รายงานผลการดำเนินงาน pre internship 2017

Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติงาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพั ฒนา นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ยุค Thailand 4.0 นั กศึ กษาจะได้ ศึ กษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อ มก่อนการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่ อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบั ติ ง าน รายงานฉบั บ นี้ ได้ ร วบรวมผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ วิ ทยากร คณาจารย์ ทุกสานั กวิ ช า และนักศึกษา และหากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด กิจกรรม ตลอดจน การจั ดท ารายงาน และการประเมิ น ผลกิ จกรรม โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรมวิ จั ยและแนะแนวอาชี พ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ตุลาคม 2560


สารบัญ บทที่ หน้า 1 บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร 1 2 ความนา 4 3 วัตถุประสงค์ 5 4 ระเบียบวิธีการประเมินผล 5 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 5 4.2 ระดับความพึงพอใจ 5 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน 5 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 6 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 6 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 6 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 8 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-19 สิงหาคม 2560 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านการใช้ งานของระบบ 8 6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไปของระบบ 8 6.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ 9 7 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 10 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 10 7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 10 7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 11 7.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 11 8 กิจกรรม Aviation Industry 2017 12 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 12 8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 12 8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 13 8.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 13 9 กิจกรรม Hotel Industry 2017 14 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 14 9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 14 9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 15 9.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 15


สารบัญ (ต่อ) บทที่ 10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 10.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 10.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ 11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 11.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 11.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 11.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 11.4 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ 12 สรุปงบประมาณ 12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 12.2 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 12.3 กิจกรรม Aviation Industry 2017 12.4 กิจกรรม Hotel Industry 2017 12.5 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 12.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 ภาคผนวก รายละเอียดโครงการ กาหนดการ ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม ภาพกิจกรรม

หน้ า 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22


สารบัญตาราง ตารางที่

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

หน้ า กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2560 ระดับความพึงพอใจการใช้ งานระบบ ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Aviation Industry 2017 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Hotel Industry 2017 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

4 4 5

6 6 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13

14 14 15 16 16 17


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ส่วนจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา กาหนดจั ด กิจกรรมเตรี ย มความพร้ อมก่อ น การฝึ กปฏิบั ติงาน ประจ าปี 2560 ให้ กับนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ กปฏิบั ติงาน โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ กปฏิบั ติ งาน เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาน าไป ประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฏิบัติงาน โดยส่วนจัดหางานฯ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 นักศึกษา ไทยและนั กศึ กษาต่ างชาติ เมื่ อ วั น ที่ 22-23 เมษายน 2560 ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของ นักศึกษา ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน 5 กลุ่ม ดังนี้  กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษาไทย กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) กลุ่มที่ 2 สาขาวิชาด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ วันที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) กลุ่มที่ 4 สาขาวิชาด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ วันที่ 23 เมษายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)  กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ทุกสาขาวิชา วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้ อง 318 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมทั้ง สิ้ น 2,306 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 101.59 ของจ านวน นักศึกษาเป้ าหมาย (2,270 คน) ดังตารางต่อไปนี้ การเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม

เป้าหมาย 2,204 66 2,270

จานวนนักศึกษา (คน) เข้าร่วม 2,225 81 2,306

ร้อยละ 100.95 122.73 101.59

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.26) และมีข้อเสนอแนะ เรื่ องความเหมาะสมของสถานที่และคุณภาพอุปกรณ์โสตทัศนู ปกรณ์ไม่ เอื้อต่ อการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีจานวนมาก เมื่อได้ ตาแหน่งที่น่ังระยะไกลจะทาให้ มองเห็นจอรับภาพ ไม่ชัดเจน และอยากให้ กระชับเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมเห็นว่า ควรจัดกิจกรรมนี้ให้ กบั นักศึกษารุ่นต่อไป ร้ อยละ 85.82 ไม่มีความคิดเห็น ร้ อยละ 14.18

1


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

2. กิจกรรม MFU Pre-internship Online 2017 กิจกรรม MFU Pre-internship Online 2017 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2560มีนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมผ่านระบบดังกล่าวจานวน 2,306 คน และได้ รับการผลประเมิน “ผ่าน” การเข้ าร่วมกิจกรรมจานวน 2,227 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.57 ดังตารางต่อไปนี้ ผลการประเมินกิจกรรม นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม

จานวนนักศึกษา (คน) เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรม ผ่านกิจกรรมร้อยละ 2,225 81 2,306

2,161 66 2,227

97.12 81.48 96.57

ผู้ ใ ช้ ง านระบบ MFU Pre-internship Online 2017 มี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บ มาก (4.26) และมี ข้ อ คิ ด เห็น ว่ า การเตรี ยมความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ กปฏิบั ติ ง าน ผ่านระบบดังกล่าวมีความสะดวกต่อการใช้ งาน แต่อยากให้ เพิ่ มระยะเวลาการเปิ ดใช้ งานระบบ นานมากขึ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ แก่นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต อยากให้ พัฒนา สื่อการสอนการใช้ งานระบบให้ เข้ าใจง่าย มี VDO ในระบบบางหัวข้ อที่มีระยะเวลานานเกินไป และเห็นว่ าควรจัดกิจกรรมนี้ให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไป ร้ อยละ 89.27 ไม่แน่ ใจ 4.54 ไม่แสดง ความคิดเห็น ร้ อยละ 4.14 และไม่ควรจัด ร้ อยละ 2.05 3. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 กิ จกรรมส านั กวิ ชาพบนั กศึ กษา ประจ าปี 2560 ระหว่ างวั นที่ 15 – 29 สิ งหาคม 2560 ใช้ งบประมาณจานวน 248,549 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.33 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (358,500 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 2,285 คนคิดเป็ นร้ อยละ 100.66 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,270 คน) และจาก ผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (4.27) ผู้เข้ า ร่ วมกิจกรรมมี ข้อคิดเห็น ว่ า เป็ นกิจกรรมที่มีป ระโยชน์ เ นื่ อ งจากมี รุ่ น พี่ ศิ ษย์เ ก่ า มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ริ งในการทางาน ความเหมาะสมของสถานที่แ ละคุ ณ ภาพอุ ป กรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ไม่เอื้อต่อ การจัดกิจกรรม และไม่ควรจัดกิจกรรมที่ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา 4. กิจกรรม Aviation Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Aviation Industry 2017 วั น พุ ธ ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 8,736 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.30 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,600 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 933 คน คิดเป็ นร้ อยละ 103.67 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (900 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.11) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่ า ควรหาวิ ทยากรที่มีประสบการณ์สามารถถ่ ายทอด ความรู้และสามารถดึงดู ดความสนใจ หรื อควรเชิ ญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางาน ด้ านสายการบินมาให้ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ข้ อคิดการทางานให้ กบั นักศึกษา

2


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

5. กิจกรรม Hotel Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2 01 7 วั น จั น ทร์ ที่ 28 สิ งหาคม 2560 เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 8,566 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (12,600 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 908 คน คิดเป็ นร้ อยละ 95.58 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (950 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.29) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม มีข้ อ เสนอแนะว่ า ควรจั ด กิจ กรรมวั น เสาร์ – วั น อาทิต ย์ เพื่ อ จะได้ ไ ม่ ต รงกับ เวลาเรี ย นของ นักศึกษา 6. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 การดาเนินงานเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 วั น เสาร์ ท่ี 2 กั น ยายน 2560เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 2,486 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.90 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (5,300 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 405 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.77 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (549 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมาก (4.18) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่ า ควรหาวิ ทยากรที่มีประสบการณ์สามารถถ่ ายทอด ความรู้และสามารถดึงดูดความสนใจ อยากฟัง ประสบการณ์จากผู้ท่เี คยทางานหรื อฝึ กปฏิบัติงาน ในต่ างประเทศ ควรมีคู่มือการยื่นเรื่ องและการเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน ต่างประเทศให้ กบั นักศึกษา เช่น การขอวีซ่า กฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นต้ น 7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 การดาเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 วั น พุ ธ ที่ 6 กั น ยายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารหอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 1,986 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.30 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (2,000 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 447 คน คิดเป็ นร้ อยละ 109.83 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (407 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.26) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรจัดกิจกรรมในวันธรรมดาทาให้ นักศึกษาที่มี ความสนใจไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากติดเรียน และควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติมากกว่านี้ เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการ เขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา

3


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

จากผลประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.23) ดังตารางต่อไปนี้ ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7

กิจกรรม

ร้อยละ ความพึงพอใจ 4.26 ระดับมาก 4.26 ระดับมาก 4.27 ระดับมาก 4.11 ระดับมาก 4.29 ระดับมาก 4.18 ระดับมาก

กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 กิจกรรม MFU Pre-internship Online 2017 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 กิจกรรม Aviation Industry 2017 กิจกรรม Hotel Industry 2017 กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ 4.26 ระดับมาก ประจาปี 2560 ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 ระดับมาก

การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 สาหรับ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 101.59 2. เชิงคุณภาพ แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00 ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.23 2. ความนา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่ อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษาจึงได้ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ ก ปฏิบัติงาน ในปี การศึกษา 2560 ถึงภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2561 ได้ มีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติงาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพั ฒนา นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ยุค Thailand 4.0 นั กศึ กษาจะได้ ศึ กษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อ มก่อนการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่ อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบัติงาน

4


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาทราบวิ ธี ก ารใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online และสามารถใช้ งานได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาข้ อมู ล และเรี ย นรู้ การเตรี ย มความพร้ อม อั น ได้ แก่ การมีทัศนคติท่ีดี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการ วางตัวและมีมารยาทอย่างเหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อ การทางานได้ ตลอดจนมีความพร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน 4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ 5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2560 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา จากแบบประเมิ น กิจ กรรม พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ความพึ งพอใจด้ า นเนื้ อหาของ การแนะน ารายวิ ช าการฝึ กปฏิบั ติ ง าน แนะน าการใช้ ร ะบบ MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.30) โดยมี ความพึ งพอใจต่อ ประโยชน์ท่ีได้ รับจากการบรรยาย ในระดับมาก (4.34) รองลงมาคือ ความ เหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยายและเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.30) และการนา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.26) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,220) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 884 1124 199 10 3 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 992 1014 192 17 5 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 922 1056 223 17 3 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 873 1065 264 15 4 รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

2220 2220 2220 2220

4.30 มาก 4.34 มาก 4.30 มาก 4.26 มาก 4.30 มาก

5


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากรของการ แนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน แนะนาการใช้ ระบบ MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.26) โดยมีความพึงพอใจ ต่ อ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อหากับ หั ว ข้ อ การบรรยายในระดั บ มาก (4.32) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด น้าเสียง) (4.31) ความสามารถ ในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.21) และความสามารถในการสรุ ป ประเด็น (4.19) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 2 ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,220) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 1113 284 16 5 2220 1069 318 23 5 2220

4.21 มาก 4.19 มาก

953

1026

220

16

4

2220

4.31 มาก

937

1070

199

11

3

2220

4.32 มาก

มากที่สุด (5) 803 806

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

4.26 มาก

5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.21) โดยมีความพึ งพอใจต่ อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรมในระดับ มาก (4.31) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.18) และความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ อง บรรยาย ในระดับมาก (4.14) ดังแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,220) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 1021 887 846

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 909 245 38 7 2220 929 341 46 18 2220

4.31 มาก 4.18 มาก

987

4.14 มาก

รวมค่าเฉลีย่

300

33

55

2220

ค่าเฉลีย่

4.21 มาก

6


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - Projector สาหรั บ ถ่ า ยทอดภาพไม่ คมชั ด ระบบเสียงในห้ องประชุ มไม่ ท่ัวถึ ง ทาให้ นักศึกษาที่น่ังบริ เวณหลังห้ องประชุมมองภาพไม่ชัดและได้ ยินเสียงวิทยากร ไม่ชัด - สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม - ควรลดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมลงเหลือครึ่งวัน - ต้ อ งการให้ มี ก ารอธิบ ายขั้ น ตอนการฝึ กปฏิบั ติ ง านให้ ล ะเอีย ดมากขึ้ น เช่ น การติดต่อสถานประกอบการ การเตรียมเอกสาร เป็ นต้ น - ควรจัดทาเอกสารประกอบการบรรยายให้ เข้ าใจง่ายมากยิ่งขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้งสองรอบทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 49.59 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 32.43 ทราบข่าว จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 17.25 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 0.73 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้ งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.51 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.49

7


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน-19 สิงหาคม 2560 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ จากแบบประเมิ น กิ จ กรรม พบว่ า กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ ก ปฏิบัติงาน ผ่ านระบบ MFU Pre-internship Online ผู้ใช้ งานระบบมีความพึ งพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.26) โดยมีความพึงพอใจระดับมากต่อการใช้ งานระบบในภาพรวม (4.33) รองลงมาคื อ รู ป แบบการใช้ ง าน ความยาก–ง่ า ย (4.26) การใช้ ง านของระบบไม่ ซั บ ซ้ อ น ง่ายต่อการใช้ งาน ความสะดวกต่อการใช้ งาน และระบบมีความเสถียรภาพ (4.24) และการออกแบบ มีความสวยงาม น่าสนใจ (4.22) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจการใช้ งานระบบ (N=2,306) ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 1. รูปแบบการใช้ งาน ความยาก-ง่าย 2. การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่ายต่อการใช้ งาน 3. การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ 4. ความสะดวกในการใช้ งาน 5. ระบบมีความเสถียร (Stability) 6. ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ ในภาพรวม

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 311 74 44 2306

มากที่สุด (5) 1180

มาก (4) 697

1052

852

320

65

17

2306

4.24 มาก

1106 1039 1113

708 854 723

395 356 396

79 44 55

18 13 19

2306 2306 2306

4.22 มาก 4.24 มาก 4.24 มาก

1181

769

311

31

14

2306

4.33 มาก

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ 4.26 มาก

4.26 มาก

6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไปของระบบ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้ านทั่วไปของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.27) โดยมีความพึ งพอใจระดับมากต่อการจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมในรูปแบบ ออนไลน์เมื่อเทียบกับรูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร (4.31) และความเหมาะสมของระยะเวลา ที่เปิ ดให้ (4.22) ดังแสดงในตารางที่ 5 ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,306) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับรูปแบบบรรยายสด โดยวิทยากร 2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบ

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1)

มากที่สุด (5)

มาก (4)

1193

698

369

31

1182

569

463

63

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

15

2306

4.31 มาก

29

2306

4.22 มาก 4.27 มาก

8


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

6.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - แบบทดสอบบางข้ อมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน - ควรกาหนดระยะเวลาเปิ ดระบบในการเข้ าใช้ งานให้ นานมากขึ้น - คลิป VDO ที่ให้ ศึกษาในระบบยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ - ควรให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัวได้ เอง จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “นั ก ศึ ก ษาทราบข่ า วสารของส่ ว นจั ด หางานฯ ผ่านช่ องทางใดมากที่สุด” พบว่ า ผู้ใช้ งานระบบทราบข่าวการประชาสัมพันธ์จาก Website/Facebook มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อยละ 51.34 รองลงมาคื อ ทราบข่ า วจากเพื่ อ น/รุ่ น พี่ ร้ อยละ 18.82 ทราบข่าวจากเจ้ าหน้ าที่ส่วนจัดหางานฯ ร้ อยละ16.52 ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 9.63 ทราบข่าวจากเว็บไซต์ ร้ อยละ 2.69 และทราบข่าวจากระบบลงทะเบียน (REG) ร้ อยละ 1.00 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “นักศึกษาเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม แบบออนไลน์ให้ นักศึกษารุ่นต่อไปหรื อไม่ ” พบว่ า ควรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ในครั้ งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 88.38 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้ อยละ 5.07 ไม่แน่ใจ ร้ อยละ 4.51 และไม่ควรจัด กิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.04 ตามลาดับ

9


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

7. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 การด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจ าปี 2560 ในกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ระหว่ างวั นที่ 15-29 สิงหาคม 2560 ใช้ งบประมาณจานวน 248,549 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.33 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (358,500 บาท) มีนักศึกษา เข้ า ร่ ว มจ านวน 2 ,285 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.66 ของนั ก ศึ ก ษาเป้ าหมาย (2 ,270 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (4.27) ดังต่อไปนี้ 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.28) โดยมี ความพึ ง พอใจระดั บ มากต่ อ ประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ จากการบรรยาย (4.29) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยายและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.28) และเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.27) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,199) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 892 1,055 236 11 5 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 937 996 246 16 4 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 929 959 293 13 5 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 937 961 280 16 5 รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

2,199 2,199 2,199 2,199

4.28 มาก 4.29 มาก 4.27 มาก 4.28 มาก 4.28 มาก

7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.32) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.40) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.32) ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ (4.30) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.27) ตามลาดับ ดังแสดง ในตารางที่ 7 ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,199) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (3) (2) (1) 263 9 5 2,199 4.30 มาก 296 11 4 2,199 4.27 มาก

มากที่สุด (5) 945 915

มาก (4) 977 973

1,120

851

216

8

4

2,199 4.40 มาก

987

953

242

12

5

2,199 4.32 มาก

รวมค่าเฉลีย่

4.32 มาก

10


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.20) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มากต่อความเหมาะสมของสถานที่แ ละความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ อ งบรรยาย (4.22) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา (4.17) ตามลาดับ ดังตารางที่ 8 ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,199) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 905 830 870

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 931 323 28 12 2,199 974 349 31 15 2,199

4.22 มาก 4.17 มาก

980

4.22 มาก

รวมค่าเฉลีย่

317

25

7

2,199

ค่าเฉลีย่

4.20 มาก

7.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ มีรุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์การทางานมากขึ้น - ควรมีการแนะนาสถานประกอบการที่น่าสนใจสาหรับการไปฝึ กปฏิบัติงาน - ระบบเสียงของห้ องประชุมมีคุณภาพไม่เพียงพอ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook คิดเป็ นร้ อยละ 47.98 รองลงมาคือ ทราบข่าวสานักวิชา/สาขาวิชา คิดเป็ นร้ อยละ 37.60 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 13.87 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.55 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.41 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.59

11


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

8. กิจกรรม Aviation Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Aviation Industry 2017 วั น พุ ธ ที่ 23 สิ ง หาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 8,736 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.30 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,600 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 933 คน คิดเป็ นร้ อยละ 103.67 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (900 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.11) ดังต่อไปนี้ 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.98) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มากต่ อ ความเหมาะสมของหั วข้ อในการบรรยาย (4.05) รองลงมาคื อ ประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ จากการบรรยาย (3.97) เนื้ อหาสาระที่ ไ ด้ รั บ จากการบรรยาย (3.95) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (3.94) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 9 ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=895) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 271 426 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 247 424 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 238 423 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 245 414 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 173 18 7 181 37 6 196 28 10 188 36 12

รวม

ค่าเฉลีย่

895 895 895 895

4.05 มาก 3.97 มาก 3.95 มาก 3.94 มาก 3.98 มาก

8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.14) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.31) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.12) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับ หั ว ข้ อ การบรรยาย (4.07) และความสามารถในการสรุ ป ประเด็น (4.04) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 10 ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=895) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 147 13 6 162 21 5

มากที่สุด (5) 302 257

มาก (4) 427 450

407

375

98

10

294

410

160

23

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

895 895

4.12 มาก 4.04 มาก

5

895

4.31 มาก

8

895

4.07 มาก 4.14 มาก

12


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.29) โดยมี ความพึ ง พอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด กิ จ กรรม ( 4.41 ) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ( 4.31) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.15) ตามลาดับ ดังตารางที่ 11 ตารางที่ 11 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=895) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 456 322 390

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 366 64 5 4 415 135 17 6

รวม

ค่าเฉลีย่

895 895

4.41 มาก 4.15 มาก

405

895

4.31 มาก

รวมค่าเฉลีย่

91

5

4

4.29 มาก

8.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรหาวิ ท ยากรที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก - อยากให้ เชิ ญศิ ษย์ เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางานด้ านสายการบิ นมาให้ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ข้ อคิดการทางาน แก่นักศึกษา จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ น ร้ อยละ 63.46 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 21.79 จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.53 และทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.22 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 96.87 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.13

13


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

9. กิจกรรม Hotel Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2017 วั น จั น ทร์ ท่ี 28 สิ ง หาคม 2560 เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 8,566 บาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 68.00 ของวงเงิ น ที่ไ ด้ รั บ อนุ มัติ (12,600 บาท) มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มจ านวน 908 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.58 ของนั ก ศึ ก ษาเป้ าหมาย (950 คน) และจากผลประเมิ น การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.29) ดังต่อไปนี้ 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.28) โดยมี ความพึ งพอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของหั ว ข้ อ ในการบรรยาย (4.31) รองลงมาคื อ ประโยชน์ท่ีได้ รับจากการบรรยาย (4.27) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยายและการนา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.26) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 12 ตารางที่ 12 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=882) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 378 412 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 361 411 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 366 400 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 373 385 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 85 5 2 97 11 2 102 11 3 110 12 2

รวม

ค่าเฉลีย่

882 882 882 882

4.31 มาก 4.27 มาก 4.26 มาก 4.26 มาก 4.28 มาก

9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.28) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.30) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.29) ความสามารถ ในการถ่ า ยทอดความรู้ (4.28) และความสามารถในการสรุ ป ประเด็น (4.24) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 13 ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=882) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 92 10 2 104 11 2

มากที่สุด (5) 365 348

มาก (4) 413 417

388

389

88

12

379

394

97

10

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

882 882

4.28 มาก 4.24 มาก

5

882

4.30 มาก

2

882

4.29 มาก 4.28 มาก

14


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.32) โดยมี ความพึ ง พอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด กิ จ กรรม ( 4.42 ) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ( 4.36) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.17) ตามลาดับ ดังตารางที่ 14 ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=882) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 460 341 412

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 345 66 7 4 382 133 21 5

รวม

ค่าเฉลีย่

882 882

4.42 มาก 4.17 มาก

388

882

4.36 มาก

รวมค่าเฉลีย่

72

7

3

4.32 มาก

9.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรจัดกิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อจะได้ ไม่ตรงกับเวลาเรียนของนักศึกษา จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 59.98 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 26.64 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 12.36 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 1.02 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อ ไปหรื อ ไม่ ” พบว่ า ควรจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 98.75 ไม่ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.25

15


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

10. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 การดาเนินงานเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 วั น เสาร์ ท่ี 2 กัน ยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจ านวน 2,486 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.90 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ (5,300 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 405 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.77 ของนักศึ กษาเป้ าหมาย (549 คน) และจากผลประเมิ น การจั ด กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิจรรม อยู่ในระดับมาก (4.18) รายละเอียดดังนี้ 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.08) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มากต่ อ ความเหมาะสมของหั ว ข้ อ ในการบรรยาย (4.17) รองลงมาคื อ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.08) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.07) และเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.01) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 15 ตารางที่ 15 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=380) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 159 139 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 150 134 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 135 146 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 143 152 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 71 11 0 71 23 2 69 28 2 63 18 4

รวม

ค่าเฉลีย่

380 380 380 380

4.17 มาก 4.07 มาก 4.01 มาก 4.08 มาก 4.08 มาก

10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.08) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.25) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.05) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับหัวข้ อการบรรยาย (4.02) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.01) ตามลาดับ ดังแสดง ในตารางที่ 16 ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=380) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 89 12 2 86 19 3

มากที่สุด (5) 139 136

มาก (4) 138 136

174

136

61

8

146

136

65

25

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

380 380

4.05 มาก 4.01 มาก

1

380

4.25 มาก

8

380

4.02 มาก 4.08 มาก

16


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

10.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.37) โดยมี ความพึ ง พอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด กิ จ กรรม (4.42) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.37) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.31) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17 ตารางที่ 17 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=380) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 204 176 191

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 134 38 4 0 153 42 9 0

รวม

ค่าเฉลีย่

380 380

4.42 มาก 4.31 มาก

143

380

4.37 มาก

รวมค่าเฉลีย่

42

4

0

4.37 มาก

10.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรหาวิ ท ยากรที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก - ควรมีคู่มือการยื่นเรื่ องและการเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน ในต่างประเทศให้ นักศึกษา เช่น การขอวีซ่า กฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นต้ น - อยากฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ท่เี คยทางานหรือฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ น ร้ อยละ 71.32 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 16.84 และทราบข่าวจาก เพื่อน/รุ่นพี่ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 11.84 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อ ไปหรื อ ไม่ ” พบว่ า ควรจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 96.84 ไม่ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.16

17


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 การดาเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 วั น พุ ธ ที่ 6 กัน ยายน 2560 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารหอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 1,986 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.30 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (2,000 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 447 คน คิดเป็ นร้ อยละ 109.83 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (407 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.26) รายละเอียดดังนี้ 11.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.25) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มากต่ อ ความเหมาะสมของหั ว ข้ อ ในการบรรยาย (4.27) รองลงมาคื อ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.26) เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.24) และการนา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.21) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 18 ตารางที่ 18 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=433) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 190 179 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 182 188 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 179 189 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 173 190 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 57 5 2 58 3 2 58 4 3 62 6 2

รวม

ค่าเฉลีย่

433 433 433 433

4.27 มาก 4.26 มาก 4.24 มาก 4.21 มาก 4.25 มาก

11.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.28) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.31) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.29) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับหัวข้ อการบรรยาย (4.28) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.24) ตามลาดับ ดังแสดง ในตารางที่ 19 ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=433) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 53 3 2 59 4 2

มากที่สุด (5) 189 177

มาก (4) 186 191

201

176

50

3

188

187

53

3

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

433 433

4.29 มาก 4.24 มาก

3

433

4.31 มาก

2

433

4.28 มาก 4.28 มาก

18


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

11.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.26) โดยมี ความพึ ง พอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของสถานที่ จั ด กิ จ กรรม (4.35) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.27) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.16) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 20 ตารางที่ 20 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=433) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 212 174 191

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 167 49 3 2 172 75 7 5

รวม

ค่าเฉลีย่

433 433

4.35 มาก 4.16 มาก

178

433

4.27 มาก

รวมค่าเฉลีย่

59

2

3

4.26 มาก

11.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - กาหนดการจัดกิจกรรมเป็ นวันธรรมดา ทาให้ นักศึกษาที่มีความสนใจแต่ติดเรียน ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ - เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการเขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา จึงควรเพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติ มากขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่ อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 64.67 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 20.32 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 14.32 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.69 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 96.77 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.23

19


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

12. สรุปงบประมาณดาเนินงาน 12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 158,200 บาท จานวน 150,330 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,365 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

141,900.00

บาท

2

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

3,000.00

บาท

3

ค่าวัสดุสานักงาน

5,000.00

บาท

4

ค่าบริการซักผ้ าปูโต๊ะ

430.00

บาท

150,330.00

บาท

รวม (หนึง่ แสนห้าหมืน่ สามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 150,330 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.03 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 12.2 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 358,500 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 248,549 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (18 คน)

69,640.00

บาท

2

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

57,000.00

บาท

3

ค่ารับรองวิทยากรและศิษย์เก่า

20,974.00

บาท

4

12,800.00

บาท

5

ค่าที่พักสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า ณ วนาเวศน์ ค่าที่พักสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า ณ ภายนอก มหาวิทยาลัย

1,650.00

บาท

6

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

73,500.00

บาท

7

ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า

12,985.00

บาท

248,549.00

บาท

รวม (สองแสนสี่หมืน่ แปดพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 สาหรั บ นักศึกษาไทยและต่างชาติ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 248,549 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69.33 ของวงเงินที่ ได้ รับจัดสรร

20


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

12.3 กิจกรรม Aviation Industry 2017 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 17,100 บาท จานวน 13,164 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตอบแทนวิทยากร

6,000.00

บาท

2

ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน)

2,650.00

บาท

3

ค่าที่พักวิทยากร

1,600.00

บาท

4

ค่ารับรองวิทยากร

2,000.00

บาท

5

ค่าของที่ระลึก

914.00

บาท

13,164.00

บาท

รวม (หนึง่ หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิจ กรรม Aviation Industry 2017 ใช้ จ านวนทั้ง สิ้ น 13,164 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 76.98 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 12.4 กิจกรรม Hotel Industry 2017 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 14,600 บาท จานวน 11,278 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตอบแทนวิทยากร

3,000.00

บาท

2

ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน)

3,380.00

บาท

3

ค่าที่พักวิทยากร

700.00

บาท

4

ค่ารับรองวิทยากร

2,000.00

บาท

5

ค่าของที่ระลึก

2,198.00

บาท

11,278.00

บาท

รวม (หนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้อยเจ็ ดสิบแปดบาทถ้วน)

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2017 ใช้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 11,278 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 77.25 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

21


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560

12.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 5,300 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 2,486 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่ารับรองวิทยากร

2

ค่าของที่ระลึก รวม (สองพันสี่รอ้ ยแปดสิบหกบาทถ้วน)

2,000.00

บาท

486.00

บาท

2,486.00

บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ต่างประเทศ ประจาปี 2560 ใช้ งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 2,486 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 46.91 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 12.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 2,000 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 1,986 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

ค่าของที่ระลึก รวม (หนึง่ พันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

1,500.00

บาท

486.00

บาท

1,986.00

บาท

งบประมาณในการดาเนิน งานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 1,986 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.30 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

22


ภาคผนวก 1. รายละเอียดโครงการ 2. ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 3. ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา มีภารกิจหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ก่อนสาเร็จการศึกษา เนื่องจากส่วนจัดหางานฯ เห็นว่าความรู้ทางด้ านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ที่จะทาให้ นักศึกษาประสบความสาเร็จในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่ า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม ในการทางานภายในองค์กร ดั ง นั้ น ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา จึ ง ก าหนดจั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 จานวน 2,366 คน ที่จะเข้ ารับ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติ ของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน วิธีการใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนานักศึกษาเข้ าสู่ยุค Thailand 4.0 นักศึกษาจะได้ ศึกษาข้ อมูลการเตรียมความพร้ อมก่อน การสมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนรู้จัก การวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อ จะได้ ประยุกต์ใช้ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน ซึ่งจะ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานและเมื่อจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ นักศึกษาทราบวิธกี ารใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และ ระบบ MFU Pre-internship Online และสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ นักศึกษาได้ ศึกษาข้ อมูลและเรียนรู้การเตรียมความพร้ อม อันได้ แก่ การมีทศั นคติท่ดี ี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมีมารยาทอย่าง เหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความ พร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน /กลุ่มเป้ าหมาย...


กลุ่มเป้าหมาย นั ก ศึ ก ษาไทยชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ กปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาและ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2560 จาก 9 สานักวิชา 26 สาขาวิชา จานวน 2,366 คน สถานทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินการ วันที-่ เวลา จานวนนักศึกษา (คน) 504 22 เมษายน 2560 509 8.30-16.00 น. 68 680 23 เมษายน 2560 8.30-16.00 น. 605 รวม 2,366

ห้อง/อาคาร หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ห้ อง 302 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) ห้ อง 318 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ห้ อง 302 อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5)

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. พัฒนาโปรแกรม MFU Internship Information System และจัดทาระบบ MFU Pre-internship Online

3. 4. 5. 6.

ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม

ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ 1. จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 2. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับผลประเมิน “ผ่าน” ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของนักศึกษาจากแบบประเมินไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00

/งบประมาณ...


งบประมาณ ประมาณการค่าใช้ จ่ายกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2560 มี ง บประมาณรวมทั้ง สิ้ น 151,960 บาท (หนึ่ ง แสนห้ า หมื่ น หนึ่ ง พั น เก้ า ร้ อยหกสิ บ บาทถ้ ว น) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนทั่วไป แผนงานการเรียน การสอน งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานเตรียมความ พร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับ 1.

รายการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2,366 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ (บาท) 141,960.00 -นักศึกษาตามแผน 2,316 คน -นักศึกษานอกแผน 50 คน -ส่วนการเงินและบัญชีเบิกจ่าย

2.

ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์

3,000.00

3. 4.

ค่าวัสดุสานักงาน ค่าบริการซักรีดผ้ าปูโต๊ะ

5,000.00 2,000.00

รวม (หนึง่ แสนห้าหมืน่ หนึง่ พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

151,960.00

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษา ฝึ กปฏิบัติงานได้ อย่างเคร่งครัด 2. นักศึกษามีความเข้ าใจและสามารถใช้ งานงานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน อันได้ แก่ การมีทศั นคติท่ดี ี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมีมารยาทอย่าง เหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความ พร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรม Aviation Industry 2017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรม Aviation Industry 2017 ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่ องจากความรู้ ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบ ความส าเร็ จ ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึกษามักประสบปั ญหาในการเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางาน ภายในองค์กร ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรม Aviation Industry 2017 ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน โดยกิจกรรม ดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน อันได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานในงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน กฎระเบียบ ข้ อบังคับเบื้องต้ น ที่นักศึ กษาฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนั ก ตลอดจนคาแนะนาการปฏิบัติตัวระหว่ างการฝึ กปฏิบัติงาน เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจข้ อมูลพื้นฐาน กฎระเบียบ ข้ อบังคับการฝึ กปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมการบิน 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การบินอย่างถูกต้ อง วิทยากร คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต ที่ปรึกษาด้ านบริหารจัดการการฝึ กอบรม บริษัท สายการบิน นกแอร์ จากัด (มหาชน) เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน จานวนประมาณ 900 คน /สถานที่...


สถานทีด่ าเนินการ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพั นหกร้ อยบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุ นทั่วไป แผนงานการเรี ยนการสอน งานสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา หมวดตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ งานเตรี ย มความพร้ อมก่อ นฝึ ก ปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับที่ 1.

2. 3.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากร คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน x 6,500 บาท) ค่าที่พักวิทยากร คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต (1 ห้ อง x1,600 บาท x 1 คืน)

4.

ค่ารับรองวิทยากร

5.

ค่าของที่ระลึกวิทยากร (1 ชิ้น x 500 บาท) รวม (หนึง่ หมืน่ สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท) 3,000.00

หมายเหตุ

6,500.00 ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย

1,600.00

1,000.00 500.00 12,600.00

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00


ระยะเวลาดาเนินการ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบิน 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรม Hotel Industry 2017 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรม Hotel Industry 2017 ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่ องจากความรู้ ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบ ความส าเร็ จ ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึกษามักประสบปั ญหาในการเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางาน ภายในองค์กร ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรม Hotel Industry 2017 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่มี ค วามประสงค์ ฝึ กปฏิบั ติ ง านด้ า นอุ ต สาหกรรมการโรงแรม โดยกิจ กรรมดั ง กล่ า วจะท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการฝึ กปฏิบั ติ ง านด้ า น อุตสาหกรรมการโรงแรม อันได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานในงานด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม กฎระเบียบเบื้องต้ นที่นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนัก ตลอดจนคาแนะนาการปฏิบัติตัวระหว่ าง การฝึ กปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เมื่ อออกไปฝึ กปฎิ บั ติ ง านจริ ง ณ สถาน ประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจข้ อมู ลพื้ นฐาน กฎระเบี ยบเบื้ องต้ น ที่ นั ก ศึ ก ษา ฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนักในการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การโรงแรมอย่างถูกต้ อง วิทยากร คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม จานวนประมาณ 950 คน /สถานที่...


สถานทีด่ าเนินการ ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพั นหกร้ อยบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุ นทั่วไป แผนงานการเรี ยนการสอน งานสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา หมวดตอบแทนใช้ ส อยและวั ส ดุ งานเตรี ย มความพร้ อมก่อ นฝึ ก ปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับที่ 1.

2. 3.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากร คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน x 6,500 บาท) ค่าที่พักวิทยากร คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ (1 ห้ อง x1,600 บาท x 1 คืน)

4.

ค่ารับรองวิทยากร

5.

ค่าของที่ระลึกวิทยากร (1 ชิ้น x 500 บาท) รวม (หนึง่ หมืน่ สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท) 3,000.00

หมายเหตุ

6,500.00 ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย

1,600.00

1,000.00 500.00 12,600.00

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00


ระยะเวลาดาเนินการ วันจันทร์ท่ี 28 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 – 19.00 น. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติพ้ ืนฐานในการฝึ กปฏิบัติงาน ด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่ องจากความรู้ ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบ ความส าเร็ จ ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึกษามักประสบปั ญหาในการเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางาน ภายในองค์กร ดังนั้ น ส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนักศึ กษา จึงกาหนดจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 ให้ กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีความประสงค์ ฝึ กปฏิบั ติงานต่ างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่ า วจะทาให้ นั กศึ กษาได้ มีความรู้ ความเข้ า ใจด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ การจัดทาวีซ่า คาแนะนาในการดาเนินชีวิตระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน ต่างประเทศ เป็ นต้ น เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฏิบัติงานจริงในต่างประเทศ และเมื่อจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ การจัดทาวีซ่า 2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ค าแนะน าที่ถู ก ต้ อ งในการด าเนิ น ชี วิ ต ระหว่ า งฝึ กปฏิบั ติ ง าน ต่างประเทศ วิทยากร เจ้ าหน้ าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ จานวนประมาณ 700 คน

/สถานที่...


สถานทีด่ าเนินการ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) งบประมาณ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนทั่วไป แผนงานการ เรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ งานเตรียมความพร้ อม ก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ในวงเงิน 5,300 บาท (ห้ าพันสามร้ อยบาทถ้ วน) ลาดับ รายการ ที่ 1. ค่าที่พัก วิทยากรและคณะ (4 ห้ อง x 700 บาท x 1 คืน) 2. ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 2 วัน) 3. ค่าของที่ระลึกวิทยากร (1 ชิ้น x 500 บาท) รวม (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ (บาท) 2,800.00 ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย

2,000.00

ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2560

500.00 5,300.00

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 ระยะเวลาดาเนินการ วันเสาร์ท่ี 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. .

/ผลที่คาด...


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับระหว่างประเทศ 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 3. นักศึกษาสามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในต่างประเทศได้ อย่างถูกต้ อง ผู้ประสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560” ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นายกรปภพ พูนเพิ่มทวีทรัพย์ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา จานวน 9 สานักวิชา ก่อนเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเสริมสร้ าง คุณลั กษณะที่ดีให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารั บการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึ กษา เพื่ อให้ นักศึ กษา มีความพร้ อมเข้ าสู่ตลาดแรงงาน และเนื่องด้ วยสานักวิชานวัตกรรมสังคมมีนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ในหน่ วยงานราชการซึ่งมีการใช้ หนังสือราชการเป็ นเอกสารสาคัญ ในการติดต่อสื่อสาร โต้ ตอบและ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษายังขาดความรู้ความเข้ าใจในระเบียบและหลักการของ การเขียนหนังสือราชการ รวมถึงการใช้ ภาษาที่ส่อื ความหมายได้ อย่างถูกต้ อง ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560” ให้ กับนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคมและนักศึกษา ที่ มี ค วามประสงค์ ฝึ กปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานราชการ โดยกิ จ กรรมดั ง กล่ า วจะท าให้ นั ก ศึ ก ษา ได้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบี ยบงานสารบรรณ เทคนิคการเข้ าใจเชิงภาษา การร่ าง-ตอบโต้ หนังสือราชการประเภทต่างๆ และการเขียนรายงานการประชุม เป็ นต้ น ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิบั ติง าน และเพื่ อให้ นั กศึ กษาน าไปประยุ กต์ใช้ เมื่อออกฝึ กปฏิบั ติง านจริ ง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและการใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้ อง 2. เพื่อให้ นักศึกษาเกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการเขียน โต้ ตอบหนังสือราชการและการเขียน รายงานการประชุม วิทยากร นายอุทยั มูลแก้ ว หัวหน้ าส่วนสารบรรณ อานวยการและนิติการ เป้าหมาย นักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม ที่จะเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานในปี การศึกษา 2560 จานวน 56 คน และนักศึกษาทุกสานักวิชาที่มีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ สถานทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินการ วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) /วิธกี าร...


วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าร่วมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย กลุ่มนักศึกษา สานักวิชานวัตกรรมสังคม (56 คน) 2. เชิงคุณภาพ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ ประมาณการค่าใช้ จ่ายของกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560” มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนทั่วไป แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุ นการจัดการศึกษาหมวด ตอบแทนใช้ สอยและวัสดุงานเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับที่ รายการ 1 ค่าตอบแทนวิทยากร (750 บาท x 2 คาบ) 2

ค่าของที่ระลึก (1 ชิ้น x 500 บาท) รวม (สองพันบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ 1,500.00 นายอุทยั มูลแก้ ว 500.00 2,000.00

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียน หนังสือราชการแต่ละประเภทที่ถูกต้ อง 2. นักศึกษาสามารถใช้ ภาษาไทยในการเขียนสื่อความหมายได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน กระชับ และสละสลวย 3. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ผูป้ ระสานงาน นายกรปภพ พูนเพิ่มทวีทรัพย์ โทรศัพท์ 0 5391 6366, 080 910 0789 อีเมล์ : kornpapob.poo@mfu.ac.th


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2560 ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมในครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลข แทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สดุ

4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 กำรบรรยำย ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ควำมเหมำะสมของหัวข้ อในกำรบรรยำย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจำกกำรบรรยำย 3 เนื้อหำสำระที่ได้ รับจำกกำรบรรยำย 4 กำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 2 ควำมสำมำรถในกำรสรุปประเด็น 3 ควำมเหมำะสมของบุคลิกภำพโดยรวม (กำรแต่งกำย, คำพูด, นำ้ เสียง) 4 ควำมสอดคล้ องระหว่ำงเนื้อหำกับหัวข้ อกำรบรรยำย ส่วนที่ 2 ภำพรวมกำรจัดกำรอบรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 3 ควำมเหมำะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภำยในห้ องอบรม ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) 4 ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ 5 ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ฝ่ ำยอบรมวิจัยและแนะแนวอำชีพ ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องแสดงระดับควำมพึงพอใจในด้ ำนต่ำงๆ จำกกำรอบรมในครั้งนี้ โดยควำมหมำยของหมำยเลข แทนระดับควำมพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มำกที่สดุ

4 = มำก

3 = ปำนกลำง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 ด้ ำนกำรใช้ งำนระบบ ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

รูปแบบกำรใช้ งำน ควำมยำก - ง่ำย กำรใช้ งำนของระบบไม่ซับซ้ อน ง่ำนต่อกำรใช้ งำน กำรออกแบบมีควำมสวยงำม น่ำสนใจ ควำมสะดวกในกำรใช้ งำน ระบบมีควำมเสถียร (Stability) ควำมพึงพอใจในกำรใช้ งำนระบบในภำพรวม

ส่วนที่ 2 ด้ ำนทั่วไป ลาดับที่ 1 2 3 4

หัวข้อการประเมิน

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับรูปแบบบรรยำยสดโดยวิทยำกร ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่เปิ ดให้ เข้ ำใช้ ระบบ ท่ำนทรำบข่ำวกำรจัดงำนในครั้งนี้จำกสื่อใด (ตอบได้ มำกว่ำ 1 ข้ อ) ทำง Website/Facebook ประกำศติดบอร์ด/ไวนิล สำนักวิชำ/สำขำวิชำ เพื่อน/รุ่นพี่ ท่ำนเห็นว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ( ) ไม่แน่ใจ ( ) ไม่มคี วำมคิดเห็น

ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ขอบคุณที่ให้ ควำมร่วมมือ เรำจะนำข้ อเสนอแนะของคุณมำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป ฝ่ ำยอบรมวิจัยและแนะแนวอำชีพ ส่วนจัดหำงำนและฝึ กงำนของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


ภาพกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2560 วันอังคารที่ 15 – วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม Aviation Industry 2017 วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


ภาพกิจกรรม Hotel Industry 2017 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2560 วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)