Page 1

Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

UPC Campus Terrassa - ESEIAAT

PBL Project Based on Learning

Llevataps de paret

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

Marina Albacar Subirats

01

Christyan Morante Pita

02

Sara Puente Tejedor

03

Iris Royo Roig

04

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

2


PBL- Llevataps de paret

Índex de continguts Diagrama de Gantt.........................................................................................................................................................................................4 Introducció............................................................................................................................................................................................................5 Enunciat del treball ................................................................................................................... 5 Objectius ................................................................................................................................... 5 Descripció i història del producte ............................................................................................. 5 Informació rellevant .................................................................................................................. 7 Estudi i documentació prèvia .............................................................................................................................................................. 12 Normativa i legislació bàsica .................................................................................................. 12 Llistat de patents i dibuixos industrials................................................................................... 14 Principals fabricants ................................................................................................................ 17 Anàlisi conceptual.........................................................................................................................................................................................18 Requeriments per part dels usuaris ........................................................................................ 19 Objectius, limitacions i requisits previs ................................................................................... 25 Descripció bàsica de les parts i funcions del producte desitjat ............................................. 26 Proposta de disseny.................................................................................................................................................................................. 30 Tècniques aplicades................................................................................................................ 30 Justificació de les alternatives i redisseny............................................................................... 32 Descripció gràfica de la proposta final ................................................................................... 45 Disseny final..................................................................................................................................................................................................... 50 Generació del prototipus virtual de la proposta ..................................................................... 50 Plànols ..................................................................................................................................... 57 Especificacions del desenvolupament del producte ......................................................................................................58 Nom comercial, marca i logotip.............................................................................................. 58 Fitxa i dades tècniques............................................................................................................ 65 Conclusions ...................................................................................................................................................................................................... 70 Webgrafia............................................................................................................................................................................................................ 73 Annexos ............................................................................................................................................................................................................... 76

3


PBL- Llevataps de paret

4


#1

INTRODUCCIÓ Project Based on Learning

Enginyeria Gràfica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Enunciat del treball PBL (Project Based on Learning) es tracta d’un mètode d’aprenentatge centrat en base als coneixements previs dels alumnes, que aprenen treballant i investigant en grup amb l’objectiu de completar un projecte determinat. Aquest es basa en el disseny o redisseny a nivell formal i funcional d’un llevataps de paret destinat a l’hostaleria o a l’habitatge.

Objectius -

Potenciar la creativitat amb la finalitat de generar alternatives conceptuals de disseny per a un determinat producte industrial, en aquest cas un llevataps de paret.

-

Aplicar diferents tècniques tant de definició i alternatives de disseny com d’avaluació, millora i validació del disseny industrial.

-

Adquirir suficient coneixement sobre els llevataps i del que els envolta per a poder aplicar aquesta informació al nou producte redissenyat.

-

Dissenyar el mecanisme intern del llevataps d’una manera funcional i realista.

-

Intentar, dins del possible, variar un mecanisme ja existent però sense copiar el seu funcionament, i fer-lo de zero.

-

Crear un nou disseny de llevataps diferent als que existeixen actualment.

-

Organitzar correctament el temps i les tasques entre els diferents components de l’equip i repartir equitativament les feines a realitzar.

-

Arribar a un producte final satisfactori.

Descripció i història del producte El llevataps és un instrument dedicat únicament a l’extracció de taps d’ampolles de vi fent ús d’una hèlix metàl·lica i accionat per una palanca o mànec. La primera mostra de la utilització d’un aparell amb la funció del llevataps està datada del segle XVII a la Gran Bretanya. El primer llevataps pròpiament dit va ser utilitzat fa uns 300 anys, i la primera patent és propietat de Samuel Henshall (1795), ja que era contemporani de l’aparició de l’ampolla cilíndrica, i conseqüentment, les primeres utilitzacions de suro per al tancament hermètic de l’ampolla que permetien l’emmagatzematge en horitzontal. Aquests fets propicien la necessitat de la invenció d’un aparell llevataps. Henshall inventa l’aparell en forma de T, amb una hèlix metàl·lica i un mànec de fusta, que facilitava l’extracció del tap. Més endavant,

5


PBL- Llevataps de paret Thomason va millorar el llevataps de Henshall afegint un element que limitava la inserció de l’hèlix i facilitava l’ascensió del suro. Durant el segle XIX a nivell europeu van aparèixer diferents tipus de llevataps, incloent el llevataps de palanca de Karl Wienke.

Llevataps de Henshall

Llevataps de Thomason

Llevataps de Wienke

A l’actualitat hi ha múltiples formats de llevataps amb mecanismes molt diferents.

● Dos temps: utilitza dos suports de metall, és el més utilitzat a nivell domèstic i en hostaleria. ● En forma de T: és el més senzill de tots, requereix molta habilitat i és poc freqüent. ● D’ales: bastant simple d’utilitzar i generalment és d’ús domèstic. ● De palanca: molt pràctic per a extreure el suro sense deteriorar-lo. ● De rosca: requereix aplicar força per a poder treure el suro. ● Amb làmines: dirigit especialment a taps de suro deteriorats o per no fer malbé el tap. Requereix pràctica i habilitat per poder-lo fer servir. És l’únic que no malmet el suro.

● Elèctric: opció més adequada per a persones amb mobilitat reduïda, no s’ha de fer cap esforç.

● D’aire comprimit: no es fa cap esforç però bombeja aire al vi, el que pot alterar les seves propietats.

● De taula: especialment dissenyat per a establiments on s’ofereix vi per copes, requereix molt espai disponible, mecanisme molt ràpid.

● De paret: principalment utilitzat a restaurants, ja que requereix un espai especialment reservat per a la seva utilització, tot i que el seu funcionament és ràpid i senzill.

En aquest projecte ens centrarem únicament en el llevataps de paret per exigències de l’enunciat.

6


PBL- Llevataps de paret

Informació rellevant Per a la realització d’aquest projecte, s’ha hagut d’investigar en diferents camps que estan implicats en la utilització d’un llevataps, els quals són: -

Introducció al vi

-

Tipus d’ampolles de vi

-

Procés d’obertura d’una ampolla de vi

-

Tipus de taps

Introducció al vi El vi és una beguda obtinguda del raïm mitjançant la fermentació alcohòlica del most. El coneixement de la ciència de que tracta l’elaboració del vi es denomina enologia. El vi s’embotella per a complir dos propòsits principals: la possibilitat de transportar i emmagatzemar més fàcilment el producte garantint bones condicions de conservació i permetre el manteniment del vi dins de l’ampolla, millorant la seva qualitat. Per al tancament hermètic de les ampolles de vi, s’utilitzen taps de suro de diferent qualitat i especificacions, seleccionats en funció de les característiques del vi. Aquest té una importància fonamental per a que el vi es vengui al consumidor final amb la màxima qualitat possible.

Procés d’obertura d’una ampolla de vi És important que abans d’obrir una ampolla es tingui en compte diferents conceptes: - Comprovació del bon estat del tap de suro, que no estigui ressec ni tingui floridura. - No agitar l’ampolla des de la bodega fins la taula. - Emmagatzematge una temperatura adequada segons els requeriments de cada ampolla. Etapes a seguir: 1. Tallar la càpsula protectora de l’ampolla a dos centímetres per sota del extrem superior, utilitzant un tallacàpsules o bé un ganivet. 2. Netejar el coll de l’ampolla i el tap de suro. 3. Introduir el llevataps centrat procurant no realitzar moviments bruscos. L’hèlix del llevataps no ha de traspassar el tap per a que no caiguin partícules al vi. 4. Examinar el tap i comprovar la seva elasticitat per detectar un possible mal estat de producte. 5. Tornar a netejar el coll de l’ampolla abans de servir el vi.

7


PBL- Llevataps de paret Tipus d’ampolles de vi Les ampolles no només s’encarreguen de l’emmagatzematge del vi, sinó que també són un element clau per al bon envelliment del vi. Hi ha diferents tipus d’ampolles en funció del vi que contenen i la seva forma. Les més comunes son: - Borgonya: disseny més antic, ampolla estilitzada. - Bordelesa: és la més comuna de totes, totalment cilíndrica que permet l’emmagatzematge de les ampolles en horitzontal sense presentar cap problema. Per a vins blancs s’utilitza un color verdós més clar. - Rhin: forma molt estilitzada gràcies a la seva altura.

Bordelesa

Borgonya

Rhin

Cava

Franconia

Jerezana

En quant a la capacitat de les ampolles, les més comunes són les de ¾ de litre, seguides de les

Magnum, d’un litre i mig.

8


PBL- Llevataps de paret Tipus de taps Dins del mercat de vins, existeix un gran dilema sobre quin tipus de tap haurien de portar les ampolles de vi. Ja sigui el tradicional tap de suro d’una peça, un tap sintètic o, fins i tot, un tap de rosca. A continuació s’analitzaran els diferents tipus de taps per ampolles de vi existents:

Taps de suro natural Són els utilitzats tradicionalment per tancar les ampolles de vi. Són fabricats a partir de l’escorça de l’alzina surera. Aquest tipus de taps destaquen per presentar propietats mecàniques com lleugeresa, elasticitat, resistència, porositat i compressibilitat. També destaca el fet que es tracta d’un producte d’origen natural. Aquestes característiques faciliten la conservació del vi. En estar l’ampolla en posició vertical, el tap de suro permet una microoxigenació del contingut, mentre que en posició horitzontal, el vi humiteja el tap i es paralitza aquesta entrada d’oxigen. No obstant, els taps de suro natural poden presentar TCA (tricloroanisol) o “olor de suro”. Aquest component apareix degut a un fong que creix de forma natural a l’alsina surera el qual provoca un aroma i sabor a humitat i a floridura. Dins del món dels taps de suro natural existeixen diferents varietats en funció del procés d’elaboració que han seguit. Són els següents: • Tap natural: Tap d’una sola peça elaborat amb suro 100% natural. • Tap reblit: Es tracta d’una peça de suro igual al model anterior però amb la diferència de que els porus del tap s’han omplert amb pols de suro, el qual es fixa amb resina, làtex o suro natural. • Tap tècnic: Format per suro aglomerat i, a cada extrem, presenta una peça en forma de circumferència de suro natural. Si presenta una peça a cada extrem són coneguts com 1+1, si presenten 2, 2+2. • Tap aglomerat: Es fabriquen a partir de les restes dels processos de fabricació dels models anteriors. Les restes es col·loquen en motlles i es fixen amb productes aptes per estar en contacte amb el vi. • Taps per caves i vins escumosos: Aquests taps s’utilitzen en ampolles de vi amb gas. El cos del tap és d’aglomerat i presenta també peces de suro natural.

9


PBL- Llevataps de paret Taps sintètics Els taps sintètics van sorgir per eliminar el problema de l’aparició de TCA en els taps de suro natural. Aquest tipus de taps es fabriquen amb polímers i materials termoplàstics amb qualitats elàstiques. Els sintètics també resulten més barats que els de suro natural. A més, per obrir una ampolla amb un tap sintètic es poden utilitzar els mateixos mètodes que per un de suro. Tot i aquestes avantatges, els taps sintètics presenten també una sèrie d’inconvenients:

Al estar fabricats amb materials no naturals, poden contribuir a l’aparició de sabors i aromes químics al vi.

Els materials utilitzats tendeixen a contraure’s un cop han superat els 3 anys en l’ampolla.

Al ser sintètic, el tap no presenta porus i, per tant, no permet el pas d’oxigen a l’interior de l’ampolla. Per això el seu ús es limita a vins joves i de consum immediat ja que no permetrà l’evolució del vi dins l’ampolla.

Dins dels taps sintètics existeixen dues variants relacionades amb els processos de fabricació que segueixen:

Tap sintètic de fibres: Com indica el seu nom, es realitza a partir de fibres sintètiques les quals s’agrupen i es compacten amb una capa de material sintètic al voltant.

Tap sintètic compacte: Es fabriquen en motlles on es compacta el material polimèric utilitzat (generalment silicona).

10


#2

ESTUDI I

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA Project Based on Learning

Enginyeria Gràfica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Normativa i legislació bàsica La normativa l’hem obtingut de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), l’entitat líder en certificació de sistemes de gestió, productes i serveis, i responsable del desenvolupament i difusió de les normes UNE: www.aenor.es Les normes a tenir en compte pel que fa al tractat del llevataps són: UNE-EN 14887:2006 Envasos de vidre. Llevataps. Requisits

Confirmada:

2011-02-08

ICS:

55.100/Ampolles. Pots. Flascons

Comitè:

AEN / CTN 93 - CONSUMIDORS

generals. Equivalències

EN 14887:2005

Internacionals:

UNE-EN 15543:2008 Envasos de vidre. Boques d'ampolles.

Edició: ICS:

2008-07-23 55.100/Ampolles. Pots. Flascons

Comité:

AEN / CTN 126 - ENVASOS DE VIDRE

per a líquids no

Llegida amb:

UNE-EN 15543:2008 ERRATUM:2008

carbonatats.

Equivalències

Perfils de boca roscats

EN 15543:2008

Internacionals:

UNE-EN 201:1997/A2:2006

Edició: ICS:

Comité:

seguretat.

AEN / CTN 168 - MAQUINÀRIA PER A PLÀSTIC I CAUTXÚ

d'emmotllament per injecció. Requisits de

83.200 / Equip per a les indústries dels elastòmers i dels plàstics

Maquinària per a plàstics i cautxú. Màquines

2006-02-22

Llegida amb: Equivalències

UNE-EN 201:1997 EN 201:1997/A2:2005

Internacionals:

12


PBL- Llevataps de paret Pel que fa a les normes ISO, ens centrem especialment en aquests dos apartats:

ISO 9000 Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) S’utilitza en les organitzacions els productes i serveis de les quals compleixin amb els màxims estàndards de qualitat, amb la intenció de tenir als seus clients satisfets. Aquesta família de normes es regeix en 8 principis fonamentals: 1. Enfocament al client.

5. Enfocament de sistema per a la gestió.

2. Lideratge.

6. Millora contínua.

3. Participació del personal.

7. Enfocament basat en fets per a la presa de decisions.

4. Enfocament basat en processos. 8. Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor.

Les normes del grup ISO 9000 que afecten al nostre producte són: ISO 9000:2015 "Sistemes de gestió de la qualitat. Principis i vocabulari " Conté els fonaments dels SGC, termes i definicions

ISO 9001:2015 "Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits " Requisits que ha de complir un Sistema de Gestió de Qualitat.

ISO 9004:2009 "Gestió per a l'èxit sostingut d'una organització. Enfocament de gestió de la qualitat " Per tal de millorar l'acompliment d'una organització i garantir l'èxit sostingut

ISO 1400 Sistemes de Gestió Ambiental Conjunt de normes que tenen com a funció cobrir els aspectes mediambientals dels productes i entitats o organitzacions. Aquesta família es focalitza en diversos aspectes, molts dels quals no afecten al nostre producte. Per tant, tenim en compte únicament: ISO 14001:2004 " Sistemes de gestió ambiental - Requisits amb orientació per al seu ús ISO 14006 “Sistemes de gestió ambiental - directrius per a la incorporació de l'ecodisseny”

13


PBL- Llevataps de paret

Llistat de patents i dibuixos industrials EP19990926523 Altres versions: EP1043269A2 (Aplicació) Inventor: Eguren Jacinto Presa Cessionari: El Sacacorchos Perfecto S.L. Data de prioritat: 1998.03.07 Data de presentació: 06/24/1999 Data de publicació: 2003.12.17 Data de concessió: 2003.12.17 https://patents.google.com/patent/EP1043269B1/es?assigne e=sacacorchos

EP19960934822 Altres versions: EP0818414A1 (Aplicació) Inventor: Eguren Jacinto Presa Cessionari: El Sacacorchos Perfecto S.L. Data de prioritat: 1995.10.24 Data de presentació:1996.23.10 Data de publicació: 2001.08.01 Data de concessió: 2001.08.01 https://patents.google.com/patent/EP0818414B1/es?assigne e=sacacorchos

14


PBL- Llevataps de paret EP0023858 B1 Inventor: André Dejoux Data de prioritat: 1979.08.02 Data de presentació:1979.07.24 Data de publicació: 1986.11.05 https://www.google.com/patents/EP0023858B1?cl=un

EP0876992 B1 Inventors: Linares Marta Bonich, Puig Ramon Brucart Data de prioritat: 1997.04.28 Data de presentació:1998.04.28 Data de publicació: 2003.05.28 https://www.google.com/patents/EP0876992B1?cl=de

15


PBL- Llevataps de paret EP2266916 B1 Altres versions:CN101613070A, CN101613070B, EP2266916A2, EP2266916A3 Inventor: Huajun Jin Cessionari: Manufacture CO. Ltd. Data de prioritat: 2009.06.26 Data de presentació:2010.03.02 Data de publicació: 2014.06.25 https://www.google.com/patents/EP2266916B1?cl=de

EP0056011 A1 Altres versions: CA1166464A Inventor: Herbert Allen Cessionari: Hallen Data de prioritat: 1981.01.07 Data de presentació:1982.01.05 Data de publicació: 1982.07.14 https://www.google.com.na/patents/EP0056011A1?cl=de

EP0748761 A1 Altres versions: EP19960109154 Inventor: Ferdinando Cellini Data de prioritat: 1995.06.15 Data de presentació:1996.06.07 Data de publicació: 1996.12.18 https://www.google.com/patents/EP0748761A1?cl=de

16


PBL- Llevataps de paret

Principals fabricants Si ens centrem únicament en el llevataps de paret, el fabricant principal és BOJ, una marca espanyola (Eibar) que té una amplia gamma d’obridors de paret, i són la referència en el mercat, ja que estan especialitzats en aquest tipus de llevataps. Els seus productes estan enfocats a l’àmbit professional i són d’alta qualitat, i com a conseqüència, els seus preus són elevats. En quant a altres marques de llevataps rellevants en el mercat, Rabbit és molt important. Tenen tot tipus de llevataps i preus més assequibles. També és remarcable l’empresa Pulltex.

17


#3

ANÀLISI

CONCEPTUAL Project Based on Learning

Enginyeria Gràfica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Requeriments per part dels usuaris Per tal de conèixer l’ús que fan els usuaris d’aquest producte, les seves queixes i els aspectes que més valoren en els llevataps, hem dut a terme una enquesta. Tot i que el nostre treball està enfocat cap a un sector professional, l’enquesta l’han realitzat tota mena de persones, indiferentment de l’ús que en facin, per així tenir resultats de tots els públics. L’enquesta consta d’un total de 7 preguntes, de les quals 4 són de caire orientatiu sobre l’ús que en fan, quin utilitzen i aspectes que millorarien o que són importants de tenir en compte quan en compren un. Les 3 preguntes restants estan dirigides cap al llevataps de paret. Fitxa tècnica de l’enquesta: •

Format i composició: l’enquesta consta de una petita introducció i seguidament de 6 preguntes tancades, on n’hi han que només poden escollir una opció i d’altres de múltiples opcions; i una pregunta oberta per tal de que els enquestats ens exposin la seva opinió. Les preguntes estan ordenades lògicament, de manera que tinguin relació entre elles.

Objectius principals: - Conèixer l’ús d’aquest producte entre els seus usuaris - Els motius pels quals utilitzen o no utilitzen el llevataps de paret però si que n’utilitzen d’altres - Saber les característiques més importants pels usuaris i saber quins aspectes millorarien

Mitjà utilitzat: formularis de Google.

Tamany de la mostra: s’han utilitzat totes les respostes obtingudes, que són un total de 319 respostes.

Metodologia: qüestionari estructurat amb 7 preguntes enviat als participants.

Perfil dels enquestats: usuaris puntuals del producte, no professionals (en general).

Data del treball de camp: 18/05/2017

19


PBL- Llevataps de paret Estudi i resultats obtinguts de l’enquesta Els següents gràfics s’han obtingut a partir de les respostes en l’enquesta realitzada.

1.

Quin ús habitual fas del llevataps? 12 50 domèstic

5

no l'he utilitzat mai ni sé com funciona no l'utilitzo però sé com funciona professional

252

Tal i com ens imaginàvem, la gran majoria de les persones enquestades fan un ús domèstic del llevataps. Tan sols 12 persones el fan servir professionalment.

2.

Quin tipus de llevataps utilitzes normalment? 2% 2%

2% 6%

en forma de T Dos temps 31%

Rosca Ales

39%

Paret Elèctric 18%

Altres

La gran majoria utilitza els llevataps d’ales, de dos temps i de rosca. Hem vist que la majoria de persones que utilitzen els llevataps en un ambient professional fan servir els obridors de dos temps, ja que suposem que es tracta de persones que treballen en bars o restaurants.

20


PBL- Llevataps de paret 3.

Selecciona les 3 característiques que més valores sobre aquest producte. Altres

7

Qualitat (material, marca…)

36

Preu

57

Dimensions reduïdes

74

Fiabilitat

80

Rapidesa

135

Poc esforç requerit

186

Facilitat d'ús

272 0

50

100

150

200

250

300

Generalment els usuaris d’aquest obridor valoren sobretot la facilitat d’ús, valorada per un 85,3% dels enquestats, el poc esforç requerit (58,3%) i la rapidesa en utilitzar-lo (42,3%), tot i que els altres aspectes també tenen un cert pes alhora de comprar-lo.

4.

Quins són els aspectes que milloraries sobre el llevataps que utilitzes? Altres

8

Preu

48

Fiabilitat

63

Dimensions reduïdes

72

Qualitat (material, marca…)

73

Facilitat d'ús

93

Rapidesa

104

Poc esforç requerit

104 0

20

40

60

80

100

120

Els aspectes que millorarien les persones que han realitzat l’enquesta són principalment les tres característiques que tindrien més en compte alhora de comprar-lo, és a dir, el poc esforç requerit, la rapidesa en obrir l’ampolla de vi i la facilitat d’utilitzar-lo. Podem veure que estan molt demandats el poc esforç requerit (32,6%) i la rapidesa (32,6%).

21


PBL- Llevataps de paret Preguntes específiques sobre els llevataps de paret

5.

Has utilitzat aquest tipus de llevataps?

45 No 28 No l'he utilitzat però sé com funciona Sí 246

El 85,9% de les persones enquestades no han utilitzat mai aquest tipus d’obridor, i tan sols una petita part sabrien com es fa servir. Això indica que el llevataps de paret és un element poc conegut pel públic en general, i que generalment no és utilitzat a casa.

6.

Compraries un llevataps de paret per a ús domèstic?

50

64

Si No Pot ser

205

7.

Indica el perquè a la resposta anterior

La majoria dels enquestats no comprarien aquest tipus d’obridor perquè creuen que és molt aparatós, que es necessita un espai a la paret de la cuina per poder-lo posar, perquè creuen que no el necessiten i una gran part no acostumen a fer servir un llevataps i diuen que amb un més petit i menys voluminós ja estan servits. Diverses persones afirmen que aquest tipus de llevataps està pensat per amants dels vins i sobretot pel sector de la restauració.

22


PBL- Llevataps de paret Conclusions extretes de l’enquesta en quant a requeriments Després de la realització de l’enquesta hem pogut veure que el que més valoren els usuaris d’un llevataps és la seva facilitat d’ús i la rapidesa d’extracció del tap, conjuntament amb el requeriment de poc esforç a realitzar. Aquestes tres característiques es compleixen amb l’obridor de paret convencional. A més a més, hem vist que aquest tipus de llevataps no agrada al públic general per a instal·lar a casa seva, ja que és gran i requereix espai a la cuina (o al celler en cas de tenir-ne) per a col·locar-lo. També cal esmentar que l’obridor és indicat per a un establiment on s’obrin moltes ampolles i cal que el procés sigui ràpid, per tant ens centrarem en enforcar-lo única i exclusivament per al sector de la restauració, i no tant per a la llar, tot i que sí que està indicat per a cases on es beu molt vi i s’utilitzaria de manera recurrent.

Lectura d’opinions dels usuaris a pàgines web Per tenir una aproximació de les opinions que tenen els usuaris reals del llevataps de paret, hem investigat en pàgines web de compra online els comentaris redactats pels compradors d’obridors d’aquest tipus, ja que amb els resultats de l’enquesta es pot veure que la mostra enquestada no els utilitzen de manera sovint. Ens hem centrat en la pàgina web Amazon, ja que és molt utilitzada i fiable a nivell internacional. Hem agafat obridors de la marca BOJ, els més reconeguts en quant a llevataps de paret i els de més qualitat. <<Lo he comprado para un uso intensivo en una Sociedad Gastronómica y, además de un magnífico aspecto y un acabado perfecto, es sumamente cómodo y útil. Lo recomiendo (…)>> Crítica a un llevataps BOJ, de Fernando via Amazon

<<Me parece un producto extraordinario, con una fabricación perfecta. Y lo que es más importante ABSOLUTAMENTE SENCILLO DE USAR Y COMODISIMO. Y lo dice alguien como yo, que soy incapaz de

abrir

una

botella,

con

cualquier

tipo

de

sacacorchos.

Y me llegó perfectamente presentado y en su tiempo, me parece una compra excelente, aunque cueste tanto, lo vale absolutamente. >> Crítica a un llevataps BOJ, de LUNA via Amazon

23


PBL- Llevataps de paret Conclusions de les opinions dels usuaris En general, els usuaris que comenten a aquesta pàgina són usuaris del llevataps a nivell domèstic, i puntuen amb 4 i 5 estrelles sobre 5 aquest producte, el que significa que estan contents amb la seva experiència amb l’obridor. En general tots els comentaris són positius, on senyalen que funciona correctament i la seva facilitat a l’hora d’obrir ampolles.

Els compradors remarquen: • Còmode en el seu ús • Producte molt robust • Elegant • Molt eficaç i funcional

En quant a les opinions negatives, tot i que n’hi ha poques, senyalen: • Preu elevat • Es perd l’essència de l’obertura d’una ampolla de vi

Com a conclusió extreta de la lectura d’opinions dels usuaris, veiem que en general els usuaris particulars compren aquest llevataps per a un ús bastant freqüent i el seu motiu principal de compra és la facilitat d’ús d’aquest tipus d’obridor. També s’ha d’esmentar que com a característica comuna dels compradors que comenten a Amazon veiem que tenen problemes per a obrir les ampolles de vi amb altres obridors i recurreixen a aquest tipus com a substitut d’altres obridors que no són tan funcionals.

24


PBL- Llevataps de paret

Objectius, limitacions i requisits previs Objectius El principal objectiu d’aquest treball és el redisseny d’un llevataps professional de paret, preparat per ser utilitzat tant en el sector hoteler i restauració, com en l’habitatge. Aquest objectiu és imposat pel treball en si, però com a grup tenim més objectius que volem complir. Volem que el nostre disseny sobresurti del que és més habitual veure en el mercat, trencant la típica forma que es comercialitza avui en dia, augmentant la comoditat de qui l’utilitza alhora que ampliem les seves funcions i dissenyar un mecanisme intern que funcioni correctament i sigui realista. Per aconseguir els nostres propòsits, haurem d’aplicar diverses tècniques i coneixements adquirits durant el curs.

Limitacions Una de les principals limitacions en la que ens hem trobat és que teníem pocs coneixements sobre el vi i encara menys sobre els llevataps de paret, ja que cap component del grup l’havia utilitzat mai. Gràcies a les multituds de pàgines web i vídeos que es troben a Internet, hem pogut recopilar la informació suficient que necessitàvem per entendre el funcionament mecànic del llevataps i veure tots els tipus existents, així com també ens hem informat dels diferents taps de vi que hi ha en el mercat i altres objectes imprescindibles en quan es serveix aquest producte. Hem tingut molta complicació en quant a aprendre el funcionament intern del llevataps, ja que no en tenim un de físic i ens hem hagut de basar únicament en vídeos penjats a la plataforma Youtube per particulars.

Requisits previs Els requisits bàsics que ens demanen són un conjunt de peces i parts mínimes que ha d’incorporar l’objecte: - Base-suport

- Molles i ressorts

- Palanca d’accionament

- Elements normalitzats: cargols, passadors, reblons, juntes,

- Articulació - Hèlix extractora

etc. - Mecanismes de transmissió: cremallera o sistema alternatiu equivalent

25


PBL- Llevataps de paret

Descripció bàsica de les parts i funcions del producte desitjat Un llevataps de paret convencional té quatre components principals:

1. Ancoratge a la paret/articulació 2. Palanca 3. Cos del llevataps 4. Mecanisme intern

L’articulació (1) és la part del llevataps de paret que el distingeix dels altres tipus que existeixen en el mercat, ja que aquesta part el manté en contacte amb una superfície vertical i d’aquí procedeix la seva denominació.

La palanca (2) és una altra peça típica d’aquest tipus de llevataps, tot i que hi ha altres tipus que també l’utilitzen. Serveix per accionar el mecanisme exercint pressió manualment de dalt cap a baix i després tornar-la a pujar, d’aquesta manera quan la palanca baixa, l’hèlix entra a dins del tap, un cop a baix s’efectua força sobre la palanca cap a dalt i així puja l’hèlix que se’n porta el tap.

El cos (3) de llevataps és la part que cobreix i protegeix el mecanisme interior. Acostuma a tenir una mateixa forma en aquests tipus d’obridor.

El mecanisme intern (4) és la part més essencial de qualsevol llevataps, ja que consta d’una sèrie de components que funcionen uns gràcies als altres i així aconsegueixen treure el suro de l’ampolla de vi.

26


PBL- Llevataps de paret En quant al seu funcionament, el llevataps està inicialment amb la palanca completament vertical cap a amunt. Seguidament, s’introdueix l’ampolla de vi a la part inferior per a la posterior extracció del tap. Després es procedeix a baixar la palanca per a que es produeixi el descens de l’hèlix i perfori el tap. Al començar a moure la palanca, s’activa el mecanisme que transforma el moviment lineal a un moviment rotatori que ha de fer la rosca i l’hèlix per a aconseguir extreure el tap. Quan la palanca es troba a la seva posició més inferior, l’espiral està completament introduïda en el tap. Es realitza el moviment a la inversa per a fer sortir el tap del coll de l’ampolla.

Posició inicial

Posició mitja

Posició baixa

En quant al mecanisme que permet extreure el tap de l’ampolla, aquest tipus de llevataps utilitzen la palanca per impulsar una guia horitzontal que fa que es mogui una peça en forma de cilindre que fa baixar la rosca. Aquesta rosca passa per una peça roscada que fa que giri l’hèlix per a que perfori el tap i pugui ser retirat. A partir de la següent imatge on es veu l’explosionat d’un obridor de la marca BOJ, hem pogut identificar el funcionament bàsic i les peces fonamentals que ha de tenir un llevataps qualsevol: • L’hèlix ha de girar (directament o a través d’una rosca que gira) per a que es pugui clavar en el tap per treure’l del coll de l’ampolla, i ha de ser intercanviable. • Hi ha d’haver una peça que transformi el moviment lineal de la palanca a circular per a que l’espiral giri. • Palanca o peça que faci baixar l’hèlix. • Subjecció de l’ampolla per a que no s’hagi d’aguantar amb la mà. • Carcassa que mantingui tot el conjunt fixe a la paret sense que balli per a que l’espiral entri bé a l’ampolla.

27


PBL- Llevataps de paret

Explosionat dâ&#x20AC;&#x2122;un llevataps de la marca BOJ

28


#4

PROPOSTA

DE DISSENY Project Based on Learning

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Tècniques aplicades Brainstorming Per començar a prendre contacte amb l’objecte hem decidit aplicar la tècnica de Brainstorming, ja que permet exposar totes les idees que es té sense cap mena de filtre aplicat, el que fa que sorgeixin conceptes molt diferents als productes que hi ha actualment. Calia tenir una primera idea sobre com enfocar el nostre producte. Les idees que van sorgir són: • Poc esforç • Nomes utilitzar una mà • Ampolla s’aguanti sola • Reduir la mida dels llevataps actuals • Variar el sistema de palanca • Sistema amb un pom • Canviar el mecanisme intern • Pinyó cremallera • Biela manovella • Reduir l’espai d’ancoratge a la paret • Incloure altres funcionalitats • Fer que sigui transportable • Menys esforç requerit • Més personalitzable • Modular • Afegir el talla-càpsules • Hèlix re canviable • Nou mecanisme intern

A part del brainstorming vam voler remarcar els aspectes negatius que trobem a primera vista en els llevataps actuals de paret: •

Tots tenen el mateix tipus de mecanisme, accionat per una palanca

Són poc personalitzables

No està integrat en l’espai de la cuina

No es poden moure, totalment ancorats a la paret

El tap s’ha de llençar a la brossa

30


PBL- Llevataps de paret Inconsistències visuals i funcionals A partir d’aquests conceptes creiem que és necessari aplicar un mètode per trobar les inconsistències visuals i funcionals, per a poder determinar les característiques negatives en tots els aspectes dels llevataps, per així poder millorar el nostre redisseny. Per fer aquest estudi ens centrarem en aquest llevataps de la imatge, que és dels més bàsics.

Inconsistències Visuals (V)

Inconsistències Funcionals (F)

V1. La palanca és molt gran

F7. A vegades no treu tot el tap

V2. El tub és molt llarg

F8. Treu el tap malament (inclinat, trencat)

V3. És aparatós, mal integrat estèticament

F9. L’acció de treure el tap no esdevé

V4. Limitat a un sol lloc

mitjançant un moviment continu

V5. Poc intuïtiu, dóna lloc a confusions

F10. No es pot regular l’altura

V6. Sensació de poca seguretat, perill

F11. Requereix una instal·lació F12. Fan falta les 2 mans per treure el tap

Causes (C)

Solucions (S)

C1. Per fer més força amb menys esforç

S1. Canviar la palanca per un pom roscat

C2. Mecanisme desproporcionat

S2. Reduir les mesures del mecanisme

C3. No han considerat prou l’aparença

S3. Proposar un disseny tant funcional

C4. Està pensat per ser utilitzat només a la cuina

com estètic S4. Tenir vàries bases per un mateix

C5. No hi ha indicacions de com funciona

llevataps (ex. telèfon inalàmbric)

C6. Poc protegit, hèlix visible

S5. Indicar el funcionament via símbols

C7. No distingeix els tipus de taps

S6. Protegir-lo quan no se'n faci ús

C8. Mala col·locació inicial

S7. Hèlix intercanviable

C9. Utilitzen un moviment linial

S8. Posar una peça que faci de guia

C10. No hi ha cap element regulable

S9. Fer que el moviment sigui circular

C11. Necessita ser subjectat a una superfície

S10. Situar el pom enmig per fer-lo més

llisa C12. No hi ha res que subjecti l’ampolla

accessible S11. Que funcioni encara que no estigui a la paret S12. Fer una peça que subjecti l’ampolla

Aquestes són les primeres modificacions que podem aplicar al nostre producte per tal de fer-lo més funcional i distintiu de la resta existents avui dia.

31


PBL- Llevataps de paret

Justificació de les alternatives i redisseny Una de les característiques comunes que tenen tots els llevataps de paret és la palanca. Tots s’accionen d’aquesta manera, fins i tot els que són de sobretaula utilitzen aquest mecanisme, i que per tant, com a diferenciació de tots els productes actuals, decidim que no volem que el nostre disseny sigui accionat per una palanca. A partir d’aquesta decisió hem d’escollir el tipus de mecanisme intern que volem fer servir. Primerament veiem que el sistema que utilitzen els llevataps BOJ ja no ens serveix, perquè és un moviment lineal i nosaltres partim inicialment d’un moviment circular produït per un pom o una roda. Després d’una recerca en quant a mecanismes accionats a partir d’un moviment circular, tenim dues opcions: el pinyó cremallera i la biela manovella.

Mecanisme pinyó cremallera

Mecanisme biela manovella

Croquis cremallera Croquis del mecanisme dels models existents

32


PBL- Llevataps de paret El que teníem molt clar des del principi és que volíem partir d’un mecanisme ja existent però no fer-ne una copia exacta. Vam mirar diferents vídeos de Youtube molt aclaridors en quant al funcionament de diferents llevataps de paret i de taula. En un dels vídeos vam poder veure les peces interiors d’un llevataps tipus Rogar, què és un model d’obridor de sobretaula.

Imatge llevataps Rogar

Aquest model utilitza el sistema de biela manovella però fent servir una palanca, i on el mecanisme només gira mitja volta. Al veure aquest mecanisme, vam pensar que podríem utilitzar el mateix sistema però que donés la volta sencera, per fer-lo diferent. El primer problema sorgit al triar aquest mecanisme va ser que la part inferior de la manovella ha de permetre un gir de 360º complets, ja que és la part que va unida amb la rosca que fa girar l’hèlix. Per solventar-lo, després de pensar diferents alternatives, vam decidir incorporar una articulació universal d’impacte com la de la següent imatge, ja que permet que l’hèlix que va incorporada a la seva part inferior pugui girar completament mentre que la manovella, subjectada a la part superior, realitzi un moviment únicament circular però no rotatori.

Imatge articulació universal d’impacte

33


PBL- Llevataps de paret Mecanisme intern La part més important d’aquest treball és el disseny d’un producte que funcioni bé, de manera que la forma del mecanisme intern és summament important per a arribar a un resultat satisfactori. Després va caler trobar la peça que permet que la rosca giri, fent que s’introdueixi dins el tap de suro de l’ampolla de vi. Després de la visualització de vídeos i la recerca per internet, vam concloure que la peça més indicada per realitzar el moviment giratori de la rosca era una peça que estigués roscada per dins, com una femella, amb un pas suficientment elevat com per que pugui realitzar el moviment vertical amb facilitat. Després de solucionar els problemes que han anat sorgint al llarg del treball, tenim una primera aproximació del mecanisme que volem utilitzar. El pinyó que fa girar la biela, va unit per un eix amb la manovella que és moguda per un agent exterior. Per fer que l’hèlix baixi girant, hem ideat una peça amb un forat roscat al mig, de manera que vagi encaixat amb el cilindre ja mencionat. Aquesta peça seria fixa. La unió entre la biela i el cilindre roscat és realitzat per una peça anomenada articulació

universal

d’impacte,

de

manera que quan el pinyó giri, la biela tirarà cap a baix empenyent tot el mecanisme que té per sota. Com que hi ha la peça fixa amb el forat roscat, el cilindre només passarà si rosca, per aquest motiu hem posat aquesta articulació. Com que consta d’una bola Croquis de la primera aproximació del mecanisme

que va unida a la biela i un suport on es situa la bola i permet el seu moviment,

quan el cilindre roscat baixi podrà girar per la peça fixe sense que la biela faci cap altre moviment que no sigui pujar i baixar, gràcies a la bola.

34


PBL- Llevataps de paret Finalment, el mecanisme escollit és el que veiem a continuació. És molt similar al vist anteriorment, només s’han polit alguns detalls, s’han tret les guies que es situaven al costat del cilindre roscat i hem pensat que seria més adequat col·locar una guia acoblada en la peça fixa (no present en aquest croquis, motius explicats més endavant) i que aquesta estigués incorporada a l’interior de la forma final i la part visible del llevataps. Hem decidit que en lloc d’una manovella, hi col·locarem un volant per tal de que sigui més còmode d’agafar.

Volant utilitzat (DIN 950)

Aquest volant es situarà a la part de darrera del pinyó que anirà unit mitjançant un eix. Pel que respecte a la peça fixa amb un forat roscat, no sabem en quina posició posar-la, ja que volem que el llevataps final ocupi el mínim espai possible. És per això que hem d’estudiar les dues posicions possibles: una on es situï, en la posició de repòs, a l’extrem del cilindre roscat i l’altra que estigui a la meitat/part final de l’hèlix.

2n croquis del mecanisme

Croquis de diferents tipus de poms

35


PBL- Llevataps de paret

Per valorar les dues opcions

(croquis)

correctament, primer decidirem les mides que han de tenir les diferents peces del mecanisme

i

així

sabrem quina opció ens convé més.

Croquis de la posició de la peça roscada

Volem afegir un suport a la part inferior del llevataps que agafi el coll de l’ampolla de vi per així facilitar l’extracció del tap i assegurar-nos un resultat òptim. D’aquesta manera la persona que l’utilitzi tindrà les dues mans lliures i al enganxar l’ampolla en aquesta peça garantim que estigui ben posada i així l’extracció del tap sigui la correcta.

Peça subjectora de l’ampolla

36


PBL- Llevataps de paret Aquest suport estarà col·locat a una distància suficient per tal de que hi càpiga el tap extret, és a dir, quan l’hèlix pugi amb el tap, aquest toparà amb un topall que farà que el tap surti de l’hèlix i un cop extret del tot quedarà recolzat sobre la part superior de l’ampolla. És a dir, quan el tap surti del coll de l’ampolla, es dilatarà i quedarà lliure entre aquest i l’hèlix per així poder-lo agafar amb comoditat. Sabem que els taps del vins tenen una longitud estàndard de 49mm, tot i que n’hi ha des de 38 fins a 54 mm. Un cop sabem això deixarem un espai entre l’ampolla i l’hèlix d’uns 55mm, ja que la longitud màxima del tap és de 54. Per tal de que l’hèlix no foradi el suro quan l’extregui, com a màxim ha de tenir una longitud de 38mm, que és la mesura mínima que pot tenir el tap. Si contem que anteriorment hem deixat 55mm de distància entre l’ampolla i l’hèlix, i que la mida mínima del tap és de 38mm, l’hèlix haurà de baixar un total de 93mm. Si l’hèlix ha de baixar aquesta mesura, voldrà dir que el Croquis distàncies entre l’ampolla i el mecanisme

cilindre roscat haurà de tenir la mesura suficient per que vagi roscant tota l’estona en que l’hèlix baixa, és a

dir que el cilindre haurà de tenir una longitud de 93mm més el gruix de la peça amb el forat roscat. D’aquesta manera la biela també haurà de tenir una mida molt similar. Sabem que totes aquestes mesures són orientatives, ja que un cop fem el modelat veurem si el mecanisme funciona correctament o si necessita algun retoc i hem de modificar alguna mida, fet que és molt possible. Un cop ja tenim les mides orientatives de les peces, podem decidir quina de les dues opcions sobre a quina altura col·locar la peça roscada és millor.

37


PBL- Llevataps de paret Com que l’hèlix ha de baixar un total de 93mm, pensem que la millor opció és la de la segona imatge, d’aquesta manera el cilindre roscat ha de tenir unes dimensions més petites, ja que la distància de 93mm es repartiria entre la longitud del cilindre i la de l’hèlix. L’únic problema d’aquest muntatge és que el cilindre hauria d’encaixar cada vegada que baixés amb la peça guia del forat roscat. Aquest fet podria provocar que el cilindre no entrés bé en aquesta peça i no funcionés, és per això que al final ens decantem per la primera opció, on el cilindre no surt en cap moment de l’encaix de la peça guia i així ens assegurem que funcioni correctament. Ja decidides les mides aproximades de les peces, és hora de començar a modelar amb Solidworks. Durant el modelat han sorgit diferents problemes: •

Buscar la forma idònia de les peces per a que siguin realment mecanitzables.

Sincronització del modelat de les peces que han d’anar unides o que les cotes han de coincidir

Modelat de l’hèlix amb les mesures precises

Unions de les peces per a que no es desmunti

Intent de reducció de l’espai utilitzat

Un cop tenim les peces modelades, l’assemblatge fet i en correcte funcionament, és hora de pensar en l’aspecte exterior i la manera en que anirà el llevataps ancorat a la paret.

Croquis posició de la guia

38


PBL- Llevataps de paret Pel que respecte a les peces d’unió amb la paret, pensem que només poden anar les peces que són fixes, així com la peça guia amb el forat roscat o el pinyó. Aquesta última, hem de vigilar perquè l’ancoratge a la paret no ha d’interrompre el moviment de la biela. Per tal de que hi hagi un suport major per aguantar el mecanisme, dissenyem una peça guia més gran, de manera que aquesta peça continuï a la seva posició inicial però li augmentem el volum únicament exterior per així poder fer de suport a la paret i que el llevataps sigui més robust. Fem diversos croquis per veure quin disseny és l’idoni per al nostre producte, de manera que subjecti bé tot el mecanisme però que alhora no hi hagi excés de material.

Croquis de la peça roscada

Com que el mecanisme no és gaire petit, pensem que tindrà poc pes però considerable pel fet que l’aguanti només un ancoratge, per tant afegim dos peces que vagin de l’eix a la paret. Aquestes dues peces aniran agafades a la part de l’eix que es troba entre el pinyó i el volant.

Diferents croquis de l’ancoratge a la paret

39


PBL- Llevataps de paret Per afegir encara una major seguretat i que no hagin de suportar tant d’esforç, unim les dues peces afegides/modificades per la part de darrera, és a dir, la part que està en contacte amb la paret, i anirà ancorat a ella.

Croquis de l’ancoratge a la paret

Aspecte exterior Una vegada fet el mecanisme, ja coneixem les dimensions del llevataps i ja podem pensar en com serà el seu aspecte exterior. En general no es compliquen massa els grans fabricants d’aquest producte ja que dissenyen un tub que recobreix el mecanisme, tot i que és un disseny estilitzat i poc aparatós, sense tenir en compte la palanca, és el més comú i nosaltres el volem més original. És per això que ens hem plantejat diverses idees, com per exemple fer-lo divertit però elegant, fer-lo totalment original, que tingui alguna relació amb la seva funció, etc. Durant el camí hem tingut varies idees i, encara que ens ha costat, hem trobat el disseny final.

40


PBL- Llevataps de paret Inicialment pensàvem en objectes físics: • Una copa de vi • El tap de suro de l’ampolla • L’ampolla del vi girada • El barril on es guarda el vi Croquis d’una carcassa

Com que el llevataps pot estar situat de cara al públic, vam intentar buscar una forma que fos més original i tingués relació amb el lloc en està pensada anar. • Una icona d’un xef, ja que estaria en un bon restaurant • La combinació del vi i de la cuina • També pensàvem en utilitzar una forma que

simplement recobris el mecanisme, i per sobre es pogués encaixar una peça de goma amb una forma concreta, un gravat o el logotip del restaurant. D’aquesta manera el restaurant triaria la forma que volgués i fins i tot en podria tindre varies per intercanviar-les

Croquis de diferents carcasses inspirades en cuiners

Aquesta última idea ens agradava, tot i que no la veiem viable per diverses qüestions, així que vam canviar de direcció i buscar noves inspiracions. Com que el volant que acciona el mecanisme ens recorda al timó d’una vaixell, intentàvem relacionar l’obridor amb aquesta idea, però no ens sortia cap disseny que ens agradés. A partir d’aquí vam començar a buscar formes geomètriques i vam tenir la idea de fer un disseny a partir de mòduls geomètrics, més concretament, triangles. Aquests recobririen tota la carcassa de dalt a baix creant forats que deixessin veure el seu interior.

Imatges d’inspiració geomètrica

41


PBL- Llevataps de paret Un cop la idea estava creada, vam començar a fer croquis i evolucionant la idea. Primerament volíem fer els triangles molt petits, però vam pensar que perdríem el concepte de voler que es veiés el mecanisme interior, així que vam decidir fer-los més grans. El modelat en 3D ens agradava, però vam trobar un problema: no sabíem si això es podria conformar a la realitat sense encarir exageradament el preu del producte, per tant, vam decidir descartar la idea, tot i que ens agradava molt, no sabíem si era realista, i preferíem dissenyar una carcassa una mica menys arriscada. A continuació us mostrem els renderitzats del llevataps que hem descartat.

42


PBL- Llevataps de paret

43


PBL- Llevataps de paret DesprĂŠs de descartar la carcassa anterior, vam provar diferents tipus de carcasses que tot i que mostressin el mecanisme interior, no fossin dâ&#x20AC;&#x2122;una geometria tant complicada. Us mostrem diferents peces de SolidWorks descartades.

44


PBL- Llevataps de paret

Descripció gràfica de la proposta final Material

Funció

Acer

Peça que gira respecte l’eix –on hi està roscat- unit

inoxidable

al pom per l’altre extrem.

Pinyó

Nom

Imatge

A l’altra banda del pinyó té un sortint cilíndric on s’encaixa la biela. Acer

Vara unida al pinyó que transforma el seu

inoxidable

moviment rotatori en un moviment lineal amunt i avall. S’uneix al pinyó gràcies al sortint esmentat abans,

Biela

que disminueix el seu radi i així fa de topall perquè aquesta no es mogui lliurement al llarg del sortint. Per l’altra banda –de cara a l’exterior- hi ha una anella elàstica que frena que la biela es desprengui

Rosca

Acer

Element unit a la biela de forma que només es pot

inoxidable

moure en l’eix x* respecte un punt fix.

o similar

Es posa a pressió dins del suport de la bola. S’uneix a la biela mitjançant un passador que queda fixat pels extrems –per tal que no surtimitjançant anelles elàstiques.

suport bola

Articulació d’impacte –

Articulació d’impacte – Bola

del conjunt.

Polietilè

Gira lliurement en l’eix x (quedaria topat per la

d’alta

pròpia biela) i rota sobre sí mateixa respecte l’eix z.

densitat o

Per sota té un entrant ton s’encaixa la rosca i, per

similar

tal que aquesta quedi completament fixada a la peça, se li passa un passador elàstic que fa pressió en el sentit contrari.

Acer

Encaixada per dalt al suport de la bola, girarà

inoxidable

respecte l’eix z. Això és possible per acció del suport, que per dins està roscat i, per tant, obligarà a la rosca a girar seguint les guies del suport.

45


PBL- Llevataps de paret Acer

L’hèlix és l’element que entra en contacte amb el

inoxidable

tap de suro i, girant a la vegada que baixa, endinsant-se d’aquesta manera dins del tap. Quan seguim girant el pinyó i la biela puja –i, per tant, la

Hèlix

rosca i l’hèlix també- la peça seguirà girant en el mateix sentit però el desplaçament vertical serà cap amunt, enduent-se el tap amb ella. Aquesta està unida a la rosca gràcies al roscat M101 que té en l’extrem superior (hem fet un trepat a la

Pom ∅100 mm DIN 950

rosca a la part inferior). Acer

El pom és el que l’usuari agafarà i rotarà amb

inoxidable

intenció que el tap de suro surti de l’ampolla. Aquest va unit a l’eix -que per altra banda està roscat al pinyó- tal i com s’explica més endavant. De forma resumida, de cara a l’exterior es rosca una femella normalitzada, i per dins queda topat per les dimensions de l’eix.

Acer

Element que es forma per una peça vertical que

inoxidable

treu un braç amb un cilindre pel qual hi passa l’eix

o similar

(fixat per acció d’una anella elàstica).

Suport

A baix té un cilindre per on passa la rosca. Aquest per dins està roscat i això serveix de guia, descrivint així la direcció de rotació d’aquesta quan girem el volant cap a un cantó i cap a l’altre. A baix de tot té un cilindre obert que serveix de suport del coll de l’ampolla. El suport consta de 5 forats per a ser ancorat a la paret mitjançant cargols.

46


PBL- Llevataps de paret Fibra de

Per una banda, la carcassa té caràcter estètic,

carboni

doncs li hem donat una forma irregular i simulem

imitació

la textura de la fusta per fer el llevataps més

fusta o Carcassa

fusta

agradable a la vista. D’altra banda, aquesta es posa per tal de protegir l’usuari de danys (posar la mà al mecanisme, enganxar-se o altres). S’acobla passant els tacs doblegats per dins dels forats que té als extrems laterals.

Acer

L’eix és cilíndric però pateix algunes modificacions

inoxidable

de radis als extrems per fer de límit de les peces que hi van unides. Per exemple, per tal que no es mogui el volant al

Eix

llarg d’aquest, disminueix el seu radi fent així de topall (igual que passava amb la unió pinyó-biela), a més de tenir forat en el qual se li encaixa una

Xaveta DIN 6886

DIN 126 8675

Femella ISO

Volandera

xaveta per tal de fixar la peça. Estàndard:

L’hem posat entre la femella i el volant amb

acer

intenció d’assegurar que s’estrenyen bé i que no es

inoxidable

malmetin.

Estàndard:

Roscada a l’extrem de l’eix, impedeix que el volant

Bronze o

surti per molta força que se li faci (dins dels límits

similar

que s’entenen per normals).

Estàndard:

Peça rectangular amb extrems arrodonits que es

acer

col·loca a sobre del forat dissenyat a l’eix en forma

inoxidable

d’encaix, com es mostra a la figura. Aquesta peça força al pinyó a girar quan l’eix gira.

47


Anella elàstica DIN 471

PBL- Llevataps de paret Tenim 2 anelles elàstiques que es col·loquen als

inoxidable

extrems del passador que fa d’unió entre el suport de la bola i la biela. A part tenim 1 anella elàstica a l’eix, explicada anteriorment. També tenim una altra anella a l’eix que fa de topall

Casquet DIN 179

del suport. Plàstic,

Cilindre que es posa entre el sortint del pinyó i el

goma o

forat de la biela per evitar que aquestes gripin si

similar

arriben a altes temperatures (és poc probable, però val més contemplar-ho perquè és un error irreversible). Per tant, haurà de ser de diferent

Passador elàstic DIN 1481

material que aquests. Acer

Es col·loca a dins del forat del suport de la bola

inoxidable

passant pel forat que té l’encaix de la rosca. Així queden perfectament units, ja que aquest element té un tall i això provoca que la força que rep deguda a la pressió dins del forat, l’exerceix en sentit contrari.

Passador biela

Acer

Passa entre el forat de la bola i els dos forats de la

inoxidable

biela, i queda fixat per dues anelles elàstiques als extrems.

Esquerra i Dreta

Tac Doblegat

Acer

Acer

Aquestes peces s’encaixen al suport des de dalt i

inoxidable

deixen un sortint cap enfora on se li encaixarà també la carcassa, que té un forat a cada banda per encaixar-los.

*Eixos del SolidWorks:

48


#5

DISSENY FINAL Project Based on Learning

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Generaciรณ del prototipus virtual de la proposta

50


PBL- Llevataps de paret

51


PBL- Llevataps de paret

52


PBL- Llevataps de paret

53


PBL- Llevataps de paret

54


PBL- Llevataps de paret

55


PBL- Llevataps de paret

56


PLÃ&#x20AC;NOLS


#6

ESPECIFICACIONS I

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE Project Based on Learning

Enginyeria Grà fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Nom comercial, marca i logotip Brainstorming Per a escollir el nom de la marca hem fet una pluja d’idees entre alguns conceptes relacionats amb el món dels llevataps, els taps de suro i, en general, el vi. Per a fer això ha estat necessari fer un pas enrere en la historia i recordar l’origen d’aquest objecte. Recordant, doncs, que l’invent s’atribueix a les terres britàniques, l’idioma queda limitat a: -

Català i castellà, com a llengües maternes dels components del grup.

-

Anglès, en honor a les seves arrels.

En què es diferencia el nostre llevataps? El Branding és una part essencial a l’hora de crear un producte i posar-lo al mercat, ja que és el nom amb el que els possibles futurs consumidors el coneixeran i a la vegada el donaran a conèixer a més gent ampliant així la xarxa d’usuaris. És per això que cal fer una bona feina. El primer que hem pensat en fer ha estat descriure el nostre objecte, el llevataps, donant especial importància als atributs que el distingeixen de la resta actualment. Aquests son: -

Sistema de transmissió del moviment: pom roscat

-

Ocupa menys espai.

-

És visible el seu funcionament.

-

Modern, diferent.

-

Té accessoris.

A partir d’aquí, hem plantejat diversos disseny d’isotips, tocant també altres conceptes que igual no queden reflectits en la descripció anterior. Com dèiem anteriorment, hi ha idees que es troben de forma independent al funcionament del llevataps però que també tenen el seu pes, com pot ser l’origen geogràfic, històric, els materials, els models, entre d’altres. Així doncs, per a explicar de forma visual per on hem passat fins arribar al nom final de la marca, hem elaborat un diagrama en forma de cicle radial, mostrat en la pàgina següent.

58


PBL- Llevataps de paret

Wienke Hèlix

Bodega

Celler

Tub Tube

Bot Thomason Henshall

Bóta

Pom

Biela crank

Paret wall

Pinyó Sprocket

Vi wine

Red Color

Llevataps corkscrew

Suro cork

BlancW hite Visible

Surera Cork oak

Clar Clear Fusta wood

Sentir Feel

Vista Sight

Vinya Vine Ship Raïm

Odre

Recipients

Origen U.K.

Parts

Olor Smell

Gust Taste

Obert open

59


PBL- Llevataps de paret Els noms finalistes escollits han estat:

CORK

SURO

KROC

ORUS

CROK

BARK

CROLL

OAK

KROLL

VINUM

HELIX

VIN

POM

SKROLL

Un cop tenim els conceptes tots en la taula, decidim optar per la paraula CORK. Tanmateix, hem contemplat una altra opció: VIBOT, unió de vi i bot, noms en català i totalment relacionats amb el vi (no té cap sentit el nom si no es pensa com a dues paraules per separat, però tampoc el tenen la majoria de les marques). Afegir la paraula bot li aporta valor a la marca, ja que el llevataps està fet per fora d’un material que recorda a la fusta i els bots són de fusta.

Tipografia Per a escollir la tipografia, ens hem inspirat en marques d’estris de cuina com ara ganivets, olles i altres llevataps:

Ens adonem que totes les marques –independentment del logotip- utilitzen lletres sense Serif, rectes i clares. Basant-nos en aquests exemples ens fixem en tipografies com:

60


PBL- Llevataps de paret Idees i croquis En un principi les idees van estar més relacionades amb els tòpics d’Anglaterra, com ara els

Beefeaters, l’Stonehenge o inclús les ballarines, buscant paral·lelismes amb la forma de l’hèlix i del conjunt. Finalment, vista la distància que anàvem deixant entre el que volíem expressar i els missatges connotatius que poguessin aportar aquestes idees, vam voler anar a per alguna cosa més senzilla, intuïtiva i amb un disseny acord amb la forma del llevataps que havíem dissenyat. Va ser aleshores quan vam començar a fixar-nos en la forma de l’hèlix i ens vam adonar que realment suggeria dibuixos interessants.

61


PBL- Llevataps de paret Dissenys virtuals Amb ajuda del programa Adobe Illustrator CC, vam plantejar els segĂźents dissenys:

62


PBL- Llevataps de paret

Idea final Quin disseny hem triat Ens hem decantat pel primer disseny de tots, el que segueix les línies de l’hèlix i fa una pinzellada enmig, deixant una taca de color ataronjat que creiem que li dóna personalitat.

Nom de marca Hem optat finalment per la paraula VIBOT que, com hem comentat anteriorment, sorgeix de la unió dels termes “vi” i “bot”, dues paraules totalment relacionades amb el vi i escrites en català. Incorpora el mot “bot” que li afegeix valor al producte i a la marca, ja que el llevataps dissenyat utilitza un material exterior que recorda a la fusta i els bots són fets de fusta. A més a més, el nostre obridor té un volant pel qual s’acciona el mecanisme que recorda al timó d’un vaixell, i si ens remuntem segles abans, el vi era transportat per mercaders que viatjaven en naus fetes de fusta.

Tipografia Després de varis intents amb el programa d’edició, hem pensat que la tipografia AMGDT és la més adequada, ja que és discreta, prima i s’entén fàcilment. La idea seria gravar la paraula VIBOT a la fusta.

Gamma de colors La gamma de colors es resumeix en tons grisosos, negre i ataronjat: Color

R

G

B

196

196

196

139

138

138

157

157

156

112

111

111

29

29

27

224

91

28

63


PBL- Llevataps de paret

64


PBL- Llevataps de paret

Fitxa i dades tècniques Producte: Llevataps de paret Data: Maig de 2017 Creadors: Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente i Iris Royo 1.

Rendiment a. És relativament fàcil d’utilitzar, la edat del grup d’usuaris és l’edat adulta, ja que es tracta d’obrir ampolles de vi, i és una beguda alcohòlica. b. El producte resisteix un tracte durs. c.

El producte ha de ser utilitzat amb cautela.

d. Condicions d’ús (veure Entorn). 2. Entorn a. El producte funciona a un rang de temperatures d’entre -10ºC i 50ºC. b. El producte resisteix a la corrosió. c.

Es pot netejar fàcilment.

3. Temps de vida a. El producte pot durar molts anys amb un bon tracte, aproximadament 10. 4. Manteniment a. Els cargols, femelles, arandeles i pasadors compleixen la normativa anglesa. b. La substitució de components requereix un desmuntatge del producte. 5. Preu estimat del producte a. Es situa en una gamma de preus alta en comparació als seus competidors existents actualment en el mercat. 6. Competència

a. BOJ b. Rabbit 7.

Embalatge a. Haurà de ser suficient per a que el producte no es malmeti durant el seu transport. b. La capsa pot ser de làmines de fusta o cartró dens, cal que doni sensació de exclusivitat. c.

Serà fàcil de desembalar per l’usuari final.

d. És a prova d’aigua. e. El logotip i marca de l’empresa ha de ser clarament visible en la caixa i en l’embalatge.

65


PBL- Llevataps de paret 8. Enviament i transport a. Per al trasllat de les caixes s’utilitzaran contenidors normalitzats b. El transport podrà ser per mar i després per carretera o ferrocarril. 9. Mesures a. L’altura total no podrà superar els 50 cm. b. La longitud no sobrepassarà de 20 cm. c.

L’amplada total no superarà els 17 cm.

10. Pes a. El pes del producte no passarà de 5kg. 11. Estètica a. Els valors de la nostra marca seran clarament visibles i comprensibles. b. Es projectarà una imatge sòlida de l’empresa davant l’usuari. c.

Els acabats del producte hauran de ser els especificats pel fabricant.

12. Materials a. En la fabricació serà obligat l’ús de materials ja existents i normalitzats. b. Els materials escollits seran solidaris amb el medi ambient. c.

Tots els materials són no tòxics.

13. Abast de la vida del producte a. El producte podrà passar d’un usuari a un altre sense cap inconvenient. 14. Ergonomia a. El pom es col·locaran a una altura adequada per a l’usuari en el moment de la instal·lació. b. Els controls manuals no exigiran una força superior a la mitja. c.

Es veurà clarament el funcionament del producte.

15. Usuari a. Es preveu que serà una persona adulta (independentment del sexe). 16. Qualitat i fiabilitat a. El disseny d’aquest producte ha de seguir la normativa espanyola i europea. b. L’empresa ofereix una garantia de 3 anys. 17. Processos a. No hi ha cap restricció en quant a processos de fabricació. 18. Seguretat a. El producte compleix totes les normes de seguretat a nivell espanyol i europeu. 19. Restriccions empresarials

66


PBL- Llevataps de paret a. No existeixen restriccions de fabricació, pel qual no es preveu que hi hagi restriccions a nivell empresarial. b. Depenent del nivell de ventes, s’haurà d’incrementar o reduir el personal. 20. Restriccions del mercat a. El producte es comercialitzarà en aquells països on la religió majoritària permeti el consum d’alcohol. b. El producte es vendrà a majors de 16 anys. 21. Patents a. Es respectaran les patents indicades en l’apartat “Normativa i legislació bàsica” (pàgina 13). 22. Implicacions polítiques i socials a. El nom del producte es revisarà si es comercialitza a països de parla no anglesa per a detectar qualsevol mal interpretació. b. El logotip i color del producte variaran depenent dels gustos nacionals de cada país. c.

La fabricació s’ajustarà a les normes socials i ètiques de l’empresa.

23. Legal a. El producte compleix els procediments de responsabilitat de les empreses i la legislació al respecte. 24. Instal·lació a. El producte s’ha de muntar un cop desembalat a partir de les peces facilitades. b. Requereix de l’ús d’un trepant, per tant, la seva instal·lació haurà de ser produïda per una persona adulta. c.

Cal seguir les instruccions indicades a l’interior del paquet.

d. Per la substitució d’algunes peces cal seguir les instruccions indicades a l’interior del paquet. 25. Documentació a. El producte va acompanyat de la corresponent documentació completa sobre la seva instal·lació, ús i manteniment. 26. Eliminació a. El producte i les seves parts corresponents poden ser desmuntades en cas de voluntat d’eliminació o reciclat. b. Els components van corresponentment etiquetats a efectes de la eliminació o reciclat.

67


PBL- Llevataps de paret

68


#7

CONCLUSIONS Project Based on Learning

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret La realització del Project Based on Learnig ens ha cohesionat com a grup a l’hora d’idear solucions i encarar-nos als problemes que han sorgit al llarg del nostre projecte, posant en comú les propostes de cadascú de nosaltres i donant lloc així a un resultat final que creiem que reflecteix l’esforç i la dedicació emprats. Tot i que el llevataps és un element comú i freqüent a les nostres llars, la seva construcció no ens ha resultat tan fàcil com crèiem al principi. Això ens ha portat a dubtes, bloquejos mentals i divergències en alguns aspectes que no semblaven pas solucionables. Però a base de comunicar-nos i reflexionar, hem arribat al que ara és el nostre treball final. Inicialment, anàvem bastant perduts en el món dels llevataps. Això va suposar un petit obstacle que, després de vàries hores documentant-nos, veient vídeos i estudiant el propi objecte en primera persona -utilitzant els llevataps als que teníem accés- el vam anar solventant. Així doncs, un cop interioritzat el funcionament del mecanisme, vam poder evolucionar a un ritme superior i sense cometre aquells errors que ens feien fer passos enrere. Un dels principals objectius com a grup era aconseguir que el nostre producte fos únic i, per tant, havíem de trencar amb tot allò ja existent. És per aquest motiu que vam optar per dissenyar el mecanisme des de zero, sense utilitzar els mateixos recursos que els dels principals fabricants. La idea resultant ha estat satisfactòria, tot i que el procés de muntatge ha sigut força dur, donat que la gran majoria de peces van haver de ser modelades per nosaltres tenint en compte tant el seu funcionament com la seva prèvia producció. Això ha implicat conèixer més d’aprop la indústria d’elaboració de peces -tant de metall com de polímers- per a aconseguir resultats òptims a nivell de facilitat de realització, funcionament, baix cost i altres paràmetres com poc pes, comoditat per a l’usuari i evitar possibles errors a llarg termini, entre d’altres. Per aquest motiu, ens hem volgut assegurar que els materials s’adeqüin perfectament a la dinàmica de les peces. Justament per aquest motiu, vam haver de renunciar a algunes de les nostres propostes principals de disseny de l’aspecte exterior -concretament de la carcassa-, ja que la complexitat de la seva geometria feia molt dificultosa la seva producció, encarint a la vegada de forma indesitjada el producte. Tot i el resultat satisfactori que hem obtingut al llarg de la conclusió d’aquest treball, creiem que hi han aspectes millorables en quant a creació d’un producte nou. A causa de les complicacions que ens han anat sorgint i que ens han ocupat més temps del desitjat no hem pogut integrar en el disseny final millores que volíem incorporar des de l’inici, com per exemple afegir més funcionalitats al llevataps fent que sigui mòbil i que integri altres aparells necessaris

70


PBL- Llevataps de paret en el procés d’obertura d’una ampolla de vi. Tot i així, creiem que els objectius plantejats a l’inici del treball han estat assolits. El PBL, doncs, no només ens ha servit per a cooperar com a grup i endinsar-nos en el món de la indústria, sinó que també ens ha comportat a prendre una sèrie de decisions davant de situacions que -el dia que siguem enginyers- ens hi trobarem constantment.

71


#8

WEBGRAFIA

Project Based on Learning

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret Kit tècnic sobre taps de suro http://www.asecor.com/doc/kittecnico_es.pdf http://www.lariojana.com.ar/site/mundo-del-vino/novedades/el-sacacorchos-es-laherramienta-perfecta/

Tipus d’ampolles de vi http://www.escueladecatas.com/conoce-los-tamanos-y-formas-de-las-botellas-de-vino/

Història llevataps https://es.wikipedia.org/wiki/Sacacorchos http://www.comenge.com/blog/cultura-viticola/sacacorchos.html

Tipus de llevataps http://www.vinopack.es/10-sacacorchos-para-amantes-del-vino

Marques de llevataps http://www.rabbitwine.com/wine/corkscrews.html https://store.byboj.com/ http://www.pulltex.com/es/sacacorchos.html

Opinions llevataps https://www.amazon.es/BOJ-09927-Sacacorchos-profesionalenvejecido/dp/B00AMHIRLK/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1495734285&sr=85&keywords=sacacorchos+pared https://www.amazon.com/productreviews/B00AMHIRLK/ref=cm_cr_dp_syn_footer?k=BOJ%2009927%20%20Sacacorchos%20profesional%20de%20pared%20con%20soporte%20de%20madera% 2C%20color%20cobre%20envejecido&showViewpoints=1 https://www.amazon.es/BOJ-09924-Sacacorchos-profesionalniquel/dp/B003XE10Y0/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1495735260&sr=817&keywords=sacacorchos+pared

Normativa http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035357#.WR 1yO2iLTIU

73


PBL- Llevataps de paret http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035665#.WR 1w2GjyjIU http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035665#.WR 1w2GjyjIU https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001 http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048242#.WR 2s2GiLTIU

Explosionat BOJ http://www.sufersa.com/catalogo/menaje/sacacorchos/recambios-sacacorchos-pared-boj

Branding http://www.bluecaribu.com/14-consejos-para-elegir-el-nombre-de-tu-empresa/ http://www.villarrica.es/index.php/es/actualidad-2/23-joomlaplates https://es.wikipedia.org/wiki/Suberina https://es.wikipedia.org/wiki/Corcho https://ca.wikipedia.org/wiki/Odre https://ca.wikipedia.org/wiki/Porr%C3%B3 https://ca.wikipedia.org/wiki/Bot_(recipient) http://www.vinopack.es/los-12-paisajes-de-vinedos-mas-espectaculares-de-espana-y-portugal http://www.villarrica.es/index.php/es/actualidad-2/23-joomlaplates http://www.oiv.int/public/medias/5010/es-communiqu-depresse-octobre-2016.pdf

Catàleg pasador elàstic din 1481 Catàleg arandela elàstica din 471 Catàleg casquillo guia din 179

74


#9

ANNEXOS

Project Based on Learning

Enginyeria GrĂ fica Metodologia del Disseny

2n curs Maig de 2017


PBL- Llevataps de paret

Actes Acta núm.

1

Data

09-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Primer contacte amb el llevataps

Objectius del

-

Estudiar i entendre el funcionament del llevataps.

dia

-

Definir els requisits i les peces bàsiques d’aquest objecte.

-

Establir un pla d’organització de cara al futur (Diagrama de Gantt).

-

El llevataps ha de poder obrir taps d’ampolles:

El nostre llevataps

-

-

De vi negre

-

De vi blanc

-

Amb el suro deteriorat perquè són antics i, per tant, cars.

Hèlixs intercanviables de forma ràpida i sense haver de desenroscar-les i amb protecció que eviti accidents amb les hèlix.

-

Intentar que a més de funcional, sigui decoratiu - disseny innovador.

-

Afegir un tallacàpsules (cortacapsulas) i obridor de cerveses - accessoris.

-

Intentar variar el disseny de la palanca: intercanviar la palanca per una roda (que tingui un pas molt gran), transformant aquest moviment circular en moviment lineal de la hèlix

-

Que l’ampolla es mantingui vertical i anclada al llevataps pel coll.

-

Poder tornar a tapar una ampolla que no estigui acabada.

-

Que el tap quedi separat de la hèlix i no haver-lo de desenroscar nosaltres - comoditat.

-

Llevataps més sortit de la paret o de cantonada

Objectius

-

Objectius resolts amb èxit.

Assolits

-

Brainstorming exitós.

-

Contacte amb primeres marques.

-

Visualització de vídeos explicatius del funcionament dels diferents tipus de llevataps.

-

Estudi dels sistemes de palanques existents i quin esforç mecànic requereixen.

Idees descartades

Hem agafat diferents models de llevataps i hem tingut un primer contacte en persona amb aquest, per tal de poder entendre a nivell visual el seu mecanisme. Objectius

-

Decidir quin tipus de sistema de palanques farem servir d’entre tots els estudiats.

Pendents

-

Definir la forma final del nostre llevataps (rectangular, rodó...).

-

Establir premisses: -

Quins elements són imprescindibles?

76


PBL- Llevataps de paret

Conclusions

-

De quins elements prescendirem?

-

A quin tipus de consumidors està dirigit?

-

Quins elements garanteixen millor la seguretat del seu funcionament?

-

Quins elements satisfan més les necessitats dels usuaris?

-

Quins elements suposaran més complicitat i, probablement, més cost?

Una vegada ens hem endinsat en el món d’aquest objecte tan comú com és el llevataps -ja sigui de paret o portàtil- hem pogut comprovar que, no només són aparentment molt diferent entre ells, sinó que existeixen més d’una forma d’aconseguir el moviment desitjat de rotació de l`hèlix en el mínim esforç possible. A partir dels vídeos i altres fonts d’informació, hem pogut establir els primers requisits que ha de complir el nostre objecte, i ja es veurà més endavant si se’n poden afegir d’altres.

77


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

2

Data

16-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Estudi dels sistemes de transmissió del moviment

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Decidir quin tipus de sistema de palanques farem servir d’entre tots els estudiats.

-

Definir la forma final del nostre llevataps (rectangular, rodó...).

-

Establir premisses: -

Quins elements són imprescindibles?

-

De quins elements prescendirem?

-

A quin tipus de consumidors està dirigit?

-

Quins elements garanteixen millor la seguretat del seu funcionament?

-

Quins elements satisfan més les necessitats dels usuaris?

-

Quins elements suposaran més complicitat i, probablement, més cost?

Objectius nous:

El nostre

-

llevataps

Idees descartades

-

Croquissar, estudiar i modelar el sistema de palanques escollit.

-

Proposar diversos models de carcassa exterior del llevataps.

-

Comprovar que les premisses es compleixen.

Ha de ser multiusos: -

Tallacàpsules

-

Obrir vi blanc

-

Obrir vi negre

-

Obrir ampolles antigues

-

Tapar ampolles

-

Ha de ser segur, és a dir, estar protegit.

-

Ha d’ocupar poc espai.

-

Ha de ser fàcil d’utilitzar.

-

Requereixi poc esforç.

-

Sistemes complicats d’engranatges que podrien ser útils però elevarien la possibilitat d’errors de mecanismes.

78


PBL- Llevataps de paret Objectius

-

Seleccionar d’entre tots els sistemes mecànics de transmissió de moviment els més funcionals a la vegada que senzills, doncs no volem que el nostre llevataps -que se

Assolits

suposa que és un objecte prou simple- es converteixi en un element complex de fabricar i muntar. -

Prioritzar el funcionament òptim i fàcil abans que el cost o altres paràmetres esmentats a les premisses.

Objectius

-

Escollir el mecanisme.

Pendents

-

Establir les mides essencials per al futur modelat (mides de les ampolles i dels taps, de la hèlix, de la rosca, etc.).

Conclusions

Decidir la forma de la carcassa.

Ha estat necessari que planifiquèssim bé la cronologia del nostre projecte, doncs no podem començar una casa per la teulada. És per això que, una vegada documentats sobre els llevataps i els diversos funcionaments existents, hem decidit focalitzar-nos en com serà el nostre i què necessitarem saber per a poder-lo fer. Per tant, ens farà falta conèixer les mides estàndards invariables del nostre objecte.

79


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

3

Data

17-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Modelat del mecanisme

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Escollir el mecanisme.

-

Establir les mides essencials per al futur modelat (mides de les ampolles i dels taps, de la hèlix, de la rosca, etc.).

-

Decidir la forma de la carcassa.

Objectius nous: -

Començar a modelar el mecanisme en funció de les mides trobades.

-

Buscar les peces normalitzades necessàries per al modelat.

-

Realitzar l’assamblatge del conjunts (només del mecanisme) i comprovar que es realitza correctament el moviment.

El nostre

-

és el gir que faria l’usuari amb la mà- aconseguim un moviment linial vertical.

llevataps

Idees

-

Ens oblidem dels sistemes que siguin amb cremalleres o palanques, ja que ocupen molt espai i creiem que aquest es pot reduir fent ús d’un altre mecanisme.

descartades Objectius

Es basa en un sistema biela-manovella: a partir d’un moviment prèviament circular -que

Dels dos possibles models de transmissió de moviment:

Assolits -

Manovella que va i torna en un quart de volta (esquema).

80


PBL- Llevataps de paret -

Sistema biela- manovella- èmbol que puja i baixa en una volta sencera .

Ens decantem pel de volta sencera perquè creiem que pot ser més agradable per l’usuari que no pas haver de fer mitja volta cap a una banda i mitja més cap a l’altra -això sense considerar que de la nostra manera funciona en ambdós sentits (horari i antihorari) mentre que de l’altra no-. Hem entès com es transmet el moviment d’hèlix de desplaçament vertical recte a rotatori. -

Descobriment de l’articulació d’impacte: Implementació d’aquesta peça per a adaptar el sistema biela-manovella-èmbol al nostre producte, doncs amb el mecanisme primer s’efectua la transmissió de moviment transversal, però la rosca no gira. Unint la peça a la manivela i a l’èmbol com es mostra en els croquis, podrem aconseguir el moviment desitjat.

Objectius

-

Estudiar es diferents mides d’hèlixs existents i escollir les convenients per a cada tipus de vi.

Pendents -

Decidir si volem que el moviment sigui amb un pom o una manovella.

-

Comprovar, mitjaçant l’assamblatg,e que el conjunt de peces encaixen i responen a les operacions degudament.

Conclusions

De moment, no ens hem plantejat establir rols de grup ni dividir-nos la feina, ja que estem en una fase del treball que encara podem treballar tots el mateix. Una vegada estiguin prefixats els paràmetres bàsics, podrem començar a fer cadascú una part de la feina.

81


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

4

Data

18-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Engranatges i taps

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Estudiar es diferents mides d’hèlixs existents i escollir les convenients per a cada tipus de vi.

-

Decidir si volem que el moviment sigui amb un pom o una manovella.

-

Comprovar, mitjaçant l’assamblatg,e que el conjunt de peces encaixen i responen a les operacions degudament.

Objectius nous: El nostre

-

Decidir com incorporarem les dues hèlixs principals en un mateix cos.

-

Ha de poder obrir tot tipus de taps, ja siguin de suro, de silicona, d’aglomerat, etc.

llevataps Idees

Ens oblidem de la possibilitat que el llevataps es pugui girar en per a tenir dues posicions i,

descartades

per tant, incorpori les dues hèlixs (per a taps de suro i per a taps de silicona) , doncs és més senzill que aquestes siguin intercanviables mitjançant una peça que les encaixi.

Objectius

-

Distribució de la feina i la cerca d’informació.

Assolits

-

Consolidació dels conceptes relatius al mecanisme utilitzat per al llevataps.

-

Establiment del funcionament final.

Hem acudit a un celler que ens ha proporcionat informació sobre els tipus de taps existents i l’espiral utilitzada per a la seva òptima extracció. Objectius

-

Croquis pendents d’avaluació per part dels professors del projecte.

Pendents

-

Forma externa del llevataps - carcassa.

-

Acabar l’estudi de l’objecte.

-

Redactar i esquematitzar les tècniques utilitzades per al nou disseny de producte.

-

Convertir els croquis en dissenys 3d per al seu futur renderitzat.

Conclusions

Després de parlar amb els docents del projecte, hem arribat a la conclusió que no és necessari que el nostre llevataps incorpori les dues hèlixs a la vegada sinò que, com s’ha explicat prèviament, senzillament permeti intercanviar una per l’altra quan sigui necessari. Ens ha aparegut una nova proposta: fer elements modulars que es puguin posar i treure com si de complements es tractés- i així donar-li la possibilitat de ser utilizat per separat, per exemple, davant dels comensals.

82


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

5

Data

22-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Propostes de millora del nostre producte

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Croquis pendents d’avaluació per part dels professors del projecte.

-

Forma externa del llevataps - carcassa.

-

Acabar l’estudi de l’objecte.

-

Redactar i esquematitzar les tècniques utilitzades per al nou disseny de producte.

-

Convertir els croquis en dissenys 3d per al seu futur renderitzat.

Objectius nous:

El nostre

-

Acabar l’estudi de l’objecte.

-

Redactar i esquematitzar les tècniques utilitzades per al nou disseny de producte.

-

Convertir el disseny final en models 3d per al seu futur renderitzat.

-

Ha de seguir la filosofia del disseny democràtic:

llevataps

Idees descartades

-

Preu reduït

-

Disseny

-

Funcionalitat

-

Qualitat

-

Sostenibilitat

-

L’hèlix ha de ser intercanviable segons el tipus d’ampolla de vi a obrir.

-

Els seus accessoris han de poder-se treure per a ser utilitzats en qualsevol lloc.

-

Veiem que no cal que el nostre sistema biela-manovella-èmbol requereixi aquests tres elements: ens oblidem d’una de les articulacions i ho convertim en un pistó unit directament a una biela que es mou dins d’una guia, com passa, per exmple, amb els sistemes de pistó i biela.

83


PBL- Llevataps de paret

Objectius

-

Disseny final del mecanisme i modelat de cada una de les peces.

Assolits

-

Especejament del nostre llevataps i nomenament de cada una de les parts.

-

Estipulació de la mida de l’hèlix.

Objectius

-

Unir les peces mitjançant un assemblatge i fent ús de les normalitzades necessàries.

Pendents

-

Realització dels plànols de cada una de les peces utilitzades

Conclusions

Després de treballar, estudiar i consultar documents i docents, hem arribat a la conclusió que el sistema emprat per a transmetre el moviment es pot reduir a tan sols -sense tenir en compte elements d’unió i anclatge- tres elements principals: el pistó, la biela i la guia.

84


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

6

Data

23-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Modelat de les peces i assemblatge

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Unir les peces mitjançant un assamblatge i fent ús de les normalitzades necessàries.

-

Realització dels plànols de cada una de les peces utilitzades

Objectius nous: -

Fent ús del catàleg (Epidor o similar) comprovar que estem prenent bé les mides i que les peces s’estan assemblant correctament.

El nostre

-

Es basa amb un sistema similar al d’un pistó - biela.

llevataps

-

Consta de peces normalitzades per a fer les unions i ancoratges.

-

Per a que la rosca giri necessita una articulació universal.

-

Té una hèlix que es pot canviar en cas que necessitem una altra.

-

La rosca té un encaix per a la hèlix.

-

Fem servir un pom roscat rodó (un volant com el de la primera imatge) i no pas un amb

Idees

formes com el de les imatges de la dreta, ja que pot ser incòmode d’utilitzar.

descartades

Objectius

-

Especejament del nostre llevataps i nomenament de cada una de les parts.

Assolits

Hem tingut molta feina a l’hora de trobar peces específiques normalitzades ja construides (TraceParts), així que en la majoria de casos hem partit de diversos catàlegs per a conèixer les mides i modelar-les nosaltres des del principi.

Objectius

-

Realitzar l’assemblatge conjuntament amb la carcassa per al seu futur renderitzat.

Pendents

-

Acabar plànols de cada component i plànol de conjunt.

-

Pensar el nom de la marca.

Conclusions

Entrem cada cop més en contacte amb la indústria de peces en cadena, i ens adonem que no podem dissenyar-ne de molt complexes perquè dificulten molt la seva fabricació. Per això ens hauria agradat utilitzar el màxim nombre de peces normalitzades possibles, però no ha pogut ser degut a les característiques i les dimensions del nostre llevataps.

85


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

7

Data

24-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Assemblatge final

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Realitzar l’assemblatge conjuntament amb la carcassa per al seu futur renderitzat.

-

Acabar plànols de cada component i plànol de conjunt.

-

Pensar el nom de la marca.

Objectius nous: -

Modelar la forma de la carcassa exterior.

-

Tornem a una idea del principi: ens plantegem quina serà la manera de fer que el llevataps sigui portàtil i vagi col·locat en una base que es pugui ancorar fàcilment a qualsevol paret.

-

Plantegem dues alternatives de situació del pom roscat: -

Al mig/davant de l’objecte, i per tant has de girar la mà cap a la dreta o l’esquerra, perpendicular a l’eix z i d’acord amb l’eix xy.

-

Al costat, perpendicular a l’eix x, i per tant giraràs la mà d’acord amb l’eix yz.

El nostre

-

Ha de ser de paret a la vegada que portàtil.

llevataps

-

Ha de garantir seguretat.

-

No requereix massa esforç, gràcies a la col·locació del pom roscat i del pas de la rosca que mou l’hèlix.

Idees

-

Descartem que el pom roscat vagi a una banda: això comportaria que hi hagués molta separació entre l’objecte i la pared i, per tant, ocuparia molt més espai del realment

descartades

necessari. Objectius

-

Creació de les peces necessàries per a fer l’assamblatge.

Assolits

-

Hem aconseguit trobar i entendre les relacions de posició requerides per tal que el mecanisme del nostre llevataps sigui el correcte.

-

Hem dissenyat diferents models de carcassa exterior visible, amb intenció que aquesta sigui moderna a la vegada que creativa i funcional.

Objectius

-

Modelar i acoblar la carcassa dissenyada al mecanisme i renderitzar-la.

Pendents

-

Escollir el nom de la marca.

86


PBL- Llevataps de paret Conclusions

Després de la visita al celler, ens vam adonar que l’essència del vi és, en part, tot el procés d’obrir-lo i, d’alguna manera, entrar en contacte amb ell. Vist això, pensem que hi ha alguns llevataps de paret que cobreixen i tapen tant el seu mecanisme que fan que perdi la identitat o gràcia. D’alguna manera, doncs, hem volgut apropar-nos de nou al món de l’enologia i hem optat per fer la carcassa oberta -però protegida- per tal que es pugui contemplar com és obert el vi abans de ser servit.

87


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

8

Data

25-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Reestructuració d’idees

Objectius del

Objectius pendents de la sessió anterior:

dia

-

Modelar i acoblar la carcassa dissenyada al mecanisme i renderitzar-la.

-

Escollir el nom de la marca.

Objectius nous: -

Passar la memòria al seu format final i començar a redactar aquells apartats que encara no estan explicats.

El nostre

-

Decidir de nou quina serà la forma de la carcassa.

-

Ha de tenir una carcassa:

llevataps

Idees

-

-

Que faci visible el seu funcionament.

-

Segura.

-

Fàcil de posar i treure.

-

Senzill de fabricar en una indústria.

Descartem la possibilitat que sigui portàtil, doncs segut als resultats obtinguts a l’enquesta i a la descripció de l’objecte en si, no li veiem sentit.

descartades -

Ens oblidem d’una carcassa basada en un disseny complicat, ja que a l’hora de fabricarla en sèrie resulta molt complicat i costós - no surt a compte.

Objectius

-

Hem dissenyat nous models de carcassa exterior visible, amb intenció que aquesta sigui moderna a la vegada que creativa i funcional.

Assolits -

Hem plantejat diverses idees sobre com es munta l’objecte (mecanisme i carcassa).

-

Hem considerat les formes d’ancoratge a la paret existents.

Objectius

-

Realitzar la nova carcassa amb SolidWorks i assemblar-la al conjunt.

Pendents

-

Fer el croquis de la carcassa final.

-

Dissenyar el sistema d’ancoratge a la paret.

-

Comprovar que realment el llevataps queda ben suportat.

-

Decidir i explicar el procés de muntatge.

Conclusions

Tal i com s’ha explicat anteriorment, renunciem a les formes complexes encara que ens agradin molt les imatges fotorrealístiques, ja que no ens hem d’oblidar que nosaltres pretenem fer un objecte de disseny però sense deixar de banda ni la funcionalitat ni el preu, i fer-la tan complicada suposaria un import econòmic bastant elevat.

88


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

9

Data

26-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

La nova carcassa exterior

Objectius del

Objectius de la sessió anterior:

dia

-

Realitzar la nova carcassa amb SolidWorks i assemblar-la al conjunt.

-

Fer el croquis de la carcassa final.

-

Dissenyar el sistema d’ancoratge a la paret.

-

Comprovar que realment el llevataps queda ben suportat.

-

Decidir i explicar el procés de muntatge.

El nostre

-

Ha de ser fàcil de realitzar en una fàbrica.

llevataps

-

Ha de ser poc costós.

-

Ha de quedar ben ancorat a la paret.

Idees

Ens oblidem de tots els croquis de carcasses realitzats anteriorment i en dissenyem una de

descartades

nova.

Objectius

Després de parlar amb els professors d’Enginyeria Gràfica, hem modificat algunes peces que,

Assolits

per la seva complexitat estructural, haurien estat difícils de modelar si de peces reals es tractés (el mateix que passava amb la carcassa): -

Hem substituït els passadors d’aletes -que la seva funció és bloquejar qualsevol mena de moviment- per anelles elàstiques, casquets i passadors.

-

Hem modificat l’articulació universal: funcionava però era impossible de realitzar en una indústria.

Objectius

-

Canviar el disseny del pinyó, doncs per les idees que tenim de disseny de la carcassa desentona bastant.

Pendents -

Decidir els materials emprats en cada una de les peces realitzades.

-

Acabar els plànols de les peces i del conjunt.

-

Finalitzar la memòria.

-

Una cop estigui acabada la memòria, podrem unir el Diagrama de Gantti veure si hem complert amb el nostre organigrama.

Conclusions

A mida que hem anat avançant en el treball ens han anat sortint complicacions -especialment pel que fa al modelat de les peces-, doncs no teníem en compte que el nostre projecte, tot i ser virtual, està pensat de cara a la seva fabricació, i això implica que cada component està fet amb motlles o altres sistemes que agraeixen la seva simplicitat.

89


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

10

Data

29-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Model final

Objectius del

Objectius de la sessió anterior:

dia

-

Canviar el disseny del pinyó, doncs per les idees que tenim de disseny de la carcassa desentona bastant.

-

Decidir els materials emprats en cada una de les peces realitzades.

-

Acabar els plànols de les peces i del conjunt.

-

Finalitzar la memòria.

-

Una cop estigui acabada la memòria, podrem unir el Diagrama de Gantti veure si hem complert amb el nostre organigrama.

Objectius nous: -

Separar la carcassa del suport de l’ampolla i de la resta del mecanisme.

El nostre

-

Ha d’incorporar accessoris portàtils.

llevataps

-

Ha de tenir una carcassa segura però fàcil de separar i canviar.

Idees

Descartem que la carcassa formi part de la base i la convertim en un element

descartades

completament apart del mecanisme.

Objectius

-

Disseny d’una nova carcassa que s’acobla al mecanisme amb la funció de protegir i decorar.

Assolits Objectius

-

Unir el suport de l’ampolla al mecanisme.

Pendents

-

Dissenyar els accessoris a part.

-

Plànols de la nova carcassa i dels accessoris.

-

Finalització de la memòria.

Conclusions

Hem decidit que la carcassa, al ser un element completament diferent al mecanisme i probablement estarà fet d’un altre material, anirà a part d’aquest i els dos s’acbolaràn a la paret amb cargols o amb algun altre tipus de peça d’unió. Això permetrà que, en cas que es faci malbé o es vulgui canviar de color per motius estètics, sigui fàcil i econòmic fer-ho; de la mateixa manera que si s’espatlla alguna peça del mecanisme del llevataps, no resulti impossible treure’n la carcassa per arreglar-lo.

90


PBL- Llevataps de paret Acta núm.

11

Data

30-05-2017

Presents

Marina Albacar, Christyan Morante, Sara Puente, Iris Royo

Títol

Branding

Objectius del

Objectius de la sessió anterior:

dia

Unir el suport de l’ampolla al mecanisme.

Dissenyar els accessoris a part.

Plànols de la nova carcassa i dels accessoris.

Finalització de la memòria.

Objectius nous: •

Dissenyar el nom de la marca.

El nostre

Ha de tenir el nom de marca visible.

llevataps

Tindrà accessoris que es puguin separar del cos.

Idees

Ens oblidem de moltíssims dissenys de noms de marques i logotips que siguin llargs, molt

descartades

detallats, complicats de fer i/o entendre, difícils de pronunciar, etc.

Objectius

Acabem la nova carcassa incorporant un espai per a posar els taps un cop trets.

Assolits

Afegim la possibilitat de penjar el tallacàpsules en un costat del llevataps.

Dissenyem el mode d’ancoratge a la paret.

Busquem un nom senzill, fàcil de recordar i intuïtiu.

Objectius

Acabar de decidir el nom de marca.

Pendents

Imatges fotorrealístiques i explicació i plànols dels nous components.

Conclusions

Escollir el nom de marca d’un producte no és fàcil, doncs has de buscar-ne un d’adient per tal que es pugui promoure fàcilment entre els futurs consumidor sense donar lloc a confusió. Això pot ser una feina feixuga, però després de fer molts croquis, moltes proves en diversos idiomes i utilitzant varis mètodes, hem aconseguit arribar a vàries idees suggerents que poden acabar esdevenint el nom final de la marca del nostre llevataps de paret.

Plataformes

Shopify: https://es.shopify.com/

d’ajuda

Wordoid: http://wordoid.com/ Dot-o-mator: https://www.dotomator.com/ Ucraft logo maker: https://www.ucraft.com/free-logo-maker Logoshi: https://www.logoshi.com/logo-maker Tailor Brands: https://studio.tailorbrands.com

91


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

18/05/2017 12:54:28 Domèstic

Ales

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Poc esforç requerit, Rapidesa No

No

Si es refereix a un llevataps de paret, no el compraria perq

18/05/2017 12:54:50 No l'he utilitzat mai ni sé com Alesfunciona

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Preu

Sempre es necessari tenir-ne un per si de cas, a més és m

18/05/2017 12:55:23 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No l'hePreu, utilitzat Pocperò esforç sé requerit com Sífunciona

Per què son útils.

18/05/2017 12:55:52 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Preu, NoQualitat l'he utilitzat (material, però sé marca) com Sífunciona

Per obrir ampolles de vi

18/05/2017 12:55:55 Domèstic

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Preu

No

Complicat

18/05/2017 12:56:44 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Preu, Qualitat (material, Sí marca)

Van molt bé

18/05/2017 12:56:53 Domèstic

Poc esforç requerit

Preu

No

És un aparell necessari

18/05/2017 12:57:08 No l'he utilitzat mai ni sé com Alesfunciona

Dimensions reduïdes, Preu, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Rapidesa

No

Pot ser

Es bo tenir un per casa

18/05/2017 12:57:17 Domèstic

Facilitat d'ús

Poc esforç requerit, Rapidesa No

No

Per que no el trobu necesari, no obro tantes empolles per c

18/05/2017 12:57:24 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Rapidesa

Dimensions reduïdes, PocNo esforç l'he requerit utilitzat però sé com Sífunciona

Por si compro una botella de vino y tengo que abrirla

18/05/2017 12:59:02 Domèstic

Elèctric

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuNo

Perque funciona molt be

18/05/2017 12:59:09 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

No

Pot ser

No se com funciona, per tant no tinc clar si el compraria o n

18/05/2017 12:59:15 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Perque no l'utilitzaria

18/05/2017 13:01:03 Domèstic

Paret

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuSí

Facilitat d'ús

18/05/2017 13:01:05 Domèstic

Paret

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuSí

Facilitat d'ús

18/05/2017 13:01:51 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Rapidesa

Ja ja ja vaya show

18/05/2017 13:02:09 Domèstic

Palanca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

No em sembla molt pràctic

18/05/2017 13:02:25 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit Sí

Mes fàcil

18/05/2017 13:04:20 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

Sigueme en instagram

18/05/2017 13:04:51 No l'utilitzo però sé com funciona Paret

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu

Cunde

18/05/2017 13:05:36 No l'utilitzo però sé com funciona En forma de T

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

No m agrada cap beguda que va tapada amb tap de suro

18/05/2017 13:05:42 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Mes llargària de l espiral Sí

No

No cal, ocupa un lloc a la cuina

18/05/2017 13:06:53 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca)

Pot ser

Si fos més pràctic que el de forma de T

18/05/2017 13:07:25 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Seguretat

Pot ser

No tinc taps que llevar

18/05/2017 13:08:12 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Ocupa massa espai

18/05/2017 13:08:30 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

No

Pq crec q és necessari

18/05/2017 13:09:27 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), Rapidesa

Perquè en certs moments el necessitem. Pot arribar a ser i

18/05/2017 13:09:34 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PocNo esforç requerit, Rapidesa No

Perquè no soc consumidor de vi habitualment i crec que es

18/05/2017 13:10:31 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocNo esforç requerit

Espai

18/05/2017 13:11:10 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), Poc esforç requerit Sí

-

18/05/2017 13:12:02 Professional

Dos temps

Dimensions reduïdes, Preu, Salvavidas de fiesta

Qualitat (material, marca) No

Cuantos mas, mejor

18/05/2017 13:12:29 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Sí Rapidesa

Pot ser

Clar, s'han d'obrir les botelles de vi!

18/05/2017 13:12:49 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Poc esforç requerit

No

No

Perquè m'ocuparia un lloc a la paret i agrada més obrir les

18/05/2017 13:14:11 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

Estic conforme amb el llevataps que tinc.

18/05/2017 13:14:14 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Qualitat (material, marca) Pot ser

Por probar

18/05/2017 13:14:35 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Rapidesa

No l'utilitzo prou per fer l'instalacio

18/05/2017 13:14:38 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu

Poc esforç requerit, Rapidesa Sí

Perque és fàcil d'utilitzar

18/05/2017 13:15:45 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

Per obrir una botella de vi quan faci falta.

18/05/2017 13:18:13 Domèstic

Ales

És el que tinc a casa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

No sé exactament com funciona, però si és fàcil i còmode s

18/05/2017 13:18:26 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Poc esforç requerit

No

No

No obro ampolles al meu ús domèstic.

18/05/2017 13:19:13 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Poc esforç requerit

Poc esforç requerit

No

No

Nose

18/05/2017 13:22:21 Domèstic

Ales

Qualitat (material, marca...)

Facilitat d'ús

No

Me parecen muy utiles

18/05/2017 13:23:46 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús

Fiabilitat

No

Pot ser

Si s' acoplés a la meva consideració de producte útil i a la v

18/05/2017 13:24:34 Domèstic

Ales

Preu, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions No l'he utilitzat reduïdes, peròPreu, sé com Qualitat Pot funciona ser (material, marca), Poc No se esforç requerit, Rapidesa

18/05/2017 13:26:06 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu

Dimensions reduïdes

18/05/2017 13:26:41 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, No l'he utilitzat Poc esforç però sé requerit com Nofunciona

Pel poc us que faig ,es tenir algo penjat que me pot molest

18/05/2017 13:27:10 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu, Qualitat (material, marca...)

Rapidesa

No

Pot ser

Pot ser perquè no sé exactament en què consisteix.

18/05/2017 13:27:12 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes

Fiabilitat, Preu

No

No

No es util

18/05/2017 13:28:06 Domèstic

Altres

Facilitat d'ús

Poc esforç requerit

No

No

Compro el de sempre perquè tenir tradicions és bo i això d

18/05/2017 13:29:34 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocNo esforç requerit

Dos temps Palanca Ales

No

No

No

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona No

No

No

No sé quin es!

ok Sí


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

18/05/2017 13:30:03 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Poc esforç requerit

18/05/2017 13:31:29 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, No Poc esforç requerit, No Rapidesa

Con el normal ya me apaño

18/05/2017 13:32:00 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes No l'he utilitzat però sé com Pot funciona ser

És útil.

18/05/2017 13:32:34 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No l'he utilitzat però sé com Sífunciona

perque son tope xulos

18/05/2017 13:33:19 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Preu

Pot ser

Si l'utilitzes molt potser si

18/05/2017 13:33:41 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Rapidesa

No

Son molt aparatosos i no sempre funcionen correctament

18/05/2017 13:34:17 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, No Poc esforç requerit Pot ser

No l'utilitzaria.

18/05/2017 13:37:06 No l'utilitzo però sé com funciona En forma de T

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes, Qualitat No (material, marca), Rapidesa No

Estic bé amb el tipus de llevataps que tinc.

18/05/2017 13:38:09 Professional

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

depenent de lo facil que sigui fer-lo servir i la rapidesa

18/05/2017 13:39:30 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa No

No

Perque no prenc vi sobint i no l'utilitzaria

18/05/2017 13:41:27 Domèstic

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Qualitat (material, marca...)

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes No

No

Et limita un lloc per obrir l'ampolla.

18/05/2017 13:43:07 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Fiabilitat, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

S'hauria de probar

18/05/2017 13:43:47 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

Falta d'espai

18/05/2017 13:48:05 Domèstic

Altres

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Preu, Poc esforçSí requerit

Pot ser

Es una mica gros per tindrel a casa!!!

18/05/2017 13:50:29 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

No

Pot ser

Perque no ocupa espai i és útil (sempre saps on està)

18/05/2017 13:52:01 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Per al poc que l'utilitzo no em val la pena tenir-lo enganxat

18/05/2017 13:52:13 Domèstic

Elèctric

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Sí Poc esforç requerit No

No me gustar tener cosas a la vista

18/05/2017 13:53:03 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

Pot ser

Si es útil i ocupa poc, per què no?

18/05/2017 13:54:51 Domèstic

Ales

Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Me gusta mas los otros

18/05/2017 13:57:17 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

No sé que és

18/05/2017 13:59:52 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No l'he utilitzat Rapidesa però sé com Pot funciona ser

Si esta be de preu, si...

18/05/2017 14:07:20 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat

Preu

No

Pel preu

18/05/2017 14:10:01 Domèstic

Rosca

Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

Ok

18/05/2017 14:11:31 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Poc esforç requerit, Rapidesa No

No

Crec que un llevataps de paret es per llocs de molt us

18/05/2017 14:11:54 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), Rapidesa

Pot ser

No estic informat sobre el producte

18/05/2017 14:12:08 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Poc esforç requerit

18/05/2017 14:12:18 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca)

Pot ser

És més segur i amb menys esforç

18/05/2017 14:16:06 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Qualitat (material, marca...)

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Sí Rapidesa

No

No bec vi

18/05/2017 14:22:19 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat

Preu

Per posar-lo al celler

18/05/2017 14:26:02 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Fiabilitat, Preu, Rapidesa No

Pot ser

Perquè no se quin és

18/05/2017 14:26:15 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Preu, Rapidesa No

No

No solem obrir moltes botelles

18/05/2017 14:26:56 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Fiabilitat

No

No

No el conec i el d'ales em funcona be

18/05/2017 14:26:56 Professional

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

es bien ya

No

en un bar o restaurant es molt util, pero crec k a casa no se

18/05/2017 14:28:22 Domèstic

Ales

Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

No ho trobu util

18/05/2017 14:30:33 No l'he utilitzat mai ni sé com Rosca funciona

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

No

Seria incomode tenirlo sempre alla

18/05/2017 14:32:57 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Rapidesa

No

No

No, perquè no és estètic.

18/05/2017 14:33:05 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

perque no el necesito tant

18/05/2017 14:33:05 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

Pot ser

Si es de més facil us

18/05/2017 14:34:21 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa Sí

No

Perque no se com és

18/05/2017 14:35:03 Domèstic

Rosca

Fiabilitat

Fiabilitat

No

Perquè l'utilitzo poc

18/05/2017 14:35:41 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuNo

Perque a casa el fa servir tots els dies .

18/05/2017 14:37:56 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Preu

Preu

No

No

Poc útil per obrir una ampolla a la setmana

18/05/2017 14:38:02 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

Perquè no el veig necessari.

18/05/2017 14:38:48 Domèstic

Elèctric

Facilitat d'ús

Dimensions reduïdes, Preu, NoQualitat (material, marca) Sí

Per practicitat i ocupació de poc espai

18/05/2017 14:39:24 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Sí Poc esforç requerit No

no me gusta

18/05/2017 14:39:47 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No

No

Em va be el que tinc

18/05/2017 14:42:06 Domèstic

Rosca

Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes, Preu, NoRapidesa

No

Tinc el ke tinc

18/05/2017 14:47:15 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Preu, NoPoc esforç requerit

Pot ser

Si es fácil d'usar i no ocupa molt lloc

18/05/2017 14:47:48 Domèstic

Ales

Fiabilitat, Qualitat (material, marca...), Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

Pot ser

Si es cómodo y no es muy anti estético si

18/05/2017 14:48:13 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Poc esforç requerit, Rapidesa No

No

Perquè amb el manual n'hi ha suficient

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca), Poc esforç requerit No

Dos temps Ales

18/05/2017 14:50:12 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

No

No

Pot ser

No l'he utilitzat però sé com Pot funciona ser

No

No Sí

porque no? si es mas cómodo.. todo es adaptarse

No se que es

No en tinc necessitat


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

18/05/2017 14:50:41 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Qualitat (material, marca...)

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Perquè és més aparatós

18/05/2017 14:51:09 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

No se quin es

18/05/2017 14:52:06 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Dimensions reduïdes, Rapidesa

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca)

No

Perquè no sé el que és

18/05/2017 14:52:55 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Perque no ho veig necesari a casa

18/05/2017 14:53:38 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

Per comoditat

18/05/2017 15:00:42 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Dimensions reduïdes

És útil

18/05/2017 15:01:29 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca)

No

El llevataps habitual ja va bé

18/05/2017 15:02:12 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

Dependria de l'espai que tingués a la paret per penjar-lo, i d

18/05/2017 15:02:34 Domèstic

Rosca

Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

Poca utilitat

18/05/2017 15:03:08 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

Disseny intetessant, util, practic i bonic

18/05/2017 15:04:01 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Qualitat (material, Símarca), Rapidesa

No

Ocupa massa espai i no acostumem a beure vi

18/05/2017 15:05:55 Domèstic

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

Pot ser

Perque sembla estable, fort i rapid

18/05/2017 15:08:06 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Preu

Poc esforç requerit

No

No

La novia de mi amigo tiene ojos de besugo y cara de moñig

18/05/2017 15:14:08 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

No sabria on posar-lo. No em val la pena per l'ús que en fa

18/05/2017 15:16:03 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, No Poc esforç requerit, No Rapidesa

Per que ocupa lloc i no es té sempre(cuines reduides)

18/05/2017 15:16:34 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes Sí

Porque son funcinales, el tema es el diseño

18/05/2017 15:18:24 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Rapidesa

No

No coneixo

18/05/2017 15:21:26 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Preu, Qualitat (material, marca...)

Fiabilitat, Preu, Qualitat (material, No marca)

No

No tinc lloc a casa per teni-lo

18/05/2017 15:21:26 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Rapidesa

No

No

perquè el meu consum de vi és molt ocasional i no em just

18/05/2017 15:21:42 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Ocupa un espai fix i no es pot emmagatzemar

18/05/2017 15:21:57 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

No el faig servir gaire, amb un simple és suficient

18/05/2017 15:21:57 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Poc esforç requerit

No

No m agrada

18/05/2017 15:22:50 Domèstic

Dos temps

Rapidesa

Qualitat (material, marca) Sí

No

Utilización reducida

18/05/2017 15:22:56 Domèstic

Rosca

Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

Poco uso

18/05/2017 15:23:21 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Sí Rapidesa

Pot ser

Si és senzill i no ocupa molt espai o m'agrada estèticament

18/05/2017 15:24:56 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocNo esforç requerit

Pot ser

Moltes vegades l'ús del llevataps el faig a la taula

18/05/2017 15:24:56 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Rapidesa

No

No

Espai

18/05/2017 15:25:05 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

Pot ser

Perque el desconec

18/05/2017 15:25:11 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

No

Estetica

18/05/2017 15:25:47 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Rapidesa

Pot ser

Per l'utilitat

18/05/2017 15:26:41 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

Encuentro que es superfluo en mi caso

18/05/2017 15:27:11 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Poc esforç requerit No

No

Mases coses fora dels calaixos

18/05/2017 15:27:57 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

No tinc prou paret per penjar-lo

18/05/2017 15:28:06 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes, PocNo esforç requerit, Rapidesa Pot ser

El de paret no sè com funciona però si el consideres ràpid

18/05/2017 15:28:12 Domèstic

Dos temps

Rapidesa

Facilitat d'ús

No

No

Porque no es práctico

18/05/2017 15:28:41 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

Per comoditat

18/05/2017 15:28:44 No l'utilitzo però sé com funciona En forma de T

Facilitat d'ús

Preu

No

Pot ser

Pot ser-me útil

18/05/2017 15:29:34 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca), No Rapidesa

No

És massa complicat de fer servir.

18/05/2017 15:29:39 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca), Rapidesa

Pot ser

Para probar algo nuevo

18/05/2017 15:29:57 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Fiabilitat

Per la seva utilitat

18/05/2017 15:30:29 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca), No Rapidesa

No

Perque no l'utilitzo tant com per tenir-ne un de paret

18/05/2017 15:31:31 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

No

Me resulta poco practico

18/05/2017 15:32:38 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Poc esforç requerit

No

Pot ser

Si no ocupà gaire i es econòmic

18/05/2017 15:33:25 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Dimensions reduïdes

No

No

No se com funciona

18/05/2017 15:36:30 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Practic

18/05/2017 15:36:37 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Rapidesa

No

No

Es massa gros

18/05/2017 15:39:15 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu

Facilitat d'ús

No

Pot ser

Actualment no consumeixo ampolleta amb tapa de auto.

18/05/2017 15:39:43 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç No requerit

No

No ho trobo pràctic per la poca freqüència que l'utilitzo

18/05/2017 15:40:06 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

No

El utilitzo poc

18/05/2017 15:41:32 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús

No

Preu elevat i molestia a cuina

18/05/2017 15:41:32 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

No el necessito

Ales

No

No


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

18/05/2017 15:43:28 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat

Pot ser

segons els paràmetres anteriors sí el podria trobar útil

18/05/2017 15:43:35 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Sí Rapidesa

No

Falta espai

18/05/2017 15:44:42 Domèstic

Rosca

Poc esforç requerit

Poc esforç requerit

No

No es necessari

18/05/2017 15:44:44 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Rapidesa

No

No

18/05/2017 15:45:14 Domèstic

Rosca

No

Espacio reducido en cocina, priorizando el espacio para otr Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

Amb sembla un instrument absurd per un us doméstic.

18/05/2017 15:45:17 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

No

No ho necessito

18/05/2017 15:45:18 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

No

No ho necessito

18/05/2017 15:45:23 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

Amb sembla un instrument absurd per un us doméstic.

18/05/2017 15:45:46 Domèstic

Dos temps

Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

utilitzo molt poc el llevataps

18/05/2017 15:46:44 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús

Preu

No

Pot ser

Me gustaria probarlo

18/05/2017 15:48:28 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús

Sempre el localitzes I es agil d'us

18/05/2017 15:49:10 Domèstic

Ales

Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Es molt car per les poques botelles qué obrim

18/05/2017 15:50:29 Domèstic

Ales

Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús

No

No

No encaixa amb la resta del mobiliari

18/05/2017 15:50:35 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Poc esforç requerit

No

No

No ho necessito

18/05/2017 15:53:21 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), l'he utilitzat Rapidesa però sé com Sífunciona

només compraria el llevataps que nosaltres dissenyarem, l

18/05/2017 15:56:48 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu

No

No el conec

18/05/2017 16:04:06 Domèstic

Paret

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa Sí

Facilitat d'us

18/05/2017 16:07:09 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Dimensions reduïdes

No

No

Perque per l 'us que li faig no el penjo a la paret

18/05/2017 16:09:21 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús

Dimensions reduïdes

No

Tamany massa grand.

18/05/2017 16:09:29 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Preu, Qualitat (material, No l'he utilitzat marca) però sé com Sífunciona

L'apolla de vi per dinar es un classic, i cap de setmana sum

18/05/2017 16:11:24 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocNo esforç requerit, RapidesaNo

No em sembla un objecte imprescindible per a una llar. I més per a gent del sector d'hostaleria.

18/05/2017 16:12:05 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Rapidesa

No

No

no és necessari i ocupa espai

18/05/2017 16:16:03 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Poc esforç requerit, Rapidesa No

No

No el veig necessari

18/05/2017 16:18:29 Domèstic

Ales

Dimensions reduïdes, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

Ho faria si fos més fácil que l'habitual

18/05/2017 16:18:37 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) Sí

No

Es molt incomode i es necesita força

18/05/2017 16:19:10 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

No

No ho necessito

18/05/2017 16:23:07 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu, Qualitat (material, marca) No

No

Perqe no magrada

18/05/2017 16:25:37 Domèstic

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Petit tamany

Dimensions reduïdes

No

Ocupa molt espai i obro poques ampolles

18/05/2017 16:26:04 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Poc esforç requerit, Rapidesa No

És bastant pràctic i no has de bucar l'objecte ni has de fer g

18/05/2017 16:26:17 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Preu

No

No

No amb resulta practic

18/05/2017 16:26:36 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu

No

No

L'utilitzem molt poc

18/05/2017 16:29:42 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Poc esforç requerit

No

Comoditat

18/05/2017 16:32:05 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit, Rapidesa Facilitat d'ús, Qualitat (material, No l'hemarca), utilitzatPoc peròesforç sé com requerit, Sífunciona Rapidesa

Crec que requereix menys esforç que els demés

18/05/2017 16:32:33 Domèstic

Altres

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Qualitat No (material, marca), Rapidesa Sí

Mes pràctic

18/05/2017 16:34:54 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca)

No

Per espai

18/05/2017 16:35:46 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Preu

No

No

Cuestio de espai

18/05/2017 16:35:54 Domèstic

Dos temps

Dimensions reduïdes

Facilitat d'ús

No

No

Innecessari

18/05/2017 16:38:17 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Qualitat (material, marca...)

Dimensions reduïdes, Rapidesa No

Pot ser

Depenent del preu

18/05/2017 16:40:57 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Rapidesa No

No

18/05/2017 16:41:18 Domèstic

Dos temps

Dimensions reduïdes

Qualitat (material, marca) No

No

No es necessari

18/05/2017 16:42:24 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

Pot ser

Comoditat si s'utikitza frequentment

18/05/2017 16:42:24 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

Pot ser

Comoditat si s'utikitza frequentment

18/05/2017 16:43:46 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

Pot ser

Comoditat si s'utilitza frequentment

18/05/2017 16:44:33 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

Pot ser

Comoditat si s'utilitza frequentment

18/05/2017 16:44:34 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

Pot ser

Comoditat si s'utilitza frequentment

18/05/2017 16:46:23 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Rapidesa

No

Per tenir-lo sempre a mà sempre i quant ocupi un espai red

18/05/2017 16:46:23 Domèstic

Ales

Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu

No

No

18/05/2017 16:53:15 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Poc esforç requerit No

En forma de T

No

No No

No es funcional.

No se per a que serveix Perquè no és un utensili que utilitzi prou com per sacrificar


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

18/05/2017 16:54:01 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

18/05/2017 16:56:04 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Preu, NoQualitat (material, marca) No

No el considero pràctic

18/05/2017 16:57:31 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes, Qualitat No (material, marca)

No

És massa gran.

18/05/2017 17:03:17 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

Poca utilitat

18/05/2017 17:03:42 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç No requerit

No

Obric poques ampolles.

18/05/2017 17:05:51 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Ja en tinc un i va bè

18/05/2017 17:09:10 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Massa No

No

Inútil per a mi.

18/05/2017 17:09:22 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Fiabilitat

No

Ho faig servir molt poc.

18/05/2017 17:10:14 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Qualitat (material, marca) Sí

No

Es muy grande y no es funcional

18/05/2017 17:12:05 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Rapidesa

Pot ser

Dependria del volum que ocupés, la facilitat d'ús i el preu. M

18/05/2017 17:12:12 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), Poc esforç requerit No

Em sembla molt gran

18/05/2017 17:12:13 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Qualitat (material, marca...)

Dimensions reduïdes, PocNo esforç requerit, Rapidesa No

Pq no el faig servir gaire

18/05/2017 17:17:49 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Rapidesa

Qualitat (material, marca), No Rapidesa

Perquè fa la seva funció

18/05/2017 17:19:58 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu, Qualitat (material, marca) No

No

Perqe no magrada

18/05/2017 17:20:55 No l'utilitzo però sé com funciona Rosca

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

Pot ser

Perquè seria útil

18/05/2017 17:31:31 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

Molt aparatos

18/05/2017 17:35:19 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

per mi és perfecte

No

No

espai

18/05/2017 17:35:27 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca), No Poc esforç requerit

No

Per falta d'espai

18/05/2017 17:36:01 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca), Rapidesa

No

Ja em va bé el manual.

18/05/2017 17:43:10 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Qualitat No l'he (material, utilitzatmarca) però sé com Nofunciona

Perquè me sento còmoda amb el que tinc

18/05/2017 17:43:39 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Fiabilitat

No

Massa gran. No es pot prendre.

18/05/2017 17:45:56 No l'he utilitzat mai ni sé com En forma funciona de T

Facilitat d'ús, Preu, Qualitat (material, marca...)

Fiabilitat, Qualitat (material, Nomarca), Rapidesa

Pot ser

Podria ser útil en alguna situació domèstica

18/05/2017 17:48:29 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

No

No ho trobo pràctic, si estàs a taula t'has d'aixecar per ana

18/05/2017 17:51:40 Domèstic

Ales

Poc esforç requerit

Fiabilitat

No

No

Preu i lloc a la cuina

18/05/2017 17:52:07 Domèstic

Palanca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç No requerit, Rapidesa

Pot ser

Quan sapiga com funciona i l'hagi provat podré saber i dec

18/05/2017 17:53:03 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Perque obric poques botelles!

18/05/2017 17:57:50 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Sí Qualitat (material, Símarca)

Per comoditat

18/05/2017 18:04:43 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

No

Poc espai i antiestetic

18/05/2017 18:04:54 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

Pot ser

Depend de la rapidesa i facilitat

18/05/2017 18:05:55 Professional

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Rapidesa

No

No

Por que me gusta el que uso

18/05/2017 18:06:30 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat (material, marca...)

Poc esforç requerit

No

Pot ser

Noloze

18/05/2017 18:10:06 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) Sí

No

Voluminós i car per a un ús domėstic.

18/05/2017 18:10:47 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Perque no l utilitzo molt

18/05/2017 18:16:56 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No

No

No l utilitzaria tant

18/05/2017 18:17:39 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Fiabilitat

No

No

Pel excessiu tamany

18/05/2017 18:20:08 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Qualitat (material, marca), No Poc esforç requerit

No

Perquè no el fariem servir gaire

18/05/2017 18:35:07 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús

No

No

Perquè no lutilitzo molt

18/05/2017 18:36:34 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Disseny

Dimensions reduïdes

No

No

Manca d'ùs frequent

18/05/2017 18:40:41 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Qualitat (material, marca), No Poc esforç requerit

No

Considero que es innecessari en un ambient domestic

18/05/2017 18:41:55 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

Massa gran

18/05/2017 18:44:16 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Preu, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Qualitat (material, marca) No

Perquè no l utilitzo gairebé mai

18/05/2017 18:55:53 No l'he utilitzat mai ni sé com Altres funciona

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No

No

No sé per a què serveix. A casa només bec aigua.

18/05/2017 19:00:52 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes

Poc esforç requerit

No

No

No el utilitzo amb frecuencia

18/05/2017 19:16:23 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Preu

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

No el trobo nececessari i amb un d més sencill en tinc sufic

18/05/2017 19:16:38 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Rapidesa

Facilitat d'ús, Rapidesa

No

No queda bonic a la cuina. No utilitzo el llevataps amb molt

18/05/2017 19:30:12 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, No Poc esforç requerit, No Rapidesa

Ocupa massa espai

18/05/2017 19:31:59 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Estèticament no és molt bonic No

poc espai a la cuina

18/05/2017 19:39:07 Domèstic

Ales

Fiabilitat, Rapidesa, El q conec de casa els pares

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Utilitzo poc els llevataps

18/05/2017 19:40:10 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Massa inversió per a poca utilitzacio

18/05/2017 19:40:18 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes

Qualitat (material, marca) No

Pot ser

Si tingués un lloc prou discret per posar-lo

18/05/2017 19:42:59 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocSíesforç requerit

No

Per el que ocupa, encara q si on visques tingues una bode

No No

No

No

No No

No me fa falta. La majoria de botelles que consumim a cas


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior

18/05/2017 19:43:25 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Poc esforç requerit

No

No

No m'agrada tenir coses penjades a la cuina.

18/05/2017 19:49:03 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat

Rapidesa

No

No

Per que no

18/05/2017 19:50:27 Domèstic

Elèctric

Facilitat d'ús

Preu

No

No

No vull coses a la vista

18/05/2017 19:55:07 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

Pot ser

Hauria de valorar la utilitat i l'espai que ocuparia.

18/05/2017 19:56:50 Domèstic

Elèctric

Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat, Dimensions reduïdes No

No

Excesivamente voluminoso

18/05/2017 19:59:58 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuNo

Pot ser

Me resultaría problemático tenerlo en la pared porque mi c

18/05/2017 20:04:28 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Poc esforç requerit

No

No

Prefereixo llibertat per usar-lo on vulgui i no està condicion

18/05/2017 20:10:33 Domèstic

Paret

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Preu, Poc esforç requerit No

No

poco uso

18/05/2017 20:11:25 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Massa aparatós.

18/05/2017 20:14:48 Domèstic

Dos temps

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No l'he utilitzat Rapidesa però sé com Nofunciona

Aparatós

18/05/2017 20:16:41 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes, Preu, Qualitat (material, marca...) Fiabilitat, Preu, Qualitat (material, No marca)

No

No vull tenir un llevataps a la paret de la meva cuina

18/05/2017 20:16:55 No l'utilitzo però sé com funciona En forma de T

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Qualitat (material, marca...)

Poc esforç requerit, Rapidesa No

Pot ser

Crec que és massa gran i una de les qualitats del llevataps

18/05/2017 20:18:43 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús

Qualitat (material, marca), No Rapidesa

No

No le vist mai pero sembla molt gran i que ocupi molt lloc a

18/05/2017 20:25:19 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Dimensions reduïdes, Preu, NoPoc esforç requerit

Si fos facil el seu us i bon preu

18/05/2017 20:42:46 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

No vull forats paret

18/05/2017 20:43:33 Domèstic

Ales

Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Falta de lloc

18/05/2017 20:47:35 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Perqué no el utilitzo gaire

18/05/2017 20:48:27 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

No

Masa sofisticat

18/05/2017 20:54:56 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús

No

No

No lo pondría en la pared, no lo uso tanto como para tener

18/05/2017 21:03:57 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit

Poc esforç requerit

No

No

No cal

18/05/2017 21:17:52 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Massa aparatós

18/05/2017 21:25:27 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Dimensions reduïdes, Qualitat No (material, marca)

No

No me gusta que cuelgue de la pared

18/05/2017 21:26:01 Domèstic

Paret

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

Porque es el que tengo y funciona muy bien

18/05/2017 21:31:43 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús

Poc esforç requerit

No

No

Suelo abrir la botella en la mesa

18/05/2017 21:35:03 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No

No

Perquè ocupa espai i no en tic.

18/05/2017 21:40:16 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca) No

No

No crec que em faci falta, amb el d'ales tinc prou

18/05/2017 21:40:51 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Qualitat No l'he (material, utilitzat però marca) sé com Nofunciona

A casa es fa poc ús.

18/05/2017 21:46:15 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

No ho veig decoratiu

18/05/2017 21:58:19 Professional

Dos temps

Fiabilitat

Qualitat (material, marca) Sí

No

Masa aparatós i poc necessari, amb un de petit m'hi trobo m

18/05/2017 21:59:55 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Preu

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

Ocupa massa espai, només el compraria si l'ús fos diari i e

18/05/2017 22:09:05 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Poc esforç requerit

No l'he utilitzat però sé com Sífunciona

Per la facilitat

18/05/2017 22:17:24 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Dimensions reduïdes

Rapidesa

No

Seria més pràctic

18/05/2017 22:22:08 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Fiabilitat

No

No

No lo compraría por espacio

18/05/2017 22:25:02 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit No

No

Si esta enganxat a la paret, cada vegada q l'he de fer servi

18/05/2017 22:25:37 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes, Rapidesa No

No

Minima freqüència d'ús

18/05/2017 22:27:39 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

No

Ocupa mucho espacio

18/05/2017 22:30:28 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Rapidesa

No l'he utilitzat però sé com Nofunciona

18/05/2017 22:31:24 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PreuNo

No

Perquè cal fer un forat a la paret, els altres son més fàcils i

18/05/2017 22:41:15 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, no cumule suciedad.

Fiabilitat, Poc esforç requerit No

No

Lo uso poco y es demasiado visible.

18/05/2017 22:42:32 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Dimensions reduïdes

No

No

Poco uso

18/05/2017 22:51:18 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús

Rapidesa

No

No

No cal

18/05/2017 22:53:51 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca), Poc esforç requerit No

No el faria servir massa i ocupa molt d'espai

18/05/2017 22:58:07 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

Per que no sembla gaire fàcil

18/05/2017 23:11:21 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç No requerit

No

Poc pràctic

18/05/2017 23:12:19 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Qualitat (material, marca...)

Poc esforç requerit

No

No

Per ser massa grans

18/05/2017 23:16:25 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Rapidesa

Fiabilitat, Poc esforç requerit No

No

Perquè s'ha de clavar a la paret

18/05/2017 23:24:10 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Qualitat (material, No marca)

No

Perquè s'hauria de penjar a la paret i no l'utilitzo tant sovint

18/05/2017 23:28:38 Professional

Paret

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Cap

Ja en tinc un a casa, li dona un toc de personalitat i molt el

18/05/2017 23:55:44 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús

Qualitat (material, marca) No

No

No l'utilitzo gaire

19/05/2017 0:27:37 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Poc esforç requerit, Rapidesa No l'he utilitzat però sé com Pot funciona ser

No

No obrim mases botelles

Pot ser útil i sembla ser més senzill d'utilitzar


Marca temporal

Quin ús habitual fas del llevataps? Quin tipus de llevataps utilitzes Selecciona normalment? les 3 característiques que més valores sobre aquest producte.

Quins són els aspectes que Has milloraries utilitzat aquest sobre el tipus llevataps de Compraries llevataps? que utilitzes? un llevataps de Indica paretelper perquè a ús domèstic? a la resposta anterior El tamany i l,us domèstic

19/05/2017 0:36:28 Domèstic

Rosca

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

19/05/2017 7:16:18 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Per treure el tap del llevataps No l'has de tocar amb la mà Sí i et queda impregnada amb Poc espaiós el vi quei hi molt ha pràctic. al suro. El preu no hauria de ser gaire el

19/05/2017 7:58:30 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Qualitat (material, marca), No Rapidesa

No

L'utilizo poc i el trobo massa gran

19/05/2017 8:22:56 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Preu

Qualitat (material, marca), No Poc esforç requerit

Pot ser

Ha de ser pràctic

19/05/2017 9:41:19 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Preu, Rapidesa, Utilitat

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

No

Haver d'aixercar-se de taula cada dos per tres

19/05/2017 9:45:28 No l'utilitzo però sé com funciona Elèctric

Poc esforç requerit, Rapidesa

Rapidesa

No

No

No me gusts

Facilitat d'ús

Facilitat d'ús

No

Pot ser

Podría ser práctico

19/05/2017 15:02:51 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit, Rapidesa

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, No Rapidesa

Pot ser

No se com funciona ni quins avantages té, si ho sapigués i

19/05/2017 17:13:16 Domèstic

Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Preu

Poc esforç requerit

Pot ser

Si es de fácil uso y en algún momento veo la necesidad no

19/05/2017 17:53:03 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit, Rapidesa

Qualitat (material, marca) No

No

Perquè sempre n'he fet servir un altre i ja em va bé

19/05/2017 18:08:33 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Rapidesa

Dimensions reduïdes, PocNo esforç requerit

No

Ja tinc 3 a casa

19/05/2017 18:25:39 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Fiabilitat

No

No

Perquè no cal

19/05/2017 19:08:08 Domèstic

Rosca

Rapidesa

Poc esforç requerit

No

No

El vull mobil

20/05/2017 3:05:55 No l'utilitzo però sé com funciona Dos temps

Facilitat d'ús, Dimensions reduïdes, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Poc esforç requerit Sí

Mes fàcil

20/05/2017 8:21:09 Domèstic

Dimensions reduïdes

Rapidesa

No

l'utilitzo poc

Facilitat d'ús, Qualitat (material, marca...), Poc esforç requerit

Fiabilitat, Dimensions reduïdes, No Rapidesa

No

No em sembla útil, ocuparia massa espai i no és un objecte

No

No adequat per l'us domestic

No

Massa gran. Ocupa molt espai

19/05/2017 10:59:00 Domèstic

En forma de T

Dos temps

20/05/2017 22:07:44 No l'utilitzo però sé com funciona Ales

No

No

21/05/2017 9:22:44 Domèstic

Ales

Facilitat d'ús, Preu, Poc esforç requerit

Fiabilitat, Rapidesa

22/05/2017 9:28:03 Domèstic

En forma de T

Facilitat d'ús, Fiabilitat, Poc esforç requerit

Facilitat d'ús, Fiabilitat, PocNo esforç requerit

No

No

PBL  

Project Based on Learning - design of a wall corkscrew

PBL  

Project Based on Learning - design of a wall corkscrew

Advertisement