{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

P R OJ E C T E S A P YR A


1

RESUM

El projecte SAPYRA, lligat al finançament europeu de POCTEFA té com objectiu millorar la protecció dels accessos per carretera contra els riscos d’allaus.

CO M ? Dins del projecte Sapyra podem diferenciar 3 fases:

1.

Estudis tècnics

2 . Instrumentació 3 . Muntatge T I PU S D’ I N T E R VE N C I O N S ▶▶ Protecció activa: eviten que es produeixi l’allau o el provoquen de manera controlada

▶▶ Protecció passiva: desvien o aturen l’allau

▶▶ Dispositius d’alerta

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

3


2

I N T R O D U CC I Ó

El present document pretén resumir els

financer comunitari destinat a reforçar la

punts principals que configuren el pro-

integració econòmica i social d’aquesta

jecte SAPYRA.

zona. POCTEFA cofinança projectes de

Sapyra s’engloba dins del programa POCTEFA 2014-2020, que és l’acrònim del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra.

cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de tots dos costats dels Pirineus i de les zones costaneres que participen en el Programa preservant el desenvolupament intel•ligent,

Es tracta d’un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, Andorra i França.

sostenible i integrador del territori. La Unió Europea, mitjançant una subvenció del Fons Europeu de desenvolupament regional FEDER, finança parcialment els treballs de millora dels accessos

El programa POCTEFA 2014-2020 cons-

transfronterers.

titueix la cinquena generació de suport

CO M N E I X S A PY R A?

4

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

Protecció adequada

Protecció insuficient

en episodis de neu

en períodes excepcio-

habituals

nals de neu

Resultat: voluntat

Conclusió: compromís

d’Andorra i França per

dels diferents agents

millorar la securitat i

al programa Sapyra i

la viabilitat de l’accès

posada en marca del

transfronterer

projecte


3

CO M N E I X E L P R OJ E C T E S A PY R A?

El projecte Sapyra neix de la necessitat de

o de risc d’allaus. El canvi climàtic es tra-

millorar els accessos entre França i An-

dueix a aquestes regions en un augment

dorra. L’objectiu principal del projecte és

del nombre d’esdeveniments climatolò-

minimitzar els riscos i millorar la mobilitat

gics extrems i, per tant, en l’augment

entre ambdós països.

d’episodis amb nevades més abundants.

Al 2015 es van enllestir les primeres reunions que van donar cabuda a aquest projecte que neix gràcies al Programa de Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya – Franca – Andorra (POCTEFA) 20142020.

En un moment en què els intercanvis tu-

4

Q U È É S S A PY R A?

Securité des accés PYrénéens face au Risque d’Avalanches

rístics i comercials nacionals i internacionals prenen cada vegada més importàn-

El projecte SAPYRA té com a objectiu mi-

SAPYRA permetrà, mitjançant la realitza-

cia en la població, els canvis climàtics són

llorar la seguretat dels accessos pirinencs

ció d’infraestructures de protecció i ins-

un veritable fre a la vida dels habitants

transfronterers entre França i Andorra

trumentació per a la prevenció del risc

de les regions afectades i al desenvolupa-

davant el risc d’allaus.

d’allaus, reduir notablement el nombre

ment econòmic de la zona de la CTP.

Tots els hiverns, els itineraris pirinencs estan subjectes a talls per motiu d’allaus

D’una banda, els equipaments permetran reduir el risc d’allaus. D’altra banda els estudis i els dispositius de gestió permetran desenvolupar la informació i la cooperació transfronterera, tant durant el projecte com a la seva fi, per avançar cap a solucions permanents.

6

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

de dies i d’hores de tancament dels eixos viaris afectats. Els accessos a França i Andorra estan directament afectats per aquests perills i per aquests tancaments. Per això és necessari treballar en un projecte conjunt transfronterer per tractar aquest problema i resoldre-ho en part.


5

C R O N O G R A M A I I N T E R VE N C I O N S

2017 1

2

Treballs

H4 / 1000 ml de xarxes

3

4

5

6

7

2018 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Licitació

7

2019 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Treballs Licitació

Treballs

Pa13 / 84 ml de rastrells

Licitació

Treballs Licitació

H19, H20, H22: xarxes

Licitació

Equipaments

Conception

Instrumentació

Treballs

Licitació

Instal·lació

Finalitzat

PR ÒXI M S PR OJ E C T E S :

▶▶ L’H2 (zona Hospitalet) és el principal punt problemàtic dins de SAPYRA,

▶▶ Pe9 (Port Puymorens / 66): Instal•la-

però dins del projecte només s’ha

ció de 310 ml de bastidors de despre-

realitzat l’estudi per determinar la so-

niments. A partir de finals d’agost de

lució, no la seva implementació. Les

2018.

obres es licitaran al 2020 i es preveu

▶▶ Pa13 (Porta / 66): Instal•lació de 84 ml de barreres de despreniments: protecció contra despreniments. Des de finals d’agost de 2018.

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

12

Instal·lació

L’obra més important del projecte Sapyra és la intervenció que es fa al corredor H4,

8

11

Treballs

Detector d’allaus (circulació)

no obstant, el projecte contempla altres actuacions.

10

Treballs

Pe31: xarxes

Estudi de solucions per al’H2

9

Si necessari

Pe9 / 310 ml de rastrells

Col·locació tripodes Pe9 & Pe31

8

realitzar-les al 2021. El plantejament és fer un túnel de 280 m de longitud.


6

SAPYRA EN NÚMEROS

Durada dels treballs:

Pressupost:

Del 25-09-2017 fins al 2020

4.336.614 €

7

T I PU S D’ I N S TA L· L A C I Ó A L CO R R E D O R H 4

46 línies de xarxes

998 m de xarxes

D E TA L L S D E L CO R R E D O R H 4 18 línies ES40 (tipus MENTA)

10 a 15 treballadors

Pressupost:

+ 3 persones per a la supervisió

1.154.493 €

7 línies de rastells de fusta monoanclatge 4 línies híbrides

M I T JA N S M AT E R I A L S : Equip de perforació tipus “Blaero”

1 excavadora equipada amb martell hifràulic

4 compressors 5000L

2 estacions d’injecció

300 a 400 minuts d’helicòpter per setmana

13 línies ES40 (tipus ELITE)

2 línies de xarxespara allaus i blocs rocosos (X-CROSS)

E STU D I S R E A L I T Z AT S ( PR E VI S A L’ O B R A ) : 2015 Estudi de viabilitat / oportunitat dut a terme en la convocatòria de projectes POCTEFA

10

2016 / 2017 Estudi de avantprojecte / projecte + estudis ambientals

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

Primavera de 2017 Licitació de treballs

S’instal·len en funció de determinades característiques: condicions del terreny, vent, tipus de neu, etc.


8

ON ES TROBEN LES O B R E S D E L PR OJ E C T E ?

9

O PE R AT I VA PE R E N L L E S T I R E L PR OJ E C T E

1. Identificació de les

2. Priorització de les

3. Dimensionament de

zones de sortida de

àrees de sortida a

les estructures i la

despreniments a

tractar segons la fre-

seva altura segons el

partir de l’anàlisi de les

qüència i intensitat

context nivològic del

característiques topo-

dels despreniments

corredor: profunditat

gràfiques del corredor:

històrics observats en

de neu de referència, ...

pendent, exposició,

el corredor (50 anys de

configuració, ...

dades històriques en el corredor)

10

B E N E F I C I S PE R A F R A N ÇA I PE R A N D O R R A

Durant l’època hivernal, els itineraris pirenaics estan subjectes a talls de carretera degut al risc d’allaus. Aquests canvis climàtics suposen un gran obstacle per la vida dels habitants de les regions pirenaiques i per al desenvolupament econòmic de la zona de la CTP (Comunitat de Treballs dels Pirineus). Gràcies al Projecte SAPYRA es podrà reduir de manera considerable el nombre de dies de tancament dels eixos viaris afectats.

S A PY R A É S S I N Ò N I M D E S E G U R E TAT I PR O G R É S ▶▶ Millorà els accessos entre França i Andorra ▶▶ Facilitat l’afluència de turistes ▶▶ Facilitarà el desplaçament de treballadors transfronterers ▶▶ Facilitarà l’intercanvi comercial entre els dos països ▶▶ Millora de les relacions transfrontereres

*Per prioritzar les zones

12

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A


11

S A P Y R A E N I M ATG E S

Reunió COTEC

Obres al corredor H4

Visita d’obra H4

Muntadors al corredor H4

14

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

Corredor Pe09

Obres al corredor H4


10

M E D I A M B I E N T A L’ H 4

S A PY R A VE T L L A P E L M E D I A M B I E N T Dins del projecte SAPYRA s’ha realitzat un estudi medi ambiental de la zona amb un expert naturalista. Aquest, ha donat les següents pautes durant l’excecució dels treballs:

1. No destruir les plantes situades a les roques

CO N C L U S I O N S

2. Respectar les zones humides

El projecte SAPYRA suposa un avança-

2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és re-

ment important tant per a les relacions

forçar la integració econòmica i social de

3. Respectar les espècies que nien al terra

internacionals entre França i Andorra

la zona fronterera Espanya-França-An-

com per la millora socioeconòmica. Con-

dorra. La seva ajuda es concentra en el

4. Limitar les afectacions durant els treballs:

tribueix notablement en la millora de la

desenvolupament d’activitats econòmi-

mobilitat entre ambdós països.

ques, socials i mediambientals transfron-

▶▶ Limitar les zones d’implantació de les plataformes

El projecte ha estat cofinançat al 65%

▶▶ Adaptar el calendari dels treballs

pel Fons Europeu de Desenvolupament

▶▶ Controlar els abocaments i la retirada dels residus

V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA

▶▶ Evitar les aportacions de terres

5. Limitar els efectes durant la fase d’explotació 6. Fer servir postes amb cap tancat (els de cap obert podent suposar un risc per als passeriformes)

7. Senyalització de les tanques i dels cables.

16

11

M O N O G R À F I C PR OJ E C T E S A PYR A

Regional (FEDER) a través de l’Interreg

tereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.


W W W. S A PYR A .CO M

Profile for sapyraandorra

SAPYRA - POCTEFA  

SAPYRA - POCTEFA  

Advertisement