Page 1


• Fonamentació del Programa Plurilingüe •  Organització

del Programa Plurilingüe


Fonamentació del Programa Plurilingüe   Competència

subjacent comuna   Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE?   Plurilingüisme additiu


Fonamentació del Programa Plurilingüe  

Competència subjacent comuna

  Què  

podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE? Plurilingüisme additiu


COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA


COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA


COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Trets superficials

Trets superficials

Competència subjacent comuna


COMPETÈNCIA SUBJACENT COMUNA EN TRES Competència L1 conversacional

L3

L2

• Fonologia • Ortografia • Morfologia • Sintaxis • Lèxic

Habilitats i estratègies de lectura i escriptura Competència acadèmica

Habilitats LingüísticoConeixements Coneixements sobre textos: Cognitives: Coneixements de la narratiu,descriptiu,explicatiu, Coneixements sobre el món Metallenguatge situació de comunicació instructiu,argumentatiu,

resumir, definir, explicar, literari justificar, argumentar, demostrar


Fonamentació del Programa Plurilingüe   Competència

subjacent comuna

  Què

podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE?  

Plurilingüisme additiu


Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE? • Coneixement dels usos lingüístics lligats a activitats d’aula

donar

i r a d u l sa

e

r-s a d a i m aco

les grà cies dema

nar p erdó

ar s s e r exp

s

itat s s e c ne

passar llista


Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE? Continguts de la CSC (L1/L2)

• Elements textuals

Aprofitament dels elements de la CCS Coneixements sobre els diferents textos. Exemples: contes, rimes i chants, instruccions, simulacions...


Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE? •  Elements transferibles

Exemples: •  fonemes •  formes i usos similars peix-fish en L1 o L2 vaixell-van casa-zip germà-January cinco –think, ...


Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE? •  Estratègies de ús d’expressions facials i corporals comprensió i gest, ritm producció e, enton

•  Habilitats d’aprendre a aprendre

ació

... a m e t l e d t n coneixeme


Què NO podem aprofitar i hem de tractar prèviament? •  Tractament Exemples: previ de possibles • presència de subjecte en totes les oracions interferències i correcció • similitud fonètica entre paraules red - verd

• FALSE FRIENDS


Fonamentació del Programa Plurilingüe   Competència

subjacent comuna   Què podem aprofitar de L1 o L2 en l’aprenentatge de la LE?   Plurilingüisme

additiu


PLURILINGÜISME ADDITIU

Valenc iào Cast ellan

Cast English ellano


PLURILINGÜISME ADDITIU English

Valencià

Castellano

English

Valencià

Castellano

English

Valencià

Castellano

English

Valencià

Castellano


• Fonamentació del Programa Plurilingüe •  Organització

del Programa Plurilingüe


Organització del Programa Plurilingüe            

Enfocament comunicatiu Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Enllaços interessants Tasca 2 Exemples d’unitats


Organització del programa plurilingüe

  Hi

ha dues llengües ambientals que tots els alumnes i les alumnes, en acabar els ensenyaments obligatoris, han de dominar a la perfecció: valencià i castellà

  La

societat exigeix als ensenyaments reglats que proporcionen una competència real en una o dues llengües estrangeres a tots els alumnes i les alumnes


Organització del programa plurilingüe   Les

aules van convertint-se en multilingües, amb un augment progressiu d’alumnat nouvingut que no sol tenir cap competència en una o les dues llengües ambientals

  En

acabar els ensenyaments obligatoris, d’acord amb les directrius del Consell d’Europa, tots els alumnes i les alumnes haurien de posseir una competència plurilingüe i pluricultural configurada per la fòrmula LM+L2+2LE (llengua materna + llengua segona + dues llengües estrangeres)


COM ?


COM ?


Organització del Programa Plurilingüe   Enfocament          

comunicatiu

Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Enllaços interessants Tasca 2 Exemples d’unitats


Enfocament comunicatiu Competència lingüística (coneixement de la llengua)

Competència comunicativa (ús de la llengua)


Enfocament comunicatiu Per aprendre una nova llengua cal:   Exposició

intensa i temps d’ús suficient IMMERSIÓ   Tindre models de llengua   Necessitat d’aprendre-la   Esforç contextualitzador


Enfocament comunicatiu   Promoure

la transferència de competències entre les llengües   Treballar les actituds positives   Escoltar-los

... i com més prompte millor!


SITUACIONS D’ÚS DE LA LLENGUA A L’AULA


Organització del Programa Plurilingüe  

Enfocament comunicatiu

 

Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)

       

Enllaços interessants Tasca 2 Exemples d’unitats


Tractament integrat de les llengües (TILL) Àrea de llengües (L1, L2 i L3)

Tractament integrat de les llengües

Continguts de les llengües relacionats amb les àrees no lingüístiques

Tractament integrat de llengua i continguts

Àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les diferents àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les llengües i de les llengües i els continguts


Tractament integrat de les llengües (TILL) Àrea de llengües (L1, L2 i L3)

Tractament integrat de les llengües

Continguts de les llengües relacionats amb les àrees no lingüístiques

Tractament integrat de llengua i continguts

Àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les diferents àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les llengües i de les llengües i els continguts


Tractament integrat de les llengües (TILL) Prendrem uns acords mínims sobre:

Ensenyament de les llengües

 

quins continguts treballarem en cada llengua No cal repetir-ho tot  L’adjectiu  El

adjetivo  Adjectives  

metallenguatge


Tractament integrat de les llengües (TILL) Contextos

Usos lingüístics Passar llista. Repartiment de tasques i responsabilitats.

Vida quotidiana Organització i Discussió, elaboració i a l’aula i a convivència compliment de les classe normes d’aula.

Denominació d’objectes i espais

LBP ALC

LE


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Àrea de llengües (L1, L2 i L3)

Tractament integrat de les llengües

Continguts de les llengües relacionats amb les àrees no lingüístiques

Tractament integrat de llengua i continguts

Àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les diferents àrees no lingüístiques

Tractament integrat de les llengües i de les llengües i els continguts


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera

AICLE

Tots els mestres EMILE són mestres de llengua

Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère

CLIL

Content and Language Integrated Learning


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)  Enfocament educatiu en què s'utilitza una llengua que no és la materna de l'estudiant per a aprendre de forma conjunta contingut i idioma.  El terme CLIL va ser creat en 1994 per David Marsh (Finlàndia) i Anne Maljers (Holanda)


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Nova forma d’aprendre continguts ?

Nova forma d’aprendre una llengua ?


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) És una fusió d’ambdós

continguts llengua


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)  Adquisició

de competències més efectiva

continguts llengua


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)  L'essència

de CLIL és la integració i té un triple enfocament:  integració de la llengua continguts en les classes de contingut  ús de contingut per a llengua aprendre la llengua   potenciació de les habilitats cognitives d’aprenentatge


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)  E.Física,

E.Artística... amb alt contingut lingüístic continguts llengua


La composition de la Terre

La Terre Do Coyle


Un bon modèle:

» e h c ê p e n u e m m o c t s e e r r e T a « L =Le le noyau?! = La le manteau chair ? =La la peau croûte ?

La Terre Une pêche Do Coyle


Apprend 3 mots en 1!

Le atome Le noyau noyau …un … d’un atome

Le noyau de la Terre

?

Le noyau d’une pêche pêche ? …… d’une

Do Coyle


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) + Continguts

+ Llengua


Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)   Mètode interactiu   Comencem tot revisant l’última sessió   Aprenentatge actiu   Enfocament comunicatiu   “Scaffolding”   Explicitem els objectius de la lliçó   Incloem estratègies d’aprendre a aprendre: anàlisi, descripció, resum..   Projecte o tasca final


Scaffolding (bastida) Se li proporciona l’ajuda necessària per a dur a terme inicialment l’activitat ZDP i va retirant-se-li progressivament a mesura que va sent capaç de realitzar-la tot sol.


LES 4Cs Els alumnes amb CLIL són encoratjats a pensar com a ciutadans que pertanyen a un grup molt més gran, a la societat. I a respectar com viuen i aprenen altres Respecte

ells, altres, entorn

Modelar l’estratègia en veu alta

“Classifiqueu els éssers vius de la il·lustració en animals o vegetals”

Objectiu: !   incrementar el temps de parla de l’alumne!   disminuir el temps de parla del mestre!


No s’angoixem... La integració de llengües, i de llengües i continguts, no és qüestió de sí o no, sinó que pot haver-hi diversos graus d’integració


No s’angoixem... La integració de llengües, i de llengües i continguts, és el punt d’arribada, no el punt de partida


No s’angoixem... Cada centre és únic i ha d’avançar al seu propi ritme en l’aprofundiment de la integració de llengües i continguts


Organització del Programa Plurilingüe      

Enfocament comunicatiu Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)

  Enllaços    

interessants

Tasca 2 Exemples d’unitats


Organització del Programa Plurilingüe  

Enfocament comunicatiu Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)

 

Enllaços interessants

   

  Tasca  

2

Exemples d’unitats


Integració de llengües a l’Educació Infantil

Contextos

Usos lingüístics Passar llista. Repartiment de tasques i responsabilitats.

Vida quotidiana Organització i Discussió, elaboració i a l’aula i a convivència compliment de les classe normes d’aula.

Denominació d’objectes i espais

LBP ALC

LE


Organització del Programa Plurilingüe          

Enfocament comunicatiu Tractament integrat de les llengües (TILL) Tractament integrat de llengua i continguts (TILC) Enllaços interessants Tasca 2

  Exemples

d’unitats


Sessió 2  

sessió 2 plurilingüe fonamentació