ·¤æð âæñ´Âæ ×æ´» ˜æ

ÅñUÙè·¤Ü ·¤æÜðÁ ·ð¤ ÀUæ˜æô´ Ùð ÚUæ’Ø SÌÚUèØ ¹ðÜ ×ð´ ç·¤Øæ ÕðãUÌÚUèÙ Âý¼àæüÙ

¹‹Ùæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¢ÁæÕ ·ð¤ ×éØ×¢˜æè â. Âý·¤æàæ çâ¢ãU Õæ¼Ü ·¤è ¥ôÚU âð Ù° ÂýբϷ¤èØ ·¤æ¢ŒÜðâ ×ð´ Ù¢ÕÚU¼æÚUô´ ·¤ô ·¤×ÚÔ´U ¼ðÙð ·ð¤ ¥æ¼ðàæ ÁæÚUè ç·¤° »° ãñU, Üðç·¤Ù

·ð¤ çÜ° ·¤×ÚUæ Ù çÎØæ ÁæÙð ·¤æ ×æ×Üæ ç¼Ù-ÂýçÌ-ç¼Ù ÌêÜ Â·¤Ç¸UÌæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ¥æÁ Ù´ÕÚUÎæÚU ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýÎðàæ ©UÂæŠØÿæ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ¥æÁ Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ Ùð ÂýÕ´Šæ·¤èØ ·¤æ´ŒÜðâ ×ð´ ÌãUâèÜ ÂýàææâÙ ·ð¤ ç¹ÜæȤ Á×·¤ÚU ÙæÚÔUÕæÁè ·¤èÐ ÙæÚÔUÕæÁè ·ð¤ ÕæÎ ØêçÙØÙ ·ð¤ °·¤ çàæCU×´ÇUÜ Ùð °ÇUèâè Ÿæè×Ìè âæðÙæÜè ç»ÚUè ·¤æð ·¤æð °·¤ ×æ´˜æ ˜æ âæñ´ÂæÐ °ÇUèâè Ùð Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ ·¤è ×æ´»ð´ àæèƒæý ÂêÚUè ·¤ÚUßæÙð ·¤æ ¥æàßæâÙ çÎØæÐ §Uââð Âêßü ÚUæðá ÂýÎàæüÙ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéØð ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýÎðàæ ©UÂæŠØÿæ â.ãUÚUç׋Îý çâ¢ãU, ¥ŠØÿæ âé¹ÚUæÁ çâ¢ãU ß ×ãUæâç¿ß ÚUæÁðàæ

çȤÚUôÁÂéÚU ÌãUâèÜ ·ð¤ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤è ¥ôÚU âð ×éØ×¢˜æè ¢ÁæÕ ·ð¤ ¥æ¼ðàæ ·¤ô ÙÁÚU ¥¢¼æÁ ·¤ÚU·ð¤ ©U‹ãð´U ·¤×ÚUæ ¼ðÙð ×ð´ ÅUæÜ×ÅUôÜ ·¤ÚU Ù¢ÕÚU¼æÚUô´ ·¤ô ÂÚÔUàææÙ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ØêçÙØÙ ÙðÌæ¥ô¢ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¢ÁæÕ ·ð¤ Ù¢ÕÚU¼æÚU âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU âð çÙØéÌ ç·¤° »° ãñU, Ùæ ç·¤ ßãU ·¤ô§ü Âýæ§üßðÅU ·¤×ü¿æÚUè ãñU, Ìô çȤÚU ©UÙ·ð¤ âæÍ ÂÿæÂæÌ Øô¢ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ Úôá Âý¼àæüÙ ·ð¤ ¼õÚUæÙ ØêçÙØÙ ÙðÌæ¥ô¢ Ùð ÌãUâèÜ ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô ¿ðÌæßÙè ¼ðÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ Øç¼ ©UÙ·¤è ×梻 ·¤ô Á˼ Sßè·¤æÚU Ùæ ç·¤Øæ »Øæ Ìô ßãU çÁÜæ SÌÚU ÂÚU ⢃æáü ·¤ÚUÙð âð »éÚÔUÁ ÙãUè´ ·¤ÚÔ´U»ðÐ

çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æüU)Ñ àæãUè¼ Ö»Ì çâ¢ãU SÅðUÅU ÅñUÙè·¤Ü ·ñ´¤Ââ çȤÚUôÁÂéÚU ·ð¤ ÂôÜèÅñUÙè·¤Ü çߢ» ·ð¤ ÀUæ˜æô´ Ùð Âè.ÅUè.¥æ§ü.°â (¢ÁæÕ ÅñUÙè·¤Ü §¢âè‘ØêÅU ¥æȤ SÂôÅ÷Uâü) ·¤è ¥ôÚU âð ·¤ÚUßæ° »° ¢ÁæÕ SÌÚUèØ §¢ÅUÚU ÂôÜèÅñUÙè·¤Ü °ðÍÜðçÅUâ ×èÅU ×ð´ àææÙ¼æÚU Âý¼àæüÙ ç·¤Øæ ãñUÐ ·¤æÜðÁ ·ð¤ ÀUæ˜æô´ Ùð §â ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ ¼ô S߇æü, vw ¿æ¢¼è ß v ·¤æ¢SØ Â¼÷·¤ ãUæçâÜ ·¤ÚU ¼êâÚÔU SÍæÙ ·¤è ÅþUæȤè ÂÚU ·¤Áæ ç·¤ØæÐ ·¤æÜðÁ ÂýբϷ¤ô´ Ùð ÁæÙ·¤æÚUè ¼ðÌð ãéU° ÕÌæØæ ç·¤ ¢ÁæÕ SÌÚUèØ §¢ÅUÚU ÂôÜèÅñUÙè·¤Ü °ðÍÜðçÅUâ ×èÅU ×ð´ ·¤æÜðÁ ·¤è ÀUæ˜ææ âÕüÁèÌ ·¤õÚU Ùð v®® ×èÅUÚU ãUÇüUÜ ÚÔUâ ×ð´ S߇æü ¼÷·¤, Áàæټ蠷¤õÚU Ùð v®® ×èÅUÚU ÚUâ ×ð´ ¿æ¢¼è ·¤æ ¼÷·¤ ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ §âè ÌÚUãU Áàæټ蠷¤õÚ, âÕüÁèÌ ·¤õÚU, ¥àæü¼è ·¤õÚU ß ·é¤×æÚUè ¿¢¼æ Ùð v®® ×èÅUÚU ¼õǸU ×ð´ ¿æ¢¼è ·¤æ ¼÷·¤ ãUæçâÜ ç·¤ØæÐ ÁÕç·¤ çÚU×çÛæ× ÂÅðUÜ Ùð y®® ×ÅUÚU ãUÇüUÜ ÚñUâ ×𴠿梼è ß ãUæ§ü Á¢Â ×ð´ ·¤æ¢SØ Â¼÷·¤ ÂÚU ·¤Áæ Á×æØæÐ ÚUæ×æâàæ Øæ¼ß Ùð ÁñßçÜÙ Íýô ×ð´ S߇æü ß y®® ×èÅUÚU ÚÔUâ ×ð´ ¿æ¢¼è ·¤æ ¼÷·¤ ÂýæŒÌ ç·¤ØæÐ ÀUæ˜æ ⢼è çâ¢ãU, â‹Ùè ·é¤×æÚU, ¥Ùèàæ »ôØÜ ß ÚUæ×æ¢âèàæ Øæ¼ß Ùð v®® ×èÅUÚU ¼õǸU ×ð´ ¿æ¢¼è ·¤æ ¼÷·¤ ãUæçâÜ ç·¤ØæÐ §â ¼õÚUæÙ Ÿæè ç¼Ùðàæ Ü淤ǸUæ ¿ðØÚU×ñÙ Õè.¥ô.Áè Ùð ÀUæ˜æô´ ·¤ô ¹ðÜô´ ×ð´ ç¼° Øô»¼æÙ ·ð¤ çÜ° ÕÏæ§ü ¼è ¥õÚU ÇUæ.ÅUè.°â çâhUê ÇUæØÚñUÅUÚU Ùð §â ×õ·ð¤ ÂÚ Ÿæè »ÁÜÂýèÌ ¥ÚUÙðÁæ, çÂý¢âèÂÜ ÂôÜè çߢ», ÇUæ.ßè.°â ÖéËÜÚU, ÇUè.Âè.§ü Ÿæè ÚUæÁðàæ ç⢻Üæ, SÂôÅ÷Uâü §¢¿æÁü ß ç×â ܹÂýèÌ ·¤õÚU ·¤ô ÕÏæ§ü ¼èÐ §â ¼õÚUæÙ »ÁÜÂýèÌ ¥UÙðÁæ, çÂý¢âèÂÜ ÂôÜè çߢ» Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çÇUŒÜô×ð ·ð¤ ÀUæ˜æô´ ·¤è ¥ôÚU âð ÂãUÜè ÕæÚU §â ÚUæ’Ø SÌÚUèØ §¢ÅUÚU ÂôÜèÅñUÙè·¤Ü °ðÍÜñçÅ÷U·¤â ×èÅU ×ð¢ çãUSâæ çÜæØ »Øæ ¥õÚU àææÙ¼æÚU Âý¼àæüÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ

»ýæ×è‡ææð´ ×ð´ ÖÚUæ Îðàæ ÖçQ¤ ·¤æ Á’Õæ ≈UÊ„U‹ËflÊ‹Ê ’ÊŒ‹Ê, } •¬˝Ò‹ (⁄UÊ◊ ∑ΧcáÊ ∑¥§’Ê¡)— ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§Ë ÿÊŒ ∑§Ê ÃÊ¡Ê ⁄UπŸ ∑§ Á‹∞ ªÊ¥fl ≈UÊ„U‹ËflÊ‹Ê ’ÊŒ‹Ê ◊¥ ‡Ê„UËŒ ™§UäÊ◊ Á‚¥„U S¬Ê≈U¸‚ ∑§À’, ◊Ÿ⁄‘UªÊ ◊¡ŒÍ⁄U ÿÍÁŸÿŸ, ª˝Ê◊ ¬¥øÊÿà •ÊÒ⁄U ª˝Ê◊ËáÊÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ªÊ¥fl ◊¥ ∞∑§ ‚Ê¥S∑ΧÁÃ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– Á¡‚◊¥ Œ‡Ê ÷ÁQ§ •ÊÒ⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑ȧ⁄UËÁÃÿÊ¥ ∑§ Áπ‹Ê»§

çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÂýբϷ¤èØ ·¤æ¢ŒÜðâ ×ð´ ÌãUâèÜ ·¤æØæüÜØ ·ð¤ çàæÅU ãUæð ÁæÙð ·ð¤ Âà¿æÌ ÂýàææâÙ mUæÚUæ Ù¢ÕÚU¼æÚUô´ ·¤ô ßãUæ¢ ÂÚU ÕñÆUÙð

ŸÊ≈U∑§Ê¥ ∑§Ê ◊¥øŸ ∑§⁄U∑§ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ¡ÊªM§∑§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ‹Ê∑§ ∑§‹Ê ◊¥ø ŸÊ≈U∑§ ◊¥«U‹Ë ¿U¬«∏ËflÊ‹Ê •ÊÒ⁄U ‚fl¸ ÷Ê⁄Uà ŸÊÒ¡flÊŸ ‚÷Ê ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ’È⁄UÊ߸UÿÊ¥ ¬⁄U •ÊäÊÊÁ⁄Uà ŸÊ≈U∑§ •ÊÒ⁄U Œ‡Ê ÷ÁQ§ ∑§ ŸÊ≈U∑§ ¬‡Ê Á∑§∞ ª∞– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ŸÊ≈U∑§ ‹Ê∑§ ◊¥ø ◊ÊªÊ ∑§Ë ≈UË◊ mUÊ⁄UÊ ø¥ŒÊ ◊Ê◊Ê ‹ªŒÊ „ÒU •ÊÒ⁄U ÷Èπ

ŸÊ≈U∑§ π‹Ê ªÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ‚ˬ˕Ê߸U ¬˝Œ‡Ê ¬˝äÊÊŸ ∑ȧ‹ŒË¬ Á‚¥„U ÷Ê‹Ê, „¥U‚ ⁄UÊ¡ ªÊÀ«UŸ, ¬⁄U◊¡Ëà Á‚¥„U …UÊ’Ê¥ Ÿ ∑§ãŒ˝ ∑§Ê ª⁄UË’ Áfl⁄UÊäÊË ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ÃÊÿÊ– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ©Uã„UÊ¥Ÿ ‡Ê„UËŒÊ¥ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ªÊÿ∑§ ¡ËflŸ ¡ß¸UÿÊ Ÿ ‡Ê„UËŒ ©UäÊ◊ Á‚¥„U ∑§Ë flÊ⁄U, ÷ªÃ Á‚¥„U, ¡Ò◊‹ »§ûÊÊ •ÊÁŒ ªËÃÊ¥ ‚ Œ‡Ê¸∑§Ê¥ ∑§Ê

çßlæçÍüØæð´ ·¤è ÕðâÜæ§UÙ ÂÚUèÿææ ¥æÁÑ ŠæêçǸØæ

¥æÜ §´UçÇUØæ sê×Ù ÚUæ§üUÅUâ °âæðçâ°àæÙ ·ð¤ ¥L¤‡æ ÙæÚ´U» çÁÜæ â´ÚUÿæ·¤ çÙØéQ¤ ¥ÕæðãUÚU, } ¥ÂñýÜ (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ¥æÜ §´UçÇUØæ sê×Ù ÚUæ§üUÅUâ °âæðçâ°àæÙ ·¤è çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ¥çŠæ·¤æÚUè ÅUè× ·¤è ƒææðá‡ææ »Ì çÎßâ ¥M¤‡æ ÙæÚ´U» ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×ð´ °âæðçâ°àæÙ ·ð¤ ÚUæCþUèØ ¥ŠØÿæ °× Øê Îé¥æ mUæÚUæ ·¤è »§üUÐ çÁâ×ð´ ¥M¤‡æ ÙæÚ´U» ·¤æð â´ÚUÿæ·¤, âéÙèÜ Èé¤ÅðUÜæ ·¤æð çÁÜæ Âý×é¹, »æñÚUß ß×æü ·¤æð çÁÜæ âç¿ß, ÚU×ÙÎè ·¤æð âÜæãU·¤æÚU, Îè·¤ »ýæðßÚU ·¤æð ·¤æÙêÙè âÜæãU·¤æÚU, çß·ý¤× âæðÙè ·¤æð â´ØéQ¤ âç¿ß, âæñÚUß ç»ËãUæð˜ææ ·¤æð â´»ÆUÙ âç¿ß, ·é¤ÜÎè âæðÙè ·¤æð ¥æçȤâ âç¿ß, ¿‹Îý àæð¹ÚU âæðÙè ·¤æð Âýñâ âç¿ß, ÚUçß‹Îý ÂæÜ çâ´ãU ÚUæðÕè ·¤æð çÚUÂæðçÅ´ü» ¥çŠæ·¤æÚUè, âˆØÂý·¤æàæ ·¤æð ÂçÜçâÅUè ¥æçȤâÚU, ãUÚUÂýèÌ çâ´ãU ß ÕÜæðÚU çâ´ãU ·¤æð °çÅß âÎSØ, ÌÍæ »éÚUçÎæ çâ´ãU ·¤æð ×ãUæâç¿ß ¿ØçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ âÖè ¥æçȤâÚU Ùð Ÿæè Îé¥æ ·¤æ ¥æÖæÚU ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéU° â´·¤Ë çÜØæ ç·¤ ç·¤âè ÃØçQ¤ Øæ ¥çŠæ·¤æÚUè ¥Íßæ âÚU·¤æÚUè Øæ »ñÚU âÚU·¤æÚUè â´SÍæ mUæÚUæ ÁãUæ´ Öè ×æÙß ¥çŠæ·¤æÚUæð´ ·¤æ ©U„ƒæ´Ù ãUæð»æ Øæ ç·¤Øæ Áæ°»æ, ßð §Uâ·¤è âê¿Ùæ â´Õ´çŠæÌ çßÖæ», ‹ØæØæÜØ, ×æÙß ¥çŠæ·¤æÚU ¥æØæð» ß °âæðçâ°àæÙ ·ð¤æ ÂêÚUè â“ææ§üU ß §üU×æÙÎæÚUè âð Îð´»ð´Ð

»æØæð´ âð ÖÚUæ ÅþU·¤ ÂéçÜâ Ùð ç·¤Øæ ·¤æÕê çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æüU) Ñ ÍæÙæ ƒæËܹé¼ü ÂéçÜâ Ùð ÌÜߢÇUè Öæ§ü ×ð´ Ùæ·¤æÕ¢¼è ·ð¤ ¼õÚUæÙ ç×Üè âê¿Ùæ ·ð¤ ¥ÏæÚU ÂÚU »æØ ·¤ô ãUˆØæ ·ð¤ ©U¼÷¼ðàØ âð Á×ê ÅþU·¤ ×ð´ ÖÚU·¤ÚU Üð Áæ ÚUãðU ¼ô ÃØçÌØô´ ×ð´ âð °·¤ ÃØçÌ ·¤ô ÅþU·¤ âçãUÌ ç»ÚUÌæÚU ç·¤Øæ ãñUÐ ÁÕç·¤ §â ¼õÚUæÙ ¥æÚUôÂè ·¤æ °·¤ ¥‹Ø âæÍè ×õ·ð¤ âð ȤÚUæÚU ãUô »ØæÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÂéçÜâ Ùð ÍæÙæ ƒæËܹé¼ü Ùð´ ÚUôàæÙ ÜæÜ ÕÁæÁ Âé˜æ ÌèÍü ÚUæ× çÙßæâè ßæÇüU Ù¢ÕÚUU °·¤ ÌÜߢÇUè Öæ§ü ·ð¤ ØæÙ ÂÚU ©UÌ ¥æÚUôçÂØô´ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÏæÚUæ vv,vw,Âýßñ´àæ ¥æȤ ·¤L¤§üçÜÅUè ÅêU °ðÙè×Ü °ÅU v~{® ß x,yÕè, } ¢ÁæÕ »õ ãUˆØæ ÂæÕ¢¼è °ÅU v~zz ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÙéâæÚU ÍæÙæ ƒæËܹé¼ü ·ð¤ âãUæØ·¤ §¢SÂñÅUÚU Áé»ÚUæÁ çâ¢ãU çâ¢ãU Ùð ÌÜߢÇUè Öæ§ü ×ð´ Ùæ·¤æÕ¢¼è ·ð¤ ¼õÚUæÙ »æØ ·¤ô ÅþU·¤ ×ð´ ÖÚU·¤ÚU ãUˆØæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ©U¼÷¼ðàØ âð Á×ê Üð Áæ ÚUãðU ¥æÚUôÂè ¥ô× Âý·¤æàæ Âé˜æ ã¢Uâ ÚUæÁ çÙßæâè ×é¼·¤è ·¤ô ÅþU·¤ âçãUÌ ç»ÚUÌæÚU ç·¤Øæ ãñUÐ ÁÕç·¤ §â ¼õÚUæÙ ¥æÚUôÂè ·¤æ °·¤ âæÍè çÕËÜé çÙßæâè Õ¼ÚUæ ×Üæ çÁÜæ »éÚU¼æâÂéÚU ×õ·ð¤ âð ȤÚUæÚU ãUô »ØæÐ

ÖæÚUè ×æ˜ææ ×ð´ ÙàæèÜè ¼ßæ§üØô¢ âçãUÌ °·¤ ç»ÚUÌæÚU çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æü)Ñ ÂéçÜâ Ùð çÁÜæ ÂéçÜâ Âý×é¹ ßçÚU‹ÎýÂæÜ çâ¢ãU ·ð¤ ç¼àææ çÙ¼ðüàæ ÂÚU ¿Üæ§ü ×éçãU× ÌãUÌ »æ¢ß ×ôãUٷ𤠩UÌæǸU ×ð´ ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚU·ð¤ ßãUæ¢ âð °·¤ ÃØçÌ ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ·¤ÚU·ð¤ ©Uââð {z® ·ñ¤ŒâêÜ ß w®® ÙàæèÜè »ôçÜØæ¢ ÕÚUæ×¼ ·¤è ãñUÐ §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ÂéÜçâ Ùð ¥æÚUôÂè ·ð¤ ç¹ÜæȤ ÍæÙæ »éL¤ãUÚUâãUæ° ×ð´ ÏæÚUæ ww,{v,}z °Ù.ÇUè.Âè.°â °ÅU ÌãUÌ ×æ×Üæ ¼Áü ç·¤Øæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÙéâæÚU ÍæÙæ »éL¤ãUÚUâãUæ° ·ð¤ âãUæØ·¤ §¢SÂñÅUÚU »éÚUÜæÜ çâ¢ãU Ùð »æ¢ß ×ôãUÙ·ð ©UÌæǸU ×ð´ ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚU·ð¤ ßãUæ¢ âð ¥æÚUôÂè ·¤æ·¤æ ÏßÙ ©UÈü¤ çÂý¢â Âé˜æ Á»¼èàæ ÜæÜ ÏßÙ çÙßæâè âôÉUØæ¢ ßæÜè »Üè »éL¤ãUÚUâãUæ° ·¤ô ç»ÚUÌæÚU ·¤ÚU·ð¤ ©Uââð {z® ·ñ¤ŒâêÜ ÂæÚUßÙ SÂæâ, v®® »ôçÜØæ¢ çȤÙôÅUÜ ß v®® »ôçÜØæ¢ Üô×ôçÅUÜ ·¤è ÕÚæ×¼ ·¤è ãñUÐ

ÙæÎüÙü ÚÔUÜßð Âðâð´ÁÚU âç×çÌ ·ð¤ |ßð´ SÍæÂÙæ çÎßâ â×æÚUæðãU ×ð´ ×éØ ×ðãU×æÙ ãUæð´»ð ÇUè¥æÚU°× »æðØÜ È¤æçÁË·¤æ, ®| ¥ÂýñÜ Ñ ÙæÎüÙü ÚÔUÜßð Âðâð´ÁÚU âç×çÌ ·¤è °·¤ ÕñÆU·¤ SÍæÙèØ ÂýÌæ Õæ» ×ð´ ÂýŠææÙ ÇUæ. ¥×ÚU ÜæÜ ÕæƒæÜæ ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãéU§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ ØãU Èñ¤âÜæ ç·¤Øæ »Øæ ç·¤ âç×çÌ ·¤æ âæÌßæ´ SÍæÂÙæ çÎßâ v® ¥ÂýñÜ ·¤æð âéÕãU vv ÕÁð ¥æØü â×æÁ ×´çÎÚU ×ð´ ×ÙæØæ Áæ°»æÐ §Uâ â×ðÜÙ ·ð¤ ×éØ ×ðãU×æÙ ©UæÚU ÚÔUÜßð çȤÚUæðÁÂéÚU çÇUçßÁÙ ·ð¤ çÇUçßÁÙÜ ÚÔUÜßð ÂýÕ´Šæ·¤ °Ùâè »æðØÜ ãUæð´»ðÐ Ÿæè ÕæƒæÜæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ â×ÜðÙ ×ð´ âç×çÌ ·¤è âæÌ ßáü ·¤è Âýæç#Øæð´ ÂÚU Âý·¤æàæ ÇUæÜæ Áæ°»æÐ §Uâ ×æñ·ð¤ âç×çÌ ·ð¤ â´ÚUÿæ·¤ ß·¤èÜ ¿´Î ÎæÕǸæ, ×ãUæâç¿ß °ÇUßæð·ð¤ÅU ÕæÕê ÚUæ×, ©UÂæŠØÿæ ÚUæÁÂæÜ »é´ÕÚU, ÚUæ·ð¤àæ â¿Îðßæ, ÎèÙæÙæÍ ÇUæðÇUæ, ·¤æðáæŠØÿæ ÜèÜæŠæÚU àæ×æü, ·¤æ×ÚÔUÇU àæçQ¤, ÚUæÁ ç·¤àææðÚU ·¤æÜǸæ, ¥×ëÌ ÜæÜ ·¤ÚUèÚU, àææ× ÜæÜ »æðØÜ, âÌèàæ Šæè´»Ç¸æ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ

ȤæçÁË·¤æ, } ¥ÂýñÜÑ Â¢ÁæÕ âÚ·¤æÚ ¥æñÚ çàæÿææ ×¢˜æè çâ·¢¤ÎÚ çâ¢ãU ×Üê·¤æ mæÚæ Âýßðàæ ÂýæðÁðÅU ·¤è âȤÜÌæ ·¤æð ÎðæÌð ãUé° ¥ÂÚ Âýæ§×ÚUè S·ê¤Üæð´ ×ð´ ©UǸUæÙ ÂýæðÁðÅU ·¤è àæéM¤¥æÌ ·¤è Áæ ÚãUè ãUñÐ §â×ð´ ÀUÆUè âð ¥æÆUßè´ ·¤ÿææ ·ð¤ çßlæ‰æèü Áæð ç·¤âè æè ÂýçÌØæðç»Ìæ ×ð´ ææ» ÜðÙæ ¿æãUÌð ãUñ´, ·¤æð ÌñØæÚ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çßlæç‰æüØæð´ ·¤è ÌñØæÚUè ·ð¤ çÜ° ÕðâÜæ§Ù ÂÚUèÿææ ÜðÙð ·¤è ÌñØæçÚØæ¢ ×é·¤×Ü ·¤Ú Üè »§ü ãUñ´Ð §â â¢Õ¢Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè â¢Îè ŠæêçǸUØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÇUèÁè°â§ü ·¤æãUÙ çâ¢ãU ‹Ùê ·ð¤ çÎàææçÙÎðüàæ ¥æñÚ â×êãU âÚ·¤æÚUè S·ê¤Üæð´ ·ð¤ Âý×éææð´ ·¤æð çßlæç‰æüØæð´ ·ð¤ ÕðâÜæ§Ù ÂÚUèÿææ ÜðÙð ·ð¤ çÜ° ¥ŠØæ·¤æð´ ·¤è ÇU÷ØêçÅUØæ¢ Ü»æÙð â¢Õ¢Šæè âê¿Ùæ Îè »§ü ãUñÐ ØãU ÂÚUèÿææ ~ ¥ÂýñÜ âð Üè Áæ°»èÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ØãU ÂÚUèÿææ âæ×æçÁ·¤ çßcæØ ·ð¤ ™ææÙ ×ð´ ÕÉUæðÌÚUè ·¤ÚÙð ·ð¤ çÜ° Üè Áæ ÚãUè ãUñÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â çßcæØ ·¤è ÂÚUèÿææ ·¤æð ©UgðàØ Âê‡æü ¥æñÚ Ù·¤Ü ÚçãUÌ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ÅUè×æð´ ·¤æ »ÆUÙ ç·¤Øæ »Øæ ãUñÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â ÅUñSÅU mæÚæ ØçÎ ç·¤âè æè Âý·¤æÚ ·¤è ¥ÙÎðæè Âæ§ü ÁæÌè ãUñ Ìæð ©Uâ ·¤×ü¿æÚUè ·ð¤¤ çßL¤h âÌ ·¤æÚüßæ§ü ·¤è Áæ°»èÐ

◊ŸÊ⁄¥U¡Ÿ Á∑§ÿÊ– ßU‚ ◊Ê∑§ ¬⁄U ¬˝äÊÊŸ ¡ª‚Ë⁄U ÁÕ¥Œ, ‚⁄U¬¥ø ‚ÈŸË‹ ∑ȧ◊Ê⁄U, «U⁄UÊ ’Ê’Ê ÷Í◊áÊ ‡ÊÊ„U ¬˝äÊÊŸ •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¡ªŒË‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U Ÿ⁄‘UªÊ ¬˝äÊÊŸ, ¬Ífl¸ ‚⁄U¬¥fl ◊È¥‡ÊË ⁄UÊ◊, ‚⁄UflŸ ∑ȧ◊Ê⁄U, ⁄UÊ∑§‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U •ÊÁŒ Ÿ ◊„U◊ÊŸÊ¥ ∑§Ê ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ’Ê’Ê ¡Ë ∑§Ê •≈ÍU≈U ‹¥ª⁄U ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ÂÚUSßæÍü âÖæ mUæÚUæ Ü»æØæ »Øæ çÙàæéË·¤ Áæ´¿ çàæçßÚU

çàæÿæ ×¢˜æè Ùð ÚUæcÅþUèØ âðßæ ØôÁÙæ ·¤æ ßæÜ¢çÅUØÚU âôçßÙæÚU ç·¤Øæ çÚUÜèÁ çàæÿææ ×¢˜æè Ùð âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ·¤è ¥ôÚU âð ÌñØæÚU ç·¤° âôçßÙæÚU ·¤è Âýàæ¢âæ ·¤è çȤÚUôÁÂéÚU, } ¥ÂýñÜ (ÚUæ·ð¤àæ àæ×æüU)Ñ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü (ÜǸU·ð¤) çȤÚUôÁÂéÚU ·ð¤ ÚUæcÅþUèØ âðßæ ØôÁÙæ ØêçÙÅU ·¤è ¥ôÚU âð S·ê¤Ü ·¤è »çÌçßçÏØô´ ÂÚU ¥ÏæçÚUÌ ÌñØæÚU ç·¤Øæ »Øæ âôçßÙæÚU »Ì ç¼ßâ ßæÜ¢çÅUØÚU ·¤ô ¢ÁæÕ ·ð¤ çàæÿææ ×¢˜æè â.çâ·¢¤¼ÚU çâ¢ãU ×Üê·¤æ Ùð »Ì ç¼ßâ ¿¢ÇUè»É¸U ·ð¤ ç·¤âæÙ ÖßÙ ¿¢ÇUè»É¸U ×ð´ çÚUÜèÁ ç·¤ØæÐ §â ¼õÚUæÙ çàæÿææ ×¢˜æè Ùð Á»¼è ÂæÜ çâ¢ãU Âýô»ýæ× ¥çÏ·¤æÚUè ·¤è ¥ôÚU âð çÙÁè ç¼Ü¿SÂè âð ÌñØæÚU ·¤ÚUßæ° §â âôçßÙæÚU ·¤è Âýàæ¢âæ ·¤è »§ü ¥õÚ ·¤ãUæ »Øæ ç·¤ ØãU ·¤æØü ÀUæ˜æô´ ·¤ô ßæÜ¢çÅUØÚU ÕÙæ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ ÖèÌÚU ÀUèÂè ãéU§ü ÂýçÌÖæ ·¤ô ©UÁæ»ÚU ·¤ÚUÙð ×ð´ ¥±× Öêç×·¤æ ¥¼æ ·¤ÚÔU»æ ¥õÚU ÙõÁßæÙô´ ·¤ô âãUè ç¼àææ ¼ð·¤ÚU â×æÁ ×ð´ âðßæ ·¤ÚUÙ ·ð¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ â·ð¤»æÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU ·¤æãUÙ çâ¢ãU ‹Ùé ÇUè.Áè.°â.§ü ¢ÁæÕ, ×ñÇU× ¥¢ÁÜè ÖæßǸUæ çÂý¢âèÂÜ âç¿ß (°ðÁé·ð¤àæÙ), ÚUôàæÙ ÜæÜ âê¼ ÇUæØÚñUÅUÚU °â.âè.§ü.¥æÚU.ÅUè, ¼àæüÙ çâ¢ãU çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè, ¥×ëÌÂæÜ çâ¢ãU ÖÅ÷UÅUè çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè, °.°â.Âè.ÇUè, â×êãU ¢ÁæÕ ·ð¤ ×¢ÇUÜ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè, çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè ß ¿ÚU‡æÁèÌ çâ¢ãU ÚUæÁ â¢Â·ü¤ ¥çÏ·¤æÚUè Øéß·¤ âðßæ°ð´ çßÖæ» Â¢ÁæÕ, »éÚU¼è çâ¢ãU ÖÅ÷UÅUè âãUæØ·¤ Âýô»ýæ× âÜæãU·¤æÚU çÚUÁÙÜ ·ð¤‹Îý ¿¢ÇUè»É¸U, ÕÜÕèÚU çâ¢ãU Üñ¿ÚUæÚU, ×ÙÁèÌ çâ¢ãU Üñ¿ÚUæÚU, âÌÂæÜ çâ¢ãU Üñ¿ÚUæÚU, Ïç×ü‹Îý ⿼ðßæ çÁÜæ »æ§üÇU ·¤õ´âÜÚU, ¥¢»ýðÁ çâ¢ãU Âýô»ýæ× ¥çÏ·¤æÚUè ×õÁê¼ ÍðÐ

Èñ¤ÇUÚðàæÙ ÂýŠææÙ ·¤æð Îè çßÎæØ»è ÂæÅUèü »§ÊÁ¡À∑§Ê, } •¬˝Ò‹— ª¡≈U«U ∞fl¢ ŸÊŸ ª¡≈U«U ߢ¬‹Êß¡ »Ò§«U⁄‡ÊŸ mÊ⁄Ê Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ ∆UÊ∑§⁄ ŒÊ‚ ∑§Ë ‚flÊÁŸflÎÁà ◊ÊÒ∑§ ÁflŒÊÿªË ¬Ê≈U˸ ‹fl‹Ë ⁄S≈UÊ⁄¥≈U ◊¥ ∑§Ë ªß¸– ß‚ •fl‚⁄ ¬⁄ ‚¢’ÊÁäÊà ∑§⁄Ã Á«Uå≈UË ‚Ë∞◊•Ê ŒÁfl¢Œ⁄ èÊÈP§‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ üÊË ∆UÊ∑§⁄ ŒÊ‚ Ÿ •¬ŸË ‚Áfl¸‚ v~|~ ‚ ‡ÊÈM§ ∑§Ë âÊË •ÊÒ⁄ fl„U •Ê¡ ∞‚«UË•Ê ‚flÊÁŸflÎà „UÈ∞ „UÒ¥– ©Uã„UÊ¥Ÿ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ „UÃÈ „U◊‡ÊÊ „UË ÁŒÿÊ– ß‚∑§ •‹ÊflÊ fl„U äÊÊÁ◊¸∑§ ∑§ÊÿÊ¸ ◊¥ èÊË •ÁäÊ∑§ ‚ •ÁäÊ∑§ èÊʪ ‹Ã ⁄„U– ß‚ •fl‚⁄ ¬⁄ Á¬˝¢Á‚¬‹ ¡ª‚Ë⁄ Á‚¢„U Áø◊ŸflÊ‹Ê, ªÈ⁄ø⁄Ÿ Á‚¢„U ◊È‚ÊÁ»§⁄, ¬Íáʸ ø¢ŒU Á’‚⁄flÊ‹, •Ê◊¬˝∑§Ê‡Ê, ∑§ÊcÊÊäÿˇÊ ⁄◊‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄, ‚ÈèÊÊcÊ ø¢º˝, ‚¢ŒË¬ ø¢Œ, ‚ȇÊË‹ ∑ȧ◊Ê⁄, ‚¢ŒË¬ ∑ȧ◊Ê⁄, ¬˝tUÊŒ fl ªáÊ◊Êãÿ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ¬Èc¬ ªÈë¿U èÊ¥≈U ∑§⁄ ©Uã„U¥ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ–

âè.âñ. S·ê¤Ü âÄØÎæßæÜæ ×ð´ ·¤ÚUßæ§üU ¿æÅüU ×ðç·´¤» ÂýçÌØæðç»Ìæ

Úæ×æ؇æ ÂæÆU ·ð¤ ææð» ¥æÁ

¥ÕæðãUÚU, } ¥ÂñýÜ (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ çßE SßæS‰Ø çÎßâ ÂÚU »Ì çÎßâ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè ·ð¤ çÙÎðüàææð´ ÂÚU »æ´ß âÄØÎßæÜæ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âñ·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ çßàæðá ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×ð´ Õ“ææð´ ·ð¤ Õè¿ ¿æÅüU ×ðç·´¤» ÂýçÌØæðç»Ìæ ·¤ÚUßæ§üU »§üUÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ç´ýâèÂÜ ÂêÙ× ·é¤×æÚUè Ùð Õ“ææð´ ·¤æð çßE SßæS‰Ø çÎßâ ·¤æ ×ãUˆß ÕÌæØæ ÁÕç·¤ ÜñB¤ÚUæÚU ç·¤àææðÚUè ÜæÜ Ùð Õ“ææð´ ·¤æð ÜÇU ÂýñàæÚU ·¤æð ·´¤ÅUþæðÜ ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎèÐ

ȤæçÁË·¤æ, } ¥ÂýñÜÑ ¥æÉUçÌØæ °âæðçâ°àæ٠ȤæçÁË·¤æ mæÚæ Ù° âèÁÙ ·¤è àæéM¤¥æÌ ×æñ·ð¤ Ÿæè Úæ×æ؇æ ÂæÆU ·ð¤ ææð» ~ ¥ÂýñÜ ·¤æð ÇUæÜð Áæ°¢»ðÐ §â â¢Õ¢Šæè ·¤æØü·ý¤× âéÕãU v® ÕÁð âðçÌØæ ÕÎÁü Îé·¤æÙ Ù¢ÕÚ {y ÂÚU ·¤ÚßæØæ Áæ°»æÐ

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ /§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ â×æÁ âðßè â´SÍæ ÂÚUSßæÍü âÖæ ·¤è ÌÚUȤ âð »æ´Šæè Ù»ÚU ×ð´ ¿Ü ÚUãUè çÇUSÂð´âÚUè ×ð´ ×ñÇUè·¤Ü ·ñ¤Â ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Çæ. çÌÜ·¤ÚUæÁ ·¤é×æÚU Ùð ×ÚUèÁæð ·¤æ ¿ñ·¤¥Â ç·¤ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU âÖæ ·ð¤ âÎSØ ÚUæðàæÙ ÜæÜ ·é¤×æÚU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ñ´¤Â ×ð´ ~® ×ÚUèÁæð´ ·¤æ ¿ñ·¤¥Â ·¤ÚU ©U‹ãð´U ×éÌ Îßæ§UØæ´ Îè »§üU ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ¥æÎàæü ·é¤×æÚU ÇêU×ÇUæ, ÚUæðàæÙ ÜæÜ ·¤é×æÚU, »éÚU¿ÚU‡æ çâ´ãU ·¤×èçÚUØæ, çßÁØ ÀUæÕǸæ, ×æðãUÙ ÜæÜ ·é¤P¤Ç¸, ·¤èçÌü ßæÅUâ, ÚUæðçÕÙ ßæÅUâ, ×ñÇU× àæçÜÙè àæ×æü âçãUÌ ¥‹Ø âÎSØ ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ

Îæð Üæð»æð´ ·¤è çÁ‹Î»è ÚUæðàæÙ ·¤ÚU »° Sß»èüØ ¥×ÚU ÜæÜ »ýæðßÚU ȤæçÁË·¤æ } ¥ÂýñÜÑ ¥æ´¹ð´ ãñ´U Ìæð ÁãUæÙ ãñU ·ð¤ àææEÌ âˆØ ·¤æð Âý×æç‡æÌ ·¤ÚUÙð ß §Uâ·¤è ÂêíÌ ·ð¤ çÜ° Ù»ÚU ·¤è âæ×æçÁ·¤ â´SÍæ âæðàæÜ ßðËÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè ¥ÂÙæ ×ãUˆßÂê‡æü Øæð»ÎæÙ ÇUæÜ ÚUãUè ãñUÐ âæðâæØÅUè mUæÚUæ ¿Üæ° Áæ ÚUãðU Ùð˜æÎæÙ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ¥´Ì»üÌ Ùð˜æÎæçÙØæð´ ·¤è âê¿è ×ð´ Sß. ¥×ÚU ÜæÜ »ýæðßÚU ·¤æ Ùæ× w®w ßð´ SÍæÙ ÂÚU ¥´ç·¤Ì ãUæð »Øæ ãñUÐ âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÚUæÁ ç·¤àææðÚU ·¤æÜǸæ ß ÂýæñÁðÅU ÂýÖæÚUè âéÚñUÙ ÜæÜ ·¤ÅUæçÚUØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ »Ì ÚUæç˜æ âðßæçÙßëæ ¥ŠØæ·¤ ¥×ÚU ÜæÜ »ýæðßÚU ßæâè ·ñ¤Üæàæ Ù»ÚU »Üè Ù´ÕÚU y §üU ·ð¤ ÎðãUæßâæÙ ·ð¤ ©UÂÚUæ´Ì ×æSÅUÚU ·ð¤EßæÙ´Î ßæÅUâ ß ¥àææð·¤ ÁéÙðÁæ ·¤è ÂýðÚU‡ææ âð ©UÙ·ð¤ âéÂé˜ææð´ ç·¤àææðÚU ·é¤×æÚU »ýæðßÚU ¥çŠæ·¤æÚUè Âè.°Ù.Õè., çßÁØ ·é¤×æÚU »ýæðßÚ, ¥EÙè ·é¤×æÚU »ýæðßÚU ß ÚUæ·ð¤àæ ·é¤×æÚU »ýæðßÚU Ùð ©UÙ·ð¤ Ùð˜æÎæÙ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° âæðâæØÅUè ·ð¤ ·¤æð ÂýæñÁðÅU ¥çŠæ·¤æÚUè ÚUçß ÁéÙðÁæ ß ßçÚUDU ©UÂæŠØÿæ ¥×ëÌ ÜæÜ ·¤ÚUèÚU âð â´Â·ü¤ ç·¤ØæÐ âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥æ»ýãU ÂÚU àææãU âÌÙæ× Áè °â »ýè٠Ȥæðâü ×ÜæðÅU àææ¹æ ·ð¤ çßÁØ ·é¤×æÚU ·¤è ÅUè× Ùð â´SÍæ ·ð¤ ÂÎæçŠæ·¤æçÚUØæð´ ¥àææð·¤ ×æð´»æ, ×ÙæðãUÚU ÜæÜ âé¹èÁæ ß â´Îè ¥ÙðÁæ ·ð¤ âãUØæð» âð ×ëÌ·¤ ·ð¤ ƒæÚU Áæ·¤ÚU ©UÙ·ð¤ Ùð˜æ ÂýˆØæÚUæð‡æ ãðUÌé â´ÚUçÿæÌ ·¤ÚU çÜ°Ð

ÙãUÚU ×ð´ ç»ÚÔU Õ“ææð´ ·¤è S×ëçÌ ×ð´ | çÎßâèØ ·¤Íæ ãUé§üU â´Âóæ âèÌæð »é‹Ùæð, } ¥ÂýñÜ (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ â×èÂßÌèü »æ´ß ·ð¤ÚUæ ¹ðÇ¸æ ·ð¤ Øéß·¤ Îè·¤ ·é¤×æÚU ©UÈü¤ ¥ÁØ ß âæçãUÕ ÚUæ× çÁâ·¤è »Ì çÎÙæð´ ÙãUÚU ×ð´ ç»ÚUÙð âð ×æñÌ ãUæ𠻧üU Íè ·¤è S×ëçÌ ×ð´ °·¤ ¥ÂýñÜ âð ¿Ü ÚUãUè´ | çÎßâèØ Ÿæè ×Î Öæ»ßÌ ·¤Íæ ·¤æ ¥æÁ â×æÂÙ ãUæð »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Âý×é¹ ·¤Íæ ßæ¿·¤ Âý×æðÎ Áè Ùð ŸæhæÜé¥æð´ ·ð¤ â×ÿæ Ÿæè ×Î Öæ»ßÌ ·ð¤ »éɸ ÚUãUSØ ©UÁæ»ÚU ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÂýˆØð·¤ Šæ×ü Âýð× ·¤æ â´Îðàæ ÎðÌæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ª´¤¿ Ùè¿ ß ÁæÌ ÂæÌ ·ð¤ ÖðÎÖæß â𠪤ÂÚU ©UÆU·¤ÚU ÂýÖé ·¤æ S×ÚU‡æ ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØðÐ â×æÁ ×ð´ ÃØæ# ÕéÚUæ§üUØæð´ ·¤æð â×æ# ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØðÐ §Uâ ·¤Íæ ·ð¤ ¥æØæðÁÙ ×ð´ ÕæÕæ ÚUæ× Îðß âç×çÌ ß »æ´ß ´¿æØÌ ·¤æ çßàæðá Øæð»ÎæÙ ÚUãUæÐ â×æÂÙ â×æÚUæðãU ×ð´ âç×çÌ ·ð¤ ÂýŠææÙ ¥×è ¿´Î âÚU´¿ ·ë¤c‡ææ Îðßè, ¥æâæ ÚUæ×, âæŠæé ÚUæ×, âæðãUÙ ÜæÜ, ßðÎ Âý·¤æàæ, ãUæ·¤× ¿´Î, ×Ùè ÚUæ×, ©UÎØ ÚUæ×, Âýð× ·é¤×æÚU, ·ë¤c‡æ ·é¤×æÚU, Ù´ÕÚUÎæÚU Šæ×üßèÚU, ÕêÅUæ ÚUæ×, ×çãU×æ çâ´ãU, ÇUæ. âéÖæá¿´Îý, Üÿׇæ ÚUæ×, Âê‡æü¿´Î, ÚUæ× ·é¤×æÚU, ÂæÜæ ÚUæ×, Èê¤Üæ ÚUæ×, Ö»ßæÙ Îæâ, ×æðãUÙ ÜæÜ, â”æÙ ·é¤×æÚU, âé¹ ÚUæ×, ç»ÎæßÚUè Îðßè, ×´Áê Îðßè, ãðUÌ ÚUæ×, ÕëÁ ×æðãUÙ ·¤æ âãUØæð» ÚUãUæÐ


4

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

Sß. Áæð»ð‹Îý âðçÌØæ ·¤è S×ëçÌ ×ð´ Ü»æØð ·ñ´¤Â ×ð´ vz® ×ÚUèÁ ÂæØð »Øð ¥æÂÚÔUàæÙ Øæð‚Ø

©UÎ÷ƒææÅUÙ ©UÂÚUæ´Ì âãUØæð» ·¤æð¥æÂÚÔUçÅUß âæðâæØÅUè Ùð àæéM¤ ç·¤Øæ y çÎßâèØ ÜæðÙ ×ðÜæ

·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè Ùð ÜæØ´â ÜÕ ·¤æð â×æÁ âðßæ ·ð¤ çÜØð çÎØð Îæð Üæ¹

ȤæçÁË·¤æ, ®| ¥ÂýñÜÑ ÜæØ¢â ÜÕ ÕæÇUüÚ ·¤è ¥æðÚ âð S‰ææÙèØ Ÿæè âæŠæê ¥æŸæ× ×ð´ Sß. ÂæcæüÎ æ檤 Áæð绢ÎÚ ÜæÜ âðçÌØæ ·¤è ØæÎ ×ð´ ©UÙ·ð¤ ÂçÚßæÚ ·ð¤ âãUØæð» âð Ùð˜æ ÚUæð» Á梿 °ß¢ ¥æÂÚðàæÙ ·ñ´¤Â ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ·ð¤ ÂýçÌçÙçŠæ ·ð¤ M¤Â ×´ð ÅþU·¤ ¥æÂÚÔUÅU ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÂÚU×ÁèÌ çâ´ãU ßñÚUǸ àææç×Ü ãéØðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè ’Øæ‡æè Ùð ȤæðÙ ÂÚU â×æÚUæðãU ×ð´ àææç×Ü Ùæ ãæðÙð ·¤è ¥ÂÙè

×ÁÕêÚUè ÕÌæÌð ãéØð ÜÕ ·¤æð â×æÁ âðßè ·¤æØæð´ü ·ð¤ çÜØð Îæð Üæ¹ L¤ÂØð ÎðÙð ·¤è ƒææðá‡ææ ·¤ÚUÙð ·ð¤ Ÿæè ßñÚUǸ ·¤æð çÙÎðüàæ çÎØðÐ ÜÕ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÇUæ. âÌèàæ ·¤ÅUæçÚØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·ñ´¤Â ×ð´ Üæآ⠥æ§ü ·ð¤ØÚ âð´ÅUÚ ÁñÌæð â𠧢¿æÁü ÙÚðàæ ç×æÜ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ¥æ§ü ÇUæÅUÚ çÙçŠæ »»ü ¥æñÚ ©UÙ·¤è ÅUè× Ùð ÀUãU âæñ ×ÚUèÁæð´ ·¤è ¥æ¢ææð´ ·¤è Á梿 ·¤èÐ ©UÙ×ð´ âð vz® ×ÚUèÁ ¥æÂÚðàæÙ Øæð‚Ø Âæ° »° çÁٷ𤠥æÂÚðàæÙ ¥æ»æ×è ÌèÙ çÎÙ ×ð´ ÁñÌæð Üð Áæ·¤Ú ·¤Úßæ° Áæ°¢»ðÐ ·ñ´¤Â ·¤æ ¥æØæðÁÙ

®~ ¥ÂýñÜ w®vx

ÂýæðÁðÅU ¿ðØÚ×ñÙ â¢Îè ×P¤Ç¸U, ¥àææð·¤ ç»ÜãUæð˜ææ, ·¤æð-ÂýæðÁðÅU ¿ðØÚ×ñÙ ¥àææð·¤ âðÆUè ß ÙèÚÁ ·¤æ×Úæ ·¤è ÎðæÚðæ ×ð´ ç·¤Øæ »ØæÐ ×ÚUèÁæð´ ·¤è ÚçÁSÅUþðàæÙ ×ð´ °×°Ü ÕÁæÁ, ÂéL¤cææðæ× ŠæßÙ, â¢Îè âðçÌØæ, ¥ç×Ì ßæÅU÷â Ùð âãUØæð» ç·¤ØæÐ Á梿 âð ÂãUÜð ×ÚUèÁæð´ ·ð¤ ÜñÕ ÅUðSÅU âç¿ß ÇUæ. Îè·¤ ·é¤P¤Ç¸ ß ÚæãUéÜ ·¤ÅUæçÚØæU Ùð ç·¤ØðÐ ¥æØæðÁÙ ×ð´ ÜÕ ·ð¤ âÎSØ ¥ç×Ì ÁéÙðÁæ, çÚŒÂê ŠæßÙ, ¥ç×Ì ßæÅU÷â ß âéææcæ âæ©U¢ÇU âçßüâ ßæÜæð´ Ùð âãUØæð» ç·¤ØæÐ

ȤæçÁË·¤æ, ®| ¥ÂýñÜ Ñ ÿæð˜æ ·¤è ÂãUÜè è SÅðUÅU ·´¤¿Ù ÌæÚUæ ×ËÅU ·¤æð-¥æÂÚÔUçÅUß ãUæðÅUÜ ·ð¤ âæðâæØÅUè ÖÃØ â×æÚUæðãU âãUØæð» ·¤æð¥æÂÚÔUçÅUß ×ð´ ãUé¥æ âæðâæØÅUè ·¤æ âæðâæØÅUè ¥æÁ SÍæÙèØ ·¤æØæüÜØ ·¤æ ¥ÕæðãUÚU ÚUæðǸ ÂÚU ·´¤¿Ù ÌæÚUæ ©UÎ÷ƒææÅUÙ ãUæðÅUÜ ·ð¤ âæ×Ùð Õýæ´¿ ¥æçȤ⠷¤æ àæéÖæÚ´UÖ ãé¥æÐ §Uâ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéØð âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÙèÚUÁ àæ×æü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âæðâæØÅUè çÇUÂæðçÁÅU ÌÍæ ÜæðÙ ·¤æ ×éØ ·¤æØü ·¤ÚUÌè ãñUÐ çÁâ×´ð âæðâæØÅUè ·¤è ×éØ ØæðÁÙæ°´ »éËÜ·¤ ØæðÁÙæ ÌÍæ Îé·¤æÙÎæÚUæð´ ·ð¤ çÜØð ÎñçÙ·¤ Á×æ ØæðÁÙæ ãñUÐ §Uâ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ ãUÚU Âý·¤æÚU ·ð¤ ÃãUè·¤Ü ÜæðÙ ·ð¤ çÜØð âæðâæØÅUè Ùð ¥æÁ âð ÃãUè·¤Ü ÜæðÙ ×ðÜæ àæéM¤ ç·¤Øæ ãñU, Áæðç·¤ Ü»ÌæÚU ¿æÚU çÎÙ Ì·¤ ¿Üð»æÐ §Uâ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ âæðâæØÅUè ÁËÎè ãUè ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ ¥æâÂæ⠷𤠧UÜæ·¤æðð´ ×ð´ ·¤§üU Õýæ´¿ð´ ¹æðÜÙð ·¤è ØæðÁÙæ ãñUÐ

âßü çàæÿææ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÌãUÌ çß·¤Üæ´» Õ“ææð´ ×ð´ çßÌçÚUÌ ãUæð´»ð ·ë¤ç˜æ× ¥´»Ñ ŠæêçǸØæ çÁÜð ×ð´ Ü»Ùð ßæÜð ·ñ´¤Âæð´ ·¤è ÌæÚUè¹æð´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè Ùð ·¤è ƒææðçáÌ È¤æçÁË·¤æ, ®| ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð çÁÜæ çàæÿææ ·¤×Üæ Îðßè ¥æñÚU ¥æðÂè çÍ´Î ãUæð´»ðÐ §Uâè è â´Îè ·é¤×æÚU ŠæêçǸØæ Ùð Âý·¤æÚU ȤæçÁË·¤æ ×ð´ Ü»Ùð ßæÜð ·ñ´¤Â ¥ÂýñÜÑ âßü çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚU ÕÌæØæ ç·¤ âßü çàæÿææ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ×ð´ §´U¿æÁü ÕèÂè§üU¥æð ¥æð×Âý·¤æàæ çÍ´Î UØêÜ ¥ÙéâæÚU çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ¥æñÚU âãUØæð»è ÕèÂè§üU¥æð ¥àææð·¤ ÙæÚ´U» ¥çÖØæÙ ÌãUÌ ¿Ü çàæÇ÷ çßàæðá ÁM¤ÚUÌ ßæÜð Õ“ææð´ ·¤æð âãUæØ·¤ ãUæð´»ðÐ çÁÜæSÌÚU ÂÚU §UÙ ·ñ´¤Âæ𴠷𤠧´U¿æÁü ÚUãðU ¥æ§üU§üUÇUè âæ××ýè ß ¥‹Ø âæ×æÙ çÁÜæ ÂýæðÁðÅU çßàæðá çàæçßÚU ܻ淤ÚU ·¤æð¥æçÇüUÙðÅUÚU ÂÚUçß´ÎÚU ·´¤ÂæÙð´ÅU ·ð¤ { âð çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çâ´ãU ¥æñÚU çÁÜæ ©U ‹ ãU æ ð ´ Ù ð ÕÌæØæ ç·¤ §U â ·ð ¤ ¥æ§üU§üÇUè ·¤æð¥æçÇüUÙðÅUÚU v} ßáü ·ð¤ ÂɸU ÚUãðU çÜ° ÌãUâèÜ SÌÚU ÂÚU çÙàææ´Ì ¥»ýßæÜ ·¤æð çßàæðá ÁM¤ÚUÌ ßæÜð çßçÖóæ Üæ·¤æð´ ·ð¤ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ §Uâ çàæÙæÌ ç·¤° »° Õ“ææð´ â´Õ´Šæè ¥‹Ø ÁæÙ·¤æÚUè Õ“ææð´ ·ð¤ çÜ° ·ð¤ ·ñ´¤Â çÁâ×ð´ vv ¥ÂýñÜ ÎðÌð ¥æ§üU§üUÇUè ¥Õæð ã U Ú U âÚU · ¤æÚU è âèçÙØÚU ·¤æð ¥ æçÇü U Ù ð Å U Ú U çÙàææ´Ì â´ØéQ¤ çàæÿææ ·ð¤ âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ÜǸ·ð¤ ×ð´ ¥»ýßæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©UgðàØ ·¤æð ÂêÚUæ ¥ÕæðãUÚU-v, Îæð ÂÚU ¹é§üUØæ´ §UÙ ·ñ´¤Âæð´ ·ð¤ çÜ° âÚUßÚU, vw ¥ÂýñÜ âßü çàæÿææ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° çàæÿææ ÁÜæÜæÕæÎ »éL¤mUæÚUæ çâ´ãU âÖæ ×ð´ ¥çÖØæÙ ¥æñâæ×æÙ ÚU ¥çÜ×·¤æð ·´¤ÂÙè ß »éL¤ãUÚUâãUæØ-x ¥æñÚU vz ·¤æÙÂéÚU mUæÚUæ çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ÂãUÜð çßÖæ» ·ð¤ Üæ·¤v,w ¥ÂýñÜ âÚU·¤æÚUè âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè ×éãñUØæ ·¤ÚUßæØæ Áæ ¿é·¤æ ãñUÐ çÁâ×ð´ ÇUæØÚÔUÅUÚU ÁÙÚUÜ S·ê¤Ü ÜǸ·ð¤ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ Üæ·¤ ÅþUæ§üU âæ§Uç·¤Ü, ÃãUèÜ ¿ðØÚU, ·ñ¤ÜèÂÚU, w ·ð¤ çßàæðá ÁM¤ÚUÌ çàæ·´¤Áð, ÕÚÔUÜ âÜðÅU ¥æñÚU ÕÚÔUÜ ·ð¤Ù S·ê¤Ü çàæÿææ ·¤æãU٠ȤæçÁË·¤æ-v, ßæÜð Õ“ææð´ ·¤æð âãUæØ·¤ âæ×»ýè ß ¥æçÎ àææç×Ü ãñUÐ çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ©UÂÚUæðQ¤ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §UÙ ·ñ´¤Âæð´ ×ð´ çâ´ãU Âóæê ·ð¤ âæ×æÙ ·ñ´¤Âæð´ ·¤æð âȤÜÌæ Âêßü·¤ â´Âóæ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ßÜ ßãUè´ Õ“æð àææç×Ü ç·¤° »° ãñ´U, çÎàææçÙÎðüàææð´ ¥ŠæèÙ ·ð¤ çÜ° çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè â´Îè çÁÙ·¤æð çâÌ´ÕÚU ×ãUèÙð ×ð´ Ü»ð çǸØæ mUæÚUæ â×êãU Üæ·¤ çàæÿææ Âýæ§U×ÚUè ¥âðâ×ð´ÅU ·ñ´¤Âæð´ ÎæñÚUæÙ ×æçãUÚU ÇUæÅUÚUæð´ çÙàæéË·¤ çàæÿææ Šæê¥È¤âÚU æð´ ·¤æð ˜æ ÁæÚUè ·¤ÚUÌð ¥ÕæðãUÚU ·¤è ÅUè×æð´ ¥æñÚU ÅñUÙèçàæØÙæð´ mUæÙæ âæ×»ýè çßÌÚU‡æ ×ð´ ·ñ´¤Â ·¤æ §´U¿æÁü ÕèÂè§üU¥æð ¥àææð·¤ çàæÙæÌ ·¤è »§üU ÍèÐ Ÿæè ¥»ýßæÜ Ùð ÉUæðâèßæÜ ¥æñÚU âãUØæð»è ÕèÂè§üU¥æð ÕÌæØæ ç·¤ âßü çàæÿææ ¥çÖØæÙ çÙØ×æð´ ·ñ´¤Âæð´ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ×çã´UÎÚU ·¤æñÚU ·¤æð ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ ÌãUÌ ¥æÙð ßæÜð ÜæÖÂæ˜æè Õ“ææð´ ·¤æð ×ð´ §´U¿æÁü ÕèÂè§üU¥æð ¥æÙð ÁæÙð ·¤æ ç·¤ÚUæØæ ¥æñÚU çÚUȤÚÔUàæ×ð´ÅU ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ÁÜæÜæÕæÎ ¥àææð·¤ ÙæÚ´U» ¥æñÚU âãUØæð»è ÕèÂè§Uü¥æð ×éãñUØæ (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

´ÁæÕ ·¤æ´»ýðâ ¥ŠØÿæ ·ð¤ ÎæñÚÔU â´Õ´Šæè ¿æñ. ã´Uâ ÚUæÁ ÁæðâÙ Ù𠷤活ýðâ ß·ü¤ÚUæ´ð ·¤æð ç·¤Øæ Üæ×Õ´Î

ãUæ´ðÇUæ ·´¤ÂÙè mUæÚUæ âèâéÕ ÁßæÙæð´ ·¤æð Îè ÅþñUçȤ·¤ çÙØ×æð´ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÕæðãUÚU, } ¥ÂñýÜ (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ âè×æ âéÚUÿææ ÕÜ ·ð¤ âðÅUÚU ×éØæÜØ ×ð´ âæð×ßæÚU ·¤æð ÇUè¥æ§üUÁè ¥EÙè ·é¤×æÚU àæ×æü Ùð ãUæ´ÇUæ ·´¤ÂÙè mUæÚUæ ÂýæØæðçÁÌ âǸ·¤ âéÚUÿææ ¥çÖØæÙ ·¤æ àæéÖæÚ´UÖ ç·¤ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU çßE SßæSÍØ â´»ÆUÙ mUæÚUæ ÌñØæÚU ·¤è »§üU ÇUæØé×´ðÅUÚUè çȤË×ð´ çιæÌð ãU°é âæߊææÙ ç·¤Øæ »Øæ ç·¤ ÂýçÌçÎÙ »ñÚU çß·¤æâàæèÜ Îðàææð´ ×ð´ ØæÌæØæÌ çÙØ×æð´ ·¤è ÂæÜÙæ Ù ·¤ÚÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ãUÁæÚUæð´ Üæð» ¥ÂÙð Âýæ‡æ Øæ àæÚUèÚU ·ð¤ ·¤§üU ×ãUˆßÂê‡æü ¥´» »ßæ ÕñÆUÌð ãñ´Ð çßàæðá™ææð´ Ùð ·¤ãUæ

ç·¤ àæÚUæÕ ¥Íßæ ¥‹Ø ç·¤âè Ùàæð ·ð¤ âðßÙ ·ð¤ ©UÂÚUæ´Ì ßæãUÙ ¿ÜæÙæ ¹ÌÚÔU âð ¹æÜè ÙãUè´ ãñU, ØãU ·¤æÙêÙÙ ¥ÂÚUæŠæ Öè ãñUÐ çȤË×æð´ ·ð¤ âãUæÚÔU ØãU æè ÎàææüØæ »Øæ ç·¤ ÌðÁ »çÌ âð »æÇ¸è ¿ÜæÙæ ·é¤ÀU ÿæ‡ææð´ ·ð¤ çÜ° ÖÜð ãUè ¥æ´ÙçÎÌ ·¤ÚUÙð ßæÜæ ãUæð Üðç·¤Ù ØãU ÁæÙÜðßæ ãUæð â·¤Ìæ ãñUÐ ×æñÌ âð ÎðÚUè ÖÜè ·¤æ çâhUæ´Ì ·¤Öè ÙãUè´ ˆØæ»Ùæ ¿æçãU°Ð ÚUæ§üUçÇ´U» ÅþðUÙÚU ·¤æ ÂýÎàæüÙ ×æÇUüÙ ãUæ´ÇUæ ·ð¤ â´¿æÜ·¤ »´»æŠæÚU Õæ´âÜ ß ©UÙ·ð¤ ÕðÅðU ÂéÙèÌ Õæ´âÜ ·ð¤ âãUØæð» âð ·¤ÚUÌð ãéU° â×ÛææØæ »Øæ ç·¤ ç·¤âè Öè

‘π‰ Âπ‘≈‚∂ ¡≈͉∂ Ù«‘ «Úæ⁄ «È√≈È ’ßÍÈ∆∫

¥æØé ß»ü ·¤æ ÃØçQ¤ Øæ Õ“ææ ÇUþæ§üUçß´» âè¹ â·¤Ìæ ãñU Üðç·¤Ù ©Uâð ÅþñUçȤ·¤ â´·ð¤Ìæð´ ß âéÚUÿææ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ¥ßàØ ãUæçâÜ ·¤ÚUÙè ¿æçãU°Ð ßæãUÙ ¿ÜæÌð â×Ø ×æðÕæ§üUÜ È¤æðÙ âéÙÙð ß çÕÙæ ãðUË×ðÅU Îæð ÂçãUØæ ßæãUÙ ¿ÜæÙð ·ð¤ ÂýçÌ Öè âæߊææÙ ç·¤Øæ »ØæÐ ÇUè¥æ§üUÁè àæ×æü Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâð °·¤ çÎßâèØ çàæçßÚU ȤæçÁË·¤æ ß ÁÜæÜæÕæÎ ×ð´ æè ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øð Áæ ÚUãðU ãñ´U Ìæç·¤ Õè°â°È¤ ·ð¤ ÁßæÙ ØæÌæØæÌ âéÚUÿææ ·ð¤ ÂýçÌ â¿ðÌ ãUæð â·ð´¤Ð

Õ“ææð´ ·¤æð ØæñÙ ©UˆÂèǸ٠âð Õ¿æÙð ·ð¤ çÜØð ÂñÎæ ·¤è ÁæØð Áæ»M¤·¤ÌæÑ °ÇUèâè ÕæÆU

√ßÈ∆ ¡À∫‚ «Ó’≈ Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, } ¥ÂýñÜ (¥ç×Ì/¥×ÚUÁèÌ)Ñ Õ“ææð´ ·¤æð ØæñÙ ©UˆÂèǸ٠âð Õ¿æÙð ·ð¤ çÜØð ß §Uâ â´´Õ´Šæè ÕÙð ·¤æÙêÙ ·¤æð âÌè âð Üæ»ê ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜØð ÂýàææâÙ ·¤è ¥ÂÙè çÁ×ðÎæÚUè âãUè É´U» âð çÙÖæÙè ¿æçãUØðÐ ©UQ¤ ©UÎ÷»æÚU °ÇUèâè °Ù.°â. ÕæÆU Ùð ¥ÂÙð ·¤æØæüÜØ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ©U“ææçŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤è ÕñÆU·¤ ×ð´ ÃØQ¤ ç·¤ØðÐ §Uâ ÕñÆU·¤ ×ð´ °âÂè »éçÚ´UÎÚUÂæÜ çâ´ãU, °âÇUè°× ßèÂè°â ÕæÁßæ, ¥×ÙÎè Õæ´âÜ, ·é¤×æÚU ¥ç×Ì, âãUæØ·¤ ·¤ç×àÙÚU çàæ·¤æØÌð´ ×ñÇU× ÚUæÁÎè ·¤æñÚU, çâçßÜ âÁü‹æ ÇUæò. ¿ÚU‡æÁèÌ çâ´ãU, ÙæØÕ ÌãUâèÜÎæÚU ×ñÇU× âé¹ç´ÎÚU ·¤æñÚU, ÕèÇUèÂè¥æð ×ñÇU×

’≈ª Á≈ ÈÚª ÙØ ±Ó ÷πæÒ «◊¡≈ ˛Õ

È؇: ¡≈√≈È «’Ùª Â∂ ÒØÈ Ú∆ ¿πÍÒÏË ˛Õ

ÕÜÁèÌ ·¤æñÚU âçãUÌ ¥‹Ø ¥çŠæ·¤æÚUè ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ Ÿæè ÕæÆU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ â´Õ´Šæè Áæ»M¤·¤Ìæ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØð ÁæÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ §Uâ ¥çÖØæÙ ×ð´ âÖè S·ê¤Üæð´ ·ð¤ Âý×é¹æð´ ·¤æð àææç×Ü ç·¤Øæ ÁæÙæ ¿æçãUØð Ìæç·¤ ßãU Õ“ææð´ ·¤æð ØãU ÕÌæØð ç·¤ ØæñÙ ©UˆÂèǸ٠×æ×Üð ×ð´ | âæÜ âð Üð·¤ÚU ©U×ý ·ñ¤Î Ì·¤ ·¤è âÁæ ·¤æ ÂýæߊææÙ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ ·¤æÙêÙ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÂêÚUæ Âý¿æÚU ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØð Ìæç·¤ ·¤æð§üU Öè àæâ Õ“ææð´ ·¤æ ØæñÙ àææðá‡æ Ù ·¤Ú Uâ·ð¤Ð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥»ÚU ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤æð §Uâ â´Õ´Šæè ·¤æð§üU çàæ·¤æØÌ ç×ÜÌè ãñU Ìæð ßãU çÕÙæ ÎðÚUè ç·¤Øð ©Uç¿Ì ·¤æØüßæãUè ·¤ÚÔ´UÐ Ìæç·¤ ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤æð âÁæ ç×Ü â·ð¤Ð

Òæ÷ Òæ÷ ÚË≈¬∆

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ Â´ÁæÕ ·ð¤ Âêßü ßÙ ×´˜æè ã´Uâ ÚUæÁ ÁæðâÙ Ùð ¥æÚUæð ܻæØæ ãñU ç·¤ ÂýÎðàæ ·¤è »ÆUÁæðǸ âÚU·¤æÚU Ùð çÙ·¤ÅU ÖçßcØ ×´ð ãUæðÙð ßæÜè ´¿æØÌè, Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ÌÍæ Üæð·¤âÖæ ¿éÙæßæ´ð ×´ð ÚUæÁÙèçÌ·¤ ÜæÖ ÜðÙð ·ð¤ çÜ° ¥ÂÙè ×Ù×Áèü âð »ÜÌ ÌÚUè·ð¤ âð ßæÇüUÕ´Îè ·¤è ãñU ¥æñÚU §UÙ ¿éÙæßæ´ð ×´ð ¥·¤æÜè ÎÜ ·¤æð ÁßæÕ ÎðÙð â´Õ´Šæè ÚU‡æÙèçÌ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜ° ´ÁæÕ ·¤æ´»ýðâ ¥ŠØÿæ â. ÂýÌæ ¨âãU ÕæÁßæ ß·ü¤ÚUæ´ð ·ð¤ âæÍ ×èçÅ´U» ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¥æ ÚUãðU ãñUÐ Ÿæè ÁæðâÙ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ´ÁæÕ ·ð¤ âæÍ Ü»Ìð ÂǸæðâè ÚUæ’Ø ãUçÚUØæ‡ææ ÌÍæ ÚUæÁSÍæÙ ·¤è ÌÁü ßãU ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU âð ×æ´» ·¤ÚUÌð ãñU ç·¤ ´ÁæÕ ·ð¤ ç·¤âæÙæ´ð ·¤æð wz® M¤Â° ÂýçÌ ç`´¤ÅUÜ ÕæðÙâ (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

¥æÌ´·¤ßæçÎØæð´ ß Ùàæð ·ð¤ âæñÎæ»ÚUæð´ ÂÚU ÚUãU× Ù ·¤ÚUð âÚU·¤æÚUÑ ·´¤ÕæðÁ ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ SÍæÙèØ ¥ÚUæ§UØæ´ ßæÜæ ÚUæðǸ ÂÚU ¥æ´Ì·¤ßæÎ çßÚUæðŠæè Èý´¤ÅU ·¤è °·¤ ÕñÆU·¤ ØêÚUæð ·ð¤ ÚUæCþUèØ âãU âç¿ß ¥àææð·¤ ·´¤ÕæðÁ ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ãUé§üÐ ©UÂçSÍçÌ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãUéØð Ÿæè ·´¤ÕæðÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÌ´·¤ßæÎè ·¤æ ·¤æð§üU Îðàæ ß Šæ×ü ÙãUè´ ãUæðÌæÐ Õð»éÙæãU ·¤è ãUˆØæ ·¤ÚUÙæ ¥æñÚU ¥æÌ´·¤ Èñ¤ÜæÙæ ©Uâ·¤æ ×éØ ÜÿØ ãñUÐ ¥æÌ´·¤ßæÎè ·¤æð ·¤Öè Öè ×æȤ ÙãUè´ ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØð ¥æñÚU ©Uâð ·¤æÙêÙè ÌæñÚU ÂÚU ·¤Ç¸è â𠷤Ǹè (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

Á‹×çÎÙ ×éÕæÚU·¤

Surinder Sachdeva

M.D.R.T. LIC & Post Office

office: CycleBazar, Fazilka

Ùæ× Ñ ß´àæ ÕÁæÁ çÂÌæÑ çÁÌð‹Îý ÕÁæÁ ×æÌæÑ ÖæßÙæ ÕÁæÁ ÁÜæÜæÕæÎÐ

Á‹×çÎÙ ×éÕæÚU·¤

M. 98156-00176, 01638-266676 (O)

ãUÚU Âý·¤æÚU ·ð¤ ŒÜæÅU, Îé·¤æÙð´, ×·¤æÙ ¹ÚUÎèÙð ß Õð¿Ùð ·ð¤ çÜØð â´Â·ü¤ ·¤ÚÔ´UÐ

Ÿæè ÚUæ× ÂýæÂÅUèü °ÇUßæ§UÁÚU çÇUÂè Ùæ»ÂæÜ ~7803-99836 98156-00890

çÁØæð ãUÁæÚUæð´ âæÜ

Email: sales@arnissan.co.in Diesal Car Sunny Micra Available

Áæ»ÚU‡æ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ çÜØð â´Â·ü¤ ·¤ÚÔ´UÑ âæçãUÜ ÖÁÙ ×´ÇUÜèÐ ×æð. ~}vz}-{vyvy

¥æçȤâÑ çßÁØ ·¤æÜðæÙè, ȤæçÁË·¤æ

ÚÒØ∫: ÔØ◊∆≈‹ ÷Û≈, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

01632-2 279777, 279666, M. 82880-3 39270, 72, 73, 80

ÁÜæÜæÕæÎ, } ¥ÂýñÜ (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ/§´UÎý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ ÜæØ´â ÜÕ »æðËÇU ·ð¤ ¿éÙæß »Ì çÎßâ âßüâç×çÌ âð âç¿ß ÁÚUÙñÜ ¨âãU ×é¹èÁæ ·ð¤ ÂýçÌDUæÙ ÂÚU ·¤ÚUßæØð »ØðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÜÕ ·ð¤ ÂýæðÁæ§UçÇ´U» ¥çŠæ·¤æÚUè ÚUçÁ‹Îý çâãU ·é¤P¤Ç¸, ÂñÅUÚUÙ ¥àææð·¤ ¥ÙðÁæ, ÚUçÁ‹Îý ¨âãU ·é¤P¤Ç¸, ÁÙÚñUÜ ¨âãU ×é¹èÁæ, ßðÎ »»ÙðÁæ, âÌèàæ »»ÙðÁæ, ¥àææð·¤ Ç÷U×ÇUæ, ÚUæÁ ¿éƒæ, ×ÙæðÁ (‡Ê· ¬ÎDU w ¬⁄U)

ãU×æÚÔU ØãUæ´ ÂÚU Âýèç×Ø× ·¤è ç·¤àÌð´, çÕÁÜè ·ð¤ çÕÜ, Õè°â°Ù°Ü ·ð¤ çÕÜ, ÃãUè·¤Üæð´ ·ð¤ ÅñUâ ÖÚUÙð ·¤æ çßàæðá ÂýÕ´Šæ ãñUÐ

¿πÍ Óπæ÷ÓßÂ∆ Íø‹≈Ï √. √π÷Ï∆ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚÒØ∫ Ùz∆ ÍzÓ ’πÓ≈ ÚÒ⁄≈ ˘ «˜Ò≈ Î≈«˜Ò’≈ ÍÒ≈«Èß◊ ÏØ‚ Á≈ Ò◊≈Â≈ Á±‹∆ Ú≈∆ ⁄¡ÓÀÈ «ÈÔπ’ ’∆ ‹≈‰  ’Ø«‡È ’Ø«‡ ËßÈÚ≈Á ¡Â √Ó±‘ ÚÒ⁄≈ Í«Ú≈ ˘ Òæ÷ Òæ÷ ÚË≈¬∆

»éM¤ãUÚUâãUæØÑ SÍæÙèØ çÙßæâè çÙ×üÜ çâ´ãU »éÜæÅUè-·ñ¤Üæàæ »éÜæÅUè ·ð¤ Âæñ˜æð Áèßðàæ »éÜæÅUè âéÂé˜æ ˜淤æÚU Šæ×üÂæÜ »éÜæÅUè-ÚUS× »éÜæÅUè ·ð¤ Á‹× çÎßâ ÂÚU ¿æ¿æ ÂÚU×ÂæÜ »éÜæÅUè ˜淤æÚU, Èê¤È¤æ-Õé¥æ ÌM¤‡æ ·¤æÜǸæ-¥Ùæç×·¤æ, Èê¤È¤æÕé¥æ Îè·¤ ×æÙ·¤ÅUæÜæ-âé×Ù, Èê¤È¤æ-Õé¥æ çß·ý¤×-„ßè, ÙæÙæ-ÙæÙè ÚUæ× ¥æâÚUæ ·¤ÅUæçÚUØæâéÖæá ÚUæÙè, ×æ×æ ÚUæÁê ß ÚU×Ù ·¤ÅUæçÚUØæ, »éÜæÅUè ÂçÚUßæÚU, ·¤ÅUæçÚUØæ ÂçÚUßæÚU, ·¤æÜǸæ ÂçÚUßæÚU ß âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æðÚU âð ãUæçÎü·¤ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð

·¤çß´ÎÚU ÖÆðUÁæ ÜæØ´â ÜÕ »æðËÇU ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÕÙð

Ò«‘ß◊∂ ‘∆ Ò«‘ß◊∂

Ò«‘ß◊∂ ‘∆ Ò«‘ß◊∂

ÓØ Á∆ ‘æ‡∆ ÁÜæÜæÕæÎÑ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ·ð¤ ˜淤æÚU ÌÍæ âæðçÙØæ çȤçÜ´» SÅðUàæÙ ·ð¤ â´¿æÜ·¤ çßÁØ Å´UÇUÙ ·ð¤ ¥æÁ yy ß´ð Á‹×çÎÙ ÂÚU ˆÙè âæðçÙØæ Å´UÇUÙ, ÕðÅUè ß´çàæ·¤æ, ÕðÅUæ ÚU‡æßèÌ Å´UÇUÙ, Å´UÇUÙ, Çê×ÇUæ °ß´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æñÚU âð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð

«¬æÊ∂ «Ú¡≈‘-Ù≈Á∆¡ª Ò¬∆ «ÏÒ’πÒ ÈÚ∂∫ Ò«‘ß◊∂, «‹¿±Ò∆ √À‡, Óß◊‰∆ Ò¬∆ ‚À√ª, √≈Û∆¡ª, Ù∂Ú≈È∆ ¡Â∂ «¬ß‚Ø ÚÀ√‡È ‚À√ª «ÏÒ’πÒ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ ¡Â∂ ÎÀ∫√∆ «‚‹≈«¬Èª «Ú⁄ «’≈¬∂ Â∂ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘ Âª Á≈ Óπ«È¡≈∆ Á≈ √Ó≈È ¡Â∂ ÒÀÓ∆È∂‡‚ ⁄±Û≈ Ú∆ «ÓÒÁ≈ ˛Õ

È؇. Ò«‘ß◊∂, √≈Û∆ ¡Â∂ ‚À√ È≈Ò «‹¿±Ò∆ √À‡ «ÏÒ’πÒ Î∆ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

ÍÂ≈. Ó‘ß Ó≈’∆‡ Á∂ «ÏÒ’πÒ √≈‘Ó‰∂, «¬ßÁ≈ Ó≈’∆‡, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á ÎØÈ BECEI@, ÓØ. IHAEG-HEEI@

Sarhad Kesri : Daily News Paper 09-04-13  

Sarhad Kesri : Daily News Paper 09-04-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you