Page 1


O szkole

Do kogo skierowana jest…

Cele

Dlaczego SSM

Zajęcia, ile, kiedy…

Wykładowcy

Rekrutacja

Efekty

Fazy


O szkole

Dobrze wypromowana i wyrazista marka to generator pieniędzy dla jej właściciela. Współczesne marki to zarówno produkt jak i ponadczasowa ikona. Tworzenie marki to wykorzystywanie perswazji emocjonalnej, wypracowanie u klientów poczucia satysfakcji i zaufania. Tworzenie marki to jak tworzenie nowego bytu - jest to praca szeregu specjalistów z różnych dziedzin - jednoosobowych armii - strategów. Szkoła Strategii Marki powstała z myślą o podniesieniu

przenosząc je na swoją codzienną pracę. Szkoła Strategii

kwalifikacji

branży

Marki to kompendium wiedzy marketingowej dla każdego

komunikacji marketingowej, których wiedza opiera się głównie

pracownika branży - zarówno tego, który stoi po stronie

na doświadczeniu, jakie zdobyli do tej pory. Problem ten dotyczy

marketera, jak i odpowiadającego za efekty po stronie agencji.

nie tylko pracowników agencji reklamowych, PR, domów

Przewaga zajęć praktycznych nad teorią jest szczególnie ważna

mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników

na tak dynamicznym rynku, który stale definiuje się na nowo,

działu marketingu i promocji po stronie klienta.

podążając za rozwojem nowych technologii, konwergencją

Kwalifikacje pracowników związanych z branżą uwarunkowane

mediów, a w szczególności za konsumentem i jego potrzebami.

pracowników

podstawowymi

szeroko

czynnikami

rozumianej

tj.:

bieżąca

pracą

i okolicznościami w jakich pracują. Niestety dosyć często w  takich przypadkach w wiedzy tych osób pojawiają się braki będące efektem perspektywy.

1

2

Szkoła Strategii Marki ma na celu uzupełnienie tej wiedzy

3

i umiejętności pracowników oraz przedstawienie nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji. Celem działania SSM jest m.in. podnoszenie roli strategii

4

w działaniach reklamowych i komunikacyjnych zarówno firm, jak i agencji. Zajęcia w szkole prowadzone są przez strategów z wiodących agencji reklamowych oraz marketerów

z największych

nad markami polskimi i zagranicznymi.

5

firm - praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy W ich trakcie

uczestnicy SSM dyskutują o potencjale współczesnej kreacji, a interaktywne warsztaty i konwersatoria porządkują i nadają marek. Wspólnie z doświadczonymi strategami uczestnicy szkoły poznają architekturę marki, omawiają każdy jej element i w formie ćwiczeń rekonstruują najważniejsze zagadnienia,

6

nowe znaczenie procesom badania, zarządzania i kreacji,


O szkole

6 powodów, dla których warto zostać uczestnikiem SSM:

WYBITNI PRAKTYCY BRANŻY Zajęcia w szkole prowadzone są przez specjalistów, którz y od wielu lat tworzą strategię dla marek polskich

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Zróżnicowanie doświadczeń zawodowych uczestników pozwala poznać branże z wielu stron i nauczyć się zupełnie innych punktów widzenia.

FORMA ZAJĘĆ

w formie Zajęcia prowadzone są gę do Prz ykładamy wielką wa nia teorii na umiejętności przekłada praktykę.

CJI BUDOWANIEpropRorEcjoLA m

nim Dzięki odpowied w zawsze jest ikó grupa uczestn ytego d względem zdob zróżnicowana po ięki SSM możesz doświadczenia. Dz ntakty, tworzyć zawierać nowe ko że je pr ywatne, a tak długotrwałe relac biznesowe.

BRANŻA W NOWEJ ODSŁONIE

innymi Celem SSM jest między om myślenia zaszczepienie uczestnik tnicy uczą się heurystycznego. Uczes u poszczególnych tworz yć markę z szereg zornie ze sobą nie elementów, często po związanych.

IEDZA ZDOBYTA W z zajęć gwarantuje

na Wiedza wyniesio j strzeganie swoje zupełnie inne po ia len yś uczymy m pracy. Dzięki SSM zewidy wania strategicznego, pr nia strategii przeszkód, tworze do dostosowuje się komunikacji, która nku. dynamicznego ry


Do kogo skierowana jest...

Szkoła Strategii Marki skierowana jest do:

Pracowników marketingu - głównie firm, w których reklama jest najważniejszym elementem marketing mix.

Pracowników agencji reklamowych, PR oraz agencji interaktywnych.

Pracowników domów badawczych

Pracowników domów mediowych

Innych zainteresowanych zagadnieniami strategii marki i komunikacji (dziennikarze, wykładowcy akademiccy).


Cele

Główne cele Szkoły Strategii Marki: •

Usystematyzowanie wiedzy nt. zagadnienia architektury

Zapoznanie Uczestników z najważniejszymi etapami

marki oraz doboru narzędzi do optymalnego zarządzania

tworzenia strategii komunikacji. W trakcie zajęć, pracując

portfelami marek.

w grupach, Uczestnicy będą samodzielnie rozwiązywać zadania, podejmować konieczne w procesie tworzenia

Nauczenie, jak badania marketingowe mogą być

strategii komunikacji decyzje, rozpoznawać ich praktyczne

wykorzystane do poszukiwania wiedzy, wspierania procesu

konsekwencje. Praca każdej z grup będzie konfrontowana

decyzyjnego i minimalizowania ryzyka popełnienia błędu

z pracą kolegów oraz opinią wykładowców. Nauczenie

w pracy stratega.

czym jest insight w procesie tworzenia komunikacji, oraz pokazanie, jak zdobywać insighty, jak je przetwarzać

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zarządzania architekturą marki. Przećwiczenie

na koncepcje strategiczne, jak ich używać w tworzeniu komunikacji oraz jak uczyć się od innych ych

podejmowania decyzji w różnych sytuacjach

dekodując insighty w już

związanych z zarządzaniem architekturą marki. •

istniejących reklamach. reklam ma ma

Uświadomienie uczestnikom strategicznej roli designu w budowaniu wizerunku firm i marek. Przekazanie umiejętności oceny i interpretacji designu marek w sposób wykraczający poza zwykłe „podobanie się”. Wskazanie na czym polega różnica między agencją reklamową, a agencją brand design z punktu widzenia zamawiającego usługi marketingowe.

Przedstawienie słuchaczom głównych tendencji rynkowych w kontekście innowacji i CSR, konfrontację z innowacyjnym myśleniem, doświadczenie potencjałów i  barier jakie stają przed innowatorami i social entrepreneurs.

Określenie korzyści płynących z otwarcia biznesu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wpływ innowacyjności na zwrot z inwestycji w segment społeczny i środowiskowy. Omówienie modelów wspomagających innowacyjność i zwrot w stronę CSR w MSP.

Zwiększenie umiejęt umiejętności merytorycznej dyskusji reklamowej. Poszerzenie o potencjale danej kreacji k i usystematyzowaniee wiedzy o czynnikach wpływających danej na efektywność dan e kampanii reklamowej. Uwrażliwienie w analizowaniu potencjału uczestników na dokładność dokłł pomysłu kreatywnego. kreatywn n

Nauczenie, jak Internet nterneet et

może być wykorzystany do realizowania nia celów celó ów ów komunikacyjnych marki. Począwszy od sposobu myślenia u myślen en n przez metody angażowania po sposoby wykorzystania zystania narzędzi digital. Umiejscowienie i określenie obecności marki w działaniach marketingowych prowadzonych za pomocą technik bezpośrednich.Wykorzystanie pełni potencjału idei reklamowej w nowej rzeczywistości komunikacyjnej


Cele

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na

komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru

temat zasad rządzących procesem przetargowym. Przetarg

kanałów i kontekstów komunikacyjnych.

należy do projektów o największej złożoności angażujących większość jeśli nie wszystkie zasoby organizacyjne

Przekazanie wiedzy o tym jak planować działania

agencji składającej ofertę. Stanowi olbrzymie wyzwanie

komunikacyjne w skomplikowanym świecie mediów

dla całej struktury, a w szczególności dla lidera i zespołu

cyfrowych, tak żeby realizować określone cele (budowanie

przetargowego. Wymaga pełnego zaangażowania,

zasięgu, angażowanie, reputacja, transakcje). Jakie kanały

wyraźnego podziału obowiązków, perfekcyjnej komunikacji

i narzędzia wybrać oraz jak wykorzystać je w synergii aby

i administracji. Jest to szczególnie istotne w kontekście

odnieść sukces? Opanowanie przez słuchaczy wiedzy

relatywnie krótkich terminów realizacji. Stanowi często

dotyczącej sposobów optymalizacji prowadzonych

poważną inwestycję finansową o niewiadomej stopie

działań i doboru odpowiednich miar sukcesu w kontekście

zwrotu.

postawionych celów. Wszystko na przykładzie aktualnych case studies – zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.

Nauczenie een nie myślenia n myślen o marce z perspektywy otoczenia kulturowego przez odwołania do insightów kulturowych, weeego i prz w

Przekazanie uczestnikom wiedzy o tym jak zaprezentować dobrą strategię, co powinno znaleźć się w prezentacji, jak

co pozwala waalla trafniej w trafnie ją komunikować.

powinna ona wyglądać i w jaki sposób ją prezentować. •

Przekazanie wiedzy z zakresu e-commerce. W jaki

Przekazanie wiedzy o znaczeniu i roli briefu marketingowego i kreatywnego w procesie powstania

sposób należy

efektywnej komunikacji marki oraz procesu i zasad ich powstawania, jak również pokazania wpływu obu briefów na jakość powstawania idei i pomysłów kreatywnych.

wykorzystywać narzędzia e-handlu aby nie tylko przyczynić się do wzrostu

Próba odpowiedzi na pytanie: czy integracja public

sprzedaży, ale także jak za jego

relations i marketingu to w długofalowej perspektywie

pomocą budować więź z klientem,

strategia przynosząca więcej korzyści czy strat dla

zdobywać zdobyw lojalnych klientów, oraz w jaki sposób

przedsiębiorstwa?

zachęcić społeczność internetu aby pomogła nam tworzyć zachęcci cić ić społecz silną i rozpoznawalną markę. ro ozpoznaw oz o

Możliwie najdokładniejsze przedstawienie różnic i sfer styku obu dziedzin: marketingu i public relations. Szerokie omówienie

Zapoznanie słuchaczy z ewolucją usługi domu mediowego.

specyfiki działań public relations w komunikacji firmy

Pokazanie podstawy rzemiosła liczbowego planowania

z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

mediów, ale również zagadnień związanych z integracją komunikacji, z zarządzaniem procesem, rolą i rodzajami pomysłów w komunikacyjnych. Rynek planowania komunikacji jest w punkcie zwrotnym i rola poszczególnych typów agencji marketingowych coraz bardziej się zazębia. Naszym celem jest również przećwiczenie i opanowanie podstawowego zakresu wymyślania przykładowej strategii


Dlaczego SSM

Dlaczego SSM: Jednym z poważnych problemów z jakim boryka się branża komunikacji marketingowej, jest wiedza pracowników, która opiera się głównie na doświadczeniu jakie zdobyli do tej pory. Problem dotyczy nie tylko pracowników agencji reklamowych i PR, domów mediowych, agencji interaktywnych, ale także pracowników działu marketingu i promocji stojących po stronie Klientów. Kwalifikacje pracowników związanych z branżą uwarunkowane są bieżącą pracą oraz okolicznościami w jakich pracują. Niestety, dość często w takich przypadkach w wiedzy tych osób pojawiają się braki będące efektem perspektywy. Szkoła Strategii Marki powstała z myślą o uzupełnieniu tej wiedzy oraz przedstawieniu nowych perspektyw w budowaniu strategii marek oraz ich komunikacji.


Fazy

PROGRAM WSTĘP

MARKA I JEJ POZYCJONOWANIE W obliczu rosnącej konkurencji i coraz większego szumu informacyjnego najlepiej radzą sobie te marki, które są w stanie

STRATEGIA MARKI

jasno powiedzieć za czym się opowiadają i czego mogą od

Słowo strategia wywodzi się z wojskowości; była ona pierwotnie

nich oczekiwać konsumenci. Dlatego tak istotna dla właściwego

ideą prowadzenia walki w celu odniesienia zwycięstwa (stratos to

prowadzenia współczesnych marek jest umiejętność ich

po grecku wojsko, ageos – prowadzić). Współczesne rozumienie

pozycjonowania. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się

pojęcia „strategia” nabrało ostrości za sprawą pruskiego generała

dlaczego obecnie pozycjonowanie jest punktem wyjścia do

Carla von Clausewitza oraz jego nieukończonego dzieła na temat

zarządzania marką, jakimi zasadami należy się kierować tworząc

teorii wojny: „Vom Kriege” z 1832. Stanleya Pollitta i Stephena Kinga,

je, jakie są etapy jego powstawania i jakie miejsce zajmuje

którzy w latach 60. wprowadzili odrębną funkcję planowania

ono w procesie marketingowym, np. jak przekłada się na

strategicznego do agencji reklamowych, należy traktować

komunikację reklamową. Poznają także przykłady najbardziej

jako kontynuatorów najlepszych tradycji militarnych. Im także

znanych światowych marek, które odniosły sukces dzięki

chodziło o zwycięstwo – na rynku. Zajęcia pokażą jak zmieniała

przemyślanemu określeniu pozycjonowania i konsekwentnemu

się rola planowania strategicznego w ostatnich dekadach i jakie

wdrażaniu go w   życie. Zdobywaną wiedzę uczestnicy będą

miejsce zajmuje we współczesnym biznesie komunikacyjnym.

mogli sprawdzić w serii zadań praktycznych.

FAZA EKSPLORACYJNA: BADANIA, INSIGHT

ARCHITEKTURA MARKI Architektura marki to jedno z najważniejszych zagadnień, które zajmują przeciętny dział marketingu. Nieodpowiedni wybór

BADANIA

rodzaju architektury marki i rozwiązań z jej poziomu potrafią

Ogilvy porównał badania do latarni – trzeźwemu latarnia oświetla

zniweczyć nawet najlepszą strategię pozycjonowania, czy

drogę do przodu, pijany trzyma się jej kurczowo. Na zajęciach

implementacji marki. Były już pożyczki gotówkowe „Mandarynka”.

będziemy starać się ujrzeć Światło… Poranna część zajęć jest

Któż nie pamięta początkowych, kłopotliwych dla producenta

zarezerwowana na przekazanie podstaw wiedzy o badaniach

reakcji na nazwę marki „Osram”. Ale architektura marki to nie

jakościowych i ilościowych, popołudnie jest poświęcone case’om

tylko potencjalne źródło kłopotów. Za pomocą rozwiązań z tego

i ćwiczeniom.

poziomu można zmienić wizerunek marki, otworzyć nowe kategorie produktowe czy wręcz zwiększyć postrzeganą wartość

INSIGHT

dodaną.

Claude Hopkins, autor „Scientific Advertising” już w 1900 roku pisał,

W dzisiejszych czasach, kiedy dobra, stara szkoła brandingowa

że człowiek reklamy musi umieć wczuwać się w konsumenta.

a la „KlamkoxPol” odchodzi do lamusa, efektywne zarządzanie

Stara prawda głosi, że aby zrozumieć innych trzeba najpierw

marketingiem bez znajomości zagadnień z niniejszego wykładu

zrozumieć siebie samego. Nowsze prawdy głoszą, że aby

może być bardzo utrudnione.

dobrze poznać i siebie, i innych trzeba również przyglądać się kulturze w jakiej jesteśmy zatopieni. Zajęcia obejmą narzędzia

BRAND DESIGN

i ćwiczenia, dzięki którym możemy chwytać insighty – zarówno

„Design is strategy made visible” - te słowa wa Wolfa Ollinsa, twórcy

konsumenckie i produktowe, jak i kulturowe.

sukcesów wielu znanych marek, będą przyświecać wykładowi poświęconemu zastosowaniu brand design w budowaniu tożsamości marek.

FAZA POSZUKIWANIA MIEJSCA W UMYŚLE

W trakcie wykładu przyjrzymy się czym różni się podejście


Fazy

estetyczne od strategicznego, nauczymy się analizować

reklamowej. Jednak głównym celem tych zajęć jest wdrożenie

design i zrozumiemy w jaki sposób sprawić by idea marki

wiedzy w czasie zajęć praktycznych. Obiecujemy krew (żywe

wyrażona w pozycjonowaniu rzeczywiście stała się źródłem

dyskusje), pot (pracę nad casami) i prezentacje Waszych

atrakcyjnych i jednocześnie znaczących z punktu widzenia

przemyśleń. Drugiego dnia zajmiemy się także ideami

konsumenta wrażeń wizualnych, werbalnych i behawioralnych.

komunikacyjnymi, czyli kreatywnością

Pochylimy się nad współczesnym podejściem do kreowania logo

w planowaniu.

i identyfikacji wizualnej firm oraz najlepszymi opakowaniami marek konsumenckich, a w części warsztatowej spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: to skąd wiadomo, że dana identyfikacja marki jest dobra?

MARKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marka jest narzędziem biznesowym i mówiąc o marce zawsze mówimy o biznesie. Podczas szkolenia zastanowimy się jaką rolę odgrywa marka w biznesie. Czy tworzenie zyskownych biznesów zawsze związane jest z budową marek? W którym momencie podejmowana jest w biznesie decyzja o budowie marki? W jakiej

FAZA IMPLENTACJI PLANOWANIE MEDIÓW SZTUKA SKUTECZNEGO DOTARCIA DO KLIENTA. PRZETARG MEDIOWY Jednodniowe warsztaty odpowiedzą na szereg pytań związanych zarówno z podstawami planowania mediów jak i z przyszłością planowania komunikacji.

relacji marka pozostaje z propozycją wartości, sercem modeli biznesowych. I co najważniejsze - czy marka jest konsekwencją decyzji biznesowych, czy biznes jest konsekwencją strategii marki?

Dowiemy się, między innymi, czym jest planowanie mediów? Jakie są podstawowe pojęcia, miary

CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ilościowe jakimi mierzymy intensywność i efektywność

W jaki sposób zmieniające się trendy konsumenckie wymuszają nowe zachowania marketerów? Czy pojawienie się „enoughismu” oznacza nowe podejście do marketingu? Nowy paradygmat istnienia marek - CSR jako odpowiedź biznesu, ewolucja w stronę proaktywnego CSR. Jak zatem budować strategiczny CSR i jego miejsce w organizacji? Czy możliwa jest przewaga konkurencyjna uzyskiwana dzięki CSR? Czy w Polsce to już funkcjonuje?

komunikacji? Jak planowanie mediów jest umiejscowione w procesie komunikacji ? Na czym polega integracja planowania mediów z całością procesu planowania komunikacji? Jaka jest rola kreatywnych pomysłów w planowaniu mediów czyli księgowy czy artysta – kto lepiej zaplanuje media? Specyfika planowania kampanii w poszczególnych mediach, badania konsumpcji

STRATEGIA KOMUNIKACJI Strategia komunikacji – czyli szukanie odpowiedzi na pytania w jakim otoczeniu funkcjonuje marka, do kogo i co powinna komunikować, w jaki ssposób, za pomocą jakich narzędzi? Przypomnimy lub przek przekażemy k słuchaczom wiedzę na temat koniecznych etapów tworzenia strategii komunikacyjnej/ kampanii, jak równie równieżż pojęć, terminów i zasad, jakimi należy się kierować przystępując przz do planowania kampanii

mediów. Co to znaczy efektywnie? Co to znaczy „dobry plan mediowy”? Czy powszechnie stosowane miary odnoszące się do efektywności w planowaniu mediów są bezpośrednio powiązane z realizacją celów biznesowych marketerów? Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych założeń tradycyjnej szkoły planowania mediów, ale mają też skłonić do myślenia / dyskusji o przyszłości tej dziedziny i  pokazać prawdopodobne scenariusze zmian w podstawach planowania mediów


Fazy

Marka jest tym co mówią, czują i myślą o niej konsumenci. Każdego dnia ponad 17 milionów użytkowników internetu w Polsce, poprzez swoje działania i rozmowy, świadomie bądź nie, wpływa na kształt marek. Jak w świecie rozproszonym pomiędzy Facebook’iem, Naszą-Klasą, YouTube i tworami, których jeszcze nazw nie znamy, znaleźć odpowiednie miejsce dla brandu? W jaki sposób w związku z „nowym” konsumentem i nowym modelem konsumpcji mediów. Reasumując: w 1 dzień poznamy klasyczne podstawy

zaplanować i poprowadzić komunikację marki, tak by została zauważona i zapamiętana? Czy unikalne możliwości Internetu pozwalają na

teorii planowania mediów po to, aby tego

pełniejsze

samego dnia poddać je w wątpliwość i zastanowić

zaangażowanie

się, czy już wkrótce będą przystawać do nowej

konsumentów

rzeczywistości? Formuła zajęć jest na przekazaniu

w świat marki?

wiedzy teoretycznej oraz zilustrowaniu jej poprzez wybrane case studies oraz zadania dla uczestników.

Komu się ta sztuka udała i co z tego wynika? Poruszane zagadnienia pomogą lepiej zrozumieć specyfikę dynamicznego medium jakim jest Internet oraz możliwości, które daje marce.

MARKETING SERVIVES Fundamentalne jest stwierdzenie, że skuteczność komunikacji bezpośredniej jest związana z dopasowaniem przekazu do profilu i preferencji konsumenta. Jednak nigdy wcześniej marketerzy nie mieli takiej łatwości w dostępie do informacji na temat zachowań

INTERACTIVE Jak interactive, marketing services i PR wpływają na budowę marki?

swoich klientów, a tym samym szansy naa głębokie i precyzyjne profilowanie przekazu. Wiedza wynikająca c z geolokacji, mediów ca społecznościowych czy nawet klasycznych yych multiparnterskich programów lojalnościowych otwiera całkowicie łkko kowiciee nowe now


Fazy możliwości, aby skutecznie dotrzeć do konsumentów.

EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY

Jednocześnie stajemy przed wyzwaniem umiejętnego

Dobra strategia powinna przekładać się na skuteczną

wykorzystania danych, które gromadzimy, tak aby nie były

komunikację. Na zajęciach spróbujemy znaleźć odpowiedź na

one tylko formalnym problemem, ale stały się realną dźwignią

pytanie: jakie czynniki wpływają na skuteczność komunikatu.

w budowie marki i naszego biznesu. Teoria mówi, że dzięki Data

Zaprezentowane zostaną wyniki badań skuteczności reklam

Mining możemy podnieść efektywność komunikacji nawet

w obszarach: lubienie reklam, świadomość reklam, znany

o 300%....W ramach mojego wykładu przeanalizujemy aktualne

nadawca, humor w reklamie, negatywne emocje w reklamie,

trendy, stosowane techniki oraz najciekawsze case study B2C

reklama porównawcza. Uczestnicy dowiedzą się, jak dopasować

oraz B2B.

poszczególne strategie do specyfiki sytuacji marki. Obecność na wykładzie nie zapewni jeszcze statuetki Effie, ale solidne

PR

podstawy ku temu, aby w tworzeniu strategii nie opierać się

Brand powoli przestaje być własnością firmy. Właścicielem marki

jedynie na intuicji, ale wykorzystywać również najnowszą wiedzę

staje się konsument. Rośnie w siłę komunikacja C2C (consumer

z dziedziny reklamy. Będziemy także poruszać temat oceny

to consumer). Na sposób myślenia konsumenta wpływać może

pomysłów kreatywnych w kontekście efektywności reklamy.

wiele osób. Co będą o nas mówić dziennikarze, liderzy opinii, decydenci? Jak będą nas opisywać potencjalni pracownicy, członkowie stowarzyszeń, naukowcy? Okazuje się, że żyjemy w świecie gdzie każdy interesariusz ma możliwość kształtowania naszej marki, modelowania percepcji jej cech. Ważnym narzędziem w rękach doświadczonych ekspertów komunikacji staje się zatem public relations, czyli sztuka efektywnego porozumiewania się z człowiekiem, wpływu na sposób jego myślenia i działania.

FAZA PREZENTACJI STRATEGII KOMUNIKACJI JAK NAPISAĆ I ZAPREZENTOWAĆ DOBRĄ STRATEGIĘ? A więc udało się – jest pomysł na to jak odnieść spektakularny sukces. Trzeba tylko zarazić naszym entuzjazmem tych, którzy mają za to wszystko zapłacić. Nie zapłacą jeżeli nie uwierzą. Nie uwierzą, jeżeli zamiast ciągu fascynujących przyczyn i skutków, poddani zostaną prezentacji długiej, nudnej i pozostawiającej

FAZA TWORZENIA KOMUNIKATU I OCENY

więcej pytań niż odpowiedzi. Podczas naszego krótkiego

EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKATU

spotkania porozmawiamy o tym co zrobić, aby fajnych pomysłów nie prezentować jak d*pa.

BRIEF KREATYWNY Brief marketingowy rozpoczyna proces działań marketingowych

ORGANIZACJA DOBREGO PRZETARGU

i komunikacyjnych. Brief kreatywny jest ostatnim dokumentem

Po co jest klientowi agencja ? Czy jest potrzebna ? Jeśli tak,

w procesie tworzenia komunikacji. Jest baza, na której powstaje

to jaka? I jak ją dobrać? Model teamu marketingowego vs

komunikacja marki, komentowana potem i oceniana przez

team agencyjny – kompetencje, wzajemne oczekiwania, role

odbiorców jako dobra lub zła. Dobry brief kreatywny to dobra

i stawiane cele.Jaką rolę pełni agencja - usługodawcy ?doradcy?

reklama, zaskakująca, nowatorska komunikacja. Na zajęciach

giełdy pomysłów? czy partnera biznesowego? Przelotna

„ brief kreatywny” dowiecie się państwo jak powstaje brief,

znajomość, związek czy małżeństwo – modele współpracy przy

jakie cechy musi posiadać by można było nazwać go dobrym.

pojedynczych projektach vs obsługa long - term w modelu

Po części teoretycznej przejdziemy do ćwiczeń - będziecie

klient / agencja, (nie sieciowa vs sieciowa współpraca). Jak

państwo tworzyli briefy, briefyy a potem przekładali je na działania

budować trwały, partnerski związek między agencją a klientem

komunikacyjne. Waszą pr pracę r oceniać będziecie Wy sami, strateg

– jak uczynić współpracę efektywną , przyjemną, a jednocześnie

i kreatywni, którzy przedee wszystkim są jego

„challengującą” dla obydwu stron? Sposoby oceny wzajemnej

odbiorcami.

współpracy –„evaluation and learning”. Modele wynagradzania agencji i wycena usług.


Efekty

Dzięki Szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu: ARCHITEKTURA MARKI: •

i kiedy warto którą wykorzystać?

Jak opisać architekturę portfela marek oraz skomentować na jej podstawie strategię portfelową danej firmy oraz

odwołać?

• Jak zaplanować proces wypracowywania architektury •

»

Z jakiego modelu teoretycznego warto skorzystać w danej sytuacji?

w rozumieniu odpowiedniego zdefiniowania środowiska •

decyzyjnego:

Do jakich dobrych praktyk w budowaniu marek FMCG, dóbr trwałych, usług i marek internetowych warto się

wysunąć tezy nt. specyfikacji danej kategorii? marki uwzględniający dobór adekwatnych narzędzi –

Jakie są możliwe strategie portfelowe i brandingowe

Jakimi kryteriami kierować się podejmując decyzję o rozszerzaniu marki bądź nie. Jakich błędów unikać?

Uwzględniającego przesłanki z poziomu strategii i celów biznesowych firmy; »

Uwzględniającego

BADANIA

szanse i ograniczenia

wynikające ze

Jak przekładać problem decyzyjny na problem

strategii

badawczy, a problem badawczy na metodologię? •

Jak przygotować zarys scenariusza badania

jakościowego i kwestionariusza badania ilościowego? •

Jak interpretować wyniki badań

i podejmować decyzję na ich podstawie. Jakie są podstawowe rodzaje badań, w jakich okolicznościach są przydatne, ich mocne i słabe strony? • Jakie są podstawowe rodzaje badań, w jakich okolicznościach są przydatne, ich mocne i słabe pozycjonowania oraz aktualnego wizerunku marki; »

strony? •

metodologii, próby badawczej, metod moderowania,

Uwzględniającego przesłanki

budowy scenariusza, stosowania technik ułatwiających,

wynikające z charakteru kategorii (ewentualnie: zdefiniowanie głównych dylematów oraz obszarów wymagających eksploracji). • •

Jak ustalić główne dylematy strategiczne w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek, rozszerzenia marku lub zmiany architektury marki?

interpretacji wyników. •

Jak określić możliwe i optymalne strategie w danej sytuacji?

Jak budować złożone procesy badawcze – dobór narzędzi i technik badawczych w przypadku projektów typu

Jak rozpoznać stosowane na rynku strategie portfelowe i brandingowe?

Podstawy badań jakościowych – sposoby doboru

concept lab, usage & attitudes itd? •

Jakie są zasady współpracy klient – dom badawczy – briefing domu badawczego, odbieranie wyników badań?

Jaka jest rola stratega w procesie badawczym - dobór badań stosownych do problemu decyzyjnego, miejsce badań w pracy strategicznej?


Efekty BRAND DESIGN:

EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKATU

REKLAMOWEGO:

Strategiczna i komunikacyjna rola brand designu w budowaniu marek.

Jak zdefiniować wymagania wobec agencji, która ma na

Jak dokonać analizy potencjału reklamy?

Jak merytorycznie wypowiadać się i dyskutować

celu odświeżenie / re-branding marki? •

Jakie są składowe design i relacje pomiędzy nimi?

Jak dokonywać konstruktywnej oceny konceptów

o efektywności danej kreacji? •

kreacji przedstawiać konkretne argumenty - odnosząc się

kreatywnych designu i dawać jasny „feedback” agencji

do wiedzy z metaanaliz i casów - wynikającej z dorobku

brand design? •

Jak dostrzec trendy w designie?

Jak przekłada się pozycjonowanie marki na brand design

Jak Przedstawiając swoje zdanie na temat efektywności

badawczego branży? •

Jakie czynniki komunikacyjne wpływają na efektywność reklamy?

i które elementy pozycjonowania mają największe znaczenie dla projektantów? • •

Jakie są podstawowe terminy związane z brand designem

INSIGHTY:

i rozumie ich wpływ na efekt końcowy?

znaleźć insighty?

Jak zaplanować proces projektowy odświeżania lub rebrandingu marki?

Jak zaplanować małe lub większe badania, które pomogą

Jak skutecznie przeszukać w poszukiwaniu insightów już posiadane badania?

Co jest najbardziej czasochłonne, kosztowne i ryzykowane w procesie tworzenia nowej identyfikacji wizualnej lub re-brandingu marki?

Jak przygotować brief dla agencji brand design?

Jakie są kryteria konstruktywnej oceny konceptów kreatywnych designu?

Co to jest i z czego składa się brand book

Jakie są zasady współpracy z agencją brand design?

CSR •

Jakie są podstawowe kwestie odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) i jak odnieść je do trendów konsumenckich?

Jaka jest współzależność między zaangażowaniem firm w kwestie społeczne i środowiskowe a poprawą innowacyjności w firmie?

Jak rozumieć CSR i innowacyjność – czym jest i co wnosi

d życia, do ż i bi biznesu?? •

wykorzystywane w branży, dla której

Jak budować wzrostt firmy w oparciu o CSR i innowacyjność?

Jak zidentyfikować insighty planuje kampanię?

Jak znaleźć samodzielnie insighty?

Jak sformułować znalezione insighty w formie użytecznej dla dalszych etapów procesu strategicznego?


Efekty •

Jak pojawiła się koncepcje consumer insight i co zmieniła

PRZETARGI

w marketingu?

Jak ocenić szanse agencji w przetargu?

Jak użyć insightu do tworzenia strategii?

Jak ocenić zakres prac na przetargu i niezbędnych zasobów?

Gdzie szukać insightów w badaniach i bez badań?

Jak ocenić jakie elementy oferty są najważniejsze?

Jak przydzielić role?

Jak określić timeline procesu?

Jak administrować procesem i przepływem komunikacji?

Jakie są kluczowe role w procesie przetargowym?

Jakie są kluczowe fazy procesu przetargowego?

Jakich zasad trzymać się w prezentacji przetargowej?

Jakimi elementami wygrywa się przetarg?

Jakie są drobne kwestie o których możemy zapomnieć?

INTERNET: •

Jak stworzyć ekosystem digital dla marki, obejmujący odpowiednie obszary cyfrowego świata?

Jak dobrać właściwe narzędzia do realizacji określonych celów komunikacyjnych?

Jak zbudować model komunikacji oparty na zaangażowaniu?

Jak zmierzyć efektywność prowadzonych działań?

Jak zaplanować obecność marki w Internecie?

Jaka jest różnica pomiędzy komunikacją PUSH i PULL,

Jak wyjść mentalnie poza opłotki marketingowe?

właściwą do prowadzenia działań w Sieci?

Jak uwzględniać czynniki kulturowe w analizie motywacji

Jakie są schematy postępowania użytkowników?

Jakie są zasady angażowania konsumentów w komunikację

MARKETING KULTUROWY:

konsumentów? •

i analizowaniu pozycji swojej marki?

marki? •

Jak wykorzystać nowe narzędzia w planowaniu

Jakie są oczekiwania konsumenta (a raczej jego podejście) oraz jak określić jego oczekiwania? •

Jakie są aktualne trendy oraz narzędzia? •

Jakie są scenariusze rozwoju cyfrowego medium?

E-COMMERCE: •

Jakie znaczenie ma kanał e-commere w procesie tworzenia strategii marki?

Co to jest social commerce, f-commerce, e-merchandisingu?

Jakie znaczenie ma ekspozycja produktów w sklepie internetowym na procesy decyzyjne i zakupowe konsumentów?

PLANOWANIE KOMUNIKACJI W MEDIACH (INTEGRACJA OFF I ONLINE): • •

MARKETING BEZPOŚREDNI •

Jak rozpoznać techniki marketingu bezpośredniego i dobrać strategię do celu?

Jak umiejscowić wybrane wartości marki w planowanych

• • • •

działaniach? •

Jak przemyślane procesy budowy baz danych prowadzą do rozbudowy zasięgu działań i zwiększenia ich efektywności?

• •

Jak dokonywać planowania i zakupu mediów? Jakie znaczenie mają dane ilościowe opisujące intensywność kampanii? Jakie są pomysły komunikacyjne? Jak rozróżniać media paid owned earned? Jak współpracować w grupie? Jak umiejętnie zadać pytania- dociekliwość ieekliwość względem tematu w warunkach grupy? Jak prezentować własną opinię? Jak umiejętnie prezentować swoją propozycję, pomysł?


Efekty

PLANOWANIE KOMUNIKACJI W MEDIACH

Posiadać wiedzę odnośnie dostępnych na rynku (często darmowych)

CYFROWYCH:

narzędzi

służących

do

raportowania,

analizowania i optymalizacji działań w różnych kanałach

Specyfika mediów PAID, OWNED, EARNED.

Podstawowe wskaźniki mediowe dotyczące mediów

komunikacji

cyfrowych. •

Jak rozróżniać modele emisji i zakupu powierzchni

BRIEF

reklamowej w Internecie.

Jak ocenić jakość briefu marketingowego, poprowadzić

Podstawowe formaty reklamowe.

Monitoring i adserving kampanii internetowych.

Jak przygotować zarys briefu marketingowego.

Jak rozumieć pojęcia takie jak SEO PR, Buzz Monitoring,

Jak ocenić jakość briefu kreatywnego

Social Media Policy, Content Seeding, User Generated

Stworzyć brief kreatywny .

Content, Croudsourcing, Social CRM, Performance

Jak zbriefować kreację

Marketing, Augmented Reality, QR codes, Rich Media.

Jak ocenić jakość stworzonego przez siebie briefu

• • •

spotkanie debriefingowe.

Jak sporządzić analizę konsumpcji internetu w grupie celowej

kreatywnego

przy wykorzystaniu badania Megapanel Gemius/ PBI

Zasady i proces tworzenia briefu marketingowego

Jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do oceny efektywności

Zasady i proces tworzenia briefu kreatywnego

kosztowej danego media planu.

Jaki jest cel powstawania briefu marketingowego i briefu

Jak dokonać oceny które kanały i narzędzia pomogą mu zrealizować postawione cele oraz wie jakich wskaźników

kreatywnego •

użyć do ewaluacji przeprowadzonych działań •

Jaka jest różnica między briefem marketingowym a briefem kreatywnym

Efekty kształcenia w postaci wiedzy - „W wyniku zaliczenia kursu słuchacz powinien...

Rozumieć specyfikę mediów PAID, OWNED, EARNED

Cechy dobrego briefu marketingowego i briefu kreatywnego

Posiadać wiedzę dot. dostępnych na rynku badań

Czym się różni dobry brief marketingowy/kreatywny od

konsumpcji internetu •

złego

Znać podstawowe wskaźniki mediowe dotyczące mediów

cyfrowych •

Znać podstawowe formaty reklamowe

Posiadać

wiedzę

dotyczącą

dostępnych

sposobów

Dlaczego brief kreatywny powinien być krótki i zwięzły

Dlaczego brief marketingowy i kreatywny powinien być

targetowania przekazu reklamowego Rozumieć zagadnienie monitoringu i adservingu kampanii internetowych • Posiadać wiedzę odnośnie specyfiki kluczowych kanałów komunikacji (display,, social media, mobile, search, gaming) •

Jaka jest rola stratega w procesie tworzenia briefu kreatywnego

stratega w procesie odbierania briefu

marketingowego

Rozróżniać modele emisji i zakupu powierzchni reklamowej w internecie,

Jaka jest rola

Rozumieć pojęcia ta a jak (SEO PR, Buzz Monitoring, Social takie Media Policy, Content Contee Seeding, User Generated Content, Croudsourcing, Social So o CRM, Performance Marketing, Augmented Reality y QR codes, Rich Media) Reality,

klarowny, spójny i jednomyślny (single minded)

PR •

Rola PR-u, jego specyfika i miejsce w strategii firmy.

Główne cele działań public relations w firmie.

W jaki sposób public relations może wspierać budowanie marki na rynku?

Jakich błędów nie popełniać w umieszczeniu komórki PR w wewnętrznych strukturach firmy?

Czego oczekiwać od agencji PR, a czego od osób będących in house?


Zajęcia, ile, kiedy…

Kwestie organizacyjne:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki i soboty w godz. 9:00-17:00

8 godzin dydaktycznych dziennie z godzinną przerwą obiadową.

Naszym uczestnikom zapewniamy: • Materiały dydaktyczne • Pomoce naukowe • Przerwę śniadaniową (kawa, herbata, napoje, ciastka) • Przerwę lunchową (kanapki, świeże owoce, warzywa)


Wykładowcy

W gronie naszych wykładowców znajdują się jedynie najbardziej doświadczeni i cenieni praktycy branży: JACEK BARANKIEWICZ Prezes Saski Business Consulting - firmy doradztwa marketingowego i operacyjnego. Założyciel i od 1995r. Prezes Zarządu Firmy DataContact (poprzednio Axel Springer Kontakt, wcześniej Kontakt Telemarketing) pierwszego w Polsce centrum zewnętrznych usług Contact Center.  Od 2002 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, odpowiedzialny za strategię rozwoju Stowarzyszenia i kontakty międzynarodowe. Reprezentuje SMB w Europejskiej Federacji Organizacji Marketingu Bezpośredniego i Interaktywnego FEDMA, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Europejskiej Konfederacji Organizacji Contact Center Pracodawcó (ECCCO). Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach nad prawem o ochronie danych osobowych, na poziomie krajowym i europejskim.

KRZYSZTOF BELING Senior Brand Manager marki FRUGO, FoodCare W strukturach firmy FoodCare odpowiada za relaunch FRUGO, najpopularniejszej marki napojów owocowych w Polsce. Krzysztof Beling jest odpowiedzialny za tworzenie i implementację strategii marketingowych, prowadzenie analiz rynku, badań konsumenckich, zarządzanie budżetem oraz przygotowywanie i wdrażanie komunikacji 360°. Zanim rozpoczął pracę w FoodCare, przez 6 lat był związany z firmą Chemia Lublin S.A. (Grupa Kapitałowa PPG Deco Polska), gdzie wyspecjalizował się w  obszarze trade marketingu, a następnie zarządzał Działem Marketingu. W swojej karierze zawodowej był o odpowiedzialny także za budowanie i umacnianie wizerunku marki Serenada, pierwszej polskiej marki w kategorii serów żółtych śniadaniowych. Jego zainteresowania zawodowe kkoncentrują się na efektywnym wykorzystaniu nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki social media.

JACEK BIELARZ Senior Brand Manager, Grupa Maspex Absolwent Zarządzania i Marketingu Krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Avans University of Applied Sciences (Holandia) oraz kilkumiesięcznych stypendiów w Durham University, a także London School of Marketing (Wielka Brytania). Od 2005 związany z Brand Managementem oraz consultingiem strategicznym. W portfelu marek którymi zarządzał znajdują się przede wszystkim produkty dwóch firm, z którymi jest mocno związany – Hit, Krakuski (Bahlsen AG) oraz Tymbark, Caprio, Next (Maspex Wadowice). Obecnie kieruje kilkuosobowym zespołem marketingowym w firmie Maspex, Maspe odpowiadającym za w/w marki.


Wykładowcy

KAROLINA BORKOWSKA Partner Zarządzający, Public Dialog Specjalizuje się w PR produktowym i media relations. Bogate doświadczenie w budowaniu relacji z mediami i rozumieniu ich potrzeb, zawdzięcza pracy w TVP przy programie informacyjnym Panorama oraz w porannym programie „Pytanie na śniadanie”. Prowadziła także szkolenia w zakresie wystąpień publicznych. Swoje doświadczenie zdobywała pracując GG Network S.A. – największej polskiej spółce oferującej n nowoczesne rozwiązania komunikacyjne, telekomunikacyjne, projekty medialne oraz społecznościowe. Opracowała i wdrożyła ogólnopolską kampanię Policja z Gadu – Gadu „Stop przemocy w szkołach”. Następnie doświadczenie w obszarze komunikacji zdobywała w agencji Primoloko pracując m.in. dla firm z branży IT i elektroniki. Przez trzy lata związana z agencja Multi Communications, gdzie pracowała dla takich klientów jak: ASUS, Belkin, Unity Line, Wyborowa S.A.

PAWEŁ BYLICKI Parter Zarządzający, Public Dialog Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji Marketing Polityczny i Public Relations Specjalizuje się w PR korporacyjnym, komunikacji wewnętrznej oraz pozycjonowania firm na rynku. Autor publikacji eksperckich na temat komunikacji korporacyjnej i zagadnień związanych z budowaniem marek. Prowadził szkolenia w zakresie zasad współpracy z mediami i wystąpień publicznych. publicznych Przez 4 lata pracował praco w agencji Glaubicz Garwolińska Consultants tworząc i realizując strategie komunikacyjne dla największych polskich spółek i międzynarodowych korporacji z branży komunikacyj energetycznej, IT, automatyki oraz chemicznej

MAGDALENA DOBROWOLSKA-SAGAN Strateg, Coach, Trener. Współwłaścicielka Prowokacji Strategicznych, formacji strategicznotrenerskiej zajmującej się pobudzaniem strategicznej wyobraźni. Pomaga odnajdywać zaraźliwe samorozprzestrzeniające się idee i budować dialogowalne strategie. Fanka wprowadzania technik kreatywnego myślenia w biznesie - współautorka metody pracy warsztatowej „prowokacji strategicznych” opartej na wyzwalaniu potencjału grupy do myślenia „na opak”. Fascynuje ją hybrydowy świat  zjednoczonego off & onlinu i procesy  dostosowywanie się organizacji i ludzi do tego nowego no sposobu myślenia. Jako coach i trener zajmuje się wspieraniem zmiany, uruchamianiem p pokładów własnej kreatywności. Prowadzi programy rozwojowe wojowe j dla firm. Współzałożycielka i wykładowca studiów podyplomowych Psychologia Reklamy e eklamy na Uniwersytecie Warszawskim, wieloletni wykładowca w Szkole Strategii Marki SAR, wykładowca PTBRiO.  Pracowała międzyy innymi dla takich marek jak: Bobovita, RWE Stoen, Getinbank, Renault, Nestle Winiary, Nestle Ice Cream, Renault, HP, Sanofi Aventis


Wykładowcy TOMASZ FOCHTMAN Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii w domu mediowym MEC. Absolwent Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej. Od 2001 roku pracuje w domu mediowym MEC. Zaczynając jako media planner miał okazję empirycznego zapoznania się z planowaniem komunikacji na wszelkich szczeblach. Obecnie zajmuje się między innymi strategią komunikacji dla obecnych jak i potencjalnych klientów agencji, oraz rozwojem produktu strategicznego agencji. Współpracuje z wieloma wiodącymi reklamodawcami takimi jak Orange, NIVEA, Nestle etc. Współautor strategii komunikacji, pomysłów nagradzanych w konkursach takich jak Effie, Media Trendy, Global Ideas.

PAWEŁ GALA Managing Partner MEC Od ponad 12 lat związany z branżą reklamową i od tego samego czasu z MEC. Wkrótce po dołączeniu do zespołu agencji został zaangażowany w działania komórki nowobiznesowej. Od 2006 roku jest odpowiedzialny za nowy biznes w MEC. W 2008 został członkiem grona zarządzającego agencją, w którym powierzono mu dodatkowo odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi pod kątem rozwoju i szkoleń oraz PR MEC. Zaangażowany w kształtowanie polityki nowobiznesowej MEC w regionie CEE. Członek Komitetu Organizacyjnego Media Trendyw latach 2009-2011, juror Effie 2011 i 2012. W ciągu ostatnich 6 lat wziął udział w około 360 przetargach.

AGNIESZKA HRYNIEWICZ-BIENIEK Industry Leader Multi-sector w Google Ukończyła zarządzanie i podyplomowe studium PR w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Z marketingiem związana od kilkunastu lat. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych koncernach takich jak: Johnson&Johnson, Walt Disney czy Deutsche Telekom. Od ponad 4 lat w Google, gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem doradców klienta. Do jej zadań należy planowanie strategii długoterminowego rozwoju firmy i zarządzanie strategiami sprzedaży.

MIKOŁAJ JANICKI Prezes, Pro Duct By Buniness Friends Sp. z o.o. Związany z marketingiem bezpośrednim od 1994r. Absolwent UW i podyplomowych studiów MBA. Od 2001 roku zaangażowany w rozwój Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Prezes Pro Duct By business Friends sp z o.o. od 1998r. Głęboko przekonany o sile bezpośredniej komunikacji, personalizacji i wartości projektów budujących relacje. Mocno zaangażowany w tworzenie projektów na pograniczu informatyki, sprzedaży i marketingu. Zwolennik gromadzenia danych w odpowiednich bazach oraz ich wnikliwej analizy.  


Wykładowcy

ALEKSANDRA JURKIEWICZ Strategy Director w DDB Warszawa. Wczesniej Deputy Strategic Director w agencji Publicis. Z zamiłowania obserwator, z wykształcenia psycholog (UW) oraz absolwentka Chartered Institute of Marketing (Professional Diploma in Marketing). Wykładała na studiach podyplomowych „Psychologia reklamy” na Uniwersytecie Warszawskim. W chwili obecnej odpowiada za budowanie strategii komunikacji m.in dla Kompanii Piwowarskiej, McDonald’s, Philips czy PKO BP. Współpracowała z takimi klientami, jak Renault Polska, Coca-Cola Poland Services, Grupa L’Oreal Polska, Hewlett Packard, Nestle Polska

RADOSŁAW KACZMAREK Strategy Manager w agencji Ars Thanea. Wcześniej pracował jako Strategic Planner w Firefly Creation, Interactive Solutions i Saatchi & Saatchi Digital. Od kilku lat związany z marketingiem interaktywnym . W trakcie swojej kariery pracował dla takich klientów jak: Procter & Gamble, Era, Heyah, Unilever, Orange, Nestle, Nutricia, Bank BPH, VW Bank. Pasjonat technologii mobilnych oraz gier video. Absolwent psychologii. Doktorant na wydziale zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie zajmuje się problematyką wykorzystania gier video w marketingu.

MICHAŁ KOCIANKOWSKI Kierownik Pracowni Badań i Rozwiązań, Synergion. Badacz rynku i strategii komunikacji. Popularyzator badań rynku i marketingu strategicznego. Z badaniami rynku i strategią związany od niemal 20 lat, najpierw jako moderator i analityk badań jakościowych, później twórca narzędzi i produktów badawczych łączących techniki ilościowe i jakościowe. Prowadził pierwszy w Polsce dział Research Consulting w firmie badawczej (Grupa IQS), specjalizujący się w projektowaniu procesów badawczych i doradztwie strategicznym. W  latach 2008-2010 dyrektor działu strategii oraz BAV Consulting w Young&Rubicam Warsaw. Od blisko trzech lat jest kierownikiem własnej pracowni badań i rozwiązań strategicznych, specjalizującej się w prowadzeniu procesów badawczych i koncepcyjnych kluczowych dla strategii firm i marek. Od 2002 roku członek PTBRiO. Od 2006 roku prowadzi zajęcia z badań rynku na kilku kierunkach studiów podyplomowych na SGH. Od 2007 roku trener PTBRiO, obecnie szef Rady Programowej Szkoły Badań Rynku PTBRiO oraz trener PTBRiO. Przewodniczący Rady Programowej XIII Kongresu Badań Rynku i Opinii, juror konkursu Superbrands. Członek Zarządu PTBRiO w latach 2008-2012, przewodniczący komisji jury w konkursie EFFIE 2009. Wcześniej niej iej także trener w Szkole Mistrzów Reklamy oraz Akademii Komunikacji Marketingowej przy SAR.


Wykładowcy RAFAŁ KOŁODZIEJ Współwłaściciel i współzałożyciel, GreenHat GreenHat specjalizuje się w odświeżaniu strategii biznesowych firm, wdrażaniu otwartych modeli biznesowych, wykorzystując metody ko- kreacji. W ostatnich latach z tych usług korzystali m.in. Allegro, telewizja n, Amica, YES, West, Meble VOX, Składy VOX, Sodexo, Endo, Wema, SWPS, Selena, Polpharma. GreenHat realizował także projekty innowacyjne dla Żabka Polska, Good Food, Nickel Development, Pani Teresa Medica, PPNT. Rafał Kołodziej wcześniej przez lata zarządzał Działem Strategii w TEQUILA\POLSKA, by później w ramach TBWA \POLSKA prowadzić \CONNECT - firmę konsultingową sp specjalizującą się w planowaniu zintegrowanej komunikacji. Prowadzi kurs strategii biznesowych w ra ramach studiów podyplomowych Design Management, Zarządzania Innowacją oraz Psychologii w Biznesie w WSNHiD oraz SWPS. Prelegent wielu konferencji w zakresie innowacji. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat strategii i komunikacji, w tym artykułu w HBR Polska nominowanego do nagrody Artykuł Pięciolecia. Prowadzi bloga biznesowego na temat nowych koncepcji biznesowych. Mentor w projektach start-up’owych.

ANNA KOSZUR Brand Consulting Director, BNA Jest jednym z pionierów doradztwa marketingowego w Polsce. Związana z grupą DDB od 1993 roku. Pracowała w dziale client service, a następnie tworzyła dział brand consulting, była też członkiem Zarządu agencji DDB Warszawa. Od 2004 r. tworzyła i zarządzała Corporate Profiles Consulting – firmą zajmującą się doradztwem strategicznym. Od stycznia 2012 w BNA zajmuje się projektami związanymi z tworzeniem i pozycjonowaniem marek a także projektami na styku strategii marki i designu. Członek jury polskiej polsk edycji Effie. Wykładowca SSM SAR. Prowadzi też międzynarodowe szkolenia w ramach sieci DDB. DD Pracowała m.in. dla: Kredyt Bank, TUiR Warta, Link 4, Skoda, Polbank EFG, BPH GE Capital Group, ING Bank Śląski, Lisner, Totalizator Sportowy (Lotto), Bertelsmann Media, Nestle Polska, Dulux, E&Y, Żywiec Zdrój, Lotos, Leroy Merlin, Żywiec Heineken (Żywiec), Heineken Russia, Telekomunikacja Polska.

AGNIESZKA KWAŚNIEWSKA Managing Partner Saatchi & Saatchi Think Tank Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 10 lat w branży doradztwa marketingowego. Rozpoczynała jako strategic planner w Saatchi & Saatchi. Później jako Strategic Team Director związana z firmą brand consultingowa Corporate Profiles Consulting (Grupa DDB). Od września 2009 kieruje Saatchi & Saatchi Think Tank. Od lutego 2011 Managing Partner Saatchi & Saatchi Think Tank. Specjalizacja: projekty z zakresu strategii marek na różnych etapach ich życia (launch, repozycjonowanie, programy naprawcze) oraz strategie implementacji, nie tylko w zakresie repozycjonow komunikacji ale we wszystkich punktach styku z konsumentem. Szczególnie bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii w kategoriach: FMCG, usługi finansowe i telekomunikacyjne, marki społeczne i inicjatywy o charakterze non-profit. farmaceutyczne oraz projekty pro oj Pracowała m.in. dla takich taa klientów jak: Deutsche Bank, Bank BPH, Millennium Bank, BNP Paribas, Lotos, Merck, Novartis, Wedel, Bahlsen, Kruszwica, Mastercook, Microsoft, LPP, Atlantic.


Wykładowcy

ARKADIUSZ ŁOŚ Brand Consulting & CI Director w Dragon Rouge W Dragon Rouge odpowiada za kompleksowe projekty tworzenia, repozycjonowania i rebrandingu marek. Dba o to by strategia marki znajdowała właściwe odzwierciedlenie w designie. Wcześniej pracował w spółkach z Grupy DDB, początkowo w agencji interaktywnej Tribal DDB, później w agencji reklamowej DDB Warszawa jako strateg. Od 2004 roku współtworzył Corporate Profiles Consulting, agencję marketingu strategicznego, gdzie ostatnio pracował jako szef jednego z   zespołów konsultantów.Pracował m.in. dla, Eurobanku, Orange, Warty, Leroy Merlin, Providenta, Grupy Żywiec, Sygnity, O Onetu. Wykłada na studiach podyplomowych z zarządzania marketingowego na Uniwersytecie w Ło Łodzi, w Szkole Brand Design przy SAR oraz licznych konferencjach. Autor artykułów do prasy branżowej i biznesowej.

PIOTR ŁUKASIEWICZ Brand Planning Director, Obsidian Doktor socjologii, prowadził badania stylu życia, obecnie rozwija analizy i doradztwo w oparciu o narzędzia marketingu kulturowego, m.in. trendy społeczno-kulturowe. Wcześniej przez 14 lat kierował działem strategii w agencji McCann Erickson. Pracował m.in.dla takich marek i firm jak Ambra, Bank BGŻ, Herbapol, Kross, LOT, MasterCard, nazwa.pl, PKO BP, Plus, PZU, Sanofi Aventis, US Pharmacia, Zdrovit, Grupa Żywiec. Realizował projekty doradcze dla instytucji publicznych, takich jak m.in. Instytut Adama Mickiewicza, Urząd Miasta st. Warszawa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Szef Służby Cywilnej. W Szkole Strategii Marki od pierwszego rocznika; prowadził też zajęcia w Collegiu Collegium Civitas, Akademii Koźmińskiego, Podyplomowym Studium Badań Społecznych i Rynkowych przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

KATARZYNA MASEWICZ Właściciel, Brand Factory Z wykształcenia psycholog (specjalizacja psychologia kliniczna dorosłego), od 20 lat związana z reklamą: przez 13 lat zarządzała działem strategii w Leo Burnett Warszawa, następnie była Brand Planning Dyrektorem w McCann Ericsson Worldwide Group, Dyrektorem Strategicznym w agencji JWT. Od kilku lat jest właścicielem firmy Brand Factory i jako doradca strategiczny współpracowała między innymi z takimi agencjami jak: Leo Burnett Warszawa, Ogilvy Brand Consulting, Bardzo czy EP Creatives. W swojej długoletniej karierze pracowała dla takich klientów: P&G, Nestle, Nestle Waters, Unilever, Unilever Orange, MK Cafe, Kellogg’s, Kraft Jacobs, Żywiec, Herbapol, Novartis, Plus, IKEA, Fiat, Millennium, Commercial C Union, LOT, PZU, Stowarzyszenie Integracja. Członek Jury konkursu efektywności f k reklamy EFFIE oraz członek Jury konkursu poświęconego o innowacji w mediach i planowaniu mediów Media Trendy.


Wykładowcy

PAWEŁ NIZIŃSKI CEO, GoodBrand CEE Dyrektor generalny GoodBrand & Company na Europę Środkową i Wschodnią, pracuje w oddziale warszawskim GoodBrand Idea (UK) – firmy zajmującej się doradztwem z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR), oraz tworzeniem ekologicznych marek na poziomie globalnym oraz lokalnym. Firma prowadzi pionierskie badania strategiczne nad zjawiskiem CSR oraz kapitałem społecznym marek (obecnie na 8 rynkach europejskich). Wcześniej przez 17 pracował w branży reklamowej, tworząc liczne kampanie reklamowe i społeczne. Naczelny Dyrekto Dyrektor Kreatywny w Young and Rubicam Brands (1999-2007), Współwłaściciel firmy Upstairs, Dyrektor Kreatywny EURO RSCG.  Wykładowca na wielu uczelniach, członek jury licznych konkursów (Kreatura, Złote Orły, Crackfilm, Effie, Golden Drum – Portoroz, Złote Formaty, Globe Award). Założyciel City Innovation Institute – regionalnego “think tanku” z dziedziny marketingu, opracowującego strategiczne produkty do rozwoju zrównoważonych marek regionalnych i miejskich. Założyciel i wydawca CR Navigator – projektu multimedialnego i kwartalnika o tematyce dotyczącej pomysłów na ekologiczne rozwiązania biznesowe oraz związane ze stylem życia.

ADAM NOWAKOWSKI Strateg warszawskiej agencji Leo Burnett. Związany z reklamą od 12 lat. Współodpowiedzialny za działania na rzecz marek takich jak Orange, PZU, Axa, Fiat i Heineken. Dawniej w BBDO Warszawa (Snickers, Orbit, Lay’s, Bayer). Absolwent Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

MICHAŁ OWCZAREK Creative + Strategy Director, Digital One Michał w swojej pracy łączy kreatywną energię z racjonalnym podejściem strategicznym, tworząc rozwiązania wykorzystujące potencjał interaktywnych mediów. Od ponad 10 lat zdobywa doświadczenie, pracując dla wymagających klientów t.j.: PepsiCo. (Pepsi, 7up, Mirinda, Gatorade, Górska Natura), Estee Lauder Companies (Clinique, Estee Lauder), Orange, Storck, Mercedes-Benz, Axa, Hasbro, Procter & Gamble, Lipton Ice Tea, Sharp czy Komp Kompania Piwowarska. Swoją praktyką dzieli się również jako juror zarówno w międzynarodowych (Cristal Festival) jak i w polskich konkursach reklamy (KTR). Studiował obydwie półkule mózgu, lewą na kierunku Zarząd Zarządzanie i Marketing, prawą zaś w Katedrze Grafiki. Uważa, że w interaktywnym świecie kluczem do sukcesu jest odpowiednie połączenie dwóch obszarów: logiki i emocji. Przekłada się ono na projekty angażujące konsumentów w świat marki i przynoszące w efekcie wymierne rezultaty.


Wykładowcy

MAŁGORZATA POŁAWSKA New Product Development Manager, MillwardBrown SMG/ KRC Socjolog i badacz rynku, absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, związana z firmą badawczą MillwardBrown SMG/KRC od 1995 roku. W latach 1995 – 2000 samodzielny badacz oraz manager dużych projektów badawczych, specjalizująca się zarówno w technikach jakościowych jak i w prowadzeniu całościowych programów badawczych. Brała udział w licznych projektach segmentacyjnych, wizerunkowych, projektowaniu oraz prowadzeniu badań trackingowych. Od 20 2001 - kierownik Działu Metodologii Badań, od 2007 pełni także funkcję New Business Development Man Managera. Od 2010 do chwili obecnej – jako New Product Development Manager - odpowiada za opracowanie i wprowadzenie zestawu nowatorskich technik projekcyjnych we wszystkich europejskich biurach firmy Millward Brown.

TOMASZ RZEPNIEWSKI Interaction Director, MEC Od 2005 roku szef MEC Interaction stanowiącej interaktywną komórkę domu mediowego MEC. Zajmuje się opracowywaniem strategii obecności marek w mediach interaktywnych. Współpracuje z klientami takimi jak Orange, Nestle, VISA, Mercedes-Benz, Nivea jako doradca w zakresie planowania komunikacji marketingowej. Prelegent wielu prestiżowych konferencji i warsztatów (IMM, E-Marketing Realny, 2k9, Forum IAB, wykłady na POU i UW). Autor szeregu artykułów branżowych. Juror konkursu reklamowego MixxAwards, Media Trendy Tre oraz EFFIE. Zrealizowane przez prze jego zespół kampanie nagradzano w wielu konkursach reklamowych: Golden Arrow, MIXX Awards, EFFIE, Media Trendy, Kreatura. W 2009 roku MEC Interaction zostało wybrane Agencją Roku w prestiżowym konkursie MIXX Awards organizowanym przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska a w roku bieżącym na Gali Golden Arrow organizowanej przez wydawnictwo VFP Communications i Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego nagrodzone tytułem Sieciowej Interaktywnej Agencji Roku. Od blisko 10 lat związany z branżą interaktywną. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w departamencie internetowym CR Media Consulting jako Interactive Media Planner oraz Account Manager.

BARTŁOMIEJ SERAFIŃSKI Założyciel Touch Ideas. Jest jednym z najbardziej doświadczonych strategów marketingowych w Polsce, od kilkunastu lat doradza zarządom polskich i międzynarodowych firm. Ekspert w zakresie tworzenia innowacji w oparciu o proces Design Thinking, autor strategii w kampaniach wielokrotnie nagradzanych za skuteczność.


Wykładowcy

GRAŻYNA SKARŻYŃSKA Dyrektor Zarządzający i Partner, Albert Lumberjacker Od 2008 roku Dyrektor Zarządzający i Partner w agencji reklamowej Albert Lumberjacker. Wcześniej przez 8 lat w Dziale Strategii BBDO Warszawa na stanowiskach Planera, a następnie Dyrektora Działu Strategii. Odpowiedzialna za strategię dla marek: P&G, Bayer, GE Money Bank, Multibank, Wrigley Poland, MARS, Generali.Pierwsze doświadczenia zdobywała po stronie klienta w działach marketingu Pepsico Poland (wchodzące wówczas na polski rynek marki KFC i Pizza Hut) i Kama Foods. Obecnie współtworzy agencję Albert Lumberjacker, gdzie oprócz zarządzania firmą zajmuje się konsultingiem z zakresu tworzenia i rozwoju marek oraz współtworzy strategię i kreację dla klientów agencji. W obecnej pracy za najbardziej fascynujące uważa fakt, że doświadczenia, które zdobyła pracując dla globalnych brandów, teraz może wykorzystać przy tworzeniu silnych polskich marek.Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w  Warszawie. Juror w konkursie Young Media Lions oraz Ad Venture (EACA).

MAREK STANISZEWSKI Prezes Zarządu Fundacji Homo Inquietus W branży komunikacji marketingowej od 1996 roku. Przez te lata zajmował się planowaniem strategicznym początkowo jako strategic planner, a następnie strategic director w agencjach Gruppa 66 Ogilv i Euro RSCG, a następnie członek zarządu ds. strategii i viceprezes agencji Young & Rubicam. Prowadził zajęcia z zarządzania, marketingu i reklamy w projektach szkoleniowych m. in. dla: Harvard Business Review Polska, Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społ. im. J. Giedroycia, Szkoły Reklamy. Autor książek: „Atlas strategiczny” „Strategiczny podstęp”, współautor „Portretu Mistrzów R klienta“. Prezes fun fundacji Homo Inquietus.

MAŁGORZATA OLKOWICZ Project Director, Multi Event Z branżą szeroko rozumianych eventów związana od 13 lat. Prowadziła projekty między innymi dla klientów z sektora elektroniki i AGD (Philips Polska, Fujitsu, Toshiba), informatyki (Microsoft, IBM), motoryzacji (Nissan Polska, GM Poland, Volvo Auto Polska, Mercedes-Benz), farmakologii (Janssen Cilag). W Multi Event Sp z o.o. od września 2007 roku na stanowisku project directora. Wcześniej account manager w Agencji „3,14” i senior kee account manager w Agencji Zoom. Prywatnie – mężatka mężat z 26 letnim stażem i mama trójki dzieci


Wykładowcy

TOMASZ BARTNIK Partner, Butik Koncepcyjny One Eleven Strateg marketingowy od kilkunastu lat. Wcześniej piastował stanowisko Chief Strategic Officer’a i Vice Prezesa Grupy Saatchi & Saatchi w Polsce. Był jednocześnie członkiem międzynarodowego boardu odpowiedzialnego za nadzorowanie zespołów strategicznych w regionie EMEA. Wcześniej pełnił również funkcje Partnera w Corporate Profiles Consulting, stratega w Stratosferze, tworzył i współzarządzał działami strategii agencji reklamowych Saatchi & Saatchi oraz PZL. Prowadzi szkolenia, s warsztaty i zajęcia akademickie. Wielokrotny juror w konkursach branżowych. Interesują go stra strategie marek w kategoriach wysoce konkurencyjnych, strategie portfelowe i   nowocze nowoczesne metody planowania komunikacji reklamowej i budowania całościowego doświadczenia konsumenckiego. Z natury niepokorny, ale twierdzi, że się stara.

PIOTR CHĘCIELEWSKI Wiceprezes ds. Marketingu, Carlsberg Polska Sp. z o.o. Grupa Carlsberg zjednoczyła w Polsce pod swoimi skrzydłami kilka browarów. Największe marki w obecnym portfelu firmy to Okocim, Harnaś, Kasztelan i oczywiście Carlsberg. Obecnie posiada ok. 18 % udziałów w rynku piwa w Polsce. W latach 1993 – 2007 w firmie Mars ( Masterfoods Polska ) w Marketingu i Sprzedaży, w Polsce i w europejskich strukturach regionalnych. Firma Mars jest liderem w segmencie pożywienia dla psów i kotów w Polsce, oraz w segmencie batonów i wafli czekoladowych. cze W portfelu firmy znajdują się m.in. Pedigree, Whiskas, Snickers, Mars, Twix, M&M’s. Członek założyciel Stowarzyszenia „Marketing 4 Business” Członek Jury Effie i Golden Arrow. Wielokrotny sędzia przy Komisji Etyki Reklamy.

WOJCIECH PRONOBIS Dyrektor ds. Marketingu, Prudential Polska Pierwsze projekty realizował w branży FMCG w firmach Kraft Jacobs Suchard Polska i Tetley Polska. Potem w branży telekomunikacyjnej rozwijał marki POP i Idea, a w 2005 roku był jednym z liderów rebrandingu Idei na Orange, który spowodował osiągnięcie przez firmę pozycji lidera na rynku. Przez kolejne kilkanaście miesięcy zarządzał teamem komunikacji i mediów w Grupie tp tworząc wiele kampanii dla Orange, Neostrady i tp. Od 2008 do 2011 jako Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu w Grupie PZU zainicjował proces zmian dla marki PZU, których kulminacją ją był y rebranding g marki w maju 2012. Obecnie związany z Prudential – nową marką na rynku ubezpieczeń i ieczeń na życie. W czasie zdobył kilkakrotnie nagrody EFFIE, nominacje na festiwalu w Cannes i Portoroż oraz swojej kariery zdo tytuł Dyrektora Dyre Marketingu Roku. Prezes Stowarzyszenia Marketerów „Marketing e eting 4 Business”.


Rekrutacja

REKRUTACJA: Aby zgłosić chęć udziału w Szkole Strategii Marki

decyzja rady programowej

należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na

stronie

www.ssm.edu.pl

lub

skontaktować

się bezpośrednio z Managerem Projektu - Anetą Rzadkiewicz (aneta.rzadkiewicz@sar.org.pl). zgłoszenia pod kątem formalnym. Po

otrzymaniu

zgłoszenia

uczestnik

zostanie

zaproszony na rozmowę rekrutacyjną, podczas której dowie się więcej na temat szkoły, organizacji zajęć oraz programu, który dopasowywany jest do wiedzy

jna rekrutacy rozmowa

Dokładamy wszelkich starań aby uczestnicy SSM prezentowali wyrównany poziom, a grupa była jak najbardziej homogeniczna. W związku z powyższym podczas

rozmowy

zadajemy

również

pytania

potencjalnym uczestnikom w celu lepszego poznania ich oczekiwań, preferencji, poziomu doświadczenia oraz zainteresowania/ lub jego braku poszczególnymi

weryfikac ja

zajęciami prowadzonymi w ramach SSM. Na

podstawie

uzyskanych

informacji

Rada

Programowa podejmuje decyzję o przyjęciu / nie przyjęciu uczestnika do Szkoły.

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Kontakt z menadżerem proj ektu: aneta.r

zadkiewicz@sar.o rg.pl

www.ssm.edu.pl

tel: 22 898 84 25

Kontakt www.ssm.edu.pl


Do tej pory przeszkoliliśmy:


Do tej pory przeszkoliliśmy:


Do tej pory przeszkoliliśmy:


www.ssm.edu.pl tel: 22 898 84 25

Szkoła Strategii Marki  
Szkoła Strategii Marki  
Advertisement