Page 1


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

2 ! pô ® ) á Z¾ £]

!~ Ý zg Å <L zy WŒ ÛÔ` ´» zŠY

:[Â x* *

[² ~Š: Ôà !* x? Z† © z

: ³¸

$à e Ô@Zi r Z·ƒ q

: À F ,

ö 6, ì 6, • 'Ñ ' ö 6, Ô Y2 000m ò sÑ ZH Z>

:xÎ T : Ñ * *

' gƒÑ Ô_ ö ) xâ

ã æ Œƒ q | i +ZB^ gW 9 zg 60

: 7

gƒÑ Ôy î * N w eâ ÔZ 99: gƒÑ _ ö ) xâ/ : í ÆY 5866476, 5866396, 5852897 : y¯ $7+­Zb &B14ÔV =g ï f gZŠS / 7571104 : y¯ gƒÑ Ôu g0 * ð sZ

7321865

gZi !* zŠgQÔf $7hÔ:{à 㠈

7232400 : y¯ gƒÑ Ôw â ,ß ] 5 0Ôx?

ZgZŠ„

gƒÑ ÔgZi !* zŠgQÔf $7ã ç Ô²zŠ„

/ / /

ì[ø7ŠÌ6, ] â £y Z~ gƒÑ ÔgZi !* zŠgQ

ò Š» Sv Z; Ôi D ~zZg Ôò O Zò sSÔµzgà „ Ôò O Zã 4


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

3 ° °Z Ý °Zv Z p

Üq†jÚö š ô†Â o ×Â Ý ¡ ŠÖ] æé¡ ’ Ö] æànÏjÛ×Ö èfÎ^ÃÖ] æànÛ³ ׳ ó Ö] hù… ä³ ×³ Ö ‚³ Û³ v ³ Ö] Ü`ÃfiàÚæànÃÛqœ äe ^³ v ³ ‘ œæä³ Ö o ³ ׳  æà³ n׳ ‰†³ Û³ Ö] æð^³ nfÞ¢ ] Í †³ œ V ð;V â zŠÃ xZú {· Z®

‚ Ãe æý àm‚ Ö] Ý çmo ֞á ^Šu ¬e

gzZb ß {Š‚Ž ,Z{z¤ /zŠ~ y Î0 *

ó ó V 6~¢ LLgzZó ó x« JÈ ZcLLy ZÆx „Õ {{z¤ /ª Ԑ ìg ^ ß Ð i *zg2 +Ð+h+% Ž Ç g™ gH ó Y# LL Z~ àCِzÁ ä V M ì»

Õ Z% Ԑ [ •

Å Šzuz³ gԐ D Zz™  k ² V ;L ZԐ D ™ wß z

gzZ D ™ 7 i *~ ó k Š Rè Ö} # .LÅ y Zv ß á Zzy ZZgz$ gzZ D ƒ

ZgøÔ7 q ç ñ Zgø{z¤ / tw q ¾ '  D Yƒ} g*} gZzÆ{z¤ /k ZV -

Ô» V zCÙ â Æ^ » Å Dá»gzZV 1!* ã q zg ÔV C¬ {zgzZì{z¤ /ZuzŠq ç ñ ~g7 Õ CÙ)gf Æ‰Ü ¤ ã q zggzZ» ó i Wz6,Lá ZzV zo j +ËgzZê ILI Æà} ( , Lg CÙ] Zg3 ZÆ{z¤ /k ZXì» V ß Zzä ™~ú Š» ä ™ :  Xñ ƒ‘ ~ p ÖZy Z6, gZ-ŠzgŠ

XÏ ƒ~g7 ~ V -{P s Üԃ:V Y„ t Õ X1 XD ~gâ gzZÈ CÙ â ' g7 ԃeŽX2

Ôb ) ~g!* zg»gzZwy Ôi» ã .6, CÙ Ônƒ:~g7 ŽH„ Õ {zX3

XzŠY Ñ » ÔŠÑ zZy â Û*  * Ô~gF ›

V C¬ÈgzZLÑ Ô3Zgu Zz» ]  Ðe $6, ] È X Ôä I zŠYCÙX4


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

4

XgâƒÐ ] Zg( Zy Zv ß Æ{z¤ /k Zžì@* ƒx¥ 6, gî ã ZzÐ] Zg3 Sy Z

ÔÑ Zzä ™~g7 NÕè Y ~ V ð;Æ\ ¬ v Zs Ü Ž D ™òú Š» gzZ7ðà ZÎ Æv ZÑ Zzä ù ÐÑ CÙgzZã .6, CÙgzZÔÑ Zz+Y ,¸ Å (

„zìJ7 , Ý» ] Zf T ä k Zè Yc e* * ƒ¢¢ » y › CÙ6, ] !* k Z

gzZÏ Š‚K ZŽ6, V ⠛y Zìk \Zœ p ì´â Å ] Zg( ZxÓy Z] Zf 6, gî DX  D Y ú 㠂7 ~ w Y Æ{z¤ /k ZÐzzÅ ~ŠNÑ Z® Ñ

» k ZgzZÔì~i !* {H gzZeZ ÛÔ^ Ñ ¡ Šã CÅ T ìŽ Z( , ¹ q-Zt

ÆV 1!* ã q zggzZV Aß Ô V C¬y ZXì* * Å g!* zg» L Zƙ¦ª(zŠzw â y Zà \ Wž@* k |7 ,¸ s f ` gŠk  @* W7¢¤ /ZgzZÔ7̼~ B ;

: ñ Yƒ¢6, Ï ñgzZr " Å

Å ï ¬g q-Zä :7gƒÑ aÆ!c * i !* ŠƱ{@q-ZLL

¥ q-ZÆy M{zž~Šq : Z"$!* ŠƱä T ÔX Ý q] â . }

 â~ º ´ñ ƒñ CÆk Z:7XìZƒÖ ~ y k ñ ƒ

» ±žc * Cä k Z âk 0 * Æk ZQ :7 Ôå :„ y k Zƒ°ðà V ;z „Ð} ug» Å k Zž` Øp ìt » k ZgzZìgZÎ ~ g» q-Z k ZQ g!* q-ZgzZðƒ:k -â Ðï ¬k Z:7 ̊Žz!* Æk ZÔ 7

ó ó X HV: Zz~ yŠlŠp» ±7 Š -eZž¶„g ñV ƒ0 * B ;Æ

( Y1999ðÑ ŽB2 9: y ßÔÏ ! !)

Ԑ D ƒ] ZŠgZzñ ;i § HHÆ{z¤ /k ZaÆV ß ZzU ß ª(zŠ

: M h™ ÐîZzs f zgq \ W{i Z0 +Z» k Z

° ß gz& q-Zä ­ZzÆk ZXŠ HƒT $¸7 -eZ» ±y ZŽâ q-ZLL

‹q-Zƙ c_ » : ~( , ¹ q-Zä T ÔÅ Ô Šæ Ðï ¬gzZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

5

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

Ôc * Š™Zg7 c_ » ï ¬Ô@* ™H¨ ­ZzÔHm ,?¯ » á ˆ ~ Õ Z% J ƙZ¨ ZÅ ±Å X q-Zà Ʊž~Š¸ ä ï ¬ˆ ÆgOZƽ ß

à & ë` ¯ ƒ Å V †Â ðƒ: ÌZgf Ôì™ ¹ nç g zZìˆá

6, k ZÔ ì] gz¢Å Õ Z% gzZ} g7Zh+' ×a k ZXÏ á Ze ™{n

ä ï ¬ˆ {â & X~Š™ áZj Æï ¬Ìm ~uzŠÅ ä Zg2 +ä ­Zz

Æä Wy {zgzZì_ƒ’ A ] !* Ðk ZÔìŠ Hï » ±žð‹~Ÿp ä W Ë%Æk ZgzZì[ ƒv  Û6, Å ±Å X ̊p{zp ìg»a

\ !* Æk ZaÆ« ™Å k ZÔì¿ u ~( ,Å ±Å X gzZÔ7g»Ã

ñ W: Zzy »± ZgvZ # çOì3g™ gH 3Šq-Z» ` ¯ Å V †ä

Í tXÏ ñ WÌ` ¯ gñ â 6, « ™Å k ZgzZÅ ±Å X B ‚Æk ZÂ Ç Ô ¶ g ~g¸n Æî XКã à î k Zä ï ¬Xà yâ g;ä ­Zz™

( 99~ ZÔr ,Z) ó ó ZƒZ9 v ¸ÐV ;z™Ö @g!* y CZ­ZzgzZÅ

s f zgq  B {^ , Y gN» V Ç Zzg» Å {z¤ /k Z\ W¤ /Z!xZ™Mg‡

: Ï N WÃ6, gî ã Zzà \ WV ÒZy %

Ô* * ™~ú Š» +Y ,¸Å ( gzZä ™ià b ) xÓÔä ™~g7N Õ X1 X CZ”Ð] x ~Šã CÅ xsZ'!* tè '

ðà " !* ã q zg gzZ¤ /zŠY Ôï ¬t%Æy z¬ ÆvâgzZ] »k,Ñ

k ZaÆä ™ y z¬ Ðy Z] »gzZÔ M h à7J -Š › * 0 ðZzg»

X2

çOÔf eZz™ 7x»É Ñ gzZt¬Ðy ZJ -Z # ä ƒ7g» J -‰Ü z Xì@* ,* 7 * ™ZŠÎ » y ZZL ZaÆä ¯y â Û , @*  à ] »7Z

Ô  D ƒ‘ > aá ZzzŠY ~ X  D ™~gY ] Zj +Ë,Zv ß t X3 øÐø× $Ãø³ øà è÷ÛønûÛôi i û³ Ú øE: ìc * ŠgZŒ Ûu Ñ * * dà \ ] Zj +Ë,Zä ] v Zw Î g² DÕø†øûø] ‚ûÏøÊø


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

6 Å k ZQ gzZG

» T ì@* ƒD » zŠY á » Šã CÅ V Ç Zzg» xÓÅ y Z X4 Xì¬ * * ™ ¿áZzzŠY ~ Ý zg

u0 * * * Æ{z¤ /k Zú ÆV -gF Ü # ŠgzZ] ÐԊ ԏ ~ } Ñ ç X5 X D ™ZŠZgZŠ™Z( ,¹ ì Z³

Cƒ¨ (¸] Ì Ü „Šžð ŠgzZ~i !* {H ÔeZ ÛÔ^ Ñ ~ V Ç Zzg» Å y Z X6 Xì@* ƒ* * ™ s ™B ;6, ª(zŠÅ xZú bß {Š‚Ñ Ý ZgzZ

CÙÆv Zà Z] ú ŠÂ  x¬~ } Ñ ç } gøZ # V ÒZy %FvŠgzZt

Æ} oÆy ZÔ,™{Ç W 0Æy Zà k ÜZxZú {zžì9  Û»Á g»

X,™ Ì6, Ðä Y k 0 * Æy Z{zž@* N C~ } g!*

[ !² Å v Zî  E ©E 8à !* x? Z† © z ä ~ Ã7 Æ] gz¢k Z

gzZÔìHv~ y !* i zŠgQà XX… ] † ¢ ] é†v Š×Ö p ‚ ’ jÖ] ± ʅ ^jfÖ] Ý … ^’ ³ Ö] ZZ

b § h ZÐZv ß x¬ž@* ƒ~ zŠgZy ‚WÀ F , » k ZžìÅ Òà ÏLZ

ìl gZ*~÷Ðk Z ã{Z +à ðà Ð[ k Zà y ›Ë¤ /ZXÙÐ

V ⠛] + Z„ gv ZX} ™ í ЬŠaÆWá Æk ZgzZ[Âè # ™{zž r

ÐnÊ ç j Ö ]± Ö æç âæ ' Ç gpô Ð Ñ ÆnCÙÃ

äüßÂä#× Ö ] o Ë Â @Zi r Z·ƒ q

$ÈZX47365 +ÅZÕ1496 [ m e Y2 000~gz Û' | 142 0 {˜Zzf


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

7

À³ þm ³ þ†³ Ïþ³ þ i

þ $à e Ôt Š™·Û ÓZ† * *Ñ ñ iZ ÿ

gzZì;g w Ze ,ï 6, 0 +ey ¨ KZ s § q-Z~ gzŠî6, k ZÆe $œ â

Å 1z8 -g Ý ¬gzZì~gY “ ) ~ Ô Å ] àzª(zŠè g¬gzZ*Šñ ZŠÎ ð +ŠgzZe $Z@㠁Ws § ~uzŠgzZì3g¯ á Ó è "à y¨ KZä V pw È " k ZÅ VÍ ß gzZì;gƒ†Ÿ ZV z‚ Û Zi zg~ pŠÄ °gzZð²Z" gŠ Ï ZÐ » s zcà GgzZ” ” Gà s zcX ìgY G s p¢™VZ{Z +à ÐA g

) ¤ ZÔì;gYH7 ~ \ zgÆ<L à ® )$ ® +gzZ©  à u Ñ Ôì;gY c * Šx* * „z: L Ç» T ìgzi »] c * ©( Å ] c * Zzg gzZðZgWƒ ( Å ]9

: åc * â Ûy Òä ] * ™  юì

˜ fÏmàÓ ÖæŒ ^ßÖ] àÚ䠈jßm^ ] ˆjÞ] Ü×ó Ö] ˜ ³ fϳ mŸ ä³ ×³ Ö] ហ(Ÿ ^`q^‰æ¨ … Œ ^ßÖ] „íi] ^ÛÖ^ РfmÜÖ ] ƒ ¬Êð^Û׳ ó Ö] ˜ ³ fϳ e ܳ ׳ ó Ö] ù• œæ] ù–øÊ( Ü× †nÇ e ] ( zâ 0Zò ) XX] ç× ç× çjʪÊ] ç×òŠÊ à Dƙ ] ¯ à Yf ÉÇ á7á Ï gÏ ÐV Í ß Ã D\ ¬ v ZLL

B ¯xâ SCZà xv ß Â Ð  g7~ *ŠYfÇZ # ž©Ç ñ VZ

Ð V ƒ{Ze̊p{zÐX Ð ,™ gŠ™} :,Z6, ¯Å ª(˜ŽÐ w DZËZe Á–

ó ó Ð ,™ {ZeÌà V zuzŠgzZ

Š á gZ µ 7Z ì ðW ~

_ Z÷

!é ÆV 1~ s ¥ ÆV ¨ Zi

Ɣ Å U* gzÆ[ZøzŸ ažì³ » „zÂ Ä °~ } g!* Æ+ŠgzZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

8

i zdxÓg*Šz‰~ s ä z:ZgZgŠÉ 7oÑ / ‡gzZg£m {ðà a aÆä ƒ^ ,à 6, # Ö â ZÅ K „s ä zm º gzZ f e, $Je V c * gz$

CÙ ª s ™ÔÇ ñ0 * ú {Ñ ç Ž~ # Ö â Sz] ŠªÅ VÍ ß ,ZXìCƒ° » Ü ÁÆ46, ë gzZðÙW* * ÐxsZ‹ c * ŠIÔ~ŠNÑ Z® ~ k Zžì

bß {Š‚{óÅ V zi !* {H gzZV zg2 gZŠ*Š~ {Š6, Æ+ŠgzZÐV ƒV c * ú

„ gè ÈÇ È™ gJ Š\ zg Z {zXÏ ƒ6, ª(zŠzw â Æy Zñ OÅ ] y %WÅ xZú

Ô~ ] gß Å l z Ûj +Ëzï ¬Lñ ƒD ZhZtZè » m ïÆy ZgzZà ›{Š‚Å y jzð R» V Í ß ~ \ zgÆw ‚z‚ » LgzZ~ ^Å i ]à gzZ› 0 * L

: ì~g!* › á  gZÔÐ  gD ™ s ™Ìª(zŠgzZÔ3ß Ìy ZZÔD ™ ] g¸Ì öÒöªnøøÖ á ^føâû†% Ö] áøçû× æ ø…ô ^føuûŸø] à øÚ ø( ] †÷nû%ôÒøá$žô] çû³ ßö³ Ú ø à ø³ mû„ ô³ Ö$] ^³ ãøm%œ^³ mø™ ô #Ö] ( 2 4: / pZ) — ä ô× Øônûfô‰ø à ûÂøáøæ û‚% ’ömøæ øØô›ô ^føÖû^eô Œ ô ^ß$Ö] Ùø] çøÚ ûœ

j§ ^ , Y* * ÷zgŠz° ß gzZgZh+ú ŠÆDй !ß Zzy ZZ} ZLL

ó ó  ÈzgÐ{Zg Å v ZgzZD 3w â »V Í ß Ð

¢6, ] x Å ] ] Ñ» è Ø ggzZ[ Šv ZÎ y ›{zp

ŠÎ Ôª(f z] ³ Ôì\ ¬ v Z´â » y v zœ Ôìž{ » v Z( Džì

»ë Å VÍ ß {zÔìÑ Zzä ™« „z¼ƒ & ŠÑ zRzw â Ô~gF z¡ ÔV c * i z ÅgzZV z¤ / zŠY ÔV Ø z Ûj +Ë{zÂ ì ZzÐ] Ñ qÆw

„zgzZ´â

Ï ZXD ƒ7gë /~ d ¤ $ Û Ä ZŠÆV ñægzZV C¬á Zzô 4 u {?V ð0 * gzZy vzœ L Zà VÍ ß 2 Zs î â } gœgzZk Z£Zo:ԟ ^' , CÙ{zb §

@* ƒ6, ] Zf Å r Z„ g v ZÀ  gzZ z½ ԊO Z» y ZÉ B7´â » k,¼ : ì] ~t› á gZԐ ¸Ì] x

ã Zgâ Å ] Ym CÑ Z¦Xì

†v Šiæœ (äÖ àãÓ iæœ àãÓ iæœ (äÖ †³ n_ ³ iæœ †³ n_ ³ ià³ Ú^³ ßù³ ڋ ³ nÖ (. Zì ÎZ9) äÖ †v Šiæœ


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

9

* c ä ™ zŠYgzZÑ Zzä Y k 0 * Æk Zc * ‚ » ÔÑ Zzä Zd c * % ïw à LL * c â ÛÌ  tä ] \ MgzZ'

ó ì ó7Ð~ ëÑ Zzä Zz™

o × وޜ ^Ûe †ËÒ ‚ ÏÊÙçÏm^Ûe ä΂ ’ Ê^ßâ^Òæœ ^³ Ê] †ù³  o³ iœ à³ ÚZ (. Zì ÎZ9) " # ‚ Ûv Ú

ë gzZ,¸ Å w ÔÑ Zz¶Šq : ZÅ V zq{æ7 ) s Z² ˎLL

Å k ZgzZŠ Hk 0 * Æò æz‚ » gzZ( Ñ Zzä ™{Ç MÐk Z?ìH~

ó ó * c Š™ gïZ» ~·è < Ñ ä k Z Š&¤ Å V  !*

XCƒ7w J i ú Å ¿ ,ZJ -i zg:ežì~ e $Zzgq-ZgzZ

tÆ} Ñ çgzZì6, ` z² Z® Š{z(» ~¤ /zŠY V ˜~ ¢q§zŠ

V â Z0 +{gzZä ™ ] g¸Ã y jzð R( áZzä Zz™ gzZä ™ zŠY) Ԋu * * ç {ZpÍ Ær Z„ g È Ç ÈV ;z g» ½ z^~ ä ™BŠY zŽ ~

b &ZÆw qZzZ +Æy ZgzZä ™ {Ç MÐ] Zçy Zà M¨ + KZÌt * * gzZ

x? Z† © zînŽÖ ] è× n– Ê Ð~ # Ö QÈ ;Zpí 7ZԐ ¿Ä ¤ / u gzZV  á à c $fÖ] …] † ¢ ] é†v Šù×Ö p ‚ù’ ³ jÖ] o³ ʅ ^³ j Ý … ^³ ’$³ Ö] ä V M  Ìä#× Ö ] ä¿Ë uà !*

[ÂtXìðâ Û ðÉ  Zg ~ ‚ 9Å VÍ ß ™ É[ÂÆ gzZì Y ð•SÜ

~ Ý zg Å <L z[Â Ô | Å zŠY ä V rZ~ X ìŒ6, V ”J W

Z Å zŠY Ô4 Š¿ » y ZÔ~ e ÆzŠY gzZ| Å ] »Ô¬ » ~¤ / zŠY

î XÐk ZgzZ` ´¦ Ñ » zŠY Ô] ZŠgZzñ ;i § Z ÆV z¤ / zŠY gzZ'gß XìÅ c Ý q § 6, ] ¬ç ñ ëZ‰ ` ´» k ZgzZ| Å +ÃÔj § Æ $ ä ;gE-Üæ åà @Zir Z·ƒ qx(§ŠZ' , Ôì~ y !* i !² [Â Ý Z (» k Z~ ñ Zc {} ( , Ðx* * Æó ~óÝ zg Å <L zy MŒ ÛÔ` ´» zŠYLL

v ZXìHëZ Ûµ ñ » ä ™{Š.Zn Æ] Z| y ZŠzŠgZƙ 7À F ,zŠgZ t§Y ‘œ n Æy ZÐZgzZñ â Ûw Jà  Õ [k ZÅ Wá z³¸ \ ¬

!} MXñ â ÛØ % =  Å ä ™ Ý qðÉ ZgÐk Zà k ÜZÂZú gzZÔñ ¯


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 0

k ³‰ þ †³`þÊ 3 7

Wá ¸ ²

tŠ™·Û Ó Z† * * Ñ ñ i Zo½

14

(ë Šg!* ) 'i R) l

18

w ÍZT) l ä ’ u ¡`µ

20 21 23 27

p°Å H

b ‚z‰ÆV z¤ / zŠY c ä ™ Ý q[Œ Û »y -

~ Ý zg Å <L zy MŒ Û' zŠY Vä ’ u ]†‰ æ bÑ Š6, ŠŽzÆvâgzZ] » bÑ Š6, ŠŽzÆzŠY

31

[ZŽ» k ZgzZn Z‹ Zq-Z

34

w Z¸ RÆYf xlRÅ zŠY : ä ’ u ]†Š n i

39 41 41

xlZÅ zŠY q-Š4 ,Æ~i Zgxâ S

xlZÅ zŠY q-Š4 ,Æá Zgxâ Z # Ÿ zq-Z0ÆzŠY Ä lR s

ä ’ u ^ã i ç2 43 51

j § Æä ™ ¢qà ] » V *¶ KÅ +Tà /zŠY ¤


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 1

¬ » zŠY~ < Ñ Vä ’ u 7 ]ç3 Þ^µ 53 57 58 58

ê » < Ñ 0Ƥ /zŠY

?ìYY HÐzŠY ` ´» ŠzY H ?ì„ & gŠG D » zŠY H t Û~ {7gzZ# Ö Z™ ÔzŠY

h » zŠY V ä ’ u ^9 ã 2

60 61

&¸H

62

] â ´Å &¸H

63

?ì@* Yƒù&¸H

63

` ´» &¸H

70

ä %i Æ` ´

79

›H

80

] â ´Å ›H

81

[òZgzZ] ZW ,Zz QƛH

82 83

: n« Å zŠY

: n~uzŠÅ zŠY

›H ^ ,Y

:%i » k ZgzZ` ´» ›H

84

] â ´Å k ZgzZÇH

86

:%i gzZ` ´» ÇH

87

] â ´Å k ZgzZy †H

88

` ´» y †H

89

ä %i Æ` ´

: n~Š Å zŠY

: n¶a Å zŠY


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 2 ` ´gzZ] â ´' w ¿H

: n,v0 * Å zŠY

93

] â ´' n Z% ZH

: n, ‚Å zŠY

95

ä %i Æk ZgzZ` ´

90 91

98 99 100 101

` ´gzZ] â ´' Iß ZƒH

£6 ZH :%i gzZ` ´

] â ´' ÜZe › z» ¥~ ~Š á

: n” Å ŠzY

: n,^ MÅ ŠzY : n,â Å zŠY

102

:%i

103

] â ¥ ëZP 0ÆzŠY /

106 107 110 110 111 112 113 114 12 0

zŠY» l ÈÐq )Vä ’ u 7 ]çi ^‰ j§â Æ` ´

t Û~ ~gz$ Ò gzZ~Š% * * ÔzŠY

` ´» ~Š% * *

* * ƒŠÑ zR. Þ ‡* * gzZ6Ý !*

` ´» 6Ý !*

` ´» w Z4 ,Zè )u ®

Û ZD+ï ôSn Æv ÐzŠY /

:%i » ` ´Æq )¶È


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 3

+ÃVä ’ u 7 ]çã :  $

12 2 12 3 12 4 12 6 127

bÑ Šã MŒ Û6, |@* Å +à $

bÑ ŠÆg $u 6, |@* Å +à $

w Z¸ RÆYf' ?ìCY µ ù$ +Ã

t Û~ Š gzZ$ +Ã

ì$ Ë µÃ y¨ KZ$ +û ] »

12 8

` ´» $ +Ã

13 0

ä %i ] Yíq

13 2 File H:\A013.tif not found.


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 4

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

ë ŠT) l ð^nfޟ ] Í † œ o ×Â Ý ¡ ŠÖ] æé¡ ’ Ö] æ(ànÛ³ Ö^³ ó Ö] h … ä³ ×³ Ö ‚³ Û³ v ³ ֜ ‚ Ãe ^Ú $œ ý ànÃÛqœ äfv ‘ æä֝ o × æàn׉†ÛÖ] æ ðM~ gZi !*XXá ^_ nŽ Ö] æàrÖ] àÚá ^ŠÞ¦] èm^³ ÎæZZ[ ~÷ÐZ #

q-Zd $k~ ˆ Ü ¬ ÆV z¤ /zŠY k,Ñ žåH{°zä ~ Ô~ k ZgzZì ž ìg ï oè= ÐV ” ò sZ} g‚¹ Ð‰Ü zk ZXÇ V [ w '~ V ñ » d} uzŠFy ZgzŠk Z~ ² XV z™å ¢ à x» k Z~

° »Ã k ¨æ ~ y *k ZÔ¶Ìö gD+Å y *Æ}q-ZÐ~ X Ԋ Hƒ

ˆ Æä ™ :g£~ y ZgzZä ™¦b Ñ Šzw Z¸ RÆYf è YìC7 ,* * ™ œ

{Šc * i * * ™r gà ‰Ü zn Æx» k Zžå&~ gzZì@* ƒbŠßF ,Ã Ý 9

ƒzás § Å D´Šy ZŽâ ²~ ä â i Æ~gZË ò sZ6, gî m {XìëZ Ñ Ze :6, 5Zg ÆD 7ZgzZñ Y ~Š:z s§ Å y Z¤ /Z~ ,ZԐ ìg

´ŠŠã CÅ T ~gZgŠ+ZgzZԐ M h| ( ,s § Å V kvÅ ' h{z • ñY

XìCƒd $Œ Û {Šc * i ƄZe ԃ:6, ú1™Å x© R

6, gZÜ ZƜ /Z% Æ® ) á ZzígzZoèá Zzä MÐV ” Š¼ ë@*

Æä ™e~ | 1408 ~ çOÔZ7 , Üïn ÆK MF ,Å [ k Z‰Ü z¼=

Ì ñ :{ à CZ ä ° `$ +¬ 0 / „ & zŠ q-Z V ŒÔà ) (l n

Ï ZXŠ Hƒy ‚Mx»tn } ÷b § k ZgzZc * Š™ áZj } ÷~ ] uÅ â / ¤ 8x» Ðg" Zh+”= Ã7 ƺ Å ¢ ‰Ü zgzZè[Âtä ~ y ZgzŠ Æ] ¬z ÛgzZÜ ÁLñ Lñ n Æ] ¬ç ñ ëZ[Âtq-Š4 ,} ÷XZ7 , ÆV 9¨ (¤ gzZL ZžŒ7ƒ & oä ~ è YÔì# â Å wß Qn


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 5

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

XV ß ï‰Ü z{Šc * i Ðk Zn Æ[ k ZÐ~ ‰Ü z

„° gZD ÙMÆk Z~ V ¸ðZ’ZžåH » [ k Zw q ¾

p Ôìc * Š} Šx Zä ~ ÐZå ó f } ÷x» Žž1™ä ~ gzZ‰ ƒ E ¹ = Ð{) z[ ç . ÅZgzZ] ,Z4 ZÔ÷ZÔr Ôx á Ô´˜ šÔ[² ~Š: Ô^

zÐ ÆV å FÆzŠY {z´ÆV î “Œ ~ X Ôñ ƒw ß ñ oè} g‚ ¦ Ñ Æ` ´ÆzŠY {gà è ~ [ÂžåŠ H–~ y ZgzZԸ̮ d $¾

6, k ZÔìÅ ‚ Ëà V É % } g‚¹ ä \ ¬ v ZÐä ™ ¿6, V h§ XV ƒgZ¦/ ]„ » \ ¬ v Z~

y ZŽâ q-ZžìtžÜ» T Ç á È 7â {zZƒc * Mп Z% =

¼ » [ k Zä y ZŽâ # Ô¸D ™c Z * ¯Ý Æ$@* q-g!* V â Å k ZgzZ

pc * Cà V â K Zä k ZX D ™ x» » „Ze{zžZƒx¥ ÐZ J7 ,z

7à x» k Zñ ƒT g ~ y Z{zn k ZÔå g r t» y Z~ V Í ß è a Xà ™ /  E™ hg à x» k ZgzZ‰ ƒv ~ à} uzŠ{zçOÔ¸M h hg

* c Š™^à V z¤ / zŠY ä [ k ZžŠ H–~ X ñ M Ì,Zoè¼

D ™` ´)gf Æy MŒ Û {zž¸D ™Hòú ŠtŽ¤ / zŠY {z6, gî m {Xì V z¤ / zŠYgà è ~ [ k Zä V Í ß Ô¸i !* {H gzZ¤ / zŠY {z~ | ² Ԑ

XV ƒ@* ™ZŠZ] » v Z~ Ì6, k Zԉ µ +Tê Zg¯ 7Z{z J7 ,à ] â ´Å

ˆÅ W 6, V  !* ¼gà è ~ [ k Z~ X AÌ,ZoèP gzZ

n ÆV ß Zz™ g zZðƒÙ p¹ = ™ |7 ,à oèy Zžìt| gzZÔ¶ Ì[Z~ gzZÔìHw J ä ~ à ÃÅ y Z~ V  !* ° » gzZÔÅ ¬Šä ~

y z¬ Ð} uzŠq-Z~ e Æò¾gzZntè YV ƒ~ gOZÅ oè,Z X@* ƒ7u 0 * Є@* à gzZtx» Ìðà »y ¨ KZXì


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 6

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

'!* ~gz¢P

Ôå ŠŽñ ~ V xi +Z¬{zgzZìc * Š™ s v.¼Žä ~ Ô~ c i +Zk Z ( 1) Xì1™q Žg ä ~ Ðk Z

~ 7ZÔ¸‘ 6, gî L Zä ~ Š°ŽÆ{) zg» f R~ V xi +Z— ‚ ( 2 ) XV ƒ[ ™q Žg~ Ðy ZgzZìc * Š™ s v.ä

ðM ~ Lgâ ¬ž² ¼ ÌZÃgzZá‚g vŠP 6, q ç ñ ÆzŠY ( 3 )

+ZÁÂ¼É XìŠ HH¦Ã qß g zZ9gzZ~( , Kg CÙ~ X Ԑ

¶È~ [ q-Z6, gî Æw VÔì@* Yc * * 0 LÞ ‡CÙ i ~ X  ðM Ì

q )Q ÔB Én Æs * * à ] c * M V #žìŠ H–V -` ´» q ) y Z¬Ðä Y ~ x×Q ÔÇ ñ Y^ I zŠY » q )l ÈÐk ZÔ,™

Å y MŒ Û b § k Zž7x¥ à ³¸ Æ[ k ZHXB Ze S à ] c * M

Æ[ k Z{zžðÎK-e Å D¨ (¤ q-ZL Zä ~ ?ìCƒÂ ÐZä D¨ (¤ çOXì7„ & gŠ¦/ CÙ* * ™( Zž} Š™ gZŠ¸ à ³¸

» ¶Š™s v.ÐZ~ c i +ZŒ Zä k Z H{Ç M ~ } g!* Æk Z

~ } g!* k ZJ -ÌZŠŽz!* Æä g¦/ ž² {Šc * i Ðw ‚q-Zp ÔH{°z

ìxi Ñ n Æy ›CÙÈ Ðà +Zn k ZXH7¼ ä k Z qðà ™ hg à <L z[ ä V rZž,™ Ìòú Št5 ¸ Æy Zp¤ /Z ¦Ã V 1 y Z~ h+ á  5 ‰Ü z= ¤ /ZXƒH:( Zä V rZ² Ôè7

\ ¬ v ZY á y ZÔÇ V z™ h+ŠF ,~ i Z0 +ZdÅ y Zƙ

 D ™„Zz6,Ñ ~ e Æ` ´ÆV  gú n çFžìŠ Hc * C= ( 4) D ™` ´» y Z{z  CM k 0 * Æy ZÆxø%gzZ{Š6, " {zZ # gzZ X’ e㠙 « ™K ZgzZ’ e* * geÐv Zà n ç ,Z' 

{zg zZì3g ¯& à ` ´ÆzŠY ä n çFžìŠ Hc * CÌt= ( 5 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 7

] | ~ e k Zg zZ D ™` ´„6, oÑ Å 5ZŠZÅ ¶ g m {q-Z

Hy Ò~ [ k Zä ~ &  D ™ ™ f ?Š§ g $u Å ñ1Z G

žì] !* âZ¡  ~ k ZX7?Šðà +Z~ g $u k Zè Ñ qÔì » y ZQ gzZc * Š™ gïZÐä ™~i Zâ y¶ Å xñ Z™ / ôP Z # ä \q-Z ä V rZgzZÔHxŠÐZ6, oÑ Å œ hä G ñ1Z] |  H7 Š , gF gZŠu

( 1) ] |Î ÔZƒ7„ & gH{zJ -Z #c * Š7¼Ã ñ1ZJ G - ‰Ü zk Z

X6, gî Æcž:Ôå ÐzzÅ gïZÆy ZÐ~i Zâ y¶ c_ » G ñ1Z

)gf Æy MŒ ێñ Zz™` ´„ ÐÒçgÇ Ì6, {zž’ eà ! % ( 6) * * M 7~ Æð ŠÆV zÈ AÅgzZ] * * ´Z~CÙ ª ÐZgzZԃ@* ™` ´

X’ e

sÜ {zžìtà ~÷n ÆV ß Zzä ™` ´» {) z] »gzZzŠY ( 7 ) >% ÆxZwž³( , :ÐM ÚZ~ k ZgzZ,™ g( Z` ´! i§¦ Ñ XN Yƒ

ìeÔÇ:ñZk 0 * ÆÒç ÐZ{zžì~gz¢n ÆxøÆ] gú (8) ] x™ Zw Î g gzZìxZw * * ™( ZV Yԃ:V Yy ¨ KZ( Z( , HÒç Y XìHIõf G4µeB ‚Æ] gú xø) ä

yZ~gøgzZÔìhÈ ÒÑ

ZgøžV ƒLe* * C~ Ô~ y %M gzZ

. _Æj § Æ( É @* zxZ™ / ô) G™x 3Zg ZgøgzZÔìÞ Zñ Ÿg

x¥ ] !* <L z[ ½ Üðà Ì& ~ [ k ZÎ Xì* * CZà <L zy MŒ Û k ZÅ } È\ ¬ v ZLLžì~ g $u gzZÔ} ™ à = {zž’ eÐZƒ

ó ì óLg @* ™ Šæ Å ð¸L Z{zJ -Z # ìLg @* ™ Šæ -‰Ü z J

ànÃÛ qœäe ^v ‘ œæä֝æ‚Û v Úo × ÂÕ …^e æÜ × ‰æä× Ö]o × ‘ æ

| 1417 y @ ( Œ ^f 骎 ßÚ à !* x? Z† 0 © z


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 8

Ù æù]Ä f› ä ڂÏÚ : ˆ ÆxszŠzgŠ6, ] x™ ZÁÎ ggzZzz£ Å \ ¬v Z

" gzZï zc » X ìÐ~ ] ¬ç ñ ëZy Zq ç ñ » zŠY

} gø6, gî i zŠY è YÔì~gz¢n ÆYf* * ™ˆ Ü ¬ )gf Æ;@* z

ŠY ] Zg y Šá +ÆV 7 $ zgP ¤ /zŠY gzZÔ슎ñ Ði Z0 +Zg7 ½ ~ V zÑ ç wß zÐV Í ß gz6, ay ZgzZáZzy ZZgz$ {zΠԐ ñ ƒÒ 6, ä ;

2~ [Z± ÆzŠY 7ZgzZ n pg  ÐV Ç ¸y ›L ZŽ D ™ X D ™ kC l p™ NŠ

0Æ] * * vÆk ZgzZ} çÆzŠY {zžì~gz¢n ÆYf

gzZh Æk Zv ß ž@* ,™` ´Ðj § ¦ Ñ » zŠY gzZÔ,™ gZŠ¸ à VÍ ß Å Mg‡L Z~ Ã7 Æ] gz¢+ZÔ,™ :cg » V z¤ /zŠY n Æ` ´

[ K ZI w ‚geÐy Zä ~ » T V ƒ;g ™7 [ t~ # Ö} .

Å ò ŠMDÁ q-Z[ÂtXåH{°z~ XXá ^_ nŽ Ö] æàrÖ] àÚá ^³ ŠÞ¦] èm^³ ÎæZZ , gF Ð|@* 7 Å k ZgzZzŠY y › žìtÑ

ëZ» k ZgzZìÒÃ Ï {Š‚

ž@* Ù` ´ÐV h§ ¦ Ñ »$ +ÃgzZŠ b § Ï ZgzZ»V Í ß á Zzä Y

{n à +Æy ZŽ,™ Z Ì6, Ðä Y k 0 * ÆV zi !* {H gzZV z¤ / zŠY y Zv ß X ï Š™ [Zy %à ] Š„Å y ZgzZ

: ìH„~ V ”J Mä ~ à [ k Z

ÆV z¤ /zŠY n Æä ™ Ý q[½ » y - Ôp°Å zŠY: z ª

b ‚z‰


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 9

à ŠŽzÆ] »gzZzŠY ~ k ZÔ~ Ý zg Å <L zy MŒ Û zŠY: z ZuzŠ

XìŠ HH"$U* Ð<L zy MŒ Û xlZÅ zŠY : z ZŠ

i § CÙÔj § J MÆV z¤ /zŠY n Æä ™ ¢qà ] »: z å a

Xn™ :¿6, j § k Z¿ ðà ™ |7 ,à [ k Zž@*Š HH7™ f 6, gî å ¬ » zŠY ~ < Ñ : z V Zv 0 *

Æ` ´gzZ` ´Ô] â ´ÔxlRZ Å zŠY ~ k Z: h » zŠY: z Ù

X ‰ G ™ f ä %i

v ÐW ,ZÆzŠY ~ k ZÔ` ´» k ZgzZzŠY » q )¶È: z V Z ‚

X ˆÅ ™ fÌ Û ZD+ï ôS~gz¢P n Æ ` ´» k ZgzZ|@* Å +Ã: $ z V Z^ M

gzZáZz"7 , Ôá Zz™ Æk ZÐ[ k Z\ ¬ v Zžì¬Š~÷

& V ƒgÇ Ô » ¬ŠÐ¿ ,ZCÙ~ gzZÔñ à{Z +à à ázä ™ íÐZ Xà{Z +à Ð[ k Z~÷

à \ M Ì] !* Ž~ [ k Zžt{zgzZì~gz¢* * ™ Òq-ZV Œ

~÷X,™ ¿6, <L z[ÂgzZ,gâ } Š6, gZ-ŠÐZƒx¥ <L z[ ½ Ü

Ô} ™ {Ç M0Æt~÷= Žñ â ÛØ g6, y ¨  KZ,ZCÙ\ ¬ v Zžì¬Š

~' , Ð] !* +ZCÙ~ X} Š™b &S~ [ ~÷ V ƒ:{0 + i ~ ¤ /ZgzZ

= ŠT ìÅ Òà Šb &ZJ -u K Zä ~ ԃ<L zy MŒ Û½ ܎V ƒ

XV ƒ@* ™  z½ 6, Ï Z~ Ôì~ B ;Æ\ ¬v Zs Ü

o Ö^e Ý ¡ ŠÖ] ‚ f àe ‚ nu æ

| 1411u gMZy pgB 14' ~tè K Ôu gIR zg


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

20

p°Å H Ð g±Z~½ ' H

ä Yfp°Å T ìZƒw EZ» †vû‰ô~ y !* i !² n ÆzŠY

: ìÅ V-

@* Y HÝ q[Œ Û » y -¬~ T ì¿{z†v ‰LL: ë & n×Ö]

ó Xó ìCY à Šæ Ðk ZQ gzZì

» ¶Š¢ Ð| Å k Zà qËÝ ZgŠ†³ v ³ ‰LL:  ë p †³ ⇠¢ ] (2)

# (¤ Z / zŠY) w ‚LLž ˜ñ ƒD ™y Òä Šk Zgà 0ZgzZ

ìx* *

* c Í Â ì@* Ñ t‚™ ØÐ| Å ? k Zà qËgzZì@* ™ 7 ™¯hà ë!* (3 )

Xó ì óꊢ Ð| ´ŠÐZ{z

tžì3g n k Z†v ‰x* * » zŠY ä V 1² Lž L ì~z% ÐÈ ¬0Z ( 4)

Xó ì óêŠw $ +~ ~gF à 4gH

hà ë!* H óž L ìtw ì» x¸ q-ZLL:  ë 0Ɔ³ v ³ ‰k gà 0Z ( 5)

Xó ì ó* * ™ 7 ~ ^Å

Šã CÅ T ì@* ƒ{zH óLL: ìV -p°Å H óL~ ¼ n‰çÖ] ܳ r³ ó Û³ Ö] ( 6)

Xó ƒ ó q-g!* ð•ZgzZ"

¯] gzp¹ à q˞ìt†v ‰LL:  ë ¼ nv ÛÖ] ¼ nv Úè #™ r (7 )

XN Y {g™ ƒy ZªÐk Zv ß ž@* ñ Y H7 ™


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

21

~ b ˜ ZÅ < Ñ 'H

: ìˆÅ Ðb § k Z¼p°Å H óL~ b ˜ Z¦ Ñ

:  ë ~i Z° Z+­Zõxâ Z

» T ìm º B ‚Æx» k ZCÙ( zŠY) H óL~ s ² Æ< Ñ LL

k Z„Šžð ŠgzZñ Y H7 ™ ØÐ| Ý ? ZÅ k ZÐZXƒ— L : (8)

Xó ƒ ó V c * ú ~

: ëÏ Y Z) ZŠ 0Zxâ Z

–c * Ñ 1Î ìx* *» p ÖZgzZŠzgŠxš,ZgzZV ƒ¤ /+Zó ó zŠYLL

,O=c W * w Šc * y$ +» ¿ k ZÐT } ™ ¿( Z¤ /zŠYžtc * Ôñ Y

ó ó X ƒŠ°* * ™ zŠY 6, T ñ Yƒ

ÌgF ÔìYƒÌO¿ ðà ÐzŠYçOÔì‚ rg W ,ZuZzzŠY gzZ

y xgŠÆ~ç 0 + z{zŠYÉ ÔìYM Ìb %¬Ð[Œ ÛÆ~ç KZgzZìYƒ ( 9)

X̛gzZìY™Za Ì] Ð ~ w ŠÆ} uzŠq-ZgzZìYw Ze ÌðZ] . : ë ò ³ 0Zxâ Z

ù S~Æ ÐT ì@* ƒ“ '% Ðf ÓzW ,ZÆ× — ZzgR ó zŠYLL ( 10)

ó ó X  CYƒW ,O

ìx* * » } @çq-Zá Zzä ƒy xgŠÆy -gzZ¤ / zŠY †v ³ ‰n ¾

~ á +Æk Zy -gzZì@* $ ™ [‚gZ»gñ ZÉ Ñ gzZxZw¼¤ / zŠY 6, ¯Å T

Xì@* ™Zg7 à ] ]_Æk ZgzZì@* ™ Šæ Å / ¤ zŠY

j § ‰ÆV z¤ / zŠY nÆä ™ Ý q[Œ Û »y -

ÆV z¤ / zŠY n Æä ™Ý q[½ » k ZgzZä ™è Zg à yÐV î *L Zà 0 ˆ y MŒ Û n ÆÑ

k Z¤ / zŠY ‰çOԐ b ‚zZ

‰ Ԑ ˜ÐÏ n à ] c * MÅ ˆ y MŒ Û ‰gzZ D Y~ sZš M™ |0 +!*


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

22

˜6, V ”­ÆV î * 0 L Zà ] c * Mã MŒ Û ‰ Ԑ ˜Ðy pƬ 7Z å ¼gzZ _7 ,i ú Æç z%¼gzZ ˜tZà Bà >gÎ / ¤ zŠY¼Ô

D7 ,* * ™%f gâ Y n Æy - à V z¤ /zŠY ¼gzZ T g ~ "$» è ª( q Špà T ì@* , ¦ 6, ( +Zà 7 gâ Y {”%f gzZÔ%ñ7 , v Zp Ì{zgzZ

Xì@* ™ ðy -

K Zà ‰gzZ D ƒ¥ # Ðy ZgzZD ™{>à V zg*¤ /zŠY ‰

rp ÖZ,Z~ y !* i ~uzŠË{z´Æ!² à ¼gzZì@* ,* 7 * ™* * i Ðe c * V â X D Y ñ 0 * ã ç t¬~ X  D 7 , Šæ Å k ZQ ì@* Zz™ xZw ðà ¬Ð¤ / zŠY y -žZƒx¥ Ðk Z

» k Z{Šc * iÚZy - ÔÇ } ™x» t¬ Z( ,A ¤ /zŠY çOXì@* ™# Ö} .gzZ

/ ¤ zŠY Z # gzZÔÇ } ™~¢ ~ ä ™Zg7à ] ]_ Æk ZgzZÇ ƒgZŠÎâ Û 

Å k ZÌy - ÔÇ } ™„@* à ~ ä Ñ Oà Vñ » t¬ ñ ƒñ CÆy -

,Zy -gzZ¤ /zŠY Î XÇ ñ Y0 y â Û*  * » k ZgzZÇ ñ Y u gÐä ™ Ö} # .

ËZ # \ M gzZԐ X~ : M „ 6, ä ™ã â Û*  *Å \ ¬ v ZŽ ¶‚ Ï V ƒx¥ „ & gŠG '!* t~÷à \ M ÐB Šs § Å } n Ƥ / zŠY

Xƒw Š!* {({zc * Í ì@* ƒZƒc * YV -Zƒ0 +Z» ¬6, } n Æk Zè Y

N0 * gD» à qV 1i ÐZG  V ƒ… Y Ðd $Œ Ûà / ¤ zŠY Ë\ M¤ /Z

’Å yj ÐZXì@* ƒ[ Mß Ð\ M L Zž©ŠÑ zZK ZÔ~ç K Z{zXÐ Zj +Z9 zÒ Zà V ”~ç Æk ZŠpy -žtŠZe 6, k ZgzZCƒ7‚

X ï Š™Za ] à %Zh+”y xgŠÆy ZgzZ T g ï Š ( 11)

žä ] + Z„ gv Zìc * â Ûs 

— ^Ó÷ ßû•ø è÷ŽønûÃôÚ øä üÖøá$^ôÊøpû†ôÒûƒô à ûÂøšø †øÂûø] à ûÚ øæ ø™

ßÏ + 0 iÅ k Z( ~ *Š) 1 hñ ìÐ+Š} ÷ä T gzZLL

ó ó Ï } g¦/


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

23

z Zu zŠ

~ Ý zg Å <L zy MŒ Û æ^q

bÑ Š6, ŠŽzÆV â -gzZV † ( 1)

„ Šã CÅ zŠY É Ôì@* ƒm Z ¹ y xgŠÆzŠY gzZy - ÔX

Å zŠY 6, Šã CÏ ZgzZ D ™ gïZ» ŠŽzÆ] »v ß ‰ Ԑ vâg zZ] »

:  D YG 7 b Ñ Š6, ŠŽzÆvâz] »¬n k ZÔ7b ‡Æ|@*

bÑ Šã MŒ Û

( 12 )

øŠûmøà øÔønûøÖ] — áø†ûÏöÖû] áøçûÃöÛôj (r à øÚ (] †÷ËøÞ ô ^ßøÊû†$‘ø ƒû] ôæ ø™ ( 1) ô Öû]

ó ó ñÑ ™ ¢k 0 * } ¾Ã V †FëZ # <Šc * gzZLL

øÂøáøçû’% ÏömøÜ û¦] æ øoûi ô^mø Ü ûÓönû× ûÓößûÚ ( غ ‰ö…öÜ ûÓöi ô^ûmøÜ ûøÖø] ‹ô Þ æ øà (r †øŽøÃû³ Ú ø^³ mø™ ( 2 ) ô Öû] ( 13 )

øâFÜ øæ —] „ ûÓöÚ ôçûmøð ø^ÏøÖô Ü ûÓöÞ û…ö„ôßûmö

~÷Žñ M 79Ð~ „ ?k 0 *} gvH!ñŠMgzZ†LL

ó ó D Zgeà ?Ðä Mt‚Æy Šk ZgzZD ‹™ |7 ,à ?t M

÷ †ûÎö^ßøÃûÛô‰ø ^Þ $] øÄø³ ø‰û] $œ o$³ øÖ] ^Þ ô] çûö Ö^ÏøÊøà (r Öû] à ø³ Ú ( †º ³ Ëø³ Þ Ûø³ j ä û³ Þ ô oø³ uô æ ûö ] Øû³ Îö™ ( 3 ) ô³ ( 14)

— ^f÷r øÂø

Ðí ) ä V ˜ P Ð~ ] » žìðMkzt= Ô£ŠÈLL

ó ó ‹y MŒ ÛÐ q-Zä ë Ñì Q ԋ( y MŒ Û

û¦] $ø] Ü ûâöæ ûö] ˆøÊøà (r à øÚ ( Ùõ^q ø†ô³ eô áøæ ûƒöçû³ Ãö³ mø‹ô ³ ³ Þ à ø³ Ú ( Ùº ^³ q ø…ô áø^³ Òøä ü³ Þ æ ø™ ( 4) ô Öû] ( 15 )

— ^Ï÷âø…ø

» y ZÐT ¸f e {CÅ V †¼v ß ŠZi xŠM‰ ( žtZƒ) gzZLL


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

24

ó ó H| m Š %gzZr ⠊

$] †ôÛûíøÖû] oûÊôð ø^–øÇûføÖû] æ øéøæ ø] ‚øÃøÖû] Ü ûÓößønûeøÄø³ Îôçû³ m% áûø] áö^³ _ø³ nûŽ$Ö] ‚ö³ mô†û³ mö^³ Ûø³ Þ ô™ ( 5 ) ( 16) øßûÚ öÞ ûø] #Ö] — áøçûãöj %Ü ûj ØûãøÊøéô¡ø’$Ö] à øä ô× †ôÒûƒô à ûÂøÜ ûÒö‚$’ömøæ ø†ôŠônûÛøÖû] æ ø ô Âøæ agzZ# Š~ : M~ ?Ðñ ŽgzZ[ZÑ žìLe¸y -LL

* c ƒD M i !* ?Ì[Z ÔÇ g i !* Ði ú gzZŠc * Å v Zà ?gzZÔ} Š™Za ó ó ?7

öÄûfôj $m$à ö] $i øŸø] l ô] çø_öì ûÚ øæ øáô ^_ønûŽ$Ö] l ô] çø_öì çûÃöfôj çûßöÚ ø à ø³ mû„ ô³ Ö$] ^³ ã øm%ø] ^³ mø™ ( 6) ( 17 )

$^ôÊøá ^_ønûŽ$Ö] — †ôÓøßûÛöÖû] æ øð ô^ŽøvûËøÖû^ôe †öÚ ö^ûmøä üÞ ô

~zc Å k Zðà ŽgzZÔg# Ö x” xŠ Æy - !ß Zzy ZZ} ZLL

,gzZð§"  ó ó Ç ¾Ã ä ™ x» „}' {z( žn k ZÇ ƒ{Ze{z) Ç }™

É Ô ŠŽñ ~ } g!* k Z] c * M ~g‚¹ Å ˆ y MŒ Û Ì{z´Æk Z

2 2~ ˆ y MŒ Ûà ù³ ³ ³ qÂX슎ñ ~ ˆ y MŒ Û] gÎ å q-Z0Æ] » û% 17 àn› ^n ÂgzZû% 68 á ^_ n ÂgzZû% ] ‚áù^r øÖ] ÂÔìc * Mû% Ð XìYY c * Î{i Z0 +Z» ] Ò Å bÑ Šã MŒ Û´ Æq ç ñ k Z T ìŠ HH™ f

bÑ ŠP Ð~ g $u

ž ë Š ñ &0Z] | ( 1)

7ZëçOԉ ƒT $¸7 -eZÐëà ] Zg q-Z]v Zw Î gLL

à \ Mh+ á ž¹ä ë~ : MgzZÔÑä ™ l ˆ~ V kvgzZV -ŠZz

~ Ý ¬Æã .6, ð•Z] Zg {z~gøXìŠ Hc * Š™ Oc * ìŠ H1™Z¨ Z ä ëÔ¬Šñ ƒD MÐ+ $Y Å Zw §¸Ã \åM ä ë ðƒðÔ~g¦/ à ] \ M ä ëÔ¸‰ ƒT $¸Ðë7 -eZ\åM ] Zgžc * Cà \åM : * c â Ûä \ M   Ôìg y .6, ½ ] Zg6, Y :Æ\åMp Hl ˆ¹


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

25

gzZÔZ7 , ^ B ‚Æk Z~  åc * M {Òú q-Z» ] »k 0 * } ÷LL

gzZ‰ 6, ( k Z™ á… ] \ MQ ' ó ó * c ‹™ |7 ,ˆ y MŒ Û7Z™ Y žc * CÌ tä \åMgzZÔN 3Š] â ´l MÅ y ZgzZ] * * KÆy Z… ¶

T ìZ½ ~gv~A +ZCÙ LL: * c â Û ä \åM   óâ ¼Ð\åM ä V † # Ö] … \åMQ ó ì ó* * 3 »V zgâ Y } gv' ,Í CÙgz1ԃŠ HJ7 ,Ã ä³ × Ü³ Še 6, XÅ LLÑì X } gv{zè Yz™H# Ö Y¼ ZB ‚Æ' ,Í gzZ~A ? Zå E < ( 18 )

ó ì ó* * 3» V Ç ¸

ž ë ñ ~g} .G1Z] | ( 2 )

CŒŠgzZV c * –» žìw ì Z÷LL : * c â Û = ä ] v Zw Î  gLL

 ¼y Zf ZgzZƒ~ ] ŒŠL ZgzZV c * –K Z?Z #Î ÔìI ¹ w j â 6ÌqŽgzZy ¨ = KZŽÔX ŽÃ i ZzM Å y f¸ è Yz™1™ —i ZzM K Z ( 19)

ó ó Ï } Š„ZÍ ~ hÆk Zy ŠáZz# Öª {zì

ž ë ñ k „0 v Z† ] | ( 3 )

ÆÁ ^³ Ó³  {ŠZgZ» y ZgzZ†™ áà V ¹‚P L Z] x™ ZÁÎ gLL

y xgŠÆV z¸ áZzä MÐy MgzZvâOŠZgzZÔå» ä Y gZi !*

Ô¸ ‰ µ U I} g* 6, ( V â -) y ZgzZ‰ ˆ~Š™ Za › z»g

F… žD C™MÐZ ñ M : Zzà {k 0 * Æx¸ K ZZ # {zçO

~ : M {z Ô숵 ä 7 , gâ Å Ü U* ˆ ƒ Þ6, ë gzZìo ‚» V I z»g

gzZî Y ~ [fztæ Z®ì;gƒÐzzÅ îZz} ( ,Ë( Zžë

? „gƒZa V Y› z»gtždŠ

ԆMs § Å \åM ( ] » ) vâá Zzä ™cg » ä³ ³ Ú^³ ³ ³ ãiçO

\åMX¸ìg â Û {ŠZgZ» ä Y ~ Á ^Ó ³   gzZ¸~ ä×í³ Þ‰Ü zk Z\åM g¨ ÐZ{z ~7 ,i ZzMÅ y MŒ Û~ V â » Æ] »y ZÔðJ7 ,i ú Å òä

,¸ Å y M… Žìq{z¸!nÅ v Z: Ñì gzZ‰ µ G gÐ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

26

: Ñì Ðy ZgzZ‰ : Zzk 0 * Æx¸ K ZtÎ Ôì„g u zgÐG g 6, k Z ëÎ Ôì@* 3Š3Zg » ð> ž ŽÔì‹y MŒ Ûd $¾zÐ ä ëLL

ó ó X Ð ,™ 7u Ñ LB ‚ÆgÇ Šgz6, L ZgzZ ñ Máy ZZ øÄøÛøj ø‰û] $ø] à øÚ ( †º ËøÞ ä üÞ o$øÖô] oøuô æ ûö ] ØûÎöü 6, ] \ Mä \ ¬ v Zˆ Æk Z ( 2 0) ó ó X Hc Š * Š™ kzà ] !* Å V †s § Å ] \ MgzZc * Šg@* Zà û à (r ô Öû]

: * c â Û ä ] v Zw Î  gžì~z% ÐÈ ñ¬] | ( 4)

Za Ðqk Zà ð xŠMgzZÐ?Æv Mà V †ÔÐgâ à V ¤ Û LL  ( 2 1)

(22 )

ó ì óˆ~Š™ y Òn } gvŽŠ HH

: * c â Û ä \åMžìe  $Zzgб ñ0/ ] | ( 5 )

ó ó ì@* ™ l Š¤ /b § Å y p~ y ¨ KZy -GLL

: * c â Û ä ] v Zw Î  gžìe $ZzgÐ/ ñ 0 v Z† ] | ( 6)

# g zZñ 3ÐB ;N ZŠÂ Z ñ3* * 3Z # q-Zðà Ð~ ? LL (23 )

ó ì ó¥ Ô@* 3Ð B ;N !* L Zy -è YÔ[Ð B ;N ZŠÂ [ã * 0

: * c â Û ä ] x™Zw Î  gžìe $ZzgÐñ {k,CÙ 1Z] | ( 7 )

T ì@* TqgZŠu â ~ U Æk Zy - Ôì@* ƒZa Ì ^ ŽLL ( 2 4)

ó Æ óV â Å y ZgzZð } ] | ñ ZÎ ÔìÞZm^ Ð

 ԃ;g c * Î -ä ƒðŽŠ J HH™ f » ¿ ,Zq-Zt‚Æ] x™ ZÁÎ g (8) ( 25)

ó ì ó@* Y™ [% O y -~ V â » ÆT ì¿ {ztLL: * c â Û ä \åM 

: * c â Û ä ] v Zw Î  gž ë ñ {Šy1Z ( 9)

Î ÔÐs § Å y -[ZpZ' , gzZì@* ƒÐs § Å v Z[ZpYZLL

u ðÐ× Mg!* & s § N !* K Z{zA Šq{h+I * * ~ [Zp¿ Ž

Æk Z[ZpZ' , Ðä ™( ZÔ} ™ Ô {CÅ v ZÐy - gzZ} Š ( 2 6)

ó ó Ç ƒ7{Šy vn

: * c â Û ä ] \ Mž ë ~  ñ g} .G1Z ( 10)


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

27

Ôá ™ ÈìB ‚ÆB ;L Z áð)Z # q-Zðà Ð~ ? LL ( 27 )

ó ì ó@* Yƒ4 ZŠ~ ìy - ( ÐzzÅ ä ™ :( Z) è Y

¸n Æhè Ô X ŠŽñ ~ ŠZ® MÌg $ŠqZvŠÅ qç ñ k Z

vâgzZ] » žì;gƒx¥ 6, gî ã ZzÐy ZgzZԐ ˆ~Š™ ™ f Ž ° »

gzZ~¡ ŽìY} ŠgZŒ Û ¿ „zë zà | k ZgzZ | Ô7ë zðÃ

bÑ Š6, ŠŽzÆzŠY ( 2 )

Xƒ-

bÑ Šã MŒ Û

: ìÞ ZÈ â Û ( 1)  ( 28 ) øÃûmø] ö^ÒøçûøÖ ý áø^Ûønû× ø‰öÔô × ûÚ öj ûi ø^Ú $] — áøçûÛö× çûÞ öoF×Âøà önû›ô ^nøŽ$Ö] ] çû× ø] çûÃöføi æ ø™ Å k Zv ß {zÔ¸D ™J7 , Žy - ~ > ؐ á Š!* Å ð y ÑgzZLL

à VÍ ß Ž¸ Û » y -t%ZÔ¸: Û» ð y Ñè Ñ qÑä ™~zc

6, ] zgâ z] zg;V ¤ Û zŠ~ .  Þ !* àŽ'!* {zg zZÔ¸D 1 zŠY

¸ D 1 7zŠY Ã Ë ( ] zgâ z] zg;) V â zŠ{zgzZԉˆ~g@* Z

Ðy Z{zÌ6, k ZXƒ: Û»  :  öâ i Më žf eÈ7tJ -Z #

,ŠZ™ðZ] .y xgŠÆ~ç 0 + z{{zÐzzÅ X f e J'!* +Z

J'!* +ZgzZÔM h 7h—¼ÐzŠY » Ë%ƬÆv Z{zè Ñ q

ìx¥ tà V -Š·gzZÔìy v„y vÔ7¼{Z +à ~ X f e

B{z¤ /ZÔì‚ $ +~ ] y %M {z} h+y %zŠY ( ™ } Šy ZZ) ðà Žž

ó ì ó! +Z' $ , » k ZÔÑ Ze Ö @à V â Y K Zä V rZn ú ÆT  Dƒ

øâF†º vû‰ôø] øÖ Ð( ³ û³ ö øø] xö× ôËûmöŸøæ ø] „ Ü û³ Òöð ø^³ ³ q ø ^³ ³ Û$³ vø³ × Öô áøçû³ Öçû³ Ïö³ i o³ ‰øçû³ Ú öÙø^³ ³ Îø™ ( 2 ) ( 2 9)

— áøæ û†öuô ^Š$Ö]


www.sirat-e-mustaqeem.com

28

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

> ( ƒë zŠY) ðM k 0 * } gv{zZ #à ] !* s?: ¹ä ð .ñ LL

ó ó D ƒ7[x» L / ¤ zŠYgzZ?ìzŠY ðà t

# Ö] ö_ô fûnö‰ø ä # Ö] öò ûq ø³ ä ø× á$] ôä ü× ø× á$ô] †övûŠ( Ö] ä ô eô Ü ûj øo ‰Fçû³ Ú öÙø^³ Îø] çû³ Ïø³ Öûø] ^³ Û$³ × Êø™ ( 3 ) ô ^Ú #³ åø†ôÒøçûøÖæ øä´³ i ô^³ Ûø× ôÓøeô Ð$³ vø³ Öû] ä ö³ ³ × Ö] Ð% ³ vô ³ möæ øà ø³ mû‚ô ³ ŠôËû³ Ûö³ Öû] Øø³ Ûø³ Âøxö³ × ô³ ’û³ möŸø ( 3 0)

— áøçûÚ ö†ôr ûÛöÖû]

?Žt: ¹ä ð .ñ  B Ze ( V ( ggzZV áÑ K Z) ä V rZZ # LL

v Zè YÔÇ } Š™ ë !* à k Z\ ¬ v Z— " ÔìzŠY  {zƒñ M™ á p¤ /ZÇ ñ 3Š™ hà hv ZÐV  !* K ZgzZÔêŠ7“ W x» » V Í ß k,Ñ

ó ó 3â Z' ,v ß yâ Û*  *

ûø] $žôÌûíøi øŸø^ßø× ûÎöo ‰FçûÚ øoûÊô‹ø q ^Ú øÐô Öûø] æ øoF×ÂûŸø] køÞ ÔøÞ % è÷Ëønûì ô 䴊ôËûÞ øæ û^ø³ Êø™ ( 4) $] û³ øÔøßô³ †öuô ^Š$Ö] xö× ôËûmöŸøæ $†õuô ^‰ø ‚önûÒø] çûÃößø‘ø ^ÛøÞ ô] çûÃößø‘ø^³ Ú øÌûÏø³ × i nûÛô³ møoû³ Êô ( 3 1)

øø] — oFi & önûuø

„ — " Ôge # Ö : ¹ä ëԊ Hš~ w Š„ w ŠL Zð .ñ LL

w Ze ( ~ y Zy) à k ZÔì~ B ; ZŠ} ¾ ¡ŽgzZÔÇ ìg ¨ (¸

¼Žä V rZÔÇ ñ Y™\ E ÙjZìc * eg 8 -ð e Žä V rZÔ} Š

[x» ñ Y V ˜¤ / zŠY gzZÔì á Ó» zŠY 7¼| Å k ZìH ó ó @* ƒ7

ûi øoøaô ] ÄøÎøçøÊøáøçûÓöÊô^mø^Ú øÌöÏø× ƒø^ôÊøÕ ø^’øÂøÐô Öûø] áûø] oF‰çû³ Ú öoF³ ֞ô^³ ßø³ nûuøæ ûø] æ ø™ ( 5 ) øÏøÞ û] øÃûmø] ö^Òø^³ oøÏôÖûö ] æ øà ømû†ôÇô ‘F ] çûfö× æ øÔøÖô^ßøaö] çûfö× ôÇöÊøáøçûÛö× çûÞ Ú øØø³ _ø³ eøæ øÐ% ³ vø³ Öû] (3 2)

— áøæ û…ö^âøæ øo ‰FçûÚ öh( …øà ønûÛôøÖ^ÃøÖû] h( †øeô ^ß$Ú ø! ] çûö Ö^Îøà ømû‚ô r ô ‰F éö†øvøŠ$Ö]

åÜZe » ¡Î Ô} Šw Ze ¡ CZÌ ÈkËà ð .ñ ä ëgzZLL

HƒCÙ Š ª h: ÔHq zÑ Ã _à öñ ¯¶ } g‚Æy Zä k Zž

gzZ‰ g;6, µ ñ k Zv ß {z: Ô;g @* Yƒ & åc * ¯¼Žä V rZgzZ

y ZZë: Ñì ԉ ¤ /~ {>¸¤ / zŠY Ž{zgzZÔ} Q ™ ƒ?f [p


www.sirat-e-mustaqeem.com

29

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

ó ì ó[g Ì» y zg;z.ñ Ž6, =°Z[g ñ Ñ

øì ø^Ú øËøÖû] †( ø à ûÚ ôæ øgøÎøæ ø] ƒøžÐõ‰ô^Æø†( ø à ûÚ ôæ øÐø× ø†( ø à ûÚ ô Ðô × h( †øeô ƒöçûÂöø] ØûÎö™ ( 6) (3 3 ) — ‚øŠøuø ] ƒø] ô ‚õ‰ô^uø †( ø à ûÚ ôæ ø‚ô ÏøÃöÖû] oûÊôkô %FË# ß$Ö] Ñ Æqk ZCÙV ƒ@*M ~ {CÅ [gÆð~ ž£ŠÈ\ MLL

» k ZZ # ÐÑ ÆO g@* Å ] Zg ~ƒ0 +ZgzZÔìÅ Za ä k ZŽÐ

gzZÔÌÐÑ ÆV CZzÝ Y ~ ( y Z™Î) {¤ /gzZÔñ Y ’ Zƒ0 +Z ( 3 4)

ó }ó™ Š {zZ # ÌÐðZ' ,Å áZzä ™ Š

:  ë ñ ƒD ™ ‚Å — ‚ô ÏøÃöÖû] oûÊôkô %FË# ß$Ö] †( ø à ûÚ ôæ ø™ò ?Œ Ûx â Z xŠ6, y Z™¯ ¤ ó ó ( Y gzZC™ /Å VÍ J ŠŽ'gú / ¤ zŠY {zLL

ò? gzZ{ò u ŠyԌ ò Ô)òM Ô@ òW LL:  ë ~ ‚Å Ï Zò M0Zƒ qgzZ ( 3 5) ó ó à ŠZ% 'gú / ¤ zŠY ÐXX‚ô ÏøÃöÖû] oûÊôkô %FË# ß$Ö] ZZä

Ï Zä +¬ž ë ò Š‡gzZÔì½Ìä ~ òdk,` %0Z] !* ¸gzZ ( 3 6)

XìHg( Zà ñ

Å xsZgzZ g zŠŽñ ] c * MÏ ¹ vŠ0ÆV z¤ / zŠY gzZzŠY

Xì ZzÐy ZÌ¿ Ñ Zzp pg ] â ¥ ¹ ~hð

bÑ ŠP Ð~ å tè $u g

¿ q-ZáZzp pgm ÐÐ ³ m… ‡öç³ ß³ ³ e Fž 9È ñ¬] | ( 1) |“ ,O] \ MÐT Ôc W * Š™ zŠY6, ] x™ ZÁÎ g ( å@* Y ¹ê Ñ Z0 e& ) ä

H7ä \åMè Ñ qì1™ x» V #ä å \ Mž@* ƒw ì » \åMçOXñ ƒ

¸k 0 * } ÷( ] Zgq-Zc * ) y Šq-Z\åMžJ -V Œ;g ¸ ,Znç tXå@* ƒ

H!È ñ¬} ZLL: Ñä â ÛÐí ˆ Æk ZÔ¸D ™¬ŠÐ\  ¬ v Zg!* g!* gzZ

Ô¸ñ Mò ŠMzŠk 0 * } ÷Ôìà ™ w J ¬Š~÷ä \ ¬ v Zžìx¥ »

} uzŠä q-ZgzZŠ HÖk 0 * ÆV î * 0 } ÷ZuzŠgzZu } ÷q-ZÐ~ X


www.sirat-e-mustaqeem.com

30

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

: Y 7 Ð ?ìZƒHà ¿k Z

XìŠ HHzŠY6, k Z ?ìHä ¾ |“ ' ä ê Ñ Z0 e ?ìH~ q¾

X~ s ÝÆÚ pÆgLgzZV ß !* ÔÉ

?ìV ¹{zÔìHzŠY ä k Z~ qT

' ~ y Zzg¢ç J.E*

gzZÑ ïÐZ) ñ Mà ,.k ZB ‚Æxñ Z™ / ô¼ L Z] v Zw Î gçO : Ñä â ÛgzZ‰ M: Zz( Q 

ÆV zgLÅ k ZgzZå[ ƒ» 8 -g cu ð•Zã * 0 » k Z!È ñ¬} ZLL

( ‰^$ +ð•Z{zª) ó ó V ƒuÆy -‰ ¸,Zu

?7Ñ ïÐ,.zŠY ä \åM !] w Î gÆv Z} Z: ¹ä ~

Ñ Ëv ß žLe7~ gzZì~Šs ¬= ä \ ¬ v ZLL: * c â Û ä \åM 

ó ó N Yƒ2~ ŽgzZ ( 37 ) XŠ Hc * Š!* Š~ }i ÐZQ gzZc * Š¬ » % ïÐZä \åMˆ Æk Z |“ (å / ¤ zŠY Z( , Ѓ & ~ y ZŽ) ê Ñ Z0 eä V -Š·: $u — Ñ g

Æk ZÐZ{zgzZÇ }™ zŠY 6, ] x™ Zw Î g {zž¶à ™ ð] !* tB ‚Æ

Kg q-ZžÑ Ze™b § k Zx»tä h $ +k ZçOÔÐ,Šg bŠ& ~ á + $

y ZgzZn Zjw !* P Æ\ MÔ¶ CY CM~ yÆ\åMŽ)gf ÆÅ ±Ï Xc * ŠÄ g~ y Zzgf ç J.E* 7Zƙ zŠY6,


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

31

K Zà \åMzŠYtžì@* ƒx¥  ñ Y H¦Ã ] c * Zzg Z Å $u k Z g

ËK Zå \ Mž@* ƒw ìà \åMçOÔån Æ1zgÐä Y d $Œ ÛÆV -ç

,Z¸6, \åM » k Z' ÔD 0 W * ™ : D ƒd $Œ ÛZ # Q Ԑ M h™q )Ð~ç

X¸pô ÐW ,ZÆzŠY ] à ¥Æ\ MgzZ=Å \ M {z´Æk ZÔå

y Š:eä ‰Ôì@* Yc * * 0 s %Zy xgŠÆYf~ ] æ Å zŠY k Z

ÑQ Ô¶X] æ Å k Zžìx¥ „à v ZXìÅ y Ò] æ gzZðÃ ä ‰gzZ

V ¤ ÛzŠgzZà  ™ w J ¬ŠÅ \åMä v ZgzZÅ ¬Šg!* g!* Ð\ ¬ v Zä ] * ™

Hy Ò~ V zS ¸ *Ž) Zƒ?k q-Zy xgŠÆX Xc * Šg@* Zs § Å \åMÃ

{zgzZìH~ q¾gzZìHä ¾zŠYžŠ Hƒx¥ à \åMÐk Z( ìŠ H * * ™ Oà \åMÑ

XìV ¹ ‰Ü zk Z

» V -Š·Ðk ZgzZÔå h+”ð•ZzŠYtŠ HH6, \åM

XìŠ Hc * Š™ ™ f žŽeƒÚZs Ü ,Z» k ZgzZ1X7Zä \ W ¬ v Zp Ôå

[ZŽ» k ZgzZn Z‹ Z

Æw ìÆy Zè YìHgïZ» g $u k Zä Ð ‰: ë~ ògi ÓZ

ÐZg zZìC™Za ] 2zu “~ k ZgzZÂ Å ] tè £g $u t. _

ð s ƒžƒ@*Mw ìà \åMžìYƒÔì@* Y J ZŠO Z6, < Ñ Ð+â & gŠ „ !!ƒˆÅ :kzè Ñ qìˆÅ kzs § Å \åMžtgzZV ƒñ M:{zè Ñ qñ M ¸Å ] !* k Z] t‹ Z7è Yìß Ç!* It» Ð ‰ž ë Q

#Ó Å Z ] \ M X¸ F gzZx9~ e ÆkzV \åMž ï Š {zÏ ƒÌ] !* Žs ÜÆk Z ì| {”"$U* Ðb Ñ Š~¸ ‰ ] Z7 ( 38 )

XÏ ñ YÅ g¦ Y "

: ìI» o{ˉçnÖ] o nßÓ rÖ] çe ]


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

32

Ðk Z Ôìm » ä ƒW ,OÆ] * ™Ñ ÐzŠY J -V ˜ LL

Žì$ ËM ~gF 6, m CZ~ *Šè YÔ@*M 7 s w ðà 6, ] tè £

zzÅ ~gF Å zŠY Z®Ôìk Ž¯ ) !* » ~—Å ] YgŠÆy Z~ ] y %M ì1™ x» ðà Ð~ gñ Z~z*Šä \åMžå@* ƒw ìà \åM¤ /ZÐ

q : Zà \åM ä \ ¬ v ZZ # Q gzZÔå@* ƒH7ÐZä ] \ Mè Ñ q V ;zÐZä \åMgzZÔì6, ( V #{zgzZìŠ HHzŠY6, \åMž~Š} Š

Ô@*M 7Ú ðà ~ ª(‚g Ð: L k Z åc * ŠZz™Ì®Š™w ïÐ

,O=Å W \åMÐT Ô¶„ ~gF q-Zb § Å V -gF ~uzŠtè Y Æ~ç ËK Zå \ Mh+ á ž@* ƒw ì» \åMž¶] !* âZs Ü Xðƒ7

~ ª(qÅ ~gF W ,ZÚZÎ Ôå@* ƒH7 ( Zä \åM²  ‰ d $Œ Û :  ëQ '

ó ì óYƒ6, y ¨ KZÌË

Ã ä ƒgF Æ\åMÐzzÅ zŠY ŽžìCƒ6, ¿ k Z] ªgzZLL

ÆV z¤ / zŠYÆy ú Û „ˆ  È MŒ Ûè Ñ qì@* ™ g¦ Í q-Z~ ª(‚g

gî ã Zz] !* t~ k ZÔìŠ HHy Òr Ž» x? Zm.ñ ] | B‚

žåÎä ƒw ìtÐzzÅ zŠY Æy ZÌà .ñ [» žìŠŽñ 6,

xŠ "$U* 7Zä \ ¬ v Zp '  ìg hzŠ} & +e ñ ƒ9 Æy Z ( 3 9)

ó ó Å S Å ä ge:gzZ3g

ÐzzÅ zŠY ÆV z¤ / zŠYž7tä Ë0Æð .ñ ] |1

Í {z¤ /ZÎ ) ÔåÍ n Æ] tè £Æy Z{zå;g M w ìŽ7Z

b § k Z( è YYƒ7Í Ì{zc * M7 B ‚Æ\åM¼ŽÂ å7

v ZÔì@* ƒ†Ÿ Z~ ] ¸ ã ZZÅ y ZÐT ì$ ËM6, ð Ym CZ~gF Å

@* ™ « ] Z7] Š¬ ½ ÜXì@* ™‚ ì6, V 7ŠÆy Z7Z\ ¬

ÆV Í ß s x Z+4gzZì@* ™ZÎ g z?f à V z Û » gzZV z¤ /zŠY Ôì ( 40)

ó ì óꊙ m {n


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

33

ä \åMž ë ñ ƒD ™e $Zzg Ð] x™ Zw Î gñ {k,CÙ 1Z] | ( 2 ) ó ó î Y $ÐV ñ »á Zzä ™ u h] ‚LL : * c â Û 

? Ðy à x» ] ‚{z!å wÎ gÆv Z} Z: ¹ä xñ Z™ / ô

Æh%à ¿ ËÔ* * ™ zŠY Ô* * ™ u Ñ B ‚Æv ZLL : * c â Ûä å  \ M

ì¸ ð ZŠu 0 * gzZ¢ 8¢ "y ŠÆk B Ô* * 3w â » dÔ* * 3ŠÎ Ô* * ™ O ( 41)

ó ó * * Îo 6, V  gú à ¸à È gzZ

u hÐZgzZìc * Š¬ » v ÐzŠY ä ] v Zw Î g~ g $u k Z

zŠYžì?ŠÅ ] !* k Zg $u tg zZÔìHgÑ~ V ƒk H{Lá Zz¶Š™ X7à ìx{¡ Ôì| q-Z

: * c â Û ä ] v Zw Î  gž ë kñ „0Z] | ( 3 )

{zQ Ô1Jz q-Z» zŠY ä k Zc * Í 5D » V zg* ä T LL ( 42 )

ó ó Ç ƒ†Ÿ Z~ DÆzŠYnZÚZÔÇ ñ YÐM A ~ DÆV zg*

k Zy › ž@* ìc * C3Zgq-Z» I zŠY ä ] v Zw Î g~ g $u k Z

gî {°‡!* & ìD Çq-ZzŠYžì?ŠÅ ] !* k Ztg zZÔà $Ð5Zg

: ìCƒx¥ ÌÐy â Û k ZÆ\  ¬v Z] !* ¸gzZì@* Y HÝ q6, $Ãøj ønøÊø™ — ä´q û‡øæ øð ô†ûÛøÖû] à ønûeøä´eô áøçûÎö†( Ëømö^Ú ø^ÛøãößûÚ ô áøçûÛö× ôæ

~ç 0 + z{{zÐT  D ™ Ý qD » qk ZÐV â zŠy Z{zQ LL

ó ó  ï Šw Ze ðZ] .y xgŠÆ

ðM~ KÆ# Öè Å ä ™ Ý qD » zŠY V â zŠe $ MgzZg $u {gà è

ìDq-Zb § Å xE } uzŠzŠYžìCY Mt‚™ Á] !* tÐT Ԑ

XìŠã CÅ k Z6, X  w ß ZP Æk ZgzZ

: * c â Û ä ] \ Mžì~z% Ðñ  a 0 y Z/ ( 4)

à ïw à n Æk Zc * à ïw à ä T 7Ð~ ë¿ {zLL


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

34

á Zzä ™ òú Š» +Y à ( {zc * Hòú Š» +Y à ( ä T gzZԈ

ó ó HHzŠY n Æk Zc Š * HzŠY ä T gzZԊ Hk 0 * Æ

 ~Š™&¤ Å k Zä k ZìH¼Ž{zgzZc * Mk 0 * Æò æ¿ ŽgzZ ( 43 )

ó ó H¬Ð< Ñ Å ] ·Ñ ä k Z

* c â ÛI  Ðä Y k 0 * Ƥ / zŠY gzZÐzŠY ä ] \ M~ g $u k Z

XƒŠŽñ w Žì@* ™I„Ðq+ZËÑ å gzZì

: * c â Û ä ] g8 Mžìe  $ZzgÐ~ ñ Ä Z.ñ 1Z ( 5 )

sgzZÔÑ Zzp pg ¢6, zŠY ÔÑ ZzÅ W [ZÑ : Ç ƒ74 ZŠ~ ¼ A LL ( 44)

ó ó Ñ Zzä ™ · g

Šp] Z& +zŠYžìc * â ÛI  Ðp pg {otä ] * ™ Ñ~ g $u k Z

Å v Zñ ZÎ qgzZðà * c zŠYžìxi Ñ ´ g {ot6, ð ¸ CÙÎ Ôì@* ƒi Z0 +ZW ,Z

: ìÞ ZÈ â ÛÔ$  Ë ™ 7¼Æè %

# Ö] —ä ô× áô ƒû^ôeô Ÿ$] ô ‚õuøø] à ûÚ ô ä´eô à ømû…( ^–øeô Ü ûâö^Ú øæ ø™ k Zñ ZÎ ÔM h à7y v)gf ÆzŠY à Ë( ¤ / zŠY) {zgzZLL

ó ƒ ó ¬ » v ZžÆ

* c k 0 * ÆáZzä ™òú Š» ( D ¿ Žž ë ñ Š&0Z] | ( 6)

¹ ¼Žä k ZQ gzZY 7 ¼ä k ZgzZc * Mk 0 * Æò æc * k 0 * Ƥ /zŠY

¬Ð+Š‰ } g@* Z6, ] * ™ Ñ ä k Z Ô~Š™&¤ Å k Zä k Z ( 45 )

ó ó H

w Z¸ ZÆYf

: ë ò !æ xâ Z ( 1)

* c ŠgZŒ Û ë!* à | Å k ZgzZìHgïZ» zŠY ä V Í ß ¼ LL

6, ] o Æk ZÔ슎ñ w gzZ"$U* zŠYžìt[ZŽ» k ZgzZÔì


www.sirat-e-mustaqeem.com

35

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

6,  Ä ~ ¸ ¸gzZÔìt·Z» V ñ ¸ Ò ZÅ xzg¼gzZyÔk gà Ô[²

ÞZÈ â ÛgzZXì{Šc  * i Õ zD~ 7Zg zZ a Z~ V Í ß á Zz… (Ãømö™ : ó ó  D 2zŠYà VÍ ß {zLL — †øvûŠ( Ö] Œ ø ^ß$Ö] áøçûÛö× ì

†( ³ ³ ³ ø à û³ ³ ³ Ú ôæ ø™: ìc * Š¬ä \ ¬v Z» ä ™ Ô {CÐk ZgzZ "$U* $ŠqZÅ g ] v Zw Î g~ } g!* ÆzŠYgzZ— ‚ô ÏøÃöÖû] oûÊôkô ³ $^³ Ë$³ ß$³ Ö]

}â :à V  !* ¸$ +gzZV zqðƒ@ ŠŽìY™ ¿ „zgïZ» X 

w ‰gzZÏ Šƒ" * * ™ Šg6, áZzä ™ tgzZª(˜* * ™ ÔÅ zŠY Î ' ƒ ( 46)

Xìx»

: ìI» ò ?Œ Ûx â Z (2)

!3² Ô슎ñ µ Zß Z° gzZ"$U* zŠYžìt< Øè »v ZI ZLL

zŠYžìt< Øè » ~Š!* Z,Ñ Zr Z1ZÐ~ V zŠ¤ / á Æò w á xâ ZgzZ y ázë zgzZÙ 7 {Š6, 6, | Ô~i ‚q-Z¡ tg zZì7ŠŽñ w

k ZÌä \ ¬ v Zn Ï ZgzZÔìq-ZÐ~ V ©Å ~i !* {H gzZì ø^ãøÞ $ø] — o ÃFŠûi Ü ûâô†ôvû‰ô à ûÚ ôä ô nûøÖô] Øön$íømö™ ž G w EZp ÖZt0Æ hzŠ} & +e ñ ƒ9 ÆV z¤ / zŠYžc * M w ì,Zà ð .ñ ] | žª

* c â ÛÐb § Ï  ZgzZÔ¸ìg hzŠµ Zß Z° {zžc * â Û 7V -gzZ ìg  Xc * Š™ zŠY6, V \ MÅ VÍ ß ä V rZª— Œ ô ^ß$Ö] à ønöÂûø] ] æ û†övø‰ø™

: ë? òŒ Ûx â ZQ

] !* k Z… è Yì7?Šðà n Æ{) z!3~ ] c * My ZLL

z q-Z» zŠY ÌbŠ™2~ y ázë zÃ ËªÇ Špž7gïZÐ "$U** * ƒŠŽñ µ Zß Z° » zŠY ÌÐb Ñ Š{z[vŠ{z´Æk ZgzZÔì

:  tq-ZP Ð~ y ZÔì ø‰öÔô × ûÚ øÂøà öj ûi ø^Ú $] ~ — ý áø^Ûønû× öoF× önû›ô ^nøŽ$Ö] ] çû× ø] çûÃö³ føi æ ø™ e $ M(i)

~ | zŠY!MçOÔ¸D 2D » zŠY {zžìc * â ۙ  fä \ ¬v Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

36

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

žï Š¸ Å ] !* k Z\ ¬ v Z„:gzZCƒ:e½Å k Z @* ƒ:ŠŽñ X¸D 2zŠY à VÍ ß {z

Dâ Û\  ¬ v Z0ÆV z¤ / zŠY ñ ƒñ šÆy ú Û (ii) 

Xñ M™ ázŠY x {zª— Ü æ ûð ö^q øæ ø™ õnû¿ô Âø†õvûŠôeô ] E |“ Æê Z0 etžìt·Z» +¬6, w z4 ,è L Æþ Ò¡ : ï gÎ (iii)

Xðƒw i * * ÐzzÅ zŠY

V -Š·žì~z% Ðñ È ¬ ] | ~ ( ›z~gg) ®(iv) |“ zŠY 6, ] \ M ä ê Z0 eá Zzp pg m Ð&g­´ \ Æ ,Z» zŠY ‰ G 6, \åMZ W # žìŠŽñ Ì] !* t~ k ZgzZ' å * c Š™

ìCƒ‰Ü zÏ ZËgzZ XXo Þ^˳  ä³ ³ ׳ Ö] á žZZ: åc * â Ûä ] \ M   Zƒ» XåZƒ6, \åM W ,Z» zŠY .ZzžZƒ"$U* Ðk ZÎ Ôñ Yƒ»~gF Z #

PŠ¬gzZDÅ ä ƒŠŽñ µ Zß Z° ÆzŠY g $ŠqZz] c * M {gà è !3ìg Ԑ ë q )Sà t·ZÆX ìt·Z» Yfy Z6, Ï ZgzZ

ó ó X ìg±Z. Þ ‡* * ¿ # Å y Zà {) z

:  ë h+' ×ò ?Œ Ûx â Z

W~ } g!* Æk Zv ß gzZì;gx ~ V â â i Z D » zŠYLL

ËÐ~ xZ™É @* z/ ôgzZì7q5ðà tΠԐ ìg D ™ ( 46B2 : ?Œ ۂ) ó ó 7"$U* gïZ» k ZÐq-Z

: ìI» ò ~gi â xâ Z( 3 )

» k Z6, k Zì@* Y HzŠY 6, T gzZÔ슎ñ µ Zß Z° gzZ"$U* zŠYLL

gzZì7ŠŽñ w zŠYžìß Ç!* òú Št» V Í ß ¼gzZÔì@* ƒW ,Z

y ZzŠYžìc * â ۙ  f~ ˆ È MŒ Ûä \ ¬ v Zè YÔìy ázë z¡

ÐzzÅ zŠYžtgzZì@* Y 56, gî {°‡!* D » X ìÐ~ V zq Ë $ Yà Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç V xƙ zŠYžtgzZì@* Yƒ Û» ¤ / zŠY


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

37

ŠŽñ µ Zß Z° Ž $ Ë ƒ„ 0Æq+ZË'!* ~g‚tçOÔì H®ŠÃ V zqP žìŠ HH™ f~ g $u à ZzzŠY 6, ] \ MgzZԃ

?ì7?ŠÅ | Å zŠY¼ƒ & tH Ԋ Hc * Šw ï7ZQ gzZå H Š

* c ‰Ü zs 1à x¯ ñ ƒG +' ×Ðë !* žì7ê Y] !* tgzZ

T§ » T ‰Ü zD ™‰Zà V !¤ ¼ c * ‰Ü zD 5 ~ : Mà V zqP X} Š™µ Zzà x» ] Š¬½ ÜË\ ¬v ZÔì@* ƒx¥ „à / ¤ zŠYg»

] ñ Å y¨ KZ,q¼žìŠŽñ ~ } @xÆ¿ CÙ ] !* tgzZ

} Ԑ î Š™ gF à y¨ KZ,q¼gzZ{) zCÙ i } CY 0 : L»

~gF ŽV ×ZzŠ{z} î Š¯„ & gHà y¨ KZ, q¼gzZÔV ×ZzŠx¤ /

ê YÌà ] !* k Zò ŠM Ñ Zzä ™ {@x» b § k ZΠԐ Cƒ« (ZÆ ( ZÐZc * V ƒk Ž: L »] ñ ŽƒD » V zq+ZP à / ¤ zŠYž&7 ( 47 )

ó ƒ óêŠw Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç V xc * ƒ"$U* Á {n Žƒx¥ x¯

: ëò ~zâ xâ Z( 4)

ä Yf9 zÒ Zà ñ Ï ZgzZ슎ñ w zŠYžìt9gzZLL ( 48 )

ó ì óCƒ"$U* ] !* ¸ÌÐ<L z[ÂgzZìHg( Z

: Dâ Û)òZŠ 0Zx⠁ Z ( 5)

ÔìêŠg⠞Ž{zԐ xlRFÅ k ZgzZ슎ñ µ Zß Z° zŠY gzZLL

êŠu zgÐä Y d $Œ ÛÆ~ç à + 0 z{žŽ{zgzZÔìꊙ gF žŽ{zgzZ

VÍ ß Â ] !* tgzZÔìêŠw Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç V xžŽ{zgzZÔì

gŠ‡6, ä ™q )Ð~ç K ZCÙ Ø ÐzzÅ zŠYžìg ¹ V ;Æ Þ ‡Æä ™q ){z . ì@* Yƒ» W ,Z» zŠY Ðk ZZ # Q Ô@* ƒ7

Ôì@* ƒe* * * * ™ gïZ» T ì_VJ -u Å ,Z F ] !* tgzZÔì@* Yƒ * N Ñ Ã & y Zž ŠŽñ ƒ Ð] Ò âZ® ÆV z¤ / zŠY ~ e k ZgzZ :  ë h+' ×'

( 49)

ó ì óe* * bŠgZŒ Û


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

38

@* ƒW ,Z6, y Y zw ŠÐT Ôìx* * » ä ΐ ¤ /gzZ7 -Y hÄzŠYLL

Å ðZ] .y xgŠÆ~ç V xc * Ô~ ^Å ] ñ * c Ô~ ^Å ~gF Ôì $³ ønøÊø™ : ð ô†ûÛøÖû] à ønûeøä´eô áøçûÎö†( Ëømö^³ Ú ø^³ Ûø³ `ößû³ Ú ô áøçû³ Ûö³ × Ãø³ j ìÞZÈ â ÛÔ~ ^ 

% Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç V xÐV ¤ ÛV ⠁ zŠy Zv ß {zLL — ä´³ ³ q û‡øæ ø ôæ ó Ñ óIDÑ Zz L ZŽ'gú /zŠY {zª— ‚ô ÏøÃöÖû] ¤ oûÊôl ô ^$ø^Ë$ß$Ö] †( ³ ø à û³ Ú ôæ ø™ : * c â ÛgzZ 

zŠY Î ÔV ƒ‡ â {C~¾Ðy ZԐ Cgâ -Y 6, y ZgzZCΐ ¤ 7 /6, zŠY ( 5 0)

ó ó @* Yc * Š:¬ » ä ™ Ô {CÐk Z Cƒ:| ¼¤ /ZÅ

: Dâ Ûò  ³ 0Z) ´ ( 6)

] !* k Zñ È ¬è $u gzZ — ‚ô ÏøÃöÖû] g oûÊôlô ^$ø^Ë$ß$Ö] †( ³ ø à û³ Ú ôæ ø™ÞZÈ â Û LL  ( 5 1)

ó ì óŠŽñ .ZzgzZì@* ƒi Z0 +ZW ,ZzŠYž b Ñ ŠÆ

: Dâ Ûò  4+ Z!Z0Zxâ Z( 7 )

Ð~ y ZÔìHs %Z~ xlZÅ k ZgzZzŠYè | ä YfLL

mZLgzZìá C: L »] ñ Å ò ŠM‰ G zŠY LzŠYž ë tÒ Z ( 52 )

File H:\A007.tif not found.

ó ó » ~gF


www.sirat-e-mustaqeem.com

39

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

xlRÅ zŠY

z ZŠ

xlZÅ zŠY q-Š4 ,Æò ~i Zgxâ Z/

xlZÅ zŠY q-Š4 ,Æá ò Zgxâ Z/ # Ÿ zÅ s zŠY Ä lZ /

xlZÅ zŠY q-Š4 ,Æò ~i Zgxâ Z

:  9 J MÅ zŠYž ë ò ~i Zgv Z† xâ Z

¸ž¸n pg {otgzZ¸D ™Y7 Å V zg*] ‚ŽzŠY » V Í ß y Z ( 1) {z¸gzZԐ ´â ÆÑ zí gzZ D ™ Û D+Å gñ ZÆ] Ñ» } g*

X5™¯Ñà ð Z' ,Z] | ä \ ¬ v Zs § Å X ¸v ß

Cƒ|@* Å ë zž?ŠÅ ] !* k Zä ~i Z° Z: zŠY »t¸ µÓgzZx;zZƒ ôZ ( 2 )

Y^ 6, k Zy ¨ KZ ƒZ7 , 6, }i # Ú» | Z # gŠq-ZžìÅ 7 tÔì

ÔY^ 76, k Z{z ñ Yc * ŠhÇ ™¯> Þ 6, 1 Ëà ã Ï Z¤ /Zp Ôì

;gË y pÐu * * Æ¿ T žìt·Z6, ] !* k Z» V zËZe b § Ï Z {zƒŠ H7 , {gzŠ» Ï %à ¿ T gzZÔA Š:s § Å V zqÅ -g cu {zƒ 8 n k Zs Ü ] Zg¦ ƒ & tgzZÔA Š:s § Å V zqà Zzt˜gzZó

Xì© 8™ w Jà V û zy Z6, gî ~¡ Ñ ã KZž ‰ G g( Z ¨

Ý qŠæ ÐV †Æny - ªb ZzgRS Qžìtn~Š Å zŠY ( 3 ) eŠæ Å Vñ » y ‚MP * * Ñ ~ 1‡Ã ] »gzZÔñ Y H¿ » zŠY ƙ


www.sirat-e-mustaqeem.com

40

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Xƒ@* Yc * * 0 u Ñ z¬~ X ì

çOÔ* * ™ zŠY 6, V \ M Å VÍ ß Æ™ Ð~gë g t' , x» P gzZ~i !* {H

# g zZÔìꊙ Z zás § Å K Zà VÍ ß Æ™ ¿q-Zi !* {H CÙ â q-Z

( 4)

!ð•ZgzZ7 -eZԐ D ƒñ ƒñ “6, ¿k Z,ÃK Z6, gî å v ß

{zÎ ÔCƒ7 µ  ¦/ CÙà VÍ ß Å T ì@* ™ ¿gzZq-Z{zB ‚Æ~gë g

Xì@* Y™ x» K Z{z~ ã Zª+ZÅ VÍ ß gzZԐ D Y {g y Zª

ŽÈ {z}Ԑ CMt‚Щ Å ] Ñ M‰Ž,qd $¾ zÐ {z ( 5 ) +ZgzZÔìLg ¬ŠlŠpÐMzMzgzZì@* ƒ~ B ;ÆgZÎ {q-Z ~i Zg xâ ZX D Y µ t ŠlŠp6, {gH è ‰Ü zŽ {) z5 ì * N b§

m {q-Z» k Zè YԒ e* * ™7gÑ~ zŠY | gŠÃ k Zž ˜

à V zq+Z{zˆ Æk Zì© 8™ x¥ ÐZ̎gzZì@* ƒg» T§

 ~ ä â i k Zˆ ƹF ,³ ‚žì¸Ìw ì ZgøgzZXìY™ ŠXZ

XYY c * Š7gZŒ Ûz » zŠY ÐZZ®Ô ˆƒx¬,qt

‰ * * ™ Äc * gŠ` ´ÆV -gF d $¾ zÐ ³ Šæ Ðm ZpÆV Ç ZzŠ‰ ( 6)

ÐZžì@* ™òú Št¤ /zŠY ðà # ìCƒ‰Ü zk ZtgzZÔ~gz$ Å Z w Š(7 )

¿6, ] !* CÙÅ k ZgzZ D ™ ) ¤ ZÅ ® k ZX Ôìx¥ ó ó W ZÌ ZLL

t„ & gŠÐZ ìù 7y ¨ KZÑ Zzw Šgz$ Z # òú Št» k ZX D ™

LeŽ¤ / zŠY ~ ª(qÏ ZÔì@* Y µ ä geÐk Z{Z( {ZpgzZì© 8™ Xì@* Y M~ c i 7 Å ä g¦/™ ÐZÔì

L Zà ¼Ð~ y ZgzZbŠ» ¿] !* .Æ] Ð _ ~ VÍ ß Æ™~gpZ ( 8 ) XÜïx» » È L ZÐy ZgzZ¢ 8™ $Œ d Û

:  ˜ˆ Æä ™ ™ fà xlZJ My Zò M0Zƒ q


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

41

n k Z~ zŠY ®ä ò ~i Zgxâ Zà V © ~g‚¹ Ð~ xlZy ZLL

H óLgzZÔìCƒg»gŠ=Î q-g!* ð•Zn ÆKà y Zžìc * Š™ ï á  ( 53 )

ó ƒ ó— L » k ZgzZƒq-g!* : Žì@* Y¹ à q+ZCÙ~ y !* i !²

zŠY Ä lZq-Š4 ,Æò á Zgxâ Z

: ì@* ƒ6, V sFt: Z» H óL:  ë á Zgxâ Z

~ k ZÐzzÅ O g!* gzZÄ® gzZƒq-g!* ð•ZgzZ"Ž( 1)

Xì@* ƒV c * ú K » „Šžð Š

Xƒµ ZzÐ] ø | "Ž (2)

XƒÝ qÐ$zç zŠæ Å V â -Ž ( 3 ) ( 5 4)

XƒÐä ™ ¥ # à V zg*Ž ( 4)

# Ÿ zq-Z0ÆzŠY Ä lZ s

G©G$ o V rZžì@* ƒx¥  ñ Y Hg¨ ~ zŠY ‹ é)G Å á ZggzZ~i Zgxâ Z

» k ZgzZÔì7m ðà ÐzŠY » X  ,Š™ 4 ZŠ,q{z~ zŠY ®ä

~ !²H gzZì3gt‚Ã p~ y !* i !² ÆH óLÂä V rZžìt: L

55ä V rZçOXƒ— L » k ZgzZƒ"Ž s 16, q{Š6, " k ZCÙ : gzZÔìc * Š™ ï á  ~ zŠY Ì Ã gñ Qá Zzä ƒæ M' , ÐðÌ Å B ;gzZ] ZŠXZ

ƃ & y Zè Yìc * ŠgZŒ ÛzŠY ä V rZÌà ä ïx» ƙ ~gpZ b § Ï Z ~gøÔì7m ðà Ðc ~gø» V zqƒ & y ZgzZԐ D ƒ— [òZ ì© 8Zg– » vâgzZ] »¤ / zŠY ~ T ì6, zŠY Çs Ü gZæ zgZŠ» W ä ò á Zgg zZò ~i Zgžìt{zgzZì~gz¢Ìy Ò» | gzZq-ZQ

v Z} g*žìt{o Zgø² ÔìH™ f »ä ™ ¿ » zŠY )gf ÆV zg* Å y Z:gzZ È0 * Æ] â © RƄv ZgzZ t‘q-ZÐ~ ] ‡‘Å \ ¬ Xì|@* :gzZì+ Mq zg ðÃ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

42

D ƒ¥ # Ðy Z™ áx* * ÆV zg*¤ / zŠY Fž¾t¿ ðà /Z ¤

tžìt[ZŽ» k Z Xì@* ƒå zŠY » y Zˆ Æk ZgzZ D MÃñ ƒ

V â -Špè YìCƒÐzzÅ |@* Å V â - 7ÐzzÅ |@* Å zŠY q # {zçOÔ, ™Zgåà Z V zg* {zž Cƒ¿g} Š] x tà V z¤ / zŠY ä

Ø» k Zp Ԑ D ™ y z¬ Ðy Z~ e ÆzŠY y -Šp  D ™( Z  ¸D gåZ #à V G ñ ƒ¶ Ð߁ Û »ž6Ôï Š•7à V z¤ / zŠY "$ ¸žå@* Yƒ¢Ã V z Û » gzZÔ¸ï Š[ZŽÃ y ZÐg0 +ZÆV G y -

y ZÐs § Å V â -s Ü Â tÔå :( Z~ | è Ñ qԐ ŠqÆy Z Xå i § q-Z» ä ™ {Ze à V z Û»

File H:\muh.bmp Có zd gZŠ' , D » w ZŠZ~„~ 0 è ÖQ # not found. y )F , » q-’~„gzZ}R» ] c * Zzg dÅ $ö z„ {q b‹v Ñ "Ð Ã` ò sSÔðÉ g ´Š~ ] Ñ ç &( ò ¸ Ô¢ è ] Ñ q? ! i¦ Ñ » b ) Æ# Ö Q™ ƒF ,Ñ !* Ðe $gZz‘ ÛgzZ] tö À Óh?

u ge6, » ¬ ~„gzZö u zŠŽZ~ „è ´) xÓ 6,Šã CÅ <L zy MŒ Û?

gZŠb»Š¿ S~ b ) h+] .ñ ƒD ™ {Š.S xE ~) B ‚ÆxE * Š? Ð

±Â Å å o ~‚gzZ ] ZY MŒ Û {‚ î œ E ]4 Ä E ' y MŒ Û½ gç ?

{^ , Y d» ] 2gzZ0 Ø @Å $u è g gïZŽ'  Å ~tè $u ? g }R» l Ì g w 56, {) z` uå ~tÆ] ú ŠgzZ„ & (ò sSÔv Z­ ° Š˜ ? ] !* ZŽgzZðÉ gÅ ±Ã ò: Œ6, Yfgñ * * ~ b ) {æ M7 ?

y )F ,» + M ›Å xsZ~ h+] .§zŠgzZ. Þ »» d $ !fgzZò sZ?

W ZF ,Æ}pgzZÃÆ Ôs g¬ » V r’dÅ [² Ý ¬m < !* *Š›? ! àJ -[xZIL ZÐZgzZ# 7 , Šp_ ö


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

43

?ì@* ™ ¢q ùà V †¤ / zŠY

z åa

{@çÑ Zzä 0 * ðy xgŠÆV â -gzZ¤ / zŠY

ÆT Ôì@* *ð{@çq-Z9 zÒ Zy xgŠÆy - gzZ¤ 0 / zŠY

Æk ZgzZ D ƒ* * ™y ´Ñ Zd c * ™ ¾ x» t¬ c * É Ñ ¼Ã / ¤ zŠY . _

D ƒä ™½gÇ Ö} # .n Æk Zc * ìCƒ* * ™ Ö} # .Å / ¤ zŠY à y -á + $ q-ZËÆV â -gzZV †{zì@* ™ {@ç / ¤ zŠYB ‚Æy - T è YԐ

{zžì@* ™~gY ] â © Zà s¸ z" ËÆ\ L Z{zçOÔì@* ƒgZŠu » \

»ä Ñ ,¸Å ] uZz{zìe} ™ t ] !* CÙÅ k ZgzZ} ŠB ‚» ¤ / zŠY k Z

+ 0 z{c * } Š¬ » ¶Š™Za ›~ y Zc * % Ze ðZ] .y xgŠÆV ñŠMzŠc * Ô¾ X k Z¤ / zŠY b § k Z'

( 55)

} ™~gY geg M » ¶Š™ µ ZÐ~ç Å k ZÃ

 } ™ã â Û*  * Å k ZX ¤ /ZÔì@* ™ w EZn ÆV ñ »} ' , ÆI K ZÃ

CÙ ªtà k Zƙ 7 ` ŽZ gzZì@* ™ ‚ZgÐgZŠu Æ\Æk Z¤ / zŠY

gZŠu {zçOÔì@* ™ g¦ gÇ Šæ CZÃ Ï ZgzZì@* ™ WÅ gZŠu k Z{zžì@* ™

½gÇ Ö} # .n Æk Zc * ä ™# Ö} .Å / ¤ zŠY ÐZgzZìêŠZw à X k Z

‰ G gH n Æ# Ö} .Å k ZgzZ¤ /zŠYžìzz¸Ôì@* ™ gŠ™¬ » ä ™ y .6, à Vß ZzyÆk Zc * à / ¤ zŠY ŠpX tgzZìCƒ] Ðy xgŠÆX k Z k Z‰Ü zÆ] ZggzZìLggD» !Zp" gzZŠgŠuå ¤ / zŠYçOÔì‚ rg G

è Y D YƒxzøÌÐŠÑ zZ / ¤ zŠYÆnS QÉ ÔìS g ~g¤ ? ØZ< Í6,

Šp] !* tgzZ ï Šg⠄ ~ ù ÆV â à ŠÑ zZÅ y ZX gÇ Ö} # .Æy Z ï Šhg & » zŠY n k Zs Ü Â / ¤ zŠY FgzZ … Y Ðb § h Z¤ / zŠY


www.sirat-e-mustaqeem.com

44

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Xƒ« Ú Å ŠÑ zZà y Zž

~ ÔåŠ HHzŠY 6, T H` ´» y  {q-Zä ~ žìŠc * = gzZ

XYò 7Ðk Z~ : Ñ 1Ðy !* i Å y {X  J7 ,à ˆ È MŒ ÛZ # 6, k Zä XÇ } Š™ O= ¤ / zŠYžìge= è Y ' ?V Y

!n` :ØZgv¤ / zŠY V ˜* * Y ­ 6, ( +ZË ?

XÇ áZzñ= ™ŸÃ V †} uzŠú } ÷{z

] c * Mã MŒ Û +Z» ~ Â ß ™ /  Ðw ŠF gzZß ™w J xsZ?¤ /Z

XÏ B XÐÑ ÆV † Û » » ŽÇ V zŠ1

XÇ V ƒg „ð|gzZÇ V z™ 7w J xsZ¦/ CÙ~ Ô7

!ì~gz¢* * Y ò ZgvÐ] gú k Z% ZÔì7ƒ~ +ŠÔí g XÇ V d7¦/ CÙ~

y MŒ Û~ ÌZ( B ‚ÆŠæ Å v Z) V ƒ‚ rg ‰Ü ¤ Å ¶Šw ï» ~

XÐ î Y V ?gzZÇ Vð , 7

!! Ç V î Yò ~ : Îì g» y %MgzZÔZgâ h+”ÐZä ~ Q

žìD] !* tgzZXŠ H` ™ò Ðy  {k Zv : Z{zb § k ZgzZ

~( , gzZÐ 3â à ] â © RÆk Z{Šc * i ÚZX Ç }™ x»t¬{Šc * i gŠ T ¤ / zŠY

] »ÔÇ ñ Yd $Œ ÛÆV ñ »t¬ Á A {zgzZÐ,™ ¿6, y ZB ‚Æ~!

XÐ ,™ ¿Á ÚZ6, V  !* Å k Z

ì@* ™ ¢q ùà V †¤ / zŠY

Ôì@* ƒŠŽñ ¬ã Zzc * u Ñ ~ q-ZCÙgzZ j § } g‚¹ Æk Z

@* ƒŠŽñ u Ñ z¬Ðb § T ~ j § CÙ g zZÇ V z™ ™ f j § J M V Œ~

Å j § CÙ g zZÇ V z™ g" Zh+”~ Kk Z% ZÔÇ V z™s # Ÿ zÅ k ZÔì


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

45

: n:â i MÐZ¿ ðà ž@*Ç V z™ 7™ f ¦/ CÙ] ¬ ~g7

ðM7 n k Z] gz¢Å ä ™ # Ÿ zÅ s u Ñ z¬ŠŽñ ~ j § CÙ

ã - ZuzŠgzZã ZZª è Ñ qÔD 0 * ™ 7t Û~ zŠY gzZ` ´ã MŒ Ûv ß Fž

/ ¤ zŠY FZ # ì@* YƒZa ‰Ü zk Zx·Sh+' ×~ e k ZgzZÔì` ´T§

çO _7 ,~ i ZzM œ zZ] c * M y MŒ Û gzZ~ i ZzM× M ] Zj +Ët¬ L Z ' @* ƒ7 ( Zw è Ñ qì;gƒ=gf Æy MŒ Û ` ´» k Zžì&! %

gzZ„Zeð¸y ›} ÷žìtÑ

»ä ™ ™ f j § s f zgq Z÷n ºZ

Xñ Y Mt‚™ Á3Zg » V Í ß & xê gzZN Y $ÐV 2ZgÆÑ

i§ª

~ k ZQ Ôì@* Y Ö ~ } # q-g@* q-Z~ ª(qÅ Å * 0 * * /zŠY ¤

V xc * * * ™Za ] Ð Ñ » k Z¤ /ZÔìêŠÄ gà ã ð Šq-Z6, k ZgzZì@* °v M

Za ݄

» k Z¤ /ZgzZìêŠÄ g6, v M ã ð ŠgZŠ1$ + ƒÜZe ðZ] .~ ~ç

y ZÔ¸M hY 7d $Œ ÛÆ} uzŠq-Z{zgzZå HHzŠY 6, ~ç V xX c Š * * * ™

Ž] Zj +ËÉ Ñ Q Ôì‚ rg ã ð ŠgZŠÒ p6, v M {z ƒ* * ™»Ã ,ZÆzŠY Ð W

êŠnÅ gZŠuÆy Zà V †gzZì@* ™q zÑ ­7 ,à  D ƒX m {Ƥ / zŠY

Å È ÐZy ZgzŠÏ Z' ì@* ™ ] ]_ Z Ðy Z™ } Šô Zz» k ZgzZì

Zg7 Ñ CZ{z& ìCMÃk,¦ à ìq-Z~ — gzZË c * ñŠjZc * ~ ^

7Ãqðà ÐZžì@* ƒÌV -LgzZÔì@* ™~gY ] â © Rn Æä ™ ì@* ƒÌV -grLgzZìC7 ,i ZzMÅ nm º q-Z~ V â » Æk ZÉ CM

w !* Æk ZÔì@* ƒ* * ™ zŠY 6, ¿ T ÐZgzZî Š7ð‹Ìi ZzM ðà ÐZž

Q gzZ' ìCƒ„g M1Å Õ Æ¿ k ZÐT ì© 8ZjZÀ ðà » k Zc * Xìꊙ ~gY ¬Ã V †{z0Æk Zì@* ƒ* * ™ ¼ŽÐZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

46

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

: V c * ú '!* s f ` gŠ~ j § k Z

X D ™ Ià V z# q-g@* X ( 1)

XƒˆS 7 , :v Zp 6, T ìQZ½ Ð1Å ã ð Š+Zà V †(2 )

$Œ d Û Ç!* ÆV Í ß u0 * * * y -g zZ D ™ Ià Š* 0 * * X (3 )

X D ƒ

i § ZuzŠ

m {ˆðCÅ V †( {) z© % ) gâ Y ðà * c ( {) zÃ ) {0 + 6, ðà / ¤ zŠY

à -g {(X è 8 Yì@* ƒ{(]¸8 -g » T ì@* Zj. _ Æ] gß z^

» k ZgzZìꊙ%f %ñ7 , vóZp LÐZ{zQ X ï ŠE ¯ 6, V ùg} uzŠ

~ V »Š!* M) c * ~ V î .c * ~ ] ZgôÐZQ ÔìM6, Ÿ Æ! % y p p LÌñ ƒw ~ y ZÐZgzZԐ D ƒyÆV †˜ÀžŽìêŠN

k ZìLeŽˆ Æ"7 , ] Zj +ËÉ Ñ gzZì@* Y ` y L ZQ Ôk7 , 7 vóZ Xìꊙ ~gY ¬Ã V †»

: ì@* Yc * * 0 u Ñ Ðb § zŠ~ j § zgq

tè Yìu Ñ É xZw * * ™%f à gâ Y n ÆV †žìt·Z» YfxÓ ( 1) E 7^ , Y n Æy ›ËÌ* * 3“ &Í » gâ Y ,ZçOÔìv Zç G.žÅ %f

6, ÷ u 0 * * * ( Zv ß I Y² Ôñ Y H%f n Æv Z) ÐZ<Ypì

ä < Øz= ž ë ¼ 0 ¼ Ԑ T g D ™ 6, ( CÙgzZ~ ä â i E E Ò7 ÐZä k ZÔZƒÄc * gŠ* q-Z~ gzŠÆ‰Ü zî 0ª ˞ìHy Ò G3 H%f gâ Y n ÆV †6, k ZgzZH{ŠZgZ» ¶Šw Å n ÆV Í ß x¬

tÔc * Šîà VÍ ß &Í “ » k ZQ Ô,Šà:J - ðZ ã * 0 » k ZX ž@*

: Ñä â Û {z  âJ - ~CÙ i [Þ0Zxâ Z] !*


www.sirat-e-mustaqeem.com

47

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

ìc * îxZw à VÍ ß ä ‰Ü z! Ñ gzZìxZw gZ0 +Y {”%f !gZŠ¸LL

V †& ìc * â ÛI  Ðä 3 “ &Í » gâ Y ,Zä ] v Zw Î gè Y ( 5 6)

ó ƒ óŠ HH%f n Æ

žìc * M~ g $u q-Z~z% Ш ñ¤ !Z0 Z ( ] | ~ ›9gzZ

: * c â Û ä ] v Zw Î  g

ó ó H%f gâ Y ðà n Æv Z) ä T 6, ¿ k ZƒÒ Å v ZLL

ã Zz~ y ZÔìk7 , n Æä ™ ¢qà V †¤ / zŠY Î ] Zj +ËÉ Ñ ( 2 ) FK Zä ò Š0ZxsÑ Z s # Ÿ zÅ k ZgzZì@* ƒŠŽñ u Ñ 6, gî XìÅ ~ V 1Â

i § ZŠ

à j § k ZgzZìg 6, gî Æj § S Qð•Z~ V z¤ / zŠYi § t

n Æä ™¿6, ] â © RÆk ZgzZn Æ# Ö} .Å / ¤ zŠY áZzä CZ

g±ZƊÒZz¬¤ / zŠY ( Zè YÔìLgŠŽñ k 0 * Æk Z{z¤ /Z( ,¹ » V â XƒÒ Å v Z6, k ZÔì@* Y Hg¦ ¤ /zŠY Z( ,¹ : ìV -¼6, gî ¿i § t

L Z™¯ @* ŽÃ ˆy MŒ Û XV ƒ+V zƒe Å v Z6, k Z' ¤ / zŠY ™MCÙ !* Q Ôìk7 ,à V ð. g҃ t¬™Y ~ YsZš M Q Ôì© 8X~ V ñ Š ~¢ ¹ X çOÔì@* ™~gY ] â © Rà V †gzZì@* Y Ö~ } # L Z Ñ !* zgq {zè YԐ D ™Ç* * ] â © RÆk ZgzZ D ™~gZŠÎâ ÛÅ  k Z XƒÒ Å v Z6, k ZÎ Ôì@* ƒ[ 0 𸻠V â -gzZ Û » ƙ ¿6, j §

V ƒk H} ( ,} ( , } uzŠ{z´Æx»t¬Ñ !* zgq ¤ / zŠY ( ZžìgŠc *

V 1Ç Ã xsZ+ŠgzZ* * ™ ¦ Zß Ô* * ™* * i ÐV  gú xø}Ôì@* ™Ì[‚gS» XN Yƒè Zg6, k Zy -ž@* žì@* ™ n k Zƒ & tgzZ{) z…


www.sirat-e-mustaqeem.com

48

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

i§å a

qu 0 * * * gzZË c * Ðy pƬ ] gÎ ðà Šˆ È MŒ Û¤ /zŠY y ²

™ ¢qn Æ~gZŠÎâ Û K Zà  V †b § k ZgzZìk7 , XÉ Ñ Q ìqÐ XìêŠ} Š¬7Z» k ZìLeŽgzZì© 8

B ‚Æe $ Mq-ZÅ ˆ È MŒ Ûè Y슎ñ ô Ü ¬ Ì~ j § k Z

Xñ Y –B ‚Æqu 0 * * * ÐZ<YpÔì¬Ì* * ™ YZ¬ Z

i § V Zv0 *

+ËÉ Ñ Q Ôìq~ s zw z Q] gÎ j ðà Šˆ y MŒ Û¤ / zŠY y ²

Xì© 8™ ¢qà V †™ |7 ,

É Ñ gzZ¬ r~ s zw z Zà ˆy MŒ Ûè YÔ ìxZw Ìi § t

Xìu Ñ ­7 ,Ã ] Zj +Ë

i§Ù

@* Yƒq ƒZ # gzZÔì@* ™ gOZ» ä ƒq ƒÆ} g*m {q-Z¤ / zŠY

u Ñ gzZ¬~ X ìk7 , ŠgÌá ZzzŠYQ Xì@* ƒ¥ # Ðk Z¤ /zŠY  ì

k ZÐV Æw y Z. _Æw ìÆk Zžì@* ™ Q w +ZP Q Ôì@* ƒŠŽñ k ZÐ] »w y ZK Z{z~ | è Ñ qԐ Cƒw i * * 6, k Z] »' ,Å } g*

k Zy -  ì@* ™q zÑ Y7Å v Z) {zZ # gzZÔì@* ƒ;g ™Y7 Å } g*

Šæ Å k Zä } g*k Zžì&t¤ / zŠY² Ԑ ë Ž 6, ] â © RÆy ²

Xì@* ƒ7„D » • 'w ËÅ k Z à } g*è Ñ qÔìÅ

-‰Ü zk ZzŠY Š J HHÐj § Ñ !* zgqž D ™òú Št¤ / zŠY gzZ

~ w ‚Ž Ì} g*,ZgzZƒ:q ƒ{g!* zŠ{g*tJ -Z # Yƒ7 »

gOZ» ä ƒq ƒÆ} g*k Z½ w ‚{zçOԐ D ƒq ƒû% q-Zs Ü


www.sirat-e-mustaqeem.com

49

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

ž@* ì@* Y Zgån Ɗæ à } g*k Z~ X  _7 , ŠgÌ,ZQ Ԑ D ™ á Zzä ™` ´ã MŒ Û² ìw ì » V z¤ / zŠY  tw q ¾ Ôñ Yƒ» W ,Z» zŠY

X M h h à zŠY k Z‰Ü zÌË%G gOZ» } g*k Zv ß

gzZWÅ v Z) ~ k Zè Y슎ñ 6, gî ã Zzu Ñ Ì~ j § k Z

X ŠŽñ ÷ ‰ * * gån Ɗæ à v Z)

i § V Z ‚

Å k ZQ Ôì© 8´t‚L Zì@* ƒç z" ŽÃ aÚ !* * * q-Z¤ / zŠY

Xá ZzzŠY s § V zgeŠ¤ /ŠgZÆk ZgzZÔì@* ¯ ‹% q-Z6, Ò N !*

ÔìêŠÄ g ðÙzggzZ% c * í V ¾gzZ% ~ y xgŠÇ!* Æk ZQ Ôìq

Æa ÐZgzZìqX P á ZzzŠYB ‚Æs zw ŠG 6, ½ » Eq-ZQ

à a Q gzZÔñ 0 * :ä ¤ /‘gz{zž@* ìêŠz8I 6, u Æk Z™ Ä g6, } n

XìêŠ, $JeB ‚ÆgŠe~g¸q-Z

6, Ò K Zà a ² Ôìꊙq zÑ ­7 , ŠgÌt¬ L Z{zˆ Æk Z

kC ^7 -eZÔì@* ƒ;g M7üÐZÐzzÅ } ƒ0 +Zè Ñ qì@* ƒ9 Š

Ԑ CMÃðƒC™ 'w Õ • ÿ ¼~ Ò Å k ZgzZìˆ’Ý zgžì@* ™ ?ƒìgNŠH? : ìØ 7 Ða ¤ / zŠYçO

XV ƒ;gNŠ^Å ò ŠMq-Zt‚L Z~ : ìH 6 ZŽ^

?¤ / zŠYž¼ÐZƒìgNŠ?^Å ò ŠM T žìHÐa ¤ / zŠY

~ • 'w . _Æ] â © ZƤ / zŠY Õ ÿ {zb § k ZÎ Ôì;g™ c_ttÐ X CY M

Ž~ k ZgzZì@* Y Hw EZn Æl ˆ Å V zq{”Ë ˜Ài § t Xìã ZzÇ!* {zÔì@* Yc * * 0 u Ñ z¬


www.sirat-e-mustaqeem.com

50

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

i § V Z^ M

{) z1Ô~ô Ôw â zg } ZÀ q-Zðà Ð~ V zÀ Æ! % ¤ / zŠY

{¤ /à ä à q-ZÆ} À k ZQ Ôì© 8Zjԃ„g M1Å Õ Æ! % ÐT

œ zZQ Ôì© 8ñÐï ¢ZÀ ' ,Z' , ÆV èZge„B ‚Æk ZgzZì@* Î ~ i ZzM× Mˆ Æk ZÔìk7 , ] gÎ Kg gzZðà * c ,à W ï gÎ B ‚Æi ZzM

: ìHñ ƒD ƒ¥ # ÐV †Q gzZìk7 , ŠgÌ ÉÑ L Z

ÐZ¤ /ZgzZÔzŠ™N * gà } À X : L » n % Æ! % k Z¤ /ZLL

à } À k Z ì~gF ~uzŠðà ÐZ¤ /ZgzZÔzŠ™MÐZ 숵 à ó ì ó‰Ü zk ZA zŠ g ÚZ

ÐV èZge{z¤ /ZÔìè* * {g!* zŠÃ } À' ,Z' , ÆV èZgek Z{zQ

ÐV èZgeZÀ {z¤ /ZgzZÔ숵 û žìHÐ! %  ƒ[ ƒZ( , ÆV èZgeZÀ {z¤ /ZgzZԃ{Ši L M ?žìHÐ! %   ƒ[ ƒN * g

Xî Yk 0 * ÆËZe ?Z®ì~gF ðà » žìHÐZ ƒ„' ,Z' , :  ±5 Þ ‡'!* . & ~ g»i § k Z

ƒ)gf Æy MŒ Û ` ´» k Zžì& {zçOÔì@* Yc * Šžð ŠÃ ! % ( 1) É Ñ y Zi Zg Ý Z» ` ´Æk ZÉ @* ƒ7 ( Z~ | ² Xì;g

Xìk7 ,~ i ZzM× M¤ / zŠY Î ì@* ƒ~ V zŠgÌ

Xìu Ñ žŽì@* Y Zgån Ɗæ à V †~ j § k Z ( 2 )

* c ìCX tž@* ƒ7x¥ à / ¤ zŠY ŠpgzZ s 1^ Ñ 9 zÒ ZX ( 3 ) » V z¤ /zŠY FŠpä ë g zZ?ìYY HŠO Zb § ¾6, ] !* Å k ZÎ ÔN * Ñ

™M k 0 * } gø! % FgzZÔ¸{Šc * i LÑ gzZÁ F ~ y ZÔìH/ Š

6, y ZZ # ëQ Ô숵 Ã7Z. _ Æì Ƥ / zŠYž D C


www.sirat-e-mustaqeem.com

51

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

b § k ZÎ XÐ7ÃÔìW ,Z» V †6, y Zž@* ƒx¥  _7 ,ˆ È MŒ Û Xì@* Yƒ"$U* ^ Ñ » y ZÐ

x¥ = žŽ M hƒÌj § } uzŠ{z´ÆV h§ J MÑ !* zgq

X 7

V *¶ KÅ +Tà / ¤ zŠY

¿á Zzä ™` ´Ë¤ /Z# Ö ´q-Zðà Ð~ ] â ´s f zgq

Xì¤ /zŠYtž’ e¢ 8™ ¢Â ƒCY ð0 * g0 +ZÆ

XìØ 7 x* * »V â Å k ZgzZ» k ZÐ! % ¤ /zŠY ( 1)

ì@* Zj{) zw â zg Ô8I Ô1} ZÀ ðà Ð~ V zÀÆ! % ¤ /zŠY ( 2 )

Ôì@* ™%f %ñ7 , vóZp L{z& ì© 8™ Ô Ìgâ Y ðà L¤ /zŠY ( 3 ) XìêŠN 6, ( Š!* M) ÐZQ gzZìM6, Ÿ Æ! % y p» k ZQ

Xrà Xá ZzzŠY ( 4)

Xì@* ƒF ,Ñ !* Ðú1™Ã ò ŠMx¬ËžŽ­7 ,à XáZzzŠY ( 5 )

g0 +ZÆy ZgzZV ƒñ ƒ¶ ( " e) ] …% ~ T bŠ[s( Zà ! % ( 6) XV ƒñ ƒ‘  c * s zw P

Ën Æ] æ §q-Z™ ƒêµ ZÐV Í ß {zžbŠ¬tà ! % (7 ) XƒB:Ý zg Å ` gÎ V ˜ñ Y ` ~ } # ,Z ˜ÀžŽn Æ] æ §q-Z{zž* * ™ c_ » ] !* k ZLÐ! % ( 8 ) Cƒ?ŠÅ ] !* k Z# Ö ´tgzZXñ Î:B ;à ã * 0 ÔìCƒy Š:e Xìð|{zÔì© 8# Ö} .ÐX T ¤ / zŠYtžì

Xì@* ƒ* * ™ ®Š~ }i Î bŠ,q+Z¼Ã ! % ( 9)

XìCƒhã ð ŠÐN ð ŠÆy Z™°Î bŠ½ » ,Z¼Ã ! % ( 10)


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

52

XnY:Œ‰ * * Z( ,( ,B ‚Æx¯,Z ( 11)

k 0 * Æk Z{zÐzzT gzZx* * »àÆk ZÔx* * » k Zà ! % L¤ /zŠY ( 12 ) XìêŠCÐZ„ D M0Æk ZÔì@*M

ìꊙ És zw P ~ P Å è ðƒ5 c * ~ ½ » q-Zà ! %¤ / zŠY ( 13 ) Xì@* ƒÁ Cà ! % ™5 ~ ã * 0 Î

gzZñ Mʎñ ~ ¿ Ë# Ö ´q-Zðà Ð~ ] â ´y Z¤ /Zà \ M

yâ Ût» ] \ M6, \ M:gzN Y #  Ö k 0 * Æk ZÂ ì¤ / zŠYtžñ Yƒ¢

: Ç ñ Y MtŠ™

·ä k Z Š&¤ Å V  !* Å k ZQ Ôc * Mk 0 * Æò æËò ŠMŽLL ( 57 )

ó ó H¬Ð+Š‰ G w i * * 6, ]


www.sirat-e-mustaqeem.com

53

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

¬ » zŠY ~ ð sZè < Ñ

z V Zv0 *

¬¦ Ñ » IzŠY

ê ¦ Ñ 0Ƥ / zŠY

¬¦ Ñ 0Ƥ / zŠYÆ[ I Z ?ìYY Zh ÐzŠYà / ¤ zŠY H t Û~ } 7gzZ# Ö Z™ ÔzŠY

ê 0Ƥ / zŠY ~ < Ñ

: Dâ Û´  òâ xâ Z ( 1)

Å k ZԃH:¿ » zŠY 6, k Zä ËgzZƒ@* ™ ¿ » zŠY Ž¤ / zŠYLL

: ìc * â Û~ ˆ  y MŒ Ûä \ ¬ v Z~ } g!* ÆT ìÅ ¿ k Zw V øà øû] — Ñõ¡øì ûÚ ô éô†øì ô ŸFû] oûÊôä üøÖ ^Ú øåü] †øj à çûÛö× ôÂø‚ûÏøøÖæ ø™ ô ÛøøÖ ]

( 58 )

ó ñ óY c * Š™ OÐZ }™ ¿» zŠY Z # {zžìtñ Zg ~÷Î LL

: Dâ Ûò  ) ZŠ 0Zxâ Z (2)

0 [+ Ôî ~ ©E 8Ô/ 0ZÔy ¢Ô/ ] | tgzZÔìOu Å / ¤ zŠYLL

ì~z% Ð:v Zy Zç gv Z† 0 /ÔÄ0 ® Ôª 0 [+Ôv Z†

ó ì ó» ò ´â xâ ZgzZ ò 1Zxâ Z< Øè ¸gzZ

: Dâ Ûò  ?Œ Ûx â Z(3 )

Ôì@* Yc * * 0 s %Zy xgŠÆY0Ƥ /zŠY ò f gzZ¤ / zŠY ›LL


www.sirat-e-mustaqeem.com

54

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

zŠY Ðx¯ ,ZŠpi ZZ #¤ / zŠY ›žìt< Øè » ´â xâ ZçO

k ZgzZñ Y c * Š™ O%Ø Šµ ñ »/  ÐZƒ@* Yc * * 0 ¬~ T Ô} ™

êŠx Zu 6, gî v {z& ì( Z¿ » zŠYè YÔñ Y Å :w J/  Å

ä v ZžÌ=ZgzZԐ D ™ 6, gî v x» CZã Zi gzZ&0 + i ž6Ôì ø¡øÊøèºßøj ûÊôà ø^ÛøÞ $] #uø‚õuøø] (Ãømö^Ú — †ûËöÓûi övûÞ ô ŸøçûÏömøo j à ûÚ ô áô^Ûø× øæ ø™ ì¹ ¬Ã zŠY ( 5 9) xâ ZgzZ w á xâ ZgzZtGZÔgN1ZÔN m 0 £ Zxâ Z< Øè ¸gzZ ( 60)

ó ì ó»1Z

: Dâ Ûgò  s0Zxâ Z ( 4)

B ‚Æx¯,Zä k Zžá™ s Z‹ Z» ] !* k ZZ # ¿ ðà LL

bŠ™ OÐZ @* ™ 7/  Ðk Z{zgzZì@* Yc * * 0 ¬~ T ìHzŠY

.Zzä k Zžñ Yƒ"$U* ] !* tÐ?Š¤ /Zb § Ï ZgzZÇ ƒZ # Zz XÇ ƒ~gz¢bŠ™ OÐZ ìH¿ » zŠYB ‚Æx¯t¬

ÐZ @* Yc * * 0 7¬~ T ƒHzŠYB ‚Æx¯,Zä k Z¤ /ZgzZ

} uzŠ™ ú1y Yƙ ¿ » zŠY ä ¤ / zŠY ¤ /ZV ;ÔÇ ƒ7^ , Y* * ™ O

1m ŸÐk Z ì@* YƒZ # Zzm ŸÐT c * ày v ( Zà ¿

Å wß ze $ŠÐk Z @*M 7xi Ñ m ŸÐy v k Z¤ /ZgzZÇ ñY ( 61)

ó ó Ï ñY

: Dâ ÛM  ò0Zxâ S ( 5)

$] $ø] ä Yfy ZЗ ý ] çûÏøi æ ø] çûßöÚ ø Ü û`öÞ çøÖæ ø™ y â Û k ZÆ\  ¬ v ZLL

G™x gzZN m 0 £ Zxâ Z {zgzZԐ ë  Û» à / ¤ zŠY Žìà ?Š

ž ë ( . _Æe $Zzg ~uzŠ) £ Zxâ ZgzZw á xâ Z² {z¤ /q-Z» GG©Å $ZzgÐé‚ fÂøàe èÖ^³ e r³ eøÔì@* ƒÿ 5 Zæ # Zz%Z@* Z ƒ7  ۻ¤  / zŠY

à ] gú zŠ% ¤ / zŠYCÙ žå–â à ¬L Zä [æ 0 /] | žì ~z% ~ ~gg9 W ,RtÔHOà V z¤ / zŠY & ä ëçOÔzŠ™O


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

55

E ( 62 ) žì~z% tÌ0ÆÝ>ZÅZñ î ~ ©8] | b § Ï ZgzZ Xì

òZxâ £ ZgzZc * Š¬ » ¶Š™ OÐZä V rZ * c Š™ zŠY 6, y Zä ~& + ß q-Z ( 63 )

ó ì ó"$U*9Ðñ xZ™ / ô& bŠ™ Oà /zŠYž ë ¤

:  ëv ò0Zƒ q( 6)

/ZZ®Ôì6¬Æ&0 ¤ + i ¬»¤ / zŠYžìtÝ » ´ òâ xâ ZLL

* c Š™ OÐZg zZÏ ñ YÅ 7w J/  Šk Z ñ Yƒ"$U** * ™ zŠY » k Z

] o sÜ : ëw ò á xâ Z² ÔìÌ» £ òZxâ Z< Øè ¸gzZÔÇ ñY

Ëƙ zŠY ä k Zžá™ s Z‹ Z{z¤ /ZV ;ÔÇ ñ Y H7OÐZÐ ( 64)

ó ó X Ç ñ Yc * Š™ OÌÐZÔìHOÃ

x¯dÜ

¬ » ¶Š™ Oà / ¤ zŠY YfÒ ZžZƒx¥ Ð[ZzYfÁZ¸ RÑ !* zgq

Ƥ /zŠY {zZ #  b ‡ÆOÆk Z~ ^k Zs Ü ò w á xâ Z²  ï Š XÇ ñ Yc * Š™ Oî ŸÌà k Z Ô} Š™ Oà ,³ Ë m

¬ »¤ / zŠYÆ[ I Z

G5G©Å k Z q-Zè YÔìÿ Zæ # ZzÌ[ I Zè Z w ‚ž ë  ò 1Zxâ Z

̤ / zŠY Æ[ I Z~ X  ï á  à V z¤ / zŠY xÓg $ŠqZŠgZz~ e

gzZì@*Mxi Ñ ›OÐT ìx` %( Zq-ZzŠYžn k ZZuzŠgzZ D Y M

~ á +ÆzŠY b § Ï $ ZÔì@* Yc * Š™ Oà ò f~ á +ƛOb § T $

XÇ ñ Yc * Š™ OÐZÌ GG©Å ÆzŠY {zžtÑ SÔì7 ÿ 5 Zæ # Zz[ I Zè Z w ‚ž ë ´ òâ xâ Z ( 65 )

( 66)

( 67 )

XÇ ñ Yc * Š™ OÌÐZ } Š™ Oà Ëп

Xì» ´ òâ xâ ZŽì„zÌÝ » w ò á xâ Z

ë 2 ÔìÅ G@* Å Øè < Æw ò á xâ Zz´ òâ xâ ZÌä )òZŠ 0Zxâ Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

56

|“ ÔåHzŠY 6, \åM ä k Zè Ñ qåH7Oà ê Z0 eä ] g8 Mž G5G©Å  ì@* YƒOò ŠM ðà пÆzŠY ¤ /Zp Ô7 ÿ ZZ # Zz[ I Zw ‚Î à [ I Zžìt?Š~uzŠÅ ] !* k ZgzZÇ ñ Yc * Š™ O6, gî Æm ŸÐZ

Ì6, x` %ÆzŠY  ìx` %Z( , ÐzŠY u Ñ è Ñ q@* Y H7OÐzzÅ uÑ G G Å ( 68 ) XÇ ƒ7 ÿ 5© ZZ # Zz[ I Zw ‚

?ìYY HÐzŠY ` ´» zŠY H : ë ò ) ZŠ 0Zxâ Z ( 1)

HÐx¯ ,Zc * Ðg» f Z™ fc * ñ Y HÐy MŒ Û¤ /Zh » zŠYLL

zŠY ¤ /ZgzZì7 ` wà ~ ä ™( Z ƒ:s # Dðà ƒ Ñ ~ T ñY ( 69)

ó Xó ìH  ä N ò 0 £ Z~ } g!* m k Z ñ Y HÐzŠY ` ´» ( 7 0)

:  ëv ò0Zƒ q( 2 )

— á ^_ nŽ Ö] ØÛø àÚé†øŽûß$Ö] ™: yâ Ût» ] x™  ZÁÎ gLL

» zŠYžì@* ™ {g á Zs § Å ] !* k Z' ó ì ó¿ ã - h » zŠYLL

ó ó X Ç ƒ7„ & gŠ:gzÇ ƒ„ & gŠÂ @* ƒÐ+ MÅ í¤ /Z` ´

:  9 zŠÅ ` ´ÆzŠYž Bë

Xì@* ƒÐV î ¬ŠgzZg» f Zy %gzZˆ È MŒ ۞Ž` ´^ , Y ( 1)

gån Ɗæ 7ZgzZƙ Ý q[½ » V â -žŽ` ´^ , Y* *( 2 )

ÔìŠZ% Ðg $u {gà è Å ] \ M ` ´¸gzZÔì@* ƒ)gf ƄzŠYƙ

ä Yk 0 * ÆV z¤ /zŠY ä ] \ M² ìYƒ„ & gŠÐb § ¾ ` ´( ZgzZ

!!ìc * ŠgZŒ Û¬Ã ä ™ &¤ Å V  !* Å y ZgzZì»zgÐ

Ð~ y Zg zZ Å ™ f 9 zŠ¸Å ` ´ÆzŠY Ìä ³ ò0Zxâ Z

Xìc * ŠgZŒ Û^ , Y* * à ~uzŠgzZ^ ,Yà «


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

57

?ì„ & gŠG D » zŠY H :  ëv ò0Zƒ q ( 1)

ø¡øÊøèº ßøj ûÊôà ø^³ $] Å ] !* k Z~ — †ûËöÓûi övû³ Þ Ûø³ Þ ô™ y â Û k ZÆ\  ¬v ZLL ( 7 1)

Xó ì ó¬ G D » zŠYžì?Š

: žìI»)òZŠ 0Z ( 2 )

s %Zðà y xgŠÆDI Z~ k ZgzZÔìxZw * * 2gzZG zŠYLL

Å k Z{z{Zpì@* Yƒ Û» ò ŠMÐä ™ ¿6, k ZgzZIÐZÎ Ôì7 (7 2)

Xó ó »s # !* Sc * Ç g {o » * ’

: ë~ òi Zgv Z† 1Z ( 3 )

 q-Zè YÔìt·Z» Yf[6, k ZgzZÔìq N:ìZ' , D » zŠYLL øŠûmøØû³ à ø³ mû„ô³ ³ Ö$] pûçô³ ³ j ³ âøØû³ ³ Îö™ ìy â Û»\  ¬v ZÔìi dŠp] Z& +D

øÃûmøŸøà øÃûmø ( ? D ƒ' ,Z' , I YgzZÝ ¬H: £ŠÈ E — áøçûÛö× ømû„ôÖ$] æ øáøçûÛö× ~ {7gzZ~ k ZÂ Ç ƒ:„ & gŠ* * ™ Ý qD » zŠY¤ /Zžn k ZZuzŠgzZ

# ZzG D » zŠY n Æä ™ Z t Û~ V â zŠy ZÎ Ô@* ƒe* * * * ™ t Û (7 3 )

?ì$ Ë ƒù~' ,gzZxZw {zìCƒZ # ZzqŽgzZÔì

:  ˜~ h+ŠF ,Å gà è è Ý Æ~i Zgxâ ZM ò0Zƒ q( 4)

: ì{~ .Z¸ . Þ ‡Ð] Zg±ZFs f ` gŠx¯ » ~i ZgLL

t¤ /ZŠZ% Å y ZÐk Z Ô7 Z' ,* * ™ Ý qD » zŠYžI t» y Z ( 1)

gïZÐ] !* k Z!3³# Æy Z Ô7 Z' ,Y* * ™ Ý qD » zŠYžì

$ M k Z e Ô7 Z' ,ƒ Ñ G zŠYžìtŠZ% Å y Z¤ /ZgzZԐ D ™ öj ûi ø^³ $] 2 ÔìŠ Hc * ŠgZŒ Û Z' ,à IzŠY ~ — ý à önû›ô ^nøŽ$Ö] ] çû× Ú ø] çû³ Ãö³ føi æ ø™ : ì~z% V -y â Û » ] x™  Zw Î g~ ›9

ó ó H¬Ðt·è < Ñ ä k Zc * Mk 0 * Æò æc * /zŠY Ë̎LL ¤


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

58

: ì@*MV -y â Û ZuzŠ» ] \ M~ ‹gZò gzZ 

ó ó HzŠY ä k Zc * Í Â Å -Y hÄ~ k ZQ gzZS 0 7 +!* {¤ /ä T LL

ìt·Z» Yf[6, k ZgzZ7Ìq NG zŠYžI t» y Z ( 2 )

» Yf[g zZ?Ç ƒ7ùq Nt~ Ï ŠŽñ Å $u gzZe g $ M {gà è  {z V ¹ÔV ƒŠŽñ ] Zg„Å y Z~ e k ZZ # ƒA $ t·Z

?] Zg„

øÃûmøŸøà øÃûmøà øŠûmøØûâøØûÎö™ e ~ — áøçûÛö× ømû„ ô Ö$] æ øáøçûÛö× ømû„ôÖ$] pûçôj $M( 3 )

pg ¦ p Ñ Ds Ü ~ k Zè YÔì7„ & gŠÌ* * ™4 ZŠÃ DÆzŠY XìˆÅ p°Å Yfá Zz

Ý qzŠY D n Æä ™ t Û y xgŠÆ{7gzZzŠYLLžIt( 4)

» zŠY xZ™ [ZgzZÉ @* Ôxñ Z™ / ô² ìYƒ„ & gŠùÔìZ # Zz* * ™

e ™t f Û ~ zŠY gzZ~ y ZgzZ¸… Y à ] Z7ŠŽz!* Æp pg:D ( 7 4)

ó ó X¸

:  ë ~ ¼ nv ÛÖ] †v fÖ] y §1Z ( 5 )

ƒWÅ v Z) ‰ vâgzZ} g*~ k Zžƒ( Z¤ /ZD » zŠYLL

( Z ÔìY™ „v Zs Ü Î N Y G [™ x» ,Zs § Å y ZgzZ gzZ* * ™ O)gf ÆD k Z¤ /Zb § Ï ZgzZÔì¬ q )Ñ !* * * ™ Ý qD

* * ™ Ý qÐZÌA $ ƒŠ°ÜZe ðZ] .y xgŠÆV 2 zŠgzZ~ç 0 + z{

 ƒÐnÅ ~i !* {H gzZd $ Û Ôë zD » zŠY ¤ /ZgzZÔÇ ƒ7„ & gŠ‡

ö)gf Æk ZgzZìz q-Z» ë !* tè Y’ eG 7ÐZÌ ( 7 5)

ó ì ó{z(G ÐZÌA $ ƒŠ°* *  w Š» V Í ß gzZ˜Ó

t Û~ {7gzZ# Ö Z™ ÔzŠY

:  ˜ñ ƒD ™ # Ÿ zÅ s t Û k Z~ ògi ÓZxâ Z

Ԑ D 7 , bŠx Zu w dRzw Z¸ RP à /zŠY n Æä ™ ¤ zŠYLL


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

59

;g gzZìCYƒµ ZzC·Z{zÉ Cƒ7] gz¢Å k Z~ # Ö Z™ ² ( 7 6)

ó Xó @* ƒ7~ # Ö Z™ ž Žì@* ƒ½{°‡!* ~ k Z {7

:  ëv ò0Zƒ q

@* ™ ò ŠM` %à zÉ Ã zŠYžìHÜt·Z6, ] !* k Zä }žZxâ ZLL

x» ] Š¬è s Üðà Ðò ŠMT Î ÔCƒ7CÙ ª ÐÉ Ã Ö Z™ # gzZì

Ì6, ÐV ƒk H{LgzZÈ0 * » +Š{z¤ /ZԒ e9 ŠÃ ª(qÅ k Zƒµ Zz '# Ö Z™ x» Ñ Zzä ƒµ Zz] Š¬ ½ ÜV ð;Æk Z ƒÑ Zzä ™

V â -G {zè Y’ e* * ™ g¦ zŠY ÐZ ì7 ( Z{z¤ /ZgzZԒ e (7 7 )

ó ó X ìZƒk,5 +q ¸ zЊæ Å

ÆzŠY ÐZ:gzZ@* ƒ7¤ /zŠY ò ŠMq-Zžì@* ƒÌV -] ‡zZ‰

Ò

Æk Zp ì@* ™Ì[‚gZ» V ƒk H{L‰ {zgzZÔì@* ƒx¥ ¼ 0

)$ ® +I Z * c ¿( ZgzZԐ D Yƒx» ] Š¬½ ÜFÌV ð;Æk ZŠŽz!*

ñ Y ¹¸Ì~ } g!* Æk ZÎ ÔÐ~ V -gù ÆV zGc * ì@* ƒÐ~

<L gzZ, ™~zc Å ] ¬$ +Å k Zv ß ž@* ìÅ Šæ Å k Zä V â -žÇ

XìCY ð0 * ~ 5ß 6, gî m {] !* tgzZÔ,Šhg à ttè


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

60

¼z

h » zŠY ,™ã Zztg zZÐ,™ W ~ } g!* ÆxlRÅ zŠY ë~ { k Z

k Zp ?ìH` ´» k ZÐ<L zy MŒ ÛgzZì@* ƒi Z0 +ZW ,Zb § ¾zŠYžÐ ` ´ÆzŠY ~ [ k Zà \ Mžìt{zgzZì~gz¢* * ™ Òq-Z¬Ð éS} $E Ð] g8 MŽÏ y Zp Ԑ 7"$U* N MÃ,q+Z¼ 0Ð žÐN 0 * \ M }X "$U* Ð<L zy MŒ ێԐ CY M Æ°Z¸ ò À

qt ÔìŠ HH™ f ~ ` ´Ã ] c * M FÅ V  gÎ Z c * $ Mq-ZÅ e ˆ È MŒ Û (7 8)

: ìCY MÆy â Û k ZÆ\  ¬v Z

ûÖ( èºÛøuû…øæ öæ —à ønûßôÚ ôç+ Ûö× $ð º^Ëøô çøâö^Ú øáô †ûÏöÖû] à øÚ ô Ùöˆ( ßøÞ ø™

ó ì óØ ggzZYËn ÆV ë¸ žŽZg@* Zà ˆ y MŒ Ûä ë gzZLL

g¯z[ gzZu Ñ Ô— ªYË~sŠZ% ÐYËk ZžìI» YfP

k ZgzZԐ V â zŠ-gzZ~sŠZ% ÐYËk Zž ë YfÒ ZgzZÔìËÐ û% q-Zžì@*M ~ T ìg $u Å ñ¬ ] | ?ŠëZЃ È &~ e

:c * â Ûä \ M   ԉ„g™ xš 6, ] gú q-Z{z ñ Mk 0 * Æy Z]g8 M ( 7 9)

ùÖ] ó ó z ™ Ј y MŒ Û ` ´» k ZLLª ä× hô ^jÓ e ^ãønûr ô Öô^Âø

~g7 ä ] \ MžÇ ƒx¥ à \ M ,™ g¨ ~ g $u k Z\ M¤ /ZgzZ

7H Å ] gÎ * c $ M ËÅ e k ZgzZìc * ŠgZŒ Û ` ´Ã (ˆ È MŒ Û ) v Z[Â

ÔzŠY s Ü :ˆ È MŒ ۞ìH/ Šg!* FŠpä ëgzZÔìËy MŒ Û Zg7 Î Xð þâ Û  XìÌ` ´» V -gF ã K ~ k ZÉ ì` ´» {Ši L MgzZŠ Â

~gz¢* * ƒ» ?Šm {n Æe $ MCÙ ž¾gzZ} ™ n Z‹ Z¿ ðà /Z ¤


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

61

ÔåHB ‚Æe $ MV #Ô` ´» n % V #ä ] \ Mžƒ"$U* tÐT Ôì

ä z{°‡x¬q-Z~ e k Zä ] \ MžÐ,™l gZ¦/ëп k Z ä VÍ ß P žì@*M ~ k ZXìgà è ~ g $u q-ZÅ ›9Žìc * Š™ ]\ M ԸD ™H{) zxš~ gzŠÆqY ë žÅ l gZ¦/Ð] \ M ( 8 0)

: * c â Ûä 

XX^Ò÷†ô àÓ iÜÖ^ÚènΆÖ^e Œ ªe Ÿ ( ÜÒ^΅öo$× ] ç• †ôÂûø] ZZ

* c * 0 :u Ñ ~ T ì„ & gŠxš( ZCÙgzZz™ 7 6, í {) z xšL ZLL

ó ƒ ó@* Y

ž©gzZÐg» f ZgzZV î ¬ŠÔ<L Ôy MŒ ۞Zƒx¥ Ðg $u k ZÎ

ë[ZXƒ@* Yc * * 0 :u Ñ ~ k ZªÆ ìYƒ` ´Ð{) zxŠá ZzqY

` ´¦ Ñ gzZh » k Zƙ ™ f » nCÙÅ zŠY gzZ D M s § Å qç ñ Ý Z X D C

zŠYá Zz% Ze ðZ] . ' &¸H

V rÑ zŠc * V 2 zŠzŠc * } Šw Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç 0 + z{ŽzŠY ( Zª ( 8 1)

: ìÞ ZÈ â ÛX} Š™Za ] Ð  gzZ ~

$Ãøj ønøÊøý ™ — ä´q û‡øæ øð ô†ûÛøÖû] à ønûeøä´eô áøçûÎö†( Ëømö^Ú ø^ÛøãößûÚ ô áøçûÛö× ôæ ó ó  H DÑ Zz% Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç 0 + z{ÐV â zŠy Z{z: LL

: * c â Û ä \åMž ë '  ñ , Y] |

y ZgzZìꊟOŠQOŠSã ¯ K ZQ Ôì‚ rg6, ã * 0 l ² CZ+ ZLL

@* ™0 * ,Ž Z( ' , Ѓ & Žì@* ƒ{zn Æk Zi d{Šc * i Ѓ & Ð~

 ÔìHx» V #V #ä ~ žì@* CÐZ™MgzZì@*Mq-ZçOÔì

ä ~ ÔìHgzZì@*MgzZq-ZQ ÔH7Ì ¼ä ?: ìHÐZ+ Z Æ~ç Å k ZgzZÆk ZJ -Z # Zhg 7J -‰Ü zk Zà ò ŠM V #` M


www.sirat-e-mustaqeem.com

62

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

$Zzgq-ZgzZ) ì© e 8™ $Œ d Û L ZÐZ+ Z Ô~Šw Ze 7ðZ] .y xgŠ

?ÔìH™ ƒ¥ # ÐZQ gzZ( ì© 8ÎЌ L ZÐZ. _ Æ (82)

ó ƒ ó i Z¹

: Õ ÿ FÅ ( ÜZe ðZ] .) Ð m†Ëi†v ‰ ( 1) XÜZe ðZ] .y xgŠÆd W gzZV â/

XÜZe ðZ] .y xgŠÆd W gzZ\ !* /

XÜZe ðZ] .y xgŠÆV Ç ¸zŠ /

XÜZe ðZ] .y xgŠÆV 2 zŠzŠ / XÜZe ðZ] .~ V rÑ zŠ /

ÔÜZe ðZ] .y xgŠÆ~ç 0 + z{ /

Xìu * * ç{Šc * i Ѓ & gzZÔìx¬gzZx {Šc * i ^~y %MtgzZ

Ö ´Å # &¸H

Xñ Yƒs p~ ] Ð z 7 -eZ› ( 1)

XN YƒZa ] 2zu “{Šc * i ¹ y xgŠÆV â zŠ ( 2 )

Xä â :g±ðà » } uzŠq-Zðà Ð~ V â zŠ ( 3 )

Xñ Y 1™ g¦ hNà s %Zè L ÐH ( 4) :

] gzpV â zŠ{z² } ™ g¦ ] gß +à $ ~ç 0 + z{gzZ^$ +à + 0 z{~ç ( 5 ) Ôì@* ™ w EZn Æ# Ö} .K Z¤ / zŠY & y -žìt| gzZÔV ƒ

7à + 0 z{ L Z{zÐT ì@* Y M ™0 ^$ +6, } n Æ] gú „z

@* Y M™ 0 ~ ^u +pgzZ~' , Ì6, } n Æ0 + z{b § Ï ZgzZÔC¸ Xì@* ƒx¥ ] gß +à $ ~ç K Z{zÐT ì

Xì@* ™ I* * à x»CÙƶ‚L Z{zÔì@* Y HzŠY6, T ( 6)


www.sirat-e-mustaqeem.com

63

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

çOԃ´¶‚» k ZV ˜@* ™ 7I à ( k Z{zì@* Y HzŠY 6, T ( 7 ) ~ y² ì@* ƒ~ ª(qh Z¹ CÙ !* Ðy0 + z{žÐB Š\ M

XìCƒk C ;gzZP h+”ÐZ„ D ƒ4 ZŠ

?ì@* Yƒµ Zzù&¸H

+ 0 z{V #{zžì@* ™ c_ Ðk ZgzZì@* Yk 0 * Ƥ / zŠY ¿ q-Z

V â Å k ZgzZx* * »0 + z{k ZÐk Z¤ / zŠY  Ô} Šw Ze ðZ] .y xgŠÆ~ç

k Z¿ {z¤ /ZÔìꊬ » ä Ñ ZÀ ðà » k ZÐZQ gzZÔìØ 7 x* * » ¬ » ä ·6, 5ZgÆk ZÐZƙ ¿ » zŠY6, ã * 0 {z YÑ 7 ZÀ »

|7 , 7x á zðg» f Ry %gzZì@* g¦/ÐV ;zZ # {zçOÔìêŠ ~ V zqÅ W ä 3Æk Z{zQ c Å * Ôì@* YƒzŠY 6, k Z D ƒÇ g Xì@* YƒW ,Z» zŠY6, k Z™ 8 3Î Ôìꊙ zŠY

` ´» &¸H

:  iZ% & Æ` ´Æk Z

¬Ð` ´' ³ %ª

~Šw ïCÙ !* ,k,¦ ŠŽñ ~ k ZgzZÔñ Y 𠨬Šc Å yÆ! % ( 1) XÃ4 ZŠº  Û~ k Zž@* NY

Xñ Y c * Š°™ w ï7ZÔV ƒ{) z} š/gzZ] Zj +ˎk 0 * Æ! % ( 2 ) Xñ Y c * Šw ïà V çà Zzä Ç ÐV ;zԃ* * ™` ´» ! % V ˜( 3 )

* * Î » Š% }Xñ Y c * Š™»ÐZ ƒ„gƒ~i gzs ܦ Ñ ðà V ;zgzZ ( 4) X{) z* * ™ Ù â $r» q-ZËÐ~ y Zc f * * * ƒ{Š6, " » ] gú * c <

v Z) ž@* ñ Yc * Šk gŠ0Æ} oò sZà Vß ZzyÆk ZgzZ! % ( 5 ) Xñ YƒZa ›E Ðv ZgzZñ Yƒ»m » y ZÐ


www.sirat-e-mustaqeem.com

64

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

: ñ YÅ ÐV ß ZÎ s f zgq ø áÅ ! % ( 6)

? ي~ ©] gß +à $ ~ç K Z\ M H/

? D ™ kC ;g0 +ZÆygzZs # ZgCÙ !* Ðy\ M H/

?ìÞZu ¿s %ZÌ 6, V  !* Ï Hy xgŠÆV â zŠ? H/

?ì@* ™ kC ;gzZà Š$ +q )È ZgzŠq-Zðà Ð~ V â zŠ? H/ ? D M[Zpu +p» H/

* c q-ZÅ &¸H ¤ /ZԐ M hY G Ð! % Ì] Ñ ZÎ vŠÆb § Ï Z

X,Š™q zÑ ` ´» k Z V ƒCY ð0 * g0 +ZÆ! % ] â ´zŠ

XB Zz™ ç zÌÐZìB ‚Æ\ MŽgzZB ™ ç zŠp\ M ( 7 )

å {zJ -Z # ,™ :q zÑ J - ‰Ü zk Z` ´» k Z ƒ] gú ! %¤ /Z ( 8 ) " ` ´È ZgzŠž@* á¾Ðb § h Z[pà k ]L ZgzZᙠ:{Š6,

Xƒ:{Š6,

ñ ÎÒ pc * ԃ^ {n † ԃG [‚gZ» ~i gzs ܦ Ñ Ë] gú /Z ( 9) ¤

ñ ƒñ μ6, V ï* * L Zñ ƒD ™ ¹ xÅ V  gú Û» c  * ԃñ ƒ

X,™ :` ´» k Z~ ª(q+Z ƒ

X,™ ~ Ï ŠŽñ Å xøÆk ZÔ` ´» ] gú ( 10)

X,Šä M:~ ` ´ñ Y à Š% gzZË{z´ÆxøgzZ ( 11) #Ö^eô Ÿ$žôéøç$ÎöŸøæ ñ ƒD ™ Ô Šæ Ð\ ¬ v ZgzZñ ƒ_7 ,ä ô× øÙøçû³ uø Ÿø ( 12 ) X,Š™q zÑ ` ´» k Z[Z

` ´' ³ % ZuzŠ

] c * My Z~ V â » Æk ZB ‚Æ% F ,gzZB Äg6, uÆ! % B ;CZ

: ,™ ] zˆÅ


www.sirat-e-mustaqeem.com

65

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

( å ) BÖZ>gÎ( 1) ] c * Mõ * 0 ðZ’ZÅ >ÂZ>gÎ( 2 ) ³7 , g!* g!* 102 e $ M {ÂZ>gÎ (3 ) 164 @*163 ] c * MÅ >ÂZ>gÎ ( 4) Ï Æ Ze $M ( 5)

] c * MzŠ~y %MÅ >ÂZ>gÎ( 6) 19@*18 ] c * MÅ y Z/ÁM >gÎ (7 ) 5 6@* 5 4] c * MÅ s Z² Ñ Z>gÎ (8) t6, gî m {Ô³7 , g!* g!* à ] c * M y Z' 12 2 @*117 $ e MÅ s Z² Ñ Z>gÎ( 9) —à ømû‚ô q oøÏôÖûö ] æ ø™ e $M ô ^‰ø éö†øvøŠ$Ö]

á$] ô™ y â Ût» v Z™  m {Ô³7 , g!* g!* Ì7Z 8 2 Ô8 1] c * MÅ ÷-ÒgÎ ( 10) ö_ô fûnö‰ø ä # Ö] —ä ü× ø× X³7 ,g!* g!* ÌÐZÔ69e $ MÅ È ! {gÎ( 11) ] c * Mge~y %MÅ y ë! >Z>gÎ ( 12 )

] c * Mk ŠðZ’ZÅ ] à ¬ Z>gÎ ( 13 ) 3 3 @*2 9] c * MÅ s ›Ñ Z>gÎ ( 14) 3 6@*3 3 ] c * MÅ Ý° Z>gÎ ( 15 ) ] c * Mge~y %MÅ áZ>gÎ ( 16) ] c * M 9ðZ’ZÅ ~Z>gÎ ( 17 ) ( å ) m ÜSÒgÎ ( 18 ) EÅ ¨ Ò ( å ) þ Z>gÎ ( 19) ( å ) k ÜZ>gÎ ( 2 0)


www.sirat-e-mustaqeem.com

66

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

#³ áô ^³ _ø³ nûŽ$Ö] à ø³ Ú ôä ô³ ³ × Ö^³ ³ eô ƒöçû³ Âöø] ¬ÐV  gÎ gzZ] c * M {gÃ è žìgŠc * # Ö] øæ øæ X³7 , gz¢— Ü à ä ô× Ü øä´íôËûÞ ø崈ôÛûâøà ûÚ ôÜ ô nûuô †$Ö] ô ÛFuû†$Ö] ô Šûeô™ gzZ ä´%ôËûÞ ô nûq ô †$Ö]

gzZi ZzM œ zZ] zˆ Å V  gÎ z] c * M {gà è # \ M~ V â Z » Æ! %

: ì$ Ë ƒ~g¤ ª(qq-ZÐ~ V pq& 6, k Z Р,™ Ð% F ,

"™ /6, }i ¤ -eZ{zª) Ç 7 ñ Y7 , {gzŠ» Ï % ÐZ * c : ª(q«

gzZ( ñ Yƒq zÑ Â _v ÄÐìgzZÐ N YƒñdcB ;ÔÇ ñ Yƒl ƒ Ü1Ðy !* i Å ! % k Z{z¶ðÎK-e Å ä ™ zŠY 6, k ZÅ XT ä ¤ / zŠY

{ b§ Ï ZÇ!* B ‚ÆX k Z ƒ~g¤ 6, k Zª(qt¤ /ZÔÇ } Š™q zÑ ~uzŠK Zä ë i § » k ZgzZX’ e¨B ‚Æ! % á ZzX x¬b § T

™ 7™ fê ¬ V ŒÐZëÐs pƪ(Zî Ôìc * Š™ ™ f ~ èm^³ Îç³ Ö] [Â

: ,™ ] Ñ ZÎ s f ` gŠÐX k Z\ Mž,ŠCÚZ%Zìg

w J xsZÐZ ƒ›) {z¤ /Z?ì‚y à +ŠZgvgzZ?ìHx* * Zgv

xsZÔì;g™ x» Ž{zžN CÐZ ìy ›{z¤ /ZgzZÔ,Š] ú ŠÅ ä ™ Xì~i gzs ÜÅ < Ñ * * ™ ¿6, V  !* Å / ¤ zŠYgzZÔêŠ7gZŒ ۄ & gŠÐZ

{z¤ /Z?ì3g™ zŠY V ¹ä k Zž,™ w ZÎ 0Æ( Å zŠY Ðk Z

X žO gŠc * ] !* tgzZX,ŠZdÐV ;zÐZ™ŸÃ Ë Ug¯  } ŠC( ðà X D ƒ„ Á áZz% 1s~ y ZԐ s 1^ Ñ 9 zÒ Z

¼B ‚Æk Zc * ìñZÑ Zzä ™ zŠY 6, ! % k Z{zžâ 7 Ðk Z

L Z{zž,™ c_ ÐX k Z ƒq-Ñ » k ZÌX gzZðà /Z? ÌX gzZ ¤ XN ŒÌÐZ\ M  ñ MáÐZ{z¤ /ZÔñ M™ áÌà q-Ñ

c_ Ðk Zä k ZgzZåŠ Hk 0 * Ƥ / zŠY ò ŠM V #ž¾tX ¤ /Z Ñ

» k Zè Y, ™ t# Öà ] !* k Z Ô} Š™ zŠY 6, ! % k Z{zžå H


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

67

Å k ZžÌn k ZgzZÔ} Š™Za # Šy xgŠÆV Í ß {zžì@* ƒts Ü gÇ Ö} # .» ¤ /zŠY gzZì` %ÃzÉ Ã{zè Yìw J . Þ ‡* * gzZŠzŠ% „ZÍ (83 )

: ìÞ ZÈ â ÛÔì 

øÊø^õÿføßøeô к ‰ô^ÊøÜ —] çûßön$føj ûÒöð ø^q ø áû] ô] çûßöÚ ø à ømû„ ô Ö$] ^ãøm%ø] ^mø™

nZ ñ M™ á¸ðÃ É Ãðà k 0 *} gv¤ /Z!ß Zzy ZZ} ZLL

ó ó z ™1™ï 0

Zjà qk ZÐV ;zä \ MgzZ} ŠC~ } g!* Æ( Å zŠY X ¤ /Z

ÐZgzZB áã * 0 ~ @' , q-Z\ M[Z ì3g™ zŠY ä ¤ /zŠY ~ T ƒ1

: ³7 ,] c * Mt6, k Zƙ $Œ d ÛÐìL Z 12 2 @*117 ] c * MÅ s Z² Ñ Z>gÎ/ 8 2 @* 8 1] c * MÅ ÷-ÒgÎ/

69e $ MÅ È ÒgÎ/

»~ ã * 0 k Zԃ6, qgzZË c * ƒ6, è c * ƒ6, ½ » {zìeà zŠY k ZQ

/ZgzZ,Šs & ¤ +QgzŠ} ™ ØÐV 2Zg x¬ÆV Í ? ß ÐZˆ Æk ZgzZ,Š

} n ÐZHž, ™ w ZÎ Ð! % \ M Â åŠ Hc * ŠözŠY à ! % ž¾tX :gzìCX žB y Y  ƒ~ V ;[ZŽ» k Z¤ /Z?ì;g @* ƒk C ŠgŠ~

à ! % k Z{zž} ÐX \ M  ƒE ] !* Å k Z¤ /Z?ìN * Ñ {zžB™ ¢ Q ÔÐ  g™ h ЬÆv Zà zŠY ‰ G 6, k Z\ MžtgzZñ Y ` ™ hg

Ô³7 , 102e $MÅ {ÂZ>gÎ {z´Æ] c * M {gà è 6, k ZgzZB Zjã * 0 \ M Xìg @* ™ < Ðk ZgzZìg ¥J -V ⠊P {z& ,Š} ŠÃ ! %ã * 0 tQ

™ áZÀ ðà » k Zc * ÔåZg¦/Ð6,zZÆzŠY ! % ž¾tX ¤ /ZgzZ

k Zà ! % Q Ô³7 ,à ] c * M {gà è 6, ã * 0 Ì~ ª(qk ZÂ ìŠ HHzŠY 6, k Z

k Z6, u vˆ Æk ZÔ, Š¬ » ä ™ < CÙ !* Ðx×J -V ⠊P gzZÅ WÐ


www.sirat-e-mustaqeem.com

68

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

{°z¢ Ðk ZgzZ,Š¬ » ä Y ò Ð! % à X \ MQ X,Šs & +Zà ã * 0 X} C :à ! % k Z{g!* zŠ{zžB

xŠ6, k Z{g!* zŠ\ M Ôñ M k 0 *Æ\ M {g!* zŠ! % ˆ Ƌq-Z

^I Ða Æv ZzŠY Š HH6, k ZžB y Y  ƒ:̼à k Z¤ /ZX,™ {g!* zŠä T X žB ™ ¢Â ñ Y7 , {gzŠ» Ï % {g!* zŠÃ ! %¤ /ZgzZÔì[

X ~hg 7y Y Å ! % k Zä k ZJ - ÌZgzZìN * Ñ {zåH{°z» ä M: ò 3,B ‚Æk ZgzZ?ì 7V YJ - ÌZ{zž,™w ZÎ Ðk Z\ M A $

Ð{Šc * i ˆ È MŒ Û6, k Z:gzìÇ Â ì© 8y â ] !* Å \ M {z¤ /ZÔ{ Ð

»Ï % 6, ! % ¤ /ZgzZñ Y ò Ðk Z{zžJ -V ŒÔ,gâ ÐZgzZ³7 , {Šc * i T ,Šî q-ZÅ ]q-ZÐZ ì@* ƒk C ŠgŠu ÐZ% Z@* ,7 7 {gzŠ

L Zû% & :Zi zg J - {â q-ZÐZ{zž@*ԃŠ HJ7 , g!* g!* Ã Ï Æ Ze $ M~

xŠQ 6, k Z\ M Ôñ M k 0 * Æ\ MQ {zˆ Æ{â q-Zԕ ™ÎÐV â »

Ô[Ô] à ¬ Z) 'gÎ Å ˆ y MŒ Û :gzÔÏ ñ YƒËÐZžìyZÔ,™ & :Zi zg J - ‹& ! % & Ô,Š™egkg ~ î q-Z( ~ZgzZy {­Z î  ƒ:ËÐZÌQ ¤ /ZÔÏ ƒ‚ ËÐZb § k Zv ZY á y Zԕ û%

X,Š™ †Ÿ Z~ ] æ Å g G

@* ™ kC {z% Z@* ,7  7 {gzŠ» Ï % y ZgzŠÆxŠ6, ! % : ª(q~uzŠ

q zÑ ŠgŠu h+”gzZìCYƒ~g¤ ? Ø1  6, Ÿ X ìg M 6à k Zžì ÐZ¤ /ZÔ,™ g!* & xŠÑ Zz] c * M {gà è 6, ! % \ M~ ] gß +ZÔì@* Yƒ

gzZ@* ƒ7 ( Z¤ /ZgzZÔ,Š™q zÑ ` ´Ñ Zzª(q«  ñ Yƒq zÑ {gzŠ» Ï % Y á y ZԐ g D ™ xŠ„,ZÐZJ -xc * ZP  ìCYƒq zÑ ¶~ {) zŠgŠu

:  @* ƒ7‘à Zà ! %¤ /ZgzZÔÏ ƒ‚ ËÐZv Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

69

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

gzZ,Š™egkgû% FÏ Æ Ze $ MgzZû% q-Z] à ¬ Z>gÎ ~ î q-Z ( 1) X,Š¬ » G gû% & :Zi zgÐZà ! %

X} ™~È0 * Å "7 ,® ) )!* i ú {zž} Ð! % ( 2 ) ûÛöÖû] #³ ‚öÛûvøÖû] ä ûøÖæ øÔö× ä üøÖ (ä üøÖ Ôømû†ô³ øŸøåü‚ø³ uûæ øä ö³ × Ö] Ÿ$žôä ø³ ÖFžôŸøˆ Æi ú Å ò( 3 ) X} ™J7 , û% Î :Zi zgJ -{â q-Zà †º mû‚ô Îøo0 nûø Ø( ÒöoF×Âøçøâöæ ø

k Zp ÔÇ ñ Yƒ†Ÿ Z~ {) zŠgŠu ~ V ⠊{gGc * k Š¬žìgŠc *

7 ¹!* 1 ðà -y J %MƹgzZÏ ñ Yƒq zÑ * * ƒÁ × M× Mˆ Æ Å k Zv ZY á y ZÔ,™ xŠQ 6, k Z ñ Mk 0 * Æ\ Mˆ {â q-Z! % ÔÏ ìg

žìYƒÌtgzZXÇ ñ Y ^ IzŠY Š HH6, k ZgzZÏ ìg CY ã .6, ~g‚

 ƒ( Z¤ /Zԃ:k C ‘à SÌ ¼ÐZgzZìg @* ƒ†Ÿ Z~ V zŠgŠÆk Z·Zg7 {gzŠ» Ï % ÐZ6, gî DÔ,™ g!* FxŠÑ Zz] c * M {gà è ~ ª( q«6, k Z\ M û ZÎ Æk Z\ MÎ ÔÇ ñ Y µ % 1X Ðy !* i Å k ZgzZÇ ñ Yƒq zÑ

XìŠ Hc * Š™ ™ f ~ ª(q«žb § T  M h

\ M ƒ( Z¤ /ZÔ@* ƒ7k C ̼y ZgzŠÆxšÃ ! %: ª(q~Š

:ŠŽñ ~ k Z] â ´9 Å zŠY ¤ /ZÔâ 7 {g!* zŠ] â ´Å ~gF Å k ZÐk Z

n ÆN @* h+' ×%ZÔì! % t:gzZìŠ HHzŠY:6, k ZžB™ ¢Â Vƒ XB ™ xŠg!* & 6, k Z\ M

ÔìHÌxŠg!* g!* ä \ MgzZ ŠŽñ ~ k Z] â ´9 Å zŠY ¤ /ZgzZ

: \ M Ôì@* ƒÁ ¹( ZgzZÔ;gƒ7k C ¼ÐZ̊Žz!* Æk Zp

& :Zi zggzZ,Š™egkg ( ~ZgzZy {­ZÔ[! {gÎ ) ~ î q-ZÐZ ( 1) X,Š¬Ã ! % »G g ÐZû%

X} ™ gl Zg!* Î :Zi zg {zž} Ð! % ( 2 ) ä g¦/{â q-ZÔ} ™ :Zi zgû% Î Á i ZÁ ̊gÌ» ²ô ^eô Ÿ$žôéøç$ÎöŸøæ øÙøçûuøŸø ( 3 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

70

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

V â zŠ«ŽN CZi § „zˆ Æk ZgzZÔ,™ xŠQ 6, k Z\ Mˆ Æ

XìŠ Hc * Š™ ™ f ~ V pq

ˆ Æ` ´' ³ % ZŠ

ZŠZ] » \ ¬ v Z\ M  } Š} ŠË)gf Æ\ M \ ¬ v Zà ! %¤ /Z

* * ƒ†Ÿ Z~ ~gÎZz~b %¬Å \ M6, !x» k ZÔZƒ( ZÐ= ŠT ž,™

: ìÞ ZÈ â ÛÔN YƒgD»°\ Mžt:Ԓ e 

øÂøá$] ö†ûËøÒøà $‚ømû‡ô ŸøøÜ ö†ûÓøø à — ‚º mû‚ô ŽøøÖ oûeô] „ ôÜ ûi ûò ôøÖæ øÜ ûÓöÞ ûi ûò ô øÖý ™

?¤ /ZgzZÇ V z™« {Šc * i gzZgz8 !* gz¢» ~  Ðz™ ] ?¤ /ZLL

ó ì óJ [Z±Z÷žß y Y Š~]* * ä

Ôñ Y c * Š™ zŠY {g!* zŠ6, ! % žì@* ƒ60 +Z» ] !* k Zˆ Æ!c * Ë

Zz™` ´k 0 * ÆÒçË! % žì@* ƒx¥ Z #à VÍ ß gz& ÆzŠYè Y

à ! % n k ZԐ D ™ c_ » ¶Š™ zŠY {g!* zŠ6, k ZÐV z¤ / zŠY {z ì;g

X} ™ ~È0 * Å Vñ » s f ` gŠgzZ} Šä ƒ:¸ ¼Ã Ë0Æ` ´{zž’e X} ™ ~È0 * Å "7 ,® ) )!* i ú ( 1) X} Šhg ú 7{) zuñ gzZä Ç (2)

Xñ7 ,ó vóZp LL‰Ü zD ™ x»CÙ( 3 ) ûÛöÖû] # Ö] çøâöæ ø‚öÛûvøÖû] ä üøÖæ øÔö× ä üøÖ (ä üö Ö Ôømû†ôø Ÿøåü‚øuûæ øä ö× Ÿ$žôä ø³ ÖFžôŸøˆ Æò¯ ú( 4) X} ™Hû% Î :Zi zgŠgÌ» †º mû‚ô Îøo0 nûø Ø( ÒöoF×Âø

7] zˆ  ù ƒY| 7 , :¤ /ZÔ} ™ B ‚Æ~È0 *] zˆ Å y MŒ Û :Zi zg ( 5 ) Xìg

XÇ g Î 3QCZB ‚ÆV Í ß ( ( 6) Xñ Î ™ |7 ,Ï Æ Ze $ MgzZ} ™1™ ç z¬Ðä Î (7 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

71

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

X} ™J7 , B ‚Æ~È0 * à x á z𧻠f R ( 8 )

ä %i Æ` ´Æ&¸H

yÆk ZgzZÐk ZgzZ¶ C™ I* * Jà + 0 z{L Zy  {q-Z: :%ª

t‚©u +pq-Zt‚Æk Z¶÷ [ŠÐZÌZ # gzZ¶_ƒw Š$ +Ð q-ZÐZ0 + z{» k ZX7y ¨ KZìc * ƒ q-Z{zžå@* ƒx¥ V -gzZå@* YM

ˆ y MŒ Û6, ] gú # ä k ZçOԊ Z Hák 0 * Æ¿ áZzä ™` ´ã MŒ Û

k Z)gf Ƥ /zŠY {zžc * Cä k Zg zZÎ% 1X Ðy !* i Å k Z J7 ,à ðZ] .~ 0 + z{Æk ZgzZ] gú k Z{zžìtu » k ZgzZìZƒ™ 6, ] gú

{â q-ZÔZƒ:g»6, ä hg y Y Å k ZX p ÔÌZgâ ÐZä Òç Î Ô} Šw Ze Ð0 + z{ä X % y HÆ !* Ô;g @*M™ ág!* g!* k 0 * ÆÒçk ZÐZ0 + z{» k ZJ -

» k Zä 0 + z{Xƒ:V Y„ t: q-ZÍ } Š} Št: à ] gú k Z{zžHc_

Ô1™q ŽgÐk Zˆ ‹q-ZgzZÔ~Š} Št: q-Zà ~ç K ZgzZ1y â c_

Ôc * M^ ß Q {zˆ Æk Zp Ԅg ` Ð Ñ ÆX ] gú #å Z ß q-Z„zgzZ

6, k Z J7 ,à ˆ y MŒ Û6, k Zä ~ Ԋ HM k 0 * } ÷™ áà ~ç K Z0 + z{ : Zƒ?k s f zgq y xgŠÆX gzZ} ÷gzZŠ H7 , {gzŠ» Ï % ?ìx* * HZgv / ó ó y Z¤LL : X

?ìH+ŠZgvgzZ / ó ó ã Z¾ LL : X

?ñ MV Y~ ] gú k Z? /

n Æ% Ze ðZ] .~ 0 + z{Æk ZgzZ~ k Z : X

!ìg( ZN:gzÔìÇ Â à ™ w J ä ?¤ /ZÔV ƒ@* ™ ¿ 7 q-Z~

/


www.sirat-e-mustaqeem.com

72

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

+ 0 z{» k ZÔÇ V d7¦/ CÙÐ] gú k Z~ Ԑ ìg™ Ø {Z( {Zp\ M : X Xì[ Y k 0 * Æ¿ V #V #™ áÐZ

Xî Y ò Ðk Z?žH7„c_tÐ?ä ~

/

v Z6, k Z 1™w J ä  /ZÔV ƒêŠ] ú ¤ ŠÅ ä ™w J xsZN~

/

? T eH\ M  : X

xsZÐZä ~ Q Ô7 4Š' ,iðà ~ +Š:gzÔÇ V z™ZŠZ] » \ ¬

Ô1™ w J xsZä k Zy %ÆH!* ˆ Æ[ZŽzw ZÎ E Š¿ 7 Å ä Ñ ?ƒìg} Š»ð Š… c * ì1™ w J xsZ.Zzä ?: ¹ Ðk Zä ~ Q

[ ƒy ›Ðw ŠÂ ~ ÔM h™7g6n Æx» Ë= \ M : ¹ä k Z ' p ÔV ƒ

?H: Y 7 ä ~

– ŠÅ O= ŽV ƒ;gNŠÃ V †ã Z¾ t‚L Z~ žc * Cä k Z

/

X ìg} Š

Ðw Š?žñ Yƒx¥ … ¤ /ZÔì7] !* Å ã .6, t: ¹ä ~

ã Z¾ y ZÐzzÅ T ÔÐ,™½ÌZg!¤ » 렃` ƒy ›

/

XÇ nM7d $Œ Û} gvÌðà Ð~ V †

X,ŠÌZ= \ M : X

Ç ñ Yc * Š7ÌZ{z» J -A $ÔCƒ7 »> t~gøJ -Z # Ô7 /

? T eHgzZ\ Mˆ Æk Z : X

#Ï Z ƒ7å J -‰Ü zk Z/  ~gvЬ  ƒ` ƒy ›ªZz?¤ /Z / XD Y 7ò Ð] gú k ZgzZD hg 7 * * ™ Õ?J -

XÏ Lg y Y ~÷b § ¾Ð¤ /zŠY p ÔV ƒ[ ƒy ›~ V ; : X


www.sirat-e-mustaqeem.com

73

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

XÐ ß yâ ] !* ~gø?² A $p Ôì7] !* Å ã .6, Ì t /

XV ƒ}â ] !* Å \ M~ ÔY : X ?ì3g V ¹ zŠY î CÂ/

Ôì6, ( ¾~ öžYC7t~ % ZÔ~ öÆyÆ] gú: X

@* Yƒx¥ ÐZ¤ /ZÔìðƒÐK-e Å X q-Zn Æ« ™Å k Zè Y

XÇ } Š™ v 6, ( gzZËÐZ{z ìc * ŠC0Æk Zä ~ žì ?ƒìg™ x»B ‚Ƥ / zŠY ?Ðw ‚Ä

/

~ V  gú & ~ y ZgzŠk ZgzZ( ì= — t) Ðw ‚ä c * k Š¸ * : X Ì® ÆV  gú & « ä k ZQ Ôì] gú ¶a t² ÔV ƒ[ ƒ4 ZŠ XØ Š‹

»T ß ñÌZtÔß : ¹ ÐZä ~  Hƒ¢» ðCÅ Š k Z= Z # [Z / XåH{°zÐ?ä ë

?ìH{z : X

X {zX¢ 8| 7 , ÐZԃd $Œ Û} gvX ðà ÌZ # ÔìÏ Æ Ze $ MÌZ{z / ?ìŠc * Ï Æ Ze $ M» H' Ç ñ Yv ¸

ä k ZQ ÔV ƒ[ Í g!* FÐ] gú k Z~ è YÔ숃Šc * = !V ;Y : X XÇ V î * 0 ]  ùФ /zŠY ~ žY 7

XÐ j{gB ‚ÆV †ð ¸ ?V ˜î Y­ ~ ) (l™ hg à ] gú k Z? /

k Zä ~ XÇ á™w J ŠŽz!* ÆV ƒk HxÓy Z= \ ¬ v ZHp : X ?ìHß ¹ à V  gú ~uzŠ¬Ðk ZgzZà ] gú

: ìy â Û»\  ¬ v Z !V ; /

# Ö] øŸøÜ ûø] ä ô× èôÛøuû…$à ûÚ ô] çû_ößøÏûi û`ôŠôËöÞ oF×Âø] çûÊö†ø‰ûø] à ømû„ôÖ$] pøô ^føÂô ^møØûÎö™


www.sirat-e-mustaqeem.com

74

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

$ô] ö„ % Ö] #Ö] —Ü önûuô †$Ö] …öçûËöÇøÖû] çøâöä üÞ ^Ã÷nûÛôq ø høçûÞ †öËôÇûmøä ø× á$] ô

? !ìÅ CŠc * i 6, \ M L Zä V M !zÈ{z} ÷} Z!£ŠÈLL

ÔìêŠjà V ƒk H} g‚\ ¬ v ZGÔî Yƒ:yZ* * ÐØ g Å vZ ó ì óÑ ZzØ g ~( , gzZ„ ~( , {zªZz

~÷Ð] gú k Z V î Y`Z #~ : ¹gzZÔÎä zg ™Í tX

ƙ {°z» ä M:: Zz{zQ Ô} Š™ sç = {zž* * ™ l gZ¦/Ðs § tà + 0 z{gzZJ7 ,à ] c * Mã MŒ Û6, k ZÔc * Zjã * 0 ä ~ ˆ Æk ZԊ Hò

Ëà ] gú k Zb § k ZÔbŠs & +Z~ öÆy ÐZžc * Š} Š™ È Ç ~ç Å k Z[Zž~Š¸ =ä 0 + z{ˆ Æ] æ ¼gzZXðƒ‚

X7w ¾ ðà Z÷~ k ZÔZƒÐa Æv ZG ( Z' ì : * c Cä k ZgzZc * M¿ q-Zk 0 * } ÷: :%ZuzŠ

{zԐ ] à %Zh+”} ÷Ð~ç ~÷Ôìðƒ~Š á~÷ÐZ #

µ ZÐí žìS egzZC™ 7“ & ZŠ' , Âq-ZZ÷ÔìC™ I* * ð•Z=

~ y 4Žp ÔìC™k C # Zg {zLg 7~ y J s -Z # ~ Ôñ Yƒ XìÞZu ¿~ v MÅ … c * Í Ÿ » k Z V ƒ@* ƒ4 ZŠ

ÐZԉ ƒÍ V î * 0 B ;Æk Zy ZgzŠÆxŠÔHxŠ6, ~ç Å k Zä ~

'gÎ P ÐZä ~ ÔZ7 , :{gzŠ» Ï % 6, k Z%ZÔÎä ƒk C ŠgŠu gzZP

tgzZc * Š¬ÐZ» G g :Zi zg 7ZJ -y Š45 gzZ,Š} ŠÆ™egkg~ V ç

XN Mk 0 * } ÷{g!* zŠ{zˆ Æk Zž

q-ZXÎì „ D MgzZÔc * M {g!* zŠ0 + z{» k Zˆ Æä g¦/Æ] æ k Z

XìZƒú zg§ Zzd $¾ zÐ

?ZƒH' ì í: ¹ä ~


www.sirat-e-mustaqeem.com

75

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

ä Mk 0 * Æ\ Mä V â zŠë gzZˆg¦/] æ Å y Š45 Z #: * c Cä k Z

gzZÔÎ% 1X Ðy !* i Å k ZgzZŠ H7 , {gzŠ» Ï % 6, ~ç ~÷ Ô1™ {ŠZgZ¢ »

# ™)  = ªÆ V ƒg» n Æä C] !* r CÙ» ~ žc * Cä k Z

/ZgzZåZƒ4 ¤ ZŠ~ ] gú k Z)gf ÆzŠY ~ Ôî Y á:k 0 * Æ( [ è P ~ k Z HÑ Š Ň{zçOÔî M™ á ‡t ƒ;g M:¢6, ] !* ~÷à \ M à ] Z½ » y Z: ¹ä k ZQ Ô¸‰ ‘ s zw zp ÖRÆzŠY 6, X ¸ŠŽñ ½»

;gY ™ò Ð] gú k ZÌ~ gzZìŠ HƒW ,Z" zŠY Š HH6, k Z[ZÔzŠ°

k Zˆ Æå 3 Ðk Z~ ªÆ Ç V î M 7k 0 * Æk ZÌL{g!* zŠgzZÔV ƒ

] gú X Ô~Š] i YZÅ k Zä 0 + z{ÔV î 5 B ;Ðk ZgzZV î Mt‚Æ] gú XHgr ÐX gzZc * J( , ÐMB ;CZä ] gú gzZԊ Hò Ð

t™ } Š] i YZÅ ä ™ gr à X ä ?žc * Cà + 0 z{Æk Zä ~

Ðä 5 B ;B ‚Æxø) ä ] x™ Zw Î ggzZÔìxZw * * ™( Zè YÔìÅ ™ áÐZ0 + z{» k ZԈ7 , gF Q ] gú {zžåZg¦/ß q ZÌZXìc * â ÛI  ÐZžåJ7 , Ünq†Ö] á ^_ nŽ Ö] àÚä׳ Ö^³ e ƒ ç³ Â ø] ä ~ ÌZԊ HMk 0 * }÷ : ðƒV -¼W ~÷B ‚ÆX gzZԊ H7 , {gzŠ» Ï % ?ƒ‰ M {g!* zŠV Y? !LÑ } Z /

Xì7 * * gâ = ä \ MªÆ Ç V î C] !* CÙà \ M~ : X Xî C /

Ç g ½ » {z~ ¤ „ ä ~ gzZÔåÑ 1^ Ñ Ðy Zä ~ ªZzÔV ; : X XB y â ] !* ~÷{zž@* ¸

?ìHžð ŠÐy Zä ? Â/

XìŠ Hc * Š™ {B ‚ÆŸ Æk Z = ÔV z™H~ : X


www.sirat-e-mustaqeem.com

76

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

?ƒy ›? H /

V ;Y : X

gzZìxZwtÔ} ™ x» B ‚Ƥ /zŠY {zžêŠ7d $i tà y ›Ë

?’ e7¼ A » HÔìÐ~ V ƒk H{L

/

X’ e¼ A = ÔV ;Y : X

zŠYè YÔz™ ] Š„Å v Z™ {gB ‚ÆV †ð ¸ gzZÔzŠhg à /zŠY A ¤ $ / XÇ ñ Yá~ 3~ ] y %MgzZÇ } Š¯h $ +N~ *Š3Zg » ¤ /

?ìñ ƒñ 0 * 1‡6, í  {zÔìYƒùtp : X

{zÂ ß ™ /  E ?¤ /ZgzZԃD ™ {k H?žìZƒc * * 0 1‡n k Z6, ?ä k Z / ûÖô ä # Ö] øÖæ oF×Âøà ømû†ôÊô^Óø× ø× ØøÃør ûm$à û³ ø™ ìÞ ZÈ â ÛÔYƒ7C c  * 1‡6, ?L

ó ó Ç } Š:¦/CÙ „6, V ß Zzy ZZà V z Û» \ ¬v ZgzZLL— ¡÷ nûfô‰ø à ønûßôÚ ô©ûÛöÖû] Æk Z{g!* zŠgzZÔV ƒ@* ™ Ç¢ » ¶Šhg à ] gú k ZgzZV ƒ@* ™ /  ~ : X XÇ V î M7Lk 0 *

ÔV ƒgZ¦/ ] » v Z~ 6, k ZÔ~ŠËä \ ¬ v Zà ] gú k Zb § k Z

Å k Z[Zž~Š~Ÿpä k ZgzZc * Mk 0 * } ÷0 + z{» k Zˆ á ²¼ XìÐe $í ~ç

C™ ] Ð Ðí {z: Îì gzZc * Mk 0 * } ÷0 + z{» ] gú q-Z: :%ZŠ

ÔìˆM 7 -eZÆ[òZ%Ï h+I * * tgzZÔS exg 7B ‚} ÷gzZì

à ˆ y MŒ Û 6, k Zt‚Æ0 + z{Æk Zä ~ ÔV ƒ@* ™ ›Ðk Z~ ²

: ðƒWt~÷B ‚Æk Z å X Ž~ k ZgzZŠ H7 , {gzŠ» Ï % 6, k Z J7 , ?ƒy ›? H /

XV ƒy ›~ ÔV ;Y : X


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

77

?ñ ƒ4 ZŠV Y?~ ] gú k Z /

ÐZgzZåH6, k Zä ] gú V #žŽåZƒ4 ZŠ~ k Z5ZgÆzŠY ~ : X q-Z= n Æä ƒ4 ZŠ~ k ZÔåc * Š™ È~  Å Ò pä k Z

åŠ H| m %6, ¿ Å yÆk Zga q-Zy Šq-ZÔZ7 ,* * ™ù » k ZJ -á ²

XŠ Hƒ4 ZŠ~ k Z~ Z #å ‰Ü z{z¸gzZÔ¶ˆZ< Í tÂ

X q-Z ìLe* * ™ zŠY6, ËZ #¤ /zŠYžì~gz¢* * CtV ˜gzZ

{zn Æk ZÉ @* ƒ74 ZŠ~ k ZUg¯ X tgzZì@* ™ :Zzg s § Å k Z

:  s f ` gŠµ Zñ &o ƒ Æk ZgzZÔì@* ™ l ˆÃ µ Zñ &o ƒ ×h+”( 2 )

s ph+”( 1)

* * ƒw ' ~ ] á( 4)

ê h+”( 3 )

q-ZËÐ~ V pqgey Z{zÔì@* ƒŠ°* * ™ zŠY 6, ¿ T çO

{zžtÑ ZÔì@* Yï µ ñ » ä ƒ4 ZŠ~ k Zà ( X ) y -Ôì@* ƒ~ ª(q

ÔYƒ74 ZŠ~ k Z{z ƒ~gYÐy !* i Å k Z™ f » v ZgzZƒ~ ª(qÅ ç z Ï Z{z¤ /ZÔì@* ƒ4 ZŠ~ y ¨ KZX ~ x T žìc * Cä V †FŠp= gzZ

» ä ƒ4 ZŠ~ y ¨ KZn Ï ZÔì@* YƒÄZg™ VX  ì@* ™ ™ f » v Z~ x

Xì@* ƒœ+F , » Ï + 0 i n Æk Zœ

Xìh Z¹ gzZà ¸à È Â ] gú tgzZ: ¹ä X

X’ e* * M7s § Å k Z{g!* zŠQ gzZ’ e* * Y ò Ðk Z» A $: ¹ä ~

X} Š} Št: à ~ç ~uzŠK Z0 + z{» k ZžìtoÑ Å k Z: X

XÐ ,gâ » ë :gzÇ Â ì _ä ?¤ /ZgzZÔ7w J oÑ ~gv: ¹ä ~ XÇ V î Yò ~

Æk Zä ~ ˆ Æk ZXV ƒgZ¦/ ] » v Z~ 6, T Š Hò X {zQ

: X


www.sirat-e-mustaqeem.com

78

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

ß ÔìHzŠY 6, ~ç Å k Zä ] gú V #žìc * Cä X Žtž¹ Ð0 + z{

Z®Ô,Š™Za ] Ðy xgŠÆV Í ß {zžì@* ƒÚZ¡ Ñ

» V †è YÔì

X,™ :&¤ Å ] !* Å k Z

Å k Zžc * Cä k ZgzZc * Mk 0 * } ÷™ áà ~ç K Z¿ q-Z: :%å a

kC # Zg ÐZÔ@* s ƒ7ŠŽñ ~ y {zZ # gzZìC™ I* *ð•ZÐZ~ç

6, k ZžZƒx¥ =  â7 ] â ´Å ~gF Ð~ç Å k Zä ~ Î XìCƒ

gzZÔZƒc * Í X Ðy !* i Å k Z [] c * Mã MŒ Û ä k ZÔìŠ HH&¸H

: Zƒ?k s f ` gŠy xgŠÆk ZgzZ} ÷ ?ìHx* * Zgv /

XÇ V î C7¦/ CÙx* * CZ~

: X

?ìH+Š» \ M /

xsZ : X

?} ™ y .6, à ] gú y ›{zžì^ , Y n Æy ›Ë HÂ/

» k ZžV ƒLe~ gzZ?@* ™ 7y .6, ÐZÔV ƒ@* ™ ›Ðk Z ~ : X Xñ YƒgzŠÐk Z0 + z{

?ƒT eÜZe ðZ] .~ V â zŠy Z? /

V ;Y : X

Xî Y ò Ðk Zñ ƒD ™ ~gZŠÎâ ÛÅ  v Z=ZÔì7^ ,Y n } gvt /

!V ƒ@* ™ ›Ðk Z~ Ô7Ô7 : X XìC™ ] Ð Ð?{z /

XìC™ ›Ðí Ì{zÔ7 : X

Ÿ L Z» žìðMV Œn Ï ZgzZìC™ I* * » {zԃLÑ ? /


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

79

nw ïÐ

XÇ V d7¦/ CÙ~ : X

XÇ V zŠ™ ÄZg™°Ô)gf Æy MŒ Û» ~ A $ /

ä ~ ÔÎZ {z Æå 3 ? H: Y 7 J7 ,à ˆ È MŒ Û6, k Zä ~ Q

?ƒg» n

XìoÑ q-Zp ÔÇ V î Y ò ~ ÔV ; : X

Xî 3ŠÆƒ4 ZŠ~ í  ì‰Ü ¤ g0 +Z} gv¤ /ZgzZdÐk ZÔìw JoÑ t / ?ƒìgzg V Y?: Y 7 Ðk Zä ~ ÔÎä zgX ˆ k,Š¼Q

XYƒ74 ZŠg0 +Z} gv` MX ðÃ: X ?V Y{z /

ûÛöÖû] # Ö] ä üøÖæ øÔö× ä üøÖ (ä üö Ö Ôømû†ôø Ÿøåü‚øuûæ øä ö× Ÿ$žôä øÖFžôŸø ð ` Mä \ Mžn k Z : X XåJ7 , g!* Î Ã †º mû‚ô Îøo0 nûø Ø( ÒöoF×Âøçøâöæ ø‚öÛûvøÖû] : žìc * â Û sä ] v Zw Î  g /

ÔìM[ZN» ä ™ ŠZi MxÝk ŠÐZìk7 , Ýtû% Î ¿ ŽLL

gzZ D YØ ŠS Ðk Z{k HÎ gzZԐ CY ~ŠÉV )Î n Æk Z ( 8 4)

ó Ð óO g D XÐy -ÐZ] ÜtJ -ä Î x á

: Zz{zžŠ Hƙ {°z¢ » ] !* k ZgzZŠ Hò Ð] gú k ZX ˆ nZ XÇ ñ M7 ( 8 5)

›H ( 2 )

Õ † èÖçøj ô Ö] æÜñ^ÛjÖ] æo Ά% Ö] á ž: ìå ~t› á gZ

qà Zz% Ze ›Å ~ç ~ w ŠÆ0 + z{gzZ] Zj +ËÔxŠ— " LL

ó ì óu Ñ


www.sirat-e-mustaqeem.com

80

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

( Ö] H™ f ~ èm^³ `ß³ Ö] à k Zä |Z0Zƒ qÔìŠ HHV ŒpŽ» èÖç³ j

tžì@* ƒ{o » V Í ß žìc * ŠgZŒ Û u Ñ n k ZÐZä ] x™ Zw Î ggzZÔì

Xì@* ™ x» s Ü' , Æè %Å v ZgzZì@* ƒW ,¸ Špi Z k ZìŠ H¹u Ñ Ã xšT ~ gà è è $u žì~gz¢* g * ™ Òq-ZV Œ

gzZxŠã MŒ Û ;ggzZÔñ Y Å Ô Šæ Ðvâz] »~ T 슰xŠ{zÐ yâ Û »] x™  ZÁÎ g Ôì^ ,Y q )Ñ !* t ì@* ƒŒ6, g» f ZgzZ܊Zy %Ž{z ó ƒ ó :u Ñ ~ T ì^ ,Y xŠ( ZCÙ LL ( 8 6) ^҆ à ûÓöiÜøÖ ^Úo Ά% Ö^e Œ ªe Ÿ : ì

] â ´Å ›H

›{Šc * i Ðu ( 1)

éZph+”Å q )‹ Ò ( 2 )

* * ™ {CÙ b » ~ñ" %Æ~ç ( 3 )

´ g t$Zh+”n ÆڊÐZ ( 4) * * ™ ~gZŠÎâ ÛS 0  +ZÅ ~ç ( 5 )

?ì@* ƒù›H

~¢ ¹ p Ԑ D YƒZa ] à %Z9 zÒ Zy xgŠÆ~ç V x

¼1' ìS g V ZzŠV Zzg . _ Æi Z0 +Z~¡ Ï + 0 i gzZ D YƒÌ»

y ZgzZ g™cg » V z¤ / zŠY ~¢ ¹ g zZ C™{CÙ b » ~ñ " 'gú zZÔ,™ ›Ðy Z{zž@* ,Š™ zŠY 6, V z0 + z{Æy Z{zž C™ c_ Ð Xì?ŠÅ [Á Å y ZgzZ/Zz* * Ð+Štž Bë g

k ZÐT ì@* ZjZÀ {z» 0 + z{6, « _ k ZÆV  gú /zŠYçO ¤

{¤ /ÐZQ gzZì@* ™ xŠ6, k Z™ w ïÐ J Š¼Æk Z{zQ ԃ„g M1Å ÕÆ * c } ŠN 6, ( Š!* M) q-ZÐZ{zžìꊬà ] gú ˆ Æk ZÔìêŠÎ


www.sirat-e-mustaqeem.com

81

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

Cƒ^ z5 Å ¬ È pc * & „ ~ T ì@* ™ xŠ6, qÅ W ä 3 Ë {zQ Å

X} Š5 ÐZ~ V zqÅ W ä 3Æ0 Å + z{L Z{zžìꊬÐZQ Ôì

] ZW ,Zz QƛH

ŽV ƒ}Y à ,Zq-Z~ gzZÔì@* Y7 ,g F ÐzzÅ zŠY k Z0 + z{L ( 1) X;g Z7 , gF ÐzzÏ ZJ -w ‚&

Xì@* Yµ ä ™ ] Ð Ð~ç K ZŠp0 + z{žì@* ƒÌ tW ,Ztq-Z» k Z ( 2 )

» k ZÐzzÅ T Ôìî Š™ zŠY ZCÙ zŠ~ç žì@* ƒÌtW ,ZtZgzZq-Z ( 3 ) Xì4ä ™ ] ÐÌÐV  gú gZŠ¸g ~uzŠgzZÇÔV â K ZŠp0 + z{

ž©ÐV  gú xÓÅ ½ *Š0 + z{žì@* ƒÌ tW ,Ztq-Z» zŠY } CÙ zŠ ( 4)

Ìà ¿ ,Zq-Z~ gzZÔìꊙq zÑ * * ™] Ðh+”ÌÐ~ç K Z

Ë ¸~ç „zQ Ô~Š} Št: à ~ç K Zˆ ÆzŠY k Zä T V ƒ}Y

ÐZp } ™ c_ » ä h à ›H Ðk Zž@* âk 0 * Ƥ / zŠY v ¸

J¥ /n Æð¸L ZŽ) Xì[ % ¤ /zŠY {zžðƒ] ªh+”™ y Yt ( ì@* Y¤ /~ k ZŠpì@* ŠÅ

[òZƛH

* * ,^ Y » ] à 7 %Z~ ~ç 0 + z{ ( 1) * * ™Ó Ñ ~ w â Æk Z ƒgZ­â /Z0 ¤ + z{ ( 2 )

~uzŠƒ Ñ Í ÔÇ á™~Š á~uzŠd $k0 + z{ » k Zžk ˆZt» ~ç ( 3 ) Ž'gú {z™ m {] gú Å gzŠk Zp ì7s # Dðà ~ ä ™~Š á /Z0 ¤ + z{ » k ZžìC™y átԐ W ,OÐ} " z6, Ær šRù Zgf

Xì7›Ðk ZÐZžìtÈ » k ZÂ ì© 8™~Š á ~uzŠ

Ð~ç « K ZMŠŽz!* + 0 z{è Yìt™ ð•Za Î tÅ ] gú


www.sirat-e-mustaqeem.com

82

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

™ g66, ä ™~Š á ¶a gzZ~Š Ô~uzŠ[òZFvŠÐZÔì@* ™ ›

6, q )‹ ¸ ~ k Îz¬ è ª(qc * ÔÉ g Å ŠÑ zZ‹ Ò } X ï Š X{) z ´ g éZpÅ ä ™ o¢Ã ] ©ã Z0 +{c * Ô* * * 0 ™ :w zN

›H ^ ,Y

: ìt{zgzZì$ Ë ™ zŠY6, 0 + z{L ZÐj § ^ , Y ] gú

ñ Mt‚0 + z{Ô* * ÎÒ ph ZÔxgÆ0 ] gzp‰Ü zCÙ § {Å + 0 z{

w â Æ0 + z{ÔbŠ] o »B ‚i ZÔ* * ™ w LZ» k ZÐp ÖZi Zg zZ? ØZ—Â

¬» ã â Û*  * Å v ZJ -Z #0 + z{Ô* * ™ w ¸NŠ[pÅ V ”Æk ZÔ* * ™ « ™Å Xxg D ™ ~gZŠÎâ ÛÅ  k ZÔ} Š:

Ôì@* ƒk C ‚Š§Ð …  N ZhzŠÃ6, } Ñ çL Zë¤ /Zp

 ì@* ƒ* * Y Y ЭËK Zc *  ìCƒ* * ™ 'Ñ ~ À ËZ • #à ] gú

`™ Ç 0 ڊc * Í Ðy™ X] Zg-i } g‚L Z™ÎÒ pÔƙ \ Rå [p

î Šg@* Q] Zg-i Ôìî Š™ s ™\ Rå CZÂ ì¦ ß : Zz~ y „‰ gzZì Zh+y % ¼ƒ & tn Æk Zä T 0 + z{gzZìg™ @d $i } À ä Z6, gzZì ä Z6, à ~ç K Zå gzZìLg xzøÐä ƒi z0 +Z¯ Ðk Z{zì@* ƒ XìCƒ„g^ Y 1$ +Å ¡gzZi \Ðk Z² ì8Š~ V zÀ

»“ Mi zd $i à + 0 z{L ZÉ C™ :( Z Cƒ=¼~ ] gú /ZgzZ ¤

Ðy n Æx» Z #0 + z{Zgv!“y ›~÷} ZÎ ÔC™ g¦ gZ,{Šc * i

< Q Ôz™1™» ` » x» } g‚Æy ~ Ï ŠŽñ ) Å k Z ñ Y ` CÙ !* g( Z“ Mi zd $i [pÇ ƒè Zg Ìv ZG ÐT § {Å Ÿg Å + 0 z{ƙ

* * 3 {”g»Ô~ç ] gzpt‚L ZÐZ ñ M : Zz~ yZ # {zçOÔz™ } gvgzZƒ†Ÿ Zh+' ×~ ›Å k ZB ‚} gvž@* ñ MÃy Z_s ™gzZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

83

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

6, 0 + z{L Z~ç CَìzŠY ^ , YtnÅ v ZgzZÔ} 7 , :ÃÅ k Z6, gzZË{z´

Xì$ Ë ™

` ´» ›H

~ k Z%ZÔìc * Š™ ~ ó ó &¸H LLä ë™ f » T ,™ xŠã MŒ Û6, ! % ( 1) X,™ ] zˆÅ 16@*14] c * MÅ 0• Z>gÎ ñ OÅ 102 e $ MÅ >ÂZ>gÎ

Ô@* , 7{gzŠ» Ï 7 % ˜À6, k Zy ZgzŠÆxŠÔì@* ƒŠ HHó ›H L6, T ( 2 ) q zÑ ŠgŠ» } n c * ŠgŠ» J gc * ŠgŠu c *  D YƒÍ V î * 0 B ;Æk Z%Z ŠgŠ» } n h+”ÐZԃŠ Hc * özŠY à k ZZ # ‰Ü zk Z™ m {Ôì@* Yƒ {zgzZñ Yƒq zÑ ŠgŠ» } n ÐZ¤ /ZÎ Xì$ ËM ̺gzZìYVZ

,™ xŠ6, ã * 0 ™ |7 ,] c * Ms f ` gŠÂ ƒLe* * ™º Ô8 2 @* 8 1] c * MÅ ÷-ÒgÎ ( 1)

12 2 @*117 ] c * MÅ s Z² Ñ Z>gÎ( 2 ) 69e $ MÅ © ÒgÎ( 3 ) Ï Æ Ze $ M ( 4)

* c cu c * Šgi ÐZ¤ /Zˆ Æk ZÔ,Š} Šn ÆÅ Wà ! %ã * 0 {zQ

ÐZJ - ‹& :gzìŠ H^ I zŠY » k ZB ™Â ñ Y MyZÅ -g {( 8 Xñ Y:^ I zŠY » k ZZ #J -‰Ü zk Zc * ,™ S Å Wã Å * 0 t

ƒ:D » k Zà ~ç Å k ZžìgŠc * ] !* t‰Ü zD ™` ´» 0 + z{gzZ

Xì$ Ë ™ zŠY6, k Z{g!* zŠ{z ì@* YƒDÐZ¤ /Zè Y

:%i q-Z» ` ´Æ›H

: Å y ÒÐi Z0 +Zk Z¼w q] gß K Zä k ZgzZc * Mk 0 * } ÷¿ q-Z

Ð{â P p Ôå;g™ ¬Ï + 0 i . _Æw ©B ‚Æ~ç K Z~ LL


www.sirat-e-mustaqeem.com

84

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

K ZÌn ƽ œ~ žb § k Z{zgzZÔV ƒgezŠÐw Ž gß $¾ zÐ d Lg øÎ 0ÆÏ ZÌV ;z V ƒ@* Y 6, x» L Zž©ÔY™ 7ñ Ð~ç

V â ¶ # gzZÔV ƒ8ŠÃ Z ~ç K Z¬Ðƒ & V ƒ@*M : Zz~ y ÔV ƒ

k Z= 6, gî à ©) ÔV ƒ@* Y` ڊà ~ç ™ J Zg!* g!*  V ƒ@* ƒ´B ‚Æ

} # Æä Î ÔV ƒ@* ƒú Æk Z~  ìCY ~ Ï {zÔìCM ] ) 6, ðÌ Å y Ô V ƒ@* Y ` ~ } # Æä Î B ‚Æk ZÌ~  ìCY ~

~÷‰ ì4V -gzZÔV ƒ@* ƒú ú Æk Z~ ÌA $ ìCY n Æ Å ä ™Zg7ê Zg¯ ÐZ ìC™ c_ ðà ÌZ # {zÔì~ B ;Æk Z]

ó ó X V ƒ@* ™ ÒÃ

W ÐZJ Å - ‹& gzZHxŠ6, ã * 0 ä ~ ™ Í Ã w q] gß Å ¿k Z

‹æ {zԃ:D » k Zà ~ç Å k ZªÆ Å S ÐZÅ ä ™< Ðk ZgzZ 7Ç 6, gî å gzZì‘à S¼žc * Cä k ZgzZÔc * Mk 0 * } ÷ˆ Æ{gà è XV ƒgZ¦/ ] » v Z~ 6, T Š HƒÇ {z H` ´{g!* zŠ» k Zä ~ Î XZƒ

( zŠY Ñ Zzä ™2~ ë z) ÇH ( 3 ) : ìÞZÈ â Û 

$áûø] ûi öáûø] ö ØûeøÙø^Îøo ÏFÖûø] à ûÚ øÙøæ $ø] áøçûÓöÞ ^Ú $žôæ øoøÏô× ^Ú $žôo ‰FçûÚ ö^mø] çû³ Ö^³ Îø™ ( 87 ) ø^ãøÞ $ø] — oFÃøŠûi Ü ûâô†ôvû‰ô à ûÚ ôä ô nûøÖ] ô Øön$íømöÜ ûãön%’ô Âô æ öÜ û`öö Ö^føuô ] ƒø^ôÊø] çûÏöÖûø]

ÔN Y 0 á Zz% Ze¬ëc * w Ze¬Â  * c !ð .ñ } ZžÑì LL

y ZžÎä g¦/w ìtà x? Zm.ñ [ZXß Ze¬„ ?Ô7žc * Š[ZŽ

ó ó  „g v ¸hzŠÐgzi ÆzŠYÆy ZV c * ÇgzZV ( gÅ

] â ´Å ÇH

X9 Šßà u ÃgzZu Ãà qß ( 1)


www.sirat-e-mustaqeem.com

85

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

X'N * gà } ( ,gzZ Z( ,à Lg ( 2 )

V ( gž¬ Šä V Í ß ž6Ô9 Š™ ØÐ| Å ? y Zà V zqZ ( 3 ) X , $‚ñ ƒD hzŠV c * ÇgzZ

?ì@* YƒùÇH

Q Ԑ D ƒ… T… Y {z& ì‚ rgt‚ÆV Í ß Ã qq-Z¤ / zŠY

qÏ Zv ß ~ ËÆT Ôì@* ™ Ô Šæ ÐV â -gzZìk7 , ŠgÌÉ Ñ {z

ä ¿ q-Z= '  f e™ g¦ q~uzŠq-Z™ ØÐ| Ý ? ZÅ k Zà k ZQ Ô¬ Šñ ƒn pg Z& +Zq-Zt‚ÆV Í ß Ã / ¤ zŠY q-Zä k Zžìc * C b§ Ï ZÎt˜t‚Æy ZB ‚Æ~! ð•ZZ& +Z„zgzZñ7 , Xt¬ä

J7 ,XÑ ZzzŠYQ ÔÇ gt‚t MßzŠä ¤ / zŠY q-Zžc * Cä ¿ gzZq-Z

Á y ZªÆb § Ï ZX‰ µ ä ±Ð} uzŠq-Zb § Å V z–zŠßzŠ„z Xì@* ™ „ n Æä gLw â ÐV Í ß / ¤ zŠY6, gî Dx»

~ V © ~uzŠÅ zŠY à zŠY Æb § k Z¤ /zŠYžì@* ƒÌV -gzZ

k Zà + 0 z{ } Š™ ï á  Ìà zŠY k Z¤ /ZB ‚Æ&¸H {zçOÔìꊙ ï á 

à + 0 z{ } Š™ ï á  ÐZ~ ›H ¤ /ZgzZÔìCMÃ] gß +~ç ] gzpÅ $ XìCMÃ] gzp~ç ] gß +Å $ k Z

Z Ç!* ÐDéƒ ç à ³  En~uzŠÅ zŠY ntÅ zŠYžìgŠc * ] !* tgzZ

Xìmïx» ÐðÌ Å B ;¤ / zŠY ~ T ì

h » ÇH

v ¸y - ÐT ì@* ƒÐ™ f ,ZCÙgzZ¬Š+ZCÙh » zŠY k Z

Å ç zà y ZªÆ g» f Zy % vŠgzZv Zp ÔÏ Æ Ze $ M Ôy Zf Z: } ÔV ƒD Y Xñ Y J7 , ~ ª(q


www.sirat-e-mustaqeem.com

86

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

/ ¤ zŠY {ztžB ™ ¢Â V ƒ:»B eÅ / ¤ zŠY Ð"7 , g» f Rt¤ /Z

Xì© 8x» ÐðÌ Å B ;s Ü Žì

:%i » h ÆÇH

V -t‚ÆV Í ß ] g' K Z{zÔå k,5 +ö;g ¤ /zŠY q-Z~ Âq-Z

|0 +!* §J Šq-ZB ‚Æ] ,Æ[ÒgÎ Q Ô@* Ñ ˆ È MŒ Û q-Zž@* ™ "$U*

V -~ c à !egzZêŠ| 0 +!* Ð!eq-Zà } u } uzŠÆÐ J Šk ZQ êŠ

ˆ y MŒ ۙ |7 , Xt¬Q Ô@*MÃ\ dB ‚ÆÐ J Šˆ y MŒ ۞ꊙ —

B ‚Æ~! ð•Zs § N ZŠˆ y MŒ ÛçOÔñ ˜ N ZŠ: H™ ƒ¥ # Ð t˜ Ð~!¹ s § N !* ˆ y MŒ Û Ôñ ˜ N !* : HQ Ô@* Y µ t˜ è a ž¸Bt{zgzZå¬ Šg!* Fñ ƒD ™ 'wtÐZä V Í • ß Ô@* Yµ

Xì] g'Å „¤ / zŠY Ï Ztn k ZÔYÎ7B ;à ˆ È MŒ Ûy -

s§ Å k Z™ áà & zŠq-ZL Z~  „ Zƒx¥ ~ } g!* Æk Z=

/ ¤ zŠY k Z„ í V ;zä ~ Xå D¨ (¤ » } ZXp Z~ ‰Ü zk ZXŠ Hƒ:Zzg

ˆ y MŒ Ûq-Z{zçOÔñ 3ŠÆ™ 'wt{z[Zžc • * Š™½t‚ÆV Í ß Ã Ôñ0 +!* ÐÐ J Šk Z] ,Æ[! {gÎ ä k Z[ZԊ HM™ á §J Šq-ZgzZ

k Zˆ y MŒ ÛgzZc * Š™ —~ c à !egzZ~Š| 0 +!* !eq-Z6, } u } uzŠQ

™ Ö+ $Y q-ZÅ > {zž¹ Є & zŠL Zä ~ XŠ Hv B ‚ÆÐ J Š

XŠ Hµ "7 , g!* g!* Ï Æ Ze $ M™ Ö+ $Y ~uzŠ~ ŠpgzZìg k7 ,Ï Æ Ze $M

™ |7 , Xt¬ L ZZ #¤ /zŠYOŠZÔ¸ìgNŠÐV \ M K Z©Zg‚tv ß

'w ðà • ä ˆ È MŒ Û Ôñ ˜ N ZŠ: Îì ™ ƒ¥ # Ј y MŒ Û Zƒr gà Q p Ô¹ à t˜ N !* Ј y MŒ ÛgzZñ7 , {g!* zŠXt¬ L Zä k ZÔÅ : » k ZgzZŠ HƒZÎ g t‚ÆV Í ß {zb § k ZÔÅ :• 'w ðÃ ä ˆ È MŒ ÛÌ


www.sirat-e-mustaqeem.com

87

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

û #Ö]á$†ø’öß û — åü†ö’öß m $àû Úøäö× nøÖøæø™ : ìÞZÈ â ÛXŠ  H{g™ ï ~ u {/ +Šz­ $ )g

ó ì ó@* ™ Šæ Å +ŠÆk ZŽì@* ™ Šæ Å k Zgz8 !* gz¢\ ¬ v ZgzZLL

y †H ( 4)

Zƒ¢q ~ # Ö} .Å ]* ™ Ñ R» y Zž ë ) 0ñ zg{] |

VÍ ß V ˜Zƒg¦/» k ZÐÂq-Z Îä Y : ZzZ # Q Ô1™ w J xsZgzZ ‹ä ë: ¹Ðk Zä V ß ZzyÆk ZÔå3g| 0 +!* Ðîi à É0 * q-Zä

ä k Z ?ƒM h™` ´» V 7k Z? H ìc * M™ áð> zí Ñ Zgvžì

§ V c * –Î ÐZä V ß ZzyÆk ZԈï ËÐZÐT J7 ,à Bà ÒgÎ ¼ä ?: Y 7 ä \åM  Ôc * ‹™Mà ] v Zw Î g§ ZzZg‚tä k ZÔ,ŠxÅZ

ä ?è YÔß ™ w JV c * –{z LL: * c â Û ä \åM   Ô7 : ¹ä k Z?åJ7 , ÌgzZ ó ó  D gLw â »V Í ß Æ™ xŠ^ , Y* *  v ß gzZìHxŠh' , zð™ |7 , Bà ÒgÎ ÐZJ -y Š& ä k ZžìÌ t~ e $Zzg q-ZgzZ

òg $u tXå© 85 Ð7 -Y à [°K Z™ |7 ,à Bà ÒgÎ û% CÙgzZHxŠx á

9ä ã ]Z gzZ~ ( 8 7 ) g» f Ñ Zä ò ~zâ xâ ZÔ슎ñ ~ Ë Z[ ŠzZŠ1Z Xìc * ŠgZŒ Û 9ÐZ~ ( 7 3 7 m B 2 ` ) ŠzZŠ1Z

] â ´Å y †H

yl îh+”gzZ!* k Zj Ôà ìy .6, ( 1) X* * ™ '!* Æ" ( 2 )

9 ŠÐ{óS dgzZ™ |0 +!* à (3 ) * * I:6, ( q-Z ( 4) ´ g:~gY à x» m {Ë ( 5 )

´ g:w ìðà » ] gß z^~CÙ ª K Z ( 6)


www.sirat-e-mustaqeem.com

88

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Xì;gY V ¹{zžƒ:x¥ tgzZ xg º™VZ젃{Šc * i y †H ¤ /Z ( 7 )

X* * YÎ 6, V »Š!* M) ( 8 )

?ì@* Yƒùy †H

~ ¿ k Z¬Ðƒ & {zì* * ÎK-e Å X T n Æy †Ã / ¤ zŠY

ì© 8™~Èpgñ ~ r ⠊Æk ZQ Ôì@* ƒŠ°* * ™ zŠY 6, T ì@* ƒ4 ZŠ

m {n Ɠ & ZŠŠc * gzZ„za Î ŽìmZe î !* Šh+”6, V ”y ZÆr ⠊Q gzZ

X CYƒq zÑ * * ƒCÙ ª] â ´Å y †H ˆ Æk ZԐ D ƒ

` ´» y †H

~ ™ f » T ,™ xŠ{zÑ Zz] c * Mã MŒ Û6, k ZƒŠ HHy †H 6, ¿ T

XV ƒ[ ™ ~ &¸H n« Å zŠY

( 1)

» T { b § k ZÐk Z ì@* , {gzŠ» Ï 7 % 6, ! % È ZgzŠk Z¤ /Z ( 2 ) XV ƒ[ ™ y Ò~ n«~ i §

7{gzŠÌQ Ô, ™ xŠ6, k Zg!* &Á i ZÁ  @* , 7{gzŠ» Ï 7 % 6, k Z¤ /Z ( 3 ) :Zi zg {â q-ZÐZgzZ,Š} ŠÃ ! % ƙegkg 'gÎ s f zgq  @* , 7

:  t'gÎ Ô,™ S Å gû% & zŠ G

ԊƒÔ>ÂZb § Ï ZÔ'gÎ z] c * MÅ k ZÔìŠ HH™ f xšŽ~ n« EÒ¨ Å k ÜZÔþ ZÔy z Ûà ZÔ{Ò ZÔ!² ²ZÔdÑ ZÔ~ZÔ< ZÔÝ ° ZÔtÔ] à ¬ ZÔÆZ

( ì$ Ë ƒž ¶ƒ &o ~ y ZÔ7~gz¢~È0 * Å {gÎ z] c * My ZžìgŠc * )

tgzZÔìYƒk ˆZ» P h+”à ! % ‰Ü zF gà V  gÎ zgqÔ~ ] æ k Z

% 1X Ðy !* i Å k ZgzZñ Y 7 , {gzŠ» Ï % ÐZy ZgzŠk ZžìYƒÌ ԃk C 1 h+”ÐZ~ V ⠊{gGðZ’ZžìYƒÌ( ZgzZÔñ Y µ

 ƒ( Z¤ /ZÔñ Yƒï g* * {zJ -y %MƹgzZD Yƒq zÑ * * ƒÁ × M× MQ


www.sirat-e-mustaqeem.com

89

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

Xñ Yƒ»Ì{z ƒ¹!* ,Zðà W » zŠY¤ /Zž@* ,™ xŠQ g!* q-Z6, k Z~ y %M X} ™ :w EZV 1Í à Zzä ày j ~ ] æ k Z! % ( 4)

¢ ËgzZÏ ãZj +Zà X G Â Ç Æ ~ V , zg Å ð{z¤ /Zy ZgzŠk Z ( 5 ) XÏ ƒ‚

k ZgzZì$ Ë ƒÌ{â & Ôì$ Ë ƒÌ{â q-Z] æ Å ` ´Æy †H ( 6) XÌ{Šc * i Ð

Ð{k H} ( , Lg CÙgzZ} ™ Ì6, Ðã â Û*  * Å v Z! % ~ ` ´‹æ (7 )

/Z! % Ô* ¤ * ™: ~ 5ZŠZÅ V zi ú Ô* * ™ Ù â $rÔú f 7ä Ç }Ôa

Xxg {Š6, " » k Z ì] gú

* c * c îzŠY ÐZžì?ŠÅ ] !* k Zt ƒk C ŠgŠ» } n à ! %¤ /Z ( 8 )

k ZÐZQ Ô³7 , 6, ã * 0 {gÃ è ‹c * Mà ZzxŠ\ M~ ] gß k ZÔìŠ Hc * ö

Xñ Y MyQÐZ c * ñ Y^ I zŠY ŠŽñ ~ ù ž@* ,™ S Å WÐ Å

:%i » ` ´Æy †H

™ « ~ îi à y ZŽâ q-ZB ‚L Zä V M ñ Mv ß ¼k 0 * }÷

B ‚Æk ZÔ~Šh îi Ð~ V î * 0 gzZ~ŠÎhzŠÂ ¬ Š= ä k ZÔåZƒZñ k ZXc * Š™q zÑ ­7 ,à ˆ y MŒ Û6, k Zä ~  1ñÐZä V Í ß ñ ƒñ M à y ZŽâ gzZ,Š] P 7Zä ~ g» y %MÔ;g Âðg!* g!* 6, ì} ÷{zy ZgzŠ

‰ ¹» ä M {g!* zŠˆ Æy Š45 ƙ S Å g 7Z G

[ ƒÇ Ç!* 6, gî © ⠊ * c Mk 0 * } ÷™ ^ Šp{zˆ Æ] æ k Z

Å 1ð6, ì} ÷Ðk Z6, gî ~gÅ Ñ žÅ ] gmÐí „ D Mä k ZÔå

[c * Ë{zb § k ZgzZðƒ:CÙ ª qðà  HxŠ{g!* zŠ6, k Zä ~ Ô¶ˆƒt

‘œ 6, ä ƒ[c * ËHžHw ZÎ Ðí ä k Zñ ƒD Y XŠ H` : Zz™ ƒ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

90

Æä Z]%ZÔ7  ~gz¢žc * CÐZä ~ ?ì~gz¢´ g} i zg c * * * ™ Xì] !* h Z¹ t ìe´ g} i zg rc * ìe* * ™ ‘œ {z¤ /Z6, gî

] Ñ ©L Zg zZå[ ƒÉ0 * Žc * M y ZŽâ ( Zq-Zk 0 * } ÷: :%ZuzŠ

HHy †H à Š k ZžZƒx¥  HxŠ6, k Zä ~ Xå8ŠÐ{óÅ — Ã

] P ÐZä ~ XåÑ Zzä ™~Š á tZ # ìŠ HH~ ‰Ü z,ZgzZÔì

Ô¹n Æä M {g!* zŠˆ Æ{â q-ZgzZc * ŠÐZƙ xŠ6, ã * 0 gzZn ÆG g

{z[Zž~Š~Ÿp= ä k ZgzZc * MgZŠ¸g q-Z» k Zˆ Æy Šä ã½

Å T HZŠZt] » v Zä ~ 6, k ZÔì[ ™~Š á gzZì„ & gHÇ!* y ZŽâ

Xðƒ‚ ËÐZÐ=Â

( : z ‹ » ) w ¿H ( 5 ) ] â ´Å w ¿H

Ôà ìy .6, ( 4) ÔÙ ñ {å ( 3 ) Ôè ¾Šp( 2 ) Ô~I ] ï( 1)

xg N å ( 7 )

Ô> ØZ™ ÐV E( 6) ԊgŠuå ( 5 )

ì@* Yƒùw ¿H

gzZÔì@* ƒŠ°* * ™ zŠY 6, T ì& s § Å ¿ k Zà X q-Z¤ / zŠY

n Æk ZgzZá™~Èpgñ 6, r ⠊Æk Z{zžì@* Îx» tó f Æk Z

Ôì@* ™ Òà Šk Z½ gzlX {zÎ Ô} ™Za [òZÆÏ egzZ~I ] ï X Cƒk,5 +g¼ ] â ´Å w ¿H ˆ Æk Z

` ´» w ¿H /

XìŠ HH~ ó ó &¸H LL™ f » T ,™ xŠ{z6, k Z ( 1)

 ñ Y µ % 1Ðy !* i Å k ZX gzZñ Yƒq zÑ {gzŠ» Ï % 6, k Z¤ /Z ( 2 ) ìc * Š™ y Ò~ n«i § » k Zä ëb § T { b § Ï ZB ‚nZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

91

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

egkgÐV  gÎ s f zgq î & n Æk Z } 7 , :{gzŠ» Ï %¤ /Z ( 3 )

ÔáZÔ] c * gZ¯ZÔy {­ZÔ] à ¬ ZÔ[Ôy Z/ w M Ô{ÂZÔBÖZÔ,™ EÅ Ò ¨ Ô‰Ü zÆðî q-Z! % Xk ÜZÔþ ZÔ· gØZÔ!² ²ZÔí¸ZÔ` gšZ

] æ tԕ :Zi zg J - y Š45 Ô¬Ðä Î ~ŠgzZ‰Ü zÆ) ~uzŠ Xì$ Ë ƒÌJ -y Š60

XÏ ƒ_ƒ‚ Ëà ! % v ZY á y Z„B ‚Æ8{Æ] æ k Z ( 4)

X} ™ Ì6, ÐV Ç ZzŠà Zzä ày jy ZgzŠk Z! % ( 5 )

k Z{z& Ô³7 , 6, ã * 0 ] c * Mà ZzxŠÂ } ™k C ŠgŠ» } n ! % ¤ /Z ( 6) Xìg ¥y ZgzŠÆ] æ

! % {zQ Ô³7 , 6, ã * 0 à ] c * My Z ƒ@* ™ $DÅ e ŠgŠuå ! % ¤ /Z ( 7 )

6, v MÐZÔ} ™ :†Ÿ Z~ ã * 0 ªÆ Ôì@* ™ < Ðk Zy Š} Š6,

X} ™ < 6, ( ~_s ™gzZ} ™ :Ìx¤ /

( gåzm) Iß ZƒH ( 6) ] â ´Å Iß ZƒH

X[Zpu +p ( 1)

Xƒ;ggåðà ÐZ‰ ÑV -ÐZ~ [Zp ( 2 )

Xñ M:ÿ ðà gzZ,Šð‹,i ZzM¼~ ~gZË è ª(q( 3 ) k z‚z‹ Ò ( 4)

X* * ƒ2~ ] 2zu “{Šc * i ~ } g!* Æ[xZ„ & zŠL Z ( 5 ) XìÑ Zzä ¤ /ÐKa —q-Z{z‰ ÑV -ÐZ~ [Zp ( 6)

XV ƒìgv ¸ú Æk ZŽN MÃ] * * Z³ ,Z~ [Zp ( 7 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

92

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

?ì@* YƒùIß ZƒH

~gZË è ª(qgzZ’Ã ò ŠMV #{zžì&ÆÎK-età X q-Z¤ / zŠY

k Z~ ^Å V zgâ Y gZép~ ª(qÅ ’{zçOÔ} Š¯z "~ V â zŠ

Å VÍ ß y Zc * ~ V zi ZzMd $¾ zÐ ÐZ~ ~gZË è ª(qgzZÔì@*Mt‚Æ

ÆgZŠ¸gÆgzŠgzZR Œ ÛCÙÐZQ Ôì}T}Y {zÎ ì@* gå~ V zi ZzM

] ¸ Å zŠY ] â ´Å Iß ZƒH ˆ Æk ZÔìꊙ2~ ] 2zu “0

y †ÐZ ƒŠ HHzŠY Ðj § gZŠgzi /ZX CYƒq zÑ * ¤ * ƒCÙ ª . _Æ XìLg „J -u Å ÐÎ z ƒ:( Z¤ /ZgzZìYàJ -

` ´» Iß ZƒH

XìŠ Hc * Š™ ~ n«™ f » T ,™ xŠ{z6, ! % ( 1)

~ n« Ìi § » ÖB ‚Æk Z ñ Yƒq zÑ {gzŠ» Ï % ÐZ¤ /Z ( 2 )

: ,Š] x s f ` gŠÐZ ƒ:q zÑ {gzŠ» Ï %¤ /ZgzZÔìŠ Hc * Š™ yÒ |7 ,Ï Æ Ze $ M gzZ( 8 8 ) á™ç z¬Ðä Î {zž’ eà ! % (3 ) ( 8 9)

7Z™7 -Y ~ V ¿V â zŠK ZQ Ô ñ7 ,à ] Zf ðš !¬Ðä Î ( 4) ( 90)

Xá¢6, Ÿ } g7

y Zc * }™ ] zˆ Å y {­Z>gÎ ‰Ü zD Î gzZ] à ¬ Z>gÎ ‰Ü zÆð ( 5 ) XáÍ Ðî à V  gÎ V â zŠ

XáÍ ÐZc * }™ ] zˆ Å {ÂZ>gÎ y Š} ŠCÙ( 6)

Xá| 7 ,à ] c * MzŠ~y %MÅ {ÂZ>gÎ ¬Ðä Î (7 ) #Ö]ù( oû û ( oû fôÞû ƒøoû Öô†û ËôÆû ]Ü$ã ö× fôß qøköà û •øæøäô³ ×#³ Ö]Üô³ Šû eôZZ: á| 7 , ¬Št‰Ü zD Î (8) ( 91) $Ö]oû XXoF×Âû Ÿ* ]pô‚û ß Êôoû ß ô×û à øqû ]æø( oû Þô^âø…Ô$ Êøæø( oû Þô^_ønû øo+ Šôìû ]øæø


www.sirat-e-mustaqeem.com

93

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

v Z} ZX¿g^ z™ K Z( 6, _) þ B ‚Æx* * } ¾ä ~ !v Z} ZLL

y Š¤ /~÷( Ðk Z) gzZ} Š™ZÎ gà y -} ÷gzZ} Šj{k H} ÷ ó ó â Ûï  á  ~ > dZ= gzZ} Š™ ŠZi W

‹g!* & :Zi zg {z& , Š} ŠÃ ! % ƙegkg ~ î q-Z'gÎ t ( 9) v ZY á y ZÔ} ™ ¿J - {â q-Z{z6, ] x y ZX~ZÔ¸ZÔ>ãZ3: }™ XÏ ƒ‚ Ë ] â ´'

n Z% RH ( 7 )

ŠgŠE ZŠ~ žq-ZË ( 1)

{gzŠ» Ï % (2)

* * Yƒ• 'w " » žq-ZËÐ~ Ÿ С IZ ( 3 ) * * Yƒ• 'w " » Ÿ } g7( 4)

* * Yƒ¿" » q-ZËÐ~ K µZj ( 5 )

Å V -gF ã K P] â ´{gÃ è žt{zgzZì~gz¢* * ™ Òq-ZV Œ

xŠ6, ! % žÇ ƒb § k Zt Û ~ ~gF ã K gzZzŠY X Q QÐ] â ´ Ô* * Z6u }ìCƒú zg ~pðà ~ Ÿ Æk Z] YZŒ Û È ZgzŠ¤ /ZÔB ŠÆ™

 ƒ:( Z¤ /ZgzZÔìW ,Z» zŠY6, k Z6, gî D ԗ C» c * * * YƒÍ »V î * 0 B ;ԊgŠu

X’ e* * Yák 0 * ÆV zËZeÐZn Æ` ´ÆT Ôì~gF ã K ÐZ

?ì@* Yƒùn Z% ZH

k Zj Æy ¨ KZçOÔì@* ƒy Zx» Ÿ r ⠊žìx¥ à ¿ CÙ] !* t

w VX Q] x ÐZÐV ˜ì@* ƒœ / % q-Z~ r ⠊» q-ZCÙÐ~

/ œ % L Z~ r ⠊iZ6, gî ~g¯  ,™ $Œ d ÛÆv M iZK Z¤ /Z\ M6, gî Æ

» k Zè Yî YƒgzŠÐv MUg¯ žÇ } Š¬ÐZœ / % tQ ÔÏ } ŠWà k ˆZè


www.sirat-e-mustaqeem.com

94

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Ðv M Zg¯ . _ƬÆy ZxL ZiZ{zÎ XìYƒ"$U* u* * ç[Œ Û : ìÞ ZÈ â ÛXì@*  Yƒå g0 +Zƽ œ ¼ƒ & tgzZÔìCYƒgzŠ

øì ø] # Ö] ûì ø] øâF™ t‘Å v ZtLL — ä´Þ ôæ ûöà ûÚ ôà ømû„ ô Ö$] Ðø× ƒø^Ú øoûÞ ôæ û…ö^øÊøä ö× Ðö× „

ó ó ?ìHZa Hä V zuzŠ{z´Æv Zžî 3Š= Î Ôì

Ær ⠊Æk ZX  ì@* ƒ* * ™ó n Z% ZH L6, y ¨ KZËZ #ä ¤ / zŠY

* c Ôk ˆZœ / % » y » }Ôì@* Τ / zŠY K-e Å T ì@* YƒÈpgñ 6, œ / %k Z q-ZÐ~ V pq& Å ž k Zˆ Æk ZÔk ˆZœ / % »V î * 0 * c B ;c * çM

Xì$ Ë ƒú zgª( q

] gŠ Å v Z) ! Šn » W y xgŠÆk ˆZœ / % Æk ZgzZž  * c X ( 1)

ì@* Yƒ{¾ ! % gzZì@* Yƒ¿" ž {zÐT ÔìêŠu zg ( Ð

Xì@* Yƒ• 'w " ž c * ì@* Yƒó Í * c J +Zc 0 *

êŠhg LgzZ( Ð] gŠ Å v Z) ì© 8u zgÃ á Šn ÆWL{zQ c *( 2 ) Xìꊙq zÑ * * ™ x» LgzZì@* Yƒ¿" Lž {zÐT Ôì

gzZg@* ÎÆ[òZ%y xgŠÆk ˆZœ / % Æk ZgzZž X Q c * gzZ ( 3 )

6, gî å ¤ /ZgzZì@* Y 0 J ž {zÐT Ôì@* ™ ! Šn » }! ð•Z : ìÞZÈ â ÛXì@*  Yƒgz¢• 'w " Á i ZÁ  @* Yƒ7g» " # Ö] —ä ô× áô ƒû^ôeô Ÿ$žô‚õuøø] à ûÚ ô ä´eô à ømû…( ^–øeô Ü ûâö^Ú øæ ø™

ó ó h à7y v%ƬÆv Zà M Ë{zgzZLL

k ZZ®Ô M h ày vЬÆv Z¤ /zŠYžZƒ"$U* Ðe $ Mk Z

7s Z‹ Z» | k Z¬i ËZe } g‚¹ Xì7] !* ðà ŠÀ~

Æä ™ t ÐZ A ŠRP ÐV \ M K ZZ # ä V rZp Ô¸D ™ ì „ D MgzZc * M ËZe q-Zk 0 * } ÷' å :g» {gegzZðà n Æy Z{z´ ó ì óc * Š™ {Ši c Š= ä T V ƒc * MÐzzÅ Aç ,Zq-Z~ LL: Î


www.sirat-e-mustaqeem.com

95

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

?ZƒHÔì í: ¹ä ~

'w Žc • * M™ áà W {ŠiÒÃL Zò d ŠM q-Zk 0 *} ÷: ¹ä k Z

V -A Å "Å k ZžZƒx¥ =  H¤ç» k Zä ~ Ôå 7. Þ ‡Æä ™ j § gzZË:Ðc 6, M:Ô7k 0 * ÆËZe Ë ` ´» T ì~gF +Z~

Y 7 Ðk Zä ~  * c Mk 0 * } ÷{g!* zŠò ŠM {zˆ Æä g¦/‹P ÔÐ ÖÔìÇ {z[Zžc * Š[ZŽä k Z ?ìw qH» d W {Ši Òà Æk Zž

ƾ ` ´» k Zä ?žY 7 Ðk Zä ~ Ôì© 8Ì^ gzZìYÌ

tk 0 * Æ\ M~ çOÔk 0 * Æ( [Âè # ™) © zžc r * Cä k Z ?Hk 0 * ?HÐb § ¾ ` ´» a k Zä \ MžV ƒc * Mn Æ+Y

6, % Ƙ³gzZԉS 7 ,] c * Mã MŒ Û ä ~ 6, k Zžc * CÐZä ~

XŠ Hƒ[c * Ë{zv : Zˆ Æk ZÔåN6, Y¡ IZ{Ši Òà & åc * ŠÆ™ xŠ

` ´» n Z% RH

G y Ò ñ Yƒq zÑ {gzŠ» Ï % ÐZ¤ /ZÔ, ™ xŠÑ Zz ó &¸H L6, k Z ( 1)

X{ B ‚ÆX Æk Z. _Æj § ‰ s f zgq ÐZ V ƒú zg V ´ p¼~ k ZgzZƒ:q zÑ {gzŠ» Ï %¤ /Z ( 2 ) : , Š] x

:Zi zg {z& ,Š} ŠÃ ! % ƙegkg 'gÎ s f ` gŠ~ î q-Z / X] Zf ðš !ÔgšZgŸÔ~ZÔy {­ZÔÏ Æ Ze $ MÔBÖZ: • g!* &

M6, ž {W ,OgzZã O K Zx % á zð{z& ,™ 6, % Ƙ³xŠs f ` gŠ / öæ èºÛøuû…øæ $ð º^Ëøô çøâö^Ú øáô †ûÏö³ Öû] à ø³ Ú ô Ùöˆ( ³ ßø³ Þ ø™ l] ƒ ç³ Ã³ Û³ Ö] (èv ³ i^³ ˳ Ö] : ìg ûÖ( —à ønûßôÚ ôç+ Ûö× ó ó ìËgzZØ g n ÆV ë¸ Ž D â Ûw i  * * ¼{z~ y WŒ Ûë gzZLL


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

96

øØ( Òöà # Ö] #³ (‹õ ËûÞ ûÚ ôæ ø(Ôømûƒô ç+ möð õ] øØ( Òöà ûÚ ô ÔønûËôŽûmøä ö× æ øÔønûÎô…ûø] ä ô³ × Ö] Ü ŠûeôZZ ô³ #Öø] #³ (Œ ô ^ûføÖû] gô âôƒûø] (Œ ô ^ß$Ö] h$…øÜ $ãö× ZZ ý XXÔønûËô³ Žûmøä ö³ × Ö] ‚õ³ ‰ô^³ uø à nûÂøæ ûø] õ³

ûø] XX^Û÷Ïø‰ø …öô ^ÇømöŸ$ð ÷ ^Ëøô Õ øæ . ^Ëøô Ÿ$žôð ø^Ëøô ŸøoûÊô^Ž$Ö] køÞ Ìô û] æ ø CÙgzZ~gF {›1 CÙNv ZgzZV ƒ@* ™ xšNÐx* * Æv Z~ LL »V Í ß Â !v Z} Z' Ç } ŠËÐðZ' ,Å çW à Zzä ™ Š c * +— zg $

ÆË~¾XìÑ ZzÛ Ë è Yj ËgzZâ ÛgzŠ1 ÔìgÇ  Šgz6,

ó ó } Šh3 QÐa %à ~gF Žâ Û « Ë+ZX7 Ëðà  {z´

 ñ Yƒ»n % ¤ /ZÔìg @* ™ ¿Ú J - y ŠJ ‚6, ] x y Z! %

X,ŠÆ™ xŠ6, % Ƙ³gzZ,™ xŠ6, k Z{g!* zŠ:gzÇ

ä %i Æ` ´Æn Z% ZH

lñ {{zÔñ M™ ák 0 * } ÷ð¸gzZ\ !* » k Zà y {q-Z: :%ª

žtÑ ZÔÌn Æä 3ž©¶$ Ë w Å7Ì ìÉ Ô¶$ Ë ™ 7] !* Ô¶

3 5 ª(q tÅ k ZÔ,Šö{) z| ŠzŠgzZk ŽÐZgzZ,Šw Å4Š' ,i ì» k Z{z v : ZXˆµ % 1 HxŠ6, k Zä ~ Ô¶Ðb § Ï ZÐy Š

~ Ôì@* ƒk C ŠgŠh+”~ 8 -N * ÐZžc * Cä y  {q-Z: :%ZuzŠ

~ n k ZÔ¶$ Ë ^ o {zè a p ÔÏ ƒ~gF ã K ðà ÐZh+ á: ¹ä

H7 Š , {gzŠ» Ï % 6, k Zžå‹„Ã Bà ÒgÎ ä k ZÌZÔHq zÑ * * ™ xŠ6, k Zä

-N 8 * Å k Zä T ì„zžc * Cä k ZgzZŠ Hµ % 1X Ðy !* i Å k ZgzZ

i Z0 +Z~¡ L Z] gú  Hò {zÔc Š * Š¬ » ä Y ò ÐZä ~ Î Ôì¿g ñ à nÛ Ö ^ ÃÖ ] hù … ² ‚ Û vÖ ]æ

ˆƒ. Þ ‡Æ½ Ð

ZƒZ& ×6, gî ã Zzs § N ZŠì» T c * Mk 0 * } ÷¿ q-Z: :%ZŠ

ä ¿ k Zž¹ä k ZgzZÔÎ% 1X 6, y !* i Å k Z HxŠ6, k Zä ~ Ôå


www.sirat-e-mustaqeem.com

97

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

t6, ?g zZÔÇ ƒ¬ Š7» ä k ZG žc * ŒÃ X ä ~ Ô¶ðàZj +Z=

ò Ðk ZgzZà yâ ] !* ~÷ä X Ôî àZj +Zà y ›Ë ?žìxZw ] !* ² ‚Û vÖ ]Š HƒJ ¦Ç!* ì» k Zˆ ÆT Ԋ H

V -ª( qÅ e K Zä k ZgzZc * M­Zz» Å ±q-Zk 0 * } ÷: :%å a

l ƒ" Ð{â zŠgzZ숃gezŠÐP Šqu xz0 +Zq-Ze ~÷: Å yÒ gzZÔ@* ™ 7• 'wz ðà » Ÿ Æk ZÔ$ Ë 7w 1p ìgÂ Í [ZÔì~7 , V ˜ì~7 , ~ w h†³ ³ ³ ³ nŠÂøÆ à^³ ³ ³ ³ ³ `e ø] ‰Ü zk ZgzZÔ$ Ë 7Ì3¼

k Zžìc * C= ä ËZe q-ZgzZìc * Šs™îV 1Í gzM’ÐZä V zËZe

% Z?ìZƒHÐZž;g^ 7ؼ7ZgzZԐ „ & gŠÇ!* ± } g‚Æ u* * gzZÔná÷‚{zž@* ìc * Š™cZgÎ q-Z~ } y % 3,Æk Zä V rZ

Ï Zxc * R¹!* ÆÏ + 0 i K Z{zgzZnY ~ŠZ½ ÐZž@* ìc * Š™ 4 ZŠU $0 * q-ZÐ

ó }óŠgZ¦/~7 , 6, ð0 * geÏ ZgzZ~ ª(q

E à SÅ v Zî  E ©E 8ã †ç «i !L 0 G  ¤ /ZgzZԋr » Å ±k Zä ~

è Y@* Y:k 0 * Æk ZÆ^ Špn Æä ™` ´» k Z~  Cƒ:l g\

] i YZn } ÷6, gî à SÐw hÔZ7 ,* * Y Ug6= Î X7] Š¬ ~÷t

` ´» 9 % ™Y ~ ‰Ü z} uzŠ{z´Æ] ‡zZÆ] ‡5 ~ žŠ H1) * * ð•ZԶŠy Òä ­ZzÆk ZŽ¶„zª(qÅ k Z.Zz H~ XV j Š ™ 0Æ] â ´¼ Å zŠY Ðk Zä ~ X¶7r 1% Z¶Ì_ƒgz$

k ZXìHÐZžeƒ:x¥ ̼= gzZc * Šhu~ Ô ä k Z Hw ZÎ

: ZzQ ÔÅ ¬Šn Æk Z~ i ú ä ~ çOXŠ Hƒ‰Ü z» i ú Å [fy ZgzŠ E #³ gô ³ âôƒûø] (Œ ô ^³ ß$³ Ö] h$…øÜ $³ ³ ãö× ³ Öø] ZZ: S7 , ̬Št2 ÔJ7 , 6, k Zà þ Ò¨ ÅZ>gÎ gzZLß ûø] XX^Û÷Ïø‰ø …öô ^ÇømöŸ$ð ÷ ^Ëøô Õ øæ . ^Ëøô Ÿ$žôð ø^Ëøô Ÿø(oûÊô^Ž$Ö] køÞ Ìô û] æ ø(Œ ô ^+føÖû] ÆÙ pð¸g zZ\ !* » k ZԈµ % 1Ðx™za Æv ZÅ ± {z


www.sirat-e-mustaqeem.com

98

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

ÐZä ~ ÔVZn Æh e  1»u } ÷\ !* » k ZgzZX‰ µ ä zg} gâ Ƅv ZËè YìY} ŠË{zžÅg:{ot0Æ¿ ˞c * Œ

Ë~ ~{k ZgzZV ð;} ÷à e ~gvžå3gÉ tä Ï ZgzZì~ B ; !!z™ZŠZ] » v ZÎ ÔÏ ƒ‚

XV ƒS e* * Y Ðw h~ [Z: Ðì gzZHZŠZ] » v Zä Å ±k Z

Å ±{z[Zž~Š~Ÿpä k ZgzZc * M 𸻠k ZQ Ԉ] æ q-Zˆ Æk Z

¯Å ˜} .k ZÔc * Š™ gïZÐZä ~ Ôìc * M ¶Š] ú Š= {zgzZìÐe $í

Xñ Y 0:£zçZ÷] ú Št}ž6,

6, k Zä ~ Ôc * Mk 0 * } ÷~ ª(qÅ n % y ZŽâ q-Z: :%V Zv 0 *

/ ¤ zŠY V #žc * Cä k ZgzZԊ Hµ % 1X 6, y !* i Å k Z J7 ,à ˆ È MŒ Û {zìŠ HHzŠYŽ6, k ZgzZìðÎK-e ~÷n Æä ™ zŠY6, y ZŽâ k Zä

ò {z * c Š¬ » ä Y ò Ðk ZÐZä ~ XìZƒZ7 ,~ rŠÅ yÆk Z ] Z½ » ¼6, V ;z.Zz ZŠÅà rŠÅ ygzZ‰ ~ yáZzyÆk ZQ Ԋ H

ÐT ÔØ Š=~ ã * 0 ] Z½ » {zä V rZÔ¸ñ ƒ‘ s zw¼6, X A XŠ H^ I zŠY Š HH6, k Z

£6 ZH ( 8 )

» k ZÔì@* ƒ6, V  gú sÜ zŠY » nk Z: ?ì@* Yƒù£6 ZH

@* ƒŠ°* * ™ zŠY 6, T ìꊙ ™ 6, ] gú k Zà X q-Z¤ /zŠYžìti §

X çOÔ} Š™2~ ~gF Å £6 ZÐZ{zžì@* ÎK-etÅ k ZgzZÔì

@* ™l Š¤ /B ‚B ‚Æy p~ V Í gÅ k ZgzZì@* Yƒ 4 ZŠ~ ] gú : ì~tÈ â ÛXì 


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

99 ( 92 )

XXÝ ‚ Ö] p †rÚÝ  àe ] àÚ° †rmá ^_ nŽ Ö] ZZ

ó ì ó@* ™ l Š¤ /b § Å y p~ Ÿ ã KZy -LL ¨

T ìêŠÎl,Z~ y Z ì(~ V Í gÅ 3 g {zZ # l Š¤ /È ZgzŠgzZ

Xì@* Yƒq zÑ yy pÐV Í g y ZÐ g 0Æ£6 ZZ #ä ñ ¾› M Gî E0 . 9] |  Y7Ð] v Zw Î ( 93 )

: * c â Û ä \åM 

XXá ^_ nŽ Ö] l^– ҅ àÚè– Ò… o â^ÛޞZZ

ó ì ó@* ƒÐzzÅ ä Îl,ZÆy - s Ü Â £6 ZLL ( 94)

: ìV -~ e $Zzgq-ZgzZ

XXè– nv Ö^e ‹ nÖæÑ †Âô çâ^ÛÞ] ZZ

ó ì ó7¬ Ôìy pÑ ZzÕ Ðv gq-ZÂ tLL

~ VÍ g ŠŽñ ~ 3 gÆ] gú £6 ZžZƒx¥ ÐV ìZzg V â zŠy Z

Xì@* ƒÐzzÅ ä Îl,ZÆy -~ v gq-ZËÐ ˆ ÆV ⠊Ƭ žìt£6 ZLL:  ë |Z0Z?ì@* ƒH£6 Z

( 95 ) ŠZ® Å k ZgzZìYMJ - {â q-Zy ptà ] gú ó ì óg @*My pà ] gú Ì

Xì$ Ë ƒž ¶ ~

` ´»£6 ZH

ìg q ŽJ -y Š& {zÐT ,Š} ŠÃ 9% ã * 0 {zQ Ô,™ xŠ6, ã * 0

ä ò Š0ZxsÑ Z gzZÔÇ ñ Yu ¥* * M y pv ZY á y ZÔìg C™Ì< gzZ

y Z{zgzZ $ Ë Y ~Š™ É] c * Mã MŒ Û n Æ£nžìc * Šò: » i ZŽÆk Z

Xì$ Ë ™ Ì< Ð


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 00

:%i » ` ´Æ£6 ZH

HxŠ6, k Zä ~ Ôå;g My p{Šc * i ¹Ã T ðMk 0 * } ÷y  {q-Z

y p» k Zˆ Æxc * ZP Ô,Š} ŠÐQn ÆG g ] ¼Å ˆ y MŒ ÛgzZ

Xˆƒ[c * Ë{zgzZŠ Hu gÇ!*

] â ´'

zŠY » % Ze › z»g~ ~Š á( 9)

ŠgŠu E ZŠ ( 1)

-] Zg S ŠM™ J áЈ Æ) 6, gî m {Ôk ˆZ» P h+”~ J g (2) 9 Š~ ©] gß +à $ | (3 )

à ìy .6, {Šc * i ¹ ( 4)

ØZ< ? Í{Šc * i ¹ y ZgzŠÆ’ ( 5 ) ŠgŠh+”~ } n LL ( 6) ŠgŠ~ V -A ¬Å "(7 )

?ì@* YƒùzŠYt

c_ Ðk ZgzZì@* Yk 0 * Ƥ / zŠY «y ¨ KZÙ i ‚gzZgz6, a ðÃ

Å k ZgzZ» k Z¤ / zŠY Ôn™ :~Š á {zž@* zŠ™ zŠY 6, e Å ò ŠMV #žì@* ™

zŠY6, k Zˆ Æk ZÔì@* ™ Ô ZÀ ðà » k ZQ Ôì© 8b 7 Ðk Zx* * »V â X tÎ ÔìêŠÎK-e Å V †{Šc * i Ðq-Zc * q-Z~ e k ZgzZìꊙ µ ñ ÐZ¤ /ZXìꊙq zÑ * * ™ù » ] gú k Zn ƶŠx Zu K-e K Z

k Z̎žì@* ™ y .6, J -u k ZÐZQ Ôì@* Yƒ4 ZŠ~ k Z ñ Yï

gïZê Ug¯ Ðä ™~Š á B ‚Æk Z{zÔì@* Yk 0 * Æk Z™ áx» «Å CƒÒà ŠX ÐCÙ !* CÙ !*  A:µ ñ » ä ƒ4 ZŠ~ k Z¤ /ZgzZÔìî Š™


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 01

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

V zŠ% à ] gú k ZŠpgzZÔ} ™"$U* ] gß +t‚Æ] gú $ k Zà Š% Cٞì

B ‚ÆŠ% CÙ] gú {zçOÔ} ™ "$U* 6, gî Æ] gú ] gß +~ V ~f Æ $

Æä ™~Š á B ‚Æk ZŠ% ðà /ZgzZÔìî Š™ ¤ gïZ zzšÐä ™~Š á Ðk ZÐZgzZìmZe ÐÎ zÚ ~ w ŠÆk Zy -  ñ YƒÌg» n

Æ] gú k ZÌ¿ Ž~ yÆ] gú k Zžì@* ƒÌ( ZgzZXìꊙ ó + $

» k ZgzZì@* ƒk ˆZ» P h+”ÐZÔì@* ƒ4 ZŠÐ+ MÅ ä ™~Š á B‚ Ìa Î » ä ƒ4 ZŠ~ y k Z{g!* zŠ{zˆ Æk ZÔì4:{ã ÐZy

XY7

` ´» zŠY k Z

, {gzŠ» Ï 7 % 6, k Z¤ /ZÔ³7 , {gÎ z] c * Mà ZzxŠgà è ~ n«6, 9 % ( 1)

ó ó &¸H LLŽ{ Ðj § Ï ZB ‚Æk Z ñ Y µ % 1X gzZñ Y XìŠ Hc * Š™ y Ò~

ÐZ V ƒú zg V ´ p¼~ Ÿ Æk ZgzZ} 7 , :{gzŠ» Ï % 6, k Z¤ /Z ( 2 ) :,Š] x s f zgq

X} ™ ~È0 * Å } Š6, ¦ Ñ {z /

X} ™ „ 6, ä ™ZŠZ~ ] ‡zZÆy Z,i ú/ X• :{) zuñ gzZä Ç / X} ™ ] zˆ Å Ï Æ Ze $ MgzZᙠç z¬Ðä Î / ] zˆÅ áï 6, Ÿ} g7 7ZQ Ôê Y ~ V ¿K Zˆ Æ ] Zf ðš ! / q-Z:Zi zg {z& Ô,™egkgg!* g!* Ã Ï Æ Ze $ M~ î Å ]q-Z/ Xìg = 6g!*

E egkg g!*g!*à ( k ÜZÔþ Ò¨ Å 1Ôm ÜZ) ] Zf ðš !~ î ~uzŠq-Z/


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 02

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

X,™ S ÐZÅ g g!* G q-Z:Zi zg ÌÐZgzZ,™

Xìg C™ < gzZq Žy Š} ŠCÙ{zÐT Ô,Š} ŠÐ Zƙ xŠ6, ã */ 0 :} ™J7 , ¬Štû% 100ˆ Æò¯ ú/

ûÛöÖû] # Ö] Ø( ÒöoF×Âøçøâöæ ø‚öÛûvøÖû] ä üøÖæ øÔö× ä üøÖ (ä üö Ö Ôømû†ôø Ÿøåü‚øuûæ øä ö× Ÿ$žôä ø³ ÖFžôŸø †º mû‚ô Îøo0 nûø

 * c ÐZv ZY á y Zˆ Æk ZÔ} ™ ¿·q-Zå 6, ] x y Z] gú

†Ÿ Z~ 1 Å k ZQ c *ÔÇ ñ Y ^ IzŠY gzZÏ ñ Yƒ‚ Ëå

gzZÇ ñ Y7 , {gzŠ» Ï % ÐZv ZY á y ZÔ,™ xŠ{g!* zŠ6, k Z ƒ( Z¤ /ZÔÇ ñ Yƒ

û . _ Æj § k ZÐk Z\ MQ ÔÇ } Š™q zÑ WB ‚Æ\ MX

Xì[ Y H¬™ f »T  M h

:%i » ` ´ÆzŠY k Z

ÔìÅ ±d $¾ zÐ q-ZV ;} gø: Îì gzZc * Mk 0 * } ÷y ZŽâ q-Z

Ôìg™ w JÙ l {z ì@* ™ c_ » ä ™~Š á B ‚Æk ZZ # ¿ ÌðÃ

gzZìgw $ +ñ Zg K Z ìCƒgZË ‰Ü zÆðZ # ˆ Æä Î Ã ] Zgp

[ ƒg!* F( ZgzZìî Š™ gïZs ™Ðä ™~Š á Ðk Z%ñ C: L ðà H~ } g!* Æk ZÅ \ MìÎä ƒ‚— 0Æk Z… ÐT ì

Å k ZX ( y  {) q-ZgzZŠ H7 , {gzŠ» Ï % 6, k Z HxŠ6, k Zä ~

?ìñ Zg

: Y 7 Ðk Zä ~ Ԉµ % 1Ðy !* i ?ƒy à ? /

( ì7Šc * = [Zx* * » k Z) V ƒV #~ : y {X Xðƒ4 ZŠV Y~ Å ±k Z? /


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 03

Xì›Ðk Z= è Y: y {X

?ƒS eH?žî C99gzZÔ7›ðà ЍÐZ /

Xᙠ~Š á tžS e7~ : y {X

?ì;g u | HÐk ZJ -[Z Zgv /

~ [Zpà ] ZgÐZ~ Ôå@*M n Æ«Ðk Z¿ ðà ÌZ #: y {X XÇ }7 ,* * ™o ‚» ò }š» Â à ™ ~Š á ä  /Zž ¤ ž¶î ŠV RŠ

?ìH+Š Zgv /

XV ƒy ›~ : y {X

Zj +Zb § k Zà y ›Ë ?ž7„ & gŠê †n } gv ƒy ›?¤ /Z / ( 96)

XX…ø] †ø•ô Ÿøæ ø…ø†ø•øŸ ZZ : ìå ~tÈ â ÛÔzŠ 

ó à ó } uzŠ:î ày và \ WL Z:LL

.ZzgzZˆƒ{Šâ M6, ä Y ò ÐÅ ±k Zy  {X {z™ Í Wt~÷ v : ZzԈƒ[c * ËÅ ±gzZˆò Ðk Z

] â ¥ ëZP 0ÆzŠY

I XìYƒ{éE5G ]4 ZÐ] â ´Å n % »] â ´Å zŠY ( 1)

Å ] !* k Zt ƒLgŠgŠE ZŠ~ } n Æk Z¤ /ZԃŠ HHzŠY6, ¿ T ( 2 ) XìŠ Hc * îc *c * özŠY ÐZžìCƒ?Š

: ì@* ƒ"$U* q {Z +à B ‚ÆV î Ñ zŠ` ´ã MŒ Û (3 ) XƒÈ0 * »< Ñ Å v ZÒç/

Xƒ¢å à ! % 6, |@* Å ` ´ã MŒ Û /

™m {P Å g ÔìCƒŠŽñ J Ö ´s f ` gŠ~ V © 9 Å # zŠY ( 4)


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 04

‰Ü zÆ] Zg

: ìY^ ØÐV  !* zŠ»( Å zŠY ( 5 )

Å k Z\ MgzZÔìZƒ3gzŠY6, ( V #ä k Zž} ŠCX Špžt q-Z /

ðCÅ k Z™Z{ò ŠM q-ZJ -Z # ,™ :t „ & gŠJ - ‰Ü zk Z] !* t ~ V †è YÔB Zz™ :&¤ Å Ï ŠŽñ x°c * Ï ŠŽñ Å zŠY Ð( ðƒ Xì@* Yc * * 0 {Šc * i ¹^ Ñ

( z ZŠ ~y %M » ] Zg }) ~ ‰Ü zá Zz¤ Ë Òçc *! % / ¬ŠÐv ZgzZ} ™ZŠZÒ ] Î g zŠB ‚Æq í zq ËgzZm ÜZ} g7 * c )gf Æ[Zpà \ M Ô} Š™ gZŠ¸ ÐZ0Æ( Å zŠY {zž} ™

6, qT žÇ ñ Yƒx¥ )gf Æy ᨠ(¸c * )gf ÆgÅ zk ˆZ O] » \ ¬ v Z ñ Yƒ( Z¤ /ZÔìðƒ~7 , 6, ( V #{zìŠ HHzŠY

X’ e* * Ñ

&M h™xŠ6, % Ƙ³ \ M n Æ` ´ÆV © xÓÅ zŠY ( 6) XìYï x á zð6, ž {W ,O! %

:  V -p ÖZÆT 슎ñ $u q-Z~ ® g ( 97 )

XXÝ ^ŠÖ] Ÿ žð]  ØùÒ àÚð^ˍ ð] çŠÖ] èfùv Ö] ZZ

ó Æ ó] ñ ñ ZÎ ì` ´» ~gF CÙ~ ˜³ LL

~Š3›zŠY ñ Y ä v Zà 9%

x¥ =  J7 ,à ˆ È MŒ Û6, k Zä ~ ÔðMÅ ±y ZŽâ q-Zk 0 * }÷

V pqV â zŠ~gZË gzZ’ÐZè YÔìŠ HHzŠY » ng!¤ ¹ 6, k ZžZƒ

à Vß ZzyÆk Zä ~ žtžÜ' ¸D MÃñ ‚gzZ, k,¦ à ì~

0ÆzŠY ñ Y ëH: Y 7 ä V rZÔÅ S Å ä Y : ZzygzZc * ŠC` ´


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 05

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

y M \ ¬ v Z² ~ { } Š ~y %MÆ] Zg ÔV ;: ¹ä ~ ? M hy Y

zŠY ñ Y à \ M {zž,™¬ŠÐv ZÔì@* ™ w J N ¬ŠgzZì@* ƒw i * * 6, *Š

k ZÐv ZgzZS 7 ,i ú ™ J Qà ] Zg ä Å ±9 % ŠpçOÔ} Š™ gZŠ¸ 0Æ Å y™ ñà B ;Æk Zò ŠMq-Zž¬ Š~ [Zpä k ZQ ÔÅ ¬Š~ e

ä k Z ðƒðÔì;g C0ÆzŠY ñ Y ÐZg zZì;gY á+ $Y q-Z {zåŠ HHzŠY ~ qT  ‰ 6, ( Ï Z{zçOÔc * ‹[Zptà Vß Zzy L Z

Å ±gzZŠ H^ IzŠY b § k ZgzZÔc * Šw ïÐV ;zÐZä V rZÔ¶ŠŽñ V ;z

!r Z„ gv : ZzXˆƒ[c * Ë

File H:\A005.tif not found.


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 06

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ z V Z ‚

zŠY » l ÈÅ [Œ ÛÐ~ç

Å k ZgzZn™ :q )Ð~ç K ZŠ% „ & gHq-ZžìtŠZ% Ðk Z

™~Èpgñ 6, ( k Z~ r ⠊Æy ¨ KZX žìCƒÐb § k Z¼ª

Æ~ç K Zy ¨ KZZ # Q X Q] c * Z@ã Záà ËÚС IZÐV ˜ì© 8

Žìꊙ ¿" à / œ %© ⠊k ZX Â ì© 8™ {ŠZgZ» q )Ðk Z™ ƒd $Œ Û {zgzZì@* Y iËÚ!M » Š% Ðk ZÔì@* »¿] !* .ã _ Zá~ ËÚС IZ

~ ¿‰Ü zk Z• 'w ã -tÅ X XLg 7. Þ ‡Æä ™q )Ð~ç K Z

'w t{z6, ‰Ü zÐ Xì@* • ƒg» Ç!* n Æä ™q )0 + z{Z # ìCM

Xìꊙb %¬Ðq )ÐZƙ

B ‚Æ] gú b§ Ï ZÔìCƒB ‚ÆŠ% b § T ª(q tžìgŠc *

: Õ ÿ õ * 0 Å k ZgzZì$ Ë ƒÌ

+ 0 z{» k ZgzZ CY ò Ð} uzŠq-Z6,gî ~ŠZgZ) 4N * Å ] gú( 1) XY™ 7 q )Ðk Z

çOÔìꊙ»Ã ] áÅ k Zƙ~Èpgñ ~ r ⠊Æ] gú X (2) {zgzZCƒ7k C ] ¯ðÃ ê †ÐZ á̙q )Ðk Z0 + z{» k Z XìS g ~7 , ~ ª(qÅ Ù ƒ" 4 q )È ZgzŠ

q )Ðk Z0 + z{» k ZZ # ì@* Yƒq zÑ * * M y pà ] gú ‰Ü zk ZÐ ( 3 ) XìY™ 7 q ){zÐT Ôì@* ƒg» n Æä ™

@* Y MÈZ( , ¹ q-Z» “ &Í t‚Æk Z ì@* ™{ŠZgZ» q )Z # Š% ( 4) XìLg 7. Þ ‡Æä ™q ){zÐT ì


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 07

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

{zp ì@* ™~Š á Ð] gú ~gZ.q-ZŠ% žì@* ƒÌ( Z] ‡zZ‰ ( 5 )

{zgzZì7~gZ.] gú t‰ ì4V -ÐZ ì@* Yd $Œ ÛÆk ZZ #

ï Š6, » k Z ì@* ƒ` ´Z # » k Zp Ôì@* Yƒ2~ ] 2zu “

Xì@* ƒ¬ÐzŠY b § T ì@*M^ Ib § Ï Z] g•

` ´» zŠYÆq )¶È

:  j § FÆ` ´Æk Z

i§ª

6, ! % ÐZÔìŠ HH™ f xšŽŒ6, ] c * Mã MŒ Û ~ n« Å zŠY

Q ÔB b 7 zŠY ñ Y Ðk Z ñ Y µ % 1X Ðy !* i Å k Z¤ /ZÔ³7 ,

ò¤ /ZÔ,Š¬ » ä Y ò Ðk Zà X gzZ,Š™»ÐZ™w ïzŠY ÐV ;z Å k ZX ŠŽz!* Æä ™ xš /ZgzZÇ ¤ ñ Y^ I zŠY Š HH6, k Zb § k Z ñY

i § ðà Ð~ V h§ s f zgq n Æ` ´Æk Z m17Ðy !* i X,™ w EZ

i § ZuzŠ

< Ðk ZgzZìg ¥xc * RP ! % à T Ô³7 , 6, ã * 0 ] c * Ms f ` gŠ

: Ç ñ Y^ I zŠYv ZY á y Zìg @* ™

Å È ï gÎ gzZ12 2 @*117 ] c * MÅ s Z² Ñ Z>gÎ gzZ8 2 Ô8 1e $ MÅ ÷-ÒgÎ

69e $M

i § ZŠ

ã * 0 ™5 q-g!* y xgŠÆV zßzŠ7ZÔB áí ] ‚Æ~Û

n 6,zZà V êy ZgzZB ™ $Œ d ÛÆk ZìCZQ Ô,Šw Ze ~ @ ' ,} ½ Ð


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 08

Æ Ze $ M6, y Zñ ƒD ™ xc * ZP ! % à ã * 0 k ZX,™ ] zˆ Å ] Zf ðš !gzZÏ

v MgzZ} ™ :†Ÿ Z» ã * 0 } uzŠ~ k ZªÆ ìg @* ™ < Ðk ZgzZ¥J -

ÐZgzZÔ} ™ ~ ò /Å ¤ ` gÎ Â ƒ] gz¢Å ä ™ x¤ /ÐZ¤ /ZgzZÔ} ™ :x¤ /6,

v ZY áy ZÔÇ ñ Yƒ » zŠY Š HH6, k Z b § k ZÔY & +Z:6, ( u 0 * * * Xñ Y ^ I„Ðä .û% «zŠYžìYƒÌ tgzZ' \ ¬

i§å a

Æk ZÌ2 3 e $ MÅ y ‡ÁZ>gÎ Q gzZ,™ xš~ y » Æ! %

Í V î * 0 B ;Æk ZJ -Z #  g _7 ,J - ‰Ü zk Zc * û% Î Á i ZÁ ~ y»

XÇ ñ Y^ I zŠYv ZY á y ZԐ g D ™ :Zi zgJ -xc * ZP ( ZgzZÔD Yƒ7

i § V Zv0 *

š ^I E žìYY Hg( ZÌi § tn Æä h zŠYž ë ò ö xâ Z

í ¼ÐN !* N ZŠÆk ZgzZñ Y ` n Æ| # gŠgZŠŒ » q-Z! % (Ï Æ Ze $ MgzZ] Zf ðš !) 6, k Z™5 ~ ã * 0 7ZQ Ôá5 q-g!* 7Z™ á ( 98 )

X} ™ < Ðk ZgzZá| 7 ,

i§Ù

™ÔìY™¦æw Y Æ] ¸!* gzZk V !* Ò~ g· Ì ñ ! % ã * 0 k ZQ X} Š½ ã * 0 ÛgzZ} Šw Ze ~ @ ' , } _s ™q-Z7ZQ Xá ÐZgzZá| 7 ,à ] Zf ðš !6, k Z ñ YƒZQ Z # Ôáw !* Q6, v M ‚Zhðà ( 99)

Ç ñ Y^ I zŠYv ZY á y ZÔ} Š·6,zZL Z

i § V Z ‚

: ³7 , ÌN ¬Št{z´Æ] Zf ðš !6, k ZQ ÔB½ ã * 0 ~ @' , q-Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 09

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

ûø] #³ Ÿ$ô] ð ø^³ Ëøô Ÿø(oûÊô^³ Ž$Ö] køÞ Ìô û] æ ø(Œ ø ^û³ føÖû] gô ³ âôƒûø] (Œ ô ^³ ³ ß$³ Ö] h$…øÜ $³ ã ö× Öø] ZZ . ] XX^Û÷Ïø‰ø…öô ^ÇømöŸ$ð ÷ ^Ëøô Õ øæ . ^Ëøô Û Ë è Yj ËgzZâ ÛgzŠ1 ÔìgÇ  Šgz6, » V Í ß Â !v Z} Z

Ða %à ~gF Žâ Û « Ë+ZX7 Ëðà  {z´ÆË~¾XìÑ Zz ó ó } Šh3 Q

øØ( Òöà #³ #³ ‹õ ³ ËûÞ ûÚ ôæ ø(Ôømûƒô ç* m% ð õ] øØ( Òöà û³ ÂøÔønûËô³ Žûmøä ö³ × Ö] æ ø(ÔønûÎô…ûø] ä ô³ × Ö] Ü ŠûeôZZ .[ ô³ # Ö] XXÔønûËôŽûmøä ö× ‚õ‰ô^uø à ûø] õnûÂøæ CÙgzZ~gF {›1 CÙNv ZgzZV ƒ@* ™ xšNÐx* * Æv Z~ LL

ó ó Ç } ŠËÐðZ' ,Å çWà Zzä ™ Š c * +b zg $

øì ø ^Ú $Ö] # Ö] *ZZ .` XXÐø× ø†( ø à ûÚ ô lô ^Ú $^j ä ø× lô ^Ûø× ôÓøeô ƒöçûÂö]

Å Za Å k ZЕ '' ,Å ] Üå ( Ð!pCÙ ) Æ\ ¬ v Z~ LL

ó ó V ƒ‡ â {CmZÐ ÑÅ V zqðƒ

#³ çøâöæ øð ô^ÛøŠ$Ö] oûÊôŸøæ øš ô …ûŸøû] oûÊôo1 nûø ä´Ûô‰û] ÄøÚ ø†% –ömøŸøpû„ ô Ö$] ä ô³ × Ö] Ü ŠûeôZZ .Š ô³ XXÜ önû× ôÃøÖû] ÄönûÛôŠ$Ö] ðà Š}i zy Wñ ƒD ƒÆx* * ÆT B ‚Æx* * Æv ZLL

ó ó ìÑ Zz+YgzZG g {zgzZ$ Ë à71 q

» zŠY v ZY á y ZÔìg @* ™ < Ðk ZgzZ¥J -xc * ZP à ã * 0 k Z! %

Ç ñ Yƒ»W ,Z

i § V Z^ M

8 2 Ô8 1] c * MÅ ÷-ÒgÎ B ‚ÆðÙzg {À * 0 ~ @' , } _s ™q-Z

y Š& à % k Z! % Q X,ŠS B ‚Æ% Ƙ³Ã ð–k ZQ Ô,™ k,’

ñ Y^ I zŠY » k Zb § k ZÔìg @* ™ ×â Å ã OgzZJ % g L ZgzZìg ¥J -


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 1 0 ( 100)

Xìc * ŠgZŒ Û^ ,YÃ ä ™( Zä ò Š0ZxsÑ Z žìgŠc * XÇ

i § V Zâ

s ™B ‚ÆðÙzg {À * 0 ÐZÔìŠ HH™ f xšŽ~ n« Å zŠY

à ã * 0 Ï S! % ˆ Æk 1X,ŠS B ‚Æã * 0 ÐZQ ÔB É6, @ ' ,} _ XÇ ñ Yƒ»W ,Z» zŠYv ZY á y ZÔìg @* ™ < ÐÏ ZgzZ¥J -xc * RP

t Û~ ~gz$Ò gzZ~Š% * * ÔzŠY

-Z J # {zžìtã KëZÅ ¶ k Z ƒŠ HHzŠY » q )¶È6, ! % ¤ /Z

p Ôì@* ™ kC Ði Z0 +Zg7 ½ ‰Ü ¤ Å q )g0 +ZL ZÔìLggzŠÐ~ç K Z

ž » k Z6, ‰Ü zÐ Â ì© 8™ {ŠZgZ» ä ™q )g zZì@* Yd $Œ ÛÆk Z4Ž

XLg 7. Þ ‡Æä ™q ){zgzZì@* Y im {è

à q )è ] ¸ g0 +ZL Zê c * ƒd $Œ ÛÆ~ç K Z{Zp{z ƒŠ% * * ! %¤ /Z

X@* ™ 7„ k C Ç!*

@* ƒ. Þ ‡Æä ™q )ˆ ÆV ⠊FF{z ƒ~gz$ Ò ÐZ¤ /ZgzZ

-k,Š{Šc J * i gzZì@* Y7 , ¡e „ D ™q zÑ q )Ôì@* ƒ. Þ ‡k ZZ # gzZÔì V h§ Š°9ë ` ´» zŠYÆq )¶È' @* ƒ7. Þ ‡Æp pg ~gY ÐZ

: D™ ™ f ` ´» ~gz$Ò gzZ~Š% * *  M[ZԐ ` ™ ™ fÐ

` ´» ~Š% * *

@* xZ¤ /2 00gzZßØ{xZ¤ / ³q-Z ( 1) ] é¹ Ò)ÅZYZ½ {i X³7 , ] Zf ðš !gzZb ÕZÔBÖZ6, k Z ( 2 )

ä 3 ] ZggzZPzŠ>q-Zq-ZgzZìg.j& Ðßk Zi zgCÙ! % ( 3 ) X} ™ w EZ¬‚q-ZÐ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 1 1

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

‚ ËЬÆv ZÔÇ g ~gY ` ´t{zԃ:» ~Š% * * -Z J # ( 4) XÏ ƒ

* * ƒŠÑ zZ. Þ ‡* * gzZ6Ý !*

ìt q-ZXìYƒŠÑ zR. Þ ‡* * Ðb § zŠŠ% : * * ƒŠÑ zZ. Þ ‡* * » Š% /

k 0 * ÆYSR` ´» k Z ƒ( Z¤ /ZԃŠÑ zZ. Þ ‡* * gzZƒ! % 6, gî ã K {zž

ÐzzÅ ] gZÑ Å ] »p ƒÇ  6, gî ã K žìtZuzŠgzZìYY H

n Æ¢ A & ~gZzZa žì@* ƒb § k ZtgzZԃ:. Þ ‡Æä ™Za ŠÑ zR{z

] * * Z³~ë{Šc * i Ðy ˜2 0 ~ k¢ a vq-Zk 0 *Ɗ% žì~gz¢

gzZb WYà ] * * Z³~ëŽÞ Ɗ% žì@* ™V -] ‡zZ‰ X XV ƒ / £» ] * * Z³~ëÐj § gzZË c * ™w Ze b6, 6, Ԑ D ™{e7Z

XìCYƒ»¢ A &~gZzZa Å Š% ÐT ÔêŠä ƒ7 Zg7 &Ú ƒ

H Æ*ÐÞ Z #] * * Z³~ëžìÌti § ZuzŠ» k ZgzZ

7ZÐT ìCƒ] gz¢Å } Šâ w (q-Z7Z6, V ;z  D ƒv~

~ë~ H Æ*gzZìÀ _Г &Í {œ â tgzZÔìQZ½ n Ɓ g {0 + i k 0 *Æ] * * Z³~ëà } Šâ w (Ï ZX çOXì@* Y`k 0 *Æ] * * Z³ k ZgzZ D Y% {z Q7 Z½ à ] * * Z³~ëZ # gzZìêŠu zgÐä Y XìCYƒ»¢ A &~gZzZa b §

] â ´¼Å ä ƒŠÑ zZ. Þ ‡* * ÐzzÅ X

-] Zg S ŠM™ J áЈ Æ) ™ m {ÔP Å g X1þ J à qy .6, X2

ŠgŠ~ V -A ¬Å " X3

ØZ< ? Í~ ’ X4


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 1 2

[Zpu +p~ ’ X5

t q-ZXì@* ƒÐb § zŠÌ6 Ý !* » ] gú : 6 Ý !* » ] gú /

 6, gî CgŠ {zžìtZuzŠgzZԃ:. Þ ‡Æ¶ŠÀŠÑ zZ6, gî CgŠ {zžì

:. Þ ‡Æ"^ gzZñ YƒÝ !* {zÐzzÅ ] gZÑ Å X~ 3 g p ƒÇ

»6, gî ´¢ A & ~gZzZa Å k Z{zžìt ^q-ZÅ ] gZÑ Å k ZXƒ

P p Ôñ YIÜ ~ 3 gÆk Z 6, gî ðZ’Zžìt^~uzŠgzZÔ} Š™

gzZì@* Yƒq zÑ * * M y pà ] gú ÐT ÔìêŠÎl,Z~ V Í gÅ 3 g {zˆ {⠞슎ñ yâ Ût»] x™  ZÁÎ g~ ® gzZÔì@* Yƒù Ÿ Ü »k Z ( 101)

XXÝ ‚ Ö] pF†rÚÝ  àe ] àÚ° †rmá ^_ nŽ Ö] áùžZZ

ó ì ó@* ™ l Š¤ /b § Å y p~ V Í gÅ y¨ KZy -LL

` ´» 6Ý !*

î q-ZÐZÔìŠ HH™ f xšŽŒ6, ] c * Mã MŒ Û ~ n« Å zŠY X1 Xìg ù 7û% & :Zi zg ! % & Ô, Š™egkg~

Xìg ù 7] zˆÅ k Zc * }™ ] zˆ Å ] à ¬ Z>gÎ ‰Ü zÆð X2 XáÍ ] zˆ Å k Zc * }™ ] zˆÅ ` gšZ>gÎ ‰Ü zD ÎX3

ÁM ÒgÎ gzZÅ {ÂZ>gÎ ÔÏ Æ Ze $ MÔBÖZ: ³7 , 'gÎ t6, % Ƙ³ X4 Å "gzZã O ÔJ % g L Z! % à % k Z' ] Zf ðš . ZÔ] c * M ~y %M Å y Z/ Xìg M6, V -A Å

>q-Zìg.ð! % ÐT Ô³7 , Ì6, ßØ{'gÎ z] c * M ¸ X5 X} ™ w EZ

Ï ƒ‚ YËv ZY á y SÔìg @* ™Ú ¹ F! % ` ´Ñ !* zgq

X} ™ ~È0 * Å < ÑÅ v Zy ZgzŠk Z{zªÆ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 1 3

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

` ´» w Z4 ,Zè )u ®

` ´Ðb § F» k ZYSR ƒ6, gî Æ~gF ã K q-Zw Z4 ,Zè )u ®

}Ԑ D ™

* * Îë % 6, m {ž ( 1)

* * ™ „zg¨ ~ Aç } uzŠË q )È ZgzŠ( 2 )

* * ™ i] Ñ ZÎ Â ‰Æè * c g q )È ZgzŠ( 3 )

: ìt` ´» k Z ƒÐzzÅ X w Z4 ,Zè )u¤ ® /ZgzZ øÖ (ä ö #³ ä ü³ ü³ Ö Ôømû†ôø Ÿøåü‚øuûæ øä ö³ × Ö] Ÿ$žôä ø³ ³ ÖFžôŸø: ñ7 , ¬™ tû% Î ˆ Æò¯ ú X1 ûÛöÖû] ó†mû‚ô Îøo0 nûø Ø( ÒöoF×Âøçøâöæ ø‚öÛûvøÖû] ä üøÖæ øÔö× 7 ( ¤  Zzg ~ # q) !Zðà ZÎ Æk Zìq-Ñ Ñ gzZñZv ZLL

ó ó ìÑ Zzp pg ] gŠ 6, qCÙ{zgzZìÅ k Z£gzZ„ á Š!*

XáÍ ÐQc * }™ ] zˆÅ < Z>gÎ ¬Ðä ÎX2 Xñ7 ,Ã Ï Æ Ze $Wg!* F:Zi zg X3

: ñ7 , û% & & x á zð:Zi zg N ¬Šs f zgq X4 øì ø ^Ú $Ö] #Ö] Ðø× ø†( ø à ûÚ ô lô ^Ú $^j ä ô× lô ^Ûø× ôÓøeô ƒöçûÂö*]

ðƒÅ Za Å k ZЕ '' ,Å ] Üå ( Ð!pCÙ ) Æv Z~ LL

ó ó V ƒ‡ â {CÅ k ZÐ ÑÅ V zq #³ ð ô^ÛøŠ$Ö] oûÊôŸøæ øš ô …ûŸøû] oûÊôo1 nûø ä´Ûô‰û] ÄøÚ ø†% –ö³ møŸøpû„ô³ Ö$] ä ô³ × Ö] Ü Šûeô ô³ Ü önû× ôÃøÖû] ÄönûÛôŠ$Ö] çøâöæ ø

ðà Š}i zy Wñ ƒD ƒÆx* * ÆT žB ‚Æx* * Æv ZLL

ó ì óÑ Zz+YgzZG g {zgzZ$ Ë à71 q $Ö] #Ö] èõÚ $Ÿ$à ûÚ ôæ øèõÚ ø^âøæ øáõ^_ønûø Ø( Òöà ûÚ ô èôÚ $^j ä ô× lô ^Ûø× ôÓøeô ƒöçûÂöø] õnûÂøØ( Òöà V ƒLe{CÅ k ZЕ '' ,Å ] Üå ( Ð!pCÙ ) Æv Z~ LL


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 1 4

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

ó ó Ð$ +ÃÅ b § CÙgzZq~CÙ i gzZÑ Æy -CÙ

X’ e´ g ~gY J -{â &Á i ZÁ ` ´Ñ !* zgq

Û ZD+ï ôSn Æv ÐzŠY

ì@* Y H6, V â ZŽâ ˜ÀzŠY » q )¶Èžìx¥ à q-ZCÙ] !* t

,Z{zZ # ‰Ü zk Z™m { Ԑ D ƒìg ™{ŠZgZ » ä ™~Š á{zZ #

q-Z~ ,ZXƒ] Ò Å V z¤ / zŠY h $ +~ T V ƒk,5 +ö;g ~ } Ñ ç

/Zž@*M ¤ hƒ7È°n Æv ÐzŠY ڊgzZAzŠHžì@* ƒZa w ZÎ ? gpô ÐW ,ZÆk Z{z ñ Y HzŠY6, y Z

v Ðk ZëÌZgzZÔìYƒ( ZÔV ;žìt[ZŽ» w ZÎ ëZk Z

: k |7 , r q-Z¬Ðk Zp ÔÐ ,™ ™ f] â ZŠ Sï ôS~gz¢P c

©Â à VÍ ß ~ b Zâ zŠ¤ /gzZÂK ZÔå È0 * » Þ Zè < Ñ Žy ZŽâ q-Z

zŠY à VÍ ß B ‚B ‚ƶŠx Zu9  Û » v Zà S] ú ŠÔå@* šs § Å Ø{è

ì¬zŠYžå@* ™H{Ç M6, gî ã Zz7ZgzZå@* ZgeÐä Y k 0 * ÆV z¤ /

ÂÅ k ZXì@* ƒÔŠ» ] w Î gÆk ZgzZv ZgzZy ¨ KZu 0 * * * q-Z¤ /zŠY gzZ Ô@* ™{ŠZgZ» ä ™~Š á y ZŽâ ðà ÌZ # gzZXå k,5 +ö;g¤ /zŠY g q-Z~

: HÐk ZgzZ@* Yk 0 * Ƥ /zŠY k Z

ó ó î C ƒc_ ðà ZgvgzZV ƒÑ Zzä ™ ~Š á y ŠV #~ LL

Ɗœ F ,Ë%y ZŽâ {z& Ô@* ™ c_ » ¶ g ~( , q-ZÐk Z¤ /zŠYçO

Ôꊙ zŠY 6, k Z» q )¶È¤ / zŠY  @* ™ 75ZŠZÅ ¶ g k Z{z¤ /ZgzZÔꊙZŠZ ` ´ÆzŠY ‰ G 6,zZL ZgzZXLg:. Þ ‡Æä Y d $Œ ÛÆ~ç K Z{zí

ZŠZ¶ g {Šc * i HFЬÐZg!* k k ZgzZ@* ,* 7 * Mk 0 * Ƥ /zŠY k ZQ ÐZn Æ XC7 ,* * ™


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 1 5

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

zm {CÙXå3g ™k B È ´Zs ÜƤ / zŠY k Zä y ZŽâ ( k Z

k 0 * Æk Zà VÍ ß gzZå@* ™ZÎ ¥ÐZ™ áx* * » k Z6, Ÿ aCÙgzZ~ > x¬ Æ~Š á Å k Zv ß gzZԶŠ7~Š á ä y ZŽâ k ZÌZXå@* ™I Ðä Y

tHgzZì@* ™u | HÐk Z¤ /zŠYžÃNŠtž@* Ô¸ìg ™ gOZ» y Š

?7 c * Ç ñ0 * Ä gpô à \ M L ZФ / zŠY y ZŽâ

gzZÔc * Mk 0 * } ÷¬y Š¼Ðk ZgzZ1¯xZ¤ / z6, » ~Š á ä y ZŽâ

k ZÌv ß gzZì;g } ŠV RŠ= ¤ /zŠYLL: Îì ñ ƒD C= r Zg7 ï ôZ¼= n Æv ÐzŠY \ M H ?Ç ƒ» ¾„[Zž ~ gOZ

Y™ ¼Ž6, gî L Z¤ /zŠYžìgŠc * tgzZ?Ð ,™ {Ç M~ } g!* Æ] â ZŠ Z

ó ì óÅ Â ¹Å k Zt‚ÆV Í ß ä ~ è YÇ }™ Ôì

k Zp V ƒY™ Šæ ~ e k ZÅ \ M~ ÔV ;: ¹ Ðy ZŽâ ä ~

XìoÑ q-ZÅ

?ìH{z : Y 7 ä y ZŽâ

á Zzä ™~Š á y ŠV #?žzŠŸxtk 0 * Ƥ / zŠY ?: ¹ä ~

zŠCÌà VÍ ß gzZB™ ÔV ƒM h™ ¼Ž¤ /zŠY gÇ Šæ nZgzZ{zžz™½gzZԃ ì3g™½ÐZä ?ž

?ì¢6, k Zà \ M HԐ ìgȼŽ\ M : Y 7 ™ ƒŠœá ä y ZŽâ

ì Z` %gzZì@* ƒÝ q „à V ë¸ å žì¢= ÔV ;: ¹ä ~

{zgzZH{Ç MÐ] â ZŠ Zï ôSÐZä ~ Q X D YƒgZpz?f v ß &

Ž6, µ ñ Æ~Š á Å k Z{zžc * Š™½Ã / ¤ zŠY ä k Z„ í ~ ÂgzZԊ H` µ ä ™ gOZ» y ŠÆ~Š á Å k ZÐ] ”Ìv ß X} g¦/™ ÔìY™ ¼

k Zž t³ gzZn ™ ] â ZŠ Sï ôZ. _ Æ] c * Z@~÷ä y ZŽâ X‰


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 1 6

{g™ ƒW ,Z" zŠY » ¤ / zŠY gzZà ™ ÌÄ Ð~ç K Zä k ZgzZˆƒ~Š á Å

ï ~ u {/ +Šz­ $ )g » ¤ /zŠYgzZˆï ] ³Ã y ZŽâ k ZX‰ ƒy Zªv ß ÔŠ H #Ö :  s f ` gŠ] â ZŠ Zï ôS{zgzZ' äùßÛ Ö ]æ ‚ Û vÖ ] ä× æ Ԋ H

gL{ÛÅ gëÜæ /ZÔB 3ìg.ðä ZŠ] ‚ÆgL{ÛÅ ¤ {gëÜ æ ( 1) : ì@*M~ ~tè $u Ԑ M g h™ w EZgL{ÛÅ àÌË Â A:

zŠY gzZCÙ i ÐZÔì© 83‰Ü zÆðä ZŠ] ‚ÆgL{Û¿ ŽLL ( 102 )

ó ó Ç ã7y v ðà ÐzzÅ

{zgzZYƒ7i Z0 +ZW ,RzŠY 6, y ›ç z!* è YÔìç zÛ D+ï ôZ~uzŠ ( 2 )

{zgzZìLgB ‚Æk Z¸  Û q-ZXì@* gZ¦/] Zg ~ « ™Å V ¤ Û  !v Z} ZLL: ìHñ ƒD ™¬Š~ hÆk Z¸  Ûìm$ +^ z™ ÌZ #

~gZ¦/] Zg ~ ª(qÅ ] gÓä k Zè Y} Š™ sç à } Èk ZL Z ( 103 )

ó ì ó

y¨ KZÐzzÅ ~È0 * Å "7 ,i ú B ‚Æ® ) ): ~È0 * Å i ú ) )!*( 3 ) ® k Zy -ÐzzÅ ã' , : ~ e k ZgzZì@* Yƒpô Ðy -

gzZìYƒÌ4 ZŠ~ k Z ì@* Y M¨ (¸{zZ # gzZì@* Y M¨ (¸6,

: ìy â Û » ] x™  ZÁÎ g ÔìY™ ÌzŠY6, k Z

 ,™ :ZŠZi ú ) )!* ® {zgzZV ƒŠŽñ ò ŠM & Z # ~ ÂË LL

Ï Sc * ƒè YÔz™;gB ‚Æ® ) )?Î Ôì@* Y M¨ (¸6, y Zy ( 104)

ó ì óCYƒµ ZÐh-gŽì@* ™ gDà ~–

?Ä ª ÐZÔìe* * ƒÈ°n Æv ÐW ,ZÆzŠY ¿ Ž: ?Ä ª( 4)

™Ã y -6,zZL ZŠlŠpy ¨ KZƙ „@* à ~ k Zè YԒ e* * ™ gz¢

gZû 3Zg » zŠY n Æk Z~ ] gß Å ä ƒ™ Æk ZgzZÔì© 8™ ™ f » ¿ ,Zq-Zk 0 * Æ] w Î gž ë Š ñ &0Z] | Xì@* Yƒ


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 1 7

\ M Ô@* ƒ7gZË n Æ?Ä ª gzZìLg c * Î - ä ƒðŽŠ J HH ( 105 )

ó ì ó@* Y™ [% O y -~ V â » nZLL: * c â Ûä ] 

6, uÆk ZÔì@* ™ð%ñ7 ,F ,z¿ ŽLL: ë/ ñ 0Z] | gzZ ( 106)

ó ì ó@* Y7 , ú1» Ï gD B ;,

:1gzZy » V â -6, ( u 0 * * * : ­7 , ¬ŠÅ k Zñ ƒD Y~ sZš M ( 5) D™ g¦ Ô y - Ã Ï ŠŽñ Å y ›Ë~ k Zn k ZXì@* ƒ ~ ä Yƒ4 ZŠ~ ¿ q-Z{zžåc * Cä X y - q-ZŠp= X 7 ¬ŠÅ YÜÁpŠñ ƒD Y~ YsZš M ä k ZZ # åŠ Hƒ[x»

H« ÌZg!¤ q-Z» ä \ ¬ v Zžåc * Cä X gzZq-ZgzZÔ¶S 7 , 6 ZŽä k Z ?ìH{z: ¹ä ~ ԃM h™ Ø{Zgø?)gf ÆT ì YsZš M \ Mžì"$U* tÐ] x™ Zw Î ggzZ g» f Ry % {zž¹ ( žôÜ #³ & ô³ föíö³ Öû] à ø³ Ú ô Ôøeô ƒöçû³ Âöø] oû³ Þ $³ ãö× ³ Ö] ZZ: ¸D ™J7 , ¬Štñ ƒD Y~

ó ó V ƒLe{C~¾ÐV YgzZV †Ö ~ v Z} ZLL( 107 ) XX& ô ñô^føíøÖû] æ ø ™‹ !N ñ ê 0¦] | : * * ™ Ô {CÅ \ ¬ v ZÐy - ‰Ü zD ™q zÑ i ú( 6) : ¬ Šñ ƒ_7 , ¬Št~ q zÑ Æi ú à ]v Zw Î g ä V rZž ë # Ö] #Öô ‚öÛûvøÖû] #Öø] ¡÷ nû‘ô ø] æ $é÷†øÓûeöä ô× áø^vøfû‰öæ ø(] †÷nû%ôÒøä ô× æ ø(] †÷nûfôÒø†öføÒûø] ä ö× ZZ

x á zðgzZ =°Ï ¹Å v ZìZ( , „¹ gzZZ( , Ѓ & v ZLL

( û% & ) ó ó ìÏ À * 0 aÆk Z ( 108 ) øæ øà #Ö^eô ƒô çûÂöø] XX崈ôÛûâøæ øä´%ôËûÞ øä´íôËûÞ ûÚ ôÜ áô ^_ønûŽ$Ö] à øÚ ôä ô× ô nûq ô †$Ö] gzZu ðgzZ7 -Y Å k ZЊzŠ% y - V ƒLe{CÅ v Z~ LL

ó ó ÐÐÎ z

: ³7 , ¬Št™ Ä gB ;V c * ZŠ6, ã OÅ % ~ç K Zˆ Æ~Š á( 7 ) øÂø^ãøj ø× ûfôq øæ ø Ôøö ( žôÜ #³ à ûÚ ô Ôøeô ƒöçûÂöø] æ ø(ä ô nû× ø ^Ú ø†ønûì ø^³ âø†ø³ nûì Ö^ø³ ‰ûø] oû³ Þ $³ ãö× Öø] ZZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 1 8 ( 109)

øÂø^ãøj ø× ûføq XXä ô nû× ø ^Ú ø†( øæ ø^âø†( ø

 ŽÌ» í k ZgzZÔ V ƒ@* ™ w ZÎ »í Å k ZÐN~ !v Z} ZLL

gzZV ƒLe{C~¾ÐÑ Å k ZgzZì¿g~ ( Ë ) ] ¡ Å k Zä

ó ó ì¿g~ ] ¡ Å k Zä  ŽÐÑ k Z

: ñ Y HB ‚Æi ú i ¸M » Ï + 0 i Y ZzŠi R( 8 )

k 0 * Æ~ç K ZZ # \ Mˆ Æ~Š á LLԐ ë Š ñ &0 v Z† ] |

¬Št\ MQ Ô} ™ZŠRi ú ] Î g zŠú Æ\ M {zž} ÐZ NY : ³7 , #Öø] #³ ^Ú ø^ßøßønûeøÄûÛøq û] Ü $ãö× (o$ÊôÜ ûãöøÖ Õ û…ô ^³ eøæ ø(oû³ × ô³ âûø] oû³ Êôoû³ Öô Õ û…ô ^³ eøÜ $³ ãö× Öø] ZZ ( 110) XX†ônûíøÖû] oFÖô] køÎû†$Êø] ƒøžô^ßøßønûeøÑû†( Êøæ ø(†õnûíøeô køÃûÛøq ø

Vß Zzy} ÷a} ÷gzZ~ í aÆV ß Zzy} ÷!v Z} ZLL

# gzZÄ Z g ¦6, í Ç g ¦…  -Z J # !v Z} ZX} ŠÄ g• '' ,~

ó ó â Û Z]  .6, í  } ™Z] .

: ìy â Û » ] x™  Zw Î g: Û D+ï ôZq )è ‰Ü z ( 9)

: ñ7 , ¬Št ìe* * ™q )Ð~ç K ZZ # Ìðà Ð~ ? LL øÎû‡ø…ø^Ú # Ö] # Ö] XX^ßøj øáø^_ønûŽ$Ö] gô ß( q øæ øáø^_ønûŽ$Ö] ^ßøfûß( q øÜ $ãö× ä ô× Ü ô ŠûeôZZ «…  qŽgzZXÐy - … v Z} ZB ‚Æx* * Æv ZLL

 ì@* Yc * Š^ 7Zˆ Æq )k S¤ /Z ó ó XÐy - ÌÐZñ â Û  ( 111)

ó ó Yà7y vÐQy -

Ð /  {zžåc * Cˆ Æä ƒy › gzZä ™ /  ä X q-Z= gzZ

{zè YÔå@* ™q )Ð~ç K Z{zZ # å@* Yƒq-Ñ B ‚Æ! % ¬ Xì7x¥ … 7

Å T ì:Z %Z( , ¹ ¬ŠtÎ Xåk7 , 7 ¬Št

XN Y Î D™ D™ Šc * à v ZgzZB| 7 ,Ï Æ Ze $ MQ ÔB™ ç z¬Ðä Î ( 10)


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 1 9

: å¹ Ð{ñ k,CÙ 1Z] | ä y -q-Zžì@*M~ g $u

¸ Û q-ZJ - ä ƒðÔì© 8| 7 ,Ï Æ Ze $ M¬Ðä Î ¿ ŽLL

# ] !* Z tÔó ó YM 7d $Œ ÛÆk Zy -gzZìLg @* ™ « ™Å k Z è Ñ qÔì¹sä k ZLL: * c â Û ä \åM   ðCà ] x™ Zw Î gä ñ {k,CÙ 1Z ( 112 )

ó ì óN * Ñ {z

#³ (ä üö Ö Ôømû†ôø Ÿøåü‚øuûæ øä ö× Ö] Ÿ$žôä ø³ ÖFžôŸø: ( û% 100) ³7 , ¬Štˆ Æò¯ ú( 11) ûÛöÖû] †º mû‚ô Îøo0 nûø Ø( ÒöoF×Âøçøâöæ ø‚öÛûvøÖû] ä üøÖæ øÔö× ä üøÖ : * c â Ûä ] * ™  ўì@*M~ g $u gzZ

ŠZi M xÝk ŠÐZÔì© 8| 7 , ‰Ü zÆðû% Î ¬ŠtÌ¿ ŽLL

V ×Z' ,Î Ðk ZԐ CY ~ŠÉV )Î n Æk ZìM[ZN» ä ™ ( 113 )

ó ' óìLgpô Ðy - {zJ -ä ƒx á gzZ CY ~ŠS

: ³7 , ¬Št‰Ü zD ƒ4 ZŠ~ K ( 12 ) û‰öæ #Ö^eô ƒöçûÂöø] Ü áô ^_ønûŽ$Ö] à øÚ ôÜ ä ôÞ ô^_ø× øÜ ä ô ãôq ûçøeôæ øÜ ä ô× ô nûq ô †$Ö] ô mû‚ô ÏøÖû] ô mû†ôÓøÖû] ô nû¿ô ÃøÖû]

ì© 8| 7 , ¬Štò ŠMŽLL: * c â Û ä ] x™  ZÁÎ gžì@*M~ g $u gzZ ( 114)

ó ó Hƒpô Ðí y ŠÆ` MtLL: Š ìH0Æk Zy -

#³ oûÊôo1 nûø ä´Ûô‰û] ÄøÚ ø†% –ömøŸøpû„ ô Ö$] ä ô× Ö] Ü ŠûeôZZ: ³7 , ¬Štû% & x á zð ( 13 ) ô³ ( 115 )

XXÜ önû× ôÃøÖû] ÄönûÛôŠ$Ö] çøâöæ ø(ð ô^ÛøŠ$Ö] oûÊôŸøæ øš ô …ûŸøû]

# Ö] ûÒ$çøi ø(ä # Ö] Ÿøæ øÙøçûuø Ÿø(ä ô× oF×Âøkö× ô× Ü ŠûeôZZ: ³7 , ¬Štñ ƒä 3 Ðy ( 14) ô³ s§ Å #Ö^eô Ÿ$] ìQ( Ð v Z) ~Ÿptà \ MÐ"7 , ¬Štè YXXä ô× ô éøç$Îö ÔìŠ Hc * Š3Š3Zg J ¦NgzZìŠ H1XNÔì° » N¬ŠtLL

6, ò ŠMk Z : ìHÐy -} uzŠ{zgzZìŠ HƒgzŠÐ y -gzZ

« ™Å k ZgzZìˆ~Š} Še $Z@ÐZ² ìY™ Ý q„ù ( 116)

ó ó ?ìŠ H1XÐZgzZìˆ~Š™


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 20 ( 117 )

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

øì ø ^Ú $Ö] # Ö] Ðø× ø†( ø à ûÚ ô lô ^Ú $^j ä ô× lô ^Ûø× ôÓøeô ƒöçûÂöø] : ,™J7 , ¬Štx á zð ( 15 )

gzZ˜ÀÐzŠYÆnCÙy ¨ KZƙ g( ZÎ ] â ZŠ Zï ôZ{z t

k Z6, ` ´k ZgzZƒ4{zªÆ XìYƒÈ° î SÐzŠYÆq )¶È XƒÝ qï » ¢Ã

:%i » ` ´ÆzŠYá Zzq )¶È

½ pp X ŠŽñ ä %FgzZìH` ´ä ~ » V å F,Z

: V ƒ@* ™ ™ f ` ´U %q-Zs Ü 6, ¯Å ª(Zî

¬ß q-Zä T c * Mk 0 * } ÷™ áà ð¸q-ZL Zy ZŽâ q-Z

gzZV ~» Š¼ {z~ e k ZXåeY 7d $Œ ÛÆ~ç K Z{zp ԶŠ~Š á

6Æy Z{zžZƒx¥ Z # = XZƒ:{Z +à ðà ÐZp Š Hk 0 * ÆV ñæ }™ g¦ ß 7Z{zžtgzZÅ S Å ä ™ /  E ÐZä ~  ì[ ^ »

Ìä k ZŠpXƒj œ n Æk Z` ´ã MŒ ÛQ gzZƒoÅ ŠNSÆk Zž@*

z~gz$ Å y ZgzZ^ Ñ ÔeZ ÛÆy ZÐZ Hg!* Š g!* k 0 * Æy ZZ # {zžc * C= XŠ Hƒ¢» r "

Ô í ] ‚Æ~Û !ÐV zgZŠ¸gÆk ZgzZHxš6, k Zä ~

í ] ‚Æ| # gŠÆg¯ » 7Zä ~  ñ ƒ:[ø7Ší t7Zp ÔG

ã * 0 7Zä ~ Q Xc * Š5 q-g!* y xgŠÆV zßzŠä V rZÎ XØ Š Wã Å * 0 tÐZä ~ XÅ ] zˆ Å Ï Æ Ze $ MgzZ] Zf ðš !6, k ZgzZc * Šw Ze ~

Æ~ç K Z{zgzZŠ H^ IzŠY Š HH6, k ZçOÔc * Š¬ » ä ™< Ðk ZgzZ

v : ZzXŠ Hƒ. Þ ‡Æä Y d $Œ Û

Hƒs p~ L É0 Š * zŠY Ñ Zzq )¶È

p ÔågZfZ( , gzZ„ & gŠÇ!* 6, gî © ⠊¬Ð~Š á y ZŽâ q-Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 21

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

É0 *{zQ Ôåb %¬Ðä Y d $Œ Û Æ~ç K Z{z¬ÔÅ ~Š áä k Z4Ž É0 *! % ÐzzÅ zŠY ž ìg ƒ] { ] uZz,ZV ⠊y ZXŠ Hƒ

®ÆzŠY Å V z¤ / zŠY s Ü ( ZXì@* Yƒs p~ y †zŠY Ý ZgzZì@* Yƒ

q-Zž ` ™ ™ f ë̬w Vq-ZÅ k ZXì@* ƒ~ Ëƪ(˜Ð

k Zs Ü {zž@* } Š™ zŠY 6, 0 + z{Æk Z{zžHc_tФ / zŠY ä ] gú {zž t³ gzZc * Š™ zŠY ä k ZçOÔ} ™ ] ÐÐV  gú ¹!* gzZ›Ð } Št: ÌÐZä k ZÉ ÔÎä ™ I* *Ìà ~ç K Zž©Ã V  gú xÓ

» ä h à zŠY Ðk Zž@* h~ l ˆ Å / ¤ zŠY Ï ZQ Ï ¸Ï ¸] gú {zXà Ze / ¤ zŠY {zžZƒx¥ ÐZZ # ˆ{g Xk \Z– ‰Ü zk Z{zp Ôn™ c_

~Û ÐZgzZÔHx š6, k Zä ~  HƒÉ0 Š * # y ZŽâ Z {zw q ¾ ' ì[ %

Hƒ[c Š * ¡ {zv : ZXÅ S Å }™ < Ðk ZgzZÅ Wà ã * 0 á ZzV êÆ XŠ Hƒ. Þ ‡Æä Y d $Œ ÛÆ~ç K ZgzZ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 22

z V Z^W

` ´» $ +Ã

bÑ Šã MŒ Û6, |@* Å +à $

: ,™ ±5 À F , » 68 Ô67 ] c * MÅ Š -! {gÎ( 1)

}i ZzgŠq-Zƒ & ? !”} ÷} Z¹ä ( x? Zm[©) gzZLL

Ðs § Å v Z~ Ô* * ƒ4 ZŠÐ~ V zi ZzgŠZ] .Z] .FÉ Ô* * Y :Ð  z½ ï » Z÷Ôì¸ » „v Zs Ü ¬ÔY7w N * Ð?à qà Zzä M

{zZ # gzZX’ e* * ™  z½ 6, Ï Qà á Zzä ™  z½ q-ZCÙgzZÔì6, Ï Z

v Zžå :¼Ô ‰ Ôåc * Š7Zä ­ZzÆy Z¬ » X ÐV 2Zg 4 Z m[©) 1ÔáXÌZgf 7ZÐk Z{zÔì3g™ gH ] !* Žä

} gø{zµšÔ1™Zg7 ä V rZ& ZƒZa w ìq-Z~ w ŠÆ( x? Z ó ó … Y 7v ß Ò Zp Ô¸Ý ¬ÆDñ ƒñ 1

:  ˜ñ ƒD ™ ‚Å ] c * MV â zŠy Zò M0Zƒ q

# ä V rZžì;g C~ } g!* Z Æx? Zm[© \ ¬ v ZLL

& {zžÅ ƒ S 7Z Hg» n Æä Y ^à V œL ZÉ ó }ã CL

4 ZŠÐV zi ZzgŠZ ñ OÅ ä ƒ4 ZŠÐ} i ZzgŠq-Zƒ &Æ ò‡ gzZ{ò ~ ŠyÔu ò? Ô@ òW Ôª ò 0 ·Ôkñ „0Zžb § T 7Zè YÔV ƒ

Ã} Ԑ ] gzpd W Æy Zè a žå ˜} .» ] !* k ZÔìI» ë ) z ( 118 )

ó ì óh* * Y µ » ÃgzZÔN Yƒ:gD» $ +

øçûÏöÖôˆûnöøÖ ] ] çûÃöÛô‰ø ^Û$øÖ Ü ûâô…ô ^’øeû^øe ÔøÞ æ û†öËøÒøà ø³ mû„ô³ Ö$] ö^³ Óø³ m$áû] ôæ øZZ: ìÞZÈ â Û (2)  ( 119)

$] XXẠçûßör ûÛøøÖ ä üÞ ô áøçûö ÖçûÏömøæ ø†øÒû„( Ö]

y MŒ Û LZ # Ô,Šç à \ MÐV ƒó!K Z Û »žìd $Œ ÛgzZLL


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 23

ó ì ó:Z-Šgz¢Â tԐ ï ŠÈgzZ F g

: ìI»ò M0Zƒ q

Å V z Û » y Z Cƒ:e $×z« ™Å v Zn } ¾v Z¤ /ZªLL

» Þì?ŠÅ ] !* k ZtgzZÔ@* YƒgD» $ +àÐV zÃ:Z‡ q ž6Ôìh * * ƒi Z0 +ZW ,Z( ЬÆv Z) 6, V zuzŠ» k ZgzZ* * Yµ ( 12 0)

ó ì ó"$U* ÌÐg $ŠqZŠ¼

bÑ ŠP Ð~tè $u 6, ä ƒW g ,¸ Æ$ +Ã

: ,™ ±5 À F , » }Z ÛÆ] x™ Zw Î g~ } g!* Æ$ +à ( 12 1) ( 12 2 )

Xìh* * Y µ »$ +Ã ( 1)

ó ì óh5» $ +Ãè YÔz™HÔ {CÅ v ZÐ$ +ÃLL ( 2 )

gzZÔì$ +Ã{z Cƒ$ Ë Y á'qðà Ðk,¼ ¤ /ZgzZÔìh$ +à ( 3 )

ã * 0 Æ< ž@* ) ñ Y Hc_ » ä ™< Ðq-ZËÐ~ ?Z #

Xz™1™ <  ( ƒˆµ $ +Ã~gv& n™ < ¿ {zÐ ’ {zH ìCY µ $ +Ãà Q ´žÅ l gZ¦/Ð] \ M ä ø G4) 0 ñ YZ ( 4) ( 12 3 )

( 12 4)

Xc * â Ûä å  \ M' ? $ Ë ™ xš 6, y Z

ó ì ók,¼ {z Cƒà Zzä Yá'qðà Ðk,¼ ¤ /ZgzZÔV ;LL

àƒ6, ( œ zZq-Z¤ /Z{zž©ÔìCƒi Z0 +ZW ,Z6, y ¨ KZ$ +× " LL ( 5 ) ( 12 5 ) ( 12 6)

ó ì óY¤ /n ÐzzÅ + $

ó ì ó$ Ë Z¤ /n ÐhN‘ zZà y¨ KZgzZÔìh5» $ +ÃLL ( 6)

( 127 )

ó ì óî ŠàÐ~& +;à $zZgzZJ . -] ñ à y¨ KZ$ +ÃLL ( 7 )

] Zñ Z~ # Ö Q~÷Ð zzÅ +Ã{Šc $ * i Ѓ & ˆ Æk,¼ z,Å v ZLL ( 8 ) ( 12 8 )

ó ó Ï Vƒ


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 24

¬» ä ™ xŠÐzzÅ +Ã] x™ $ ZÁÎ gž 9i œ È ñ¬ ] | ( 9) ( 12 9)

ó ó X ¸ï Š

~ øgzZЕ eÆ{) z–gzZ$ +Ãä ] \ Mž ë ÷ ñZ] | ( 10) ( 13 0)

Xì~Š] i YZÅ ä ™ xšÐV zhY

)c * Ñ » 6, } n ÆÅ ±q-Zä ] \ Mžìe $ZzgÐñ  Å Q] | ( 11) ( 13 1)

ó ó z ™ xŠ6, k ZÔ숵 $ +ÃÐZLLL: * c â Û ä \åM   ¬Šy ¶ K» 8 -g

xŠÐzzÅ • eÆ, $‚à xx %ÁM ä ] \ Mž ë ' ñ , Y ] | ( 12 ) ’ 4 ) G žìzzHLLÔY 7Ðñ ø › M YZä \åMgzZÔ~ŠÁ g Å ä ™ Ã7ZÉ Ô7: ¹ä V rZ? gD» º à zL HԐ gz$¯} ÷ ( 13 2 )

ó ó z ™HxŠ6, y Z: * c â Û ä \åM   XìCY µ ~¢ ¹ $ +

w Z¸ ZÆYf~ } g!* Æ| Å +Ã $ ( 13 3 )

ò0Zƒ q/ M

ó ì óh* * ƒi Z0 +ZW ,RgzZ5ЬÆv Z» $ +ÃLL

ò0Zƒ q/ v

Ã:Z‡ qK Zy ¨ KZ~ZÖ q-ZžìV -¼ | Å +ÃLL $ ( 13 4)

ó Xó ãy vÐQÂ á Ze6, ¿ T

ò |Ñ Z0Zxâ Z/

ԊZ # ì@* ƒ‰Ü zk Zt Ô숵 Ãà ò ŠMV #žì@* Y ¹LL

i Z0 +ZW ,Z6, k Z,ÃÅ k ZgzZA Šs § Å k Zy ¨ KZÑ Zzä ™ Š c * ( 13 5 )

ó ó ñ Y7 , gF ÐzzÅ y Z{zgzZN Yƒ

ò0Zƒ q/ ³

žìI» y ZgzZÔìc * ŠgZŒ Ûë !* à |@* Å +Ãä V Í $ ß DÁ ¼ LL


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 25

v ß tžìt| p Xì7| ðà Šk ZgzZì46, ë ¡t

y Zg zZ  Zz* * Ð|@* Å y ZgzZ] Ì Å b ZzgRgzZI Y {Šc * i Ѓ &

Æ< ØZè ½ %ZŠŽz!* YZÆV áQxÓ ² ÔìZƒZ7 , {Š6, 6, V °Å

e Æ|@* è òÅ k ZgzZ: L Æ$ +Ãp¤ /ZÔD ™ 7gïSÐ$ +à :  ëQ

ó ì óŠŽñ s %S~ y Z~

Z ~ V jzg gzZV ñä \ ¬ v Zž7— ðà ~ k ZgzZLL

à Zzä ƒi Z0 +ZW ,RgzZm ZpF~ y ZgzZX ~Š™Za Å gzZФ

~ V ñ{zž7 en ÆWËgzZԐ Å < Šz] Ý Š¼

gzZÔì$ Ë YÅ kC gzZ@ ŠŠpqtè YÔ} ™ gïZÐ|@* Å V jzg Å k ZZ # ì@* Yƒcu ð•Z‰Ü zk Z{n » ¿ q-Zž M hNŠ\ M ‰Ü zk ZgzZƒ@* â Ñ Ðk ZgzZÔ@* ™ xZZ{z» T ì8Šy ¨ KZ{zs §

ԃ@* ge {zÐT ì8Šò ŠM ( Zq-Zs § Å k ZZ # ì@* Y7 ,¨

, gz$ÐzzÅ 7 ڊÆË¡ Ž A Šm ¾RF,Zä V Í ß gzZ

m » k Zè a gzZÔì@* ƒ)gf Æ|@* Å V jzg¼ƒ & t DY

è Ñ qìCY Å s§ Å ÃÅ çMÚ Å +Ãn k Zì@* $ ƒÐà XìCƒ|@* Å b zg  tÔC™ 7¼ÃÅ çM

Ð] Zg±ZÆm ZpL ZgzZV „ ÔV !¤ Ô V Ä K Z² zggzZ

$f Zà e ¿ k Z6, gî ã Zzb zg Å y¨ KZáZzä ™ Š ΠԐ CƒZ

ÐÑ Æ‡ qä \ ¬ v Zžìzz¸Ôì@* Y HŠ ÐT ìCà

¿ „zÐT ìq+Zq-Z|@* Å ‡ q Ôìc * Š¬ » ä ™ Ô {C Xƒ` g{Ð+ M¨ KZè | ŽìY™ gïZ

Ñ u0 * * * Ñ Zzä ™ Š žìCY µ b § k Z6, gî ~Šã C$ +ÃgzZ

u0 * *k Z~ k Z * ì@*M t‚ÆËƙ g( Zª u 0 * *Z * #

LgzZì@* ƒÐzzÅ \ 5 Æ: M L( ZgzZÔì@* YƒW ,Z» ª


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 26

s§ Å ¿ k ZLgzZÔÐzzŠڊLgzZÐzzÅ ä Mt‚t M

ë z¡ LgzZÐ"7 , Æ{) zxšgzZV î ¬ŠP LgzZÔÐz Šb zg

7s ¸ ñ 6, ڊ|@* Å k Zì@ÃÅ ¿ T gzZì@* YƒÐy áz /Z~ Ñ Æk Z ¤ ñYc * Š™y ҝ z» qËà ñ0 +ZLÉ Cƒ

,Z} g‚¹ gzZÔìYƒÌW ,R» k Z N YƒZa ] !* .:Z‡ q _

µ ÃÅ y ZÔA Š%B ‚Ɲ z¡ ÔìCƒi Z0 +ZW ,ZÃÅ Xv ß

Ԑ ä 3 ÐÑ Æy ¨ KZá Zzä Îΐ D ƒ¾{ztgzZÔìCY

ts § Å ¿ T Ôì@* Yƒæ :¶ K» y ZLgzZ ”Y 6, ä ¶ KL

Û ZD+ï ôSn Æv Ð$ +ÃgzZÐy Zä k Z¤ /ZԐ D ƒzá¾

ä ™ Š ŠpgrLgzZ D Yƒæ Ðä ¶ K¾{z  ¿g™ g( Z

X ”Y Ìà y¨ KZá Zz

ÔìCƒi Z0 +ZW ,Z6, ˙ g¦/ÐiZ% & $ +Þìtx¯dÜ

k ZQ ÔìCƒZa ] ª0ÆqË~ ¿ á Zzڊ¬Ðƒ &

» ] !* .:Z‡ qy ZQ gzZ D ƒZa ] !* _ .:Z‡ q~ Ñ u 0 _ * * * Æ ( 13 6)

ó ì ó@* Yƒv )gf ÆÃCÙ i

t Û~ Š gzZ$ +Ã

v Zn Ï ZÔ@* ƒ7Ñ Zzä ÎÇ q CÙgzZì@* ƒ‡ q¿ Ñ Zzä ÎÃCÙ ( 1) EÅ Ò ¨ ðà ΠXìc * Š¬ » ä ™ Ô {CÐÑ Æ‡ q~ þ Z>gÎ ä \ ¬ Ìy ¨ KZÑ Zzä ÎÃ~ k ZÂ Ç }™ Ô {CЇ qZ # y ›Ì

Xìö YgzZq ËÔº ) šÅ ˆ È MŒ ÛtgzZÔÇ ñ Y MŠlŠp Ú ŽžìCY ð0 * éZpt~ k ZgzZì@* ƒÐzzÅ õE/G4´ gzZ Ԋ ( 2 )

+ò Ôñ Y ï $ à ‡q gzZñ Y f Ðk Z{zìðƒBà y¨ KZ} uzŠ

|@* Å V â zŠžtžÜXì@* ƒ'Z( ,à qËgzZÏ h+I Ô] ª: L»


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 27

Xì@* ƒµ Zµ Z: L gzZìCƒq-Z

„Ã qŠŽñ ËÑ Zzä Îò ìY™ Š 0Æx» µ ᡠq( 3 ) XìYÎÃ

XìYÎ$ +Ãà \ M L Z%ZÔY™ 7Š Ð\ M L Zy ¨ KZ ( 4)

Ôì$ Ë µ ÌÅ ò ŠM( q-Zò ì@* ™„ y ¨ KZgz6, as Ü Š ( 5) {ŠZgS» ä Y f ÆÚ ~ k ZgzZ} ™ gÖZ» ] ª6, qË {z²

% ¬è Ñ qÔ¶ˆµ à ð 0 ™ ÃÅ ñg 0% ¬ž6ԃ:ï  á  X¸Ð~ xZ™ / ô~g$ +

gzZA ŠÃ qËZ #y› žì~gz¢n Æv ÐW ,RÆ$ +ÃgzZ

Å k Zž@* á 1p ÖZÆó vóZu g!* LL c * ó vóZY á â LLÐy !* i  ñ Y MI {zÐZ ~Š½¸Ã ð 0 ™ ] | ä ] x™ ZÁÎ g ԃ:W ,RZ' , » y ISà ( 13 7 )

!ì$ Ë µÃ y¨ KSÌ +ÃÅ $ X

ÃÅ V â KZgzZ] »] x™ZÁÎ ¨ gžìe $ZzgÐñ ~g} .G1Z] | ( 1) EÅ ¨ Ò Â N ƒw i * * ( k ÜZÔþ Z) & f ðš !Z # Q Ô¸D ™HÔ {CÐ$ + ( 13 8 )

X‰~Šhg ä \åMN ¬Š¹!* gzZ¸_7 ,à 7Z\åM

} n ÆT ¬ ŠÃ Å ±q-Z~ yÆy Zä ] \ Wž  9ñ xZ ( 2 ) ó ì óˆµ $ +ÃÐZè Yz™ xŠÃ k ZLL: * c â Ûä å  \ MçOÔåy ¶ K{( 6, Xå ÐzzÅ +ÃÅ $ X y¶ K{( tžì–ä YZÅZxâ Z( 13 9)

ìCƒi Z0 +ZW ,Z$ +ÃÅ y¨ KZb § T žZƒx¥ ÐV (u V â zŠy S

ÌZ # {zž’ eà y ›n k ZÔìCƒi Z0 +ZW ,ZÌ$ +ÃÅ X b§ Ï Z

ž@* } ™1| 7 ,ó vóZp LL  }™ x» Ìðà * c A Šh c * } g@* Z} À L Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 28

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Xn$Ð|@* Å +ÃÅ $ V â KZgzZV † ¨

` ´» $ +Ã

:  s f ` gŠq-ZP Ð~ y ZԐ j § Š¼Æ` ´Æk Z

i§ª

Q Ôñ Y ¹» ä ™ < ÐZ ñ Y ^ Ø» k Z¤ /ZƒÐÃÅ ¿T

y Zb § k ZÔñ Y c * Š·6, ¿ {W ,OÐ$ +ÃÐZƒH< ä k ZÐã * 0 T

XÏ ƒ‚ Ëv ZY á

gzZÔH{ŠZgS» ä ™< ä ð 0 ™ \ !* } ÷ž ë ) â Z1Z

C ð•Z8 -g » y ZX¸ìgNŠs § Å y Z g 0% ¬Â ~g@* Z1K ZZ #

¢ ] gzpâZJ - ` Mä ~ : ¹„ يä % ¬Ô¶] gzp¹ ¢gzZå XŠ Hƒq zÑ ggh+”Ã ó ™ LžåIt» y ZÔ@ Š7ÌÅ Å ± ~gZ. Ë

žìtª(qÅ ™žŠ H¹Ì tÐ\åMgzZŠ Hc * Cr tà ] x™ ZÁÎ gçO ÔV ;Y : ¹ä V rZ?ì— 6, Ë» H: Y 7 ä \åMÔYVZ7Ì u {z

ñ ƒD ™ gÖZ» WZg* * gzZc * Z7Zä \åMÎ XìYƒ— 6,  g 0% ¬

È7 vóZu g!* L? H' ?ì@* ™ Oà ð¸L ZV Yq-Zðà Ð~ ? LL: * c â Û  ó ó z™ < n Æk Z?¸M h

X² ÔB ;Ô{n CZä %ñ {ã zg0 +ZÆgŠeK ZgzZV î *ԏ 0 Ö ÔV Gé5E4< ¬

[c * ËUg¯ ™ gzZc * Š· Ðú 6,zZƙ ä \åM à ã *Ï 0 ZQ Ôñ ð Š ( 140)

X‰ ƒ

i § »ä ™ <

y Òª tÅ < ä YfÆä â i } gøžìI» ò ~CÙ i [Þ0Z


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 29

& {z~ T Ôñ Y c ƒ * ŠÄ g@ ' , q-Zt‚Æk ZԃÐÃÅ ò ŠMT XìÅ N !* Q Ôñ ð Š{n CZ~ k ZQ Xñ Z¤ /~ @ ' ,Ï Sã * 0 gzZ} ™´¬Ð ã * 0 6, Ò N !* B ‚ÆB ;N ZŠQ Ôñ ·ã * 0 6, Ò N ZŠK Z)gf ÆB ; V c * ZŠCZÐB ;N !* Q Ôñ · ã * 0 6, : N !* Q Ô: N ZŠ¬Q Xñ ·

ã * 0 6, V Z R L Zb § Ï ZQ Ôñ ð ŠV î * 0 V c * !* ÐB ;N ZŠQ Ôñ ð ŠV î * 0

k Z~ j § } g7 k ZgzZÔñ ð Šz ã zg0 +Z» {) zgZÏ c * gŠeK ZQ Ôñ ·

k ZƒÐ$ +Ãà ¿ T ˆ Æk Zìg @* /„~ @ ' ¤ ,ã * 0 žìg w ì » ] !* ( 141)

Xñ Y c * Š·Ï g!* q- ã * 0 {zÐ+ $Y ë Å uÆ

Î zæ Å <

: ìy â Û » ] x™  Zw Î g ( 1)

 Cƒà Zzä Y á'Ðk,¼ qðà /ZgzZÔìh5» $ ¤ +ÃLL

gz¢{z ñ Y Hc_ » < Ðq-ZËÐ~ ?Z # gzZÔCƒ$ +Ã{z ( 142 )

ó }ó™ <

ç zÐZ¶ CY µ à Ë$ +ÃÅ ¿ T LLž 9iñ œ È ¬] | ( 2 ) ( 143 )

ó ó å@* Yc * ŠZ™ < à ! % Ðã * 0 k ZQ Ôå@* Yc * Š¬ » ä ™

{zƒÐà ËÃÅ ¿ T žìˆÅ "$U* ] !* tÐV (u V â zŠy Z X} ™ < c * ç zn Æ! %

: ³7 , ¬Št™ ÄgB ;6, uÆ! % : i § ZuzŠ øØ( Òöà # Ö] # Ö] æ ûø] ‹õ ËûÞ ûÚ ôæ øÔømûƒô ç+ m% ð õ] øØ( Òöà ûÚ ô ÔønûËôŽûmøä ö× æ ø(ÔønûÎô…ûø] ä ô× Ü ô Šûeô ZZ ( 144)

#Ö] # Ö] XXÔønûÎô…ûø] ä ô× Ü ö× ‚õ‰ô^uø à ô Šûeô ( ÔønûËôŽûmøä õnûÂø

~gF {Š1 CÙNv ZgzZV ƒ@* ™ xŠNB ‚Æx* * Æv Z~ LL

ó ó Ç } ŠËÐðZ' ,Å çWà Zzä ™ Š c * +b zgCÙgzZ $


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 30

: ³7 , ¬Št™ Ä gB ;6, uÆ! % : i § ZŠ #³ (‚øŠøuø ] ƒø] ô ‚õ‰ô^uø †( ø à ûÚ ôæ ø(ÔønûËôŽûm$ð õ] øØ( Òöà ûÚ ô (Ôøm†ô³ fûmöä ô³ × Ö] Ü ŠûeôZZ ô³ ( 145 )

XXà ûÚ ôæ ø õnûÂøpûƒô Ø( Òö†( ø à

ä ™ Š CÙ gzZÇ } ŠËÐ~gF CÙNv Z{zÔB ‚Æx* * Æv ZLL

ó ó Ð Ñ Æ$ +ÃCÙgzZ} ™ Š {zZ #Ð Ñ Æá Zz

: ³7 , ¬Št™ Ä gB ;6, uÆ! % : i§å a

ûø] #³ Ÿ$ô] ð ø^Ëøô ŸøoûÊô^Ž$Ö] køÞ Ìô û] æ ø(Œ ø ^+føÖû] gô ³ âôƒûø] Œ ô ^³ ß$³ Ö] h$…øÜ $³ ãö× Ö] ZZ ( 146)

XX^Û÷Ïø‰ø …öô ^ÇømöŸ$ð ÷ ^Ëøô Ôøñö^Ëøô

Ë è Yj ËgzZâ ÛgzŠ1 ÔìgÇ  Šgz6,» V Í ß Â !v Z} ZLL

Ða %à ~gF Žâ Û « Ë+Z7 Ëðà  {z´ÆË~¾XìÑ ZzÛ

ó }óŠh3 Z

xŠ6, k ZgzZ³7 , 'gÎ & ~y %M™ Ä gB ;6, uÆ! % : i § V Zv 0 * ( 147 )

X,™

ä %i Æ` ´Æ$ +Ã

ä a q-Zžc * C= ä V rZ HY ÐV zgZŠ¸gP ~ : Š :%ª

V â . _Æ] ¡ {z¬Ðk Zè Ñ qÔìc * Šhg Á C| ŠzŠ» V â ÐV ⠊¼ ™ |7 , N ¬Šy %vŠgzZ] Zf ðš !gzZc * Zjà a k Zä ~ Xå@* ™\| ŠzŠ»

#Ö ‚Û vÖ ] ä× æ Xc * Š™q zÑ Á C| ŠzŠê Zg¯ ä k Z Hc Š * Yá: ZzÐZÔc * Š™ xŠ6, k Z

Ôå xæZgŠ‡gzZz¹Ôf ð•ZD¨ (¤ q-Z» w jw ç : :%ZuzŠ

q-ZXå@* ™H,k,½ ñ ƒD ™ Ï Òú Å V 9¨ ( ¤ Æw j{z6, µ Zñ Š¼

{Z_ƊZ Û ZÆy Z0 +{L Z{zԊ Hƒ] ¯ » ±q-Zk,5 +ö;g ~ ÂÅ k Zy Š gzZŠ Hƒó Í {z ðƒx á XH÷ zà VÍ ß ä k ZÌV ;z Hn Æe Š $±


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 31

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

Æk ZXŠ H™ á~ w hê Ug¯ ÐZԊ HZ< ͹ ­Zz» k ZXåb %¬Ð% 1 ÐZ\ !* » k Zy %s!* Ôe^ :Ø» n % p ‰ n } 8ZÔñ ƒ± Z

k Z~ è Yԉ ƒ~gY ² MÐV \ M ~÷„ يÐZÔc * Mák 0 * }÷

¢=  * c ‹r Zg7 =ä \ * ! Æk ZXå  ZzÐV ñ¤ / u ´ŠÅ Ʊ +ÃtžŠ Hƒ +Ã6, ã $ * 0 gzZÔHxš™ |7 ,à ] Zf ðš !6, k Zä ~ XìZƒgD» $

w EZy Š] ‚à ã * 0 k Z» ±žÅ S ÐZgzZc * ŠÃ \ !* Æk Z™ |7 , xŠÑ Zz ¬Â * c Mk 0 * } ÷{g!* zŠ{zˆ i zg ] ‚X} ™ < Ðk ZgzZ[ÐZÔ} ™

P n Æv Ð{) z$ +ÃÐZä ~ Xå & gHÇ!* „ gzZåm1b § Å Xìgpô Ð$ +Ãn Æ{ÒM™ |7 , x á zð7Z{zž@* ñ 2g» f Rï ôZ

Ôc * M™ áà {­ZzS h1K Z¿ q-ZÔZƒ~ y} gøŠp§ Zzt: :%ZŠ

} ÷{­ZzÅ k ZgzZŠ Hµ ä C¼0Æ{­Zz= gzZŠ HÖk 0 * } ÷Šp ~ ԉ ­ V â zŠ{zgzZHxŠ6, k Z™ZÐZä ~ Xˆ¬ k 0 * ÆV ß Zzy

ä Vß Zzy} ÷X } Q „} Q ~ yžV ƒ8ŠH Zƒ4 ZŠy L Z ’~ V z# xÓÆy gzZñ ƒCÙ ª Q } Q t7 -eZp Å ðÌ Å y ¹H» ä k ZÔ¶ðM ] gú S h1ŽtžY 7ÐV ß Zzy ä ~ X‰

gzZ„g ÷ [ŠÐV zÃ~ à ä à q-Zq-ZÆy {zžc * Cä V ß Zzy  ?å „} Q ~ yžì³ » $ +ÃÅ k ZžŠ H™~  ÔÅ 7] !* ðà ä k Z ¶ CŒŠ] gú tè a p ì‚{Š‚ð•Zy Z÷è Ñ qԐ ìg MÃ} Q

X„g ÷ [ŠÃ yÐV zÃÅ À {zn k Z

xÓÆygzZÔHxŠÑ Zz$ +Ã6, k ZQ Ôc * Zjã * 0 ä ~ žtx¯dÜ

* c M^ ß ~ ª( qÏ ZygzZ‰ ­ } Q {zÐT Ôc * Šu r ÐZ~ V â à ä#× Ö ‚Û vÖ œXå ¬~ T


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 32

] Yíq

(21 5 6)zâ 0 Z ò Ô(2063)~ è ,ì F YÔ(2201 )› 9 Ô(227 6)~ g g9 (1 ) 348 m 4 ` Ô[² Z y — (3) 290m 4 ` Ôî œE ÒOÉZ d $ (2) 267 m b éE5{ .ÅZgzZ 5 07 m Gî œE ÒÉZ ø GG4&£ (5 ) {gÃ è ™ Ô[² Z y — (4 ) ™.Å Å+ A E 399m ÔûG3B Z ”(7 ) Z ê Z (6) 41 9m 1 ` ÔûG3_ ß E2.ÅZ b é5{ .ÅZ (8 ) 268 m ÔçG. 1 04m 1 0` Ôh Z (9) E 1 34 ÔÈ{gÎ (1 1 )

1 26m 4 ` Ԋš ZŠZi (1 0)

1 30ÔxÅ Ñ Z >gÎ (1 3)

29Ôs ›Ñ Z >gÎ(1 2)

6 Ô~ Z >gÎ(1 5)

1 Ô~ Z >gÎ(1 4)

21 Ôg‡Z >gÎ (1 7)

91 Ô>Z +Ó Z >gÎ(1 6) ~ zâ ' 1 7 0m 4 ` ԛ

(1 8)

239m 1 ` Ôzâ 0 Z Ô1 2m 2` ð û Z Ô¸ Z ì 34 3m 6` Ô~ g gÔ68 m 1 ` Ô´ â (1 9) ~ z‡Z ì 1 68 m 4 ` ԛ Ô¸ Z ì 25 3m 2` ~ g ‡ Z (20) ~ z‡Z ì 1 23m 1 8 ` › Ô1 68 z 1 5 3m 6` Ô£ Zµ (21 ) 1 91 m1 3` ›

(23) 1 55m 1 4 ` › Ô28 2m 4 ` Ô~ g ‡ Z (22)

64m 6` › Ô28 m 3` ~ g ‡ Z (25 ) 321 m1 ` ò g Z­Z Ô1 22m Ô1 8` ›

(27 )

7 7 Ô÷ ï gÎ (29)

69X 67 ÔÈ{gÎ (31 ) EÒ¨ Å þ Z >gÎ (33)

1 20m 1 5 ` › Ô321 2m 8 ` ~ g ‡ Z (24 ) 1 6m 1 5 ` › Ô28 3m 1 2` ~ g ‡ Z (26) 1 02Ô>ÂZ >gÎ(28 )

8 2X 8 1 Ô÷ {gÎ(30)

1 22X 1 1 7 Ôs Z² Ñ Z >gÎ (32)

5 7 3m 4 ` ÔM0 Z‚ (35 ) 25 7 m 20` Ô? ÅZ‚ (34 ) Å Ð. 221 m 4 ` Ôê h ZŠZi (38 ) 302m 1 0` ŠØZ‚ (36) gÅ ç? Z [! *Ôx?Z [ÂÔ1 7 4m 1 4 ` › Ô222m 1 0` ~ g ‡ Z (37 )

X ì[ g* ~ ] , ¸* ÀF ,» X Ô69X 66 ] c *M Å © ÒgÎ (39) Å Ð. 8 3m 2` › Ô393m 5 ` Ô~ g ‡ Z (4 1 ) 22m 4 ` Ôê h ZŠZi (40)


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 33

(3002)zâ 0 Z ò 9 Ô(7 93)oÞ^fÖ¡Ö è v nv ’ Ö] Ô(37 26)zâ 0 Z Ô(3905 )ŠzZŠ1Z (4 2) I -4X3 Æ k ZgzZìH $Zzg äg Z) e ,à $u k Zž ìH g ~ (20m 5 ` )ÄÛ³r³Û³Ö] äö +G (4 3)

( nZ ~ò gs gzZìr ž Ž Æ ß°Z0 r Z ñZÎ  Ð~ w Y gÆ ~ g g9 w Y § Ä (28 9)xZžZ z w Õ äC Z óC ã ]ZgzZ ìh ZÅ $u k Z : ë ~ (5 2m 4 ) g EÅ ž Œg $u tž  ë ~ X ìB J -zgŠÆ øçG. Ä X ìB à Z gŠÆ Œg $u tԐ ë ~ (291 )xZžZzw Õ äC ZóCã ]ZgzZÔy x0 Z (44 )

] | äx 1ZgzZg Z) ,à $u k Z : ë ~ (5 3m 4 ` )( nZ ~ò g gs ƒq(45 )

X ìH $ZzgB‚Æ e h ZЊ ñ& 0 Z Å Ð. 4 ` 225 m Ôê h ZŠZi (47 ) 1 88 m 1 2` v Z bÑ (4 6) 1 06m 1 0` Ôh Z (4 9)

227 m 2` ÔZ +Z| Zù Z$ +(5 1 )

1 47 m 1 ` ÔM0 Z‚

(5 3)

zÙ » [Âk Z n Æ ,h+' × (5 5 )

1 0` Ô222m ~ g ]Z ì (48 ) 31 4m ÔØ Z ì (5 0) 5 05 m Ôtz éCŠÅZ >· Z bÑ (5 2) (H)áZæÎÉ] ZŠ)Z (5 4 ) 7 8 m Ôy Y ÔZx» M (5 6)

ìH $Zzg äÁ e òqgzZò £ Z Ôgò Z) ,ÐZ ÔìÅ Z gŠŒÐg ±ZÆ @ZØ LZ g $u t(5 7 )

5 939Ôì ÎZ 9 ¶ Š2 G gÅ G 5šE Å Zz î ÏG Z ° ç? YYâ [! *w 𩠚ÅZ[ÂÔ(628 )! ¤> Z (5 8 )

zŠY¡ à / ¤ zŠY ž ìtÝ g» y Z² ìH y ÒÝ ¸ » w áä? ŒÛxâ Z (5 9)

XÇ ñYc *Š™ OîŸÐ Z ì@*™ Oà ËÆ ™ zŠY{z¤ /ZV ;ÔñYH : OÐ zzÅ 48 m 2` Ô? ÅZ‚

1 4 4m 1 ` ÔM0 Z‚

(61 )

48 m 2` Ô? ÅZ‚

(60)

(63)

¸ ZX 25 7 m 6` Ô~ g ‡ Z (62)

1 1 5m 1 0` Ôh Z (65 )

236m 1 0` Ô~ g ]Z ì (64 )

236m 1 0` Ô~ g ]Z ì (67 )

236m 1 0` Ô~ g ]Z ì (66)

1 1 4m 1 0` Ôh Z (69)

1 1 5m 1 0` Ôh Z (68 )

1 06m 1 0` Ôh Z (7 2)

225 m 1 0` Ô~ g ]Z ì (7 1 )

233m 1 0` Ô¸ Z Ôìc *Šg ZŒÛŒÃ Å k Z äv0 ZƒqԊzZŠ1Z Ô£ Z (7 0)


www.sirat-e-mustaqeem.com

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

1 34 1 45 m 1 ` ÔM0 Z‚

(7 4 )

1 45 m 1 ` ÔM0 Z (7 3)

223m 1 0` Ô~ g ]Z ì (7 6)

85 m 1 ` Ôy # Z ù Zzg (7 5 )

8 2ÔYZu Ñ Z (7 8 )

223m 1 0` Ô~ g ]Z ì(7 7 )

1 87 m 1 4 ` Ô~ z‡Zx?Z [›

(8 0)

~ z‡Z ì 1 57m 1 7 ` ԛ

(1 931 )oÞ^fÖ£ Ö è v nv ’ Ö](7 9)

(8 2)

1 02Ô>ÂZ (8 1 )

1 7m 1 7 ` ԛ Ô338 m 6` Ô~ g ‡ Z (8 4 )

6 Ô] ZÆZ (8 3)

1 87 m 1 4 ` Ôx?Z [Âԛ

(8 6)

(331 )oÞ^fÖ£ Ö è v n v ’ Ö](8 5 ) 66X 65 Ô© (8 7 )

~ zâ Ô32m 1 7 ` ԛ z ìÔ35 7 m 1 ` Ô~ g ‡ Z (8 8 ) ìÔ1 25 m 1 1 ` Ô~ g ‡ Z (90)

48 7 m 4 ` Ô~ g‡ Z (8 9)

~ (2409)>½ äò ã ]ZgzZ~ (7 7 )…^҃¢ ] äò ~ zâ à Å k Z Ô(5 05 4 )ŠzZŠ1Z (91 ) X ìc *Šg ZŒÛ 9

~ zâ 1 55m 1 4 ` ԛ BìÔ28 2m 4 ` Ô~ g ‡ Z (92)

X ìh Z Ì Å k Z Ôð û Z Ô£ Z (94 )

9 ŒÔ~ è nZ (93) 4 69m 1 ` ÔîGG! ` Z (95 )

|Å (8 96)YZzgÑ Z Ô(25 0)ã ]Õ I Éî @G B- Z Ô(234 1 Ô2340)zâ 0 Z (96) 233m 1 0` Ô~ g ]Z ì (98 )

64m 1 9` Ô~ z2 Z q ù(1 00)

(221 5 )› Ô(5 68 7 )~ g ‡ Z (97 ) 234m 1 0` Ô~ g ]Z ì (99)

~ zâ 1 55m 1 4 ` ԛ X ìÔ28 2m 4 ` Ô~ g ‡ Z (1 01 ) gÒÉ ™Å ç ?{ ðEB ! *YZz­Z [! *Ë Z [ÂX 24 9m 1 0` Ô~ g ‡ Z (1 02)  ÅZ (1 03) X ì¹YZà Å k Z~ 1 3m 2` ( nZ ä~ gs xâ Z ԉz ÆIZ ° ã Z çE. ~ zâ 63m 6` ԛ Bìì 34m 3` Ô~ g ‡ Z (1 04 ) (5 5 6)ŠzZŠ1Z 9 (1 05 )

X ìc *Šg ZŒÛ YZ äv0 ZƒqÅ Å k ZgzZ 25 m 3` Ô~ g ]Z ì (1 06) ~ zâ 7 0m 4 ` › ÔìÔ292m 1 ` Ô~ g ‡ Z (1 07 ) Ð X ì9 Å k Z Ô(5 5 )ï E G3‹ ÅZ ê ¹ ÅZ 9 ԊzZŠ1Z (1 08 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q

1 35

Ð 09) X Œ{Š‹Z Ô(1 5 5 )ï E G3‹ ÅZ ê ¹ ÅZ 9 ԊzZŠ1Z (1  ÅZ (1 1 0) X ìc *Šg ZŒÛ 9 à Å k Z äã ]Ñ Z Ôã Z çE. ì48 7 m 4 ` Ô~ g‡ Z (1 1 2)

› z 291 m1 ` Ô~ g‡ Z (1 1 1 )

~ zâ 1 7m 1 7 ` ԛ z ì338 m 6` Ô~ g ‡ Z (1 1 3)

Ð ï E G3‹ ÅZ ê ¹ ÅZ äã ]Ñ Z gzZ~ (26)g » fÑ Z ä~ zâ xâ Z Ô1 27 m 1 ` ԊzZŠ1Z (1 1 4) óCÅ X ìc *Šg ZŒÛ 9 Ð Z~ (47 )

9d $¾ŒÔ1 33m 5 ` Ô~ è nZ (1 1 5)

48 5 m 2` ÔM0 Z‚

41 0m 4 ` ÔM0 Z‚

9 ŒÔ1 5 4m 5 ` Ô~ è nZ Ô325 m 4 ` ԊzZŠ1Z (1 1 6) (1 1 8) (1 20)

~ zâ 32m 1 7 ` ԛ

(1 1 7)

51 ÔÌZ (1 1 9)

~ zâ 1 7 0m 1 4 ` ÔË Z [! *x?Z [› Ô21 3m 1 0` Ô~ g‡ Z (1 21 ) (7 37 )è v nv ’ Ö] Ô(938 )ì ÎZ 9 Ô(35 08 )zâ 0 Z (1 22) ~ zâ 1 7 0m 1 4 ` Ô¹ °ZzË Z [! *x?Z [›

(1 23)

(5 28 6)ì ÎZ 9 Ô(35 01 )zâ 0 Z Ô9 ŒÔ(205 9)~ è nZ Ô4 38 m 6` Ô£ Z (1 24 ) Å Å | | 26) (1 25 0)î @G B- Z (1 68 1 )ì ÎZ 9 (1 25 ) (8 8 9)î @G B- Z Ô(1 |Å |Å 206)ì ÎZ 9 (1 28 ) (1 (7 47 )î @G B- Z Ô(1 4 4 )ì ÎZ 9 (1 27 ) 24 9)î @G B- Z Ô(4 1 (21 96)›

(1 30)

(21 95 )› Ô1 7 0m 1 0` ~ g ‡ Z (1 29)

(21 98 )›

(1 32)

(21 97 )› Ô1 71 m1 0` Ô~ g ‡ Z (1 31 )

200m 1 0` Ô~ g]Z ì (1 34 ) 1 65 m 4 ` Ԋš ZŠZi (1 36)

41 0m 1 0` ÔM0 Z‚ (1 33) 332m 3` ÔîGG! ` Z (1 35 )

˜ m†ÛÖ]èn΅ h ^fv j‰][! *x?Z[› ) ˜ m†Û× Ö‚ñ^à Ö]ð^[! *Ë Z[Â~ gg(1 37 ) (28 30)ò ã ]Z) ´ iZzâ 0 Z 9 Ô(35 1 1 )zâ 0 Z Ô(205 9)~ è nZ (1 38 )

(3908 )ì ÎZ 9 Ôzâ 0 Z Ôð û Z Ô£ Z (1 40) 32m 5 ` ԛ

(1 4 2)

(21 8 6)›

(1 44 )

› z ~ g g(1 4 6)

þ †n í^Ö e kÛi/

› z ~ g ‡ Z (1 39) G§ ž G-E4Ó É 41 ) 25 2m 9` Ôö ‹Z (1

9 Š‹! *(38 8 0)ŠzZŠ1Z (1 4 3)

(21 8 6)› (1 45 ) Å y MÅZ bc [Â] Zfðš.Z [! *~ g‡ Z (1 47 )


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 36

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 37

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 38

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 39

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 40

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 41

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 42

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 43

~ Ýzg Å <L z[ t ¡Â ^Òæ ^q


www.sirat-e-mustaqeem.com

1 44

g ZŒà ZE™Ž ¹ » V z¤ / zŠY , k Ñ

Jadoo ka ilaj  
Jadoo ka ilaj  
Advertisement