Page 1

KULTpro Μπλέντερ1,8 l

Οδηγίες χρήζης


Σημαντικέςοδηγίεςασφάλειας ▪Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής. ▪Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά.Σα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή και στο καλώδιο ρεύματος. ▪Σα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. ▪Υροντίστε να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος της συσκευής από την πρίζα αν η συσκευή δεν παρακολουθείται, σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση, πριν από την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων της συσκευής και πριν από τον καθαρισμό της. ▪Αν το καλώδιο ρεύματος της συσκευής εμφανίσει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνων.

Πριναπό τηχρήση Σο μπλέντερ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση, τον καθαρισμό και τη φροντίδα της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Υυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές σημείο και, αν χρειάζεται, μεταβιβάστε τις και σε άλλους χρήστες της συσκευής. Επίσης, λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες για την εγγύηση στο τέλος των οδηγιών χρήσης. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, αλλά για ετοιμασία φαγητού σε οικιακές ποσότητες. Σηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια κατά τη χρήση.

Τεχνικάστοιχεία Ονομαστική τάση: Κατανάλωση ισχύος: Κατηγορία προστασίας:

220 – 240 V~ 50/60 Hz 1200 W II

Οδηγίεςγια την ασφάλεια ▪Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες με σωστή εγκατάσταση και γείωση. Σο καλώδιο ρεύματος και το φις πρέπει να είναι στεγνά. ▪Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος πάνω από αιχμηρές ακμές, μην το αφήνετε να αιωρείται και προστατέψτε το από σύνθλιψη, θέρμανση και λιπαρές ουσίες. ▪Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω από ζεστές επιφάνειες (όπως καυτές εστίες) και μην τη λειτουργείτε κοντά σε ακάλυπτη φωτιά. ▪Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα με βρεγμένα χέρια ή τραβώντας το καλώδιο. ▪Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή με άδεια τη γυάλινη κανάτα.

2


▪Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί πάντα με κλειστό καπάκι. Πάντα θα πρέπει να περιμένετενα ακινητοποιηθούν οι λεπίδες προτού αφαιρέσετε το καπάκι ή τηγυάλινη κανάτα. ▪Ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας ή αντικείμενα, υλικά, κλπ., μέσα στη γυάλινη κανάτα όταν η συσκευή λειτουργεί. ▪Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε την κανάτα αν προηγουμένως δεν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματοςαπό την πρίζα. ▪Πριν αφαιρέσετε τη γυάλινη κανάτα από το μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στη θέση 0 (απενεργοποιημένη συσκευή). ▪Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων κατά την επεξεργασία καυτών τροφών. Η γυάλινη κανάτα μπορεί να σπάσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία για την επεξεργασία των τροφών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60°C. ΢ε αυτή την περίπτωση, μην γεμίζετε την κανάτα άνω από το ήμισυ της χωρητικότητάς της και πιέζετε σταθερά το καπάκι της κατά τη λειτουργία του μπλέντερ. ▪Προσέξτε ιδιαίτερα τις αιχμηρές λεπίδες κατά το άδειασμα της κανάτας και τον καθαρισμό. ▪Η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από το ρεύμα μέσω του καλωδίου της πριν από την αλλαγή κινητών εξαρτημάτων ή πρόσθετου εξοπλισμού ▪Μη λειτουργείτε τη συσκευή και/ή αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα, αν: ▪Η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος εμφανίζουν βλάβη. ▪Τπάρχει υποψία για βλάβη της συσκευής, για παράδειγμα μετά από μια πτώση της. ΢ε αυτές τις περιπτώσεις, παραδώστε τη συσκευή για επισκευή. ▪Υροντίστε να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα: ▪΢ε περίπτωση βλάβης κατά τη λειτουργία της συσκευής. ▪Πριν από κάθε διαδικασία καθαρισμού και φροντίδας. ▪Μετά από τη χρήση της συσκευής. ▪Μη βουτάτε τη μονάδα του μοτέρ μέσα σε νερό. ▪Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης, εσφαλμένου χειρισμού ή επισκευών από αναρμόδια άτομα. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις ακυρώνεται κάθε αξίωση εγγύησης. ▪Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση.

3


Περιγραφήσυσκευής Ερμητικό πώμα Καπάκι

Γυάλινη κανάτα

΢υγκρότημα λεπίδων ΢τεγανοποιητικός δακτύλιος Βιδωτό συνδετικό εξάρτημα Μονάδα μοτέρ

Πεδίο χειρισμού

Μονάδαμοτέρ Πεδίοχειρισμού

4


Η ταχύτητα του μοτέρ υψηλής απόδοσης ρυθμίζεται σε 12 βαθμίδες ξεκινώντας από την ελάχιστη ρύθμιση min μέχρι τη μέγιστη max - με τον επιλογέα λειτουργίας που βρίσκεται στη μονάδα του μοτέρ. Επιλέξτε πρώτα την επιθυμητή βαθμίδα λειτουργίας. Κατόπιν πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης και κρατήστε το πατημένο περίπου για 3 δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει είτε να πατήσετε το κουμπί διακοπής είτε να ρυθμίσετε τον επιλογέα στη θέση . Προσοχή: Σο μπλέντερ μπορεί να ενεργοποιηθεί, μόνο αν η γυάλινη κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει λειτουργία διακοπής ασφαλείας, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία της συσκευής χωρίς την κανάτα.

ice crush Με το κουμπί ice crush μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παγοθραύστη για να θρυμματίσετε εύκολα τα παγάκια. Προσθέστε μέχρι 8 παγάκια στη γυάλινη κανάτα και κλείστε τη με το καπάκι και το ερμητικό πώμα. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση program. Κατόπιν πατήστε το κουμπί ice crush. Σο μπλέντερ ενεργοποιεί ένα αυτόματο πρόγραμμα με διάφορες ταχύτητες και παύσεις. Σο πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να διακόψετε πρόωρα το πρόγραμμα με το κουμπί διακοπής .

smoothie Με το κουμπί smoothie μπορείτε εύκολα να ετοιμάσετε smoothies, τα δημοφιλή κρεμώδη ροφήματα. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση program. Κατόπιν πατήστε το κουμπί smoothie. Σο μπλέντερ ενεργοποιεί ένα αυτόματο πρόγραμμα με διάφορες ταχύτητες. Σο πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Μπορείτε να διακόψετε πρόωρα το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί διακοπής .

interval Σο κουμπί interval σας επιτρέπει να καθαρίσετε άνετα την κανάτα. Γεμίστε την κανάτα με 1 λίτρο νερού και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρού πιάτων. Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση program. Κατόπιν πατήστε το κουμπί interval. Σο μπλέντερ ενεργοποιεί ένα αυτόματο πρόγραμμα με διάφορες ταχύτητες και παύσεις. Σο πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα μετά από 45 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να διακόψετε πρόωρα το πρόγραμμα πατώντας το κουμπί διακοπής .Σέλος, ξεπλύνετε καλά ολόκληρη την κανάτα με νερό.

Γυάλινηκανάτα Μπορείτε να αφαιρέσετε το ερμητικό πώμα με δεξιόστροφη περιστροφή και να το χρησιμοποιήσετε ως δοσομετρητή (50 ml). Η γυάλινη κανάτα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, ιδιαίτερα για τον καθαρισμό της. Για αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να τοποθετήσετε την κανάτα στο τραπέζι, με το άνοιγμά της να δείχνει προς τα κάτω. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το βιδωτό συνδετικό εξάρτημα. ΢τη συνέχεια, αφαιρέστε το συγκρότημα των λεπίδων και το στεγανοποιητικό δακτύλιο. Για να συναρμολογήσετε την κανάτα, τοποθετήστε πρώτα το στεγανοποιητικό δακτύλιο στο συγκρότημα των λεπίδων. Εδώ θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος εφαρμόζει σωστά στο συγκρότημα των λεπίδων. Κατόπιν τοποθετήστε το συγκρότημα των λεπίδων στη γυάλινη κανάτα. Σέλος συνδέστε το βιδωτό συνδετικό εξάρτημα στην κανάτα, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να βιδωθεί και να εφαρμόσει. 5


Έναρξη λειτουργίας Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, καθαρίστε τη γυάλινη κανάτα, το καπάκι και το ερμητικό πώμα. Προσέξτε τις αιχμηρές λεπίδες γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Σοποθετήστε τη γυάλινη κανάτα στη μονάδα του μοτέρ. Προσθέστε τα υλικά, κλείστε τη γυάλινη κανάτα με το καπάκι και το ερμητικό πώμα και ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας στην επιθυμητή θέση. Ταχύτητα Φαμηλή (min)

Χρήση Μέγ. χρόνος ΢τιγμιαία ποτά, μαλακά φρούτα 40-60 δευτ. και κοκτέιλ με αλκοόλ

Φαμηλή (min)

Μιλκσέικ

Μέτρια

΢ούπες, μιλκσέικ με σκληρά 1,5–2 λεπτά φρούτα, σάλτσες, παιδικές κρέμες, λαχανικά Ξηροί καρποί, σκληρό τυρί, ξερό 40-60 δευτ. ψωμί

Τψηλή (max)

1–2 λεπτά

Αφαιρώντας το ερμητικό πώμα μπορείτε να προσθέσετε υλικά ενώ η συσκευή λειτουργεί.

Γενικές πληροφορίες ΢υνιστάται να μη γεμίζετε την κανάτα με περισσότερο από 1,5 λίτρο υλικού. ΢ε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί να προκληθεί υπερχείλιση των υλικών, ανάλογα με τη σύστασή τους. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάμιξη, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει υλικά στην κανάτα. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του μοτέρ, τηρείτε τους μέγιστους χρόνους λειτουργίας που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά από κάθε χρήση. ΢ε περίπτωση μεγάλου όγκου υλικών, ιδιαίτερα λεπτόρρευστων υγρών, το άδειασμα της κανάτας δεν είναι εύκολο. Είναι προτιμότερο να διαιρείτε τέτοιες ποσότητες σε μικρότερες μερίδες. Υροντίστε να ρυθμίζετε πάντα τον επιλογέα λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης προτού αφαιρέσετε τη γυάλινη κανάτα. Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού! Πάντα θα πρέπει να περιμένετε να ακινητοποιηθούν οι λεπίδεςπροτού αφαιρέσετε το καπάκι. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε την κανάτααν προηγουμένως δεν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μετά τη χρήση, αδειάστε εντελώς τη γυάλινη κανάτα. Ποτέ μην αφήνετε υγρά μέσα στην κανάτα.

Καθαρισμός και Φροντίδα Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής από την πρίζα. Μη βουτάτε τη μονάδα του μοτέρ μέσα σε νερό. Απλά, καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί . Μη χρησιμοποιείτε σκληρά μέσα καθαρισμού. Προσέξτε τον κίνδυνο τραυματισμού από τις αιχμηρές λεπίδες κατά τον 6


καθαρισμό της γυάλινης κανάτας. Αμέσως μετά τη χρήση, γεμίστε τηνκανάτα με ζεστό νερό και λειτουργήστε το μοτέρ για λίγα δευτερόλεπταή ενεργοποιήστε τη λειτουργία interval. ΢τη συνέχεια, αφαιρέστε τη γυάλινη κανάτα και καθαρίστε τη με μια βούρτσα πιάτων. Για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Πληροθορίες για ηην εγγύηζη Σα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση αντοχής 24 μηνών. Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και ισχύει στη χώρα διάθεσης του προϊόντος. Οι ενδεχόμενες αξιώσεις που απορρέουν από την εγγύηση πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς και να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρείας μας. Από την εγγύηση αποκλείονται ζημιές λόγω φυσιολογικής φθοράς, ακατάλληλης χρήσης και ελλιπούς φροντίδας. Ο τελικός καταναλωτής μπορεί να προβάλλει προς το κατάστημα πώλησης/τον έμπορο περαιτέρω νόμιμες αξιώσεις, εκτός από αυτές που απορρέουν από την εγγύηση, οι οποίες αφορούν ενδεχόμενες ελλείψεις της συσκευής και δεν περιορίζονται από την εγγύηση. Η συσκευή ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/95/EG, 2004/108/EG και 2009/125/EG. ΢το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος μην το απορρίψετε στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα κατάλληλο σημείο διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σα υλικά της συσκευής ανακυκλώνονται με βάση τις υποδείξεις στις επιγραφές τους. Με την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και/ή διαφοροποίηση της χρήσης των παλιών συσκευών συμβάλλετε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε για τα σημεία διάθεσης. Με επιφύλαξη αλλαγών.

7


Εξυπηρέτηση Πελατών: wmf consumer electric GmbH Standort Trepesch Steinstrasse 19 D-90419 Nuernberg Germany Σηλ.: (0180) 2000 591 Email: service-wmf@wmf-ce.de *Φρέωσηκλήσης

Κατασκευαστής: wmf consumer electric GmbH Messerschmittstrasse 4 D-89343 Jettingen-Scheppach Germany www.wmf-ce.de Με επιφύλαξη αλλαγών - IB-1608001102-1202 Σύπος: 0416080011

Kultpro el  
Kultpro el