Page 5

‫‪A ` N6‬‬

‫‪a$‬‬

‫‪#‬‬ ‫‪#‬وب وب ھ " وت ا وا ‪ 2‬ا‬

‫ل‪ 2‬ا‬

‫‪W 2T‬ن ‪W B‬ون " رك ‪U‬‬

‫‪1‬۔ دع دع ا ‪#‬وب‬ ‫‪W B‬م و ‪W‬م‬ ‫‪2‬۔ دع دع ا ‪#‬وب ‪#‬وب ھ " وب اب اب اب وق ذار ‪ J‬ب ا‪ J‬وب ا‪ JDJ‬ل ;م ‪#‬ش‬ ‫"ر‪ J‬ث وخ " وخ ا "وا " ر ‪D‬م و‪ M‬ن رب ر م "‪W‬ن ‪W B‬ون ا و ا و ا ل‬ ‫‪ T‬ا ‪W T‬ن ‪W B‬ون‬ ‫ا لا‬ ‫دع دع دع دع ھ وت ھ وت ‪#‬وت ‪#‬وت د رھوت د رھوت ھ ء ھ ء د‪ B‬د‪B‬‬ ‫‪3‬۔‬ ‫ب ا ‪ Y 7‬و ‪ P‬م ا‪W‬ن ا م و" ن ‪W P‬ل ار ده‬ ‫ھ وت ھ وت ا ‪#‬م ا‪ W‬ف ن "‪P‬‬ ‫وا;ل ‪ T‬ن ‪ M‬ا ‪ T‬ا‪ M‬ھو و‪" M‬ود واه‬ ‫‪4‬۔‬

‫دع دع ھ ‪ #‬وت د د وت ھ‬

‫‪" P‬‬

‫‪ T‬ھ وت‬

‫‪5‬۔ دع دع ھ وت ‪#W‬وت د"ر وت ھ ھ ن ‪ 7 W‬ھ وت ‪ U‬ا ‪ Z‬ا وم ا ‪#‬م ا‪ W‬ف ن‬ ‫ب ا ‪ T 7‬و ‪ Z‬م ا‪W‬ن ا م وا<"ر ‪ Z‬ن ‪W‬ل ا ك ‪ T‬او ا [ل ن ن‬ ‫"‪Z‬‬ ‫‪ M‬ا ‪ T‬ا‪ M‬ھو و‪" M‬ود واه‬ ‫‪6‬۔ دع ھ ‪#‬ون ‪# M‬ون و د وث ھ ‪ N P‬ھ وب ھ وت‬ ‫‪ " P‬ھ " وت "[ ر) ‪D‬م و‪ M‬ن رب ر م‬ ‫دع دع ‪ #‬وب ٍ أ ‪#‬وب ٍ د ‪#‬وب ٍ‬ ‫‪7‬۔‬ ‫"@رون و ‪@" M‬رون‬ ‫( "‪W‬ن ‪W B‬ون <ط ف ا‪ @"M‬ر ا<طف ا‪ @"M‬ر ا م ‪W‬م‬ ‫ون‬ ‫ون و ز ون و ون ا م ‪W‬م " وا \ ا وم وا ‪ T‬م و‬ ‫ون و‬ ‫ا ب‬ ‫ب َ‪ #َ ُ َ ْ َ M‬إِ ‪ Md‬ھ َُو ۚ َو َ ْ َ ُم َ ‪ PِB‬ا ْ َ"ر‪َ f‬وا ْ َ" ْ ِر ۚ َو َ ( ظ م ا م ‪W‬م " ن‬ ‫ِ ْ َدهُ َ َ‪ _ُ ِ 7‬ا ْ َ ْ ِ‬ ‫ط ِنْ َو َر َ ٍ‪ Y‬إِ ‪َ #َ ُ َ ْ َ Md‬و َ‪ُ PِB Yٍ "d َ M‬‬ ‫َ ُْ ُ‬ ‫س إِ ‪ٍ َ Wِ PِB Md‬‬ ‫ض َو َ‪َ M‬ر ْط ٍ‬ ‫ب ُِ" ٍن‬ ‫ظَُ ِ‬ ‫ت ْا‪َg‬رْ ِ‬ ‫ب َو َ‪ٍ "ِ َ M‬‬ ‫)‬

مفاتیح العلوم  
مفاتیح العلوم  
Advertisement