Page 1


C V URRI CULUM

I TAE

DATOSPERSONAL ES

NOMBRE: S ARAMART Í NEZVI DAL FECHADENACI MI ENT O: 2 DEJ UL I O DE1988

DATOSACADEMI COS

EXPERI ENCI APROF ESI ONAL

P RÁCT I CASEN CGDES T UDI O DEARQUI T ECT URADURANT E2013 DES ARROL L O DEL OGOT I P O EI MAGEN CORP ORAT I VADEP EQUEÑAYMEDI ANA EMP RES A 2013

F ORMACI ONCOMPL EMENT ARI A

WORKS HOP“ MI CROI NT ERVENCI ÓN URBANA ” ,ES T UDI OP EZar qui t e c t os ,2013 CURS O DE“ ARREDAMENT O,I NT ERNO ARCHI T ET T ONI CO EDES I GN”EN MI L AN DURANT E2011 CURS O DE“ P ROGET T O DELP RODOT T O DIARREDO”EN MI L AN DURANT E2011 CURS O DEP REP ARACI ÓN YP ART I CI P ACI ÓN EN “S AL ONEI NT ERNAZI ONAL EDEL MOBI L E”Y“ S ET T I MANADELDES I GN”EN MI L AN 2011.

PUBL I CACI ONES

REVI S T A“ DES I GNI NG T HEFUT URE” ,P ROYECT O FI N DECARRERA,2014 REVI S T ADI GI T AL“URBANE” ,P ROYECT O DEP ROP UES T AURBANAEN L AROS I L L A, 2012

CONCURSOS

ARQUI DEAS_ I NT ERNAT I ONALMUS EUM OFAS T RONOMY ,2014 ARCHMEDI UM_ BAS ELP AVI L I ON OFCUL T URE,2013 CONCURS OI NT ERNACI ONALDECART EL I S MO P UBL I CI T ARI O FRANCI S CO MANT ECÓN,2013


Architecture portfolio by sara martinez vidal