Page 1

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË

ÂɸUæð ´ÁæÕ ß àæ´·¤ÚU ¿æñŠæÚUè ·ð¤ ×é•Ø â•Áè ×´ÇUè âð ¹ÚUèÎð´ çßL¤h çàæÿæ·¤æð´ ·¤è ×ãUæÚñUÜè ¥æÁ ÂÚU¿Ùê â•Áè ß È¤Ü

email:- sarhad.kesri@gmail.com,

ckckS vk x;kS js RNI NO. PUNHIN2004/16599 www.issuu.com/sarhadkesri o"kZ% 8 vad% 319 i`"B% 4 ewY; 1 : 03 ebZ 2012 ohjokj foØeh 2069 nSfud izkr%dkyhu QSDl 01638&267200] Qksu 264200 eks 95925&00112

•Ê¡ ∑§Ë ’ÊÃ

ÂçÚUßæÚU ·¤è Îæð ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð »æðÜè ÁèÌ ÂÚU ¹éàæ ãUæðÙð ·¤è ÕÁæØð ÖæÁÂæ ×æÚU ·¤ÚU ¹éÎ Öè ·¤è ¹éηé¤àæè ØãU âæð¿ð ç·¤ ßãU •Øæð´ çÂÀUǸè? z•ª⁄U ÷Ê¡¬Ê ŸÃÎàfl •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§Ê Á¬¿U‹ªÈ ’Ÿ∑§⁄U ⁄U„Ê ÃÊ Ÿ ¬Ê≈˸ ⁄U„UªË Ÿ ŸÃÊ z÷ÊŒÍ „UÊ⁄UË ÃÊ •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ •Ê¡ÊŒ ∑§Ê ߥUøÊ¡¸ ’ŸÊÿÊ, íÿÊáÊË „UÊ⁄UÃ ÃÊ ߥUøÊ¡¸ „UÊÃÊ ⁄UÊÒ∑§Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ∑§ ‡ÊË·¸ ŸÃÊ ’‡Ê∑§ ßU‚ ’Êà ‚ πÈ‡Ê „UÊ ⁄U„ „UÊ Á∑§ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê wÆvw ∑§ øÈŸÊflÊ¥ ∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§ ¬ˇÊ ◊¥ ªÿ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ¬¥¡Ê’ ◊¥ ª∆U’¥äÊŸ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ ’Ÿ ªß¸U „ÒU– •’ ¬˝‡Ÿ ÿ„U ©U∆UÃÊ „ÒU Á∑§ ßU‚ ŸßU¸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ÷ʪŒÊ⁄UË Á∑§ÃŸË „ÒU– •ª⁄U ßUÁÄUÊ‚ ∑§ ¤Ê⁄Êπ ‚ ŒπÊ ¡Êÿ ÃÊ •∑§Ê‹Ë ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ª∆’¥äÊŸ „UÊŸ ∑§ ’ÊŒ v~~| ∑§ ¬¥¡Ê’ ÁfläÊÊŸ‚÷Ê øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ ∑§Ê≈U ◊¥ ‚ Á◊‹Ë wx ‚Ë≈Ê¥ ◊¥ ‚ ÷Ê¡¬Ê Ÿ v} ‚Ë≈¥U „UÊÁ‚‹ ∑§Ë– wÆÆw ◊¥ ÿ„U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Á‚◊≈U ∑§⁄U x ‚Ë≈UÊ¥ ¬⁄U ⁄U„U ªÿÊ– wÆÆ| ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê v~ ‚Ë≈¥U Á◊‹Ë •ÊÒ⁄U •’ vw ‚Ë≈¥U „UÊÁ‚‹ „È߸U „ÒU– Áfl‚ øÈŸÊfl wÆvw ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ‚„UÿÊªË ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬Ê≈U˸ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ¬„U‹ ‚ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ⁄U„UÊ „ÒU ¡Ê Á∑§ πÈŒ ÷Ê¡¬Ê Á¬¿U«∏ ªß¸U „ÒU– fl„U •¬ŸÊ wÆÆ| flÊ‹Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ŒÊ„U⁄UÊ Ÿ„UË¥ ¬Ê߸U „ÒU– ‚ÊøŸ ∑§Ê Áfl·ÿ ÿ„U „ÒU Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ÄÿÊ¥ Á¬¿U«∏Ë? ßU‚∑§Ê ‚ËäÊÊ •Õ¸ ÿ„U ÁŸ∑§‹ÃÊ „ÒU Á∑§ wÆÆ|-vw ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ÷Ê¡¬Ê ÁfläÊÊÿ∑§Ê¥ ∑§Ê ‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ | ¬⁄U.....

z¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ∞∑§ •ãÿ ◊Á„U‹Ê ªÊ‹Ë ‹ªŸ ‚ ª¥÷Ë⁄U M§¬ ‚ ¡Å◊Ë ¬⁄U◊¬Ê‹ ªÈ‹Ê≈UË ªÈL§„U⁄U‚„UÊ∞, x ◊߸U— •Ê¡ ‚Êÿ¥ ªÊ¥fl øP§ ’ÈaU‡ÊÊ„U flÊ‚Ë „U⁄U’¥‚ ®‚„U ¬ÈòÊ ¡ªÃÊ⁄U ®‚„U Ÿ •¬Ÿ „UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ÃËŸ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ∑§Ê ªÊ‹Ë ◊Ê⁄U ∑§⁄U ’ÊŒ ◊¥ πÈŒ ∑§Ê ªÊ‹Ë ◊Ê⁄U ‹Ë– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U y} fl·Ë¸ÿ „U⁄U’¥‚ ®‚„U ¬ÈòÊ ¡ªÃÊ⁄U ®‚„U Ÿ •¬Ÿ øÊø ∑§Ë ’„UÍ ⁄U◊ŸŒË¬ ∑§ÊÒ⁄U (yÆ) ¬%Ë SfláʸŒË¬ ®‚„U, ‹πflË⁄U ∑§ÊÒ⁄U (w{) ¬%Ë „U⁄UÁflãŒ˝ ®‚„U fl •¬ŸË ‚ªË ¬ÈòÊfläÊÍ ŸflŒË¬ ∑§ÊÒ⁄U (wx) ¬%Ë •◊⁄UË∑§ ®‚„U ∑§Ê •¬ŸË xvz ⁄UÊßU»§‹ ‚ ªÊ‹Ë ◊Ê⁄U fl ’ÊŒ ◊ ¥ πÈ Œ ∑§Ê ªÊ ‹ Ë ◊Ê⁄U ∑§⁄U •Êà◊„UàÿÊ ∑§⁄U ‹Ë– ßU‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ⁄U◊ŸŒË¬ ∑§ÊÒ⁄U fl ŸflŒË¬ ∑§ÊÒ⁄U ∑§Ë ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U „UË ◊ÊÒà „UÊ ªß¸U– ªÊ‹Ë ‹ªŸ ‚ ‹πflË⁄U ∑§ÊÒ⁄U ª¥÷Ë⁄U M§¬ ‚ ÉÊÊÿ‹ „UÊ ªß¸U– ßU‚ flÊ⁄UŒÊà ∑§ ∑§Ê⁄UáÊÊ¥ ∑§Ê ¬ÃÊ Ÿ„UË¥ ø‹ ‚∑§Ê „ÒU– ßU‚∑§Ë ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ã „UË «UË.∞‚.¬Ë ’‹¡Ëà ®‚„U Ÿ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U

‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ { ¬⁄U.....

Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ߥUŒ˝ ¡Ê‚Ÿ/¬⁄U◊¬Ê‹ ªÈ‹Ê≈UË »§ÊÁ¡À∑§Ê/¡‹Ê‹Ê’ÊŒ/ ªÈM§„U⁄U‚„UÊ∞, x ◊߸U— ª‹Ã Á⁄U¬Ê≈UÊZ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U vÆ •äÿ¬∑§Ê¥ ∑§Ê ◊È•ûÊ‹ ∑§⁄UŸ, z~ •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê

øÊ¡¸‡ÊË≈U •ÊÒ⁄U wwÆ •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ’ÃÊ•Ê ŸÊÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË ∑§⁄UflÊŸ flÊ‹ ¬…∏UÊ ¬¥¡Ê’ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ Á¡‹Ê ∑§Ê•Ê«U˸Ÿ≈U⁄U ‡Ê¥∑§⁄U øÊÒäÊ⁄UË ∑§Ê „U≈UÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ê ‹∑§⁄U y ◊߸U ‡Ê· ¬ÎDU w ∑§Ê‹◊ { ¬⁄U.....

ÚUS× ©UÆUæÜæ ÂæÆU ¥×ëÌßæ‡æè ◊Êãÿfl⁄U, ’«∏U ŒÈπË NŒÿ ∑§ ‚ÊÕ ‚ÍÁøà Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ „U◊Ê⁄‘U ¬Í¡ŸËÿ Ÿæè ·¤à×èÚUè ÜæÜ »»ÙðÁæ ∑§Ê ÁŒŸÊ¥∑§ v ◊߸U ∑§Ê ÁŸäÊŸ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ©UŸ∑§Ë •ÊÁà◊∑§ ‡ÊÊ¥Áà „ÃÈ ÚUS× ©UÆUæÜæ ÂæÆU ¥×ëÌßæ‡æè ÁŒŸÊ¥∑§ y ◊ßU¸ wÆvw ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ê ŒÊ¬„U⁄U vw ‚ v ’¡ Ã∑§ üÊË ⁄UÊ◊ ‡Ê⁄UáÊ◊ •ÊüÊ◊, »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „UÊªÊ– ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U— âæðçÙØæ-Îè·¤ ¥ÙðÁæ Òו¹Ù Ó ÙèÜ× ÚUæÙè (Šæ×üˆÙè) Ÿæè »´»»Ù»ÚU (ÕðÅUè-Îæ×æÎ) âéÖæá »»ÙðÁæ (Öæ§üU) ×ñ. »éL¤Õæ‡æè ÅþðUÇUâü, Üÿׇæ Îæâ-ÂßÙ ÚUæÙè (Öæ§üU-ÖæÖè) ·¤×èàæÙ °Áð´ÅU, ȤæçÁË·¤æ çßÁØ ·é¤×æÚU-ª¤áæ ÚUæÙè (Öæ§üU-ÖæÖè) ×æð. ®}®®x~-®®®®®, »æñÚUß »»ÙðÁæ (ÖÌèÁæ) ®}}~®®-®®®}} ÚUæãUéÜ ç×aUæ (Öæ´Áæ) ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU ÙãUè´ ÖðÁð Áæ ÚUãð´UÐ

â•Áè ×´ÇUè ØêçÙØ٠ȤæçÁË·¤æ ·¤è ÌÚUȤ âð â×êãU àæãUÚU ßæçâØæð´ ·¤æð âêç¿Ì ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ çÎÙæ´·¤ y קüU, àæé·ý¤ßæÚU ·¤æð ÚÔUãUǸè ßæÜæð´ ·¤è ãUǸÌæÜ ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ¥ÙæÁ ×´ÇUè ȤæçÁË·¤æ ×ð´ çSÍÌ â•Áè ×´ÇUè ÂêÚUè ÌÚUãU âð ¹éÜè ÚUãðU»èÐ ¥æ× ÁÙÌæ ·¤è âéçߊææÍü Íæð·¤ â•Áè ×´ÇUè ×ð´ ÂÚU¿êÙ ÌæñÚU ÂÚU â•Áè ß È¤Üæð´ ·¤è çÕ·ý¤è ·¤è Áæ°»èÐ àæãUÚU ßæçâØæð´ ·¤æð ×é•Ø â•Áè ×´ÇUè âð È¤Ü ß â•Áè ¥æ× ÕæÁæÚU âð ¥æŠæð Îæ×æð´ ÂÚU ç×Üð´»ð ¥æñÚU â•Áè ß È¤Ü wz® »ýæ× âð Üð·¤ÚU v ç·¤Üæð, w ç·¤Üæð, z ç·¤Üæð ß v® ç·¤Üæð ¥Íßæ §Uââð ¥çŠæ·¤ ×æ˜ææ ×ð´ ¹ÚUèÎð Áæ â·ð´¤»ðÐ ç·¤âè Öè àæãUÚU ßæâè ·¤æð ÚÔUãUǸè ßæÜæð´ ·¤è ãUǸÌæÜ â×Ûæ ·¤ÚU ÕæÁæÚUæð´ âð Îæð»éÙð Îæ× ÂÚU â•Áè ¥Íßæ È¤Ü ¹ÚUèÎÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ÙãUè´ ãñUÐ çÁÌÙð çÎÙ Öè ÚÔUãUǸè ØêçÙØÙ ·¤è ãUǸÌæÜ ÚUãðU»è, ©UÌÙð çÎÙ ×é•Ø â•Áè ×´ÇUè ×ð´ â•Áè ß È¤Ü ÂÚU¿êÙ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ©UÂÜ•Šæ ÚUãð´U»ðÐ ç·¤âè Öè àæãUÚU ßæâè ·¤æð ÂÚÔUàææÙ ãUæðÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ÙãUè´ ãñUÐ ãUæðÜâðÜ â•Áè ×´ÇUè ØêçÙØÙ Ùð ¥æ× ÁÙÌæ ·¤è âéçߊææÍü ×é•Ø â•Áè ×´ÇUè ×ð´ ȤÜæð´ ß â•Áè ·¤è ÂÚU¿êÙ çÕ·ý¤è ·¤ÚUÙð ·¤æ Èñ¤âÜæ çÜØæ ãñUÐ

(ß¡Ê)

•Ê3◊˜ ÷Í÷ȸfl Sfl—– Ãà‚ÁflÃÈfl¸⁄áÿ¢ ÷ªÊ¸ ŒflSÿ œË◊Á„U– ÁœÿÊ ÿÊŸ— ¬˝øÊŒÿÊØH

¥ŠØÿæ ·ë¤c‡æ »éÜÕhÚU ß â×êãU ÂÎæçŠæ·¤æÚUè ß âÎSØ â•Áè ×´ÇUè ØêçÙØ٠ȤæçÁË·¤æ

ÏÛ∂ Áπ÷∆ «‘Á∂ È≈Ò √±«⁄ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ √≈‚∂ ͱ‹È∆’

√z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ (ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈) ‹Ø B Ó¬∆ B@AB «ÁÈ ÏπæËÚ≈ ˘ √Ú◊ «√Ë≈ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª Á∆ ¡≈«Ӓ ÙªÂ∆ «ÈÓÂ

√Ó ⁄ΩÊ≈ ¡Â∂ ¡ß«ÂÓ ¡Á≈√ D Ó¬∆ B@AB «ÁÈ Ùπ’Ú≈ ˘ √∂· ÷πÙ‘≈Ò ⁄ßÁ ’«Ó¿±«È‡∆ ‘≈Ò, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á «Ú÷∂ ÁπÍ«‘ AB ÂØ∫ A Ú‹∂ Âæ’ ‘ØÚ∂◊∆Õ Áπ÷∆ «‘Á∂:

‹◊Á∆Ù-ÏÏ∆Â≈ «Óæ‚≈ (ÍπæÂ-ȱߑ) Á∆Í’-±Ï∆ «Óæ‚≈ (ÍπæÂ-ȱߑ) «ÙÚÓ, Ù≈¬∆È≈, √È∂‘ (ÍØÂ∂, ÍØÂ∆¡ª)

¡≈Ù≈ ≈‰∆-¡ÙØ’ ’πÓ≈ (Ï∂‡∆-Á≈Ó≈Á) ’ß⁄È-√ß‹À ’πÓ≈ (Ï∂‡∆-Á≈Ó≈Á) √Ó≈¬Ò∆, ◊ØÚ, √«⁄È, √È∂‘≈ (ÁØ‘Â∂-ÁØ‘Â∆¡ª)

ÓÀ. «Óæ‚≈ ÍÒ≈¬∆Úπæ‚ ÍÀÒ∂√, Ï≈‘Ó‰∆ Ï≈‹≈, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á ÓØ. IHADA-EAGBH, IHEEH-ECGBH («ÍU◊«∏Ê)


ljgn dsljh QkftYdk

2

ebZ 04] 2012

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 ÁfløÊ⁄U ŒUˬ 1234567890123456789012345678

Ùàææ ×éçQ¤ ·ð¤ çÜØð ÂéçÜâ Íæð·¤ ß ÂÚU¿Ùê â•Áè çß·ý¤ð Ìæ¥æð´ ×ð´ ¿Ü ·¤æ âãU Ø æð » ·¤ÚÔ U » è °ÙÁè¥æð ÚU ã ð ´ U çßßæÎ ·¤æ ÙãU è ´ çÙ·¤Üæ ·¤æð § ü U ãU Ü ÕǸè ÚUãUè ãñU ÿæðç˜æØ ÂæçÅüUØæð´ ç·¤âè ÎêâÚÔU ÃØçQ¤ ·¤æð çßÂç•æ ×ð´ Îð¹·¤ÚU ã´UâÙæ ¥æ·¤è ¥ÂÙè ¥™ææÙÌæ ÎàææüÌæ ãñUÐ

04 ebZ 2012 'kqØokj foØeh 2069

‚¥¬ÊŒ∑§Ëÿ

·¤è â´•Øæ ß ßæðÅU •Ê¡ÊŒË ∑§ ’ÊŒ Œ‡Ê ∑§ ¬„U‹ øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ vw ⁄UÊC˛UËÿ Œ‹ •ÊÒ⁄U ŒÊ ˇÊòÊËÿ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¢ „UË ¬¢¡Ë∑Χà ÕË¥, ‹Á∑§Ÿ wÆÆ| ◊¥ ¬¢¡Ë∑Χà ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ vvv Ã∑§ ¬„ÈU¢ø ªß¸– •’ ¬¢¡Ë∑Χà ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ‹ª÷ª xÆÆ Ã∑§ ¬„ÈU¢ø øÈ∑§Ë „ÒU– ߟ◊¥ ‚ •Áœ∑§Ê¢‡Ê ∑§Ê ◊ÊãÿÃÊ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ë „ÒU– Œ‡Ê ◊¥ „ÈU∞ ¬„U‹ øÈŸÊflÊ¥ ∑§ ’ÊŒ ‚ „UË ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹ ÁfløÊ⁄UœÊ⁄UÊ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ’Ÿ •ÊÒ⁄U ø‹ ‹Á∑§Ÿ flÒøÊÁ⁄U∑§ ◊Ã÷ŒÊ¥ ¬⁄U ≈U∑§⁄UÊfl ∑§ ø‹Ã ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹ ≈ÍU≈UÃ ⁄U„U •ÊÒ⁄U ’ŸÃ ⁄U„U– ∑§Ê¢ª˝‚ ÷Ë ’¢≈UË •ÊÒ⁄U ©UŸ◊¥ ‚ ÁŸ∑§‹ ‹ÊªÊ¥ Ÿ •¬ŸË-•¬ŸË ∑§Ê¢ª˝‚ ’ŸÊ ‹Ë– ∑§êÿÈÁŸS≈U ¬Ê≈U˸ ∑§ ’Ê⁄U-’Ê⁄U Áfl÷ÊÁ¡Ã „UÊŸ ∑§ ¬Ë¿U ÷Ë flÒøÊÁ⁄U∑§ ◊Ã÷Œ ⁄U„U– ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ≈ÍU≈UË ÃÊ ÷Ê¡¬Ê Ÿ ¡ã◊ Á‹ÿÊ– flË.¬Ë. ®‚„U Ÿ •¬ŸË ¬Ê≈U˸ ’ŸÊ ‹Ë– ß‚∑§ ’ÊŒ √ÿÁQ§ªÃ ◊„Uàfl∑§Ê¢ˇÊÊ•Ê¥ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹ ¬Ÿ¬Ã ⁄U„U– ¡Ò‚ üÊË◊ÃË ‚ÊÁŸÿÊ ªÊ¢œË ∑§ ÁflŒ‡ÊË ◊Í‹ ∑§ ◊Èg ¬⁄U ‡Ê⁄UŒ ¬flÊ⁄U Ÿ ∑§Ê¢ª˝‚ ¿UÊ«∏U ⁄UÊC˛UflÊŒË ∑§Ê¢ª˝‚ ¬Ê≈U˸ ’ŸÊ ‹Ë– •’ ÃÊ „UÊ‹Ã ÿ„U „ÒU Á∑§ ⁄UÊÃÊ¥⁄UÊà ªÁ∆Uà ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¢ ¡ŸÃÊ ∑§ Á„UÃÊ¥ ∑§ ¬˝Áà ‚◊Á¬¸Ã „UÊŸ ∑§fl‹ ‡ÊéŒÊ¥ ∑§Ê •Ê«ê’⁄U ⁄Uø ⁄U„UË „Ò¥U– •¬ŸË ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ßë¿UÊ•Ê¥ ∑§Ë ¬ÍÁø •ÊÒ⁄U œŸË „UÊŸ ∑§Ë ßë¿UÊ ⁄UπŸ flÊ‹ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ê •¬ŸË ∑§∆U¬ÈÃ‹Ë ’ŸÊ Á‹ÿÊ– øÈŸÊfl ◊¥ ÷‹ „UÊ⁄¥U ÿÊ ¡ËÃ¥ ß‚‚ ∑§Ê߸ »§∑¸§ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ, ©UŸ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸ ø‹ ¬«∏UÃË „ÒU– ∑ȧ¿U ¿UÊ≈U Œ‹ ÃÊ •¬⁄UÊÁœÿÊ¥ ∑§Ë ‡Ê⁄UáʪʄU ’Ÿ øÈ∑§ „Ò¥U– ߟ Œ‹Ê¥ Ÿ Œ‡Ê ∑§ ‹Ê∑§Ã¢òÊ ∑§Ê πÃ⁄UŸÊ∑§ ÁSÕÁà Ã∑§ ¬„ÈU¢øÊÿÊ– ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ÁflœÊŸ‚÷Ê ∑§ øÈŸÊflÊ¥ ◊¥ ¬Ë‚ ¬Ê≈U˸, •¬ŸÊ Œ‹ ‚◊à •Ÿ∑§ ∞‚Ë ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¢ ◊Ҍʟ ◊¥ ©UÃ⁄UË¥– ∑ȧ¿U •Ê¬⁄UÊÁœ∑§ ¬ÎDU÷ÍÁ◊ flÊ‹ ©Uê◊ËŒflÊ⁄U ∞‚Ë „UË ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ë Á≈U∑§≈U ¬⁄U øÈŸÊfl ‹«∏U– ◊ÈÁS‹◊Ê¥ ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁœ „UÊŸ ∑§Ê ŒÊflÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ©U‹◊Ê ∑§ÊÒ¥Á‚‹ Ÿ ÷Ë ©Uê◊ËŒflÊ⁄U ©UÃÊ⁄U– SÕÊŸËÿ SÃ⁄U ¬⁄U ∞‚ Œ‹Ê¥ Ÿ ŒÍ‚⁄U Œ‹Ê¥ ∑§ ‚◊Ë∑§⁄UáÊ Á’ªÊ«∏U– •ª⁄U ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê, ¬¢¡Ê’ •ÊÒ⁄U ©UûÊ⁄UÊπ¢«U ∑§ øÈŸÊfl ¬Á⁄UáÊÊ◊ ◊¥ ‚Ë≈UÊ¥ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ Ÿ Œπ∑§⁄U ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹Ê¥ ∑§ flÊ≈U ¬˝ÁÇÊà ∑§Ê Œπ¥ ÃÊ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ˇÊòÊËÿ Œ‹Ê¥ ∑§Ë ’…∏UÃË ÃÊ∑§Ã ¬ÃÊ ø‹ÃË „ÒU Á¡‚∑§Ê •¢ŒÊ¡Ê ‚Ë≈UÊ¥ ‚ Ÿ„UË¥ ø‹ÃÊ– ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¡„UÊ¢ ⁄UÊC˛UËÿ Œ‹ ◊È∑§Ê’‹ ‚ ∞∑§ Ã⁄U„U ‚ ’Ê„U⁄U ⁄U„U fl„UË¥ ¬¢¡Ê’ ◊¥ Á‡Ê⁄UÊ◊ÁáÊ •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ ‚’‚ •Áœ∑§ flÊ≈U ’≈UÊ⁄U– fl„UÊ¢ ¿UÊ≈U •ÊÒ⁄U ˇÊòÊËÿ Œ‹Ê¥ Ÿ ‚◊Ë∑§⁄UáÊ ∑§Ê ’Œ‹Ê– ©ûÊ⁄UÊπ¢«U ◊¥ ÷Ë ¿UÊ≈U Œ‹Ê¥ Ÿ πÍ’ flÊ≈U ’≈UÊ⁄U– flÊ≈U ‡Êÿ⁄U ◊¥ Á¡‚ •¢ŒÊ¡ ◊¥ Á’π⁄UÊfl „ÈU•Ê, ©U‚‚ ∑§ß¸ ª◊ å‹ÊŸ ’Œ‹ ª∞– ©UûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ⁄UÊø∑§ ’Êà ÿ„U ⁄U„UË Á∑§ Ÿ Á‚»¸§ fl„UÊ¢ ∞‚¬Ë •ÊÒ⁄U ’Ë∞‚¬Ë Ÿ Á¬¿U‹ ’Ê⁄U ∑§ ◊È∑§Ê’‹ •¬ŸË ÁSÕÁà ◊¥ •Œ‹Ê-’Œ‹Ë ∑§Ë, ’ÁÀ∑§ ©UŸ∑§ flÊ≈U ‡Êÿ⁄U ÷Ë ∆UË∑§ ©U‹≈U „UÊ ª∞– ÿÍ¬Ë ◊¥ «UÊ. ◊Ê„Uê◊Œ •ÿÍ’ ∑§Ë ¬Ë‚ ¬Ê≈U˸, ¬¢¡Ê’ ◊¥ ◊Ÿ¬˝Ëà ®‚„U ’ÊŒ‹ ∑§Ë ¬Ë¬Ë¬Ë ¡Ò‚Ë ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ Ÿ flÊ≈UÊ¥ ◊¥ ÷‹ ∑§◊ Á„US‚Ê ¬ÊÿÊ, ‹Á∑§Ÿ ŒÍ‚⁄UÊ¥ ∑§ flÊ≈U ∑§Ê≈U– ß‚ ’Ê⁄U ∑§ øÈŸÊfl ÷Ê¡¬Ê •ÊÒ⁄U ∑§Ê¢ª˝‚ ¡Ò‚ ⁄UÊC˛UËÿ Œ‹Ê¥ ∑§ Á‹∞ ’«∏U ÁŸ⁄UʇÊÊ¡Ÿ∑§ ⁄U„U– ÷‹ „UË ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§ flÊ≈U ◊¥ „UÀ∑§Ë flÎÁh „ÈU߸ •ÊÒ⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§ Á‹∞ Áª⁄UÊfl≈U „ÈU߸, ‹Á∑§Ÿ ∑ȧ‹ flÊ≈U ◊¥ ߟ∑§Ê ‡Êÿ⁄U ß‚ ∑§Œ⁄U ∑§◊ „ÒU Á∑§ ÿ„U ’…∏UŸÊ-ÉÊ≈UŸÊ ∑§Ê߸ ◊ÊÿŸ Ÿ„UË¥ ⁄UπÃÊ „ÒU– „UÊ‹Ã ÿ„U ⁄U„UË Á∑§ ¿UÊ≈UË •ÊÒ⁄U •ãÿ ¬ÊÁ≈¸UÿÊ¥ ∑§Ê flÊ≈U ߟ‚ •Áœ∑§ „ÒU–

àææÎè ·¤è ßáü»æ´ÆU ×éÕæÚU·¤ SâÊÊŸËÿ ◊‹∑§ÊŸÊ ◊Ê„UÀ‹Ê ◊Ê¥ªÊ ª‹Ë ÁŸflÊ‚Ë ‡ÊÊ◊ ‚È¢Œ⁄ ŸÊª¬Ê‹-⁄¡ŸË ŸÊª¬Ê‹ ∑§Ê ©UŸ∑§Ë vzflË¥ flcʸªÊ¢∆U ¬⁄ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë •ÊÒ⁄U ‚ „UÊÁŒ¸∑§ ‡ÊÈèÊ∑§Ê◊ŸÊ∞¢–

çÎÜ âð çÎÜ ÅU·¤ÚUæØæ..... çÎÜ âð çÎÜ ÅU·¤ÚUæØæ Íæ, ·é¤ÀU ÚUÁæð çȤ·ý¤ Õæ·¤è Ù ÚUãUæ, ãU× §Uà·¤ ×ð´ ¹æð »° §UÌÙð ãUè âæçãUÜ ·¤æ çȤ·ý¤ Õæ·¤è Ù ÚUãUæÐ çÎÜ Îð·¤ÚU âÕ ·é¤ÀU Îð ¿é·ð¤ ¥Õ ÕñÆU ·¤ÚU Ù»×ð çܹÌæ ãUê´, ¥æñÚU Ìæð •Øæ ·é¤ÀU ÚUãUÙæ Íæ •ßæÕæð´ ·¤æ Öè ƒæÚU Õæ·¤è Ù ÚUãUæÐ ×ñ´ ×عæÙð ·¤è ×èÙæ ·¤æð ÌæðÇê´ Ùæ ÖÜæ Ìæð ·ñ¤âð ÚUãê´U, ÎéàßæÚU ãñU ×Ø ·¤æ ¥Õ ÂèÙæ âæ·¤è ãUè ¥»ÚU Õæ·¤è Ù ÚUãUæÐ ßæð ÚUæÌ ¥´ŠæðÚUè ·¤æÜè Íè çÁâ ÚUæÌ ßæð ×éÛæ·¤æð ÀUæðǸ ¿Üð, âæÍè Öè ÖÜæ ãUæØ ·¤Õ ÀêUÅUæ ÁÕ ·é¤ÀU Öè âȤÚU Õæ·¤è Ù ÚUãUæÐ ÌðÚUæ Öè ÁÙæÁæ ÌØ ãñU ° ÙèÚUâ ·é¤ÀU çÎÙ ×ð´ ØãUæ´ âð ÁæØð»æ, ßæð §´Uâæ ÖÜæ ·¤Õ ÁèÌæ ãñU Î× çÁâ×ð´ Õæ·¤è Ù ÚUãUæÐ

ÚU×ðàæ ¥ÚUæðǸæ, ȤæçÁË·¤æ

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê x ◊߸U— Ÿ‡ÊÊ ¬¥¡Ê’ ∑§Ë ÿÈflÊ ¬Ë…∏UË ∑§Ë ¡«∏Ê¥ ∑§Ê ŒË◊∑§ ∑§Ë Ã⁄U„U πÊπ‹Ê ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– ßU‚∑§Ë ⁄UÊ∑§ÕÊ◊ ∑§ Á‹∞ Á‚»¸§ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ „UË Ÿ„UË¥, •Á¬ÃÈ ‚◊Ê¡ ∑§ ‚÷Ë Ã¥òÊÊ¥ ∑§Ê •¬ŸË ÷ÍÁ◊∑§Ê ÁŸ÷ÊŸË øÊÁ„U∞–

ÿ„U flÊÄ‚ ∞‚∞‚¬Ë ªÈ⁄UÁflãŒ˝ Á‚¥„U Á…U Ñ Ê Ÿ ŸÒ ‡ ÊŸ‹ ‚Êߥ U ‚ Á⁄U ‚ ø¸ ߥ U S ≈U Ë ëÿÍ ≈ U fl S≈ U ≈ U ¬È Á ‹‚ ∑§Ê ⁄ U ∑§◊≈UË ∑§ ¬˝Œ‡Ê Á‡ÊCU◊¥«U‹ ‚ Á¡‹Ê ◊ÈÅÿÊ‹ÿ ◊¥ ∑§„UË– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ «UË¡Ë¬Ë ∑§ ÁŒ‡ÊÊ ÁŸŒ¸‡Ê •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿ‡ÊÊπÊ⁄UË ⁄UÊ∑§Ÿ fl ÃS∑§⁄UÊ¥ ∑§Ê

ÂéçÜâ mUæÚUæ ×ðçÇU·¤Ü ÂÚU ÀUæÂæ

⁄UÊ¡Ëfl ŸÊª¬Ê‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê, Æx ◊߸U— Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ¬ÈÁ‹‚ mUÊ⁄UÊ •Ê¡ ŒÊ¬„U⁄U ◊‹Ê≈U ⁄UÊ«∏ ¬⁄U ÁSÕà ∞∑§ ◊Á«U∑§‹ ¬⁄U ∑§Ë ªß¸U ¿UʬÊ◊Ê⁄UË øøʸ ∑§Ê Áfl·ÿ ’ŸË „U È ß ¸ U „Ò U – ÄÿÊ ¥ Á ∑§ ŒÊ ¬ „U ⁄ U •…∏Ê߸U ’¡ ∑§Ë ªß¸U ¿UʬÊ◊Ê⁄UË ∑§Ë ‚Êÿ¥ ‹ª÷ª } ’¡ Ã∑§ ¬ÈÁ‹‚ mUÊ⁄UÊ ∑§Ê߸U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿ„UË¥ ŒË ¡Ê ⁄U„UË ÕË •ÊÒ⁄U Ÿ „UË ’⁄UÊ◊ŒªË ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ– ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑ § •ŸÈ ‚ Ê⁄U •Ê¡ ŒÊ¬„U⁄U ‹ª÷ª w ’¡ Ÿª⁄U ÕÊŸÊ

∑ § ∞∞‚•Ê߸ U ¡ªÃÊ⁄U ®‚„U ¬È Á ‹‚ ¬Ê≈U˸ ∑ § ‚ÊÕ ¬˝  ◊ ◊Á«U∑§‹ ¬⁄U ¬„UÈ¥ø •ÊÒ⁄U fl„UÊ¥ ‚ ∑ȧ¿U ŒflÊ߸UÿÊ¥ ∑§Ê •¬Ÿ ∑§é¡ ◊¥ ‹∑§⁄U •ÊÒ⁄U ŒÈ∑§ÊŸ ∑§Ê ÃÊ‹Ê ‹ªÊ∑§⁄U ‚¥øÊ‹∑§ ∑§Ê •¬Ÿ ‚ÊÕ ÕÊŸ ‹ •Êÿ– ’Ê⁄U-’Ê⁄U ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË mUÊ⁄UÊ ¬Í¿U ¡ÊŸ ¬⁄U ¬ÈÁ‹‚ ∑ȧ¿U ÷Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ‚ ∑§Ã⁄UÊ ⁄U„UË ÕË •ÊÒ⁄U Œ⁄U ⁄UÊÁòÊ Ã∑§ ¬ÈÁ‹‚ mUÊ⁄UÊ Ÿ „UË ∑§Ê߸U ¬øʸ Œ¡¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ •ÊÒ⁄U Ÿ ∑§Ê߸U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡Ê ⁄U„UË ÕË–

¬∑§«∏Ÿ ∑§ Á‹∞ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mUÊ⁄UÊ ∑§«∏ ∑ Œ◊ ©U∆UÊ∞ ¡Ê ⁄U„U „Ò¥U– Ÿ‡Ê ∑§ ŸÊ‡Ê ∑§ Á‹∞ ‚◊Ê¡ ∑§ ‚÷Ë flªÊ¸¥, ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, √ÿʬÊÁ⁄U∑§ •ÊÒ⁄U Á‚ÿÊ‚Ë ‚¥ª∆UŸÊ¥ ∑§Ê •ª⁄U ‚ÊÕ¸∑§ ‚„U ÿ Ê ª Á◊‹ ÃÊ ßU ‚ ∑§Êÿ¸ ◊ ¥ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹Ÿ ◊¥ ∑§Ê߸U ‚¥‡Êÿ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ߥUS≈UËëÿÍ≈U mUÊ⁄UÊ S∑ͧ‹Ê¥, ∑§Ê‹¡Ê¥ ◊¥ Ÿ‡ÊÊ ◊ÈÁQ§ ‚Á◊ŸÊ⁄U, ÄU‚Ë‹ SÃ⁄U ¬⁄U Ÿ‡ÊÊ ◊ÈÁQ§ ⁄ÒU‹Ë •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ë M§¬ ⁄‘UπÊ ⁄UπË •ÊÒ⁄U ∑§„UÊ Á∑§ •ª⁄U ‚¥ S ÕÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê, •’Ê „ U⁄U fl ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ◊¥ ∑§Ê߸U Áfl‡Ê· •Á÷ÿÊŸ ‚¥ ø ÊÁ‹Ã ∑§⁄U Ã Ë „Ò U ÃÊ ¬È Á ‹‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ¬Í⁄UÊ ‚„UÿÊª ŒªË– ߥUS≈UËëÿÍ≈U ∑§ ©UûÊ⁄UˇÊòÊ ÁŸŒ¸‡Ê∑§ ∑ΧcáÊ Á◊ª‹ÊŸË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‚¥SÕÊ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ‚◊ÿ ‚◊ÿ ¬⁄U ‚Á◊ŸÊ⁄U ‹ªÊ∞ ¡Ê øÈ∑§ „Ò¥ •ÊÒ⁄U ∞∑§ Áfl‡Ê· Ÿ‡ÊÊ ◊ÈÁQ§ ‚¥ S ÕÊŸ ∑§Ë SÕʬŸÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê Á¡‹ ◊¥ SÕʬŸ ∑§ Á‹∞ ∑§Á’Ÿ≈U ◊¥ ò ÊË ‚È ⁄ U ¡ Ëà íÿÊáÊË fl «U Ë ‚Ë »§ÊÁ¡À∑§Ê ‚ •ŸÈ⁄UÊäÊ ∑§⁄U øÈ∑§ „Ò¥– ßU ‚ ◊ÊÒ ∑  § ¬⁄U ∞‚¬Ë „Ò U « U ` §Ê≈¸ U ⁄ U ’‹flË⁄U ®‚„U, «UË∞‚¬Ë ‚ÈπŒfl Á‚¥„U, «UË∞‚¬Ë ’ÑÍ•ÊŸÊ ªÈ⁄U¬˝Ëà ®‚„U, Á⁄U¡Ÿ‹ ∑§ŸÁflŸ⁄U »§⁄UËŒ∑§Ê≈U «UÊÚ. ‡Ê⁄UŒfl Á‚¥„U Áª‹, Áfl¡ÿ ªÊÿ‹ ’⁄UŸÊ‹Ê, ¬flŸ ªª¸ Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U, ∑ΧcáÊ ’é’⁄U ∑¥§flËŸ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, •ÁflŸÊ‡Ê ß ¡ Ê Ÿ¥ ’ ⁄UŒÊ⁄U, •¡ÿ Á‚¥ „ U ‚ÊflŸ‚È π Ê, ⁄U Ê ¡ ¥ Œ ˝ ’¡Ê¡, «U Ê Ú . ŒË¬∑§ ∑ȧP§«∏, ⁄UÊ¡ãŒ˝ øÈø⁄UÊ, ‚ÁøŸ ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ, ¬¥∑§¡ äÊ◊Ë¡Ê, ªÊÒÃ◊ ‚Ÿ, ⁄U◊Ÿ πÈ⁄UÊŸÊ, Á⁄UÁÃ‡Ê ∑ȧP§«∏, ’Ë•Ê⁄U ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ •ÊÁŒ ∑§ •‹ÊflÊ Á¡‹ •ãÿ ‚ŒSÿ ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ–

Öæçß Ùð Ü»æØæ Î´Ì ¿ñ·¤¥Â çàæçßÚU

¬⁄U◊¬Ê‹ ªÈ‹Ê≈UË ªÈM§„U⁄U‚„UÊ∞, x ◊߸U— ªÊ¥fl ∑§‚⁄U ®‚„U flÊ‹Ê •ÊÒ⁄U ø∑§ ÁŸäÊÊŸÊ ∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË S∑ͧ‹Ê¥ ◊¥ ÷Ê⁄Uà Áfl∑§Ê‚ ¬Á⁄U·Œ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ŒÊ¥ÃÊ¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§Ê Á‡ÊÁfl⁄U ÁŸÈ‡ÊÈÀ∑§ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ’ìÊÊ¥ ∑§Ê ŒÊ¥ÃÊ¥ ∑§Ë ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÊ¥ fl ©UŸ∑§Ë Œπ÷Ê‹ ∑§

’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ª∆¸U– Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ Œ¥Ã ⁄UÊª Áfl‡Ê·ôÊ «UÊÚ. „U⁄U¬˝Ëà ®‚„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ≈UË◊ Ÿ ∑§⁄UË’ zzÆ ’ìÊÊ¥ ∑§ ŒÊ¥ÃÊ¥ ∑§Ê øÒ∑§•¬ Á∑§ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U «UÊÚÄ≈U⁄U „U⁄U¬˝Ëà ®‚„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÃËŸ ◊Ê„U ’ÊŒ ≈Í U Õ ’˝ ‡ Ê ’Œ‹ Œ Ÿ Ê øÊÁ„U∞ •ÊÒ⁄U ÁŒŸ ◊¥ ŒÊ ’Ê⁄U ’˝‡Ê

z•Ê¡ ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ ÕÊ∑§ ‚é¡Ë ◊¥«UË ∑§Ê ∑§⁄‘¥Uª ’Á„Uc∑§Ê⁄U z∞∞‚•Ê߸U Ÿ ◊Ê»§Ë ◊Ê¥ª ¿ÈU«Ê∏ ߸U ¡ÊŸ ÕÊ∑§ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ •Ê¡ ◊¥«UË ◊¥ „UË ’ø¥ª ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê x ◊߸U— ’ËÃË ‚Êÿ¥ ◊„UÁ⁄UÿÊ¥ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ S≈U≈U ’Ò¥∑§ ∑§ ¬Ê‚ ¬ÈÁ‹‚ mUÊ⁄UÊ ‚é¡Ë ‚ ÷⁄UË ⁄U„ U«Ë∏ ¬‹≈UÊŸ

ßU‚ ◊‚‹ ∑§ ÁŸ¬≈UÃ „UË •Ê¡ÊŒ ⁄‘U„U«∏Ë ÿÍÁŸÿŸ Ÿ ÕÊ∑§ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ ¬⁄U ¬⁄UøŸÍ ‚é¡Ë »§‹ Áfl∑˝§ ÃÊ•Ê¥ ‚ •ÁäÊ∑§ ◊Ê∑§¸ ≈U »§Ë‚ fl‚Í‹ ∑§⁄UŸ, ∑˝§ ≈U ∑§Ê fl¡Ÿ •ÁäÊ∑§ ∑§Ê≈UŸ ∞fl¥ ◊Ê∑¸§≈U »§Ë‚ ◊Ê»§ ‚é¡Ë »§‹Ê¥ ¬⁄U ÷Ë ¬⁄UøÍŸ Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ ‚ ◊Ê∑¸§≈U »§Ë‚ fl‚Í‹Ÿ ∑§ Áfl⁄UÊäÊ ◊¥ „U«∏ÃÊ‹ ∑§Ê •Êª ’…∏UÊ ÁŒÿÊ– ÁŒŸ ÷⁄U ø‹ ’Ò∆U∑§Ê¥ ∑§ ŒÊÒ⁄U ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ◊Ê◊‹

∑§ ⁄UÊ· ◊¥ •Ê¡ÊŒ ⁄‘U„U«∏Ë ÿÍÁŸÿŸ mUÊ⁄UÊ •Ê¡ ¬Íáʸ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U „U«∏ÃÊ‹ ⁄UÅÊË ªß¸U– •Ê¡ ¬˝Ê× ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ Ÿ ¬˝Ê× ÕÊ∑§ ◊¥«UË ‚ ‚é¡Ë ∑§Ë π⁄UËŒ Ÿ„UË¥ ∑§Ë •ÊÒ⁄U Ÿ „UË Á∑§‚Ë ∑§Ê π⁄UËŒŸ ŒË– Á¡‚‚ ’Ê„U⁄U ‚ ‚é¡Ë ’øŸ •Êÿ Á∑§‚ÊŸÊ¥ fl √ÿʬÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ÷Ê⁄UË ¬⁄‘U‡ÊÊŸË ∑§Ê ‚◊ÊŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– ÕÊ∑§ ‚é¡Ë ◊¥«UË ◊¥ •Ê…∏UÃË ÷Ë „UÊÕ ¬⁄U „UÊÕ äÊ⁄‘U πÊ‹Ë ’Ò∆U Ÿ¡⁄U •Êÿ– ¬⁄UøŸÍ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ ÃÊ•Ê¥ Ÿ ÕÊ∑§ ‚é¡Ë ◊¥«UË ∑§Ê ¡Ê◊ ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ Ÿª⁄U ◊¥ ⁄UÊ· ¡‹Í‚ ÁŸ∑§Ê‹Ê •ÊÒ⁄U Ÿª⁄U ÕÊŸ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ¡◊∑§⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ– ‚é¡Ë ‚ ÷⁄UË ⁄‘U„U«Ë∏ ¬‹≈UÊŸ ∑§ Á¡ê◊ŒÊ⁄U ∆U„U⁄UÊÿ¥ª Ÿª⁄U ÕÊŸÊ ∑§ ∞∞‚•Ê߸U ¡ªÃÊ⁄U Á‚¥„U Ÿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ‚◊ˇÊ •¬ŸË ª‹ÃË SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ‹Ë •ÊÒ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ⁄UÊ· ∑§Ê ∆¥U«UÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ–

∑§ Ÿ ÁŸ¬≈UŸ ‚ ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë »§‹ Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ mUÊ⁄UÊ y ◊߸U ∑§Ê ÕÊ∑§ ‚é¡Ë ◊¥«UË ‚ ‚é¡Ë Ÿ π⁄UËŒŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á‹ÿÊ „ÒU– ßU‚∑§ ‚ÊÕ „UË øÃÊflŸË ŒË „ÒU Á∑§ •ª⁄U ©UŸ∑§Ë ◊Ê¥ª¥ Ÿ„UË ◊ÊŸË ªß¸U ÃÊ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U •Ê¥ŒÊ‹Ÿ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ– ‚ÍòÊÊ¥ ‚ ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •Ê¡ •ÁäÊ∑§ ◊Ê∑¸§≈U »§Ë‚ fl‚Í‹Ÿ fl ∑˝§≈U ∑§Ê •ÁäÊ∑§ fl¡Ÿ ∑§Ê≈UŸ ∑§ ◊Èg ∑§Ê ‹∑§⁄U ◊Ê∑§¸ ≈U ∑§◊≈UË ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ Ÿª⁄U ¬Á⁄U·Œ •äÿˇÊ •ÁŸ‹ ∑ȧ◊Ê⁄U ‚∆UË, ◊Ê∑¸§≈U ∑§◊≈UË ∑§ ‚Áøfl Áfl¡ÿ ◊ŒÊŸ ∑§Ë ◊äÿSÕÃÊ Ÿ ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ ∑§ Á‡ÊCU◊¥«U‹ fl ÕÊ∑§ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ ÿÍÁŸÿŸ ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ë ∞∑§ ’Ò∆U∑§ „UÈ߸U– ßU‚ ’Ò∆U∑§ ◊¥ ‚÷Ë ¬„U‹È•Ê¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ, ‹Á∑§Ÿ

◊Ê◊‹Ê ‚È‹¤Ê Ÿ„Ë¥ ¬ÊÿÊ– Á¡‚‚ ¬⁄UøŸÍ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ ÃÊ ŸÊ⁄‘U ’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ „Èÿ flÊÁ¬‚ ‹ÊÒ≈U ªÿ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ ÿÍÁŸÿŸ ∑§ ¬ŒÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ⁄U◊‡Ê ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ, ⁄UÊ◊ ‹Ê‹, Áfl¡ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¬˝∑§Ê‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, π⁄ÒUà ‹Ê‹, ‡Ê¥∑§⁄U, •‡ÊÊ∑§, ¬ê◊Ê, •EŸË •ÊÒ⁄U ‡Ê⁄UË ¬˝äÊÊŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊Ê∑¸§≈U ∑§◊≈UË ∑§Ë •Ê⁄U ‚ •ŸÊŸÊ‚, Áø’«∏, fl¥ªÊ, π¡Í⁄U, ªflÊ⁄UÊ, ∑§ËflË, S≈˛UÊ’˝Ë, ’ǪͪÊ‡ÊÊ fl ªÛÊÊ ¬⁄U »§Ë‚ Ÿ„UË¥ ‹Ë ¡ÊÃË– ßU‚∑§ ’Êfl¡ÍŒ •Ê…∏UÃË ◊Ê∑¸  § ≈U ∑§◊ ≈ U Ë •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄U ÿ Ê ¥ ∑§Ë Á◊‹Ë÷ªÃ ‚ »§Ë‚ fl‚Í‹ ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ßU‚∑§ •ÁÃÁ⁄UQ§ »§‹Ê¥ ∑§ ¡Ê ∑˝§≈U •ÊÃ „Ò¥U ©U‚◊¥ ¡Ê ∞∑§ Á∑§‹Ê flS≈U „UÊÃË „ÒU ©U‚∑§Ë ⁄U∑§◊ ÷Ë ÕÊ∑§ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ mUÊ⁄UÊ fl‚Í‹ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– Á¡‚‚ ¬⁄UøŸÍ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ ∑§Ê ∑§Ê»§Ë ŸÈ∑§‚ÊŸ ©U∆UÊŸÊ ¬«∏ÃÊ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ ÿ„U ∑˝§◊ ø‹ ⁄U„UÊ „ÒU •Ê⁄U ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë »§‹ Áfl∑˝§ÃÊ•Ê¥ ∑§ ‹ÊπÊ¥ L§¬ÿ ÕÊ∑§ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ ÃÊ •ÁäÊ∑§ fl‚Í‹ ∑§⁄U øÈ∑§ „Ò– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ •’ ÿ„U ¡ÈÀ◊ ’ŒÊ¸‡Ã Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– •ª⁄U ©Uã„¥U ߥU‚Ê»§ Ÿ Á◊‹Ê ÃÊ ◊¡’Í⁄U „UÊ∑§⁄U ©Uã„U¥ •Ê¥ŒÊ‹Ÿ ∑§Ê •ÊÒ⁄U Ã¡ ∑§⁄UŸÊ ¬«U∏ªÊ– ‚ÍòÊÊ¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ßU‚ ◊Ê◊‹ ∑§Ê ÁŸ¬≈UÊŸ ∑§ Á‹ÿ •Ê¡ ÃÊÁ◊‹ŸÊ«È ∑§Ë ÿÊòÊÊ ¬⁄U ªÿ ßU‹Ê∑§Ê ÁfläÊÊÿ∑§ øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË »§ÊŸ ¬⁄U •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ‚ ‚¥¬∑¸§ ’ŸÊÿ ⁄U„¥U– Œ⁄U ‚Êÿ¥ Ã∑§ ÿ„U ◊Ê◊‹Ê ÁŸ¬≈U Ÿ„UË¥ ¬ÊÿÊ ÕÊ– ÿÍÁŸÿŸ ∑§ ¬˝flQ§Ê ⁄U◊‡Ê ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ y ◊߸U ∑§Ê ¬⁄UøÍŸ ‚é¡Ë Áfl∑˝§ÃÊ •¬Ÿ ¬Ê‚ ¡◊Ê ‚é¡Ë »§‹Ê¥ ∑§Ë Á’∑˝§Ë ∑§⁄‘¥Uª, ÕÊ∑§ ‚é¡Ë ◊¥«UË ∑§Ê ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ’Á„Uc∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ–

ÂɸUæð ´ÁæÕ ß àæ´·¤ÚU.........

ÁèÌ ÂÚU ¹éàæ ãUæðÙð ·¤è..............

∑§Ê «UË‚Ë ∑§Êÿʸ‹ÿ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ äÊ⁄UŸ ∑§Ë ÃÒÿÊÁ⁄UÿÊ¥ ◊È∑§ê◊‹ ∑§⁄U ‹Ë ªß¸U „Ò¥U– ¬˝ÊßU◊⁄UË ∞Á‹◊¥≈U⁄UË ≈UËø‚¸ »˝¥§≈U ¬¥¡Ê’ ∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊„UÊ‚Áøfl •‡ÊÊ∑§ ‚⁄UÊ⁄UË Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ äÊ⁄UŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊŸ ∑§ Á‹∞ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ •ÊÒ⁄U ªÈM§„U⁄U‚„UÊ∞ ‚ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ë Ã⁄U»§ ∑§ÊÁ»§‹Ê ⁄UflÊŸÊ „UÊªÊ– fl„UË¥ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ∑§ ‡Ê„UËŒ ©UäÊ◊ Á‚¥„U ¬Ê∑¸§ ◊¥ •äÿʬ∑§ ‚¥ª∆UŸÊ¥ Ÿ ’Ò∆U∑§ ∑§Ë– Á¡‚∑§Ë •äÿˇÊÃÊ Œ‹Ë¬ Á‚¥„U Ÿ ∑§Ë– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U Á¡‹Ê ¬˝äÊÊŸ ¡‚¬Ê‹ Á‚¥„U, Œ‹Ë¬ Á‚¥„U ¬˝äÊÊŸ ¬‚‚»§, flÁ⁄UÿÊ◊ ®‚„U ¬˝ Œ  ‡ Ê ©U¬¬˝äÊÊŸ, Á¡ãŒ˝ ¬Êÿ‹≈U, ’‹fl¥Ã ®‚„U ¬˝äÊÊŸ ‚Ê¥¤ÊÊ ◊Êøʸ, ⁄UÊ◊ ∑ΧcáÊ äÊÈŸÁ∑§ÿÊ¥, ◊Á„UãŒ˝ ’Ê‹Ë, ¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U, ◊¥ªÃ Á‚¥„U, ‚È⁄U¡Ëà Á‚¥„U, ∑˝§Ê¥Áà ∑ȧ◊Ê⁄U, ◊¥ª‹ Á‚¥„U, ◊ŸË· ∑ȧ◊Ê⁄U, ¬⁄UÁflãŒ˝ ∑ȧ◊Ê⁄U, ‚ìʋ Á‚¥„U, Œ‡Ê¸Ÿ ®‚„U, ⁄UÊ¡ ∑ȧ◊Ê⁄U, ¡Ëà Á‚¥„U, ’Í«∏ Á‚¥„U, ◊Ÿ¡Ëà Á‚¥„U, ◊ÈÅÃÒÿÊ⁄U ®‚„U, ªÈ⁄U◊Ëà ®‚„U, ¬˝ŒË¬ ∑ȧ◊Ê⁄U, ŸÁ⁄UãŒ˝ ∑¥§’Ê¡ •ÊÁŒ «UË‚Ë ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ y ◊߸U ∑§Ê x ’¡ ⁄UÊ· äÊ⁄UŸÊ ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– üÊË ‚⁄UÊ⁄UË Ÿ Á¡‹ ∑§ ‚◊Í„U •äÿʬ∑§Ê¥ ∑§Ê ‚◊ÿ ¬⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ «UË‚Ë ∑§Êÿʸ‹ÿ ∑§ ’Ê„U⁄U ¬„UÈ¥øŸ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§Ë „ÒU–

∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§ ¬˝Áà Á∑§⁄UŒÊ⁄U ‚„UË Ÿ„UË¥ ⁄U„UÊ •ÊÒ⁄U ÁfläÊÊÿ∑§ •¬Ÿ Œ◊ ¬⁄U ¡ŸÃÊ ◊¥ •¬ŸÊ Áfl‡flÊ‚ ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ‚ ∑§Êÿ◊ Ÿ„¥UË ⁄Uπ ¬Êÿ– ©U¬◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê „UÊ •ÕflÊ •ãÿ ∞‚ ◊Ê◊‹, •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ „U◊‡ÊÊ „UË ÷Ê¡¬Ê ‚ ÷Œ÷Êfl Á∑§ÿÊ •ÊÒ⁄U ÷Ê¡¬Ê Ÿ „UÊ¥ ¡Ë..„UÊ¥ ¡Ë ∑§⁄U∑§ •¬ŸË ‚„UÿÊªË ¬Ê≈U˸ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§Ë ¬˝ÃÊ«∏ŸÊ ∑§Ê ÷Ë Á‚⁄U ¤ÊÈ∑§Ê∑§⁄U ’ŒÊ¸‡Ã ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ÷Ê¡¬Ê ∑§ ◊¥òÊË fl ÁfläÊÊÿ∑§ Á‚»¸§ •¬ŸË ∑ȧ‚˸ ∑§ Á‹ÿ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ Á¬¿U‹ªÈ ’Ÿ ⁄U„U– •ª⁄U ßU◊ÊŸŒÊ⁄UË ‚ ¬¥¡Ê’ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ∑§ ¬Œ¸ ¬⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê •Ê¥∑§‹Ÿ ∑§⁄‘U ÃÊ ÿ„U ŒπÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ ∞∑§ ¡àÕŒÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ÃÊ∑§Ã ÷Ê¡¬Ê ∑§ ÁfläÊÊÿ∑§ ‚ ∑§„UË¥ íÿÊŒÊ „ÒU– •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ ¬Í⁄UË ∑§◊ÊŸ •¬Ÿ „UÊÕÊ¥ ◊¥ ⁄UπË „UÈ߸U „ÒU– •’ ¬¥¡Ê’ ◊¥ ŒÊ’Ê⁄UÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸŸ ¬⁄U •∑§Ê‹Ë Œ‹ ‚ íÿÊŒÊ ÷Ê¡¬Ê ∑§ ŸÃÊ πÈ‡Ê „UÊ ⁄U„¥U „Ò– ¡’Á∑§ ¡M§⁄Uà ßU‚ ’Êà ∑§Ë „ÒU Á∑§ fl„U •¬ŸË ÁSÕÁà ¬⁄U Áø¥ÃŸ ∑§⁄‘¥U •ÊÒ⁄U ÿ„U ‚Êø¥ Á∑§ ÷Ê¡¬Ê Á¬¿U«∏ÃË ∑Ò§‚ ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ßU‚ øøʸ ∑§Ê •Êª ’…∏UÊÃ „Èÿ ÿ„U ŒπÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ∑§ Á¡ÃŸ ÷Ë ¬˝àÿʇÊË ÁfläÊÊÿ∑§ ’Ÿ „Ò¥U fl„U ’„UÈà ∑§◊ •¥Ã⁄U ‚ Áfl¡ÿË „UÈÿ „ÒU– ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê Á∑§‹Ê ◊ÊŸ ¡ÊŸ flÊ‹ •’Ê„U⁄U ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ¬˝àÿʇÊË ∑§Ë ¡◊ÊŸÃ ¡éà „UÊ ªß¸U– ÿ„U ¬Ê≈U˸ ∑§ Á‹ÿ ’«∏U ‡Ê◊¸ ∑§Ë ’Êà „ÒU– »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ¡„UÊ¥ ÷Ê¡¬Ê Ÿ ’ËÃ z fl·ÊZ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ÷Ê⁄UË ©U¬‹ÁéäÊÿÊ¥ „UÊÁ‚‹ ∑§Ë fl„UÊ¥ ‚ ¬Ê≈˸ ¬˝àÿʇÊË ∑§Ê ◊ÊòÊ v{ÆÆ ◊ÃÊ¥ ‚ ¡Ëà ∑§⁄U ÁfläÊÊÿ∑§ ’ŸŸÊ ’‡Ê∑§ ÿ„U πȇÊË ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ∑§ πÊÃ ◊¥ ∞∑§ ‚Ë≈U ’…∏UË „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ßU‚ ¡Ëà ∑§Ê fl„U ¡Ëà Ÿ„UË¥ ∑§„UÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ Á¡‚∑§Ë ©Uê◊ËŒ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË ÕË– ßU‚∑§ ÷Ë ∑§ß¸U ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU– ‚’‚ ’«∏Ê ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„U ⁄U„UÊ „ÒU Á∑§ ÷Ê¡¬Ê Ÿ ©U‚ ¬˝àÿ∑§ ‚Ë≈U ¬⁄U ¡„UÊ¥ •∑§Ê‹Ë ¬˝àÿʇÊË Õ ª∆U’¥äÊŸ äÊ◊¸ ÁŸ÷ÊÃ „Èÿ ©UŸ∑§Ë ◊ŒŒ ∑§Ë– ¡’Á∑§ Á¡Ÿ ‚Ë≈UÊ¥ ¬⁄U ÷Ê¡¬Ê ∑§ ¬˝àÿʇÊË Õ fl„UÊ¥ •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ •¬ŸÊ ª∆U’¥äÊŸ äÊ◊¸ Ÿ„UË¥ ÁŸ÷ÊÿÊ– ßU‚∑§Ê ßU‚‚ ’«∏Ê ‚’Íà •ÊÒ⁄U ÄÿÊ „UÊªÊ Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ∑§ ∑§Ê≈U ◊¥ •ÊŸ flÊ‹Ë •’Ê„U⁄U ∑§Ë ‚Ë≈U ¬⁄U •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ •Ê¡ÊŒ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U øÈŸÊfl ‹«∏U ∞∑§ ¬˝àÿʇÊË ∑§Ê „UÀ∑§Ê ߥUøÊ¡¸ ’ŸÊ ÁŒÿÊ „Ò– ßU‚ πÈÑ◊πÈ‹Ê •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§Ê ÷Ê¡¬Ê ∑§ π◊ ◊¥ „USÃˇÊ¬ ∑§„UÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU– •ª⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ ◊Ê◊Í‹Ë ◊ÃÊ¥ ‚ ¡ËÃ øÊÒ. ‚È⁄U¡Ëà ∑ȧ◊Ê⁄U íÿÊáÊË „UÊ⁄U ¡ÊÃ ÃÊ •Ê¡ÊŒ ¬˝àÿʇÊË ¡‚ÁflãŒ˝ Á‚¥„U ⁄UÊÒ∑§Ë ∑§Ê •Ê¡ •∑§Ê‹Ë Œ‹ •¬ŸË ªÊŒ ◊¥ ©U∆UÊÿ Á»§⁄UÃÊ? •ª⁄U ÿ„UÊ¥ ‚ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ¡Ëà „UÊ ¡ÊÃË ÃÊ •∑§Ê‹Ë Œ‹ Ÿ ¡‚ÁflãŒ˝ Á‚¥„U ⁄UÊÒ∑§Ë ∑§Ê „UË ßU‚ ˇÊòÊ ∑§Ê ߥUøÊ¡¸ ÉÊÊÁ·Ã ∑§⁄U ŒŸÊ ÕÊ– ∑§„UŸ ∑§Ê ÿ„U ◊Ê◊Í‹Ë ’ÊÃ¥ „ÒU ‹Á∑§Ÿ ßUŸ∑§ •Õ¸ ’«∏U ª„U⁄‘U „Ò¥U– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ∑§ ‡ÊË·¸ ŸÃÊ •ª⁄U ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ê •Êà◊Áø¥ÃŸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ŒŸ ∑§ Á‹ÿ ÉÊ⁄U ‚ ÁŸ∑§‹ „ÒU ÃÊ ‚’‚ ¬„U‹ ©Uã„¥U ÉÊ⁄U ‚ ÁŸ∑§‹Ã ‚◊ÿ πÈŒ •Êà◊Áø¥ÃŸ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„Uÿ– ∑§’ Ã∑§ ‚„UÿÊªË ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬Ê≈U˸ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ‚ ÷ÊflŸÊà◊∑§ ÃÊÒ⁄U ¬⁄U é‹Ò∑§◊‹ „UÊÃ ⁄U„¥Uª– •ª⁄U ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ ª∆U’¥äÊŸ äÊ◊¸ ∑§Ê πÈŒ ÁŸ÷Êÿ •ÊÒ⁄U •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§Ê ÷Ë ÁŸ÷ÊŸ ∑§ Á‹ÿ ◊¡’Í⁄U ∑§⁄‘¥U ÃÊ „UË ©U‚∑§Ë ÁSÕÁà ‚ÈäÊ⁄U ‚∑§ÃË „ÒU– ◊ÊŸÊ ∑¥§Œ˝ ◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊŸ ∑§ Á‹ÿ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê •∑§Ê‹Ë Œ‹ ‚ ÃÊ‹◊‹ ⁄UπŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „ÒU ‹Á∑§Ÿ fl„U ßU‚ ∑§Ë◊à ¬⁄U Ÿ„UË¥ Á∑§ ¬¥¡Ê’ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê •¬ŸÊ ‚Ȭ«∏Ê „UË ‚Ê»§ ∑§⁄U ‹– •¬Ÿ •Ê¬ ∑§Ê ◊¡’Íà ’ŸÊŸ ∑§ Á‹ÿ ÷Ê¡¬Ê ŸÃÊ•Ê¥ ∑§Ê •¬ŸË ¬Ê≈U˸ ∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ë ÷ÊflŸÊ•Ê¥ ∑§Ë ∑§Œ˝ ∑§⁄UŸË ¬«U∏ªË •ÊÒ⁄U ‚„UÿÊªË •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ¬ˇÊ ∑§Ê ◊¡’ÍÃË ‚ ⁄UπŸÊ ¬«∏UªÊ– flŸÊ¸ Á¡‚ Ã⁄U„U ‚ ¬¥¡Ê’ ◊¥ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ÁSÕÁà π⁄UÊ’ „UÊÃË ¡Ê ⁄U„UË „ÒU ©U‚◊¥ ∑§Ê߸U ‚ÈäÊÊ⁄U Ÿ„UË¥ „UÊ ¬ÊÿªÊ •ÊÒ⁄U ¬¥¡Ê’ ‚ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ê ŸÊ◊ÊÁŸ‡ÊÊŸ Á◊≈U ¡ÊÿªÊ–

∑§⁄U Ÿ Ê øÊÁ„U ∞ – ßU ‚ ∑ § •‹ÊflÊ ©Uã„Ê¥Ÿ •ÁäÊ∑§ ∆¥U«UË fl ‚Åà øË¡ Ÿ„UË¥ πÊŸ ∑§Ë ‚‹Ê„U ŒË– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ÷ÊÁfl¬ ¬˝äÊÊŸ ¬flŸ ∑¥§äÊÊ⁄UË, ‚¥ŒË¬ ◊ŒÊŸ, Á’^ÂU ß¡Ê, ªÊÒ⁄Ufl ◊Ê¥ªÊ, Ÿ⁄‘U‡Ê ¬È⁄UË, ‚¥¡Ëfl ◊Ê¥ªÊ, ÂçÚUßæÚU ·¤è Îæð ×çãUÜæ¥æð´.... ŒËÁˇÊà •ÊÒ⁄U ªÈ⁄UøU⁄UŸ Á‚¥„U •ÊÁŒ ¬„UÈ¥ø ∑§⁄U ¡Ê¥ø ‡ÈÊM§ ∑§⁄U ŒË– ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ •÷Ë Ã∑§ „UÊŒ‚ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊÊ¥ ∑§Ê ¬ÃÊ Ÿ„UË¥ ø‹ ‚∑§Ê „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ „U⁄U’¥‚ ®‚„U ÚUæÁèß, ȤæçÁË·¤æ x קüUÑ »æ´ß »´ÁêãUSÌæ ×ð´ ∞∑§ ªÈL§ Á‚Äπ √ÿÁQ§ ÕÊ– ßèÚUßæÚU ·¤æð ãéU° Ûæ»Ç¸ð ×ð´ Îæð ×çãUÜæ°´ ƒææØÜ ãUæ𠻧üUÐ ©U‹ãð´U çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ×ð´ Îæç¹Ü ·¤ÚUßæØæ »Øæ ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ÚUæÁ ÚUæÙè ˆÙè Üð¹ ÚUæÁ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÂǸæçð âØæð´ Ùð ©UÙ·¤è ÎèßæÚU ç»ÚUæ ÎèÐ ÁÕ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÂêÀUæ Ìæð ©Uââð ×æÚUÂèÅU ·¤è »§üUÐ ßãUè´ ÎêâÚUè ¥æðÚU Á×éÙæ Õæ§ü Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©Uٷ𤠃æÚU ×ð´ çßßæãU ãñU, Üðç·¤Ù ÂǸæçð âØæð´ Ùð »Üè ©U¹æǸ ÎèÐ §Uââð ÚUæ·ð ¤æ Ìæð ©Uââð ×æÚUÂèÅU ·¤è »§üUÐ

¤Êª«∏ ◊¥ ŒÊ ◊Á„U‹Ê∞¥ ÉÊÊÿ‹

¹ÕÚU Ìæð °·¤ ÕãUæÙæ ãñ´U, ãU×𴠥淤æð Á»æÙæ ãñUÐ


ljgn dsljh QkftYdk

3

ebZ 04] 2012

×æÇUÜ S·ê¤Ü ·ð¤ â×ÿæ »ýæ×è‡ææð´ Ùð Ü»æØæ ŠæÚUÙæ ¥æÎ×¹æðÚU ·é¤•æð Ùð àæãUÚU ×´ð ׿æ§üU ÎãUàæÌ, ¥æŠææ ÎÁüÙ Üæð»æ´ð ·¤æð ·¤æÅUæ z ‚⁄U∑§Ê⁄UË •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ⁄ÒU’Ë¡ ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ ‹ÊÿÊ ªÿÊ ¡’Á∑§ ’¡Ê¡Ê flÊ‹Ë ÁŸflÊ‚Ë ©Uà∑§·¸ (vy) ∑ȧ◊Ê⁄U ∑§ •‹ÊflÊ ∑§ß¸U •ãÿ ‹ÊªÊ¥

¬⁄U◊¬Ê‹ ªÈ‹Ê≈UË ªÈM§„U⁄U‚„UÊ∞, x ◊߸U— Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄UÊ« U ¬⁄U ÁSÕà ªÊ¥fl ªÈŒ«∏ …¥U«UË ◊¥ ¬¥¡Ê’ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ’ŸÊ∞ ª∞ •ÊŒ‡Ê¸ ◊Ê«U‹ S∑ͧ‹ ◊¥ ª˝Ê◊ËáÊ ’ìÊÊ¥ ∑§Ê ŒÊÁπ‹ ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ∑§Ê≈UÊ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ÿ ¬⁄U ª˝Ê◊ËáÊÊ¥ Ÿ äÊ⁄UŸÊ

‹ªÊÿÊ •ÊÒ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ– ª˝Ê◊ËáÊ ◊Ê¥ª ∑§⁄U ⁄U„U Õ Á∑§ ªÊ¥fl Ÿ S∑ͧ‹ ∑§ Á‹∞ vÆ ∞∑§«∏ ÷ÍÁ◊ ŒË „ÒU, ‹Á∑§Ÿ ªÊ¥fl ∑§ ’ìÊÊ¥ ∑§Ê ©U‚◊¥ ŒÊÁπ‹Ê Ÿ„UË¥ ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ– ªÊ¥fl ∑§ ’ìÊÊ¥ ∑§Ê Á‚»¸§ z »§Ë‚ŒË ∑§Ê≈UÊ „UË ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ßU‚ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¬ÃÊ ø‹Ã „UË ∞«UË‚Ë ªÈ⁄U◊‹ 

®‚„U, Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË Ÿ⁄‘U‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄UË ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ¬„ÈUø ¥  •ÊÒ⁄U ©Uã„ÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊŒ‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄UË S∑ͧ‹Ê¥ ◊¥ |z ¬˝ÁÇÊà ’ìÊÊ¥ •ÊÒ⁄U ¡Ê ¬˝ÊßUfl≈ U S∑ͧ‹Ê¥ ‚ •ÊÃ „ÒU° fl„U wz ¬˝ÁÇÊà ŒÊÁπ‹ Á∑§∞ ¡ÊÃ „ÒU–¥ S∑ͧ‹ Á¬˝Á¥ ‚¬‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∞∑§ ∑§ˇÊÊ ◊¥ |Æ ’ìÊ „UË ŒÊÁπ‹Ê

‹ ‚∑§Ã „Ò¥– ◊ª⁄U S∑ͧ‹ ◊¥ ≈UËø⁄UÊ¥ ∑§Ë ∑§◊Ë „ÒU– ∞«UË‚Ë Ÿ ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •ÊŒ‡Ê ÁŒÿÊ Á∑§ vÆ ÁŒŸ ◊¥ ’Ê„U⁄U ∑§ ’ìÊÊ¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§Ë ¡Ê∞ªË , •ª⁄U ∑§ÊßU¸ ’ìÊÊ ’Ê„U⁄U ‚ S∑ͧ‹ ◊¥ ŒÊÁπ‹ „ÒU ÃÊ ©U‚∑§Ê ŒÊÁπ‹Ê ⁄Ug Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

flÒÄ‚ËŸ Ÿ „UÊŸ  ¬⁄U ◊⁄UË¡ ∑§Ê Á∑§ÿÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄ÒU»§⁄U Á’^ÂU «U˜◊«UÊ, ÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ, ßUãŒ˝ ¡Ê‚Ÿ ¡‹Ê‹Ê’ʺ, x ◊߸U— ‡Ê„U⁄U ◊¥ •Ê¡ ‚È’„U ∞∑§ •ÊŒ◊πÊ⁄U ∑ȧûÊ Ÿ ∑§ß¸U ÉÊ¥≈U Ã∑§ Œ„U‡Êà ◊øÊÃ „ÈU∞ •ÊäÊÊ Œ¡¸Ÿ ‚ íÿÊŒÊ √ÿÁQ§ Á¡ã◊¥ ’ìÊ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò,U ¬⁄U „U◊‹Ê ∑§⁄U ©Uã„¥U ÉÊÊÿ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ∑ȧûÊ mUÊ⁄UÊ ŸÊø ¡ÊŸ ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U „ÈU∞ ¬˝÷ÊÁflà √ÿÁQ§ÿÊ¥ ◊¥ w ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê SÕÊŸËÿ •èÊÿ Ä‹ËÁŸ∑§ ◊¥ ⁄ÒU’Ë¡

‚⁄U∑§Ê⁄UË •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ⁄ÒU’Ë¡ Ÿ ¬ÈòÊ ∑ȧ‹fl¥Ã ⁄UÊ∞ ‚È’„U§∑§ flQ§ ¡’ „UÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ’Ê∑§Ë ¬˝÷ÊÁflà ÉÊ⁄U ‚ ÁŸ∑§‹Ê ÃÊ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ •øÊŸ∑§ ∑ȧûÊ Ÿ ©U‚ »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄ÒU»§⁄U ¬⁄U „U ◊ ‹Ê ’Ê ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ¬˝Ê# ÁŒÿÊ– ÉÊ⁄U ∑§ ¬Ê‚ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U π«∏ „UÊŸ  ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •ÊŒ◊πÊ⁄U ∑ȧûÊÊ •Ê¡ ‚È’„U ’ìÊ Ÿ ‚„UÊÿÃÊ ∑§ ‡Ê„U⁄U ◊¥ ŒÊÁÅÊ‹ „ÈU•Ê •ÊÒ⁄U Á‹∞ ‡ÊÊ⁄U ◊øÊÿÊ ⁄UÊSÃ ◊¥ ©U‚ ¡Ê ÷Ë ÃÊ ‹ÊªÊ¥ ∑§ ∞∑§ÁòÊà √ÿÁQ§ Á◊‹Ê, ©U‚ fl„U „UÊŸ  ‚ ¬Ífl¸ ∑ȧûÊÊ fl„UÊ¥ ‚ •¬ŸÊ Á‡Ê∑§Ê⁄U ’ŸÊÃÊ ø‹Ê ÷ʪ ªÿÊ– ßU ‚ ∑ § ’ÊŒ ©U ‚ ªÿÊ– Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U •ÊŒ◊πÊ⁄U ∑ȧûÊ Ÿ •M§áÊ ∑ȧ◊Ê⁄U ¬ÈòÊ πÈ¥πÊ⁄U ∑ȧûÊ ∑§ Á‡Ê∑§Ê⁄U „ÈU•Ê ª‹Ë ÁË∑§ ⁄UÊ¡, ◊„U⁄UÊ’ ∆UP§⁄U ¬ÈòÊ •‡ÊÊ∑§

∑§Ê •¬ŸÊ ÁŸ‡ÊÊŸÊ ’ŸÊÿÊ– ∑ȧûÊ ∑§ ∑§Ê≈UŸ ∑§ ’ÊŒ ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ ¬˝÷ÊÁflà ‹Êª ‚⁄U ∑ §Ê⁄U Ë •S¬ÃÊ‹ ª∞ ¬⁄¥ U Ã È •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ⁄ÒU’Ë¡ ‚„UÊÿÃÊ Ÿ „UÊŸ  ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©Uã„U¥ »§ÊÁ¡À∑§Ê ÷¡Ê ªÿÊ ¡’Á∑§ ∑ȧûÊ ∑§ ∑§Ê≈UŸ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ŒÊ ‹ÊªÊ¥ Ÿ SÕÊŸËÿ ∞∑§ ÁŸ¡Ë •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ⁄ÒU’Ë¡ ©U¬øÊ⁄U Á‹ÿÊ– ‚◊ÊøÊ⁄U ÷¡ ¡ÊŸ Ã∑§ •ÊflÊ⁄U ∑ȧûÊ Ÿ ‡Ê„U⁄U ◊¥ •Ê¥Ã∑§ »Ò§‹ÊÿÊ „ÈU•Ê ÕÊ •ÊÒ⁄U Ÿª⁄U ∑§ÊÒ®‚‹ S≈UÊ»§ ∑ȧûÊ ∑§Ê ◊Ê⁄UŸ ◊¥ •‚„UÊÿ Á‚h „U• È Ê ÕÊ–

×´ÇUè ×ð´ ÃØæ# â×SØæ¥æð´ ·¤è ÌÚUȤ ×æðÕæ§Ü ÜæñÅUæ·¤ÚU ‚«∏∑§ „UÊŒ‚Ê¥ fl ¤Êª«∏Ê¥ ◊¥ ŒÊ §üU×æÙÎæÚUè ·¤æ ÂçÚU¿Ø çÎØæ ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ‚Á„Uà { ÉÊÊÿ‹ ŠØæÙ Îð´ çÁÜæ ©UÂæØéQ¤Ñ ÎàæüÙ ·¤æ×ÚUæ ¬flŸ ¡È‹Ê„UÊ ¡Ë¬ ÿÍÁŸÿŸ, ≈˛ÒUÄ≈U⁄U ≈˛UÊ‹Ë ÿÍÁŸÿŸ, »§ÊÁ¡À∑§Ê, x ◊߸U— SÕÊŸËÿ •Ê…∏UÃË ≈˛U∑§ ÿÍÁŸÿŸ ∑§ flÊ„UŸ ⁄UÊSÃ ◊¥ ’ËøÊ¥ ’Ëø π«∏ „UÊÃ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê◊⁄UÊ Ÿ Á¡‹Ê ©U¬ÊÿÈQ§ «UÊ. ’‚¥Ã ªª¸ „Ò¥U Á¡‚‚ ÿ„UÊ¥ ∑§Ê ¬òÊ Á‹π ∑§⁄U ª„U¥Í ‚ Á∑§‚ÊŸÊ¥ fl ∑§ ‚Ë¡Ÿ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ •Ê…∏UÁÃÿÊ¥ ∑§Ê SÕÊŸËÿ •ŸÊ¡ ◊¥«UË ◊¥ ªÈ ¡ ⁄UŸ ◊ ¥ ¬⁄‘U‡ÊÊŸË „UÊÃË √ÿÊ# ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§Ê ¬„U‹ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U „Ò U – ©Uã„UÊ ¥ Ÿ  „U‹ ∑§⁄UflÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§„U Ê Á∑§ ßU Ÿ flÊ„UŸÊ¥ ∑§Ê ◊¥«UË ∑§Ë „ÒU– üÊË ∑§Ê◊⁄UÊ Ÿ ◊¥ ∞∑§ ÁŸÁpà ∑§„UÊ Á∑§ •ŸÊ¡ ◊¥«UË ∑§ ∑¥§«UÊ Ÿ¥’⁄U ∞∑§ fl ¡ª„U ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë ŒÊ ‚ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄UÃ „UË ÉÊÈ«UP§Ê ÿÍÁŸÿŸ, ¡Ê∞– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ◊¥«UË ∑§ ŒÊ

Ÿ¥’⁄U ∑¥§«UÊ ∑§ ‚◊ˬ πÈ‹Ë ∑§’Ê«∏ ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸÊ¥ ∑§Ê ÷Ë ÿ„UÊ¥ ‚ „U≈UÊÿÊ ¡Ê∞ ÄÿÊ ¥ Á ∑§ Á’π⁄‘ U ‚Ê◊ÊŸ ‚ ÿÊÃÊÿÊà √ÿflSÕÊ ’ÊÁäÊà „UÊÃË „ÒU– üÊË ∑§Ê◊⁄UÊ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ •ŸÊ¡ ◊¥«UË ∑§ å‹≈U»§Ê◊¸ ◊¥ ÷Ë ‹ÊßU≈UÊ¥ ∑§Ê ¬Íáʸ ¬˝’¥äÊ Ÿ„UË „ÒU– ∞‚ ◊¥ ⁄UÊÁòÊ ∑§Ê ª„U¥Í ∑§ øÊ⁄UË „UÊŸ ∑§Ê «U⁄U ’ŸÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ◊¥Á«UÿÊ¥ ◊¥ ç‹«U ‹ÊßU≈UÊ¥ ∑§Ê ¬˝’¥äÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– üÊË ∑§Ê◊⁄UÊ Ÿ Á¡‹Ê ©U¬ÊÿÈQ§ ‚ ◊Ê¥ª ∑§Ë „ÒU Á∑§ ◊¥«UË ◊¥ √ÿÊ# ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§Ê ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ ‚ ŒÍ⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ ÃÕÊ ◊¥«UË ◊¥ π⁄UËŒ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË ÃÊ fl„UÊ¥ ©U‚ ŸÊÁ∑§ÿÊ ∑§ê¬ŸË ∑§Ê √ÿflSÕÊ ‚„UË Ã⁄UË∑§ ‚ ø‹ ‚∑§– •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— Ÿß¸U •Ê’ÊŒË ªÿÊ ∞∑§ ◊Ê’Ê߸U‹ Áª⁄UÊ Á◊‹Ê– ’ÊŒ ÁŸflÊ‚Ë fl •’Ê„U⁄U ãÿÍ¡ ‚¥ª˝„U ∑§ ‚ê¬ÊŒ∑§ ‹Á‹Ã Á◊…U∏Ê Ÿ •Ê¡ ªÈ◊ „ÈU∞ ∞∑§ ◊Ê’Ê߸U‹ ∑§Ê ©U‚∑§ ◊ÊÁ‹∑§ ∑§Ê ‹ÊÒ≈UÊ∑§⁄U ߸U◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ê ¬Á⁄Uøÿ ÁŒÿÊ– ‹Á‹Ã Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ fl„U ⁄UÊà ∑§Ê Ÿ„UM§ ¬Ê∑¸§ ◊¥ ≈U„U‹Ÿ ∑§ Á‹∞

◊¥ ©U‚Ÿ ßU‚∑§Ë ‚ÍøŸÊ ◊Ê’Ê߸U‹ ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ ªáÊ ‡ Ê Á’„U Ê ⁄U ÁŸflÊ‚Ë ‹Ê∑§‡Ê ∑§Ê ŒË •ÊÒ⁄U ‚È’„U ◊Ê’Ê߸U‹ flÊÁ¬‚ ‹ÊÒ≈UÊ ÁŒÿÊ– ‹Ê∑§‡Ê Ÿ ‹«˜U«Í Áπ‹Ê∑§⁄U ‹Á‹Ã fl ©U‚∑§ ŒÊSÃÊ¥ ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ Á∑§ÿÊ–

çߊææØ·¤ Õ„é¥æÙæ Ùð ÇðUÚUÔ ·¤æð ÁæÙð ßæÜð ×æ»ü ·¤æ ç·¤Øæ Üæð·¤æÂü‡æ ·¤×ü¿æÚUè vv קüU ·¤æð °•â.§üU.°Ù ·ð¤ ç¹ÜæȤ Ü»æØð´»ð ŠæÚUÙæ z∑§ÁÕà ⁄UÊ¡ŸÒÁÃ∑§ Œ’Êfl Ë ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê SÕÊŸÊ¥Ã⁄UáÊ ∑§⁄UŸ ‚ ⁄UÊ·

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ©U¬◊¥«U‹ fl ‡Ê„U⁄U ◊¥ Á¬¿U‹ wy ÉÊ¥≈UÊ¥ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ „ÈU∞ ÁflÁ÷ÛÊ ¤Êª«∏Ê¥ fl ÉÊ≈UŸÊ•Ê¥ ◊¥ w ◊Á„U‹Ê•Ê¥ ‚Á„Uà { ¡Ÿ ÉÊÊÿ‹ „UÊ ª∞– ©Uã„¥U ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „ÒU fl ◊Ê◊‹ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ê Œ ŒË ªß¸U „UÒ– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U ¡Êà ®‚„U ¬ÈòÊ ∑§‚⁄U Á‚¥„U ÁŸflÊ‚Ë ÉÊÑÍ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ¬˝Ê× ©U‚∑§Ë ¬ÊŸË ∑§Ë ’Ê⁄UË ÕË, Á¡‚∑§Ê ‹∑§⁄U ©U‚∑§

¬«U∏ÊÁ‚ÿÊ¥ Ÿ ÁflflÊŒ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ©U‚ ∑§Ê ‹∑§⁄U ∑§„UÊ ‚ÈŸË „UÊ ªß¸U– Á¡‚∑§ ◊Ê⁄U¬Ë≈U ∑§⁄U ÉÊÊÿ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ∞∑§ •ãÿ ◊Ê◊‹ ◊¥ Á’◊‹Ê ¬%Ë ◊ŒŸ ‹Ê‹ ÁŸflÊ‚Ë ∆UÊ∑§⁄U •Ê’ÊŒË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ªÃ ‚Êÿ¥ fl„U •¬Ÿ ÉÊ⁄U ∑§ ¬Ê‚ π«∏Ë ÕË Á∑§ ∞∑§ •ÊflÊ⁄UÊ ‚Ê¥…U Ÿ ©U‚ ≈UP§⁄U ◊Ê⁄U∑§⁄U ÉÊÊÿ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ßU ‚ Ë ¬˝ ∑ §Ê⁄U ‚ ªÊ¥ fl Œ‹◊Ë⁄U π«∏Ê ÁŸflÊ‚Ë ‚⁄UÊ¡ ⁄UÊŸË fl ©U‚∑§ ¬Áà ‡Ê◊ʸ Ÿ¥Œ ¬ÈòÊ „ÈU∑§◊Ê ⁄UÊ◊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ªÃ ÁŒfl‚ ©U‚∑§Ë ¬%Ë fl ©U‚∑§Ë ÷Ê÷Ë ◊¥ Á∑§‚Ë ’ÊÃ

ø‹Ã ’ËÃË ⁄UÊà ∑§⁄UË’ }-vÆ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ©U‚ fl ©U‚∑§Ë ¬%Ë ∑§Ê ◊Ê⁄U¬Ë≈U ∑§⁄U ÉÊÊÿ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ßU‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ªÊ¥ fl Á∑§ÁÑÿÊ¥ fl Ê‹Ë ÁŸflÊ‚Ë äÊ◊¸¬Ê‹ ¬ÈòÊ äÊŸ Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ¬˝Ê× fl„U •¬Ÿ ◊Ê≈U⁄U‚Ê߸UÁ∑§‹ ¬⁄U Á∑§‚Ë ∑§Ê◊ ‚ ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ Á∑§ •øÊŸ∑§ ©U ‚ ∑§Ê ◊Ê ≈ U ⁄ U ‚ Ê߸ U Á ∑§‹ ÁS‹¬ „UÊ ªÿÊ •ÊÒ⁄U fl„U ÉÊÊÿ‹ „UÊ ªÿÊ– ‚÷Ë ÉÊÊÿ‹Ê¥ ∑§Ê ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ Á‚Áfl‹ •S¬ÃÊ‹ ◊ ¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UflÊÿÊ ªÿÊ „ÒU–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ªÃ ÁŒŸÊ¥ ªÊ¥fl äÊ⁄UÊ¥ªflÊ‹Ê ∑§ flÊ≈U⁄U ‚å‹Ê߸U ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸÒÁÃ∑§ Œ’Êfl ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ë ªß¸U ’Œ‹Ë ∑§ ⁄UÊ· SflM§¬ ¬Ë«Ué‹ÿÍ«UË »§ËÀ«U ∞¥fl fl∑¸§‡Êʬ fl∑¸§¡¸ ÿÍÁŸÿŸ •’Ê„U⁄U ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ∞Ă߸U∞Ÿ ∑§ Áπ‹Ê»§ vv ◊߸U ∑§Ê ‚Ê∑¥§ÁÃ∑§ äÊ⁄UŸÊ ‹ªÊÿÊ ¡Ê ¡Ê∞ªÊ– ‡ÊÊπÊ ∑§ ¬˝äÊÊŸ ¬Íáʸ⁄UÊ◊ fl ◊„UÊ‚Áøfl ‹Ê‹ø¥Œ ‚å¬Ê¥flÊ‹Ë Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑ȧ¿U ÁŒŸ ¬Ífl¸ äÊ⁄UÊ¥ªflÊ‹Ê ªÊ¥fl ∑§ ∑ȧ¿U ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê S≈U Ê »§ ∑ § ‚ŒSÿÊ¥  ¬˝ à ʬ ®‚„U , ⁄UÊ¡ŸÒÁÃ∑§ Œ’Êfl ∑§ ø‹Ã Ã’ŒË‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ, ¡’Á∑§ ªÊ¥flflÊÁ‚ÿÊ¥ ¡‚¬Ê‹ ®‚„U „Ufl‹ŒÊ⁄U ÃÕÊ ∑§Ë ©UŸ∑§ Áπ‹Ê»§ ∑§Ê߸U Á‡Ê∑§Êÿà Ÿ„UË¥ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ¥ ∑§„UÊ Á∑§ ŒÊ ◊Ê„U ‚ ¡ª¡Ëà ®‚„U ∑ § ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U „UË »§‹ „ÒU Á∑§ •Ê¡ ¬¥¡Ê’ èÊ⁄U Á’‡ŸÊ߸U, „U·¸ Á’‡ŸÊ߸U, ∑ȧ‹ŒË¬ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ßÅflÊ„U èÊË Ÿ„UË¥ ŒË ¡Ê ⁄U„UË Á¡‚∑§ ⁄UÊ· SflM§¬ vv ◊߸U •ÊäÊÊ Œ¡¸Ÿ ∑§ ∑§⁄UË’ flÊ„UŸÊ¥ ∑§ ◊¥ ∞‚ ◊„UʬÈM§·Ê¥ ∑§Ë ÿÊŒ ◊¥ ◊‹ Á‚¥ „ U fl ‚Í ’ Ê Á‚¥ „ U •ÊÁŒ ÷Ë ∑§Ê ∞∑§ ÁŒfl‚Ëÿ ‚Ê¥∑§ÁÃ∑§ äÊ⁄UŸÊ ‹ªÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– •ª⁄U ©UŸ∑§Ë ◊Ê¥ª¥ ¬Í⁄UË øÊ‹ÊŸ ∑§Ê≈U– Ÿ „È߸U ÃÊ fl„U ‚¥ÉÊ·¸ ∑§Ê •Ê⁄U Ã¡ ∑§⁄U Œ¥ª¥– ‹ªÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U ◊ÊŸflÃÊ ∑§Ë ‚flÊ ©U¬ÁSÕà Õ– ≈˛ÒÁ»§∑§ ≈UË◊ ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ŒË ¡ÊÃË „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ ‚. ‚È⁄U¡Ëà Á‚¥„U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡Ê„U⁄U •¬Ÿ ‚¥’ÊäÊŸ ◊¥ ∑§„UÊ Á∑§ •ª⁄U ◊¥ Á∑§‚Ë ∑§Ê ÷Ë ÿÊÃÊÿÊà ÁŸÿ◊Ê¥ ‚¥Ã Ÿ „UÊÃ ¡ª ◊¥ ÃÊ ¡‹ ©U∆UÃÊ ∑§Ê ÃÊ«∏Ÿ ∑§Ë ßU¡Ê¡Ã Á∑§‚Ë ∑§Ê ‚¥‚Ê⁄U, ßUŸ ‚¥ÃÊ¥ ∑§Ë ⁄U‚÷⁄UË flÊáÊË Ÿ„UË ŒË ¡Ê∞ªË– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‚ ÁŸ∑§‹Ÿ flÊ‹Ê ∞∑§-∞∑§ ‡ÊéŒ •Ê¡ Á¡Ÿ flÊ„UŸÊ¥ ∑§ øÊ‹ÊŸ ∑§Ê≈U ◊ÊŸfl ¡ÊÁà ∑§Ê ‚Ã◊ʪ¸ ¬⁄U ø‹Ÿ ª∞ Õ ©UŸ∑§ ¬Ê‚ ¬ÿʸ# ◊ÊòÊÊ ◊¥ ∑§Ê ‚¥Œ‡Ê ŒÃÊ „ÒU– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Á’^ÂU «U˜◊«UÊ/÷Ê⁄Uà ÷Í·áÊ/ßUãŒ˝ ’ÊrÊÊáÊË flÊ‹Ê ◊ʪ¸ ¬⁄U ¬å¬Í «Í◊«UÊ flÊ„UŸÊ¥ ∑§ ŒSÃÊfl¡ ◊ÊÒ¡ÍŒ Ÿ„UË Õ «U⁄‘U ∑§ ªgËŸ‡ÊËŸ ‚¥Ã ‚ÈπŒflÊ Ÿ¥Œ ¡Ê‚Ÿ øP§Ë flÊ‹Ê ∑ § ÁŸ∑§≈U ≈U ˛ Ò Á »§∑§ •ÊÒ⁄U ÁŸ∑§≈U ÷Áflcÿ ◊¥ ÷Ë Áfl÷ʪ ¡Ë ◊„UÊ⁄UÊ¡ ÃÕÊ ‚¥Ã Á‡Êfl⁄UÊ◊ ŒÊ‚ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— üÊfláÊ, ⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄U fl •‡ÊÊ∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U ©UŸ∑§Ë ©UÁøà ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U äÿÊŸ U¡‹Ê‹Ê’ʺ, x ◊߸ U — SÕÊŸËÿ Áfl÷ʪ ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ‚È⁄U¡Ëà Á‚¥„U Ÿ ∑§Ë ∑§Ê⁄¸UflÊ߸U ¡Ê⁄UË ⁄U„UªË– ¡Ë ∑ § •‹ÊflÊ ’«U Ë ‚¥ Å ÿÊ ◊ ¥ ◊ÒÁ«U∑§‹ ¬˝ÒÄ≈Uˇʟ¡¸ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ Ÿ ©U¬ÁSÕà Õ– ßU‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ÿÍÁŸÿŸ ∑§ Ÿ„UË¥ ÁŒÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „Ò– ÿÍÁŸÿŸ ∑§ „UÁ⁄UÿÊáÊÊ ÃÕÊ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚ ‚ÊäÊÈ •¬ŸË ÁflÁ÷ÛÊ ◊Ê¥ ª Ê ¥ ∑§Ê ‹ ∑ §⁄U ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ •EŸË ‡Ê◊ʸ ‚ ◊Ê¥ª ∑§⁄UÃ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ •¬ŸË ◊Ê¥ªÊ¥ ◊¥ ◊«UË∑§‹ ◊„UÊà◊Ê•Ê¥ Ÿ •¬ŸË ©U¬ÁSÕÁà Œ¡¸ •¬ŸÊ ◊Ê¥ª ¬òÊ ¬¥¡Ê’ ÷Ê¡¬Ê ∑§ „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ fl„U ’„ÈUà ‹ê’ ‚◊ÿ ¬Ò˝Ä≈Uˇʟ⁄U ∞Ä≈U ’ŸÊŸ, •ŸÈ÷fl fl ∑§⁄UflÊ߸– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁfläÊÊÿ∑§ ¬˝äÊÊŸ •EŸË ‡Ê◊ʸ ∑§Ê ‚ÊÒ¥¬Ã¥ „ÈU∞ ‚ •¬ŸË ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ê ‹∑§⁄U ‚¥ÉÊ·¸ ∑§⁄U ÿÊÇÿÃÊ ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U ¬Ò˝Ä≈UË‡Ê ∑§⁄UŸ Ÿ ªÊ¥fl ∑§Ë ªÊÒ‡ÊÊ‹Ê ∑§Ê ∞∑§ ‹Ê𠕬ŸË ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§Ê ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ¬˝∑§Ê‡Ê ⁄U„¥U „Ò, ‹Á∑§Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U mUÊ⁄UÊ „U⁄U ‚Á„Uà •ãÿ ◊Ê¥ª¥ ¬Í⁄UË ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª M§¬ÿ ∑§Ê øÒ∑§ ÷¥≈U Á∑§ÿÊ ÃÕÊ ßU‚Ë ®‚¥„U ’ÊŒ‹ fl SflÊSÕÿ ◊¥òÊË Ã∑§ ’Ê⁄U flÊÿŒÊ Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑§ ¬pÊà ÷Ë ∑§Ë „ÒU– ÁflûÊËÿ fl·¸ ◊¥ ªÊ¥fl ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄UÊ ∑§ ¬„ÈUøÊŸ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ë– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ¬¥¡Ê’ ⁄UÊíÿ ¬Êfl⁄U ∑§Ê¬Ê¸⁄‘U‡ÊŸ Á‹Á◊≈U«U ¬Ò¥‡ÊŸ¡¸ ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ◊¥«U‹ Á‹∞ ŸÿÊ flÊ≈U⁄U flÄ‚¸ ’ŸÊ∑§⁄U ŒŸ ¬⁄U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ Á¡‹Ê ¡Ÿ⁄U‹ ∑§Ê ∞‹ÊŸ ÷Ë ÁfläÊÊÿ∑§ Ÿ Á∑§ÿÊ– ‚Áøfl «UÊ. ‚Ë. •Ê⁄U. ‡Ê¥∑§⁄, Á¡‹Ê ‹ÊäÊÈ∑§Ê, x ◊߸U— „UÊ‹ „UË ◊¥ ¡Ê‹¥äÊ⁄U ◊¥ ‚¥¬ÛÊ „ÈU߸U ⁄UÊíÿ SÃ⁄UËÿ ÿÍ‚Ë◊Ê‚ •’Ê„U⁄U ∑§Ë ◊ÊÁ‚∑§ ’Ò∆U∑§ z ◊߸U wÆvw ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ê Ÿ„UM§ ¬Ê∑¸§ ◊¥ „UÊªË– ßU‚ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •∑§Ê‹Ë ◊Á„U‹Ê ∑Ò§Á‡Êÿ⁄U «UÊ. ⁄ÁUflãŒ˝ ‡Ê◊ʸ, é‹ÊÚ∑§ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ◊¥ •Ê◊˸ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹ ∑§Ë ¿U∆UË ∑§ˇÊÊ ∑§Ë ¿UÊòÊÊ •◊ÍÀÿ ¬¥∑§¡ Ÿ ∞‚Ê. ¬˝äÊÊŸ ‡Ê¥∑§⁄U ŒÊ‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ’Ò∆U∑§ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ •ÁÃÁ⁄UQ§ ÁŸª⁄UÊŸ ߥU¡ËÁŸÿ⁄U ∑§ ‚ÊÕ „ÈU߸U ’Ò∆U∑§ Áfl¥ª ∑§Ë flÁ⁄UDU ŸÃÊ üÊË◊ÃË ÁŸ◊¸‹Ê •äÿˇÊ «UÊ. •Êà◊Ê ⁄UÊ◊ ªÊÿ‹, «UÊ. «UË-w flª¸ ◊¥ •Ê⁄U-v ¬Ê¡Ë‡ÊŸ „UÊÁ‚‹ ∑§⁄U∑§ ˇÊòÊ ∑§Ê ŸÊ◊ ⁄UÊ‡ÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ ¬Ò¥‡ÊŸ¡¸ ∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡Ê⁄UË ‚∑ȸ§‹⁄U ∑§ Á’‡ŸÊ߸U, ÿÍÕ •∑§Ê‹Ë Œ‹ ∑§ Á¡‹Ê ‚¥ÃÊ Á‚¥„U, «UÊ.„U‚’¥‚, «UÊ. ⁄UÊ¡ãŒ˝, •◊ÍÀÿ ¬¥∑§¡ ∑§ •Á÷÷Êfl∑§Ê¥ ¬¥∑§¡ •¥ªË fl ◊◊ÃÊ Ÿ ßU‚∑§Ê üÊÿ ∑§ÀÿÊáÊ ’Ê⁄‘U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡Ê∞ªË fl ∞‚Ê. ‚ŒSÿÊ¥ ∑§Ë ◊Ê¥ªÊ¥ ∑§ ’Ê⁄‘U ÷Ë ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‚÷Ë ‚ŒSÿÊ¥ ∑§Ê ‚◊ÿÊŸÈ‚Ê⁄U ¬„È¥UøŸ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§Ë ªß¸U „ÒU– ◊„U Ê ‚Áøfl ŒÁflãŒ˝ ‚⁄U Ê ¥ , ‚¥ ¡ Ëfl ŒflË ‹Ê‹, «UÊ. ⁄Uß ‹Ê‹, «UÊ. ∑¥§åÿÍ≈U‚¸ ∑§ ‚¥øÊ‹∑§Ê¥ ∑§Ê ÁŒÿÊ „ÒU–

Õæræ‡æè ßæÜæ ×æ»ü ÂÚU ØæÌæØÌ çÙØ×æ´ð ·¤æð ÌæðǸÙð ßæÜð ·¤ÚUèÕ { ßæãUÙæ´ð ·ð¤ ¿æÜæÙ ·¤æÅðU

z ªÊ¥fl ∑§Ë ªÊÒ‡ÊÊ‹Ê ∑§Ê ∞∑§ ‹Êπ M§¬ÿ ∑§Ê Á∑§ÿÊ øÒ∑§ ÷¥≈U zªÊ¥fl ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄UÊ ∑§ Á‹∞ ŸÿÊ flÊ≈U⁄U flÄ‚¸ ’ŸÊ∑§⁄U ŒŸ ∑§Ê ÷Ë Á∑§ÿÊ ∞‹ÊŸ ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ◊ÊŸfl ¡ÊÁà ∑§Ê ‚Œ÷Êfl fl ¬˝◊ ∑§Ê ‚¥Œ‡Ê ŒŸ flÊ‹ ’˝„U◊‹ËŸ ‚¥Ã ⁄UÊ◊¬˝∑§Ê‡Ê ¡Ë ∑§Ë yvflË¥ ’⁄U‚Ë ¬⁄U •Ê¡ ’ÑÈ•ÊŸÊ ∑ § ÁfläÊÊÿ∑§ ‚. ªÈ ⁄ U à  ¡ Á‚¥ „ U ÉÊÈÁ«UÿÊŸÊ Ÿ ∑§⁄UË’ ¿U„U ‹Êπ M§¬ÿ ∑§Ë ‹ÊªÃ ‚ ŸÊ⁄UÊÿáʬÈ⁄UÊ ’‚ •aU ‚ «U⁄‘U Ã∑§ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ‚«U∑§ ∑§Ê ‹Ê∑§Ê¬¸áÊ Á∑§ÿÊ– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ª˝Ê◊ËáÊÊ¥ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ‚¥ÃÊ¥ ∑§ «U⁄‘U ◊¥ üÊË •π¥«U ¬Ê∆U ∑§Ê ÷Êª «UÊ‹Ÿ ∑§ ©U¬⁄Uʥà ©U¬ÁSÕÁà ∑§Ê ‚¥’ÊÁäÊà ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÁfläÊÊÿ∑§ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚¥Ã ’Ê’Ê ⁄UÊ◊¬˝∑§Ê‡Ê ¡Ë ◊ÊŸfl ¡ÊÁà ∑§ ‚ìÊ ◊ʪ¸Œ‡Ê¸∑§ Õ •ÊÒ⁄U ©Uã„UÊ¥Ÿ •¬Ÿ ¡ËflŸ∑§Ê‹ ◊¥ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •Ê¬‚Ë ‚Œ÷Êfl fl ÷Ê߸UøÊ⁄‘U ∑§Ê ¬Ê∆U ¬…∏UÊÿÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚¥Ã ◊„UʬÈM§·Ê¥ ∑§ •Ê‡Ê˸flÊŒ ∑§Ê

°×.Âè °âæð. Ùð ÖæÁÂæ ÂýÎàð ææŠØÿæ ·¤æð âæñ´ æ ×æ´» ˜æ

Âñ´àæÙÁü °âæðçâ°àæÙ ·¤è ÕñÆU·¤ z ·¤æð

¥×êËØæ Øêâè×æâ ×ð´ ÚUãUè ÚUÙÚU¥Â


4 (Postal Regd.No. FZR/03/2010-2012)

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ÷Ê⁄UìÊÁ∑§SÃÊŸ ’Ê«¸U⁄U ¬⁄U ÁSÕà ◊¥ÁŒ⁄U ’Ê’Ê πòʬʋ ‚È¡Êfl‹¬È⁄U äÊÊ◊ ◊¥ z ◊߸U ‡ÊÁŸflÊ⁄U U ∑§Ê øÊÒŒ‚ ◊‹Ê ’«∏Ë „UË äÊÍ◊äÊÊ◊ fl „U·ÊÑ Z Ê‚ ∑§ ‚ÊÕ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ◊‹ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ªgËŸ‡ÊËŸ ’Ê’Ê •Ê‡ÊÊ ŒflÊ ¡Ë fl ◊¥ÁŒ⁄U ‚¥SÕʬ∑§ Áø◊Ÿ ‹Ê‹ ŸM§‹Ê üÊhÊ‹È ∑§Ê •Ê‡ÊËflʸŒ Œ¥ª– ßU‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ¬¥¡Ê’, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ fl ⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚ ’«∏Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ üÊhÊ‹È ’’ ⁄UÊ◊ åÿÊ⁄UË ∑§Ë ‚◊ÊäÊ fl ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ◊ÊÕÊ ≈U∑§Ÿ ∑§ Á‹∞ ¬„È¥Uø¥ª– ‚È¡Êfl‹¬È⁄U äÊÊ◊ ¡ÊŸ ∑§ Á‹∞ ’‚¥ ‚È’„U } ’¡ ‚ÈŸË‹ Á‚Ÿ◊Ê fl ¬È⁄UÊŸË »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄UÊ« U ¬⁄U ÁSÕà ¡Ê„U«Ë∏ ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ ÁŸ∑§≈U ‚ ø‹ªË– ÿ„U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ ‚flÊŒÊ⁄U •ŸË‡Ê ŸM§‹Ê Ÿ ŒË–

Šææç×ü·¤ çß¿æÚUæð´ ·¤è ×æçÜ·¤ Íè Sß. Ÿæè×çÌ ÎàæüÙæ ÚUæÙè ç×aUUæ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ— SÕÊŸËÿ ÁŸflÊ‚Ë ¡ªŒË‡Ê Á◊bUÊ ∑§Ë ◊ÊÃÊ üÊË◊ÃË Œ‡Ê¸ŸÊ ⁄UÊŸË ¬%Ë ø⁄UŸŒÊ‚ Á◊bUÊ ∞∑§ äÊÊÁ◊¸∑§ ÁfløÊ⁄UÊ¥ flÊ‹Ë SòÊË ÕË– ©UŸ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ¡ËflŸ πÈ‹Ë Á∑§ÃÊ’ ⁄U„UÊ •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§ mUÊ⁄U ‚ ∑§÷Ë ∑§Ê߸U ÷Ë •ÁÃÁÕ fl ÿÊø∑§ ÷ÍπÊ Ÿ„UË ‹ÊÒ≈UÊ– Sfl. Œ‡Ê¸ŸÊ ⁄UÊŸË Á◊aUÊU „U◊‡ÊÊ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ÃÊ∑§Ã ’Ÿ∑§⁄U π«∏Ë ⁄U„UË– •¬Ÿ ¡ËflŸ ◊¥ ©Uã„UÊ¥Ÿ ¬˝àÿ∑§ ŒÈπË √ÿÁQ§ ∑§Ë ‚„UÊÿÃÊ ∑§Ë ÃÕÊ ÿÕÊ‚¥÷fl ‚„UÿÊª ÁŒÿÊ– ¬Á⁄UflÊ⁄U fl ¬«∏ÊÁ‚ÿÊ¥ ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê fl ÃÈ⁄¥Uà ‚◊ÊäÊÊŸ ∑§⁄U ŒÃË ÕË– „U◊‡ÊÊ ¬˝÷È ÷ÁQ§ ◊¥ ‹ËŸ ⁄U„UŸ flÊ‹Ë Sfl. Œ‡Ê¸ŸÊ ⁄UÊŸË Á◊bUÊ üÊË ∑§Ê‹∑§Ê ◊¥ÁŒ⁄U ÃÕÊ ∑ΧcáÊ ◊¥ÁŒ⁄U SòÊË ‚÷Ê ∑§Ë ‚ŒSÿ ÕË– ©Uã„UÊ¥Ÿ •¬Ÿ ¬ÈòÊÊ¥ ¡ªŒË‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U Á◊aUÊU, ŒË¬∑§ Á◊aUÊU∑§Ê ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¥S∑ΧÁà ∑§ ªÈáÊ ÁŒ∞– ©UŸ∑§Ê ’«∏Ê SÊȬÈòÊ ¡ªŒË‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U Á◊aUÊU üÊË ∑ΧcáÊÊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ‚flÊŒÊ⁄U „ÒU– ©UŸ∑§Ê ŒÍ‚⁄UÊ ‚ȬÈòÊ ŒË¬∑§ ∑ȧ◊Ê⁄U Á◊aUÊU •¬ŸË ◊ÊÃÊ ∑§ Á‚πÊ∞¥ ‚¥S∑§Ê⁄UÊ¥ ¬⁄U •◊‹ ∑§⁄U ⁄U„Ê „ÒU– üÊË◊ÃË Œ‡Ê¸ŸÊ ⁄UÊŸË Á◊aUÊU ∑§Ê ⁄US◊ øÊÒÕÊ ÁŒŸÊ¥∑§ Æy ◊߸U wÆvw ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ê ÉÊ⁄U ‚ ø‹Ÿ ∑§Ê ‚◊ÿ ¬˝Ê× } ’¡ „Uʪ Ê– Sfl. üÊË◊ÃË Œ‡Ê¸ŸÊ ⁄UÊŸË ∑§Ê ⁄US◊ Œ„UÊ∑§Ê ‚∆U üÊË πȇʄUÊ‹ ø¥Œ fl‹øÊ ∑§êÿÍÁŸ≈UË „UÊ‹ ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ ◊¥ ŒÊ¬„U⁄U vw ‚ v ’¡ Ã∑§ „Uʪ Ê– ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ¬Á⁄UflÊ⁄U ‡ÊÊ∑§Ê∑ȧ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ¬˝Áà ª„U⁄UË ‡ÊÊ∑§ ‚¥flŒ ŸÊ∞¥ √ÿQ§ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– Á’^ÂU «ÍU◊«∏Ê, ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË éÿÍ⁄UÊ øË»§, ¡‹Ê‹Ê’ÊŒ–

√∂Ú≈Óπ’ ÍØ√‡Ó≈√‡, Ï≈◊ ’≈ÒØÈ∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á √Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

¡ÙÚÈ∆ ËÓ∆‹≈

¡ÙØ’ ’πÓ≈ Ú≈‡√

√Ø˘ ËÓ∆‹≈

ËÓ∆‹≈ √ÒÀ’ÙÈ ‘≈¿±√, ‚±ÓÛ≈ √‡z∆‡, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

«¥ÙÈ≈ Óß«Á Ú≈Ò∆ ◊Ò∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

ÓÀ. ’πÓ≈ ’Ò≈Ê ‘≈¿±√

ÂØÒ Ú≈Ò∂ ’æÍÛ∂ Á∆ Áπ’≈È, «¥ÙÈ≈ Óß«Á Ú≈Ò∆ ◊Ò∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

ÓÈ √π÷∆‹≈ ÓÀ. ¡≈.¡À√ Î±‡ Ó⁄À∫‡, È∂Û∂ Íπ≈‰∆ √Ï‹∆ Óß‚∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

ÍÚÈ ¤≈ÏÛ≈

Íz‰Ú Óπß‹≈Ò ’≈’± «¬ßÁ È◊∆, ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

√≈‹Ò ∂‚∆Ó∂‚ √‡Ø, È∂Û∂ «¥ÙÈ≈ Óß«Á ‹Ò≈Ò≈Ï≈Á

Âýâð ·¤æñç´ âÜ âÎSØ ÂçÚUßæÚUæ´ð âçãUÌ ×æ´ª¤ÅU ¥æÕê ÚUßæÙæ ⁄‘U‹ªÊ«∏Ë ◊¥ Á◊‹ ‡Êfl ∑§Ê ‚Á◊ÁÃ

Ÿæhæ´ÁÜè

Sß. ·¤à×èÚUè ÜæÜ ÜæñãUÚUæ (Âêßü ÂýŠææÙ) ·¤è ÂýÍ× Âé‡ØçÌçÍ àæÌ-àæÌ Ù×Ù (ß¡Ê)

ÁØ ÕæÕæ ÚUæ×Îðß ×´çÎÚU ßðÜÈð¤ØÚU âÖæ (ÚUçÁ.), »æ´Šæè Ù»ÚU, ȤæçÁË·¤æ

‚È Á ◊ÃÊ, ◊Í Ÿ •Ê„Í U ¡ Ê, •¥ Á ÃÁ⁄UˇÊ •Ê„Í U ¡Ê, ªÈ ‹ ‡ÊŸ •Ÿ ¡ Ê, •¥ ¡ Í ‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË, •’Ê„U⁄U , x ◊߸U— ÃËŸ •Ÿ¡Ê, ‚ÃË‡Ê äÊË¥ª«∏Ê, ÁŒŸ ¬Ífl¸ „UÁ⁄UmUÊ⁄U ‚ üÊ˪¥ªÊŸª⁄U ¡ÊŸ øÊ¥Œ ⁄UÊŸË äÊË¥ª«∏Ê, ‚¥¡Ëfl flÊ‹Ë ⁄‘U‹ªÊ«∏UË ∑§ ‡ÊÊÒøÊ‹ÿ ◊¥ Á◊‹ ¤ÊÊ¥ ’ , ‚¥ ª ËÃÊ, ‚¥ ÿ ◊, ∞∑§ ‹ÊflÊÁ⁄U‚ ÿÈfl∑§ ∑§ ‡Êfl ∑§Ê ªÁ⁄U◊Ê •Ê¡ ‚Êÿ¥ ◊Ê©¥U≈U ‚◊Ê¡ ‚flË ‚¥SÕÊ ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ Ÿ •UÊ’Í ∑§ Á‹ÿ ⁄UflÊŸÊ •Ê¡ Á„¥ Œ Í ⁄U Ë ÁÃ-Á⁄U fl Ê¡Ê ¥ ‚Á„U à „Èÿ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •¥ÁÃ◊ ‚¥S∑§Ê⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ßU‚ ’Ê⁄‘U fl„U ◊Ê¥ ™ §≈U •Ê’Í ◊ ¥ ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ‚◊Ê¡ ‚flË ’˝rÊ∑ȧ◊Ê⁄UË •ÊüÊ◊ ◊¥ ‚¥SÕÊ üÊË ’Ê‹Ê ¡Ë ◊ÊŸfl ‚flÊ •ÊÿÊÁ¡Ã y ÁŒfl‚Ëÿ ‚Á◊Áà ∑§ ◊ÈÅÿ ‚flÊŒÊ⁄U ⁄U¡Ã ‹ÍÕ⁄UÊ ◊ËÁ«U ÿ Ê ‚ Á ◊ŸÊ⁄U ◊¥ Á‡Ê⁄∑§Ã ∑§⁄‘¥Uª– Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ªÃ ÁŒŸÊ¥ ⁄‘U‹ªÊ«∏UË ◊¥ ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§ ¬˝‚ ‚Áøfl ¬flŸ ¡È‹Ê„UÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ∑§ÊÒ¥Á‚‹ ∑§ •äÿˇÊ ÒSßÎðàæè ¥ÂÙæ¥æð,´ ÖæÚUÌ Õ¿æ¥æðÓ àæãUÎ, ‘߇æÂýæàæ, ¬˝»È§Ñ ŸÊª¬Ê‹ ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚È’ÊäÊ ¥æß´Üæ Áêâ, ŸÊª¬Ê‹, ∞∑§ÃÊ ŸÊª¬Ê‹, ¬Ê⁄UÕ, °ÜæðçßÚUæ Áêâ, •ÁŸ◊·§ ŸÊª¬Ê‹, ‚¥⁄UˇÊ∑§ ⁄UÊ¡ âæÕéÙ, àæéh ×âæÜð, Á∑§‡ÊÊ⁄U ∑§Ê‹«∏Ê, •EŸË •Ê„ÍU¡Ê,

Ÿ ∑§⁄UflÊÿÊ •¥ÁÃ◊ ‚¥S∑§Ê⁄U

×ëÎéÖæáè, ç×ÜÙâæÚU, ã´Uâ×é¹, âÚUÜÌæ ¥æñÚU Šææç×ü·¤ çß¿æÚUæð´ ·ð¤ ×æçÜ·¤ ÎèÙ Îéç¹Øæð´ ·¤è ×ÎÎ ·¤ÚUÙð ßæÜð

ÂýŠææÙ °ß´ â×êãU âÎSØ»‡æ

√◊È Ò≈Ò ‚Ø‚≈

(«ÍU◊«∏Ê)

„ÒU Á∑§ •Ê߸U≈UË•Ê߸U ◊¥ ªÁáÊà fl ∑§êåÿÍ≈U⁄U ∑§Ê ◊ÊÁ„U⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ ©UŸ∑§Ë »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ©UìÊÊÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ‚◊ˇÊ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ßUë¿UÊ ‡ÊÊÿŒ ¬Í⁄UË Ÿ „UÊ ‹Á∑§Ÿ fl„U •¬ŸË ßUë¿UÊ ¬Í⁄UË •fl‡ÿ ∑§⁄‘ªÊ– ßU‚ ∑§ Á‹ÿ fl„U ø¥«U˪…∏U ∑§ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¬˝‚  Ä‹’ ∑§Ê ÷Ë ‚„UÿÊª ¬˝Ê# ∑§⁄‘UªÊ– fl„U ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§ Ã¡Ë ‚ •¥ª¡ ˝ Ë fláʸ◊Ê‹Ê ∑§Ê Á’ŸÊ S¬‚ ÁŒ∞ ≈UÊßU¬ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÷Ê⁄UÃËÿ ’È∑§ •ÊÚ»§ Á⁄U∑§Ê«¸U ◊¥ ’ËflË∞∞◊ fl◊ʸ w.v{ ‚∑¥§«U ∑§Ê Œ¡¸ „Ò– ¡’Á∑§ fl„U ÿ„U ŒÊflÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U Á∑§ fl„U •¥ª˝¡Ë fláʸ◊Ê‹Ê ∑§ w{ •ˇÊ⁄U Á‚»¸§ v.|z ‚Ò∑¥§«U ◊¥ „UË Á‹π ‚∑§Ã „Ò¥U–U ©UŸ∑§Ë ≈UÊßUÁ¬¥ª ¬„U‹ ŸÊ◊¸‹ ÕË, ‹Á∑§Ÿ ŒÊSÃÊ¥ ∑§Ë ≈UÊßUÁ¬¥ª Ã¡ „UÊŸ  ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©U‚∑§Ë •¥ªÈÁ‹ÿÊ¥ ÷Ë Ã¡ ø‹Ÿ ‹ªË •ÊÒ⁄U •¥ªÁÈ ‹ÿÊ ÷Ë ßU‚ ∑§Œ⁄U ŒÊÒ«Ë∏ Á∑§ •Ê¡ ©UŸ∑§Ê ŸÊ◊ flÀ«¸U ≈UÊÚ¬-wÆ ◊¥ Œ¡¸ „ÒU–

(«ÍU◊«∏Ê)

âéÁæßÜÂéÚU Šææ× ×ð´ ¿æñÎâ ×ðÜæ ·¤Ü

∑§Ë Ã◊ÛÊÊ ⁄UπÃÊ „ÒU– ø¥«U˪…∏U ◊¥ fl’‚ÊßU≈U ∑§ Á¡‹ÊÁäÊ∑§Ê⁄UË •ÕflÊ ©U¬Á¡‹Ê Á«U¡ÊßÁŸ¥ª ‚ÊÚç≈Uflÿ⁄U Á«Ufl‹¬◊¥≈U ∑§Ê •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ∑§ ‚◊ˇÊ ’Ò∆U∑§⁄U ∑§⁄‘¥U •ÊU⁄U Á’¡Ÿ‚ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê ‚ÊÒ⁄U÷ ‚øŒflÊ ŒÊflÊ ÿ„U •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ©UŸ∑§Ë Á⁄U¬Ê≈¸U ÁªŸË¡ ’È ∑ § •Ê»§ Á⁄U∑§Ê«¸U ◊¥ Œ¡¸ ∑§⁄UflÊÿ¥– ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ Á∑§ fl„U ÃËŸ ÁŒŸ ‚ »§ÊÁ¡À∑§Ê ◊¥ „ÒU ‹Á∑§Ÿ Á∑§‚Ë ÷Ë •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ∑§Ë ©UŸ‚ ◊È‹Ê∑§Êà Ÿ„UË¥ „È߸U „ÒU– ¡’Á∑§ fl„U Á¡‹Ê ∑§„UÃ „Ò¥ Á∑§ •ª⁄U ßU‚◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ©UŸ∑§Ë ©U¬ÊÿÈQ§ ∞fl¥ ∞«UË‚Ë ∑§ ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ ¬⁄UˡÊÊ ‹ ÃÊ fl„U Á⁄U∑§Ê«¸U ÃÊ«∏Ÿ ∑§Ê Œ◊ øP§⁄U ‹ªÊ øÈ∑§Ê „ÒU– ©Uã„UÊŸ¥  ’ÃÊÿÊ Á∑§ ⁄UπÃÊ „Ò– ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ fl„U •Ê߸U≈UË•Ê߸U ∑§ Á¬˝¥Á‚¬‹ ‚ ÷Ë ¬„UÈ¥ø ‚ÊÒ⁄U÷ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ©U‚∑§Ë ÿ„U ◊È‹Ê∑§Êà ∑§⁄U øÈ∑§Ê „ÒU ‹Á∑§Ÿ fl„U ÿ„U ßUë¿UÊ „ÒU Á∑§ fl„U •¬ŸÊ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§„U∑§⁄U ©UŸ∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§Ê ∆ÈU∑§⁄UÊ øÈ∑§

∑ΧcáÊ ÃŸ¡Ê/ÁflÁ¬Ÿ ‡Ê◊ʸ, »§ÊÁ¡À∑§Ê, x ◊߸U— üÊË •⁄UÊ«∏fl¥‡Ê ªËÃÊ ÷flŸ •‚„UÊÿ Á„UÃ∑§ÊÁ⁄UáÊË ‚÷Ê mUÊ⁄UÊ { ◊߸U ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê vyÆ •‚„UÊÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê ◊ÊÁ‚∑§ ⁄Uʇʟ ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ßU‚ ‚¥’ä¥ ÊË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „UÿÈ  ‚÷Ê •äÿˇÊ Œ‚ ⁄UÊ¡ äÊÍÁ«∏ÿÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ⁄Uʇʟ ÁflÃ⁄UáÊ ‚◊Ê⁄UÊ„ U ◊¥ •’Ê„U⁄U ÁŸflÊ‚Ë ’Ρ ◊Ê„UŸ ŒÍ◊«∏Ê ’ÃÊÒ⁄U ◊ÈÅÿ ◊„U◊ÊŸ ‡ÊÊÁ◊‹ „Uʪ¥ – ©Uã„UÊŸ¥  ∑§„UÊ •‚„UÊÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê ◊ÊÁ‚∑§ ⁄Uʇʟ ∑§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ©UŸ∑§ ’ìÊÊ¥ ∑§ Á‹ÿ ¬Ê∆K ‚Ê◊ª˝Ë ÷Ë ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë ¡ÊÿªË–

√Ú. √z∆ÓÂ∆ ÁÙÈ≈ ≈‰∆ ÍÂÈ∆ √z∆ ⁄È Á≈√ «Óæ‚≈ Á∂ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Â∂ ¡√∆ ÍÓ«ÍÂ≈ ÍÓ≈ÂÓ≈ Á∂ ⁄Ȫ”⁄ ¡Á≈√ ’Á∂ ‘ª «’ ¿π‘ «Ú¤Û∆ ¡≈ÂÓ≈ ˘ ¡≈͉∂ ⁄Ȫ ”⁄ «ÈÚ≈√ Á∂Ú∂Õ

(«ÍU◊«∏Ê)

z∞ ≈ÍU ¡Ò«U Á‹πŸ ◊¥ ÁªŸË¡ ’È∑§ ◊¥ Œ¡¸ w.v{ ‚∑¥§«U ∑§ Á⁄U∑§Ê«¸U ∑§Ê ÃÊ«∏Ÿ ∑§Ê ‚ÊÒ⁄U÷ Ÿ Á∑§ÿÊ ŒÊflÊ z •¬ŸË ¬˝ Á Ã÷Ê ∑ § ’‹ ¬⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§Ê ŸÊ◊ ⁄UÊ‡ÊŸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ßUë¿UÊ ⁄UπÃÊ „ÒU ‚ÊÒ⁄U÷ ‚È⁄‘UãŒ˝ ÁÃÛÊÊ/◊ŸÊ¡ ŸÊª¬Ê‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê x ◊߸U— »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ¬⁄U‡ÊÈ⁄UÊ◊ ◊¥ÁŒ⁄U ª‹Ë ◊¥ ⁄U„UŸ flÊ‹ ‚ÊÒ⁄U÷ ‚øŒflÊ ¬ÈòÊ ‚È÷Ê· ‚øŒflÊ ∑§Ë •ªÈ¥Á‹ÿÊ ∑¥§åÿÍ≈U⁄U ¬⁄U ßU‚ ∑§Œ⁄U Ã¡ ø‹ÃË „ÒU¥ Á∑§ ŒπŸ flÊ‹Ê „ÒU⁄UÊŸ ⁄U„U ¡ÊÃÊ „ÒU– ÿÊÁŸ ©UŸ∑§Ë •ªÈ¥Á‹ÿÊ¥ ◊¥ ∞‚Ë Ã¡Ë „ÒU Á∑§ v.|z ‚Ò∑¥§«U ◊¥ ∑¥§åÿÍ≈U⁄U ‚∑˝§ËŸ ∑§Ê ∞ ≈ÍU ¡Ò«U ‚ ÷⁄U ŒÃÊ „ÒU– ¬‹∑§ ¤Ê¬∑§Ã „UË ∑¥§åÿÍ≈U⁄U ‚∑˝§ËŸ ¬⁄U Á’ŸÊ S¬‚ ÁŒ∞ •¥ª˝¡Ë ∑§ ∑§Á¬≈U‹ •ˇÊ⁄U Á‹πŸ flÊ‹Ê ‚ÊÒ⁄U÷ ‚øŒflÊ ÁªŸË¡ ’È∑§ ◊¥ Œ¡¸ Á⁄U∑§Ê«¸U ∑§Ê ÃÊ«∏∑§⁄U •¬ŸÊ ŸÊ◊ Œ¡¸ ∑§⁄UflÊŸ

»èÌæ ÖßÙ ×ð´ { ·¤æð çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ ÁæØð»æ ×æçâ·¤ ÚUæàæÙ

(«ÍU◊«∏Ê)

ÌðÁ ÅUæ§Uç´» ×ð´ ç»ÙèÁ Õé·¤ ·¤æ çÚU·¤æÇüU ÌæðÇÙ¸ ð ×ð´ âÿæ× ãñU âæñÚUÖ, ÁM¤ÚUÌ ¿æ´â ·¤è

ebZ 04] 2012

(«ÍU◊«∏Ê)

ljgn dsljh QkftYdk

∑ΧcáÊ ÃŸ¡Ê/ÁflÁ¬Ÿ ‡Ê◊ʸ »§ÊÁ¡À∑§Ê, x ◊߸U— ¬˝‚ ∑§ÊÒ¥Á‚‹ »§ÊÁ¡À∑§Ê ∑§ ‚ŒSÿÊ¥ ∑§Ê ¬Á⁄UflÊÁ⁄U∑§ ≈ÍU⁄U ◊Ê¥™§≈U •Ê’Í ∑§ Á‹∞ •Ê¡ ⁄UflÊŸÊ „UÊ ªÿÊ „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄Ë ŒÃ „Èÿ ¬˝‚

Affiliated to P.S.E.B

Ù×·¤, âÚUâæð´ ·¤æ ÌðÜ, ¥æ´ßÜæ, ×éÚU•Õæ, ãU×æÚÔU ØãUæ´ Â´ÌÁçÜ ¥æØéßðüÎ çÜç×ÅðUÇU mUæÚUæ ÎçÜØæ, ÕðâÙ âçãUÌ çÙç×üÌ »é‡æß•ææ âð ÂçÚUÂê‡æü, SßæS‰Ø ߊæü·¤, v®z ¥‹Ø ©UˆÂæÎ ©UˆÂæÎ ßæçÁÕ Îæ×æð´ ÂÚU ©UÂÜ•Šæ ãñUÐ ©UÂÜ•Šæ ãñUÐ

Admission Stared from Nursery to 10+2 Classes

ßçàæCÆU âðßæ ·ð¤´ Îý (¥æÚU ·ð¤ âñÙÅð Uþè ãUæ©Uâ)

Naveen Model Sr. Sec. School Chhota Tiwna, JALALABAD P.S.E.B affiliated Co-education & English, Hindi Medium school upto 5th Classes. Punjabi Medium school upto 10+2 class (Arts, Medical & non Medical Groups. )

Admission Started for +1 (Medical & Non Medical Group)

Open School Admission Stated for 10th & 12th Class Classes Started Registration Started for 9th & 11th Classes. Requirement for following post Math, Computer, physic, Biology (B.Ed is compulsory)

Form more information contact: 9876677937, 9876677947, 9501609155, 9478788877

«ÒU«U „UÊ©U‚ ⁄UÊ«∏, ’SÃË „U¡È⁄U Á‚¥„U, •Ê⁄U ∑§ Ÿ¡ŒË∑§, »§ÊÁ¡À∑§Ê

×æð. ~}vyv-wyxv®, ~}vy}-x~~{x ȤæðÙÑ ®v{x}-w{{{{|

‚ Á◊‹ •ôÊÊà ‡Êfl ∑§Ê ¬ÊS≈U◊Ê≈¸U◊ ∑§ ¬pÊà ¡Ë•Ê⁄U¬Ë ∑§ ’‹Œfl Á‚¥„U Ÿ ∑§ÊŸÍŸË ∑§Ê⁄¸UflÊ„UË ∑§ ¬pÊà ©U‚ ¬„UøÊŸ ∑§ Á‹∞ ©UŸ∑§Ë ‚¥SÕÊ ∑§ „UflÊ‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– |w ÉÊ¥≈U Ã∑§ ∑§Ê߸U ¬„UøÊŸ Ÿ „UÊŸ ¬⁄U •Ê¡ ©U‚∑§Ê •¥ÁÃ◊ ‚¥S∑§Ê⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê ⁄UÊ«U ¬⁄U

ÁSÕà ‡Ê◊‡ÊÊŸ èÊÍÁ◊ ◊¥ ¬Í⁄‘U Á„¥UŒÍ ⁄UËÁà Á⁄U fl Ê¡Ê ¥ ‚Á„U à ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ– ‚Ê◊ª˝Ë ‚¥SÕÊ ∑§ ◊„UÊ‚Áøfl ‹Á‹Ã ∑§Ê◊⁄UÊ mUÊ⁄UÊ ŒË ªß¸U– ßU‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚¥ S ÕÊ ∑ § ©U ¬ ¬˝ ä ÊÊŸ ⁄U Ê ∑ § ‡Ê •Ê„ÍU¡Ê, ¬Èc¬ ‡Ê◊ʸ, ¡Áß, ⁄UáÊ¡ËÃ, ⁄Uß •ÊÁŒ ©U¬ÁSÕà Õ–

ÈØ«‡√ ¡≈‚ E ±Ò‹ B@ √∆Í∆√∆ Ï≈¡Á≈Ò √z∆ È«ßÁ «√ßÿ √À‰∆ «‘√∆ÒÁ≈ ¬∂√∆ Î√‡ Î≈«˜Ò’≈

Ù◊È Ò≈Ò ÏÈ≈Ó Íz≈«ÚÙÒ ◊Ø«Ó߇ Á÷≈√ Áπ√Â∆ «◊Á≈Ú∆

ÈØ«‡√ ÚæÒØ:Î∆’√≈È∆ Èß: D ¡ ≈È≈ «√ßÿ ÍπæÂ ÓÒ’∆ ’Ø «ÚËÚ≈ ◊πÏ÷Ù «√ßÿ Ú≈√∆ «Íø‚ ‹ß‚Ú≈Ò≈ ÷Â≈ «‘: Î≈«˜Ò’≈ «¬‘ «’ ¿π’ ’∂√ «ÚπæË ¡Á≈Ò ‘‹± È∂ «È¡≈ ˘ Óπæ÷ ÷æ«Á¡ª ‘Ø«¬¡≈ Èß: D ¡ Á∆ Â≈Ó∆Ò √≈Á∂ √ßÓÈ≈ È≈Ò ‘Ø √’∆Õ «¬√ ’’∂ ¿π√Á∆ ÂÓ∆Ò ¡÷Ï≈ «¬Ù«Â‘≈ ≈‘∆ ’Ú≈¬∆ ‹≈‰∆ ˛Õ ‹Ø «’ «¬√ ¡Á≈Ò ≈‘∆ ¡æ‹ «ÓÂ∆: C-E-AB ‹≈∆ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ˛Õ Î∆’√≈È∆ Èß: ¡ G-E-AB «ÓÂ∆ ˘ ¡Á≈Ò «Ú⁄ √Ú∂∂ A@-@@ Ú‹∂ ÷πæÁ ‹ª ¡≈͉∂ Ú’∆Ò ≈‘∆ ¿π’ ’∂√ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Íæ÷ æ÷‰ Á∆ Í∂Ù ‘ØÚ∂ ‹∂’ ¿π‘ ‹ª ¿π√Á≈ Ú’∆Ò Í∂Ù È‘∆∫ ‘πßÁ≈ ª ¿π√Á∂ «÷Ò≈Î «¬æ’ ÂÎ≈ ’≈Ú≈¬∆ ¡ÓÒ «Ú⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ «¬‘ ¡÷Ï≈ «¬Ù«Â‘≈ ‘∂· ’∆Â∂ Á√Â÷ ’Â≈ ≈‘∆ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ó∂∂ Á√Â÷ Á∆ ÓØ‘ ≈‘∆ «ÓÂ∆: C-E-AB

«‘√∆ÒÁ≈ Î≈«˜Ò’≈(Á±‹≈)

çÎÙæð´ ·¤æ ·¤æØü ƒæ´ÅUæ´ð ×ð,´ ƒæ´ÅUæ´ð ·¤æ ·¤æØü ç×´ÅUæ´ð ×ð´ çÙÂÅUæØð,´ çÁÌÙæ ¿ÜæØð´ ©UÌÙæ ãUè ç·¤ÚUæØæ ¿é·¤æØð,

â×SØæ ãñU Ìæð â×æŠææÙ Öè ãñU

ÁðâèÕè ×àæèÙ ßæçÁÕ ç·¤ÚUæØð ÂÚU ÜðÙð ·ð¤ çÜØð â´Â·ü¤ ·¤ÚÔ´U

»ýãUæð´ ·ð¤ ÕéÚÔU ÂýÖæß âð ÂñÎæ ãUéØð ×æÙçâ·¤ ÌÙæß, ÃØæÂæÚU ×ð´ ƒææÅUæ, »ëãUSÍ ÁèßÙ ×𴠻ǸÕǸ, çßÎðàæ Øæ˜ææ ÁæØÎæÎ â´Õ´Šæè çßßæÎ Áñâè ÁçÅUÜ â×SØæ¥æð´ ·¤æ âÚUÜ ©UÂæØæð´ âð â×æŠææÙ ÂÚUæàæÚU ÙèçÌ mUæÚUæ Á‹× ·é´¤ÇUÜè ·¤æ ȤÜæÎðàæ, Á‹×çÌçÍ ™ææÙ Ù ãUæðÙð ÂÚU Öè ÂýàÙ çß¿æÚU ß Âê‡æü ßáü È¤Ü ç×ÜæÙ ·é´¤ÇUÜè, çÕÙæ ÌæðǸ ȤæðǸ ·¤ÜÚU ÚñU×ÇUè mUæÚUæ ßæSÌé Îæðá çÙßæÚU‡æ, »ýãUæ𴠷𤠩UÂæØ ß Á âð ¥âæŠØ ÚUæð»æð´ ·¤æ §UÜæÁ

×àæèÙ ·ð¤ âæÍ ç·¤ÚUæØð ÂÚU ÅþñU•ÅUÚU ÅþUæÜè Öè ©UÂÜ•Šæ ãñUÐ ¥æð× Âý·¤æàæ ÆU·¤ÚUæÜ çß·¤æâ çוæÜ ÚUæðçãUÌ çוæÜ ×æð. ~~vyx-}|y|| ×æð. ~~}}~-yz|{} ×æð. ~~vz~-{wz{w

×ñ. Ÿæè ÕæÜæ Áè Âæ§U §´UÇUSÅþUè, àæãUÌèÚUßæÜæ ×æðǸ ×ñ. çוæÜ Õâ âçßüâ ƒææâ ×´ÇUè, ȤæçÁË·¤æ

ãUSÌçÜç¹Ì ¥æñÚU ·¤•ŒØêÅUÚU ·é¤´ ÇUÜè ·¤æ çßàæðá ÂýÕŠ´ æ

âè×æ ÖæÚUmUæÁ

ÖæÚUmUæÁ ’ØæðçÌá ¥Ùéâ´ŠææÙ ·ð´¤Îý »Üè ¿æñŠæçÚUØæ´, ÖæÚUmUæÁ ŒÜæÁæ, ÂãUÜè ×´çÁÜ, ȤæçÁË·¤æ ȤæðÙ. ®v{x}-w{®vx®, ×æð. |z}~w-|vy|w

SflÊ◊Ë, ◊Ⱥ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹ mÊ⁄UÊ ø¢¬∑§ Á¬˝¢≈U‚¸ ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ◊ÈÁº˝Ã •ÊÒ⁄U ‚Ê◊Ÿ ◊ÈÅÿ «UÊ∑§ÉÊ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê, Á¡‹Ê Á»§⁄UÊ¡¬È⁄U ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ, ‚¢¬ÊŒ∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ŸÊª¬Ê‹– ◊Ê. ~z~wzÆÆvvw, ~||~ÆÆÆvww, Æv{x}-w{ywÆÆ ‚◊Sà ÁflflÊŒÊ¢ ∑§Ê ãÿÊÿ ˇÊòÊ »§ÊÁ¡À∑§Ê „UÊªÊ–

Sarhad Kesri : Daily News Paper :04-05-12  

Fazilka First Daily Hindi News Paper