Page 1

LINEO Φρυγανιέρα

Οδηγίες χρήζης


Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ▪ Απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζσ εμσηεξηθνύ ρξνλνδηαθόπηε ή ηειερεηξηζηεξίνπ. ▪ Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 εηώλ θαη άλσ θαζώο θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο θπζηθέο, αηζζεηηθέο ή πλεπκαηηθέο δπλαηόηεηεο ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλώζεσλ, αλ ππάξρεη αλάινγε επνπηεία ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη θαηαλόεζε ησλ ελδερόκελσλ θηλδύλσλ. Τα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Τα παηδηά δελ πξέπεη λα δηελεξγνύλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, εθηόο αλ είλαη άλσ από 8 εηώλ θαη ππάξρεη αλάινγε επνπηεία. ▪ Παηδηά θάησ από 8 εηώλ δελ πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδηό ηεο. ▪ Προσοχή: Οη θέηεο ςσκηνύ κπνξεί λα θανύλ κέζα ζε κηα θξπγαληέξα. Γηα απηό ην ιόγν, κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ή θάησ από εύθιεθηα αληηθείκελα (π.ρ. θνπξηίλεο, άλσ 2


ληνπιάπηα θνπδίλαο) θαη θξνληίζηε λα ηελ επηηεξείηε πάληα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. ▪ Προσοχή – Κίλδπλνο εγθαύκαηνο: Η ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηώλ επαθήο κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιύ πςεινύο βαζκνύο. ▪ Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο ηεο ζπζθεπήο εκθαλίζεη βιάβε, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από εμνπζηνδνηεκέλν service ή ηερληθνύο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη αθαηάιιειεο επηζθεπέο ζηε ζπζθεπή ζέηνπλ ζε ζνβαξό θίλδπλν ηνπο ρξήζηεο. ▪ Με βνπηάηε ηε θξπγαληέξα κέζα ζε λεξό. ▪ Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο θξπγαληέξαο, κελ ηνπνζεηείηε ηα δάρηπιά ζαο ή αληηθείκελα (π.ρ. πηξνύληα, καραίξηα, θιπ.) κέζα ζηε ζρηζκή. ▪ Τα ςίρνπια πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ην ςήζηκν, ζπγθεληξώλνληαη ζην δίζθν γηα ςίρνπια. Γηα λα ηνλ αδεηάζεηε, πηέζηε απαιά ην δίζθν πξνο ηε ζπζθεπή. Σηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ηνλ αθαηξέζεηε από ηε ζπζθεπή.

3


Πριν από τη χρήση Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο. Φπιάμηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζε αζθαιέο ζεκείν θαη, αλ ρξεηάδεηαη, κεηαβηβάζηε ηηο θαη ζε άιινπο ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο. Η ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηνλ πξνβιεπόκελν ζθνπό ρξήζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ζπλαθείο εθαξκνγέο, όπσο: ⋅ Σε θνπδίλεο εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ. ⋅ Σε αγξνθηήκαηα θαη αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο. ⋅ Σε ρώξνπο εζηίαζεο γηα πειάηεο μελνδνρείσλ, παλδνρείσλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο. ⋅ Σε θαηαιύκαηα δηαλπθηέξεπζεο & πξσηλνύ. Η ζπζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Τεξείηε ηηο νδεγίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε. Τεχνικά στοιχεία Ολνκαζηηθή ηάζε: Καηαλάισζε ηζρύνο: Καηεγνξία πξνζηαζίαο:

220 – 240 V~ 50/60 Hz 900 W I

Πρόσθετες οδηγίες για την ασφάλεια ▪ Φξνληίζηε λα απνζπλδέεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο από ηελ πξίδα: ⋅ Σε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο θαηά ηε ρξήζε. ⋅ Πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε θξνληίδα. ⋅ Μεηά από ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. ▪ Η ζπζθεπή πξέπεη λα ζπλδέεηαη κόλν ζε πξίδεο κε ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη γείσζε. Τν θαιώδην ξεύκαηνο θαη ην θηο πξέπεη λα είλαη ζηεγλά. ▪ Η θξπγαληέξα δελ πξέπεη πνηέ λα ιεηηνπξγεί ρσξίο επνπηεία. ▪ Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην ξεύκαηνο πάλσ από αηρκεξέο αθκέο θαη πξνζηαηέςηε ην από ζύλζιηςε, πηώζε, ζέξκαλζε θαη ιηπαξέο νπζίεο. ▪ Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή επάλσ από δεζηέο επηθάλεηεο (όπσο θαπηέο εζηίεο) θαη κελ ηε ιεηηνπξγείηε θνληά ζε αθάιππηε θσηηά. ▪ Μελ ιεηηνπξγείηε ηε θξπγαληέξα αλ ν δίζθνο γηα ηα ςίρνπια δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ. ▪ Πνηέ κελ απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ην ξεύκα κε βξεγκέλα ρέξηα ή ηξαβώληαο ην θαιώδην. ▪ Δηαθόςηε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη/ή απνζπλδέζηε ηελ από ην ξεύκα ακέζσο, αλ: ⋅ Η ζπζθεπή ή ην θαιώδην ξεύκαηνο εκθαλίδνπλ βιάβε. ⋅ Υπάξρεη ππνςία γηα βιάβε ηεο ζπζθεπήο, γηα παξάδεηγκα κεηά από κηα πηώζε ηεο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, παξαδώζηε ηε ζπζθεπή γηα επηζθεπή. ▪ Όηαλ ηνπνζεηείηε ηνζη ζηε ζρηζκή, πξνζέμηε ώζηε λα κελ καγθώλνπλ ζηε ζπζθεπή. Αλ, σζηόζν, απηό ζπκβεί, απνζπλδέζηε πξώηα ην θαιώδην ξεύκαηνο από ηελ πξίδα θαη θαηόπηλ ηνπνζεηήζηε ζσζηά ηηο θέηεο ςσκηνύ. ▪ Μελ ηνπνζεηείηε ηα δάρηπιά ζαο ή αληηθείκελα (π.ρ. πηξνύληα, καραίξηα, θιπ.) κέζα ζηε ζρηζκή ηεο θξπγαληέξαο.

4


EL

▪ Η ζπζθεπή πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κόλν ηνπνζεηεκέλε ζηελ θαλνληθή ζέζε ηεο (όξζηα) θαη καθξηά από άιια αληηθείκελα. ▪ Μελ θαιύπηεηε ηε ζρηζκή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θξπγαληέξαο. Μελ ηνπνζεηείηε θέηεο ςσκηνύ ή ςσκάθηα πάλσ ζην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο, γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί ππεξζέξκαλζε. ▪ Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη επζύλε γηα ελδερόκελεο δεκηέο ιόγσ αθαηάιιειεο ρξήζεο, εζθαικέλνπ ρεηξηζκνύ ή επηζθεπώλ από αλαξκόδηα άηνκα. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, θάζε αμίσζε εγγύεζεο αθπξώλεηαη. ▪ Η ζπζθεπή δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Έναρξη λειτουργίας Μπνξείηε λα ηπιίμεηε ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο ην ηκήκα ηνπ θαισδίνπ ξεύκαηνο πνπ πεξηζζεύεη. Σπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο ζε κηα ειεθηξηθή πξίδα κε γείσζε. Πριν από την πρώτη χρήση λειτουργήστε τη συσκευή τουλάχιστον για τρεις κύκλους ψησίματος με τη ρύθμιση μέτριας θερμοκρασίας και χωρίς να τοποθετήσετε ψωμί στη σχισμή, για να απομακρυνθεί η προστατευτική επίστρωση από τις επιφάνειες των θερμαντικών στοιχείων. Αν και η προκύπτουσα οσμή είναι αβλαβής, αυτή η διαδικασία πρέπει να διενεργείται σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο. Μετά από κάθε χρήση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει κάπως πριν τη λειτουργήσετε ξανά. Τνπνζεηήζηε ηηο θέηεο ςσκηνύ ζηε ζρηζκή ηεο ζπζθεπήο. Οη θέηεο ςσκηνύ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πάρνο άλσ από 30 mm, γηα λα κε καγθώζνπλ ζηε ζπζθεπή. Τνπνζεηήζηε ηηο κηθξέο θέηεο ςσκηνύ ζην άλσ ηκήκα ηεο ζρηζκήο, γηα εύθνιε αθαίξεζε κεηά ην ςήζηκν. Πηέζηε πξνο ηα θάησ ην δηαθόπηε αλύςσζεο θαη κεηά ξπζκίζηε ηνλ πεξηζηξεθόκελν επηινγέα βαζκνύ ςεζίκαηνο ζηε κεζαία βαζκίδα, ώζηε λα αλάςνπλ νη πέληε από ηηο δέθα θσηεηλέο ελδείμεηο ηεο θιίκαθαο. Όηαλ ιήμεη ν επηιεγκέλνο ρξόλνο ςεζίκαηνο, ε ζπζθεπή απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα θαη ην ηνζη αλπςώλεηαη από ηε ζρηζκή γηα λα ην αθαηξέζεηε. Υπόδειξη: Μόιηο πηέζεηε πξνο ηα θάησ ην δηαθόπηε αλύςσζεο, αλάβνπλ νη θσηεηλέο ελδείμεηο ηεο θιίκαθαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ επηιεγκέλν βαζκό ςεζίκαηνο, από 1 (πνιύ ειαθξύ ςήζηκν) έσο 10 (πνιύ έληνλν ςήζηκν). Οη θσηεηλέο ελδείμεηο ζβήλνπλ δηαδνρηθά θαη δεμηόζηξνθα, ζεκαηνδνηώληαο νπηηθά ηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο. Μόιηο ζβήζνπλ όιεο νη θσηεηλέο ελδείμεηο, ην ηνζη είλαη έηνηκν θαη αλπςώλεηαη από ηε ζρηζκή ηεο θξπγαληέξαο. Αυτόματη προστασία από υπερθέρμανση Γηα ηελ πξνζηαζία από βιάβε, ε ζεξκνθξαζία ηεο θξπγαληέξαο ειέγρεηαη απηόκαηα κεηά από θάζε ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο θξπγαληέξαο είλαη πνιύ πςειή, όιεο νη θσηεηλέο ελδείμεηο αλαβνζβήλνπλ ζύληνκα ηξεηο θνξέο θαη ε δηαδηθαζία δηαθόπηεηαη. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, πεξηκέλεηε γηα ιίγα ιεπηά αθήλνληαο ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη.

5


Αφαίρεση τοστ Γηα λα αθαηξέζεηε πην εύθνια ην ςεκέλν ςσκί, κπνξείηε λα ην αλπςώζεηε από ηε ζρηζκή. Γηα απηό ζα πξέπεη λα πηέζεηε πξνο ηα πάλσ ην δηαθόπηε αλύςσζεο. Πληροφορίες για το βαθμό ψησίματος Αλ ην ηνζη είλαη πνιύ αλνηρηόρξσκν, επηιέμηε κηα πςειόηεξε βαζκίδα ςεζίκαηνο. Αλ ην ηνζη είλαη πνιύ ζθνύξν, επηιέμηε κηα ρακειόηεξε βαζκίδα ςεζίκαηνο. Όζν κεγαιύηεξε βαζκίδα ςεζίκαηνο επηιέγεηε, ηόζν πην ζθνύξα γίλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ςσκηνύ θαηά ην ςήζηκν. Με ηνλ πεξηζηξεθόκελν επηινγέα κπνξείηε λα ξπζκίζεηε κε αθξίβεηα ην βαζκό ςεζίκαηνο ησλ ηνζη ζαο, από ειαθξύ ςήζηκν κε αλνηρηόρξσκε επηθάλεηα (ειάρηζηε ξύζκηζε ) έσο δπλαηό ςήζηκν κε ζθνύξα απόρξσζε (κέγηζηε ξύζκηζε ). Τν ηειηθό απνηέιεζκα κπνξεί λα δηαθέξεη αθόκα θαη κε ηελ ίδηα ξύζκηζε, αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ην πάρνο ηεο θέηαο ςσκηνύ θαζώο θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε πγξαζία. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα επηιέμεηε κηα ρακειή ξύζκηζε βαζκνύ ςεζίκαηνο όηαλ ςήλεηε κηα κόλν θέηα ή κηθξά θνκκάηηα ςσκηνύ ή όηαλ ην ςσκί έρεη ρακειά πνζνζηά πγξαζίαο. Όταν τα τοστ αποκτούν πολύ σκούρα απόχρωση, δημιουργούνται συγκεντρώσεις ακρυλαμιδίου. Για αυτό, μην αφήνετε τις φέτες ψωμιού να ψηθούν μέχρι να φτάσουν σε πολύ σκούρα απόχρωση. Διακοπή της διαδικασίας ψησίματος Γηα λα δηαθόςεηε πξόσξα ηε δηαδηθαζία, παηήζηε ην θσηηζκέλν θνπκπί . Ζέσταμα / Δεύτερο ψήσιμο Αλ παηήζεηε ην πιήθηξν δεζηάκαηνο ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, κπνξείηε λα δεζηάλεηε θξύα ηνζη κέρξη λα απνθηήζνπλ κηα ηξαγαλή γεύζε (αλεμάξηεηα από ην ξπζκηζκέλν βαζκό ςεζίκαηνο) θαη λα ςήζεηε πνιύ ειαθξά ηα ηνζη. Ξεπάγωμα Αλ παηήζεηε ην πιήθηξν ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ε δηαδηθαζία επηκεθύλεηαη γηα ςήζηκν παγσκέλνπ ςσκηνύ. Ψήσιμο μιας πλευράς Ιδαληθό γηα κπαγθέηεο, ςσκάθηα ή θνπινπξάθηα. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζα πξέπεη λα θόςεηε ην ςσκί ζηε κέζε θαηά κήθνο. Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε ην ςσκί ζηε ζρηζκή, έηζη ώζηε ε θνκκέλε πιεπξά ηνπ λα δείρλεη πξνο ηελ πξόζνςε ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα ςήζεηε ην ςσκί κόλν από ηε κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ, παηήζηε ην θνπκπί ακέζσο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο. Σχάρα ψησίματος για ρολά και κρουασάν Σηε ζπζθεπή κπνξείηε λα πξνζαξηήζεηε ηελ εηδηθή ζράξα ςεζίκαηνο γηα ξνιά θαη θξνπαζάλ. Απηό ην εμάξηεκα ζαο επηηξέπεη λα ςήλεηε θάζε θνξά δύν ςσκάθηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο κε ηε ξύζκηζε κέηξηαο βαζκίδαο ςεζίκαηνο. Αλ ην ςσκί είλαη πνιύ μεξό, γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα αιείςηε ην πξηλ π.ρ. κε ιίγν βνύηπξν. 6


Μην τοποθετείτε τα ψωμάκια κοντά στις λαβές. Μπορεί να προκληθεί βλάβη από τη συσσωρευμένη υψηλή θερμότητα. Δίσκος για τα ψίχουλα Τα ςίρνπια πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ην ςήζηκν, ζπγθεληξώλνληαη ζην δίζθν γηα ςίρνπια. Γηα λα ηνλ αδεηάζεηε, πηέζηε απαιά ην δίζθν πξνο ηε ζπζθεπή. Σηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ηνλ αθαηξέζεηε από ηε ζπζθεπή. Καθαρισμός και φροντίδα Πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό, απνζπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο από ηελ πξίδα θαη αθήζηε ηε ζπζθεπή λα θξπώζεη. Αθαηξέζηε ηα ςίρνπια από ηε ζράξα θαη ηα ζεξκαληηθά ζηνηρεία ζηε ζρηζκή, ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζθιεξή βνύξηζα. Σε απηή ηε δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα γέξλεηε ηε ζπζθεπή, γηαηί ν δίζθνο γηα ηα ςίρνπια κπνξεί λα αδεηάζεη ζην εζσηεξηθό ηεο θξπγαληέξαο. Καηόπηλ αθαηξέζηε ην δίζθν, θαζαξίζηε ηνλ θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ μαλά ζηε ζπζθεπή. Πνηέ κε βνπηάηε ηε θξπγαληέξα κέζα ζε λεξό. Καζαξίζηε ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο ζπζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλα λσπό παλί θαη ιίγν πγξό θαζαξηζκνύ. Με ρξεζηκνπνηείηε αηρκεξά ή ζθιεξά κέζα θαζαξηζκνύ.

Πληροθορίες για ηην εγγύηζη Τα πξντόληα καο ζπλνδεύνληαη από εγγύεζε αληνρήο 24 κελώλ. Η εγγύεζε μεθηλά από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο ζπζθεπήο θαη ηζρύεη ζηε ρώξα δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο. Οη ελδερόκελεο αμηώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ εγγύεζε πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηελ απόδεημε αγνξάο θαη λα απεπζύλνληαη ζηελ Εμππεξέηεζε Πειαηώλ ηεο εηαηξείαο καο. Από ηελ εγγύεζε απνθιείνληαη δεκηέο ιόγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο, αθαηάιιειεο ρξήζεο θαη ειιηπνύο θξνληίδαο. Ο ηειηθόο θαηαλαισηήο κπνξεί λα πξνβάιιεη πξνο ην θαηάζηεκα πώιεζεο/ηνλ έκπνξν πεξαηηέξσ λόκηκεο αμηώζεηο, εθηόο από απηέο πνπ απνξξένπλ από ηελ εγγύεζε, νη νπνίεο αθνξνύλ ελδερόκελεο ειιείςεηο ηεο ζπζθεπήο θαη δελ πεξηνξίδνληαη από ηελ εγγύεζε. Η ζπζθεπή αληαπνθξίλεηαη ζηηο Επξσπατθέο Οδεγίεο 2006/95/ EC,2004/108/EC θαη 2009/125/EC. Σην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντόληνο κελ ην απνξξίςεηε ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. Θα πξέπεη λα ην παξαδώζεηε ζε έλα θαηάιιειν ζεκείν δηάζεζεο θαη αλαθύθισζεο ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. Τα πιηθά ηεο ζπζθεπήο επαλαρξεζηκνπνηνύληαη κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ζηηο επηγξαθέο ηνπο. Με ηελ αλαθύθισζε ησλ παιηώλ ζπζθεπώλ ζπκβάιιεηε νπζηαζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζηηο αξκόδηεο ηνπηθέο αξρέο γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα ζεκεία δηάζεζεο. Με επηθύιαμε αιιαγώλ 7


Εμππεξέηεζε Πειαηώλ: wmf consumer electric GmbH Standort Trepesch Steinstrasse 19 D-90419 Nuernberg Germany Τει.: (0180) 2000 591 Email: service-wmf@wmf-ce.de *Φξέσζεθιήζεο

Κατασκευαστής: wmf consumer electric GmbH Messerschmittstrasse 4 D-89343 Jettingen-Scheppach Germany www.wmfce.de Μεεπηθύιαμεαιιαγώλ - IB-1406XXXX-061210 Τύπνο: 0414060011 0414060021

Lineo  
Lineo