Page 1

กริพเพนของกองทัพอากาศไทย ๓ ล�ำ ขณะบินทดสอบและฝึกซ้อมในน่านฟ้า สวีเดน (ภาพ : Stefan Kalm © Saab AB)

ฝูงบินพิฆาต  ผู้พิทักษ์ด้ามขวานไทย เรื่อง : สุเจน กรรพฤทธิ์ ภาพ : บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช

กรกฎาคม ๒๕๕๔ ด้วยงบประมาณ ๓๕,๘๖๖ ล้านบาท กองทัพอากาศไทยรับมอบกริพเพน ๖ ล�ำแรกเข้าประจ�ำการ พร้อมมอบหมายภารกิจปกป้องภาคใต้และผลประโยชน์ทาง 58 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 58-59

ในโครงการ “สุวรรณภูมิสันติ” (Peace Suvarnabhumi) ในฝูงบิน ๗๐๑  กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้แก่ฝูงบินพิฆาต ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

59

13/12/2011 10:18


กริพเพน ๑ ใน ๖ ล�ำ ขณะรับการซ่อมบ�ำรุงในโรงซ่อมของฝูงบิน ๗๐๑  ในโรงซ่ อ มอุ ป กรณ์ ทุ ก อย่ า งถู ก ออกแบบมาเพื่ อ รองรั บ  กริ พ เพนโดยเฉพาะ บางครั้ ง ช่ า งเทคนิ ค ต้ อ งท� ำ งานตลอด  ๒๔ ชั่วโมงเพื่อเตรียมกริพเพนให้พร้อมออกปฏิบัติการปกป้อง  น่านฟ้าอยู่เสมอ

60 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 60-61

กริพเพนมีจุดเด่นคือซ่อมบ�ำรุงง่าย  ใช้เวลาไม่นานในการพร้อมรบอีกครั้ง หลังจบภารกิจ ความพร้อมของหน่วยภาคพื้น จึงส�ำคัญ ไทยส่งทีมภาคพื้นดินไปฝึกที่สวีเดน เช่นเดียวกับนักบิน ปัจจุบันพวกเขากลับมาท�ำงาน ที่กองบิน ๗ อย่างแข็งขัน

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

61

13/12/2011 10:18


นักบินกริพเพนชุดแรกของไทยคัดตัวมาจากนักบิน ในฝูงบินขับไล่ทันสมัยที่สุดในประเทศคือ F-16 และ F-5 ยามสงบ นอกจากฝึกบินจริง พวกเขายังต้องฝึกกับ เครื่องจ�ำลองการบิน (Simulator) เพื่อด�ำรงสภาพ พร้อมรบ (Combat Ready) อย่างน้อย ๖ เที่ยวบิน ใน ๑ เดือน

นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ สาธิต การฝึ ก กั บ เครื่ อ งจ�ำ ลองการบิ น ซึ่ ง จ�ำ ลองสภาพน่ า นฟ้ า ภาคใต้  ของไทยเพื่อให้นักบินได้ฝึกในสภาพใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด   Simulator ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างฝึกบินและช่วยให้  นักบินฝึกได้ตลอดเวลาไม่ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายเพียงใด

62 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 62-63

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

63

13/12/2011 10:18


เมื่อกริพเพนประจ�ำการ ยุทธวิธีการท�ำศึกเวหาของ กองทัพอากาศจะเปลี่ยนไป  ระหว่างปฏิบัติการ มันจะรับข้อมูลจ�ำนวนมากจากระบบเครือข่าย  ท�ำให้โจมตีข้าศึกได้แม่นย�ำ  บทบาทของ ทีมภาคพื้นดินอย่าง Fighter Controller  และช่างเทคนิค จึงมีส่วนส�ำคัญมาก

นักบินกริพเพนกับ Data Transfer Unit ซึง่ บันทึกแผนการบินและ  บันทึกปฏิบัติการระหว่างอยู่บนท้องฟ้า  หลังการฝึกบินทุกครั้ง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อให้นักบินได้พัฒนาขีดความ สามารถของตนให้ดีขึ้นในการฝึกครั้งต่อไป

64 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 64-65

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

65

13/12/2011 10:18


JAS Gripen 39 D แบบ ๒ ที่นั่งของกองทัพอากาศไทย ขณะฝึก  ซ้อมกับเครือ่ งบินตรวจการณ์และแจ้งเตือนทางอากาศแบบ SAAB 340 AEW/B ที่ติดตั้งเรดาร์ไว้เหนือล�ำตัวเครื่องบิน เพื่อท�ำลาย  ข้อจ� ำกัดของเรดาร์ ภ าคพื้ น ดิ น และเพิ่ ม ระยะตรวจจั บ ข้ า ศึ ก ให้  ไกลขึ้น  (ภาพ : Peter Liander  © Saab AB)

66 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 66-67

กริพเพนแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่แบบอื่น  เพราะมันรบด้วยระบบ Network Centric  รับข้อมูลข้าศึกจากเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศ ไม่ว่าสถานีเรดาร์ภาคพื้นดิน เรือพิฆาต ที่ส�ำคัญคือ เครื่องบินตรวจการณ์และแจ้งเตือนทางอากาศ  แบบ SAAB 340 AEW/B เพื่อประกอบการตัดสินใจ ท�ำภารกิจให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

67

13/12/2011 10:18


“เราถูกฝึกเพือ่ ต่อสูแ้ ละตัดสินผลแพ้ชนะในเวลาไม่กวี่ นิ าที   ฝึกแบบ Be Train as be fight (การฝึกคือการรบจริง)  มาตลอดชีวิต ทุกคนต้องการปฏิบัติภารกิจ  แต่เราไม่ได้คิดว่าเมื่อไรจะรบกัน  และไม่มีใครคิดอยากฆ่าคนอื่น” นาวาอากาศโท เจริญ วัฒนศรีมงคล  รองผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑

68 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 68-69

นักบินกริพเพนขณะเช็กสถานะของเครื่องก่อน take off  การฝึก  ประจ�ำวันแม้ไม่ใช่การรบจริงแต่ความเสี่ยงนั้นเทียบเท่า เพราะ  นี่ไม่ใช่การน�ำเครื่องไปให้ถึงจุดหมาย หากเป็นการ “ฝึกบินรบ”  ซึ่งอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินฉบั าทีบที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

69

13/12/2011 10:18


“ในกองทัพอากาศ โดยหน้าที่นักบินอาจโดดเด่น  แต่ความเป็นจริงใน ๑ กองบิน พวกเราคือ ‘ครอบครัว’  เดียวกัน ไม่ว่านักบิน Fighter Controller  ช่ างเทคนิค แม่บ้าน ฯลฯ” นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย  ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑

70 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 70-71

นักบินกริพเพนชุดแรกของไทยซึ่งไปฝึกที่สวีเดน และนามเรียกขาน (Call Sign) (จากซ้าย) นาวาอากาศโท ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน (NEON)   นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชยั  (J-Knight) ผู้บังคับฝูง  นาวาอากาศโท เจริญ วัฒนศรีมงคล (TONIC) รองผู้บังคับฝูง  นาวาอากาศโท พุทธพงศ์ ผลชีวิน (COTTO)

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

71

13/12/2011 10:18


กริพเพนขณะแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์ของสนามบินสุราษฎร์ธานี  เพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและฝึกซ้อมประจ�ำวัน

72 นิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔ scp gripen 2.indd 72-73

ฉบับที่ ๓๒๐  ตุลาคม ๒๕๕๔  นิตยสารสารคดี

73

13/12/2011 10:18

Gripen ฝูงบินพิฆาต ผู้พิทักษ์ด้ามขวานไทย  

ตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดี  ฉบับที่ ๓๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you