Page 1


คำนำ แฟ้ มสะสมผลงำน (Portfolio)เล่มนี้ เก็บรวบรวมเอกสำร ขึน้ เพือ่ นำเสนอเกีย่ วกับประวัตสิ ่วนตัว ประวัตกิ ำรศึกษำ กิจกรรม และทักษะควำมรูต้ ่ำงๆของข้ำพเจ้ำ ทีไ่ ด้เข้ำร่วมกิจกรรม ข้ำพเจ้ำหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำทุกคนทีไ่ ด้อ่ำนแฟ้ มสะสม ผลงำนของข้ำพเจ้ำจะได้เห็นถึงควำมสำมำรถและคุณค่ำในตัว ข้ำพเจ้ำ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่ำนทีค่ อยช่วยเหลือและสนับสนุน ในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆของข้ำพเจ้ำรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ทค่ี อย สนับสนุนข้ำพเจ้ำในทุกๆเรือ่ ง

นำงสำวศรัณยำ มำสำ ผูจ้ ดั ทำ


สารบัญ Part 1

Profile

Part 2

Education

Part 3

Activities

Part 4

Certificates


PROFILE ประวัตสิ ่วนตัว ชื่อ : ศรัณยา มาสา

ชื่อเล่ น : ยุ้ย

วันเดือนปี เกิด : 28 พฤศจิกายน 2544

กรุ๊ ปเลือด : B

เชือ้ ชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ กาลังศึกษาอยู่มธั ยมศึกษาปี ที่6 (สายการเรี ยนศิลป์ – คานวณ) บิดา : นายทองวรรณ มาสา มารดา : นางสาวสุวารี อักษรภูษิตพงศ์ ภูมลิ าเนา : 544/169 ซ.อยู่ดี18 ถ.จันทน์43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 ข้ อมูลการติดต่ อ

: 0929554516

: Y_U_I_Saranya

: Suwaree Ak

: 092-990-4699

คติพจน์ประจาใจ : สู้เพื่อวันข้ างหน้ า อย่าจมปั กกับอดีต


EDUCATION ประวัตกิ ารศึกษา 2549-2550 ระดับชันอนุ ้ บาลโรงเรี ยนวัดไผ่เงินโชตนาราม

2551-2556 ระดับชันประถมศึ ้ กษาโรงเรี ยนวัดไผ่เงินโชตนาราม

2557-2559 ระดับชันมั ้ ธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนสตรี ศรี สรุ ิ โยทัย

2560-2562 ระดับชันมั ้ ธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนสตรี ศรี สรุ ิ โยทัย


ปพ.1


CERTIFICATES ประกาศนียยบัตร ประกาศนี

โครงการการอบรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

ค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์สทู่ ้ องทะเล


โครงการค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม ส่งเสริ มค่านิยม12ประการ

โครงการการสอบธรรมศึกษา


การประกวดโครงการมุมความรู้สหู่ ้ องเรี ยน

โครงการการประกวดพานไหว้ ครูประจาปี การศึกษา


ACTIVITIES กิจกรรม

กิจกกรมวันแม่ แห่ งชาติ จัดการประกวดบอร์ ดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปี พทุ ธศักราช2561

กิจกรรมค่ ายแกนนาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นค่ายที่เรี ยนรู้การเดินทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้ มุ กันตัวที่ดี


กิจกกรมทักษะอาชีพ เป็ นการฝึ กการทาอาชีพต่างๆที่ได้ ลงมือทาในแต่ละปี ซึง่ จะแตกต่างกันออกไป

กิจกรรมวันต่ อต้ านยาเสพติด การเดินรณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติดทุกประเภทในบริ เวณชุมชนใกล้ เคียง


กิจกรรมค่ ายจิตอาสา การทาจิตอาสา”ทาความดีด้วยหัวใจ”ตามแนวทางรัชกาลที่10

กิจกรรมโครงการค่ ายคุณธรรม เป็ นการปลูกฝังธรรมะ คุณธรรมต่างๆที่สามารถนามาใช้ ดาเนินชีวิตได้ จริง


THANK THANK YOU YOU

Profile for SARANYA MASA 504-22

bnm  

bnm  

Advertisement