Page 1

cmyk

RNI NO. PUNHIN2004/16599 Postal Regd. No. FZR/03/2010-2012

ÕæÕæñ ¥æ »Øæñ ÚÔUÐ

¥ÕæðãUÚU ×ð´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè Âýæ# ·¤ÚÔ´UÐ

¥æð3×÷ ÖêÖéüß SßÑР̈âçßÌéßüÚð‡Ø¢ Ö»æðü ÎðßSØ Ïè×çãUÐ çÏØæð Øæð ÙÑ Âý¿æðÎØæÌ÷H

cmyk

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ßcæü Ñ ~

¥´·¤ Ñ 203

ÂëcÆUÑ y

×êËØÑ v M¤

ÕéŠæßæÚU, 02 ÁÙßÚUè w®13

·¤Ç¸ßð Âýß¿Ù à×àææÙ »æ´ß ·ð¤ ÕæãUÚU ÙãUè´ ÕçË·¤ àæãUÚU ·ð¤ Õè¿ ¿æñÚUæãðU ÂÚU ãUæðÙæ ¿æçãUØðÐ à×àææÙ ©Uâ Á»ãU ãUæðÙæ ¿çæãUØð ÁãUæ´ âð ¥æÎ×è çÎÙ ×ð´ Îâ ÕæÚU »éÁÚUÌæ ãUñÐ Ìæç·¤ ÁÕ-ÁÕ ßãU ßãUæ´ âð »éÁÚÔU Ìæð ßãUæ´ ÁÜÌè Üæàææð´ ¥æñÚU ¥Šæ ÁÜð ×éÎæðZ ·¤æð Îð¹·¤ÚU ©Uâð Öè ¥ÂÙè ×ëˆØê ·¤æ ØæÜ ¥æ Áæßð ¥æñÚU ¥»ÚU °ðâæ ãé¥æ Ìæð ÎéçÙØæ ·ð¤ }® ȤèâÎè Âæ ¥æñÚU ¥ÂÚUæŠæ SßÌÑ ¹ˆ× ãUæð ÁæØð´»ðÐ ¥æÁ ·¤æ ¥æÎ×è ÖêÜ »Øæ ãñU ç·¤ ·¤Ü ©Uâð ×ÚU ÁæÙæ ãñUÐ Ìé× ·¤ãUÌð ÁM¤ÚU ãUæð ç·¤ °·¤ çÎÙ âÖè ·¤æð ×ÚU ÁæÙæ ãñ, ÂÚU ©UÙ ×ÚUÙð ßæÜæð´ ×ð´ Ìé× ¥ÂÙð ·¤æ ·¤ãUæ´ ç»ÙÌð ãUæð? ×éÙèŸæè ÌL¤‡æ âæ»ÚUÐ

ÒÁé»æÇ¸Ó Ü»æ Âñ´ÅU ¿éÚUæÌð Øéß·¤ ·¤æÕê, ¹êÕ ãUé§üU çÂÅUæ§üU ¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ SÍæÙèØ ÕæÁæÚU Ù´ÕÚU vw ×ð´ ¥æÁ °·¤ ¿æðÚU Ùð ÚÔUÇUè×ðÇU ·¤è Îé·¤æÙ ÂÚU Âñ´ÅU ¿éÚUæÙð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ

vw ×ð´ çSÍÌ °·¤ ÂýçâhU ÚÔUÇUè×ðÇU ·¤è Îé·¤æÙ ×ð´ ¥æÁ ÎæðÂãUÚU °·¤ Øéß·¤ Âñ´ÅU ¹ÚUèÎÙð ·ð¤ ÕãUæÙð âð ƒæéâæ ¥æñÚU wx Âñ´ÅU Üð·¤ÚU ÅþUæ§üU M¤× ×ð´ ÅþUæ§üU ·¤ÚUÙð ·ð¤ ÕãUæÙð Üð »Øæ ¥æñÚU °·¤ Âð´ÅU ¥ÂÙè ÅþUæ§üU M¤× ×ð´ Âñ´ÅU ·ð¤ Âð´ÅU ·ð¤ Ùè¿ð ÇUæÜ·¤ÚU ¥æ »ØæÐ Îé·¤æÙ ·ð¤ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ Ù𠪤ÂÚU ÇUæÜè Âñ´ÅU, ·¤×ü¿æÚUè Üð©Uâç·¤Ù ·ð¤ Ùè¿ð Âñ´ÅU ÀéUÂæ° ãUæðÙð ·¤æ ÂÌæ Ü»Ùð ÂÚU ©Uâ·¤è ¥‹Ø »ýæãU·¤æ𴠷𤠷¤æð Ü»æ ÂÌæ âæÍ ¹êÕ çÂÅUæ§üU ·¤è ¥æñÚU ÕæÎ ×ð´ çÁâð Îé·¤æÙ ×æçÜ·¤ Ùð ·¤æÕê ·¤ÚU ¿ðÌæßÙè Îð·¤ÚU ÀUæðǸ çÎØæÐ ©UQ¤ çÂÅUæ§üU ·ð¤ ÕæÎ ÀUæðǸ çÎØæÐ ÂýæŒÌ Øéß·¤ »æ´ß ¥æÜ×»ÉU ·¤æ çÙßæâè ÁæÙ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ÕæÁæÚU Ù´ÕÚU ÕÌæØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ

×ÙæðÁ ÙæÚ´U» ÕÙð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêȤæçÁË·¤æ, ÚUæð ·ð¤ v©UÁÙßÚU ÂÂýèŠÑææÙ Îðàæ ×ð´ ÕɸU ÚUãðU ÖýCUæ¿æÚU ÂÚU Ù·ð¤Ü ·¤âÙð ·ð¤ çÜ° ·¤æØüÚUÌ °´Åè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤è ¥æðÚU âð ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ·¤æØü·¤æÚU‡æè ·¤æ çßSÌæÚU ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ·ð¤ ÌãUÌ È¤æçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ ÙðÌæ ×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U» ·¤æð °´Åè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ ÕæÌ¿èÌ ÎæñÚUæÙ Ÿæè ÙæÚ´U» Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Îðàæ ÖÚU ×ð´ ÖýCUæ¿æÚU ÕɸU ÚUãUæ ãñUÐ ¥»ÚU °ðâð ãUè ÖýCUæ¿æÚU ÕɸUÌæ »Øæ Ìæð Îðàæ ·¤æ çß·¤æâ (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

çß·ý¤×è w®{~ ÎñçÙ·¤ ÂýæÌÑ ·¤æÜèÙ

Èñ¤â ®v{x}- w6|w®®

ȤæðÙÑ w{yw®®

×æð. Ñ ~z~wz-®®vvw

•’Ê„U⁄U ◊¥ ‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ‚◊ÊøÊ⁄U ¬òÊ ‹ªflÊŸ, ¡ã◊ÁŒŸ, ‡ÊÊŒË ∑§Ë fl·¸ªÊ¥∆U, ‚◊ÊøÊ⁄U fl ÁflôÊʬŸ ŒŸ ∑§ Á‹∞ ‚ê¬∑¸§ ∑§⁄‘¥U–

‚ÊŸÍ ’È‹¥ŒË ~|}vxÆÆvv{ email:- sarhad.kesri@gmail.com, sarhadkesri@yahoo.com

{ßð´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ·¤‹Øæ â×æÙ â×æÚUæðãU ×ð´

×éØ ×ððãU×æÙ ãUæð´»ð ¿æñ. âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ȤæçÁË·¤æ, ®v ÁÙßÚUèÑ ·¤‹Øæ Öêý‡æ ãUˆØæ ·¤æð ÚUæð·¤Ùð, ÂØæüßÚU‡æ âéÚUÿææ â´Õ´Šæè Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð °ß´ ÜæðãUÇ¸è ·ð¤ Âýæ¿èÙ Âßü ·¤è »çÚU×æ ·¤æð ÕãUæÜ ÚU¹Ùð ·ð¤ ©UgðàØ âð âÚUãUÎ âæðàæÜ ßðÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè °ß´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè mUæÚUæ ÕèÌð z ßáæðZ âð âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ·¤‹Øæ â×æÙ â×æÚUæðãU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §â ßáü {ßæ´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ·¤‹Øæ â×æÙ â×æÚUæðãU { ÁÙßÚUè, ÚUçßßæÚU ·¤æð ÎæðÂãUÚU v ÕÁð ÚUæ× ¥ÕæðãUÚU ÚUæðÇU ÂÚU çSÍÌ ÚUæ× ÂñÜðâ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ãUæð»æÐ ¥æØæðçÁÌ â×æÚUæðãU ×ð´ vzv ÙßÁæÌ ·¤‹Øæ¥æð´ çÁÙ·¤è ÂãUÜè ÜæðãUǸè ãñU ©U‹ãð´U Õé·¤ ÖÚUæ§üU ·¤æ â×æÙ ÂýÎæÙ ç·¤Øæ ÁæØð»æ ¥æñÚU ©Uٷ𤠥çÖÖæß·¤æð´ ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ ÜǸ·¤è ß ÜǸ·ð¤ ·ð¤ ÖðÎÖæß ·¤æð â×æ# ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð âæðâæØÅUè mUæÚUæ ç·¤Øð Áæ ÚUãð´U §Uâ ÂýØæâ ×ð´ §UÜæ·¤æ ßæçâØæð´ ·¤æð àææç×Ü ãUæðÙð ·¤æ ¹éÜæ çÙ×´˜æ‡æ çÎØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUéØð âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÚUæ·ð¤àæ Ùæ»ÂæÜ ß ×ãUæâç¿ß âéÚÔU‹Îý çÌóææ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ {

¥æØæðçÁÌ â×æÚUæðãU ×ð´ °ÇUèâè â. ¿ÚU‡æ Îðß çâ´ãU ×æÙ ©UÙ·¤è °ÇUèâè , Ù»ÚU ÂçÚUcæÎ ¥ŠØÿæ ß Üñ´ÇUÜæÇüU ·¤‡æü ç»ËãUæð˜ææ Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè vzv ÙßÁæÌ ·¤‹Øæ¥æð´ ·¤æð Öð´ÅU ç·¤Øæ ÁæØð»æ Õé·¤ ÖÚUæ§üU ·¤æ ÁâßèÚU ·¤æñÚU, Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥ŠØÿæ ¥çÙÜ â×æÙ, ÚUçÁSÅððþàæÙ àæéM¤ ·é¤×æÚU âðÆUè ©UÙ·¤è Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè ÁÙßÚUè ·¤æð ÎæðÂãUÚU v ÕÁð ÂýæÚ´UÖ ãUæðÙð ßæÜð §Uâ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ §UÜæ·¤æ çߊææØ·¤ ß ·ð¤çÕÙðÅU ×´˜æè çÙ×üÜæ âðÆUè, Üñ´ÇUÜæÇü ·¤‡æü ç»ËãUæð˜ææ ß ©UÙ·¤è ¿æñ.âéÚUÁèÌ ·é¤×æÚU ’Øæ‡æè ©UÙ·¤è Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè ÂêÁæ ç»ËãUæð˜ææ ·ð¤ ¥çÌçÚUQ¤ Âè°ÇUè çÙ×üÜæ ’Øæ‡æè ãUæð´»ðÐ â×æÚUæðãU ·¤è ¥ŠØÿæ çÁÜæ Õñ´·¤ ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ÚUæ‡ææ ÚUæÁð‹Îý çâ´ãU Á×æÜ·ð¤, ×æ·ðü¤ÅU ©UÂæØéÌ ÇUæ. Õâ´Ì »»ü ß ©UÙ·¤è Šæ×üˆÙè Ÿæè×Ìè ·¤×ðÅUè ·ð¤ Âêßü ¿ðØÚU×ñÙ ¥àææð·¤ ·é¤×æÚU ÁñÚUÍ, Øê‰æ ßèÙâ »»ü ß ÇUè¥æ§üÁè â. ¥×ÚU çâ´ãU ¿ãUÜ ·¤ÚÔ´U»ðÐ

¥ŠØÿæÌæ ·¤ÚÔ´U»ð ÇUèâè ß ÇUè¥æ§üUÁè, çßçàæCU ×ðãU×æÙ ãUæð´»ð

·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤è ٻΠâçâÇUè »ÚUèÕæð´ ·¤è ßæðÅU ãUçÍØæÙð ·ð¤ çÜ° ÖýCUæ¿æÚUÑ ãUÚUçâ×ÚUÌ

·¤æ´»ýð⠷𤠩ÂÂýŠææÙ Ú´UÁ× ·¤æ×ÚUæ, ÇUæ. Øàæ ÂæÜ ÁSâè ·¤ß´Ü ŠæêçǸUØæ, ÇUæ. çßÁØ â¿Îðßæ, ÙÚÔUàæ âðçÌØæ, °ÇUßæð·ð¤ÅU âéàæèÜ ·é¤×æÚU »éÕÚU, ÂýÎêׇæ Õð»æ´ßæÜè, °ÇUßæð·ð¤ÅU ÁØÂæÜ â´Šæê, ÂÚU×ÁèÌ çâ´ãU ßñÚUǸ Â×æ, â´Îè ·¤æÜÇ¸æ ·¤æÜè, çâŒÂè ·¤æÜǸæ, ÇUæ. ÚU×ðàæ »é#æ, ¥æð× ¹éÚUæÙæ, âêØü Âý·¤æàæ çâØæ», âé¹çß‹Îý çâ´ãU çÀ´UÎè, âÚ´¿ ÚUæÁð‹Îý ¿é¿ÚUæ, §´UÁè. çßÙæðÎ »é#æ, âéÖæá ¿ÜæÙæ, ×ãðUàæ ç×æÜ, ×æðãUÙ ÜæÜ â¿Îðßæ, ÎàæüÙ ·¤æ×ÚUæ ÕÌæñÚU çßàæðá ×ðãU×æÙ àææç×Ü ãUæð´»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ àææç×Ü ãUæðÙð ·ð¤ çÜØð ÜǸ緤Øæð´ ·ð¤ Ùæ× ·¤è ÚUçÁSÅþðUàæ٠´¿æØÌ âç×çÌ ×æ·ðü¤ÅU ×ð´ âæðâæØÅUè ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×ð´ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ

×éÚUæÎßæÜæ ×æ§UÙÚU ÅêUÅUè, ȤâÜæð´ ×ð´ ÖÚUæ ÂæÙè

Üæð»æð´ ·¤æð ÕðçÅUØæð´ ·¤è ÜæðãUǸè ×ÙæÙð ·¤æ ¥æuUæÙ

×æ‹ØßÚU, ÕÇð¸U Îé¹è NÎØ ·ð¤ âæÍ âêç¿Ì ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ ãU×æÚUè ÂêÁÙèØ ×æÌæ Ÿæè×Ìè çÜÀU×æ Îðßè (Šæ×üˆÙè Sß. ¿æñ. ·¤æ´àæè ÚUæ× ·¤Sßæ´) ·¤æ w} çÎâÕÚU ·¤æð çÙŠæÙ ãUæð »Øæ ãñUÐ ©UÙ·¤è ¥æçˆ×·¤ àææ´çÌ ãðÌé ÚUS× Â»Ç¸è | ÁÙßÚUè w®vx âæð×ßæÚU ·¤æð ãU×æÚÔU çÙßæâ SÍæÙ »æ´ß ×éçÆUØæ´ßæÜè ×ð´ ÎæðÂãUÚU vw ÕÁð ãUæð»èÐ àææð·¤æ·é¤ÜÑ

¥ÚUÙèßæÜæ v ÁÙßÚUè (ÚUæ× ·ë¤c‡æ ·´¤ÕæðÁ)Ñ ©UÂ×´ÇUÜ ·ð¤ »æ´ß ×éÚUæÎßæÜæ ÎÜ çâ´ãU ·ð¤ çÙ·¤ÅU âæð×ßæÚU ÚUæÌ ·ð¤ ßQ¤ âÕ ×æ§UÙÚU ×éÚUæÎßæÜæ ÅêUÅU »§üUÐ çÁââð ç·¤âæÙæð´ ·¤è ȤâÜæð´

°ÇUßæð·ð¤ÅU Šæ×üÂæÜ ÚU×Ù Îè ·¤Sßæ´ (Âæð˜æ) ·¤Sßæ´ (Âé˜æ) âéç×Ì ·¤Sßæ´ (Âæð˜æ) ×æð. ~xv{®-{®w|®, ÜßÎè ·¤Sßæ´ (Âæð˜æ) ~y{y{-{z||® ÙæðÅUÑ ¥Ü» âð ·¤æÇüU ÙãUè ÖðÁð Áæ ÚUãðUÐ

Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, v ÁÙßÚè (¥ç×Ì/Îè·¤/ ¥×ÚUÁèÌ) Ñ ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤è ٻΠâçâÇUè ØæðÁÙæ ·¤æð ØêÂè° âÚU·¤æÚU ·¤æ âÚÔU¥æ× ç·¤Øð ÁæÙð ßæÜæ ÖýCUæ¿æÚU ·¤ÚUæÚU ÎðÌð ÖçÅU‡ÇUæ Üæð·¤ âÖæ âèÅU âð âæ´âÎ ãUÚUçâ×ÚUÌ ·¤æñÚU ÕæÎÜ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·¤æ´»ýðâ §Uâ ØæðÁÙæ ·ð¤ âãæÚÔU w® ·¤ÚUæðǸ »ÚUèÕ Üæð»æð´ âð ×Áæ·¤ ·¤ÚUÙð Áæ ÚUãUè ãñUÐ ©UQ¤ ©UÎ÷»æÚU ÜÕè çߊææÙ âÖæ ãUܷ𤠷𤠻æ´ßæð´ ×ð´ â´»Ì ÎàæüÙ ·ð¤ ÎæñÚUæ٠˜淤æÚUæð´ ·ð¤ âßæÜæð´ ·ð¤ ÁßæÕ ÎðÌð ãéU° ÃØQ¤

ç·¤ØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ÚUæ’Øæð´ âð ÅñUâæð´ ·ð¤ M¤Â ×´ð ÂêÚUæ ŠæÙ ©U»ýæãU ·¤ÚU Üð ÁæÌè ãñU ¥æñÚU çȤÚU ÚUæ’Øæð´ ·¤æð ©UÙ·¤è ÁM¤ÚUÌæð´ °ß´ ©UÙ·ð¤ ÕÙÌð çãUSâð ¥ÙéâæÚU Ȥ´ÇU ÎðÙð ·¤è ÕÁæØð ×Ù×Áèü ·¤ÚUÌè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU çÁâð ·ð¤‹ÎýèØ È¤´ÇU ·¤ãUÌè ãñU ßãU ¥âÜ ×ð´ ÚUæ’Øæð´ ·ð¤ ÅñUâæð´ âð ãUè ·ð¤‹ÎýèØ ¹ÁæÙð ×ð´ Âãé´U¿æ ãéU¥æ Âñâæ ãUæðÌæ ãñUÐ ·ð¤‹Îý ·¤è Ù»ÎU âçâÇUè ·¤æð çÕÙæ ç·¤âè ÌñØæÚUè âð àæéM¤ ·¤è ØæðÁÙæ ÕÌæÌð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ð¤‹Îý ·¤æ (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

T.E.T. ÜæÂÌæ ÃØçQ¤ ·¤æ àæß ç×Üæ

Jo i

n

UNIQUE

ACADEMY ABOHAR/ FAZILKA

94172-59236

Classes w.e.f 25 Dec. 2012

ȤæçÁË·¤æ v ÁÙßÚUèÑ »æ´ß Âñ´¿æßæÜè âð °·¤ â#æãU âð ÜæÂÌæ ÃØçQ¤ ·¤æ àæß ¥æÁ ç×Ü »Øæ ãñUÐ ÂéçÜâ Ùð àæß ·¤Áð ×ð´ Üð·¤ÚU ÂæðSÅU ×æÅüU× ·ð¤ çÜ° çâçßÜ ¥SÂÌæÜ Âãé´U¿æ çÎØæ ãñUÐ àæß ÕæŠææ ÙãUÚU ×ð´ âð ç×Üæ ãñUÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤ »æ´ß Âñ´¿æßæÜè çÙßæâèU ÕÜÕèÚU çâ´ãU Âé˜æ ÙæÙ·¤ çâ´ãU çÎ×æ»è ÌæñÚU ÂÚU ÆUè·¤ ÙãUè´ Íæ ¥æñÚU ßãU °·¤ â#æãU ÂãUÜð ƒæÚU âð ÜæÂÌæ ãUæð »ØæÐ ¥æÁ ©Uâ·¤æ àæß ÙãUÚU ×ð´ ÕÚUæ×Î ç·¤Øæ »ØæÐ

¥æ ¥æÁ ¥æñU ÚUãðU ã Ù.....

·¤æð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙÙð ÂÚU

ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

ÚUæ·ð¤àæ Ùæ»ÂæÜ âéÚÔU‹Îý çÌóææ Îè·¤ Ùæ»ÂæÜ ×ÙæðÁ Ùæ»ÂæÜ

×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U»

·¤æð âÁæÙð ·ð¤ çÜØð âÁæßÅUè âæ×æÙ ß ÎñçÙ·¤ ÂýØæð»è ßSÌé¥æð´ ·¤è ÖæÚUè ÍæðÇðU¸ Âñâð Ü»æØð´-ƒæÚU ·¤æð âÁæØð´

×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U»

ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ, âêÛæßæÙ

ÛæêÆUæ çÙ·¤Üæ Îéc·¤×ü ·¤æ ×æ×Üæ ãU×Ùð Ü»æ Îè ãñU ¥æ·𤠃æÚU ¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè) Ñ çâÅUè ÍæÙæ-v ×ð´ ÎÁü Îéc·¤×ü ·¤æ °·¤ ×é·¤Î×æ ÛæêÆU çÙ·¤Üæ ãñUÐ çÁâ·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ×é·¤Î×æ ÎÁü ·¤ÚUßæÙð ÂÚU ·¤æÚüUßæãUè àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñUÐ Âýðâ ·¤æð ÁæÚUè Âýðâ ÙæðÅU ×ð´ °â°âÂè â. ¥×ÚU çâ´ãU ¿æãUÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥ÕæðãUÚU ÂéçÜâ ·ð¤ Âæâ ¥æÚUÌè Âé˜æè ÚUæ× ¿´Îý Ùð ØæÙ çÎØæ Íæ ç·¤ ßãU ¥ÂÙð Öæ§üU Îè·¤ ·ð¤ âæÍ ×æðÌè ·ð¤ ×·¤æÙ ×ð´ ÕSÌè Ö»ßæÙ ÂéÚUæ »Üè Ù´ÕÚU Îæð ×ð´ ç·¤ÚUæ° ·ð¤ ×·¤æÙ ÂÚU ÚUãUÌè ÍèÐ âéÙèÌæ ·¤æ ©Uٷ𤠃æÚU ¥æÙæ ÁæÙæ ÍæÐ âéÙèÌæ Ùð ©Uâ·¤è àææÎè ÕçɸUØæ ƒæÚU ×ð´ ·¤ÚUßæÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ãUèÐ ÕØæÙ ×éÌæçÕ·¤ w® çÎâ´ÕÚU ·¤æð âéÙèÌæ Ùð ©Uâð ¥ÂÙð ƒæÚU ÕéÜæØæ ¥æñÚU ©Uâð çß‹Îè ·ð¤ ƒæÚU Ü𠻧üUÐ ÁãUæ´ ©Uâð ¿æØ çÂÜæ§üU »§üUÐ çÁââð ßãU ÕðãUæðàæ ãUæ𠻧üUÐ (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ, âêÛæßæÙ

·¤æð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙÙð ÂÚU ÅðUÇUè çÕØÚU, Èê¤ÜÎæÙ, ç·ý¤SÅUÜ ¥æ§ÅU× çßçÖóæ Âý·¤æÚU ·¤è ·¤Üæ·ë¤çÌØæ´ Ùæ×è ·´¤ÂçÙØæð´ ·¤è ·ý¤æ·¤ÚUè, ¥æ·¤áü·¤ ×» ß ¥‹Ø ×Ù ÜéÖæßÙè ßSÌé°´

×ñ. ÕæƒæÜæ ç»ÅU ÂñÜðâ âÜð×àææãU ÕæÁæÚU, ȤæçÁË·¤æ

¥ç×Ì ÕæƒæÜæ ·¤æÜæ ×æð. 98156-47728

ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

·¤×Ü ß×æü, Õýæ´¿ ×ñÙðÁÚU

¥æçÎˆØ çÕÚUÜæ ×Ùè Âýð× »Üè, ÇðUÇU ãUæ©Uâ ÚUæðÇ, ȤæçÁË·¤æ

×æðÕæ§UÜ Ù´ÕÚU ~}vz}-yw®zz

×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ÕÌæØæ ÁæÌæ ãñU ç·¤ ·¤è ȤâÜ ×ð´U ÂæÙè ÖÚU »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¥æðßÚUÜæð´ ãUæðÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ âÕ ×æ§UÙÚU ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ·¤æ ÂÌæ ¿Üæ Ìæð ×ð´ ÅêUÅUè ãñUÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ç·¤âæÙ ×æñ·ð¤ ÂÚU Âãé´U¿ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ç·¤âæÙ ÂýÖæçßÌ ç·¤âæÙæð´ »° ¥æñÚU ©U‹ãUæð´Ùð ×æ§UÙÚU ÜÀUׇæ çâ´ãU, »éÚUÂýèÌ Ùð ·¤è ×é¥æßÁæ ·¤æ𠷤Ǹè ×àæQ¤ ·ð¤ ÕæÎ ¨âãU, Á»âèÚU çâ´ãU, Šæ çÎØæÐ ç·¤âæÙæð´ Ùð ÎððÙð ·¤è ×æ´» Õæ´ »éÚU×ðÜ çâ´ãU, »éM¤çß‹Îý ÕÌæØæ ç·¤ ×æ§UÙÚU âð çâ´ãU, ÌæÚUæ çâ´ãU, ×çÙÎÚU çâ´ãU, ×ðÁÚU ȤâÜæð´ ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »Øæ ¥æñÚU ©UÙ·¤è çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ »æ´ß ×éÚUæÎßæÜæ ȤâÜæð´ ·¤æð ÖæÚUè Ùé·¤âæÙ Âãé´U¿æ ãñUÐ ·ð¤ âÚU·¤æÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ çÙ·¤ÅU ×æðƒææ ©U‹ãUæð´Ùð ÂýÖæçßÌ È¤âÜ ·¤è ç»ÚUÎæßÚUè Ù´ÕÚU w{x®® çÜÅU ·ð¤ ÙÁÎè·¤ ·¤ÚUßæ·¤ÚU ×é¥æßÁð ·¤è ×æ´» ·¤è ãñUÐ ×æ§UÙÚU ¥æðßÚUÜæð ãæðÙð âð ×æ§UÙÚU ©UŠæÚU ÎêâÚUè ¥æðÚU çßÖæ» ·ð¤ Áð§üU ÚU×ðàæ ÅêUÅUè ãñUÐ §Uââðð ç·¤âæÙæð´ ·¤è ·¤ÚUèÕ ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ çßÖæ» ·ð¤ ×ÁÎêÚU x® °·¤Ç¸ »ð´ãêU ·¤è ȤâÜ ÂæÙè ×ð´ ×æñ·ð¤ ÂÚU Âãé´U¿ »° ãñ´U ¥æñÚU ©U‹ãæð´Ùð ÇêUÕ »§üU ¥æñÚU ·¤ÚUèÕ y °·¤Ç¸ ç·¤‹Ùê ×æ§UÙÚU ·¤æð Õæ´Šæ çÎØæ ãñUÐ

ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ, âêÛæßæÙ ×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U» ·¤æð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙÙð ÂÚU ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

»æñÚUß ÙæÚ´U», ÚUæðÇU ·¤æ´ÅðþUÅUÚU, ȤæçÁË·¤æ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ, âêÛæßæÙ ×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U» ·¤æð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙÙð ÂÚU ܹ-ܹ ÕŠææ§üU ÌæØæ ßÁèÚU ¿´Î ÙæÚ´U», ¿æ¿æ ÚU×ðàæ ÙæÚ´U» Öæ§üU ÚUæ·ð¤àæ ÙæÚ´U», àæàæè ÙæÚ´U», çß·¤æâ ÙæÚ´U»

ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ Øéßæ, âêÛæßæÙ ×ÙæðÁ ·é¤×æÚU ÙæÚ´U» ·¤æð °´ÅUè ·ý¤æòŒàæÙ ØêÍ ØêÚUæð ·¤æ ©UÂÂýŠææÙ ÕÙÙð ÂÚU ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

ÚUèÂê ŠæßÙ, ¥·¤æÜè ÙðÌæ çâçßÜ Üæ§UÙ, ȤæçÁË·¤æ


02 ÁÙßÚUè w®v3

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

‚⁄U„UŒ ∑§‚⁄UË ‚¥¬ÊŒ∑§Ëÿ

w®vw Øéßæ ß»ü ·¤æð ·ý¤æ´çÌ ÂÍ ÂÚU ¥»ýâÚU ·¤ÚU »Øæ ·¤çß ÂæÜô ÙðL¤Îæ Ùð çܹæ ãñ ç·¤ Òâ×Ø ·¤ô ·ñ¤´¿è âð Ùãè´ ·¤æÅUæ Áæ â·¤ÌæÐÓ â×Ø ·Ô¤ ¥ÙßÚUÌ Âýßæã âð ã× Ù° âæÜ ×ð´ çÂÀÜð âæÜ ·¤è ©×èÎð´, âé¹-Îé¹, âȤÜÌæ°´ ¥õÚU ¥âȤÜÌæ°´ Üð·¤ÚU ãè Âýßðàæ ·¤ÚUÌð ãñ´Ð w®vw ·Ô¤ ¥æç¹ÚUè ×ãèÙð ×ð´ ç΄è ×ð´ ãé° âæ×êçã·¤ ÕÜ户¤æÚU-ãˆØæ ·¤è °ðâè ÀæØæ ÚUãè ç·¤ Ù° âæÜ ·¤æ Sßæ»Ì Öè ·¤éÀ ÎÕæ-ÎÕæ âæ ÚUãæÐ Øã SßæÖæçß·¤ Öè ãñ ¥õÚU âãè Öè, ç·¤âè Öè â×æÁ ·¤ô §ÌÙæ â´ßðÎÙãèÙ Ùãè´ ãôÙæ ¿æçã° ç·¤ °ðâè ¥×æÙßèØ ƒæÅUÙæ ·¤ô ÖêÜ·¤ÚU ÁôÚU àæôÚU â𠩈âß ×ÙæÙð ¹Ç¸æ ãô Áæ°Ð ÖêÜÙæ §âçÜ° Öè Ùãè´ ¿æçã° ç·¤ §âð ØæÎ ÚU¹Ùð ×ð´ ãè Øã ©×èÎ Öè ãñ ç·¤ ¥æ§´Îæ ç·¤âè ×çãÜæ ·Ô¤ âæÍ °ðâæ ¥ˆØæ¿æÚU Ù ãôÐ Øã ©×èÎ §âçÜ° Öè ÕÙÌè ãñ UØô´ç·¤ âæÚUæ ÖæÚUÌèØ â×æÁ §â ·¤æ´Ç ·Ô¤ çßÚUôÏ ×ð´ °·¤ÁéÅU ãô »Øæ ãñÐ Øã °·¤Ìæ ¥õÚU Øã çßÚUôÏ ÕÙæ ÚUãð Ìô ã× âÚU·¤æÚU ¥õÚU ¥ÂÙð â×æÁ ×ð´ ÃØæ# âæ×´Ìè ¥õÚU ×çãÜæ çßÚUôÏè ̈ßô´ âð çÙÂÅUÙð ·¤è âô¿ â·¤Ìð ãñ´Ð ·¤§ü ×æØÙô´ ×ð´ Øã ¥‘Àæ ãñ ç·¤ Ù° âæÜ ·¤è àæéL¤¥æÌ ÕǸð ÁôÚU àæôÚU âð Ùãè´ ãô ÚUãè ãñ UØô´ç·¤ ¥ÂÙð Îé¹ô´, àæ×ü ¥õÚU Ì·¤ÜèȤ ·¤ô ØæÎ ÚU¹·¤ÚU ãè ã× Øã âéçÙçpÌ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´ ç·¤ ã×æÚUè ¥õÚU ã×æÚUè Ù§ü ÂèÉ¸è ·Ô¤ ÖçßcØ ÂÚU °ðâè ßèÖˆâ ÀæØæ Ùãè´ ãô»èÐ §â·Ô¤ ÚUæSÌð ×ð´ çÎP¤Ìð´ ÕãéÌ ãñ´ Áô §â ·¤æ´Ç ·Ô¤ ¥çÖØéQ¤ô´ ·¤ô âÁæ ç×ÜÙð Øæ ·¤Ç¸æ ·¤æÙêÙ ÕÙæÙð ÖÚU âð ãÜ Ùãè´ ãô´»èÐ ¥Õ Öè ÕÜ户¤æÚU ÂèçÇ¸Ì ·¤§ü ×çãÜæ°´ ãñ´ çÁÙ·¤è çàæ·¤æØÌ Ì·¤ ÂéçÜâ ÎÁü Ùãè´ ·¤ÚU ÚUãè ãñÐ ¥Öè-¥Öè ÖæÚUÌ ·Ô¤ Îô »ýæ×è‡æ Øæ ¥ÏüàæãÚUè §Üæ·¤ô´ âð ¹ÕÚUð´ ¥æ§ü ãñ´ ç·¤ ÕÜ户¤æÚU ÂèçǸÌæ¥ô´ ·¤ô çàæ·¤æØÌ ÎÁü ·¤ÚUÙð ·¤æ âæãâ ·¤ÚUÙð ÂÚU â×æÁ Øæ »æ´ß âð ÕðÎ¹Ü ·¤ÚU çÎØæ »ØæÐ ·¤§ü °ðâð ×æ×Üð ãñ´ çÁÙ×ð´ ÂéçÜâ ¥õÚU ¥ÎæÜÌ ·¤è Ù×èü ·¤è ßÁã âð âæÜô´ ×ð´ Èñ¤âÜæ Ùãè´ ãé¥æ ãñ ¥õÚU ¥æÚUôÂè Á×æÙÌ ÂÚU ¹éÜð ƒæê× ÚUãð ãñ´Ð ã×æÚUð â×æÁ ·¤ô Öè ÕãéÌ ’ØæÎæ âéÏÚUÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñ, çâȤü âÚU·¤æÚU Øæ ÂéçÜâ ·¤ô ·¤âÙð âð ·¤éÀ Ùãè´ ãô»æÐ Üðç·¤Ù â×æÁ ·Ô¤ ÕǸð ÌÕ·Ô¤ ·¤è SßØ´SȤêÌü âç·ý¤ØÌæ ¥õÚU ×é¹ÚUÌæ âð ©×èÎ Ìô Õ´ÏÌè ãñÐ â×æÁ ×ð´ âç·ý¤ØÌæ ãôÙæ §â ×æØÙð ×ð´ ¥‘Àæ ãñ ç·¤ §ââð Øã ÂÌæ Ü»Ìæ ãñ ç·¤ Ù§ü Âèɸè çâȤü ·¤çÚUØÚU, çȤË×, ×ÙôÚU´ÁÙ ¥õÚU ÌðÁ Õ槷¤ ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ Ùãè´ âô¿Ìè, ßã â×æÁ ·¤ô ÕðãÌÚU ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° âǸ·¤ô´ ÂÚU ¥æ â·¤Ìè ãñÐ çßçÖóæ ×égô´ ÂÚU Øã âçR¤ØÌæ ¥õÚU ×é¹ÚUÌæ Îð¹Ùð ×ð´ ¥æ§üÐ °·¤ ÕæÌ ÕãéÌ âæȤ ãñ ç·¤ Øã Âèɸè çÂÀÜè ÂèçɸØô´ ·¤è ÌÚUã Øã ×æÙÙð ·¤ô ÌñØæÚU Ùãè´ ãñ ç·¤ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÎôØ× ÎÁðü ·¤è ¿èÁô´ ·¤è ãè ã·¤ÎæÚU ãñÐ Øã ÂèÉ¸è ©â Âèɸè âð ¥Ü» ãñ Áô ÚUæàæÙ ·¤è Üæ§Ù ×ð´ Ü»Ìè Íè ¥õÚU °·¤ âð·¤´Ç ãñ´Ç S·¤êÅUÚU ¹ÚUèÎ ÂæÙð ·¤ô âÕâð ÕÇ¸è ©ÂÜçÏ ×æÙÌè ÍèÐ Øã ÂèÉ¸è ©ÎæÚUè·¤ÚU‡æ ·Ô¤ ÕæÎ ÁßæÙ ãé§ü Âèɸè ãñ ¥õÚU §Ù×ð´ Áô âæÏÙãèÙ ÌÕ·¤ô´ ·Ô¤ ÙõÁßæÙ ãñ´, ©Ù·¤è Öè ×ãˆßæ·¤æ´ÿææ°´ ÕǸè ãñ´Ð ßð Øã ×æÙÌð ãñ´ ç·¤ ¥»ÚU çß·¤çâÌ Îðàæô´ ·Ô¤ ÙõÁßæÙ ÁßæÕÎðã ¥õÚU ÂæÚUÎàæèü Ì´˜æ ·Ô¤ ã·¤ÎæÚU ãñ´ Ìô ßð UØô´ Ùãè´Ð ÖæÚUÌèØ Ì´˜æ ·¤ô ¿ÜæÙð ßæÜð ÚUæÁÙðÌæ ¥õÚU Ùõ·¤ÚUàææã §â Âèɸè âð â´ßæÎ ·¤ÚUÙð ×ð´ §âçÜ° ãè ¥âãÁ ãô ÁæÌð ãñ´Ð §â âæÜ Öè §âçÜ° §â ÂèÉ¸è ·¤è ×é¹ÚU âç·ý¤ØÌæ ¥õÚU ¥â´Ìôá ·Ô¤ çÜ° ã×æÚUð Ì´˜æ ¥õÚU â×æÁ ·Ô¤ ·¤ÌæüÏÌæü¥ô´ ·¤ô ÌñØæÚU ÚUãÙæ ¿æçã°Ð Ù° Á×æÙð ·Ô¤ Ù° ÖæÚUÌèØô´ ·¤ô Ù ÂéçÜâ ·Ô¤ Ç´Çð âð ÇÚUæÙæ ×é×ç·¤Ù ãñ, Ù çßÎðàæè Âê´Áè ·Ô¤ ãõßð âðÐ ã× ©×èÎ Øã ·¤ÚUÌð ãñ´ ç·¤ ¥»Üð âæÜ ã× âÚU·¤æÚU, ¥ÍüÃØßSÍæ ¥õÚU â×æÁ ×ð´ ·¤æȤè ÃØæ·¤ âéÏæÚU Îð¹ð´»ðÐ ã×ð´ ÖæÚUÌ ·¤è Ù§ü Âèɸè âð ©×èÎ ãñ §âçÜ° Ù° âæÜ ·Ô¤ ÕðãÌÚU ãôÙð ·¤è Öè ©×èÎ ãñÐ

¥ÕæðãUÚU ×ð´ Áæ»ÚU‡æ ·¤ÚUßæ Ùßßáü ·¤æ ç·¤Øæ »Øæ Sßæ»Ì

¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ Ùßßáü w®vx ·ð¤ ¥æ»×Ù ÂÚU àæãUÚU ·ð¤ çßçÖóæ ×´çÎÚUæð´ ß â´SÍæ¥æð´ ·¤è ¥æðÚU âð Ÿæè ÕæÜæ Áè ×ãUæÚUæÁ ·¤æ Áæ»ÚU‡æ »Ì ÚUæç˜æ ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ âñ´·¤Ç¸æð´ ŸæhUæÜé¥æð´ Ùð Âãé´U¿·¤ÚU ÕæÕæ ·¤æ ¥æàæèßæüÎ Âýæ# ç·¤ØæÐ Âýæ# ÁæÙ·¤æÚUè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU Ÿæè ÕæÜæ Áè ¥æàæèßæüÎ â´ƒæ mUæÚUæ »ª¤àææÜæ ÚUæðǸ »Üè Ù´. wz çÙßæâè ÂßÙ ·é¤×æÚU Öé·¤ÚU·¤æ ·ð¤ çÙßæâ ÂÚU ÕæÜæ Áè ·¤æ Áæ»ÚU‡æ ¥æØæðçÁÌ ãéU¥æ çÁâ×ð´ çßàæðá M¤Â âð çâÚUâæ âð ŠææÚUè ÅUè ßè ·¤Üæ·¤æÚU Ÿæè×Ìè ßèÙæ âæðÙè Ùð ÕæÜæ Áè ·ð¤ ÖÁÙ ÂýSÌéÌ ·¤ÚU âÕ·¤æ ×Ù ×æðãU çÜØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU â´ƒæ âÎSØæð´ ·¤è ¥æðÚU âð ÁM¤ÚUÌ×´Î ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð çâÜæ§üU ×àæèÙð´ Öð´ÅU ·¤è »§üUÐ

§Uâè Âý·¤æÚU âð »Üè Ù´. v® ·ð¤ ÌèâÚÔU ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×ð´ M¤Ç¸·¤è âð ¥æ° âÁæØæ »Øæ ÍæÐ çâ´»Üæ ÂçÚUßæÚU Ùð ¿æñ´·¤ ÂÚU çSÍÌ çÙãUæçÚU·¤æ Èñ¤àæÙ ÂÚU ·¤Üæ·¤æÚUæð´ mUæÚUæ ÖæðÜð ÕæÕæ ß ÚUæŠææ Áæ»ÚU‡æ ×ð´ Âãé´U¿ð âÖè ŸæhUæÜé¥æð´ ·¤æ ÕæÜæ Áè ×ãUæÚUæÁ ·¤æ Áæ»ÚU‡æ Ÿæè ·ë¤c‡æ ·¤è Ûææ´ç·¤Øæ´ ÂýSÌéÌ ·¤è »§ZUÐ ¥æÖæÚU ÃØQ¤ ç·¤ØæÐ §Uâè Âý·¤æÚU âð SÍæÙèØ Ù§üU ¥æÕæÎè »Üè Ù´. y ×ð´ çSÍÌ Ÿæè ãUÙé×æÙ ×´çÎÚU ×ð´ ÚUæ·ð¤àæ â´ƒæ mUæÚUæ ÕæÜæ Áè ·¤æ ·¤èÌüÙ ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×ð´ â´ƒæ âÎSØæð´ mUæÚUæ ÂýSÌéÌ ç·¤° »° ÖÁÙæð´ Ùð âÖè ·¤æð Ùæ¿Ùð ÂÚU ×ÁÕêÚU ·¤ÚU çÎØæÐ SÍæÙèØ Ù§üU ¥æÕæÎè »Üè Ù´. z ×ð´ çSÍÌ Ÿæè ÙßÎé»æü ßñc‡æß Šæ×üàææÜæ ×ð´ ÕæÜæ Áè ×ãUæÚUæÁ ·¤æ ·¤èÌüÙ Ÿæè ÕæÜæ Áè Øéßæ â×æÁ âðßæ âç×çÌ mUæÚUæ ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×ð´ ÕæÜæ Áè ·¤æ ÖÃØ ÎÚUÕæÚU âÁæØæ »Øæ ß âé´ÎÚU âé´ÎÚU Ûææ´ç·¤Øæ´ ÂýSÌéÌ ·¤è »§ZUÐ Áæ»ÚU‡æ ÂêÁÙ ¥æð× Âý·¤æàæ Õæ»ÇUè ãÙé×æÙ ×SÌ ×´ÇUÜ mUæÚUæ ¥æØæðçÁÌ Áæ»ÚU‡æ ×ð´ ÕæÜæ Áè ·¤æ ÖÃØ ÎÚUÕæÚU mUæÚUæ ·¤ÚUßæØæ »ØæÐ

Öæ§üU ·¤‹ãñUØæ âæðâæØÅUè Ùð Šææç×ü·¤ â×æ»× ·ð¤ âæÍ ç·¤Øæ Ùßßáü ·¤æ Sßæ»Ì

ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ Ùßßáü ·ð¤ ¥æ»×Ù ÂÚU Öæ§ü ·¤‹ãñUØæ âðßæ âæðâæØÅUè mUæÚUæ »éL¤mUæÚUæ Ÿæè çâ´ãU âÖæ ×ð´ ·¤Íæ ·¤èÌüÙ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ âæØ´ ·¤æð ÚUçãUÚUæâ âæçãUÕ ·ð¤ ÂæÆU ©UÂÚUæ´Ì Öæ§üU ÙÚÔU‹Îý çâ´ãU Öæ§üU ãUçÚU‹Îý çâ´ãU çÙ×æ‡ææ, Öæ§ü ÚUƒæÕèÚU çâ´ãU ·ð¤ ÚUæ»è ÁˆÍæð´ Ùð »éÚUÕæ‡æè âð â´»Ìæð´ ·¤æð çÙãUæÜ ç·¤ØæÐ §Uâ ©UÂÚUæ´Ì Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ çSÍÌ »éL¤mUæÚUæ Ÿæè ÎÚUÕæÚU âæçãUÕ ·ð¤ ×éØ »´ýÍè Öæ§üU ãUÚUÂýèÌ çâ´ãU Ùð ·¤Íæ ·¤èÌüÙ ç·¤ØðÐ â×æ»× ×ð´ Öæ§üU »éÚUÙæ× çâ´ãU ÚUæ×æ ×´ÇUè ßæÜð ÁˆÍð Ùð Öè ·¤èÌüÙ ç·¤ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÇUè¥æ§üUÁè ¥×ÚU çâ´ãU ¿ãUÜ, âÎSØ ÁðÜ çßÖæ» Â´ÁæÕ âçÌ‹Îý çâ´ãU âçß, »éL¤mUæÚUæ âæçãUÕ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ×çãU‹Îý çâ´ãU ¹æÜâæ, Öæ§üU ·¤‹ãñUØæ âðßæ âæðâæØÅUè ·ð¤ ¥ŠØÿæ Îçß‹ÎýÂæÜ çâ´ãU ÎêÚÔUÁæ, Öæ§üU »éÚUçß‹Îý çâ´ãU àæðÚUè, ×ÙÁèÌ çâ´ãU Õæ´»æ, çßÁØ ·é¤×æÚU ×æð´»æ, ÙçÚU‹Îý çâ´ãU Üñ¿ÚUÚU, ¥×ÚUÁèÌ àæ×æü, ܹçß‹Îý çâ´ãU ãUæ´ÇUæ, ·´¤ßÜÁèÌ çâ´ãU, ÁÚUÙñÜ çâ´ãU, âæðãUÙ ÜæÜ, âé¹çß‹Îý çâ´ãU ÂÚUÎðâè, çÂýÌÂæÜ çâ´ãU ÎéÚUðÁæ ß ¥‹Ø ãUæçÁÚU ÚUãðUÐ â×æ»× ·ð¤ ÕæÎ »éL¤ ·¤æ ¥ÅêUÅU Ü´»ÚU çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »ØæÐ

»é L ¤ »æð ç Õ‹Î ¨âãU ¥æð  ٠°·ð ¤ ÇU × è ×ð ´ Åþ U S ÅU Ùð ·ñ ´ ¤  ܻæ Ùßßáü ÂÚU ÁM¤ÚUÌ×´Îæð´ ×ð´ Õæ´ÅðU »×ü ßS˜æ ÖÚÔ Âð´àæ٠Ȥæ×ü ·¤ÚUßæØæ Šææí×·¤ â×æ»× çȤÚUæðÁÂéÚU, v ÁÙßÚUè (×ÎÙ ¥ÚUæðǸæ/¥ç×Ì ¥ÚUæðǸæ/âæðÙê)Ñ °Ù.Áè.¥æð ·¤æð¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè mUæÚUæ Ùßßáü ·¤è ÂýæÌÑ ·¤æð ÁM¤ÚUÌ×´Î Üæð»æð´ ×ð´ »×ü ·¤ÂǸð çßÌçÚUÌ ç·¤° »°Ð §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU °Ù.Áè.¥æð ·¤æð¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ Âè.âè ·é¤×æÚU mUæÚUæ ¥ÂÙð âæçÍØæð´ ·ð¤ âæÍ Šææí×·¤ SÍæÙ ·ð¤ ÕæãUÚU ÕñÆðU ÁM¤ÚUÌ×´Î Üæð»æð´ ·¤æð »×ü ÁíâØæâ´, ÁéÚUæÕð´ ß ÅUæðçÂØæ´ ¥æçÎ Îè »§üU ß ¹æl ÂÎæÍü Öè çΰ »°Ð §Uâ ÂÚU ·¤×ðÅUè âÎSØæð´ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÖçßcØ ×ð´ Öè ·¤æð¥æÇUèüÙðàæÙ ·¤×ðÅUè ÁM¤ÚUÌ×´Îæð´ ·¤è ×ÎÎ ·¤ÚUÌè ÚUãðU»èÐ

ÁØ ×æ¢ ßñc‡æô´ ×¢ç¼ÚU ×ð´ Ùß ßáü ÂÚU Ïæç×ü·¤ â×æôÚUãU ¥æØôçÁÌ ŸæhæÜé¥ô¢ Ùð ×æÌæ çÕ¢¼ê ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ ãUßÙ Ø™æ ·¤ÚU ¼ðàæ ×ð´ ¥×Ù-àææ¢çÌ ·¤ô ·¤è ÂýæÍüÙæ UÙß ßáü °ß¢ ¥‹Ø àæéÖ¥ßâÚUô´ ÂÚU Üô»ô´ ·¤ô ·¤ÚUÙæ ¿æçãU° ¼æÙÂê‡ØÑ×æÌæ çÕ¢¼ê çȤÚUôÁÂéÚU, v ÁÙßÚUè (×ÎÙ ¥ÚUæðǸæ/¥ç×Ì ¥ÚUæðÇU¸æ/âæðÙê)Ñ SÍæÙèØ ç·¤ÚUÌè Ù»ÚU ×ð´ SÍæçÂÌ ÁØ ×æ¢ ßñc‡æô´ ×ð´ ×¢ç¼ÚU ×ð´ Ùß ßáü ÂÚU Ïæç×ü·¤ â×æÚUôãU ×¢ç¼ÚU ·¤è ⢿æçÜ·¤æ ×æÌæ çÕ¢¼ê Áè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ¥æØôçÁÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uââð Âêßü ×¢ç¼ÚU ×ð´ xv ç¼â¢ÕÚU ·¤è ÚUæç˜æ ¼é»æü SÌéçÌ ·¤æ ÂæÆU ç·¤Øæ »Øæ ¥õÚU ÚUæç˜æ ÆUè·¤ vw ÕÁð ¥æÚUÌè ·¤ÚU·ð¤ ßáü ßáü w®vx ·¤æ Sßæ»Ì ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ©UÂÜÿØ ×ð´ ×¢ç¼ÚU ×𢠥æÁ âéÕãU ×æÌæ çÕ¢¼ê ·ð¤ ÙðÌëˆß ×ð´ çßàææÜ ãUßÙ Ø™æ ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ àæãUÚU ·ð¤ Âýçâh ¢çÇUÌ Ÿæè ÚU‡æßèÚU ·¤õçàæ·¤ Ùð ÁðÆUè ÂçÚUßæÚU ·ð¤ â¼SØô´ °ß¢ ŸæhæÜé¥ô¢ ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU ãUßÙ Ø™æ ×ð´ Âê‡æü ¥æãêUÌè ÇUæÜè ¥õÚU ßáü w®vx ¼ðàæ ßæçâØô´ ·ð¤ çÜ° ×¢»Ü×Ø

w

¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ âðÆU ÀUÕèÜ Îæâ ÇUæðÇUæ °ß´ â×æÁ âéŠææÚU âÖæ ·ð¤ ÂýØæâæð´ âð ßæÇüU Ù´ } ·ð¤ ¥´Ì»üÌ ¥æÌð ×æðãU„æ ÚUæÁèß Ù»ÚU ×ð´ Âñ‹àæÙ ÜæÖÂæç˜æØæð´ ·ð¤ çÜØð °·¤ ·ñ´¤Â ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ·ñ´¤Â ×ð´ ¥·¤æÜè ÚUæðçãUÌ Ûææ´Õ ß â×æÁ âéŠææÚU âÖæ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÚUæÁðàæ »é#æ Ùð Âñ‹àæÙ ÜæÖÂæç˜æØæð´ çÁâ×´ð çß·¤Üæ´», ßëhU, çߊæßæ ß ¥æçŸæÌ ·ð¤ Ȥæ×ü ÖÚÔUÐ

vvv ÂçÚUßæÚUæð´ ×ð´ Õæ´ÅUæ ÚUæàæÙ, ·´¤ÕÜ ß ÜæðãUÇ¸è ·¤æ âæ×æÙ Öè ç·¤Øæ ÂýÎæÙ ¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ Ÿæè ÙÚU âðßæ ÙæÚUæ؇æ âðßæ mUæÚUæ ¥æÁ â´SÍæ ·ð¤ ·¤æØæüÜØ ×ð´ vvv ÂçÚUßæÚæð´ ·¤æð ÚUæàæÙ çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ ·é¤ÀU Ùð˜æãUèÙ ß çß·¤Üæ´» Üæð» ÌÍæ çߊæßæ ×çãUÜæ°´ àææç×Ü ãñ´UÐ â´SÍæ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÚUæÁê ¿ÚUæØæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ÕæÚU ÚæàæÙ ·ð¤ âæÍ °·¤-°·¤ »×ü ·´¤ÕÜ ÌÍæ ÜæðãUǸè Âßü ·¤æ âæ×æÙ Öè çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÚUæàæÙ çßÌÚU‡æ çßÖæ» ·ð¤ §´¿æÁü ÂßÙ ÁñÙ ÌÍæ ©UÙ·ð¤ âãUØæð»è Âýßðàæ Šæ贻Ǹæ ÌÍæ ÕÜß´Ì çâ´ãU ¥æçÎ Üæð» æè ×æñÁêÎ ÍðÐ ·¤ÚUèÕ }® ãUÁæÚU L¤Â° ·¤è×Ì ·¤æ ÚUæàæÙ ÁM¤ÚUÌ×´Îæð´ ·¤æð çßÌçÚUÌ ·¤ÚUÌð ãéU° Ÿæè ¿ÚUæØæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ©UÙ·¤è â´SÍæ °ðâð ÁM¤ÚUÌ×´Î Üæð»æð´ ·¤è Îé¥æ¥æð´ ·ð¤ âãUæÚÔU ãUè ¿ÜÌè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð Üæð»æð´ âð ¥ÂèÜ ·¤è ãñU ç·¤ ©U‹ãð´U Öè ØÍæ â´Öß ÁM¤ÚUÌ×Îæð´ ·¤è ×ÎÎ ·ð¤ çÜ° ¥æ»ð ¥æÙæ ¿æçãU°Ð ™ææÌ ãUæð ç·¤ ÙÚU âðßæ ÙæÚæ؇æ âðßæ âç×çÌ ·¤è ¥æðÚU âð çÂÀUÜð ·¤§üU ßáæðZ âð ÁM¤ÚUÌ×´Îæð´ ·¤æð çÙàæéË·¤ ÚUæàæÙ çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ

âÚUÕÌ ·¤è ÖÜæ§üU ãðUÌé ãUÚU ßáü ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU Šææí×·¤ ·¤æØü·ý¤×Ñ °×.ÇUè âéÚÔU‹Îý ·é¤×æÚU ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUè (ÂßÙ ÁéÜæãUæ)Ñ SÍæÙèØ àæ×æü ×æ·ðü¤ÅU çSÍÌ »éL¤ »æðçÕ‹Î ¨âãU ¥æðÂÙ °·ð¤ÇU×è ×ð´ âÚUÕÌ ·¤è ÖÜæ§üU ß Ùßßáü ·ð¤ ¥ßâÚU ÂÚU ¥æÁ ¥¹´ÇU ÂæÆU ·¤æ Öæð» ÇUæÜæ »ØæÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUé° ÂýÕ´Šæ çÙÎðàæ·¤ âéÚÔU‹Îý ·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ °·ð¤ÇU×è ×ð´ ãUÚU ßáü Ùßßáü ÂÚU çßàß àææ´çÌ ·¤è ·¤æ×Ùæ ãðUÌé Šææí×·¤ ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñU ¥æñÚU §Uâ ÂÚUÂÚUæ ·¤æð §Uâ ßáü Öè ÁæÚUè ÚU¹æ »Øæ ãñUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè âéÚÔU‹Îý ·é¤×æÚU Ùð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãUé° çßlæíÍØæð´ ß SÅUæȤ ·¤æð Ùßßáü ·¤è ÕŠææ§üU ÎèÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Öæ§üU ç×ܹ ÚUæÁ mUæÚUæ ·¤èÌüÙ ç·¤Øæ »ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ¥æØæðÁÙ ×ð´ ÙßèÙ ·¤æñàæÜ, ÖÁÙ çâ´ãU, ãUÚUçÁ‹Îý ·é¤×æÚU, S߇æü ¨âãU, ÚU×Ù, âæðçÙØæ, çàæËÂæ, ÂêÁæ âçãUÌ ¥‹Ø SÅUæȤ âÎSØæð´ Ùð âãUØæð» ç·¤ØæÐ ¥´Ì ×ð´ ¥ÅêUÅU Ü´»ÚU çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »ØæÐ

âǸ·¤ âéÚUÿæ â#æãUÑ ÀUæ˜æ ð´ Ùð çÙ·¤æÜè ÅþñUçȤ·¤ Áæ»M¤·¤Ìæ ÚñUÜè ãUô §â·ð¤ çÜ° ÂÚU×æˆ×æ âð ÂýæÍüÙæ ·¤èÐ §â ¼õÚUæÙ ×¢ç¼ÚU ×ð´ ¥æÙð ßæÜð Üô»ô´ ·¤ô ÂýÖé ¿ÚU‡æô´ âð ÁæðǸUÌð ãéU° ×æÌæ çÕ¢¼ê Áè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ â×æÁ ×ð´ ÚUãUÙð ßæÜð Üô»ô´ ·¤ô ¥ÂÙð ÂæÂô´ âð ÀéUÅU·¤æÚUæ ÂæÙð ·ð¤ çÜ° Ùß ßáü °ß¢ ¥‹Ø ˆØõãUæÚUô´ ÂÚU »ÚUèÕ Üô»ô´

·¤ô ¼æÙ-Âé‡Ø ·¤ÚUÙè ¿æçãU°, Øô´ç·¤ ¥¢çÌ× â×Ø ×ð´ ×æßÙ ·¤è ÌÚUȤ âð ç·¤° »° ¥‘ÀðU ·¤×ü ¥õÚU ©Uâ·¤è ÌÚUȤ âð ç·¤Øæ »Øæ ¼æÙ-Âê‡Ø ãUè âæÍ ÁæÌæ ãñUÐ ¥¢Ì ×ð´ ×¢ç¼ÚU ×ð´ ¥ÅêUÅU Ü¢»ÚU çßÌçÚUÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §â ×õ·ð¤ ÂÚU ¥ÁØ ÙæÚ¢U»,

Ÿæè×çÌ ÚU¿Ùæ ÙæÚ¢U», Ÿæè×çÌ ÙèÜ× ÙL¤Üæ, ·¤è×Ìè ÜæÜ, Ÿæè×çÌ ·ë¤c‡ææ ÁðÆUè, Ÿæè×çÌ ÚUæÙè àæ×æü, ÌðÁâß ¥ÚUôǸUæ, âéç×Ì àæ×æü, ©UˆÌ× ·é¤×æÚU, âé×Ù çâ·ý¤è, Ÿæè×çÌ ¥æàææ ¥ÚUôÇæ¸U, Ÿæè×çÌ ’ØôçÌ ÁðÆUè âçãUÌ ¥‹Ø ŸæhæÜé ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

 â#æãU ÖÚU Ü»æØð ÁæØð´»ð ßæãUÙæð´ ÂÚU çÚUÜðÅUÚU ß Ùð˜æ Áæ´¿ çàæçßÚU ¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê

ãéU° ØæÌØæÌ ÂýÖæÚUè »éÚU×èÌ çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÁ âèçÙØÚU âñ·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ ÀUæ˜ææð´ mUæÚUæ àæãUÚU ×ð´ ÅþUñçȤ·¤ Áæ»M¤·¤Ìæ ÚñUÜè çÙ·¤æÜè »§üUÐ ØãU

Ùð ÕÌæØæ ç·¤ S·ê¤Üæð´ ß ·¤æÜðÁæð´ ×ð´ Áæ·¤ÚU çßlæçÍüØô´ ·¤ô âǸ·¤ âéÚUÿææ çÙØ×ô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Îè Áæ°»èÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ ÅþU·¤ ØêçÙØÙ ×ð´

Á‹×çÎÙ ×éÕæÚU·¤

ØêçÙØÙ âÎSØæð´ Ùð ×æðãU„ð ·¤è »éL¤ Á´ÖðàßÚU Ùð w| ßáæðZ Ì·¤ ·¤è âȤæ§üU ·¤ÚUßæ Îè Ùßßáü ·¤è ÕŠææ§üU »ª¤ âðßæÑ Sßæ×è ÚUæÁð‹ÎýæÙ´Î Áè âèÌæð »éóææð, v ÁÙßÚUè (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ »éL¤ Á´ÖðàßÚU Áè Ùð w| ßáæðZ Ì·¤ »ª¤¥æð´ ·¤è âðßæ ·¤èÐ ©UÂÚUæðQ¤ àæÎ çßmUæÙ â‹Øæâè Sßæ×è ÚUæÁð‹ÎýæÙ´Î Áè ãUçÚUmUæÚU ßæÜæð´ Ùð »æ´ß ÎéÌæÚUæ´ßÜè ×ð´ çSÍÌ »éL¤ Á´ÖðàßÚU ×´çÎÚU ×ð´ ·¤Íæ ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ·¤ãðUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÕàÙæð§üU â×æÁ Ùð »éL¤ Á´ÖðàßÚU Áè Ùð ÕÌæ° ÚUæSÌð ÂÚU ¿ÜÌð ãUé° ãU×ð´ »æñ ×æÌæ ·¤è âðßæ ·¤ÚUÙè ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤‹Øæ Öýê‡æ ãUˆØæ ·¤æð â×æÁ ÂÚU ·¤Ü´·¤ ÕÌæÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ âæ×æçÁ·¤ ·é¤ÚUèçÌ ·¤æð ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ãðUÌé Öè âÖè ·¤æð ¥ÂÙæ Âê‡æü âãUØæð» ÎðÙæ ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ â×æÁ ·¤æð ÕÎÜÙð âð ÂãUÜð §´UâæÙ ·¤æð ¹éÎ ÕÎÜÙð ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ãñUÐ ÕéÜ´Îè)Ñ ØæÌæØæÌ ÂéçÜâ mUæÚUæ | ÁÙßÚUè Ì· âǸ·¤ âéÚUÿææ â#æãU ×ÙæØæ Áæ ÚUãUæ ãñU çÁâ·ð¤ ÂýçÌ Üæð»æð´ ·¤æð Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¥æÁ ØæÌæØæÌ ÂéçÜâ mUæÚUæ Áæ»M¤·¤Ìæ ÚñUÜè çÙ·¤æÜè »§üUÐ ¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ÅUæÅUæ °ðâ ØêçÙØÙ ß ¥æòÅUæð ¥æÂýðÅUâü §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ØêçÙØÙ ·ð¤ ÂýŠææÙ ÎÜÁèÌ çâ´ãU çÌóææ Ùð Ùßßáü ·ð¤ ×æñ·ð¤ ÂÚU ßçÚUØæ× Ù»ÚU çÙßæçâØæð´ ·¤æð ×æðãU„ð ×ð´ âȤæ§üU ·¤ÚUßæ·¤ÚU ÕŠææ§üU ÎèÐ Ÿæè çÌóææ Ùð Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ §ü¥æð Öêá‡æ ¥»ýßæÜ, SæñÙðÅÚUè §´USÂðÅUÚU ÕÜßèÚU ÉUæ·¤æ ß Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ âÖè ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æ ÌãUçÎÜ âð Šæ‹ØßæÎ ç·¤Øæ ãñUÐ Ÿæè çÌóææ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ Ùð ßçÚUØæ× Ù»ÚU ·¤è âÖè »Üè ÙæçÜØæð´ ·¤è âȤæ§üU ·¤ÚU·ð¤ §UÜæ·¤æßæçâØæð´ ·¤æð Ùßßáü ·¤æ ÌæðãUȤæ çÎØæ ãñUÐ Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ ÕÜßèÚU ÉUæ·¤æ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âȤæ§üU ·ð¤ ÕæÎ ¥Õ âèßÚÔUÁ ·¤è Üæ§üUÙð Öè ÁËÎ ¹éÜßæÙð ·¤æ ÂýØæâ ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ

çÎ„è »ñ´»ÚUð ·¤è ×ëÌ·¤ ØéßÌè ·¤æð ×æð×ÕçæØæ´ ÁÜæ·¤ÚU Îè Ÿæhæ´ÁçÜ

Ÿæhæ ÖæßÙæ âð ×ÙæØæ »Øæ àæãUèÎ ÕæÕæ ÁèßÙ çâ´ãU Áè ·¤æ àæãUèÎè çÎßâ ÁÜæÜæÕæÎ, v ÁÙßÚUè (çÕ^åU Ç÷U×ÇUæ/ÖæÚUÌ Öêá‡æ/§U‹Îý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ àæãUèÎ ÕæÕæ ÁèßÙ ¨âãU Áè ·¤æ àæãUèÎè çÎßâ »æ´ß ÜŠæêßæÜæ ©UÌæǸ ×ð´ Ÿæhæ âð ×ÙæØæ »ØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ¥æØæðçÁÌ ç·¤° »° Šææí×·¤ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ Ÿæè ¥¹´ÇU ÂæÆU âæçãUÕ ·ð¤ ÂæÆU ·¤æ Öæð» ÇUæÜæ »ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ÇUæ. Áâçß‹Îý ÂæÜ ¨âãU Ùð ŸæhæÜé¥æð´ ·¤æð ÕæÕæ ÁèßÙ ¨âãU Áè ·ð¤ §UçÌãUæâ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæØæ ÌÍæ »éL¤ âæçãUÕæÙæ𴠷𤠻éÚU×çÌ çâhæ´Ìæð´ ÂÚU ¿ÜÙð ß ¥×ëÌ ÀU·¤Ùð ·ð¤ çÜØð ÂýðçÚUÌ ç·¤ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ÕæðãUǸ ¨âãU, âé¹Îðß çâ´ãU, ·é¤ÜÎè ¨âãU, ×Üê·¤ ¨âãU, çàæ´»æÚUæ ¨âãU, ç˜æÜæð·¤ ¨âãU, ·¤æÕÜ ¨âãU âçãUÌ ¥‹Ø ŸæhæÜé¥æð´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ

çßçÖ‹Ù SÍæÙô¢ ÂÚU Ü¢»ÚU Ü»æØæ

ÁÜæÜæÕæÎ, v ÁÙßÚUè (çÕ^åU Ç÷U×ÇUæ/ÖæÚUÌ Öêá‡æ/§U‹Îý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ ç΄è ×´ð ãéU§üU »ñ´»ÚÔU ·¤è ßæÚUÎæÌ ·ð¤ ÕæÎ ×ëÌ·¤ ØéßÌè ·¤æð Ÿæhæ´ÁçÜ ÎðÙð ·ð¤ çÜ° âÚU·¤æÚUè ·¤‹Øæ âèçÙØÚU âð·ð´¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×´ð ¥æÁ ÚUçß ·é¤P¤Ç¸ ×ñ´ÕÚU Âè.ÅUè.° ·¤×ðÅUè, ãñUŒÂè ·¤æÆUÂæÜ, »éÜàæÙ ·é¤×æÚU, S·ê¤Ü çÂý´âèÂÜ Ÿæè×çÌ ¿‹Îý·¤æ´Ìæ ¹ðǸæ ÌÍæ â×êãU SÅUæȤ Ùð ÀUæ˜ææ¥æ´ð ·ð¤ âæÍ ç×Ü·¤ÚU Îæð ç×ÙÅU ·¤æ ×æñÙ ÚU¹æ ¥æñÚU ×æð×ÕçæØæ´ ÁÜæ·¤ÚU ×ëÌ·¤ ØéßÌè ·¤æð Ÿæhæ´ÁçÜ ÎèÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè ·é¤P¤Ç¸ ÌÍæ ç´ýâèÂÜ ¿‹Îý·¤æ´Ìæ Ùð ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU âð ×æ´» ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ çÎ„è »ñ´»ÚÔU ×æ×Üð ·¤è ÁÜÎè âéÙßæ§üU ·ð¤ çÜ° ȤæSÅU ÅþñU·¤ ¥ÎæÜÌæ´ð ·¤æ »ÆUÙ ç·¤Øæ Áæ° ¥æñÚU ¥æÚUæðçÂØæ´ð ·¤æð ÁËÎ âð ÁËÎ âÌ âÁæ Îè Áæ° Ìæç·¤ ÂèçÇ¸Ì ÂçÚUßæÚU ·¤æð ‹ØæØ ç×Ü â·ð¤Ð

ØæÌæØæÌ ÂéçÜâ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ×ð´ °¿ ÕÜçß´ÎÚU çâ´ãU, ÖêÂð‹Îý çâ´ãU, ¥ÁñÕ çâ´ãU, Âë‰ßè çâ´ãU, »éÚUÎè çâ´ãU, ÁÚUÙñÜ çâ´ãU ß ·ð¤ßÜ çâ´ãU ¥æçÎ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

ÁÜæÜæÕæ¼, v ÁÙßÚUè (çÕÅU÷ÅêU ÇêU×Ǹæ)Ñ Ùß ßáü ·ð¤ ¥æ»×Ù ÂÚU ¥æÁ àæãUÚU ß »ýæ×è‡æ ÿæð˜æô´ ×ð´ â×æÁ âðßè Üô»ô´ ·¤è ¥ôÚU âð Ü¢»ÚU Ö¢ÇUæÚÔU Ü»æ° »°Ð Ü¢»ÚU ·ð¤ ¼õÚUæÙ ×éâæçȤÚUô´ ß ÚUæãUèç»ÚUô´ ·¤ô ÚUô·¤-ÚUô·¤ ·¤ÚU Ü¢»ÚU ç¹ÜæØæ »ØæÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU Ü¢»ÚU Ü»æÙð ßæÜð Üô»ô´ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥Õ w®vx Áô ç·¤ ÙØæ ßáü ¥æ ¿é·¤æ ãñU Ìô ©Uâ·¤ð ¥æ»×Ù ·¤è ¹éàæè ß ÿæð˜æ ·¤è âé¹àææ¢çÌ ·ð¤ çÜ° ·ð¤ çÜ° Ü¢»ÚU Ü»æ° Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

ÚñUÜè ¥»ýâñÙ ¿æñ´·¤ âð àæéM¤ ãUæð·¤ÚU àæãUÚU ·ð¤ çßçÖóæ ×æ»æðZ âð ãUæðÌð ãéU° Õâ SÅð´UÇU ·ð¤ Âæâ â´Âóæ ãéU§üUÐ ©U‹ãUæð´Ùð´ ÕÌæØæ ç·¤ | ÁÙßÚUè Ì·¤ ØæÌæØæÌ ÂéçÜâ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ mUæÚUæ ÅþñUÅUÚUÅþæçÜØô´, ÅñUÂé¥æð´ ¥õÚU ÚUðãǸô´ ¥æçÎ ÂÚU çÚUUÜðUÅUÚU Ü»æ° Áæ°´»ð´Ð »éÚU×èÌ çâ´ãU

¿æÜ·¤æð´ ß ÂçÚU¿æÜ·¤æð ·¤æð ØæÌæØæÌ çÙØ×æð´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Îè Áæ°»è ß ¥æ´¹æð´ ·¤æ çÙàæéË·¤ ¿ñ·¤¥Â ·ñ´¤Â Ü»æØæ Áæ°»æÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU âèçÙØÚU âñ·ð¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ·ð¤ çÂý´âèÂÜ »éÚU×ðÜ çâ´ãU, ÇUè Âè ·é¤Üß´Ì çâ´ãU, Âè ÅUè ¥ŠØæç·¤æ ÂÚU×ÁèÌ ·¤æñÚU,

ÁÜæÜæÕæÎÑ ÁÙÌæ ÅðþÇUâü ·ð¤ â´¿æÜ·¤ â´Îè ßæÅUâ (àæ´ÅUè) ·ð¤ ÕðÅðU çÚUçÌàæ ßæÅUâ ·ð¤ Á‹×çÎÙ ÂÚU ××è â´»èÌæ ßæÅUâ, ¿éƒæ, âé¹èÁæ, »éÚÔUÁæ, ·¤æÆUÂæÜ, ÙM¤Üæ, ÀUæÕÇ¸æ °ß´ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚ ·¤æ ¥æñÚU âð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üU °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð ------¥ÕæðãUÚUÑ SÍæÙèØ ·ë¤c‡ææ Ù»ÚUè »Üè Ù´ v çÙßæâè Ù·ê¤Ü ŠæéçÇUØæ âéÂé˜æ ¥´ÁÙæ, çßàææÜ ŠæéçÇUØæ, Ìæ§üU-ÌæØæ ÂÚU× â´Îè ŠæéçÇUØæ, Öæ§üU ¥æçÎˆØ ŠæéçÇUØæ, ¥æ·ë¤cæ ©UÎØ ÌÍæ ¥æñÚU âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æðÚU âð àæéæ·¤æ×Ùæ°´Ð

ÌÚU×æÜæ Ùð ÇUæðÚU ÅêU ÇUæðÚU Áæ·¤ÚU âéÙè â×SØæ°´ âèÌæð »éóææð, v ÁÙßÚUè (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)Ñ Sß. ÁˆÍðÎæÚU §U·¤ÕæÜ ¨âãU ÌÚU×æÜæ ·ð¤ ÕðÅñU ãUÚÔU‹Îý ¨âãU ÌÚU×æÜæ Ùð ¥æÁ »æ´ß ·´¤Îê¹ðǸæ ×ð´ ÇUæðÚU Åê ÇUæðÚU Áæ·¤ÚU â×SØæ°´ âéÙèÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ »ýæ×è‡ææð´ ·¤è â×SØæ¥æð´ ·ð¤ çÙßæÚU‡æ ÂãUÜ ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ãUÜ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Üæð»æð´ mUæÚUæ çΰ »° FðãU ·¤æð ßæð ·¤Öè ÖêÜæ ÙãUè´ â·ð´¤»ðÐ Ÿæè ÌÚU×æÜæ Ùð »ýæ×è‡ææð´ âð ×æƒæè ×ðÜð ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ãUæðÙð ßæÜè ¥·¤æÜè ·¤æ‹Èýð´¤â ×ð´ àææç×Ü ãUæðÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ÎàæüÙ ¨âãU ÌÚU×æÜæ, ÕçÜãUæÚU ¨âãU Öé„ÚU, Áâçß‹Îý ¨âãU, ܹçß‹Îý ¨âãU Âêßü âÚU´¿, âÚU´¿ ܹçß‹Îý ¨âãU, ¥×ÚU ÕÚUæǸ, çßc‡æé Ö»ßæÙ, »éÚU¿ÚU‡æ ¨âãU, »éÚUÙæ× ¨âãU ´¿, çÙàææÙ ¨âãU, ÜßÁèÌ ¨âãU, âé¹çß‹Îý ¨âãU, ÎàæüÙ ¨âãU, âæçãUÕ ¨âãU, âé¹çß‹Îý ¨âãU, ÚUæÁ ·é¤×æÚU, âéŠæèÚU ·é¤×æÚU, ÂÚU×ÁèÌ, »éÚU×é¹ ¨âãU, ·¤æØæüÜØ ÂýÖæÚUè ×¹Ù ¨âãU ß ÚUçß ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ


02 ÁÙßÚUè w®v3

âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

x

çÎ„è »ñ ´ » ÚÔ U  ·ð ¤ ¥æÚU æ ð ç ÂØæð ´ ×çãUÜæ¥æð´ ÂÚU ¥ˆØæ¿æÚU ÚUæð·¤Ùð ãðUÌé âÌ ·¤æÙêÙ ÕÙæÙð ·¤è ×æ´» ·¤æð ç×Ü𠷤Ǹè â𠷤Ǹè âÁæ

âèÌæð »éóææð, v ÁÙßÚUè (¥æÚU °â ȤæñÁè/ÚUæÁæ)UÑ »Ì çÎßâ çÎ„è »ñ´»ÚÔU ·¤è ƒæçÅUÌ ƒæÅUÙæ ×ð´ ãUé§üU ØéßÌè ·¤è ×ëˆØé ·ð¤ ÕæÎ ×çãUÜæ¥æð´ ÂÚU ãUæðÙð ßæÜ𠥈Øæ¿æÚUæð´ ·¤æð ÚUæð·¤Ùð ·ð¤ çÜØ𠷤Ǹ𠷤æÙêÙ ÕÙæ° ÁæÙð ·¤è ×æ´» ©UÆUÙð Ü»è ãñUÐ §â â´ÎÖü ×ð´ Õ„ê¥æÙæ çߊææØ·¤ »éÚUÌðÁ ¨âãU ƒæéçǸØæÙæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×çãUÜæ ·ð¤ çÕÙæ â×æÁ ·¤è ·¤ËÂÙæ Öè ÙãUè´ ·¤è Áæ â·¤Ìè Üðç·¤Ù çȤÚU Öè ØéßçÌØæð´ ß ×çãUÜæ¥æð´ ÂÚU ¥ˆØæ¿æÚU ç·¤° ÁæÌð

ãñ´UÐ ·¤Öè Öýê‡æ ãUˆØæ, ·¤Öè ÎãðUÁ ·ð¤ çÜØð ãUˆØæ ÌÍæ ·¤Öè ÚÔU Áñâè ƒæÅUÙæ°´ ãUæð ÚUãUè ãñUÐ ¥»ÚU §Uâè ÌÚUãU ¥æñÚUÌæð´ ÂÚU ¥ˆØæ¿æÚU ãUæðÌð ÚUãðU Ìæð ÂêÚUæ â´âæÚU ÙCU ãUæð ÁæØð»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ Ù° ßáü ÂÚU âÖè ·¤æð ×çãUÜæ ß»ü ·¤æð Âê‡æü â×æÙ ÎðÙð ·¤æ â´·¤Ë ÜðÙæ ¿æçãU°Ð çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ·ð¤ ØêÍ ¥·¤æÜè ÎÜ ·ð¤ ÂýŠææÙ ß Â´ÁæÕ ×´ÇUè ÕæðÇüU ·ð¤ ÇUæØÚÔUÅUÚU ¿æñ. â´Áèß »æðÎæÚUæ Ùð ØéßÌè ·¤è ×ëˆØé ÂÚU »ãUÚUæ Îé¹ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ¥æñÚUÌæð´ ·ð¤ ÂýçÌ

ȤæçÁË·¤æ çÁÜð ×ð´ ÂçÚUßãUÙ çßÖæ» mUæÚUæ âǸ·¤ âéÚUÿææ â#æãU ·¤è àæéM¤¥æÌ ·¤è

â×æÁ ·¤æð ¥ÂÙæ ÚUßñØæ ÕÎÜÙæ ¿æçãU° ¥æñÚU ÎæðçáØæð´ ·¤æð âÌ âÁæ ç×ÜÙè ¿æçãU° Ìæçç·¤ ãUÚU ÃØçQ¤ °ðâè ƒæÅUÙæ ·¤æð ¥´Áæ× ÎðÙð âð ÂãUÜð âæð¿ðР´ÁæÕ ÂñÙ·¤æðÈñ¤ÇU ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ·é¤Üçß‹Îý ¨âãU ·¤æ·¤æ Öæ§üU ·ð¤ÚUæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ØãU °·¤ ×´ÎÖæ»è ƒæÅUÙæ ãñU çÁâÙð âÖè ·¤æð çãUÜæ ·¤ÚU ÚU¹ çÎØæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâè ƒæÅUÙæ¥æð´ ·¤æ ¥ÎæÜÌ ×ð´ ÁËÎ Èñ¤âÜæ ãUæðÙæ ¿æçãU°Ð âÚU´¿ ãUÚU×ÙÎè »æ´ß ÙæÚUæ؇æÂéÚUæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ ÌÚUãU ·¤è ƒæÅUÙæ¥æð´ âð ×çãUÜæ ß»ü ÇUÚU ÁæÌè ãñ´UÐ

ÁÜæÜæÕæÎ, v ÁÙßÚUè (çÕ^åU Ç÷U×ÇUæ/ÖæÚUÌ Öêá‡æ/§U‹Îý ÁæðâÙ/çßÁØ Å´UÇUÙ)Ñ çÎ„è »´ñ»ÚÔU ·¤è çàæ·¤æÚU ØéßÌè ·¤è ÎÎüÙæ·¤ ×æñÌ ·¤è ãUÚU ß»ü çÙ´Îæ ·¤ÚU ÚUãUæ ãñU ¥æñÚU ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤æð âÌ âÁæ çΰ ÁæÙð ·¤è ×æ´» ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ Âêßü Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ¥ŠØÿæ ß ¥·¤æÜè ÙðÌæ ¥àææð·¤ ¥ÙðÁæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ·¤è ÎÎüÙæ·¤ ×æñÌ Ùð ÂêÚUè ×æÙßÌæ ·¤æð àæ×üàææÚU ç·¤Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤æð ç·¤âè Öè âêÚUÌ ×ð´ Õàææ ÙãUè´ ÁæÙæ ¿æçãU° ¥æñÚU ©U‹ã´U ·¤Ç¸è â𠷤Ǹè âÁæ ç×ÜÙè ¿æçãU°Ð ÕæÚU °âæðçâ°àæÙ ·ð¤ Âêßü ¥ŠØÿæ °ÇUßæð·ð¤ÅU âÌÂæÜ ¨âãU ·´¤ÕæðÁ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ·¤æð §Uâ ãUæÜæÌ ×ð´ ÂãUé´¿æÙð ÌÍæ ©Uâ·¤è ×æñÌ ·ð¤ çÁ×ðÎæÚU ÃØçQ¤Øæð´ ·¤æð Ȥæ´âè ·¤è âÁæ ç×ÜÙè ¿æçãU° Øæð´ç·¤ Ȥæ´âè â𠪤ÂÚU ·¤æð§üU Öè âÁæ ÙãUè´ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU ·¤æð °ðâð ·ð¤âæð´ ×ð´ âÌ ·¤æÙêÙ Üæ»ê ·¤ÚUÙð ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ãñU Ìæç·¤ °ðâè ƒæÅU‹æ ÎæðÕæÚUæ Ù ãUæð â·ð¤Ð Ù»ÚU ÂçÚUáÎ ·ð¤ Âêßü ¥ŠØÿæ çÀU‹ÎÚUÂæÜ ß×æü Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ¥Õ ÂêÚÔU Îðàæ ·¤è ÕðÅUè ÕÙ »§üU ãñU ¥æñÚU ©Uâ ×æâê× âð ÕãUéÌ ÕéÚUæ ãUé¥æ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤æð âÌ âÁæ Îè ÁæÙè ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæð´Ùð §üUEÚU âð ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ·¤æð ÂýÖé ¥ÂÙð ¿ÚU‡ææð´ ×ð´ S‰ææÙ ÂýÎæÙ ·¤ÚÔUÐ â×æÁâðßè çßÁØ ÎæãUêÁæ ÜaåU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ·¤è ÎÎüÙæ·¤ ×æñÌ âð ©U‹ãð´U »ãUÚUè ÆðUâ Âãé´¿è ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×æâê× Õ“æè ·ð¤ ¥çÖææß·¤æð´ Ùð ¥ÂÙè ÕðÅUè ·ð¤ çÜØð ·¤§üU âÂÙð â´ÁæðØð Íð Üðç·¤Ù ¥Õ ·é¤ÀU àæðá ÙãUè´ ÚUãUæ ãñUÐ Ÿæè ÎæãUêÁæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßðÎÙæ ·¤è ×æñÌ ·ð¤ çÁ×ðÎæÚU ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤æ𠷤Ǹè â𠷤Ǹè âÁæ ç×ÜÙè ¿æçãU° ¥æñÚU ÂéL¤á ß»ü ·¤æð â´Îðàæ ÎðÙæ ¿æçãU° ç·¤ ×çãUÜæ çâÈü¤ Öæð» çßÜæâ ·¤è ßSÌé ÙãUè ãñÐ

ÎðÙæ ¿æçãU°Ð æéÕÙ âÚU´¿ âæçߘæè Îðßè ß ×æðǸè¹ðÇ¸æ ·¤è âÚ´¿ Á»Îèàæ ·¤æñÚU Ùð â´ØéQ¤ M¤Â âð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâè ƒæÅUÙæ¥æð´ ·¤æð ÚUæð·¤Ùð ãðUÌé âÌ âð âÌ ·¤æÙêÙ ¿æçãU°Ð âèÌæð »éóææð ·ð¤ Âêßü âÚU´¿ ãðUÌÚUæ×, ÚUæ×ÂéÚUæ âÚU´¿ ã´UâÚUæÁ, ´¿ ßðÎÖæÜ ÖæÎê, çßc‡æé Ö»ßæÙ ÇðUÜê çãU×ÌÂéÚUæ ß ØêÍ ÂýŠææÙ âèÌæð »éóææð ÚUçß‹Îý ÇðUÜê Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâð ÎæðçáØæð´ ·¤æð ȤæSÅU Åþñ·¤ ·ð¤ ÁçÚU° ÁËÎ âð ÁËΠȤæ´âè ·¤è âÁæ Îè ÁæÙè ¿æçãU° Ìæç·¤ °ðâè ƒæÅUÙæ°´ çȤÚUæðÁÂéÚU, v ÁÙßÚUè (×ÎÙ ¥ÚUæðǸæ/¥ç×Ì ¥ÚUæðǸæ/âæðÙê)Ñ ¥È¤âÚUàææãUè ß âÚU·¤æÚUè ·¤æØæüÜØ ×ð´ Èñ¤Üð ÖýCUæ¿æÚU ·¤æð ÚUæð·¤Ùð ÎæðÕæÚUæ Ù ãUæð â·ð´¤Ð ãðUÌé ÁÙÌæ ·¤æ âãUØæð» ÁM¤ÚUè ãñUÐ §UÙ çß¿æÚUæð´ ·¤æ Âý»ÅUæßæ Á»Ì ¨âãU ÇUè.°â.Âè çßçÁÜð´â ØêÚUæð çȤÚUæðÁÂéÚU/ȤæçÁË·¤æ Ùð ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ÖýCUæ¿æÚU ·¤æð ÚUæð·¤Ùð ãðUÌé ÂýˆØð·¤ ÃØçQ¤ ·¤æð âãUØæð» ÎðÙæ ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æ×ÁÙ ·ð¤ âãUØæð» âð ãUè ÖýCUæ¿æÚU ·¤æð ÁǸ âð â×æ# ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÖýCUæ¿æÚU Ÿæè ×éQ¤âÚU âæçãUÕ, v ÁÙßÚUè ·¤æð â×æ# ·¤ÚUÙð ×ð´ âÖè ·¤æð ¥ÂÙæ Øæð»ÎæÙ (¥ç×Ì/Îè·¤/¥×ÚUÁèÌ)Ñ âãUæØ·¤ Øéß·¤ âðßæ°´ ÇUæÜÙæ ¿æçãU°Ð ·ð¤ çÎàææ çÙÎüðàææð ¥ÙéâÚU Âýæð»ýæ× ¥È¤âÚU çâ×ÚUÙ ·¤æñÚU ß âãUæØ·¤ Âýæð»ýæð× ¥È¤âÚU ·é¤ÜÁèÌ ·¤æñÚU mæÚUæ »éM¤ ÙæÙ·¤ ·¤æÜÁè°ðÅU âèçÙØÚU âñ´·¤ÇUÚUè S·ê¤Ü ×ð´ °Ù.°â.°â. çàæçßÚU ·ð¤ ¿æñ‰æð çÎÙ ÀUæ˜ææ¥æð´ ·¤æð ×ñÇU× ÁâßèÚU ·¤æñÚU Ùð Áñ× ×ðç·´¤», ÂèÁæ, àææãUè ÂÙèÚU ß ¥¿æÚU ÇUæÜÙæ çâ¹æØæ »ØæÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ ÇUæò. ÌðçÁ‹Îý ·¤æñÚU ŠææÜèßæÜ, ßæ§üUâ çÂý´âèÂÜ ×ñÇU× ¥´àæé çÁ´ÎÜ, S·ê¤Ü ç´ýâèÂÜ ÇUæò. ÁâÁèÌ ·¤æñÚU ¥æçÎ Ùð ÀUæ˜ææ¥æð ·¤è ãUæñ´âÜæ ¥È¤Áæ§üU ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ×ñÇU× àæãUÙæÁ ·¤æñÚU, ×ñÇU× ãUÚUÜèÙ ·¤æñÚU ß ×ñÇU× ÂÚU×ÁèÌ ·¤æñÚU §UˆØçæÎ ©UÂçS‰æÌ ‰æðÐ

°ðâè ƒæÅUÙæ¥æð´ ·¤æ ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð ÇUÅU ·¤ÚU âæ×Ùæ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU° Ìæç·¤ ·¤Öè Öè ·¤æð§üU ×Îü °ðâæ ·¤ÚUÙð ·¤è ÎæðÕæÚUæ ÁéÚüUÌ Ù ·¤ÚU â·ð¤Ð çãU×ÂéÚUæ ·¤è âÚU´¿ âé¹ÕèÚU ·¤æñÚU Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâè ƒæÅUÙæ âð ÂéçÜâ ·¤è ·¤æØüàæñÜè ÂÚU âßæçÜØæ çÙàææÙ Ü» »Øæ ãñUÐ ÂéçÜâ ·¤æð ¥ÂÙè ·¤æØüàæñÜè ×ð´ âéŠææÚU ÜæÙæ ¿æçãU°Ð ¿P¤ ÚUæŠæðßæÜæ ·¤è âÚU´¿ âÚUæðÁ ÚUæÙè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ °ðâè ƒæÅUÙæ¥æð´ ·¤è çàæ·¤æÚU ×çãUÜæ¥æð´ ·¤æð â×æÁ ×ð´ ƒæë‡ææ ·¤è ÙÁÚU âð ÙãUè´ Îð¹æ ÁæÙæ ¿æçãU° ÕçË·¤ ©Uâ·¤æ Âê‡æü âæÍ

ÖýCUæ¿æÚU ÂÚU ¥´·é¤àæ Ü»æÙð ãðUÌé ÁÙÌæ ·¤æ âãUØæð» ÁM¤ÚUèÑ Á»Ì ¨âãU

°Ù.°â.°â. çàæçßÚU ×ð´ ÜǸ緤Øæð´ Ùð âè¹æ ¥æ¿æÚU ß Áñ× ÕÙæÙæ

Õñ´Õè Ùð âãUæØ·¤ ¥æØéQ¤ (çàæ·¤æØÌ) ·¤æ â´ÖæÜæ ÂÎÖæÚU

ȤæçÁË·¤æ v ÁÙßÚUèÑ Â´ÁæÕ âÚU·¤æÚU ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂÚU ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ¥æÁ çÁÜæ ÂçÚUßãUÙ çßÖæ» mUæÚæ âǸ·¤ âéÚUÿææ â#æãU ·¤è àæéM¤¥æÌ ·¤ÚU Îè »§Uü ãñUÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ¥æÁ °·¤ â×æÚUæðãU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ·¤è ¥ŠØÿæÌæ çÁÜæ ÂçÚUßãUÙ ¥çŠæ·¤æÚUè ÕÜÕèÚU çâ´ãU ÚUæ‡ææ Ùð ·¤èÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ¤ ×éØæçÌçÍ °ÇUèâè â. ¿ÚUÙÎðß çâ´ãU ×æÙ Âãé´U¿ðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU °ÇUèâè â. ×æÙ Ùð ÅþU·¤ ÇþUæ§UßÚUæð´, ¥æÂÚÔUÅUÚUæð´ ß ¥‹Ø ßæãUÙ ¿æÜ·¤æð´ ·¤æð §Uâ ×Ùæ° ÁæÙð ßæÜð â#æãU ·ð¤ ×´Ìß ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ƒæÅUÙæ¥æð´ ·¤æð ·¤× ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° âǸ·¤ âéÚUÿææ çÙØ×æð´ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUÙæ ÕãéUÌ ÁM¤ÚUè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÅþU·¤ ¥æÂÚÔUÅUÚUæð´ ß ßæãUÙ ¿æÜ·¤æð´ ·¤æð ÕÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ âéÚUÿææ çÙØ×æ𴠷𤠥ŠæèÙ ßæãUÙ ·ð¤ ·¤æ»ÁæÌ ÂêÚÔU ÚU¹Ùæ ß ßæãUÙ ÂÚU çÚUȤÜðÅUÚU ãUæðÙæ ÕãéUÌ ÁM¤ÚUè ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÇþUæ§UßÚUæð´ ß ·´¤ÇUÅUÚUæð´ ·¤æð »ÜÌ ¥æÎÌæð´ âð ÎêÚU ÚUãU·¤ÚU ¥ÂÙæ ß ¥ÂÙð ÂçÚUßæÚU ·¤æ ŠØæÙ ÚU¹Ùæ ¿æçãU° Øæð´ç·¤ â×æÁ ×ð´ ÚUãUÌð ãéU° ©UÙ·¤è çÁ´Î»è ·¤æ æè ©UÌÙæ ãUè ×Áˆß ãñ çÁÌÙæ ç·¤âè ¥‹Ø ÃØçQ¤ ·¤æ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð âÖè ßæãUÙ ØêçÙØÙæð´ ·ð¤ ÇþUæ§UßÚUæð´ ß ¥æÂÚÔUÅUÚUæ𴠷𤠥洹æð´ ·¤æ ¿ð·¤¥Â ß ÜÇU ·ñ´¤Â Ü»ßæÙð ÕæÚÔU ×ð´ ·¤ãUæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÅþU·¤ ØêçÙØÙ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÂÚU×ÁèÌ çâ´ãU ßñÚUǸ Ùð °ÇUèâè ¿ÚUÙÎðß çâ´ãU ×æÙ ß ÇUèÅUè¥æð ÕÜßèÚU çâ´ãU ÚUæ‡ææ ·¤æ ØêçÙØÙ ×ð´ ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ÅþU·¤ ÇþUæ§UßÚUæð´ ß ¥æÂðÚUÅUÚUæð´ ·¤æð âéÚUÿææ â´Õ´Šæè çÙØ×æð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæÙð ÂÚU Šæ‹ØæßæÎ ç·¤Øæ ß ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤æð çßEæâ çÎÜßæØæ ç·¤ ßãU ¥ÂÙð ØêçÙØÙ âÎSØæð´ ·¤æð ãUÚU ÌÚUãU ·ð¤ çÙØ×æð´ ·ð¤ ÂæÜÙæ ·ð¤ çÜ° ß¿ÙÕhU ·¤ÚÔ´U»ðÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU °ÇUèâè ¿ÚUÙÎðß çâ´ãU ×æÙ, ÇUèÅUè¥æð ÕÜßèÚU çâ´ãU ÚUæ‡ææ ß ÅþU·¤ ØêçÙØÙ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÂÚU×ÁèÌ çâ´ãU ßñÚUǸ Ùð ßæãUÙæð´ ÂÚU çÚUÜðÅUÚUæð´ ÂÚU ßæãUÙ Ü»æ°Ð §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ¥ÕæðãUÚU ÅþU·¤ ØêçÙØÙ ·ð¤ ¥ŠØÿæ âéçÚ´UÎÚU çßÁ ·ð¤ ¥Üæßæ ¥‹Ø ×æñÁêÎ ÍðÐ

ÕÎÜæß Õýræ™ææÙ ŠØæÙ âæŠæÙæ âð â´Öß È¤æçÁË·¤æ v ÁÙßÚUèÑ çÎÃØ ’ØæðçÌ Áæ»ýçÌ â´SÍæÙ mUæÚUæ çÎÃØ ’ØæðçÌ ¥æŸæ× ×ð´ Îæð çÎÙ ·ð¤ ŠØæÙ çàæçßÚU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁâ×ð´ Ÿæè ¥æàæéÌæðá ×ãUæÚUæÁ ·¤è çàæcØ Sßæ×è âˆØæÙ´Î Áè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æÁ â×æÁ ×ð´ Èñ¤Üè ÕéÚUæ§UØæð´ Áñâð ÙæÚUè ÂÚU ¥ˆØæ¿æÚU, ÙæÚUè àææðá‡æ, çã´Uâæ, ¥æÌ´·¤ßæÎ, Øéßæ¥æð´ ·¤æ Ùàæð ·¤è ÎÜÎÜ ×ð´ È´¤â ÁæÙæ §´UâæÙ ·¤è âæð¿ âð ÂÙ ÚUãUè ãñ´UÐ ØçÎ âÕ ÕéÚUæ§UØæð´ ·¤æ â×êÜ Ùæàæ ·¤ÚUÙæ ãñU Ìæð âÕ âð ÂãUÜð §´UâæÙ ·¤æð ¥ÂÙè âæð¿ ·¤æð ÕÎÜÙæ ãUæð»æÐ ØãU ÕÎÜæß ·ð¤ßÜ Õýræ™ææÙ ·¤è ŠØæÙ âæŠæÙæ mUæÚUæ ãUè â´Öß ãñUÐ ÌÖè â×æÁ ×ð´ àææ´çÌ ¥æ°»è ¥æñÚU §Uââð ÚUæCþU ß çßàß ×ð´ àææ´çÌ ãUæð»èÐ

ªÈL§ ∑Χ¬Ê-⁄UÊ◊ ∑Χ¬Ê πȇÊπ’⁄UË-πȇÊπ’⁄UË „U◊Ê⁄U ÿ„UÊ¥ ŸÊ◊Ë ∑¥§¬ÁŸÿÊ¥ ∑§ ⁄¥Uª ⁄UÊªŸ fl ¬Ë.•Ê.¬Ë ∑§Ê ‚Ê◊ÊŸ ©UÁøà ŒÊ◊Ê¥ ¬⁄U ©U¬‹éäÊ „ÒU– ÙæðÅUÑ Âè.¥æð.Âè. ß çÕÚUÜæ Â^Uè §ˆØæçÎ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð ¥ÙéÖßè ·¤æÚUè»æÚUæ´ð ·¤æ ÂýÕ´Šæ ãñUÐ

‚flÊ ∑§Ê ◊ÊÒ∑§Ê •fl‡ÿ Œ¥–

×ñ. »éL¤ ·ë¤Âæ Âè.¥æðð.Âè ⁄UÊäÊÊ SflÊ◊Ë ∑§Ê‹ÊŸË, Ÿ¡ŒË∑§ ⁄UÊ◊Œfl ◊¥ÁŒ⁄U »§ÊÁ¡À∑§Ê– ◊Ê. ~yv|v-v{{w}, ~~}}{-wxw}{

ÂýÍ× ÂýDU ·¤æ àæðá.... ×ÙæðÁ ÙæÚ´U» ÕÙð.... M¤·¤ Áæ°»æÐ §UâçÜ° Øéßæ¥æð´ ·¤æð ÖýCUæ¿æÚU ÂÚU Ù·ð¤Ü ·¤âÙð ·ð¤ çÜ° ¥æ»ð ¥æÙæ ¿æçãU° Ìæç·¤ Îðàæ ×ð´ çß·¤æâ ·¤è »çÌ ·¤æð ¥æñÚU ÌðÁ ç·¤Øæ Áæ â·ð¤Ð ©U‹ãUæ´ðÙð ÖýCU ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤æð ¿ðÌæßÙè Öè Îè ãñU ç·¤ ¥»ÚU ç·¤âè ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤è ¥æðÚ âð ÖýCUæ¿æÚU ç·¤Øæ »Øæ Ìæð ©Uâ·ð¤ ç¹ÜæȤ ·¤æÙêÙè ·¤æÚüUßæãUè ·¤ÚUßæ§üU Áæ°»èÐ ©U‹ãUæ´ðÙð Øéßæ¥æ´ð âð ¥ÂèÜ ·¤è ãñU ç·¤ ßãU ÖýCUæ¿æÚU ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¥æßæÁ ÕéÜ´Î ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ¥æ»ð ¥æ°´Ð Ìæç·¤ Îðàæ ÖÚU ×ð´ ÖýCUæ¿æÚU ÂÚU ÚUæð·¤ Ü»æ§üU Áæ â·ð Ð ßãUè´ ©UÙ·¤è çÙØéçQ¤ ÂÚU ©UÙ·ð¤ àæéÖç¿´Ì·¤æ´ð ·¤è ¥æðÚU âð ÕŠææ§üUØæ´ Îè Áæ ÚUãUè ãñUÐ Üæð»æð´ ·¤æð ÕðçÅUØæð´.... ØãU Èñ¤âÜæ Üæð»æð´ ·¤è ÁM¤ÚUÌæ𴠷𤠩UËÅU ·ð¤ßÜ ßæðÅU ÕÅUæðÚUÙð ·ð¤ çÜ° çÜØæ »Øæ Üæð·¤ ÜéÖæßÙæ ÉU·¤æðâÜæ ×æ˜æ ãñUÐ ¥æŠææÚU ·¤æÇüU S·¤è× ·¤æð ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤æ âÚÔU¥æ× ÖýCUæ¿æÚU ·¤ÚUæÚU ÎðÌð ãUéØð ©U‹ãUæ´ðÙð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ ØæðÁÙæ ·ð¤ âãUæÚÔU ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤ÚUæðǸæð´ Üæð»æð´ ·¤æð {®® M¤Â° ÎðÙð ·¤æ çιæßæ ·¤ÚU ÚUãUè ãñU Ìæç·¤ ¥æ»æ×è Üæð·¤âÖæ ¿éÙæßæð´ ×ð´ »ÚUèÕæð´ ·¤è ßæðÅð´ ãUæçâÜ ·¤ÚU â·ð¤Ð ©‹ãUæð´Ùð ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤æð ¥çSÍÚU ÕÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ Üæð·¤âÖæ ¿éÙæß w®vy ·¤è ÕÁæØð w®vx ×ð´ æè ãUæð â·¤Ìð ãñ´U¤Ð ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU mUæÚUæ »ðãê´U ·ð¤ ·¤× âð ·¤× â×ÍüÙ ×êËØ ×ð´ ç·¤Øð ×æ×êÜè ÕɸUæðÌÚUè ·ð¤ çÜ° ·ð¤‹Îý ·¤è ¥æÜæð¿Ùæ ·¤ÚUÌð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ Èñ¤âÜð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ·ð¤‹Îý âÚU·¤æÚU ·¤æ ç·¤âæÙ çßÚUæðŠæè ¿ðãUÚUæ °·¤ ÕæÚU çȤÚU Ù´»æ ãUæð »ØæÐ ©U‹ãUæ´ðÙð ·¤ãUæ ç·¤ °·¤ ¥æðÚU ØêÂè° âÚU·¤æÚU ·¤è »ÜÌ ÙèçÌØæ𴠷𤠷¤æÚU‡æ ¹ðÌè Üæ»Ìæð´ ×ð´ ÇUèÁÜ °ß´ ¹æÎæð´ ·¤è ·¤è×Ìð´ ÕɸUÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ¥ÍæãU ÕɸUæðÌÚUè ãUæð ¿é·¤è ãñU, ßãUè´ Ü»æÌæÚU ¥çŠæ· ÕɸU ÚUãUè ×ã´U»æ§üU ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ç·¤âæÙæð´ ·ð¤ çÜ° »éÁæÚUæ ·¤ÚUÙæ ×éçà·¤Ü ãUæð ÚUãUæ ãñUÐ °ðâð ×´ð »ðãê´U ·ð¤ â×ÍüÙ ×êËØ ×ð´ ÕɸUæðÌÚUè Ù ·¤ÚU·ð¤ ·ð¤‹Îý Ùð ç·¤âæÙæð´ ·ð¤ âæÍ Ögæ ×Áæ·¤ ç·¤Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·ð¤Îý ·¤è ¹ðÌè çßÚUæðŠæè ÙèçÌØæ𴠷𤠷¤æ‡æ ×êÜ ·¤æ Îðàæ ç·¤âæÙ ¥æˆ×ãUˆØæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ×ÁÕêÚU ãñU, Üðç·¤Ù ·ð¤Îý ÂêÚÔU ×êÜ·¤ ·¤æ ÂðÅU ÖÚUÙð ßæÜð ç·¤âæÙæ´ð ·¤è âæÚU ÙãUè´ Üð ÚUãUè ãñUÐ §Uââð ÂãUÜð â´»Ì ÎàæüÙ â×æ»×æð´ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° Ÿæè×Ìè ãUÚUçâ×ÚUÌ ·¤æñÚU â×æÁ ×ð´ ÕðçÅUØæð´ ·¤æ ∷¤æÚU ·¤ÚUÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤ÚUÌð ·¤ãUæ ç·¤ ÕðçÅUØæð´ ß Âé˜ææð´ ×ð´ ·¤æð§üU Ȥ·ü¤ ÙãUè´ ãUæðÌæÐ ©U‹ãUæð´ Ùð Ùßßáü ·¤è ×éÕæÚU·¤ÕæÎ ÎðÌð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ ÙØð âæÜ ·ð çÎÙ ãU×ð´ Âý‡æ ÜðÙæ ¿çæãU° ç·¤ ãU× â×æÁ ×ð´ ×çãUÜæ¥æð´ ·¤è ÕÚUæÕÚUè ·ð¤ çÜ° ¥æßæÁ ÕéÜ´Î ·¤ÚÔ´U»ðÐ ©U‹ãUæ´ðÙð §Uâ ÕæÚU »æ´ß-»æ´ß ·¤è ÜæðãUǸè ×ÙæÙð ·¤æ çÙ×´˜æ‡æ ÎðÌð ãéU°

·¤ãUæ ç·¤ ¥æÁ â×æÁ ·¤æð âæð¿ ÕÎÜÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐ ©U‹ãUæ´ðÙð ·¤ãUæ ç·¤ ÕðçÅUØæð´ ·¤æð Öè ÜǸ·¤æð´ ·¤è ÌÚUãU ¥æ»ð ÕɸUÙð ·ð¤ ×æñ·ð¤ çÎØð ÁæÙð ¿æçãU°Ð ©U‹ãUæ´ðÙð ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ §Uâ â´Õ´Šæè çÜ° »° Èñ¤âÜæð´ ·¤æ çÁ·ý¤ ·¤ÚUÌð ãUéØð ·¤ãUæ ç·¤ ×éØ×´˜æè Âý·¤æàæ ¨âãU ÕæÎÜ Ùð çãUÎæØÌ ·¤è ãñU ç·¤ ×çãUÜæ çàæ·¤æØÌ ·¤Ìæü ·¤æð ¥ÂÙð ØæÙ ÎðÙð ·ð¤ çÜ° ÍæÙð ÙãUè´ ÁæÙæ ÂǸð»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð Üæð»æð´ ·¤æð ÎãðUÁ, Öýê‡æ ãUˆØæ ÁñSæè âæ×æçÁ·¤ ÕéÚUæ§üUØæ´ ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥æuUæÙ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ â´ØéQ¤ ÂýØæâæð´ âð ãUè ãU× °·¤ ¥æÎàæü â×æÁ ·¤æ âëÁÙ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´UÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ ©U‹ãUæð´Ùð »æ´ß ŠææñÜæ, ÍÚUæÁßæÜæ, ÜæÜÕæ§üU °ß´ ¿óæê ×´ð â´»Ì ÎàæüÙ â×æ×æð´ ×ð´ ´¿æØÌæð´ ·¤è ×éçà·¤Üð´ âéÙè °ß´ ×æñ·ð¤ ÂÚU ãUè ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤æð §UÙ·ð¤ ãUÜ ·ð¤ çÜ° çãUÎæØÌð´ ÁæÚUè ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ¥‹Øæ𴠷𤠥çÌçÚUQ¤ ©UÂæØéQ¤ ÂÚU×ÁèÌ ¨âãU, °â°âè âéÚUÁèÌ çâ´ãU, °âÇUè°× ç»ÎǸÕæãUæ ·é¤×æÚU ¥ç×Ì, ¿ðØÚU×ñ‹æ ÌçÁ´ÎÚU çâ´ãU ç×aåU ¹ðǸæ, ¥ßÌæÚU çâ´ãU ßÙßæÜæ, »éÚU¿ÚU‡æ çâ´ãU, Á»×æðãUÙ çâ´ãU ȤæÙßæÜæ, Áâçß‹Îý çâ´ãU ŠææñÜæ, ¥·¤æàæÎè çâ´ãU ç×aåU ¹ðǸæ, ÚU‡æÁæðŠæ çâ´ãU ÜÕè, ãUÚU×ðàæ çâ´ãU ¹éçǸØæ´, ×ÙÁèÌ çâ´ãU ÜæÜÕæ§üU, çßP¤è ¿óæê, Ÿæè×Ìè âéÚÔU‹Îý ·¤æñÚU ȤæÙßæÜæ âèçÙØÚU ×èÌ ÂýŠææÙ S˜æè ¥·¤æÜè ÎÜ Â´ÁæÕ, Ÿæè×Ìè ßèÚUÂæÜ ·¤æñÚU ÌÚU×æÜæ âçãUÌ ¥‹Ø ¥·¤æÜè ÙðÌæ ×æñÁêÎ ÚUãð´UÐ ÛæêÆUæ çÙ·¤Üæ...... ©UâÙð ÕÌæØæ ç·¤ ÁÕ ©Uâð ãUæðàæ ¥æØæ Ìæð ßãU °·¤ ¥ÙÁæÙ Á»ãU ÂÚU Íè ÁãUæ´ çÕÁÜè ·¤×èü âÚUÎêÜ çâ´ãU ×æñÁêÎ Íæ ¥æñÚU âÚUÎêÜ çâ´ãU Ùð ©Uâð ·¤ãUæ ç·¤ ©UâÙð ©Uââð àææÎè ·¤ÚU Üè ãñUÐ ßãUæ´ âð ÁÕ ßãU Öæ»Ùð Ü»è ÌæÂð âÚUÎêÜ çâ´ãU Ùð ©Uâ·¤è ÚU¹ßæÜè ·ð¤ çÜ° ¥ÂÙè ÕãUÙ âé¹çß‹Îý ·¤æñÚU ß ÚUæÁê ·¤æ ÀUæðǸ çÎØæÐ âÚUÎêÜ ÁÕ ÇUØêÅUè âð ßæÂâ ¥æÌæ Ìæð ©UQ¤ ÎæðÙæð´ ¥ÂÙð ƒæÚU ¿Üð ÁæÌðÐ ÁÕç·¤ ©Uâ·¤è §U‘ÀUæ ·ð¤ ç¹ÜæȤ âÚUÎêÜ çâ´ãU ÎéÚUæ¿æÚU ·¤ÚUÌæÐ çÁâ ÂÚU ÂéçÜâ Ùð ×é·¤Î×æ ÎÁü ·¤ÚU çÜØæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ ÁÕ ÂéçÜâ Ùð ×æ×Üð ·¤è ãU·¤è·¤Ì ·¤æð ÁæÙÙð ·¤è ·¤æðçàæàæ ·¤è Ìæð ×æ×Üð ×ð´ ·¤§üU ÂãUÜé ©UÖÚU ·¤ÚU âæ×Ùð ¥æ°, çÁÙâð ÛæêÆU ·¤è ÂÚUÌ´ð ¹éÜ »§üUÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ °â°âÂè Ùð ÕÌæØæ ç·¤¤¥æÚUÌè ·¤è àææÎè ÂãUÜð ãUè âÚUÎêÜ çâ´ãU âð ãUæð ¿é·¤è Íè ¥æñÚU ÂéçÜâ Ùð ©UÙ·¤è àææÎè ·ð¤ ȤæðÅUæð»ýæȤ ·¤Áð ×ð´ Üð çÜØð ãñ´UÐ °â°âÂè Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ×æ×Üæ Áæ´¿ ·ð¤ ÕæÎ ÛæêÆU çÙ·¤ÜæÐ âðßÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ.... Ìæð ¹éÎ Õ ¹éÎ Îðàæ ·¤æ çß·¤æâ ãUæð Áæ°»æÐ Ÿæè Ùæ»ÂæÜ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ Øéßæ¥æð´ ·¤æð ©Uٷ𤠥çŠæ·¤æÚUæð´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÕÌæØð»è ¥æñÚU

©UÙ·¤æ ·ñ¤çÚUØÚU ·ð¤ â´Õ´Šæ ×ð´ ×æ»üÎàæüÙ ·¤ÚÔU»è Ìæç·¤ Øéßæ ÂèɸUè Èð¤âÕé·¤ ×ð´ È´¤â·¤ÚU ¥ÂÙæ ¥×êËØ â×Ø ÙCU Ù ·¤ÚÔUÐ §Uâ·ð¤ ¥Üæßæ âßðÚUæ Ȥ橴ÇðUàæÙ mUæÚUæ ÎçÜÌæð´ ß ÁM¤ÚUÌ×´Î Üæð»æð´ ·ð¤ çÜØð Öè ·¤æØü ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ÕÜ户¤æçÚUØæð´ ·ð¤ çÜØð.... °ðâð ¥ÂÚUæŠææð´ ·¤æð ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð âÚU·¤æÚU âÌ ·¤æÙêÙ ÕÙæØð ¥æñÚU ©UÙ·¤æ Üæ»ê ãUæðÙæ Ø·¤èÙè ÕÙæØæ ÁæØðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âÚU·¤æÚU ÂÚU âÌ ·¤æÙêÙ ÕÙæÙð ·ð¤ çÜØð ÎÕæß ÇUæÜÙð ãUðÌé ÁãUæ´ Øéßæ ß»ü ·¤æð ¥æ»ð ¥æÙæ ¿æçãUØð ßãUè´ âÖè ÚUæÁÙèçÌ·¤ ÂæçÅüUØæð´ ·¤æð ÎÜ»Ì ÚUæÁÙèçÌ â𠪤ÂÚU ©UÆU·¤ÚU ·¤æØü ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØðÐ çâh Ÿæè ãUÙé×æÙ.... ÎèÙæÙæÍ â¿Îðßæ, Îðßð‹Îý â¿Îðßæ, ÚU×ðàæ ·é¤×æÚU âðÆUè, Îé»æü ÂýâæÎ »æðØÜ, çßÙæðÎ ·é¤×æÚU àæ×æü ß ¥Ùé ·¤ßæÌǸæ âçãUÌ ¥‹Ø âÎSØæð´ ·¤æ ¥ãU× Øæð»ÎæÙ ÚUãUæÐ Ùßßáü ·¤æ ¥æ»×Ù.... Âýß¿Ù ·¤æØü·ý¤× ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ Ùð˜æãUèÙ ¥ŠØæç·¤æ ãUÚÂýèÌ ·¤æñÚ mæÚæ àæÎ »æØÙ ·¤ÚUÙð ÂÚU Ù»Ú ÂçÚcæÎ ¥ŠØÿæ ¥çÙÜ âðÆUè, Âêßü ¥ŠØÿæ ·ð¤ßÜ ·ë¤c‡æ ·¤æ×Úæ, ¥ÌéÜ Ùæ»ÂæÜ, ÂýÈé¤ËÜ ¿¢¼ý Ùæ»ÂæÜ, ææÁÂæ ×¢ÇUÜ ¥ŠØÿæ ×ÙæðÁ ç˜æÂæÆUè, ÁðÜ çßææ» ·ð¤ âÎSØ âçÌ¢ÎÚ ·¤æÆUÂæÜ âçß Ùð â×æçÙÌ ç·¤ØæÐ ßãUè´ Šææç×ü·¤ ·¤æØü·ý¤× ·ð¤ ¥æØæðÁÙ·¤Ìæü »éL¤mæÚæ ææ§ü æ»ßæÙ çâ¢ãU ·¤è ¥æðÚ âð Ȥæ©U¢ÇUðàæÙ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ÇUæ. çßÙæðÎ Áæ¢ç»Ç¸U ·¤æð â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §â ×æñ·ð¤ ÂÚ çßÁØ ×æð´»æ, çßàææÜ ßæÅU÷â, â¢Îè ÕÆUÜæ, â¢Îè ¿ÜæÙæ, ¥çàßÙè Èé¤ÅUðÜæ, â¢Îè ¥ÕÚæðÜ, çßàææÜ ·¤æ×Úæ, ¥ÁØ ÆU·¤ÚæÜ, ¥àææð·¤ ß×æü, ãUÚ×èÌ çâ¢ãU, ÂýÎè ÇUæðÇUæ, Úæ·ð¤àæ ãUèÚ, ÚæçÁ¢ÎÚ çßææðÙæ, ·¤ÚÙñÜ çâ¢ãU, â‹Ùè ÎæÕǸUæ, çßÁØ ·é¤×æÚ, Á»ÁèÌ çâ¢ãU Úæ×»çÉU¸Øæ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ‰æðÐ â×æÂÙ ÂÚ ¥ÅUêÅU Ü¢»Ú çßÌçÚÌ ç·¤Øæ »ØæÐ ÕæÕæ Á»óææÍ ·é¤çÅUØæ... ÂýÕ´Šæ·¤ ·¤×ðÅUè mUæÚUæ çÜØð »Øð çÙ‡æüØ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU Ÿæè-Ÿæè v®®} ×ãUæׇÇUÜðàßÚU Sßæ×è ÚU×æç»ÚUè Áè ×ãUæÚUæÁ (ÚU×æ´ Õæ§üU) ·ð¤ Âñ´¿æßæÜè çSÍÌ ÇðUÚÔU ×ð´ ÚUãUÙð ßæÜð ©UÙ·ð¤ ÂÚU× çàæcØ Sßæ×è ¥æˆ×æÙ´Î Áè ÂêÚUè ·ð¤ âãUØæð» âð Sßæ×è ÜçÜÌ ç»ÚUè Áè ×ãUæÚUæÁ ·¤æð ÇðUÚÔU ·¤è §Uâ Ù§üU àææ¹æ Á»óææÍ ·é¤çÅUØæ ·¤æ »gèÙàæèÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Sßæ×è Áè Ùð ·é¤çÅUØæ ·¤è »gè â´ÖæÜÙð ·ð¤ ÕæÎ Šææç×ü·¤ »çÌçßçŠæØæ´ àæéM¤ ·¤ÚU Îè ãñÐ ¥Õ §Uâ ·é¤çÅUØæ ·ð¤ ·¤ÂæÅU ÂýæÌÑ ß âæØ´ â´»Ìæð´ ·ð¤ çÜØð ¹éÜ »Øð ãñ´UÐ

çȤÚUæðÁÂéÚU, v ÁÙßÚUè (×ÎÙ ¥ÚUæðǸæ/¥ç×Ì ¥ÚUæðǸæ/âæðÙê)Ñ Âè.âè.°â ¥ç×Ì Õñ´Õè Ùð ¥æÁ âãUæØ·¤ ¥æØéQ¤ (çàæ·¤æØÌ) çȤÚUæðÁÂéÚU ·¤æ ÂÎÖæÚU â´ÖæÜ çÜØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU °.ÇUè.âè ÁÙÚUÜ »éÚU×ðÜ ¨âãU, »éÚUÁèÌ ¨âãU Âóæê °â.ÇUè.°× çȤÚUæðÁÂéÚU ß »éÚU¿ÚU‡æ ¨âãU ÇUè.ÅUè.¥æð âçãUÌ ¥‹Ø ¥çŠæ·¤æÚUè ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ Ÿæè Õñ´Õè Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ßãU Üæð»æð´ ·¤è â×SØæ¥æð´ ·¤æð ãUÜ ·¤ÚUÙð ãðUÌé ¥çŠæ·¤æçŠæ·¤ ÂýØæâ ·¤ÚÔ´U»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤æØæüÜØ ·ð¤ ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ß ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ âð ¥æ× Üæð»æð´ ·¤æ âãUØæð» ·¤ÚUÙð ·¤è ¥ÂèÜ ·¤èÐ

Ùßßáü ÂÚU Âæ´¿ ÂçÚUßæÚUæð´ Ùð ·¤ÚUßæ§üU âßæ×ç‡æ

ȤæçÁË·¤æ v ÁÙßÚUè Ñ ØãUæ´ ·¤è â×æÁ âðßè â´SÍæ Ÿæè ÙæÚUæ؇æ ßðÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè mUæÚUæ »æØæ´ð ·¤è âðßæÍü ¿ÜæØæ »ØæU âßæ×ç‡æ Âý·¤Ë ·ð¤ ÕèÌð çÎÙ Âæ´¿ ÂçÚUßæÚUæ´ð Ùð Sßæ×ç‡æ ·¤ÚUßæ ·¤ÚU »æØæð´ ·¤è âðßæ ·¤èРȤæçÁË·¤æ çÙßæâè ¥EÙè ×æðÎè Ùð ¥ÂÙè ×æÌæ Sß. Ÿæè×Ìè ª¤áæ Îðßè ·¤è ØæÎ ×ð´ âßæ×ç‡æ ·¤ÚUßæ ·¤ÚU »æØæð´ ·¤æð ¥çÂüÌ ·¤èÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ©UÙ·ð¤ ÂæçÚUßæçÚU·¤ âÎSØ ×éQ¤æ, ´·¤Á, çÎÙðàæ ×æðÎè, Õ“æð ÚUæçŠæ·¤æ, çâØæ ß ¥‹Ø ãUæçÁÚU ÚUãðUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ßãU §Uâè ÌÚUãU Ü»æÌæÚU vv çÎÙæð´ Ì·¤ âßæ×ç‡æ ¥çÂüÌ ·¤ÚÔ´»ðÐ â´SÍæ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ¥àææð·¤ ·é¤P¤Ç¸ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâè çÎÙ ÂéÁæÙè ÂçÚUßæÚU ·ð¤ âÎSØæð´ âÌÂæÜ ÂéÁæÙè, ÚUæÁ ·é¤×æÚU ÂéÁæÙè, Üçßàæ ÂéÁæÙè Ùð EðÌæ ÂéÁæÙè ·ð¤ Ùæñ·¤ÚUè Ü»Ùð ÌÍæ Á‹×çÎÙ ÂÚU »æØæð´ ·¤è âßæ×ç‡æ ¥çÂüÌ ·¤èÐ §Uâè ÌÚUãU ÌèÙ ÂçÚUßæÚæð´ Ùð »é# M¤Â âð âßæ×ç‡æ ¥çÂüÌ ·¤èÐ

Í≈’ Á≈ÓÈ Á≈«ÓÈ∆....

«‹√ ÁÒ∂∆ È≈Ò Í≈’ Á≈ÓÈ Á≈«ÓÈ∆ ÓØ È≈Ò ‹±fi∆ Ò◊ÁÀ ‹± ‘ج∂◊≈ Á≈«ÓÈ∆ Á≈ fiª√∆ Á∆ ’πÒ È≈Ò ’ج∆ ◊«‘≈ «ÙÂ≈ Â∂ ¡√∆∫ Ó±’ ÁÙ’ ⁄π‡’∆¡ª ÒÀ∫Á∂ «¬’ Á±‹∂ Á≈ ӱߑ Âæ’Á∂ Ë∆ Á∂ ⁄∆ ‘È Á∂ «Áz√ Á≈ ¡≈ÈßÁ ÒÀ∫Á∂ ‘‹±Ó Á≈ «‘æ√≈ ωÁ∂ ‘∂ Â∂ «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ Á≈«ÓÈ∆ ÓØ Á∂ ’∆Ï ‘πßÁ∆ ◊¬∆ ÍÒ ÍÒ Â∂˜ ‘πßÁ∂ ◊¬∂ «√¡≈√ Á∆¡ª ¡æ÷ª “⁄ Î∂Ï∆, Ó◊Óæ¤∆ ‘ßfi± Â∂ ‘π‰ «Î ÂØ∫ √≈˘ Óπæ„ ÂØ∫ ‘‡≈«¬¡≈ ‹≈ «˛ ÈÀ«Â’Â≈ Á≈ Á±‰∆ Á≈ ¿π‘∆ Íπ≈‰≈ Í‘≈Û≈ «¬’ ÁØ «ÁȪ Âæ’ √Ì ÙªÂ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ Óª ¡≈͉∆ Íπ≈‰∆ ÂØ Âπ∂◊≈ «Î «’√∂ ‘Ø Á≈ÓÈ∆ Á∂ √Ø◊ «Ú⁄ ’À∫‚Ò Ó≈⁄ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’Á∂ ‘ج∂ ¡√∆∫ ÿª ˘ Í ‹≈Úª◊∂ Í Á≈«ÓÈ∆ ˘ Ù˪‹Ò∆ Ò¬∆ «Íÿ«Ò¡≈ ◊Ó, ÓØÓ Ï∂Óπ‘≈∂ ‘˜±Ó È≈Ò Úæ‹ «ÁÒ Â∂ «⁄Í’ «◊¡À Â∂ ¿πÌ ¡≈«¬¡À ÈÓØÙ∆ Á≈ √Á∆∫Ú∆ ¤≈Ò≈ Â∂ √Ó≈‹ Ù≈√Â∆ «⁄ß «¬√ ÷Ø‹ «Ú⁄ ‹π‡ ◊¬∂ ‘È ÷ؘ ‘∂ ‘È «¬√ √Ú≈Ò Á≈ ‹Ú≈Ï «’ «’Â∂ ‚≈«ÚÈ ‡ÍÒ≈ ª È‘∆∫ ÷≈ «◊¡≈ «’ ‹≈ÈÚ ÂØ∫ ÓÈπæ÷ Ï‰È Â’ Á≈ ÍøË Òæ÷ª √≈Òª ”⁄ «‘ ‘Ø«¬¡≈ Í ÓÈπæ÷ ÂØ∫ ÍÙ± Ï‰È Á∂ ÚÂ≈∂ Á∆ ¿πÓ «’ß‹ Ó≈Â ÍÒª “⁄ √πß◊Û ◊¬∆ Á¡√Ò ‚≈«ÚÈ Á∆ “«Ê¿±∆ ¡≈Î ¡Ú±ÀÒ∂ÙÈ” «Ú⁄ «¬‘ ¿±‰Â≈¬∆ ‘Û’Á∆ ‘∂◊∆ «’ ‹≈ÈÚ ÂØ∫ ÓÈπæ÷ Ï‰È «Ú⁄ √‘∆ Òæ÷ª √≈Ò Âª Òæ◊∂ Í ÓÈπæ÷ ‘≈Òª «¬È√≈È È‘∆∫ Ï«‰¡≈ «¬‘ ÁØ «ÈßÂ ‹≈∆ ˛ ÓÈπæ÷ ‘≈Òª «¬È√≈È È‘∆∫ Ï«‰¡≈Õ

’≈Ó∂‚ Ù’Â∆


âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè

02 ÁÙßÚUè w®v3

y

â´»×-×æàæüÜ Ùð Ùßßáü ÂÚU àæéM¤ ç·¤Øæ ¥æˆ×çÙÖüÚUÌæ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥çÖØæÙ ÂßÙ ÁéÜæãUæ, ȤæçÁË·¤æ, v ·ð¤ ÌãUÌ ·´¤ŒØêÅUÚU ·¤è çàæÿææ çÕË·é¤Ü ×éÌ ÁÙßÚUèÑ ÿæð˜æ ·¤è °·¤×æ˜æ §´Uç‚Üàæ SÂæð·¤Ù ÇUè.§üU.¥æð ŠæêçǸØæ Ùð ÕÅUÙ ÎÕæ ·¤ÚU ç·¤Øæ Îè ÁæØð»è ¥æñÚU §Uâ Âý·¤æÚU ·¤è ÙæÜðÁ Îè °·ð¤ÇU×è ×æàæüÜ °·ð¤ÇU×è ̉ææ ·´¤ŒØêÅUÚU çàæÿææ ¥çÖØæÙ ·¤æ àæéÖæÚ´UÖ ÁæØð»è çÁââð çßlæÍèü ¥ÂÙð SÌÚU ÂÚU ÿæð˜æ ×ð´ çßÜÿæ‡æ ÂãU¿æÙ ÕÙæ ¿é·ð¤ â´»× ÁèßÙ ØæÂÙ ·¤ÚU â·ð¤ ¥æñÚU ¥ÂÙð ÂçÚUßæÚU ·´¤ŒØêÅüUâ mUæÚUæ Ùßßáü ÂÚU ¥æˆ×çÙÖüÚUÌæ ·´¤ŒØêÅUÚU ·ð¤ âæÍ Õ“ææð´ ·¤æð Îè ÁæØð»è ·¤è Öè ¥æíÍ·¤ ×ÎÎ ·¤ÚU â·ð¤Ð °×.ÇUè ¥çÖØæÙ ·¤æ àæéÖæÚ´UÖ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ §Uâ ¥´»ýðÁè ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUèÑ ×æàæüÜ °ÇUßæð·ð¤ÅU â´Áèß Õæ´âÜ ×æàæüÜ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥çÖØæÙ ·¤æ àæéÖæÚ´UÖ ÚUçßßæÚU ·¤æð â´»× ØãU ¥çÖØæÙ ÂêÚUè ÌÚUãU âð çÙcÂÿæ ÌÚUè·ð¤ âð ·´¤ŒØêÅUâü âð´ÅUÚU ×ð´ çÁÜæ çàæÿææ ¥çŠæ·¤æÚUè ¿ÜæØæ Áæ°»æ ¥æñÚU ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÌãUÌ â´Îè ŠæêçǸØæ mUæÚUæ ÕÅUÙ ÎÕæ·¤Ú ç·¤Øæ »ØæÐ ÇUæðÚU Åê ÇUæðÚU ·´¤ŒØêÅUÚU çàæÿææ ©UÂÜŠæ Âýçàæÿæ‡æ Âýæ# ·¤ÚUÙð ßæÜð ç·¤âè Öè çßlæÍèü §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU çàæÿææçßÎ÷ ÚUæÁ ç·¤àææðÚU ·¤æÜǸæ, ·¤ÚUßæÙæ ×éØ ©UgðàØÑ ÚUæÁÙ ÜêÙæ âð ·¤æð§üU Ȥèâ ÙãUè´ Üè Áæ°»èÐ §Uâ ×æñ·ð¤ °ÇUßæð·ð¤ÅU â´Áèß ¿»Ìè, ÜèÜæŠæÚU àæ×æü, çÂý´çâÂÜ ¥àææð·¤ ¿é¿ÚUæ, çÂý´çâÂÜ »éÚUÎè ·¤ÚUèÚU, ÚUæÁèß àæ×æü, âéÖæá Âæ´¿æÜ ÂÚU ÇUè.§üU Ÿæè ŠæêçÇU¸Øæ Ùð ×æàæüÜ â´»× ·´¤ŒØêÅUâü ·ð¤ ¥çÖØæÙ ·¤è âÚUæãUÙæ ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ °ðâè â´SÍæ¥æð´ ß â´SÍæÙæð´ ·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ãñU Áæð çÙÑSßæÍü ß çÙàææ´Ì ¥»ýßæÜ âçãUÌ ¥‹Ø »‡æ×æ‹Ø Ùæ»çÚU·¤ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ ·¤æØü·ý¤× ·¤è àæéM¤¥æÌ ×ð´ °×.ÇUè ÚUæÁÙ ÜêÙæ Ùð ×ðãU×æÙæð´ ·¤æ Sßæ»Ì M¤Â âð â×æÁ ·¤è âðßæ ·¤ÚU â·ð´¤Ð ¥‹Ø ×ðãU×æÙæð´ Ùð Öè ¥ÂÙð â´ÕæðŠæÙ ×ð´ ç·¤Øæ ¥æñÚU ÕÌæØæ ç·¤ ¥çÖØæÙ ·¤æ ©UgðàØ çÁÜæ ȤæçÁË·¤æ ×ð´ ƒæÚU ƒæÚU Ÿæè ×æàæüÜ ß ÚUæÁÙ mUæÚUæ àæéM¤ ç·¤° »° ¥çÖØæÙ ·¤è âÚUæãUÙæ ·¤èÐ ¥´Ì ×ð´ ·´¤ŒØêÅUÚU çàæÿææ ÂãUé´¿æÙæ ãñU ¥æñÚU ØãU ¥çÖØæÙ ¥ÂÙð SÌÚU ÂÚU çÕË·é¤Ü çÙàæéË·¤ ÚUÁÌ ÜêÙæ Ùð ×ðãU×æÙæð´ ·¤æ Šæ‹ØßæÎ ç·¤ØæÐ

×ÙÁèÌ ¨âãU ÙæÚ´U» Ùð ÕÌæñÚU çÁÜæ ©UÂæØéQ¤ ÂÎÖæÚU â´ÖæÜæ çȤÚUæðÁÂéÚU, v ÁÙßÚUèÑ â. ×ÙÁèÌ ¨âãU ÙæÚ´U» ¥æ§üU.°.°â Ùð ¥æÁ ÕÌæñÚU çÁÜæ ©UÂæØéQ¤ çȤÚUæðÁÂéÚU ÂÎÖæÚU â´ÖæÜ çÜØæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU °.ÇUè.âè ÁÙÚUÜ »éÚU×ðÜ ¨âãU, °.ÇUè.âè çß·¤æâ ÂýèÌ× ¨âãU ÁæñãUÜ, »éÚUÁèÌ ¨âãU Âóæê °â.ÇUè.°× çȤÚUæðÁÂéÚU/ÁèÚUæ, ÂÚU×ÁèÌ ¨âãU °â.ÇUè.°× »éL¤ãUÚUâãUæ° ß ¥ç×Ì Õæ´Õè Áè.° âçãUÌ ¥‹Ø çÁÜæ ¥çŠæ·¤æÚUè ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Ÿæè ÙæÚ´U» Ùð çÁÜæ ©UÂæØéQ¤ ·¤æØæüÜØ ·ð¤ SÅUæȤ âð ÕæÌ¿èÌ ·¤ÚUÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ßãU ÁÙÌæ ·¤è âðßæ °·¤ ¥çŠæ·¤æÚUè ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU ÙãUè´ ÕçË·¤ °·¤ âðßæÎæÚU ·ð¤ M¤Â ×ð´ ·¤ÚÔ´U»ðÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ´ÁæÕ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ àæéM¤ ·¤è »§üU çßçÖóæ ØæðÁÙæ¥æð´ ·¤æð â×Ø ÂÚU ÁÙÌæ Ì·¤ ÂãUé´¿æØæ ÁæØð»æÐ ©U‹ãUæð´Ùð ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ß ·¤×ü¿æçÚUØæð´ ·¤æð ·¤ãUæ ç·¤ ßãU ¥ÂÙè Ç÷UØêÅUè ÂêÚUè §üU×æÙÎæÚUè ß ÌÙÎðãUè âð çÙÖæØð´Ð §Uââð Âêßü âç·ü¤ÅU ãU檤â çȤÚUæðÁÂéÚU ×ð´ ÂãUé´¿Ùð ÂÚU ÂéçÜâ ·¤è ÅéU·¤Ç¸è mUæÚUæ ©UÙ·¤æ »æÇüU ¥æȤ ¥æòÙÚU çÎØæ »Øæ ß ÖÃØ Sßæ»Ì ç·¤Øæ »ØæÐ ©U‹ãUæð´Ùð °ðçÌãUæçâ·¤ »éL¤mUæÚUæ âæÚUæ»É¸Uè ×ð´ ×æÍæ ÅñU·¤æÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ Ÿæè

ÙæÚ´U» ß ¥‹Ø ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ mUæÚUæ ãéUâñÙèßæÜæ ×ð´ àæãUèÎæð´ ·¤è â×æçŠæ ÂÚU Ÿæhæ´ÁçÜ ¥íÂÌ ·¤è »§üUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU ¥×ÚUè·¤ ¨âãU ÇUè.ÇUè.Âè.¥æð, »éÚU¿ÚU‡æ ¨âãU ÇUè.ÅUè.¥æð, ܹÕèÚU ¨âãU °â.Âè °¿, ÕÜÎðß çâ´ãU Öé„ÚU çÁÜæ Õ¿Ì ¥çŠæ·¤æÚUè, ¥×ÚUè·¤ ¨âãU çÁÜæð Üæð·¤ â´Â·ü¤ ¥çŠæ·¤æÚUè, ×ÙÁèÌ ¨âãU ÌãUâèÜÎæÚU ß çßÁØ ÕãUÜ ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

âæ#æçãU·¤ »ýæ×è‡æ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêÙæü×ð´ÅU ·¤æ ãUé¥æ â×æÂÙ

Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ âð ç·¤° ßæØÎð ·¤æð çÙÖæ° âÚU·¤æÚUÑ ØêçÙØÙ çȤÚUæðÁÂéÚU, v ÁÙßÚUè (¿ÚUæØæ)Ñ çȤÚUæðÁÂéÚU ÌãâèÜ Ù´ÕÚUÎæÚU ØêçÙØÙ ·¤è ÕñÆU·¤ ¥æÁ ÌãUâèÜ ·¤æ´ŒÜðâ ×ð´ ÂýŠææÙ âé¹ÚUæÁ ¨âãU ÕæÚÔU ·ð¤, ×ãUæâç¿ß ÚUæÁðàæ ¹óææ ß Âýðâ âç¿ß Ÿæè×Ìè ÂÚU×ÁèÌ ·¤æñÚU âæðɸUè ·¤è ¥ŠØÿæÌæ ×ð´ ãUé§üUÐ ÕñÆU·¤ ×ð´ Á»Îèàæ ÜæÜ, ¥×Ù çß·¤æâ, ç˜æÜæð·¤ ÂæØÜÅU, ÎðßÚUæÁ, ŠææÚUæ ¨âãU, â´Âê‡æü çâ´ãU ÖæßǸæ, Áæð绋Îý ¨âãU ç»Ü, Á»ÌæÚU ¨âãU ß ÕãUæÜè ÚUæ× çßàæðá M¤Â âð ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU çßçÖóæ ßQ¤æ¥æð´ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×éØ×´˜æè Âý·¤æàæ ¨âãU ÕæÎÜ, ©UÂ×éØ×´˜æè âé¹ÕèÚU ¨âãU ÕæÎÜ ß ×æÜ ×´˜æè çÕ·ý¤×ÁèÌ ¨âãU ×ÁèçÆUØæ mUæÚUæ Ù´ÕÚUÎæÚU ·ð¤ ×æÙÖæð, çÁÜæ SÌÚUèØ ·¤×ðçÅUØæð´ ×ð´ ÂýçÌçÙçŠæˆß ÎðÙð ß w{ ÁÙßÚUè ß vz ¥»SÌ ÂÚU âÚU·¤æÚUè â×æÚUæðãU ×ð´ â×æçÙÌ ·¤ÚUÙð ãðUÌé ç·¤° »° °ðÜæÙ ·¤æð ÁËÎ ÂêÚUæ ç·¤Øæ Áæ°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÁÜæ SÌÚUèØ ·¤×ðçÅUØæð´ ß âÚU·¤æÚUè â×æÚUæðãU ×ð´ â×æçÙÌ ·¤ÚUÙð ãðUÌé ×æÜ çßÖæ» ×ð´ ¥‘ÀUè ·¤æØüàæñÜè ß ©U“æ çàæÿææ Âýæ# Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ ·¤è âê¿è ÌñØæÚU ·¤ÚUßæ ·¤ÚU·ð¤ çÁÜæ ©UÂæØéQ¤æð´ ·¤æð ÖðÁè ÁæØð´Ð Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ Ùð ØãU Öè ×æ´» ·¤è ç·¤ Ù´ÕÚUÎæÚUè ·¤æð çÂÌæ ÂéL¤¹è, ×éÌ Õâ Øæ˜ææ ß çÙàæéË·¤ Õè×æ ·¤ÚUßæÙð ·ð¤ âæÍ â×êãU âÚU·¤æÚUè ·¤æØæüÜØæð´ ×ð´ Ù´ÕÚUÎæÚUæð´ ·ð¤ Âê‡æü ×æÙ â×æÙ ·ð¤ ¥æÎðàæ ÁæÚUè ç·¤° Áæ°´ ÌÍæ ¿´ÇUè»É¸U ×ð´ Ù´ÕÚUÎæÚU ÖßÙ ·¤æ çÙ×æü‡æ ç·¤Øæ Áæ°Ð §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU »éÚU×æðÚU ¨âãU, ¥âÂýèÌ ¨âãU, ×ÙÁèÌ ¨âãU ·¤ÂêÚU, ÚU‡æÁèÌ ¨âãU, ×ãUÜ ¨âãU, çßÚUâæ ¨âãU âçãUÌ ¥‹Ø Ù´ÕÚUÎæÚU ×æñÁêÎ ÚUãðUÐ

âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ ¥´ŠæðÚÔU ×ð´ ÖÅU·¤ ÚUãUè Øéßæ ÂèɸUè ·¤æ ·¤ÚÔU»è ×æ»üÎàæüÙÑ ¥ÌéÜ Ùæ»ÂæÜ È¤æçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ SÍæÙèØ çÙßæâè ß Â´ÁæÕ ÂýÎðàæ ·¤æ´»ýðâ ÅþUæ´âÂæðÅüU âñÜ ·ð¤ âÜæãU·¤æÚU ¥ÌéÜ Ùæ»ÂæÜ ·ð¤ ÂýØæâæð´ âð âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ ·¤æ »ÆUÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ §Uâ â´Õ´Šæè ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUé° Ÿæè Ùæ»ÂæÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ ·¤æð ÖæÚUÌ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ ´Áè·ë¤Ì ·¤ÚU çÎØæ »Øæ ãñUÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ¥æ»æ×è çÎÙæð´ ×ð´ Ȥ橴UÇðUàæÙ ·ð¤ âé¿æL¤ M¤Â âð ·¤æØü ãðUÌé ¥ŠØÿæ, ×ãUæâç¿ß ÌÍæ ¥‹Ø ÂÎæð´ ÂÚU çÙØéçQ¤Øæ´ ·¤è ÁæØð´»èÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ ·ð¤ »ÆUÙ ·¤æ ©UgðàØ Øéßæ ß»ü ·¤æð âæ×æçÁ·¤ ·é¤ÚUèçÌØæð´ ·ð¤ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙæ, Ùàææð´ âð ÎêÚU ÚU¹Ùæ ÌÍæ ÚUæCþU âðßæ ·ð¤ çÜØð ÂýðçÚUÌ ·¤ÚUÙæ ãñUÐ Ÿæè Ùæ»ÂæÜ Ùð ·¤ãUæ ç·¤ âßðÚUæ Ȥ橴UÇðUàæÙ çßàæðá M¤Â âð ¥´ŠæðÚUð ×ð´ ÖÅU·¤ ÚUãUè Øéßæ ÂèɸUè ·¤æ ×æ»üÎàæüÙ ·¤ÚÔU»èÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ÖæÚUÌ ·¤è z® ÂýçÌàæÌ ÁÙâ´Øæ Øéßæ¥æð´ ·¤è ãñUÐ °ðâð ×ð´ ¥»ÚU Øéßæ ÂèɸUè ¥ÂÙð ¥çŠæ·¤æÚUæð´ ·ð¤ ÂýçÌ Áæ»M¤·¤ ãUæðÌè ãñU (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

çâh Ÿæè ãUÙé×æÙ ×´çÎÚU ×ð´ ÖÁÙæð´ ·¤è ÌæÙ ÂÚU ¹êÕ Ûæê×ð ŸæhæÜé ȤæçÁË·¤æ v ÁÙßÚUè Ñ ßáü w®vw ·¤æð Øæ˜ææ â´ƒæ ·ð¤ â´ÚUÿæ·¤ âéÖæá ·¤ßæÌÇ¸æ ·ð¤ çÙÎðüàæÙ ×ð´ â´ƒæ ·ð¤ ¥ŠØÿæ çßÙæðÎ ·é¤×æÚU »æðØÜ ß ·¤æðÅU·¤ÂéÚUæ âð çßàæðá ÌæñÚU ÂÚU ÂãUé´¿ð´ â´ƒæ ·ð¤ âÎSØ ÚUæÁèß »¹Ç¸ ÌÍæ ¥‹Ø âÎSØæð´ Ùð â´é´ÎÚU ÖÁÙ ÂýSÌéÌ ·¤ÚU Ÿæè ÕæÜæ Áè ·¤è ×çãU×æ ·¤æ »é‡æ»æÙ ç·¤ØæÐ ÚUæÌ vw ÕÁð Ì·¤ ŸæhæÜé ÖÁÙæð´ ·¤è ÌæÙ ÂÚU Ûæê×Ìð ÚUãð´UÐ

¥ÜçßÎæ ·¤ãUÙð ß Ùßßáü w®vx ·¤æ Sßæ»Ì ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜØð çâh Ÿæè ãUÙé×æÙ ×´çÎÚU ÂýÕ´Šæ·¤ ·¤×ðÅUè mUæÚUæ Ùßßáü ·¤è Âêßü â´ŠØæ ÂÚU ×´çÎÚU Âýæ´»‡æ ×ð´ ÖÁÙ â´ŠØæ ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »ØæÐ âæØ´ } ÕÁð àæéM¤ ãéØð §Uâ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ Ÿæè ÕæÜæ Áè ÂñÎÜ

Áñâð ãUè ƒæǸè ÂÚU vw ÕÁð ×´çÎÚU Âýæ´»‡æ ×ð´ âé´ÎÚU ¥æçÌàæÕæÁè ·¤è »§üU ß ÂÅUæ¹ð ¿Üæ·¤ÚU Ùßßáü ·¤æ Sßæ»Ì ç·¤Øæ »ØæÐ ¥æÚUÌè ·ð¤ ©UÂÚUæ´Ì ¥ÚUÎæâ ·¤è »§üU ¥æðÚU çßàß àææ´çÌ ß âé¹ â×ëçh ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤è »§üUÐ §Uâ ·¤æØü·ý¤× ·¤æð âȤÜÌæÂêßü·¤ â´Âóæ ·¤ÚUßæÙð ×ð´ ÁãUæ´ ÂñÎÜ Øæ˜ææ â´ƒæ ·ð¤ âÎSØæð´ ·¤æ ¥ãU× Øæð»ÎæÙ ÚUãUæ ßãUè´ çâh Ÿæè ãUÙé×æÙ ×´çÎÚU ÂýÕ´Šæ·¤ ·¤×ðÅUè ß Ÿæè âÙæÌÙ Šæ×ü ×ãUæßèÚU ÎÜ ·ð¤ ¥ŠØÿæ çâŒÂè ·¤æÜǸæ, â´ÚUÿæ·¤ ·ë¤c‡æ â¿Îðßæ, ×æ»üÎàæü·¤ âéÖæá ¿´Îý ·¤ÅUæçÚUØæ, ãUèÚUæ ÜæÜ ©UÕßðÁæ, ©UÂÂýŠææÙ ¥æð× Âý·¤æàæ ¥ÚUæðǸæ, Ù´Î ÜæÜ çâ´»Üæ, ÚUæÁæ ÚUæ× â¿Îðßæ, ×ãUæ×´˜æè âÌÂæÜ ¥ÙðÁæ, ·¤æðáæŠØÿæ âéÖæá ¿´Îý ¹é´»ÚU, âç¿ß âéÖæá â¿Îðßæ, ¥çÌçÚUQ¤ ÎÜÂçÌ ¥æð× Âý·¤æàæ àææS˜æè, Âýð× ÙæÚ´U», âæðÙê ß×æü, ·¤æÜè ÆU·¤ÚUæÜ, (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

ÕæÕæ Á»óææÍ ·é¤çÅUØæ ·ð¤ ·¤ÂæÅU ŸæhæÜé¥æð´ ·ð¤ çÜØð ¹éÜð

Ùßßáü ·ð¤ ¥æ»×Ù ÂÚU âÚUÕÌ ·ð¤ ÖÜð ·ð¤ çÜØð sê×Ù ßðÜÈð¤ØÚU Ȥ橴UÇðUàæÙ Ùð ·¤ÚUßæØæ âé¹×Ùè âæçãUÕ ·¤æ ÂæÆU

ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ »æ´ß Âñ´¿æßæÜè ×ð´ çSÍÌ ÇðUÚÔU ·ð¤ âæÍ ÁéÇU¸Ùð ·ð¤ ÕæÎ SÍæÙèØ ÚUæŠææ Sßæ×è ·¤æÜæðÙè çSÍÌ Á»‹ÙæÍ ·é¤çÅUØæ ·ð¤ ·¤ÂæÅU ŸæhæÜé¥æð´ ·ð¤ çÜØð ¹éÜ »Øð ãñU´ ¥æñÚU ÂýæÌÑ âæØ´ ¥æÚUÌè ß ¥‹Ø Šææç×ü·¤ ·¤æØü·ý¤×æð´ ·¤è àæéM¤¥æÌ ãUæ𠻧ü ãñUÐ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãUéØð ÕæÕæ Á»óææÍ ·é¤çÅUØæ ÂýÕ´Šæ·¤ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ÎàæüÙ ·¤æ×ÚUæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §Uâ ·é¤çÅUØæ ·ð¤ â´¿æÜ·¤ ×æSÅUÚU ãUçÚU ¿´Î ·ð¤ çÙŠæÙ ·ð¤ ÕæÎ ·é¤çÅUØæ ×ð´ Šææç×ü·¤ »çÌçßçŠæØæ´ ÆUŒÂ ãUæð·¤ÚU ÚUãU »§üU ÍèÐ (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ §â ÕæÚ Ùßßcæü ·¤æ ÂãUÜæ çÎÙ â×æÚæðãU æéàæèÂêßü·¤ ÙãUè´ ÕçË·¤ Îéc·¤×ü ·¤æ çàæ·¤æÚ ãUæð·¤Ú ÁæÙ »¢ßæÙð ßæÜè Îæç×Ùè ·¤æð â×çÂüÌ ·¤ÚÌð ãUé° Áæ»M¤·¤Ìæ çÎßâ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ×ÙæØæ »ØæÐ Îè sUê×Ù ßðÜÈð¤ØÚ È¤æ©U¢ÇUðàæÙ Ùð æè Ùßßcæü Ùæ¿ »æ·¤Ú »æÙð ·¤è ÕÁæ° âéæ×ç‡æ âæçãUÕ ÂæÆU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ·¤Ú âÚÕÌ ·ð¤ æÜð ·¤è ·¤æ×Ùæ ·¤è »§üÐ ¥æØæðÁÙ ×ð´ àæãUÚ ·¤è ÎÁüÙæð´ â¢S‰ææ¥æð´ ·ð¤ ÂÎæçŠæ·¤æçÚØæð´ ß âÎSØæð´ Ùð ææ» çÜØæРȤæ©U¢ÇUðàæÙ ·ð¤ Âýñâ âç¿ß ¥×ëÌ â¿Îðßæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ â¢Úÿæ·¤ ÚæÁ ç·¤àææðÚ ·¤æÜǸUæ ß çßÁØ ×æð´»æ ·¤è ÎðæÚðæ ×ð´ âÁè ×¢ÇUè çS‰æÌ ŸæèÚæ× âðßæ âÎÙ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ææ§ü »éÚçߢÎÚ çâ¢ãU àæðÚUè Ùð ŸæhæÜé¥æð´ ·¤æð »éL¤ ƒæÚ ·¤è ßæ‡æè âð çÙãUæÜ ç·¤ØæÐ âéæ×ç‡æ âæçãUÕ ÂæÆU ææ𻠷𤠩UÂÚæ¢Ì ·¤èÌüÙ ß (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

¥ÕæðãUÚU, v ÁÙßÚUè (âæðÙê ÕéÜ´Îè)Ñ ¥æÎàæü SÂæðÅ÷Uâü ÜÕ Ç´U»ÚU¹ðÇ¸æ ·¤è ¥æðÚU âð »æ´ß ×ð´ âæ#æçãU·¤ »ýæ×è‡æ ç·ý¤·ð¤ÅU ÅêUÙæü×ð´ÅU ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ×ð´ âèçÙØÚU ·¤è v{ ß ÁêçÙØÚU ·¤è v| ÅUè×æð´ Ùð Öæ» çÜØæÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ ÅêUÙæü×ð´ÅU ×ð´ âèçÙØÚU ÅUè×æð´ ·ð¤ ×é·¤æÕÜð ×ð´ ßÁèÎÂéÚU ·¤ç^UØæ´ßæÜè ·¤è ÅUè× çßÁðÌæ ÚUãUè ,ÁÕç·¤ 繌Âæ´ßæÜè ·¤è ÅUè× ©UÂçßÁðÌæ ÚUãUèÐ ×ñÙ ¥æòȤ Îè âèçÚUÁ ßÁèÎÂéÚU ÅUè× ·¤æ ç¹ÜæǸè âéÙèÜ ·é¤×æÚU ÒçÚU·¤èÓ ÚUãUæÐ ÅêUÙæü×ð´ÅU ·ð¤ â×æÂÙ â×æÚUæðãU ÂÚU ßðÜÈð¤ØÚU âæðâæØÅUè ·ð¤ ÂýŠææÙ çßÙèÌ ¿æðÂǸæ Ùð ×éØæçÌçÍ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU çàæÚU·¤Ì ·¤èÐ çßçàæCU ¥çÌçÍ ÁèÇUè°× ·¤æÜðÁ ·ð¤ ÇUæØÚÔUÅUÚU ¥æÚU°Ü Sßæ×è, ´ÁæÕè âØæ¿æÚU ×´¿ ·ð¤ ÂýŠææÙ »éÚU¿ÚU‡æ ¨âãU ç»Ü ß ÜçÜÌ ·é¤×æÚU âæðÙè ÍðÐ ¥çÌçÍØæð´ mUæÚUæ çßÁðÌæ ÅUè× ·¤æð ÂéÚUS·¤æÚU Îð·¤ÚU â×æçÙÌ ç·¤Øæ »ØæÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÜÕ ·ð¤ ¿ðØÚU×ñÙ ×æSÅUÚU çÀ´UÎÚU ÂæÜ, ÂýŠææÙ âæðãUÙ çâ´ãU ¹ñãUÚUæ, ©UÂÂýŠææÙ §´UÎýÁèÌ çâ´ãU ¹æðâæ, ·ñ¤çàæØÚU

Ùßßáü ·¤è Âêßü â´ŠØæ ÂÚU Èðý´¤ÇUâ ÜÕ Ùð ·¤ÚUßæØæ çßàææÜ Áæ»ÚU‡æ ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ SÍæÙèØ °× ¥æÚU ·¤æÜðÁ ÚUæðǸ ÂÚU ÕèÌè ÚUæÌ Èðý´¤ÇUâ ÜÕ mUæÚUæ ÂãUÜæ ×ãUæ×æ§üU ·¤æ çßàææÜ Áæ»ÚU‡æ ·¤ÚUßæØæ »ØæÐ Áæ»ÚU‡æ ×ð´ ×ãUæ×æ§üU ·¤æ âé´ÎÚU ÎÚUÕæÚU Îð¹Ùð Øæð‚Ø ÚUãUæÐ âæØ´ v® ÕÁð Âý×é¹ NÎØ ÚUæð» çßàæðá™æ ÇUæ. Øàæ ÂæÜ ÁSâè, ×æÙçâ·¤ ÚUæð»æð´ ·ð¤ ×æçãUÚU ÇUæ. çßßð·¤ ×é´ÁæÜ, ÇUæ. ¥æçÚUàæ »é”æÚU ß ×æÙæ ÚUæ× Sßæ×è ·¤æÜðÁ ·ð¤ ÇUæØÚÔUÅUÚU ×ÙÁèÌ Sßæ×è mUæÚUæ ×ãUæ×æ§üU ·¤æ ÂêÁÙ ·¤ÚUßæØæ »ØæÐ Áæ»ÚU‡æ ×ð´ ¥ÕæðãUÚU âð ¥æ§üU ÖÁÙ ×´ÇUÜè mUæÚUæ âé´ÎÚU ÖÁÙæð´ ·ð¤ ×æŠØ× âð ×ãUæ×æ§üU ·¤è ×çãU×æ ·¤æ »é‡æ»æÙ ç·¤ØæÐ ÖÁÙæð´ ·¤è ÌæÙ ÂÚU ÂêÚÔU ÚUæÌ ŸæhæÜé Ûæê×Ìð ÚUãð´UÐ

ÎêâÚÔU çÎÙ æè ÁæÚUè ÚUãUæ ÂÅUßæçÚUØæð´ ·¤æ ŠæÚUÙæ

×æSÅUÚU »éÚUÎØæÜ, âç¿ß ÇUæ. ÚU% ÜæÜ, ’ßæ§ZUÅU âç¿ß ÚUçß´ÎÚU ƒææðǸðÜæ, Âè¥æÚU¥æð ÖêÚUæ ÚUæ×, ÁèßÙÎè çâ´ãU, ´ÁæÕè âØæ¿æÚU ×´¿ ·¤è Ç´U»ÚU¹ðǸæ àææ¹æ ·ð¤ ÂýŠææÙ »éÚU×èÌ çâ´ãU ×æÙ, âéçÚ´UÎÚU ·é¤×æÚU, ãUÚU×èÌ çâ´ãU, ·é¤ÜÁèÌ ¨âãU, â´ÎèÂ, ¥àææð·¤, ÌæÚUæ ¿´Î, Âë‰ßè ÚUæÁ ¥æçÎ ×æñÁêÎ ÍðÐ ÅêUÙæü×ð´ÅU ×ð´ âèçÙØÚU ß»ü ×ð´ ßÁèÎÂéÚU ·¤ç^UØæ´ßæÜè, Ûæéç×Øæ´ßæÜè, ·ð¤ÚUæ¹ðǸæ, Á´ÇUßæÜæ ãUÙé×´Ìæ, ÕéÁü×éãUæÚU, ¿êãUǸèßæÜæ Šæóææ, 繌Âæ´ßæÜè, M¤ãUçǸØæßæÜè, ¥Áè׻ɸU ° ß Õè, °×Âè §UÜðßÙ Ç´U»ÚU¹ðǸæ, Á‚»è §UÜðßÙ, ¥æÎàæü SŒææðÅ÷Uâü ÜÕ, âñ´Îæ´ßæÜè, ÌðÜêÂéÚUæ ß ÉUæ‡æè ·¤ÚUÙñÜ ·¤è ÅUè×ð´ àææç×Ü ãñ´UРȤæçÁË·¤æ v ÁÙßÚUèÑ ÂÅUßæçÚUØæð´ ·¤è ÕãUæÜè ·¤è ×æ´» ·¤æð Üð·¤ÚU ¥æÁ Öè ÂÅUßæçÚUØæð´ ·¤æ ŠæÚUÙæ ÁæÚUè ÚUãUæÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂÚU Õ¹æüSÌ ç·¤Øð »° ÂÅUßæçÚUØæð´ ·¤è ÕãUæÜè ·¤è ×æ´» ·¤è »§üUÐ §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãéU° ÂýŠææÙ §´UÎý×æðãUÙ ß ×ãUæâç¿ß »éÚUÎè çâ´ãU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Õ¹æüSÌ ÂÅUßæÚUè ÚUæ× ¿´Î, ßèÚU çâ´ãU, ßÁèÚU çâ´ãU ¥æñÚU »éÚU¿ÚUÙ çâ´ãU ȤæçÁË·¤æ, v ÁÙßÚUèÑ Ù»ÚU ·¤æð ÁÕ Ì·¤ ÕãUæÜ ÙãUè´ ç·¤Øæ ÁæÌæ, ÌÕ Ì·¤ ßãU ¥æ´ÎæðÜÙ ÁæÚUè ÚU¹ð´»ðÐ §Uâ ×æñ·ð¤ ÂçÚUáÎ ·ð¤ Âêßü ¥ŠØÿæ ÕÁÚ´U» ÜæÜ ÂÚU ©U‹ãUæð´Ùð ÂýàææâÙ ·ð¤ ç¹ÜæȤ Á×·¤ÚU ÙæÚÔUÕæÁè ·¤èÐ »é#æ Ùð çÎ„è »ñ´» ÚÔU ÂÚU ¥ÂÙè ÂýçÌç·ý¤Øæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéØð ·¤ãUæ ç·¤ §Uââð Áƒæ‹Ø ¥ÂÚUæŠæ ·¤æð§üU ¥æñÚU ÙãUè´ ãUæð â·¤ÌæÐ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ §Uâ Âý·¤ÚU‡æ ·ð¤ ÎæðçáØæð´ ·ð¤ çÜØð Ȥæ´âè ·¤è ×ñ. ã´Uâ ÚUæÁ Ú´UÁ× ·é¤×æÚU ·¤×èàæÙ °Áð´ÅU ·ð¤ â´¿æÜ·¤ âéÖæá ·¤æ×ÚUæ-·¤æ´Ìæ ·¤æ×ÚUæ âÁæ ·¤æȤè ÀUæðÅUè ãñUÐ °ðâð Üæð»æð´ ·¤æð ·ð¤ âéÂé˜æ ÚUæãUéÜ ·¤æ×ÚUæ-âæðçÙØæ ·ð¤ ƒæÚU ¿æ´Î âð ÕðÅðU Ùð Á‹× çÜØæ ãñUÐ Á“ææ Õ“ææ âǸ·¤æð´ ÂÚU ¹éÜæ ÀUæðǸ·¤ÚU ˆÍÚU ×æÚU-×æÚU ·¤ÚU ¹ˆ× ·¤ÚUÙæ ¿æçãUØð ÎæðÙæð´ SßSÍ ãñUÐ âÚUãUÎ ·ð¤âÚUè ÂçÚUßæÚU ·¤è ¥æñÚU âð ·¤æ×ÚUæ ÂçÚUßæÚU ·¤æð ãUæçÎü·¤ ÕŠææ§üU ¥Íßæ ãUæÍ ÂñÚU ·¤æÅU·¤ÚU ¿æñÚUæãð ÂÚU ÀUæðǸÙæ ¿æçãUØð ¥æðÚU ·¤æð§üU Öè °ß´ àæéÖ·¤æ×Ùæ°´Ð §U‹ãð´U ÂæÙè Ì·¤ Ù ÎðÐ ©U‹ãUæ´ðÙð ·¤ãUæ ç·¤ (‡Ê· ¬ÎDU x ¬⁄U)

ÕÜ户¤æçÚUØæð´ ·ð¤ çÜØð Ȥæ´âè ·¤è âÁæ ÀUæðÅUè ãñUÑ »é#æ

âéÖæá ·¤æ×ÚUæ ÎæÎæ ÕÙð

çÁÜæ ØæðÁÙæ ÕæðÇüU ȤæçÁË·¤æ ¿ðØÚU×ñÙ çÙØéQ¤ ãUæðÙð ÂÚU

Ÿæè Âýð× ·é¤×æÚU ßÜð¿æ ·¤æð ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

çÕ´ÎÚU · ×èçÚUØæ §U´çÎÚUæ ×æç·ü¤ÅU ÁÜæÜæÕæÎ çÁÜæ ØæðÁÙæ ÕæðÇüU ȤæçÁË·¤æ ¿ðØÚU×ñÙ çÙØéQ¤ ãUæðÙð ÂÚU

Ÿæè Âýð× ·é¤×æÚU ßÜð¿æ ·¤æð ܹ-ܹ ÕŠææ§üU

àææÜê ÕÁæÁ ×ñ´ àææ× âé´ÎÚU ÕÁæÁ ·¤ç×àæÙ °Áð´ÅU ¥ÙæÁ ×´ÇUè ÁÜæÜæÕæÎ

Sarhad Kesri : Daily News Paper 02-01-13  

Sarhad Kesri : Daily News Paper 02-01-13