Page 1

µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁ â·Ã. 02-435-2345 µ‹Í 138, 089-108-5399 E-mail : Sittarat13@gmail.com FAX 02-435-2345 µ‹Í 159, 161

ÍØ»¡Ã³ÍÐäËŋö  ¢ÒÂÊ»ÍÂàÅÍÏ ½Ò¡ÃÐâ»Ã§ ËÅѧ âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ 1,500.- áÁç¡ 13" 4 ǧ 5,000.áÁç¡àº¹« 14" ÃØ‹¹¡Ã§àÅçºàÊ×Í Ç§ÅÐ 2,000.-ºÒ· 08-1457-1033  ¢ÒÂà¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 4A áÅÐ à¡ÕÂÏÍÍⵌ 4E ÃØ‹¹âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ ÃÒ¤Ò 4,500.- ´ŒÒÁà¡ÕÂÏ ¸ÃÃÁ´Ò â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ ÃÒ¤Ò 1,000.- ºÒ· 08-3853-6828  ÃѺ«×éÍö¹µ ·Ø¡ÂÕèËŒÍ ¡ÃкРࡎ§ ãËŒÃÒ¤ÒÊÙ§ µÔ´µ‹Í 08-1515-1855  ¢Ò¡ÃШѧ˹ŒÒö¹µÁÔµ«ÙºÔªÔ ʵÃÒ´ŒÒ ÊÀÒ¾´Õ ÃÒ¤Ò 1,600.µÔ´µ‹Í 08-3971-0328  ÃѺ«×éÍö¹µ ·Ø¡ÂÕèËŒÍ ¡ÃкРࡎ§ ãËŒÃÒ¤ÒÊÙ§ µÔ´µ‹Í 08-1515-1855 RoseGardenShop.com Ìҹ ´Í¡äÁŒÊ´-»ÃдÔÉ° ¾Ç§ËÃÕ´, ª‹Í, ᨡѹÏÅÏ ºÃÔ¡ÒÃÊ‹§·ÑèÇ¡ÃØ§à·¾Ï µÔ´µ‹Í 08-7818-0799, 0-2728-4516

ä¿«Õ ¹ ͹᷌ á¡Ð¡Å‹ Í § ÃÒ¤Ò 6,xxx.- »ÅÕ¡-Ê‹§ µÔ´µ‹Í  08-9788-8673 ¢ÒÂÅÙ¡ËÁҾشà´ÔéÅ ä«´àÅç¡ ÊعѢ ºŒÒ¹ ¢¹á¹‹¹ µÒàÁç´ÍÑÅÁ‹Í¹ Êع¢Ñ ÁÕ¶‹Ò¾ÞÒ¸ÔãËŒ·Ø¡µÑÇ µÔ´µ‹Í  08-9609-9484 ¢ÒÂâ·ÃÈѾ·ÃкºËÂÍ´àËÃÕÂÞ (3ºÒ·) ÃÒ¤Ò 350 ºÒ· (¢Í§ ãËÁ‹) µÔ´µ‹Í  0-2393-7375 ¢ÒÂÊÒ¾ҹö¹µãËÁ‹ 35 àÊŒ¹ «×éÍÁÒ 6,900.- ¢Ò¤ÃÖè§ÃÒ¤Ò 3,500.µÔ´µ‹Í 08-1928-1950 µŒ Í §¡ÒÃ«× éÍ ËÅÑ § ¤Òá¤ÃÕ èº Í ËÃ×ÍÊÒÁÁԵà ãʋöâµâµŒÒá¤çº ¨Ò¡à¨ŒÒ¢Í§â´ÂµÃ§ ¶ŒÒÁÕáÍÏ + ËÅѧ¤Ò´ŒÇÂÂÔè§´Õ µÔ´µ‹Í ¤Ø³ÇØ²Ô  08-9681-4427 ¢ÒµÑǶѧö BMW E28 ·Ñ駤ѹ ´ÔÊàºÃ¡ 4 ÅŒÍ à¤Ã×èͧ 1JZGPB ÃÒ¤Ò 20,000.- µÔ´µ‹Í  08-3774-2583 à¡ÕÂÏÏÍÍⵌ 4E ÃØ‹¹âµâµŒÒâ¤âÃÅ Å‹Ò 3 ˋǧ ÃÒ¤Ò 4,500.- ´ŒÒÁà¡ÕÂÏ ¸ÃÃÁ´Ò â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ ÃÒ¤Ò 1,000.- ºÒ· 08-3853-6828

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

135-137 ������ 782/1.indd 135

ºÃÔ¡ÒõԴµÑ駿ÅÁ ¡Ãͧáʧ ö¹µ áÅÐÍÒ¤Òà ö¡ÃкРàÃÔ Áè µŒ ¹ 700.- öࡎ§ 1,000.- µÔ´µ‹Í  08-6971-8852, 08-9886-6741 ¢ÒÂËÅѧ¤Òá¤ÃÕèºÍ ÍÕ«Ù«Ø á¤çº ÊÕà¢ÕÂÇ ÃÒ¤Ò 5,000.- µÔ´µ‹Í 08-4133-2630 ¢ÒÂÂÒ§ à»ÍÏà«ç¹µ 215/45/17 6 àÊŒ¹ ¢ÒÂàËÁÒÃÇÁ 3,000.µÔ´µ‹Í 08-1646-3596 ÃѺ«×éÍà§Ô¹´ÒǹÃ¶Â¹µ·Ø¡ª¹Ô´·Õè ¤ŒÒ§ä¿á¹¹« µÔ´¤‹Ò§Ç´ ¼‹Í¹äÁ‹ äËÇ»´º/ªäÁ‹Å§ ´ŒÇÂà§Ô¹Ê´ µÔ´µ‹Í 085-355-5742 ¨íÒ˹‹ÒÂÍÐäËÅ‹àÇÊ»‡Ò ½Ò¤ÃÍºÅŒÍ ·ÕèËØŒÁàºÒÐ ä¿·ŒÒµ‹Ò§æ ÁÕºÃÔ¡Òà ¨Ñ´Ê‹§ µÔ´µ‹Í  08-7615-3274 ¢ÒÂÂҧö¹µ Î͹´Œ Ò «Ô µÕ é 185/55 R16 ¨íҹǹ 4 àÊŒ¹ ÊÀÒ¾ 80% ÃÒ¤Ò 4,500.µÔ´µ‹Í 08-7911-9197 ¢ÒÂàÃ×͹äÁŏ âµâµŒÒ ALTIS ¤ÑÁÃÕ ÇÕâ¡Œ D4D ູ« C220 BMW 525 E34-30 ÇÍÅâÇ‹ 940 ÍÕ«Ù«Ø D-MAX µÔ´µ‹Í 08-9442-6300

¢ÒÂËÅÑ § ¤ÒàËÅç ¡ ÍÐÅÙ ÁÔ à ¹Õ Â Á·Ö º ¾ÃŒÍÁ»ÃеÙËÅѧ ö¡ÃкÐá¤çº ¡ÇŒÒ§ 1.44 Á. ÃÒ¤Ò 3,500.µÔ´µ‹Í  08-1425-1528 ÍÐäËÅ‹á·ŒâµâµŒÒ 3 ˋǧ ÊÀÒ¾´Õ ½Ò ¡ÃÐâ»Ã§Ë¹ŒÒ, ¡Ñ¹ª¹Ë¹ŒÒ, Ãѧ¼Öé§ áÍÏ, ἧᷡÐä¹µ ½Ò»´·ŒÒÂ, ä¿·ŒÒ ALTIS ¢Ò¶١ÁÒ¡ æ µÔ´µ‹Í  08-9112-5002 ÃѺ«×éÍà§Ô¹´ÒǹÃ¶Â¹µ·Ø¡ª¹Ô´·Õè ¤ŒÒ§ä¿á¹¹« µÔ´¤‹Ò§Ç´ ¼‹Í¹äÁ‹ äËÇ»´º/ªäÁ‹Å§ ´ŒÇÂà§Ô¹Ê´ µÔ´µ‹Í 084-978-0906 ºÃÔ¡ÒâÒÂÂÒ§ÂÕèËŒÍ PIRELLI ÃØ‹¹ P77 ¢¹Ò´ P225/70 R15 ¨íҹǹ 4 àÊŒ¹ ÃÒ¤Ò 550.-/àÊŒ¹(ÊÀÒ¾ 80%) µÔ´µ‹Í  0-2393-3611 ¢ÒÂËÅѧ¤Òä¿àºÍÏ ·Ã§àµÕé ö ÍÕ««Ù Ø ´ÃÒ¡ŒÍ¹ á¤çº ÊÀÒ¾´Õ ÃÒ¤Ò 4,500.- µÔ´µ‹Í 08-1372-835 ¢ÒÂà¡ÕÂϸÃÃÁ´ÒáÅÐÍÍⵌ ÃØ‹¹â¤ âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ ÃÒ¤Ò 3,500.- ¡.ÍÍ âµŒ Î͹´ŒÒ áͤ¤ÍÏ´ »‚ 88 áÅÐ ¡.¸ÃÃÁ´Ò ÁÒÊ´ŒÒ 323 »‚ 84 ÃÒ¤Ò 3,500.- µÔ´µ‹Í 08-3123-7724

¢ÒÂËÑǵѴ¤ÃÖ觤ѹ âµâµŒÒ â¤âÃÅ Å‹Ò 3 ˋǧ à¤Ã×èͧª‹Ç§Å‹Ò§´Õ ABS áÍÏáºç¡«ŒÒÂ-¢ÇÒ ÃÒ¤Ò 55,000.µÔ´µ‹Í  08-1612-2841 ºÃÔ¡ÒõԴµÑ駿ÅÁ¡Ãͧáʧ ö ¹µ áÅÐÍÒ¤Òà ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õ è ö¡ÃкРàÃÔèÁµŒ¹ 700.- öࡎ§ 1,000.- µÔ´µ‹Í  08-4723-4805 ÂÒ§ÂÕèËÍŒ PIRELLI ÃØ‹¹ P77 ¢¹Ò´ 225/70 R15 ¨íҹǹ 4 àÊŒ¹ ÃÒ¤Ò 550.-/àÊŒ¹ ÊÀÒ¾ 80% µÔ´µ‹Í 0-2393-7375 µŒÍ§¡ÒâÒÂä¿·ŒÒ L+R NISSAN PRESER ÃØ‹¹ R11 ÊÀÒ¾ 95% ÃÒ¤Ò 1,500.- µÔ´µ‹Í 08-9490-1280 ¢ÒÂÅŒÍáÁç¡ BBS 15" 4 ÃÙ ¾ÃŒÍÁ ÂÒ§ 4 ǧ 8,000. /áÁç¡ 13" 4 ÃÙ 4 ǧ 5,000.-/áÁç¡àº¹« 14" ÃØ‹¹ ¡Ã§àÅçºàÊ×ÍǧÅÐ 2,000.-/ÂÒ§ 175-65-14" 4 àÅçº 2,000. 08-1457-1033 ¢ÒÂà¤Ã×èͧ¹µÊµÃÒ´ŒÒ (MITSU) 2.8 ´Õà«Å ¾ÃŒÍÁªØ´à¡ÕÂÏ 4WD ÃÒ¤Ò 42,000.- µÔ´µ‹Í 08-3997-7451

ตลาดรถ 135 5/16/14 5:37 PM


R odCy ber

.COM

w w w .r odc y be r .com

µÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µ ä´Œ·Õè www.rodcyber.com ãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ÊäµÅ¡Ç‹Ò 10,000 ¤Ñ¹

Èٹ¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µÍ͹䬏 ÁÕãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³¤Ô´

¹ÔµÂÊÒõÅҴö µÅҴö www.rodcyber.com

öഋ¹àµç¹·ÊÁÒªÔ¡ SIAM CAR GARDEN CO.,LTD.

1

9

5

2005 TOYOTA WISH 2.0 [Q] AT

2008 CHEVROLET ALLROADER 3.0 CTI (ASL)

2011 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS VG Trubo 2.5 AT

ÃÒ¤Ò 405,000 ºÒ· T. 085-132-8868, 081-735-1855, 02-447-9353

ÃÒ¤Ò 439,000 ºÒ· ÊÒ´‹Ç¹ TEL : 086-308-0735

ÃÒ¤Ò 568,000 ºÒ· T. 081-910-6529, 086-342-2557, 02-447-9206

Êշͧ AUTO Í.Ç.Á. CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧᷠ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ ¡.Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ä¿µÑ´ËÁÍ¡ Ê»ÍÂàÅÍÏËÅѧ µÔ´á¡Ê LPG áÅŒÇ

2

ÊÕà·Ò ¡.ÍÍⵌ ABS AIRBAG àºÒÐ˹ѧ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.+»ÃѺ¢ŒÒ§ä¿¿‡Ò ä¿àÅÕéÂÇ¡ÃШ¡¢ŒÒ§ CENTERLOCK ÇÔ·ÂØ äÁŏ DIGITAL SPOTLIGHT ä¿¢ÒÇ PARKSENSOR MAG ºÑ¹ä´¢ŒÒ§ áÃç¤ËÅѧ¤Ò äÃŒ·èµÕ Ô ËÒÂÒ¡ à¨ŒÒ¢Í§ãªŒÃ¡Ñ ÉÒÁÒ¡

ÊÕ¢ÒÇ ¡.Íѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ áÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

10

6

2004 VOLKSWAGEN CARAVELLE TDi 2.5 AT

2012 CHEVROLET COLORADO EXTENDED CAB 2.5 LT Z71

2009 HONDA NEW CITY 1.5

ÃÒ¤Ò 650,000 ºÒ· T. 085-132-8868, 081-735-1855, 02-447-9353

ÃÒ¤Ò 589,000 ºÒ· ÊÒ´‹Ç¹ TEL : 086-308-0735

ÃÒ¤Ò 438,000 ºÒ· T. 02-447-9206, 081-910-6529, 086-342-2557

ÊÕà¢ÕÂÇ AUTO Í.Ç.Á. CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò

3

ÊÕ¢ÒÇ ¡.¸ÃÃÁ´Ò àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ ¡Ñ¹¢âÁ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.+»ÃѺ¢ŒÒ§ä¿¿‡Ò ä¿àÅÕéÂÇ¡ÃШ¡¢ŒÒ§ CENTERLOCK ÇÔ·ÂØ äÁŏ DIGITAL MAG ÊÀÒ¾ãËÁ‹¹ŒÍ§ æ »‡ÒÂá´§ Í.¤Ãº ÁÕ»ÃСѹÈٹ

ÊÕà·Ò ¡.ÍÍⵌ áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD DVD «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÅŒÍáÁç¡ ä¿àÅÕéÂÇ·Õè ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§ Êà¡Ôõ ä¿¢ÒÇ ¡Ñ¹ÊÒ´ 俵ѴËÁÍ¡ áÍÏ´¨Ô µÔ ÍÅ PARKSENSOR ªØ´áµ‹§Ãͺ¤Ñ¹ àºÒмŒÒ

11

7

1997 MERCEDES-BENZ C-CLASS C200 2.0 AT

2007 CITROEN X-SARA PICASSO 2.0i (ASL)

2005 HONDA ACCORD 2.4 V-TEC AT

ÃÒ¤Ò 335,000 ºÒ· T. 085-132-8868, 081-735-1855, 02-447-9353

ÃÒ¤Ò 499,000 ºÒ· ÊÒ´‹Ç¹ TEL : 086-308-0735

ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ· T. 02-447-9206, 081-910-6529, 086-342-2557

Êշͧ AUTO Í.Ç.Á. CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ÀÒÂã¹µ¡áµ‹§ÅÒÂäÁŒ

4

ÊÕ¿‡Ò ¡.ÍÍⵌ ABS AIRBAG 2 㺠àºÒÐ˹ѧ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.+»ÃѺ¢ŒÒ§ä¿¿‡Ò CENTER LOCK ÇÔ·ÂØ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ SPOTLIGHT PARKSENSOR SPOILER SKIRT MAG ਌ҢͧÁ×Íà´ÕÂÇ ãªŒÃÑ¡ÉÒÁÒ¡ Í.¤Ãº

ÊÕºÃ͹«·Í§ ÃØ‹¹·çÍ» ÊÀÒ¾ÊÇ (Ãٻ᷹)

12

2005 MAZDA 3 2.0 AT

2011 FORD FIESTA 1.6 S 5DR (AS)

2008 TOYOTA WISH 2.0 Q LIMITED AT

ÃÒ¤Ò 369,000 ºÒ· T. 085-132-8868, 081-735-1855, 02-447-9353

ÃÒ¤Ò 489,000 ºÒ· ÊÒ´‹Ç¹ TEL : 086-308-0735

ÃÒ¤Ò 599,000 ºÒ· T. 02-447-9206, 081-910-6529, 086-342-2557

ÊÕ´íÒ AUTO Í.Ç.Á. CD ABS AIRBAG 8 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ·Ô»â·Ã¹Ô¡ 俵ѴËÁÍ¡ ä¿¢ÒÇ ¡.Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò Ê»ÍÂàÅÍÏËÅѧ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ Multifunction

ʹã¨Å§â¦É³ÒµÔ´µ‹Í

ÊÕ¹íÒé à§Ô¹ AUTO ABS AIRBAG 2 㺠àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ ¡Ñ¹¢âÁ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ MULTIFUNCTION ¡.+»ÃѺ¢ŒÒ§ä¿¿‡Ò ä¿àÅÕéÂÇ¡ÃШ¡¢ŒÒ§ CENTER LOCK ÇÔ·ÂØ´Ô¨ÔµÍÅ SPOTLIGHT PARKSENSOR SPOILER MAG ÊÀÒ¾»‡ÒÂá´§

ÊÕà§Ô¹µÐ¡ÑèÇ ¡.ÍÍⵌ Í.Ç.Á. CD DVD à«ç¹·ÃÑÅÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.ÒÇàÇÍÏ ä¿àÅÕéÂÇ·Õè¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§ ä¿¢ÒÇ ¡.Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò 俵ѴËÁÍ¡ ¡Ñ¹ÊÒ´ «Ñ¹ÃÙ¿ MULTIFUNCTION ¨Í LCD PARK SENSOR àºÒÐ˹ѧ᷌»ÃѺ俿‡Ò ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ ·Ô»â·Ã¹Ô¤

TALADROJ/ POK RodCyber 782

8

Tel. 0-2435-2345 Fax 0-2423-2286 www.rodcyber.com

à Å× Í ¡ à ¶ ã ËŒ Ê Ð ã ¨ à Å× Í ¡ ä ´Œ ã ¹ µ Å Ò ´ à ¶ Rodcyber Section 782.indd 1

5/16/14 3:38 PM


R odCy ber

.COM

w w w .r odc y be r .com

µÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µ ä´Œ·Õè www.rodcyber.com ãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ÊäµÅ¡Ç‹Ò 10,000 ¤Ñ¹ µÅҴö www.rodcyber.com µÅҴö www.rodcyber.com

Èٹ¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µÍ͹䬏 ÁÕãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³¤Ô´ 1

2

2008 BENZ C200 KOM AVANTGARDE ÃØ‹¹ TOP

ÊÕ¢ÒÇ àºÒÐ˹ѧÊÕ´íÒ Ã¶¤Ø³ËÁÍ㪌àͧ 㪌¹ŒÍ 55,900 ¡Á. ÍØ»¡Ã³¤Ãº¨Ò¡ BENZ THAILAND äÁ‹à¤Âª¹ 100% à»ÅÕè¹ MAG + ÂÒ§¾ÕàÃÅÅÕè ÁÕ BOOK SERVICE µÒÁÃÐÂÐ

ÃÒ¤Ò 1.69 ŌҹºÒ· ¤Ø¡ѹ䴌 µÔ´µ‹Í¤Ø³ËÁ;êÑ 089-454-1133 ËÃ×Í 02-377-8622-3

4

3

2006 HONDA CIVIC [EL] AS 2.0 i-VEC AT

AUTO ÊÕÁ‹Ç§ áÍÏ´Ô¨ÔµÍÅ ÇÔ·ÂØ áÁç¡ ªØ´áµ‹§Ãͺ¤Ñ¹ CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿àÅÕéÂÇ·Õè¡ÃШ¡¢ŒÒ§ ä¿ Xenon 俵ѴËÁÍ¡ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ Multifunction Park Sensor Full Option

ÃÒ¤Ò 390,000.- µÔ´µ‹Í 081-775-8875

5

´‹Ç¹ÁÒ¡ !! 1994 BENZ S280

öÊÀÒ¾à´ÔÁ æ ¢ÒÂÃÒ¤Ò 200,000.-

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªÑ â·Ã. 081-621-9016

7 ÊÕ¢ÒÇ ¿ÙÅÍ;ªÑè¹ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ keyless+push start DVD Navi park sensor ÊÀÒ¾ »‡ÒÂá´§ ÇÔè§ 20,000 ¡Á. ¢ÒÇ´Òǹ 3xx,xxx ºÒ·

¼‹Í¹µ‹Í 20,683.-x 34 §Ç´ äÁ‹µÍŒ §àÊÕ´͡àºÕéÂ, VAT à¾ÔèÁ µÔ´µ‹Í 081-822-0110, 091-737-0880

10

2001 TOYOTA GRANVIA 3.4 (4WD)

ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍÍⵌ ÊÀÒ¾ÊǾÌÍÁ㪌 àºÒÐ˹ѧ ¨Í˹ŒÒ-ËÅѧ ËÅѧ¤Ò «Ñ¹Ãٿ˹ŒÒ-ËÅѧ à¤Ã×èͧàÊÕ§ªØ´ãËÞ‹ ¢Ñº 4x4 Full Time µÔ´á¡Ê LPG ËÑÇ©Õ´ ·ÐàºÕ¹ ¡Á2828 ¡Ãا෾Ï

ÃÒ¤Ò 550,000 ºÒ· â·Ã 081-618-9524 (·Ô¾Â)

ÊÕºÃ͹«·Í§ áÍÏËÅѧá¡ µÔ´ LPG áÅŒÇ Ã¶¼ÙŒËÞԧ㪌 ´ÙáÅ´ÕÁÒ¡ »ÃСѹ àËÅ×Í à¤Ã×èͧàÊÕ§¤Ãº àÅ‹¹ USB ä´Œ àªç¡ÃÐÂеÅÍ´

ÃÒ¤Ò 379,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 085-223-3452

13

2010 TOYOTA HILUX VIGO Double Cab Turbo 3.0 G 4 »Ãе٠ÃØ‹¹·çÍ»ÊØ´ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) ¡.ÍÍⵌ TURBO AIRBAG ¤Ù‹ àºÃ¡ ABS Ãкº BTS ¡Ñ¹Å×è¹äËÅ

ÃÒ¤Ò 470,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 081-920-1453, 086-049-3744

9

2004 HONDA ACCORD 2.4 i-VTEC AUTO

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ Í.Ç.Á. CD àºÒÐ˹ѧ᷌ »ÃѺ俿‡Ò ABS AIRBAG ÀÒÂã¹ÅÒÂäÁŒÊÀÒ¾ÊÇÂÁÒ¡ ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ

ÃÒ¤Ò 350,000.- ʹ㨵Դµ‹Í 091-568-9724

11

2007 TOYOTA AVANZA Top ÊØ´ 1.5 S

ÊÕà¢ÕÂÇ à¡ÕÂÏ Auto Top ÊØ´ “Full option à´ÔÁæ¢Í§âç§Ò¹ BMW” ·ŒÒÇᢹ˹ŒÒ (¤Í¹â«ÅàºÃ¤Á×Í) áÅÐËÅѧ (·ÕèàºÒо§Ô ËÅѧ) ÅíÒ⾧ 6 ¨Ø´ (·ÇÔÊàµÍÏã¹á¼§»Ãе¤Ù ‹ËÙ ¹ŒÒ) ¡ØÞá¨ÃÕâÁ· ¡ÃШ¡Ê‹Í§ËÅѧµÑ´áʧ Auto áÍÏ¨Í (digital) airbag ¤Ù‹Ë¹ŒÒ (¾Ç§ÁÒÅÑÂ4¡ŒÒ¹) ªØ´áµ‹§ M Euro sport Ãͺ¤Ñ¹ ¡ÒººÑ¹ä´·Õè »Ãе٠M3 Mag 17” ÃÒ¤Ò 205,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í ¡ŒÍ 088-656-6567

6

8

2013 TOYOTA PRIUS HYBRID SPORTIVO 1.8 TRD

1996 BMW 318i A/T

2007 TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 [G] GAS NGV 2 Ãкº ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ à¡ÕÂÏ AUTO àºÒÐ˹ѧÊÀÒ¾ãËÁ‹ »ÃÐËÂÑ´ ABS AIRBAG

ÃÒ¤Ò 365,000.- ¿ÃÕ´Òǹ T.08-9793-7872

12

2000 HONDA CIVIC 1.6 VTEC µÑÇ·çÍ»

1997 BMW 318iA E36

µÔ´µ‹Í 081-921-8454, 085-170-3344 ¡ÔµÔÇѲ¹

µÔ´µ‹Í 081-921-8454, 085-170-3344 ¡ÔµÇÔ ² Ñ ¹

ÊÕ¹íÒé à§Ô¹ AUTO àºÒÐ˹ѧ AIRBAG ABS ¡ØÞá¨ÃÕâÁ· ¡.ä¿¿‡Ò äÁ‹ÁÍÕ ºØ µÑ àÔ ËµØ à´ÔÁ æ ÃÒ¤Ò 185,000 ºÒ· (¨Ñ´ä¿á¹¹«ä´ŒàµçÁ)

14

ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ AUTO ABS AIRBAG MAG 17”Ô ¾.à¾ÒàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò (à¤Ã×èͧàÊÕ§ªØ´ãËÞ‹ ÃÒ¤Ò 100,000 ºÒ·) ÃÒ¤Ò 255,000 ºÒ·

15

2002 FORD RANGER CAB XLT à¤Ã×èͧ 2.5 TURBO

2011 TOYOTA VIOS 1.5 (E)

ÃÒ¤Ò 420,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 081-554-3681, 082-702-8424

µÔ´µ‹Í 089-602-2212, 085-170-3344

ÃÒ¤Ò 370,000.- µÔ´µ‹Í 081-206-5522

ÊÕ¢ÒÇ ÃØ‹¹·çÍ» ÇÔè§ 5,340 ¡Á.

ʹ㨵Դµ‹Íâ¦É³ÒÊÒ´‹Ç¹

www.rodcyber.com

Rodcyber P.2/782.indd 1

ÊÕ¢ÒÇ ¢Ñºà¤Å×è͹ 4 ÅŒÍ ÊÀÒ¾à´ÔÁ æ 㪌¹ŒÍÂà¤Ã×èͧª‹Ç§Å‹Ò§´ÕÁÒ¡ ÃÒ¤Ò 219,000.-

081-699-2196

ÊÕ¢ÒÇ ¡.ÍÍⵌ àºÒдíÒ¼ŒÒ ÇÔ觻ÃÐÁÒ³ 50,xxx ¡Á. »ÃСѹªÑé¹ 1 à»ÅÕè¹ÂÒ§ãËÁ‹

TALADROJ/ RodCyber.COM 782

2013 MITSUBISHI MIRAGE

ʹã¨Å§â¦É³Ò µÔ´µ‹Í 02-435-2345 µ‹Í 133 E-mail : pramote3333@gmail.com 5/16/14 3:40 PM


R odCy ber

.COM

w w w .r odc y be r .com

µÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µ ä´Œ·Õè www.rodcyber.com ãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ÊäµÅ¡Ç‹Ò 10,000 ¤Ñ¹ µÅҴö www.rodcyber.com µÅҴö www.rodcyber.com

Èٹ¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µÍ͹䬏 ÁÕãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³¤Ô´ 16

17

18

2004 BENZ SL 350

2002 MERCEDES BENZ C CLASS C200

2007 HONDA CIVIC 2.0 i-VTEC ÃØ‹¹ TOP

µÔ´µ‹Í 082-441-8080

ÃÒ¤Ò 825,000.µÔ´µ‹Í 081-732-0298

ÃÒ¤Ò 480,000.- µÔ´µ‹Í 080-780-1000 á¶Á¿ÃÕ»ÃСѹÀѪÑé¹ 1

ÊÕºÃ͹«¿‡Ò AIRBAG 4 㺠ËÅѧ¤Òແ´ä¿¿‡Ò Í.Ç.·.Á. ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÀÒ¾´Õ ¾ÃŒÍÁ㪌

19

ÃØ‹¹ COMPRESSOR ÊÕ BLACK GREEN AIRBAG 8 ÅÙ¡ ÂÒ§ãËÁ‹ 4 àÊŒ¹ à¤Ã×èͧ +ª‹Ç§Å‹Ò§ àªç¡µÅÍ´ ਌ҢͧÂѧ㪌§Ò¹ÍÂÙ‹·Ø¡Çѹ

20

1999 Honda Legen à¤Ã×èͧ 3.2 V6 öÊÇ ÊÀÒ¾´Õ µÔ´ LPG áÅŒÇ ª‹Ç§Å‹Ò§Ë¹ÖºÁÒ¡ ÊÕ¢ÒÇÁØ¡ ¢Ñº´ÕÁÒ¡ ÃÒ¤Ò 185,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 085-223-3452

22

21 2005 TOYOTA COMMUTER D4D 2.5 M/T

1997 SAAB DRAKEN Dr.SPORT ÀÒÂã¹ÊÕ à º¨ AUTO àª× éÍ à¾ÅÔ § 2 Ãкº ÇÔ è§ 90,000 ¡Á. Á×Íà´ÕÂÇÍ͡ˌҧ äÁ‹à¤ÂÁÕÍغѵÔà赯 à´ÔÁ·Ø¡ªÔé¹ ¢ÑºÊºÒ ¾ÃŒÍÁâ͹

ÃÒ¤Ò 220,000.- ʹ㨵Դµ‹Í 088-666-7229 (µŒ¹ÊÑ¡)

23

2006 TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4X4 WD à¤Ã×èͧ D4D àºÒÐ˹ѧ «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò CD MP3 ਌Ңͧà´ÕÂÇ ÊÀÒ¾ÊÇ·ÕèÊØ´

ÃÒ¤Ò 655,000.µÔ´µ‹Í 081-735-7194

25

ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ AUTO ᵋ§Ãͺ¤Ñ¹ àºÒÐ˹ѧ᷌ CRUISE CONTROL ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ MULTIFUNCTION 俵ѴËÁÍ¡ áÍÏ´Ô¨ÔµÍÅ àºÒÐ˹ѧ᷌»ÃѺ俿‡Ò ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ ࢌÒÈٹµÅÍ´ µÔ´ GAS LPG ËÑÇ©Õ´ 㪌ä»á¤‹ 53,XXX KM öºŒÒ¹á·Œà¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ

ÊÕºÃ͹« ᵋ§Ãͧŋҧ 4 á¶Ç Í.Ç.Á.·.

ÃÒ¤Ò 625,000.µÔ´µ‹Í 092-537-0971

24

2011 à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ ISUZU MU-7 PRIMO SUPER TITANIUM 3.0 i-TEQ VGS TURBO à¡ÕÂÏÍÍⵌ àºÒÐ

2004 TOYOTA HILUX VIGO D4D

ÃÒ¤Ò 700,000.- µÔ´µ‹Í 092-410-4100

ÃÒ¤Ò 230,000.- ʹ㨵Դµ‹Í 081-207-5170 ¤Ø³µ‹ÒÂ

˹ѧ ÁաŌͧ˹ŒÒ áÅÐËÅѧ¨Í·ÕÇÕ˹ŒÒ áÅÐËÅѧµÔ´ GPS

26

ª‹Ç§ÂÒÇ à¤Ã×èͧ¹µ 2J ູ«Ô¹ + á¡Ê LPG à¡ÕÂÏÍÍⵌ ÊÀÒ¾ÊÇ »ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹÁÒ¡ äÁ‹à¤ÂÁÕÍغѵÔà˵Ø

27

1996 HONDA VIGOR

2004 ISUZU D-MAX 3.0 Ddi i-TEQ

2004 BENZ 280 SL

ÊÀÒ¾ 90% à´ÔÁæ Êշͧ͋͹ àªç¤ÈٹµÅÍ´ 9,000 ¡Á.

ÊÕ¹éíÒµÒÅ ÇÔ觹ŒÍ ࢌÒÈٹµÅÍ´ ÇÔ·ÂØ-à·» ÅŒÍáÁç¤ ºÑ¹ä´¢ŒÒ§ âźÒÏ ¡Ñ¹ª¹ËÅѧ 俵ѴËÁÍ¡ äÅà¹ÍÏ ·Õèōͤà¡ÕÂϡѹ¢âÁ àºÒмŒÒ áÍÏ ÂÒ§ÍÐäËÅ‹

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏ Manual FULL OPTION ä¿ XENON AIRBAG 10 »Ãеٴٴ äÁŏ 90,000 ¡Á.àªç¡Èٹ

ÃÒ¤Ò 230,000.- µ‹ÍÃͧ䴌

µÔ´µ‹Í 02-247-6703, 084-360-2002

28

29

ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ àºÒмŒÒ CD áÍÏ µÔ´ NGV ¨Ò¡ÈٹâµâµŒÒ àªç¤ÈٹµÅÍ´ ÂÒ§ãËÁ‹ 4 àÊŒ¹ ẵàµÍÃÕèãËÁ‹

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ µÔ´µ‹Í 02-914-2022, 081-874-7339

www.rodcyber.com

Rodcyber P.3/782.indd 1

ÃÒ¤Ò 1,790,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 091-448-9611

30

2009 HONDA JAZZ i-VTEC 1.5

2013 HONDA CITY 1.5 V CNG ᷌ HONDA

ÃÒ¤Ò 365,000.- µÔ´µ‹Í 081-910-0419

ÃÒ¤Ò 495,000.- µÔ´µ‹Í 092-337-5478

AUTO ABS ¡ÃШ¡ä¿¿‡Ò ÇÔ·ÂØ CD áÁç¡-ÂÒ§ÊÀÒ¾´Õ Êà¡Ôϵ öºŒÒ¹á·Œà¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ

081-699-2196

ÊÕ´íÒ à¤Ã×èͧ 1.5 AUTO CNG á·Œ¨Ò¡ HONDA AIRBAG ABS ¾Ç§ÁÒÅÑÂÁÑŵԿ˜§¡ªÑè¹ «.ÅçÍ¡ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ USB ÅŒÍáÁç¡ 15”

TALADROJ/ RodCyber.COM 782

2008 TOYOTA VIOS 1.5 E A/T

ʹ㨵Դµ‹Íâ¦É³ÒÊÒ´‹Ç¹

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ µÔ´µ‹Í 02-914-2022, 081-874-7339

ʹã¨Å§â¦É³Ò µÔ´µ‹Í 02-435-2345 µ‹Í 133 E-mail : pramote3333@gmail.com 5/16/14 3:41 PM


R odCy ber

.COM

w w w .r odc y be r .com

µÔ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µ ä´Œ·Õè www.rodcyber.com ãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ÊäµÅ¡Ç‹Ò 10,000 ¤Ñ¹ µÅҴö www.rodcyber.com µÅҴö www.rodcyber.com

Èٹ¢ŒÍÁÙÅ«×éÍ-¢ÒÂö¹µÍ͹䬏 ÁÕãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¤Ø³¤Ô´ 31

32

33

2010 ¡.¤. öູ« E 200 CGi

2004 HONDA CR-V 2.0 AT

1989 BMW 318i

ʹ㨵Դµ‹Í ¤Ø³àÍ 085-495-6565

ÃÒ¤Ò 399,000.- ¿ÃÕ´Òǹ µÔ´µ‹Í 081-476-6085

ÃÒ¤Ò 75,000.µÔ´µ‹Í 081-847-8558

ÊÕºÃ͹« ÊÀÒ¾ãËÁ‹ÁÒ¡ÇÔè§ä» 51,000 ¡.Á. ÍÍ¡Èٹູ«¾ÃÐÃÒÁ 3 ࢌÒÈٹµÅÍ´ ÁÕ»ÃÐÇѵԤú

34

¡.ÍÍⵌ AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ᷌ à¤Ã×èͧàÊÕ§ HONDA DISC 6 Ἃ¹ öÊÇ 㪌ÃÑ¡ÉÒ Á×Íà´ÕÂÇÍÍ¡ËŒÒ§Ï µÑÇ TOP ࢌÒÈٹµÅÍ´

35

2005 TOYOTA ALPHARD 2.4 ÊÕ¢ÒÇ ¡.Íѵâ¹ÁÑµÔ Ã¶ÊÇ àºÒÐ˹ѧËØŒÁÁÒãËÁ‹ à¾Ôè§à»ÅÕè¹ MAIN BATTERY ÁÒãËÁ‹ Á‹Ò¹ä¿¿‡Ò ÁիѹÃÙ¿ äÁ‹à¤Â»ÃÐʺÍغѵÔà˵Ø

ÃÒ¤Ò 1,290,000.- ʹ㨵Դµ‹Í 081-207-5170

37

36

2007 ISUZU HILANDER 3.0

2012 HYUNDAI H-1 Deluxe 2.5

ÃÒ¤Ò 489,000.- ¿ÃÕ´Òǹ µÔ´µ‹Í 089-740-7999 ¤Ø³à´ªªÑÂ

Ê‹§µ‹Í 10 §Ç´ (§Ç´ÅÐ 22,024.-) µÔ´µ‹Í 087-678-3412 ¤Ø³ÇÔ¹ÑÂ

à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ABS AIRBAG ¤Ù‹ Á×Íà´ÕÂÇ Åçͤ෤ äÁŏ 7x,xxx áÍÏËÅѧ öÊÇ ÁÒ¡äÁ‹ÁÕª¹ ÁÕ SLX 4 »Ãе٠ÊշͧãËŒàÅ×Í¡ ÍÕ¡ 1 ¤Ñ¹

38

2009 HONDA ACCORD 2.4 VTEC

äÁ‹à¤Â·íÒÊÕ ÊÕà·Ò AIRBAG 8 㺠Á‹Ò¹ËÅѧ öà´ÔÁºÒ§·Ñ駤ѹ äÁŏÇÔè§á·Œ 9x,xxx km. àªç¤ÈٹµÅÍ´ ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 785,000.-

µÔ´µ‹Í 084-751-5093, 083-197-4115

40

áÁç¡ “17 CD Pioneer à¤Ã×èͧ+ª‹Ç§Å‹Ò§àÂÕèÂÁ ¾ÃŒÍÁ ¡·. ÊÇÂæ

AUTO ÊÕà·Ò Í.Ç.·.Á. 11 ·Õè¹Ñè§ AIRBAG ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ »ÃеÙÊáµ¹ àÅÊ Êà¡ÔϵÃͺ¤Ñ¹ ÇÔ觹ŒÍ ¢Ò´Òǹ 960,000.-

39 1991 BENTLEY TURBO R

2011 öµÙŒ JOYLONG ª‹Ç§ÂÒÇ 18 ·Õè¹Ñè§ ãªŒ 2 Ãкº NGV áÅÐູ«Ô¹ ÊÀÒ¾ÊÇ 㪌¹ŒÍÂ

ÃÒ¤Ò 750,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 081-696-5888

41

ö AAS à¤Ã×èͧ 6,400 C.C. AUTO ÊÀÒ¾ÊÇÂà´ÔÁæ ¾ÃŒÍÁ㪌 ÃÒ¤Ò 2,600,000.- ʹ㨵Դµ‹Í 081-422-7222

42

1991 MERCEDES BENZ 300 E

2011 NISSAN TEANA 250 XV 2.5 V6

2002 PORSCHE BOXSTER

ÃÒ¤Ò 330,000 ºÒ· ÃÒ¤ÒÃÇÁµ¡áµ‹§ ʹ㨵Դµ‹Í 089-796-1157

ÃÒ¤Ò 795,000.- µÔ´µ‹Í 081-727-9620

ÃÒ¤Ò¢Ò´Òǹ 2,600,000.ʹ㨵Դµ‹Í 081-422-7222

ÊÕà¢ÕÂÇ AUTO áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AMG 17” CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.Áͧ¢ŒÒ§ »ÃѺ俿‡Ò «ŒÒÂ-¢ÇÒ ÀÒÂã¹µ¡áµ‹§ÅÒÂäÁŒ àºÒÐ˹ѧ᷌»ÃѺ俿‡Ò ÂÒ§ DUNLOP ãËÁ‹ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ µÔ´µÑé§á¡Ê LPG ËÑÇ©Õ´ ¶Ñ§ 75 ÅԵà 㪌䴌 2 Ãкº âÍàÇÍÏÎÍÅà¤Ã×èͧ+à¡ÕÂÏãËÁ‹â´Âª‹Ò§ BENZ

43

ÊÕ¢ÒÇ AUTO áÍÏ ÇÔ·ÂØ áÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ CRUISE CONTROL ⪌¡ TEIN 50,000.- TOP FULL OPTION à«ç¹à«ÍÏ ËÅѧ öºŒÒ¹á·Œà¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ

44 2009 VOLVO S80 2.0

µÔ´µ‹Í 082-324-6896, 082-553-7532, 090-887-5067, 084-751-5093, 083-197-4115

ÃÒ¤Ò 850,000.µÔ´µ‹Í 081-310-6963 §´¹ÒÂ˹ŒÒ

à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò äÁ‹¨´»ÃСͺ

ʹ㨵Դµ‹Íâ¦É³ÒÊÒ´‹Ç¹

www.rodcyber.com

Rodcyber P.4/782.indd 1

45

ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ DIESEL AUTO TURBO FULL OPTION Á×Íà´ÕÂÇ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ㪌 ÇÔè§ 120,000 ¡Á. BOOK SERVICE öÁ×Íà´ÕÂÇÍÍ¡ËŒÒ§Ï Ã¶ºŒÒ¹á·Œà¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ

081-699-2196

2003 BENZ E200 KOMPRESSOR ÃØ‹¹ ELEGANCE ÇÔè§ 58,000 ¡Á. ÊÀÒ¾âªÇÃÙÁ ¢Ò¾ÌÍÁ·ÐàºÕ¹

ÃÒ¤Ò 1.39 ŌҹºÒ· µÔ´µ‹Í 081-900-0343, 084-360-2002

TALADROJ/ RodCyber.COM 782

1999 BENZ 270 ML à¤Ã×èͧ 5 ÊÙº CDI

ö AAS à¤Ã×èͧ 2,700 C.C. AUTO ËÅѧ¤Òແ´»Ãзع ¾ÃŒÍÁËÅѧ¤Òá¢ç§ öÊǾÌÍÁ㪌

ʹã¨Å§â¦É³Ò µÔ´µ‹Í 02-435-2345 µ‹Í 133 E-mail : pramote3333@gmail.com 5/16/14 3:43 PM


TALADROJ/ BB SMART Tabian 782

»‡Ò¡ÃÒ¿¤

Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Òë×éÍ»‡ÒÂä´Œâ´ÂµÃ§¤‹Ð 089-111-1121 ©ÑµÃ¤‹Ð ¿ÃÕ!! ÃѺ½Ò¡¢Ò»‡Ò·ÐàºÕ¹ÊÇ¢ͧ¤Ø³ ¯¢ 9999 µÑé§ÃÒ¤Ò·Õè¤Ø³¾Í㨠(Advertising For You) FREE 2,990,000

- §9 ¢Ë 9 - - 9 - Ë9 3,500,000 1,100,000 1,100,000 1,000,000 ÈÅ 666 ®µ 1331 ®È 8686 ÈÊ 5115 ȧ 6006 500,000 80,000 80,000 60,000 40,000

- ° 998 100,000 À¾ 76 30,000 Ǻ 47 30,000 Ǻ 4333 30,000

öࡎ§»‡Ò¢ÒÇ-´íÒ

¸¨ 8899 ¾¾ 1551 ®¸ 4111 30,000 400,000 50,000 ÉÅ 6888 ª¶ 5777 Ǥ 6886 20,000 30,000 30,000 ʪ 49 ÊÌ 262 ¦® 7666 30,000 20,000 30,000 °Á 656 ÉÎ 37 ÇÅ 8100 20,000 30,000 30,000 ÊÁ 5222 À¡ 6006 ÈÇ 8600 15,000 20,000 20,000

·ÐàºÕ¹ÊÇÂáÅÐàºÍÏÊÇ¢ͧ·‹Ò¹ÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§¡Ç‹Ò·Õè·‹Ò¹¤Ô´

â·Ã.ÁÒËÒ¡‹Í¹µÑ´ÊÔ¹ã¨!!

088-799-9999

¾ÔàÈÉÊØ´ ÊÓËÃѺ¼ÙŒá¹Ð¹ÓÃѺ·Ñ¹·Õ ¤‹Òá¹Ð¹Ó 10,000-20,000 ºÒ· ¤Ø³ºÕ ÃѺ«×éÍ ¨Ó¹ÓàÅ‹Á·ÐàºÕ¹äÁ‹¨Í´Ã¶â·Ã.àÅ àÅ×Í¡´ÙàºÍÏÊÇÂä´Œ·Õè www.BBsmartcar.com The Best Quality Used Car

BB �������-782.indd 1

öÊÇ ¾ÃŒÍÁ·ÐàºÕ¹ÊÇ ·ÐàºÕ¹ÊÇ ¾ÃŒÍÁöÊÇ ãËŒÃÒ¤ÒÊÙ§¨¹¤Ø³¾Íã¨!

5/16/14 6:49 PM


ʹã¨àºÍϵԴµ‹Í ¤Ø³àÍŽ

084-734-2222 08-33333350 àÅ¢ÊٵäٳÃÑ¡-ÊٵäٳÃÇ 08-717-7214 99,999 084-908-2222 085-2222201 àÅ¢ÃѺà§Ô¹-ÃѺ·Í§ 99,999 085-8998999 084-914-2222 083-789-8668 0-888811181 085-247-3333 49,999 082-789-8998 08-7788-8989 084-726-4444 0-888822282 49,999 087-787-8989 084-756-5555 0-888855585 087-797-8989 89,999 08-6868-8989 084-769-5555 08-99993993 0-888877787 69,999 084-914-5555 08-99997997 0-888288288 084-943-5555 088-4567890 159,999 àÅ¢Êٵäٳ 6 ÁÒÃÑ¡ 6 ÁÒÃÇ 089-663-4444 09-01234565 084-616-6212 59,999

95,999

59,999

165,999

59,999

29,999

59,999

39,999 39,999

59,999

19,999

89,999

79,999

19,999

79,999

99,999

99,999

99,999 99,999

69,999

39,999

89,999

65,999

ขายทะเบียนรถยนตสวย 081-929-8919

59,000.59,000.58,000.49,000.49,000.49,000.49,000.49,000.49,000.39,000.29,000.19,000.¡¿ 1177 ¹¹·ºØÃÕ 55,000.ÍÍ 676 78,000.-

¾Î 8844 ¸Å 7999 ÇË 53 Ç© 32 ¬Â 62 ¸¹ 2211 ÇÀ 7007 À§ 7007 ¬º 711 ¬ª 343 ®¿ 676 ©¢ 4447

วัวันนทีที่ ่ 26 - 1 พฤศจิพ.ศ. กายน2557 พ.ศ. 2556 24 ตุ-ลาคม 30 พฤษภาคม

9999 network+�����761 indd.indd 1 133-999+��������+AD-782.indd

39,999

0-88881-1686

39,999

0-88818-1688

39,999

085-5-168-168 49,999 085-6-168-168 39,999 085-6565-168 39,999

08078-08078 59,999

08-0809-0809

59,999

08-8070-7080 39,999

087-9555999

79,999

086-1999555 79,999

082-8888181

69,999

088-7070700 39,999

086-7707770 29,999

083-7557555 59,999

¤Ù‹Á×Í«×éÍ-¢ÒºŒÒ¹ ·ÕèÃǺÃÇÁºŒÒ¹à´ÕèÂÇ ·ÒǹàÎÒʏ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ áÅÐÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾÍ×è¹ æ äÇŒ·Ø¡·ÓàÅ

TALADROD / Tabian Suy X 780

ʨ 123 240,000.©© 5775 229,000.ÇÇ 2552 180,000.Ê© 5000 158,000.ÇÇ 5556 129,000.©º 3456 99,000.ÈÁ 90 88,000.- § 1999 89,000.ÈÇ 8844 69,000.¾Ç 1010 58,000.ǵ 7070 39,000.¾Î 8822 59,000.¡¡ 1234 ྪúÙó 180,000.¡¨ 666 ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 200,000.¡¸ 7878 ¹¹·ºØÃÕ 48,000.-

0-88881-1668

TALADROJ/ 9999 network < 761

9999 NETWORK 08-24-24-24-24 ÁÒºØÞ¤Ãͧ ªÑé¹ 4 ½˜›§âµ¤ÔÇ

ʹã¨Å§â¦É³ÒµÔ´µ‹Í½†ÒÂâ¦É³ÒµÅÒ´ºŒÒ¹â´ÂµÃ§ â·Ã.

02-435-2345 µ‹Í 179, 130, 127 µÅҴö 157 133 12/19/13 5/15/14 3:37 4:33 PM PM


s u a r e b e a k . w w w

c o m . y a r s u e b e a k . w w w

u e r s b k . e a w w w

àºÍÏÊÇ ¢Í§¤¹·ÑèÇ»ÃÐà·È

TALADROJ / EAK BERSUAY 782

w w w . e aa y k. cbo em r s u a y . c o m

m K.àÍ¡ 090-995-5995 . c o y a u e r s b 081-443-3353 k e a w w . w

c o m . y a r s u e b k . e a w w w

m . c o y a u e r s b k . e a w w w

àºÍÏ VIP àÅ¢ÈÒʵÏ áç áç àºÍÏ VIP àÅ¢ÈÒʵÏ áç áç àºÍÏ VIP ÊÒÁªØ´ àºÍÏ VIP àºÍÏâ¿Ã·ŒÒÂ

m . c o y a r s u e b k . e a w w w

080-414-4414 (30) 39,000 09-4442-2242 (33) 59,000 092-092-0922 (35) 99,000 085-406-2222 (31) 18,900 o m c . y a 080-440-4440 (28)u 29,000 09-4449-4494 (51) 59,000 0-943-943-943 (48) 49,000 086-753-7777 (57) 35,900 e r s b k a (27) 29,000 094-5656566 (52) 59,000 0-982-982-982 (57) 59,000 086-857-2222 (42) 22,900 . e080-441-1414 w w w 080-565-5665 (46) 59,000 094-669-6696 (61) 39,000 0-983-983-983 (60) 59,000 086-891-4444 (48) 22,900 080-599-3999 (61) 15,000 09-5151-5155 (37) 99,000 àºÍÏ VIP àºÍÏâ¿Ã·ŒÒ 086-923-1111 (32) 18,900 082-3666665 (48) 27,000 095-5656545 (50) 159,000 080-498-3333 (41) 18,900 086-953-2222 (39) 35,900 083-442-4244 (35) 39,000 àºÍÏ VIP áç áç 081-597-2222 (38) 59,900 087-002-9999 (53) 99,000 . c o m 083-552-5552 (40) 29,000c o m u a y 087-301-5555 (39) s32,900 r e 082-131-2222 (23) 29,900 087-324-6666 a k b (48) 25,900 y . 083-0000800 (19) 59,000 08-5050-5550 (33) 29,900 e a . u s w w w b e r (66) 39,000 083-1111100 (16) 69,000 082-365-4444 (40) 49,900 k 085-3999995 087-329-6666 (53) 25,900 a . e w 082-370-6666 (44) 22,900 w w 087-666-4466 (53) 19,000 084-4567890 (51) 159,000 082-385-1111 (30) 18,900 087-356-3333 (41) 22,900 090-626-2622 (35) 29,000 085-1111611 (25) 49,000 082-387-5555 (48) 35,900 087-416-2222 (34) 39,900 090-665-6656 (49) 39,000 085-3-168-168 (46) 29,900 082-486-7777 (56) 32,900 087-416-3333 (38) 18,900 091-229-2992 (45) 29,000 085-7777737 (58) 69,000 082-491-2222 (32) 22,900 087-469-1111 (38) 18,900 o m c 091-494-4944 (48) 22,000 086-777-2222 087-469-2222 (42) 39,900 a y . (43) 279,000 u s r 082-791-3333 (39) 18,900 087-481-5555 o m k b e(48) 35,900 091-550-5055 s(35)u a29,000 a y . c 087-4448444 (47) 69,000 e w . w 087-528-4444 r (43) 49,000 083-160-2222 (26) 18,900 w e (46) 22,900 091-554-5545 b a k 08888-00008 (40) 590, 0 00 e . 083-573-6666 (50) 25,900 087-584-5555 (52) 39,900 w w w 091-996-9969 (67) 49,000 08888-00009 (41) 99,000 09-2242-4244 (33) 59,000 089-3333303 (35) 59,000 083-594-2222 (37) 35,900 087-590-3333 (41) 18,900 092-454-5455 (43) 49,000 0-900-600-300 (18) 29,000 084-613-7777 (50) 29,900 087-603-2222 (32) 18,900 092-554-5545 (44) 59,000 091-1108-108 (29) 29,000 085-071-8888 (53) 79,000 089-731-5555 (48) 35,900 m 085-092-7777 (52) 29,900 093-136-9999 (58) 89,000 093-2242422 (30) 39,900 . c o y a u 09-17-18-19-20 (38) 49,000 r s89,000 085-192-6666 (49) 39,900 m e(59) 093-137-9999 093-454-5455 (44) a39,000 o b c k y . . e a u 39,000 w 0-919-911-911 (41) 159, 0 00 s 085-20-20000 (17) 49,900 w 094-601-2222 (28) 18,900 r 093-454-5545 (44) w b e k a . e 093-7474747 (52) 79,000 085-314-7777 (49) 35,900 094-637-2222 (37) 22,900 w w w 094-323-2232 (30) 19,000 09-4441-1414 (32) 69,000 0-94-94-94-94-6 (58) 89,000 085-361-4444 (39) 39,900 094-749-1111 (37) 22,900 1¡Ç 6565 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 59,000 ºÒ· o m 1¡Åc 6565 y §.à·¾ÁËÒ¹¤Ã a ¡ÃØ ÃÒ¤Ò 59,000 ºÒ· 1¡Å 666 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 229,000 ºÒ· 1¡Á 5656 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 69,000 ºÒ· 1¡Á 6363 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 69,000 o mºÒ· y . c

s u a r e b e a k . w w w EAK BERSUAY ae 782.INDD 1

1¡Á 5151 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 79,000 ºÒ· (19) ¢¹ 8899 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 279,000 ºÒ· 1¡³ 6 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 229,000 ºÒ· 1¡¹ 9696 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· 1¡À 5445 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 79,000 ºÒ·

1¡À 9955 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 79,000 ºÒ· 1¡À 6565 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 59,000 ºÒ· 1¡¾ 5050 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 45,000 ºÒ· 1¡¼ 6565 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 49,000 ºÒ· 1¡¼ 6464 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 29,000 ºÒ·

m . c o y a s u b e r

1¡¹ 4141 1¡¼ 4646 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã y a ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò e39,000 s uºÒ· r b e a k ®Ã 9889 . 1¡¼ 4242 w w ¡ÃØw§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 169,000 ºÒ· 1¡µ 4242 1¡¼ 4141 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· ¦¤ 6565 1¡¼ 1414 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã u a r s ºÒ· 79,000 ÃÒ¤Ò 39,000 ºÒ· aÃÒ¤Ò e b k . e w w w

m . c o

car2 : Temp : BLACK & WHITE : BERCLUB 1P

1¡· 9595 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 179,000 ºÒ· 1¡Ã 6565 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã s u e r ºÒ· ÃÒ¤Ò 79,000 b k . e a 1¡Å 6556 w w w ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 59,000 ºÒ· 1¡Å 4242 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 49,000 ºÒ· 1¡Å 6363 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÒ¤Ò 69,000 ºÒ·

·ÐàºÕ¹ÊÇÂ

o m y . c

5/16/14 3:23 PM


à¤Ã×èͧàÊÕ§ 000.- ´Òǹ -9106-9389 Ç´ à¤Ã×è Í § ÊÕ¢ÒÇ ÃÒ¤Ò

1842-0868 ÅÅ‹Ò KE11 ºÃÒ³ 40 »‚ ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹ ºËÅѧ ÊÕÊÇ Á æ öºŒÒ¹ 0.- µÔ´µ‹Í 2957-8008 µÔÊ 1.8G ÊÕ ÍÍⵌ áÍÏ 3 ÊÕ àºÃ¡ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ Á×Íáá äÁ‹ÁÕ (µ‹ÍÃͧ䴌) 6661-3035 Å‹Ò (µÍ§ 1) Á ÊÕºÃ͹« µÔ´µ‹Í 1299-6280 Ò DX áǹ 00.- µÔ´µ‹Í 6710-6930 .2G 4 »Ãе٠Í;ªÑ蹤ú ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò ÀѷÏ 6304-4947 ·ÇÔ¹á¤Á 16 ·Ñ駤ѹ ÊÕá´§ ¹ŒÍ ÀÒÂã¹ 00.- µÔ´µ‹Í 1697-6380 ÍÏ ¨ Ù¹ à¹ÍÏ ´íÒ Á×Íà´ÕÂÇ § à¤Ã×èͧàÊÕ§ ¹Ñ§ áÍÏáºç¡ ¶ÊÇ ÃÒ¤Ò

9507-8342 1.3 GXi ÍÍ ·Ñ駤ѹ ÃÒ¤Ò

4915-8081 ¤ÍÁÁÔ Ç àµÍÏ ªŒ¹ŒÍ ÃÒ¤Ò

1646-2854

752

1645-7763 µÔÊ 1.6 ¡.ÍÍ Ãáºç¡ ABS ·Ñ駤ѹ ÃÒ¤Ò

â·Ã.

088-858-8887

1988 âµâµŒÒ â¤âù‹Ò 1600 5 à¡Õ  Ï á ·Œ ÁÕ ÇÑ ´ Ãͺ ÃØ ‹¹ ¾Ô à ÈÉ ÁÕ COOLBOX ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§ »ÃѺ俿‡Ò à¤Ã×èͧËÑÇ©Õ´ ª‹Ç§Å‹Ò§ µÃǨàªç¡Í‹ҧ´Õ ¾ÃŒÍÁ㪌 ÃÒ¤Ò 99,000.- µÔ´µ‹Í 08-16428229 2004 âµâµŒÒ ÍÑŵÔÊ 1.8G µÑÇ ·çÍ» ÊÕ´íÒ Í.Ç.·.Á. CD àºÒÐ˹ѧ ¤Ù‹Ë¹ŒÒ»ÃѺ俿‡Ò áÍÏáºç¡ ABS Á‹Ò¹ËÅѧ俿‡Ò ÊÀÒ¾à´ÔÁá·Œ·é§Ñ ¤Ñ¹ äÁ‹à¤Â·íÒÊÕ ÃÒ¤Ò 619,000.- ¼‹Í¹ ä´Œ µÔ´µ‹Í 08-6311-0170 2005 âµâµŒÒ VIOS E ¡.ÍÍⵌ ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ ªØ´áµ‹§Ãͺ¤Ñ¹ à¾Ò àÇÍÏ俿‡Ò·Ñ駤ѹ ÊÀÒ¾àÂÕèÂÁ äÁ‹ à¤Âª¹ ÇÔ觹ŒÍ ÃÒ¤Ò 358,000.µÔ´µ‹Í 08-3704-2626 1998 âµâµŒÒ â«ÅÙ¹‹Ò 1.5 GLI ÍÍⵌ ÊÕºÃ͹«·Í§ µÑÇ·çÍ» ÊÀÒ¾ àÂÕèÂÁ ÃÒ¤Ò 240,000.- µÔ´µ‹Í 08-1241-3281 1969 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò KE11 à¡Ž§ 1200 C.C. 4 »Ãе٠Í.Ç.·.Á. à¤Ã×èͧ 3K ¢ÑºËÅѧ ÊÇÂäÁ‹¼Ø ÊÀÒ¾ ´Õà´ÔÁ æ öºŒÒ¹¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 199,000.- µÔ´µ‹Í 0-2418-1304 2006 âµâµŒÒ ¿ÍϨٹà¹ÍÏ ÍÍⵌ 3.0 ´Õà«Å 4WD ÃØ‹¹·çÍ» º.˹ѧ á·Œ äÁŏÇÔè§ 20,000 ¡Á. (´Òǹä» 180,000.- ¼‹Í¹áÅŒÇ 25,436.-x8.»ÃÐÁÒ³ 200,000.- àËÅ×Í 40 ´.) ¢Ò´Òǹ 100,000.- µÔ´µ‹Í 08-9135-7952 2005 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ 4 »Ãе٠3.0G ¡.ÍÍⵌ ËÅѧ¤ÒÊÒÁÁԵà ÊÕ ·Í§ Kenwood+¨Í TV 㪌¹ŒÍ ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 510,000.- µ‹ÍÃͧ ä´Œ µÔ´µ‹Í àÅç¡ 08-1279-9422 95 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò ÃØ‹¹ 3 Ë‹ Ç § AE101 ÊÕ á ´§ ¡.ÍÍⵌ à¤Ã×èͧ¹µ 1600 C.C. µÑÇ Top Í.Ç.·.Á. ÊÀÒ¾ÊÇ ¾ÃŒÍÁ㪌 ÃÒ¤Ò 165,000.- µÔ´µ‹Í  08-6793-1019 2005 âµâÂ

136 ตลาดรถ 135-137 ������ 782/1.indd 136

µŒÒ VIOS E ¡.ÍÍⵌ ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ ªØ´áµ‹§Ãͺ¤Ñ¹ ¾ÒÇàÇÍÏ俿‡Ò·Ñé§ ¤Ñ¹ ÊÀÒ¾àÂÕèÂÁ äÁ‹à¤Âª¹ ÇÔ觹ŒÍ ÃÒ¤Ò 358,000.- µÔ´µ‹Í 08-3704-2626 2002 TOYOTA HARRIER 3.0G Four CAM ÊÕ´Òí «Ñ¹ÅÙ¿ áÍÏáºç¤ 4 µÑÇ àºÒÐ˹ѧ᷌ ÇÔ觹ŒÍ ÃÒ¤Ò 960,000.- µÔ´µ‹Í á«Á 08-5554-7878 2006 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ á¤çº 2.5E ÊÕºÃ͹« ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.·.Å. ¡Ñ¹¢âÁ ¡Ñ¹ª¹ËÅѧ ÊÀÒ¾ ´Õà´ÔÁ æ (öºŒÒ¹) äÁ‹à¤ÂÁÕ꼯 µÑ àÔ ËµØ ÃÒ¤Ò 415,000.- µÔ´µ‹Í 08-7100-0384 2003 âµâµŒÒ ÇÕÍÍÊ ÃØ‹¹ S µÑÇ ·çÍ» ÊÀÒ¾´Õ ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÊÕ ºÃ͹« ¡.ÍÍⵌ ÃÒ¤Ò 418,000.µÔ´µ‹Í 08-1713-4052 96 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 1.6 GIL 4ECT Í.Ç.·.Á. »ÃСѹªÑé¹ 3 ÊÀÒ¾¾ÃŒÍÁ㪌 µŒÍ§¡ÒâÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 250,000.- µÔ´µ‹Í 08-1170-1255 2002 âµâµŒÒ ᏵÔÊ 1.6 ¡.ÍÍ âµŒ ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ áÍÏáºç¡ ABS ¡.ä¿¿‡Ò «.·.Å. ä¿¿‡Ò·Ñ駤ѹ ÃÒ¤Ò 455,000.- µÔ´µ‹Í 08-1842-0868 98 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 1.6 Gxi ¡.ÍÍⵌ Ãкºä¿¿‡Ò «.·.Å. ¾.¾ÒÇ àÇÍÏ Í;ªÑ¹è ÂÒ§ãËÁ‹ ÊÇ ÊÕ ºÃ͹« ÃÒ¤Ò 159,000.- ´Òǹ 3,000.- µÔ´µ‹Í 08-5907-0085 2004 âµâµŒÒ ¤ÍÁÁÔÇàµÍÏ (ÊÙ§) à¤Ã×èͧ 3,000 C.C. ÊÕà¢ÕÂÇË¡ VIP TV + CD ´Ù˹ѧ ¿˜§à¾Å§ àºÒлÃѺà͹¹Í¹ 9 ·Õè¹Ñè§ ÃÒ¤Ò 800,000.- ´Òǹ 80,000.- µÔ´µ‹Í ¤Ø³Ë¹‹Í 08-9446-2876 95 âµâµŒÒ äÎàÍ« à¤Ã×èͧàÊÕ§ ªØ´ãËÞ‹ ᵋ§ VIP Ãͺ¤Ñ¹ à¤Ã×èͧ 2J á¡Ê LPG ÃÒ¤ÒÊÙ§ ä¿µÒ à¾ªÃ ËÅѧ¤ÒÊÙ§ ÃÒ¤Ò 350,000.µÔ´µ‹Í 08-1655-9707

2008 âµâµŒÒ ÇÕÍÍÊ ÃØ‹¹·çÍ» ¼ÙŒ ËÞԧ㪌 20,000 ¡.Á. ÊÀÒ¾àªç¡ »ÃСѹ䴌 äÁ‹à¤Âª¹ ¢Ò´Òǹ 230,000.- ¼‹Í¹µ‹Í 30 à´×͹ µÔ´µ‹Í 08-5141-4255 2005 âµâµŒÒ ÍÑŵÔÊ 1.6E VVTi ÊÕá´§ ÍÍⵌ ÃØ‹¹ TOP áÍÏáºç¡ ABS ¡.ä¿¿‡Ò ÅçÍ¡´ŒÇÂÃÕâÁµÀÒÂ㹠ᵋ§ÅÒÂäÁŒ àºÒÐ˹ѧ᷌ ÊÕ¤ÃÕÁ ´ÔÊàºÃ¡ 4 ÅŒÍ ÃÒ¤Ò 479,000.µÔ´µ‹Í 08-1555-1841 95 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò â©Á 3 ˋǧ ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ µÔ ´ ᡍ Ê LPG ÊÀÒ¾´Õ ÃÒ¤Ò 139,000.- µÔ´µ‹Í 08-0801-2125 2004 âµâµŒÒ ÇÕÍÍÊ 1.5S ÍÍ âµŒ ÃØ‹¹·çÍ» ÊÕºÃ͹« äÁ‹ÁÕª¹ ¾Ò ª‹Ò§ÁÒ´Ùä´Œ ÃÒ¤Ò 378,000.- ´Òǹ 30,000.- µÔ´µ‹Í  08-5964-5695 1994 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕè 2.2 GXi ¡.ÍÍ âµŒ Í.Ç.·.Á. ¿ÙÅÍ;ªÑè¹ ä¿¿‡Ò·Ñé§ ¤Ñ¹ »ÃСѹªÑé¹ 3 ¹éíÒÁѹ + á¡Ê LPG ŧàÅ‹ÁáÅŒÇ ÊÀÒ¾´Õ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 189,000.- µÔ´µ‹Í 08-2957-9009 92 âµâµŒ Ò â¤âÅÅ‹ Ò à¤Ã× èÍ § 1,300 à¡Õ  Ï ¸ ÃÃÁ´Ò ÊÕ à ·Ò ´í Ò ÃÒ¤Ò 100,000.- µÔ ´ µ‹ Í 089-451-9263 98 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò à¤Ã×èͧ 1600 C.C. ¡.¸ÃÃÁ´Ò ¾.¾ÒÇ àÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.·.Å. ÊÕá´§ ·íÒÊÕ ãËÁ‹·Ñ駤ѹ »ÃÐËÂÑ´ãªŒá¡Ê ÃÒ¤Ò 150,000.- µ‹ÍÃͧ䴌 µÔ´µ‹Í  08-9694-0681 97 âµâµŒÒ â¤âù‹Ò àÍç¡««ÔàÍÍÏ à¤Ã×èͧ 1600 ¡.ÍÍⵌ ÊÕà¢ÕÂÇËÑÇ à»š´ µÔ´á¡Ê LPG ŧàÅ‹ÁáÅŒÇ ÃÒ¤Ò 255,000.- µÔ´µ‹Í 08-1653-6852 1977 âµâµŒÒ à«ÅÔ¡ÒŒ ÊÕ´Òí ÊÀÒ¾ ¾ÃŒÍÁ㪌 áÁç¡ 15” Ã¶ãªŒá¡Ê LPG ÃÒ¤Ò 60,000.- µÔ´µ‹Í 08-7716-4866

âµâµŒÒ

96 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 1.6GIL 4ECT Í.Ç.·.Á. »ÃСѹªÑé¹ 3 ÊÀÒ¾¾ÃŒÍÁ㪌 µŒÍ§¡ÒâÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 250,000.- µÔ´µ‹Í 08-1170-1255 2004 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ 3.0 G 4x4 Êշͧ ÊÀÒ¾´Õ ´Òǹ 15,000.¼‹Í¹ 11,893.-x54 §Ç´ µ‹ÍÃͧ ä´Œ µÔ´µ‹Í 08-9744-9995 01 TOYOTA ALTIS µÑÇ·çÍ» ÊØ´ 1.8 G AI ÊÀÒ¾´Õ äÁ‹ÁÕª¹ àÍÒª‹Ò§ÁÒ´Ùä´Œ äÁŏ 3 ÊÕ ãªŒ¶¹ÍÁ ÁÒ¡ ÊÕà§Ô¹ TV/DVD ¤Ãº ÃÒ¤Ò 398,900.- µÔ´µ‹Í JOEY 08-3041-1335 2002 öµÙŒâµâµŒÒ ¤ÍÁÁÔÇàµÍÏ à¤Ã×èͧ 3,000 ÊÕ¢ÒÇ Í.Ç.·.Á. àºÒÐ ËÁع䴌 9 ·Õè¹Ñè§ Ã¶ºŒÒ¹ ਌Ңͧ ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 495,000.- µÔ´µ‹Í 08-1914-1159 1983 âµâµŒÒ äÎÅÑ¡« ¡ÃкРµÍ¹à´ÕÂÇ ª‹Ç§ÂÒÇ à¤Ã×èູͧ«Ô¹ Í.Ç.·. ÊÀÒ¾à´ÔÁ ¾ÃŒÍÁ㪌 ¢Ò¶١ ÃÒ¤Ò 55,000.- µÔ´µ‹Í 08-3926-7382 2004 âµâµŒ Ò ¤ÍÁÁÔ Ç àµÍÏ ËÅѧ¤ÒÊÙ§ à¤Ã×èͧ 2800 ÊÕ¿‡Ò VIP à¤Ã×èͧàÊÕ§ªØ´ãËÞ‹ öºŒÒ¹ ÊÀÒ¾ ´Õ ÃÒ¤Ò 459,000.- µÔ´µ‹Í 08-7236-0897 »ÅÒ 96 âµâµŒÒ äÁµÕéàÍç¡« ¡Ãке͹à´ÕÂÇ 5 à¡ÕÂÏ à¤Ã×èͧ 2500 ¡.¸ÃÃÁ´Ò ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ öÊÇ ÃÒ¤Ò 138,000.- µÔ´µ‹Í 08-5124-6249 2002 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕ 2.2 SEG ÃØ‹¹ TOP ¡.ÍÍⵌ Êշͧ·Ùâ·¹ Í;ªÑè¹ ¤Ãº ´ÙáÅÊÇÂãËÁ‹ ¢Ñº´Õ »ÃÐËÂÑ´ äÁ‹ÁÕÍغѵÔàËµØ ãªŒ¹ŒÍÂÁÒ¡ ÃÒ¤Ò 475,000.- (´Òǹ¹ŒÍÂ) µÔ´µ‹Í 08-1810-9091 95 âµâµŒÒ 3 ˋǧ 1.3 GXI ÍÍⵌ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ä¿¿‡Ò·Ñ駤ѹ öºŒÒ¹ á·Œ ÊÀÒ¾àÂÕèÂÁ äÁ‹à¤Âª¹ ÃÒ¤Ò 158,000.- µÔ´µ‹Í 08-4915-8081

1988 âµâµŒÒ â¤âù‹Ò 1600 5 à¡Õ  Ï á ·Œ ÁÕ ÇÑ ´ Ãͺ ÃØ ‹¹ ¾Ô à ÈÉ ÁÕ COOLBOX ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§ »ÃѺ俿‡Ò à¤Ã×èͧËÑÇ©Õ´ ª‹Ç§Å‹Ò§ µÃǨàªç¡Í‹ҧ´Õ ¾ÃŒÍÁ㪌 ÃÒ¤Ò 99,000.- µÔ´µ‹Í 08-1642-8229 1997 TOYOTA COROLLA 1,600 CC SEG AUTO (TOP) ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ µÔ´ LPG ÍÇ·Á. ¤×¹à§Ô¹ ´Òǹ ÃÒ¤Ò 169,000.- µÔ´µ‹Í 089-119-5657 2008 TOYOTA NEW VIOS E ÍÍⵌ ÊÀÒ¾àÂÕèÂÁ ÇÔ觹ŒÍ 俿‡Ò ·Ñ駤ѹ öºŒÒ¹á·Œ ÃÒ¤Ò 488,000.µÔ´µ‹Í 08-1412-3687 92 âµâµŒÒ äÁµÕéá¤çº ÊÀÒ¾à¤Ã×èͧ ª‹Ç§Å‹Ò§´Õ áÍÏ ÇÔ·ÂØ «Õ´Õ áÁç¡ ÃÒ¤Ò 128,000.- µ‹ÍÃͧ䴌 µÔ´µ‹Í ¤Ø³¾Å 08-9492-0925 1992 âµâµŒÒ â¤âù‹Ò ¡.ÍÍⵌ Í.Ç.·.Á. ¿ÃÕ´Òǹ ãˌ仼‹Í¹µ‹Í 6,230.-x30 ´. µÔ´µ‹Í 08-1909-2829 2006 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ á¤çº 2.5E ¡.¸ÃÃÁ´Ò ºÃ͹«à§Ô¹ ä¿¿‡Ò·Ñ駤ѹ äÁ‹à¤Âª¹ ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 425,000.- µÔ´µ‹Í 08-7100-0384 1993 âµâµŒÒ äÁµÕéàÍç¡« á¤çº 2.5 Í.Ç.·. ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÁ¡«ÅÒ à¹Í Ï ÃÒ¤Ò 159,000.- µÔ´µ‹Í ¤Ø³ ͹تԵ 08-1920-4533 2002 âµâµŒ Ò ¤ÍÁÁÔ Ç àµÍÏ ËÅѧ¤ÒÊÙ§ à¤Ã×èͧ 3000 ÊÕà¢ÕÂÇ Ë¡ àºÒФÑʵÍÁ ᵋ§ VIP ö ºŒÒ¹ºÒ§·Ñ駤ѹ ÃÒ¤Ò 485,000.µÔ´µ‹Í ¹Ñ· 08-9145-3949 2006 âµâµŒÒ ¤ÍÁÁÔÇàµÍÏ 2.5 D4D ÊÕºÃ͹« àºÒÐ VIP 3 á¶Ç ⵍСÅÒ§ 9 ·Õè¹è§Ñ ÃÒ¤Ò 850,000.µÔ´µ‹Í 08-9159-6606 2002 TOYOTA LIMO TAXI à¢ÕÂÇ-àËÅ×ͧ àËÅ×Í 6 »‚ ¢Ò´Òǹ 120,000.- ¼‹Í¹ 12,810.- x 30 à´×͹ µÔ´µ‹Í 08-1648-8323

1995 µÙ Œâ µâµŒ Ò ¤ÍÁÁÔ Ç àµÍÏ ËÅѧ¤ÒÊÙ§ ÊÀÒ¾´Õ 㪌¹ŒÍ ÃÒ¤Ò 480,000.- µÔ´µ‹Í 08-1646-2854 07 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ á¤çº 2.5E µÔ´ ËÅѧ¤Òá¤ÃÕèºÍ ÇÔè§ 26,000 ¡Á. Êշͧ ÃÒ¤Ò 470,000.- µÔ´µ‹Í 0-2849-3383 2006 âµâµŒÒ ¿ÍϨٹà¹ÍÏ ÍÍⵌ 3.0 ´Õà«Å 4WD ÃØ‹¹·çÍ» º.˹ѧ á·Œ äÁŏÇÔè§ 20,000 ¡Á. (´Òǹä» 180,000.- ¼‹Í¹áÅŒÇ 25,436.-x8.»ÃÐÁÒ³ 200,000.- àËÅ×Í 40 ´.) ¢Ò´Òǹ 100,000.- µÔ´µ‹Í 08-9135-7952 2000 âµâµŒÒ â«ÅÙ¹‹Ò 1.5GLI «·Å. àºÒСíÒÁÐËÂÕè ÊÕ´íÒ ÃÒ¤Ò 159,000.- ´Òǹ 3,000.- µÔ´µ‹Í 08-4093-0427 90 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò AE 92 â´àÃÁ͹ Êշͧ ¿ÙÅÍ;ªÑè¹ ãªŒä´Œ ·Ñé§á¡ÊáÅйéíÒÁѹ ÂÒ§ãËÁ‹ 4 àÊŒ¹ ÀÒÂã¹-¹Í¡àÃÕ Â ºÃŒ Í Â ª‹ Ç §Å‹ Ò § ´Õ ¢Ñº´Õ¾ÃŒÍÁ㪌 ÃÒ¤Ò 95,000.µÔ´µ‹Í 08-9494-9355 08 Toyota Vios 1.5 E VVTI ÍÍⵌ ABS ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ ÍØ»¡Ã³ ¤Ãº Á×Íáá 㪌¹ŒÍ 40,000 ¡Á. ¢ÒÂ458,000.- 08-1456-4963 2008 âµâµŒÒ ÇÕâ¡Œ 4 »Ãе٠4WD à¤Ã×èͧ 3,000 ö 5 à´×͹ äÁŏ 11,000 ¡Á. ÊÕºÃ͹«à§Ô¹ »ÃСѹ ªÑé¹ 1 ä¿àµ×͹¶ÍÂËÅѧ ´Òǹ 180,000.- Ê´ 700,000.- µÔ´µ‹Í 08-1333-0696 96 âµâµŒÒ â¤âù‹Ò 2.0 ÍÍⵌ ÊÕ ºÃ͹«à§Ô¹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÊÀÒ¾´Õ ÃÒ¤Ò 228,000.- µÔ´µ‹Í 08-9230-8017 1970 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò KE11 à¡Ž§ 1200 C.C. öâºÃÒ³ 40 »‚ à¡Ž§àÅç¡ 4 »Ãе٠»ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹ Í.Ç.·.Á. à¤Ã×èͧ 3K ¢ÑºËÅѧ ÊÕÊÇ ¢ÒÇÁØ¡ ÊÀÒ¾´Õ à´ÔÁ æ öºŒÒ¹ ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 89,000.- µÔ´µ‹Í 08-2957-8008

91 TOYOTA CORONA 1.6GL ˹ŒÒÂÔéÁ ÊÕ´íÒ Í.Ç.·.Á. ¡.¸ÃÃÁ´Ò ÇÔè§ 220,000 ¡Á. ÃÒ¤Ò 99,000.´Òǹ 19,000.- µÔ´µ‹Í ºÍ 08-5907-3940 92 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò GTI ÊÕ¢ÒÇ à¤Ã×èͧ 1.6 ËÑÇ©Õ´ ¾ÒÇàÇÍÏ ä¿¿‡Ò äÁ‹à¤Âª¹ ÃÒ¤Ò 98,000.- µÔ´µ‹Í  08-1299-6280 1970 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò KE11 à¡Ž§ 1200 CC öâºÃÒ³ 40 »‚ à¡Ž§àÅç¡ 4 »Ãе٠»ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹ Í.Ç.·.Á. à¤Ã×èͧ 3K ¢ÑºËÅѧ ÊÕ ÊÇ ¢ÒÇÁØ¡ ÊÀÒ¾´Õ öºŒÒ¹¢Ò àͧ ÃÒ¤Ò 79,000.- µÔ´µ‹Í  08-2957-8008 97 âµâµŒÒ DXi 1.5 µÙ´à»š´ ¢Ò´Òǹ ÃÒ¤Ò 45,000.- ¼‹Í¹ 5,530.- x 29 §Ç´ µÔ´µ‹Í 08-9226-1956 2000 âµâµŒÒ ËÑǨÃÇ´ ËÅѧ¤Ò àµÕé 3000 C.C. Í.Ç.·. ¿ÙÅÍ; ªÑè¹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÁÕËÅÒ¤ѹ äÁ‹ÁÕ àºÒÐËÅѧ öºŒÒ¹¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 198,000.- µÔ´µ‹Í 08-7068-7171 1993 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕè 2.2 Gxi ¡.ÍÍⵌ Í.Ç.·.Á. CD »ÃСѹªÑé¹ 3 ä¿¿‡Ò·Ñ駤ѹ ÃÒ¤Ò 170,000.08-1824-0854 1994 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕè 2.2 GXi 4 ECT Í.Ç.·.Á. à¤Ã×èͧà´ÔÁ æ µÔ´ á¡Ê LPG áÅŒÇ à¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ öºŒÒ¹ ÃÒ¤Ò 195,000.- ÃÒ¤Òµ‹Í Ãͧ䴌 µÔ´µ‹Í ¤Ø³àÍ¡ 08-5550-5527 1992 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ 1.3GL 5 à¡ÕÂÏ Í.Ç.·.Á. ö ºŒÒ¹á·Œ ÊÀÒ¾´ÕÊÕà´ÔÁ äÁ‹à¤Âª¹ ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 179,000.µÔ´µ‹Í  0-2803-4654 2000 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕè 2.2 SEG ÍÍ âµŒ àºÒÐ˹ѧ áÍÏáºç¤¤Ù‹ ABX ÃØ‹¹ ·Í¿ÊÕà¢ÕÂÇ ÃÒ¤Ò 299,000 ºÒ· ´Òǹ 3,000 ºÒ· µÔ´µ‹Í 08-5929-1913

2000 âµâµŒÒ â«âŹ‹Ò à¤Ã×èͧ 1.5 SLI ä¿·ŒÒÂË´¹éíÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÍÇ·Á. ÊÕà·Ò ÃÒ¤Ò 189,000.´Òǹ 3,000.- µÔ´µ‹Í  08-3699-3901 1994 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 1.6 GLi 3 ˋǧ 5 à¡ÕÂÏ Í.Ç.·.Á. ¿ÙÅÍ;ªÑè¹ ä¿¿‡Ò·Ñ駤ѹ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ÊÕÊÇ öºŒÒ¹á·Œ ÊÀÒ¾´Õ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 139,000.- µÔ´µ‹Í 08-6777-8452 94 âµâµŒÒ â¤âÃÅÅ‹Ò 3 ˋǧ AE101 1.6GLI ¡.ÍÍⵌ µÔ´á¡Ê LPG 2 Ãкº ÍÍⵌ ÊÕà¢ÕÂÇ Ã¶ ºŒÒ¹ãªŒ§Ò¹ÍÂÙ‹ ÃÒ¤Ò 149,000.´Òǹ 19,000.- ¼‹Í¹ 4,791*36 §Ç´ µÔ´µ‹Í  08-6336-7969 97 TOYOTA ¤ÍÁÁÔÇàµÍÏ 2.8 ´Õà«Å ª‹Ç§ÂÒÇ ÁÕᤍ»¡ÅÒ§ ÀÒÂ㹠ᵋ§ÊÇ àºÒÐ 4 á¶Ç ¼ŒÒÁ‹Ò¹ãËÁ‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ «·Å. Í.Ç.·. ÊÕà´ÁãËÁ‹ ÃÒ¤Ò 285,000.- µÔ´µ‹Í 08-1457-1033 2004 TOYOTA HIACE ¤ÍÁÁÔÇ àµÍÏ ᵋ§ VIP TV VCD ¡Ñ¹ª¹ Ê൹àÅÊ äÁ‹à¤Âª¹ äÁ‹à¤Â·íÒÊÕ à¨ŒÒ¢Í§¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 780,000.µÔ´µ‹Í 08-9902-4047 2001 âµâµŒÒ ¤ÑÁÃÕè 2.2 GXi ¡.ÍÍ âµŒ áÍÏáºç¡¤Ù‹ ABS ÊÕºÃ͹« ÊÀÒ¾à´ÔÁÁ×Íáá äÁ‹à¤Âª¹ ÇÔè§ 70,000 ¡Á. ਌Ңͧ¢ÒÂàͧ ÃÒ¤Ò 459,000.- µÔ´µ‹Í 08-3927-4448 2006 âµâµŒÒ ÂÒÃÔÊ 1.5E (A/A) ÊÕ¿Ò‡ Á×Íà´ÕÂÇ äÁ‹à¤Â·íÒÊÕ ÇÔ觹ŒÍ àªç¡Èٹ ÃÒ¤Ò 525,000.- µÔ´µ‹Í 08-1456-1752 91 âµâµŒÒ â¤âÅÅ‹Ò ÃØ‹¹Ë¹ŒÒÂÔéÁ ÊÕà·Ò öºŒÒ¹ ÃÒ¤Ò 95,000.µÔ´µ‹Í 081-750-0805 2005 âµâµŒÒ AVANZA 1.3E ÊÕ º Ã͹« MAG 15” TV-CD à¤Ã×èͧ-ª‹Ç§Å‹Ò§´Õ ÃÒ¤Ò 368,000.(¨Ñ´ä¿á¹¹«ä´Œ µ‹ÍÃͧ䴌) µÔ´µ‹Í ¤Ø³àÍŽ  08-8633-7892

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/16/14 5:37 PM


ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¿ÃÕ´Òǹ

088-222-8859, 088-343-0567

TALADROJ/ RodBaan Free 782

öºŒ(µÔ´Ò¹Ã¾.ºÒ§â¾) ºÒ§«×èÍ Ã¶´Õ

¿ÃÕ´Òǹ, äÁ‹µŒÍ§ãªŒà§Ô¹Í͡ö, á¶Áà§Ô¹¡ÅѺºŒÒ¹·Ø¡¤Ñ¹ ÃѺö䴌àÅÂ

2010

์ าวน

2008

ีด

ฟร

1996

์ าวน

ีด

ฟร

์ าวน

ีด

ฟร

สีขาว ติด GAS LPG หัวฉีด

2006

1999

1997

ราคา 299,000.

ราคา 399,000.-

น์ ว า ีด

ฟร

ราคา 159,000.-

น์ ว า ีด

์ าวน

ีด

ฟร

ฟร

NISSAN SUNNY

ISUZU D MAX HILENDER MITSUBISHI LANCER

พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้า ซ.ล็อก

ราคา 359,000.-

สีแดง ราคา 79,000.-

รุ่น TOP สีบรอนซ์ A/T

TOYOTA ALTIS 1.6 G BMW 525i

1997

น ีรดาว

MITSUBISHI LANCER ท้ายเบนซ์ สีเขียว 1.8 LIMITED

NISSAN MARCH สีดำ รถสวย สภาพดี

1997

ท้ายเบนซ์

รุ่น TOP เครื่อง 3.0 สีบรอนซ์

สีบรอนซ์ทอง

ราคา 129,000.-

ราคา 119,000.-

น ีรดาว

TOYOTA MIGHTY CAB สีบรอนซ์เงิน โป่งหน้า-โป่งหลัง พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้า

ราคา 159,000.-

HONDA CITY TYPE Z HONDA CIVIC สีบรอนซ์เงิน ติด LPG แล้ว DAMENSION สีดำ

891 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

135-137 ������ 782/1.indd 137

TALADROJ/âªÇÃÙÁ ÃѪ´Ò Î͹´ŒÒ-669

ราคา 189,000.- ราคา 289,000.-

ตลาดรถ 137 5/16/14 5:37 PM


2001 โตโยต้า สปอร์ตไรเดอร์ เครื่อâ·Ã. ง 3000 C.C. พรีรันเนอร์ ก.ธรรมดา สีเทา อ.ว.ท.ม. พ.พาว เวอร์ ก.ไฟฟ้ า ซ.ท.ล. สภาพ สวย ไม่เคยชน ราคา 349,000.ติดต่อ 08-1498-8551 1995 โตโยต้า 3 ห่ว§ 1.3 เกียร์ ธรรมดา สีแดง ราคา 108,000 บาท ติดต่อ  08-4915-8081  2008 โตโยต้า คัมรีè 2.0 G สีดาำ แอร์แบ็ก 4 ใบ ไมล์ดิจิตอล มัลติ ฟ˜งก์ชนั ครูสคอนโทรล บุ๊คเซอร์วสิ ไฟตัดหมอก แม็ก 16” ฟูลออพชั่น วิ่ง 60,000 กม. ดาวน์ 90,000.ติดต่อ  08-9491-5555  2000 โตโยต้ า คั ม รี 2.2 อ.ว.ท.ม. รุ ่นไม้ บ รรทั ด พ.พาว เวอร์ ก.ออโต้ ออพชั่นครบ ไม่มี ชน ABS สีเขียวหัวเป็ด รุ่น TOP ราคา 338,000.- ติดต่อ 08-2202-0402 1997 TOYOTA COROLLA 1.5 GXI ก.ออโต้ รถบ้านแท้ พ.พาว เวอร์ ก.ไฟฟ้ า เบาะกำ า มะหยี ่ ซ.ล็อก อ.ว.ท.ม.สีเดิมใหม่ บางทั้ง คัน ราคา 115,000. 089-146-7289 91 โตโยต้าโดเรมอน สีบรอนซ์ เกียร์อ อโต้ เครื่ องหัว ฉีด ราคา 68,000.- ติดต่อ089-154-6599

2000 âตâÂตŒÒ äÎàอª 3.0 ä¿à¾ªÃ ก.ธรรมดา เครื่องเบนซิน รถตู้ RZ ติดแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว พ.พาว เวอร์ เบาะ 3 แถว สภาพใหม่ บาง ทั้งคัน อ.ว.ท.ม. ราคา 215,000. 081-457-1033 2011 âตâÂตŒÒ ÇÕâกŒ ตอนเดียว สี เทา เครื่องยนต์ 2,500 cc เทอร์โบ แอร์วิทยุ CD ราคา 389,000.ติดต่อ 087-687-8528 2007 âตâÂตŒÒ อÑนติÊ 1.6 ¨Õ ติด แก๊ส NGV 2 ระบบ สีบรอนซ์ เงิน เบาะหนัง ฟรีดาวน์ ราคา 375,000.- ติดต่อ 089-793-7872 2003 TOYOTA TIGER 2.5 D4D ช่วงยาว สีเทา พ.พาวเวอร์ พื ้น ปู ก ระบะราคา 205,000.ติดต่อ 081-425-1528 2001 โตโยต้า ไÎลักซ์ สีน้ำาตาลเทา รุ่น 4 ประตู ราคา 300,000.ติดต่อ 0-2943-6352 07 โตโยต้า วีโก้ แค็บ 2.5 E ติด หลังคาแครี่บอย วิ่ง 26,000 กม. สีทอง ราคา 470,000.- ติดต่อ 0-2849-3383 2002 âตâÂตŒÒ ÊÕนéíÒตÒÅ D4D 1kz แอร์แบ็ก ABS เทอร์โบ 4WD สภาพดี ราคา 365,000.- ติดต่อ 08-1809-2240

2005 âตâÂตŒÒ ÇÕออÊ 1.5 ออ โต้ ตัว E สีดำา ราคา 400,000.ติดต่อ 08-3008-5344 1996 โตโยต้า แวน ไมตี้เอ็กซ์ เครื ่อ ง 1J+แก๊ ส LPG ราคา 155,000.- ติดต่อ  08-2799-1764 2004 âตâÂตŒÒ อÑÅติÊ 1.8G สีทอง รุน่ ท็อปสุด ก.ออโต้ แอร์แบ็ก ลายไม้ ไมล์ 3 สี เบรก ABS ระบบ VSC กุญแจรีโมต เบาะไฟฟ้าหนังแท้ มือ แรก ไม่มีชน ราคา 495,000.- (ต่อ รองได้) ติดต่อ 08-6661-3035 2010 ตู ้โ ตโยต้ า คอมมิ ว เตอร์ หลั ง คาสู ง 2,700 CC อวทม. 15 ที่นั่ง แถมวิทยุ ปากเกร็ดจตุจักร เจ้าของขายเอง ขายดาวน์ 298,000.- ติดต่อคุณวินัย 02-584-4339 96 โตโยต้า ไมตี้เอ็กซ์ แคป¾าส 2.5 ดีเซล โปร่งหน้าหลัง กระจก ไฟฟ้า พ.พาวเวอร์ เบาะกำามะหยี่ อวทม. ราคา 188,000.- ติดต่อ 08-3123-7724 2005 âตâÂตŒÒ อáÇน«Ò 1.3 พาว เวอร์ กระจกไฟฟ้ า ราคา 285,000.- ติดต่อ081-431-3109 99 โตโยต้า ไÎทอร์ก (Altis) 1.8 83 โตโยต้า DX (TE71) LIFTBACK สีบรอนซ์ สภาพพร้อมใช้ ราคา 52,000.- ติดต่อ  08-0454-4921 2001 โตโยต้า ตู้ แกรนเวีย สี บรอนซ์ ราคา 680,000.- ติดต่อ  08-9881-0207 1993 โตโยต้ า โคโรลล่ า 3 ห่ว§ 1.3GL 5 เกียร์ อ.ว.ท.ม. CD+พาวเวอร์ครบชุด รถบ้านแท้ สภาพดี สีเดิม ไม่เคยชน เจ้าของ ขายเอง ราคา 129,000.- ติดต่อ  08-4643-9751 2002 âตâÂตŒ Ò อÑ Å ติ Ê 1.8G สีบรอนซ์ทอง เบาะหนัง รถสวย ติดแก๊สหัวฉีด ราคา 428,000.ติดต่อ 08-3704-8484

1997 1997 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ อีอีคคาร์ าร์ 1.6 1.6 GLXi GLXi กักันนชนใหญ่ ชนใหญ่ รุรุ่น่นสุสุดดท้ท้าายย ก.ออ ก.ออ โต้ โต้ แก๊ แก๊สส+น้ +น้ำาำามัมันน ไฟฟ้ ไฟฟ้าาทัทั้ง้งคัคันน ต่ต่ออ รองได้ รองได้ ราคา ราคา 168,000.168,000.- ติติดดต่ต่ออ  08-1867-8584 08-1867-8584 2006 2006 มิมิตตซูซูมมิชิชิไิไทตั ทตั้น้น ตอนเดี ตอนเดียยวว สีสีขขาว าว เกี เกียยร์ร์ธธรรมดา รรมดา 2,500cc 2,500cc เทอร์ เทอร์โโบบ อวทม.ราคา อวทม.ราคา 245,000.245,000.ติติดดต่ต่ออ  085-124-6249 085-124-6249 94 94 มิมิตตซูซูมมิ ชิ ชิ ิ อีอีคคาร์ าร์ เกี เกียยร์ร์ออออ โต้ โต้ เครื เครื่อ่องหั งหัววฉีฉีดด สีสีบบรอนซ์ รอนซ์ ราคา ราคา 115,000.115,000.- ติติดดต่ต่ออ  086-342-4066 086-342-4066 99 99 มิมิตตซูซูมมิชิชิ ิ ท้ท้าายเบนซ์ ยเบนซ์ เกีเกียยร์ร์ออออ โต้ โต้ แก๊ แก๊สส NGV NGV แม๊ แม๊กก 15 15 ราคา ราคา 139,000 139,000 ติติดดต่ต่ออ  089-154-6599 089-154-6599 1979 1979 มิมิตตซูซูมมิชิชิ ิ แลนด์ แลนด์เเชอร์ ชอร์ รØรØ่น่นไ¿ ไ¿ นอน นอน สีสีเเทา ทา ราคา ราคา 55,000.55,000.- ติติดดต่ต่ออ  02-382-7541 02-382-7541 1995 1995 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ อีอีคคาร์ าร์ 1,500 1,500 CC. CC. GLXI GLXI ออโต้ ออโต้ สีสีขขาว าว ไม่ ไม่มมชี ชี นน มืมืออหนÖ หนÖ่ง่ง เจ้เจ้าาของขายเอง ของขายเอง ราคา ราคา 125,000.125,000.ติติดดต่ต่ออ  08-8313-3003 08-8313-3003 93 93 มิมิตตซูซูมมิชิชิ ิ แลนด์ แลนด์เเชอร์ ชอร์ออีคีคาร์ าร์ อ.ว.ท.ม.กระจกไฟฟ้ อ.ว.ท.ม.กระจกไฟฟ้าาเซ็ เซ็นนทรั ทรัลลล็ล็ออคค เครื เครื่อ่องง 1,500 1,500 cc cc หัหัววฉีฉีดด ใช้ ใช้แแก๊ก๊สส LPG LPG สีสีบบรอนซ์ รอนซ์เเงิงินน ราคา ราคา 79,000.79,000.ติติดดต่ต่ออ  089-494-9355 089-494-9355 2002 2002 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ สตราด้ สตราด้าา แกรนดิ แกรนดิสส 44 ประตู ประตู 2,500 2,500 C.C. C.C. มีมีหหลัลังงคา คา แอร์ แอร์หหลัลังง เบาะญี เบาะญี่ป่ปุ†นุ†น แครี แครี่บ่บอยชุ อยชุดด ใหญ่ ใหญ่ รถบ้ รถบ้าานน ราคา ราคา 298,000.298,000.ติติดดต่ต่ออ   08-6332-8329 08-6332-8329 55 เกีเกียยร์ร์ อ.ว.ท.ม. อ.ว.ท.ม. สภาพดี สภาพดี รถบ้ รถบ้าานน ขายเอง ขายเอง ราคา ราคา 79,000.79,000.- ติติดดต่ต่ออ   0-2579-4787 0-2579-4787 1993 1993 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ อีอีคคาร์ าร์ 1.6 1.6 เครื เครื่อ่องง เดิ เดิมม สีสีขขาว าว 22 ระบบ ระบบ แม็ แม็กก 15” 15” ชุชุดดแต่ แต่งงอีอีโโวว 33 เครื เครื่อ่องเสี งเสียยงง JVC JVC พ.พาวเวอร์ พ.พาวเวอร์ แต่ แต่งงไป ไป 100,000.100,000.ขาย ขาย 159,000.159,000.- ติติดดต่ต่ออ   08-9767-7488 08-9767-7488 1993 1993 มิมิตตซูซูบบชิ ชิ ิ ิ แชมป์ แชมป์ ทรี ทรี อ.ว.ท.ม. อ.ว.ท.ม. สภาพพร้ สภาพพร้ออมใช้ มใช้ ราคา ราคา 70,000.70,000.ติติดดต่ต่ออ คุคุณณต่ต่ออ   08-4132-7554 08-4132-7554

94 มิตซูบิชิ อีคาร์ GLXi เครื่อง 2013 พ.พาวเวอร์ หัMITSUBISHI ว ฉี ด ก.ออโต้MIRAGE GLX ก.ไฟฟ้า ซทล. แม็กซ์ 15” ยาง เกียร์ออโต้ สีเหลือง ล้อแม็ก วิ่ง 12,000 km. ใหม่โยโก 4 เส้น CD ไพโอเนียร์ ไฟฟ้าทั้ง125,000.คัน ABS EBD ราคา ติดต่อแอร์แบ็ก มี บุ๊คเซอร์วิส ประกันÈูน08-1618-3721 ย์เหลืออีก 2 กว่า ประหยั 20 กิลโซาลู ล/ลิตรน รถบ้ 88 มิตดซูน้บำามัชิ นิ รอยั เครืา่อนแท้ งหัว ทั้งสดและผ่ อน ฉีเจ้ดาของขายเอง ก.ออโต้ ได้ก.ไฟฟ้ า พ.พาวเวอร์ ราคา ดาวน์ 9,000.ติดต่39,000.อ 081-929-8298 ติดราคา ต่อ  08-9156-8880 345,000.1992 มิตซูบิชิ แชมป์ II คาธารา ติก มิ1.3GL สภาพ 94 ตซูบิช5ิ อีเกีคยาร์ร์ อ.ว.ท.ม. GLXi เครื ่อง เครื่องช่วงล่พ.พาวเวอร์ างเยี่ยม ขาย หัดีวไม่ ฉี ดชน ก.ออโต้ เอง ราคา 85,000.ต่อ ยาง ก.ไฟฟ้ า ซทล. แม็กซ์ติด15” ใหม่โยโก 4 เส้ น 08-2952-6740 CD ไพโอเนียร์ 1993 125,000.มิตซูบชิ ิ แชมป์ ราคา ติดต่อIII คาธารา ติก 1.3GL 5  เกีย08-1618-3721 ร์ อ.ว.ท.ม. สภาพ ดี ไม่ ่องช่ลวซาลู งล่านงดีเครืเจ้่อางหั ของว 88 มิตชซูนบชิเครื ิ รอยั ราคาก.ไฟฟ้ 85,000.ติดต่อ ฉีขายเอง ด ก.ออโต้ า พ.พาวเวอร์ ราคา 39,000.-08-6787-2560 ดาวน์ 9,000.อีคาร์ ติ93ดต่อมิตซูบิชิ แลนเซอร์ 08-9156-8880 เครื่องมิ1.5 สภาพดี พร้อม 1992 ตซูบก.ออโต้ ิชิ แชมป์ II คาธารา ราคา 98,000.ติดต่อ สภาพ ติใช้ก 1.3GL 5 เกียร์ อ.ว.ท.ม. ดี ไม่ชน เครื่องช่วงล่042-612-339 างเยี่ยม ขาย 2005ราคา มิตซู85,000.บิชิ สตราด้ เอง ติดาต่อแค็บ มี พาวเวอร์ แมกซ์ ลายเนอร์ ใหม่ 08-2952-6740 มาก สภาพเยี ม ไม่เคยชน ราคา 1993 มิตซูบชิ ่ยิ แชมป์ III คาธารา ติ328,000.ก 1.3GL 5ติดเกีต่ยอร์ อ.ว.ท.ม. สภาพ ดี ไม่ชน เครื่องช่วงล่0-2319-1311 างดี เจ้าของ 1997 มิราคา ต ซู บ85,000.ิ ชิ สตราด้ติดาต่อ2.5 ขายเอง พ.พาวเวอร์ สภาพสวย พร้อมใช้ 08-6787-2560 ราคามิต225,000.ติดต่อ อีคาร์ 93 ซูบิชิ แลนเซอร์  08-9814-3043 เครื่อง 1.5 ก.ออโต้ สภาพดี พร้อม 1993 ซูบิชิ แลนด์ ใช้ ราคามิต98,000.ติดเต่ซอร์ อ อีคาร์ เครื่อง 1,500  เกีย042-612-339 ร์ออโต้ กระจก ไฟฟ้า ราคา 1997 มิ ต ซู บ138,000.ิ ชิ สตราด้ติดาต่อ2.5 08-9817-8727 พ.พาวเวอร์ สภาพสวย พร้อมใช้ 1992 225,000.มิตซูบิซิ แลนเซอร์ ราคา ติดต่อ อีคาร์ 2.0 GLXI 5  เกีย08-9814-3043 ร์ อวทม. ไฟฟ้า ทั้งคัน มิก๊ตาซูซบิชLPG+น้ น ขายเอง 1993 ิ แลนด์ำาเมัซอร์ อีคาร์ ราคา อ กระจก เครื ่อง 169,000.1,500 เกียติร์ดอต่อโต้ 0-2579-3555 ไฟฟ้า ราคา 138,000.ติดต่อ 96 MITSU E-CAR (รุ่นกันชนยืน่ ) 08-9817-8727 สีน้มิำาเงิตซูนบชิ 1.6 GLXI AUTO 96 ิ แลนเซอร์ E-Car ล้ล้ออ แม๊กก ราคา 15” ขายถู ก ราคาติด138,000.แม็ 75,000.ต่อ ติดต่อ  089-511-5529 08-1482-4515

1992 95 มิตมิซูตซูบบิชิซิ แอโร่ แลนเซอร์ บอดี้ อ.ว.ท. อีคาร์ 2.0 ยางใหม่ GLXIหลั5 งเกี คาแครี ยร์ อวทม. ่บอย เครื ไฟฟ้่อาง ทัช่้งวคังน ล่ก๊าางดีซ มLPG+น้ าก ราคา ำามัน159,000.ขายเอง ราคา ติดต่อ169,000. 08-9987-7661, ติดต่อ 08-9669-5611 0-2579-3555 96 มิ ตMITSU ซู บิ ชิ กาแลนท์ E-CAR (รุ่น¡.¸ÃÃÁ´Ò กันชนยืน่ ) สีสภาพดี น้ำาเงิน สี1.6 น้ำาเงิGLXI น ราคาAUTO 68,000.ล้อ แม๊ ติดกต่อ15” ขายถู ก ราคา 08-9235-2242 138,000.ติ91ดต่กระบะ อ มิ ตซูบ089-511-5529 ซิ ิ รุ่นแอร์โร่บอดี้ 95 ใช้งานได้ มิตซูตบามปกติ ิชิ แอโร่ขายตามสภาพ บอดี้ อ.ว.ท. ยางใหม่ ราคา 65,000 หลังคาแครี บาท ติ่บดอยต่อ เครื่อง ช่วง ล่างดีมากราคา 08-6550-1977 159,000.ติ1994 ดต่อ มิตซูบ ิชิ 08-9987-7661, แลนเซอร์ ก.ออ โต้ สีขาว ล้อแม็ก08-9669-5611 สีขาว 17” ยาง มิใหม่ ต ซู บ4ิ ชิ เส้กาแลนท์ น ติดแก๊ส LPG ¡.¸ÃÃÁ´Ò ราคา สภาพดี 149,000.-สีนติ้ำาเงิ ดต่นอ ราคา 68,000.ติดต่อ  08-9235-2242 08-7385-5737 91 1993 กระบะ มิตซูมิบตซูิชบิแซิ ลนเซอร์ ิ รุ่นแอร์โร่อีบคอดี าร์้ ใช้ 1.5งานได้ GLXIตามปกติ 5 เกียร์ขายตามสภาพ อวทม. ไฟฟ้า ราคา ทั้งคัน65,000 รถบ้านสภาพดี บาท ติดต่ไม่ อ เคยชน 179,000.- 08-6550-1977 0-2805-4312 2007 1999 มิตซูบิชิ อัไทรทั ลติมน่า ¾ลั 2.0iส 16V 93 มิก.ออโต้ ต ซู บิ ชไฟฟ้ ิ E-Car าทั้งคัน เครื รถสวย ่อ งหัสีวทฉีอง ด 1300 ราคา 169,000.C.C. อ.ว.ท.ม. ดาวน์สีบ8,000.รอนซ์ ราคา ติดต่อ85,000.-ติด08-2024-5189 ต่อ 95 มิตซูบิชิ E-CAR  0-2752-7250 1.5 Gxi ออ 2008 โต้ สีเขีมิยตวซูล้บอิชแม็ ิ ไทรทั ก 15”น รถบ้ ดาวน์ าน 29,000.ราคา 165,000.ผ่อน 8,450.ติดต่อ ติดต่อ   08-1496-7879 08-1720-4834 86 2005 มิตซูMitsu บิชิ ดีเซล G Vargon 2500 เทอร์ 4WD โบ อ.ว.ท.ม. รØ่นทอป มีสีหบลัรอนซ์ งคาแครี -ทอง ่บอย รถบ้ สภาพ าน เยีอุป่ยกรณ์ ม ราคา ครบ 67,000.สียาง หม้ติอดน้ต่อำา ใหม่ ราคา 528,000.08-1930-7259 ติดต่อ 92 MISUBISHIGALANT 08-5488-3809 เกียร์ ธรรมดา 2007 มิตสภาพดี ซูบิชิ ไทรทั สีน้ำานเงิ¾ลั น สราคา 93 68,000 มิ ต ซู บิ ชบาท ิ E-Car ติดต่อ เครื ่อ งหั ว ฉี ด 1300 C.C. อ.ว.ท.ม. 08-9235-2242 สีบรอนซ์ 1995 ราคา Mitsubishi 85,000.- ติดSpace ต่อ Wagon 1.8 GLXI  สีแ0-2752-7250 ดง-เทา ออโต้ เบนซิ 2008น+LPG มิตซูบใช้ ิชิ น้อไทรทั ย เครืน่องดี ดาวน์ ไม่ ผุ29,000.ไม่มีชน ผ่ภายใน-นอกสวย อน 8,450.- ติดต่ราคา อ 188,000.-  08-1425-1528 08-1496-7879 1993 86 มิตซูมิบติชซูิ บดีิชเิแซลลนเซอร์ 2500 เทอร์ อีคาร์ โบ 1.5 อ.ว.ท.ม. GLXIมีห5ลัเกี งคาแครี ยร์ อวทม. ่บอย ไฟฟ้ สภาพา ทัเยี้ง่ยคัมน ราคา รถบ้านสภาพดี 67,000.- ติไม่ ดต่เคยชน อ 179,000.-  08-1930-7259 0-2805-4312

ÃѺ«×éÍ-¢ÒÂ-áÅ¡à»ÅÕè¹ ö¹µ·Ø¡ÂÕèËŒÍ ãËŒÃÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´

à¾×èͤÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧÅÙ¡¤ŒÒ

Ê¹ã¨µÔ ´ µ‹ Í 082-953-5558

 

รถ

วั142 นที่ 24ตลาด - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

142-143 ������ 782/3.indd 142

มิตซูบิชิ

TALADROJ/ Noppakun < 656

·Ø¡ÂÕèËŒÍ ·Ø¡ÃØ‹¹âตâÂตŒ·ØÒ¡ÊÀÒ¾

ÇÍÅâÇ‹

2003âตâÂตŒÒ อÑÅติÊ Limited วิ่ง น้อย มือเดียว สีบรอนซ์ทอง เบาะ หนัง พ.พาวเวอร์ ก.ออโต้ กระจก ไฟฟ้า อ.ว.ท. ไฟตัดหมอก ABS ล้อ แมกซ์ ราคา 440,000.- ต่อรองได้ ติดต่อ  08-2294-3322 2010 TOYOTA YARIS J เกียร์ ธรรมดา สี บ รอนซ์ เ งิ น ราคา 428,000.- ติดต่อ  08-3704-8484 ต้อ§การซื้อร¶โตโยต้า คัมรีè 2.0 G สีเทา ป‚ 2007-2010 มาใช้เอง ติดต่อ แซม 08-5554-7878 เกียร์ออโต้ รØ่นทอป ABX โฉมไÎท๊ อก แก๊ส+LPG มี 3 คัน สีบรอนซ์ ฟ้า สีน้ำาเงิน สีทอง ราคาคันละ 199,000.- ดาวน์ 3,000.-ติดต่อ 084-021-4104 2002 TOYOTA อÑÅติÊ 1.6 E AUTO เบาะหนัง สีบรอนซ์เงิน ราคา 338,000 บาท ติดต่อ 08-3704-8484 2006 âตâÂตŒÒ อÑÅติÊ ตัวTop แอร์ ABS เบาะหนัง สีทอง สภาพสวย สุด ราคา 475,000. 08-7362-5599 83 TOYOTA COLOLA KE-70 แวน 3 ประตู อวทม. สีม่วงอ่อน 08-9662-3735 2003 âตâÂตŒÒ ÇÕออÊ 1.5S ออโต้ แอร์แบ็ก ABS แม็ก สีเทา สภาพ เดิม ใช้น้อย ราคา 375,000.ดาวน์ 25,000.- ติดต่อ 08-9793-7872

98 โตโยต้า โคโลล่า 1.6 GXI ABX แอร์ แ บ็ ค เกี ย ร์ ธ รรมดา อวทม. สีเขียว ราคา 180,000.ติดต่อ  08-9790-3090 1997 โตโยต้า เอ็กซิเออร์ เครื่อง 1,600 ใช้แก๊ส LPG+น้ำามัน สี เขียว สภาพสวย ราคา 235,000.ติดต่อ  08-0990-8991 1993 โตโยต้า คัมรีè 2.2GXi ก.ออ โต้ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น ไฟฟ้าทั้ง คัน สภาพเยี่ยม รถบ้านขายเอง ราคา 259,000.- ติดต่อ  08-2957-1122 ขายร¶ãหม่ โ ตโยต้ า ป‡ า ยแด§ ดาวน์ 5% ผ่อน 84 งวด ดอก ถูก แลกรถเก่าทุกป‚ ทุกสภาพราคา สูงสุด ติดต่อ  028-6310-7527 92 โตโยต้า โดเรมอน สีเทาดำา รถติดแก๊ส LPG สภาพพร้อมใช้ อวทม. รถสวย ราคา 75,000.08-0990-8991 1993 โตโยต้า คัมรีè 2.2 Gxi ก.ออ โต้ อวทม. CD ประกันชั้น 3 ไฟฟ้า ทั้งคัน ราคา 170,000.08-1824-0854 2000 โตโยต้า โซโลน่า เครื่อง 1.5 SLI ออโต้ ไฟท้าย หยดน้ำา เกียร์ ออโต้ พวงมาลัยพาวเวอร์ รถสวย วิ่งน้อย สีเขียว ราคา 199,000.ดาวน์ 3,000.- ติดต่อ  08-3979-7574 2000 โตโยต้า โซโลน่า เครืèอ§ 1.5 SLI ไฟท้ายหยดน้ำา เกียร์ธรรมดา อวทม. สีเทา ราคา 189,000.ดาวน์ 3,000.- ติดต่อ  08-3699-3901 2004 âตâÂตŒÒ VIOS S เบาะ หนัง รถสวย สีบรอนซ์เงิน ราคา 388,000.- ติดต่อ 08-3704-2626 1994 โตโยต้า คัมรีè 2.2 Gxi ก.ออ โต้ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น ประกัน ชั้น 3 ก๊าซ LPG+น้ำามัน ไม่เคยชน รถบ้านขายเอง ราคา 269,000.ติดต่อ  0-2865-5340

96 96 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ แลนด์ แลนด์เเซอร์ ซอร์ อีอีคคาร์ าร์ เครื เครื่อ่องง 1.5 1.5 GLXI GLXI ก.ออโต้ ก.ออโต้ ไม่ ไม่ เคยติ เคยติดดแก๊ แก๊สส รุรุ่น่นกักันนชน ชน สีสีบบรอน์ รอน์ ก.ไฟฟ้ ก.ไฟฟ้าา ซทล. ซทล. พ.พาวเวอร์ พ.พาวเวอร์ ยาง ยาง ใหม่ ใหม่ 55 เส้ เส้นน ราคา ราคา 135,000.135,000.ดาวน์ ดาวน์ 15,000.15,000.- ติติดดต่ต่ออ   08-0005-3927 08-0005-3927 2005 92 MISUBISHI Mitsu G GALANT Vargon 4WD เกียร์ รØธรรมดา ่นทอป สีสภาพดี บรอนซ์-สีทอง น้ำาเงินรถบ้ราคา าน อุ68,000 ปกรณ์คบาท รบ สีติยดางต่อ หม้อน้ำา ใหม่ ราคา 528,000. ติ08-9235-2242 ดต่อ 1995 Mitsubishi 08-5488-3809 Space Wag2003 on 1.8มิตGLXI ซูบิชิ สีสตราด้ แดง-เทา า แกรน ออโต้ ดิเบนซิ ส กระบะ น+LPG ใช้ 4 นประตู ้อย เครื่อเครื งดี ่อไม่ง 2500 ผุ ไม่มC.C. ีชน ภายใน-นอกสวย ดีเซล สีบรอนซ์ราคา ทอง ก.ธรรมดา 188,000.- พ.พาวเวอร์ 08-1425-1528 กระบะลาย เนอร์ 96 มิตราคา ซูบชิ ิ 235,000.แลนเซอร์ E-Car ติดต่อ ล้อ แม็ก ราคา 75,000. 08-1831-2662 ติดต่อ 94 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 08-1482-4515 GLXi ECar 2007 สีMITSUBISHI น้ำาเงิน ก.ธรรมดา GUTS1600 2.8D C.C. กระบะพื หัวฉี้นดเรีรถใช้ ยบ 4 2 ล้ระบบ อ มีหลัแก๊ งคา ส +น้ บรรทุ ำามันกได้อ.ว.ท.ม. มาก เครืสภาพสวย ่องดี ไม่ชนพร้ขาย อม ใช้ ราคา ราคา 425,000.118,000.ติดต่ติอดต่อ 08-5124-5954 08-1425-1528 1994 1998 มิมิตตซูซูบบิชิชิ สตราด้ ิ แลนเซอร์ า 4x4 1.5 ยาง GLXi 31 หลังก.ออโต้ คาไฟเบอร์สี เ+ทาอมเขี แอร์ แต่ ย วง ก.ไฟฟ้ รอบคันา ซ.ท.ล. ราคา 260,000.พ.พาวเวอร์ติMAG ดต่อ ราคา 159,000.ดต่อ  ติ08-5817-8219 มิตซูบิชิ แชมป์  08-5058-5143 III คาตาไลติก 2002 1.3GL มิ5ตซูเกีบยิชร์ิ ซีอ.ว.ท.ม. เดีย อ.ว.ท.ม. สภาพ ก.ไฟฟ้ ดี ไม่ชาน เป็ เครืน่อแท็ งช่กวซีงล่ม่ ิเาตอร์ งดี เจ้ราคา าของ 175,000.ขายเอง ราคา ติดต่85,000.อ ติดต่อ  08-4095-1841 08-6787-2560 1998 2001 มิมิตซูตซูบิชบิ ชสตราด้ ิ ท้ายเบนซ์ า 4x4 ยาง อ.ว. 31 ท.ม.หลัเคยเป็ งคาไฟเบอร์ นแท็กซี่ม+ ิเตอร์ แอร์ ราคา แต่ง รอบคั 145,000.น ราคา ติดต่260,000.อ ติดต่อ   08-5817-8219 08-2490-5805 มิ1994 ตซูบิชมิิ ตซูแชมป์ บชิ ิ แชมป์ III คาตาไลติ III คาธารา ก 1.3GL ติก 1.35 GL เกียร์5 อ.ว.ท.ม. เกียร์ อ.ว.ท.ม. สภาพ ดีเครืไม่่อชงช่ น วเครื งล่า่องดี งช่วงล่ รถบ้ างดีานเจ้าราคา ของ ขายเอง 87,000.-ราคา ติดต่อ85,000.- ติดต่อ   08-6787-2560 08-6787-7731 2001 1993 มิมิตตซูซูบบิชิชิ ิ ECAR ท้ายเบนซ์ 1.5 GLXI อ.ว. ท.ม. สีบรอน เคยเป็ ก.ออโต้ นแท็กก.ไฟฟ้ ซี่มิเตอร์ า สภาพดี ราคา 145,000.พร้อมใช้ ราคา ติดต่อ118,000. 08-2490-5805 08-1432-1444

2006 เบนซ์ E280 ไมล์ดจิ ติ อล มัลติฟง˜ ก์ชนั ครูสคอนโทรล กระจก มองข้างปรับไฟฟ้า แม็ก 17” บุ๊ค เซอร์วิส เช็กÈูนย์ ไฟซีนอน ไฟตัด หมอก ดาวน์ 90,000.- สด 2.39 ล้าน ติดต่อ  08-1649-0777  94 BENZ S280 อ.ว.ท.ม. มือ 1 จากห้างฯ รับประกันความสวย ดาวน์ 90,000.- ติดต่อ  08-9491-5555  02 BENZ C200 KOMPRESSOR มือ 1 สีบรอนซ์ รับประกันความ สวย ดาวน์ 90,000.- ติดต่อ  08-1649-0777  1998 เบนซ์ SLK K170 คอมเ¾รสเซอร์ 2.3 AT วิ่ง 40,000 กม. บุ๊คเซอร์วิส ดาวน์ 190,000.ติดต่อ  08-9491-5555  BENZ 190 เครื่อง 2J-GE ออโต้ แก๊ส แต่งครบ ๆ สวยมาก ไม่มี ชน ล้อ 17” รอบคัน 2JZ แก๊ส LPG แอร์หนาว สีขาวมุก ทำามา เป็นแสน ราคา 249,000.- ติดต่อ 08-1234-5015, 08-1234-0708  1992 BENZ 300TD สีฟ้า เบาะไฟฟ้า มี SUNROOF วิทยุ MP3 MAG 16” เบรก 4 จุด หม้อลม 2 ชั้น ออโต้ สุดทน สุด ประหยัด ราคา 650,000.- ติดต่อ POP 08-1495-7795  91 BENZ 230E W124 ซันรูฟ แอร์ วิทยุ CD 10 แผ่น ประกอบ นอก ราคา 400,000.- ติดต่อ 08-9494-1473 89 Benz 123 รØ่น 280 E ออ โต้ เครื่องเดิม ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว ก.ไฟฟ้า พ.พาวเวอร์ สีเดิมใหม่ทั้ง คัน อวทม. ราคา 135,000.083-123-7724 94 BENZ 190E เครื ่อ ง 2300 cc. ก.ออโต้ พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้า ซ.ท.ล. ชุดแต่ง AMG แม็ ก ซ์ 17” อวท. ซี ดี สี เ ดิ ม ใหม่บางทั้งคัน ราคา 225,000.โทร. 08-3123-7724

ÃѺ«×éÍ âµâµŒÒ ·Ø¡ÃØ‹¹ ·Ø¡»‚ ÃÒ¤ÒÊÙ§

äÁ‹àÃ×èͧÁÒ¡ Ê´ËÃ×ͤŒÒ§ä¿á¹¹«ÍÂÙ‹ ¡ç¢ÒÂä´Œ µÔ´µ‹Í

08-1644-8338

93 วอลโว่ 940 /1jz-turbo ไม่มีชน เฟ„องท้ายเต็ด ก.ออโต้ Apex จอฟ้า, Super AFC, เครื่อง เสียง TV, DVD, ไมล์ supra ล้อ Volk, เบาะไฟฟ้า, ABS, ราคา 209,000.- ราคาคุยกันได้ ติดต่อ 08-1234-0708 2001 วอลโว่ S802-3T สีบรอนซ์ เบาะหนังแท้ อ.ว.ท.ม. แอร์แบ็ก ABS รถสวย ราคา 455,000.ติดต่อ  08-6131-0004 96 วอลโว่ 850 GLi ก.ออโต้ ก.ไฟฟ้า ซ.ท.ล. พ.พาวเวอร์ รถ สวย สีดำา ราคา 155,000.- ดาวน์ 3,000.- ติดต่อ 08-5901-0085 97 วอลโว่ 460 เครื่องเดิม 2000 C.C. สีเทา เบาะหนัง สีครีม แม็ก ขอบ 15” พ.พาวเวอร์ ราคา 95,000.ติดต่อ 08-3914-3981 1997 วอลโว่ 940SE ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น ประกันชั้น 3 ขายเอง ราคา 337,000.- ติดต่อ 0-2803-4654 1996 วอลโว่ 940SE เทอร์โบ แอร์ วิทยุ แม็ก ซ.ท.ล. ก.ไฟฟ้า สภาพดีมาก ติดต่อ 08-6379-2002 1993 วอลโว่ 940 GL สีบรอนซ์ เงิน ก.ออโต้ แก๊ส+น้ำามัน สภาพดี พร้อมใช้ ราคา 150,000.- ติดต่อ 08-1499-7872 94 วอลโว่ 460 CLG 2.0i ก.ออ โต้ ราคา 55,000.- ติดต่อ 08-1482-4515

2003 VOLVO V70 áÇน 2500 cc สี บ รอนซ์ Auto ประกอบนอก เจ้ า ของขาย เอง ราคา 690,000.- ติ ด ต่ อ 086-355-8636 1993 วอลโว่ 940 GL 5 เกียร์ เครื ่อ งเดิ ม 2.3 อวทม. CD. แม็ก 17 ฟูลออพชั่น เบาะหนัง ก๊าซLPG+น้ำามัน รถบ้าน ขายเอง ราคา 149,000.- ติดต่อ  08-2957-9009 2002 วอลโว่ S80 2.3T ติดแก๊ส LPG สภาพดี สี น้ ำา เงิ น ราคา 400,000.- (ฟรี ด าวน์ ) ติ ด ต่ อ 085-042-0784 บรอนซ์ทอง ก.ออโต้ เบาะหนัง แท้ ไฟฟ้ า ทั ้ง คั น CD แม็ ก เครื ่อ งช่ ว งล่ า งดี ม าก ดาวน์ 55,000.- ติดต่อ  08-0618-6186 1989 วอลโว่ รØ่น 740 GLE วาง เครื่อง 1 JZ เบาะเรคคาโร่ ราคา 125,000.- ติดต่อ  08-9237-6050 1997 1997 วอลโว่ 940SE ก.ออ โต้ อ.ว.ท.ม. เครื่องเทอร์โบ ขับหลัง ฟูลออพชั่น ประกันชั้น 3 ขายเอง ราคา 349,000.- ติดต่อ 08-5879-4023 85 วอลโว่ 245 5 ประตู ภายในนอกสวย ราคา 85,000.- ติดต่อ  0-2578-0122 1995 วอลโว่ 940SE ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. ขับหลัง ฟูลออพชั่น ไม่ เคยชน แก๊ส LPG+น้ำามัน ขายเอง ราคา 290,000.- ติดต่อ 0-2521-9595 95 วอลโว่ 960 ก.ออโต้ แอร์แบ็ก ABS รีโมต แม็ก 17” เครื่องเสียง Sony ราคา 235,000.- ติดต่อ  08-5964-0709 1988 วอลโว่ 740 GL อ.ว.ท.ม. เครื่อง 1G หัวฉีด ติดแก๊สแล้ว ราคา 98,000.- ติดต่อ  08-1285-8114

1993 วอลโว่ 940 GL 5 เกียร์ เครื ่อ งเดิ ม 2.3 อวทม. CD. แม็ก 17 ฟูลออพชั่น เบาะหนัง ก๊าซLPG+น้ำามัน รถบ้าน ขายเอง ราคา 159,000 บาท ติดต่อ  08-2957-9009 1996 วอลโว่ 940 SE ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. เครือ่ งเทอร์โบ ขับหลัง ฟูลออพชั่น ก๊าซ LPG + น้ำามัน ราคา 329,000.- ติดต่อ 08-2350-0788 1996 วอลโว่ 940SE ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. เครื่องเดิม เทอร์โบ ขับ หลัง ฟูลออพชั่น สภาพเยี่ยม ไม่ เคยชน ราคา 316,000.- ติดต่อ 0-2803-4652 1995 วอลโว่ 940 SE ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น ประกันชั้น 3 ไม่เคยชน แก๊ส LPG +น้ำามัน ขาย เอง ราคา 339,000.- ติดต่อ 08-3962-5841 1997 วอลโว่ 850 แวน T5 สีมว่ ง ออโต้ เบาะหนังสีดำา ปรับไฟฟ้าคู่ หน้า ออนบอร์ด สภาพเดิม ๆ สวย มาก ราคา 310,000.- ติดต่อ  08-1803-4354 04 วอลโว่ S60 2.3 เทอร์โบ อุปกรณ์ครบ อวทม. สีเขียว เปิด หลั ง คาบน ราคา 400,000.ติดต่อ 081-909-2829 วอลโว่ 760 GLE สีแดง วางเครื่อง 1J แก๊ส+น้ำามัน ทำาสีใหม่ แอร์ วิทยุ แม็ก พ.พาวเวอร์ ไฟฟ้าทั้งคัน ราคา 150,000.- ต่อรองได้ ติดต่อ  08-6894-5449 94 วอลโว่ 940 GLE เครื่อง 2J LPG 2 ระบบ สภาพสวย เจ้าของ ขายเอง ราคา 185,000.- ติดต่อ  08-6729-4174 1997 วอลโว่ 940 SE ก.ออโต้ เครื่องเดิม 2.3 เทอร์โบ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น เบาะหนังแท้ ใช้แก๊ส LPG รถสวยไม่เคยชน ขายเอง ราคา 229,000.- ดาวน์ 39,000.ติดต่อ 08-2957-9009

1996 เบนซ์ C180 ก.ธรรมดา สี ทอง W202 วิ่งน้อย สภาพเดิม สวย พร้อมใช้ แอร์แบ็กคู่ ราคา 465,000.- ติดต่อ  08-1855-2211 97 เบนซ์ E230 ตากลม ELEGANGE สีแดง ออโต้ แอร์แบ็ก ABS เบาะ หนังไฟฟ้า ลายไม้ สภาพดีพร้อมใช้ งาน ราคา 718,000.- ติดต่อ 08-1299-6280 2004 เบนซ์ E200 KOM สีบรอนซ์เงิน ออโต้ พ.พาวเวอร์ CD 6 แผ่น เบาะหนังแท้ ไฟฟ้า ลายไม้ แอร์หน้า-หลัง กุญแจรีโมต มือเดียวจากห้าง ราคา 1.95 ล้าน ติดต่อ 08-8536-4242 93 เบนซ์ 190 E เครื่อง 2,003 CC. ABX ลายไม้ แม็กช์ 16 ราคา 285,000.- ติดต่อ  08-1569-3793 93 BENZ 190 I วิทยุ โทรทัÈน์ ซีดี กระจกไฟฟ้า เกียร์ออโต้ มี คานข้างสภาพดี ราคา 245,000.ติดต่อ คุณปรีชา 08-1431-3109 1991 เบนซ์ 300E ก.ออโต้ เบาะ ไฟฟ้าคู่หน้า ดาวน์ 140,000.ผ่อน 13,800.-x15 งวด สีบรอนซ์ ทอง ติดต่อ  08-6512-7903 88 เบนซ์ สปอร์ต 3 ประตู สี ดำา รุ่น 280CE ก.ออโต้ ราคา 220,000.- ติดต่อคุณสุรชัย  08-1755-8467 BENZ 190E ปี 93 สถาพเดิม 100% พร้ อ มใช้ ไม่ ต้ อ งซ่ อ ม รักÉาดีมาก จอดในร่มตลอดไมล์ แท้ ขาย 250,000.08-1559-0216 93 เบนซ์ 300 SI เบาะปรับไฟฟ้า แอร์ดิจิตอล แม็ก AMG ชุดแต่ง AMG สีดำา ราคา 1.95 ล้าน ติดต่อ  08-6302-2104 ¾.ย. 92 BENZ รØ่น 230E สีฟ้า AUTO พวงมาลัยไฟฟ้า กระจกไฟฟ้า เบาะไฟฟ้า มีเมโมรี ราคา 395,000.ติดต่อ  08-3263-7376

1990 เบนซ์ S 500 หัว©ีด เกียร์ ออโต้ อวทม. ฟลูออฟชั่น รถ บ้าน สภาพดีเยี่ยม มือเดียวออกห้าง ไม่ เคยชน เจ้ า ของขายเอง ราคา 199,000.- ติดต่อ0-2952-3287-8 1994 เบนซ์ E280 แชสซีส์แท้ ติด แก๊ส 2 ระบบ ไฟฟ้าทั้งคัน เบาะ หนังไฟฟ้า สภาพ 95% ติดต่อ ราคา 440,000.- คุณรินทร์ 08-3816-4457 89 BENZ 123 รØ่น 280 E ก.ออ โต้ เครื่องเดิม ติดแก๊ส LPG ลง เล่ ม แล้ ว เชื ้อ เพลิ ง 2 ระบบ ก.ไฟฟ้า พ.เพาเวอร์ สีเดิมใหม่ ทั้งคัน อวทม ราคา 135,000.ติดต่อ 083-123-7724 1995 เบนซ์ E220 W124 สีเทาดำา ออโต้ TV เครื่องเสียงชุด ใหญ่ สภาพสวยมาก 95%ราคา 448,000.- ติดต่อ  08-9714-6616 1992 เบนซ์ 190E 1.8 ก.ออโต้ มี กาบข้างรอบคัน สีน้ำาเงิน อ.ว.ท.ม. พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้า ซ.ท.ล. เครื่อง เสียง CD MP3 สภาพสวย ราคา 319,000.- 39,000.-/ด. ติดต่อ  08-1835-6245 97 เบนซ์ C200 สีนำา้ เงิน เกียร์ออ โต้ มือเดี่ยว ใช้ 76,000 กิโลเมตร ไม่ เ คยชน สภาพเยี ่ย ม ราคา 495,000.- เข้าไฟแนนซ์ 410,000.ติดต่อ 08-3613-9995 1991 เบนซ์ S 500 หัว©ีด เกียร์ ออโต้ อวทม. ฟลูออฟชั่น รถบ้าน สภาพดี เครื่องช่วงล่างเยี่ยม ไม่ เคยชน เจ้ า ของขายเอง ราคา 329,000.- ติดต่อ 0-2579-3711 Benz 280 E รØ่น 123 ติดแก๊ส LPG เครื่องเดิม 280E เชื้อเพลิง 2 ระบบลงเล่มแล้ว สภาพใหม่ทั้ง คัน อวทม. ราคา 135,000.- ติดต่อ 08-3123-7724 04 เบนซ์ CLK 1.8 คอมเพรส เซอร์ ซันรูฟ สีดำา สภาพ 95% ราคา 2.69 ล้าน ติดต่อ  08-6313-1220

1996 เบนซ์ E200 D ¡.¸ÃÃÁ´Ò แอร์ พ.พาวเวอร์ วิทยุ เทป ราคา 428,000.- เบนซ์ 230E ราคา 228,000.- ติดต่อ 08-1299-6280 ขายร¶ BENZ 190E ราคา 1.7 แสน / BENZ 280E ราคา 9 หมื่น หรือแลกปิกอัพก็ได้ ติดต่อ 081-551-4415 1993 เบนซ์ (220E) ก.ออโต้ ABS เบาะไฟฟ้า ไฟฟ้าทัง้ คัน สภาพสวย มาก ดูแลอย่างดี 95% ลายไม้ ราคา 340,000.- ติดต่อ 08-2996-1660 1994 เบนซ์ รØ่น E280 บอดี้ 124 สีฟ้า เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า เจ้าของขายเอง สภาพดี ทะเบียน สวย ราคา 570,000.- ติดต่อ 08-9994-4116 เบนซ์ 230E W124 เครื ่อ ง +สีเดิมทั้งคัน CARLSSON 18” ชุ ดโหลด โช้ กโคนี ่ พวงมาลั ย +กันชน AMG แท้ ท่อ Lorinsor D76 ราคา 270,000.- ติดต่อ โบ้  08-1623-1623 93 เบนซ์ 190E A/T สีขาว รถบ้าน สภาพเยีย่ ม แอร์ CD พ.ลายไม้ แม็ก 17” ชุดแต่ง AMG รอบคัน ทะเบียน สวย เครื่องนอก 2500 C.C. ราคา 219,000.- ผ่อนได้ ฟรีดาวน์ ติดต่อ 08-4911-9170 94 BENZ 190 E เครื่อง 1J เชื้อเพลิง 2 ระบบ LPG+เบนซิน ลงเล่ ม แล้ ว ก.ออโต้ ก.ไฟฟ้ า พ.พาวเวอร์ ซ.ท.ล. อวทม. ซีดี สีเดิมใหม่ บางทั้งคัน 325,000. 08-4022-7650 94 เบนซ์ 180 มือเดียว ราคา 410,000.- ติดต่อ 08-9485-1003 2004 เบนซ์ E200 สีดำา ก.ออโต้ พ.พาวเวอร์ CD 6 แผ่น เบาะหนัง แท้ ไฟฟ้า ลายไม้ แอร์หน้า-หลัง กุ ญ แจรี โ มต มื อ เดี ย วออกห้ า งฯ ราคา 1.98 ล้าน ติดต่อ 08-1924-5690

ÃѺ«×éÍ

VOLVO SUZUKI

·Ø¡ÃØ‹¹ ·Ø¡»‚ ÃÒ¤ÒÊÙ§ Ê´-µÔ´ä¿á¹¹«ÍÂÙ‹ ¡ç¢ÒÂä´Œ¤‹Ð µÔ´µ‹Í

08-1644-8338

àÁÍÏà«à´Êູ«

รถ

ตลาด พ.ศ.142 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2557 5/16/14 5:50 PM


TALADROJ/ P&V-743

T.081-834-7763, 02-949-9713-14 ¤Ø³µ‹Í

¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂઋҫ×éÍö¹µ

ÃѺ¨Ñ´ä¿á¹¹« öࡎ§, ö¡ÃкÐ, öµÙŒ, öºÃ÷ء 4-6 ÅŒÍ

ÃѺ«×éÍö¹µ à¡Ž§ ¡ÃкÐãËŒÃÒ¤ÒÊÙ§

㪌ÊÑÞÞÒ໚¹¸ÃÃÁµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 1994 มิตซูบชิ ิ แชมป์ III คาตาไล ติก 1.3 GL 5 เกียร์ อ.ว.ท.ม. เครื่องช่วงล่างดี รถบ้าน ราคา 87,000.- ติดต่อ  08-6787-7731 1993 มิตซูบิชิ ECAR 1.5 GLXI สีบรอน ก.ออโต้ ก.ไฟฟ้า สภาพดี พร้อมใช้ ราคา 118,000.08-1432-1444 2003 มิตซูบิชิ สตราด้า แกรนดิส 4 ประตู เครื่อง 2500 สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ก.ไฟฟ้า พ.พาวเวอร์ ซ.ท.ล. CD ราคา 249,000.ติดต่อ  08-3838-2721 1994 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ก.ออ โต้ สีขาว ล้อแม็ก สีขาว 17” ยาง ใหม่ 4 เส้น ติดแก๊ส LPG ราคา 149,000.- ติดต่อ  08-7385-5737 1999 มิตซูบิชิ อัลติม่า 2.0i 16V ก.ออโต้ ไฟฟ้าทั้งคัน รถสวย สีทอง ราคา 169,000.- ดาวน์ 8,000.ติดต่อ 08-2024-5189 95 มิตซูบิชิ E-CAR 1.5 Gxi ออ โต้ สีเขียว ล้อแม็ก 15” รถบ้าน ราคา 165,000.- ติดต่อ  08-1720-4834 2001 มิตซูบิชิ ท้ายเบนซ์ อ.ว. ท.ม. เคยเป็นแท็กซี่มิเตอร์ ราคา 145,000.- ติดต่อ 08-2490-5805 1992 มิ ต ซู บิ ชิ กระบะแอร์ โ ร่ พร้ อ มทะเบี ย น ขายตามสภาพ ราคา 55,000.- ติดต่อคุณต้อม 08-7827-4789 1992 96 มิ ต ซู บิ ชิ E-Car เครื่ อ ง 1500 หัวฉีด ก.ออโต้ พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้า ซ.ท.ล. สภาพสวย บาง ทั้งคัน ราคา 169,000.- ดาวน์ 24,000.- ผ่อน 3,689.- x 60 ด. ติดต่อ  08-1991-8793 1994 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ E-Car สีแดง 1.6 GLXI ออโต้ ประกอบ นอก สีแดง สภาพเยี่ยมไม่เคยชน ราคา 98,000.- ติดต่อ 08-3704-8484

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

142-143 ������ 782/3.indd 143

มิตซูบิชิ

มิตซูบิชิ แชมป์ III คาตาไลติก 1.3 GL 5 เกียร์ อ.ว.ท.ม. สภาพดี ไม่ ชน เครื่องช่วงล่างเยี่ยม รถบ้านแทั ขายเอง ราคา 99,000.- ติดต่อ  08-1487-5550 2000 มิตซูบิชิ สตราด้า แค็บ 2.8 GLX สีน้ำาเงิน ปรับไฟฟ้าทั้ง คัน พื้นปูกระบะ ใช้น้อย เครื่องดี สภาพสวย ไม่ผุ ราคา 228,000. 08-1425-15281993 2006 มิตซูบิชิ ไทรทัน 4 ประตู 2.5 Di-D ประหยัดน้าำ มัน ก.ออ โต้ สีบรอนซ์ทอง อ.ว.ท.ม. ABS ซ.ท.ล. พ.พาวเวอร์ มือเดียวจาก ห้าง ใช้น้อย ราคา 440,000.ติดต่อ 08-5554-7878 92 มิตซูบิชิ กระบะแอร์โร่ พร้อม ทะเบียน ขายตามสภาพ ราคา 55,000.- ติดต่อคุณต้อม  08-7827-4789 1992 มิตซูบิชิ แชมป์ II 1.3 คา ตาไลติก 5 ก.ประหยัดน้าำ มัน อ.ว.ท. รถบ้านแท้สภาพดี สีสวย เครื่อง ช่วง ล่างเยีย่ ม ไม่เคยชน ราคา 57,000.- ติดต่อ08-7716-2057 2000 กระบะ มิตซูบชิ ิ สตราด้า 4 ประตู 2.8 หลังคา แอร์แบ็ก ABS ก.ไฟฟ้า ABS ก.ไฟฟ้า อ.ว.ท.ม. ราคา 235,000.- ดาวน์ 15,000. 08-1779-5651 ติดต่อ 1994 มิตซูบชิ ิ แชมป์ III คาธารา ติก 1.3 GL 5 เกียร์ ประหยัด น้ำามัน อ.ว.ท.ม. สภาพดี ไม่ชน สีสวย เครื่องช่วงล่างเยี่ยม รถ บ้านแท้ เจ้าของขายเอง ราคา 59,000.- ติดต่อ 08-5129-7318 มิตซูบชิ ิ แลนเซอร์ E-CAR GLXi สีเทาอมเขียว ฟูลออพชั่น แอร์เย็น คอมใหม่แกะกล่อง MAG ไม่มีชน หนักพร้อมใช้ ราคา 149,000.ติดต่อ  08-0618-618619 2008 มิตซูบิชิ ไทรทัน 2500 สี เทาเข้ม ก.ออโต้ 4 ประตู อ.ว.ท.ม. TV + CD ราคา 500,000.- ต่อ รองได้ ติดต่อ 08-4681-0281

94 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีคาร์ GLXi ก.ออโต้ สี บ รอนซ์ เ งิ น เจ้าของมือเดียว วิ่ง 158,000 กม. รถดี ไม่ต้องซ่อม ใช้งานได้เลย ราคา 180,000.- ติดต่อคุณปิติ  08-7329-9968 1994 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีคาร์ 1.5 หัวฉีด ก.ออโต้ อ.ว.ท.ม. ฟูลออพชั่น ไฟฟ้าทัง้ คัน รถบ้านสภาพดี ขาย เอง ราคา 168,000.- ติดต่อ  08-7716-2057 79 มิ ตซู บิ ชิ กาแลนท์ ซิ ก ม่ า 2000 C.C. หั ว ฉี ด 5 เกี ย ร์ อ.ว.ท.ม. รถบ้าน สภาพดี ราคา 95,000.- ติดต่อ  0-2865-5340 1993 มิตซูบิชิ ปาเจโร คอยล์ สปริง รถนำาเข้า 2.5 ดีเซล ก.ออ โต้ ไฟฟ้าทั้งคัน ดิสก์เบรก 4 ล้อ แอร์ วิทยุ ซีดี ยางใหม่ 4 เส้น ราคา 330,000.- ติดต่อ 08-1611-2749 1998 มิ ต ซู บิ ชิ อั ล ติ ม า 2.0 ก.ออโต้ ฟูลออพชั่น ไฟฟ้าทั้งคัน สีน้ำาเงิน ราคา 139,000.- ดาวน์ 5,000.- ติดต่อ 08-6613-5104 2002 มิตซูบิชิ ซีเดีย อ.ว.ท.ม. ก.ไฟฟ้า เป็นแท็กซีม่ ิเตอร์ ราคา 215,000.- ติดต่อ  08-4095-1841 ขายหรือแลก 2003 มิตซูบิชิ จีวา กอน 2.5 VJ เทอร์โบ TOP สุด ชุดแต่งครบ DVD เครื่องเสียง รถ เดิม ๆ ทุกชิ้น ไม่มีทำาสีสวยมาก ๆ รถบ้านสีขาวมุก รถอยู่เหนือ ราคา 580,000.- ติดต่อ  08-6918-1886 1997 มิตซูบิชิ สตราด้า อ.ว.ท.ม. พ.พาวเวอร์ รถสวย ออกห้างฯ มือ เดียว สีน้าำ เงิน ราคา 149,000.ดาวน์ 3,000.- ติดต่อ  08-3611-1798 93 มิตซู มิชิแลนด์เชอร์ อีคาร์ 1,500 cc หัวฉีด ติดแก๊สLPG อวทม.ไฟฟ้ า ทั ้ง คั น เครื ่อ งช่ ว ง ล่ า งดี ราคา 79,000.- ติ ด ต่ อ 089-494-9355

95 มิตซูบิชิ 1.5 EXi ออโต้ แม็ก 15” รถบ้าน ราคา 188,000.ติดต่อ  08-6317-6834 1994 มิตซูบชิ ิ แชมป์ III คาตาไล ติก 1.3GL 5 เกียร์ อ.ว.ท.ม. สภาพ ดี ไม่ชน เครื่องช่วงล่างเยี่ยม รถ บ้านแทั ขายเอง ราคา 99,000.ติดต่อ 08-1487-5550 4 05 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 1.6 GLXi สีทอง บ.หนัง ฟูลออพชั่น สภาพดี ไม่มีชน ราคา 458,000.- ติดต่อ  08-1703-8755 93 มิตซูบิชิ L200 ไซโคลน สี ขาว รถขับได้ (ขายตามสภาพ) ราคา 58,000.- ติดต่อ 08-3089-3967 1995 มิ ต ซู บิ ชิ กระบะ แค็ บ พ.พาว เวอร์ สภาพสวย พร้อมใช้ ราคา 85,000.- ติดต่อ  08-5925-7002 92 มิ ต ซู บิ ชิ แอโร่ บ อดี ้ 2.5 เทอร์โบ อ.ว.ท.ม. สีทูโทน ยางใหม่ ยกสูง สภาพดี ราคา 125,000.ติดต่อ  08-3004-1016 95 มิตซูบิชิ E-Car 1.5GLXi สี บรอนซ์เงิน ก.ออโต้ พ.พาวเวอร์ ก.ไฟฟ้ า ซ.ท.ล. ใช้ 2 ระบบ LPG บางทั้งคัน ราคา 139,000.ติดต่อ 08-0459-4676 ปี 38 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ ติด แก๊สเข้าเล่มแล้ว อ.ว.ท.ม. ผู้หญิง ใช้ ราคา 70,000.- ติดต่อ คุณ น้อง  089-395-0212 94 มิตซูบิชิอีคาร์ อ.ว.ท.ม.สีเขียว ช่วงล่างแน่น แก๊ส+น้ำามัน 1500 cc เกียร์ออโต้ ราคา 85,000.ติดต่อ 086-700-2064 1997 มิตซูบิชิ แลนด์เซอร์ 1.5 GLXI เกี ย ร์ อ อโต้ ไฟฟ้ า ทั ้ง คั น รถสวย เดิมๆ สีบรอนซ์ ราคา 129,000.- ดาวน์ 3,000.- ติดต่อ  08-9454-8992 2005 มิตซูบิชิ ไทรทัน เครื่อง 2500 C.C. D4D แค็บ ก.ธรรมดา สีน้ำาเงิน ราคา 465,000.- ติดต่อ  08-6334-538

ร ั บ ร ถไ

0.-

ด้เลย

180,00

NGV

0.-

170,00

COMMUTER เครื่อง 2500 2008 TOYOTA COMMUTER 2007 TOYOTA COMMUTER COMMUTER 2010 TOYOTA D4D เครื่อง 2.7+NGV 2 ถังเดิม ๆ เครื่อง 2.5 D4D เบาะ 3 แถว VIP เครื่อง 3.0 แอร์แบ็ก 2 ใบ 2012 ป้ายแดง TOYOTA รถวิ่งโรงงาน ใช้น้อย สภาพป้ายแดง เต็ม TV DVD ใช้น้อย มือเดียว VIP เต็มรุ่นใหม่ สีขาว-สีเทา ราคา 1,250,000.VIP เต็มสามแสน ใช้น้อย สภาพสวยมากทั้งภายใน-ภายนอก

ราคา 1,490,000.-

น์ ฟรีดาว

-

. 80,000

NGV

น์

ฟรีดาว

TOYOTA COMMUTER TOYOTA เครื่อง 5L VIP 2007 TOYOTA NGV แก๊ส 3 ถัง VIP 1/2 2005 เครื่อง 2 JZ+NGV VIP 2004 สองแสนแต่งใหม่ สภาพ เต็ม 2 แสนกว่าใหม่ สวยมาก ทั้งภายในภายนอก สวยมาก 2011 แต่ทั้งงภายใน-ภายนอก ทั้งภายใน ภายนอก

AUTO

น์

ฟรีดาว

รถนำาเข้ามือสองจาก- ี่ปุ่น รถวิลแชร์ สำาหรับคนป่วย

ตลาดรถ 143 5/16/14 5:50 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

MAY ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

76

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161 E-mail:pramote3333@gmail.com

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

77

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

78

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

79

2004

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠ŌÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

ÃÒ¤Ò 288,000 ºÒ·

FORD ESCAPE XLT 2.3 AT

2002

80

1998

AUDI A6 2.4 AT

2003

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

2001

HONDA ACCORD [E] 2.4 MITSUBISHI G-WAGON GLS 2.8 MITSUBISHI PAJERO GDi 3.5 AT i-VTEC AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ MT 4WD ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 358,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 778,000 ºÒ·

â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

82

83

81

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

ä·ÂÍÔ¹àµÍÏ ÍÍⵌ¤ÒÏ

84 2003

85

2005

2004

ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ÃÒ¤Ò 528,000 ºÒ·

2006

2005

TOYOTA FORTUNER 3.0 [V] TOYOTA HILUX VIGO D4D DOUBLE TOYOTA WISH 2.0 [S] AT VOLVO V70 VAN 2.3 T AT SSANGYONG STAVIC 2.7 AT AT 4WD ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ CAB [G] 3.0 MT 4WD ÊÕ´íÒ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÃÒ¤Ò 678,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 488,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 558,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ·

â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 â·Ã. 02-917-0551, 02-917-0647 A.N.USED CAR

A.N.USED CAR

86 2007

A.N.USED CAR

A.N.USED CAR

87 2007

88

A.N.USED CAR

89

90

2005

2010

2010

ÃÒ¤Ò 385,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 525,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 435,000 ºÒ·

TOYOTA FORTUNER 3.0 [V] TOYOTA FORTUNER 3.0 [V] HONDA ACCORD [EL] 2.4 ISUZU D-MAX HI-LANDER SPACE CHEVROLET COLORADO EXTENDED AT 4WD ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ AT 4WD ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ i-VTEC AT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ CAB 3.0 Ddi VGS TURBO MT ÊÕà·Ò Cab LS 2.5 MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡ Í¡ àºÒÐ˹ѧFORTUNER á·Œ àºÒÐ˹ѧÊÕá·Œ àºÒмŒÒ 2007Ò «.ÅçTOYOTA 3.0¡.ä¿¿‡ [V]Ò «.ÅçATÍ¡ 4WD à·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ÃÒ¤Ò ºÒ·¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡ÃÒ¤Ò 675,000 ºÒ· ºÒ· ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒ675,000 ÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐË¹Ñ §á·Œ ÃÒ¤Ò 675,000

â·Ã. 083-800-0020, 085-300-0050 â·Ã. 083-800-0020, 085-300-0050 â·Ã. 083-800-0020, 085-300-0050 â·Ã. 083-800-0020, 085-300-0050 â·Ã. 083-800-0020, 085-300-0050 Êáµ¹´ÒÏ´ ÍÍⵌ

Êáµ¹´ÒÏ´ ÍÍⵌ

91

Êáµ¹´ÒÏ´ ÍÍⵌ

92

Êáµ¹´ÒÏ´ ÍÍⵌ

93

Êáµ¹´ÒÏ´ ÍÍⵌ

94 1996

95

2005

2004

áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ÅŒÍáÁç¡ ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ¡Ö觼ŒÒ ¾×é¹»Ù¡ÃкРÀÒÂã¹µ¡áµ‹§ÅÒÂäÁŒ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ àºÒÐ˹ѧ ä¿¢ÒÇ Êà¡Ôϵ Ê»ÍÂàÅÍÏËÅѧ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ÃÒ¤Ò 265,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 168,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 195,000 ºÒ· Full Option ÃÒ¤Ò 235,000 ºÒ·

2006

2000

TOYOTA FORTUNER 3.0 [G] NISSAN SUNNY N16 NEO GL MITSUBISHI LANCER GLX 1.6 AT MITSUBISHI LANCER SEi LIMITED NISSAN BIG-M FRONTIER 1-2 SINGLE MT 4WD ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 1.6 AT Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ 1.8 AT ÊÕá´§ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» 2.7Di MT ÊÕá´§ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍ ÃÒ¤Ò 498,000 ºÒ·

â·Ã. 081-755-5351, 081-130-1480 â·Ã. 081-755-5351, 081-130-1480 â·Ã. 081-755-5351, 081-130-1480 â·Ã. 081-755-5351, 081-130-1480 â·Ã. 081-755-5351, 081-130-1480 ÊԹ¹µ

ÊԹ¹µ

ÊԹ¹µ

96

97

ÊԹ¹µ

ÊԹ¹µ

98

99

2002

2007

CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò àºÒÐ˹ѧ᷌ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ àºÒÐ˹ѧ᷌Œ

2004

2003

100 2006

HONDA CIVIC DIMENSION EXi CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LT 4WD KIA CARNIVAL GS 2.4 AT MAZDA 323 PROTEGE PROTEGE MITSUBISHI LANCER SEi 2.0 1.7 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD 2.0 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÃÒ¤Ò 235,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 580,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 360,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 215,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 285,000 ºÒ·

â·Ã. 083-333-6969, 089-922-6262 â·Ã. 083-333-6969, 089-922-6262 â·Ã. 083-333-6969, 089-922-6262 â·Ã. 083-333-6969, 089-922-6262 â·Ã. 083-333-6969, 089-922-6262

SPACAIL CAR-5 Special Car-5 782.indd 1

5/16/14 3:38 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on BB AUTO

MAY BB AUTO

E-mail:pramote3333@gmail.com

BB AUTO

176

177

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161 BB AUTO

BB AUTO

178

179 2008

180

2008

2005

CD ABS AIRBAG 10 㺠¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

CD ABS AIRBAG 10 㺠¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ Íѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 10 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ àºÒÐ˹ѧ᷌ 10 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

2008

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

2006

BMW SERIES 5 525iSE E60 AT BMW SERIES 7 730Li E65 AT MERCEDES-BENZ C-CLASS C200 MERCEDES-BENZ S-CLASS S350 MERCEDES-BENZ SLK-CLASS SLK 200 ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ KOMPRESSOR W204 1.8 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏ 3.5 CGi AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ RORDSTER R171 KOMPRESSOR 1.8 AT ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

ÃÒ¤Ò 1,200,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

â·Ã. 081-441-4555, 081-868-7171 â·Ã. 081-441-4555, 081-868-7171 â·Ã. 081-441-4555, 081-868-7171 â·Ã. 081-441-4555, 081-868-7171 â·Ã. 081-441-4555, 081-868-7171 áÁ‹ ‹ҹҧ

áÁ‹ ‹ҹҧ

áÁ‹ ‹ҹҧ

181

182

áÁ‹ ‹ҹҧ

183

2004

2006

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

FORD ESCAPE XLT 2.3 AT ÃÒ¤Ò 378,000 ºÒ·

2007

áÁ‹ ‹ҹҧ

184

185

2010

2010

ÃÒ¤Ò 519,000 ºÒ·

ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

HONDA ACCORD [EL] 2.4 i-VTEC ISUZU D-MAX HI LANDER CAB 4 ISUZU D-MAX SPACE CAB MITSUBISHI TRITON MEGA CAB AT Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò SLX 2.5 Ddi i-TEQ MT GLX 2.4 MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 508,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 399,000 ºÒ·

â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 áÁ‹ ‹ҹҧ

áÁ‹ ‹ҹҧ

áÁ‹ ‹ҹҧ

186

187

áÁ‹ ‹ҹҧ

áÁ‹ ‹ҹҧ

188

189 2008

190

2011

2005

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

(µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¸ÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ «.ÅçÍ¡ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§áººâ¤ÃàÁÕèÂÁ ¡ÃШ¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè àºÒмŒÒ ÃÒ¤Ò 399,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 549,000 ºÒ· Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ÃÒ¤Ò 499,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 368,000 ºÒ·

2007

2010

NISSAN BIG-M FRONTIER NAVARA TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLE TOYOTA HILUX VIGO D4D EXTRA TOYOTA HILUX VIGO D4D EXTRA TOYOTA HILUX VIGO D4D SMART CAB KING CAB 2.5 SE MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò Cab [G] VN TURBO 3.0 AT ÊÕà§Ô¹ CAB [J] 2.5 MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏ CAB [E] PRERUNNER 3.0 MT [E] PRERUNNER VN TURBO 2.5 MT ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ·

â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 â·Ã. 081-627-7445, 081-8283-929 áʹ¾Ñ¹¸ ÍÍⵌ¤ÒÏ

áʹ¾Ñ¹¸ ÍÍⵌ¤ÒÏ

191

áʹ¾Ñ¹¸ ÍÍⵌ¤ÒÏ

áʹ¾Ñ¹¸ ÍÍⵌ¤ÒÏ

192

193

áʹ¾Ñ¹¸ ÍÍⵌ¤ÒÏ

194

195

2011

2009

2004

2000

ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ¡íÒÁÐËÂÕè

ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ¡íÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾×é¹»Ù¡ÃкР¡Ñ¹ÊÒ´ ¾ÒÇàÇÍÏáÍÁ»Š ÃÒ¤Ò 170,000 ºÒ·

NISSAN GT-R 3.8 AT

ÃÒ¤Ò 5,700,000 ºÒ·

1996

TOYOTA YARIS 1.5 [J] AT HONDA JAZZ i-DSI 1.5 AT FORD RANGER SUPER CAB HONDA ACCORD VTi-E 2.2 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD XL 2.5 ÊÕ¿‡Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 390,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 280,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 160,000 ºÒ·

â·Ã. 087-909-9991, 085-919-9994 â·Ã. 087-909-9991, 085-919-9994 â·Ã. 087-909-9991, 085-919-9994 â·Ã. 087-909-9991, 085-919-9994 â·Ã. 087-909-9991, 085-919-9994 ˌҴÒÇ ÍÍⵌ ¤ÒÏ

ˌҴÒÇ ÍÍⵌ ¤ÒÏ

196

197

ˌҴÒÇ ÍÍⵌ ¤ÒÏ

198 1997

ˌҴÒÇ ÍÍⵌ ¤ÒÏ

199 2000

200 1997

HONDA ACCORD VTi-E 2.2 AT TOYOTA CAMRY 2.2 SEG AT TOYOTA COROLLA 1.5 GXi AT

ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AIRBAG ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ ÊÕá´§ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò Êà¡Ôϵ ˹ѧ᷌ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò Cruise Control àºÒÐ˹ѧ᷌ ä¿¿‡Ò Ê»ÍÂàÅÍÏËÅѧ áÁç¡ 15” ªØ´áµ‹§Ãͺ¤Ñ¹ ¡Ñ¹ÊÒ´ ÀÒÂã¹µ¡áµ‹§ÅÒÂäÁŒ äÁŏ´Ô¨ÔµÍŠᵋ§à»š¹ EVO 7 ÃÒ¤Ò 220,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 175,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 285,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 145,000 ºÒ·

2002 MITSUBISHI LANCER CEDIA GLXi 1.6 AT

â·Ã. 085-259-6999, 02-571-4123 â·Ã. 085-259-6999, 02-571-4123 â·Ã. 085-259-6999, 02-571-4123 â·Ã. 085-259-6999, 02-571-4123

SPACAIL CAR-1

ÃÒ¤Ò 220000 ºÒ· Tel: 085-2596999 02-571-4123

Special Car-1 782.indd 1

5/16/14 3:12 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on ·Õ.«Õ.ÍÍⵌ àÇÔÅ´

MAY

151 2007

E-mail:pramote3333@gmail.com

·Õ.«Õ.ÍÍⵌ àÇÔÅ´

·Õ.«Õ.ÍÍⵌ àÇÔÅ´

152 2004

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161

·Õ.«Õ.ÍÍⵌ àÇÔÅ´

153

·Õ.«Õ.ÍÍⵌ àÇÔÅ´

154 2011

2009

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

155 2008

CHEVROLET AVEO 1.4 LS AT HONDA ACCORD [EL] 2.4 HONDA CITY [S] i-VTEC 1.5 MAZDA BT-50 FREE STYLE TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD i-VTEC AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ AT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CAB Hi-RACER 2.5 MT ÊÕà§Ô¹ [G] VVTi AT ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠(µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 238,000 ºÒ·

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

ÃÒ¤Ò 389,000 ºÒ·

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ÃÒ¤Ò 389,000 ºÒ·

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 459,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 429,000 ºÒ·

â·Ã. 089-205-6069, 087-701-0709 â·Ã. 089-205-6069, 087-701-0709 â·Ã. 089-205-6069, 087-701-0709 â·Ã. 089-205-6069, 087-701-0709 â·Ã. 089-205-6069, 087-701-0709 ºÃÔÉÑ· Áѧ¡Ã õõ ¨íÒ¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· Áѧ¡Ã õõ ¨íÒ¡Ñ´

156

ºÃÔÉÑ· Áѧ¡Ã õõ ¨íÒ¡Ñ´

157

ºÃÔÉÑ· Áѧ¡Ã õõ ¨íÒ¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· Áѧ¡Ã õõ ¨íÒ¡Ñ´

158

159 2013

160

2010

2006

2003

2007

ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 350,000 ºÒ·

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¸ÃÃÁ´Ò ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ä¿¢ÒÇ ¾×¹é »Ù¡ÃкРäÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

HONDA CIVIC [EL] AS 1.8 i-VTEC HONDA JAZZ VTEC 1.5 AT TOYOTA HILUX TIGER D4D TOYOTA HILUX VIGO CHAMP TOYOTA HILUX VIGO D4D AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD EXTRACAB [E] 2.5 MT SINGLE [J] 2.5 MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏ EXTRACAB [G] 2.5 MT ÊÕà·Ò ÃÒ¤Ò 499,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 320,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 450,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 418,000 ºÒ·

â·Ã. 089-558-8955, 085-889-1777 â·Ã. 089-558-8955, 085-889-1777 â·Ã. 089-558-8955, 085-889-1777 â·Ã. 089-558-8955, 085-889-1777 â·Ã. 089-558-8955, 085-889-1777 ºÃÔÉÑ· ÇÕ.á¤Ã.¹µ¡Ô¨ ¨íÒ¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· ÇÕ.á¤Ã.¹µ¡Ô¨ ¨íÒ¡Ñ´

161 2010

ºÃÔÉÑ· ÇÕ.á¤Ã.¹µ¡Ô¨ ¨íÒ¡Ñ´

162

ºÃÔÉÑ· ÇÕ.á¤Ã.¹µ¡Ô¨ ¨íÒ¡Ñ´

ºÃÔÉÑ· ÇÕ.á¤Ã.¹µ¡Ô¨ ¨íÒ¡Ñ´

164

165

163

2011

2004

«.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ÃÒ¤Ò 439,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 219,000 ºÒ·

ºØ- àÊÃÔÁ SMART CAR

ºØ- àÊÃÔÁ SMART CAR

2006

2004

«.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

TOYOTA AVANZA 1.5 [E] AT TOYOTA AVANZA 1.5 [E] TOYOTA VIOS 1.5 [J] VVTi TOYOTA YARIS 1.5 [E] AT VOLKSWAGEN PASSAT 2.3 V5 ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ EXCLUSIVE AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AT ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÅŒÍáÁç¡ ABS AIRBAG 8 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 359,000 ºÒ·

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 289,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 369,000 ºÒ·

â·Ã. 085-488-6655, 082-091-8989 â·Ã. 085-488-6655, 082-091-8989 â·Ã. 085-488-6655, 082-091-8989 â·Ã. 085-488-6655, 082-091-8989 â·Ã. 085-488-6655, 082-091-8989 ºØ- àÊÃÔÁ SMART CAR

166

167

ºØ- àÊÃÔÁ SMART CAR

ºØ- àÊÃÔÁ SMART CAR

168

169 2010

170

2009

2011

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ¸ÃÃÁ´Ò ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ «.ÅçÍ¡ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ àºÒÐ˹ѧ

2011

2010

CHEVROLET COLORADO EXTENDED ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX TOYOTA HILUX VIGO D4D TOYOTA HILUX VIGO D4D SMART- TOYOTA HILUX VIGO D4D CAB LT 2.5 MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò SINGLE [J] 3.0 MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏ CAB [E] PRERUNNER 2.5 MT ÊÕ¢ÒÇ SMART CAB [G] 2.5 MT ÊÕà·Ò ÃÒ¤Ò 438,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 488,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 438,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 538,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 498,000 ºÒ·

â·Ã. 081-648-6811, 081-409-1550 â·Ã. 081-648-6811, 081-409-1550 â·Ã. 081-648-6811, 081-409-1550 â·Ã. 081-648-6811, 081-409-1550 â·Ã. 081-648-6811, 081-409-1550 ¾Õ.àÍÊ.¤ÒÏà«ÍÏÇÔÊ

¾Õ.àÍÊ.¤ÒÏà«ÍÏÇÔÊ

171

¾Õ.àÍÊ.¤ÒÏà«ÍÏÇÔÊ

¾Õ.àÍÊ.¤ÒÏà«ÍÏÇÔÊ

172

173

2010

2008

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ÃÒ¤Ò 340,000 ºÒ·

2007

¾Õ.àÍÊ.¤ÒÏà«ÍÏÇÔÊ

174 2008

175 2005

NISSAN MARCH 1.2 [E] AT HONDA CIVIC [E] AS 1.8 i-VTEC HONDA JAZZ VTEC 1.5 AT ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD AIRBAG AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) Ddi i-TEQ MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÃÒ¤Ò 300,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 480,000 ºÒ·

à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ ¾×é¹»Ù¡ÃкР¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¡Ñ¹ÊÒ´

ÃÒ¤Ò 440,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 300,000 ºÒ·

â·Ã. 089-814-7895, 081-867-7852 â·Ã. 089-814-7895, 081-867-7852 â·Ã. 089-814-7895, 081-867-7852 â·Ã. 089-814-7895, 081-867-7852 â·Ã. 089-814-7895, 081-867-7852

SPACAIL CAR-2 Special Car-2 782.indd 1

5/16/14 3:10 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on ¤Ø³·Ô¾Â öºŒÒ¹

MAY

126

E-mail:pramote3333@gmail.com

¤Ø³·Ô¾Â öºŒÒ¹

¤Ø³·Ô¾Â öºŒÒ¹

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161

127

¤Ø³·Ô¾Â öºŒÒ¹

128

¤Ø³·Ô¾Â öºŒÒ¹

129 2008

130

2003

1997

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ

ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

2005

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

2011

ISUZU D-MAX CAB-4 SL 2.5 MT ISUZU TFR Áѧ¡Ã·Í§ SPACE MITSUBISHI SPACE WAGON TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 TOYOTA VIOS 1.5 [E] VVTi 2.4 AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ [G] VVTi AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ AT Ê¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ¿‡Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CAB SLX 2.5 MT ÃÒ¤Ò 305,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 228,000 ºÒ·

ÃÒ¤ÒµÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

ÃÒ¤Ò 428,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 418,000 ºÒ·

â·Ã. 085-828-5644, 081-451-8806 â·Ã. 085-828-5644, 081-451-8806 â·Ã. 085-828-5644, 081-451-8806 â·Ã. 085-828-5644, 081-451-8806 â·Ã. 085-828-5644, 081-451-8806 ⪡ع ÍÍⵌ

⪡ع ÍÍⵌ

131

⪡ع ÍÍⵌ

⪡ع ÍÍⵌ

132

133

⪡ع ÍÍⵌ

134

2008

2005

µÔ´ LPG ÊÀÒ¾´ÕÁÒ¡ ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒР˹ѧ

ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ä¿¢ÒÇ ÊÕà´ÔÁ·Ñ駤ѹ ¾×鹡ÃкÐäÁ‹¶ÅÍ¡àÅ ã¹ÃÒ¤ÒäÁ‹¶Ö§ àºÒÐ˹ѧ 俵ѴËÁÍ¡ ËÅѧ¤Òä¿àºÍÏ ¾×é¹»Ù¡ÃкР¡Ñ¹ÊÒ´ ¤ÃÖ§è ¤ØŒÁ¨ÃÔ§ æ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

SUZUKI CARRY 1.6 MT ÃÒ¤Ò 218,000 ºÒ·

2003

135

2008

2010

NISSAN SUNNY N16 NEO GL HYUNDAI H-1 2.5 CRDi AT NISSAN BIG-M FRONTIER 1-2 TATA XENON SINGLE DLE 2.2 1.6 AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ SINGLE 2.7 Di MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò MT öãËÁ‹ÃÒ¤Ò 5 áʹ ¤Ñ¹¹ÕéÊÀÒ¾ 85 % ÃÒ¤Ò 238,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 748,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 198,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 185,000 ºÒ·

â·Ã. 086-444-9999, 089-669-6796 â·Ã. 086-444-9999, 089-669-6796 â·Ã. 086-444-9999, 089-669-6796 â·Ã. 086-444-9999, 089-669-6796 â·Ã. 086-444-9999, 089-669-6796 㪌áÅŒÇÃÇÂ

㪌áÅŒÇÃÇÂ

136

㪌áÅŒÇÃÇÂ

137

㪌áÅŒÇÃÇÂ

138

㪌áÅŒÇÃÇÂ

139 2013

140

2013

2005

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

2012

2006

CHEVROLET COLORADO EXTENDED ISUZU D-MAX RODEO LS 3.0 ISUZU D-MAX HI LANDER MAZDA BT-50 PRO DOUBLE MITSUBISHI TRITON DOUBLE CAB Z71 LT DURAMAX 2.8 MT MT 4WD ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CAB 4 [Z] 2.5 Ddi VGS MT CAB Hi-RACER 2.2 MT ÊÕ¢ÒÇ CAB GLX 2.5 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÃÒ¤Ò 559,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 359,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 599,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 629,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 399,000 ºÒ·

â·Ã. 087-512-6446, 089-131-0522 â·Ã. 087-512-6446, 089-131-0522 â·Ã. 087-512-6446, 089-131-0522 â·Ã. 087-512-6446, 089-131-0522 â·Ã. 087-512-6446, 089-131-0522 «Õ.à¤.·Ù

«Õ.à¤.·Ù

141

«Õ.à¤.·Ù

142

«Õ.à¤.·Ù

143

«Õ.à¤.·Ù

144 2004

145

2002

2005

CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè àºÒÐ˹ѧ àºÒмŒÒ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè àºÒÐ˹ѧ

2012

2001

BMW SERIES 3 318i E46 AT ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX ISUZU D-MAX HI LANDER SPACE MITSUBISHI L200-STRADA MITSUBISHI LANCER F-STYLE GLXi 1.6 AT ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) CAB [Z] 2.5 Ddi MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) MEGA CAB GL 2.5 MT ÃÒ¤Ò 399,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 329,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 629,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 239,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 169,000 ºÒ·

â·Ã. 081-693-5215, 081-346-6026 â·Ã. 081-693-5215, 081-346-6026 â·Ã. 081-693-5215, 081-346-6026 â·Ã. 081-693-5215, 081-346-6026 â·Ã. 081-693-5215, 081-346-6026 ·Ô¾Â ÍÍⵌʻÍϵ

·Ô¾Â ÍÍⵌʻÍϵ

146

·Ô¾Â ÍÍⵌʻÍϵ

·Ô¾Â ÍÍⵌʻÍϵ

147

148

·Ô¾Â ÍÍⵌʻÍϵ

149

2012

2009

àºÒСíÒÁÐËÂÕè 俵ѴËÁÍ¡ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ µÔ´á¡Ê LPG

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ ¾×é¹»Ù¡ÃкРáÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ¡ÃШ¡ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè Áͧ¢ŒÒ§áººâ¤ÃàÁÕèÂÁ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò 俵ѴËÁÍ¡ Ê»ÍÂàÅÍÏ «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ §Ç´ÅÐ 7,908 ºÒ· ËÅѧ¤ÒÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ ÃÒ¤Ò 418,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 408,000 ºÒ· ËÅѧ ºÑ¹ä´¢ŒÒ§ ÃÒ¤Ò 238,000 ºÒ· ÃÒ¤Ò 488,000 ºÒ·

2013

2002

150 2010

DFM MINI TRUCK 1.1 MT ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX ISUZU D-MAX SPARK EX [S] ISUZU DRAGON POWER GRAND MAZDA BT-50 FREE STYLE CAB ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ 2.5 Ddi i-TEQ MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 2.5 Ddi MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ADVENTURE 3.0 MT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò Hi-RACER 2.5 MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÃÒ¤ÒµÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§·ÕèâªÇÃÙÁ

â·Ã. 081-778-8744, 086-328-6968 â·Ã. 081-778-8744, 086-328-6968 â·Ã. 081-778-8744, 086-328-6968 â·Ã. 081-778-8744, 086-328-6968 â·Ã. 081-778-8744, 086-328-6968 SPACAIL CAR-3 Special Car-3 782.indd 1

5/16/14 3:09 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on Ê»ÍϵÍÍⵌ¤ÒÏ

MAY Ê»ÍϵÍÍⵌ¤ÒÏ

101

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161 E-mail:pramote3333@gmail.com

Ê»ÍϵÍÍⵌ¤ÒÏ

102

Ê»ÍϵÍÍⵌ¤ÒÏ

103

Ê»ÍϵÍÍⵌ¤ÒÏ

104

105

2008

2012

ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

2009

2009

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

1993

CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LT AT FORD FIESTA 5DR SPORT 1.6 HONDA CIVIC [E] AS 1.8 i-VTEC HONDA CIVIC [E] AS 1.8 i-VTEC HONDA PRELUDE VTi 2.2 AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 595,000 ºÒ·

â·Ã. 089-484-7575 CARPARK 2 (Èٹ PJ CAR)

ÃÒ¤Ò 475,000 ºÒ·

â·Ã. 089-484-7575 CARPARK 2 (Èٹ PJ CAR)

106

ÃÒ¤Ò 485,000 ºÒ·

â·Ã. 089-484-7575 CARPARK 2 (Èٹ PJ CAR)

107

2011

2010

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò 485,000 ºÒ·

â·Ã. 089-484-7575

â·Ã. 089-484-7575

CARPARK 2 (Èٹ PJ CAR)

CARPARK 2 (Èٹ PJ CAR)

109

110

108 2010

ÃÒ¤Ò 330,000 ºÒ·

2012

2005

«.ÅçÍ¡

«.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT CHEVROLET CRUZE 2.0 LTZ CHEVROLET OPTRA 1.6 LT AT CHEVROLET AVEO 1.6 LS CNG CHEVROLET AVEO 1.4 AT AWD ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AT ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÃÒ¤Ò 369,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 339,000 ºÒ·

¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò 799,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 655,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 229,000 ºÒ·

â·Ã. 081-735-8838, 081-467-4838 â·Ã. 081-735-8838, 081-467-4838 â·Ã. 081-735-8838, 081-467-4838 â·Ã. 081-735-8838, 081-467-4838 â·Ã. 081-735-8838, 081-467-4838 PT USEDCAR (Èٹ PJ CAR)

PT USEDCAR (Èٹ PJ CAR)

111

PT USEDCAR (Èٹ PJ CAR)

112

PT USEDCAR (Èٹ PJ CAR)

PT USEDCAR (Èٹ PJ CAR)

114

115

113

2002

2010

ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

CD ABS AIRBAG 8 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 6 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ Recaro ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ÃÒ¤Ò 1,250,000 ºÒ·

BMW X5 E53 3.0i AT ÃÒ¤Ò 899,000 ºÒ·

2002

2013

1994

HONDA ACCORD [EL] 2.4 i-VTEC HONDA JAZZ [V] [AS] i-VTEC MERCEDES-BENZ E-CLASS NISSAN SILVIA S14 2.0 MT AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ 1.5 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ E220 CDi 2.2 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÊÕÊŒÁ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 739,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 559,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

â·Ã. 089-745-5556, 084-018-6789 â·Ã. 089-745-5556, 084-018-6789 â·Ã. 089-745-5556, 084-018-6789 â·Ã. 089-745-5556, 084-018-6789 â·Ã. 089-745-5556, 084-018-6789 à¡Ã·Çѹ

à¡Ã·Çѹ

à¡Ã·Çѹ

116

117

à¡Ã·Çѹ

118

à¡Ã·Çѹ

119

2011

2003

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 8 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 4 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 8 㺠ŌÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

BMW SERIES 3 318i E90 AT ESCAPE XLT 3.0 V6 AT ÃÒ¤Ò 1,399,000 ºÒ·

1996

120

2011

1997

MERCEDES-BENZ C-CLASS C200 MERCEDES-BENZ S-CLASS S280 MERCEDES-BENZ SLK-CLASS CGi 1.8 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ 2.8 AT ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ SLK230 RORDSTER R170 2.3 AT

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ

ÃÒ¤Ò 1,630,000 ºÒ·

A4 ÊÔ·¸ÔìÍÍⵌ

A4 ÊÔ·¸ÔìÍÍⵌ

ÃÒ¤Ò 459,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 920,000 ºÒ·

â·Ã. 081-985-9485, 086-342-7801 â·Ã. 081-985-9485, 086-342-7801 â·Ã. 081-985-9485, 086-342-7801 â·Ã. 087-109-3093, 081-985-9485 â·Ã. 087-109-3093 A4 ÊÔ·¸ÔìÍÍⵌ

121

122

A4 ÊÔ·¸ÔìÍÍⵌ

123

A4 ÊÔ·¸ÔìÍÍⵌ

124

2011

2011

ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

CD ABS AIRBAG 8 㺠¾.¾ÒÇàÇÍÏ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS «.ÅçÍ¡ AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

2013

2010

125 2012

FORD FIESTA 4DR STYPE 1.4 HONDA ACCORD [EL] 2.4 i-VTEC HONDA BRIO AMAZE [S] 1.2 HONDA CITY [V] [AS] i-VTEC ISUZU D-MAX HI LANDER CAB 4 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ 1.5 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ [Z] PRESTIGE 3.0 Ddi VGS AT

â·Ã. 02-804-2040, 088-309-8181 â·Ã. 02-804-2040, 088-309-6622 â·Ã. 02-804-2040, 088-309-8181 â·Ã. 02-804-2040, 088-309-8181 â·Ã. 02-804-2040, 081-820-7855

SPACAIL CAR-4 Special Car-4 782.indd 1

5/16/14 3:08 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on ËÅØÂʏ ¡Ù´¤ÒÏ

MAY ËÅØÂʏ ¡Ù´¤ÒÏ

2013

E-mail:pramote3333@gmail.com ËÅØÂʏ ¡Ù´¤ÒÏ

ËÅØÂʏ ¡Ù´¤ÒÏ

51

52 2007

53 2013

BIG-M FRONTIER SUZUKI CARRY 1.6 MT MAZDA BT-50 PRO FREE STYLE NISSAN NAVARA 4Dr 2.5 LE MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CAB Hi-racer 2.2 MT ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ¾×é¹»Ù¡ÃкРÃÒ¤Ò 529,000 ºÒ·

¡ØÞá¨ÃÕâÁ· äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ

ÃÒ¤Ò 429,000 ºÒ·

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161

¾.¾ÒÇàÇÍÏ

ÃÒ¤Ò 299,000 ºÒ·

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

ËÅØÂʏ ¡Ù´¤ÒÏ

54

55

2005

2007

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕèÕ

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ᷌

TOYOTA VIOS 1.5 [E] VVTi AT ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD Ddi i-TEQ MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÃÒ¤Ò 199,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 279,000 ºÒ·

â·Ã. 088-585-1125, 080-805-4299 â·Ã. 088-585-1125, 080-805-4299 â·Ã. 088-585-1125, 080-805-4299 â·Ã. 088-585-1125, 080-805-4299 â·Ã. 088-585-1125, 080-805-4299 PLATINUM CAR

PLATINUM CAR

56

PLATINUM CAR

57

PLATINUM CAR

58

59

2008

2013

2006

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡ÃШ¡ ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¡ÃШ¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ¡ØÞá¨ÃÕâÁ· äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ¡ØÞá¨ÃÕâÁ· äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ ÃÒ¤Ò 478,000 ºÒ·

2013

PLATINUM CAR

60 2014

CHEVROLET OPTRA ESTATE CHEVROLET SONIC 5Dr 1.4 LT AT HONDA BRIO AMAZE [S] 1.2 ISUZU MU-7 3.0 i-TEQ AT MAZDA 3 1.6 AT 5Dr CNG 1.6 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 258,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 448,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 398,000 ºÒ·

ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò 568,000 ºÒ·

â·Ã. 084-084-0808, 089-832-3313 â·Ã. 084-084-0808, 089-832-3313 â·Ã. 084-084-0808, 089-832-3313 â·Ã. 084-084-0808, 089-832-3313 â·Ã. 084-084-0808, 089-832-3313 ä¾ÈÒÅà¨ÃÔÞ¹µ 2

ä¾ÈÒÅà¨ÃÔÞ¹µ 2

61

ä¾ÈÒÅà¨ÃÔÞ¹µ 2

62

63

2001

2002

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG 10 㺠¾.¾ÒÇ ABS àÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌ ÃÒ¤Ò

BMW SERIES 3 318i E46 AT BMW X5 E53 3.0iSE AT ÃÒ¤Ò 448,000 ºÒ·

ä¾ÈÒÅà¨ÃÔÞ¹µ 2

64 2005

2004

ä¾ÈÒÅà¨ÃÔÞ¹µ 2

65 2009

FORD ESCAPE XLT 3.0 V6 AT HONDA ACCORD [EL] 2.4 HONDA CIVIC [EL] AS NAVI 1.8 i-VTEC AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD i-VTEC AT áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§·ÕèâªÇÃÙÁ

358,000 ºÒ·

¤Ø¡ѹ䴌·Ø¡¡Ã³Õ ÂÔ¹´ÕÃѺ·Ø¡à§×è͹ä¢

ÃÒ¤Ò 498,000 ºÒ·

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ᷌

ÃÒ¤Ò 598,000 ºÒ·

â·Ã. 081-400-3037, 085-248-1472 â·Ã. 081-400-3037, 085-248-1472 â·Ã. 081-400-3037, 085-248-1472 â·Ã. 081-400-3037, 085-248-1472 â·Ã. 081-400-3037, 085-248-1472 ÁÑè¹ã¨ ¤ÒÏ

ÁÑè¹ã¨ ¤ÒÏ

66 2012

DFM MINI-VAN 1.3 MT ÃÒ¤Ò 295,000 ºÒ·

ÁÑè¹ã¨ ¤ÒÏ

67

ÁÑè¹ã¨ ¤ÒÏ

68

ÁÑè¹ã¨ ¤ÒÏ

69

2001

2002

2004

àÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

àÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

«.ÅçÍ¡

70 2013

HONDA CIVIC DIMEMSION VTi- HONDA CIVIC DIMEMSION VTi- HONDA JAZZ i-DSI 1.5 AT MAZDA BT-50 PRO FREE STYLE LEV 1.7 AT ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ LEV 1.7 AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CAB 2.2 MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÃÒ¤Ò 235,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 245,000 ºÒ·

ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò 265,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 505,000 ºÒ·

â·Ã. 081-416-5057, 089-109-3515 â·Ã. 081-416-5057, 089-109-3515 â·Ã. 081-416-5057, 089-109-3515 â·Ã. 081-416-5057, 089-109-3515 â·Ã. 081-416-5057, 089-109-3515 ÁËҺѳ±Ôµ

71 2010

ÁËҺѳ±Ôµ

ÁËҺѳ±Ôµ

72 2009

ÁËҺѳ±Ôµ

73

ÁËҺѳ±Ôµ

74

75

2001

2013

2008

«.ÅçÍ¡

¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

HONDA CITY [SV] [AS] i-VTEC ISUZU D-MAX SPARK EX SX 2.5 ISUZU DRAGON POWER RODEO MINI COOPER COUNTRYMAN TOYOTA CAMRY HYBRID 1.5 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍ Ddi i-TEQ MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ LS 3.0 MT 4WD Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 1.6 AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ 2.5 AT áÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

ÃÒ¤Ò 429,000 ºÒ·

â·Ã. 081-9000-336

ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 319,000 ºÒ·

â·Ã. 081-9000-336

ÃÒ¤Ò 279,000 ºÒ·

â·Ã. 081-9000-336

ÃÒ¤Ò 1,990,000 ºÒ·

â·Ã. 081-9000-336

â·Ã. 081-9000-336

SPACAIL CAR-6 Special Car-6 782.indd 1

5/16/14 3:06 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on

BANANA CAR CENTER

MAY BANANA CAR CENTER

26 2011

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161 E-mail:pramote3333@gmail.com

BANANA CAR CENTER

27

BANANA CAR CENTER

28

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

BANANA CAR CENTER

29

30

2009

2007

2008

2009

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

«.ÅçÍ¡

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡

«.ÅçÍ¡

TOYOTA HIACE COMMUTER 2.7 MITSUBISHI PAJERO SPORT TOYOTA FORTUNER 3.0 [V] AT MITSUBISHI SPACE WAGON GT NISSAN TEANA 200XL 2.0 AT 3.2 AT 4WD ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ 4WD ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ 2.4 AT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÊÀҾö´Õ·ÕèÊØ´ â´Â GT áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò

L Test Cars äÁ‹ÁÕÍغѵÔà赯 äÁ‹ÁÕ¹éíÒ·‹ÇÁ

ÃÒ¤Ò 999,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 890,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 854,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 850,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 848,000 ºÒ·

â·Ã. 081-665-8882, 088-744-7971-5 â·Ã. 081-665-8882, 088-744-7971-5 â·Ã. 081-665-8882, 088-744-7971-5 â·Ã. 081-665-8882, 088-744-7971-5 â·Ã. 081-665-8882, 088-744-7971-5 ºÔê¡ ÍÍⵌ ¨íÒ¡Ñ´

ºÔê¡ ÍÍⵌ ¨íÒ¡Ñ´

31

ºÔê¡ ÍÍⵌ ¨íÒ¡Ñ´

32

2009

2003

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

ÊÕà·Ò à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG

HONDA CIVIC [S] 1.8 i-VTEC AT HONDA CR-V 2.0 AT ÃÒ¤Ò 409,000 ºÒ·

ºÔê¡ ÍÍⵌ ¨íÒ¡Ñ´

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§

33 2008

ºÔê¡ ÍÍⵌ ¨íÒ¡Ñ´

34

35

2012

2011

àºÒÐ˹ѧ᷌

ÃÒ¤Ò 259,000 ºÒ·

ISUZU D-MAX HI LANDER CAB 4 NISSAN TEANA 200XL 2.0 AT PROTON PERSONA CNG 3.0 Ddi VGS TURBO AT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏ ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD 1.6 AT Íѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 459,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 759,000 ºÒ·

â·Ã. 086-413-8841, K.¨Í 081-496-1690 â·Ã. 086-413-8841, K.¨Í 081-496-1690 â·Ã. 086-413-8841, K.¨Í 081-496-1690 â·Ã. 086-413-8841, K.¨Í 081-496-1690 â·Ã. 086-413-8841, K.¨Í 081-496-1690 ºÑ¹Å×ͪÑ AUTO SPORT

ºÑ¹Å×ͪÑ AUTO SPORT

36

ºÑ¹Å×ͪÑ AUTO SPORT

37

ºÑ¹Å×ͪÑ AUTO SPORT

ºÑ¹Å×ͪÑ AUTO SPORT

39

40

38

2012

2010

2008

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ ¸ÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ àºÒÐ˹ѧ AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

2003

2003

CHEVROLET COLORADO EXTENDED CHEVROLET COLORADO EXTENDED ISUZU D-MAX CAB-4 LS 3.0 ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX FORD LASER TIERRA 1.8 AT CAB Z71 LT DURAMAX 2.5 MT CAB LS LT 2.5 CTi MT Ddi i-TEQ MT 4WD ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏ 2.5 Ddi i-TEQ MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò Êշͧ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÃÒ¤Ò 585,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 428,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 368,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 458,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§·ÕèâªÇÃÙÁ

â·Ã. 080-260-1967 K. à¡ÕÂõÔ, 084-772-1865 K. ¾Õþ§É â·Ã. 080-260-1967 K. à¡ÕÂõÔ, 084-772-1865 K. ¾Õþ§É â·Ã. 080-260-1967 K. à¡ÕÂõÔ, 084-772-1865 K. ¾Õþ§É â·Ã. 080-260-1967 K. à¡ÕÂõÔ, 084-772-1865 K. ¾Õþ§É â·Ã. 080-260-1967 K. à¡ÕÂõÔ, 084-772-1865 K. ¾Õþ§É ¾ÕàÍʤÒÏà«ÍÏÇÔÊ

¾ÕàÍʤÒÏà«ÍÏÇÔÊ

41 2000

¾ÕàÍʤÒÏà«ÍÏÇÔÊ

42 2005

¾ÕàÍʤÒÏà«ÍÏÇÔÊ

43

44 2011

2008

¾ÕàÍʤÒÏà«ÍÏÇÔÊ

45 2009

HYUNDAI SONATA [G] 2.0 AT ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ISUZU D-MAX SPACE CAB SLX MITSUBISHI TRITON SINGLE 2.4 NISSAN BIG-M FRONTIER NAVARA ÊÕà¢ÕÂÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ KING CAB 2.5 CALIBRE MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

ÃÒ¤Ò 109,000 ºÒ·

à·» ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 285,000 ºÒ·

AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ÃÒ¤Ò 430,000 ºÒ·

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 330,000 ºÒ·

¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 460,000 ºÒ·

â·Ã. 081-644-1271, 02-923-0989 â·Ã. 081-644-1271, 02-923-0989 â·Ã. 081-644-1271, 02-923-0989 â·Ã. 081-644-1271, 02-923-0989 â·Ã. 081-644-1271, 02-923-0989 ÁÐÇÕ ÊÁÒÏ·¤ÒÏ

ÁÐÇÕ ÊÁÒÏ·¤ÒÏ

46 2008

ÁÐÇÕ ÊÁÒÏ·¤ÒÏ

47 2001

ÁÐÇÕ ÊÁÒÏ·¤ÒÏ

48 2009

ÁÐÇÕ ÊÁÒÏ·¤ÒÏ

49

50

2009

2008

¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

ISUZU D-MAX SPACE CAB SX ISUZU DRAGON POWER CAB-4 MAZDA BT-50 SINGLE COMMONRIAL NISSAN BIG-M FRONTIER NAVARA TOYOTA HILUX VIGO D4D 3.0 MT 4WD Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 2.5 MT ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ KING CAB 2.5 CALIBRE MT ÊÕà·Ò EXTRACAB [E] 2.5 MT 2.5 Ddi i-TEQ MT ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò LS áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD

áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 345,000 ºÒ·

«.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 285,000 ºÒ·

ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒÐ˹ѧ

ÃÒ¤Ò 285,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò µÔ´µ‹Íâ´ÂµÃ§·ÕèâªÇÃÙÁ

ÃÒ¤Ò 425,000 ºÒ·

â·Ã. 081-758-7577, 089-478-3120 â·Ã. 081-758-7577, 089-478-3120 â·Ã. 081-758-7577, 089-478-3120 â·Ã. 081-758-7577, 089-478-3120 â·Ã. 081-758-7577, 089-478-3120 SPACAIL CAR-7 Special Car-7 782.indd 1

5/16/14 3:04 PM


öÊÇÂöഋ¹ à´×͹ ¾ÄÉÀÒ¤Á

on O.K. ¤ÒÏ ÁÑ蹤§

MAY

1

E-mail:pramote3333@gmail.com

O.K. ¤ÒÏ ÁÑ蹤§

O.K. ¤ÒÏ ÁÑ蹤§

2

µÔ´µ‹Íŧâ¦É³Òä´Œ·Õè â·Ã. 081-699-2196 02-435-2345 µ‹Í 133 FAX : 02-435-2345 µ‹Í 159 ËÃ×Í 161 O.K. ¤ÒÏ ÁÑ蹤§

O.K. ¤ÒÏ ÁÑ蹤§

4

5

3

2011

2010

2011

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD AIRBAG ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò ABS ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ

2011

TALADROJ/ Special Car of MONTH 782

Special Car

µÅҴö-rodcyber µÅҴö-rodcyber

2013

TOYOTA HILUX VIGO D4D SMART- TOYOTA HILUX VIGO D4D SMARTCAB TOYOTA HILUX VIGO D4D NISSAN BIG-M FRONTIER NAVARA MITSUBISHI TRITON MEGA CAB CAB [E] 2.5 MT ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò [E] PRERUNNER VN TURBO 2.5 MT SMARTCAB [J] 2.5 MT KING CAB 2.5 CALIBRE MT ÊÕ´íÒ PLUS 2.5 MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÃÒ¤Ò 509,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 539,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 479,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 539,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 559,000 ºÒ·

â·Ã. 081-733-4557, 086-319-7343 â·Ã. 081-733-4557, 086-319-7343 â·Ã. 081-733-4557, 086-319-7343 â·Ã. 081-733-4557, 086-319-7343 â·Ã. 081-733-4557, 086-319-7343 SUPER P

SUPER P

SUPER P

SUPER P

6

7

8

SUPER P

9 2005

10

2008

2006

áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

¸ÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ CD ABS ÊÕà·Ò à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒмŒÒ ä¿ áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ABS AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè AIRBAG ¤Ù‹ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ ¢ÒÇ ¾×é¹»Ù¡ÃкРâÃźÒÏ äÁŏ´Ô¨ÔµÍÅ

2009

2005

ISUZU D-MAX HI-LANDER CAB 4 ISUZU D-MAX HI-LANDER SPACE ISUZU D-MAX HI-LANDER SPACE ISUZU D-MAX SPACE CAB SX ISUZU D-MAX HI-LANDER CAB 4 3.0 Ddi i-TEQ MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò CAB 3.0 Ddi i-TEQ MT ÊÕ¿‡Ò à¡ÕÂÏ CAB 3.0 Ddi VGS TURBO MT 2.5 Ddi i-TEQ MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò 3.0 Ddi i-TEQ AT ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÃÒ¤Ò 525,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 405,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 515,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 325,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 365,000 ºÒ·

â·Ã. 081-649-0345, 081-619-6377 â·Ã. 081-649-0345, 081-619-6377 â·Ã. 081-649-0345, 081-619-6377 â·Ã. 081-649-0345, 081-619-6377 â·Ã. 081-649-0345, 081-619-6377 ¤ÇÍÅÔµÕé ¤ÒÏ

¤ÇÍÅÔµÕé ¤ÒÏ

¤ÇÍÅÔµÕé ¤ÒÏ

11

12

¤ÇÍÅÔµÕé ¤ÒÏ

13

¤ÇÍÅÔµÕé ¤ÒÏ

14 2004

15

2004

2009

Êշͧ áÍÏ Digital ÇÔ·ÂØ CD «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò Airbag

AUTO ÇÔ·ÂØ CD «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ¡ÃШ¡Áͧ ÇÔ·ÂØ CD ¨Í LCD «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ¡ÃШ¡Áͧ ÊÕ´íÒ áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD à¤Ã×èͧàÊÕ§ªØ´ãËÞ‹ ¡ØÞᨠÇÔ·ÂØ CD «.ÅçÍ¡ ¡.ä¿¿‡Ò ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò àºÒмŒÒàºÒСíÒÁÐËÂÕè äÁŏ Digital ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò Airbag àºÃ¡ ABS àºÒÐ˹ѧ᷌ ÅçÍ¡ËÑÇà¡ÕÂÏ àºÒÐ˹ѧ ä¿¿‡Ò äÁŏ Digital ¾.¾ÒÇàÇÍÏ

2003

1996

TOYOTA WISH â©Á»‚ (04-07) HONDA CIVIC â©Á»‚ (06-12) HONDA ACCORD §ÙàË‹Ò (»‚ 98-02) MITSUBISHI L200 STRADA TOYOTA COROLLA â©ÁµÍ§Ë¹Öè§ 2.0 [Q] VVT-I LIMITED AT i-VTEC 1.8 [S] MT ÊÕ´íÒ áÍÏ 2.3 VTEC LEV AT ÊÕ¹éíÒµÒÅ áÍÏ Digital MEGA CAB 2.5 GL MT (»‚ 95-97) 1.5 GXi AT ÊÕà·Ò áÍÏ ¿ÃÕ´Òǹ ÃÒ¤Ò 540,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 460,000 ºÒ·

¿ÃÕ´Òǹ ¨Ñ´ä´Œ 400,000 ºÒ·, ÃÒ¤Ò 330,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 270,000 ºÒ·

ÃÒ¤Ò 120,000 ºÒ·

â·Ã. 089-131-0680, 084-011-8481 â·Ã. 089-131-0680, 084-011-8481 â·Ã. 089-131-0680, 084-011-8481 â·Ã. 089-131-0680, 084-011-8481 â·Ã. 089-131-0680, 084-011-8481 ÈØÀġɏ ÍÍⵌ

ÈØÀġɏ ÍÍⵌ

ÈØÀġɏ ÍÍⵌ

16

17

ÈØÀġɏ ÍÍⵌ

18

2002

2008

ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ª‹Ç§Å‹Ò§à»š¹âªŒ¡ÍѾ + ¤ÍÂŏʻÃÔ§ ¹Ø‹Á˹ֺ Full Option ÃкºàºÃ¡ ABS AIRBAGS

ÊÕà§Ô¹ (µÐ¡ÑèÇ) à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ Á×Íà´ÕÂÇÍ͡ˌҧ àªç¡ÈٹµÅÍ´ ¢ØÁ¾Åѧ à¤Ã×èͧ¹µ 4.8 L áçÁŒÒ öÊÇÂÁÒ¡ Ãкº Push Start + Stop 355 hp V8 ÃÒ¤Ò 1,025,000 ºÒ·

BMW X5 E53 3.0i AT ÃÒ¤Ò 1,259,000 ºÒ·

BMW X5 E70 4.8i AT

19 2010

2007

ÈØÀġɏ ÍÍⵌ

20 2008

BMW SERIES 5 523i E60 AT BMW SERIES 3 320d E92 BMW SERIES 3 318i E90 AT ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ Ã¶ÁÕ»ÃСѹÈٹ BSi ÊÕà¢ÕÂÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ Á×Íà´ÕÂÇ àªç¡ÈٹµÅÍ´ COUPE 2Dr AT «‹ÍÁ¿ÃÕ·ÕèÈٹ ¡ØÞá¨ÃÕâÁµ immobilizer Smart

ÃÒ¤Ò 2,999,000 ºÒ·

ÊÕ¢ÒÇ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁѵÔ

ÃÒ¤Ò 2,390,000 ºÒ·

Key, Keyless Go

ÃÒ¤Ò 897,000 ºÒ·

â·Ã. ¤Ø³´Ø¤ 090-414-4465, ¤Ø³ÊÁ 081-846-8553 â·Ã. ¤Ø³´Ø¤ 090-414-4465, ¤Ø³ÊÁ 081-846-8553 â·Ã. ¤Ø³´Ø¤ 090-414-4465, ¤Ø³ÊÁ 081-846-8553 â·Ã. ¤Ø³´Ø¤ 090-414-4465, ¤Ø³ÊÁ 081-846-8553 â·Ã. ¤Ø³´Ø¤ 090-414-4465, ¤Ø³ÊÁ 081-846-8553 à¨.àÍ¿.ÁÍàµÍÏ

à¨.àÍ¿.ÁÍàµÍÏ

21

à¨.àÍ¿.ÁÍàµÍÏ

22

à¨.àÍ¿.ÁÍàµÍÏ

23

à¨.àÍ¿.ÁÍàµÍÏ

24 2003

25

2004

2004

2005

2010

ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ àºÒмŒÒ ä¿¢ÒÇ ¾×é¹»Ù¡ÃкР¡Ñ¹ÊÒ´

¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè ä¿¢ÒÇ äÁŏ¢ÒÇ

CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒÐ˹ѧ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ÅŒÍáÁç¡ ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò áÍÏ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ CD ¾.¾ÒÇàÇÍÏ ¡.ä¿¿‡Ò «.ÅçÍ¡ àºÒмŒÒ ¡ÃШ¡Áͧ¢ŒÒ§»ÃѺ俿‡Ò ä¿¢ÒÇ ä¿µÑ´ËÁÍ¡ «.ÅçÍ¡ àºÒСíÒÁÐËÂÕè

TOYOTA HILUX VIGO D4D TOYOTA VIOS 1.5 [J] VVTi AT NISSAN SUNNY N16 NEO GL NISSAN BIG-M FRONTIER 1-2 MITSUBISHI TRITON MEGA CAB EXTRA CAB [J] 2.5 MT ÊÕ¹éíÒµÒÅ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ áÍÏ ÇÔ·ÂØ à·» ¾.¾ÒÇàÇÍÏ 1.6 AT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ÇÔ·ÂØ ÅŒÍáÁç¡ XCITER 3.0 MT Êշͧ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò GLX 2.4 CNG MT ÊÕ´íÒ à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ÃÒ¤Ò 345,000 ºÒ·

â·Ã. 089-455-4084

***´Òǹ 15000 ºÒ· ¿ÃÕ»ÃСѹÀÑÂ***

â·Ã. 089-455-4084

ÃÒ¤Ò 265,000 ºÒ·

â·Ã. 089-455-4084

ÃÒ¤Ò 275,000 ºÒ·

â·Ã. 089-455-4084

ÃÒ¤Ò 435,000 ºÒ·

â·Ã. 089-455-4084

SPACAIL CAR-8 Special Car-8 782.indd 1

5/16/14 3:05 PM


¶.¡ÑÅ»¾Ä¡É

¶.ྪÃà¡ÉÁ

áÁç¤â´¹ÑÅ

ºÒ§ºÑǷͧ-»›¹à¡ÅŒÒ

ºÔê¡«Õ

ÊÔ¹ªÑ ¤ÒÏà«ç¹àµÍÏ

¶.¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡ 仾ط¸Á³±Å ÊÒ 2

ä»ÁËÒªÑÂ

¶.¾ÃÐÃÒÁ 2

THE MALL

TALADROJ/Rub Sue Sin Chai Car -782

öºŒ Ò ¹ÊÔ ¹ ªÑ  089-969-5577, 085-661-7778, 085-661-7779

à«ç¹·ÃÑÅ ¾ÃÐÃÒÁ 2

¨Ø´¡ÅѺö㵌Êоҹ

¿ÃÕ´Òǹ ¿ÃÕ»ÃСѹ ÃѺ«×éÍ ¨Ó¹Ó ºŒÒ¹ ö ·Õè´Ô¹

์ น์ น์ น์ น์ น น์ ว ว ว ว ว า ว า า า า า ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ร ร ร ร ร ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟร

1

2

3

4

5

2007 TOYOTA ALPHARD 2.4 CHEVROLET TRAILBAZER 2007 HONDA NEW CR-V 2009 MITSUBISHI สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS AIRBAG 8 ใบ จอ TV 2.5 LT สีขาว เกียร์ธรรมดา 2.4 i-VTEC 4WD สีบรอนซ์ PAJERO SPORT 3.2 DVD หลัง+จานดาวเทียม แอร์ 3 แถว ประตู ABS AIRBAG คู่ CD MP3 ก.ออโต้ ABS AIRBAG 4 จุด 4x4 สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ ไฟฟ้า L+R+บานหลัง Sunroof+Moonroof เบาะ ไมล์แท้ 35,xxx km. เบาะหนั ง แท้ พ.มั ล ติ ฟั ง ก์ ชั น ABS AIRBAG คู่ เบาะหนัง ปรับไฟฟ้า พ.มัลติ+Cruise Control เซ็นเซอร์ ราคา 779,900.CRUISE CONTROL ยางใหม่ ปรับไฟฟ้า CD MP3 รอบคัน ม่านบังแดดรอบคัน ไมล์แท้ 8x,xxx km. 4 เส้น ยินดีให้เช็กศูนย์ HONDA ราคา 569,900.ราคา 999,900.ราคา 599,900.-

าวน ด ี ร ฟ

น์ รีดาว

6

7

8

2006 TOYOTA CAMRY 2010 HONDA CIVIC S 1.8 2013 CHEVROLET SONIC สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS AIR- 1.6 สี ดำ า ก.ออโต้ ABS BAG คู่ เบาะหนัง เซ็นเซอร์ AIRBAG 1 ใบ CD MP3 หลัง CD MP3 ราคา 359,900.ราคา 399,900.ราคา 559,900.-

2.4 V TOP สีดำา ก.ออโต้ ABS AIRBAG 4 จุด ปุ่มสตาร์ท เบาะหนัง ปรับไฟฟ้าคู่หน้า ภายในตกแต่งลายไม้ พ.มัลติฟังก์ชัน ติดแก๊ส LPG 1 ถัง จอ DVD มีกล้องหลัง

าวน ด ี ร ฟ

9

2012 MAZDA 2 1.5 2012 PROTON EXORA สี บ รอนซ์ ก.ออโต้ ABS 1.6 สีขาว เกียร์ออโต้ ABS AIRBAG 1 ใบ CD MP3 AIRBAG คู่ CD MP3 ราคา 319,900.ราคา 329,900.-

น์ ์ ์ ์ ์ ์ น์ น์ น์ น์ ว น น น น น ว า ว ว ว ว ว ว า ว า า า ว า า า ด ี า า ด ี ด ี ด ี ด ี ีด ีด ร รีด รีด ฟร 10 ฟร11 ฟร13 ฟ15 ฟร16 ฟ12 ฟ14 ฟรีด18 ฟร 19 ฟร17

2011 MAZDA 2 1.5 2010 NISSAN TIIDA สีดำา เกียร์ออโต้ ABS CD S 1.6 สีดำา ก.ออโต้ CD MP3 ติดแก๊ส LPG ถังโดนัท MP3 ประหยัดน้ำามันสุด ๆ ราคา 289,900.ราคา 279,900.-

2010 CHEVROLET 2011 CHEVROLET 2010 NISSAN MARCH 2007 TOYOTA VIOS 2009 CHEVROLET 2007 TOYOTA VIOS 2006 TOYOTA VIOS LPG 2012 CHEVROLET AVEO

OPTRA 1.6 สีบรอนซ์ ก.ออโต้ AVEO LSX 1.6 สีบรอนซ์ 1.2 E สีบรอนซ์ เกียร์ 1.5 สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS OPTRA 1.6 สีดำา เกียร์ 1.5 G สีบรอนซ์ ก.ออโต้ 1.5 สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS 1.4 สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา ABS CD MP3 ติดแก๊ส CNG เกียร์ออโต้ ABS CD MP3 ธรรมดา ABS AIRBAG AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ออโต้ ABS CD MP3 ติดแก๊ส ABS AIRBAG คู่ CD MP3 CD MP3 CD MP3 CNG จากโรงงาน 1 ถัง จากโรงงาน ราคา 279,900.ราคา 299,900.1 ใบ CD MP3 ราคา 219,900.ราคา 299,900.ราคา 219,900.ราคา 259,900.-

น์ น์ น์ น์ ว ว ว ว า า า า ด ี ด ี ด ี ด ี ฟร ฟร ฟร ฟร

20

2012 NISSAN MARCH 1.2 สีขาว เกียร์ธรรมดา ABS AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ราคา 249,900.-

21

22

2005 TOYOTA VIOS 1.5 สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา CD MP3 ราคา 199,900.-

ราคา 229,900.-

ราคา 219,900.-

23

2001 HONDA CIVIC 2006 TOYOTA YARIS 1.7 สีีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS 1.6 E สีีดำา ก.ธรรมดา AIRBAG คู่ เบาะหน้ง CD ABS AIRBAG คู่ CD MP3 ราคา 279,900.MP3 ราคา 189,900.-

น์ นน์ ) น์ น์ น์ น์ ว ว ว ว า า ว ว า า า า ด ี ด ี ด ี ด ี อ ื ด ี ด ี ฟร ฟับรฟรี 3 เด ฟร ฟร ฟร ฟร (ข

24

25

26

2005 CHEVROLET 2010 CHEVROLET OPTRA 1.8 สีดำา เกียร์ AVEO 1.6 สี บ รอนซ์ ออโต้ ABS AIRBAG 1 ใบ ก.ธรรมดา ABS CD MP3 ราคา 169,900.CD MP3 ราคา 139,900.-

27

2010 PROTON SAVVY 1.2 สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา ABS CD MP3 ราคา 129,900.-

28

29

2005 TOYOTA AVANZA 2009 MITISUBISHI 2000 HONDA CITY 1.5 PAJERO 4 WD 3.2 TYPE Z EXi

1.3 E สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS AIRBAG คู่ เบาะหนัง CD MP3 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง รถครอบครัว ราคา 269,900.-

สีดำา ก.ออโต้ ABS AIRBAG สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา CD คู่ CD MP3 บันไดข้าง MP3

ราคา 599,900.-

ราคา 129,900.-

น์ น์ น์ น์ น์ น์ ์ น์ วน์ น์ ว ว ว ว ว ว า น ว า า า า ว า า า ด ี า ว ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี า ด ี ร ด ี ร ร ร ร ร ฟร ฟร ฟ32 ฟรีด30 ฟร31 33 ฟ34 35 ฟ 36 ฟ 37 ฟ 38 ฟ 39 2000 HONDA CR-V 2012 MITSUBISHI 2009 MITSUBISHI 2006 TOYOTA VIGO 2008 NISSAN NAVARA 2012 MITSUBISHI 2007 NISSAN NAVARA 2008 TOYOTA VIGO 2009 TOYOTA VIGO 2008 ISUZU D-MAX TRITON SINGLE 2.4 KING CAB 2.5 LE DOUBLE CAB 3.0 G SMART CAB G 2.5 3.0 4DR สีบรอนซ์ เกียร์ CNG สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา สี บ รอนซ์ ก.ออโต้ ABS 4WD สีบรอนซ์ ก.ออโต้ TOP สีีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ออโต้ ABS AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ติดแก๊ส CNG 1 ถัง AIRBAG คู่ เบาะหนังสีครีม ABS AIRBAG คู่ CD MP3 ABS AIRBAG คู่ CD MP3 บันไดข้าง CD MP3 จากโรงงาน CD MP3 ราคา 339,900.บันไดข้าง (มี 2 คัน ให้เลือก) เบาะหนังแท้ ราคา 339,900.ราคา 259,900.ราคา 299,900.ราคา 399,900.ราคา 479,900.-

2.0 สีบรอนซ์ เกียร์ออโต้ TRITON 4 DR PLUS 2.4 TRITON 4 DR PLUS 2.4 4Dr. 3.0 PRERUNNER KING CAB 2.5 LE ABS AIRBAG คู่ เบาะหนัง สีขาว เกียร์ธรรมดา ABS สีดำา เกียร์ธรรมดา ABS สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS สี บ รอนซ์ ก.ออโต้ ABS AIRBAG คู่ CD MP3 บันไดข้าง AIRBAG คู่ CD MP3 CD MP3 CD MP3 บันไดข้าง AIRBAG คู่ เบาะหนังสีครีม ราคา 489,900.ราคา 389,900.ราคา 199,900.ราคา 409,900.CD MP3

าวน ด ี ร ฟ

40

าวน ด ี ร ฟ

41

น์ รีดาว

42

2008 TOYOTA VIGO 2005 MITSUBISHI 2006 FORD RANGER CAB G 2.7 สีบรอนซ์ TRITON 2.5 CAB 2.5 XL CAB สีบรอนซ์ เกียร์ออโต้ ABS AIRBAG สี ดำ า ก.ธรรมดา ABS ก.ธรรมดา CD MP3 ติดแก๊ส CNG 1 ถัง เบาะ AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ราคา 189,900.หนัง CD MP3 ราคา 309,900.ราคา 359,900.-

์ ์ น์ น์ น์ น์ น์ น น ว ว ว ว วน์ ว า ว ว า า า า า า า ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ร ร ร ร ร ร ร ร ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ

43

44

45

2006 MITSUBISHI 2001 MITSUBISHI STRADA 2011 TATA XENON TRITON 2.5 CAB GRANDIS 4DR 2.8 สีดำา 2.2 CNG สีขาว เกียร์ สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS ก.ธรรมดา ABS AIRBAG 1 ใบ ธรรมดา ABS CD MP3 เบาะหนัง CD MP3 4DR (ขับเคลื่อน 4 ล้อ) CD MP3 ราคา 159,900.ราคา 299,900.ราคา 219,900.-

¢Ò »‡ÒÂÊÇÂ

Rub Sue Sin Chai Car AOM-782.indd 1

46

47

48

49

50

2008 NISSAN NAVARA CAB 2.5

2006 TOYOTA VIGO 2007 TOYOTA COMMUTER 2010 TOYOTA COMMUTER 2008 TOYOTA COMMUTER PRERUNNER CAB E 3.0 CNG 2.7 D4D สีขาว 2.7 สีขาว เกียร์ธรรมดา 2.7 สีขาว เกียร์ธรรมดา

ราคา 319,900.-

ราคา 339,900.-

สีดาำ เกียร์ธรรมดา ABS CD สีดาำ เกียร์ธรรมดา ABS CD ก.ธรรมดา ABS เบาะ 4 แถว ABS เบาะ 4 แถว CD MP3 ABS เบาะ 4 แถว CD MP3 MP3 บันไดข้าง ติดแก๊ส CNG 2 ถัง CD MP3 ติดแก๊ส CNG 2 ถัง ติดแก๊ส CNG 2 ถัง MP3 บันไดข้าง

ราคา 669,900.-

ราคา 699,900.-

ราคา 689,900.-

¶¨ 1991 ÃÒ¤Ò 29,900.¶® 700 ¡ÃкР9,900.5/16/14 5:25 PM


áÁç¤â´¹ÑÅ

ÊÔ¹ªÑ ¤ÒÏà«ç¹àµÍÏ

¶.¡ÒÞ¨¹ÒÀÔàÉ¡ 仾ط¸Á³±Å ÊÒ 2

¶.¾ÃÐÃÒÁ 2

ºÒ§ºÑǷͧ-»›¹à¡ÅŒÒ

085-661-7779 085-661-7788

¶.¡ÑÅ»¾Ä¡É

¶.ྪÃà¡ÉÁ

THE MALL

ºÔê¡«Õ

TALADROJ/ RodBaanSinChai aom <782

öºŒ Ò ¹ÊÔ ¹ ªÑ  089-969-5577 085-661-7778

à«ç¹·ÃÑÅ ¾ÃÐÃÒÁ 2

¨Ø´¡ÅѺö㵌Êоҹ

ä»ÁËÒªÑÂ

¿ÃÕ´Òǹ ¿ÃÕ»ÃСѹ äÁ‹ãª‹Ã¶¹éÓ·‹ÇÁ100%

ËÒ¡¾ºÇ‹Ò໚¹Ã¶¹éÓ·‹ÇÁàÃÒÂÔ¹´Õ«×éÍö¤×¹àµçÁ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ (â´Âö·ÕèÃѺ»ÃСѹ·Ø¡¤Ñ¹¨ÐÃкØ໚¹ÅÒÂÅѡɳÍÑ¡ÉÃã¹ÊÑÞÞÒ«×éÍ-¢ÒÂ) น์

าว ฟรีด

1

น์

น์

น์

าว ฟรีด

าว ฟรีด

2

น์

าว ฟรีด

3

4

6

7

น์

น์

าว ฟรีด

าว ฟรีด

าว ฟรีด

5

น์

น์

น์

าว ฟรีด

8

น์

าว ฟรีด

าว ฟรีด

9

าว ฟรีด

10

11

2008 CHEVRO- 2012 CHEVROLET 2013 MITSUBISHI 2011 MAZDA 2 1.5 2011 MAZDA 2 1.6 2004 HONDA CIVIC 2011 CHEVROLET 2008 CHEVROLET 2001 NISSAN CEFIRO 2007 HONDA 2003 TOYOTA MIRAGE 1.2 LET CAPTIVA 2.4 CRUZE 1.8 LS OPTRA 1.6 LS 3.0 BROUGHAM สี CITY ZX 1.5 VIOS 1.5 สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อ GROOVE SPORT 1.7 VTEC TOP NGV AVEO 1.6 CNG สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ สี ดำ า เกี ย ร์ อ อโต้ ABS สีขาว เกียร์ออโต้ ABS สีขาว เกียร์ธรรมดา ABS โต้ ABS CD MP3 สีบรอนซ์ AUTO ABS AIR- สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ สี บ รอนซ์ ก.ออโต้ ABS บรอนซ์ ก.ออโต้ ABS AIRBAG คู่

สีดำา เกียร์ธรรมดา ABS

สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS CD

AIRBAG 1 ใบ MP3 AIRBAG 1 ใบ CD MP3 AIRBAG 1 ใบ CD MP3 AIRBAG 1 ใบ BAG คู่ เบาะหนังแท้ CD MP3 ABS ติดแก๊ส NGV 3 CD MP3 MP3 เบาะหนัง ตกแต่งลายไม้ ABSMP3 MP3 ราคา 489,900.- ราคา 439,900.- ราคา 339,900.- ราคา 329,900.- CD อมแก๊ส NGV ใช้ได้ 2 ระบบ ถัง จากโรงงาน ราคา 249,900.- CD ราคา 189,900.- CD ราคา 279,900.- พร้ ราคา 229,900.- ราคา 179,900.ราคา 239,900.- ราคา 299,900.-

AIRBAG คู่ CD MP3

าวน์

ฟรีด

12

าวน์

ฟรีด

13

าวน์

ฟรีด

14

าวน์

ฟรีด

15

าวน์

ฟรีด

16

าวน์

ฟรีด

17

าวน์

ฟรีด

18

าวน์

ฟรีด

19

าวน์

ฟรีด

20

าวน์

ฟรีด

21

าวน์

ฟรีด

22

าวน์

ฟรีด

23

2013 MITSUBISHI 2009 HONDA CITY 2011 MAZDA 1.5 2008 MAZDA 3 2009 CHEVROLET 2013 MITSUBISHI 2007 NISSAN TIIDA 2010 MAZDA 2007 TOYOTA 2006 TOYOTA 2013 MITSUBISHI 2010 CHEVROLET MIRAGE 1.2 GLX 1.6 สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS 2 1.5 สีบรอนซ์ เกียร์ VIOS 1.5 J VIOS 1.5 J เกียร์ออโต้ ABS 1.6 TOP สี ข าว OPTRA 1.6 MIRAGE 1.2 สีบรอนซ์ OPTRA LS 1.6 NGV MIRAGE 1.2 สีเทา-ดำา SV 1.5 สีบรอนซ์ เกียร์ออโต้ สีCDบรอนซ์ เกียร์ออโต้ ABS AIR- สีบรอนซ์ เกียร์ออโต้ ABS สี ข าว เกี ย ร์ ธ รรมดา ABS AIRBAG คู่ ภายในตกแต่ง ธรรมดา ABS CD MP3 สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา ABS ก.ธรรมดา ABS AIRBAG สีขาว ก.ออโต้ ABS CD MP3 ติดแก๊ส MP3 เกียร์ออโต้ ABS CD MP3 ABS AIRBAG คู่ CD MP3 BAG คู ่ เบาะหนั ง สี AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ABS CD MP3 CD MP3 ราคา 289,900.CD MP3 ราคา 299,900.- ครีม CD MP3 1 ใบ CD MP3 NGV 1 ถัง จากโรงงาน ลายไม้ CD MP3 ราคา 349,900.- เซ็นเซอร์หลัง ราคา 259,900.- ราคา 269,900.ราคา 179,900.- ราคา 189,900.- ราคา 249,900.- ราคา 239,900.ราคา 339,900.ราคา 299,900.- ราคา 229,900.-

าวน์

ฟรีด

24

าวน์

ฟรีด

25

าวน์

ฟรีด

26

าวน์

ฟรีด

27

าวน์

ฟรีด

28

าวน์

ฟรีด

29

2007 TOYOTA 2006 NISSAN 2007 NISSAN TIIDA 2014 CHEVROLET 2007 TOYOTA 2011 NISSAN VIOS J 1.5 TIIDA 1.6 สีบรอนซ์ 1.6 SEDAN TOP สีบรอนซ์ SONIC 1.4 LT สีบรอนซ์ YARIS 1.5 E MARCH 1.2 E

าวน์

ฟรีด

30

าวน์

ฟรีด

31

าวน์

ฟรีด

32

าวน์

ฟรีด

33

าวน์

ฟรีด

34

าวน์

ฟรีด

35

2010 CHEVROLET 2002 HONDA 2001 HONDA 2004 HONDA 2004 HONDA 2005 MAZDA 3

JAZZ 1.5 1.6 สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา AVEO 1.4 CIVIC 1.7 สีบรอนซ์ CIVIC 1.7 V-TEC JAZZ 1.5 ก.ออโต้ ABS ก.ออโต้ ABS AIRBAG คู่ เบาะ สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ สี บ รอนซ์ เกี ย ร์ อ อโต้ ABS AIRBAG 1 ใบ สี บ รอนซ์ ก.ออโต้ ABS เกียร์ออโต้ ABS AIRBAG ก.ออโต้ ABS AIRBAG คู่ ก.ธรรมดา ABS AIRBAG 1 ใบ สีขาว ก.ออโต้ ABS AIR- สีดำา เกียร์ธรรมดา ABS AIR- สีCDบรอนซ์ CD MP3 ABS AIRBAG 1 ใบ ABS AIRBAG คู ่ CD ABS AIRBAG 1 ใบ MP3 หนัง CD MP3 BAG 1 ใบ ไมล์แท้ 43,xxx km. ตกแต่งลายไม้ เบาะหนังแท้ คู่ CD MP3 CD MP3 MP3 เบาะหนัง CD MP3 ราคาพิเศษ ราคา 249,900.- ไมล์แท้ 1,xxx กม. สภาพป้ายแดง BAG คู่ CD MP3 ราคา 249,900.- ราคา 219,900.- ราคา 199,900.- CD MP3

ราคา 269,900.- ราคา 229,900.-

าวน์

ฟรีด

36

าวน์

ฟรีด

37

ราคา 369,900.-

าวน์

ฟรีด

38

าวน์

ฟรีด

39

ราคา 299,900.-

าวน์

ฟรีด

40

ราคา 189,900.- ราคา 239,900.- ราคา 239,900.-

าวน์

ฟรีด

41

าวน์

ฟรีด

42

าวน์

ฟรีด

43

าวน์

ฟรีด

44

าวน์

ฟรีด

45

าวน์

ฟรีด

46

1999 TOYOTA COROLLA 2010 MAZDA 2012 TOYOTA 2010 FORD ESCAPE 1997 BMW 525i 2009 NISSAN 2007 TOYOTA 2000 TOYOTA 2011 MITSUBISHI 2007 MITSUBISHI 2009 NISSAN 1.6 HI-TORQUE LPG HATCHBACK 1.5 AVANZA 2.0 S 2.3 สีดำา เกียร์ออโต้ ABS E34 BIGNOSE LPG TIIDA 1.6 TAXI AVANZA 1.5 E SOLUNA 1.5 SLi PAJERO 2.5 สี TRITON CAB PLUS 2.5 NAVARA CAB สี บ รอนซ์ AUTO ABS สีขาว ก.ออโต้ ABS CD สีขาว ก.ออโต้ ABS AIR- AIRBAG 4 ใบ เบาะหนัง สีน้ำาเงิน ก.ออโต้ ABS AIRBAG คู่ สี เ ขี ย วเหลื อ ง จดทะเบี ย น สีดำา ก.ออโต้ ABS AIRBAG สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา CD ดำา เกียร์ออโต้ ABS สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS AIRBAG 2.5 ตกแต่งลายไม้ เบาะหนังแท้ แม็ก 17” ธันวาคม CD MP3 ติดแก๊ส สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS AIRBAG พร้ อ มแก๊ ส MP3 BAG 1 ใบ CD MP3 CD MP3 AIRBAG 1 ใบ เบาะ 1 ใบ CD MP3 MP3 รถเพื่อนเจ้าของเต็นท์ 1 ใบ CD MP3 MP3 ง CD MP3 LPG ราคา 339,900.- CD ราคา 339,900.- ราคา 489,900.- ราคา 479,900.- ACติดต่อของแท้ คุณสันติ 083-0375113 CNG 1 ถัง ราคา 299,900.- ราคา 129,900.- หนั ราคา 369,900.ราคา 619,900.ราคา 139,900.ราคา 319,900.ราคา 280,900.-

าวน์

ฟรีด

48

าวน์

ฟรีด

49

าวน์

ฟรีด

50

าวน์

ฟรีด

51

าวน์

ฟรีด

52

น์ รีดาว

53

าวน์

ฟรีด

54

าวน์

ฟรีด

55

าวน์

ฟรีด

56

าวน์

ฟรีด

57

าวน์

ฟรีด

58

าวน์

ฟรีด

47

2006 MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 4WD สีดำา ก.ธรรมดา

ABS CD MP3 4WD (ขับ เคลื่อน 4 ล้อจากโรงงาน)

ราคา 359,900.-

าวน์

ฟรีด

59

TOYOTA VIGO 2005 ISUZU D-MAX 2007 TOYOTA VIGO 2005 ISUZU D-MAX 2007 FORD RANGER 2005 ISUZU D-MAX 2013 MITSUBISHI 2011 MITSUBISHI TRI- 2012 TOYOTA VIGO 2005 TOYOTA VIGO 2009 TOYOTA HILUX 2005 ISUZU D-MAX 2005 2.5 สี บ รอนซ์ 4DR Hi-Lander 3.0 2.5 CAB สีขาว LS 4 WD CAB 3.0 4DR CAB PRERUNNER 3.0 E 3.0 LS 4WD CAB CAB 2.5 สีดำา ก.ธรรมดา 2.5 CAB SX สีบรอนซ์ TRITON CAB PLUS 2.4 TON CAB CNG 2.4 CHAMP 2.7 สีบรอนซ์ 4DR 4WD 3.0 G สี VIGO ABS CD สีบรอนซ์ ก.ออโต้ CD ก.ธรรมดา สี บ รอนซ์ ก.ธรรมดา ABS ก.ธรรมดา CD MP3 สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS CD สีดำา ก.ธรรมดา ABS AIRBAG ABS CD MP3 บันไดข้าง เกียร์ธรรมดา ABS CD MP3 สีขาว เกียร์ธรรมดา ABS สีเทา เกียร์ธรรมดา ABS เกียร์ธรรมดา ABS CD MP3 บรอนซ์ เกียร์ออโต้ ABS AIRMP3 บันไดข้าง BAG 1 ใบ CD MP3 บันไดข้าง กระบะแมกซ์ลายเนอร์ AIRBAG คู่ CD MP3 MP3 ABS คู่ ขับเคลื่อน 4 ล้อ CD MP3 ราคา 319,900.MP3 บันไดข้าง AIRBAG 1 ใบ CD MP3 CD MP3 ติดแก๊ส CNG 1 ถัง ราคา 359,900.ราคา 269,900.289,900.ราคา ราคา 359,900.ราคา 319,900.ราคา 419,900.ราคา 309,900.319,900.ราคา 399,900.- ราคา ราคา 459,900.- ราคา 329,900.-

น์

าว ฟรีด

60

น์

าว ฟรีด

61

น์

าว ฟรีด

62

น์

าว ฟรีด

63

น์

าว ฟรีด

64

าวน์

ฟรีด

65

น์

าว ฟรีด

66

น์

าว ฟรีด

67

น์

าว ฟรีด

68

น์

าว ฟรีด

69

น์

าว ฟรีด

70

น์

าว ฟรีด

71

TOYOTA SPORT 2011 TATA XENON 2011 TATA XENON 2004 FORD ESCAPE 1998 ISUZU 2012 MITSUBISHI TRITON 2002 HONDA CR-V 2013 NISSAN NAVARA 2011 MITSUBISHI 2010 TATA XENON 2004 TOYOTA 2002 ISUZU D-MAX 2005 4WD 3.0 สี 2.2 ดีเซล 2.1 สีขาว ก.ธรรมดา 2.0 สีบรอนซ์ ก.ออโต้ ABS ADVENTURE 2.8 Di 4Dr. PLUS 2.5 สีขาว เกียร์ 2.0 TOP 588 สีดาำ เกียร์ CAB 2.5 4WD สีบรอนซ์ TRITON CAB สีบรอนซ์ CNG 2.1 สีขาว ก.ธรรมดา VIGO 4DR 3.0 CAB 3.0 สีบรอนซ์ CRUISER ABS สีขาว เกียร์ธรรมดา CD MP3 ติดแก๊ส CNG AIRBAG 1 ใบ CD MP3 ABS AIRBAG คู่ เกียร์ธรรมดา ABS AIRBAG 1 ABS CD MP3 ติดแก๊ส CNG 3 4WD เกียร์ธรรมดา วิทยุ ธรรมดา ABS AIRBAG 1 ใบ ออโต้ ABS AIRBAG คู่ เบาะ ก.ธรรมดา สีบรอนซ์ ก.ธรรมดา ABS เกียร์ธรรมดา ABS บรอนซ์ ก.ธรรมดา CD ง เบาะหนั ่ คู AIRBAG เบาะหนัง 4WD ขับเคลื่อน 4 ใบ CD MP3 ติดแก๊ส CNG 1 ถัง ถัง จากโรงงาน ABS CD MP3 3 ถัง จากโรงงาน CD MP3 CD MP3 บันไดข้าง CD MP3 หนัง CD MP3 ราคา 269,900.- เทป บันไดข้าง บันไดข้าง ราคา 149,900.ล้อ CD MP3 ราคา 179,900.- (มี 2 คันให้เลือก) จากโรงงาน ราคา 279,900.- ราคา 249,900.- MP3 ราคา 489,900.ราคา 279,900.ราคา 179,900.ราคา 309,900.ราคา 379,900.ราคา 169,900.-

น์ รีดาว

72

น์ รีดาว

73

น์ รีดาว

74

น์ รีดาว

75

น์ รีดาว

76

น์ รีดาว

77

ฟรีด

าวน์

78

น์ รีดาว

79

ฟรีด

าวน์

80

น์ รีดาว

81

ราคา 349,900.-

าวน์

ฟรีด

82

าวน์

ฟรีด

83

TOYOTA 2010 TATA XENON 1996 NISSAN NV TATA 2012 SUZUKI 2013 SUZUKI 2013 SUZUKI CARRY 2014 SUZUKI 2011 TATA XENON 2012 TOYOTA 2012 TOYOTA 1998 TOYOTA 2008 COMMUTER 2.7 CNG 2.1 CNG สีขาว ก.ธรรมดา 1.6 สีบรอนซ์ เกียร์ SUPERACE 1.5 CARRY 1.6 CARRY 1.6 สีขาว 1.6 สีขาว ก.ธรรมดา ABS CARRY 1.6 สีขาว 2008 2.2 ดีเซล COMMUTER 2.5 VIP D4D COMMUTER 2.7 HIACE 2.8 CD MP3 พร้อมตู้เปิดได้ 3 เกียร์ธรรมดา CD MP3 สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา ABS สีขาว เกียร์ธรรมดา ABS สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา สีบรอนซ์ เกียร์ธรรมดา ABS CD MP3 ติดแก๊ส CNG 3 ถัง ธรรมดา CD MP3 มี สีขาว เกียร์ธรรมดา ดีเซล สีขาว ก.ธรรมดา สี ข าว เกี ย ร์ ธ รรมดา CD เกียร์ธรรมดา CD MP3 CD MP3 เบาะ 4 แถว ติด ABS CD MP3 CD MP3 เบาะ 4 แถว ติด CD MP3 ด้าน เหมาะสำาหรับขายเครื่อง รถสวยสภาพป้ายแดง ABS CD MP3 ไมล์น้อย 4,xxx km. มีกระบะแมกซ์ลายเนอร์ เบาะ 4 แถว CD MP3 จอ LCD แก๊ส CNG 1 ถัง จากโรงงาน มี 2 คันให้เลือก หลังคา CARRY BOY ราคา 159,900.- แก๊ส 2 ถัง ดื่ม ขายอาหาร ราคา 159,900.- ราคา 179,900.- MP3 ราคา 279,900.- ราคา 289,900.- ราคา ราคา 629,900.- ราคา 179,900.- ราคา 74,990.289,900.- ราคา 309,900.- ราคา 549,900.- ราคา 799,900.-

158 ตลาดรถ RodBaanSinChai 782.indd 1

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 5/16/14 4:44 PM

Auto classified  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you