Page 1


คำนำ รายงานเล่มนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อรวบรวมข้ อมูลการจัดการและตกแต่ง Blogger เพื่อเป็ นประโยชน์ สาหรับผู้ที่สนใจ ซึง่ เป็ นการเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ สอน โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หากข้ อมูลผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยนะครับ ศราวุธ เยี่ยมสมุทร ผู้จดั ทา


การจัดหน้ า Blog อย่างถูกต้ อง ขันตอนแรกให้ ้ เข้ าไปที่หน้ าแรกในบล็อกของเรา และคลิก ที่บล็อก ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ดังภาพ

คลิกที่ บทความ


จะเข้ ามาในหน้ าของบทความทังหมด ้ เลือกบทความที่เราต้ องการแก้ ไข

พิมพ์ข้อความและใส่รูปภาพ ข้ อมูลต่างๆให้ ครบครับ


คลิกที่รูปภาพ จากนันเลื ้ อกภาพเป็ น ขนาดใหญ่พิเศษ และจัดกึ่งกลาง และคลิกที่ html

จะปรากฏโค้ ดทังหมดของเนื ้ ้อหาในหน้ านัน้ ค้ นหาคาว่า height และ widht เพื่อปรับความ กว้ างและความสูงของภาพ


เมื่อกด อัปเดต ภาพก็จะอยูก่ งึ่ กลางพอดีและความกว้ างก็จะพอดีกบั บล็อกของเรา

การตัดบทความให้ สนลงในหน้ ั้ าแรกของบล็อก ขันตอนแรกเข้ ้ าไปบทความที่เราต้ องการ ตัด ใช้ เม้ าส์คลิกตรงเราต้ องการที่จะตัดทิ ้งไว้ จากนันคลิ ้ กเครื่ องมือตัดบทความครับผม


จะปรากฎเส้ นประดังภาพ เพื่อแสดงว่า ตัดบทความเรี ยบร้ อยแล้ ว คลิกที่ อัปเดต

จะได้ บทความในหน้ าแรกที่ตดั เรี ยบร้ อยแล้ ว จะขึ ้นว่า อ่านเพิ่มเติม ดังภาพ


การตกแต่งบล็อกและปรับขนาดหน้ าบล็อก ให้ คลิกที่ แม่แบบ > กาหนดค่า

ด้ านขวามือเป็ นเมนูควบคุมทังหมด ้ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ ไขได้ จากนันกด ้ ใช้ กบั บล็อก เพื่อบันทึก


blog  

การจัดตกแต่ง blogspot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you