Page 1

SPRITE

PORT FOLIO SARAYUT


SPRITE

มุงมั่นที่จะนําความรู ความสามารถ และทักษะที่มีทางดานกราฟกมาใช ทํางานออกแบบไดอยางเต็มที่และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด แสดงถึง ความเปนมืออาชีพในการทํางานตางๆ

ขอมูลติดตอ โทรศัพท : (+66) 971544411 Sarayut_cha@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

2562

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรกราฟก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

2557

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธรุกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ

SPR I T E'

SARAYUT ----------------Photography

Traveling

Music

Movie

GRAPHIC DESIGNER

ทักษะการใชโปรแกรม

PS

5/5

ID

4/5

AI

4/5

DW

3/5

ประวัติสวนตัว นายศรายุท จันทรศรี (ไปรท) วัน /เดือน/ปเกิด : 31 มีนาคม 40 ศาสนา : คริสต กรุปเลือด : โอ ที่อยู : 69/623 หมูที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280


CORPORATE IDENTITY DESIGN


CORPORATE IDENTITY

02

SUKSAMRAN

แบรนดขายเซทวัตถุดิบทําอาหาร

------------

SUKSAMRAN 60%

ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน ความอบอุน ความสุข

30%

5%

ความสดชื่น ความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ อาหาร

5%

เปนแบรนดที่ขายชุดวัตถุดิบทําอาหารเมนูตางๆขึ้นมา ซึ่งลูกคาจะไดทั้ง ความสด สะอาด สะดวกและรวดเร็ว ในการซื้อวัตถุดิบ แถมยังมีสูตร การทําเมนูที่ลูกคาอยากทําแตทําไมเปนใหดวย หลังจากทําเสร็จแลวก็ ไมตองเสียเวลามานั่งกวาดลางอีกดวย

PANTONE : 199 C CMYK : 10 / 100 / 85 / 0 RGB : 221 / 0 / 49 HEX : #DD0031

PANTONE : 3285 C CMYK : 100 / 16 / 60 / 0 RGB : 0 / 148 / 130 HEX : #009482


03

CORPORATE (ตอ) IDENTITY

SUKSAMRAN

December 2, 2017 Dear Wachirawit

Most of us know just how healthy fruit and vegetables are, yet for some reason many of us simply don’t get enough in our everyday diets. If you feel as though your health may be lacking in this area then starting a fruit andvegetable diet is a fantastic choice of new year’s resolution. Using The Fruit and Vegetable Diet As A New Year Detox The fruit and vegetable diet can mean a few different things. One option is to eat only fruit and vegetables as a way to detox as a way to start your new year’s weight loss resolution. By cleansing your body for a period of around two weeks, you’ll be giving your weight loss efforts a head start. You’ll cleanse your body of toxins and help to rid yourself of unhealthy eating habits. But be warned – this kind of diet isn’t easy and you should always see a doctor before you get started! If you want a more long term diet plan then opt to simply include a greater number of fruits and vegetables in your every day diet. Aside from the fruits and vegetables, you should make sure that the rest of your diet remains balanced. What Are The Benefits Of A Fruit And Vegetable Diet? There are a number of benefits of incorporating more fruits and veg in your diet. For a start, they are very high in fiber. In turn this can impact your health by helping to control blood glucose levels, keeping your digestive system running smoothly, reducing the risk of some cancers and reducing cholesterol levels. Fruit and vegetables also contain a huge number of vitamins and minerals that we need for our bodies to function properly. These help to prevent a whole

SUKSAMRAN

SARAYUT CHANSRI MANAGER

69/623 Prachachuen 42, Tambon Bangkhen, Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand

Mobile : (+66) 971966688 Fax : 02-752 -0209 # 109 Sarayut_chan@hotmail.com

69 /623 Prachachuen 42, Tambon Bangkhen, Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand

Mobile : (+66) 971966688 Fax : 02-752 -0209 # 109 Sarayut_chan@hotmail.com


POSTER DESIGN


05

POSTER DESIGN PLAY WITH FUTURA BY MEANING

-Size-: -297-x -420-MM.- - - - - - -

ออกแบบโดยการใชตัวอักษรตัวแรกของคําวา Red Beam มาใชเปน ตัวหลักในการออกแบบ นั้นก็ึคือตัว r นั้นเอง และในการออกแบบนี้ จะนําถั่วแดงมาเรียงกันจนเกิดเปนรูปตัว r และนํามาออกแบบในแนว ของ Swiss style


POSTER DESIGN

GRAPHIC DESIGN POSTER

------------

Size : A3 (297x420 MM.)

โปสเตอรสําหรับประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาใหมป 60 ในสาขาคอมพิวเตอรกราฟก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิคย และใน การออกแบบจะใชเทคนิคของการไดคัทและเซทเพื่อถายรูป และ นํามาออกแบบเปนโปสเตอรชิ้นนี้นั่นเอง

06


CLASSIFICATION OF TYPE POSTER

-Size-: -508-x 508 - -MM.- - - -

โปสเตอรที่ออกแบบในแนว Swiss style โดยนําเสนอตระกูลฟอนต Sans serif

S AN

SO S Helvetica

Goudy sans Mentor sans Stone Humanistic Avant garde gothic Avennir Bauhaus Hormonia sans Phenix american Cachet Felbridge Neo sans Gill sans Univers

FUTURA

07

POSTER DESIGN

SANS SERIF CLASSIFICATION OF TYPE


PRINTED BOOK


09

JOUNAL

DPG JUONAL

-Size-: -A4-(297- x-210- MM.) ----


Tips & Tricks ขน้ัตอนท่ี 2

วิธกี ารแต่งภาพสไตล์ Double exposure ภาพซอ้นภาพ ดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop

Before

ใหค้ลกิ ขวาทบ่ีนเสน้ Path แลว้เลอืก Make selection และปรบัคา่ feather Radius 0.5 ตามภาพ ดา้นบน

After

ขน้ัตอนท่ี 3 ชดัของขอบภาพทต่ีดั หรอืสว่นทเ่ีปน็เสน้ผม โดยใชพ้กู่นั ลากๆ ไปบรเิวณผม จากนน้ั เลอืก Output To เปน็ Selection ดว้ย แลว้กด OK

ขน้ัตอนท่ี 1 เปดิภาพ Portrait ทต่ีอ้งการจะใชเ้ปน็ภาพตน้แบบขน้ึ มา และเรม่ิตน้ตดัภาพ โดยใช้ เครอ่ืงมอื Pen tool เดนิ เสน้ Path จนรอบรปูของเรา

Block Stencil 11

วรสาร DPG เปนวรสารที่มีเนื้อหาดานในเกี่ยวกับขาวในดานวงการ กราฟกและมีทริคเล็กๆนอยๆสอนเกี่ยวกับกราฟกตางๆ และในเลมนี้ ยังมีการนําเสนอบทความของคุณรักกิจ ควรหาเวช ศิลปนสตรีทอารต ผูใชแพชชั่นเปนกุญแจสําคัญ

Block Stencil 12

10

JOUNAL (ตอ)


11

POCKET BOOK ปอกกลวยในมหาสมุทร

-----------

Size : A5

Â Ç Œ Å ¡

¡ Í »

à · Ø Á Ê Ò Ë ã¹Á

ปอกกลวยในมหาสมุทร เนื้อหาภายในเลมจะเกี่ยวกับการถามตอบ ของนิ้วกลม ที่มีแฟนเพจมาถามเขา จึงไดออกแบบใหมีลักษณะ เหมือนกําลังตอบคําถามพูดคนที่มาถามคําถาม

รวมคําถามคัดสรร ที่ผูอานชวนนิ้วกลมคุย เกี่ยวกับชีวิต ความคิด ความฝน และความรัก

ÃÇÁ¤íÒ¶ÒÁ¤Ñ´ÊÃà ·Õè¼ÙŒÍ‹Ò¹ªÇ¹¹ÔéÇ¡ÅÁ¤Ø à¡ÕèÂǡѺªÕÇÔµ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¤ÇÒÁ½˜¹ áÅФÇÒÁÃÑ¡


(ตอ) POCKET BOOK ปอกกล้วย

1411 ÁµÔÃÀÒ¾¡ºÑ¡ÒÃãËÍéÀÂÑ

úѪÁ 124779 ¤Ãѧéè

12 | »Í¡¡ÅÇŒÂã¹ÁËÒÊÁ·ØÃ

12

ปอกกล้วย

1411 ä´Êé§è¢Íé¤ÇÒÁËÒ¤³Ø วงกลมแหง่มติรภาพระหวา่งฉนักบัเพอ่ืน สนทิคนหนง่ึขาดสะบน้ัลง ฉนักบัเพอ่ืนทะเลาะกนั หลายครง้ั นอ้ยใจกนักห็ลายครา แตฉ่นัไมค่ดิเลย วา่การทะเลาะกนัครง้ัลา่สดุจะกลายเปน็ชนวนทาให เราเลกิเปน็เพอ่ืนกนั ฉนัพยายามคาดคน้ัถามถงึสง่ิทค่ีา้งคาใจ ถามถงึเหตผุลทท่ีาใหต้อ้งปดิฉากการเปน็เพอ่ืนทด่ีี ตอ่กนั ถามถงึเหตผุลในสง่ิทเ่ีขาทาหลายๆอยา่ง แต่ เพอ่ืนสนทิคนนน้ักลบัหายไปจากชวีติของฉนัโดยท่ี ไมม่คีาตอบ ไมม่กีารลา่ ลา ราวกบัไมเ่คยรจู้กักนั ขอ ความคดิเหน็คณ ุ สกัหนอ่ยนะคะ ๑. ฉนัควรสง่ัใหส้มองคดิอยา่งไรกบัการ หา่งหายไปของเพอ่ืนคนน้ี และมวีธิฝีกึจติใจเชน่ไร

¤³Ø¡ÒíŧѾÁÔ¾. . . »Í¡¡ÅÇŒÂã¹ÁËÒÊÁ·ØÃ

|

13


FONT DESIGN


FONT DESIGN

14

ROROCK FONT

-----------

แนวคิดไดเริ่มจากโจทยการวาดภาพากคําวา "สนุข ลึกลับ ภาคเหนือ" ทําใหเกิดเปนลวดลายและเสนที่ใชในการออกแบบ ฟอนตที่ชื่อวา "Rorock"


15

FONT DESIGN (ตอ)

ÝčéđéŠîêĆüĂĆÖþø ßĉĚîÿŠüî

ךĂêŠĂ

ǰ êĆüĂĆÖþøßčéǰ3PSPDLǰöĊÝčéđéŠîìĊęđðŨîđĂÖúĆÖþèŤ ÙČĂøüéúć÷ìĊęđðŨîßĉĚîÿŠüî×ĂÜêĆüĂĆÖþøǰđðŨîÖćøĔßšĒìîøüé úć÷ĔîúĆÖþèą×ĂÜĀĉîìĊęêŠĂėÖĆîǰĒúąÝąöĊÿŠüîìĊęđðŨîךĂêŠĂ ĔĀšéĎđĀöČĂîđðŨîĀčŠî÷îêŤĀĉîîĆęîđĂÜǰÝċÜĕéšêĆĚÜßČęĂôĂîêŤîĊĚüŠć 3PSPDL


BRAND DESIGN


17

BRAND DESIGN

J HOUSE | นํ้าลูกสํารอง

-----------

รีแบรนดผลิตภัณฑ โลโกของเครื่องดื่มนํ้าสํารองตราเจเฮาส (J HOUSE) เปนแบรนดสินคา OTOP 5 ดาว ประจําจังหวัดจันทบุรี โดยมีแนวคิดของ โลโกนี้มาจาก "สวรรค" เอกลักษณของผลสํารองคือสวนปกของมัน ซึ่งเวลา ตกลงมาจากตนจะมีปกออกมาจากผล และจะลงมาสูพื้นเรื่อยๆ


DESPLAY DESIGN 1 เครื่องดื่มนํ้าสํารอง สินคา OTOP จ.จันทบุรี

ELEVATION

Ŏȁp

ȀŎȃp

Ŏȁp

Ŏȁp

Ŏȁp

Ŏȁp

ŎȄp

ŎȄp

ŎȄp

ŎȄp

ȀŎȇp

ȀŎȇp

ȀŎȇp

ȀŎȇp

Ŏȁp

Ŏȁp

Ŏȁp

Ŏȁp

ŎȂp

ŎȂp

ŎȂp

ŎȂp

Ŏȁp

ȀŎȅp

Ŏȁp

ȀŎȃp

Ŏȁp

Ŏȁp

CONCEPT

ลูกสวรรค DESIGN ออกแบบใหมีหุนผูหญิงที่ยืนโพสและมีปก เปรียบเสมือน เปนนางฟาอยูภายในแคปซูล ฐานของหุนจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง อัตโนมัติ ตัวสินคาถูกโชวอยูดานนอกของกระจก มีการออกแบบ วิธีการจัดโชวสินคาที่เหมือนกับไลขึ้นไปจากดานลางสูดานบน เนนสีสันธรรมชาติและสีที่ดูเลอคาเพราะสินคาเปนสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อของ จ.จันทบุรี และสินคายังไดมาจาก ผลที่มาจาก ตนพระราชทานอีกดวย

ȀŎȃp

Ŏȁp

Ŏȁp

ȀŎȅp

ȀŎȅp

MOOD & TONE

ȀŎȃp

Ŏȁp

ȀŎȅp

MATERIAL & FUNCTIONS ไมติดผิวลามิเนตทอง

กระจกใส ปกทําจากใบไมปลอม

จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติ เปรียบเสมือนบินได

J HOUSE DISPLAY

-----------

เปนการออกแบบดิสเพยหนารานสําหรับวางสินคาที่ไดมาจาก การรีแบรนดเครื่องดื่มนํ้าสํารองตราเจเฮาส และนําโลโกมา พัฒนาตอในดานของการออกแบบหนาราน ซึ่งในการออกแบบ หนารานสําหรับวางสินคานี้ออกแบบโดยใชแนวคิดคือ ลูกสวรรค ซึ่งออกแบบใหมีหุนผูหญิงที่ยืนโพสทาและมีปก เปรียบเสมือน เปนนางฟาอยูภายในแคปซูล ฐานของหุนจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได ตัวสินคาถูกโชวดานนอกของกระจก มีการออกแบบวิธีการจัดโชว สินคาเหมือนกับไลขึ้นไปจากดานลางสูดานบน เนนสีสันดูธรรมชาติ และเลอคาเพราะสินคาเปนสินคา OTOP ที่ไดจากธรรมชาติและ ยังเปนผลที่ไดมาจากตนพระราชทานอีกดวย

18


T-SHIRT DESIGN


FONT DESIGN

SUKSAMRAN T-SHIRT

-----------

ออกแบบเสื้อยืดฉันจะทําดีอะไรใหพอหลวง โดยใชช่ือแบรนดวา "SUKSAMRAN" โลโกของแบรนดจะมาจากการตัดทอนรูปนก และดานหลังของเสื้อจะเปนการปลอยนก

20


Portfolio sarayut  
Portfolio sarayut  
Advertisement