รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติงาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพั ฒนา นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ยุค Thailand 4.0 นั กศึ กษาจะได้ ศึ กษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อ มก่อนการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่ อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบั ติ ง าน รายงานฉบั บ นี้ ได้ ร วบรวมผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิจ กรรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ วิ ทยากร คณาจารย์ ทุกสานั กวิ ช า และนักศึกษา และหากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด กิจกรรม ตลอดจน การจั ดท ารายงาน และการประเมิ น ผลกิ จกรรม โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรมวิ จั ยและแนะแนวอาชี พ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ตุลาคม 2561


สารบัญ บทที่ 1 2 3 4

5

6

7

8

9

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ความนา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมใจบันดาบแรง แรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 6.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 6.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรม Hotel Industry 2018 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 7.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรม Aviation Industry 2018 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 8.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 9.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า 1 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16


สารบัญ (ต่อ) บทที่ 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 3 มิถุยายน 2561 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านการใช้ งานของระบบ 6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไปของระบบ 6.3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ 11 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 7.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 12 กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 8.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 13 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 9.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า 17

17 17 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24


สารบัญตาราง ตารางที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

หน้ า กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมใจบันดาบแรง แรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Hotel Industry 2018 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Aviation Industry 2018 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 3 มิถุยายน 2561 ระดับความพึงพอใจด้ านการใช้ งานของระบบ ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไปของระบบ กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17

18 18 20 20 21


สารบัญตาราง (ต่อ) ตารางที่ 21 22 23 24 25 26

หน้ า กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

22 22 23 24 24 25


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ส่วนจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา กาหนดจั ดกิจกรรมเตรี ย มความพร้ อมก่อ น การฝึ กปฏิบั ติงาน ประจ าปี 2561 ให้ กับนั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ กปฏิบั ติงาน โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ กปฏิบั ติ งาน เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาน าไป ประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฏิบัติงาน โดยส่วนจัดหางานฯ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 นักศึกษา ไทยและนั กศึ กษาต่ างชาติ เมื่ อ วั น ที่ 21-22 เมษายน 2561 ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของ นักศึกษา ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน 9 กลุ่ม ดังนี้  กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 และกิจกรรม ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ สาหรับนักศึกษาไทย วันเสาร์ท่ี 21 เมษายน 2561 กลุ่มที่ 1 สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง กลุ่มที่ 2 สำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักวิชำกำรจัดกำร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 3 สำนักวิชำศิลปศำสตร์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) กลุ่มที่ 4 สำนักวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรจัดกำรธุ รกิจกำรบิน (ธุ รกิจโลจิสติกส์ ทำงกำรบินและกำรปฏิบตั ิกำรทำงกำรบิน) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน กลุ่มที่ 5 สำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร สำนักวิชำกำรจัดกำร สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 6 สำนักวิชำนวัตกรรมสังคม สำนักวิชำจีนวิทยำ กลุ่มที่ 7 สำนักวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำบริ หำรธุ รกิจ สำขำวิชำอุตสำหกรรม กำรบริ กำร กลุ่มที่ 8 สำนักวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ สำนักวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว  กิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจ าปี 2561 และกิจกรรม ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ สาหรับนักศึกษาต่างชาติ วันอาทิตย์ท่ี 22 เมษายน 2561 กลุ่มที่ 9 นักศึกษาต่างชาติ ทุกสาขาวิชา

1


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิจ กรรมทั้ง สิ้น 2,344 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 107.92 ของจ านวน นักศึกษาเป้ าหมาย (2,172 คน) ดังตารางต่อไปนี้ การเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม

จานวนนักศึกษา (คน) เป้าหมาย เข้าร่วม 2,097 2,249 75 95 2,172 2,344

ร้อยละ 107.25 126.66 107.92

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.15) และมีข้อเสนอแนะ เรื่องการอธิบายขั้นตอนการฝึ กปฏิบัติงานให้ ละเอียดมากขึ้น และเอกสารประกอบการบรรยายควร เข้ าใจง่ายและตรงกับเนื้อหาบนจอ Prejector นักศึกษาอยากฟั งวิทยากรที่เหมือนกันทั้งเช้ าและ บ่าย เพิ่มช่วงเวลา ถาม-ตอบ กับวิทยากรมากขึ้น และไม่ควรจัดกิจกรรมใกล้ ช่วงเวลาการสอบ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาต้ องอ่านหนังสือ นอกจากนี้ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมเห็นว่าควรจัด กิจกรรมนี้ให้ กบั นักศึกษารุ่นต่อไป ร้ อยละ 96.31 ไม่ควรจัด ร้ อยละ 3.69 2. กิจกรรม Aviation Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Aviation Industry 2018 วั น พุ ธ ที่ 25 เมษายน 2561 และวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจ านวน 13,070 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 79.21 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ (16,500 บาท) มี นั กศึ กษาเข้ าร่ วมจานวน 1,186 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 148.25 ของนั ก ศึ ก ษา เป้ าหมาย (800 คน) และจากผลประเมิ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.10) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่ า ควรหาวิ ทยากรที่มีประสบการณ์สามารถถ่ ายทอด ความรู้ และสามารถดึงดู ดความสนใจ หรื อควรเชิ ญศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางาน ด้ านสายการบินมาให้ ความรู้ แบ่งปั นประสบการณ์ ข้ อคิดการทางานให้ กับนักศึกษา และไม่ควร จัดกิจกรรมใกล้ ช่วงสอบ เนื่องจากนักศึกษาต้ องอ่านหนังสือ 3. กิจกรรม Hotel Industry 2017 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2018 วั น จั น ทร์ ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และวันเสาร์ท่ี 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อง 210 อาคารเรียนรวม 2 (C2) ใช้ งบประมาณจานวน 7,680 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,000 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 1,205 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 150.62 ของนั กศึ กษาเป้ าหมาย (800 คน) และจากผลประเมิน การจั ด กิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.24) ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีข้ อเสนอแนะว่า ไม่ควรจัดกิจกรรมใกล้ ช่วงสอบ เนื่องจากนักศึกษา ต้ องอ่านหนังสือ ต้ องการให้ มีความหลากหลายของวิทยากรด้ านโรงแรม และจอรับภาพในห้ องจัด กิจกรรมไม่ชัด ทาให้ นักศึกษาที่น่ังไกลไม่สามารถมองเห็นได้

2


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

4. กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 การดาเนินงานอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 วันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 3,000 บาท คิด เป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (3,000 บาท) มีนักศึ กษาเข้ าร่ วมจานวน 415 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 83.00 ของจ านวนนั กศึ กษาที่ลงทะเบี ยนไว้ 500 คน และในจ านวนดั งกล่ า ว มีกลุ่ มเป้ าหมายที่เข้ าร่ วม (นั กศึ กษาสานั กวิ ชานวั ตกรรมสังคม) จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.07 ของจานวนเป้ าหมายกลุ่มนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม (51 คน) และจากผลประเมิน การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.03) ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ข้อเสนอแนะว่ า ควรจั ดหาวิ ทยากรที่มีความมั่ นใจในการสอนและ ถ่ายทอดความรู้ และควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่ อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติ มากกว่านี้ เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการเขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา อี ก ทั้ ง ก าหนดการจั ด กิ จ กรรมเป็ นวั น ธรรมดา ท าให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจแต่ ติ ด เรี ย น ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ 5. กิจกรรม MFU Pre-internship Online 2018 กิจ กรรม MFU Pre-internship Online 2018 ระหว่ างวั นที่ 25 เมษายน–3 มิถุ น ายน 2561 และระหว่ างวั นที่ 1-20 สิงหาคม 2561 มีนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมผ่านระบบดังกล่ าว จานวน 2,172 คน และได้ รับการผลประเมิน “ผ่าน” การเข้ าร่ วมกิจกรรมจานวน 2,090 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.22 ดังตารางต่อไปนี้ ผลการประเมินกิจกรรม นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม

จานวนนักศึกษา (คน) เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรม ผ่านกิจกรรมร้อยละ 2,097 75 2,172

2,024 66 2,090

96.52 88.00 96.22

ผู้ ใ ช้ ง านระบบ MFU Pre-internship Online 2018 มี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมอยู่ ใ น ระดั บ มาก (3.88) และมี ข้ อ คิ ด เห็น ว่ า การเตรี ยมความพร้ อ มนั ก ศึ ก ษาก่ อ นฝึ กปฏิบั ติ ง าน ผ่านระบบดังกล่าวมีความสะดวกต่อการใช้ งาน แต่แบบทดสอบบางข้ อมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน มี VDO ในระบบบางหัวข้ อที่มีระยะเวลานานเกินไป ควรเพิ่มความเสถียรภาพของระบบเพื่อการ ใช้ งานที่ไม่ติดขัด ถูกต้ อง และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ งานมากขึ้น และเห็นว่าควรจัดกิจกรรมแบบ ออนไลน์ ในครั้ ง ต่ อ ไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.84 ไม่ แ สดงความคิ ดเห็น ร้ อยละ 6.09 ไม่ แ น่ ใ จ ร้ อยละ 3.75 และไม่ควรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 4.32 ตามลาดับ

3


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

6. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2561 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2561 ระหว่ างวันที่ 19 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 ใช้ งบประมาณจานวน 182,369 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.80 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (281,421 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 2,411 คน คิดเป็ นร้ อยละ 111.00 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,172 คน) และจากผลประเมิน การจั ด กิจ กรรม นั กศึ กษามีค วามพึ ง พอใจต่ อการจั ดกิจ กรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.27) ผู้เข้ า ร่ วมกิจกรรมมีข้อ คิดเห็น ว่ า เป็ นกิจกรรมที่มีป ระโยชน์ เ นื่ อ งจากมี รุ่ น พี่ ศิ ษย์เ ก่ า มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ จ ริ งในการทางาน ความเหมาะสมของสถานที่แ ละคุ ณ ภาพอุ ป กรณ์ โสตทัศนู ปกรณ์ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม และไม่ควรจัดกิจกรรมตรงกับ กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทาให้ นักศึกษาไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมอื่นที่เป็ นประโยชน์ 7. กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume การดาเนินงานกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า ( C4) และวันพุธที่19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 –19.00 น. ณ อาคารเรี ยนรวม2 (C2 403) ใช้ งบประมาณจานวน 6,750 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (6,750 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 1,354 คน คิดเป็ นร้ อยละ 193.42 ของนั ก ศึ ก ษาเป้ าหมาย (700 คน) และจากผลประเมิ น การจั ด กิจ กรรมนั ก ศึ ก ษา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมาก (4.33) ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ข้อเสนอแนะว่ า ควรจั ดหาวิ ทยากรที่มีความมั่ นใจในการสอนและ ถ่ายทอดความรู้ และควรเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่ อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติ มากกว่านี้ เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการเขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา อี ก ทั้ ง ก าหนดการจั ด กิ จ กรรมเป็ นวั น ธรรมดา ท าให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสนใจแต่ ติ ด เรี ย น ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ 8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 การดาเนินงานเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 วั น เสาร์ ท่ี 8 กัน ยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 9,974 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.15 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,600 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.05 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (200 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรม อยู่ในระดับมาก (4.27) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีข้อเสนอแนะว่า ควรหาวิทยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจมาบรรยาย และนักศึกษาอยากฟั งประสบการณ์จากผู้ ท่เี คยทางานหรื อฝึ กปฏิบัติงานในต่ างประเทศ ควรมี คู่ มื อ การยื่ น เรื่ อ งและการเตรี ยมเอกสารที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ กปฏิบั ติ ง านต่ า งประเทศให้ กั บ นักศึกษา เช่น การขอวีซ่า กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนอยากให้ วิทยากรแนะแนวอาชีพที่ สามารถทาในต่างประเทศได้ เป็ นต้ น

4


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

จากผลประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.16) ดังตารางต่อไปนี้ ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

กิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ าน ประจาปี 2561 กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ กิจกรรม Hotel Industry 2018 กิจกรรม Aviation Industry 2018 กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ กิจกรรม MFU Pre-internship Online กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบตั งิ านต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยรวม

ร้อยละ ความพึงพอใจ 4.15 ระดับมาก 4.14 ระดับมาก 4.24 ระดับมาก 4.10 ระดับมาก 4.03 ระดับมาก 3.88 ระดับมาก 4.27 ระดับมาก 4.33 ระดับมาก 4.27 ระดับมาก 4.16 ระดับมาก

การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 สาหรับ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามดัชนีช้ ีวัดความสาเร็จทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 107.92 2. เชิงคุณภาพ แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 4.00 ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.16 2. ความนา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่ อการเสริ มสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษาจึงได้ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารั บการฝึ ก ปฏิบัติงาน ในปี การศึกษา 2561 ถึงภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2562 ได้ มีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติงาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพั ฒนา นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ยุค Thailand 4.0 นั กศึ กษาจะได้ ศึ กษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อ มก่อนการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม เพื่ อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบัติงาน

5


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ นักศึกษาทราบวิธีการใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online และสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้ อม อันได้ แก่ การมี ทัศนคติท่ดี ี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมี มารยาทอย่างเหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความพร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน 4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ

6


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

5. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิ บตั ิงาน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา จากแบบประเมิ น กิจ กรรม พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ความพึ งพอใจด้ า นเนื้ อหาของ การแนะน ารายวิ ช าการฝึ กปฏิบั ติ ง าน แนะน าการใช้ ร ะบบ MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.18) โดยมี ความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย ในระดับมาก (4.20) รองลงมาคือ ประโยชน์ ท่ีได้ รั บ จากการบรรยาย (4.19) และเนื้ อหาสาระที่ได้ รั บ จากการบรรยาย (4.17) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.14) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,215) ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 811 1,113 303 18 6 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 836 1,062 318 25 10 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 808 1,057 348 30 8 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 780 1,072 352 37 10 รวมค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

รวม

ค่าเฉลีย่

2,215 2,215 2,215 2,215

4.20 มาก 4.19 มาก 4.17 มาก 4.14 มาก 4.18 มาก

5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร จากแบบประเมินกิจกรรม พบว่าผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากรของการ แนะนารายวิชาการฝึ กปฏิบัติงาน แนะนาการใช้ ระบบ MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.15) โดยมีความพึงพอใจ ต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) ในระดับมาก (4.22) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (4.17) ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ (4.13) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.09) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 2 ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,215) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (5) (4) (3) (2) (1) 751 1,097 359 32 12 2,215 4.13 มาก 727 1,053 427 29 15 2,215 4.09 มาก 895

1,014

305

26

11

2,215 4.22 มาก

830

1,048

325

32

16

2,215 4.17 มาก

รวมค่าเฉลีย่

4.15 มาก

7


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.13) โดยมีความพึ งพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ในระดับมาก (4.24) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.15) และความเหมาะสม ของระยะเวลา (4.00) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,215) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (5) (4) (3) (2) (1) 917 1,012 280 30 12 2,215 699 983 462 74 33 2,215 811

1,024

รวมค่าเฉลีย่

377

27

12

2,215

ค่าเฉลีย่ 4.24 มาก 4.00 มาก 4.15 มาก 4.13 มาก

5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรอธิบายขั้นตอนการฝึ กปฏิบัติงานให้ ละเอียดมากขึ้น เช่ น การติดต่อสถาน ประกอบการ การเตรียมเอกสาร และการใช้ MFU Pre-internship online เป็ นต้ น - ควรจัดทาเอกสารประกอบการบรรยายให้ เข้ าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และตรงกับเนื้อหา บนจอ Prejector - ไม่ควรจัดกิจกรรมช่วงใกล้ สอบ แบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้ง สองรอบทราบข่ า วการจั ดกิจ กรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 45.04 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 38.15 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 16.26 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 0.55 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.43 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.57

8


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

6. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดกิจกรรมใจบันดาบแรง แรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา จากแบบประเมิ น กิจ กรรม พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ความพึ งพอใจด้ า นเนื้ อหาของ กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.12) โดยมีความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย ในระดับมาก (4.18) รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจาก การบรรยาย (4.11) การน าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ (4.10) และเนื้ อหาสาระที่ได้ รั บ จากการ บรรยาย (4.08) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,267) ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 829 1,071 323 29 15 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 810 998 385 55 19 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 764 1,026 398 57 22 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 806 986 402 53 20 รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

2,267 2,267 2,267 2,267

4.18 มาก 4.11 มาก 4.08 มาก 4.10 มาก 4.12 มาก

6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร จากแบบประเมิ น กิจ กรรม พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ความพึ งพอใจด้ า นเนื้ อหาของ กิจกรรมใจบันดาบแรง แรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.13) โดยมีความพึงพอใจต่อ ความเหมาะสมของบุ คลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด น้าเสียง) ในระดับมาก (4.19) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.14) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (4.09) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.08) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 5 ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,267) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (5) (4) (3) (2) (1) 827 1,017 353 52 18 2,267 4.14 มาก 764 1,016 407 57 23 2,267 4.08 มาก 888

993

332

39

15

2,267 4.19 มาก

794

992

401

55

25

2,267 4.09 มาก

รวมค่าเฉลีย่

4.13 มาก

9


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

6.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.18) โดยมีความพึ งพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ในระดับมาก (4.31) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.18) และความเหมาะสม ของระยะเวลา (4.04) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,267) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 1033 766 878

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 944 257 19 14 2,267 962 426 79 34 2,267

4.31 มาก 4.04 มาก

979

4.18 มาก

รวมค่าเฉลีย่

367

26

17

2,267

ค่าเฉลีย่

4.18 มาก

6.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ นักศึกษาได้ ฟังวิทยากรที่เหมือนกันทั้งเช้ าและบ่าย - ควรเพิ่มช่วงเวลา ถาม-ตอบ เพื่อให้ วิทยากรได้ ตอบคาถามนักศึกษามากขึ้น - Projector สาหรั บ ถ่ า ยทอดภาพไม่ คมชั ด ระบบเสียงในห้ องประชุ มไม่ ท่ัวถึ ง ทาให้ นักศึกษาที่น่ังบริ เวณหลังห้ องประชุ มมองภาพไม่ชัดและได้ ยินเสียงวิทยากร ไม่ชัด - อยากให้ รุ่นพี่มาสร้ างแรงบันดาลใจ เพราะจะเข้ าใจรุ่นน้ องได้ ดีสามารถแนะนาสิ่ง ที่ควรทาและไม่ควรทาระหว่างฝึ กงานได้ - ไม่ควรจัดกิจกรรมช่วงใกล้ สอบ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้งสองรอบทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 46.03 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 37.01 ทราบข่าว จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 16.60 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 0.36 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 95.18 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 4.82

10


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

7. กิจกรรม Hotel Industry 2018 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2018 การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ ก ปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม ในวันจันทร์ ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) และวันเสาร์ท่ี 8 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้ อง 210 อาคารเรียนรวม 2 (C2) ใช้ งบประมาณจานวน 7,680 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,000 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 1,205 คน คิดเป็ นร้ อยละ 150.62 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (800 คน) และจากผลประเมิน การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.24) ดังต่อไปนี้ 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.23) โดยมี ความพึ งพอใจระดั บ มากต่ อ ความเหมาะสมของหั ว ข้ อในการบรรยาย (4.27) รองลงมาคื อ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.23) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.26) และเนื้อหาสาระที่ ได้ รับจากการบรรยาย (4.26) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,205) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 455 536 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 460 485 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 452 489 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 450 505 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 124 7 3 155 21 4 159 21 4 151 16 3

รวม

ค่าเฉลีย่

1,125 1,125 1,125 1,125

4.27 มาก 4.22 มาก 4.21 มาก 4.23 มาก 4.23 มาก

7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.26) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.31) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.28) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับ หั ว ข้ อ การบรรยาย (4.25) และความสามารถในการสรุ ป ประเด็น (4.20) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 8 ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,205) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม

มากที่สุด (5) 481 431 511

มาก (4) 494 515 469

467

496

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (3) (2) (1) 136 12 2 1,125 4.28 มาก 159 17 3 1,125 4.20 มาก 131 11 3 1,125 4.31 มาก

(การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

รวมค่าเฉลีย่

141

17

4

1,125 4.25 มาก 4.26 มาก

11


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจ กรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.23) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของระยะเวลา ( 4.37) รองลงมาคือ ความเหมาะสม ของสถานที่จั ดกิจกรรม (4.27) และความเหมาะสมของอุปกรณ์ โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.04) และ ตามลาดับ ดังตารางที่ 9 ตารางที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,205) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 455 547 388

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 536 124 7 3 1,125 461 105 9 3 1,125 473 201 49 14 1,125

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ 4.27 มาก 4.37 มาก 4.04 มาก 4.23 มาก

7.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรมีวิทยากรบรรยายภาคภาษาอังกฤษด้ วย - ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมในวันและเวลาที่เหมาะสม เพราะใกล้ กบั ช่วงสอบ - อยากให้ มีความหลากหลายของวิทยากรด้ านโรงแรม - จอโปรเจคเตอร์ หอประชุมสมเด็จย่าฯ ไม่ชัด จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อย ละ 50.49 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 33.99 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.72 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.80 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อ ไปหรื อ ไม่ ” พบว่ า ควรจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.53 ไม่ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.47

12


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

8. กิจกรรม Aviation Industry 2018 การดาเนิ นงานกิจกรรม Aviation Industry 2018 วั นพุ ธที่ 25 เมษายน 2561 และวั น จั นทร์ ท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารหอประชุ มสมเด็จย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจ านวน 13,070 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 79.21 ของวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ (16,500 บาท) มี นั กศึ กษาเข้ าร่ วมจานวน 1,186 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 148.25 ของนั ก ศึ ก ษา เป้ าหมาย (800 คน) และจากผลประเมิ น การจั ดกิจกรรมนั ก ศึ กษามี ความพึ งพอใจต่ อ การ จัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.10) ดังต่อไปนี้ 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.08) โดยมี ความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.15) รองลงมาคือ ประโยชน์ ท่ีได้ รับ จากการบรรยาย เนื้ อหาสาระที่ได้ รั บจากการบรรยาย และการน าความรู้ ไป ประยุกต์ใช้ (4.06) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 10 ตารางที่ 10 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,186) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 447 495 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 427 464 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 437 455 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 435 444 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 220 19 5 250 34 11 255 35 14 262 34 11

รวม

ค่าเฉลีย่

1,186 1,186 1,186 1,186

4.15 มาก 4.06 มาก 4.06 มาก 4.06 มาก 4.08 มาก

8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.10) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุ คลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพู ด นา้ เสียง) (4.198) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.11) ความสอดคล้ อง ระหว่ างเนื้ อหากับ หัวข้ อ การบรรยาย (4.08) และความสามารถในการสรุป ประเด็น (4.04) ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 11 ตารางที่ 11 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,186) ความพึงพอใจด้านวิทยากร

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 1,186 237 34 9

4.11 มาก

มากที่สุด (5) 467

มาก (4) 439

2.ความสามารถในการสรุปประเด็น

434

432

264

44

12

1,186

4.04 มาก

3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

529

406

205

31

15

1,186

4.18 มาก

459

430

244

33

20

1,186

4.08 มาก

1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่

4.10 มาก

13


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.12) โดยมี ความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.33) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย ( 4.15) และความเหมาะสมของระยะเวลา (3.88) ตามลาดับ ดังตารางที่ 12 ตารางที่ 12 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,186) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่

มากที่สุด (5) 605

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 1,186 395 164 17 5

4.33 มาก

ค่าเฉลีย่

2. ความเหมาะสมของระยะเวลา

393

380

321

63

29

1,186

3.88 มาก

3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

484

437

231

27

7

1,186

4.15 มาก

รวมค่าเฉลีย่

4.12 มาก

8.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ไม่ควรจัดใกล้ ช่วงที่นักศึกษาสอบ เนื่องจากนักศึกษาต้ องอ่านหนังสือ - ในอุตสาหกรรมการบินมีหลายด้ าน อยากให้ มีการจัดวิทยากรด้ านอื่นๆ มาให้ ความรู้เพิ่มมากขึ้น เช่น การทางานในคลังสินค้ า - ควรหาวิ ท ยากรที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก - อยากให้ เชิ ญศิ ษย์ เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางานด้ านสายการบิ นมาให้ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ข้ อคิดการทางาน แก่นักศึกษา จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ น ร้ อยละ 58.51 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 27.92 จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 13.15 และทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 0.42 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 94.60 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 5.40

14


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

9. กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ การดาเนิน งานอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 วันศุกร์ ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารหอประชุ มสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 3,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (3,000 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วม จานวน 415 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.00 ของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ 500 คน ในจานวนนี้ มีกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ าร่ วม (นักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม) จานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 96.07 ของจานวนเป้ าหมายกลุ่มนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม (51 คน) และจากผลประเมิน การจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (4.03) ดังต่อไปนี้ 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.00) โดยมี ความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.24) รองลงมาคือ ประโยชน์ ท่ีได้ รับจากการบรรยาย และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (3.93) และเนื้อหาสาระที่ ได้ รับจากการบรรยาย (3.92) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 13 ตารางที่ 13 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=415) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 163 212 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 128 187 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 122 201 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 130 192 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 22 12 6 56 29 15 44 33 15 42 37 14

รวม

ค่าเฉลีย่

415 415 415 415

4.24 มาก 3.93 มาก 3.92 มาก 3.93 มาก 4.00 มาก

9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.84) โดยมี ความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความสอดคล้ องระหว่ า งเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.10) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุ คลิ กภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพู ด น้าเสียง) (3.96) ความสามารถในการสรุป ประเด็น (3.67) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (3.66) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 14 ตารางที่ 14 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=415) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากที่สุด (5) 105 107 132

มาก (4) 175 169 190

144

209

รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 59 42 34 64 44 31 53 25 15 31

22

9

รวม

ค่าเฉลีย่

415 415 415

3.66 มาก 3.67 มาก

415

3.96 มาก 4.10 มาก 3.84 มาก

15


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.30) โดยมี ความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.52) รองลงมาคือความ เหมาะสมของอุ ปกรณ์ โสตฯ ภายในห้ อ งบรรยาย (4.26) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.12) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 15 ตารางที่ 15 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=415) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 242 149 164

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 157 10 0 6 207 30 17 12 214 28 0 9

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

415 415

4.52 มาก 4.12 มาก

415

4.26 มาก 4.30 มาก

9.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - วิ ท ยากรเตรี ย มเนื้ อหาการสอนมาดี แต่ ไ ม่ มี ค วามมั่ น ใจในการสอน ท าให้ นักศึกษาได้ ความรู้ไม่เต็มที่ - อยากได้ วิทยากรที่เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ จาก หน่วยงาน ราชการโดยตรง - กาหนดการจัดกิจกรรมเป็ นวันธรรมดา ทาให้ นักศึกษาที่มีความสนใจแต่ติดเรียน ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ - เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการเขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา จึงควรเพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติ มากขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจั ดงานในครั้ งนี้จากสื่อใด” พบว่ า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 55.92 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 29.15 ทราบข่าวจากเพื่ อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.21 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 0.72 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 92.28 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 7.72

16


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

10. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 3 มิถุยายน 2561 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านการใช้งานของระบบ จากแบบประเมิ น กิ จ กรรม พบว่ า กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ ก ปฏิบัติงาน ผ่ านระบบ MFU Pre-internship Online ผู้ใช้ งานระบบมีความพึ งพอใจภาพรวม อยู่ ในระดับมาก (3.88) โดยมีความพึ งพอใจระดับ มากต่ อ ความสะดวกต่ อการใช้ งาน (3.99) รองลงมาคือ การใช้ งานระบบในภาพรวม (3.96) การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่ายต่อการ ใช้ งาน (3.94) ระบบมีความเสถียรภาพ (3.88) การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ (3.75) และรูปแบบการใช้ งาน ความยาก–ง่าย (3.69) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 16 ตารางที่ 16 ระดับความพึงพอใจการใช้ งานระบบ (N=2,267) ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 1. รูปแบบการใช้ งาน ความยาก-ง่าย 2. การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่ายต่อการใช้ งาน 3. การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ 4. ความสะดวกในการใช้ งาน 5. ระบบมีความเสถียร (Stability) 6. ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ ในภาพรวม

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (3) (2) (1) 868 116 43 2,267 3.69 มาก

มากที่สุด (5) 495

มาก (4) 863

649

1068

564

79

25

2,267 3.94 มาก

511 676 607

949 1123 1053

773 500 596

129 65 96

23 21 33

2,267 3.75 มาก 2,267 3.99 มาก 2,267 3.88 มาก

614

1161

529

62

19

2,267 3.96 มาก

รวมค่าเฉลีย่

3.87 มาก

10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไปของระบบ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้ านทั่วไปของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (3.92) โดยมีความพึ งพอใจระดับมากต่อการจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมในรูปแบบ ออนไลน์เมื่อเทียบกับรูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร (3.97) และความเหมาะสมของระยะเวลา ที่เปิ ดให้ (3.87) ดังแสดงในตารางที่ 17 ตารางที่ 17 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,267) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับรูปแบบบรรยายสด โดยวิทยากร 2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบ

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1)

มากที่สุด (5)

มาก (4)

678

1,075

536

74

22

2,267 3.97 มาก

650

1,001

563

125

46

2,267 3.87 มาก

รวมค่าเฉลีย่

รวม

ค่าเฉลีย่

3.92 มาก

17


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

10.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - แบบทดสอบบางข้ อมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน - คลิป VDO ที่ให้ ศึกษาในระบบยังมีคุณภาพไม่เพียงพอ และเก่าเกินไป ทาให้ ไม่ น่าสนใจ - คลิป VDO บางเรื่องที่ได้ รับมีความยาวเกินไป - ควรเพิ่มความเสถียรภาพของระบบ เพื่อการใช้ งานที่ไม่ติดขัด ถูกต้ อง และเป็ น ประโยชน์ต่อผู้ใช้ งานมากขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “นั ก ศึ ก ษาทราบข่ า วสารของส่ ว นจั ด หางานฯ ผ่านช่ องทางใดมากที่สุด” พบว่ า ผู้ใช้ งานระบบทราบข่าวการประชาสัมพันธ์จาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 36.66 รองลงมาคือ ทราบข่ าวจากเจ้ าหน้ าที่ส่วนจั ดหางานฯ ร้ อยละ 26.69 ทราบข่ าวจากเพื่ อน/รุ่ นพี่ ร้ อยละ 17.12 ทราบข่ า วจากสานั กวิ ชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 15.92 ทราบข่าวจากเว็บไซต์ ร้ อยละ 2.60 และทราบข่าวจากระบบลงทะเบียน (REG) ร้ อยละ 1.01 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “นักศึกษาเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม แบบออนไลน์ให้ นักศึกษารุ่นต่อไปหรื อไม่ ” พบว่ า ควรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ในครั้ งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 85.84 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้ อยละ 6.09 ไม่แน่ใจ ร้ อยละ 3.75 และไม่ควรจัด กิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 4.32 ตามลาดับ

18


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

11. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา การด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจ าปี 2561 ในกิ จ กรรม “ส านั ก วิ ช าพบนั ก ศึ ก ษา” ระหว่ า งวั น ที่ 19 สิ ง หาคม - 9 กั น ยายน 2561 ใช้ งบประมาณจานวน 182,369 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.80 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (281,421 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 2,411 คน คิดเป็ นร้ อยละ 111.00 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,172 คน) และจากผลประเมิน การจั ด กิจ กรรม นั กศึ กษามีค วามพึ ง พอใจต่ อการจั ดกิจ กรรม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.27) ดังต่อไปนี้ 11.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.30) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยายและประโยชน์ ท่ไี ด้ รับจาก การบรรยาย (4.31) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (4.29) การนาความรู้ไป ประยุกต์ใช้ (4.28) และตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 18 ตารางที่ 18 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,054) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 887 951 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 912 903 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 894 893 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 873 926 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 192 17 7 208 23 8 240 14 9 224 22 9

รวม

ค่าเฉลีย่

2,054 2,054 2,054 2,054

4.31 มาก 4.31 มาก 4.29 มาก 4.28 มาก 4.30 มาก

11.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.30) โดยมี ความพึงพอใจระดับมากต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (4.33) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.31) ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ (4.28) และความสามารถในการสรุปประเด็น (4.26) ตามลาดับ ดังแสดง ในตารางที่ 19 ตารางที่ 19 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,054) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากที่สุด (5) 876 861 931

มาก (4) 914 903 902

920

887

รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม ค่าเฉลีย่ (3) (2) (1) 237 19 8 2,054 4.28 มาก 257 25 8 2,054 4.26 มาก 197 18 6 2,054 4.33 มาก 222

18

7

2,054 4.31 มาก 4.30 มาก

19


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

11.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.20) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มากต่อความเหมาะสมของสถานที่แ ละความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ อ งบรรยาย (4.22) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา (4.15) ตามลาดับ ดังตารางที่ 20 ตารางที่ 20 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,054) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 856 797 847

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 870 276 37 15 2,054 865 316 51 25 2,054 856 307 36 8 2,054

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ 4.22 มาก 4.15 มาก 4.22 มาก 4.20 มาก

11.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ มีวิทยากรในหลายๆ สายงานมาแนะนาแนวทางอาชีพให้ กบั นักศึกษา - ควรแนะแนวทางการฝึ กงานให้ ตรงตามสาขาวิชาและเป็ นประโยชน์ต่อการเลือก ฝึ กปฏิบัติงาน - ระบบเสียงของห้ องประชุมมีคุณภาพไม่เพียงพอ - กิจกรรมไม่ควรจัดซ้ อนกันกับกิจกรรมอื่นๆ ทาให้ พลาดกิจกรรมอื่นๆไปด้ วย - วิทยากรควรสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษ - การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมยังไม่ท่วั ถึง - ห้ องที่ใช้ จัดกิจกรรมมีขนาดเล็ก ไม่พอเพียงต่อนักศึกษา จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวสานักวิชา/สาขาวิชา คิดเป็ นร้ อยละ 43.63 รองลงมาคือ ทราบข่าว การจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook คิดเป็ นร้ อยละ 41.27 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.43 และทราบข่ า วจากประกาศติ ด บอร์ ด ไวนิ ล น้ อยที่ สุ ด ร้ อยละ 0.67 ตามล าดั บ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.33 ไม่ควร จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.67

20


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

12. กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume การดาเนินงานกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า ( C4) และวันพุธที่19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 –19.00 น. ณ อาคารเรียนรวม2 (C2 403) ใช้ งบประมาณจานวน 6,750 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของ วงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (6,750 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 1,354 คน คิดเป็ นร้ อยละ 193.42 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (700 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมาก (4.33) รายละเอียดดังนี้ 12.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นเนื้ อหา ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (4.38) โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.40) รองลงมา คือ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.38) เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย และการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ (4.37) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 21 ตารางที่ 21 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,354) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 662 581 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 649 573 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 642 582 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 641 577 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 107 2 2 125 5 2 125 3 2 129 4 3

รวม

ค่าเฉลีย่

1,354 1,354 1,354 1,354

4.40 มาก 4.38 มาก 4.37 มาก 4.37 มาก 4.38 มาก

12.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.36) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุ คลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพู ด นา้ เสียง) (4.42) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่ างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (4.39) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (4.37) และความสามารถในการสรุ ปประเด็น (4.28) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 22 ตารางที่ 22 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,354) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

มากที่สุด (5) 639 595 690

มาก (4) 585 568 553

662

568

รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 122 6 2 1,354 173 14 4 1,354 102 5 4 1,354 112

9

3

1,354

ค่าเฉลีย่ 4.37 มาก 4.28 มาก 4.42 มาก 4.39 มาก 4.36 มาก

21


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

12.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.21) โดยมี ความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.31) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.23) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.09) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 23 ตารางที่ 23 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,354) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 631 480 574

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 545 153 13 12 1,354 569 258 36 11 1,354 551 202 23 4 1,354

รวมค่าเฉลีย่

ค่าเฉลีย่ 4.31 มาก 4.09 มาก 4.23 มาก 4.21 มาก

12.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ -

นักศึกษาเข้ าอบรมเยอะมาก ทาให้ ผ้ ูท่มี าทีหลังไม่มีท่นี ่ัง เก้ าอี้เสริมก็ไม่เพียงพอ ควรเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากคนสนใจเยอะ วิทยากรพูดนอกเรื่องเยอะไป ทาให้ เสียเวลาในการสอน ทาให้ เลิกช้ า ควรจั ดในช่ วงเวลาที่เหมาะสม เพราะนั กศึ กษาบางสาขาวิชามีเรี ยนในช่ วงเวลา ดังกล่าว

จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด” พบว่า ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 61.76 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 24.59 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 12.99 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 0.66 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านเห็น ว่ าควรมีการจั ดกิจกรรมดังกล่ า วให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.48 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.52

22


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

13. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ การดาเนินงานเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 วันเสาร์ ท่ี 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอประชุ มสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 9,974 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.15 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (12,600 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 161 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.05 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (200 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรม อยู่ในระดับมาก (4.27) รายละเอียดดังนี้ 13.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านเนื้ อหา ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.19) โดยมี ความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (4.26) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.22) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (4.20) และเนื้อหาสาระที่ ได้ รับจากการบรรยาย (4.11) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 24 ตารางที่ 24 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=161) ความพึงพอใจด้านเนื้ อหา

มากที่สุด มาก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 81 51 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 76 49 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 66 60 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 79 50 รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 20 8 1 30 4 2 24 9 2 21 10 1

รวม

ค่าเฉลีย่

161 161 161 161

4.26 มาก 4.20 มาก 4.11 มาก 4.22 มาก 4.19 มาก

13.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านวิทยากร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.25) โดยมี ความพึ งพอใจระดับ มาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุ คลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพู ด นา้ เสียง) (4.42) รองลงมาคือ ความสามารถในการสรุปประเด็น (4.22) ความสามารถในการ ถ่ า ยทอดความรู้ (4.19) และความสอดคล้ องระหว่ า งเนื้ อหากับ หั วข้ อการบรรยาย (4.17) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 25 ตารางที่ 25 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=161) ความพึงพอใจด้านวิทยากร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับความคิดเห็น ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 15 9 2 17 8 2

มากที่สุด (5) 70 74

มาก (4) 65 60

88

57

12

3

1

76 50 รวมค่าเฉลีย่

23

10

2

รวม

ค่าเฉลีย่

161 161

4.19 มาก 4.22 มาก

161

4.42 มาก

161

4.17 มาก 4.25 มาก

23


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

13.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้านทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.40) โดยมี ความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (4.50) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (4.48) และความเหมาะสมของระยะเวลา (4.24) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 26 ตารางที่ 26 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=161) ความพึงพอใจด้านทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มากที่สุด (5) 95 80 93

ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (4) (3) (2) (1) 55 8 3 0 49 25 4 3

รวม

ค่าเฉลีย่

161 161

4.50 มาก 4.24 มาก

56

161

4.48 มาก

รวมค่าเฉลีย่

9

3

0

4.40 มาก

13.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ แนะแนวงานที่สามารถทาที่ต่างประเทศได้ - ควรหาวิทยากรที่พูดตรงกับวัตถุประสงค์กบั หัวข้ อการอบรม - ควรหาวิ ท ยากรที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจจากนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่องจากนักศึกษามีจานวนมาก - ควรมีคู่มือการยื่นเรื่ องและการเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน ในต่างประเทศให้ นักศึกษา เช่น การขอวีซ่า กฎหมายระหว่างประเทศ เป็ นต้ น - อยากฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ท่เี คยทางานหรือฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ น ร้ อยละ 67.08 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 26.08 และทราบข่าวจาก เพื่อน/รุ่นพี่ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 6.83 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิจ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ต่ อ ไปหรื อ ไม่ ” พบว่ า ควรจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไป คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.16 ไม่ควรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 6.84

24


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

14. สรุปงบประมาณดาเนินงาน 14.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 158,300 บาท จานวน 146,895 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสารวิทยากร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (2 คน) 3 ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสารวิทยากร ภูเก็ต-เชียงราย และ เชียงราย-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (1 คน) 4 ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร (ผู้ช่วยวิทยากร) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน) 5 ค่าที่พักวิทยากร 6 ค่าที่พักผู้ช่วยวิทยากร 7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (2,380 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 8 ค่ารับรองวิทยากร 9 ค่าวัสดุของที่ระลึก 10 ค่าจ้ างเหมาบริการอื่นๆ (ป้ ายประชาสัมพันธ์) 11 ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ รวม (หนึง่ แสนสี่หมืน่ แปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

24,500.00

บาท

7,330.00

บาท

6,490.00

บาท

3,890.00

บาท

4,000.00 1,200.00

บาท บาท

83,300.00

บาท

6,000.00 1,485.00 3,700.00 5,000.00

บาท บาท บาท บาท

146,895.00

บาท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 146,895 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.00 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 14.2 กิจกรรม Hotel Industry 2018 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 12,000 บาท จานวน 7,680 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน) 3 ค่ารับรองวิทยากร 4 ค่าของที่ระลึก รวม (หนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้อยเจ็ ดสิบแปดบาทถ้วน)

3,000.00 3,250.00

บาท บาท

941.00 489.00 7,680.00

บาท บาท บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2018 ใช้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 7,680 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

25


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

14.3 กิจกรรม Aviation Industry 2018 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 16,500 บาท จานวน 13,070 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน) 3 ค่าที่พักวิทยากร 4 ค่ารับรองวิทยากร 5 ค่าของที่ระลึก รวม (หนึง่ หมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

6,000.00 3,190.00

บาท บาท

900.00 2,000.00 980.00 13,070.00

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิจ กรรม Aviation Industry 2018 ใช้ จ านวนทั้ง สิ้ น 13,070 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.21 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 14.4 กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 3,000 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 3,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตอบแทนวิทยากร รวม (หนึง่ สามเก้าบาทถ้วน)

3,000.00 3,000.00

บาท บาท

งบประมาณในการดาเนิน งานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 3,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 14.5 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2561 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 281,421 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 182,369 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2 3 4 5

ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ค่าพาหนะในการเดอนทางไปปฏิบตั งิ าน (รถยนต์ส่วนบุคคล) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ารับรองวิทยากรและศิษย์เก่า ค่าที่พักสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า ณ วนาเวศน์

52,895.00

บาท

1,911.00

บาท

71,250.00 20,636.00 4,700.00

บาท บาท บาท

26


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ต่อ) ค่าที่พักสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า ณ ภายนอก มหาวิทยาลัย 7 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากรและศิษย์เก่า รวม (หนึง่ แสนแปดหมืน่ สองพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 6

4,550.00

บาท

13,510.00 12,917.00 182,369.00

บาท บาท บาท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ประจาปี 2561 สาหรั บ นักศึกษาไทยและต่างชาติ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 182,369 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.80 ของวงเงิน ที่ได้ รับจัดสรร 14.6 กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 6,750 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 6,750 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1

ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รวม (หกพันเจ็ ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

6,750.00 6,750.00

บาท บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมอบรมอบรมการเขี ย น CV และ Resume ใช้ จานวนทั้งสิ้น 6,750 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 14.7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ จานวน 12,600 บาท - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน จานวน 9,974 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย 1 2 3 4 5

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน) ค่าที่พักวิทยากร ค่ารับรองวิทยากร ค่าวัสดุของที่ระลึก รวม (เก้าพันเก้าร้อยเจ็ ดสิบสี่บาทถ้วน)

3,000.00 2,800.00

บาท บาท

900.00 2,783.00 491.00 9,974.00

บาท บาท บาท บาท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ต่างประเทศ ประจาปี 2561 ใช้ งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 9,974 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.15 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

27


ภาคผนวก


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 การบรรยาย ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) 4 ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล สานักวิชา/สาขาวิชา 5 ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................ ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 ด้ านการใช้ งานระบบ ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

รูปแบบการใช้ งาน ความยาก - ง่าย การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่านต่อการใช้ งาน การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ ความสะดวกในการใช้ งาน ระบบมีความเสถียร (Stability) ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบในภาพรวม ส่วนที่ 2 ด้ านทั่วไป

ลาดับที่ 1 2 3 4

หัวข้อการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับรูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบ ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล สานักวิชา/สาขาวิชา เพื่อน/รุ่นพี่ ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ( ) ไม่แน่ใจ ( ) ไม่มคี วามคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................ ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 (Pre-internship 2018) ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา มีภารกิจหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมให้ นั กศึ กษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ก่อนสาเร็จการศึกษา เนื่องจากส่วนจัดหางานฯ เห็นว่าความรู้ทางด้ านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอ ที่จะทาให้ นักศึกษาประสบความสาเร็จในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่ า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม ในการทางานภายในองค์กร ดั ง นั้ น ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษา จึ ง ก าหนดจั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อม ก่อ นการฝึ กปฏิบั ติงาน ประจ าปี 2561 (Pre-internship 2018) ให้ กับ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 จานวน 2,380 คน ที่จะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2561 ซึ่ ง กิจ กรรมดั ง กล่ า วจะท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ทราบ กฎ ระเบี ย บ ข้ อ ควรปฏิบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน วิ ธี ก ารใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online นักศึกษาจะได้ ศึกษาข้ อมูลการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการสมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคม อย่างเหมาะสม เพื่อจะได้ ประยุกต์ใช้ ในระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน ตลอดจนได้ รับแรงบันดาลใจที่ดี ในการทางานจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน และกาลังจะจบการศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ นักศึกษาทราบวิธกี ารใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และ ระบบ MFU Pre-internship Online และสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ นักศึกษาได้ ศึกษาข้ อมูลและเรียนรู้การเตรียมความพร้ อม อันได้ แก่ การมีทศั นคติท่ดี ี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมีมารยาทอย่าง เหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความ พร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน /กลุ่มเป้ าหมาย...


กลุ่มเป้าหมาย นั ก ศึ ก ษาชั้ นปี ที่ 3 และ 4 ที่ จ ะเข้ ารั บ การฝึ กปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาและ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2561 จาก 9 สานักวิชา 27 สาขาวิชา จานวน 2,380 คน สถานทีแ่ ละระยะเวลาดาเนินการ วันที่ จานวนนักศึกษา (คน) 211 270 308 292 21 เมษายน 2561 291 290 295 298 22 เมษายน 2561 125 รวม 2,380

เวลา/สถานที่ 8.30-12.00 น. 13.00-16.00 น. C3 102 C3 107 C4 C5 301 C5 302 C3 102 C3 107 C4 C5 301 C5 302 ME 517

วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ 1. จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (จากจานวนเป้ าหมาย 2,380 คน) 2. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับผลประเมิน “ผ่าน” ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95 2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่า ระดับ 4.00

/งบประมาณ...


งบประมาณ ประมาณการค่าใช้ จ่ายกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2561 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 158,300 บาท (หนึ่งแสนห้ าหมื่นแปดพันสามร้ อยบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุ นเพื่ อการศึ กษา แผนงานการเรี ยน การสอน งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ค่าใช้ จ่ายงานเตรียมความ พร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับ ที่ 1

2

3

4

5

รายการ

ค่าตอบแทนวิทยากร 1. คุณสหรัฐ มานิตยกุล บรรยายวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (10,000 บาท x 1 รอบ) 2. คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรยายวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. (10,000 บาท x 1 รอบ) ค่าตอบแทนวิทยากร คุณมานิตย์ พิมพาเรียน บรรยายวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. (1,500 บาท x 3 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสารวิทยากร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (6,500 บาท x 2 คน) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสารวิทยากร ภูเก็ต-เชียงราย และ เชียงราย-กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (6,500 บาท x 1 คน) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร (ผู้ช่วยวิทยากร) ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (6,500 บาท x 1 คน) ค่าที่พักวิทยากร 1. คุณสหรัฐ มานิตยกุล (1,600 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน) 2. คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ (1,600 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน) 3. คุณมานิตย์ พิมพาเรียน (1,600 บาท x 1 ห้ อง x 2 คืน)

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

10,000.00

10,000.00

4,500.00

13,000.00

6,500.00

6,500.00

1. คุณสหรัฐ มานิตยกุล 2. คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ โดยส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย คุณมานิตย์ พิมพาเรียน โดยส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย คุณธัญญรัตน์ อ่อนน้ อม

1,600.00 1,600.00 3,200.00

/ลาดับที่ 6...


ลาดับ ที่ 6 7 8 9 10

11

รายการ

ค่าที่พัก (ผู้ช่วยวิทยากร) (1,600 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (นักศึกษา 2,380 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) ค่ารับรองวิทยากร (สาหรับวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จานวน 4 คน) ค่าวัสดุของที่ระลึก (500 บาท x 3 คน)

ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 1,600.00 83,300.00 6,000.00 1,500.00

ค่าจ้ างเหมาบริการอื่นๆ (ป้ ายประชาสัมพันธ์) -ป้ ายโฟมบอร์ด 1 ป้ าย x 2,000 บาท -ป้ ายโฟมชื่องานในห้ องประชุม 1 ป้ าย x 2,000 บาท ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

4,000.00

รวม (หนึง่ แสนห้าหมืน่ แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

158,300.00

5,000.00

หมายเหตุ

คุณธัญญรัตน์ อ่อนน้ อม ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 1. คุณสหรัฐ มานิตยกุล 2. คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ 3. คุณมานิตย์ พิมพาเรียน

1. ปลั๊กไฟ 2. สายไฟ 3. ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด D

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความเข้ าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษา ฝึ กปฏิบัติงานได้ อย่างเคร่งครัด 2. นักศึกษามีความเข้ าใจและสามารถใช้ งานงานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน อันได้ แก่ การมีทศั นคติท่ดี ี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและมีมารยาทอย่าง เหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความ พร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรม Hotel Industry 2018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรม Hotel Industry 2018 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวศรัญญา ปานปวันรัตน์ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 และ 4 ในด้ านต่างๆ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่ องจากความรู้ ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาประสบ ความส าเร็ จ ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมของการท างานได้ และในปั จ จุ บั น พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ เ พิ่ ง ส าเร็ จ การศึกษามักประสบปั ญหาในการเตรี ยมพร้ อมและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางาน ภายในองค์กร ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรม Hotel Industry 2018 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่มี ค วามประสงค์ ฝึ กปฏิ บั ติ ง านด้ า นอุ ต สาหกรรมการโรงแรม โดยกิจกรรมดังกล่าวทาให้ นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรม การโรงแรม อันได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจพื้ นฐานในงานด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม กฎระเบียบ เบื้องต้ นที่นักศึกษาฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนัก ตลอดจนคาแนะนาการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจข้ อ มู ล พื้ นฐาน กฎระเบี ยบเบื้ องต้ น ที่นั ก ศึ ก ษา ฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนักในการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การโรงแรมอย่างถูกต้ อง วิทยากร คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทาราโนวาและสปา พัทยา เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม จานวนประมาณ 800 คน ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) /วิธกี ารดาเนินงาน... วิธีการดาเนินงาน


1. 2. 3. 4. 5. 6.

จัดทาโครงการและแผนงาน ติดต่อประสานงานวิทยากร ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม

ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (จากจานวนเป้ าหมาย 800 คน) เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 2. นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจข้ อมูลพื้นฐาน กฎระเบียบเบื้องต้ นที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ ง านควรตระหนั ก ในการฝึ กปฏิ บั ติ งานด้ า นอุ ตสาหกรรม การโรงแรมไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมการโรงแรมอย่างถูกต้ องไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอนงานสนับสนุน การจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ งานเตรียมความพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่ โลกการทางาน

4.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (6,500 บาท x1 คน) ค่าที่พักวิทยากรภายนอก (1,000 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน) ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 1 วัน)

5.

ค่าวัสดุของที่ระลึกวิทยากร (500 บาท x 1 ชิ้น)

ลาดับ

1. 2. 3.

รวม (หนึง่ หมืน่ สองพันบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

3,000.00 คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย 1,000.00 คุณชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ

6,500.00

1,000.00 500.00 12,000.00


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติพ้ ืนฐานในการฝึ กปฏิบัติงาน ด้ านอุตสาหกรรมการโรงแรม 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระสานงาน นางสาวศรัญญา ปานปวันรัตน์ โทรศัพท์ 0 5391 6366 อีเมล : saranya.pan@mfu.ac.th


กิจกรรม Aviation Industry 2018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรม Aviation Industry 2018 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่องจากความรู้ทางด้ านวิ ชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอที่จะทาให้ นักศึ กษาประสบความสาเร็จ ในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบ ปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางานภายในองค์กร ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรม Aviation Industry 2018 ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ 3 ที่มีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน โดยกิจกรรม ดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน อันได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานในงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน กฎระเบียบเบื้องต้ นที่นักศึกษา ฝึ กปฏิ บั ติ ง านควรตระหนั ก ตลอดจนค าแนะน าการปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า ง การฝึ กปฏิ บั ติ ง าน เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจข้ อมู ลพื้ นฐาน กฎระเบี ยบเบื้ องต้ น ที่ นั ก ศึ ก ษา ฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนักในการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การบินอย่างถูกต้ อง วิทยากร คุณสาธิดา แก้ วขาว พนักงานต้ อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 และ 3 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน จานวนประมาณ 800 คน ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) /วิธกี ารดาเนินงาน...


วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (จากจานวนเป้ าหมาย 800 คน) เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 2. นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจข้ อมูลพื้นฐาน กฎระเบียบเบื้องต้ นที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ ง านควรตระหนั ก ในการฝึ กปฏิบั ติ งานด้ า นอุ ตสาหกรรม การบิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมการบินอย่างถูกต้ อง ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอนงานสนับสนุน การจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ งานเตรียมความพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่ โลกการทางาน

4.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินโดยสาร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (6,500 บาท x 1 คน) ค่าที่พักวิทยากร (1,000 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน) ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 1 วัน)

5.

ค่าวัสดุของที่ระลึกวิทยากร (500 บาท x 1 ชิ้น)

ลาดับ

1. 2. 3.

รวม (หนึง่ หมืน่ สองพันบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

3,000.00

หมายเหตุ คุณสาธิดา แก้ วขาว

6,500.00

ส่วนการเงินและบัญชี เป็ นผู้เบิกจ่าย

1,000.00

คุณสาธิดา แก้ วขาว

1,000.00 500.00 12,000.00 /ผลที่คาดว่าจะได้ รับ…


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติพ้ ืนฐานในการฝึ ก ปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรม Aviation Industry 2018 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรม Aviation Industry 2018 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวกิตติยา ทาเกิด ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่องจากความรู้ทางด้ านวิ ชาการเพียงอย่างเดียวไม่ เพียงพอที่จะทาให้ นักศึ กษาประสบความสาเร็จ ในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบ ปัญหาในการเตรียมพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางานภายในองค์กร ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา จึงกาหนดจัดกิจกรรม Aviation Industry 2018 ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน โดยกิจกรรม ดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ รับการเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน อันได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานในงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน กฎระเบียบเบื้องต้ นที่นักศึกษา ฝึ กปฏิ บั ติ ง านควรตระหนั ก ตลอดจนค าแนะน าการปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า ง การฝึ กปฏิ บั ติ ง าน เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไปฝึ กปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้ าใจข้ อมู ลพื้ นฐาน กฎระเบี ยบเบื้ องต้ น ที่ นั ก ศึ ก ษา ฝึ กปฏิบัติงานควรตระหนักในการฝึ กปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม การบินอย่างถูกต้ อง วิทยากร คุณมานพ ว่องแพร่วิทย์ Guest Service Assistant บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด สถานีเชียงราย เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน จานวนประมาณ 600 คน ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) /วิธกี ารดาเนินงาน...


วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (จากจานวนเป้ าหมาย 600 คน) เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 2. นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจข้ อมูลพื้ นฐาน กฎระเบียบเบื้องต้ นที่ นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิ บั ติ ง านควรตระหนั ก ในการฝึ กปฏิบั ติ งานด้ า นอุ ตสาหกรรม การบิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับคาแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมการบินอย่างถูกต้ อง ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุ นเพื่ อการศึ กษา แผนงานการเรี ยนการสอนงานสนั บสนุ น การจัดการศึ กษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวั สดุ งานเตรี ยมความพร้ อมก่อนฝึ กปฏิบัติงานและ เข้ าสู่โลกการทางาน ลาดับ 1. 2. 3.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 1 วัน) ค่าวัสดุของที่ระลึกวิทยากร (500 บาท x 1 ชิ้น) รวม (สีพ่ นั ห้าร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท) 3,000.00 1,000.00

หมายเหตุ

คุณมานพ ว่องแพร่วิทย์

500.00 4,500.00

/ผลที่คาดว่าจะได้ รับ…


ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อควรปฏิบัติพ้ ืนฐานในการฝึ ก ปฏิบัติงานด้ านอุตสาหกรรมการบิน 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล์ : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ ทีป่ รึกษาโครงการ ผูป้ ระสานงาน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) นางสาวมัลลิกา ใจเผือก ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา

หลักการและเหตุผล ส่วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั ก ศึ กษา มีภ ารกิจในการเตรี ย มความพร้ อมให้ นั ก ศึ กษา ก่ อ นเข้ ารั บ การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาและฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อเสริ ม สร้ างทั ก ษะ ที่จ าเป็ นในการฝึ กปฏิบั ติง าน และเนื่ อ งด้ ว ยส านั ก วิ ชานวั ต กรรมสัง คมมี นั ก ศึ ก ษาฝึ กปฏิบั ติง าน ในหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการใช้ หนังสือราชการเป็ นเอกสารสาคัญในการติดต่อสื่อสาร โต้ ตอบและ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หากนักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบและหลักการของการ เขี ย นหนั ง สื อ ราชการ จะท าให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการพิ จ ารณาเข้ า รั บ ท างานและสามารถแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานได้ ดั ง นั้ น ส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนั กศึ กษา จึ งก าหนด จั ด กิ จ กร ร มอบ ร ม การเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 ให้ กับนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคมและนักศึกษาที่มี ความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ มีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ยวกับ ระเบี ยบงานสารบรรณ เทคนิ คการใช้ ภาษา การร่ าง-ตอบโต้ หนั งสือราชการ ประเภทต่างๆ และการเขียนรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ นักศึกษาในการฝึ กปฏิบัติงาน และเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกฝึ กปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ และการใช้ ภาษาไทยที่ถูกต้ อง 2. เพื่อให้ นักศึกษาได้ รับคาแนะนาที่ถูกต้ องเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ เมื่อนักศึกษาเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ วิทยากร นางสาวอรสา สมประสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เทศบาลตาบลท่าสุด เป้าหมาย นักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม ที่จะเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานในปี การศึกษา 2561 จานวน 51 คน และนักศึกษาทุกสานักวิชาที่มีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ /ระยะเวลา...


ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ 1. เชิงปริมาณ จานวนผู้เข้ าอบรมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย กลุ่มนักศึกษา สานักวิชานวัตกรรมสังคม (51 คน) 2. เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 2. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการใช้ ภาษาไทยไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. ผู้เข้ าอบรมได้ รับคาแนะนาที่ถูกต้ องในการฝึ กปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ด้ านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยของกิ จ กรรมอบรมการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ ประจ าปี 2561 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ งานเตรียมความพร้ อมนักศึกษาก่อนการฝึ กปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลก การทางาน ลาดับที่ รายการ 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,500 บาท x 2 คาบ) รวม (สามพันบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย 3,000.00

หมายเหตุ

3,000.00

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียน หนังสือราชการ แต่ละประเภทที่ถูกต้ อง 2. นักศึกษาสามารถนาไปปรับใช้ ในการฝึ กปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง


กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อโครงการ กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา นางสาวกิตติยา ทาเกิด หลักการและเหตุผล ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มีภารกิจหนึ่งในการเตรียมความพร้ อมให้ นักศึกษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติง านสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เนื่องจากความรู้ทางด้ านวิ ชาการเพี ยงอย่ างเดียวไม่ เพี ยงพอที่จะทาให้ นักศึ กษาประสบความสาเร็จ ในการใช้ ชีวิตในสังคมของการทางานได้ และในปั จจุ บันพบว่า บัณฑิตที่เพิ่งสาเร็จการศึกษามักประสบ ปัญหาในการเตรียมความพร้ อมและปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทางานภายในองค์กร ดังนั้ น ส่วนจั ดหางานฯ จึ งก าหนดจั ด กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ให้ กับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ประจาปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องในการสมัครงานและทักษะในการเขียน CV และ Resume รวมถึงการนาเสนอศักยภาพของตนเองเป็ นภาษาอังกฤษให้ เด่นชัด และการพัฒนา บุคลิกภาพ เป็ นการเพิ่มโอกาสได้ รับการพิจารณาเข้ าทางานในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและทั ก ษะในการเขี ย น CV และ Resume 2. เพื่ อให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัคร ฝึ กปฏิบั ติ งานและสมัค รงานได้ จ ริ ง เพื่ อเพิ่ ม โอกาสได้ รั บ การพิ จารณาให้ เข้ า ทางาน มากยิ่งขึ้น เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 จานวน 700 คน วิทยากร อาจารย์ ดร.อลั น ด์ คงไทย และอาจารย์ ตรั ย ธนา เชาวนปรี ช า อาจารย์ ป ระจ าส านั กวิ ช า ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

/วิธกี าร...


วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามของผู้เข้ าร่วมอบรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ 1. จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 จากจานวนเป้ าหมาย เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมอบรมจากแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.0 2. ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเขียน CV และ Resume ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. ผู้เข้ าร่ วมอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัครฝึ ก ปฏิบัติงานและสมัครงานได้ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00–19.00 น. ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ ในการเขี ย น CV และ Resume เพื่ อ ใช้ ใ นการสมั ค รงานได้ จ ริ ง และมีโอกาสได้ รับการพิจารณาให้ เข้ าทางานมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 ทีป่ รึกษาโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย) ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ชื่อโครงการ

หลักการและเหตุผล ส่ว นจั ดหางานและฝึ กงานของนั ก ศึ กษา มี ภารกิจ ในการเตรี ย มความพร้ อ มให้ นั ก ศึ ก ษา ในด้ า นต่ า งๆ ก่ อ นที่นั ก ศึ ก ษาจะเข้ า รั บ การปฏิบั ติ ง านสหกิจ ศึ ก ษาและฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ และในปั จจุบันพบว่านักศึกษามีโอกาสฝึ กปฏิบัติงานและทางานกับสถานประกอบการในต่างประเทศ มากขึ้น อันเนื่องมาจากความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีและการศึกษา ตลอดจนความร่ วมมือทางธุรกิจ ระหว่างไทยและนานาชาติ ทาให้ นักศึกษามีความประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้ น ส่ วนจั ดหางานและฝึ กงานของนักศึ กษา จึงกาหนดจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ประจาปี 2561 ให้ กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่มีความประสงค์ ฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะทาให้ นักศึกษาได้ มีความรู้ความเข้ าใจด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ การจัดทาวีซ่า คาแนะนาในการดาเนินชีวิตระหว่างฝึ กปฏิบัติงาน ต่างประเทศ เป็ นต้ น เพื่อให้ นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ เมื่อ ฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศและเมื่อจบ การศึกษาเป็ นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้านกฎระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ และการจัดทาวีซ่า 2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ค าแนะน าที่ถู ก ต้ อ งในการด าเนิ น ชี วิ ต ระหว่ า งฝึ กปฏิบั ติ ง าน ในต่างประเทศ วิทยากร เจ้ าหน้ าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป้าหมาย นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ จานวนประมาณ 700 คน ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) /วิธกี าร...


วิธีการดาเนินงาน 1. จัดทาโครงการและแผนงาน 2. ติดต่อประสานงานวิทยากร 3. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 4. ดาเนินการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากแบบสอบถามนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ เชิงปริมาณ 1. จานวนนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (จากจานวนเป้ าหมาย 700 คน) เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจจากแบบประเมิน ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 2. นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจกฎระเบี ยบ ข้ อบังคับระหว่ างประเทศ และการจัดทาวีซ่า ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 3. นั กศึ กษาเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รั บคาแนะน าในการดาเนิ นชี วิ ตระหว่ างฝึ กปฏิบั ติ งาน ในต่างประเทศและนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00 งบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพั นหกร้ อยบาทถ้ วน) โดยเบิกจ่ ายจาก งบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานการเรียนการสอน งานสนั บสนุ น การจั ดการศึ ก ษา หมวดตอบแทนใช้ สอยและวั สดุ งานเตรี ยมความพร้ อ มก่อนฝึ ก ปฏิบัติงานและเข้ าสู่โลกการทางาน

3.

รายการ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,500 บาท x 2 คาบ) ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ไป–กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (6,500 บาท x 1 คน) ค่าที่พักวิทยากร (1,600 บาท x 1 ห้ อง x 1 คืน)

4.

ค่ารับรองวิทยากร (1,000 บาท x 1 วัน)

5.

ค่าวัสดุของที่ระลึกวิทยากร (500 บาท x 1 ชิ้น)

ลาดับ

1. 2.

รวม (หนึง่ หมืน่ สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

หมายเหตุ

3,000.00 คุณภรศิษย์ พิบูลนครินทร์ นักการทูตชานาญการ

6,500.00 1,600.00 1,000.00 500.00 12,600.00


ระยะเวลาดาเนินการ วันเสาร์ท่ี 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั 1. นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในกฎระเบียบ ข้ อบังคับระหว่างประเทศ และการจัดทาวีซ่า 2. นักศึกษามีความพร้ อมในการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 3. นักศึกษาสามารถแก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้ าในต่างประเทศได้ อย่างถูกต้ อง ผูป้ ระสานงาน นางสาวกิตติยา ทาเกิด โทรศัพท์ 0 5391 6366, 081 881 8861 อีเมล : kittiya.tak@mfu.ac.th


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรม Hotel Industry 2018 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน และวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรม Aviation Industry 2018 วันพุธที่ 25 เมษายน และวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรมสำนักวิชำพบนักศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 27 สิงหำคม – 9 กันยำยน 2561 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพุธที่ 29 สิงหาคม และวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)