__MAIN_TEXT__

Page 1

Warszawa – 15.06.2012 Niepokojące trendy płacowe w branży reklamowej Według badania „Raport o wynagrodzeniach SKM SAR 2012”, organizowanego przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, dokonano obniżenia lub stagnacji płac na 75% stanowisk w branży reklamowej względem 2011 roku. Średnia wysokość wynagrodzeń, zarówno gwarantowanych jak i całkowitych, spadła o 2,1%. Jedna z największych firm zajmujących się badaniem wynagrodzeń - IDEA! Management Consulting, we współpracy z Towers Watson Data Services EMEA, od 2000 roku prowadzi monitoring płac sektora komunikacji marketingowej. Zlecone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR badanie, uwzględnia wynagrodzenia oraz stawki godzinowe pracowników na wszystkich stanowiskach w branży reklamowej. Tegoroczne badanie płacowe określa rynkowe poziomy płac brutto dla 68 stanowisk w agencjach reklamowych oraz dla 41 różnych stanowisk w domach mediowych. W agencjach, średnia wysokość nominalnych wynagrodzeń, zarówno gwarantowanych jak i całkowitych, spadła o 2,1% w porównaniu z rokiem 2011. Dla stanowisk w domach mediowych odnotowano wzrost nominalnej płacy zasadniczej i płacy całkowitej, który wyniósł odpowiednio 3,9% i 5,5%. Przy uwzględnieniu faktu, iż od kwietnia 2011 do kwietnia 2012 średnioroczna stopa inflacji wyniosła 4,1%, należy odnotować, iż realne płace w sektorze reklamy nadal spadają. W ciągu ostatnich 12 miesięcy realna wartość wynagrodzeń w agencjach reklamowych spadła średnio o 6,2%, zaś w domach mediowych płace zasadnicze spadły o 0,2% zaś całkowite wzrosły o 1,4%.

„Odnotowana ujemna dynamika płac w branży reklamowej odzwierciedla agresywną politykę reklamodawców wobec negocjacji cenowych z Agencjami. Jeżeli ta tendencja utrzyma się, dalsza presja na obniżanie stawek godzinowych zmniejszy do tego stopnia rentowność agencji iż będzie to prowadzić w przyszłości do spadku jakości i efektywności działań marketingowych” – twierdzi Tomasz Bałuk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. Wyniki badania nie muszą oznaczać, iż poszczególni pracownicy w agencjach reklamowych zostali objęci obniżkami wynagrodzeń zasadniczych. Na pewno jednak spadły wartości premii, a nowo zatrudniani w ostatnich 12 miesiącach pracownicy przyjmują niższe stawki, niż w poprzednich latach. Porównując wartości median i średnich obecnych wyników badań z wynikami ubiegłorocznymi, można stwierdzić, iż dla 14 stanowisk w agencjach reklamowych wynagrodzenia wzrosły, a dla 16 nie zmieniły się. Zaskakujący jednak jest zmniejszony rynkowy poziom płacy aż dla 25 stanowisk. Poniżej znajdują się analizy zatrudnienia oraz wynagrodzeń całkowitych:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w agencjach reklamowych spadło z 61 do 57 osób pomiędzy rokiem 2011 i 2012. Aktualnie, 20% z pośród badanych agencji reklamowych nie planuje zmian zatrudnienia, natomiast wzrost zatrudnienia deklaruje aż 2/3 (66,7%) uczestników badania. Spadku zatrudnienia pracowników etatowych w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, nie planuje żadna firma. Prognozy na 2012 są bardzo zbliżone do prognoz z 2011 roku. Jednak w roku 2011 liczba firm, które realnie zwiększyły zatrudnienie była mniejsza od wszystkich to deklarujących. Analizując wyniki badań z ostatnich kilku lat - prześledzono m.in. prognozy wzrostu zatrudnienia w latach 2009 do 2012 w porównaniu z ich późniejszą rzeczywistą realizacją. AGENCJE REKLAMOWE % firm Dotyczy roku

2009 2010 2011 2012

zmiana zatrudnienia

nie ujawniamy

wzrost

Spadek

brak zmian

przewidywana

17%

67%

17%

realizacja

24%

33%

38%

5%

przewidywana

29%

24%

43%

5%

realizacja

25%

63%

6%

6%

przewidywana

69%

6%

19%

6%

realizacja

40%

27%

20%

13%

przewidywana

67%

20%

13%

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Przeciętne zatrudnienie pracowników w domach mediowych objętych badaniem wzrosło z 83 do 108 pracowników. Na najbliższe 12 miesięcy 44% badanych domów mediowych nie planuje zmiany poziomu zatrudnienia, 33% przewiduje wzrost, żadna z firm nie planuje spadku zatrudnienia. Mniej niż połowa firm zatrudniających w roku 2011 deklaruje kontynuację nowych rekrutacji. Podobnie jak dla agencji reklamowych prześledzono prognozy wzrostu zatrudnienia w latach 2009 do 2012 w porównaniu z ich późniejszą rzeczywistą realizacją.

DOMY MEDIOWE % firm Dotyczy roku

2009 2010 2011 2012

zmiana zatrudnienia

wzrost

spadek

brak zmian

przewidywana

71%

0%

29%

realizacja

50%

25%

25%

przewidywana

75%

13%

13%

realizacja

57%

43%

przewidywana

71%

realizacja

78%

przewidywana

33%

nie ujawniamy

29% 11%

11% 44%

22%

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Naj naj Wszystkie podawane wartości wynagrodzeń pracowników dotyczą wartości brutto – tak jak są one określane w umowach o pracę, czyli obejmują wynagrodzenie uzyskiwane „na rękę” przez pracownika, PIT i tę część składek na ZUS, które płaci pracownik. Najwyższe osiągane wartości indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych i całkowitych dla stanowisk branżowych (poza Dyrektorem Generalnym/CEO) dotyczą osób zatrudnionych na stanowiskach Client Services Director, Financial Director w agencjach reklamowych oraz Media (Planning/Buying) Director, Buying Director, dla domów mediowych. Stanowiskiem o najwyższej płacy średniej w agencjach reklamowych (poza Dyrektorem Generalnym/CEO), jest Executive Creative Director z płacą całkowitą średnio o wysokości 39 tys. złotych miesięcznie, Financial Director 26 tys. złotych miesięcznie. Stanowiskiem o najwyższej płacy średniej w domach mediowych jest Financial Director z płacą całkowitą średnio w wysokości 24 tys. złotych miesięcznie oraz Media (Planning/Buying) Director 24 tys. złotych miesięcznie.

Stawki godzinowe Badanie wynagrodzeń SKM SAR obejmuje również oszacowanie wartości stawek cennikowych. Rozumiane są przez to stawki cennikowe dla danego stanowiska, prezentowane klientom agencji reklamowej lub domu mediowego na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu - jest to wartość za godzinę pracy wyrażona NETTO (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę. Stawki godzinowe zawierają koszty pracownicze wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i składkami ubezpieczeń społecznych ponoszonymi przez pracodawcę, wszelkie koszty stałe utrzymania firmy oraz na koniec zysk przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem. Stagnacja/regres na rynku w zakresie stawek godzinowych jest tym bardziej niepokojąca, iż stawki te zawierają szereg kosztów stałych, na które w zakresie cen jednostkowych agencje reklamowe nie mają żadnego wpływu, a te stale rosną. Między innymi znacznemu podniesieniu uległy ostatnio: stawki składek ZUS, koszty benzyny, materiałów biurowych, środków transportu, energii, ogrzewania, medyczne ubezpieczenie pracowników, koszty podróży. W efekcie stawki godzinowe agencji stale maleją.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego w roku 2012 średnio, stawki godzinowe wzrosły na przestrzeni ostatnich miesięcy przeciętnie o około 2% (czyli poniżej wartości odnotowanej inflacji na poziomie 4,1%). Dla 15 stanowisk, spośród objętych badaniem - aktualnie proponowane klientom stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2011, dla 11 stanowisk spadły, zaś dla 10 pozostały bez zmian (analizę przeprowadzono dla wartości median stawek rynkowych). Szczegółowe wyniki badania stawek godzinowych przedstawiono w Załączniku nr 2.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Definicje i pojęcia wykorzysta w prezentacji wyników badania wynagrodzeń

Płaca zasadnicza – są to wynagrodzenia gotówkowe, których wartość jest zagwarantowana i typowo w kolejnych miesiącach ma tę samą wartość. Może być wypłacana jako pensja, honoraria gwarantowane, wynagrodzenie w ramach prowadzonej przez współpracownika działalności gospodarczej.

Płaca całkowita – jest to suma wszystkich elementów płacy, które pracownik otrzymuje w formie pieniężnej. Płaca całkowita obliczana jest jako suma płacy zasadniczej oraz wszystkich dodatkowych wypłat o zmiennej wartości: z tytułu premii, honorarium za konkretne projekty, prowizji czy nagrody. Do wartości płacy całkowitej nie są wliczane świadczenia (program medyczny, samochód służbowy). Żeby porównać płace całkowite w różnych firmach, wypłacających je z różną częstotliwością, zbierane są kwoty wypłat za ostatnie 12 miesięcy. Aby określić miesięczną wartość wynagrodzenia całkowitego, należy podane wartości roczne podzielić przez 12. Płaca Brutto – wartość wynagrodzenia pracownika ustalona umownie, obejmuje wartość wynagrodzenia wypłacanego „na rękę” oraz wartość podatku PIT i części opłat do ZUS, które finansuje pracownik. Nie należy mylić z wynagrodzeniem netto czyli kwotami realnie przekazywanymi pracownikowi. Stawki Godzinowe. Rozumiane są przez to stawki cennikowe dla danego stanowiska, prezentowane klientom agencji reklamowej lub domu mediowego na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu - jest to wartość za godzinę pracy wyrażona NETTO (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę. Stawki godzinowe kalkulowane są w oparciu koszty pracownicze wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i składkami ubezpieczeń społecznych ponoszonymi przez pracodawcę, wszelkimi kosztami stałymi utrzymania firmy oraz - na koniec - zysk przedsiębiorstwa przed opodatkowaniem.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Zał. 1 Agencje reklamowe Średnia płaca całkowita (w PLN, rocznie) Nazwa stanowiska

Średnia płaca całkowita – rocznie w PLN

Kreacja EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR

464000

CREATIVE DIRECTOR

237250

DEPUTY /ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR

199950

CREATIVE GROUP HEAD

125450

SENIOR COPYWRITER

140250

COPYWRITER

88550

JUNIOR COPYWRITER

48900

SENIOR ART DIRECTOR

146450

ART DIRECTOR

93100

JUNIOR ART DIRECTOR

48000

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

93850

GRAPHIC DESIGNER

72300

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

37650

SENIOR DTP OPERATOR

104400

DTP OPERATOR

69350

DESIGN DIRECTOR

155750

DESIGN MANAGER Obsługa klientów

119950

CLIENT SERVICE DIRECTOR

231300

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

181250

ACCOUNT DIRECTOR

144250

ACCOUNT SUPERVISOR

105050

ACCOUNT MANAGER

85600

ACCOUNT EXECUTIVE

54200

ACCOUNT ASSISTANT

43950

NEW BUSINESS Produkcja

148150

PRODUCTION DIRECTOR

166050

PRINT PRODUCTION MANGER

100700

BROADCAST PRODUCTION MANGER

127000

PRINT PRODUCER

65600

BROADCAST PRODUCER

79250

ART BUYER

64000

Nazwa stanowiska

Średnia płaca całkowita – rocznie w PLN

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


PROOFREADER

50900

PR/ Strategia PR DIRECTOR

151300

PR MANAGER

83600

PR EXECUTIVE

46900

STRATEGIC DIRECTOR

202200

SENIOR STRATEGIC PLANNER

123050

SOCIAL MEDIA MANAGER

93950

STRATEGIC PLANNER

90250

RESEARCHER

40700

Traffic TRAFFIC MANAGER

69050

TRAFFIC BILLER

35300

Web development INFORMATION ARCHITECT

55050

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

84300

FLASH DEVELOPER

73900

WEB PROJECT MANAGER

69600

FRONT END DEVELOPER

47050

MOTION DESIGNER/ANIMATOR

75100

Funkcje wsparcia FINANCIAL DIRECTOR

313300

CHIEF ACCOUNTANT

146600

SENIOR ACCOUNTANT

88450

ACCOUNTANT

55600

JUNIOR ACCOUNTANT

40200

FINANCIAL CONTROLLER

104950

INVOICING CLERK

39050

IT MANAGER

113650

IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR)

58250

USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK)

37000

ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR

119700

OFFICE MANAGER

59200

TELEPHONIST/RECEPTIONIST

30350

SECRETARY/ASSISTANT

48650

cd. Funkcje wsparcia / agencje reklamowe DRIVER

47100

HUMAN RESOURCES MANAGER

87800

HUMAN RESOURCES GENERALIST

72300

HUMAN RESOURCES SPECIALIST/INTERNAL PR

64850

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


PROJECT MANAGER

69450

Domy Mediowe Płaca całkowita (ATR - w PLN, rocznie) Nazwa stanowiska

Średnia płaca całkowita – rocznie (ATR)

Obsługa klientów GROUP ACCOUNT DIRECTOR

201200

ACCOUNT DIRECTOR

180300

ACCOUNT MANAGER

117700

Planowanie/Zakup mediów GROUP HEAD

242500

MEDIA MANAGER

118650

SENIOR MEDIA PLANNER

88000

MEDIA PLANNER

67150

JUNIOR MEDIA PLANNER

45100

BUYING DIRECTOR

280850

HEAD OF BUYING

147050

BUYER

60350

JUNIOR BUYER

41000

TRAINEE

33350

MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR

282100

MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD

175500

MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER

129300

SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER

92000

MEDIA PLANNER/BUYER

71950

JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER

47350

SEM SENIOR SEM SPECIALIST

99450

SEM SPECIALIST

85700

NEW BUSINESS

209550

Strategia/analizy

(Cd. Domy Mediowe)

STRATEGIC DIRECTOR

171650

HEAD OF RESEARCH

171350

SENIOR (MEDIA) RESEARCHER

87950

ECONOMETRICS ANALYST

79800

JUNIOR MARKET ANALYST

39050

Funkcje wsparcia FINANCIAL DIRECTOR

289950

SENIOR ACCOUNTANT

81550

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


ACCOUNTANT

68750

JUNIOR ACCOUNTANT

42400

FINANCIAL CONTROLLER

132250

INVOICING CLERK

52600

IT MANAGER

122400

PROGRAMMER

97700

OFFICE MANAGER

92550

TELEPHONIST/RECEPTIONIST

30500

SECRETARY/ASSISTANT

57550

DRIVER

50700

HUMAN RESOURCES MANAGER

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl

104750


Zał. 2. Stawki godzinowe (w PLN za godzinę)

Typ firmy

Nazwa stanowiska

Agencje reklamowe

CREATIVE DIRECTOR

Agencje reklamowe

CREATIVE GROUP HEAD

Agencje reklamowe

Liczba firm, które podały stawki

Mediana (PLN/h)

Średnia (PLN/h)

15

400

440

7

350

340

SENIOR COPYWRITER

13

280

290

Agencje reklamowe

COPYWRITER

17

200

230

Agencje reklamowe

JUNIOR COPYWRITER

8

190

200

Agencje reklamowe

SENIOR ART DIRECTOR

12

300

310

Agencje reklamowe

ART DIRECTOR

17

220

240

Agencje reklamowe

JUNIOR ART DIRECTOR

8

180

200

Agencje reklamowe

GRAPHIC DESIGNER

9

200

210

Agencje reklamowe

SENIOR DTP OPERATOR

5

220

220

Agencje reklamowe

DTP OPERATOR

9

160

170

Agencje reklamowe

DESIGN DIRECTOR

3

350

360

Agencje reklamowe

CLIENT SERVICE DIRECTOR

13

400

420

Agencje reklamowe

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

7

350

360

Agencje reklamowe

ACCOUNT DIRECTOR

11

300

340

Agencje reklamowe

ACCOUNT SUPERVISOR

12

250

270

Agencje reklamowe

ACCOUNT MANAGER

16

200

220

Agencje reklamowe

ACCOUNT EXECUTIVE

15

170

180

Agencje reklamowe

ACCOUNT ASSISTANT

11

130

140

Agencje reklamowe

PRODUCTION DIRECTOR

8

310

330

Agencje reklamowe

PRINT PRODUCTION MANAGER

8

200

220

Agencje reklamowe

BROADCAST PRODUCTION MANGER

7

250

260

Agencje reklamowe

PRINT PRODUCER

6

190

210

Agencje reklamowe

BROADCAST PRODUCER

4

230

240

Agencje reklamowe

ART BUYER

6

200

210

Agencje reklamowe

PROOFREADER

8

150

160

Agencje reklamowe

PR DIRECTOR

3

280

290

Agencje reklamowe

STRATEGIC DIRECTOR

11

420

420

Agencje reklamowe

STRATEGIC PLANNER

14

250

260

Agencje reklamowe

SENIOR STRATEGIC PLANNER

9

280

300

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl


Cd. Stawki godzinowe Liczba firm, Mediana które podały (PLN/h) stawki

Średnia (PLN/h)

Typ firmy

Nazwa stanowiska

Agencje reklamowe

TRAFFIC MANAGER

6

180

180

Agencje reklamowe

TRAFFIC BILLER

4

170

160

Agencje reklamowe

INFORMATION ARCHITECT

4

180

190

Agencje reklamowe

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

5

180

190

Agencje reklamowe

FLASH DEVELOPER

6

200

220

Agencje reklamowe

4

220

220

Agencje reklamowe

WEB PROJECT MANAGER SENIOR FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER

4

210

230

Agencje reklamowe

SENIOR PHP DEVELOPER

3

180

200

Agencje reklamowe

MOTION DESIGNER/ANIMATOR

4

200

210

W domach mediowych ustalono rynkowe poziomy stawek dla 3 stanowisk Domy Mediowe

SECRETARY/ASSISTANT

3

150

140

Domy Mediowe

MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER

3

250

340

Domy Mediowe

MEDIA PLANNER/BUYER

3

200

170

Paweł Tyszkiewicz Pełnomocnik Zarządu SAR Tel kom. 501295909 Tel. 48 22 8988425

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Łowicka 25 lok. P4, 02-502 Warszawa Tel. + 48 22 898 84 25; Fax + 48 22 898 26 23, e-mail: office@sar.org.pl, www.sar.org.pl

Profile for Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Raport dotyczący badania płac i stawek godzinowych  

Raport dot

Raport dotyczący badania płac i stawek godzinowych  

Raport dot

Advertisement