รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562

Page 1

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2562

ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คานา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่อการเสริมสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ส่ ว นจั ด หางานและฝึ กงานของนั ก ศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนา นักศึ กษาเข้ า สู่ยุค Thailand 4.0 นักศึกษาจะได้ ศึกษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่ างเหมาะสม เพื่อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบั ติ ง าน รายงานฉบั บ นี้ ได้ ร วบรวมผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม การบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไขปัญหา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป ส่ วนจัด หางานและฝึ กงานของนักศึกษา ขอขอบคุ ณ วิทยากร คณาจารย์ทุกสานักวิชา และนักศึกษา และหากมีข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด กิจกรรม ตลอดจน การจั ด ท ารายงาน และการประเมิ นผลกิจกรรม โปรดแจ้ งฝ่ ายอบรมวิ จั ย และแนะแนวอาชี พ จักขอบคุณยิ่ง ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา ตุลาคม 2562


สารบัญ บทที่ 1 2 3 4

5

6

7

8

9

บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ความนา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผล 4.2 ระดับความพึงพอใจ กิจกรรมแนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึ กปฏิบตั ิงาน 5.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 5.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 5.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 5.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ 6.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 6.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 6.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 6.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานในยุคดิจิทลั 7.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 7.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 7.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 7.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ 8.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 8.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 8.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 8.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ กิจกรรม Hotel Industry 2019 9.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 9.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 9.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 9.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า 1 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19


สารบัญ (ต่อ) บทที่ 10 กิจกรรม Aviation Industry 2019 10.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 10.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 10.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 10.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 11 กิจกรรมอบรมเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม 11.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 11.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 11.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 11.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 12 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2562 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 12.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านการใช้ งานของระบบ 12.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไปของระบบ 12.3 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 13 กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา 13.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 13.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 13.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 13.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 14 กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume 14.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 14.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 14.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 14.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ 15 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ 15.1 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านเนื้อหา 15.2 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านวิทยากร 15.3 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไป 15.4 ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

หน้า 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31


สารบัญตาราง ตารางที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

หน้า กิจกรรมแนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การฝึ กปฏิบตั ิงาน ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานในยุคดิจิทลั ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Hotel Industry 2019 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรม Aviation Industry 2019 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมอบรมเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23


สารบัญตาราง (ต่อ) ตารางที่

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

หน้ า กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2562 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านการใช้ งานของระบบ ผลการสารวจความพึงพอใจด้ านทั่วไปของระบบ กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป

24 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2562 1. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา กาหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการ ฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจาปี 2562 ให้ กับ นั กศึกษาชั้ น ปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารับ การฝึ กปฏิบั ติงาน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นการฝึ กปฏิบั ติ งาน ให้ นั ก ศึ ก ษาน าไป ประยุ กต์ใช้ เมื่อ ออกไปฝึ กปฏิบัติงาน โดยส่วนจัดหางานฯ ได้ ดาเนินการจัดกิจกรรมแล้ วเสร็จ จานวน 11 กิจกรรม จากผลประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนน เฉลี่ย 4.21) ดังแสดงในตารางและมีรายละเอียดผลการจัดกิจกรรมดังนี้ ลาดับ

กิจกรรม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

แนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ท่เี กี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ เตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานยุคดิจิทลั อบรมการเขียนหนังสือราชการ Hotel Industry 2019 Aviation Industry 2019

อบรมเทคนิคการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าอย่างเหมาะสม MFU Pre-internship Online

กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยรวม

ร้อยละ ความพึงพอใจ 4.20 ระดับมาก 4.09 ระดับมาก 4.17 ระดับมาก 4.22 ระดับมาก 4.35 ระดับมาก 4.00 ระดับมาก 4.25 ระดับมาก 4.03 ระดับมาก 4.34 ระดับมาก 4.41 ระดับมาก 4.28 ระดับมาก 4.21 ระดับมาก

1. กิจกรรมแนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ทีเ่ กีย่ วข้องกับ การฝึ กปฏิบตั ิงาน การดาเนินงานกิจกรรมแนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ท่เี กี่ยวข้ องกับ การฝึ กปฏิบัติงาน สาหรับนักศึกษาไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 และนักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 โดยส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่มย่อย จานวน 8 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 (รวม 329 คน) สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง สานักวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มที่ 2 (รวม 358 คน) สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สานักวิชานวัตกรรมสังคม กลุ่มที่ 3 (รวม 348 คน) สานักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 4 (รวม 738 คน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

1


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

กลุ่มที่ 5 (รวม 285 คน) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ กลุ่มที่ 6 (รวม 297 คน) สานักวิชานิตศิ าสตร์ กลุ่มที่ 7 (รวม 133 คน) นักศึกษาต่างชาติทุกสาขาวิชา กลุ่มที่ 8 (รวม 289 คน) สานักวิชาจีนวิทยา มีนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 2,743 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.77 ของจานวน นักศึกษาเป้ าหมาย 2,777 คน (ดังตาราง) ใช้ งบประมาณจานวน 112,755 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.77 ของวงเงินที่ได้ รับการอนุมัติ (115,338 บาท) และบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้ นักศึกษา ไทย ต่างชาติ รวม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

จานวนนักศึกษา (คน) เป้ าหมาย เข้ าร่วม 2,644 2,652 133 91 2,777 2,743

ร้ อยละ 100.30 68.42 98.77

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 98.77 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.20 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.27

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.20) และมี ข้ อ เสนอแนะให้ รุ่น พี่ ถ่ ายทอดประสบการณ์ เรื่ อ งการฝึ กปฏิบั ติ งานให้ รุ่น น้ อ ง ควรใช้ ส ถานที่ กว้ างขวางมากขึ้น และไม่ ค วรจัด กิจกรรมใกล้ ช่วงเวลาการสอบของมหาวิท ยาลั ย นอกจากนี้ ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเห็น ว่ าควรจัดกิจกรรมนี้ให้ กับนักศึกษารุ่นต่ อไป ร้ อยละ 98.20 ไม่ ควรจัด ร้ อยละ 1.80 1.2 กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ การดาเนิน กิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ สาหรับ นักศึกษาไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 วิทยากรคือ คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนักศึกษา ต่ า งชาติ เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2562 วิ ท ยากรคื อ คุ ณ มานิ ต พิ ม พ์ พ าเรี ย น ผู้ อ านวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซิซซ์เลอร์ ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจที่ดีในการ ทางาน มีนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 2,816 คน คิดเป็ นร้ อยละ 101.40 ของจานวน นั กศึ กษาเป้ าหมาย 2,777 คน (ดั งตาราง) ใช้ งบประมาณจานวน 112,754 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.76 ของวงเงินที่ได้ รับการอนุมัติ (115,338 บาท) และบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้

2


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

จานวนนักศึกษา (คน) เป้ าหมาย เข้ าร่วม 2,644 2,729 133 87 2,777 2,816

นักศึกษา ไทย ต่างชาติ รวม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

แผน ผล แผน ผล

ร้ อยละ 103.21 65.41 101.40

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 101.40 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.09

2. เตรียมความพร้อมก่อนการทางานในยุคดิจิทลั กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการทางานในยุคดิจิทลั จัดเมื่อวันศุกร์ ท่ี 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00–19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) โดยวิทยากรคือ คุณศิริพร ไชยสุต ที่ป รึ ก ษาอาวุโส บริ ษั ท เชฟรอนเอเชี ย แปซิ ฟิ กส ารวจและผลิ ต จ ากัด มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นักศึกษามีความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานในยุคที่มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างรวดเร็ว ใช้ งบประมาณจานวน 13,831 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.42 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (17,200 บาท) มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มจ านวน 638 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.17 ของนั ก ศึ ก ษา ที่ลงทะเบียนไว้ (786 คน) โดยบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

แผน ผล แผน ผล

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 81.17 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.17

3. อบรมการเขียนหนังสือราชการ กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจาปี 2562 จัดเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00-18.30 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) วิทยากรคือ คุณอุทัย มูลแก้ ว หัวหน้ าส่วนสารบรรณ อานวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้ งบประมาณ จานวน 1,500 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของวงเงิน ที่ได้ รับ อนุ มั ติ มี นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ วมจ านวน 290 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 96.60 ของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นไว้ 300 คน และจ านวน ดังกล่าวมีกลุ่มเป้ าหมายที่เข้ าร่วม (นักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม) จานวน 43 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 81.10 ของนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคมจานวน 53 คน โดยบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้ เชิงปริมาณ แผน ผล เชิงคุณภาพ แผน ผล

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 81.10 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.18

3


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

แผน ผู้เข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการใช้ ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการใช้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 4.20 แผน ผู้ เข้ าอบรมได้ รับ ค าแนะน าที่ถู ก ต้ อ งในการฝึ กปฏิบั ติ งานใน หน่ ว ยงานราชการด้ า นงานสารบรรณและการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้ เข้ าอบรมได้ รับ ค าแนะน าที่ถู ก ต้ อ งในการฝึ กปฏิบั ติ งานใน หน่ ว ยงานราชการด้ า นงานสารบรรณและการเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ คะแนนเฉลี่ย 4.26 4. Hotel Industry 2019 กิ จ กรรม Hotel Industry 2019 จั ด เมื่ อ วั น จั น ทร์ ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุ มสมเด็จย่ า (C4) วิทยากรหลักคือ คุ ณ ชัยวัฒ น์ บุญ ประเสริ ฐ ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลสานักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และอาจารย์ ประจาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สานักวิชาการจัดการ จานวน 7 ท่าน สาหรับ นั กศึ กษาที่มีค วามประสงค์ฝึกปฏิบั ติงานด้ านอุต สาหกรรมการโรงแรม ใช้ งบประมาณจานวน 14,310 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.88 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (16,100 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วม จานวน 1,087 คน คิดเป็ นร้ อยละ 135.88 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (800 คน) โดยบรรลุดัชนีช้ ี วัด ดังนี้ เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 135.88 เชิงคุณภาพ แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.35 แผน นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานกฎระเบียบ เบื้องต้ น และแนะนาในการปฏิบัตติ ัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน อย่างถูกต้ องไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานกฎระเบียบ เบื้องต้ น และแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน อย่างถูกต้ อง คะแนนเฉลี่ย 4.35 แผน นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทางาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การฝึ กปฏิบัติงานจริง ณ สถาน ประกอบการได้ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทางาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การฝึ กปฏิบัติงานจริง ณ สถาน ประกอบการได้ คะแนนเฉลี่ย 4.37

4


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

5.

Aviation Industry

2019

กิจกรรม Aviation Industry 2019 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 วิทยากรหลัก คื อ คุ ณ มานพ ว่ อ งแพร่ วิ ท ย์ Guest Service Assistant บริ ษั ท ไทยแอร์ เอเชี ย จ ากั ด สถานี เชียงราย และอาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สานักวิชาการจัดการ จานวน 2 ท่าน เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 4 กั น ยายน 2562 วิ ท ยากรหลั ก คื อ คุ ณ เขม อิ น ทรรั ก ษ์ พนั ก งานต้ อนรั บ บนเครื่องบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และอาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ การบิ น สานั กวิชาการจัดการ จานวน 2 ท่ าน เพื่ อ ให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจและข้ อ ควรปฏิบั ติ ท่ีดี กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ความประสงค์ ฝึ กปฏิ บั ติ งานด้ านอุ ตสาหกรรมการบิ น ใช้ งบประมาณจ านวน 11,325 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 52.49 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (21,574 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วม จานวน 1,349 คน คิดเป็ นร้ อยละ 192.71 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (700 คน) โดยบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้ เชิงปริมาณ

แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 192.71

เชิงคุณภาพ

แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.00 แผน นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานกฎระเบียบ เบื้องต้ น และแนะนาในการปฏิบัตติ ัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน อย่างถูกต้ องไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจพื้นฐานกฎระเบียบ เบื้องต้ น และแนะนาในการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึ กปฏิบัติงาน อย่างถูกต้ อง คะแนนเฉลี่ย 3.95 แผน นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทางาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การฝึ กปฏิบัติง านจริง ณ สถาน ประกอบการได้ ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับแรงบันดาลใจที่ดีในการทางาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การฝึ กปฏิบัติงานจริง ณ สถาน ประกอบการได้ คะแนนเฉลี่ย 3.94

6. อบรมเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม กิจกรรมอบรมเทคนิคการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าอย่างเหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 วิทยากรคื อ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน อาจารย์กลุ่มสาขาวิช า สุขภาพจิต และการพยาบาลจิต เวช อาจารย์ป ระจาสานั กวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่ อวัน ศุ กร์ท่ี 6 กันยายน 2562 วิทยากรคือ เจ้ าหน้ าที่บริหาร สานักงานให้ คาปรึกษาและช่ วยเหลือนักศึกษา จานวน 4 ท่าน ใช้ งบประมาณจานวน 1,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของวงเงินที่ได้ รับ อนุ มั ติ มี นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มจ านวน 868 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 115.73 ของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ลงทะเบียนไว้ (750 คน) โดยบรรลุดัชนีช้ ีวัด ดังนี้ เชิงปริมาณ แผน จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ผล จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 115.73

5


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

เชิงคุณภาพ แผน ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ความพึ งพอใจไม่ น้ อยกว่ า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.25 แผน ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการทางความคิด การตัดสินใจ และทักษะวิธีการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการทางความคิด การตั ด สินใจ และทักษะวิธีการแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้ า คะแนน เฉลี่ย 4.21 แผน ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และทักษะไปปรับใช้ ในการฝึ ก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และทักษะไปปรับใช้ ในการฝึ ก ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.25 7. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิ บตั ิ งาน ประจาปี 2562 ผ่านระบบ MFU Pre-internship Online

กิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ผ่านระบบ MFU Preinternship Online ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562 มีนักศึกษาตามแผนเข้ าร่ วม กิจกรรมผ่ านระบบดังกล่ าวจานวน 2,204 คน และได้ รับการผลประเมิน “ผ่ าน” การเข้ าร่ วม กิจกรรมจานวน 2,182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 99.00 ดังตารางต่อไปนี้ ผลการประเมิน นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ รวม

จานวนนักศึกษา (คน) เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรม ผ่านกิจกรรมร้อยละ 2,140 64 2,204

2,122 60 2,182

99.16 93.75 99.00

ผู้ใช้ งานระบบ MFU Pre-internship Online มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.03) และมี ข้อ คิ ด เห็น ว่ า ระบบใช้ งานง่ าย สะดวก และสอดคล้ องกับ การพั ฒ นาการศึ กษา ในยุค 4.0 แต่ แบบทดสอบบางข้ อมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน คลิป VDO บางเรื่องมีความยาว เกินไป ผู้ใช้ อยากให้ มีคลิป VDO ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น และไม่ควรเปิ ดให้ ทาระบบ ในช่ วงสอบของนักศึกษา นอกจากนี้ผ้ ู ใช้ งานเห็นว่ าควรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ในครั้งต่ อไป คิดเป็ นร้ อยละ 85.76 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้ อยละ 5.71 ไม่แน่ใจ ร้ อยละ 5.25 และไม่ควรจัด กิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.29 ตามลาดับ 8. กิจกรรมสานักวิชาพบนักศึกษา กิ จ กรรมส านั ก วิ ช าพบนั ก ศึ ก ษา จั ด ระหว่ า งวั น ที่ 24 สิ ง หาคม–8 กั น ยายน 2562 ใช้ งบประมาณจ านวน 259,453.80 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.22 ของวงเงิน ที่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ (300,925 บาท) มีวิทยากรภายนอกจานวน 20 คน และมีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 2,306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.55 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,340 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.34)

6


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

เชิงปริมาณ

แผน ผล แผน ผล แผน

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 98.55 เชิงคุณภาพ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.34 ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย 4.36 9. กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume การดาเนิ นงานกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพฤหั สบดี ท่ี 29 กันยายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) วิทยากรคือ อาจารย์ ดร.อลันด์ คงไทย อาจารย์ประจาสานักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ งบประมาณจานวน 2,250 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (2,250 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 1,139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 162.71 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (700 คน) และจากผลสารวจการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.41) เชิงปริมาณ แผน ผล เชิงคุณภาพ แผน ผล แผน

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 162.71 ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ความพึ งพอใจไม่ น้ อยกว่ า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเขียน CV และ Resume ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจในการเขียน CV และ Resume คะแนนเฉลี่ย 4.42 แผน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัครฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงานได้ ไม่ น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ กับการสมัครฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงานได้ คะแนนเฉลี่ย 4.45

10. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ การดาเนินงานเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่ างประเทศ ประจาปี 2562 วันเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ องคามอกหลวง อาคาร E-Park (M Square) วิทยากรคือ คุณปณต เกียรติก้อง และ คุณวรพร กาญจนะวงศ์ นักการทูตชานาญการ (ที่ปรึ กษา) กรมการกงสุล กระทรวงการต่ างประเทศ ใช้ งบประมาณจานวน 10,015.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.33 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (15,100 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 311 คน คิดเป็ นร้ อยละ 155.50 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (200 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

7


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

เชิงปริมาณ แผน ผล เชิงคุณภาพ แผน ผล แผน

จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ร้ อยละ 155.50 ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ความพึ งพอใจไม่ น้ อยกว่ า 4.00 คะแนน ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 4.28 ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจกฎระเบียบ ข้ อบังคับระหว่าง ประเทศและการจัดทาวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้ าใจกฎระเบียบข้ อบังคับระหว่าง ประเทศและการจัดทาวีซ่า คะแนนเฉลี่ย 4.23 แผน ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ รั บ ค าแนะน าในการด าเนิ น ชี วิ ต ระหว่ าง ฝึ กปฏิบัติงานในต่ างประเทศและนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ไม่ น้อยกว่า 4.00 คะแนน ผล ผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ รั บ ค าแนะน าในการด าเนิ น ชี วิ ต ระหว่ าง ฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศและนาไปประยุกต์ใช้ ได้ คะแนนเฉลี่ย 4.24

2. ความนา ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษามีภารกิจหลักในการดาเนินงานด้ านสหกิจศึกษา และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งการเตรียมความพร้ อมเพื่อการเสริมสร้ างคุณลักษณะที่ดี ให้ นักศึกษาก่อนเข้ ารับการฝึ กปฏิบัติงานและก่อนสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาพร้ อมเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน ดังนั้น ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษาจึงได้ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม ก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ 4 ที่จะเข้ ารับการฝึ ก ปฏิบัติงาน ในปี การศึกษา 2562 ถึงภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2563 ได้ มีความรู้ความเข้ าใจ ในกฎ ระเบี ยบ ข้ อควรปฏิบั ติ ของนั กศึ กษาฝึ กปฏิบั ติ งาน การใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในการพั ฒ นา นั ก ศึ ก ษาเข้ าสู่ยุ ค Thailand 4.0 นั ก ศึ ก ษาจะได้ ศึ กษาข้ อมู ลการเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นการ สมัครงาน การใช้ Social Network อย่างเหมาะสม การสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจน รู้จักการวางตัวและมารยาทสังคมอย่ างเหมาะสม เพื่ อนักศึกษาจะนาไปประยุกต์ใ ช้ เมื่อออกไป ฝึ กปฏิบัติงาน 3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาทราบ กฎ ระเบียบ ข้ อควรปฏิบัติของนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้ นักศึกษาทราบวิธกี ารใช้ งานโปรแกรม MFU Internship Information System และระบบ MFU Pre-internship Online และสามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล และเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้ อม อันได้ แก่ การมี ทัศนคติท่ีดี มีแรงบันดาลใจในการทางาน มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักการวางตัวและ มีมารยาทอย่างเหมาะสม สามารถใช้ Social Network ให้ เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้ ตลอดจนมีความพร้ อมที่จะฝึ กปฏิบัติงานและสมัครงาน

8


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

4. ระเบียบวิธีการประเมินผล 4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินผลครั้งนี้คือ แบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม 4.2 ระดับความพึงพอใจ ลักษณะคาถามมีคาตอบให้ เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเฉลี่ยดังนี้ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สดุ - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อย - ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.01 - 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้ อยที่สดุ

9


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

10

5. กิจกรรมแนะนำระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน 5.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้ เข้ าร่ วมกิจ กรรมมี ค วามพึ งพอใจด้ านเนื้ อหาของกิจกรรมแนะน าระเบี ย บกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ ท่ีเกี่ยวข้ องกับ การฝึ กปฏิบั ติ งาน ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.25) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย ในระดับมาก (คะแนน เฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.27) และเนื้อหา สาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.23) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คะแนน เฉลี่ย 4.20) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 ตำรำงที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,314) คะแนนควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 965 1,079 256 10 4 2,314 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 953 1,058 284 14 5 2,314 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 891 1,084 318 17 4 2,314 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 896 1,054 336 25 3 2,314 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.29 (มาก) 4.27 (มาก) 4.23 (มาก) 4.22 (มาก) 4.25 (มำก)

5.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีค วามพึ งพอใจด้ านวิทยากรของกิจกรรมแนะนาระเบียบกฎเกณฑ์ และระบบออนไลน์ท่เี กี่ยวข้ องกับการฝึ กปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.23) โดยมีความพึ งพอใจต่ อ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพูด น้าเสียง) ในระดั บมาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.30) รองลงมาคื อ ความสอดคล้ อ งระหว่ างเนื้ อหากับ หั วข้ อ การ บรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.24) ความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ ย 4.21) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.18) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 ตำรำงที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,314) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (5) (4) (3) (2) (1) 872 1,093 317 28 4 2,314 861 1,040 377 32 4 2,314

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.21 (มาก) 4.18 (มาก)

1,017

1,006

265

21

5

2,314

4.30 (มาก)

933

1,044

307

23

7

2,314

4.24 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

4.23 (มำก)


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

11

5.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.09) โดยมีความพึ งพอใจต่ อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.25) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุ ป กรณ์ โสตฯ ภายในห้ อ งบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.06) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ ย 3.97) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 3 ตำรำงที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,314) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 1,009 725

มำก (4) 926 941

822

982

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 333 34 12 2,314 536 79 33 2,314 385

79

46

2,314

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.25 (มาก) 3.97 (มาก) 4.06 (มาก) 4.09 (มำก)

5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ ร่นุ พี่ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการฝึ กปฏิบัติงานให้ ร่นุ น้ อง - ควรใช้ สถานที่กว้ างขวางมากขึ้น - ไม่ควรจัดกิจกรรมช่วงใกล้ สอบ จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด” พบว่า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่ าวการจัด กิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิด เป็ นร้ อยละ 54.94 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 26.14 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.45 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 2.06 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 96.29 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.71


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

12

6. กิจกรรมใจบันดำลแรง แรงบันดำลใจ 6.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหาของกิจกรรมใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.10) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปประยุ กต์ ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.09) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.08) และและเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ตำรำงที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,284) คะแนนควำมพึงพอใจ ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 843 1,011 367 48 15 2,284 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 814 963 418 65 24 2,284 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 799 937 448 75 25 2,284 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 822 959 416 64 23 2,284 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.15 (มาก) 4.08 (มาก) 4.06 (มาก) 4.09 (มาก) 4.10 (มำก)

6.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร จากแบบประเมิน กิจกรรม พบว่ าผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีค วามพึ งพอใจด้ านวิท ยากรของ กิจกรรมใจบันดาบแรง แรงบันดาลใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.13) โดยมีความ พึงพอใจต่อความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.26) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.15) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.05) และความสามารถใน การสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.04) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 ตำรำงที่ 5 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,284) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 318 50 13 2,284 403 73 20 2,284

มำกที่สุด (5) 664 604

มำก (4) 877 822

809

806

260

33

14

2,284

4.26 (มาก)

631

788

392

71

40

2,284

4.05 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.15 (มาก) 4.04 (มาก)

4.13 (มำก)


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

13

6.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.05) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.23) รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของอุ ป กรณ์ โสตฯ ภายในห้ อ งบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.07) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ ย 3.84) ตามล าดั บ ดังแสดงในตารางที่ 6 ตำรำงที่ 6 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,284) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 991 645

มำก (4) 901 863

850

950

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 340 38 14 2,284 592 135 49 2,284

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

350

65

69

2,284

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.23 (มาก) 3.84 (มาก) 4.07 (มาก) 4.05 (มำก)

6.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรจัดให้ มีช่วงเวลา ถาม-ตอบ เพื่อให้ วิทยากรได้ ตอบคาถามนักศึกษา - กิจกรรมเสร็จเกินเวลาที่กาหนดไว้ ควรเพิ่มการบริหารจัดการให้ ดีข้ นึ - Projector สาหรับถ่ายทอดภาพไม่คมชัด ทาให้ นักศึกษาที่น่ังบริเวณหลังห้ อง ประชุมมองภาพไม่ชัด - ไม่ควรจัดกิจกรรมช่วงใกล้ สอบ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทั้งสองรอบทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 56.61 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 24.66 ทราบข่าว จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.05 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ร้ อยละ 2.25 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 92.25 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 7.75


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

14

7. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทำงำนในยุคดิจิทลั การดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการทางานในยุคดิจิทลั วันศุกร์ท่ี 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 13,831 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.41 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (17,200 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 586 คน คิดเป็ นร้ อยละ 117.20 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (500 คน) และจากผลสารวจการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ดังต่อไปนี้ 7.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ค วามพึ งพอใจในด้ านเนื้ อหาของกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่ อน การท างานในยุ คดิ จิทัล ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.18) โดยมี ค วามพึ งพอใจ ต่ อความเหมาะสมของหั วข้ อในการบรรยาย ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.23) รองลงมาคือ ประโยชน์ ท่ี ไ ด้ รั บ จากการบรรยายและการน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ (คะแนนเฉลี่ ย 4.17) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.14) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 7 ตำรำงที่ 7 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=586) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 220 286 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 209 277 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 210 266 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 211 273 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 3 6 1 90 8 2 97 10 3 94 5 3

รวม 586 586 586 586

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.23 (มาก) 4.17 (มาก) 4.14 (มาก) 4.17 (มาก) 4.18 (มำก)

7.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านวิทยากรของกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการ ท างานในยุ คดิ จิทัล ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.17) โดยมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพูด นา้ เสียง) ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.32) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.18) ความสอดคล้ อง ระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.11) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.08) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 8 ตำรำงที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=586) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 77 9 1 586 103 13 3 586

มำกที่สุด (5) 204 186

มำก (4) 295 281

259

262

59

5

1

586

4.32 (มาก)

200

268

103

12

3

586

4.11 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.18 (มาก) 4.08 (มาก)

4.17 (มำก)


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

15

7.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.14) โดยมีความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนน เฉลี่ย 4.32) รองลงมาคือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.17) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 3.94) ตามลาดับ ดังตารางที่ 9 ตำรำงที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=586) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 269 172

มำก (4) 244 239

217

281

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 67 5 1 586 151 16 8 586

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

73

7

8

586

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.32 (มาก) 3.94 (มาก) 4.17 (มาก) 4.14 (มำก)

7.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ วิทยากรแนะนาวิธคี ้ นตนเองเพื่อทางานที่เหมาะสมในยุคดิจิตัล - อยากฟังการบรรยายจากผู้นาต่างประเทศ เพื่อเปิ ดมุมมองการทางานในระดับสากล - กิจกรรมจั ดตรงกับเวลาเรี ยนของนั กศึ กษาบางส่ วน จึงท าให้ ไม่ สามารถเข้ าร่ วม กิจกรรมได้ - ได้ ความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมตัวเข้ าสู่การทางาน ซึ่งแตกต่างจากการเรียน ในมหาวิทยาลัย จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 68.09 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 14.85 จากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 14.16 และทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 2.05 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 95.22 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 4.78


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

16

8. กิจกรรมอบรมกำรเขียนหนังสือรำชกำร กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5) ใช้ งบประมาณจานวน 1,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงิน ที่ได้ รับ อนุ มั ติ (1,500 บาท) มี นั ก ศึ ก ษาเข้ าร่ วมจานวน 297 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 99.00 ของจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ล งทะเบี ย นไว้ 300 คน ในจ านวนนี้ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่เข้ าร่ วม (นักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม) จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.33 ของจานวนเป้ าหมาย กลุ่มนักศึกษาสานักวิชานวัตกรรมสังคม 53 คน และจากผลสารวจการจัดกิจกรรมนักศึกษามี ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ดังต่อไปนี้ 8.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.22) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย4.29) รองลงมาคื อ เนื้ อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.26) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.20) และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คะแนน เฉลี่ย 4.19) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 10 ตำรำงที่ 10 คะแนนความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=297) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 135 128 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 123 124 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 131 116 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 121 117 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 32 2 0 44 5 1 47 3 0 51 8 0

รวม 297 297 297 297

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.29 (มาก) 4.20 (มาก) 4.26 (มาก) 4.19 (มาก) 4.23 (มำก)

8.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.25) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.30) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่ง กาย คาพูด น้าเสียง) (คะแนนเฉลี่ย 4.25) ความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.24) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 11 ตำรำงที่ 11 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=297) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 44 5 0 297 39 3 0 297

มำกที่สุด (5) 125 129

มำก (4) 123 126

130

127

37

2

1

297

4.25 (มาก)

136

129

30

2

0

297

4.30 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.22 (มาก) 4.24 (มาก)

4.25 (มำก)


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

17

8.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัวไป ่ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.18) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนน เฉลี่ย 4.18) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.15) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 12 ตำรำงที่ 12 คะแนนความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=297) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 123 120

มำก (4) 121 109

121

120

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 50 2 1 297 53 11 4 297

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

52

3

1

297

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.21 (มาก) 4.15 (มาก) 4.18 (มาก) 4.18 (มำก)

8.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - วิทยากรสอนดี ทาให้ นักศึกษาได้ ความรู้และเข้ าใจการเขียนหนังสือราชการมากยิ่งขึ้น - เนื่องจากการเขียนหนังสือราชการเป็ นการเขียนที่ต้องอาศัยความเข้ าใจในการใช้ ภาษา จึงควรเพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อให้ นักศึกษาได้ มีเวลาในการฝึ กปฏิบัติมากขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่ าวการจัดงานในครั้งนี้ จากสื่อใด” พบว่ า ผู้เข้ าร่วม กิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 65.32 รองลงมาคือ ทราบข่าว จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 17.85 ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 13.80 และทราบข่าวจากบอร์ด ประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 3.03 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไป หรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.17 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.83


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

9. กิจกรรม Hotel Industry 2019 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Hotel Industry 2019 วั น จั น ทร์ ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุ ม สมเด็จ ย่ า ( C4 ) และวั น จั น ทร์ ท่ี 2 กั น ยายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ ห้ อ ง 107 อาคารเรี ย นรวม 3 ( C3 107 ) ใช้ งบประมาณจ านวน 14,310 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.88 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (16,100 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วม จานวน 1,087 คน และจากผลสารวจการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ดังต่อไปนี้ 9.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมี ค วามพึ งพอใจในด้ านเนื้ อหาของกิจกรรม Hotel Industry 2019 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.37) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหั วข้ อ ในการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.42) รองลงมาคื อ การน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ประโยชน์ท่ีได้ รับจากการบรรยาย และเนื้อหาสาระที่ได้ รับ จากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 13 ตำรำงที่ 13 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,022) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 511 438 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 469 454 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 477 440 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 491 431 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 65 5 3 1,022 89 6 4 1,022 95 6 4 1,022 90 7 3 1,022

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.42 (มาก) 4.35 (มาก) 4.35 (มาก) 4.37 (มาก) 4.37 (มำก)

9.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจด้ า นวิ ท ยากรของกิจกรรม Hotel Industry 2019 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.37) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่ งกาย คาพูด น้าเสียง) (คะแนนเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคื อ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อหากั บ หั ว ข้ อ การบรรยาย (คะแนนเฉลี่ ย 4.39) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.36) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.32) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 14 ตำรำงที่ 14 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,022) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 94 6 3 1,022 105 7 3 1,022

มำกที่สุด (5) 484 458

มำก (4) 435 449

521

421

72

4

4

1,022

4.42 (มาก)

502

426

85

6

3

1,022

4.39 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.36 (มาก) 4.32 (มาก)

4.37 (มำก)

18


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

19

9.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัวไป ่ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.29) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.44) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนน เฉลี่ย 4.27) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.16) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 15 ตำรำงที่ 15 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,022) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 541 417

มำก (4) 398 395

475

419

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 78 3 2 1,022 179 21 10 1,022 119

7

2

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

1,022

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.44 (มาก) 4.16 (มาก) 4.27 (มาก) 4.29 (มำก)

9.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ควรเพิ่มเวลาในการถามตอบคาถามของนักศึกษาให้ มากขึ้น จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้จากสื่อใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อย ละ 67.26 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 17.71 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่น พี่ ร้ อยละ 12.54 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 2.49 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไป หรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.61 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.39


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

10. กิจกรรม Aviation Industry 2019 การด าเนิ น งานกิ จ กรรม Aviation Industry 2019 วั น พุ ธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุ ม สมเด็จ ย่ า (C4) และวั น พุ ธ ที่ 4 กัน ยายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ ห้ อง 101 อาคารเรียนรวม 3 (C3-101) ใช้ งบประมาณจานวน 11,325 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 52.49 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (21,574 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 1,349 คน คิดเป็ นร้ อยละ 192.71 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (700 คน) และจากผลสารวจการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ดังต่อไปนี้ 10.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหาของกิจกรรม Aviation Industry 2019 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.17) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปประยุ กต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 3.95) และเนื้อหาสาระ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 3.94) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 16 ตำรำงที่ 16 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=1,292) คะแนนควำมพึงพอใจ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 504 556 192 31 9 1,292 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 423 504 267 77 21 1,292 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 434 478 274 86 20 1,292 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 437 479 288 69 19 1,292 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.17 (มาก) 3.95 (มาก) 3.94 (มาก) 3.96 (มาก) 4.01 (มำก)

10.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านวิทยากรของกิจกรรม Aviation Industry 2019 ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ย 3.91) โดยมี ความพึ งพอใจต่ อ ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพ โดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หั วข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 3.90) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ ย 3.87) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 17 ตำรำงที่ 17 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=1,292) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 271 71 28 1,292 285 84 36 1,292

มำกที่สุด (5) 424 392

มำก (4) 498 495

453

481

226

71

61

1,292

3.92 (มาก)

418

493

252

92

37

1,292

3.90 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 3.94 (มาก) 3.87 (มาก)

3.91 (มำก)

20


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

21

10.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.10) โดยมีความพึ งพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนน เฉลี่ย 4.35) รองลงมาคือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.15) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ตามลาดับ ดังตารางที่ 18 ตำรำงที่ 18 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=1,292) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 631 390

มำก (4) 493 493

522

543

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 151 13 4 1,292 304 77 28 1,292

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

180

25

22

1,292

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.34 (มาก) 3.88 (มาก) 4.17 (มาก) 4.13 (มำก)

10.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากทราบข้ อมูลการทางานแต่ ละตาแหน่ งในอุตสาหกรรมการบินเพื่ อเป็ นข้ อมูล ในการเลือกตาแหน่งสาหรับฝึ กปฏิบัติงาน - อยากให้ มีกจิ กรรมสาหรับการฝึ กปฏิบัติงานด้ าน Tourism และ Cruise Industry - ควรหาวิทยากรที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก นักศึกษามีจานวนมากและมาจากหลายสาขาวิชา - อยากให้ เชิญ ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในการทางานด้ านสายการบิน มาให้ ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ข้ อคิดการทางาน แก่นักศึกษา จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่ าวการจัด กิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิด เป็ น ร้ อยละ 60.32 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 18.64 จากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 17.33 และทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 2.61 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 94.09 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.91


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

11. กิจกรรมอบรมเทคนิคกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเหมำะสม กิจกรรมอบรมเทคนิคการแก้ ปัญ หาเฉพาะหน้ าอย่ างเหมาะสม จัดเมื่อ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.30-18.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) และวันศุกร์ท่ี 6 กันยายน 2562 ณ ห้ อง 107 อาคารเรียนรวม 3 (C3-107) ใช้ งบประมาณจานวน 1,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (1,500 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมทั้งสิ้น จานวน 868 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 115.73 ของจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้ 750 คน และจากผลสารวจการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.25) รายละเอียดดังนี้ 11.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.25) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.25) เนื้อหาสาระ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.22) และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.21) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 19 ตำรำงที่ 19 คะแนนความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=831) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 363 372 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 329 365 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 331 365 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 355 346 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 87 5 4 831 122 12 3 831 121 11 3 831 115 9 6 831

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.31 (มาก) 4.21 (มาก) 4.22 (มาก) 4.25 (มาก) 4.25 (มำก)

11.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.24) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (คะแนนเฉลี่ย 4.30) รองลงมาคือ ความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ความสามารถในการสรุปประเด็นและความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับหัวข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.21) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 20

22


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

23

ตำรำงที่ 20 คะแนนความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=831) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 113 4 4 831 130 10 3 831

มำกที่สุด (5) 328 330

มำก (4) 382 358

378

340

104

6

3

831

4.30 (มาก)

350

332

129

13

7

831

4.21 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.23 (มาก) 4.21 (มาก)

4.24 (มำก)

11.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนน เฉลี่ย 4.28) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.19) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 21 ตำรำงที่ 21 คะแนนความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=831) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 416 344

มำก (4) 309 325

375

342

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 99 5 2 831 143 14 5 831

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

97

8

9

831

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.36 (มาก) 4.19 (มาก) 4.28 (มาก) 4.28 (มำก)

11.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - วิทยากรเตรี ยมเนื้ อหาการสอนมาดี และสอนแนวทางในการเตรี ยมตั ว รั บ มื อ กับ อุปสรรคปั ญหา ที่จะเกิดขึ้นเมื่อออกฝึ กปฏิบัติงาน เตรียมทั้งร่ างกายและจิตใจ ซึ่งเป็ นประโยชน์สาหรับนักศึกษาที่กาลังจะออกฝึ กปฏิบัติงานเป็ นอย่างมาก - อยากให้ มีการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการแก้ ปัญหาเฉพาะให้ นักศึกษาทุกๆ ปี จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้จากสื่อใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 70.95 รองลงมาคือ ทราบข่าว จากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 15.02 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 10.26 และทราบข่าวจาก บอร์ดประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 3.77 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไป หรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.56 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.44


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

12. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิ บตั ิงำน ประจำปี 2562 ผ่ำนระบบ MFU Preinternship Online ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 31 พฤษภำคม 2562 12.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้งำนของระบบ จากแบบประเมิ น กิ จ กรรม พบว่ า กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมก่ อ นการฝึ ก ปฏิบั ติ งาน ผ่ านระบบ MFU Pre-internship Online ผู้ ใช้ งานระบบมีความพึ งพอใจภาพรวม อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.99) โดยมีความพึงพอใจระดับมากต่อความสะดวกต่อการใช้ งาน (คะแนนเฉลี่ย 4.12) รองลงมาคือ การใช้ งานระบบในภาพรวม (คะแนนเฉลี่ย 4.06) การใช้ งานของ ระบบไม่ ซับซ้ อน ง่ายต่ อการใช้ งาน (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ระบบมีความเสถียรภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.99) การออกแบบมี ค วามสวยงาม น่ า สนใจ (คะแนนเฉลี่ ย 3.86) และรู ป แบบการใช้ ง าน ความยาก–ง่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 22 ตำรำงที่ 22 ระดับความพึงพอใจการใช้ งานระบบ (N=2,401) ควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้งำนระบบ 1. รูปแบบการใช้ งาน ความยาก-ง่าย 2. การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่ายต่อการใช้ งาน 3. การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ 4. ความสะดวกในการใช้ งาน 5. ระบบมีความเสถียร (Stability) 6. ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบ ในภาพรวม

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 795 77 39 2,401

มำกที่สุด (5) 648

มำก (4) 842

800

1,007

523

53

18

2,401

4.05 มาก

640 842 749

926 1,071 1,031

706 434 511

110 43 83

19 11 27

2,401 2,401 2,401

3.86 มาก 4.12 มาก 3.99 มาก

723

1,170

452

40

16

2,401

4.06 มาก

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 3.83 มาก

3.99 มำก

12.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไปของระบบ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมด้ านทั่วไปของระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.08) โดยมี ค วามพึ งพอใจระดั บ มากต่ อ การจั ด กิจ กรรมเตรี ย มความพร้ อ ม ในรูปแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับรูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร (คะแนนเฉลี่ย 4.07) และความ เหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบ (คะแนนเฉลี่ย 4.09) ดังแสดงในตารางที่ 23 ตำรำงที่ 23 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,401) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป

มำกที่สุด (5)

มำก (4)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1)

1. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียม ความพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับ 769 1,112 453 รูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร 2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ า 854 1,017 443 ใช้ ระบบ คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ)

53

14

2,401

4.07 มาก

65

22

2,401

4.09 มาก 4.08 มำก

24


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

12.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - แบบทดสอบบางข้ อมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน - คลิป VDO บางเรื่องมีความยาวเกินไป - อยากให้ มีคลิป VDO ใหม่ ทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้น - ไม่ควรเปิ ดให้ ทาระบบในช่วงสอบของนักศึกษา - ระบบใช้ งานง่าย สะดวก และสอดคล้ องกับการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “นั ก ศึ ก ษาทราบข่ า วสารของส่ ว นจั ด หางานฯ ผ่านช่องทางใดมากที่สดุ ” พบว่า ผู้ใช้ งานระบบทราบข่าวการประชาสัมพันธ์จาก Website/Facebook มาก ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 47.61 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากเจ้ าหน้ าที่ส่วนจัดหางานฯ ร้ อยละ 22.62 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 15.95 ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 10.83 และ ทราบข่าวจากเว็บไซต์ ร้ อยละ 3.00 จากการสอบถามตามแบบประเมิน “นักศึกษาเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อม แบบออนไลน์ให้ นักศึกษารุ่นต่ อไปหรือไม่ ” พบว่ า ควรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่ อไป คิดเป็ นร้ อยละ 85.76 ไม่แสดงความคิดเห็น ร้ อยละ 5.71 ไม่แน่ใจ ร้ อยละ 5.25 และไม่ควรจัด กิจกรรมแบบออนไลน์ในครั้งต่อไป ร้ อยละ 3.29 ตามลาดับ

25


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

13. กิจกรรมสำนักวิชำพบนักศึกษำ การดาเนิ น งานกิจกรรมเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการฝึ กปฏิบั ติ งาน ประจาปี การศึกษา 2562 และภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2563 ในกิจกรรม “สานักวิชาพบนักศึกษา” ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2562 ใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 259,453.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.22 ของวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ (300,925 บาท) มีวิทยากรภายนอกจานวน 20 คน และมีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 2,306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.55 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (2,340 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.34) รายละเอียดดังนี้ 13.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย4.37) รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย4.36) การนา ความรู้ไปประยุกต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.35) และเนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.35) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 24 ตำรำงที่ 24 คะแนนความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=2,062) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 1,004 832 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 987 867 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 948 883 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 998 819 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 206 15 5 2,062 187 13 8 2,062 211 15 5 2,062 224 15 6 2,062

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.37 (มาก) 4.36 (มาก) 4.34 (มาก) 4.35 (มาก) 4.35 (มำก)

13.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.37) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) (คะแนนเฉลี่ย 4.41) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหา กับหัวข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.37) และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (คะแนน เฉลี่ย 4.36) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.33) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 25 ตำรำงที่ 25 คะแนนความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=2,062) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 203 20 4 2,062 235 23 6 2,062

มำกที่สุด (5) 998 978

มำก (4) 837 820

1,079

778

187

11

7

2,062

4.41 (มาก)

1,024

821

189

22

6

2,062

4.37 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.36 (มาก) 4.33 (มาก)

4.37 (มำก)

26


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

27

13.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.30) โดยมีหัวข้ อที่ได้ คะแนนความพึงพอใจมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.39) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.27) และความ เหมาะสมของอุปกรณ์ โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ ดังแสดงใน ตารางที่ 26 ตำรำงที่ 26 คะแนนความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=2,062) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 1,048 885

มำก (4) 816 891

854

880

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 168 19 11 2,062 247 31 8 2,062 302

18

8

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

2,062

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.39 (มาก) 4.27 (มาก) 4.24 (มาก) 4.30 (มำก)

13.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - อยากให้ แนะนาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและข้ อมูลโดยรายละเอียด จากการสอบถามตามแบบประเมิน “ท่านทราบข่ าวการจัดงานในครั้งนี้ จากสื่อใด” พบว่ า ผู้เข้ าร่ วม กิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 45.68 รองลงมาคือ ทราบข่าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 41.70 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 11.41 และทราบข่าวจากบอร์ดประชาสัมพันธ์น้อยที่สดุ ร้ อยละ 1.21 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไป หรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 97.16 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 2.84


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

28

14. กิจกรรมอบรมกำรเขียน CV และ Resume การด าเนิ นงานกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพฤหั สบดี ท่ี 29 กันยายน 2562 เวลา 16.00-19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่ า (C4) ใช้ งบประมาณจานวน 2,250 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับอนุ มัติ (2,250 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่ วมจานวน 1,139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 162.71 ของนักศึกษาเป้ าหมาย (700 คน) และจากผลสารวจการจัดกิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.41) ดังต่อไปนี้ 14.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในด้ านเนื้อหาของกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.44) โดยมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหัวข้ อ ในการบรรยาย ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.47) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปประยุ กต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.45) เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.43) และประโยชน์ ที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 27 ตำรำงที่ 27 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=864) ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ

มำกที่สุด มำก (5) (4) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 469 336 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 445 348 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 445 350 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 451 354 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด (3) (2) (1) 55 3 1 65 4 2 66 2 1 53 5 1

รวม 864 864 864 864

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.47 (มาก) 4.42 (มาก) 4.43 (มาก) 4.45 (มาก) 4.44 (มำก)

14.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากรของกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.44) โดยมี ค วามพึ งพอใจต่ อ ความเหมาะสมของ บุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.48) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.47) ความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.41) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.39) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 28 ตำรำงที่ 28 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=864) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2. ความสามารถในการสรุปประเด็น 3. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง)

4. ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับ หัวข้ อการบรรยาย

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 70 8 1 864 76 8 1 864

มำกที่สุด (5) 442 431

มำก (4) 343 348

481

321

56

5

1

864

4.48 (มาก)

470

337

50

6

1

864

4.47 (มาก)

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.41 (มาก) 4.39 (มาก)

4.44 (มำก)


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

29

14.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีค วามพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.35) โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.34) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.28) ตามลาดับ ดังตารางที่ 29 ตำรำงที่ 29 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=864) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 468 395

มำก (4) 315 341

439

339

คะแนนควำมพึงพอใจ ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 70 10 1 864 110 17 1 864

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

77

8

1

864

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.43 (มาก) 4.28 (มาก) 4.34 (มาก) 4.35 (มำก)

14.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - เป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และนาไปใช้ ได้ จริงกับการสมัครฝึ กปฏิบัติงาน - อยากให้ จัดกิจกรรมต่ อไปทุกปี และนักศึกษาทุกคนควรได้ รับความรู้ในการทา CV และ Resume ที่ถูกต้ องเหมาะสม - กิจกรรมจัดตอนเย็นซึ่งนักศึกษาบางกลุ่มไม่สามารถเข้ าร่วมได้ เนื่องจากติดเรียน - ได้ ความรู้ความเข้ าใจในการเตรียมตัวสาหรับการสมัครงาน ซึ่งแตกต่างจากการ เรียนในชั้นเรียน จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่า ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทราบข่าวการจัดกิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 66.32 รองลงมาคือ จากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 21.41 ทราบข่าวจากเพื่อน/รุ่นพี่ ร้ อยละ 10.19 และทราบจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ น้ อยที่สดุ ร้ อยละ 2.08 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ านเห็น ว่ าควรมี การจัด กิจกรรมดั งกล่ าวให้ กับ นักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่ ” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 98.96 ไม่ควรจัด กิจกรรมครั้งต่อไป ร้ อยละ 1.04


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

15. กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำนต่ำงประเทศ การดาเนิน งานเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงานต่ างประเทศ ประจาปี 2562 วัน เสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้ องคามอกหลวง อาคาร E-Park (M Square) ใช้ งบประมาณจานวน 10,015.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.33 ของวงเงินที่ได้ รับ อนุมัติ (15,100 บาท) มีนักศึกษาเข้ าร่วมจานวน 311 คน คิดเป็ นร้ อยละ 155.50 ของนักศึกษา เป้ าหมาย (200 คน) และจากผลประเมินการจัดกิจกรรมนักศึกษามีความพึ งพอใจต่ อการจัด กิจรรมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) รายละเอียดดังนี้ 15.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึ งพอใจด้ านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.28) โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย (คะแนน เฉลี่ย 4.40) รองลงมาคือ เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.25) การนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ (คะแนนเฉลี่ย 4.24) และประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 30 ตำรำงที่ 30 ระดับความพึงพอใจด้ านเนื้อหา (N=242) ระดับควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้ อหำ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด (5) (4) (3) (2) (1) 1. ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 123 96 21 2 0 2. ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 107 89 41 5 0 3. เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 109 86 45 2 0 4. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 108 90 39 5 0 คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

รวม 242 242 242 242

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.40 มาก 4.23 มาก 4.25 มาก 4.24 มาก 4.28 มำก

15.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้ านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.31) โดยมีความพึงพอใจระดับมาก ได้ แก่ ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพู ด น้าเสียง) (คะแนนเฉลี่ย 4.48) รองลงมาคือ ความสอดคล้ องระหว่ างเนื้อหากับหั วข้ อ การบรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.29) ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.27) และความสามารถในการสรุปประเด็น (คะแนนเฉลี่ย 4.18) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 31 ตำรำงที่ 31 ระดับความพึงพอใจด้ านวิทยากร (N=242) ควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร 1.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2.ความสามารถในการสรุปประเด็น 3.ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย คาพูด นา้ เสียง) 4.ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อ การบรรยาย

ระดับควำมคิดเห็น ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (3) (2) (1) 36 2 0 242 33 10 0 242

มำกที่สุด (5) 105 97

มำก (4) 99 102

137

86

17

2

0

242

4.48 มาก

111

94

34

3

0

242

4.29 มาก

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.27 มาก 4.18 มาก

4.31 มำก

30


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

15.3 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมีค วามพึ งพอใจด้ านทั่วไป ภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.31) โดยมี ค วามพึ งพอใจระดั บ มาก ได้ แ ก่ ความเหมาะสมของอุป กรณ์ โสตฯ ภายในห้ อ ง บรรยาย (คะแนนเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.34) และความเหมาะสมของระยะเวลา (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 32 ตำรำงที่ 32 ระดับความพึงพอใจด้ านทั่วไป (N=242) ควำมพึงพอใจด้ำนทัว่ ไป 1. ความเหมาะสมของสถานที่ 2. ความเหมาะสมของระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ในห้ องบรรยาย

มำกที่สุด (5) 123 105 120

ระดับควำมคิดเห็น มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม (4) (3) (2) (1) 83 32 4 0 242 91 42 4 0 242 90

คะแนนเฉลีย่ รวม (ระดับ)

30

2

0

242

คะแนนเฉลีย่ (ระดับ) 4.34 มาก 4.23 มาก 4.36 มาก 4.31 มำก

15.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ - ห้ องจัดกิจกรรมควรมีความพร้ อมในเรื่องคุณภาพเสียงมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษา ที่น่ังข้ างหลังจะไม่ค่อยได้ ยินเสียงวิทยากร - อยากให้ แนะนาการเตรียมเอกสารสาหรับการไปฝึ กปฏิบัติงานต่างประเทศ โดยเฉพาะ - อยากให้ แนะนาสถานประกอบการในต่างประเทศที่รับนักศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน - อยากฟังประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ท่เี คยทางานหรือฝึ กปฏิบัติงานในต่างประเทศ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นทราบข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ จากสื่อ ใด” พบว่ า ผู้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทราบข่ าวการจัด กิจกรรมจาก Website/Facebook มากที่สุด คิด เป็ น ร้ อยละ 65.84 รองลงมาคื อ ทราบข่ าวจากสานักวิชา/สาขาวิชา ร้ อยละ 22.22 ทราบข่ าวจาก เพื่ อน/รุ่น พี่ ร้ อยละ 10.29 และทราบข่ าวจากบอร์ ด ประชาสัม พั น ธ์ น้ อยที่สุด ร้ อ ยละ 1.65 ตามลาดับ จากการสอบถามตามแบบประเมิ น “ท่ า นเห็ น ว่ า ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า วให้ กับนักศึกษารุ่นต่อไปหรือไม่” พบว่าควรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป คิดเป็ นร้ อยละ 100

31


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

16. สรุปงบประมำณดำเนินงำน 16.1 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำน ประจำปี 2562 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 115,338 บาท จานวน 112,755 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย 3 ค่าที่พักวิทยากร 4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (2,488 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 5 ค่ารับรองวิทยากร 6 ค่าจ้ างเหมาบริการอื่น ๆ (ป้ ายประชาสัมพันธ์) รวม (หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่ สองพันเจ็ ดร้อยห้ำสิบห้ำบำทถ้วน)

14,500.00 บาท 4,775.00 บาท 1,400.00 บาท 87,080.00 บาท 4,000.00 บาท 1,000.00 บาท 112,755.00 บำท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 112,775 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.77 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 16.2 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทำงำนในยุคดิจิทลั - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 17,200 บาท จานวน 13,831 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย 3 ค่าที่พักวิทยากร 4 ค่ารับรองวิทยากร รวม (หนึง่ หมืน่ สำมพันแปดร้อยสำมสิบเอ็ดบำทถ้วน)

4,500.00 บาท 4,931.00 บาท 1,400.00 บาท 3,000.00 บาท 13,831.00 บำท

งบประมาณในการดาเนิ นงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการทางานในยุ คดิจิทัล ใช้ จานวนทั้งสิ้น 13,831 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.41 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

32


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

16.3 กิจกรรมอบรมกำรเขียนหนังสือรำชกำร - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 1,500 บาท จานวน 1,500 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รวม (หนึง่ พันห้ำร้อยบำทถ้วน)

1,500.00 บาท 1,500.00 บำท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 1,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 16.4 กิจกรรม Hotel Industry 2019 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 16,100 บาท จานวน 14,310 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย (1 คน) 3 ค่าที่พักวิทยากร 4 ค่ารับรองวิทยากร รวม (หนึง่ หมืน่ สีพ่ นั สำมร้อยสิบบำทถ้วน)

6,000.00 บาท 5,250.00 บาท 1,600.00 บาท 1,460.00 บาท 14,310.00 บำท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 14,310 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.88 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 16.5 กิจกรรม Aviation Industry 2019 - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 9,474 บาท จานวน 3,880 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 3,000.00 บาท 2 ค่ารับรองวิทยากร 880.00 บาท รวม (สำมพันแปดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) 3,880.00 บำท งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 ใช้ จานวนทั้งสิ้น 3,880 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.95 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

33


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

16.6 กิจกรรมอบรมเทคนิคกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำอย่ำงเหมำะสม - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 1,500 บาท จานวน 1,500 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รวม (หนึง่ พันห้ำร้อยบำทถ้วน)

1,500.00 บาท 1,500.00 บำท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิจ กรรมอบรมเทคนิ ค การแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า อย่ า ง เหมาะสม ใช้ จานวนทั้งสิ้น 1,500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 16.7 กิจกรรมสำนักวิชำพบนักศึกษำ - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 259,453.80 บาท จานวน 300,925 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 2 3 4 5

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ค่ายานพาหนะอื่น ๆ ค่าที่พักวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษา (2,488 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอาจารย์ (2,488 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 6 ค่ารับรองวิทยากร (17 คน x 1,000 บาท) รวม (สองแสนห้ำหมืน่ เก้ำพันสีร่ อ้ ยห้ำสิบสำมบำทแปดสิบสตำงค์)

75,000.00 61,912.80 560 11,450.00 87,325.00

บาท บาท บาท บาท บาท

4,873 บาท 18,333.00 บาท 259,453.80 บำท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรม ส านั ก วิ ช าพบนั ก ศึ ก ษา ใช้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 259,453.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.22 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร 16.8 กิจกรรมอบรมกำรเขียน CV และ Resume - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 2,250 บาท จานวน 2,250 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน รวม (หนึง่ พันห้ำร้อยบำทถ้วน)

2,250.00 บาท 2,250.00 บำท

งบประมาณในการดาเนินงานกิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume ใช้ จานวนทั้งสิ้น 2,250 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

34


รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมก่อนการฝึ กปฏิบัติงาน ประจาปี 2562

16.9 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึ กปฏิบตั ิงำนต่ำงประเทศ - งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ - ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

จานวน 15,100 บาท จานวน 10,015.80 บาท

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 1. 2. 3. 4.

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ค่ายานพาหนะเครื่องบินวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่ารับรองวิทยากร รวม (หนึง่ หมืน่ สิบห้ำบำทแปดสิบสตำงค์)

3,000.00 3,634.80 1,100.00 2,281.00 10,015.80

บาท บาท บาท บาท บำท

งบประมาณในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการฝึ กปฏิ บั ติ ง าน ต่างประเทศ ใช้ จานวนทั้งสิ้น 10,015.80 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.33 ของวงเงินที่ได้ รับจัดสรร

35


ภาคผนวก 1. รายละเอียดโครงการ 2. ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 3. ภาพกิจกรรม


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 การบรรยาย ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

ด้านเนื้ อหา 1 ความเหมาะสมของหัวข้ อในการบรรยาย 2 ประโยชน์ท่ไี ด้ รับจากการบรรยาย 3 เนื้อหาสาระที่ได้ รับจากการบรรยาย 4 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ด้านวิทยากร 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 2 ความสามารถในการสรุปประเด็น 3 ความเหมาะสมของบุคลิกภาพโดยรวม (การแต่งกาย, คาพูด, นา้ เสียง) 4 ความสอดคล้ องระหว่างเนื้อหากับหัวข้ อการบรรยาย ส่วนที่ 2 ภาพรวมการจัดการอบรม ลาดับที่

หัวข้อการประเมิน

ด้านทัว่ ไป 1 ความเหมาะสมของสถานที่ 2 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตฯ ภายในห้ องอบรม ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) 4 ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล สานักวิชา/สาขาวิชา 5 ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร

เพื่อน/รุ่นพี่

ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................ ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


แบบประเมินกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านระบบ MFU Pre-internship Online ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา .............................................. คาชี้ แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงระดับความพึงพอใจในด้ านต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ โดยความหมายของหมายเลขแทนระดับความพึงพอใจ เป็ นดังนี้ 5 = มากที่สดุ

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้ อย 1 = น้ อยที่สดุ

ส่วนที่ 1 ด้ านการใช้ งานระบบ ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6

หัวข้อการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

5

ระดับความพึงพอใจ 4 3 2

1

รูปแบบการใช้ งาน ความยาก - ง่าย การใช้ งานของระบบไม่ซับซ้ อน ง่านต่อการใช้ งาน การออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ ความสะดวกในการใช้ งาน ระบบมีความเสถียร (Stability) ความพึงพอใจในการใช้ งานระบบในภาพรวม ส่วนที่ 2 ด้ านทั่วไป

ลาดับที่ 1 2 3 4

หัวข้อการประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้ อมในรูปแบบออนไลน์ เทียบกับรูปแบบบรรยายสดโดยวิทยากร ความเหมาะสมของระยะเวลาที่เปิ ดให้ เข้ าใช้ ระบบ ท่านทราบข่าวการจัดงานในครั้งนี้จากสื่อใด (ตอบได้ มากว่า 1 ข้ อ) ทาง Website/Facebook ประกาศติดบอร์ด/ไวนิล สานักวิชา/สาขาวิชา เพื่อน/รุ่นพี่ ท่านเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกหรือไม่ ( ) ควร ( ) ไม่ควร ( ) ไม่แน่ใจ ( ) ไม่มีความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ................................................................................................ ขอบคุณที่ให้ ความร่วมมือ เราจะนาข้ อเสนอแนะของคุณมาปรับปรุงการดาเนินการต่อไป ฝ่ ายอบรมวิจัยและแนะแนวอาชีพ ส่วนจัดหางานและฝึ กงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงาน ประจาปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทางานยุคดิจิทลั วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรม Hotel Industry 2019 วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรม Aviation Industry 2019 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรมเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)


กิจกรรมอบรมการเขียนหนังสือราชการ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 - 18.30 น. ณ อาคารพลตารวจเอกเภา สารสิน (C5)


กิจกรรมสำนักวิชำพบนักศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 26 สิงหำคม-6 กันยำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องคามอกหลวง อาคาร E-Park (M Square)


กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 – 19.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.