Page 1

DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS ACTIVIDADES DECISIÓNS GOB XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORM PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIP REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA RESPONSABILIDADES I DADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETE GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVI DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS MACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DER DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS GOBER XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RE SABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AX COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VA ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRIN COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS R MACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOB XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN I MACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS BECAS AXUDAS CO VALORES ACTIVIDAD

ESTATUTO DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO


ESTATUTO DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO ¿Que é? É o documento-marco nacional que recolle o papel fundamental do estudante universitario en materia de dereitos, deberes e participación estudiantil. Regula a orientación, a titoría e as prácticas externas; garante a avaliación obxectiva e asegura as canles de representación estudiantil; facilita a formación en valores, a compatibilidade do estudo co traballo e recoñece as actividades culturais, deportivas e solidarias. Crea un Consello de Estudantes Universitario do Estado que contará con representantes de tódalas universidades e dos consellos autonómicos de estudantes. Garante o exercicio dos dereitos do estudante mediante procedementos adecuados e, de ser o caso, a través da actuación do defensor universitario Fomenta a participación activa dos estudantes na toma de decisións que lles afectan a través dos órganos de goberno das universidades

¿Que supón? Recoñecer que o teu papel é fundamental na xestión pública da educación superior. Poder participar activamente na aprendizaxe, a docencia e a gobernanza da universidade. Gañar dereitos e adquirir responsabilidades.

Os teus principais dereitos • Orientación e información antes de ingresar na universidade. • Recibir un trato non sexista e á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes conforme os principios establecidos na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. • Igualdade de oportunidades para os estudantes con discapacidade. • Adquisición das competencias que correspondan aos estudos elexidos e que inclúa coñecementos, habilidades, actitudes e valores propios dunha cultura democrática e do respecto aos demais e ao contexto. • Intervención no deseño, seguimento e avaliación da calidade docente. • Formación teórico-práctica de calidade: Avaliación obxectiva e sempre que sexa posible, continua. • Información sobre inserción laboral e actividades de extensión universitaria. • Tutorías personalizadas de titulación e de asignatura. • Programas de movilidade, observatorios laborais, axencias de calidade, becas e axudas. • Recoñecemento académico pola participación en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e de cooperación. • Fomento das prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, tuteladas para garantir a súa calidade. • Conciliación do estudo coa vida laboral e familiar e recoñecemento do estudante a tempo parcial. • Recoñecemento da autoría dos traballos e de competencias ou experiencias profesionais previas. • Especificación na programación docente dos obxectivos, resultados, contidos, metodoloxía e sistema de avaliación. • Coñecer os plans docentes das materias antes da apertura do plazo de matrícula. • Garantías para acudir aos tribunais de avaliación, revisións de exames e reclamacións ante órganos competentes.


DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS ACTIVIDADES DECISIÓNS GOB XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORM PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIP REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA RESPONSABILIDADES I DADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETE GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVI DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS MACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DER DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS GOBER XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RE SABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AX COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VA ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRIN COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS R MACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOB XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN I MACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS BECAS AXUDAS CO VALORES ACTIVIDAD DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS ACTIVI DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES PRINCIPIOS COMPETENCIAS MACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DER DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOC RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENT VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRIN COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS R MACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES DECISIÓNS GOBER XESTIÓN DOC DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PR MAS BECAS AXUDAS COMPETENCIAS GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPR TACIÓN VALORES ACTIVIDADES DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES I DADE PRINCIPIOS COMPETENCIAS FORMACIÓN INFORMACIÓN PROGRAMAS BECAS AXUDAS COMPETE GARANTÍAS RECLAMACIÓNS DEREITOS DEBERES PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN VALORES ACTIVI www.udc.es DECISIÓNS GOBERNO XESTIÓN DOCENCIA DOCENCIA RESPONSABILIDADES IGUALDADE PRINCIPIOS COMP

ESTATUTO DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO

Campaña informativa  

Campaña informativa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you