Page 1

KULT STABMIXER Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) που έχουν κάποια νοητική ή σωµατική αναπηρία ή έχουν κινητικές δυσκολίες, επίσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα χωρίς επαρκή εµπειρία και/ή γνώση, εκτός αν τα άτοµα αυτά επιβλέπονται από άτοµα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια τους ή εκτός αν τους έχουν ενηµερώσει πώς να χρησιµοποιούν τη συσκευή. • ∆εν θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιµοποιούν, καθαρίζουν ή συντηρούν το µπλέντερ χειρός χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. • Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό συνεχή επίβλεψη όλες τις στιγµές για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν µε τη συσκευή. • Το µπλέντερ χειρός θα πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένο από τις ενώσεις ρεύµατος αποσυνδέοντας τις ενώσεις από την πρίζα: o Πριν να αλλάξετε τα εξαρτήµατα o Μετά τη χρήση o Εάν η συσκευή δεν επιβλέπεται o Εάν προκύψουν δυσλειτουργίες κατά τη διάρκεια της χρήσης o Πριν από τον καθαρισµό και τη συντήρηση. Πριν από τη χρήση ∆ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά. Περιέχει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση, την ασφάλεια και τη συντήρηση της συσκευής. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές µέρος και να χρησιµοποιείται και από άλλους χρήστες αν χρειάζεται. Η συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται για για την χρήση που προορίζεται και σε συµφωνία µε το εγχειρίδιο οδηγιών. Σεβαστείτε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιµοποιήσετε τη µηχανή. Τεχνικές προδιαγραφές Εκτιµώµενη τάση: Κατανάλωση ενέργειας: Επίπεδο ασφάλειας:

220-240V ~ 50/60 Hz 600W ΙΙ

Οδηγίες ασφαλείας • Συνδέστε τη συσκευή µε εναλλασσόµενο ρεύµα µόνο, µε τάση σύµφωνη µε αυτή που περιγράφεται στον τύπο της συσκευής. Το καλώδιο και η πρίζα θα πρέπει να είναι στεγνά. • Ποτέ µην αποσυνδέετε τις ενώσεις ρεύµατος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ή µε βρεγµένα χέρια. • Η συσκευή και το καλώδιο ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται από τη ζέστη. • Ενεργοποιήστε το µπλέντερ χειρός µόνο όταν το έχετε τοποθετήσει µέσα στο φαγητό που θέλετε να ανακατέψετε. Αφαιρέστε από το φαγητό µόνο αφού έχει σταµατήσει η λειτουργία της συσκευής. • Χειριστείτε τη συσκευή µε προσοχή. Περιµένετε να σταµατήσει η συσκευή προτού αντικαταστήσετε τα εξαρτήµατα. Το µπλέντερ έχει κοφτερή λεπίδα. • Εάν η συσκευή µπλοκάρει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη αµέσως και αφαιρέστε το αντικείµενο που εµποδίζει, για παράδειγµα ένα κοµµάτι φρούτου ή λαχανικού το οποίο έχει κολλήσει. • Αφήστε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν στους 80ο C πριν ανακατέψετε. Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύµατος όταν δουλεύετε µε ζεστά υγρά.


Σταµατήστε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή και/ή αποσυνδέστε τη από τις ενώσεις ρεύµατος αµέσως αν o Η συσκευή ή το καλώδιο ρεύµατος έχει καταστραφεί o Υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ελαττώµατος µετά από πτώση της συσκευής ή κάτι παρόµοιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στείλτε τη συσκευή για επισκευή. • Μην βυθίζετε τη µονάδα του µοτέρ στο νερό. • Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. ∆εν αποδεχόµαστε την εγκυρότητα της εγγύησης για πιθανές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασµένους χειρισµούς, ακατάλληλες επισκευές ή τη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη συσκευή. Οι επισκευές που προέρχονται από την εγγύηση επίσης εξαιρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. • Η συσκευή δεν προορίζεται για εµπορική χρήση. • Εάν οι ενώσεις καλωδίου της συσκευής έχουν καταστραφεί τότε πρέπει να αντικατασταθεί από το κεντρικό τµήµα εξυπηρέτησης του κατασκευαστή ή από παρόµοιο εξειδικευµένο προσωπικό. Ακατάλληλες επισκευές µπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τους χρήστες. •

Ξεκινώντας Το βυθιζόµενο µπλέντερ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναµίξετε µαλακά φρούτα ή µαγειρεµένα λαχανικά, ή να προετοιµάσετε παιδικές τροφές ή πουρέ. Μεγάλα κοµµάτια θα πρέπει να τεµαχίζονται από πριν. Το σύρµα αυγών έχει σχεδιαστεί για να ανακατεύετε και να αναµειγνύετε χυµούς, στιγµιαίες σούπες και σάλτσες και για να ετοιµάζετε µαγιονέζα, καθώς και για να χτυπάτε σαντιγύ. Παρακαλούµε καθαρίστε όλα τα µέρη όπως περιγράφεται στο κοµµάτι «καθαρισµός και συντήρηση» πριν να τα φέρετε σε επαφή µε τρόφιµα. Προετοιµάστε την επιθυµητή τροφή και τοποθετήστε σε δοχείο το οποίο είναι επαρκώς µεγάλο, ψηλό και σταθερό, όπως το δοχείο που σας παρέχεται. Προσοχή! Το δοχείο που σας παρέχεται δεν είναι ανθεκτικό στη ζέστη. Μπορεί να αντέξει µέγιστη θερµοκρασία 80ο C. Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν κάπως πριν να ξεκινήσετε. ∆ιασφαλίστε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύµατος. Προσαρµόστε το µπλέντερ ή το σύρµα αυγών στο τελείωµα της µονάδας δίσκου και πιέστε µαζί µε τη µονάδα δίσκου µέχρι να ακούσετε ένα ελαφρύ κλικ από το µπλέντερ/σύρµα αυγών, που σηµαίνει ότι έχει κλειδώσει στη θέση του. ∆εν πρέπει να υπάρχει κενό µεταξύ της µονάδας δίσκου και του µπλέντερ/σύρµατος αυγών. Το µπλέντερ/σύρµα αυγών πρέπει να εφαρµόζει σταθερά στη συσκευή και να µην κουνιέται ή να πέφτει. Επιλέξτε την επιθυµητή ταχύτητα χρησιµοποιώντας το κουµπί ταχύτητας στο επάνω µέρος της συσκευής. Κρατήστε το µπλέντερ/σύρµα αυγών στην τροφή. Προσοχή: το πιτσίλισµα είναι πιθανό όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Για να το αποφύγετε, το κάτω άκρο µε τις λεπίδες θα πρέπει να είναι εντελώς καλυµµένο. Για υγρές τροφές, η συσκευή θα πρέπει πάντα να κρατείται µε µια µικρή κλίση για πιο αποτελεσµατικό ανακάτεµα. Εάν χρησιµοποιείτε ζεστές τροφές, προσέξτε να µην κρατάτε τη συσκευή στον ατµό για να αποφύγετε τη συγκέντρωση ατµού στη µονάδα δίσκου.


Εάν κριθεί απαραίτητο, προστατέψτε τη µονάδα ατµού και τα χέρια σας από το ζεστό ατµό µε µικρή, καθαρή πετσέτα κουζίνας. Σκουπίστε οποιαδήποτε συγκέντρωση ατµού άµεσα. Τώρα ενώστε τα καλώδια µε την πρίζα. Κρατήστε δυνατά τη συσκευή στα χέρια σας και πιέστε το κουµπί ενεργοποίησης (on). Το µοτέρ θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Μόλις η τροφή σας φτάσει στην επιθυµητή πυκνότητα, και µετά από ένα λεπτό περίπου, αφήστε το κουµπί ενεργοποίησης. Εναλλακτικά µπορείτε επίσης να πατήσετε το κουµπί turbo, το οποίο θα αυξήσει την ταχύτητα της συσκευής. Περιµένετε µέχρι το µοτέρ και τα εξαρτήµατα να σταµατήσουν, µετά αφαιρέστε το µπλέντερ/σύρµα αυγών από τη συσκευή. Πάντα να αποσυνδέετε τα καλώδια ρεύµατος από την πρίζα πριν να τοποθετήσετε τη συσκευή σε µια κατάλληλη επιφάνεια. Καθαρισµός και συντήρηση Αποσυνδέστε τα καλώδια ρεύµατος αµέσως µετά τη χρήση. Πάντα να καθαρίζετε το µπλέντερ αµέσως µετά τη χρήση για να αποφύγετε τυχόν ξεραµένα υπολείµµατα φαγητού που µπορεί να καταστρέψουν το ρουλεµάν του µπλέντερ/σύρµατος αυγών. Για τον αρχικό καθαρισµό, αφήστε το µπλέντερ/σύρµα αυγών να δουλέψει για λίγο σε ένα δοχείο που περιέχει ζεστό νερό. Το µπλέντερ/σύρµα αυγών είναι κλειδωµένο µέσα στη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και µπορεί να αφαιρεθεί µόνο πιέζοντας το κουµπί απελευθέρωσης. Το µπλέντερ/σύρµα αυγών µπορεί τώρα να αφαιρεθεί. Ο προσαρµογέας του σύρµατος αυγών µπορεί να τραβηχτεί προς τα επάνω για να διευκολυνθεί το καθάρισµα του. Το σύρµα αυγών και ο δοσοµετρητής µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Το µοτέρ κίνησης δεν πρέπει ποτέ να µπει στο νερό, θα πρέπει µόνο να το καθαρίζετε µε ένα νωπό πανί. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά υγρά.

416060011  
416060011  
Advertisement