Page 1

1/41


2/41


Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................... 4 1.

Organisatie, doelgroepen ..................................................................................................... 5 1.1

Organisatiestructuur ...................................................................................................... 5

1.2

Aantal leerlingen ........................................................................................................... 5

1.3

Samenwerkingspartners ............................................................................................... 6

2.

Verantwoording toezicht ...................................................................................................... 8

3.

Van wettelijke kaders naar strategie en doelstellingen ........................................................... 11

4.

5.

6.

3.1

Visie, strategie en succesbepalende factoren .................................................................. 11

3.2

Realisatie succesbepalende factoren .............................................................................. 11

3.3

Missie en visie ............................................................................................................ 11

De organisatie: kenmerken van de vijf scholen ..................................................................... 12 4.1

Stad College ............................................................................................................... 12

4.2

Park Lyceum .............................................................................................................. 14

4.3

Trinitas Gymnasium .................................................................................................... 15

4.4

Poort, school voor havo en mavo .................................................................................. 17

4.5

International School Almere ......................................................................................... 18

Bedrijfsvoering en kengetallen ............................................................................................ 21 5.1

Personele ontwikkelingen ............................................................................................. 21

5.2

Inkoop ....................................................................................................................... 25

5.3

Automatisering ........................................................................................................... 26

5.4

Communicatie ............................................................................................................ 26

5.5

Huisvesting ................................................................................................................ 27

5.6

Kwaliteit .................................................................................................................... 29

5.7

Afhandeling klachten en bezwaren ................................................................................ 31

Financieel resultaat 2013 ................................................................................................... 32 6.1

Kengetallen ................................................................................................................ 33

6.2

Continu誰teitsparagraaf ................................................................................................. 34

6.3

Begroting 2014 ........................................................................................................... 35

6.4

Overige rapportages .................................................................................................... 37

6.5

Ontwikkelingen ........................................................................................................... 38

6.6

Raad van Toezicht ....................................................................................................... 39

7.

Jaarrekening 2013 ............................................................................................................ 40

8.

Gegevens over de rechtspersoon ........................................................................................ 40

3/41


Voorwoord Het jaarverslag van Het Baken Almere over 2013 is het eerste over een volledig kalenderjaar (januari t/m december 2013). In dit eerste jaar hebben wij een start gemaakt met het inrichten van de organisatie. Daarbij maken wij volop gebruik van de ruimte en de mogelijkheden die een nieuwe start biedt. We streven ernaar de scholen van Het Baken en het onderwijs dat we verzorgen weer in hun volle kracht te brengen. Er zijn het afgelopen schooljaar door de scholen van Het Baken hiertoe verschillende initiatieven genomen. Hierover leest u meer in de hoofdstukken over de scholen. 2013 was ook het jaar dat Het Baken geconfronteerd werd met een inspectierapport over de International School Almere. Daarin werd duidelijk dat, naar de mening van de inspectie, de wijze waarop de International School Almere georganiseerd werd onrechtmatig was. Nadat aanvankelijk sluiting van de school reĂŤel leek, is het mogelijk gebleken om de IS Almere open te houden en daarmee het internationale voortgezet onderwijs voor Almere te behouden. In het jaarverslag is het hoofdstuk van IS Almere in het Engels, dat is een bewuste keuze. Wij willen dat de tekst over de IS Almere ook voor de ouders en leerlingen van de IS Almere leesbaar is. Het Baken Almere heeft voor de komende jaren nog voldoende uitdagingen. Wij willen in Almere goed interconfessioneel voortgezet onderwijs aan kunnen blijven bieden. Om het interconfessioneel voortgezet onderwijs sterk te houden is het noodzakelijk dat de aanmelding van de leerlingen toenemen, daarom is voor Het Baken Almere het verhogen van het leerlingaantal de komende jaren een belangrijke uitdaging. Ons doel is om in het najaar van 2014 op alle bassischolen in Almere voorlichting te kunnen geven over het interconfessioneel voortgezet onderwijs in Almere aan de leerlingen in groep acht en hun ouders en aan de leerkrachten.

Het resultaat van de inspanning die geleverd is in 2013 binnen Het Baken Almere stemt ons tevreden. Het Baken Almere eindigt het kalenderjaar 2013 als een stichting van vijf scholen die alle vijf een andere vorm van voortgezet interconfessioneel onderwijs aanbieden. Aan het begin van 2013 was de IS Almere nog een onderdeel van twee besturen, te weten Het Baken Almere en de Verenigde scholen Alberdingk Thijm. Het Baken Almere is volop in ontwikkeling en wij verwachten in 2014 nog meer vooruitgang te maken dan wij in 2013 hebben gedaan. Wij zien de toekomst van Het Baken Almere vol vertrouwen tegemoet.

Sandra van Rijnbach College van Bestuur Het Baken Almere

4/41


1. Organisatie, doelgroepen 1.1

Organisatiestructuur

1.2

Aantal leerlingen

Leerlingen aantallen per locatie per 1 oktober 2013 Stad College 568 Park Lyceum 752 Trinitas Gymnasium 616 Poort, school voor havo en mavo 228 IS Almere 178* Totaal 2342 * 173 leerlingen vallen binnen de bekostiging en vijf leerlingen komen alleen naar school om examen te doen, deze leerlingen vallen buiten de bekostiging. VAVO leerlingen op 1 oktober 2013 ROC Flevoland Trinitas Gymnasium Gymnasium 2 Park Lyceum 1 havo Park Lyceum 1 vwo

Joke Smit Amsterdam 2

ROC Deltion Zwolle 1

5/41


Op 1 oktober 2013 staan er 2.342 leerlingen ingeschreven op Het Baken Almere, dit zijn er 144 minder dan op 1 oktober 2012. Hiervan volgen 220 leerlingen het leerwegondersteunend onderwijs en zijn er zeven vavo leerlingen. Vavo leerlingen zijn leerlingen die met behulp van de Rutte regeling onderwijs volgen bij een ROC, maar ingeschreven staan bij het reguliere voortgezet onderwijs (vo). Het Baken Almere heeft met verschillende ROC ’s een samenwerkingsovereenkomst gesloten om leerlingen op deze wijze alsnog de kans te geven om een vo diploma te halen, op een ROC van eigen keuze. Op de IS Almere volgen 178 leerlingen onderwijs. Daarvan volgen 81 leerlingen Internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (igvo) en 97 leerlingen het Bilingual programme. De 178 leerlingen die bij de IS Almere ingeschreven staan, zijn in het totaal van de 2.342 leerlingen van Het Baken Almere opgenomen. 1.3

Samenwerkingspartners

Identiteit Als interconfessionele scholengroep voor voortgezet onderwijs heeft het bestuur van Het Baken Almere intensiever contact gezocht met de confessionele primaire onderwijs partners binnen Almere. In 2014 willen we deze contacten op niveau houden en indien mogelijk intensiveren. In het schooljaar 20132014 zijn over identiteit binnen Het Baken Almere onderstaande afspraken gemaakt:  Goede Vrijdag is een (les)vrije dag op een Bakenschool;  Pasen en kerst worden op iedere Bakenschool gevierd;  Bij vieringen tijdens schooltijd zijn alle leerlingen aanwezig;  Medewerkers worden geacht de vieringen bij te wonen en helpen vorm te geven;  Levensbeschouwelijke vorming is onderdeel van de lessentabel;  Plenaire vergaderingen worden door de directeur met een overdenking geopend.

Omgeving Samenwerking Poort, school voor havo en mavo met het hbo Windesheim in Almere vanuit het Loopbaan, Oriëntatie- en Beroepstraject (lob). In 2012 is Poort, school voor havo en mavo, een samenwerking met Windesheim aangegaan om de doorstroom vanuit het vo naar het hbo in het project ‘Samen verantwoordelijk voor studiesucces’ beter af te stemmen. Het doel is de uitval van havisten in het hbo te verminderen. Na evaluatie van de pilot is gebleken dat de samenwerking succes is geweest. Vervolgoverleg in dit schooljaar heeft geleid tot het opzetten van een lesprogramma dat van het derde leerjaar havo tot en met het vijfde leerjaar havo loopt. Hieronder valt, naast een uitgebreid activiteitenprogramma voor leerlingen, o.a. ook een scholingsdag voor bovenbouw mentoren met als thema de aansluiting van de havo op het hoger beroepsonderwijs. Ook de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Vilentum heeft zich naast Windesheim inmiddels aangesloten bij de verdere uitvoering van alle activiteiten. Samenwerkingsverband met ROC Flevoland, ROC van Amsterdam en het Nova College Om onze vavo leerlingen een betere kans te geven om vavo onderwijs aan een ROC van eigen keuze te volgen, heeft Het Baken Almere met verschillende ROC ‘s een samenwerkingsverband afgesloten. Dit om leerlingen van Het Baken Almere toe te laten.

6/41


Samenwerkingsverband met de stichting Vrienden van het Vakcollege en Toptechniek In augustus 2014 start Stad College met het Vakcollege. Om deze onderwijsontwikkeling goed te laten verlopen is er met de stichting Vrienden van het Vakcollege een samenwerkingsovereenkomst getekend. Om in 2014 een goede start met het Vakcollege te kunnen maken worden de docenten door deze stichting bij de ontwikkelingen van het onderwijs begeleid. In 2013 heeft het Stad College heeft zich aangesloten bij het project ‘Toptechniek in bedrijf’. Het doel van dit project is het aantal technisch goed opgeleide jongeren in de regio te vergroten. Tevens beoogt het project technisch opgeleide jongeren voor de regio te behouden. Voor het Stad College betekent dit dat zij de leerlingen gericht kunnen begeleiden naar de arbeidsmarkt. http/: www.Stichting vrienden van het vakcollege.nl Trinitas Gymnasium aspirant lid begaafdheidsprofielscholen (BPS) Het Trinitas Gymnasium biedt klassiek, eigentijds onderwijs op maat, met aandacht voor talentontwikkeling. Iedere leerling is uniek. Het onderwijs op het Trinitas Gymnasium is dan ook ontwikkelingsgericht. Kern daarvan is de verbinding tussen leer- en ontwikkelingslijnen en het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en talenten in relatie met de buitenwereld. Het Trinitas Gymnasium zoekt aansluiting bij de ontwikkelingen met betrekking tot hoog-en meer begaafdheid in het basisonderwijs. Het Trinitas Gymnasium stimuleert leerlingen in dit kader tot deelname aan activiteiten buiten de eigen school en richt zich daarbij mede op de activiteiten die via de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium worden georganiseerd. Passend Onderwijs Samenwerkingsovereenkomst met Passend Onderwijs Almere In Almere is door de gezamenlijke schoolbesturen een coöperatie gesticht die zorg draagt voor de invoering en organisatie van passend onderwijs in de stad. De bestuurder van Het Baken Almere zit vanuit haar functie in de Raad van Toezicht van de coöperatie passend onderwijs. Stichting Leerling zorg Voortgezet Onderwijs Almere (sla-vo) Deze stichting is het bevoegd gezag voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Almere (art.17a WVO). Alle schoolbesturen met scholen van voortgezet onderwijs binnen Almere (vo, vso) zijn als deelnemer bij deze stichting aangesloten en voldoen daarmee aan hun aansluitingsverplichting bij een samenwerkingsverband. Ondersteuningsprofiel Alle Bakenscholen hebben een ondersteuningsprofiel in het kader van Passend Onderwijs.

7/41


2. Verantwoording toezicht Raad van Toezicht Het jaar 2013 was het eerste volledige kalenderjaar waarin Het Baken Almere als zelfstandige scholenorganisatie functioneerde. Na de ingrijpende ontwikkeling die leidde tot de ontbinding van de Amarantis-groep per medio 2012 moest Het Baken Almere een nieuwe koers bepalen en de kaders creëren waarbinnen een reguliere exploitatie van de opdat moment vier Baken-scholen, IS Almere viel nog onder Het Baken en de Verenigde scholen Alberdingk Thijm, mogelijk zou zijn. Dit heeft in 2013 geleid tot een relatief grote aandacht van de Raad van Toezicht voor de financiële startsituatie en de financiële prognoses, de reglementering van de activiteiten van de bestuurder en de Governance, waaronder de eigen positionering van de Raad van Toezicht. De Raad constateert dat de directeur-bestuurder, haar staf en het docentencorps voor een omvangrijke en complexe taak staan. Deze taak is met verve en enthousiasme opgepakt; de complexiteit en hardnekkigheid van verschillende aandachtsgebieden maakt dat de extra inspanning die in 2013 gevergd werd ook in 2014 en wellicht daarna nog nodig is. De Raad heeft zich in 2013 geconcentreerd op zijn wettelijke taken: toezicht op de jaarstukken, op naleving van wettelijke bepalingen, op doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen, het aanwijzen van de accountant en het afleggen van verantwoording. Vergaderingen-leden De Raad van Toezicht heeft in 2013 acht maal vergaderd: op 15 januari, 26 februari, 16 april, 21 mei, 11 juni, 16 september en 29 oktober en 16 december. Voorts zijn bijzondere bijeenkomsten gehouden waarbij (leden) van de Raad betrokken waren, zoals overleg met de MR, overleg met de RvT Prisma (primair onderwijs), introductie van de Raad in de scholen, overleg over de Governance en verschillende bijeenkomsten m.b.t. de ontwikkeling van de IS Almere. Er is regelmatig gebruik gemaakt van de gelegenheid (voor) te vergaderen zonder de directeurbestuurder. De leden van de Raad waren gedurende het gehele verslagjaar: mevrouw G. Ritskes, voorzitter, mevrouw C. Bonekamp, de heer R.Liefting, de heer H.H. Sietsma vicevoorzitter en mevrouw G. Taus secretaris. Een audit-commissie is ingesteld ter bespreking van de financiële en financieelorganisatorische thema’s (voorzitter R. Liefting, leden: G. Ritskes en C. Bonekamp, later G. Taus). De leden van de Raad hebben besloten in 2012 en in 2013 geen vergoeding voor hun werkzaamheden te willen ontvangen. Twee leden van de Raad hebben begin 2013 een functioneringsgesprek gevoerd met de directeurbestuurder. In algemene zin wordt de samenwerking tussen de bestuurder en de toezichthouder (RvT) als productief ervaren. Verlangens bij de RvT zijn er op het punt van strategisch opereren van de bestuurder en de adequate opvolging van afspraken. De interactie RvT versus directeur-bestuurder is nog in ontwikkeling, hetgeen gelet op de korte periode van samenwerking niet verwonderlijk is. Openingsbalans, begroting, administratieve organisatie Gedurende de aanvang van 2013 was er nog veel aandacht van de bestuurder en ook van de Raad nodig voor de financiële startpositie van Het Baken Almere (beginbalans). Ook is veel energie besteed aan de jaarstukken 2012 en 2013. De Raad constateert met instemming, dat aanvankelijke problemen die bestonden bij het verkrijgen van een goed zicht op de financiële positie eind 2013, met externe hulp, grotendeels zijn opgelost. Door de tegenvallende prognose van aanmelding van (nieuwe) leerlingen dient een nieuwe financiële problematiek zich aan. Mede om deze reden dringt de RvT bij de directeur-bestuurder aan op adequate acquisitie. 8/41


De administratieve organisatie (regels voor budgetbeheer en planning&control, procuratie, Treasurystatuut en reglement auditcommissie) is tot stand gekomen. De Raad heeft gekozen voor Deloitte als accountant voor de komende 2 jaren. Governance De Raad heeft met medewerkers van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs, stilgestaan bij de thematiek ‘good Governance’. Geconstateerd is dat de fase waarin Het Baken Almere zich bevindt een intensieve betrokkenheid van de RvT vraagt die tegelijkertijd de zelfstandige verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder respecteert. Doel is in 2014 te komen tot een “toolkit” Bestuur en intern toezicht aan de hand waarvan een professionele uitoefening van zowel de toezichthoudende als de besturende taak –met gepaste afstand en voldoende synergie- plaatsvindt. De Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad is hierbij het uitgangspunt. Onderwijskwaliteit Een voorwerp van aanhoudende zorg is de onderwijskwaliteit op de verschillende Baken scholen. Met name de kwaliteit van Park Lyceum is zorgelijk. Op grond van percentages geslaagden en inspectierapporten wordt hieraan door de directeur-bestuurder gericht aandacht besteed. De Raad meent dat de situatie maximale aandacht van directeur-bestuurder en van het docentencorps verdient. Identiteit -Aantrekkelijkheid De Raad constateert met instemming dat de directeur-bestuurder werk maakt van het oogmerk aan Het Baken Almere een onderscheidende –interconfessionele- identiteit te verbinden die, behalve van directe betekenis voor de onderwijskwaliteit en het klimaat in de school, ook de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid naar buiten kan verbeteren. Ook het toezicht door de RvT moet waarden-gedreven worden uitgeoefend met inachtneming van deze identiteit. Hoezeer de attractiviteit van Het Baken Almere aandacht behoeft blijkt uit het sinds 2009 teruglopend leerlingenaantal door afname van de aanmeldingen voor leerjaar 1. In 2013 zijn maatregelen genomen om het aantal functieplaatsen evenredig te verminderen. De leerlingenprognoses gaan voor 2015 uit van enige stijging, waarvan de mogelijkheid tot realisatie echter nog moet blijken. International School Almere Medio 2013 kwam voor de Raad (en voor de bestuurder) het onverwachte bericht dat de bestaande samenwerkingsstructuur tussen Het Baken Almere en Alberdingk Thijm scholen te Hilversum rond de International School Almere (IS Almere) niet voldeed aan de wettelijke eisen. Het bleek noodzakelijk dat de verantwoordelijkheid voor de IS Almere uitsluitend zou komen te berusten bij de in het RPO Flevoland gevestigde school Het Baken Almere. Omdat hieraan ook financiële gevolgen verbonden waren –mogelijke terugvordering van door het rijk uitgekeerde vergoedingen- dreigde sluiting van de IS Almere. Na een turbulente periode met o.a. een kortdurende “bezetting” van de school door ouders en leerlingen is, door inspanning van alle betrokken partijen (ministerie OC&W, gemeente Almere, Verenigde scholen Alberdingk Thijm en met name de directeur-bestuurder van Het Baken Almere) de volledige en formele verantwoordelijkheid voor het IS Almere overgegaan naar Het Baken Almere. De Raad heeft hierin nauw contact gehouden met de directeur-bestuurder en haar waar nodig bijgestaan. De integratie van de IS Almere in Het Baken Almere en verschillende bestuurlijke en managementvragen (begroting, ouderbijdrage, positie leerkrachten e.d.) vragen de komende jaren intensieve betrokkenheid van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Afsluiting De Raad constateert met waardering dat er bij directeur-bestuurder, onderwijs-gevend en nietonderwijs-gevend personeel grote betrokkenheid aanwezig is om Het Baken Almere in zijn zelfstandig positioneren en functioneren tot een succes te maken. Graag dankt hij al deze betrokkenen voor hun aandeel hierin. 9/41


Medezeggenschapsraad In januari 2013 is de MR van start gegaan. Gedurende het jaar 2013 zijn er verschillende onderwerpen in de MR besproken en ter stemming gekomen. Er is besloten dat er voor iedere vestiging een deelraad, een DMR, in de loop van het jaar opgericht wordt. Poort, school voor havo en mavo is qua locatie hier vooralsnog te klein voor. Op Poort, school voor havo en mavo komt er een gereglementeerd werkoverleg. De gemeenschappelijke MR van Het Baken Almere houdt zich bezig met zaken die voor de hele scholengroep geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn. Onderwerpen die slechts één vestiging aangaan of die specifiek gelden voor één vestiging worden in de DMR van de eigen vestiging eigen en in het geval van Poort tijdens het /gereglementeerd werkoverleg besproken. In de MR en in de DMR zijn er naast de medewerkers ook ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Hiermee is de MR voor het eerst sinds tijden helemaal compleet. Door het vertrek van twee leden zijn er, om de MR compleet te houden, verkiezingen geweest voor een nieuw lid van de personeelsgeleding en een nieuw lid voor de oudergeleding. Deze leden zijn inmiddels benoemd. Om goed te kunnen functioneren en om te weten wat van de MR wordt verwacht heeft de MR gezamenlijk een training gevolgd. Met het zelfde doel hebben wij kennisgemaakt met de Raad van Toezicht en besloten om minstens eenmaal per jaar een themavergadering met de Raad te organiseren. Dit jaar was het thema ‘nieuwe aanmeldingen’. De             

belangrijkste onderwerpen die met de MR zijn besproken: Stad College als Vakcollege Identiteit van Het Baken Almere Samenwerking met Prisma en Skofv basisscholen Procedure benoeming directeuren en teammanagers Besturingsfilosofie IS Almere Passend onderwijs Formatieplan 2013 Begroting 2013 Vakantieregeling schooljaar 2013-2014 Overstap op nieuw enquêtesysteem en daarmee ook beleid voor het afnemen van enquêtes Taakbeleid Functiemix

Al deze onderwerpen zijn belangrijk voor het voortbestaan van Het Baken Almere. De MR zet zich daar volledig voor in en probeert daarmee aan de continuïteit bij te dragen.

Verantwoordingsproces Governance Code De bestuurder en Raad van Toezicht hebben gezamenlijk een start gemaakt met het goed inrichten van de Governance. Bij het proces is ondersteuning gevraagd van de Besturenraad. In 2014 zal het bestuurlijk toezichtskader en het intern toezichtskader formeel vastgelegd zijn.

10/41


3. Van wettelijke kaders naar strategie en doelstellingen 3.1

Visie, strategie en succesbepalende factoren  Wij handelen vanuit een eenduidige identiteit;  wij zijn een kleine en kwalitatief goede organisatie;  wij zijn een financieel gezonde organisatie;  verantwoordelijkheid en verantwoording zo laag mogelijk in de organisatie;  wij zijn integer, transparant en dienstbaar;  wij verantwoorden ons naar klanten en maatschappij.

3.2 Realisatie succesbepalende factoren Het Baken Almere is in 2012 van start gegaan met de vaststelling van de succesbepalende factoren voor de organisatie en er is een begin gemaakt met de realisatie daarvan. In het jaar 2013 is daarin een aantal vervolgstappen gezet, onderstaande toont welke succesbepalende factoren wel of niet zijn gerealiseerd.  De identiteit notitie is in overleg met de directeuren en in samenspraak met de ketenpartners in het primaire onderwijs opgesteld.  Ouderplatforms zijn samengesteld en gekozen op het Trinitas Gymnasium en Poort school voor havo en mavo.  Toename van het aantal leerlingen, dit is niet bij alle scholen gehaald, daardoor is de stichting als geheel in leerlingaantal gedaald.  Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, door onder andere het ziekteverzuimpercentage te verminderen. In 2013 is dit gerealiseerd, maar behoeft een constante aandacht.  Op alle scholen het basisarrangement: op 5 december 2013 heeft de onderwijsinspectie op Park Lyceum de havo afdeling en de vwo afdeling geïnspecteerd. Invoeren- uitvoeren van leerling- en of ouderenquêtes en medewerkers tevredenheidsonderzoek is ingezet en ten dele gerealiseerd. In 2014 wordt dit verder uitgezet.  Er zijn maatregelen genomen om een heldere en transparante communicatie te verbeteren. 3.3 Missie en visie Na de ontvlechting van de Amarantis Onderwijsgroep is de missie en de visie van de Amarantis Onderwijsgroep aangepast aan de nieuwe situatie van Het Baken Almere. In het jaarplan A3 van de Bakenscholen en in het jaarplan A3 van Het Baken Almere zijn de nieuwe accenten van missie en visie van Het Baken Almere duidelijker zichtbaar. Deze duidelijke profilering van onze interconfessionele identiteit was een belangrijk aandachtspunt in 2013. Naast de formulering van deze belangrijke aandachtspunten, moest ook onze organisatie verder worden vormgegeven. In 2013 is er door een extern bureau gekeken naar de formatieve bezetting van het stafbureau. De conclusie was dat het aantal functies overeen kwamen met het leerlingaantal bij Het Baken Almere, het aantal fte’s was niet geheel in overeenstemming met het leerlingenaantal. Bij het onderzoek is niet meegenomen dat Het Baken Almere een organisatie in opbouw is. Mogelijk is er geen rekening gehouden met het feit dat er een grotere personele inzet nodig is dan op grond van de omvang van het leerlingaantal gewenst is. Voor het bestuur is het belangrijk te weten of de keuzes die gemaakt zijn in de business case ten aanzien van de benodigde functies op de langere termijn, overeenkomen met wat wij in de praktijk nodig blijken te hebben. Een goed en efficiënt stafbureau is voor iedere organisatie heel belangrijk, maar voor een kleine organisatie als Het Baken Almere met zeer beperkte middelen telt dat nog meer.

11/41


In 2013 stond Het Baken Almere voor de uitdaging om meer leerlingen te werven, een hogere onderwijskwaliteit aan te bieden en financieel ‘in control’ te blijven. Daarnaast is het voor Het Baken Almere belangrijk om het positieve imago te versterken en de relatie met de ‘stakeholders’ te verbeteren. Denk daarbij aan het samenwerken met de basisscholen en goede contacten met ouders. Het is daarom van belang om het onderwijs regelmatig te evalueren door middel van ouder- en leerling enquêtes en enquêtes voor medewerkers. 4. De organisatie: kenmerken van de vijf scholen 4.1 Stad College Het Stad College is een school met 568 leerlingen voor vmbo, met de basis beroepsgerichte leerweg, de kader beroepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. Het Stad College zit op dit moment in een overgangsfase. De start van het Vakcollege in augustus 2014, gecombineerd met de naderende invoering van Passend Onderwijs, dwingt tot een herbezinning op het onderwijskundig klimaat. Structuren en procedures moeten opnieuw geformuleerd worden en ingeoefend door de medewerkers. Daarnaast zorgt de komst van het Vakcollege ook voor een inhoudelijke verandering. De samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zorgt naast de inhoudelijke inpassing ook voor een heroriëntering op de manier van lesgeven. Het is ons streven stapsgewijs een hogere mate van maatwerk te realiseren. Nieuwe ontwikkelingen Om het Vakcollege goed in de Almeerse markt te zetten is er een professioneel reclamebureau ingehuurd om de publiciteit te verzorgen. Er zijn folders ontwikkeld en verspreid onder leerlingen in groep 8. De ambassadeur (primair onderwijs) van het Stad College heeft de basisscholen van Prisma, SKOFV en twee scholen van de ASG bezocht om aan de groep 8 leerlingen daar voorlichting te geven over het concept Vakcollege. Voor Stad College betekent dit een stap voorwaarts in de onderwijskundige ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. De school wordt op deze wijze aantrekkelijker voor leerlingen om een vak te gaan leren. Voor de medewerkers betekent dit een nieuwe uitdaging. Naast het op de kaart zetten van het Vakcollege heeft het Stad College veel initiatieven ontplooid om zich te profileren. De school heeft aan een aantal evenementen deelgenomen:  Gluren bij de Buren, een samenwerkingsverband tussen het po-vo.  Week van de Techniek, basisschool leerlingen komen op het vmbo kijken.  Weekend academie, mag gratis gebruik maken van lokalen van de school, hier volgen leerlingen op zaterdag en zondag extra lessen.  Arabische lessen in het weekend.

12/41


Personele ontwikkelingen Tijdens de eerste maanden van 2013 hebben we afscheid genomen van een aantal collega’s met een vaste aanstelling. Het Stad College moest daardoor het schooljaar starten met een aantal ‘nieuwe’ collega’s. Bij het ingaan van het schooljaar 2013-2014 heeft er ook een wijziging plaatsgevonden bij de teammanagers. Eén van de teammanagers heeft de school verlaten vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het onderwijsondersteunende personeel zijn twee medewerkers van Stad College verschoven naar twee andere locaties van Het Baken Almere.   

De orthopedagoog die bij Stad de Plus voorziening bemenst heeft scholing gevolgd (SEN) op het gebied van faalangst- en agressiereductietrainingen voor de leerlingen. Een van de teammanagers van Stad College heeft persoonlijke coaching gevolgd bij de VO raad op het gebied van leiderschap. De directeur van Stad College heeft in dit jaar een module Financieel Management (tweedaagse) gevolgd van de organisatie Comeet. In het komende jaar zal de directeur de drie resterende modules volgen. Het OOP team houdt met een jaarlijkse scholing hun EHBO en BHV vaardigheden bij.

ICT Bij de overgang naar het nieuwe schooljaar is het aantal smartboards met drie uitgebreid. In het afgelopen jaar zijn er bijna geen computers vervangen, er is alleen gewerkt aan het onderhouden van de bestaande ICT voorzieningen. Door een slimmere inzet en goedkopere oplossing, thin cliënt genaamd, heeft het Stad College kunnen voorkomen dat er veel computers vervangen moesten worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er op het investeringsbudget voor ICT kon worden bespaard.

13/41


4.2 Park Lyceum Park Lyceum is een school voor havo/vwo met een leerlingaantal van 745. Hoewel de instroom in de brugklassen een stijgende lijn vertoont, zet de krimp op Park Lyceum zich voort. Deze krimp wordt veroorzaakt door een grotere uitstroom van eindexamenleerlingen ten opzichte van de instroom van brugklasleerlingen. De verwachting is dat deze situatie de komende twee schooljaren nog aanhoudt. In december 2013 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan bij de havo en vwo afdeling van Park Lyceum. Internationalisering op Park Park Lyceum heeft een lange traditie op het gebied van internationaal onderwijs. Al vanaf de brugklassen wordt aan dit thema in de reguliere lessen aandacht geschonken. In de bovenbouw wordt onder meer gewerkt aan uitwisselingsprojecten, zowel virtueel als fysiek, met scholen in heel Europa. Alle uitwisselingen en project zijn gekoppeld aan een onderwijskundig doel en/of project. Park Lyceum is aangesloten bij het landelijk netwerk ELOS (Europese Leeromgeving op school). Komend schooljaar worden in het programma van de onderbouw de internationale contacten uitgebreid naar landen buiten Europa te weten China en India. Nieuwe en/of aangescherpte ontwikkelingen in de school zijn:  Continuering van de Cito-toetsen in de onderbouw, waarbij naast analyse voor eigen gebruik, ook terugkoppeling naar de toeleverende basisscholen plaatsvindt.  Afgelopen jaar is er gestart met lesbezoeken in het kader van collegiale visitatie. Hierbij is er vooral aandacht voor de pedagogische en didactische kwaliteiten van de docent. De secties maken een opbrengstgericht en smart geformuleerd plan voor zowel de havo- als de vwo afdeling. Deze plannen worden gefaseerd uitgevoerd en dienen in 2015-16 geheel gerealiseerd te zijn.  De aandacht voor leerlingen met taalachterstanden wordt geïntensiveerd. Taalbeleid krijgt een eigen plaats in het curriculum en in de formatie.  De aandacht die we besteden aan het bieden van de juiste ondersteuning en plaatsing van leerlinge zal worden voortgezet. Bijsturing vindt zowel op inhoudsniveau plaats (bijvoorbeeld door extra begeleiding op vak niveau), als op organisatorisch niveau ( de op- en afstroom van leerlingen naar de juiste afdeling).

Om ouders in de gelegenheid te stellen de prestaties van hun kinderen te volgen, hebben ouders via internet toegang gekregen tot de cijfers van hun kind. Ook wordt via het internet de geregistreerde af-/aanwezigheid van leerlingen voor ouders inzichtelijk gemaakt. Om van deze internet mogelijkheden optimaal gebruik te kunnen maken is de registratie van aan-/afwezigheid dit jaar volledig gedigitaliseerd.

14/41


4.3

Trinitas Gymnasium

Afdelingsbegeleiders en conrectoren De schoolleiding bestaat m.i.v. het schooljaar 2013 – 2014 uit een rector en twee conrectoren. Na het vertrek van een van de teammanagers aan het eind van het schooljaar 2013 is de opengevallen plek in de schoolleiding niet opgevuld door een nieuwe teammanager, maar door drie medewerkers die de schoolleiding vanaf dit schooljaar gaan versterken en ondersteunen. Deze medewerkers hebben als voornaamste taak de leerlingen binnen de afdeling waar ze werkzaam zijn te begeleiden. Onder die begeleiding vallen heel veel (praktische) zaken, maar de nadruk ligt op de begeleiding. In het kader van verbetermanagement is een externe begeleider aangetrokken om het proces binnen de schoolleiding te bewaken en te begeleiden.

Trinitas Gymnasium als Begaafdheidsprofielschool (BPS) Trinitas Gymnasium biedt klassiek, eigentijds onderwijs op maat, met aandacht voor talentontwikkeling. Iedere leerling is uniek. Het onderwijs op Trinitas Gymnasium is dan ook ontwikkelingsgericht. Kern daarvan is de verbinding tussen leer- en ontwikkelingslijnen en het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten en talenten in relatie met de buitenwereld. Het Trinitas Gymnasium zoekt aansluiting bij de ontwikkeling in het basisonderwijs dat er in toenemende mate aandacht wordt geschonken aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Om deze leerlingen in groep 7 en 8 meer uitdaging te bieden ontwikkeld het Trinitas Gymnasium aangepast lesmateriaal en biedt het de basisschoolleerlingen begeleiding bij de uitvoering. Het lesmateriaal is in eerste instantie gericht op de klassieke oudheid. Het Trinitas Gymnasium stimuleert leerlingen tot deelname aan activiteiten buiten de eigen school. Dit zijn onder andere:  activiteiten buiten de school Olympiades;  volgen van modules op de universiteit;  bezoeken van bedrijven onder schooltijd (20 tot 30 leerlingen). Visie op onderwijs aan hoogbegaafden op het Trinitas Gymnasium Op het Trinitas Gymnasium wordt erkend dat er hoogbegaafde leerlingen zijn en dat de onderwijsbehoeften van deze leerlingen anders zijn. Deze leerlingen krijgen op het Trinitas Gymnasium de ruimte om zich op eigen niveau individueel te ontwikkelen. Door lid te worden van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen, wil de school – na visitatie – per 1 januari 2016 het keurmerk Begaafdheidsprofielschool (BPS) verwerven. In het schooljaar 2012- 2013 is hiervoor een expertisegroep in het leven geroepen. Sinds het schooljaar 2013- 2014 bestaat de expertisegroep uit vier deelnemers, te weten: 1 conrector, 1 coördinator hoogbegaafdheid, 1 coördinator International Awards en de rector. Het Trinitas Gymnasium vraagt niet van alle medewerkers dat zij zich ontwikkelen tot expert op het gebied van hoogbegaafdheid. Wat er wel van alle medewerkers gevraagd wordt is het bewustzijn dat er hoogbegaafde leerlingen in de school zijn en dat men zich verdiept in de wijze waarop hoogbegaafden leren en denken, dat medewerkers deskundigheid op dit terrein vergroten en tenslotte dat zij specifieke activiteiten t.b.v. hoogbegaafden uitwerken. De ondersteuning die daarbij nodig is wordt gegeven door de expertisegroep en de specialisten binnen de school. De schoolleiding stimuleert en faciliteert.

15/41


Subsidies t.b.v. ingezet beleid Het Trinitas Gymnasium is erin geslaagd om voor enkele projecten subsidies te verkrijgen. Zo is t.b.v. de ontwikkeling en verhoging van leesvaardigheid het project lezen in de klas van start gegaan. Dankzij subsidie van de Woltjer Stichting zijn er leesboeken beschikbaar voor klas 1, 2 en 3 die tijdens de studie-uren gebruikt worden. Net als vorig schooljaar is er ook voor dit schooljaar door de Woltjer Stichting subsidie verstrekt voor de verdere ontwikkeling van Burgerschapsvorming met in het verlengde daarvan de International Awards en de maatschappelijke stages. Dankzij de subsidie kunnen een 4-tal collega’s binnen hun functie de tijd en ruimte krijgen om de plannen voor de ontwikkeling van burgerschapsvorming verder vorm te geven. Ook voor de versterking van het gymnasiale karakter van het Trinitas Gymnasium en de profilering van het Trinitas Gymnasium als gymnasium is subsidie aangevraagd en toegezegd door de Woltjer Stichting. In de aanvraag wordt beschreven op welke wijze de gymnasiale identiteit van het Trinitas Gymnasium kan worden versterkt door middel van een aantal projecten, zoals gymnasiale pre-modules voor leerlingen van groep 8, de opvoering van een klassiek toneelstuk en klassieke scholing voor ouders. Hierdoor komt er een betere interactie tot stand tussen het Trinitas Gymnasium en de omgeving en met name in het PO in Almere. Kinderen op de basisscholen, ouders en leerkrachten moeten mede hierdoor in staat worden gesteld om het gymnasiale onderwijs beter te leren kennen voordat een definitieve schoolkeuze wordt gemaakt. Speerpunten van beleid voor het schooljaar 2013 - 2014 Bij de start van het schooljaar 2013 – 2014 is binnen Trinitas Gymnasium vorm en inhoud gegeven aan de doelen op korte en middellange termijn. Deze doelen sluiten aan bij de vastgestelde (streef-) doelen en ontwikkelingen van het vorig schooljaar. Het gaat hierbij om drie hoofddoelen, te weten: het verder ontwikkelen en concretiseren van het gymnasiaal onderwijs, het realiseren van maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen en het aanbrengen van differentiatie. Differentiatie is nodig om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. De uitvoering ervan kan en moet heel divers zijn en wordt mede bepaald door de visie op het gymnasiaal onderwijs.

Secties Klassieke Talen Gezien de positie van de vakken Latijn en Grieks op een gymnasium en de resultaten van het afgelopen jaar wordt er hard gewerkt aan het behalen van een hoger rendement en verbetering van de resultaten. Zo worden er examentrainingen die voorafgaan aan het centrale examen georganiseerd en inhoudelijk voorbereid.

16/41


Het Baken Almere Actief burgerschap op het Trinitas Gymnasium Scholen (po, vo en de Expertisecentra) zijn sinds februari 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Dit past in een bredere beweging om de verbanden in onze samenleving te verstevigen en de fundamenten van onze samenleving (zoals de democratie, grondrechten, participatie en vrijheidsrechten) nadrukkelijker naar voren te brengen. 1 Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene taak voor de school. Bij burgerschapsvorming zijn vooral houdingen en vaardigheden van belang. Kennis is daarbij niet onbelangrijk, maar wordt doorgaans al voldoende bijgebracht in het reguliere (vak)curriculum. Het accent bij burgerschap ligt op het gebruiken van de school als oefenplaats: het oefenen van democratische principes in de klas en op school, het bijdragen door leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheden en ruimte voor initiatieven te geven. Leren door te doen dus. Bepaalde onderdelen van burgerschapsvorming kunnen wel in een vak of leergebied aan de orde komen. Bijvoorbeeld: debatteren bij Nederlands; kennismaken met diverse religies bij levensbeschouwing, het ontstaan van de democratie bij geschiedenis, de rol van de media bij maatschappijleer, de ontwikkeling van de beschavingswereld van de mensheid bij filosofie en klassieke talen, enzovoorts. 1

http://www.slo.nl/primair/themas/burgerschap/faq/#00002

4.4 Poort, school voor havo en mavo In de zomer van 2013 is Poort, school voor havo en mavo verhuisd naar de Slowakijehof 1, 1336 BD Almere. Poort, school voor havo en mavo heeft nu 228 leerlingen. Het is een school in opbouw met een uniek concept; het uitgangspunt is dat alle leerlingen een havodiploma halen, havisten bij voorkeur door direct een havodiploma in vijf jaar te halen en andere leerlingen door eerst het mavodiploma te halen en dan door te stromen naar de havo. De speerpunten zijn maatwerk in de klas en competentielijnen ontwikkelen. Daarnaast is de samenwerking met het hbo een speerpunt.

Nieuwe ontwikkelingen:  Zoals het zich laat aanzien zet de groei in leerlingenaantallen door.  Mavo 4 doet voor het eerst examen in de zomer van 2014.  Havo 5 start in schooljaar 2014-2015.  Voor de zomer van 2014 zal het visie stuk ouderbetrokkenheid, ontwikkeld door team, ouders en leerlingen, klaar zijn.  Profiel werkstuk havo is in ontwikkeling, sectorwerkstuk havo ingevoerd en in het voorjaar van 2014 zal de eerste buitenland reis van havo 4 naar Parijs plaats gaan vinden.

17/41


4.5 International School Almere As from the start of the school year, Het Baken Almere is the responsible manager (bevoegd gezag) at the IS Almere. It was agreed by the boards of HB and the VSAT that there would be a transition period during which the IS Almere could still make use of a number of services provided by the VSAT. These include the use of ICT expertise, the services of the student counselor from the Nuyens Institute and staff training through the ATI. IS Almere general (educational programme) The IS Almere is a small, international school in Almere Poort that offers the fully accredited International Baccalaureate Middle Years (age 11-16) and the IB Diploma programme (age 17-18). The school facilitates the growing international community and internationally mobile students in the wider Almere region and offers small scale, tailor-made (passend) education for Dutch students. The International School Almere holds an Internationaal GeoriĂŤnteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO)license. It is a member (non-accredited) of the Council of International schools (CIS) and the Dutch International Secondary Schools Association (tDISS). The IGVO-license is held under the BRIN-number of Het Baken Almere. The IB Diploma is equal to the VWO-6 level in the Netherlands. Completion of the IB Middle Years Programme could be seen as equal to the Dutch HAVO 5 level. The MYP serves as preparation for IB Diploma programme. On completion of the MYP (age 16), a student does not hold an end-diploma, but can continue into either VWO-5 (in one of the Dutch Het Baken Almere schools) or the IB Diploma Programme (at the IS Almere). The IS Almere distinguishes itself from Dutch TTO (tweetalig onderwijs) schools by offering an internationally accredited educational programme delivered by native speakers. The school does not aim to be a TTO school. Dutch students attend the school in order to access a specialized, international curriculum. The international students are leading and a limited number of local students are welcomed at the school to make it financially viable and to add to the stability of the ever-changing international community. The school fees are significantly higher than TTO schools due to the particular demands of the international programme. The language of tuition at the school is English. Dutch students are offered language support in their native tongue by attending a number of subjects in Dutch in the middle school years. The Diploma programme is fully English. Staff Staff in 2013 Permant contract Temporary contract Total

fte 12.280 6.635 18.915

During 2013/14 two more staff members’ teaching qualification was recognized by DUO. This is an ongoing process in international schools. The current situation around staff qualifications at the IS Almere is depicted in the chart below.

18/41


Teaching staff qualifications at the ISAlmere in 2013/14 1st degree Dutch recognised qualification 2nd degree Dutch recognised qualification Recognised in own country, but not yet by DUO Qualification not recognised

The teaching staff remains a strong team throughout 2013/14. Professional development IS Almere staff continues to keep up with changes in the MYP (MYP, the next chapter) and subsequent changes in the Diploma programme. This has also been the case in 2013. Four new staff members attended MYP introduction workshops in Brussels. The DP visual arts and Physics teachers were trained at IB workshops. The MYP and DP coordinators both attended coordinators workshops in preparation of changes in the programmes and the head of school attended the annual IB heads conference. Functiemix At present the IS Almere does not take part in the functiemix with the staff of Het Baken Almere. The secondment construction limits the implementation of the functiemix at the school and will need urgent attention by the boards of HB and VSAT in preparation of academic year 2014/15. Quality of education DP Exam results 2012/13 Number of candidates registered Number of subject entries Number of candidates successfully passed the Diploma Average points obtained Highest points achieved by a candidate

14 105 12 29 36

2012/13 saw the first proper IS Almere cohort through its IB DP exams. It is generally known amongst international schools that the first exam year is very challenging to a school. The IS Almere exceeded all expectations with a solid exam result, which is a good basis to work from. The 86% pass rate is considered to be very high for a young school and is above the world average. The two candidates that did not obtain their diploma will be doing a retake in May 2014 and it is expected that they will both pass.

19/41


OCW visited the IS Almere in April 2014 for an inspection based on quality of education. A report from OCW is expected in June 2014. The exit meeting of the visit was very positive and it is expected that the report will be an affirmation of sound education at the IS Almere. Collaboration In March 2014, the IS Almere started a student exchange programme with Bloemhof girls school in Stellenbosch, South Africa. A group of 25 16-year-old students visit the IS Almere. The visitors stayed with IS Almere host families, spent three days in class and shared their school and home culture with the IS Almere students during a presentation in morning assembly. The plan is to reciprocate the exchange in March 2015 if there is a large enough group interested. The high transport fees may be a limiting factor, but remains to be seen. ICT The IS Almere is a progressive school at ICT level. In July 2013, the school completed a two-year pilot project with iPads in the classroom and a positive evaluation of the pilot lead to the introduction of iPads throughout the school in August 2013. In May 2014, all parents, staff and students will evaluate the use of iPads. This input from the whole community will be used to steer the further developments around iPads in the coming year. The school involved parents in the world of our students with a speed geaking event where students had the opportunity to educate their parent in the use of the iPad. This was a very successful event and will be repeated and further developed in the coming year. In 2013/14, the IS Almere made use of the ICT services of VSAT. This has enabled the school to remain at the forefront of ICT developments. If the school wants to continue its innovative style of ICT implementation in the coming years, a significant investment will have to be made when the current situation changes. At present the school is making an investment in setting up a virtual library. The VL will offer 24/7 access for students to appropriate and high quality research facilities at and away from school. Housing The school building can accommodate 350 students. At present the IS Almere rents a part of the building only. The school building remains an attraction for potential parents and students having to make choices between the IS Almere and other, more established international schools in the area. Concerns The past year at the IS Almere stood very much in the shadow of the threats to the existence of the school. At the start of the school year, the whole community was concerned with the continuation of the school. This was fuelled by the ongoing discussions in Almere around the 40 000 euro (for four years) support from the gemeente Almere. As the discussions started to fade, the school reached more stable grounds, just in time for the open day cycle, which started end November 2013.

20/41


5.

Bedrijfsvoering en kengetallen

5.1 Personele ontwikkelingen In onderstaand overzicht is te zien hoe de leeftijdsopbouw is van de directie, het onderwijzend personeel en het ondersteunende personeel. In deze cijfers is het IS Almere niet meegenomen. De medewerkers van IS Almere waren vanuit de Verenigde scholen Alberdingk Thijm gedetacheerd bij Het Baken Almere.

LeeftijdscategorieĂŤn DIR 2013

Leeftijdscategorieen OP 2013

0 40% 60%

35-54

Leeftijdscategorieen OOP 2013

35-54 55+

Verhouding salarischalen OP 2013 15%

18-34 35-54

61%

18-34

52%

55+

23% 16%

22%

26%

18-34

40%

45%

LB LC LD

55+

Voltijd/Deeltijd verdeling Bij de verdeling voltijd/deeltijd zien we dat het percentage vrouwelijke medewerkers dat in deeltijd werkt groter is dan het percentage mannelijke medewerkers dat in deeltijd werkt. Dit is een landelijke trend.

Voltijd/deeltijd 2013 47% 53%

voltijd deeltijd

21/41


Man/vrouw verhouding Er is sprake van een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Wel zien we dat er meer vrouwelijke medewerkers zijn dan mannelijke medewerkers, een trend die in de hele linie in het onderwijs zichtbaar is.

Man/vrouw 2013 man

45%

55%

vrouw

Man/vrouw verhouding 2013 Vol-/deeltijd

vrouw

man 75

49

124

60%

40%

53%

30

81

111

percentage

27%

73%

47%

aantal Totaal man/vrouw percentage

105

130

235

45%

55%

100%

Voltijd

Deeltijd

aantal

totaal

percentage aantal

Leeftijdscategorie Bij de verdeling over de diverse leeftijdscategorieĂŤn zien we een groter aandeel van de leeftijdscategorie 45-54 jaar. Het percentage in de categorie 60-64 is dusdanig laag dat we niet het risico lopen dat er binnen vijf jaar een substantieel deel van het personeel de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ten opzichte van 2012 zien we in de categorie 55-59 jaar een aanzienlijke stijging van 8%, dit was 17% en is nu 25%. In de categorie 60-64 jaar zien we aanzienlijke daling, van 10% naar 1%. Leeftijdsopbouw 2013 Leeftijd

wtf

aantal

percentage

18 - 24

2

4

2%

25 - 34

34

43

18%

35 - 44

34

44

19%

45 - 54

65

83

35%

55 - 59

50

59

25%

60 - 64

0

2

1%

> 64

0

0

0%

Totaal

185

235

100%

22/41


Functiemix Op 31 december 2013 was de functiemix als volgt verdeeld: aantallen

percentage

LB

81

45%

Verhouding salarischalen OP 2013

LC

72

40%

15%

Verdeling

LD Totaal

26

15%

179

100%

40%

45%

LB LC LD

Het percentage LB docenten is in 2013 van 81% naar 45% gedaald. Functiemix op locaties In 2013 zijn er vacatures gesteld voor docentfuncties in de beloningsschalen LC en LD. Op alle locaties konden de docenten op deze functies solliciteren. Er was ruimte voor 5 fte aan LD docenten en 13 fte LC docenten. Door middel van gesprekken met benoemingsadviescommissie, uitgezette enquêtes en portfolio’s zijn de kandidaten voorgedragen en benoemd. Stad College Functiemix: er was afgesproken dat het Stad College 5,0 fte LB docenten mocht benoemen in LC functies. Op deze vacatures voor LC functies hebben 12 docenten gereageerd. Iedere sollicitant heeft met twee verschillende benoemingsadviescommissies gesprekken gevoerd. Deze commissie waren samengesteld uit medewerkers van het Stad College en Poort, school voor havo en mavo. Er zijn zes docenten voor benoeming aan de bestuurder voorgedragen. Door deze 6 docenten te benoemen kwam Stad hoger uit dan de aangegeven 5,0 fte, maar omdat de aangegeven LC ruimte op de andere locaties niet geheel was ingezet, was hier ruimte voor. Op deze manier is het Stad College gelukt voor alle projecten en trajecten op deze school een LC leraar te benoemen. Poort Voor wat betreft de functiemix, zijn op Poort twee docenten door de sollicitatiecommissie (in samenwerking met Stad College) voorgedragen en door de bestuurder benoemd. Eenmaal een docent van LB naar LC en eenmaal een docent van LC naar LD. Op de vacature is door in totaal vier kandidaten gereageerd. Twee voor LD en twee voor LC. Na de procedure en benoeming van de kandidaten, is met de afgewezen kandidaten een nagesprek gevoerd. Park Lyceum en Trinitas Gymnasium Proces en uitkomst: 15 kandidaten hebben gesolliciteerd. Er zijn acht kandidaten uitgenodigd en met de andere docenten is een gesprek gevoerd waarom zij niet waren uitgenodigd. Op basis daarvan zijn in overleg en afstemming met de leden van de gehele Benoemingsadviescommissie in unanimiteit (zowel op het Park Lyceum als het Trinitas Gymnasium) drie kandidaten LD en twee kandidaten LC voorgedragen aan de bestuurder. De bestuurder heeft deze voordracht overgenomen. De gevolgde procedure is naar tevredenheid verlopen. Het samenstellen van de BAC vanuit twee locaties (Park Lyceum en Trinitas Gymnasium) heeft wellicht meer tijd (o.a. voor afstemming) gekost, maar heeft bewezen een meerwaarde te hebben. De samenstelling van de commissie heeft zowel in de commissie als daar buiten het draagvlak en de objectiviteit vergroot.

23/41


Medewerkers tevredenheidsenquête In het najaar van 2013 is er bij Het Baken Almere een medewerkers tevredenheidsenquête afgenomen, op alle scholen en op het stafbureau. De resultaten van de enquêtes zijn besproken met de MR en per teamverband met de. Op de pagina hierna vindt u de uitkomsten van deze enquêtes en de vervolgstappen die gezet zijn. Medewerkers onderzoek In een medewerkers tevredenheidsonderzoek wordt door middel van een vragenlijst onderzocht hoe de medewerkers de organisatie ervaren. Daarnaast wordt gemeten hoe veilig men zich voelt. De leidinggevenden vullen de vragenlijst niet in om de uitkomst zuiver te houden. Omdat wij graag het gesprek over de veiligheid en tevredenheid zo laag mogelijk in de organisatie willen voeren, is de inrichting van het onderzoek eerst op team niveau en daarna op schoolniveau. Op stichtingsniveau worden de medewerkers niet geënquêteerd. Er zijn 256 medewerkers uitgenodigd om het onderzoek in te vullen, van de uitnodiging is door 148 medewerkers gebruik gemaakt. Het aantal ingevulde enquêtes is naar onze mening te laag. Volgend jaar als de enquête opnieuw wordt uitgezet, dan gaan we ons ervoor inspannen het aantal respondenten te vergroten. Resultaten stafbureau: Respondenten: 6 van de 11 (=55%) Resultaten Trinitas Gymnasium: Respondenten: 40 van de 63 (= 63%) Resultaten Park Lyceum: Respondenten: 39 van de 76 (= 51%) Resultaten Poort: Respondenten: 16 van de 26 (= 62%) Resultaten Stad College: Respondenten: 37 van de 60 (= 62%)

Analyse Medewerkers onderzoek Domeinen: • Algemene tevredenheid • Actie ander werk • Beloning • Arbeidsomstandigheden • Stafbureau • Collega’s • Leidinggevende • Ontwikkelingsmogelijkheden • Organisatie • Werkdruk • Werkzaamheden

24/41


Uitkomst De uitkomst van de medewerkers tevredenheidsenquête heeft ons niet erg verrast. De werkdruk wordt als hoog ervaren, niet iedereen is tevreden over de beloning/functiemix en er is een grote behoefte aan meer en vooral duidelijke communicatie. De onvrede over de communicatie is een belangrijk punt. Met een goede communicatie kan er soms duidelijk worden gemaakt waarom bepaalde beslissingen genomen worden. De hoge werkdruk is een klacht die breed in het onderwijs klinkt, maar bij Het Baken Almere spelen ook de gevolgen van de ontvlechting van Amarantis een rol. Bij de ontvlechting is er kritisch gekeken naar de grootte van de ondersteunende diensten. Daardoor zijn werkzaamheden bij het onderwijzend personeel terecht gekomen die voor 1 augustus 2012 bij ondersteunend personeel waren ondergebracht. Dit wordt als een verhoging van de werkdruk ervaren. Het Baken Almere is genoodzaakt niet meer formatie uit te geven dan waarvoor zij wordt bekostigd.

Vervolgstappen  De uitslag is per team aangeleverd en de teammanagers zijn in gesprek gegaan met de teamleden over de uitkomsten.  Op basis van de opmerkingen van de teamleden en de analyse van de teammanagers zelf wordt in de schoolleiding van de afzonderlijke scholen het gesprek gevoerd en wordt een lijst met verbeterpunten/aandachtspunten opgesteld. Deze lijst wordt ter bespreking in de directieraad geagendeerd.  De medewerkers van het stafbureau zijn door de bestuurder op de hoogte gebracht van de uitkomst van deze enquête. Taakbeleid In 2013 is een mogelijke wijziging van het taakbeleid in het overleg tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld. Het Baken Almere streeft naar een taakbeleid waarbij iedere school meer een eigen invulling van de toedeling van tijd voor taken kan geven. In 2014 wordt het nieuwe taakbeleid aan het personeel voorgelegd. Ziekteverzuim Het percentage ziekteverzuim over 2012 was 6%. Dit percentage is in 2013 gedaald naar 5%, dat ligt op de landelijke norm. Het Baken Almere streeft er naar deze in de toekomst te laten dalen. Daarom is het van belang om hier continue aandacht aan te geven zodat er bij een eventuele stijging direct op gestuurd kan worden. Arbobeleid In het kader van het arbobeleid is Het Baken Almere verplicht om een Arbo preventiemedewerker in dienst te hebben. Binnen Het Baken Almere wordt inmiddels bekeken of dit in het takenpakket van een medewerker kan worden geïntegreerd. A3 Het Baken Almere werkt met jaarplannen volgens de A3 methodiek. Het A3 jaarplan dat door de scholen wordt gemaakt, wordt door de directeuren onder andere gebruikt als leidraad bij de managementgesprekken met de bestuurder. Aan de hand van deze A3 en de planning komen per kwartaal alle onderwerpen aan bod. In 2014 willen wij dat ieder team ook een A3 maakt. 5.2 Inkoop Het Baken Almere heeft geen aparte afdeling inkoop voor het afsluiten van contracten. Europese aanbestedingen zijn nog niet aan de orde geweest, mocht dit wel zo zijn dan moet Het Baken Almere mogelijk externe expertise inhuren. 25/41


5.3 Automatisering Het Baken Almere neemt ICT dienstverlening af bij Vancis. De educatieve omgeving is overgezet naar de Educloud. Het Wi-Fi netwerk is niet op alle scholen stabiel en is één van de aandachtspunten voor 2014. Op het Stafbureau is de applicatiebeheerder met vervroegd pensioen gegaan en is er een vacature uitgezet voor een functioneel beheerder/ICT coördinator. Deze medewerker zal zich naast zijn werkzaamheden als applicatiebeheerder gaan bezighouden met het netwerkbeheer. 5.4 Communicatie Het Baken Almere heeft in 2013 een aanzet gegeven voor het maken van een communicatiebeleidsplan bij een externe partij. De uitwerking hiervan vindt in 2014 plaats. Externe communicatie Werving Stad College Om het nieuwe concept van het Vakcollege onder de aandacht te brengen van leerlingen uit groep 8, heeft Stad College vanaf september 2013 een actieve en intensieve publiciteitscampagne gevoerd. Leerkrachten van groep 8 uit het primair onderwijs zijn uitgenodigd op school om geïnformeerd te worden over het Vakcollege. Er is een aantrekkelijke brochure gecreëerd en alle basisscholen zijn persoonlijk bezocht om voorlichting te geven aan groep 8. De school heeft ruimte beschikbaar gesteld ten behoeve van activiteiten van leerlingen van groep 8 zoals (week van de techniek, Weekendschool en de kerstviering) waarbij groep 8 leerlingen betrokken waren. De open dag is met enkele speciale technische attracties zoals een 3D printer, een solarwagen en robotarm aantrekkelijker gemaakt. Werving Park Lyceum De wervingsactiviteiten van Park Lyceum zijn in 2013 geïntensiveerd. Naast de gebruikelijke informatieavond in november en de open dag in februari zijn de expeditiemiddagen (individuele basisschoolleerlingen volgen lessen op Park Lyceum) in aantal uitgebreid. Naast de expeditie-dagen zijn er ook Experience dagen georganiseerd waarbij de nadruk niet lag op het benaderen van individuele leerlingen maar op groepen leerlingen van basisscholen. De eerste ervaringen met deze nieuwe wervingsactiviteiten zijn positief geweest en veelbelovend. Werving Trinitas Gymnasium Op basis van ervaringen in voorgaande jaren heeft Trinitas Gymnasium m.n. de algemene informatieavond in november anders ingericht. Dit is ingegeven door het feit dat er steeds meer leerlingen deze informatieavond bezoeken. Dat heeft ertoe geleid dat op deze avond de bezoekers (ouders en leerlingen) meer en andere keuzes konden maken om informatie op te halen. Het aantal bezoekers was duidelijk groter dan voorgaande avonden (350 – 400). De belangstelling voor de expeditie-middagen was net als in anderen jaren groot. Er zijn drie basisscholen die gebruik hebben gemaakt van het aanbod om als school met de groep 8 leerlingen van één school op bezoek te komen (Experience -week). Als gevolg van de profilering van het Trinitas Gymnasium als begaafdheidsprofielschool neemt de belangstelling toe van ouders en meer- en hoogbegaafde leerlingen. In dat verband wordt de komende tijd ingezet op deskundigheidsbevordering van de medewerkers op dit gebied. Werving Poort, school voor havo en mavo De wervingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 heeft dit jaar zeker een impuls gekregen door de verhuizing. De voorlichtingsavond op Poort, school voor havo en mavo is boven verwachting bezocht. Dat de ouders van het ouderplatform aanwezig waren om belangstellenden bij de deur te begroeten, is zeer positief ontvangen. 26/41


Vanuit de samenwerking met Prisma waren er in 2012 twee verzoeken tot het geven van voorlichting aan ouders van groep acht en in 2013 waren dit er vijf. Onderwijs Dag Het Baken Almere heeft zich tijdens de Almeerse onderwijsdag met twee kramen gepresenteerd. Er was een algemene kraam waar brochures van de scholen lagen evenals flyers om de wervingsmomenten aan te kondigen. Naast de algemene kraam was er ook een aparte kraam voor het Vakcollege. Dit om het nieuwe onderwijsconcept meer bekendheid te geven in het Almeerse onderwijsveld. Interne communicatie Intranet In 2013 is het nieuwe intranet vormgegeven en in gebruik genomen. Het intranet heeft als doel om de administratieve bedrijfsprocessen te verbeteren, de bereikbaarheid van medewerkers te vergroten en informatie overal en op elk moment toegankelijk te maken. Voor de Raad van Toezicht is een aparte tool ontwikkeld waar informatie en vergaderstukken voor de vergaderingen op geplaatst worden. BakenM@il In 2013 is de BakenM@il tot stand gekomen. Drie maal per jaar wordt een informatieve mail via de BakenM@il verstuurd aan alle medewerkers van Het Baken Almere en de Raad van Toezicht, ter informatie. Deze nieuwsbrief komt vanuit het bestuur, maar ook de scholen en het Stafbureau leveren informatie hiervoor aan. 5.5 Huisvesting Het Baken Almere heeft geen eigen afdeling huisvesting. Het onderhoud van de gebouwen is uitbesteed aan de gemeente Almere. In 2014 vindt een evaluatie plaats van de samenwerking en wordt besloten of Het Baken Almere verder gaat met de gemeente Almere of dat wij ons onderhoud onderbrengen bij een private partij. In 2013 is gestart met de verbouwing van de entree van het Stad College. De plannen om het stafbureau op Park Lyceum aan te passen zijn in verband met de investeringsruimte naar een later tijdstip geschoven. Stad College Voor het Stad College is door de gemeente een meerjarenonderhoudsplan gemaakt om gefaseerd het achterstallige onderhoud van het gebouw op te lossen. Door het teruglopende leerlingenaantal is er een steeds groter deel van de school leeg komen te staan. In augustus 2013, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar heeft het Taalcentrum (vo deel) een zestal klaslokalen, een magazijnruimte, een kantoor en enkele vaklokalen gehuurd. Bij het Taalcentrum worden leerlingen die pas kort in ons land zijn, voldoende Nederlands geleerd om in het reguliere vo onderwijs te kunnen volgen. Doordat het Taalcentrum in het gebouw aanwezig is kunnen deze leerlingen meteen de eerste stappen in een regulier vo school zetten. Van verschillende kanten kwamen berichten binnen dat het gebouw van Stad College een verouderde en wat gedateerde indruk maakte. Het Baken Almere heeft een architect opdracht gegeven de entree te moderniseren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De aula wordt in 2014 verbouwd. De Weekend academie is een non-profit organisatie die op een leuke manier bijlessen verzorgt voor kansarme basisschoolleerlingen. Deze lessen vinden plaats in het weekend. Het Stad college stelt de school gratis ter beschikking aan de Weekend academie.

27/41


Park Lyceum Park Lyceum heeft te veel vierkante meters in relatie tot het leerlingaantal. Het gebouw biedt ruimte aan ruim 1100 leerlingen terwijl het leerlingaantal in 2013 745 bedroeg. In overleg met de gemeente Almere wordt onderzocht of ‘onderverhuur’ van ruimten tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wordt geprobeerd om de nog aanwezige tijdelijke (nood)lokalen af te stoten. Trinitas Gymnasium Trinitas Gymnasium heeft een eigen, modern en nieuw gebouw. Vanaf 1 februari 2013 is Trinitas Gymnasium juridisch eigendom van Het Baken Almere. Als gevolg van de overdracht van het gebouw door de gemeente is vooraf vastgesteld welke werkzaamheden nog door de gemeente moesten worden uitgevoerd. In overleg met de gemeente is vastgesteld wat de grenzen van het schoolterrein zijn. Op die schoolgrenzen zijn inmiddels hekken geplaatst (i.h.k.v. veiligheid en anti-vandalisme) en is ook de trap aan de voorkant van het gebouw verwijderd. De brand in augustus 2013 in de sportzalen naast Trinitas Gymnasium heeft er toe geleid dat er sinds de start van het schooljaar voor de gymlessen geen gebruik gemaakt kon worden van de sportzalen in dat gebouw. De herstelwerkzaamheden duurden veel langer dan verwacht (afronding 1 maart 2014). In overleg met de gemeente werd tot die tijd gebruik gemaakt van de sporthal in Stedenwijk en van de sportvelden achter ons gebouw. Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo is in de zomer van 2013 verhuisd naar Slowakijehof 1. Het gebouw is eigendom van de gemeente Almere en in goede staat van onderhoud. Voor de lessen lichamelijke opvoeding wordt gebruik gemaakt van de Topsport Hal in Poort. De verhuizing naar Slowakijehof 1 heeft Poort, school voor havo en mavo een positieve impuls gegeven op vele vlakken. De school is door deze verhuizing opeens een herkenbare en vindbare school in Almere geworden. Een zichtbare ingang, een schoolplein en een aula zorgen ervoor dat bezoekers ons nu weten te vinden en dat toekomstige leerlingen met hun ouders Poort, school voor havo en mavo ook binnen hun eigen beelden van een school kunnen herkennen. Voor de leerlingen betekent het bezit hebben van een plein en een aula dat zij in pauzes en tussenuren een plek hebben waar ze kunnen zij kunnen verblijven en het gedrag kunnen vertonen dat bij hun ontwikkeling past. De ruime gangen bieden de mogelijkheid voor groepswerk dat vanuit de leslokalen kan worden aangestuurd. Er zijn maar ook voor studieplekken voor leerlingen die in tussenuren aan het werk willen. Interactieve beamers zorgen ervoor dat alle lokalen toegang hebben tot het internet en de digitale ondersteuning van de gebruikte methodes. Verder is geïnvesteerd in de WIFI omgeving zodat ook in bijvoorbeeld de projectweken, als alle klassen bezig zijn met hun thema's en veel informatie gezocht wordt op het internet, het systeem dit zonder problemen kan dragen. IS Almere IS Almere is gevestigd in een modern gebouw aan de Heliumweg, dat gehuurd wordt van de stichting Helios.

28/41


5.6 Kwaliteit Opbrengstenoordeel locaties Stad College Stad College Stad College Park Lyceum Park Lyceum Trinitas Gymnasium

vmbo b vmbo k vmbo (g) t havo vwo

Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Onvoldoende Voldoende

Examenkwaliteit Stad College Wederom een hoog percentage (95%) geslaagden op school. Verdeelt over de afdelingen levert dit een BB met 93%, een KB met 98% en een TL met 90%. Het landelijk gemiddelde komt uit op: 96,7% voor BB, 93,1% voor KB en 91,4% voor TL. De kwaliteitskaart van de Inspectie is in algemene zin op orde. Drie aandachtspunten hierbij zijn, dat er in de BB te weinig zijn leerlingen die onvertraagd van de 1e klas naar de 3e klas gaan, het gemiddelde CE cijfer van de BB ligt iets onder het landelijk gemiddelde en in algemene zin scoort het vak N&T niet op voldoende niveau. In het laatste deel van het jaar hebben er personele veranderingen plaatsgevonden binnen de sectie N&T. Een analyse van de oorzaak van de zwakke punten loopt maar is nog niet afgerond. Park Lyceum De resultaten van de havo waren voldoende 87,4%. Landelijk was dit 88%. De resultaten van de vwo afdeling waren beneden het landelijk gemiddelde, van 91,2%. Trinitas Gymnasium In de laatste schoolweek van het schooljaar 2012 – 2013 is de eerste analyse gemaakt van de examenresultaten. Trinitas Gymnasium is zich bewust van het feit dat het percentage (80%) geslaagde leerlingen te laag is t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde vorig jaar was 91%. Daarnaast is een aantal secties niet in staat gebleken om de resultaten t.o.v. voorgaande jaren te verbeteren. De resultaten van de klassieke talen, het ‘visitekaartje’ van de school, zijn beneden de (landelijke) maat. Deze boodschap is vanaf het moment van vaststellen van de examenresultaten met het personeel gecommuniceerd. Een plan van aanpak om tot verbetering van de resultaten te komen is ontwikkeld. Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo is in 2013 nog niet meegenomen in het oordeel van de examens. In 2014 staan voor deze locatie de eerste examens gepland. Vensters voor verantwoording Het Baken Almere laat via vensters voor verantwoording aan de ouders zien hoe de scholen op allerlei gebieden presteren. Ouders kunnen via de website inloggen en per gemeente zien hoe scholen presteren. Het Baken Almere verantwoordt zich op deze wijze ook naar School aan Zet, als onderdeel van de prestatiemonitor. De verwachting is dat in februari 2013 de ouders via de schoolkompas app direct de gegevens van de school kunnen ophalen. In het 3e leerjaar wordt er een enquête uitgezet onder leerlingen en ouders. Met deze enquête worden verschillende onderwerpen bevraagd waaronder de veiligheid van de leerlingen op school. De uitslagen van deze enquête worden vergeleken met de andere vo scholen in Nederland die meedoen aan deze landelijke benchmark. 29/41


Voor Het Baken Almere geldt dat veiligheid op alle scholen beduidend hoger scoort dan het landelijk gemiddelde bij leerlingen. Bij de ouders komt Het Baken Almere gelijk aan het landelijke gemiddelde.  Het Baken Almere scoort gemiddeld een 7.7 bij het veiligheidsgevoel van leerlingen tegenover een 6.8 landelijk.  Het Baken Almere scoort gemiddeld een 7.2 bij het veiligheidsgevoel van ouders tegenover een 7.2 landelijk. De publicatie van deze uitkomsten is terug te vinden op: https://www.schoolvo.nl. Ouderbetrokkenheid Op Stad College is er dit jaar een pilot gestart om de Marokkaanse moeders meer bij de school te betrekken door middel van kookworkshops. Naast het betrekken van deze doelgroep wordt aankomend jaar extra aandacht besteed aan de communicatie tussen ouders en school. Mentoren worden hiervoor extra geschoold. Poort, school voor havo en mavo wilde in 2013 de ouders betrekken bij het ontwikkelen van de onderwijsvisie van de school. Dit is gerealiseerd in samenwerking met een externe partij. Er zijn vier bijeenkomsten geweest met ouders, leerlingen en het onderwijsteam van Poort. Hier is uitgekomen dat ouders meer betrokken worden bij huiswerkbegeleiding. Ook is er meer ingezet op het goed voeren van ouder-/mentorgesprekken. Park Lyceum kent naast de oudergesprekken (3x per jaar) naar aanleiding van het functioneren van de leerlingen ook ouderklankbordgroepen (2-3 x per jaar). Deze klankbordgroepen zijn georganiseerd vanuit de afdelingsstructuur van Park Lyceum. Iedere afdeling kent een klankbordgroep die periodiek overlegt met de betrokken afdelingsleider. Op de agenda staan afdelingsrelevante onderwerpen en door de afdelingsleiders ingebrachte schoolbrede onderwerpen. Deze opzet wordt door de ouders gewaardeerd en verhoogt hun betrokkenheid bij school. Onderwijsimpulsgelden Ook in 2013 heeft Het Baken Almere €150.000 subsidiegeld ontvangen vanuit de gemeente Almere. Dit is in verschillende projecten uitgezet waarbij nagenoeg alle docenten en alle managementleden zijn geschoold om de onderwijskwaliteit van Het Baken Almere te verhogen. De projecten waar Het Baken Almere in 2013 onder andere op heeft ingezet zijn:  Praktijknabije coaching op Park Lyceum  Doorlopende leerlijn PO-VO (Poort, school voor havo en mavo en een samenwerking met twee Prisma basisscholen, de Dukdalf en de Buitenburcht)  Ouderbetrokkenheid op Poort, school voor havo en mavo  Masterclass (voor het management van Stad, Poort. Park en Trinitas)  Examentraining voor docenten, hoe begeleid de docent de leerlingen naar het examen.  Examentraining voor leerlingen, hoe bereid de leerling zich zo goed mogelijk voor op het examen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Het Baken Almere is in augustus 2012 gestart en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen als een taak die in 2013 vorm heeft gekregen. Het Baken Almere heeft onderzoek gedaan naar het energieverbruik op de locaties. In een vergelijkende benchmark van scholen in het hele land kwam naar voren dat Het Baken Almere, in de schoolgebouwen van Stad College en Park Lyceum beduidend minder energie verbruikt wordt dan in vergelijkbare scholen in het land. Dit komt doordat de medewerkers op deze locaties zich inzetten voor een zo zuinig mogelijk energieverbruik nieuwe versus oude gebouwen.

30/41


5.7

Afhandeling klachten en bezwaren

Klachtencommissie Voor de afhandeling van klachten en bezwaren is Het Baken Almere aangesloten bij de Besturenraad en de landelijke commissie onderwijsgeschillen. Wanneer er klachten komen over examens, dan kunnen leerlingen terecht bij de externe commissie beroep examenbeslissingen. Leerlingen van Het Baken Almere kunnen via de website of de schoolgids zien waar zij zich kunnen melden met klacht of bezwaar. Formeel zijn er in 2013 twee klachten van ouders en leerlingen bij de commissie binnengekomen bij de commissie. Beide klachten zijn uiteindelijk ingediend bij de landelijke geschillencommissie. EĂŠn klacht is door de commissie niet ontvankelijk verklaard, de tweede klacht is nog bij de commissie in behandeling. Stad College In drie situaties zijn ouders het oneens geweest met een beslissing van de schoolleiding en hebben een klacht ingediend bij het bestuur. In de eerste situatie hebben de ouders zich neergelegd bij de beslissing van de bestuurder. In de tweede situatie is de zaak voorgekomen bij de Klachtencommissie in Utrecht. Daarbij heeft de school achteraf inhoudelijk gelijk gekregen, maar is er wel een advies gekomen meer aandacht aan de communicatie te besteden. Bij de derde situatie zijn de ouders door de bestuurder in het gelijk gesteld en heeft de school de genomen beslissing teruggedraaid. Park Lyceum Op Park Lyceum is er afgelopen jaar door de landelijke klachtencommissie een klacht niet ontvankelijk verklaard. De klacht was aangespannen omdat ouders het niet eens waren met het feit dat leerlingen conform de bevorderingsprocedure beoordeeld waren. De school had conform de procedures gehandeld en zag onvoldoende reden om van de procedures af te wijken. De klachtencommissie was van mening dat de school correct gehandeld had. De communicatie had in dit specifieke geval zorgvuldiger gekund naar de mening van de klachtencommissie. Het bestuur deelt de mening van de klachtencommissie en de procedures rond communicatie zijn daarop aangescherpt. Vertrouwenspersonen In 2013 is er een tweede vertrouwenspersoon geworven en benoemd. Hiermee voldoet Het Baken Almere aan de wet- en regelgeving door het hebben van twee vertrouwenspersonen in haar organisatie.

31/41


6.

Financieel resultaat 2013

De resultaten over het jaar 2013 in relatie tot de begroting (= prognose 2013) en de realisatie over de periode augustus tot en met december 2012 kunnen als volgt worden samengevat:

Vergelijking van de resultaten over 2013 met de resultaten over 2012 is niet reëel aangezien de cijfers over 2012 gezien de oprichting op 1 augustus 2012 slechts vijf maanden betreffen. Daarnaast zijn in de cijfers vanaf 1 augustus 2013 de resultaten van International School Almere opgenomen. In de begrotingscijfers over 2013 is hiermee al rekening gehouden. De verbetering van het resultaat over 2013 ten opzichte van de begroting met € 927.000 is als volgt te specificeren: • Hogere rijksbijdragen ad € 809.000. De belangrijkste oorzaak van deze stijging ligt in de extra ontvangen rijkssubsidie naar aanleiding van het Herfstakkoord, totaal € 720.000. • Stijging overige baten met € 628.000 ten opzichte van begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een uitkering van de Amarantis Onderwijsgroep ter dekking van nagekomen en onvoorziene uitgaven. • Toename personele lasten met € 408.000 ten opzichte van begroting, hetgeen veroorzaakt wordt door de dotatie aan de personele voorzieningen ad € 480.000. Dit betreft de dotatie aan de voorziening wachtgelden die gedekt wordt door de hierboven reeds vermelde uitkering van de Amarantis Onderwijsgroep. De personele lasten worden enigszins gedrukt door een lichte daling van het aantal FTE als gevolg van een strenger formatiebeleid. 32/41


• De afschrijvingskosten liggen in lijn met de begroting. • De huisvestingslasten nemen ten opzichte van de begroting toe met € 55.000. Dit wordt veroorzaakt door hoge onderhoudskosten in 2013. De energiekosten nemen wel sterk af, enerzijds door een ontvangen uitkering voor geleden waterschade, anderzijds door een bewust energiebeleid door de scholen zoals is gebleken uit een recentelijke energiemeting. • De overige lasten liggen in 2013 € 102.000 hoger dan begroot. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een stijging van de kosten onderwijs door derden. Reden hiervoor is dat er een aantal kosten onterecht niet meegenomen zijn in de begroting. Omdat de hier tegenoverstaande opbrengsten eveneens niet zijn geprognotiseerd heeft dit per saldo geen invloed op het resultaat. • De financiële baten en lasten liggen in lijn met de begroting. 6.1

Kengetallen 2013

2012

Liquiditeit (vlottende activa / vlottend passiva)

1,10

0,71

Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totale vermogen)

28,0%

19,5%

Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/ totale vermogen)

37,9%

22,3%

Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten)

4,8%

7,5%

Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten)

9,6%

12,0%

Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- gebouwen) / totale baten)

34,4%

61,6%

Liquiditeit Op basis van de liquiditeitsratio kan worden beoordeeld in welke mate een onderwijsinstelling in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen. In de bedrijfseconomie wordt voor de liquiditeit de current ratio gebruikt. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Als gezonde waarde wordt een ratio van 1 gezien. Het Baken Almere kan met een waarde van 1,1 voldoen aan alle uitstaande kortlopende schulden. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle verplichtingen te voldoen, met name op lange termijn. Het solvabiliteitskengetal wordt gedefinieerd als eigen vermogen / totaal vermogen of als eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen. De ontwikkeling van het solvabiliteitsgetal verdient de aandacht. Er kan wel worden gesteld dat Het Baken Almere ruim aan haar verplichtingen kan voldoen. In 2013 is de solvabiliteit 2 (eigen vermogen + de voorzieningen in een percentage van het totale vermogen) ten opzichte van 2012 aanzienlijk verbeterd met 16 procentpunten. Rentabiliteit De rentabiliteit laat zien in hoeverre een onderwijsinstelling het vermogen laat groeien door positieve resultaten. De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het resultaat te relateren aan het eigen vermogen. De rentabiliteit is een maatstaf voor de 'winstgevendheid' van een organisatie. In het kalenderjaar 2013 is er sprake van een positief exploitatiesaldo en dus ook van een positieve rentabiliteit.

33/41


Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico's. Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de onderwijsinstelling in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven gooien. Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als eigen vermogen/alle baten in een jaar. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als “balanstotaal minus gebouwen en terreinen, gedeeld door de totale baten”. Doel van dit kengetal is het inzichtelijk maken in hoeverre instellingen het beschikbare kapitaal efficiënt benutten. Voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs zonder gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Als groot worden aangemerkt instellingen vanaf € 12 miljoen jaarlijkse baten. Bij de berekening van de kapitalisatiefactor is geen rekening gehouden met de onder de materiële vaste activa opgenomen verbouwingen. Regeling Beleggen en Belenen Op basis van de regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek en het vastgestelde Treasurystatuut is uitvoering gegeven aan het treasurybeleid. Uitgangspunt van de regeling Beleggen en Belenen is dat de rijksmiddelen niet risicodragend mogen worden uitgezet. In het verslagjaar 2013 zijn er geen gelden uitgezet of aangetrokken. Deze liquide middelen van de stichting zijn direct opeisbaar. Het Baken heeft gedurende het verslagjaar voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de regeling beleggen en belenen. Het Baken heeft in het afgelopen verslagjaar 2013 geen gebruikt gemaakt van uiteenlopende financiële instrumenten die blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. 6.2

Continuïteitsparagraaf

Gegevensset In het voorjaar van 2014 zijn de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2015–2018 van Het Baken vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze uitgangspunten opgenomen. 2013

2014

2015

2016

Leerlingenaantal 1 oktober T-1 (totaal)

2.486*)

2.342*)

2.352

2.362

Gemiddeld Fte's (excl. ISA)

190,0**)

186,5

183,0

181,0

Gemiddeld Fte’s directie

9,99

***)

***)

***)

Gemiddeld Fte’s OP

143,00

***)

***)

***)

Gemiddeld Fte’s OOP Gemiddelde salariskosten per Fte

36,40 68.000

***) 68.000

***) 69.000

***) 69.000

Verhouding leerlingen vs aantal fts's

12,3

11,6

11,9

12,1

Personeelskosten in % rijksvergoeding

79,6%

82,5%

79,8%

80,0%

*) hierbij wordt gekeken naar het leerlingaantal op 1 oktober van het jaar daarvoor T-1 **) dit is het gemiddelde over 2013. ***) geen afzonderlijke uitgangspunten voor vastgesteld.

Het Baken gaat in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 uit van een stijging van het aantal bekostigde leerlingen met 10 leerlingen per jaar. In de meerjarenbegroting is een afzonderlijk investeringsbudget opgenomen om deze groei te kunnen realiseren. Om de solvabiliteit van Het Baken de komende jaren te verbeteren is in de meerjarenbegroting 2015 – 2018 een structureel bedrag aan weerstandscapaciteit van 1% van de rijksvergoeding opgenomen. Het Baken heeft dan ook vanaf 2015 een structureel sluitende begroting. 34/41


6.3 Begroting 2014 De belangrijkste bekostigingsfactor voor het voorgezet onderwijs is het aantal schoolgaande leerlingen op 1 oktober voorafgaande aan het bekostigingsjaar. Het Baken heeft op 1 oktober 2013 2.342 leerlingen waarvan er 2.337 worden bekostigd. Dit zijn 149 leerlingen minder dan op 1 oktober 2012. Hierdoor is de rijksvergoeding in 2014 circa € 0,8 miljoen lager dan in 2013. De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van € 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa € 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa € 0,9 miljoen concreet ingevuld is in de begroting 2014. Meerjarenbegroting 2013 (W) (ISA aug – dec 2013)

2014

2015

2016

Rijksbijdragen

18.074.000

17.384.000

17.854.00

17.790.000

Overige overheidsbijdragen

245.000

200.000

200.000

200.000

Ouderbijdragen

691.000 *)

1.051.000

1.053.00

1.055.000

Overig baten

788.000

146.000

146.000

146.000

Totaal baten

19.798.000

18.781.000

19.253.000

19.200.000

Personeelslasten

14.386.000

14.348.000

14.241.000

14.239.000

Afschrijvingen

330.000

343.000

343.000

343.000

Huisvestingslasten

1.431.000

1.627.000

1.597.000

1.597.000

Overige instellingslasten

2.716.000

2.683.000

2.890.000

2.838.000

Totaal lasten

18.863.000

19.000.000

19.069.000

19.016.000

Saldo operationele baten en lasten

935.000

-/-219.000

184.000

184.000

5.000

5.000

5.000

-/- 214.000

189.000

189.000

254.000

-

-

40.000

189.000

189.000

BATEN

LASTEN

Saldo financiële baten en lasten

7.000

Resultaat

942.000

Dekking extra rijksvergoeding 2013 (resultaatbestemming)

-

Resultaat na bestemming

942.000

*) ISA alleen augustus tot en met december 2013.

35/41


Balans In onderstaande tabel is op basis van de meerjarenbegroting van Het Baken de ontwikkeling van de balanspositie van Het Baken in de periode 2013 tot en met 2016 opgenomen. BALANS

2013

2014

2015

2016

963.000

963.000

963.000

963.000

1.076.000

1.076.000

1.076.000

1.076.000

2.039.000

2.039.000

2.039.000

2.039.000

4.776.000

4.313.000

4.251.000

4.442.000

6.815.000

6.352.000

6.290.000

6.481.000

1.907.000

1.693.000

1.881.000

2.072.000

675.000

425.000

175.000

175.000

Langlopende schulden

-

-

-

-

Kortlopende schulden

4.233.000

4.234.000

4.234.000

4.234.000

6.815.000

6.352.000

6.290.000

6.481.000

ACTIVA Immateriële /materiele vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen

TOTAAL PASSIVA

Financiële ratio’s In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de financiële ratio’s van Het Baken op basis van de meerjarenbegroting 2014 – 2016 en de daarbij behorende verwachte ontwikkeling van de balanspositie van Het Baken in de periode 2013 – 2016 opgenomen:

Liquiditeit (vlottende activa / vlottend passiva) Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totale vermogen) Solvabiliteit 2 ((eigen vermogen + voorzieningen)/ totale vermogen) Rentabiliteit (netto resultaat / totale baten) Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totale baten) Kapitalisatiefactor (totale vermogen -/- gebouwen) / totale baten)

2013

2014

2015

2016

1,1

1,0

1,0

1,0

28%

27%

30%

32%

38%

33%

33%

35%

4,7%

-1,1%

1,0%

1,0%

9,6%

9,0%

9,8%

10,8%

34,4%

33,8%

32,7%

33,8%

In 2013 is de solvabiliteit (eigen vermogen + de voorzieningen in een percentage van het totale vermogen) ten opzichte van 2012 aanzienlijk verbeterd. In 2014 wordt een daling van de solvabiliteit verwacht door de daling van het aantal bekostigde leerlingen. Deze daling is incidenteel. Vanaf 2015 wordt een verdere stijging van de solvabiliteit verwacht. In de periode 2014 – 2016 komt de solvabiliteit 2 niet onder de minimale omvang van 30%. Het Baken heeft ultimo 2013 geen vreemd vermogen aangetrokken. Op basis van de meerjarenbegroting 2014 – 2016 hoeft Het Baken geen externe financieringsmiddelen aan te trekken.

36/41


6.4

Overige rapportages

Risicomanagement In het jaar 2013 is er gestart met het maken van een risico-inventarisatie. Het bestuur van Het Baken Almere heeft een risico inventarisatie gemaakt voor Het Baken Almere algemeen. Het management van de locaties hebben per locatie een eigen risico-inventarisatie gemaakt. Deze documenten worden gebruikt voor de risicoanalyse die in 2014 wordt opgesteld. Het belang van deze risicoanalyse is het benoemen van de risico’s, het bepalen van deze risico’s en daarnaast de beheersmaatregelen om de risico’s te beperken. Het Baken Almere wordt hiermee gedwongen om gericht na te denken over hoe groot de impact van het risico is en welke impact dit heeft. Risico-inventarisatie is een continu proces. Onderwijs en Kwaliteit De onderwijskwaliteit op Park Lyceum is in december van 2013 onderzocht door de onderwijsinspectie. De uitkomst van het onderzoek wordt in het jaarverslag van 2014 opgenomen. Organisatie Kwaliteit van het management. In de afgelopen jaren is aangetoond dat de kwaliteit van het management een bepalende factor is voor onderwijskwaliteit. Ook afgelopen jaar is het management door de gemeente Almere weer ondersteund doormiddel van subsidies voor managementtraining in het streven om het management verder te scholen. De Head of School van de International School is in 2013 op detacheringsbasis aangenomen. De directeur van Park Lyceum is in 2013 een interim directeur. Beheersorganisatie Ook in het jaar 2013 hebben wij een klein stafbureau, het is dan soms moeilijk om voldoende menskracht in te zetten voor het tijdig aanleveren van informatie. Er zijn in 2013 stappen gezet om de administratieve processen beter op orde te krijgen. Steeds meer documenten hebben gestalte gekregen en zijn geaccordeerd door de Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. Het onderzoek door het externe bureau is afgerond en daar is uitgekomen dat alle noodzakelijke functies zijn bezet. Daarbij is opgemerkt dat er beter gekeken moet worden naar een betere verdeling van functies en werkzaamheden. Investeringsbudget Doordat het leerlingaantal gedaald is en de bezetting van de gebouwen ver beneden de norm is heeft Het Baken Almere weinig financiële ruimte. Het was daarom noodzakelijk om de investeringen tot het absoluut noodzakelijke terug te brengen. Dat is een pijnlijke beslissing geweest want de scholen moeten het onderwijs en de gebouwen aantrekkelijk kunnen houden. Verplichte documenten In 2013 zijn de volgende documenten van Het Baken Almere aangepast en goedgekeurd, waaronder: de klokkenluidersregeling, het Treasurystatuut, de besturingsfilosofie en de managementstructuur.

37/41


6.5

Ontwikkelingen

Leerling Prognose voor de aankomende drie jaar Als we kijken naar de vooruitzichten in de komende jaren zal het aantal leerlingen dat uitstroomt in groep 8 de komende jaren gelijk blijven. Dit zou betekenen dat de instroom voor Het Baken Almere de aankomende jaren ook gelijk zou blijven. Op dit moment is de huidige instroom van de totale populatie groep 8 leerlingen 22%. Van deze 22% komt 22% vanuit de interconfessionele basisscholen. Doordat de contacten met het interconfessionele primaire onderwijs lange tijd verstoord was, is de instroom richting Het Baken Almere dan ook een aantal jaren fors afgenomen. Inmiddels zijn de contacten hersteld en is de instroom van 18% vorig jaar naar 22% dit jaar gestegen. Het Baken Almere wil dit aandeel in de komende jaren verder uitbouwen, naar een percentage van minimaal 30% van de uitstroom populatie in het interconfessionele onderwijs. Dit komt neer op:  Augustus 2015, 2778 leerlingen uit groep 8, Het Baken Almere wil van deze markt 23,9% verkrijgen, is 62 leerlingen.  Augustus 2016, stromen er 2749 leerlingen uit in groep 8, het streefdoel is 29,8% van deze markt te verkrijgen, is 82 leerlingen.  Augustus 2017, stromen er 2750 leerlingen uit in groep 8 het streef doel is 32% van deze markt te krijgen, is 88 leerlingen. Voor de IS Almere heeft Het Baken Almere zich als doel gesteld, om te groeien van 45 aanmeldingen in augustus 2014, naar 65 aanmeldingen in 2017. Waarbij het igvo deel 50% hoger moet zijn dan nu. Dat betekent een toename van 31 igvo leerlingen nu, naar de 45 à 50 igvo leerlingen in 2017. In onze meerjarenbegroting hebben we een minder risicovol scenario gehanteerd, wij willen er zeker van zijn dat Het Baken Almere financieel levensvatbaar is, ook wanneer we niet de percentages halen waar we naar streven. Zelfs in het scenario met een groei van 10 leerlingen per jaar. Het Baken Almere blijft daarmee de eerste drie jaar gelijk aan de instroom van 2014. Maar dan nog is de stichting in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Voorwaarde is wel dat Het Baken Almere een financieel beleid voert en waar strak gestuurd wordt aan de uitgifte kant. Personele ontwikkelingen De dalende instroom van leerlingen heeft invloed op de personele ontwikkelingen en de huisvesting. Indien de instroom niet groeit, kan er geen formatie uitbreiding plaatsvinden en is een krimp ook denkbaar. Voorlopig heeft Het Baken Almere geprognotiseerd dat we de aankomende drie jaar met een kleine plus aan leerlingenaantallen doorgaan en dat een krimp in de vaste formatie niet nodig zal zijn.

Beleid rondom het beheersen van uitkeringen na ontslag Het Baken Almere is zich bewust van de wettelijke re-integratieverplichting voor werkloze exmedewerkers en de financiële consequenties die werkloosheid (WW) met zich meebrengt. De afdeling HRM is belast met deze taak en nodigt de werkloze ex-medewerkers uit voor een reintegratiegesprek. Daarnaast wordt er maandelijks een controle uitgevoerd op de sollicitatieplicht van de betrokkenen. 38/41


Huisvesting Op dit moment zit Het Baken Almere al te ruim in huisvestingsvierkante meters. Aangezien de verwachting is dat Het Baken Almere niet direct een grote groei laat zien, blijven de m2 te hoog voor de aankomende drie jaar. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is om delen van het gebouw te verhuren of scholen op een andere wijze in te delen. Alles hangt natuurlijk ook af van hoe de ontwikkelingen blijven met het interconfessioneel onderwijs in Almere. De contacten zijn inmiddels stevig aangehaald en er wordt veel aan gedaan om het percentage leerlingen dat hier vandaan komt te verhogen. 6.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft ruim aandacht besteed aan zijn wettelijke opdracht om de financiële stukken van Het Baken Almere te beoordelen. In juni van 2013 werd in aanwezigheid van de accountant gesproken over de jaarstukken, waarna de Raad de jaarrekening goedkeurde. In juni 2013 is de management letter besproken en de voorgenomen acties. In december is de begroting 2014 besproken, waarbij de Raad met het College heeft stilgestaan bij het meerjarenperspectief en het financiële beleid; de begroting is vervolgens goedgekeurd. De Raad constateert dat gesignaleerde aandachtspunten gestaag worden opgepakt en verbeterd. De Auditcommittee bestond in 2013 uit de heer R. Liefting (voorzitter) en mevrouw G. Ritskes, mevrouw C. Bonekamp tot september 2013 en mevrouw G. Taus vanaf oktober 2013. Zij kwamen zes maal bijeen en bogen zich over zaken die bedrijfsvoering en de financiële huishouding van Het Baken Almere betroffen. Het stelsel van interne control omvat een planning & control-cyclus, begroting, periodieke uitputtingsrapportages, beperkte analyses en prognoses van baten en lasten. De bestuurder wordt bijgestaan door een qua omvang beperkte staf waaronder een controller. De Raad van Toezicht voert het toezicht uit op de werking en resultaten van het controlestelsel. De basis van het stelsel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in het bestuursreglement, auditreglement en de Procuratieregeling.

39/41


7.

Jaarrekening 2013

In de jaarrekening 2013 van Het Baken Almere vindt u onder andere de balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over 2013. Tevens wordt er een toelichting gegeven op de verschillende onderdelen en cijfers. De jaarrekening van Het Baken Almere is separaat beschikbaar, u kunt deze aanvragen via hetbaken@hetbaken.nl

8.

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer Naam instelling Adres Postadres Telefoon E-mail Internet

42620 Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Bu単uellaan 4, 1325 PL Almere Postbus 10015, 1301 AA Almere 036-5238151 hetbaken@hetbaken.nl www.hetbaken.nl

Contactpersoon Telefoon E-mail

A.D.J. van Rijnbach 036-5238151 s.van.rijnbach@hetbaken.nl

Brin Sector

01FP Voortgezet Onderwijs

40/41


Profile for Sarah Megens

Het Baken Almere, jaarverslag 2013  

Het Baken Almere, jaarverslag 2013  

Advertisement