Page 1

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

รอนนี้ หลีกเลี่ยงแดดสักนิด àÃÒÃÙŒ¡¹Ñ ´ÕÍÂÙá‹ ÅŒÇÇ‹ÒÇÔµÒÁÔ¹ D ÁÕÍÂÙã‹ ¹áʧᴴ à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñ¹é µÒÁªÒÂËÒ´¨ÐàËç¹Ç‹ÒªÒǵ‹Ò§ªÒµÔËÅÒ¤¹¹Í¹ÃѺÇÔµÒÁÔ¹ D ¡Ñ¹ÁÒ¡ÁÒ ᵋàÃÒ¤Ô´Ç‹Òª‹Ç§¹ÕéÍÒ¨¨ÐäÁ‹àËÁÒСѺ¡ÒÃÃѺ áʧᴴ¹Ñ¡ â´Â੾ÒФÇÒÁÃÐÍآͧͧÈÒ·ÕèÊÙ§ã¹Ä´ÙÌ͹ ºŒÒ¹àÃÒá´´ÍÒ¨Áդس͹ѹµ ᵋ¡çÁÕâ·ÉÁËѹµ â´Â੾ÒÐ Í‹ҧÂÔ觡Ѻö¹µ¢Í§àÃÒ ¡ÒèʹöµÒ¡á´´·ÕèÌ͹áç ¹Ñé¹ÁÕ¢ŒÍàÊÕÂÁÒ¡ÁÒµÒÁ·Õè ‘µÅҴö’ ËÅÒÂ æ ¤ÍÅÑÁ¹¹íÒ àʹÍãËŒ·ÃÒº¢ŒÍÁÙšѹº‹Í æ ᵋ¡çÍÂÒ¡·Õè¨Ð¹íÒÁÒàÃÕ¹ µÍ¡ÂéíҡѹÍÕ¡ÊÑ¡àÅ硹ŒÍ ᴴ·ÕèÃÍŒ ¹áçã¹Ë¹ŒÒ¹Õé ¹Í¡¨Ò¡¨Ð໚¹µÑÇ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ·Õè ·íÒãËŒÊÃÕ ¶Â¹µàÊ×èÍÁÊÀÒ¾ä»àÃçÇ¡Ç‹Ò·ÕèÁ¹Ñ ¤ÇÃ໚¹áÅŒÇ ¤ÇÒÁ Ì͹ÃÐÍآͧäÍá´´ÂѧࢌÒä»·íÒÅÒªÔé¹Ê‹Ç¹ áÅÐÍØ»¡Ã³ µ‹Ò§ æ ÀÒÂã¹ËŒÍ§â´ÂÊÒ÷Õè໚¹¾ÅÒʵԡ áÅÐÂÒ§ãËŒà¡Ô´ ¡ÒÃáËŒ§¡ÃͺáÅÐᵡ䴌§‹Ò à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñ é¹ã¹¡Òèʹö ¶Œ Ò ÁÕ · Ò§àÅ× Í ¡¡ç ¤ ÇèРµŒÍ§ËÒ·Õè¨Í´Ã¶ã¹Ã‹Áà§ÒÁÒ¡¡Ç‹Ò¨Ð¨Í´¡Åҧᨌ§ ᵋ¶ŒÒàÃÒ äÁ‹ÁÕ·Ò§àÅ×Í¡ ¨íÒ໚¹¨ÐµŒÍ§¨Í´Ã¶·ŒÒá´´·ŒÒÅÁ ËÃ×ÍÇ‹Ò·ŒÒ ½¹ ¡ç¤ÇèеŒÍ§ÁÕ¡ÒõԴ¿ÅÁ ¡Ñ¹ÃŒÍ¹ ËÃ×ÍÇ‹ÒËÒÁ‹Ò¹ºÑ§á´´ ·ÕèÁ»Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§àÍÒäÇŒÃºÑ Á×͡Ѻ¤ÇÒÁÌ͹ã¹Ä´Ù·èÍÕ ºÍŒÒǹÕé ´ŒÇ¡ç¨Ð´Õ

ส า ร บั ญ

67

คันโปรด

68

แนะนำรถ

70

เซียนรถ

71

สารบัญ/บทบรรณาธิการ

72

สรุปขาวตางประเทศ

73

สังคมในประเทศ

74

ขาวสารยานยนต

76

สกูป

78

รูจักชาง-รูจักรถ

80

รถมือสองนาใช

81

คารแคร

82

เก็บตกขางเตียง

84

ซาราพาลุย

86

สคบ./เก็บมาฝาก

87

Horoscope

88

ราคารถมือสอง

84

« Ò Ã‹ Ò ¾ Ò ÅØ Â หวงสุขภาพ ฟตรางกายที่ สวนสมเด็จยา นนทบุรี

»‚·Õè 15(22) ©ºÑº·Õè 782 »ÃШíÒÇѹ·Õè 24 - 30 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2557 ਌Ңͧ ºÃÔÉÑ· ÊÃþÊÒà ¨íÒ¡Ñ´ 71/17 ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§ÍÃسÍÁÃÔ¹·Ã ࢵºÒ§¡Í¡¹ŒÍ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700 ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì ÊÒâ蹏 ·ÃѾÊع·Ã ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃ-ºÃóҸԡÒúÃÔËÒà ¹ÔµÂÒ ÃØ‹§Ê¶Ôµ ¤³ÐºÃóҸԡÒà ÊÃÒÇظ ¤íÒÈÃÕ ÊØ·¸ÔÊÒ ÊÇÑÊ´Ôì¶Ö¡ ÊØÇѲ¹ äªÂ·Ø‹§©Ô¹ àÁ¸ÑÊ à¨ÃÔÞÍÃØâ³·Ñ ³Ñ°¾Å ÇѲ¹Ò¸Ã ¤ÍÅÑÁ¹Ôʵ ³Ã§¤ ¹ÔµÔ¨Ñ¹·Ã ºØÞÁÒ ¹ÒÇҷͧ ÍÔÈÃÒ¹¹· ÊÔ·¸Ò¾ÔÊØ·¸Ôì¡ØÅ áÁ¤¹ÑèÁ «ÒÃ‹Ò Little witch àÎÕ©‹Ò§ªÇ¹ªÔÁ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸-Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒõÅÒ´ ÈÈÔªÒ ÅÔèÇâ蹏ʡØÅ ÊØÃÕ ÊØ¢¢ÕÃÊ ¹Ø¨ÃÔ¹·Ã Á‹Ç§ÊÇ ÇÃÒÀó ¸ÃÃÁdzԪ ÃÇÕÇÃó »Ò¹·Í§ ÊÁËÁÒ ¤§ÈÃÕÇáØŪÑ ·ÇÕÈÑ¡´Ôì ÁÕËÔ¹¡Í§ ÂØ·¸¹Ò ¡ÅÑ蹡ÅÔè¹ËÍÁ ºÃþµ ¡íÒÅѧ¾Ñ¹¸ ÈÔÅ»¡ÃÃÁ ªÅÔ´Ò Í¹ØÃѵ¹ ÊÁÀ¾ ÈÃÕ⹾ѹ¸ ¡ÔµµÔ ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì ³Ñ°¾§È áʧµÐÇѹ ©Ñ¹·¹Ò ·Ô¾ÂÊغÃó ¹·Õ·Í§ ·Ñº·ÔÁ·Í§ Êعѹµ ËÍÁ¢¨Ã ¡ÔµµÔÞÒ ¹ÔÂÁ·Í§ âÊÀ³ ·Í§à¡×éÍ ¾ÔÊÙ¨¹ÍÑ¡Éà ÇÔÃÑÞÞÒ ¨Ñ¹·Ã¹ÔÀÒ¾§È ÇÃÒ¡Ã Êѧ¤¾Ã Çѹà¾çÞ ¡ÅŒÒËÒÞ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹àµÃÕÂÁ¼ÅÔµ ÇѲ¹Ò ¨Ñ蹢ع·´ ¹Ô¾¹¸ Ê͹ʋ§¡ÅÔè¹

67

¤Ñ ¹ â » à ´

Mercedes-Benz ML250 BLUETEC คันโปรดของสาวสวย ‘พอลลา เทเลอร’

á¼¹¡â¦É³Ò´ÔÊà¾Å »ÃÒâÁ·Â »ÅŒÍ§¾Ñ¹¸ ÊعÔÊÒ ¡ÃÁÊԧˏ ¨Ô¹µ¹Ò ÀÙ‹áÂŒÁ ¡¹¡Íà ¢¨ÃÈÑ¡´Ôì ¡¹¡¡ÒÞ¨¹ ¡Í§á¡ŒÇ â¦É³Ò¤ÅÒÊÊÔ¿Ò´ ÊØ¡ÄµÒ ªÇ¹ÐÅÔ¢Ô¡Ã ½†ÒÂâ¦É³Ò : 0-2435-2345, 0-2435-8111, 0-2434-8444 ¡Í§ºÃóҸԡÒà : 0-2435-2345 µ‹Í 200 â·ÃÊÒà : 0-2884-9650 E-mail : SAPPNEWS@HOTMAIL.COM â¦É³Ò‹Í¿ÃÕ : 0-2435-2345, 0-2435-8111, 0-2434-8444 ¨Ñ´¨íÒ˹‹Ò : 0-2435-2345 µ‹Í 226 â·ÃÊÒà : 0-2884-9650 ½†ÒÂÊÁÒªÔ¡ : 0-2435-2345 µ‹Í 200 â·ÃÊÒà : 0-2884-9650 ¾ÔÁ¾·Õè : ºÃÔÉÑ· ¨Ô¹´ÒÊÒʏ¹¡ÒþÔÁ¾ ¨íÒ¡Ñ´ 25, 33, 200 «.¨ÃÑÞʹԷǧȏ 68 ¶.¨ÃÑÞʹԷǧȏ ºÒ§¾ÅÑ´ ¡·Á. 10700 ºÃóҸԡÒüٌ¾ÔÁ¾¼ÙŒâ¦É³Ò : ¡ÇÕ ÍØÃÑÊÂйѹ·¹

ÃÇÁ¾Åѧä·Â ´Ñºä¿ãµŒ

¢Íʹͧ¡ÃÐáʾÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ ÊÁà´ç¨¾Ãйҧ਌ÒÏ ¾ÃкÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ËÇÁ¡Ñ¹»ÃгÒÁ¼ÙŒ¡‹Í¤ÇÒÁäÁ‹Ê§º áÅÐʹѺʹع¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒà¾×èÍãËŒÊѹµÔÊØ¢ ä´Œ¡ÅѺ¤×¹â´ÂàÃçÇ

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

71_Con782.indd 71

á ¹ Ð ¹í Ò Ã ¶ NEW CHEVROLET CAPTIVA ยกระดับดีไซนและเทคโนโลยีล้ำสมัย

68

µÅҴö 71 5/15/14 2:25 PM


¤Ñ¹â»Ã´

+ àÃ×èͧ ÊØ·¸ÔÊÒ ÊÇÑÊ´Ôì¶Ö¡ / ÀÒ¾ ³Ñ°¾Å ÇѲ¹Ò¸Ã

Favourite

Mercedes-Benz ML250 BLUETEC คันโปรดของสาวสวย ‘พอลลา เทเลอร’ Í͹áÍÏàÃÕ¡àÊÕ§Î×ÍÎҡѹÁÒáÅŒÇËÅÒµ͹ ÊíÒËÃѺÅФà ‘´§´Í¡§ÔéÇ’ ·Ò§ª‹Í§ 8 ¢Í§¼ÙŒ¨Ñ´ÅФà ‘¡ŒÍ§»ÂÐ àÈǵ¾Ô¡ØÅ’ ·ÕèÃǺÃÇÁ¹Ñ¡áÊ´§ ´ÒÇà´‹¹àÍÒänj͋ҧ¤Ñº¤Ñè§ á¶ÁÁÕ´ÒÃÒÃØ‹¹ãËÞ‹ ·ÕèË‹Ò§ËÒ¨ҡ¨Íá¡ŒÇä» ¹Ò¹Í‹ҧ ‘¾Õ· ·Í§à¨×Í’ áÅйҧàÍ¡ÊÒÇ ‘¾ÍÅÅ‹Ò à·àÅÍÏ’ ·ÕËè ǹ ¤×¹¨Íá¡ŒÇãˌΌ æ ä´ŒËÒ¤Դ¶Ö§ «Öè§ÊíÒËÃѺÅФÃÃÊ᫺àÃ×èͧ¹Õé ¾ÍÅÅ‹Ò ÃѺº·à»š¹ ‘ÊÙ‹¢ÇÑÞËÞÔ§ÊÒǼٌà¾Õº¾ÃŒÍÁ ᵋäÁ‹ÂÍÁã¤Ã â´Â੾ÒСѺ ÊÒÇ æ ·Õè໚¹¡ÔꡡѺ ¾Õ· ·Í§à¨×Í (ÊÒÁÕ¨ÍÁ਌Ҫٌã¹àÃ×èͧ) áÁŒ¨ÐµŒÍ§¶‹ÒÂÅФÃáÅÐÍÍ¡§Ò¹ÍÕàǹµº‹Í æ ᵋ¹Ò§àÍ¡ ÊÒÇ¡çäÁ‹º¡¾Ã‹Í§ã¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤Ø³áÁ‹ àÇÅÒä»ä˹ÁÒä˹¡çÁÑ¡¨ÐËͺËÔéÇ àÍÒ¹ŒÍ§äÅÅÒ ÅÙ¡ÊÒÇÊØ´·ÕèÃÑ¡ä»´ŒÇÂàÊÁÍ «Ö觴ŒÇÂäÅ¿ŠÊäµÅ¢Í§ÈÔÅ»¹ »Ã¡µÔ¡çµŒÍ§ÁբͧµÔ´Ã¶äÁ‹¹ŒÍÂÍÂÙá‹ ÅŒÇ áÅÐÂÔ§è µŒÍ§àÍÒ਌ҵÑÇàÅç¡ä»ä˹ ÁÒä˹´ŒÇ ṋ¹Í¹Ç‹Ò ã¹Ã¶¡çµŒÍ§Áբͧà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ä»ÍÕ¡ ´Ñ§¹Ñé¹Ã¶Â¹µ ·Õè¾ÍÅÅ‹ÒàÅ×͡㪌¨Ö§µŒÍ§µÍºâ¨·Â¹Õéä´Œ áÅзÕèÊíÒ¤ÑÞµŒÍ§·íÒãËŒ¤¹ã¹Ã¶ÍØ‹¹ ã¨àÃ×èͧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ´ŒÇÂ

“รถคันนี้ใชมาประมาณ 2 ปแลว จากที่ใชมาเราก็รูสึกรักมันมาก เพราะรถคันนี้ทำไดทุกอยาง คือทั้งสวย สะดวกสบาย และทำใหเรารูสึกปลอดภัยตอนที่อยูในรถ” “ö¤Ñ¹¹ÕéÁÕ¤¹ª‹Ç´ÙáÅãËŒ «Öè§à¢Ò¡çÃѡöäÁ‹á¾ŒàÃÒ ÅŒÒ§Ã¶ãËŒ à¡×ͺ·Ø¡Çѹ àÃ×èͧࢌÒÈٹºÃÔ¡ÒÃËÃ×ͤÒÏá¤Ã à¢Ò¡ç໚¹¤¹¤Í´ÙáÅãËŒ ʋǹàÇÅҢѺö àÃÒ¡ç¾ÂÒÂÒÁ·Ð¹Ø¶¹ÍÁÁѹ ¶Ö§¨Ð໚¹â¿ÃÇÕÅ¡çäÁ‹ä´Œ¢Ñº ÅØÂÍÐäÃÁÒ¡ÁÒ à¾ÃÒÐʋǹãËÞ‹äÅÅÒ¡çÍÂÙ‹ã¹Ã¶´ŒÇ” ¹Ò§àÍ¡ÊÒÇ¡Å‹ÒÇ ¹Ò§àÍ¡ÊÒÇÂѧ䴌½Ò¡¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃѺ¤¹·Õè¡Òí Åѧ¨Ð«×éÍö´ŒÇÂ Ç‹Ò “ÊíÒËÃѺ¤¹·Õè¤´Ô ¨Ð«×éÍö µŒÍ§àÅ×Í¡ãˌࢌҡѺªÕÇµÔ àÃÒÁÒ¡·ÕèÊ´Ø ´Ù¨Òí ¹Ç¹ ¤¹·Õ赌ͧÁÒ¹Ñ觡ѺàÃÒã¹Ã¶¤Ñ¹¹Ñé¹ ´ÙÇ‹ÒàÃÒ¨ÐàÍÒÁѹä»ãªŒ 㪌·íÒÍÐäúŒÒ§ ¡ç¤×͵ŒÍ§´ÙäÅ¿ŠÊäµÅ¢Í§àÃÒ áÅÐàÅ×͡ö·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºàÃÒÁÒ¡·ÕèÊØ´” ·ŒÒ·ÕèÊ´Ø ÊÒǾÍÅÅ‹Ò Âѧ䴌½Ò¡ãËŒªÇ‹ ¡ѹµÔ´µÒÁ¼Å§Ò¹ÅФà àÃ×èͧ ‘´§´Í¡§ÔéÇ’ ·Ò§ª‹Í§ 8 ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈàÇÅÒ 08.00 ¹. 11.30 ¹. áÅÐ 20.00 ¡Ñ¹´ŒÇ «Öè§àÃ×èͧ¹Õé¶Í× à»š¹¡ÒþÅÔ¡¤ÒáÃç¤àµÍϤÃÑé§ãËÞ‹¢Í§ ¹Ò§àÍ¡ÊÒǵÒẍǷÕèΌ æ äÁ‹¤ÇþÅÒ´àÅ·Õà´ÕÂÇ

“µÍ¹¹Õé¾ÍÅÅ‹Ò㪌ö Mercedes-Benz ML250 BLUETEC ·Õàè Å×͡ö¤Ñ¹¹Õéà¾ÃÒÐ໚¹Ã¶â¿ÃÇÕÅ à¹×èͧ¨Ò¡ÃÙÊŒ Ö¡Ç‹ÒàÃÒµŒÍ§¡ÒÃ㪌¾×é¹·Õè àÂÍÐÁÒ¡ àÇÅÒä»ä˹ÁÒä˹¡ç¨ÐàÍÒ¹ŒÍ§äÅÅÒä»´ŒÇ ¡çµŒÍ§ÁÕ¤ÒÏ«Õµ ÁÕ ÊÁºÑµÔàÂÍÐÁÒ¡µÍ¹ÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹áµ‹ÅФÃÑ駔 “ö¤Ñ¹¹Õé㪌ÁÒ»ÃÐÁÒ³ 2 »‚áÅŒÇ ¨Ò¡·Õè㪌ÁÒàÃÒ¡çÃÙŒÊÖ¡ÃÑ¡Áѹ ÁÒ¡ à¾ÃÒÐö¤Ñ¹¹Õé·Òí ä´Œ·¡Ø Í‹ҧ ¤×Í·Ñé§ÊÇ ÊдǡʺÒ áÅзíÒãËŒàÃÒ ÃÙŒÊÖ¡»ÅÍ´Àѵ͹·ÕèÍÂÙ‹ã¹Ã¶” ¶Ö§áÁŒ¨ÐÃѡöÁÒ¡ ᵋ´ÇŒ µŒÍ§ÃѺº·ºÒ·ËÅÒÂ˹ŒÒ·Õè ¨Ö§äÁ‹ÁÕ àÇÅÒ㹡ÒôÙáÅö´ŒÇµ¹àͧ ᵋ¼Œ·Ù èÃÕ ºÑ ÍÒÊÒ´ÙáÅöãËŒ¡àç ÍÒã¨ãʋö¤Ñ¹¹Õé ໚¹Í‹ҧ´Õ ¨¹¹Ò§àÍ¡ÊÒÇäÇŒÇÒ§ã¨

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

67 �������.indd 67

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ

µÅҴö 67 5/15/14 4:55 PM


แนะนำารถ

+ เรื่อง สราวุธ คำาศรี

New Car

NEW CHEVROLET CAPTIVA ยกระดับดีไซน์และเทคโนโลยีล้ำสมัย

แคปติวาถือเป็นรถระดับเรือธงของเชฟโรเลตในประเทศไทยนับตั้งแต่ เปิดตัว โดยมียอดจำาหน่ายรวมทั้งหมดมากกว่า 35,000 คัน รวมถึงอีก หลายพันคันที่จาำ หน่ายทั่วทั้งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดตัว แคปติวาโฉมใหม่ทำาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเชฟโรเลตมีความทันสมัยมาก ที่สุดในตลาดยานยนต์เวลานี้ สำ�หรับรูปลักษณ์ภ�ยนอก แคปติว�ได้รับก�รปรับดีไซน์ กันชนหน้�ใหม่ พร้อมฝ�ครอบไฟตัดหมอกที่ให้คว�มหรูหร�ยิ่งขึ้น ขณะ ที่กนั ชนหลังได้รบั ก�รออกแบบใหม่ค่กู บั ปล�ยท่อไอเสียโครเมียมและกรอบ ไฟหลังสไตล์ใหม่ แคปติว�โฉมล่�สุดยังติดตั้งบันไดข้�งสเตนเลสทีอ่ �ำ นวย คว�มสะดวกให้ผู้โดยส�รส�ม�รถเข้�ออกตัวรถได้ง่�ยขึ้น (เฉพ�ะรุ่น 2.0 ดีเซล LTZ อย่�งเดียว) รุ่น LT ติดตั้งล้ออัลลอยขน�ด 18 นิ้ว เป็น อุปกรณ์ม�ตรฐ�น ก�รปรับปรุงรูปลักษณ์ภ�ยนอกช่วยเสริมคว�มหรูหร� ให้แคปติว� 2014 ได้อย่�งชัดเจน

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166

68 ตลาดรถ 68-69 New Car 782.indd 68

ก�รปรับปรุงเพื่อเพิ่มคว�มน่�ใช้ใหม่ของรถยนต์เชฟโรเลต แคปติว� ใหม่ นี้มใี ห้เห็นหล�ยส่วน โดยที่ เห็นได้ชัดเจนก็คือจะม�พร้อมระบบเข้�ออกห้องโดยส�รโดยไม่ต้องใช้กุญแจ (Passive Entry Passive Start- PEPS) ผูข้ บั ขีส่ �ม�รถปลดล็อกประตูและสต�ร์ตเครื่องยนต์เมื่ออยู่ในรัศมีของเซ็นเซอร์โดยไม่ตอ้ งถือกุญแจอยู่ใน มือ รวมทั้งระบบควบคุมอ�ก�ศดูอัลโซนใหม่ของแคปติว�ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยส�รเบ�ะหน้�ส�ม�รถ ปรับตั้งอุณหภูมิได้แบบแยกส่วน ช่วยเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้แก่ผู้โดยส�รทุกที่นั่ง นอกจ�กนี้สวิตช์ควบคุมบน พวงม�ลัยยังเป็นแบบเรืองแสงเพื่อให้ผ้ขู บั ขี่มองเห็นได้ชดั เจนยิ่งขึ้นเมื่อแสงสว่�งไม่เพียงพอ โดยส�ม�รถควบคุม ระบบเครื่องเสียงและระบบควบคุมคว�มเร็วอัตโนมัต ิ (ครูสคอนโทรล) สำ�หรับก�รตกแต่งยังมีก�รยกระดับพื้นผิว ของวัสดุทั่วทั้งห้องโดยส�รให้มีคว�มสดใหม่ยิ่งขึ้น

ตลาดรถเป็ นสื่อกลางในการนำ ลและข่ไม่าวสาร ีส่วอนเกี องกั้อบขายรถยนต์ การซื้อขายรถยนต์ ตลาดรถเป็ นสื่อกลางในการนำ าเสนอข้อาเสนอข้ มูลและข่อามูวสาร มีส่วนเกีไม่่ยมวข้ งกั่ยบวข้ การซื วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 1:54 PM


แคปติว�ยังคงมีช่องปรับอ�ก�ศเพื่อคว�มเย็นสบ�ยของ ผู้โดยส�รแถวที่ 3 และมีเบ�ะรองรับ 5-7 ที่นั่ง พร้อมกับเนื้อที่จัดเก็บ สัมภ�ระ 930 ลิตร ระบบเครื่องเสียงเป็นเทคโนโลยีแบบ 3 มิติ (ThreeDimensional Sound Staging) พร้อมลำ�โพง 8 ตัวที่ได้รบั ก�รออกแบบ เพื่อมอบคุณภ�พเสียงขั้นสูง ในส่วนของต้นกำ�ลังแคปติว� ใหม่ มีเครื่องยนต์ให้เลือก 2 บล็อก เริ่มจ�กเบนซิน 4 สูบ 2.4 ลิตร E85 พร้อมเพล�ร�วลิ้นคู่เหนือ ฝ�สูบ (DOHC) 16 ว�ล์ว และระบบว�ล์วแปรผันคู่ต่อเนื่อง (Double CVC) ให้พละกำ�ลังสูงสุด 168 แรงม้� แรงบิดสูงสุด 229 นิวตัน-เมตร แคปติว�เป็นรถเอสยูวีรุ่นแรกในเซกเมนต์นี้ที่รองรับเชื้อเพลิง E85 อีกหนึ่งเครื่องยนต์เป็นบล็อกดีเซล เทอร์โบ 4 สูบ คว�มจุ 2.0 ลิตร DOHC 16 ว�ล์ว ม�พร้อมระบบจ่�ยเชื้อเพลิงคอมมอนเรลแรง ดันสูง ให้แรงบิดสูงสุด 360 นิวตัน-เมตร พละกำ�ลังสูงสุด 163 แรงม้�

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

68-69 New Car 782.indd 69

สิ่งสำ�คัญยิ่งกว่�ของเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบของแคปติว�คือ ก�รมีแรงบิดม�ที่รอบเครื่องยนต์ต่ำ� 1,750 รอบ/น�ที ไปจนถึงสูงสุด 2,750 รอบ/น�ที ทำ�ให้ก�รขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองมีสมรรถนะเท่�เทียม กัน รอบเครื่องยนต์ที่ต่ำ�ยังทำ�ให้ก�รขับขี่มีคว�มเงียบและประหยัดเชื้อเพลิงกว่�เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ 2.0 ลิตร บล็อกนี้ได้รับคว�มนิยมทั่วทั้งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยในปี 2555 กระทรวงเพื่อสิ่งแวดล้อมของ อินโดนีเซียยกย่องให้แคปติว�เป็นรถดีเซลที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมจ�กก�รปล่อยมลพิษต่ำ�ที่สุด (ภ�ยใต้โครงก�ร Blue Sky Expose Program) พละกำ�ลังถูกถ่�ยทอดสู่ล้อด้วยระบบส่ง กำ�ลังเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด รหัส GF6 เจเนอเรชั่น ที่ 2 พร้อมฟังก์ชัน DSC (Driver Shift Control) ซึ่งถือเป็นเกียร์ 6 สปีดครั้งแรกในเซกเมนต์นี้เช่นกัน เมื่อแคปติว�เปิดตัวออกสู่ตล�ดเมื่อปี 2554 สำ�หรับ แคปติว� ใหม่ ม�พร้อมระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ และ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แคปติว� 2014 ยังคงติดตั้งเหล็กกันโคลงขน�ดใหญ่และช่วงล่�งที่มั่นคง ด้�นหน้�เป็นแบบอิสระ แม็คเฟอร์สัน สตรัท ขณะที่ด้�นหลังเป็นแบบมัลติลิ้งค์ ทำ�ให้เอสยูวีรุ่นนี้มีก�รควบคุมที่เหนือชั้นและปร�ดเปรียว แคปติว�ยังโดดเด่นด้วยระบบช่วงล่�งยกตัวอัตโนมัตทิ ่จี ะรักษ�คว�มสูงของตัวรถโดยอัตโนมัต ิ ไม่ว�่ จะบรรทุกหนัก เพียงใดก็ต�มเพื่อเพิ่มเสถียรภ�พและก�รควบคุม ระบบคว�มปลอดภัยของแคปติว�เพียบพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกัน ไม่ว�่ จะเป็นระบบเบรกป้องกัน ล้อล็อก (ABS) ระบบช่วยเบรกไฮดรอลิก (HBA) ระบบกระจ�ยแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ (EBD) ระบบป้องกัน ก�รลื่นไถล ระบบควบคุมเสถียรภ�พก�รทรงตัว (ESP) และระบบป้องกันก�รพลิกคว่ำ� (ARP) แคปติวายังมาพร้อมระบบป้องกันการลื่นไหลของรถเมื่อขึ้นทางลาดชัน (HSA) ซึ่งป้องกันไม่ให้ตวั รถไหลถอยหลังเมื่อผู้ขบั ขี่ยกเท้าออกจากเบรกบนทางลาดชัน พร้อมด้วยระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด ชัน (HDC) ซึ่งทำางานร่วมกับระบบเบรก ABS และ EBD ในการรักษาความเร็วของตัวรถเมื่อลงทางลาดชัน และมีความลื่น เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและการคุมพวงมาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แคปติวายังมาพร้อมกับถุง ลมนิรภัยคู่หน้าและม่านนิรภัย รวมถึงเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ตลาดรถเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์

ตลาดรถ 69 5/15/14 1:54 PM


à«Õ¹ö

+ àÃ×èͧ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

Car Talk

073

วันที่ 18 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

การ Car ตลาด à«Õ¹ö

+ àÃ×èͧ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

กว่า 30 ปีที่ยืนหยัดท�าธุรกิจ รถมือสองมาอย่างยาวนานกับเต็นท์ ชาญวุ ฒิ 03 ที่ ศู น ย์ ร วมรถยนต์ รถดีรัชดา ติดกับศาลอาญา ท�าให้ ได้ รั บ การยอมรั บ จากลู ก ค้ า มาโดย ตลอด เพราะเน้นขายรถที่มีคุณภาพ ซึ่ ง รถทุ ก คั น จะผ่ า นการเลื อ กสรร มาอย่างดี คุ ณ ชั ย พล ชลประเสริ ฐ สุ ข ผู้บริหารเต็นท์ชาญวุฒิ 03 กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เริ่มจากคุณพ่อเปิดเต็นท์ รถอยู่แถวซอยอารีย์ และด�าเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง จนย้ายมาอยู่แถว รัชดาภิเษกประมาณ 25 ปีได้ โดย เปิดเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่สุดในศูนย์ รวมรถยนต์ รถดีรัชดา จึงมีให้รถ สภาพดีให้ลูกค้าได้เลือกซื้อมากกว่า

Talk

ศูนยรถยนต 54 นิวัฒน

เต็นทรถยนตเกรด A ที่มากประสบการณ

โดย...กองบรรณาธิการ

ÊíÒËÃѺ¡ÒÃËÇÁ§Ò¹¡Ñº¸¹ªÒµ ¤Ø³¹ÔÇѲ¹ ¡Å‹ÒǶ֧¡ÒÃËÇÁ§Ò¹¡Ñº¸¹ªÒµÇ‹Ò “¼ÁËÇÁ§Ò¹¡Ñº¸¹ªÒµÁÒµÑé§áµ‹¼ÁࢌÒǧ¡Òà ¼ÁÃÙŒÊÖ¡ ´ÕÁÒ¡ æ ¸¹ªÒµà»š¹¸¹Ò¤Ò÷ÕèÁè¹Ñ ¤§ ÁÕ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒøØáÃÃÁ¡ÒÃઋÒ-«×éÍ·Ñé§Ã¶»‡ÒÂá´§áÅÐöÁ×ÍÊͧÁÒ໚¹ÃÐÂÐ àÇÅÒ¹Ò¹ Áҵðҹ¢Í§¸¹ªÒµ¡ç¤Í× ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޡѺÅÙ¡¤ŒÒ໚¹ËÅÑ¡ äÁ‹¨Òí ¡Ñ´Ç‹ÒÅÙ¡¤ŒÒ¨Ð໚¹àµç¹·àÅç¡ËÃ×Íàµç¹· ãËÞ‹ ¸¹ªÒµ¹Ñé¹à»š¹¤Ù‹¤ŒÒ·Õè´Õ ´Ùášѹ·Ø¡àÃ×èͧ໚¹Í‹ҧ´Õ ´ÙášѹàËÁ×͹¾ÕèàËÁ×͹¹ŒÍ§” คุณชัยพล ชลประเสริฐสุข

ชาญวุฒฒ ิ 03ยาย่นรัานรั ชดาฯ ชาญวุ ิ 03 ชดาฯ ขายกระบะแบบมือออาชี ขายกระบะแบบมื อาชีพพ

50 คั น ที่ จ อดโชว์ อ ยู ่ ห น้ า ร้ า น การ กระบะประมาณ 80% เพราะกลุ่ม คัดเลือกรถยนต์มาขายนั้นทางเต็นท์ ลูกค้าส่วนใหญ่ทา� ธุรกิจค้าขาย จึงเน้น Èٹö¹µ 54 ¹ÔÇѲ¹ ºÃÔËÒçҹâ´Â ¤Ø³¹ÔÇѲ¹ ÊÔ¹àÊÃÔÁÊآʡØÅ จะเน้นคุณÁภาพเป็ นส�าÒคัญ15 พร้»‚อมใช้ อกซื้อรถกระบะ และเรามีรถกระบะ ¼Ù·Œ Õè¤ÅØ¡¤ÅÕÍÂÙã‹ ¹Ç§¡ÒÃö¹µ ×ÍÊͧÁÒ¡Ç‹ â´ÂàÃÔèÁเลื ÁÒ¨Ò¡ แก่ล¹ูกàÇÕค้Âา¹ÀÒÂã¹àµ คุณภาพดี àµç¹·Ã¶Â¹µàÅç¡ æ àµÔงานสร้ ºâµàÃ×าèÍงความประทั ÂÁÒ ¨¹»˜¨¨ØบºÑ¹ใจให้ ÁÕöËÁØ ¹· ให้เลือกทุกยีห่ อ้ นอกจากนัน้ »ÃÐÁÒ³ 400 ¡Ç‹Ò¤Ñ¹ ส�าหรับรถที่จอดขายอยู่ที่เต็นท์ รถเก๋งก็มีให้เลือกสรรเช่นกันประมาณ ÊíÒËÃѺ¨Ø´´Ö§´Ù´ÅÙ¡¤ŒÒชาญวุฒิ 03 นั้นส่วนใหญ่จะเน้นรถ 20% ด้านการให้บริการจัดไฟแนนซ์ ¤Ø³¹ÔDz Ñ ¹ ä´Œ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “·Ò§Èٹö¹µ 54 ¹ÔDz Ñ ¹ ¨Ð์¹ã¹ àÃ×èͧöºŒÒ¹áÅÐöµÅÒ´ ໚¹Ã¶·ÕèÃÒ¤Ò»Ò¹¡ÅÒ§ ·Õ褹ʋǹÁÒ¡ÊÒÁÒö ¨ÑºµŒÍ§ä´ŒáÅСÒÃѹµÕÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¹Ñé¹à¡Ã´ A Í‹ҧṋ¹Í¹” ʋǹàÃ×èͧºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒ ¤Ø³¹ÔDz Ñ ¹ ¡Å‹ÒÇäÇŒÇÒ‹ “àÃÒ¨ÐÃкØã¹ÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂäÇŒÊÒí ËÃѺ ÅÙ¡¤ŒÒ·Õè«×éÍö¹µà¡Ã´ A ¢Í§àÃÒä» àÃÒÃѺ»ÃСѹãËŒ 6 à´×͹ â´ÂäÁ‹ àÊÕ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã´ æ ·Ñé§ÊÔé¹ ÊíÒËÃѺ¡ÒúÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒÂàÃÒ¡ç¾ÃŒÍÁãËŒ ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒáÅÐÍíҹǤÇÒÁÊдǡãˌᡋÅÙ¡¤ŒÒâ´Â·ÕÁ§Ò¹Á×ÍÍÒªÕ¾”

เน้นขายเฉพาะรถกระบะ

Í‹ÒËŧàª× æ Í...µŒ ͧµÃǨÊͺÊÒ´‹ ÊÒ´‹ ʤº.1166 1166 Í‹ÒËŧàª× èÍã¤Ã§‹èÍã¤Ã§‹ Ò æÒÂ...µŒ §µÃǨÊͺ ǹǹʤº.

µÅҴö 70 86 µÅҴö 86 CarTalk.indd 86

70 CarTalk.indd 70

นั้น ทางคุณชัยพลได้ร่วมมือกับทาง และบริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถ ธนาคารธนชาต มาเป็นเวลานาน 10 เข้ามาปรึกษากันได้ตลอด รับประกัน กว่าปีที่ผ่านมาส่งจัดไฟแนนซ์กับทาง รถทุกคันเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อให้ ธนชาตเป็นหลัก เนื่องจากประทับใจ ลูกค้าได้มั่นใจยิ่งขึ้น ในการบริการ สามารถติดต่อประสาน สุ ด ท้ า ยหากใครสนใจรถมื อ งานได้ ง ่ า ย และรวดเร็ ว ที ่ ส � า คั ญ สองคุ ณ ภาพดี กั บ เต็ น ท์ ร ถที่ มี ½Ò¡¶Ö§¼ÙŒÍ‹Ò¹ ทางธนชาตมี กณฑ์¡ใ¤Ñนการให้ มานานและน่ ÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·Õ赌ͧ¡ÒÃ«× éÍö¹µÁ×ÍเÊͧÊÑ ¹ ¤Ø³¹ÔÇบѲริก¹ารãËŒ¤íÒประสบการณ์ á¹Ð¹íÒÇ‹Ò “¡ÒÃàÅ× Í¡Ã¶¹Ñé¹ËÅÑา¡เชื่อæถื¡çอ ¤ÇôÙÇÒ‹ öà¤Âà¡Ô´ÍغµÑ àÔ ËµØËÃ×ลูÍกà»Å‹ ÍäÁ‹ áÅСÒÃàÅ× ¡«×éÍสอบถามได้ ö¨Ò¡àµç¹·ท·ี่ è¹Õ ชาญวุ Ò‹ àª×èͶ×ฒÍ ิ «Ö03 è§ã¹Ê‹ย่Çาน¹ ค้าทีÒ ่เà¤Ââ´¹¹é ปิดกว้างíÒ·‹เงืÇ่อÁËÃ× นไขครอบคลุ ม Íได้ ¢Í§Èٹö¹µ 54 ¹ÔÇѲ¹ตรงใจลู àÃÒ¡ÒÃÑก¹ค้µÕาãที¹¤Ø่ใช้³บÀÒ¾¢Í§Ã¶·Ø ¡ ¤Ñ ¹ Ê‹ Ç ¹ã¹àÃ× Í è §¢Í§¡ÒÃàÅ× Í ¡·í Ò ÊÔ ¹ àª× Í è ¡ç µ ŒÍ§´ÙÇ‹Ò ริการมาก ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ติ ด กั บ ศาลอาญา ໚¹ä¿á¹¹«·ÕèÁÑ蹤§ ÁÕÁҵðҹ·Õèṋ¹Í¹áÅÐàª×èͶ×Íä´ŒËÃ×ÍäÁ‹” ้ ท ‹Ãางเต็ น ท์ ช าญวุ ฒิ(ྪÃà¡ÉÁ-¹¤ÃÍÔ โทร.0-2939-4772, 08-1935-5735 ÊíÒËÃѺÈٹö¹µ 54 นอกจากนี ¹ÔÇѲ¹ µÑé§ÍÂÙ ÔÁ¶¹¹ÃÒª¾Ä¡É ¹·Ã) á¢Ç§¤Ù ËÒÊÇÃä 03 ยั ง มี ก ารรัÂบ´à¾Ô ประกั ณ ภาพรถ หรือ 08-9778-6600 ࢵÀÒÉÕà¨ÃÔÞ ËÃ×Íʹã¨Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ èÁàµÔÁน คุâ·Ã. 0-2457-3498, 0-2868-4224

µÅҴö໚¹¹Ê×Ê×èÍèÍ¡Åҧ㹡Òùí ÒÇÊÒà èÂÇ¢ŒèÂÍÇ¢Œ §¡Ñͺ§¡Ñ ¡ÒÃ«× éÍ¢ÒÂö¹µ µÅҴö໚ ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢Œ Òàʹ͢ŒÍÁÙÍÅÁÙáÅТ‹ ÅáÅТ‹ ÒÇÊÒÃäÁ‹ÁäÁ‹ÕÊ‹ÇÁ¹à¡Õ Õʋǹà¡Õ º¡ÒÃ«× éÍ¢ÒÂö¹µ วันที่ 25 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 1/17/14 5:28 PM

5/16/14 5:57 PM


สรุปข่าวต่างประเทศ

+ เมธัส เจริ-อ

รุโณทัย

Foreign News รุ่นไฮบริดถูกถ่ายภาพได้

C-Class

สปอร์ตซีดานรุ่น ซี-คลาส พลังงานไฮบริดแบบ Plug-in hybrid ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ถูกแอบถ่ายภาพได้ขณะทำาการ ทดสอบบนท้องถนน ใกล้กับสำานักงานใหญ่ในเมืองสตุ๊ตการ์ต รูปทรงภายนอกแบบเดียวกับรุ่นพื้นฐาน มีช่องเสียบสำาหรับชาร์จไฟที่ กันชนท้าย แผงกระจังหน้า มีระบบเปิด-ปิดเพื่อผลทางด้านหลักอากาศพลศาสตร์ ส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายในคาดว่าจะเป็นขนาด 2.0 ลิตร ติดเทอร์โบชาร์จ แบบ 4 สูบแถวเรียงปฏิบัติการร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า ที่ให้กำาลังขับ 68 แรงม้า ภายในห้องโดยสารเช่นเดียวกับรุ่นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีระบบ COMMAND เพื่อแสดงข้อมูลการขับขี่ของ ระบบไฮบริดและจะเปิดตัวในปลายปีนี้

ซูบารุ WRX STi ประกาศสร้างสถิติความเร็วต่อรอบที่ Isle of Man

ซูบารุประกาศแผนการสร้างสถิติความเร็วต่อรอบที่ Isle of Man ในปลายเดือนนี้ โดยรถรุ่น Impreza WRX STi โฉมใหม่ ปี 2015 ซึ่งขับโดยมาร์ค ฮิกกิ้น เจ้าของแชมป์รายการบริติช แรลลี่ สำาหรับสถิติเดิมทำาไว้ที่ตัวเลข 19 นาที 56.7 วินาที ซึ่งทำาไว้โดยนักแข่งรายเดียวกันเมื่อปี 2011 สำาหรับโฉมใหม่ล่าสุด ของ WRX STi ปี 2015 วางเครื่องยนต์ ขนาด 2.5 ลิตร ติดเทอร์โบชาร์จ แบบ 4 สูบนอนยัน ให้แรงม้าสูงสุด 305 แรงม้า และให้แรงบิดสูงสุด 290 ปอนด์-ฟุต ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และระบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา ทางซูบารุเปิดเผยว่า ในรุ่นพื้นฐานได้มกี ารปรับแต่งระบบกันสะเทือนในส่วนของสปริงขด และโช้กอัพแบบสปอร์ต เบาะ ที่นั่งติดเข็มขัดนิรภัยแบบรถแข่ง ติดโรลล์-เคจรอบคันและระบบดับเพลิง

ซูบารุ WRX STi

500X แฮตช์แบ็ก 5 ประตูของเฟียต ปี 2015 ถูกถ่ายภาพได้

สปอร์ตแฮตช์แบ็ก 5 ประตูของเฟียต รุ่น 500X ปี 2015 ถูกแอบถ่ายภาพได้ ขณะทำาการทดสอบบนท้องถนนโดยติด อุปกรณ์อำาพรางรอบคัน มีกำาหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้ 500X สร้างบนโครงฐานแชสซีส์เดียวกับ Jeep Renegade ความสูงพื้นรถยกสูง รูปทรงภายนอกหลายส่วนเหมือนกับ รุ่นพื้นฐาน ส่วนเครื่องยนต์มีให้เลือกหลายขนาด แบบเบนซิน 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1.4 ลิตร 3 รุ่น และขนาด 2.4 ลิตร ส่วน เครื่องดีเซลเทอร์โบ มีให้เลือก 2 ขนาด 1.6 ลิตร และขนาด 2.0 ลิตร 500X สปอร์ตแฮตช์แบ็กของเฟียต กำาหนดวางในโชว์รูมสำาหรับตลาดในยุโรปในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ส่วนตลาดใน อเมริกาเหนือจะเปิดตัวช่วงต้นปีหน้า

500X

BMW i9 จะเปิดตัวในปี 2016 สร้างบนโครงฐานเดียวกับ i8

รถยนต์พลังงานไฮบริดของบีเอ็มดับบลิวรุ่น i9 แบบสปอร์ตคูเป้ 4 ประตู จะเปิดตัวในปี 2016 โดยสร้างบนโครงฐาน แชสซีส์เดียวกับรุ่น i8 สปอร์ตคูเป้ 4 ประตูจะอาศัยเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ โครงสร้างผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ วางเครื่องยนต์สันดาป ภายใน แบบ 3 สูบแถวเรียง ขนาด 1.5 ลิตร ติดเทอร์โบชาร์จคู่ปฏิบัติการร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่แบบลิเธี่ยม-ไอออน รวมให้แรงม้าสูงสุด 362 แรงม้า และให้แรงบิดรวมสูงสุด 420 ปอนด์-ฟุต

Dragster พลังงานไฟฟ้า 1,500 กิโลวัตต์ ทำสถิติควอเตอร์ไมล์ 7.25 วินาที

BMW i9

ดอน การ์ลิทส์ นักแข่งแดร๊กสเตอร์วัย 84 ปี สร้างสถิติความเร็วระยะควอเตอร์ไมล์ใหม่ด้วยรถแดร๊กสเตอร์พลังงาน ไฟฟ้าที่ความเร็ว 7.258 วินาที ที่ความเร็ว 184.01 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 296.14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ที่รถแดร๊กสเตอร์สามารถบรรจุความเร็วสูงสุดที่ 200 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 322 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งทำาไว้โดยดอน การ์ลิทส์ สำาหรับรถแดร๊กสเตอร์พลังงานไฟฟ้า ที่ทำาสถิติความเร็วระยะควอเตอร์ ไมล์สูงสุดในประวัติศาสตร์ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธี่ยม-ไอออน จำานวน 4 ชุด ชุดละ 300 เซลล์รวมเป็น 1,200 เซลล์ ให้กำาลังขับ 420 โวลต์ และ 3,600 แอมป์ส่งพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าจำานวน 6 ชุด ให้กำาลังแรงม้าสูงสุด 1,500 กิโลวัตต์ หรือ 2,011 แรงม้า

Skoda Octavia เคาะราคาสำหรับตลาดในอังกฤษ

Dragster

Skoda Octavia

สโกด้าเปิดเผยราคาของรถยนต์รุ่น Octavia Laurin & Klement สำาหรับตลาดในประเทศอังกฤษเป็นรุ่นท็อปสุด ‘เรือ ธง’ ซึ่งเปิดตัวไปที่มหกรรมแสดงรถยนต์เจนีวา มอเตอร์โชว์ปีนี้ โดยเป็นสายพันธ์ุที่ 3 ของตระกูล Octavia ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ 26,570 ปอนด์ ส่วนรูปทรงภายนอก มีให้เลือกทั้งแบบสปอร์ตแฮตช์แบ็กและสปอร์ตวาก้อน วางเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 1.8 ลิตร แบบ 4 สูบแถวเรียง ขับแรงม้าสูงสุด 180 แรงม้า และเครื่องยนต์ให้เลือกเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ ขนาด 2.0 ลิตร ขับแรงม้า สูงสุด 150 แรงม้า ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ มีเกียร์อัตโนมัติ ให้เลือกโดยรุ่นสปอร์ตวาก้อนเป็นระบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอด เวลา กรอบไฟหน้ารูปทรงเรียวเป็นไฟแบบซีนอนคู่พร้อมกับระบบไฟอัตโนมัติ กระทะล้อ ขนาด 18 นิ้ว ลวดลายเทอร์โบ ไฟท้ายรูปทรงเหลี่ยม มีไฟแบบ LED ห้องโดยสารตกแต่งรอบคันด้วยหนังแท้ มีระบบปรับตั้งความเร็วคงที่ขณะเดินทางไกลแบบ แอ็คทีฟ ระบบเครื่องเสียงของ Canton

บีเอ็มดับบลิวออกแบบสถานีชาร์จไฟฟ้าต้นแบบด้วยโซล่าร์เซลล์ที่อเมริกาเหนือ

บีเอ็มดับบลิว

บีเอ็มดับบลิวออกแบบสถานีชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่น i3 และ i8 ที่อเมริกาเหนือ โดยออกแบบเป็น ช่องสำาหรับเข้าจอดเพื่อชาร์จไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์ และอุปกรณ์เน้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยไม้ไผ่ คาร์บอน ไฟเบอร์และกระจกโซล่าเซลล์คุณภาพสูง การชาร์จไฟจะผ่านระบบ BMW I Wallbox Pro ที่จะถ่ายพลังงานจากโซล่าร์เซลล์ไปยังรถยนต์ และสนับสนุนการ วิเคราะห์ขบวนการชาร์จ ต้นแบบสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ โดยใช้แสงอาทิตย์จะพัฒนาต่อไปสำาหรับใช้เป็นการส่วนตัวในอนาคต

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166

72 ตลาดรถ 72_Foreign New782.indd 72

ตลาดรถเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 10:52 AM


Êѧ¤Áã¹»ÃÐà·È

+ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

Social UpDate เบนซ สวนหลวง ออโตเฮาส สงนักกอลฟ ลงแขงขัน Mercedes Trophy 2014 ູ« ÊǹËÅǧ ÍÍⵌàÎŒÒʏ ¼ÙŒ¨íÒ˹‹ÒÂö¹µàÁÍÏà«à´Ê-ູ« ¢Í§ º¨¡. àÁÍÏà«à´Ê-ູ« (»ÃÐà·Èä·Â) àÃÕ¹àªÔÞ ÅÙ¡¤ŒÒ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§Ã¶Â¹µàÁÍÏà«à´Ê-ູ« ¡Ç‹Ò 80 ·‹Ò¹ ࢌÒËÇÁªÔ§ªÑÂã¹Ãͺ¤Ñ´àÅ×Í¡¢Í§ Mercedes Trophy 2014 ³ Siam Country Club Plantation àÁ×èÍÇѹ·Õè 25 àÁÉÒ¹ 2014 ·Õ輋ҹÁÒ â´Âã¹Ãͺ¤Ñ´àÅ×Í¡¹ÕéÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¢Í§ÊǹËÅǧ ÍÍⵌàÎŒÒʏ ·Õè ÊÒÁÒö¼‹Ò¹à¢ŒÒä»àÅ‹¹ã¹ÃͺªÔ§ª¹ÐàÅÔÈä´ŒÁÒ¡¶Ö§ 9 ·‹Ò¹ «Ö觨ÐࢌÒËÇÁªÔ§ªÑ ³ Black Mountain Golf Club Hua Hin ã¹ Çѹ·Õè 13 ÁÔ¶¹Ø Ò¹ 2014 à¾×èÍ໚¹µÑÇá·¹»ÃÐà·Èä·Âä»á¢‹§¢Ñ¹Ãͺ¤Ñ´àÅ×Í¡µÑÇá·¹ÍÒà«Õ¹·ÕèÍÍÊàµÃàÅÕ ã¹à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á 2014 áÅÐÃдѺàÇÔÅ´ä¿¹ÍÅ·Õèʵ؍µ¡ÒÏ· ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2014

ฟอรด ประเทศไทย ขอเชิญผูสนใจรวมการแขงขัน ‘ทาแรง ทาประหยัด กับฟอรด เฟยสตา อีโคบูสต’ ¿ÍÏ´ »ÃÐà·Èä·Â ¢ÍàªÔ޼ٌʹã¨Ã‹ÇÁ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ‘·ŒÒáç ·ŒÒ»ÃÐËÂÑ´ ¡Ñº¿ÍÏ´ à¿‚ÂʵŒÒ ÍÕ⤺ٍʵ’ ¡Ô¨¡ÃÃÁᢋ§·´Êͺ ¢Ñº»ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹ ªÔ§ÃÒ§ÇÑÅÃÇÁÁÙŤ‹Ò¡Ç‹Ò 70,000 ºÒ· ¾º¡Ñº ÍÑë¹ ÊÔäػµ àÁ·Ð¹Õ ¹Ñ¡á¢‹§Ã¶ª×èʹѧ·Õè¨ÐÁÒâªÇÅÕÅÒ Hot Lap ¡Ñº¿ÍÏ´ à¿‚ÂʵŒÒ ÍÕ⤺ٍʵ ËÇÁàÇÔϤªçÍ» ‘à·¤¹Ô¤¡ÒâѺöãËŒ»ÃÐËÂÑ´áÅлÅÍ´ÀÑÂ’ áÅÐàÇÔϤªçͻ෤¹Ô¤¶‹ÒÂÀÒ¾¨Ò¡ ᤹¹Í¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ô¨¡ÃÃÁÅØŒ¹ÃѺ¢Í§ÃÒ§ÇÑÅÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ã¹ÇѹàÊÒÏ·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á µÑé§áµ‹àÇÅÒ 09.00-17.00 ¹. ³ ʹÒÁ ᢋ§Ã¶âº¹Ñ¹«‹Ò ÍÔ¹àµÍÏ๪Ñè¹á¹Å Ê»‚´àǏ ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè http://www.facebook.com/ford fiestathailand

Bendix จัดเต็ม!! ตอสัญญาหนุน ‘บูม Singha XO Team Eakie’ ตะลุยศึก Super 2,000 ¹Ò»ÃоѲ¹ ÍÑÈÇÒ´ÔÈÂÒ§¡Ùà ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òý†Ò¢ÒÂáÅСÒõÅÒ´»ÃШíÒÀÙÁÔÀÒ¤ ºÃÔÉÑ· àÍ¿ àÍçÁ ¾Õ ´ÔÊ·ÃÔºÔǪÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ ¼ÙŒ¼ÅÔµáÅШѴ¨íÒ˹‹Ò¼ŒÒàºÃ¡àºç¹´Ô¡« ¨ÑºÁ×Í Íâ³·Ñ àÍÕèÂÁÅíÒà¹Ò ËÃ×ÍàÍç¡¡Õé µ‹ÍÊÑÞÞÒʹѺʹع ‘਌ҺÙÁ’ ·ÕÁ Singha XO Team Eakie ÅؤnjҪÑ ÃÒ¡Òà Thailand Super Series 2014 ÃØ‹¹ Super 2,000 ã¹»‚¹Õé ËÅѧ¨Ò¡ÊÌҧ¼Å§Ò¹à¢ŒÒµÒ ¤ÇŒÒáªÁ»ŠÃØ‹¹ Super 1,500 c.c. ã¹»‚·Õ輋ҹÁÒ

มูลนิธิไทยยานยนตร รวมกับยุวพุทธิกสมาคม จัดอบรมธรรมะ ‘สติปฎฐานภาวนา’ ‘ÁÙŹԸÔä·ÂÂҹ¹µÃ’ ã¹à¤Ã×Í ‘ä·ÂÂҹ¹µÃ ¡Ã؍»’ ËÇÁ¡ÑºÂØǾط¸Ô¡ÊÁÒ¤ÁáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃкÃÁÃÒªÙ»ÀÑÁÀ ¹íҼٌࢌÒËÇÁ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁࢌÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁ¸ÃÃÁÐ ËÅÑ¡Êٵà ‘ʵԻ˜®°Ò¹ÀÒǹҒ â´Â·‹Ò¹¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁÒ¹¾ ÍØ»ÊâÁ ¼ÙŒÍíҹǠ¡ÒÃÈٹ»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ 84 ¾ÃÃÉÒ ÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã (à¢Ò´Ô¹Ë¹Í§áʧ) ¨.¨Ñ¹·ºØÃÕ

ตงฟง มอเตอรส มอบรถมินิแวนแกผูโชคดี จากแคมเปญ ‘ตงฟงบิ๊กเซอรไพรส ซื้อ 1 ลุน 1’ ครั้งที่ 2 ºÃÔÉÑ· µ§¿§ ÁÍàµÍÃÊ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ¼ÙŒ¼ÅÔµáÅШѴ¨íÒ˹‹ÒÂö¹µàªÔ§¾Ò³ÔªÂ¢¹Ò´àÅç¡ÀÒÂ㵌áºÃ¹´µ§¿§ â´Â ¹Ò¾ԷÂÒ ¸¹Ò´íÒçÈÑ¡´Ôì ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà 䴌Áͺö µ§¿§ ÁÔ¹Ôáǹ (Mini Van) 1.3 L ÁÙŤ‹Ò 408,000 ºÒ· ãˌᡋ¼ÙŒâª¤´Õ ¹Ò»ÀÒÇÔ¹ »›¹ÃÍ´ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà ¨Ò¡á¤Áà»Þ ‘µ§¿§ºÔê¡à«ÍÏä¾Ãʏ «×éÍ 1 ÅØŒ¹ 1’ ¤ÃÑ駷Õè 2

volvo group เปดสาขาพุทธมณฑล ºÃÔÉÑ· ÇÍÅâÇ‹ ¡Ã؍» (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ «Öè§à»š¹¼ÙŒá·¹¨íÒ˹‹ÒÂöºÃ÷ء˹ѡÇÍÅâÇ‹áÅÐÂÙ´Õ·ÃѤʏ ᵋ¼ÙŒà´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·Â à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢‹Ò¡ÒèѴ¨íÒ˹‹ÒÂáÅÐÈٹºÃÔ¡Ò÷ÑèÇ»ÃÐà·È â´ÂÅ‹ÒÊØ´ ແ´ÊҢҾط¸Á³±Åà¾×èÍ໚¹»ÃеÙແ´ãËŒºÃÔ¡Òà Ẻ¤ÃºÇ§¨ÃᡋöºÃ÷ءáÅÐöºÑÊàª×èÍÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀҤ㵌ä»ÂѧÀÒ¤Í×è¹ æ ·ÑèÇ»ÃÐà·È

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

73_�������782.indd 73

µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí ÅáÅТ‹äÁ‹ÒÇÊÒà ÕÊ‹Ç͹à¡Õ ͧ¡Ñéͺ¢ÒÂö¹µ ¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí Òàʹ͢ŒÍÒàʹ͢Œ ÁÙÅáÅТ‹ÍÒÁÙÇÊÒà ÁÕʋǹà¡ÕäÁ‹èÂÁÇ¢Œ §¡ÑèºǢŒ ¡Òë×

µÅҴö 73 5/15/14 1:49 PM


¢‹ÒÇÊÒÃÂҹ¹µ + àÃ×èͧ ÊØ·¸ÔÊÒ ÊÇÑÊ´Ôì¶Ö¡

News

บางกอก อินเตอรเนชันแนล ออโต ซาลอน ครั้งที่ 3’ จัดใหญ...จัดเต็ม...ทัพรถแตงและอุปกรณโมดิฟายคับคั่ง

¹ÒÂÇÔÅ¡Ñ É³ âËŷͧ à¼ÂàµÃÕÂÁ¢¹·Ñ¾Ã¶áµ‹§ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕâÁ´Ô¿Ò ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´Ê‹§µÃ§¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ ¾ÃŒÍÁöᵋ§¤Ñ¹à´ç´¨Ò¡¤‹ÒÂãËÞ‹ âªÇã¹ §Ò¹ ‘ºÒ§¡Í¡ ÍÔ¹àµÍÏ๪ѹá¹Å ÍÍâµ «ÒÅ͹ 2014’ ¾ÃŒÍÁແ´ ãˌöᵋ§ÊÒ¾ѹ¸Øä·Âá·ŒâªÇÈÑ¡ÂÀÒ¾½‚Á×ͪ‹Ò§ä·Â ÀÒÂ㵌¤Í¹à«ç»µ ‘Passion for Performance’ â´ÂÁÕÊíҹѡ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ»ÃЪØÁ áÅйԷÃÃÈ¡Òà (ͧ¤¡ÒÃÁËÒª¹) ËÃ×Í·ÕàÊçºà»š¹¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÑ¡

¹ÒÂÇÔÅѡɳ âËŷͧ »Ãиҹ¡ÒèѴ§Ò¹ ºÒ§¡Í¡ ÍÔ¹àµÍÏ๪ѹá¹Å ÍÍâµ «ÒÅ͹ 2014 ¡Å‹ÒÇ Ç‹Ò §Ò¹ºÒ§¡Í¡ ÍÔ¹àµÍÏ๪ѹá¹Å ÍÍâµ «ÒÅ͹ 2014 ä´ŒÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃÑºÇ‹Ò à»š¹§Ò¹áÊ´§Ã¶áµ‹§áÅÐÍØ»¡Ã³ âÁ´Ô¿ÒÂÂÔè§ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ÍÒà«Õ¹ â´Âä´ŒÃѺ¡ÒÃʹѺʹع¨Ò¡·ÕàÊçºÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ «Öè§ÊíÒËÃѺ¡ÒèѴ§Ò¹ã¹¤ÃÑ駷Õè 3 ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑ蹨ҡºÃÔÉѷöªÑé¹¹íÒ áÅмٌ¨íÒ˹‹ÒÂÍØ»¡Ã³âÁ´Ô¿Ò ÁÒËÇÁ¨Ñ´áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒÍ‹ҧ¤Ñº¤Ñè§ ¾ÃŒÍÁ ¤§¨Ø´à´‹¹ ¤×Í â«¹âµà¡ÕÂÇ ÍÍâµ «ÒÅ͹ ·Õè¹íÒࢌҹÇѵ¡ÃÃÁà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃâÁ´Ô¿Ò áÅÐöᵋ§Å‹ÒÊØ´Ê‹§µÃ§ ¨Ò¡ÞÕè»Ø†¹ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒêÑé¹¹íҢͧä·ÂáÅе‹Ò§ªÒµÔ ઋ¹ ÞÕè»Ø†¹ ¨Õ¹ 䵌ËÇѹ ÁÒàÅà«Õ ¨Ñ´áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐÍØ»¡Ã³µ¡áµ‹§¡Ç‹Ò 1,000 ªÔé¹ ÃÇÁ·Ñ駢ÂÒÂÃٻẺ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ·Ñ駡‹Í¹§Ò¹áÅÐÀÒÂ㹧ҹãËŒ¤Ãͺ¤ÅØÁ ¡ÅØ‹Á໇ÒËÁÒ¡njҧÂÔ觢Öé¹ “»‚¹éàÕ ÃÒ¹íÒöᵋ§ËÅÒ¡ËÅÒÂÊäµÅ¨Ò¡ÞÕ軆¹Ø «Öè§Ê‹Ç¹ãËދ໚¹Ã¶·Õèä´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑŨҡâµà¡ÕÂÇ ÍÍâµ «ÒÅ͹ à¾×èÍÊÌҧ¤ÇÒÁµ×è¹µÒµ×è¹ã¨ãËŒ¡Ñº¼ÙŒª×蹪ͺ¡ÒÃᵋ§Ã¶ã¹ä·Â â´ÂäÎäŵÃ¶à´‹¹·Õè¨ÐÁÒâªÇ ઋ¹ TOYOTA/KUHL ARTIS & KUHLRACING 86 Japan Project, HONDA/BLITZ FIT RS TURBO Concept, MAZDA/RE AMEMIYA Street 7 - 3 ROTOR 20B, MITSUBISHI i-MiEV EVOLUTION öᢋ§¢Ñºà¤Å×è͹ 4 ÅŒÍ ã¹ÃÒ¡Òà Pikes Peak ·Õè㪌෤â¹âÅÂբѺà¤Å×è͹´ŒÇÂä¿¿‡Ò NISSAN LB✩WORKS 35GT-R, SUBARU/ BLITZ RACING PROJECT BRZ, LAMBOGHINI/ LB PERFORMANCE LB✩ WORKS MurciŽ lago” “¡ÒèѴ§Ò¹¤ÃÑ駷Õè 3 ¹Õé ºÃÔÉѷöÃÒÂãËÞ‹ æ ·Ñé§àÍàªÕÂáÅÐÂØâû ËÇÁÍÍ¡ºÙ¸¡ÑºàÃÒà¾ÔèÁ¢Öé¹ àª‹¹ âµâµŒÒ Î͹´ŒÒ ÁÒÊ´ŒÒ ÁÔµ«ÙºÔªÔ ¹ÔÊÊѹ «Ù«Ù¡Ô ÍÕ«Ù«Ø «ÙºÒÃØ ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ÁÔ¹Ô ¤Ùà»ÍÏ àÁÍÏà«à´Ê-ູ« áÅÐ «Ùà»ÍϤÒÏ à¿ÍÏÃÒÃÕè ÅÑÁ⺡ԹÕè âŵÑÊ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡çÁըѡÃÂҹ¹µ ¾ÃŒÍÁÍØ»¡Ã³µ¡áµ‹§ áÅÐÊíҹѡᵋ§ ઋ¹ ´Ù¤ÒµÔ ÂÒÁÒÎ‹Ò ¿ÅÁ¡ÃͧáʧÅÒÁÔ¹‹Ò ÍѾ ¡ÒÃÒ¨ ªØ´áµ‹§Ê»Ù¹ â´Ââ͍¤¤ÅѺ ªØ´áµ‹§à·¤ÍÒϵ áÅÐàÍ«Õ ªÐ¹Õ à«ÍÏ Êíҹѡᵋ§ ºÅÔ·« ÅŒÍáÁç¡àÇÔä ÅŒÍáÁç¡àÍç¹àÅÊ à·ÍÔ¹ ¤ÑÊâ¡Œ ÍÒÏàÍÊÍÒÏ ÍÒÍÕÍÒÁÒÁÔÂÒ‹ ä¿à´¿‚ àºÒкÃÔ´ ⪌¡á¡çº ·‹ÍàÍÁÔÇʏ ¾Ç§ÁÒÅÑÂâÁâÁ ¾Ç§ÁÒÅÑÂ¹Ò´Õ ¡ÃШ¡«ÙÁ ¡ÃШ¡¤ÃÒ¿Êá¤ÇÏ ÏÅÏ” ¹ÒÂÇÔÅѡɳ ¡Å‹ÒÇ ÊíÒËÃѺ§Ò¹ºÒ§¡Í¡ ÍÔ¹àµÍÏ๪ѹá¹Å ÍÍâµ «ÒÅ͹ 2014 ÁÕ¡íÒ˹´¨Ñ´¢Ö鹪‹Ç§Çѹ·Õè 19-29 ÁԶعÒ¹ 2557 ³ ªÒàŹà¨ÍÏ ÎÍÅŏ 2-3 ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ ¼ÙŒ·Õèʹã¨à¢ŒÒËÇÁ§Ò¹µÔ´µÒÁà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè www.bangkokinternationalautosalon.com ËÃ×Íà¿ÊºØ¤: www.facebook.com/Bangkokinternational autosalon

ฟอรดประกาศ... เรนเจอร ใหม ควงคูเอคโคสปอรต ใหม่ ครองแชมปยอดขายเดือนเมษายน ¿ÍÏ´ »ÃÐà·Èä·Â ÃÒ§ҹÂÍ´¢ÒÂà´×͹àÁÉÒ¹ ÍÂÙ‹·Õè 3,605 ¤Ñ¹ ªÕé ö¡Ãкоѹ¸Øá¡Ã‹§ ¿ÍÏ´ àùà¨ÍÏ ãËÁ‹ áÅпÍÏ´ àͤ⤋ʻÍϵ ãËÁ‹ öàÍÊÂÙÇÊÕ Òí ËÃѺ¤¹àÁ×ͧ ¤ÃͧáªÁ»ŠÂÍ´¢ÒÂÊÙ§ÊØ´à´×͹àÁÉÒ¹ áÁŒÇ‹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁÂҹ¹µâ´ÂÃÇÁ¨ÐÁÕ¡ÒêÐÅ͵ÑÇÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ¿ÍÏ´ÂѧÊÒÁÒö¤Ãͧʋǹẋ§¡ÒõÅÒ´ã¹à´×͹àÁÉÒ¹·Õè 5% ËÃ×Í à¾ÔèÁ¢Öé¹ 1.2 ¨Ø´ à»ÃÕºà·Õº¡Ñºà´×͹à´ÕÂǡѹ¢Í§»‚·ÕèáÅŒÇ “·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÀÒÇ¡Òó·ÕèäÁ‹á¹‹¹Í¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹¢³Ð¹Õé àÃÒÂѧÊÒÁÒö¤§Ê¶Ò¹¡Òóã¹ÂÍ´¢Ò ·Õè¶Ö§áÁŒ¨ÐŴŧᵋ¡çŴŧ¹ŒÍ ¡Ç‹ÒµÅÒ´â´ÂÃÇÁ áÅÐÂѧ·íÒãËŒàÃÒÊÒÁÒöà¾ÔèÁʋǹẋ§¡ÒõÅҴ䴌͋ҧ ¹‹Ò¾Íã¨ÍÕ¡´ŒÇ” “ÂÍ´¢ÒÂáÅÐʋǹẋ§¡ÒõÅÒ´¢Í§àÃÒ໚¹¼ÅÁÒ¨Ò¡ ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁã¹¼ÅÔµÀѳ±ÍѹËÅÒ¡ËÅÒ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹Ã¶¡Ãкоѹ¸Øá¡Ã‹§ ¿ÍÏ´ àùà¨ÍÏ ãËÁ‹ ÃÇÁ¶Ö§¿ÍÏ´ àͤ⤋ʻÍϵ ãËÁ‹ ·Õèä´ŒÊÌҧ ¹ÔÂÒÁãËÁ‹ãËŒ¡ÑºµÅҴö àÍÊÂÙÇբͧä·Â” ¹Ò§ÊÒÇÂؤ¹¸Ã ÇÔàÈÉâ¡ÊÔ¹ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¿ÍÏ´ »ÃÐà·Èä·Â ¡Å‹ÒÇ ÊíÒËÃѺö¡ÃкР¿ÍÏ´ àùà¨ÍÏ ãËÁ‹ Âѧ໚¹·Õ赌ͧ¡Òà ¢Í§µÅÒ´ ·Ñé§ÃØ‹¹à¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁѵÔáÅÐÃØ‹¹à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò ·íÒãËŒÂÍ´¢ÒÂÃÇÁ ¢Í§¿ÍÏ´ àùà¨ÍÏ ãËÁ‹ ã¹à´×͹àÁÉÒ¹ÍÂÙ‹·Õè 2,157 ¤Ñ¹ ËÃ×Íà¾ÔèÁ

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166

74 µÅҴö 74-75 News.indd 74

¢Öé¹ 20% ¨Ò¡à´×͹àÁÉÒ¹¢Í§ »‚·ÕèáÅŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¿ÍÏ´ àͤ⤋ Ê»Íϵ ãËÁ‹ Âѧ໚¹ÃØ‹¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞã¹ ¡ÒÃÊÌҧÂÍ´¢Ò ·Õèá¢ç§á¡Ã‹§ãËŒ ¡Ñº¿ÍÏ´ ´ŒÇÂÂÍ´¢Ò 696 ¤Ñ¹ã¹ à´×͹àÁÉÒ¹ «Öè§à¾ÔèÁ¨Ò¡ 539 ¤Ñ¹ ã¹à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á «Ö§è ¶×Í໚¹à´×͹áá ·Õè¿ÍÏ´ä´ŒàÃÔèÁÊ‹§ÁͺöãˌᡋÅÙ¡¤ŒÒ “¼ÅµÍºÃѺ·ÕèÅÙ¡¤ŒÒÁÕµ‹Í ¿ÍÏ´ àͤ⤋ʻÍϵ ãËÁ‹ ໚¹·Õ蹋ҾÍã¨Í‹ҧÂÔè§ ´ŒÇ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Õè·Ñ¹ÊÁÑ ¾ÃŒÍÁà·¤â¹âÅÂÕÍѨ©ÃÔÂÐ áÅÐ ¡ÒûÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹ·Õè໚¹àÂÕèÂÁ ·íÒãËŒ¿ÍÏ´ àͤ⤋ʻÍϵ ãËÁ‹ ໚¹Íա˹Ö觷ҧàÅ×Í¡¢Í§¿ÍÏ´ áÅзíÒãËŒàÃÒà¢ŒÒ ¶Ö§ÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹ÁãËÁ‹ æ ä´ŒÍÕ¡´ŒÇ” ¹Ò§ÊÒÇÂؤ¹¸Ã ¡Å‹ÒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¿ÍÏ´Âѧ䴌à´Ô¹Ë¹ŒÒ㹡ÒâÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂâªÇÃÙÁ áÅÐÈٹºÃÔ¡ÒÃã¹à´×͹àÁÉÒ¹ ´ŒÇ¡ÒÃແ´âªÇÃÙÁáÅÐÈٹºÃÔ¡Òà ¿ÍÏ´ äÎà·¤ ¹Ò§Ãͧ ¨Ñ§ËÇÑ´ºØÃÕÃÑÁ “¡ÒâÂÒÂà¤Ã×Í¢‹ÒÂâªÇÃÙÁ áÅÐÈٹºÃÔ¡Ò÷íÒãËŒàÃÒÊÒÁÒöÁͺ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂãˌᡋÅÙ¡¤ŒÒ ¢Í§àÃÒÁÒ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Âѧ໚¹¡ÒÃÁͺ»ÃÐʺ¡Òó¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Ò÷Õè໚¹àÂÕÂè Á áÅÐÊÌҧ¤ÇÒÁÍØ‹¹ã¨ 㹡ÒÃ໚¹à¨ŒÒ¢Í§Ã¶¿ÍÏ´ãˌᡋÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÇ” ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ¿ÍÏ´ »ÃÐà·Èä·Â ¡Å‹ÒÇÊÃØ»

µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí Òàʹ͢ŒÍÒÁÙàʹ͢Œ ÅáÅТ‹ÍÒÁÙÇÊÒà ÁÕʋǹà¡ÕäÁ‹èÂÁÇ¢ŒÕÊ‹Ç͹à¡Õ §¡ÑèºǢŒ ¡ÒÃ«× µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí ÅáÅТ‹äÁ‹ÒÇÊÒà ͧ¡ÑéÍ¢ÒÂö¹µ º¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 4:56 PM


Hot Promotion

ลุนทัวรบราซิล กับไฮลักซ วีโก แชมป ÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·è·Õ ´Åͧ¢ÑºäÎÅÑ¡« ÇÕâ¡Œ áªÁ»Š ÃØ‹¹ã´¡çä´Œ ·ÕèâªÇÃÁ٠ⵠⵌҷءÊÒ¢Ò µÑé§áµ‹Çѹ¹Õé¶Ö§Çѹ·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 ¨Ðä´Œ ÃѺºÑµÃ¢Í§¢ÇÑÞ 7-Eleven ÁÙŤ‹Ò 200 ºÒ· (¨íҹǹ¨íÒ¡Ñ´) áÅФٻͧà¾×èÍÊ‹§ªÔ§âª¤·ÕèµÑÇá·¹¨íÒ˹‹ÒÂâµâµŒÒ·Ø¡ÊÒ¢Ò áÅÐ ÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·è¨Õ ͧäÎÅÑ¡« ÇÕâ¡Œ áªÁ»Š ÃØ‹¹ã´¡çä´Œ µÑé§áµ‹Ç¹Ñ ¹Õ¨é ¹¶Ö§Çѹ ·Õè 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 ¨Ðä´ŒÃºÑ ¤Ù»Í§à¾×èÍÊ‹§ªÔ§âª¤·ÕèµÇÑ á·¹ ¨íÒ˹‹ÒÂâµâµŒÒ·Ø¡ÊÒ¢Ò â´Â¢Í§ÃÒ§ÇÑÅÁմѧ¹Õé ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 á¾ç¡à¡¨·ÑÇÏ»ÃÐà·ÈºÃÒ«ÔÅ ¨íҹǹ 15 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 850,000 ºÒ· (ÃÒ§ÇÑÅÅÐ 1 ·Õè¹Ñè§) ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 â·Ã·Ñȹ Digital TV 50 ¹ÔéÇ ¨íҹǹ 50 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 49,990 ºÒ· ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 3 ·Í§¤íÒÃÙ»¾Ãó ˹ѡ 1 ºÒ· ¨íҹǹ 50 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 23,000 ºÒ· ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 4 ºÑµÃà§Ô¹Ê´àµÔÁ¹éíÒÁѹ »µ·. ¨íҹǹ 150 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 10,000 ºÒ· ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 5 ºÑµÃà§Ô¹Ê´ Smart Purse ¨íҹǹ 530 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 6,000 ºÒ· â´Â¨ÐÁÕ¡ÒèѺ©ÅÒ¡¼ÙŒâª¤´Õ·Ñé§ËÁ´ 800 ÃÒ§ÇÑÅ ³ âçáÃÁàÍàªÕ áÍϾÍϵ ¶¹¹¾ËÅâ¸Թ µíҺŤ٤µ ÍíÒàÀÍÅíÒÅÙ¡¡Ò ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ ã¹Çѹ·Õè 9 ÁÔ¶¹Ø Ò¹ 2557 àÇÅÒ 11.00 ¹. áÅлÃСÒÈÃÒª×èͼٌ⪤´Õ¼Ò‹ ¹·Ò§Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾¢Ò‹ ÇÊ´ ©ºÑºÇѹ·Õè 11 ÁԶعÒ¹ 2557 áÅзҧ www.toyota.co.th ÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·Õèʹã¨Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè â·Ã. 0-2656-1626

¶Ù¡àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº¨Ò¡¡Òë×éÍÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òà »ÃÖ¡ÉÒ Ê¤º. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

74-75 News.indd 75

บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย แตงตั้งกรรมการผูจัดการคนใหม

ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¡Ã؍» »ÃÐà·Èä·Â »ÃСÒÈᵋ§µÑé§ ÁÃ.ਿ¿ÃՏ ¡Í´ÔÍÒ⹠໚¹¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òâͧ ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ áÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§ »ÃÐà·Èä·Â ÊíÒËÃѺ ÁÃ.ਿ¿ÃՏ ¡Í´ÔÍÒâ¹ ã¹ÇÑ 52 »‚ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁÂҹ¹µÁÒ¡¡Ç‹Ò 25 »‚ ã¹µíÒá˹‹§ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§ æ â´ÂµíÒá˹‹§Å‹ÒÊØ´ ÁÃ.¡Í´ÔÍÒâ¹ ÃѺ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹¡ÒúÙóҡÒÃÃкº¢Í§ âç§Ò¹ ÃÇÁ·Ñ駡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒüÅÔµáÅСÒáÃШÒÂÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ áÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§ ÃÑ°à«Ò¸ á¤âÃäÅ¹Ò ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¹ÑºµÑé§áµ‹à¢ŒÒËÇÁ§Ò¹¡ÑººÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¡Ã؍» àÁ×èÍ»‚ ¾.È. 2536 ÁÃ.¡Í´ÔÍÒâ¹ ´ÙáźÃÔËÒçҹ ã¹ËÅÒ¡ËÅÒ´ŒÒ¹¢Í§âç§Ò¹ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙáÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§ ·Ñé§ã¹Ê‹Ç¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÕáÅеÑǶѧ ¡ÒûÃСͺ ö¹µ áÅСÒâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé Âѧà¤ÂËÇÁ§Ò¹¡ÑºÈٹÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ¢Í§ºÕàÍçÁ ´ÑºàºÔÅÂÙ·è»Õ ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ñ¹é µÍ¹¡ÒÃÍ͡Ẻ áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¡‹Í¹à¢ŒÒÊÙ‹¡Ãкǹ¡Òà ¼ÅÔµ¢Í§Ã¶Â¹µºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙÃØ‹¹ Z4 ÍÕ¡´ŒÇ ÊíÒËÃѺµíÒá˹‹§ãËÁ‹¹Õé ÁÃ.¡Í´ÔÍÒâ¹ ¨Ð´ÙáÅ¡ÒúÃÔËÒøØáԨ·Ñé§ËÁ´¢Í§ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ áÁ¹Ù ῤà¨ÍÃÔè§ »ÃÐà·Èä·Â «Ö觻ÃСͺö¹µºàÕ ÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ áÅÐÁÔ¹ÃÔ ÇÁ¶Ö§ÁÍàµÍÏ䫤ºàÕ ÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙãˌᡋ ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¡Ã؍» »ÃÐà·Èä·Â ÊíÒËÃѺ¡ÒèíÒ˹‹ÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·È áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ãˌᡋºÃÔÉÑ·ã¹ à¤Ã×ͺÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¡Ã؍» 㹡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹ ÁÃ.¡Í´ÔÍÒ⹠ࢌÒÃѺµíÒá˹‹§¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡Òà ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ áÁ¹Ùῤà¨ÍÃÔè§ »ÃÐà·Èä·Â µ‹Í¨Ò¡ ÁÃ.»‚àµÍÏ ÇÙŏ¿ «Ö觤úÇÒÃдŒÇ¤ÇÒÁÊíÒàÃ稨ҡ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅÐࢌÒÃѺ µíÒá˹‹§ÊíÒ¤ÑÞµ‹Íä»·ÕèÊíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹¢Í§ ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¡Ã؍» »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁ¹Õ

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ

µÅҴö 75 5/15/14 4:56 PM


สกู๊ป

+ กองบรรณาธิการ

Scoop

Carmax Praram 9 ผนึก MEGA Bangna จัดงาน ‘เปิดทุนขาย’ CARMAX SUMMER SALE

‘คาร์แมกซ์ พระราม9’ ผนึก ‘เมกาบางนา’ จัดงาน ‘เปิดทุนขาย’ CARMAX SUMMER SALE ขายรถหรู ‘ราคาทุน และ ต่ำากว่า ทุน’ โดยเถ้าแก่ชชั พร้อมด้วย CEO ชลิต ปลื้มยอด จองรถยนต์จาก แคมเปญที่ผา่ นมา กระแสตอบรับดีเกินคาด ผนึก ‘เมกาบางนา’ เดิน หน้าอัดโปรโมชั่นแรง เปิดทุนขาย CARMAX SUMMER SALE ขาย ‘ราคาทุน’ และ ‘ต่ำากว่าทุน’ ขนรถหรูใหม่กว่า 250 คัน ทั้งซูเปอร์ คาร์ยอดฮิต และซูเปอร์คาร์พวงมาลัยซ้ายสายพันธุ์มะกัน พร้อมรับ ประกันนานสูงสุด 3 ปี และร่วมกับบัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืน 5% พบกับรถใหม่ กว่า 250 คัน ‘เถ้าแก่ชัช’ ย้ำา!!! รับรถได้ทันทีไม่ต้องรอ ‘เถ้าแก่ชชั ’ คุณชัชชัย สิทธิเดชชาญชัย ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท คาร์แมกซ์ พระราม 9 จำากัด ผู้นำาเข้ารถยนต์ระดับ พรีเมียม และซูเปอร์คาร์ชั้นนำาของประเทศไทย เปิดเผยว่า จาก แคมเปญที่ผ่านมาทางคาร์แมกซ์ พระราม 9 ประสบความสำาเร็จ อย่างท่วมท้น จึงอยากตอบแทนคืนกลับต่อผู้รักรถ และลูกค้าทุกท่าน ด้วยการ จัดงาน ‘เปิดทุนขาย CARMAX SUMMER SALE ขาย ‘ราคาทุน’ และ ‘ต่ำากว่าทุน’ พร้อมรับประกันนานสูงสุด 3 ปี ร่วมกับ บัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่อนดาวน์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับ เครดิตเงินคืน 5% โดยในงานจะได้พบกับรถยนต์กว่า 250 คัน พร้อม ให้คุณขับกลับบ้านได้เลย และราคาสุดเร้าใจมากมาย อาทิ AUDI Q3

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166

76 ตลาดรถ 76-77_SCOOP782.indd 76

ตลาดรถเป็ตลาดรถเป็ นสื่อกลางใน นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 2:11 PM


2.0TDI และ TFSI ราคาเดิม 3,390,000 บาท พิเศษในงานเหลือเพียง 2,990,000 บาท BMW X6 3.0D ราคาเดิม 6,980,000 บาท พิเศษ ในงานเหลือเพียง 5,990,000 บาท BENZ C180 SALOON ราคา เดิม 3,230,000 บาท พิเศษในงานเหลือเพียง 2,490,000 บาท และ VW PASSAT2.2TDI ราคาเดิม 2,690,000 บาท พิเศษในงานเหลือ เพียง 1,990,000 บาท เปšนต้น

นอกจากนี้ ยังได้พบกับสุดยอดยนตกรรมระดับพรีเมียม ที่มา พร้อมกับราคาสุดพิเศษมากมาย อาทิ JAGUAR XF2.2D ราคาเพียง 3,880,000 บาท EVOQUE SD4 9 SPEED ราคาเพียง 3,890,000 บาท MERCEDES BENZ CLS250CDI ราคาเพียง 4,990,000บาท VW BEETLE1.6TDI ราคาเพียง 1,990,000 บาท TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON ราคาเพียง 2,990,000 บาท TOYOTA ESTIMA 2.4G ราคาเพียง 2,590,000 บาท MINI COOPER COUNTRYMAN ราคาเพียง 1,990,000 บาท และไÎไลท์ของงานกับ กองทัพรถยนต์พวงมาลัยซ้าย อเมริกัน ซุปเปอร์คาร์ ที่เปิดตัวในไทย เปšนครั้งแรก เมื่อปลายมีนาคมที่ผ่านมา CAMARO ZL1 เครื่องยนต์ 6,162 ซี.ซี. ราคาพิเศษเพียง 5,490,000 บาท FORD MUSTANG SHELBY GT500 Coupe เครื่องยนต์ 5,801 ซี.ซี. ราคาพิเศษเพียง

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

76-77_SCOOP782.indd 77

6,790,000 บาท FORD MUSTANG GT PREMIUM CONVERTIBLE เครื่องยนต์ 4,948 ซี.ซี. ราคา พิเศษเพียง 4,790,000 บาท DODGE CHALLENGER เครื่องยนต์ 3,604 ซี.ซี. ราคาแนะนำา 3,790,000 บาท และพบกับรถใหม่ลา่ สุด คือ NEW MINI COOPER S, AUDI A8 FACELIFT PRADO 2.7 เปšนต้น และไÎไลท์ ข องงานกั บ รถยนต์ พ วงมาลั ย ซ้าย อเมริกัน ซุปเปอร์คาร์สองคันแรกในเมืองไทย กับ CHEVROLET CORVETTE Stingray Converti ble 3LT Z51 Per forman ce (เปิด ประทุน ) งซึ่ ถือ ได้ ว่า เปšน คัน แรกในเมือ งไทยอีก ด้ว ย ไที่ ด้เ ห็น เช¿โรเลต คอร์เวตต์ สติงเรย์ คอนเวอร์ทิเบิล รุ่น 3LT พร้อมชุด แต่ง Z51 Performance เวอร์ชั่นเปิดหลังคารุ่นใหม่ ล่าสุด มาพร้อมสมรรถนะการขับขี่ท่เี หนือชั้น เครื่องยนต์ V8 ขนาด 6,162 ซี.ซี. ให้พละกำาลังสูงสุด 455 แรงม้า แรงบิด 610 นิวตันเมตร หลังคาเปิด-ปิด ด้วยระบบ ไ¿¿‡าเต็มรูปแบบ สวยหรู และดุดันเท่ สไตล์มะกัน ใช้งานง่ายดายเพียงกดสวิตช์ที่กุญแจ ด้วยสนนราคาที่ 7,490,000 บาท วันแถลงข่าวเปิดงาน (8 พ.ค.) ดังกล่าว พบกับคอนเสริìต เจ เจตริน เจ้าพ่อแรปเปอร์ช่อื ดัง พร้อม ทีมสาวสวยบันนี่ส์ เพลย์บอย ไทยแลนด์ ปิดท้ายด้วย คอนเสริìต ออด ทอมโจนส์ แอนด์ ดิ แอดมิรัล น่าสนใจอย่างยิ่งสำาหรับคนที่ชอบรถระดับ หรูและหายาก แต่นา่ เสียดายที่โปรโมชั่นพิเÈÉ และ งานที่ลานน้ำาพุ เมกาบางนา และ โชว์รูมคาร์แมกซ์ พระราม 9 สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 18 พÄÉÀาคม 2557 ที่ผา่ นมา แต่ถงึ อย่างไรกçยงั สามารถชมรถและเลือก ซื้อรถ พร้อมรับโปรโมชั่นดี æ กันที่ โชว์รูมพระราม 9 ได้ตลอดเวลาครับ

ตลาดรถเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์

ตลาดรถ 77 5/15/14 2:11 PM


ÃÙŒ¨Ñ¡ª‹Ò§ ÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶

+ àÃ×èͧ ºØ-Á Ò ¹ÒÇҷͧ (ª‹Ò§àÅç¡)

Mechanic

เกียรธรรมดายกคลัตชแพงหรือไม ¨Ò¡»˜ÞËÒà¡ÕÂÏÍÍⵌàÇÅÒà¡ÕÂÏÍÍⵌàÊÕÂËÃ×Íà¡ÕÂÏÁÕ»˜ÞËÒ¨ÐËÒª‹Ò§«‹ÍÁ äÁ‹á¾§áÅФ‹Ò㪌¨‹Ò¡çᾧÁÒ¡ ¼ÙŒãªŒÃ¶¡ÃкÐàÅÂʹã¨à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò æ àÅ·íÒãËŒÁÕ¤íÒ¶ÒÁࢌÒÁÒ¨íҹǹÁÒ¡ ¼ÁàŨѴãˌ㹺·¹íÒ©ºÑº¹Õé à¡ÕÂÏáÁ¹ÇÅËÃ×Íà¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò·ÑèÇ仨ÐÃÙŒ¡Ñ¹´ÕÇ‹Ò ¶ŒÒ㪌䴌ÃÐÂÐ àÁ×èÍäËË¡¨ç еŒÍ§·íÒ¡Òá¤Åѵª ËÃ×Íà»ÅÕ蹤Åѵª¡¹Ñ ãËÁ‹ ¡ÒÃà»ÅÕ蹤Åѵª ᵋÅФÃÑ駨ж١ËÃ×ÍᾧÍ‹ҧäüٌ㪌¨ÐÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´Œ ¶ŒÒà»ÅÕè¹·ÕèÈٹ·Ò§Èٹ¨Ð¨Ñºà»ÅÕ蹡ªØ´ ¨ÐÁÕἋ¹ ËÇÕ ÅÙ¡»„¹ áÅжŒÒ໚¹ÁÒÊ´ŒÒ ¿ÍÏ´ ÃØ‹¹¡‹Í¹â©ÁãËÁ‹à¢Ò¨Ð¨Ñºà»ÅÕè¹ªØ´ä¿ ÇÔ¹·Ñ駪ش «Öè§ã¹ÃÒ¤Òö¡ÃкÐà¡×ͺ·Ø¡ÃØ‹¹¨Ðà»ÅÕè¹ᤋªØ´á¼‹¹ËÇÕ ÅÙ¡»„¹ «Öè§ÃÒ¤Ò¨ÐÍÂÙ‹·Õè 7,000-9,000 ºÒ· 㹪Ôé¹Ê‹Ç¹ 3 ªÔé¹Ê‹Ç¹ ÁÒÊ´ŒÒ + ¿ÍÏ´ ੾ÒÐä¿ÇÔ¹¨ÐÁÕÃÒ¤Ò¶Ö§ 15,000 ºÒ· àÁ×èÍÃÇÁἋ¹¤Åѵª ËÇÕ¤Åѵª ÅÙ¡»„¹¤ÅѵªÍÕ¡ 8,000-9,000 ºÒ· ¡ç¨Ð¡ÅÒÂ໚¹ 20,000 ¡Ç‹ÒºÒ· «Öè§ã¹ ¡ÃкзÑèÇä»àµçÁ·Õè¡çËÁ×è¹¡Ç‹Ò æ ¹Í¡¨Ò¡ªØ´¤Åѵª·ÕèÇ‹ÒÁÒ¹Õé¡çÂѧ¨ÐÁժشáÁ‹ »˜Á¤ÅѵªáÅÐÅÙ¡»„¹¤ÅѵªµÑÇÅ‹Ò§ 2 µÑǹÕé¡ç¨ÐÁÕÃÒ¤Ò 2,000-3,000 ºÒ· ·ÕèÇ‹ÒÁÒ¹Õé¤×ÍÃҤҢͧÈٹ¢Í§á·Œã¹ËŒÒ§ ¨Ò¡·ÕèºÍ¡Ç‹ÒàÃÒàÃÕ¡䴌¹Ñé¹àÃҨРµŒÍ§ä»Â¡¤Åѵª¡ºÑ ÍÙ‹·èÇÑ ä»áŌǺ͡à¢ÒàÅÂNjҨѴÃÒ¤ÒẺ¶Ù¡ æ ª‹Ò§à¢Ò¨Ð ä´Œ¾¨Ô ÒóÒãËŒÇÒ‹ ÍÒ¨äÁ‹µÍŒ §à»ÅÕè¹ËÇÕ à»ÅÕè¹ᤋἋ¹ÅÙ¡»„¹¡ç¨Ð¶Ù¡Å§ä»ÍÕ¡

àÂÍÐ ËÃ×Íã¹Ã¶ºÒ§¤Ñ¹ÍÒ¨àÊÕÂᤋἋ¹àÃÒ¡çà»ÅÕè¹Ἃ¹Í‹ҧà´ÕÂÇ¡çä´Œ ᵋ¼ÙŒãªŒ¨ÐµŒÍ§ÂÍÁÃѺNjҤÅѵªá¢ç§Í͡ö ¡Ãеء ¡ÃЪҡ ¶ŒÒ¼ÙŒãªŒÂÍÁÃѺ¡ç¨ÐÊÒÁÒö‹ÍÃÒ¤Òŧ䴌 áÁŒáµ‹»˜Á¤Åѵªº¹Å‹Ò§¡çÊÒÁÒöà»ÅÕè¹੾ÒÐÅÙ¡ÂÒ§ ¡çä´Œ ÊÃػNjҤÅѵªã¹à¡ÕÂϸÃÃÁ´Ò¹Ñé¹àÃÒàÅ×͡䴌NjҨÐàÍÒ¶Ù¡ æ ËÃ×Íᾧ æ áÅÐã¹Ê‹Ç¹¤ÇÒÁ¤§·¹¶ÒÇùÑ鹡çÍÂÙ‹ ·Õè¼ÙŒãªŒ 㪌Ẻ»Ã¡µÔäÁ‹Ãعáç¡çÍÂÙ‹ä´Œ¹Ò¹ 㪌ẺâŴ⼹⨹·ÐÂÒ¹¡ç¨Ð¾Ñ§àÃçÇ àÃÕ¡NjҨЪŒÒ¨ÐàÃçÇ¡çÍÂÙ‹·Õè¼ÙŒãªŒ ÊØ´·ŒÒÂÍÂÒ¡ãˌࢌÒã¨ã¹Ãкº¤ÅѵªÇ‹Ò¤Åѵªà»š¹ªØ´¶‹ÒÂà·¡íÒÅѧ ¶ŒÒ¶‹ÒÂà·äÁ‹´Õ¤ÅѵªÅ×è¹ÁÕ¡ÒÃËÁع¿ÃÕ ä´ŒÃ¶¡ç¨Ðà»Å×ͧàª×éÍà¾ÅÔ§ ʋǹÍÐäËÅ‹äÁ‹´ÕÍÐäËÅ‹à·ÕÂÁáÁŒ¨Ð㪌䴌ᵋÍ͡ö¨ÐäÁ‹¹Ø‹Á¹ÇÅàËÁ×͹öãËÁ‹ æ ÍÒ¨ ¡ÃЪҡ ¡Ãеء ÊзŒÒ¹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃíÒ¤ÒÞä´Œ ¼Á¨Ö§ÍÂÒ¡ãËŒ·º·Ç¹´Õ æ NjҨС¤Åѵªáµ‹ÅзչÑ鹤Ç÷íÒãËŒ ´Õ æ ä»àÅ ¨Ð´ÕËÃ×ÍäÁ‹¡çµŒÍ§ÍÂÙ‹·Õè¡ÒõѴÊԹ㨢ͧàÃÒà·‹Ò¹Ñé¹ ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ

Sunny Neo พบปญหาชะลอรถแลวดับ ควรตรวจเช็กอะไรบาง àÃÕ¹ ª‹Ò§àÅç¡ ·Õèà¤Òþ ¹ÔÊÊѹ «Ñ¹¹Õè ¹ÕâÍ ÁÕ»˜ÞËÒàÇÅÒªÐÅÍöºÒ§¤ÃÑé§à¤Ã×èͧ¨Ð´Ñº áÅŒÇʵÒϵãËÁ‹à¤Ã×èͧ¡çµÔ´ ¹íÒࢌҵÃǨàªç¡·ÕèÈٹ䴌à»ÅÕ蹤ÍÂŏ¨‹ÒÂä¿ 4 µÑÇ ËÑÇà·Õ¹ 4 ËÑÇ ¾ÃŒÍÁ¤‹ÒµÃǨàªç¡·Ñé§ËÁ´ÃÇÁáÅŒÇËÁ×蹡NjҺҷ àÁ×è͹íÒ¡ÅѺÁÒ㪌¡çÂѧ¤§ÁÕÍÒ¡ÒôѺ໚¹ºÒ§¤ÃÑé§áµ‹ÊµÒϵãËÁ‹¡çµÔ´àËÁ×͹ à´ÔÁ ¨Ò¡ÍÒ¡Ò÷Ñé§ËÁ´¹Õé¨Ö§Ãº¡Ç¹ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ ª‹ÇÂÇÔà¤ÃÒÐˏãËŒ´ÇŒ ¤‹Ð öÇÔè§ÁÒ¶Ö§µÍ¹¹Õé 94,000 ¡Á. ¤‹Ð ÃÔÉÒ ¹ÕâÍ

(»˜Á µÔ¤¹Ñè¹áËÅФÃѺ) ¶Í´ÅŒÒ§ËÃ×Íà»ÅÕè¹ãËÁ‹¨Ð´Õ·ÊèÕ ´Ø áÅй͡à˹×ͨҡ¤ÍÂŏáÅŒÇã¹Ãع‹ ¹Õé¨ÐÁÕà«ç¹à«ÍÏÍÂÙ·‹ ½èÕ Ò ÊÙºº¹ÍÂً˹ŒÒà¤Ã×èͧ áÅШÐã¡ÅŒ æ ¡ÑºÁÍàµÍÏʵÒϵÍÕ¡ 1 µÑÇ à«ç¹à«ÍÏ 2 µÑǹÕéÁÕ˹ŒÒ·Õ訋Ò¡ÃÐáÊä¿ËÑÇà·Õ¹ áÅзíÒ˹ŒÒ·Õè¢Í§ËÑÇ©Õ´ 2 µÑǹÕéÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÊÀÒ¾¡ç໚¹ä»ä´Œ ᵋÍ‹ҧäáçµÒÁ¼ÁÍÂÒ¡ãËŒÅÒŒ §¶Ñ§ à»ÅÕ蹡Ãͧ ູ«Ô¹ Ōҧ»˜ÁµÔ¤ãËÁ‹áÅŒÇ㪌¹éíÒÁѹູ«Ô¹ 95 «Ö觵͹¹ÕéÁÕ¢Ò ÅͧµÃ§¹Õ顋͹ÍÒ¨¨ÐËÒ¡çä´Œ Åͧ´Ù¹Ð¤ÃѺ«‹ÍÁ ¡ÑºÍÙ‹·ÑèÇ仡çä´Œ ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ

µÍº ¤Ø³ÃÔÉÒ ¹ÕâÍ ¨Ò¡·ÕèàÅ‹Òà˵ءÒó·Õè´Ñº¡Ñº·Õèä»à»ÅÕ蹤ÍÂŏ俷ÕèÈٹ ÃÇÁ¶Ö§ ÃÐÂзҧ·Õè㪌ÁÒ¼Á¶×ÍÇ‹ÒÂѧÁÕÍ×è¹ æ ·Õ赌ͧà»ÅÕè¹ÍÕ¡ËÅÒÂÃÒ¡Òà áÅÐã¹ ÃØ‹¹¹Õé¨ÐµŒÍ§ÃÙŒ´ŒÇÂÇ‹Ò¨Ð㪌¹éíÒÁѹª¹Ô´ã´ Ê໡ÃØ‹¹¹Õéãˌ㪌«Ùà»ÍϤ‹ÒÍÍ¡à·¹ 95 à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹·ÃҺNjҼԴã¹àÃ×èͧ¹éíÒÁѹËÃ×ÍäÁ‹ ઋ¹ àµÔÁâ«ÎÍŏ¡çÍÒ¨¨Ð ·íÒãËŒà¤Ã×èͧ´Ñºä´Œ ¨Ò¡·Õèà»ÅÕ蹤ÍÂÅä¿ + ËÑÇà·Õ¹ ¼Á¶×ÍÇ‹Òà»ÅÕè¹µÒÁÃÐÂÐ àÇÅÒ ¤ÍÂŏä¿ÍÒ¨ÃÑèÇä´Œ ÍÒ¨ªç͵·íÒãËŒÊдش à¤Ã×èͧ´Ñº¹Ñ蹤×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ ¢Í§ÈٹàÅÂä´Œ¨Ñ´à»ÅÕè¹ãËŒáÅŒÇ áµ‹ÂѧäÁ‹ËÒ¹Ñè¹ËÁÒ¶֧ÍÒ¡ÒùÕéÂѧÁÕà赯 ·Õè·íÒãËŒ´Ñº ·Õèà»ÅÕè¹áŌǶ×ÍÇ‹ÒäÁ‹ãª‹ áÅзÕèãËÁ‹ÍÂÒ¡ãËŒàªç¡ àªç¡¹éíÒÁѹ àªç¡ ¤ÇÒÁÊ¡»Ã¡ã¹¶Ñ§ 㹶ѧÁÕ¹éíÒÁѹËÃ×ÍäÁ‹ »˜Ááç´Ñ¹à¡‹ÒàÊ×èÍÁ¡çËÂØ´ªÐ§Ñ¡ä´Œ

Ẻʋ§¤íÒ¶ÒÁ-»˜ÞËÒ-¢ŒÍ¢ŒÍ§ã¨ ¤ÍÅÑÁ¹ ‘ÃÙŒ¨Ñ¡ª‹Ò§-ÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶’ ª×èÍ ................................... Ê¡ØÅ ........................................

¤íÒ¶ÒÁ 1. ............................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................................ 5 .............................................................................................................................................

(ËÒ¡à¹×éÍ·ÕèäÁ‹¾ÍÊ‹§¤íÒ¶ÒÁà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ) Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166

78 µÅҴö 78-79_Lek782.indd 78

‘ÃÙŒ¨Ñ¡ª‹Ò§-ÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶’

ÊíÒËÃѺ·‹Ò¹·ÕèÁÕ»˜ÞËÒà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧö ¤ÍÅÑÁ¹ ‘ÃÙŒ¨Ñ¡ª‹Ò§ÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶’ â´Â¡Í§ºÃóҸԡÒà ÂÔ¹´Õ䢢ŒÍ¢ŒÍ§ã¨µ‹Ò§ æ ·Ñé§Ã¶à¡‹Ò öãËÁ‹ µÑé§áµ‹àÃÔèÁ¤Ô´¨Ð«×éÍ «×éÍ àÃÔèÁ㪌ä»áÅŒÇà¨Í»˜ÞËÒ ¨Ðá¡Œä¢ áÅзŒÒÂÊØ´¨Ð¢Ò·Ôé§ ·‹ Ò ¹ÊÒÁÒöʋ § ¤í Ò ¶ÒÁËÃ× Í ¢Œ Í ¢Œ Í §ã¨ä´Œ â´Âᨌ § ÃÒ ÅÐàÍÕ´â´ÂªÑ´à¨¹ ¨´ËÁÒ¶֧¡Í§ºÃóҸԡÒà ¹ÔµÂÊÒõÅҴö ºÃÔÉÑ· ÊÃþÊÒà ¨íÒ¡Ñ´ àÅ¢·Õè 71/17 ¶.ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§ÍÃس ÍÁÃÔ¹·Ã ࢵºÒ§¡Í¡¹ŒÍ ¡·Á. 10700 (¤ÍÅÑÁ¹ ÃÙŒ¨Ñ¡ª‹Ò§-ÃÙŒ¨Ñ¡Ã¶)

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 2:13 PM


ตองการรถมือสองมอง Accord 99 ชวยวิเคราะหหนอย ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ª‹Ò§àÅç¡ ·Õèà¤Òþ ú¡Ç¹Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅ˹‹Í¤ÃѺ ¼Á¡íÒÅѧ¨Ð«×éÍöÁ×ÍÊͧ¤ÃѺ Áͧáͤ¤ÍÏ´ÃØ‹¹»‚ 1999 ·Õèà¢ÒàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹ÒÃØ‹¹§ÙàË‹ÒäÇŒ¤ÃѺ ·ÕèªÍºà¾ÃÒÐ µŒÍ§¡ÒÃöÀÒÂ㹡njҧ æ àÇÅÒà´Ô¹·Ò§µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´¡Ñº¤Ãͺ¤ÃÑǨÐä´Œ¹è§Ñ ¡Ñ¹ ʺÒ æ ʋǹãËÞ‹¼Á¨Ð¢ÑºãªŒ§Ò¹ªÒ¹àÁ×ͧ«Ð໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ à·‹Ò·ÕèËÒ¢ŒÍÁÙÅ äÇŒ ¤¹·Õè㪌Ë¹Ø ¹Õé¡¹Ñ à¢Òà¨Í»˜ÞËÒ¤×Í à¡ÕÂÏÍÍⵌäÁ‹¤Í‹ ·¹ ¡ÑºáÃ社ǧÁÒÅÑ ÃÑèÇ áµ‹ 2 ÍÒ¡ÒùÕé¡ç¾Í¨ÐÁÕÍÙ‹·ÕèÃѺ«‹ÍÁÃÒ¤ÒäÁ‹á¾§ ᵋ¶ŒÒࢌÒÈٹ¨Ðᾧ ÁÒ¡ ÍÂÒ¡·ÃҺNjҹ͡¨Ò¡ 2 ÍÒ¡ÒùÕé¨ÐÁÕÍÒ¡ÒÃÍ×è¹ æ ·Õè¨Ø¡¨Ô¡äËÁ¤ÃѺ áÅŒÇàÃ×èͧÍÐäËÅ‹¨Òí ໚¹µŒÍ§à¢ŒÒÈٹäËÁ¤ÃѺ ÌҹÍÐäËÅ‹·èÇÑ ä»ÁÕ¢Ò¡ѹá¾Ã‹ ËÅÒÂàËÁ×͹âµâµŒÒäËÁ¤ÃѺ ¶ŒÒàÍÒÁҵԴᡍʨÐ㪌´äÕ ËÁ¤ÃѺ µÍ¹¹Õé¼Á㪌 âµâµŒÒÊÒÁˋǧÍÂÙ‹¤ÃѺ äÁ‹·ÃҺNjÒÃÒ¤Ò¤‹Ò´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÒÁˋǧ¡Ñºáͤ¤ÍÏ´ §ÙàË‹Òµ‹Ò§¡Ñ¹àÂÍÐÁÒ¡äËÁ¤ÃѺ áÅŒÇÃÐËÇ‹Ò§à¤Ã×èͧÇÕà·¤ ¡Ñºà¤Ã×èͧäÁ‹ÇÕà·¤ (µÑÇ EXi) ÇÔ§è µ‹Ò§¡Ñ¹àÂÍÐäËÁ¤ÃѺ àÅ‹¹µÑÇä˹´Õ ¶ÒÁËÅÒÂÍ‹ҧËÇѧNjҪ‹Ò§ àÅ硤§äÁ‹Ç‹Ò¹Ð¤ÃѺ ªÒµÔªÒÂ

ขอความรูเพิ่มเติมตองการใช Mazda 3 ไมแนใจใชดีหรือไม àÃÕ¹ ¤Ø³ºØÞÁÒ ·Õè¹Ñº¶×Í ¾Í´Õ¡íÒÅѧÁͧËÒöÁ×ÍÊͧÊÀÒ¾´Õ æ ÊÑ¡¤Ñ¹¤ÃѺ ʋǹµÑǪͺ Mazda 3 «Ö觵͹¹ÕéàÅç§äÇŒÍÂÙ‹¤Ñ¹Ë¹Ö觤ÃѺ ໚¹Ã¶àµç¹·ÃØ‹¹ 2.0 µÑÇ·çÍ» öà´×͹ 11/2007 öÇÔè§ä»»ÃÐÁÒ³ 51,xxx ¡Á. áŌǼÁä´Œàªç¡»ÃÐÇÑµÔ »ÃСѹÀÑÂáÅŒÇäÁ‹à¤ÂÁÕ꼯 µÑ àÔ ËµØáÅÐࢌÒÈٹºÃÔ¡ÒõÅÍ´ ·Ò§àµç¹·»ÃСÒÈ ¢ÒÂäÇŒ 758,000 ºÒ· äÁ‹·ÃҺNjҤÇèЫ×éÍ·ÕèÃÒ¤Ò»ÃÐÁҳ෋ÒäË˨֧¨Ð àËÁÒÐÊÁ¤ÃѺ áÅÐàËç¹Ç‹Òö Mazda 3 µÑÇ Model Change ¡íÒÅѧ¨Ð ÍÍ¡ÁÒ»ÃÐÁÒ³à´×͹ 3-4 ¶Ö§µÍ¹¹Ñé¹Ã¶Á×ÍÊͧÃÒ¤Ò¹‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒûÃѺŴ ŧËÃ×ÍäÁ‹¤ÃѺ »Ã¡µÔ¹‹Ò¨Ð»ÃѺŴŧÁÒ¡¹ŒÍÂᤋä˹¤ÃѺ ú¡Ç¹¶ÒÁÍÕ¡ àÃ×èͧ˹Ö觤ÃѺ àË繺ҧàµç¹·ÁÕ¡ÒÃÃѺ»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò Ã¶·Õè¢ÒÂäÁ‹à¤ÂÁÕ¡Òê¹ ˹ѡ ËÃ×;ÅÔ¡¤ÇèíÒ áÅÐÂÔ¹´Õ¤×¹à§Ô¹ãËŒ¶ŒÒÁÕ»˜ÞËҴѧ¡Å‹ÒÇ ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹ ´Ñ§¡Å‹ÒǢͧàµç¹·àª×èͶ×Íä´ŒÁÒ¡¹ŒÍÂà¾Õ§㴤ÃѺ ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤ÃѺ ´¹ÑÂÇѲ¹

µÍº ¤Ø³ªÒµÔªÒ à¤Â㪌 3 ˋǧ¡çËÒÂˋǧä»àÂÍÐ à¤ÂÁÕ¤¹·Õèà»ÅÕè¹ã¨ãªŒâµâµŒÒÁÒ¹Ò¹àŪѡ¨Ðàº×èÍàÅÂËѹä»ãªŒÂÕèËŒÍ Í×è¹ æ ´ÙºŒÒ§ áŌǷŒÒÂÊØ´¡çµŒÍ§Ëǹ¡ÅѺÁÒ㪌ÂÕèËŒÍà´ÔÁ ໚¹á¿¹âµâµŒÒáŌǨÐà·Õº¡ÑºÎ͹´ŒÒÇ‹Ò¤‹Ò㪌¨‹ÒÂÂÕèËŒÍ ä˹ÁÒ¡¡Ç‹Ò µÍº§‹ÒÂÁÒ¡ à¾ÃÒзÑèÇä»à¢Ò¡çºÍ¡¡Ñ¹ÍÂÙ‹áÅŒÇÇ‹ÒÎ͹´ŒÒÁÒ¡¡Ç‹Ò ¨Ò¡·Õè¾ÍÃÙŒÁÒºŒÒ§àÃ×èͧà¡ÕÂÏÍÍⵌ àÊÕÂàÃçÇ áÃ社ÒÇàÇÍÏ¡çᾧ¨ÃÔ§ æ áÅŒÇã¹ÂÕèËŒÍâµâµŒÒ¡çᾧ ᵋà¢ÒàÊÕªŒÒ¡Ç‹Ò à¡ÕÂÏ«‹ÍÁ§‹Ò ¾ÒÇàÇÍÏ¡ç«‹ÍÁä´Œ ઋ¹¡Ñ¹ áÅÐã¹àÃ×Íè §¢Í§ÍÐäËÅ‹ÁÍ× ÊͧÁÕäÁ‹ÁÒ¡ ᾧ˹‹ÍÂᵋ¡Íç Ò¨¨ÐàÊÕÂàÃçÇàËÁ×͹à´ÔÁ áÅÐã¹à¤Ã×Íè §ÇÕà·¤¡ÑºäÁ‹ à·¤ äÁ‹ÇÕà·¤¡çÇÔè§ä´Œ´Õ ᵋã¹ÇÕà·¤¨Ð»ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹÁÒ¡¡Ç‹Ò ᵋ¶ŒÒ¨ÐµÔ´á¡ÊÇÕà·¤¨ÐÁÕ»˜ÞËÒàÃ×èͧÇÒŏÇÃÑèÇ ÇÒÅÇ ¤ŒÒ§º‹Í æ ÇÒŏǤŒÒ§ËÁÒ¶֧ແ´áÅŒÇäÁ‹»´¹Ñè¹àͧ à¨Í¡Ñ¹ÁÒàÂÍÐÁÒ¡áÅСç¨Ø¡¨Ô¡ÁÒ¡¡Ç‹ÒÂÕèËŒÍÍ×è¹ æ àÍÒÅÐâ©Á §ÙàË‹Ò໚¹Ã¶·Õè·ÑȹÇÔÊÑÂ´Õ¾Í æ ¡Ñº¤ÑÁÃբͧâµâµŒÒ 㹰ҹзÕè¼ÁµÍºµÃ§¹Õé¡ç¾Í¨ÐºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò¶ŒÒ¨Ð¹íÒ仵ԴᡍÊã¹ ÀÒÂÀҤ˹ŒÒâµâµŒÒ¹‹Ò¨Ð´Õ¡Ç‹ÒàÂÍÐàŤÃѺ ÊíÒËÃѺöÁ×ÍÊͧàÇÅÒ¹ÕéâµâµŒÒÁÕöÁ×ÍÊͧ·ÕèÃѺ»ÃСѹ´ŒÇ ¹Ñ蹤×ÍâµâµŒÒªÑÇÏ ¶ŒÒÁ×ÍãËÁ‹¨Ð«×éÍ äÁ‹ àÊÕè§ÁÒ¡¡ç¤ÇèÐÅͧÈÖ¡ÉÒâµâµŒÒªÑÇÏ´ÙºŒÒ§ ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ à¢Ò¨ÐÃѺ»ÃСѹàÃÒäËÁ ËÅѧ¨Ò¡ãªŒä» 1 à´×͹áÅŒÇà¨Í»˜ÞËÒàÃÒ¡ç¨ÐàÃÕ¡ÌͧÍÐäÃäÁ‹ä´Œ ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹµŒÍ§ÁÕ㺠ÊÑÞÞÒ ÁÕÅÒÂÅѡɳÍÑ¡Éà ÁÕÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹ äÁ‹§Ñé¹áŌǡ¿‡Í§·Ñé§ËÁ´ ÁÒÊ´ŒÒ 3 ໚¹Ã¶·Õ誋ǧŋҧ˹ֺ໚¹àÍ¡Åѡɳ à¤Ã×èͧ¹µÍÍ¡µÑÇ´Õ໚¹àÅÔÈ ÁÒÊ´ŒÒ·Ø¡ÃØ‹¹ÍÍ¡µÑÇ´Õ ÁÒ¹Ò¹áÅŒÇ áµ‹¤ÇÒÁÊÔé¹à»Å×ͧàª×éÍà¾ÅÔ§¡çàÅÔÈÁҹҹઋ¹¡Ñ¹ «×éÍÁ×ÍÊͧºÍ¡ä´ŒàÅÂNjҤ،Á ¶ŒÒªÍºáÅŒÇ䴌ö´Õ æ ᵋ¤íÒÇ‹ÒÃÒ¤Òµ¡¶ŒÒÃØ‹¹ãËÁ‹ÍÍ¡ÁÒ¡ç໚¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´ÒÍÂÙ‹áÅŒÇ ÂÕèËŒÍä˹ æ ¡çàËÁ×͹¡Ñ¹ à¾Õ§ᵋNjÒã¹ÁÒÊ´ŒÒ¡ç¨Ð ÁÒ¡¡Ç‹ÒÍ×è¹ æ àÅ硹ŒÍ ઋ¹ ¿ÍÏ´ ËÃ×ÍિâÃàŵ¨ÐÁÒ¡¡Ç‹ÒÁÒÊ´ŒÒàÊÕÂÍÕ¡ ᵋ·Ñ駹Õé·Ñ駹Ñé¹àÃÒ«×éÍ´ŒÇ¤ÇÒÁªÍº ã¹ÂÕèËÍŒ áÅŒÇàÃÒ¡ç¤´Ô ¨Ð㪌¹Ò¹ æ ©Ð¹Ñé¹àÃ×èͧÃÒ¤Òµ¡¡çÍ‹Ò令ԴÁÒ¡ ¤Ô´µÍ¹¹ÕéÍ‹ҧà´ÕÂÇàÅÂÇ‹Ò¨ÐÃÍäÁà¹ÍÏહ¨ ¤ÃÑ駵‹Íä»ËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒÃÍàÃÒ¡ç¨Ð«×éÍÁ×ÍÊͧ䴌¶Ù¡¡Ç‹Ò áÅŒÇÁÕãËŒàÅ×Í¡àÂÍÐ ·ÃÒºÁÒÇ‹Ò¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Õè¡íÒÅѧ¨Ðä´Œ àËç¹ã¹äÁ‹ªÒŒ ¹ÕéàÂÍÐÁÒ¡ àÅÂÍÒ¨ÁÕΌ¾Ñ¹¸Øá·ŒÁÒÊ´ŒÒàÍÒä»à·Ôù ¤Ñ¹ãËÁ‹¡¹Ñ àÂÍÐ ·Õ¹éÅÕ Ð¡çࢌҷҧàÃÒàÅÂ㪋äËÁÅ‹Ð ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ

µÍº ¤Ø³´¹ÑÂÇѲ¹ ¡ÒÃÃѺ»ÃСѹNjÒäÁ‹à¤Âª¹Ë¹Ñ¡ äÁ‹à¤Â¤ÇèíÒ¡çäÁ‹ä´Œá»ÅÇ‹Òö¨Ð´Õ ᵋ¶ŒÒ¨Á¹éíÒŋФÃѺàÃÒ¨ÐÃÙŒäËÁ áÅŒÇÍØ»¡Ã³ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ·Ñé§ËÅÒ¶ŒÒäÁ‹´Õ

ËÇÁÊ‹§¤íÒ¶ÒÁà¡ÕèÂǡѺö¹µ¶Ö§ª‹Ò§àÅç¡ ºØÞÁÒ ¹ÒÇҷͧ ä´Œ·Õè ooy.sappasan@gmail.com Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

78-79_Lek782.indd 79

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ

µÅҴö 79 5/15/14 2:13 PM


รถมือสองน่าใช้

+ เรื่อง กองบรรณาธิการ

UsedCar

Land Rover Discovery 3

SUV ระดับพรีเมียม ได้ขับแล้วจะติดใจ Land Rover Discovery อีกหนึ่งรุ่นในใจของคนชอบลุย ด้วยรูปลักษณ์ ที่ดูแข็งแกร่ง ทนทุกสภาพถนน จาก Discovery 1 จนถึงรุ่นที่ 3 อย่าง เจ้า Discovery 3 ได้พัฒนาให้ดูดียิ่งขึ้นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะ เครื่องยนต์ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกนั้นดูแข็งแกร่งด้วยรูปทรงเหลี่ยมที่เรียบง่าย ดูดดุ นั และทันสมัย พร้อมลุยได้ทกุ ยุคทุกสมัย ภายในห้องโดยสารนั้นเน้น ความเรียบง่ายแฝงกลิ่นอายคลาสสิค เป็น Land Rover ไว้ให้สัมผัสกัน พร้อมกับสิง่ อำานวยความสะดวกต่าง ๆ ก็มใี ห้ได้ใช้กนั สมกับราคา สำาหรับ เนื้อที่ภายในนั้นดูกว้างขวางนั่งสบายด้วยเบาะนั่งแบบ stadium style เบาะนั่งแถวที่สองสามารถปรับพับแยกได้อิสระ มีเนื้อที่เหลือเฟือสำาหรับ วางสัมภาระในเวลาเดินทางไกล

Tip

ข้อควรระวังเมื่อจะแต่งรถด้วยสติ๊กเกอร์

ในสมัยนีม้ ีวิธีการแต่งรถมากมายให้เลือกสรร และหนึ่งในวิธี การแต่งรถที่จะทำาให้รถของคุณดูสะดุดตาเป็นเอกลักษณ์ก็คงเป็นการ ติดสติ๊กเกอร์ให้รถยนต์ ซึ่งการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยม มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่ามีราคาถูก สวย เป็นเอกลักษณ์ แถมยังเปลี่ยน ลวดลายได้ไม่ยาก หลาย ๆ คนคงมีคำาถามว่าการติดสติ๊กเกอร์รถมัน ปลอดภัยจริงหรือ แล้วอยากติดต้องรู้อะไรบ้าง กระปุกคาร์เลยขอนำา เสนอข้อควรระวังเมื่อจะแต่งรถด้วยสติ๊กเกอร์ รถที่เก่าหรือมีสีถลอกไม่ควรติด สำ�หรับรถรุ่นเก่�อ�ยุเกิน 10 ปีขึ้นไปไม่ควรติด เพร�ะด้วย คุณภ�พของสีรถอ�จจะยังไม่ทนท�นพอ หรือรถของคุณได้ไปเฉี่ยวชน จนเป็นรอยที่กินเนื้อสีเข้�ไป ก็ควรพ่นสีกันสนิมแล้วขัดก่อนติดสติ๊กเกอร์ เพร�ะเมื่อต้องก�รลอกสติ๊กเกอร์ออกอ�จจะมีสีรถติดออกม�จ�กรอบ ๆ รอยถลอกได้ การติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ไม่ควรติดด้วยตัวเอง ถ้�ติดแบบไม่ได้เป็นลวดล�ยหรือเป็นแค่จดุ เล็ก ๆ ก็พอส�ม�รถ ทำ�เองได้ แต่ถ�้ จะติดตกแต่งหรือแบบที่เห็นสวย ๆ ก็แนะนำ�ให้ไปทำ�ที่ร�้ น ดีกว่� ลองคิดดูนะครับว่�ลวดล�ยกร�ฟิคหรือว่�สติ๊กเกอร์ใหญ่ ๆ ที่จะติด ที่ฝ�กระโปรงรถต้องใช้ฝีมือระดับชำ�น�ญเลยครับ ด้วยตัวสติ๊กเกอร์ที่ใหญ่ โค้งเว้�ของตัวรถ หรือแม้แต่ก�รไล่อ�ก�ศในสติ๊กเกอร์ถ้�พล�ดม�ก็ทำ�ให้ สติ๊กเกอร์เสียทั้งแผ่น ต้องแจ้งเปลี่ยนสีที่กรมการขนส่ง แน่นอนครับเมื่อเวล�ทำ�สติ๊กเกอร์ม� ย่อมเป็นสีทแ่ี ตกต่�งจ�ก สีเดิมแน่นอน (ถ้�ทำ�เหมือนสีตัวรถก็มองไม่เห็น) ต้องไปแจ้งขนส่งเปลี่ยน สีรถในทะเบียนรถด้วย ไม่เช่นนั้นอ�จจะโดนคุณตำ�รวจเรียกจับเสียค่� ปรับเรื่อย ๆ (ขอบอกเลยว่�ถ้�ทำ�สติ๊กเกอร์ม� คุณตำ�รวจเรียกตรวจบ่อย แน่นอน) การติดสติ๊กเกอร์รถอาจทำาให้สีไม่สม่ำาเสมอได้ เพร�ะว่�ส่วนที่ไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นั้นจะโดนแดดเผ�ม�กกว่� เมื่อเวล�ลอกสติ๊กเกอร์แล้วอ�จจะทำ�ให้สีไม่สม่ำ�เสมอ โดยเฉพ�ะรถสีเข้ม จะเห็นชัดยิ่งขึ้น เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเวลาจะตกแต่งรถด้วยสติ๊กเกอร์ก็ควรเพิ่ม ความรอบคอบให้มากอีกหน่อย เพราะพลาดขึ้นมา เสียทั้งเวลา เสียทั้ง เงินได้ง่าย ๆ เลย ที่มา: www.car.kapook.com

Land Rover Discovery 3 มี เครื่องยนต์ให้เลือกใช้ท้งั เบนซินและดีเซล เครื่องเบนซิน V8 ขนาด 4.4 ลิตร ได้ กำาลังสูงสุด 295 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ ต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ดเี ซล V6 ได้กาำ ลัง สูงสุดที่ 190 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อ นาที ระบบเชื้อเพลิง ไดเรกต์อินเจคชั่น หัวฉีดแบบมัลติพอยต์ ช่วงล่าง หน้าหลัง แบบอิสระ ดับเบิลวิชโบน พร้อมคอยล์ และแอร์สปริง ระบบเบรก ด้านหน้าเป็น ดิ ส ก์ เ บรกพร้ อ มช่ อ งระบายความร้ อ น ส่วนด้านหลังเป็นดิสก์เบรก

Land Rover Discovery 3 นั้นดูเหมือนจะตอบโจทย์ความเป็นวีไอพีและดูมีระดับให้แก่ผู้ขับเสียเป็น ส่วนใหญ่ แต่สำาหรับใครที่กำาลังมองหารถลุย ๆ ที่ดูดีสักคัน โดยมีเงินมากพอและรักในความคลาสสิคของเจ้า Land Rover Discovery 3 น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้ดี ราคานั้นแพงไปนิดแต่ก็ได้ความสะดวก สบายและการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น Discovery 3 มาพร้อมกับราคามือสองเริ่มต้นที่ 1 ล้านถึง 2 ล้าน ปลาย ๆ ตามสภาพและอายุการใช้งาน นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ราคานั้นยังไม่ลงมากนัก คือ ยังเป็นรถที่ อายุการใช้งานยังน้อย ส่วนต่าง ๆ ยังสามารถใช้งานได้ดี แต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะโดนค่าซ่อมในราคา ที่สูงแน่นอน และอะไหล่นั้นอาจจะต้องรอกันเลยทีเดียว

ตลาดรถเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์

80 ตลาดรถ 80 Used Car.indd 80

ลูกค้าทุกคนได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ.คุ้มครองพู้บริโภค พ.ศ. 2522 สายด่วน สคบ. 1166

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 4:57 PM


Ãѡɏö

+ àÃ×èͧ ÊÃÒÇظ ¤íÒÈÃÕ

Car Care

ระบบเชื้อเพลิงดีเซล มีปญหาตองรีบแกไข

¨ÐÇ‹Ò໚¹µÍ¹µ‹Í¨Ò¡©ºÑº¡‹Í¹¡çÍÒ¨¨Ð໚¹ä´Œ ᵋ»˜ÞËÒáÅСÒà ᡌ䢡ç¨Ð¤Ãͺ¤ÅØÁÁÒ¡¡Ç‹Ò «Öè§Ãкº¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§à¤Ã×èͧ¹µ ´Õà«ÅÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÍ‹ҧÂÔ觷ÕèªÇ‹ Âãˌö¹µÇè§Ô 䴌͋ҧÃÒºÃ×è¹ «Öè§àÃÒ ¨Ð¾Ù´¶Ö§Ãкºàª×éÍà¾Åԧ͋ҧà´ÕÂÇäÁ‹ÃÇÁ件֧»˜ÁËÑÇ©Õ´ à¾ÃÒШРµŒÍ§ãªŒà¤Ã×èͧÁ×;ÔàÈÉ «Öè§àÃÒà¤Â¾Ù´¶Ö§¡Ñ¹àÁ×è͹ҹÁÒáÅŒÇ ¡ÒÃËÒ»˜ÞËҢѴ¢ŒÍ§ã¹Ãкº¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§à¤Ã×èͧ¹µ ´Õà«Å »˜ÞËҢͧà¤Ã×èͧ¹µÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡Ãкº¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ÁÕ»˜ÞËÒ ä»´Ù¡Ñ¹¤ÃѺNjҨÐÁÕá¹Ç·Ò§á¡Œä¢Í‹ҧäÃä´ŒºŒÒ§ ÁÍàµÍÏʵÒϵ·íҧҹ໚¹»Ã¡µÔ ᵋʵÒϵäÁ‹µÔ´ ÊÒà赯 ÍÒ¨à¹×èͧÁÒ¨Ò¡ÊÔè§Ê¡»Ã¡·Õè»Ð»¹ã¹¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ËÃ×Í㪌¹éÒí Áѹàª×éÍ à¾ÅÔ§äÁ‹¶¡Ù µŒÍ§ ÊÔè§Ê¡»Ã¡¨Ð·íÒãËŒÃкºÍØ´µÑ¹ ´Ñ§¹Ñé¹ ¨ÐµŒÍ§·íÒ¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´»˜Á ·‹Í¹éíÒÁѹ áÅÐËÑÇ©Õ´ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÊÒà˵ØÍÒ¨à¹×èͧÁÒ¨Ò¡äÁ‹ÁÕ¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèËÑÇ ©Õ´áÅл˜ÁËÑÇ©Õ´ ¡ÒõÃǨÊͺ¹íéÒÁѹ·ÕèËÑÇ©Õ´·íÒä´Œâ´Â¤ÅÒ¢ŒÍµ‹Í ¢Í§·‹Í¹íéÒÁѹÍÍ¡¨Ò¡ËÑÇ©Õ´â´ÂäÁ‹µŒÍ§¶Í´ÍÍ¡ àªç´ºÃÔàdz¢ŒÍµ‹ÍãËŒ áËŒ§ ·´ÅͧʵÒϵà¤Ã×èͧ¹µà»š¹àÇÅÒ 5 ÇÔ¹Ò·Õ ¤ÇÃÁÕ¹éÒí ÁѹäËÅÍÍ¡ ÁÒ¨Ò¡¢ŒÍµ‹Í·ÕèËÅÇÁ ¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¹íéÒÁѹäËÅÍÍ¡ÁÒ ãËŒµÃǨÊͺâ«Åչʹ ¹íéÒÁѹáÅз‹Í¹íéÒÁѹ·ÕèµÍ‹ ¡Ñº»˜ÁËÑÇ©Õ´ ¶Í´·‹Í¹íéÒÁѹÍÍ¡¨Ò¡ª‹Í§¹íéÒÁѹ ࢌҢͧ»˜ÁËÑÇ©Õ´ áÅŒÇ㪌ÀÒª¹ÐâÅËÐÃͧ»ÅÒ·‹Í¹íéÒÁѹäÇŒáÅŒÇʵÒϵ à¤Ã×èͧ¹µ ¶ŒÒÂѧäÁ‹ÁÕ¹íéÒÁѹäËÅÍÍ¡¨Ò¡·‹Í¹íéÒÁѹ »˜ÞËÒ¨Ðà¡Ô´ã¹·‹Í »‡Í¹¹íéÒÁѹËÃ×Í»˜ÁÊ‹§¹íéÒÁѹ ¶ŒÒÁÕ¹íéÒÁѹäËÅÍÍ¡¨Ò¡·‹Í »˜ÞËÒ¨Ðà¡Ô´ ¢Öé¹ã¹¡Ãͧ¹íéÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ËÃ×͵ÑÇ»˜Áàͧ ãËŒ·´Åͧà»ÅÕ蹡Ãͧ¹íéÒÁѹ àª×éÍà¾ÅÔ§ãËÁ‹ ¶ŒÒÂѧäÁ‹ÁÕ¹éíÒÁѹÍÍ¡ÁÒÍÕ¡¡çµŒÍ§ä»´Ù¡Ñ¹·Õ軘ÁËÑÇ©Õ´ ¡ÒÃÍØ´µÑ¹¢Í§·‹Í¹íéÒÁѹ¡ÅѺ¡ç¡‹ÍãËŒà¡Ô´»˜ÞËҴѧ¡Å‹ÒÇ´ŒÇ ઋ¹¡Ñ¹ ¡ÒõÃǨÊͺ·íÒä´Œâ´Â¶Í´·‹ÍÍÍ¡¨Ò¡»˜ÁËÑÇ©Õ´ áÅŒÇ㪌 ÀÒª¹ÐâÅËÐÃͧÃѺ»ÅÒ·‹ÍäÇŒ µ‹Í·‹Í¨Ò¡»˜ÁËÑÇ©Õ´ä»ÂѧÀÒª¹ÐâÅËÐ ·´ÅͧʵÒϵà¤Ã×èͧ¹µ ¶ŒÒà¤Ã×èͧ¹µÊÒÁÒöʵÒϵµÔ´ä´ŒµÒÁ»Ã¡µÔ áÊ´§Ç‹Ò»˜ÞËÒà¡Ô´·Õ跋͹íéÒÁѹ¡ÅѺ

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

81 Car Care782.indd 81

㹡óÕà¤Ã×èͧ¹µÊµÒϵµÔ´áµ‹¨Ð´ÑºàÁ×èÍà´Ô¹àºÒ ÊÒà˵آͧ»˜ÞËÒ¹ÕéÍÒ¨à¹×èͧÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´ »Ã¡µÔºÒ§Í‹ҧ´Ñ§·Õèä´Œ¡Å‹ÒÇÁÒáÅŒÇã¹¢ŒÍ¢ŒÒ§µŒ¹ «Öè§ä´Œá¡‹¹íéÒÁѹàª×éÍà¾Åԧʡ»Ã¡ ËÃ×ÍäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ·íÒãËŒà¡Ô´ ¡ÒÃÍØ´µÑ¹ºÒ§Ê‹Ç¹ «Ö觨ШíÒ¡Ñ´¡ÒÃäËŢͧ¹íéÒÁѹä»ÂѧËÑÇ©Õ´ ËÃ×Í»˜ÁËÑÇ©Õ´ ·‹Í¹íéÒÁѹ¡ÅѺÍÒ¨ÍØ´µÑ¹ ä·ÁÔè§ ¢Í§»˜ÁäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ËÃ×Í»˜ÁËÑÇ©Õ´ªíÒÃØ´ ËÃ×͵Ñé§Ãͺà´Ô¹àºÒµíèÒà¡Ô¹ä» ËÃ×ÍÃдѺ¹íéÒÁѹ㹶ѧµíèÒà¡Ô¹ä» «Öè§àÃÒ¡ç µŒÍ§µÃǨÊͺ´Ùã¹Ê‹Ç¹·Õè§Ò‹ Âä»ËÒÂÒ¡ Í‹ҧઋ¹ÃдѺ¹éíÒÁѹàª×Íé à¾ÅÔ§ ¨Ò¡¹Ñ鹡çä»´ÙàÃ×Íè §¢Í§Ãͺà´Ô¹àºÒ ᵋ ¶ŒÒÂѧäÁ‹ÊÒÁÒöᡌä¢ã¹¨Ø´§‹Ò æ ä´Œ¡ç¤§µŒÍ§à¢ŒÒÍÙ‹à¾×è͵ÃǨÊͺáç´Ñ¹¢Í§»˜ÁËÑÇ©Õ´´ŒÇÂà¤Ã×èͧÁ×Í·´Êͺ áç´Ñ¹»˜Á¡Ñ¹µ‹Íä» »˜- ËÒà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¢Í§Ãкº ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§à¤Ã×èͧ¹µ´Õà«ÅÂѧ äÁ‹ËÁ´à·‹Ò¹Õé¤ÃѺ Âѧ¤§ÁÕ»Þ ˜ ËÒÍÕ¡ËÅÒ¡ËÅÒ àÃ×èͧ·ÕèµÍŒ §µÃǨÊͺà¾×èÍãËŒ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ËÃ×Í¡Òà 㪌ö¹µã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§àÃÒ໚¹ä»Í‹ҧäÃŒ ¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ ÊÁÒ¸Ô¨Ðä´ŒÁ‹§Ø ÁÑ蹡Ѻ¡ÒâѺö º¹·ŒÍ§¶¹¹à·‹Ò¹Ñé¹ »˜ÞËÒàÃ×èͧÍغµÑ àÔ ËµØ ¡ç¨Ð¹ŒÍÂŧ仴ŒÇ àÍÒäÇŒÍҷԵ˹ŒÒ µÔ´µÒÁ¡Ñ¹µ‹Í¤ÃѺ

µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí ÅáÅТ‹äÁ‹ÒÇÊÒà ÕÊ‹Ç͹à¡Õ ͧ¡Ñéͺ¢ÒÂö¹µ ¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí Òàʹ͢ŒÍÒàʹ͢Œ ÁÙÅáÅТ‹ÍÒÁÙÇÊÒà ÁÕʋǹà¡ÕäÁ‹èÂÁÇ¢Œ §¡ÑèºǢŒ ¡Òë×

µÅҴö 81 5/15/14 2:02 PM


à¡çºµ¡¢ŒÒ§àµÕ§

Sex

+ àÃ×èͧ áÁ硹ÑèÁ Maxnum_keptok@hotmail.com

ตกขาวมีกลิ่นเหม็น ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð´Ô©Ñ¹ä´Œ E-mail ÁÒ¨Ò¡¹ÔµÂÊÒõÅҴö ÁÕàÃ×èͧÍÂÒ¡¨Ð¢Í¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ¤‹Ð ´Ô©¹Ñ ÍÒÂØ 27 »‚ ÁÕºµØ à 1 ¤¹ ¤ÅÍ´ºØµÃÁÒä´Œ»ÃÐÁÒ³ 7 à´×͹ ¤‹Ð »ÃÐÁÒ³ 2 ÊÑ»´Òˏ·Õ輋ҹÁÒ ´Ô©Ñ¹ä´ŒÁÕÍÒ¡Òõ¡¢ÒǼԴ»Ã¡µÔÍ‹ҧ·Õè äÁ‹à¤Â໚¹ÁÒ¡‹Í¹ ¤×Í ÁÕÍÒ¡ÒÃÃФÒÂà¤×ͧ·ÕèºÃÔàdzÍÇÑÂÇÐà¾È áŌǡçÁÕ µ¡¢ÒÇ·ÕèÁÕÅѡɳÐÊÕàËÅ×ͧ¢Ø‹¹ ¢Œ¹ ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÕ¡ÅÔè¹ áÅШÐÍÍ¡ÁÒÍÂÙ‹µÅÍ´ àÇÅÒ à¢ŒÒˌͧ¹éíÒº‹ÍÂÁÒ¡ à¾ÃÒÐÃÙŒÊ¡Ö à»‚Â¡ª×é¹ ¡‹Í¹¨Ð໚¹¡çä´Œ¹Í¹¡Ñºá¿¹ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ 2 Çѹ ¡çÁÕÍÒ¡Òôѧ¡Å‹ÒÇ ä»ËÒËÁÍ ¤Ø³ËÁÍãËŒÂÒÁÒàË¹çº áµ‹äÁ‹ä´ŒµÃǨÀÒÂ㹹ФР¡ç´¢Õ é¹Ö ᵋÍÂÒ¡¨Ð·ÃҺNjÒÍÒ¡Òôѧ¡Å‹ÒÇ à¡Ô´ ¢Ö鹨ҡÍÐäúŒÒ§¤Ð ÇÔ¸Õá¡Œä¢ËÃ×Í»‡Í§¡Ñ¹¤Ç÷íÒÍ‹ҧäúŒÒ§¤Ð ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð·ÕèãËŒ¤íÒ»ÃÖ¡ÉÒ ¹ÔùÒÁ

¡

à¡çºµ

·ÑèÇâÅ¡

à·¤ÍÔ¹àÍàªÕ àÇçºä«µ´ÒŒ ¹à·¤â¹âÅÂÕ à¼ÂÃÒ§ҹÊíÒÃǨ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ Enfodesk and Eguan ¾º¤¹¨Õ¹ÃÒÇ 100 Ōҹ¤¹ ¡íÒÅѧÁÕÍÒ¡Òà »†ÇÂâäµÔ´à¡Á «Ö觺ҧ¡Ã³ÕÍÒ¨Ãعáç¶Ö§¢Ñé¹ÀÒÇÐÊÁͧàÊ×èÍÁ-µÒ ÃÒÂ§Ò¹Ï ÃкØÇ‹Ò ¼ÙŒµÔ´à¡Á§ÍÁá§ÁàËÅ‹Ò¹Õé ÁվĵԡÃÃÁ ¤ÅŒÒ¡Ѻ¼ÙŒ»†ÇµԴÊÒÃàʾµÔ´ áÅмٌ»†ÇµԴ¡Òþ¹Ñ¹ «Ö觨ÐÁÕ¤ÇÒÁ ÊØ¢à¤ÅÔºà¤ÅÔéÁã¹àÇÅÒ·Õèä´ŒàÅ‹¹à¡Á «Ö觹ҹÇѹºÒ§¤¹µŒÍ§à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ ¾ÂÒÂÒÁáÅСÒÃËÁ¡ÁØ‹¹ à¾×èÍ·Õè¨Ð¼‹Ò¹´‹Ò¹µ‹Ò§ æ ËÃ×Íä´ŒªÑª¹Ð ¨Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊآ෋Òà´ÔÁ·Õèà¤ÂÁÕ ¤¹¨íҹǹÁÒ¡¹Ñè§Ë¹ŒÒ¤ÍÁ¾àÅ‹¹à¡Á äÁ‹ËÅѺäÁ‹¹Í¹ ¨¹¡Ç‹Ò¨ÐºÃÃÅØ໇ÒËÁÒ·Õ赌ͧ¡Òà «Ö觡ç¨Ð¶Ù¡¨Ù§ã¨ ãËŒÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃàÅ‹¹ã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ä»ÍÕ¡äÁ‹ÁÕ·ÕèÊÔé¹ÊØ´ ÍÒ¡Òû† Ç Â·Õ è¼Ù Œà Å‹ ¹ äÁ‹ ÃÙ ŒµÑ Ç ¤× Í ¤ÇÒÁÃÙ ŒÊÖ ¡ 褯 ´ Ë§Ô ´ ¡ÃÐǹ¡ÃÐÇÒ ËÃ×Í¡ÃзÑ觤ÇÒÁà¤ÃÕ´àÁ×èͶ١¢Ñ´¢ÇÒ§¡ÒÃàÅ‹¹à¡Á áÅÐ͌ҧNjÒàÅ‹¹à¾ÃÒФÅÒÂà¤ÃÕ´ ·Ñ駷Õè¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¤×Í໚¹à¾Õ§ǧ¨Ã ¤ÇÒÁà¤ÃÕ´ à¾ÃÒÐäÁ‹ä´ŒàÅ‹¹à¡ÁÁÒ¡¡Ç‹Ò ¼ÙŒ»Ç† ÂâäµÔ´à¡Á ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐËÒ ÍÂÒ¡àÅ‹¹à¡ÁµÅÍ´ àÇÅÒ ¨¹¡Ãзºµ‹ÍÁÔµÔÍ×è¹ æ ¢Í§¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§¢Í§ µ¹àͧ ÍÒ·Ô ¡ÒÃàÃÕ¹ ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ÊØ¢ÀÒ¾ »¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¤¹áÅÐ Êѧ¤Á ·ÕèÊØ´¡ç໚¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡Ò÷ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁä´Œ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ »˜ÞËÒ·Ò§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ Enfodesk and Eguan ä´ŒÃǺÃÇÁẺÊíÒÃǨ¹Õé ´ŒÇÂÇÔ¸Õ ÊÑÁÀÒɳâ´ÂµÃ§ ŧ¾×é¹·ÕèÊØ‹Á·´Êͺ ã¹¾×é¹·ÕèµÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í ¢Í§¨Õ¹ «Öè§ÁÕ»ÃЪҡõԴà¡Á¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 29.7 ¨Ò¡¨íҹǹ¤¹»†Ç ·Ñé§ËÁ´ã¹¨Õ¹ ẋ§à»š¹Á³±ÅàËÍ˹ѹÌÍÂÅÐ 17.2 áÅнÙà¨Õé¹ ÃŒÍÂÅÐ 12.9 â´Â㹨íҹǹ¹Ñé¹ ÁÕÃŒÍÂÅÐ 67.5 ·ÕèºÍ¡Ç‹Ò¾Ç¡à¢Ò ÃÙŒ¨Ñ¡à¾×è͹·ÕèÁվĵԡÃÃÁâäµÔ´à¡Á´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¢³Ð·ÕèÁÕà¾Õ§ÌÍÂÅÐ 2 ·Õè¨ÐÂÍÁÃѺNjҵÑÇàͧµÔ´à¡Á¨¹¤Çº¤ØÁµ¹àͧäÁ‹ä´Œ ÃÒ§ҹÂѧÃÐºØ Ç‹Ò ÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂâäµÔ´à¡Áà¾ÈªÒÂÊÙ§¡Ç‹Òà¾ÈËÞÔ§¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 30 ·Ñ駹Õé ¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ´ŒÒ¹¨ÔµÇÔ·ÂÒ㹡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¨Õ¹ ä´ŒÍÍ¡¤Ù‹Á×ÍÃкØÍÒ¡ÒõԴà¡Á µÔ´ÍÔ¹àµÍÏà¹çµÇ‹Ò ໚¹ÍÒ¡Òà ·Ò§¨Ôµàª‹¹à´ÕÂǡѹ¡Ñº¡ÒõԴÊÒÃàʾµÔ´Í×è¹ æ áÅзҧ¡Òèչ䴌 ¾ÂÒÂÒÁ㪌ÁҵáÒÃÍ‹ҧËÅÒ¡ËÅÒ ÍÒ·Ô ¤ØÁࢌÁ¼ÙŒ¾Ñ²¹Òà¡ÁãËŒ µÔ´µÑé§ÃкºµŒÒ¹âäµÔ´à¡ÁäÇŒ´ÇŒ  à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¼ÙŒàÅ‹¹äÁ‹ãËŒµ¡à»š¹·ÒÊ à¡ÁÍ͹䬏â´ÂäÁ‹ÃŒµÙ ÇÑ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹´ŒÇª×èͨÃÔ§ µÅÍ´¨¹ ແ´ ‘ÈٹºíҺѴ¼ÙŒµÔ´à¡ÁÍ͹䬏áÅÐÍÔ¹àµÍÏà¹çµ’ ໚¹ÀÑÂÌҷÕè¤¡Ø ¤ÒÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇµÔ áººà§Õº æ ᵋà©Õº ¢Ò´

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166

82 µÅҴö 82-83 SEX 2.indd 82

ตกขาวทุกวัน ÊÇÑÊ´Õ¤‹ÐÍÒáÁ礹ÑèÁ ¡ØŒ§ÁÕ»˜ÞËÒÍÂÒ¡¶ÒÁ ໚¹»˜ÞËÒʋǹµÑÇ·ÕèäÁ‹ à¡ÕèÂǡѺ¢ŒÒ§àµÕ§ËÃÍ¡¤‹Ð ᵋ໚¹àÃ×èͧµÃ§¹Ñé¹àËÁ×͹¡Ñ¹ ¤×ÍÇ‹Ò¡ØŒ§ÍÒÂØ 20 »‚ ໚¹»ÃШíÒà´×͹µÑé§áµ‹ÍÒÂØ 15 »‚ »˜ÞËÒ ¢Í§¡ØŒ§¡ç¤Í× ¡ØŒ§ÁÕµ¡¢ÒÇ·Ø¡ÇѹàŤ‹Ð ºÒ§Çѹ¡ç໚¹ÊÕ¢ÒǢ؋¹ ºÒ§Çѹ¡ç໚¹àÁ×Í¡ãÊ æ ¡ØŒ§ÍÂÒ¡·ÃÒºÇ‹Ò à»š¹ÍѹµÃÒ ÍÐäÃËÃ×Íà»Å‹Ò¤Ð à¾ÃÒÐÇ‹Ò¡ØŒ§à»š¹ÁÒËÅÒ»‚áŌǤ‹Ð ᵋÁÒÃÐÂÐËÅѧ໚¹ÁÒ¡¢Öé¹ ¤×ÍÁÕµ¡¢ÒÇäËÅÍÍ¡ÁÒàÂÍФ‹Ð ¡ØŒ§ä´ŒãªŒá¼‹¹Ãͧ͹ÒÁÑ »ÃÒ¡¯Ç‹Ò¡ØŒ§µŒÍ§à»ÅÕè¹Ἃ¹Ãͧ͹ÒÁÑÂÇѹ˹Öè§ËÅÒÂἋ¹àÅ·Õà´ÕÂÇ à¾ÃÒÐÇ‹ÒÁѹá©Ð ÁÒ¡¤‹Ð ᵋNjҡ،§äÁ‹ä´Œä»ËÒËÁÍ à¾ÃÒÐÇ‹ÒÍÒÂËÁÍÁÒ¡ áÅСçäÁ‹ä´Œ¤Ñ¹ÍÐäôŒÇ ¡ØŒ§äÁ‹à¤ÂÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñºã¤Ã ÁÕΌẺ໚¹à¾×è͹¡Ñ¹à·‹Ò¹Ñé¹ ÍÒ¡Ò÷Õè¡ØŒ§àÅ‹ÒÁÒ¹‹Ò¨Ð໚¹ÍÐäÃä´ŒºŒÒ§¤Ð ª‹Çµͺ´ŒÇ¤‹Ð ¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¤‹Ð ËÁÒÂà赯 ª‹Çº͡ÍÒ¡Òâͧµ¡¢ÒÇ·Õè»Ã¡µÔáÅÐäÁ‹»Ã¡µÔ´ŒÇ¹ФРáÅŒÇÍÒ¡ÒÃÍ‹ҧ¡ØŒ§·ÕèÁÕµ¡¢ÒÇ ·Ø¡Çѹ µŒÍ§ä»¾ºá¾·ÂËÃ×Íà»Å‹Ò ÊØ´·ŒÒ¹Õé¢ÍãËŒÍÒáÁ礹ÑèÁ⪤´ÕÁÕÊØ¢¹Ð¤Ð ¡ØŒ§

รวมรัก

ตอนตกขาว ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ¾ÕèáÁ礹ÑèÁ ÍÂÒ¡·ÃÒº¤ÃÑºÇ‹Ò àÇÅÒ·Õè¼ÙŒËÞÔ§ÁÕµ¡¢ÒÇ àÃÒ¨ÐÊÒÁÒöËÇÁÃÑ¡¡Ñºà¸Íä´ŒËÃ×Íà»Å‹Ò¤ÃѺ à¾ÃÒÐÇ‹Ò àÇÅÒ·Õè໚¹»ÃШíÒà´×͹¡çࢌÒ㨤ÃѺNjÒËÇÁÃÑ¡äÁ‹ä´Œ ᵋàÇÅÒ·Õèà¸Í໚¹µ¡¢ÒÇ (໚¹ÁÒ¡) àÃÒ¨ÐËÇÁÃÑ¡¡Ñºà¸Íä´Œ ËÃ×Íà»Å‹Ò ÍÒ¡Òõ¡¢ÒÇáÊ´§Ç‹Òà¸Í໚¹âä㪋ËÃ×ÍäÁ‹ ¶ŒÒàÃÒäÁ‹ä´ŒÊÇÁ¶Ø§Âҧ͹ÒÁѨеԴµ‹Íä´ŒËÃ×Íà»Å‹Ò áÅÐ ÍÒ¡Òõ¡¢ÒǨзíÒãˌ໚¹âäµÔ´µ‹ÍÍÐäÃä´ŒºŒÒ§¶ŒÒàÃÒËÇÁÃÑ¡¡Ñºà¸Í ¤×ͼÁä´ŒÃÇ‹ ÁÃÑ¡¡Ñº¼ÙŒËÞÔ§¤¹Ë¹Öè§ «Ö§è ·íÒ§Ò¹ÍÂÙ·‹ èàÕ ´ÕÂǡѹ (äÁ‹ãª‹á¿¹»ÃШíÒ) áÅзíÒÍÍÃÑÅà«ç¡ÊãËŒà¸Í ´ŒÇ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹·ÃҺNjÒà¸Í໚¹µ¡¢ÒÇÁÒ¡ æ ¼Á¡çàÅÂÍÂÒ¡·ÃҺNjҨÐ໚¹ÍѹµÃÒÂÍÐäÃËÃ×Íà»Å‹Ò (à¸Í໚¹ ¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕÍÐäáѺ¼Á) à¸Í¤ØÁ¡íÒà¹Ô´â´Â¡ÒáԹÂÒàÁç´ËÅѧËÇÁ¤ÃѺ (ÂÒ©Ø¡à©Ô¹) ÊÁªÒÂ

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 4:57 PM


µÍº ¤Ø³¹ÔùÒÁ ¤Ø³¡ØŒ§ áÅФسÊÁªÒ ÏÅÏ µÅÍ´¨¹äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹àËÁç¹ áÅÐäÁ‹ÁÕÍÒ¡ÒäѹËÃ×ÍÃФÒÂà¤×ͧ ¶×ÍÇ‹Ò㪌䴌áÅŒÇÅФÃѺ ¨ÐÁÕÁÒ¡ºŒÒ§¹ŒÍºŒÒ§¡ç ¢Í͹ØÞÒµÃǺÂÍ´àŹФÃѺ ¡ÑºàÃ×èͧµ¡¢ÒÇ «Öè§á¡໚¹ äÁ‹à»š¹äà àÃÒÂÖ´àÍÒÊÕáÅСÅÔè¹à»š¹ËÅÑ¡ »ÃÐà´ç¹ä´Œ´Ñ§¹Õé ¶ŒÒ¹Í¡à˹×ͨҡ¹Õé ¡çãËŒÊѹ¹ÔÉ°Ò¹¡‹Í¹ÅФÃÑºÇ‹Ò ¹‹Ò¨Ð¼Ô´»Ã¡µÔáŌǹÐâÂÁ 1. µ¡¢ÒÇ·Ø¡Çѹ áŌǷíÒäÁ¶Ö§¼Ô´»Ã¡µÔ ÍÂÒ¡·ÃҺ㪋äËÁ¤ÃѺ 2. µ¡¢ÒÇÁÕÊÕàËÅ×ͧ¢Ø‹¹ á¶Á¡ÅÔè¹àËÁç¹ ¤íҵͺ¡ç¤×Í áÍ‹¹......áÍŒ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ 3. ÁÕµ¡¢ÒÇÁÒ¡¼Ô´»Ã¡µÔ àª×éÍâä¹Ñè¹àͧ «Ö§è ÁÕ·é§Ñ àª×éͧ͢µÑÇàͧ ઋ¹ àª×éÍÃÒ㹪‹Í§¤ÅÍ´ â´Âµ¡¢ÒǨÐÁÕÅ¡Ñ É³Ð¢Œ¹à»š¹ÊÕàËÅ×ͧ 4. âä¨Ò¡¡ÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¤¹µ¡¢ÒǼԴ 仨¹¶Ö§à¢ÕÂÇ Ã‹ÇÁ¡ÑºÁÕÍÒ¡Òäѹ·Õè»Ò¡Á´ÅÙ¡ ËÃ×ͺÃÔàdzª‹Í§¤ÅÍ´ à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÍѺª×é¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ »Ã¡µÔ ËÃ×ͺҧ¤¹ÃѺ»ÃзҹÂÒÃÑ¡ÉÒÊÔÇàÂÍÐä»Ë¹‹Í ¡çÍÒ¨¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´Œàª‹¹¡Ñ¹ “..... àÁ×èÍä´Œ»ÃÐà´ç¹áÅŒÇ ¡‹Í¹·ÕèàÃÒ¨Ð令Ø ¹Í¡¨Ò¡àª×éÍÃÒ¨Ò¡µÑÇàͧáÅŒÇ ÂѧÁÕàª×Íé ·Õèä´ŒÁÒ໚¹¢Í§á¶Á¨Ò¡¡ÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ ¤×Íä´ŒÃºÑ »ÃÐà´ç¹µ‹Ò§ æ àËÅ‹Ò¹Õé ¼ÁÍÂÒ¡¨ÐàÅ‹Ò¶Ö§àÃ×èͧ ÁÒ¨Ò¡¤¹Í×è¹¹Ñè¹àͧ ·Ñé§àª×éÍÃÒ (àª×éÍÃÒ¹Õéà¡Ô´ä´Œ·Ñ駡Ѻ¼ÙŒËÞÔ§áÅмٌªÒ¤ÃѺ ¶ŒÒËÇÁÃÑ¡¡Ñº µ¡¢ÒÇäÁ‹ä´ŒÁÕäÇŒãËŒàÅÍÐ µ¡¢ÒÇ·Õè¤Ø³¼ÙŒËÞԧ໚¹â´Â·ÑèÇ仡‹Í¹¤ÃѺ Ç‹Ò ¼ÙŒªÒ·Õè໚¹àª×éÍÃÒ â´ÂäÁ‹ÊÇÁ¶Ø§Âҧ͹ÒÁÑÂáŌǡçÊÒÁÒöµÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ¨¹à»š¹ÊÒà˵آͧ ¡Ò§à¡§ã¹àÅ‹¹ æ ṋ æ µ¡¢ÒÇ·Õè»Ã¡µÔáÅÐäÁ‹»Ã¡µÔ໚¹Í‹ҧäà µ¡¢ÒǨҡàª×éÍÃÒ䴌ઋ¹à´ÕÂǡѹ) áÅÐàª×éÍâäÍ×è¹ æ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹Ë¹Í§ã¹à·ÕÂÁ âä ª‹Í§¤ÅÍ´ÍÑ¡àʺ ÏÅÏ Åѡɳе¡¢ÒǨҡ˹ͧ㹠¡ç¤Í× µ¡¢ÒÇÁÕÊ¤Õ ÅŒÒÂ˹ͧ áÅÐÁÕ áµ‹ÁѹÁÕ˹ŒÒ·Õè໚¹µÑÇËÅ‹ÍÅ×è¹ ¡ÅÔè¹àËÁç¹¼Ô´»Ã¡µÔ ËÇÁ¡ÑºÍÒ¡Òäѹª‹Í§¤ÅÍ´ áÅÐà¨çº¢³ÐÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ »˜ÊÊÒÇÐ ÀÒÂ㹪‹Í§¤ÅÍ´ ¾Ù´§‹ÒÂ æ ¢Ñ´áÅÐáʺ ¡ç¤×ͪ‹Ç·íÒãËŒª‹Í§¤ÅÍ´ªØ‹Áª×é¹ ÊíÒËÃѺÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ ¡ç¤×͵ŒÍ§ä»¾ºá¾·ÂÍ‹ҧà´ÕÂǤÃѺ à¾×èÍ¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂâä·Õè¶Ù¡ µŒ Í § áÅÐÃÑ ¡ÉÒä´Œ¶Ù¡ÇÔ¸Õ äÁ‹áËŒ§¼Ò¡¹Ñè¹àͧ ʋǹ¡ÒôÙáŵÑÇàͧ ¡çÍ‹ҧ·ÕèàÃÕ¹änj㹢ŒÒ§µŒ¹ ¤×͵ŒÍ§ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ áÅÐÊآ͹ÒÁÑ ......” ¢Í§ª‹Í§¤ÅÍ´ãËŒ´Õ ¤×ÍãËŒÊÐÍÒ´áÅÐäÁ‹ÍѺª×é¹ äÁ‹¤ÇÃÊÇÁªØ´ªÑé¹ã¹·ÕèÃѴṋ¹ ËÃ×Í·íÒ´ŒÇ ¼ŒÒ·ÕèäÁ‹ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ «Ñ¡áÅеҡ¡Ò§à¡§ªÑé¹ã¹ãËŒÊÐÍÒ´ áÅж١áʧᴴ໚¹»ÃШíÒ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´µÃ§¨Ø´«‹Í¹àÃŒ¹ ์¹¡ÒôÙáŵÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ¤×Í´ÙáÅẺ·ÕèªÒǺŒÒ¹ ·ÑèÇä»à¢Ò·íҡѹ äÁ‹¨íÒ໚¹µŒÍ§ÅŒÒ§Êǹª‹Í§¤ÅÍ´ ¨¹àÍÔ¡à¡ÃÔ¡ ÇØ‹¹ÇÒÂä»à»Å‹Ò æ àÁ×èÍ·ÃÒºÅѡɳТͧµ¡¢ÒÇ ·Ñ駻áµÔáÅÐäÁ‹»Ã¡µÔáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáÅŒÇ ¤§¾Í¨Ð·ÃÒº¤íҵͺáÅŒÇ ¹Ð¤ÃѺ «Ö觼Á¢ÍÊÃØ»Â‹Í æ µÒÁ»ÃÐà´ç¹´Ñ§¹Õé 1. ¤Ø³¡ØŒ§µ¡¢ÒÇ·Ø¡Çѹ ᵋÅѡɳТͧµ¡¢ÒÇ໚¹»Ã¡µÔ¡ç¶×ÍÇ‹Ò¹‹Ò¨Ð»Ã¡µÔ¤ÃѺ 2. ¤Ø³¹ÔùÒÁÁÕµ¡¢ÒÇÊÕàËÅ×ͧ¢Ø‹¹á¶ÁÁÕ¡ÅÔè¹àËÁç¹ «Öè§à¡Ô´¢Öé¹ËÅѧ¨Ò¡¡ÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ ÊÒÁÕ «Ö觤س ¡‹Í¹Í×è¹àÃÒÁÒÃÙŒ¨¡Ñ ¡Ñº¤íÒÇ‹Ò ‘µ¡¢ÒÇ’ ¡Ñ¹¡‹Í¹´Õ¡Ç‹Ò µ¡¢ÒÇ¡ç¤Í× ä´Œ ä »¾ºá¾·Â áÅŒÇ áµ‹ÍÂÒ¡·ÃҺNjÒà¡Ô´¢Öé¹ä´ŒÍ‹ҧäà áÅШÐá¡Œä¢áÅл‡Í§¡Ñ¹Í‹ҧäà ¤íҵͺ¡ç¤×Í à¡Ô´¢Öé¹ä´Œ ¢Í§àËÅÇÍÕ¡ª¹Ô´Ë¹Öè§ (¹Í¡à˹×ͨҡàÅ×Í´»ÃШíÒà´×͹áÅйéíÒ»˜ÊÊÒÇÐ) Í‹ҧäà ¹‹Ò¨Ð¾ÍÊѹ¹Ôɰҹ䴌 ʋǹ¡ÒÃá¡Œä¢áÅл‡Í§¡Ñ¹¡ç¤×Í ¤Çç´¡ÒÃÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÑ¡ÃÐÂÐ ¶ŒÒ¨íÒ໚¹¤Çà ·ÕèËÅÑè§ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡ª‹Í§¤ÅÍ´ â´ÂʋǹãËÞ‹¨ÐàÃÔèÁ»ÃÒ¡¯ã¹ËÞÔ§·ÕèàÃÔèÁ໚¹ ÊÇÁ¶Ø§Âҧ͹ÒÁÑÂ໚¹»ÃШíÒ «Öè§á¾·Â·ÕèÃÑ¡ÉҤس¤§ãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒáÅŒÇ µÍ¹¹Õé¡çµŒÍ§µÔ´µÒÁ¼Å áÅÐÃÍ´ÙÍÒ¡Òà ÇÑÂÃØ‹¹ à¾ÃÒЩйÑé¹µ¡¢ÒǹÕé¨Ö§à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔÍÕ¡Í‹ҧ˹Ö觢ͧ¼ÙŒËÞÔ§ÇÑ µ‹Íä» áŌǡ経ͧãËŒÊÒÁÕ仵ÃǨ´ŒÇ¹ФÃѺ à¨ÃÔ޾ѹ¸Ø¹Ñè¹àͧ¤ÃѺ 3. ÁÕµ¡¢ÒÇÁÒ¡¼Ô´»Ã¡µÔ¡Ç‹Ò·Õèà¤Â ¶ŒÒäÁ‹ÁÕÊÕËÃ×Í¡ÅÔè¹·Õè¼Ô´»Ã¡µÔ¡ç¹‹Ò¨Ð»Ã¡µÔ¹Ð¤ÃѺ ÅͧËÂش㪌Ἃ¹ ໚¹¸ÃÃÁ´Ò¢Í§ÊÃþÊÔè§ã¹âÅ¡·Õ赌ͧÁÕ·ÕèÁÒ·Õèä» µ¡¢ÒÇàͧ¡ç Ãͧ͹ÒÁÑ â´ÂËѹÁÒŌҧáÅЫѺµÃ§¹Ñé¹ãËŒáËŒ§à»š¹»ÃШíÒ´Ù¹‹Ò¨Ðª‹ÇÂä´Œ àËÁ×͹¡Ñ¹ ËÅÒ·‹Ò¹ÍÒ¨¨ÐʧÊÑÂÇ‹Ò ¼ÙŒËÞÔ§ÁÕµ¡¢ÒÇ·íÒäÁ 㪋äËÁ¤ÃѺ 4. ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ ¤¹µ¡¢ÒÇ àÅ¡ѧÇÅNjҨеԴâäÍÐäÃä´ŒºÒŒ § ¡çµÍŒ §´ÙÅФÃÑºÇ‹Ò ÅѡɳТͧµ¡¢ÒÇ ¤íҵͺ¡ç¤×Í µ¡¢ÒÇäÁ‹ä´ŒÁÕäÇŒãËŒàÅÍСҧࡧã¹àÅ‹¹ æ ṋ æ ໚¹Í‹ҧäà ¶ŒÒ»Ã¡µÔ¡çäÁ‹¹‹Ò¨ÐÁÕ»˜ÞËÒÍÐäà ᵋ¶ŒÒ໚¹µ¡¢ÒÇ·Õè¼Ô´»Ã¡µÔ¤ÇÃ仾ºá¾·Â »‡Í§¡Ñ¹äÇŒ¡‹Í¹ ᵋÁѹÁÕ˹ŒÒ·Õè໚¹µÑÇËÅ‹ÍÅ×è¹ÀÒÂ㹪‹Í§¤ÅÍ´ ¾Ù´§‹ÒÂ æ ¡ç¤×ͪ‹Ç·íÒãËŒª‹Í§ à¾×èͤÇÒÁäÁ‹»ÃÐÁÒ· Í‹ÒÅ×ÁÂ×´Í¡¾¡¶Ø§¡Ñ¹´ŒÇ¹ФÃѺ ¢ÍãËŒ·Ø¡·‹Ò¹âª¤´Õ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾à«ç¡Ê·ÕèÊÁºÙó ¤ÅÍ´ªØ‹Áª×é¹ äÁ‹áËŒ§¼Ò¡¹Ñè¹àͧ ¾ÍÁѹªØ‹Áª×é¹ Áѹ¡ç¨ÐÅ´¡ÒÃàÊÕ´ÊÕ ·íÒãËŒà¡Ô´ ¡Ñ¹¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ¤ÃѺ¼Á ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹ÀÒÂ㹪‹Í§¤ÅÍ´ä´Œ´Õ¢Öé¹ «Ö觵¡¢ÒǹÕé¨ÐÁÕÁÒ¡¢³Ð·ÕèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÁ礹ÑèÁ ·Ò§à¾È ËÃ×Íà¡Ô´ÍÒÃÁ³·Ò§à¾È «Öè§ÊÒà˵طÕèÁÕÁÒ¡¡çµŒÍ§â¹ãˌ໚¹àÃ×èͧ ¡Å䡸ÃÃÁªÒµÔÍÕ¡¹Ñè¹áËÅФÃѺ ·ÕèàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊíÒËÃѺ¡Òû¯ÔºÑµÔ¡Òà ¤×ÍÁÕ áºº¿ÍÏÁ»ÃÖ¡ÉÒ¿ÃÕ “à¡çºµ¡¢ŒÒ§àµÕ§” ÍÒÃÁ³»Øˆº µ¡¢ÒÇäËÅ»˜º àÇÅÒ·Õ轆ÒªÒÂÊÍ´ãʋ਌Ò˹Ùŧä»Áѹ¡ç¨ÐäÁ‹à¨çº ºÒ§¤¹àÃÕ¡¹éíÒËÅ‹ÍÅ×è¹ à¾ÃÒÐäËÅàÂÍÐàËÁ×͹¹éíÒ áÅÐÁÕäÇŒà¾×èÍ¡ÒÃËÅ‹ÍÅ×è¹ ª×èÍ........................................................................................................ÍÒÂØ............................... à¾È O ªÒ O ËÞÔ§ ÁÒ´Ùµ¡¢ÒÇ·Õè໚¹»Ã¡µÔºŒÒ§Ç‹Ò໚¹Í‹ҧäà â´Â»Ã¡µÔµ¡¢ÒÇ ÃÒÂÅÐàÍÕ´..................................................................................................................................................................................... ¨ÐÁÕÅѡɳÐ໚¹ÁÙ¡ Å×è¹ ÊÕ¢ÒǢ؋¹àÅ硹ŒÍ ¹Í¡¨Ò¡¨ÐËÅÑè§ÍÍ¡ÁÒÁÒ¡ ............................................................................................................................................................................................................ ã¹àÇÅÒËÇÁà¾È ËÃ×ÍàÇÅÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃµ×¹è µÑÇ·Ò§à¾ÈáÅŒÇ ÍÒ¨ËÅÑè§ÍÍ¡ÁÒ ¤íÒ¶ÒÁ ñ).......................................................................................................................................................................................... ÁÒ¡ã¹ÀÒÇзÕèÃдѺÎÍÏâÁ¹ã¹Ã‹Ò§¡ÒÂÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µÒÁÃͺà´×͹ ò)......................................................................................................................................................................................................... ÀÒÇ¡ÒóµÑ駤ÃÃÀ ¡ÒÃ㪌ÂÒ ËÃ×Íãʋˋǧ¤ØÁ¡íÒà¹Ô´ áÅСÒÃÃѺ»Ãзҹ ó)........................................................................................................................................................................................................... ÍÒËÒÃËÃ×ÍÂÒºÒ§ª¹Ô´ «Öè§ËÒ¡à¡Ô´¨Ò¡ÊÒà˵شѧ¡Å‹ÒÇ ¶Ö§áÁŒ¨ÐËÅÑè§ÍÍ¡ ô)........................................................................................................................................................................................................... ÁÒÁÒ¡ ᵋ¶ŒÒËÒ¡Ç‹ÒäÁ‹ÁÕÊÕáÅСÅÔè¹·Õè¼Ô´»Ã¡µÔ ¡çäÁ‹¶×ÍÇ‹Ò໚¹µ¡¢ÒÇ·Õè¼Ô´ õ).......................................................................................................................................................................................................... »Ã¡µÔ Í‹ҧäáç´Õ ¤ÇèÐËÁÑè¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍҴ㹺ÃÔàdz¨Ø´·Õ請͹àÃŒ¹ Ê‹§¤íÒ¶ÒÁÁÒ·Õè ‘ËÁÍáÁ礹ÑèÁ’ ¹ÔµÂÊÒõÅҴö º.ÊÃþÊÒà ¨¡. ÷ñ/ñ÷ ¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ ¹Ñé¹ÍÂً໚¹»ÃШíÒ áÅÐäÁ‹»Å‹ÍÂãËŒà¡Ô´¡ÒÃÍѺª×é¹ á¢Ç§ÍÃسÍÁÃÔ¹·Ã ºÒ§¡Í¡¹ŒÍ ¡ÃØ§à·¾Ï ñð÷ðð ËÃ×Íá¿¡« ð-òøøô-ùöõð ÊÃØ»µ¡¢ÒÇ·Õè»Ã¡µÔ¡ç¤×Í µ¡¢ÒÇ·ÕèÁÕÊÕ¢ÒÇ ÍÒ¨¨Ð¢Ø‹¹àÅ硹ŒÍ E-mail: Maxnum_keptok@hotmail.com ËÃ×Í໚¹ÁÙ¡ãÊ¡çä´Œ áÅÐäÁ‹ÁÕÊÕàËÅ×ͧËÃ×Íà¢ÕÂÇ ËÃ×Íá´§ªéíÒàÅ×Í´ªéíÒ˹ͧ

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

82-83 SEX 2.indd 83

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ

µÅҴö 83 5/15/14 4:58 PM


ซาร่าพาลุย + เรื่อง/ภาพ สราวุธ คำาศรี

OnTour

ห่วงสุขภาพ ฟิตร่างกายที่ สวนสมเด็จย่า นนทบุรี ช่วงนี้ยงั ไม่มโี อกาสได้เดินทางไกล เพราะความจำาเป็นหลายประการ แต่ก็ต้องเสาะหาสถานที่ หรือว่า “แหล่ง” ที่น่าสนใจ พาไปลุยไป เล่นกันในรูปแบบที่ไม่มีรูปแบบของเรา ซึ่งก็คงหมายถึงความหลาก หลายในเรื่องของการท่องเที่ยว และสถานที่ที่หรูบ้าง ลุยบ้าง ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ บางครั้งอาจไกลหลายพันหลายหมืน่ กิโลเมตร แต่บางครั้งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเกิน 10 กิโลเมตร ตามแต่ บุญพาวาสนาส่งนั่นเอง ใครอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถส่งคำา แนะนำาพร้อมแพ็กเกจทัวร์มาให้ด้วย มีเวลาว่างจะไปตามคำาบอก อย่างแน่นอน ในสัปดาห์น้ขี อส่งเสริมคนรักสุขภาพกันบ้าง หลายครั้งเรา มีโอกาสนำาเสนอเรื่องราวของการวิ่ง หรือการออกกำาลังกายในสถาน ที่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไกล หรือมีงานในช่วงที่หลายคนไม่ว่าง แต่ครั้งนี้ถือเป็นสถานที่ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพใกล้บ้าน มีเวลาก็ สามารถมารับแสงแดดอ่อน ๆ หรือมาเรียกเหงื่อกันได้

อย่าหลงเชื่อใครง่าย ๆ ...ต้องตรวจสอบ สายด่วน สคบ. 1166

84 ตลาดรถ 84-85 Ontour.indd 84

สวนสมเด็ จ ย่ า หรื อ ว่ า สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เป็ น สวนสาธารณะที ่ส ร้ า งขึ ้น เพื ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในมหามงคลสมัย ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2523 โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดและภาค เอกชน จัดสร้างขึ้นในเขตการศึกษา และน้อมนำาใจชาวไทยให้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในใต้ฝ่าละออง ธุลพี ระบาท ที่ได้อทุ ศิ พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยกำาหนดการจัดสร้างสวนสาธารณะในเขต การศึกษา รวม 12 เขต เขตการศึกษาละ 1 แห่ง สำาหรับเขตการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่ได้ รับคัดเลือกให้สร้างสวนสมเด็จฯ เป็นแห่งที่ 9 ซึ่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เริ่มดำาเนินการจัด สร้างตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา แต่ก็สามารถจัดหาที่ดินสร้างได้ในปี 2528 บริเวณหนองปรือใหญ่ ตำาบล บ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่ 102 ไร่ 3 งาน 83.2 ตารางวา ในการจัดสร้างสวนสมเด็จฯ ได้ใช้เวลาในการจัดสร้างติดต่อกัน 7 ปีเศษ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนถึง ในสมัยที่ นายทวีป ทวีพาณิชย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาเห็นว่าในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 92 พรรษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2535 ประชาชน จังหวัดนนทบุรจี งึ ได้รว่ มใจกันจัดสร้างสวนสมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยผู้วา่ ราชการจังหวัดได้ทำาหนังสือกราบ บังคมทูลพระราชทานพระราชานุญาต จัดสร้างพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตลาดรถเป็ตลาดรถเป็ นสื่อกลางในการนำ าเสนอข้อมูาเสนอข้ ลและข่าอวสาร ีส่วนเกีไม่่ยมวข้ีสอ่วนเกี งกับ่ยการซื ้อขายรถยนต์ นสื่อกลางในการนำ มูลและข่ไม่ามวสาร วข้องกั บการซื้อขายรถยนต์ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 4:58 PM


เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด สร้างสมเด็จฯ รวมทั้งได้ขอความร่วมมือจากภาครัฐบาลและเอกชนในการ สร้างสวนสมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ทันตามกำาหนด และสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จ มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวนฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2536 ที่สวนสมเด็จย่า นนทบุรีนี้ เราเองมาใช้บริการค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะในระยะหลังที่เริ่มรู้สึกว่าร่างกายเริ่มขยายออกในแนวระนาบ (อ้วนขึ้น) แถมยังเหนื่อยง่าย เลยต้องมาปรับสมดุลร่างกายด้วยการออก กำาลังกายกันบ้าง ถามว่าถ้าเราวิ่งอยู่แถวหมู่บ้านหรือว่าถนนแถวบ้าน ได้หรือเปล่าก็คงได้ แต่การได้มายังสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของคนรัก สุขภาพนั้น มันเห็นภาพและบรรยากาศก็ชวนให้เราอยากขยับร่างกาย มากกว่า เรียกว่ามีแรงบันดาลใจในการออกกำาลังกายมากกว่านั่นเอง ซึ่งกิจกรรมที่นี่นอกจากการวิ่ง การขี่จักรยานซึ่งกำาลังได้รับ ความนิยมอย่างสูงแล้ว ยังมีลานแอโรบิค ซึ่งแม้จะอยู่ด้านนอกสวนฯ แต่ก็เดินออกทางด้านหลังไม่กี่ก้าว หรือใครที่ชื่นชอบกับอุปกรณ์การฝึก ร่างกายก็มีให้เลือกตามจุดที่จัดเตรียมเอาไว้เป็นอย่างดี ตอนเช้ากับอากาศที่สดใส รัศมีของแสงอาทิตย์ยามเช้ายัง ทำาให้เรารู้สึกถึงพลังที่จะขับเคลื่อนไปได้ นอกจากนี้ความร่มรื่นของมวล หมู่ต้นไม้ทั้งหลายยังเป็นตัวสร้างโอโซนให้เรารู้สึกสดชื่นอีกต่างหาก ที่นี่ จึงเป็นแหล่งรวมของคนรักสุขภาพโดยแท้จริง

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะนำาเสนอสถานที่ในเรื่องของการออกกำาลังกายที่สวนสมเด็จฯ แห่งนี้แต่ไม่ได้ มีจดุ ประสงค์หลักให้ทา่ นมาเที่ยว หรือเดินทางไกลหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อมายังสถานที่ท่เี ราแนะนำา แต่อยากจะบอกว่า ควรห่วงใยสุขภาพของตัวท่านเองให้มาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ถ้าท่านพร้อมที่จะออกกำาลัง กายได้ นั่นก็ถือว่าน่าสนใจแล้วละครับ ขอสุขภาพที่ดีจงมีอยู่กับร่างกายทุกท่าน

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการ ปรึกษา สคบ. 1166 วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

84-85 Ontour.indd 85

ตลาดรถเป็นสื่อกลางในการนำาเสนอข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์

ตลาดรถ 85 5/15/14 4:58 PM


¹ÔÈÒ¹Òö ¡‹ÍÅÒÀ¡Ô¨¡ØÅ ¡Í§à¼Âá¾Ã‹áÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

ʤº.䢢ŒÍ¢ŒÍ§ã¨ + ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

เดิน 5 นาทีรอบรถ ลดอุบัติเหตุ ¡ÒÃà´Ô ¹ ´Ù à ͺ æ öµÑ Ç àͧ¡‹ Í ¹·í Ò ¡Òà ¢Öé¹Ã¶à¾×èÍÊíÒÃǨ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡ÒÃ㪌§Ò¹ ·Ø¡ æ ¤ÃÑé§ ÍÒ¨·íÒãËŒàÃÒàË繶֧¤ÇÒÁ¼Ô´ »Ã¡µÔ¢Í§µÑÇöâ´Â·Õè¤Ø³äÁ‹¤Ò´¤Ô´¡ç໚¹ä´Œ ºÒ§·‹Ò¹ÍҨʧÊÑÂÇ‹Ò¨ÐÁÕÍÐä÷Õè¼Ô´»Ã¡µÔä´Œ ¡çã¹àÁ×èÍà¾Ô觢ѺöࢌÒÁҨʹ´ŒÇµÑÇàͧ ᵋ ã¤Ã¨ÐÃÙŒÇÒ‹ ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ·Õè·Ò‹ ¹¨Ð¢ÑºÃ¶à¢ŒÒÁҨʹ ¹Ñé¹Ã¶·‹Ò¹ä´Œä»àËÂÕºÍÐäÃÁÒºŒÒ§ ઋ¹ àÈÉ àËÅç¡áËÅÁ àÈɵл٠¡ŒÍ¹ËÔ¹ ÏÅÏ ËÃ×Í ºÒ§·‹Ò¹·Õè·íÒ§Ò¹áÅеŒÍ§ãªŒÃ¶Ã‹ÇÁ¡Ñºà¾×è͹ ËÇÁ§Ò¹ã¹¡Ã³Õ·ÕèÃѺö¡Ñ¹à»š¹¡Ð ·‹Ò¹¨Ð Áѹè ã¨ä´Œá¤‹ä˹NjÒö·ÕèÃѺµ‹Í¨Ò¡¤Ù‹¡Ð¨ÐÍÂÙ‹ã¹ ÊÀҾÌÍÂà»ÍÏà«ç¹µ àÁ×èÍÍ‹Ò¹ÁÒ¶Ö§µÃ§¹ÕéáŌǺҧ·‹Ò¹ÍÒ¨àÃÔèÁࢌÒã¨ã¹¨Ø´»ÃÐʧ¤ Ç‹Ò¡ÒÃà´Ô¹Ãͺö¡‹Í¹·íÒ¡ÒâÖé¹Ã¶·Ø¡¤ÃÑé§ÁÕ»ÃÐ⪹Í‹ҧäà µÑÇÍ‹ҧ ઋ¹ àÁ×èÍ·‹Ò¹à´Ô¹ÃͺöáÅŒÇÍ‹ҧ¹ŒÍ·‹Ò¹¡çÂѧ䴌àËç¹Ç‹Ò ÊÀÒ¾ÅÁÂÒ§ ¢Í§Ã¶·‹Ò¹·Ñé§ 4 Ō͹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁËÃ×ÍäÁ‹ ËÃ×ÍÇ‹ÒÁÕÂÒ§àÊŒ¹ã´àÊŒ¹Ë¹Öè§

à¡çºÁÒ½Ò¡ + ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ

Í‹ÒËŧàª×èÍã¤Ã§‹Ò æ ...µŒÍ§µÃǨÊͺ ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166

86_���782.indd 86

·ÕèÁÒ : http://www.safedrivereducation.com/

ขับขี่ปลอดภัยในฤดูฝน

‹ҧࢌÒÊÙ‹Ä´Ù½¹¡Ñ¹áÅŒÇ ¶Ö§áÁŒ¨ÐÂѧ໚¹áººäÁ‹àµçÁµÑÇᵋ¡çàÃÔèÁÁÕÊÒ½¹ â»Ã»ÃÒÂŧÁҴѺÌ͹㹺ҧÇѹ «Ö觡ÒâѺö·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÊÒ½¹á¹‹¹Í¹ Ç‹Ò‹ÍÁàÊÕ觵‹Í¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØÁÒ¡¡Ç‹Òã¹ÊÀÒÇлáµÔ ·Ñ駹Õé¹Í¡¨Ò¡ ·ÑȹÇÔÊÑ·Õèá‹ŧáÅŒÇ ¤ÇÒÁÅ×蹢ͧ¶¹¹ áÅÐÊÀÒ¾¢Í§¶¹¹«Öè§ÍÒ¨ÁÕ ¹éíÒ·‹ÇÁ¢Ñ§ ËÅØÁáÅк‹Í·ÕèÁͧäÁ‹àË繡çÅÇŒ ¹áÅŒÇᵋ໚¹»˜¨¨Ñ·Õè໚¹µŒ¹à赯 áË‹§¡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵Øä´Œ·Ñé§ÊÔé¹ ¹ÔµÂÊÒà ‘µÅҴö’ ©ºÑº¹Õé ¨Ö§ÃǺÃÇÁ ÇԸբѺ¢ÕèÍ‹ҧ»ÅÍ´ÀÑÂ㹪‹Ç§Ä´Ù½¹ÁÒ½Ò¡¡Ñ¹ 1. µÃǨÊͺÂҧ㺻˜´¹éíÒ½¹áÅÐËÑÇ©Õ´¹éíÒ¡ÃШ¡ ¡‹Í¹¢Ñº öÍÍ¡¨Ò¡ºŒÒ¹ã¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒ½¹ ÊÔ觷Õ赌ͧ·íÒ¤×͵ÃǨÊͺ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§ Âҧ㺻˜´¹éíÒ½¹Ç‹ÒÂѧ´ÕÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐËÒ¡Âҧ㺻˜´¹éíÒ½¹äÁ‹ÊÒÁÒö ÃÕ´¹éíÒÍÍ¡ä´ŒàµçÁ·Õè㹪‹Ç§·Õè½¹µ¡Í‹ҧÃعáç¡ç¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒ¼Œ¢Ù ºÑ ¢ÕèäÁ‹ÊÒÁÒö ÁͧÍ͡仹͡ö䴌Í‹ҧªÑ´à¨¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ¤ÇõÃǨÊͺÊÀÒ¾¢Í§ ËÑÇ©Õ´¹éíÒ¡ÃШ¡´ŒÇÂÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃÍØ´µÑ¹ËÃ×ÍäÁ‹ à¾ÃÒÐËÑÇ©Õ´¹éíÒ¡ÃШ¡·Õè´Õ¨Ð ª‹ÇªÐŌҧ¤ÃҺʡ»Ã¡µ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÒеԴÍÂÙ‹ÍÍ¡ä»ä´Œ§Ò‹ ÂáÅЪ‹ÇÂãËŒÂÒ§ 㺻˜´¹éíÒ½¹·íҧҹ䴌´ÕÂÔ觢Öé¹ 2. µÃǨÊͺÊÑÞÞҳ俵‹Ò§ æ â´Â੾ÒÐä¿Ë¹ŒÒö¹µ ä¿ µÑ´ËÁÍ¡ áÅÐä¿àÅÕéÂÇ·Õ赌ͧ㪌¤Çº¤Ù‹¡Ñºä¿©Ø¡à©Ô¹ ÊíÒËÃѺä¿Ë¹ŒÒö¹µ áÅÐ俵ѴËÁÍ¡ÊÒÁÒö·íÒ¡ÒõÃǨÊͺ´ŒÇµÑÇàͧâ´Â¡ÒÃແ´ÊÇÔµªä¿ ä»·ÕèµÒí á˹‹§ä¿µèíÒ áÅÐÍÍ¡ÁÒÊѧࡵ·ÕèºÃÔàdzâ¤Áä¿Ë¹ŒÒáÅÐ俵ѴËÁÍ¡ Ç‹ÒÁÕáʧÊÇ‹Ò§·ÕèÍÍ¡ÁÒÍÂÙ‹ã¹µíÒá˹‹§áÅÐáʧ俷ÕèÊÍ‹ §ÍÍ¡ÁÒÁÕ¡Òí Åѧà¾Õ§ ¾ÍËÃ×ÍäÁ‹ «Öè§ËÒ¡µÃǨÊͺáŌǾºÇ‹Òáʧ·ÕèÍÍ¡ÁÒäÁ‹ÁÕËÃ×Íä¿·ÕèÍÍ¡ÁÒ àËÁ×͹áʧ俷Õè¹ÍŒ ÂáÅÐÃÔºËÃÕèÁÒ¡¤ÇùíÒöࢌÒÈٹºÃÔ¡ÒÃà¾×è͵ÃǨÊͺ ÊíÒËÃѺÊÑÞÞҳ俩ءà©Ô¹ÊÒÁÒöÊѧࡵ䴌¨Ò¡¡ÒÃແ´ä¿ àÅÕéÂÇ·Ñé§Êͧ¢ŒÒ§ ËÒ¡¾ºÇ‹ÒÁըѧËÇзÕèä¿¡ÃоÃÔºàÃçÇÁÒ¡¡Ç‹Ò»Ã¡µÔ¹Ñè¹ áÊ´§Ç‹ÒËÅÍ´ä¿´ŒÒ¹ã´´ŒÒ¹Ë¹Ö觢Ҵ ¨Ò¡¹Ñé¹ãËŒ¡´ÊÇÔµªä¿©Ø¡à©Ô¹´ÙÇ‹Ò ÁÕ¡Ò÷íÒ§Ò¹»Ã¡µÔËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡ÊÇÔµªäÁ‹·íÒ§Ò¹á¹Ð¹íÒãËŒ¹íÒࢌÒä»àªç¡·Õè ÈٹºÃÔ¡Ò÷ѹ·Õ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¤×ÍàÁ×èͽ¹µ¡ËŒÒÁແ´ä¿©Ø¡à©Ô¹ã¹¢³Ð¢Ñº¢Õè ᵋãˌແ´ä¿Ë¹ŒÒËÃ×Íä¿ËÃÕèá·¹ 3. µÃǨÊͺÂҧö¹µ 㹪‹Ç§Ä´Ù½¹ ÊÔ觷Õè¤ÇÃËÁÑè¹µÃǨ Êͺ¤× Í ÅÁÂÒ§áÅÐÊÀÒ¾ÂÒ§ â´Â¤ÇÃàµÔ Á ÅÁÂÒ§ãËŒ Á Ò¡¡Ç‹ Ò »Ã¡µÔ »ÃÐÁÒ³ 2-3 »Í¹´ à¾×èÍãˌ˹ŒÒÂÒ§á¢ç§ «Ö觨Ъ‹ÇÂÃÕ´¹éíÒÍÍ¡¨Ò¡Ë¹ŒÒ ÊÑÁ¼ÑʢͧÂÒ§ áÅл‡Í§¡Ñ¹ÍÒ¡ÒÃŌͿÃÕä´Œ 㹡óմ͡ÂÒ§ÊÖ¡ËÃͤÇà à»ÅÕè¹ÂÒ§ãËÁ‹ â´ÂàÅ×Í¡ÂÒ§·ÕèÁÕ´Í¡ÂÒ§ÅÐàÍÕ´áÅÐÁÕËͧÂÒ§ÅÖ¡äÁ‹µèíÒ ¡Ç‹Ò 1.5-2 ÁÁ. à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒÃÂÖ´à¡Òж¹¹ áÅСÒÃËÂØ´

86 µÅҴö

¡íÒÅѧ¨ÐËÁ´ÅÁËÃ×Í¡íÒÅѧẹ ÊÒà˵ءçÍ‹ҧ·Õèä´Œ¡Å‹ÒÇäÇŒ¢ŒÒ§µŒ¹Ç‹Ò ¡‹Í¹·Õè·Ò‹ ¹¨Ð¢ÑºÃ¶à¢ŒÒÁҨʹ ·‹Ò¹ÍҨ䴌àËÂÕºµÐ»ÙËÃ×ÍàËÅç¡áËÅÁ ·íÒãËŒÂҧö¢Í§·‹Ò¹ÁÕÃÍÂÃÑèÇ â´Â·Õè·‹Ò¹àͧÍÒ¨äÁ‹ÃÙŒµÑÇ áŌǶŒÒ໚¹ ÃÍÂÃÑèÇÃÙàÅç¡ æ ÂÔ觷íÒãËŒ·‹Ò¹äÁ‹ÃÙŒÊÖ¡ÍÐäÃàÅ´ŒÇ«éíÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÂÒ§ ÃØ‹¹ãËÁ‹äÁ‹ÁÕÂÒ§ã¹áŌǷíÒãËŒ¡ÒÃÃÑèÇ«ÖÁ¢Í§ÅÁÂÒ§ÍÍ¡ÁÒ¹ŒÍÂÁÒ¡ ¨Ö§ ·íÒãËŒ·‹Ò¹ÊÒÁÒö¢Ñº¢Õ赋Í䴌͋ҧʺÒÂ æ ¨ÐÁÒÃÙŒ¡çµ‹ÍàÁ×èÍÂÒ§ËÁ´ ÅÁáÅŒÇ ÍÕ¡¡Ã³Õ¡ç¤×Í·‹Ò¹·Õè㪌öËÇÁ¡Ñºà¾×è͹໚¹¡Ð ¡ÒÃà´Ô¹´ÙÃͺ µÑÇö¡‹Í¹ÃѺö¹Ñé¹ÊíÒ¤ÑÞÂÔ觡çÇ‹Òä´Œ à¾ÃÒÐÇ‹Ò¡ÒÃà´Ô¹´ÙÃͺ æ ö¹Ñé¹ ¨Ð·íÒãËŒ·‹Ò¹àË繶֧ÊÔ觷Õè¼Ô´»Ã¡µÔ ઋ¹ ÃͺµÑÇöÁÕÃͶÅÍ¡ ËÃ×ÍÁÕ Ã‹Í§ÃÍ¡ÒÃà©ÕèÂǪ¹ËÃ×ÍäÁ‹ ÊÀÒ¾¡ÃШ¡ãÊÊÐÍÒ´ËÃ×ÍäÁ‹ ÁÕÃÍÂÃÑèÇ ÃÍÂË´¢Í§¢Í§àËÅÇÍÐä÷Õè¼Ô´»Ã¡µÔËÃ×ÍäÁ‹ ¹Í¡¨Ò¡ÃÍÂË´¢Í§ ¹éíÒ¨Ò¡µÙŒáÍÏ Í‹ҧ¹ŒÍ¡ç处 ãËŒ·Ò‹ ¹ä´ŒàËç¹ã¹ÊÔ觼Դ»Ã¡µÔ¡Í‹ ¹¡ÒÃ㪌ö ¡ÒÃà´Ô¹Ãͺ æ ö¹Ñé¹ãªŒàÇÅÒäÁ‹ÁÒ¡ã¹áµ‹ÅФÃÑé§ à¾Õ§·‹Ò¹à´Ô¹´Ù´ŒÇµÒà»Å‹Ò â´ÂÊѧࡵÊÔ觼Դ »Ã¡µÔ·Õèä´Œ¡Å‹ÒÇÁÒäÇŒ¢ŒÒ§µŒ¹ à¾ÃÒй͡¨Ò¡¨Ðª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁàÊÕè§㹡ÒÃà¡Ô´ÍغѵÔà˵ØáÅŒÇ ÂѧÍÒ¨ª‹ÇÂãËŒ·‹Ò¹ à´Ô¹·Ò§ä´ŒÍ‹ҧʺÒÂ㨠àÊÕÂàÇÅÒà´Ô¹´ÙÃͺö 5 ¹Ò·Õ ´Õ¡Ç‹ÒàÊÕÂàÇÅÒ·Ñé§Çѹà¾×èÍÃͪ‹Ò§ÁÒÅҡöࢌÒÍÙ‹

öº¹àÊŒ¹·Ò§·Õèໂ¡Å×è¹ áÅÐËÒ¡Âҧö¹µÁÕÍÒÂØ¡ÒÃ㪌§Ò¹à¡Ô¹ 4 »‚¡ç¤ÇÃà»ÅÕè¹ÂÒ§ãËÁ‹´ŒÇ 4. µÃǨÊͺ¼ŒÒàºÃ¡ ÊíÒËÃѺ¼ŒÒàºÃ¡·ÕèÊ¡Ö ËÃͨҡ¡ÒÃ㪌§Ò¹ÁÒ¡ æ ËÃ×Í㪌§Ò¹ÁÒ¹Ò¹áÅж֧àÇÅÒ µŒÍ§à»ÅÕè¹ÍÒ¨¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒ¡ÒèѺµÑǢͧ¼ŒÒàºÃ¡áÅШҹàºÃ¡äÁ‹ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ «Öè§àÁ×èÍà¨Í¡ÑºÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕ ¤ÇÒÁª×é¹áÅÐà¡Ô´¡ÒÃໂ¡Å×蹡ç¨Ð໚¹¡ÒÃàÊÃÔÁãËŒ¤ÇÒÁÅ×蹢ͧ˹ŒÒÊÑÁ¼ÑÊÁÕÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ áÅÐËÒ¡ÂÔ觻ÃСͺ¡Ñº ÊÀÒ¾ÂÒ§·ÕèäÁ‹´ÕÍÒ¨¨Ð·íÒãˌöàÊÕ¡Ò֍µÑÇáÅоÅÔ¡¤ÇèíÒä´Œ§‹Ò 5. äÁ‹¢ÑºÃ¶¨Õé·ŒÒÂö¤Ñ¹Ë¹ŒÒ ¡ÒâѺöµÒÁö¤Ñ¹Ë¹ŒÒã¹ÃÐÂСÃЪÑ鹪ԴËÃ×͢Ѻö¨Õé·ŒÒÂö¤Ñ¹Ë¹ŒÒ ã¹ÊÀÒ¾¶¹¹·Õèໂ¡Å×è¹ Ëҡö¤Ñ¹Ë¹ŒÒËÂشö¡Ð·Ñ¹Ëѹ ¨Ð·íÒãËŒàÃÒäÁ‹ÊÒÁÒöËÂشö䴌·Ñ¹ áÅÐà¡Ô´ÍغѵÔàËµØ ä´Œ «Öè§ã¹ÊÀÒ¾¶¹¹·Õèໂ¡¡ÒâѺ¢Õèö¹µº¹·ŒÍ§¶¹¹¤ÇÃàÇŒ¹ÃÐÂÐË‹Ò§¨Ò¡Ã¶¤Ñ¹Ë¹ŒÒã¹ÃÐÂзÕèà¾Õ§¾Íµ‹Í¡Òà ËÂشöËÃ×Íã¹ÃÐÂÐäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 60 àÁµÃ áÅÐ㹡ÒÃËÂشöËÃ×Íà»ÅÕ蹪‹Í§·Ò§à´Ô¹Ã¶¡Ð·Ñ¹Ëѹãˌແ´ÊÑÞÞÒ³ ä¿Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹à»ÅÕ蹪‹Í§·Ò§·Ø¡¤ÃÑé§ äÁ‹àËÂÕºàºÃ¡áÅлŴà¡ÕÂÏÇÒ‹ §¢³ÐࢌÒ⤌§à¾ÃÒШÐà¡Ô´áçàËÇÕ觨¹ ·íÒãˌöËÅش⤌§ËÃ×Í·íÒãËŒäÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁöãËŒÍÂÙ‹ã¹àÊŒ¹·Ò§ä´Œ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂѧäÁ‹¤ÇâѺö´ŒÇÂÍѵÃÒ¤ÇÒÁàÃçÇ ÊÙ§ÍÕ¡´ŒÇ 6. ÃѺÁ×ÍÍÒ¡ÒÃàËÔ¹¹éíÒ ¡ÒâѺö´ŒÇ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¼‹Ò¹ºÃÔàdz·ÕèÁÕáÍ‹§¹éíÒ·‹ÇÁ¢Ñ§ â´Â੾Òзҧ⤌§ áÅзÕèÅÒ´µèíÒ ·íÒãËŒÂÒ§äÁ‹ÊÒÁÒöÃÕ´¹éíÒÍÍ¡¨Ò¡Ë¹ŒÒÊÑÁ¼ÑÊä´Œ·¹Ñ ¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒÅÍŒ ËÁعáÅÐÅÍÂÍÂÙ‹º¹¹éíÒäÁ‹ÊÁÑ ¼ÑÊ ¡Ñº¾×鹶¹¹ ËÃ×ÍàÃÕ¡NjÒÍÒ¡ÒÃöàËÔ¹¹éíÒ ÇÔ¸Õᡌ䢤×ÍÃÕºµÑé§ÊµÔáŌǤ‹ÍÂ æ ¶Í¹¤Ñ¹à˧à¾×èÍàºÒà¤Ã×èͧ¹µ ¨Ñº ¾Ç§ÁÒÅÑÂãËŒÁÑ蹤§ ¾ÃŒÍÁ㪌à¡ÕÂϵèíÒ¨¹¡Ç‹Òö¨Ð·Ã§µÑÇä´Œ¨Ö§¤‹ÍÂàºÃ¡à¾×èÍËÂشö

µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí ÅáÅТ‹äÁ‹ÒÇÊÒà ÕÊ‹Ç͹à¡Õ ͧ¡Ñéͺ¢ÒÂö¹µ ¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ µÅҴö໚ ¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡Òùí Òàʹ͢ŒÍÒàʹ͢Œ ÁÙÅáÅТ‹ÍÒÁÙÇÊÒà ÁÕʋǹà¡ÕäÁ‹èÂÁÇ¢Œ §¡ÑèºǢŒ ¡ÒÃ«× วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5/15/14 1:59 PM


H o +r o s c o p e àÃ×èͧ ÍÔÈÃÒ¹¹· ÊÔ·¸Ò¾ÔÊØ·¸Ôì¡ØÅ

´Ç§´ÒǵÅҴö ôñóö õ

ตลาดรถ ๑๒ ราศี

ð ù ÷ ø ò

§Ç´»ÃШíÒÇѹ·Õè ñ ÁԶعÒ¹ ¾.È. òõõ÷

·ÔÈà˹×Í

ñøò õø

¡íÒÅѧÇѹ

ñ

à´‹¹

ø

òö øö

·ÔÈ㵌

ชาวราศีมีน (ทานที่เกิด 15 กุมภาพันธ-14 เมษายน)

ªÒÇÃÒÈÕÁÕ¹ ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹Õé ºØµÃºÃÔÇÒÃÁÑ¡¨Ð ªÒÇÃÒÈÕÊԧˏ ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹Õé ´ÒǵÑÇàͧà´Ô¹ ÊÌҧ»˜ÞËÒ ¡çÂѧ¾ÍÁÕ§Ò¹»‡Í¹à¢ŒÒÁÒ à§Ô¹·Í§ÁÑ¡¨Ð¾Ã‹Í§ ¶´¶ÍµÅÍ´ ÁÕàÊÒϤًÈѵÃÙËÇÁÃÒÈÕ ¡ÒôíÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¤‹Í¹¢ŒÒ§ ÃÇ´àÃçÇ ÍÒ¨¨ÐÁÕ»˜ÞËÒºŒÒ§ ¶Ö§¡ÃйÑ鹡çäÁ‹¤ÇÃÊÌҧ˹ÕéÊÔ¹ ¨ÐÂØ‹§ÂÒ¡ §Ò¹¡ÒáçÍÍ‹ ¹µÑÇŧ ÁÑ¡¨ÐÁÕâäÀÑÂá·Ã¡«ŒÍ¹µÅÍ´ ¡çÂѧÁÕ´ÒǤس¸ÃÃÁª‹Ç¤،ÁÀÑ àÇÅÒ ºØµÃºÃÔÇÒèÐú¡Ç¹ ´Ç§ªÐµÒÁÕᵋ¤ÇÒÁ¾ÅÔ¡¼Ñ¹ ¤§¨Ð ËÒ·Ò§ÍÍ¡ä´ŒÂÒ¡

ชาวราศีเมษ (ทานที่เกิด 15 เมษายน-14 พฤษภาคม)

ชาวราศีกันย ªÒÇÃÒÈÕàÁÉ ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹Õé Ê‹§¡ÃÐáʵç¶Ö§ (ทานที่เกิด 15 กันยายน-14 ตุลาคม)

àÃ×͹¡Òçҹ ´Òǧҹ͋͹¤Ø³ÀÒ¾ ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¡´´Ñ¹¨Ò¡¤Ù‹ÍÃÔ ªÒÇÃÒÈÕ¡¹Ñ  ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹éÕ ´ÒÇ»ÃШíÒªÕ¾Âѧà´Ô¹ «Öè§ÁÕ¾Åѧà˹×Í¡Ç‹Ò ¶Ö§¡ÃйÑ鹡çÂѧ¾ÍÁÕ·Ò§ÍÍ¡ ¡ç˹ѡ˹‹Í ¶´¶ÍÂäÁ‹¤Í‹ ¨ÐÁÕ¾Åѧµ‹ÍÊÙŒ ᵋ´ÒǵÑÇá·¹¡ÒÃà§Ô¹¡çà´Ô¹ªÐÅÍ ÁÕÍØ»ÊÃäÁÒ¡ÁÒ ¡ÒÃà§Ô¹¡ç¤‹Í¹¢ŒÒ§¨ÐÂͺẠ¤Ô´ãªŒ¨‹Ò µÑÇ ÍÒ¨¨ÐÁÕ»Þ ˜ ËÒà§Ô¹·Í§à¡Ô´º‹Í ¨Ö§äÁ‹¤ÇÃÃѺ¼ÙŒã´à¢ŒÒËÇÁ¾Ñ¡ Í‹ҧ»ÃÐËÂÑ´¾Íª‹ÇÂä´ŒËÒ¡ÁÕ˹ÕéÊÔ¹ ÍÒÈÑ ¡çÂѧÁÕ¼ŒÊÙ Ù§ÇѤͪ‹Ç¤éíҨع ¡çµŒÍ§ª‹Çµ¹àͧ¡‹Í¹

ชาวราศีพฤษภ (ทานที่เกิด 15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน)

ªÒÇÃÒÈÕ¾ÄÉÀ ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹Õé ´ÒÇàÃ×͹à¡Ô´ Å´à¤Ã´ÔµÅ§ÁÒ¡ ᵋ¡çÂѧÁÕ´ÒÇà§Ô¹µÃÒà´Ô¹Ã‹ÇÁ´ŒÇ ºÒ» à¤ÃÒÐˏãËÞ‹à´Ô¹ã¹àÃ×͹ÁÔµÃÊËÒ ÁÕ·é§Ñ ¤Ù‹ÁµÔ ÃáÅÐÈѵÃÙ ¨Ö§µŒÍ§ ÃÐÇѧ¡ÒäºËÒÊÁÒ¤Á ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡çµŒÍ§ÃÐÇѧઋ¹à´ÕÂǡѹ ÍغѵÔà˵Øà¡Ô´¢Ö鹧‹Ò ÁÑ¡à¡Ô´à˵ØäÁ‹¤Ò´¤Ô´Í‹һÃÐÁÒ·

ชาวราศีมังกร (ทานที่เกิด 15 ธันวาคม-14 มกราคม)

ชาวราศีเมถุน ªÒÇÃÒÈÕÁ§Ñ ¡Ã ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹éÕ º‹§ºÍ¡¶Ö§ÍØ»ÊÃä (ทานที่เกิด 15 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)

·Õ èË ¹Ñ ¡ ˹ÒÊÒËÑ Ê ËØ Œ¹ Ê‹ Ç ¹¡ç ¡ ÅÑ º ¡ÅÒÂ໚ ¹ ¤Ù ‹Í ÃÔ ¡ç ÂÑ § µŒ Í § ªÒÇÃÒÈÕàÁ¶Ø¹ ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹éÕ Í‹ҤԴâÅÀ¨Ð·íÒãËŒ ¾ÂÒÂÒÁà´Ô¹§Ò¹µÒÁÅíҾѧ ᵋ¼Å»ÃÐ⪹¡çÂѧÁÕ´Òǽ†ÒÂź àÊÕÂÁÒ¡¡Ç‹Òä´Œ ¡ÒäԴዧªÔ§ÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ àÅ秤×ͤÇÒÁà´×ʹÌ͹

ชาวราศีกุมภ (ทานที่เกิด 15 มกราคม-14 กุมภาพันธ)

ชาวราศีสิงห (ทานที่เกิด 15 สิงหาคม-14 กันยายน)

ชาวราศีกรกฎ (ทานที่เกิด 15 กรกฎาคม-14 สิงหาคม)

ชาวราศีตุล (ทานที่เกิด 15 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน)

ªÒÇÃÒÈÕµÅØ ã¹ÃÐÂйÕé´ÒÇàÃ×͹à¡Ô´àÃÔèÁà´Ô¹¶´¶Í ´ÒǵÑÇàͧà´Ô¹ÊÅѺàÃ×͹§Ò¹´ŒÇ ´ÒÇ¤Ù‹ÈµÑ ÃÙ¡Ëç Ò·Ò§¨Ð«éíÒàµÔÁ ÂѧÁÕª‹ÇÂàËÅ×ͺŒÒ§ °Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÂѧäÁ‹¡ÃзºÁÒ¡¹Ñ¡ ¡ç µŒÍ§ÃÐÇѧÍ‹Ò㪌¨‹ÒÂà¡Ô¹µÑÇ ÂÒÁà´×ʹÌ͹¨ÐËÒ·Ò§ÍÍ¡ä´Œ ÂÒ¡ à¾×è͹½Ù§¡çÁÕÀÒÃÐÂØ‹§ÂÒ¡¾Í¡Ñ¹

ชาวราศีพิจิก (ทานที่เกิด 15 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม)

ªÒÇÃÒÈÕ¾¨Ô ¡Ô ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹é´Õ ÒǤÇÒÁÌ͹Âѧà´Ô¹ ã¹àÃ×͹à¡Ô´ ¢³Ð·Õè´ÒÇ¡Òçҹà´Ô¹äÁ‹»Ã¡µÔáÅÐÁÕ¼ÙŒ¢Ñ´¢ÇÒ§ ·íÒãËŒ§Ò¹ªÐÅ͵ÑÇŧ ´ÒÇà§Ô¹µÃÒ¡çà´Ô¹äÁ‹»Ã¡µÔ àÃ×èͧ¹ÕéÁÑ¡ à¡Ô´¡ÒþÅÔ¡¼Ñ¹º‹ÍÂ

ªÒÇÃÒÈաá® ã¹ÃÐÂйÕé´Òǧҹ¡çàÃÔèÁà´Ô¹¶´¶Í ชาวราศีธนู ªÒÇÃÒÈÕ¡ØÁÀ ã¹ÃÐÂйÕé¨Ð໚¹ª‹Ç§·ÕèâäÀÑÂ䢌à¨çº ¤§¨ÐÁÕ»˜ÞËÒ¼‹Ò¹à¢ŒÒÁÒºŒÒ§ ¡çµŒÍ§ÂÍÁàÊÕºҧʋǹÍÍ¡ä» (ทานที่เกิด 15 ธันวาคม-14 มกราคม) ªÒÇÃÒÈÕ¸¹Ù ã¹ÃͺÊÑ»´Òˏ¹Õé ÂѧÁÕ§Ò¹»‡Í¹à¢ŒÒÁÒ ¶ÒÁËÒ ¨Ð·íÒãËŒ¡Ô¨¡Òçҹ͋͹µÑÇŧ ᵋÂѧ¤§ÁÕÃÒÂä´Œ»‡Í¹ ºŒÒ§ âäÀÑÂ䢌à¨çº¡ç»ÃÐÁÒ·äÁ‹ä´ŒàÅ ᵋ¡çäÁ‹â´´à´‹¹ µÑÇàͧÂѧÊÒÁÒö´íÒà¹Ô¹§Ò¹ä´Œ ¤§¨ÐÅíÒºÒ¡ ࢌÒÁÒ ´ÒÇã¹àÃ×͹¡ÒÃà§Ô¹¡çà´Ô¹¶´¶ÍµÅÍ´ äÁ‹ÁâÕ Í¡ÒÊà¡çº ã¨ã¹¡ÒÃ㪌 ¡çÂѧ·íҧҹ䴌ËÅÒ¡ËÅÒÂÍ‹ҧ ÍÍÁàÅ ໚¹ª‹Ç§ÊØ¢ÀҾ͋͹áÍÁÒ¡ µŒÍ§ãªŒ¨Ò‹ Âà¾ÔèÁ¢Ö鹡çà¾×èÍ àÂÕÂÇÂÒµÑÇàͧãËŒ´Õ¢Öé¹ “ËÁ͹¹·”

µÅҴö໚¹Ê×èÍ¡Åҧ㹡ÒùíÒàʹ͢ŒÍÁÙÅáÅТ‹ÒÇÊÒà äÁ‹ÁÕʋǹà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Òë×éÍ¢ÒÂö¹µ

วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

87 Horo���2.indd 87

ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡¤¹ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤Ãͧ¨Ò¡ ¾.Ã.º.¤ØŒÁ¤Ãͧ¾ÙŒºÃÔâÀ¤ ¾.È. 2522 ÊÒ´‹Ç¹ ʤº. 1166

µÅҴö 87 5/15/14 4:59 PM


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน

ALFA ROMEO 147 156 PLATINO SPECIAL II 156 SPORT PACK 159 2.2 JTS 159 SPORT WAGON 2.2 JTS BRERA 2.2 JTS GT 2.0 JTS DB9 CONVERTIBLE VOLANTE DB9 COUPE V8 VANTAGE CONVERTIBLE

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2.0I 2.0I 2.0I 2.0I 2.0I 2.2 2.2 2.2 2.0 5.9 SI 5.9 SI 4.3I

155 155 155 155 155 185 185 185 165 450 150 380

AT/FF AT/FF S/FF S/FF AT/FF 6MT/FF 6MT/FF 6MT/FF M5/F AT/FR AT/FR AT/FR

710,000 730,000 533,000 584,000 655,000 785,000 952,000 1,073,000 920,000 1,018,000 1,132,000 1,285,000 1,480,000 1,600,000 727,000 842,000 939,000 1,000,000 1,290,000 1,344,000 505,000 540,000 625,000 755,000 850,000 950,000 16,860,000 - 11,550,000 13,120,000 11,965,000

18.i 18.i 2.0i 2.0 2.4 3.0 2.0 3.0 2.4i 2.0i 2.0 3.0DTi 3.0DTi 1.8i

123 123.0 140 170 177 218 170 220 155 225 211 220 220 219

AT/FF AT/FF 6AT/FF 7AT/FF 7AT/FF 6AT/WD 7AT/FF 6AT/FF AT/FF AT/FF 7AT/FF AT/4WD AT/4WD MT/4WD

535,000 615,000 690,000 772,000 865,000 - 1,340,000 1,730,000 2,220,000 - 2,150,000 2,440,000 2,878,000 - 3,480,000 - 3,855,000 7,851,000 8,650,000 9,331,000 1,100,000 9,875,000 1,125,000 1,172,000 1,450,000 - 4,022,000 4,888,000 - 4,270,000 5,670,000 1,120,000 1,165,000 1,265,000 1,334,000 -

2.0 1.8 2.0 2.0 2.3 2.5 2.3 3.0 2.0 2.3 2.5 3.0 4.7 3.0 4.0 4.7 6.0 3.2 3.2 5.0 2.0D 4.8i 2.2 2.2 2.5 3.0 3.2

150 135 143 177 180 218 180 306 163 180 175 285 367 195 272 367 445 343 343 507 177 355 175 175 192 265 343

6AT/FR AT/FR AT/FR 6AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR 6AT/FR 6AT/FR AT/FR AT/FR 6AT/FR 6AT/FR AT/FR 6AT/FR 6AT/FR 7MT/FR 6AT/FR 6AT/FR 7MT/FR 6AT/WD 5AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR 6AT/FR 6AT/FR

945,000 2,170,000 2,845,000 954,000 955,000 2,500,000 -

1,030,000 2,487,000 3,045,000 1,100,000 1,105,000 2,670,000 -

1,164,000 1,175,000 2,800,000 6,310,000 9,100,000 3,553,000 2,800,000 2,860,000 -

989,000 1,350,000 1,235,000 1,495,000 1,825,000 2,184,000 5,950,000 3,150,000 7,455,000 9,355,000 3,450,000 3,054,000 4,135,000

4.6

300

4AT/FF

-

-

-

-

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

94 94 94 94 94 94

AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF

-

-

-

280,000 290,000 364,000 345,000 370,000 390,000

2009

2010

2011

2012

1,160,000 1,645,000 1,388,000 1,151,000 2,875,000 3,035,000 3,814,000 3,040,000 -

1,016,000 1,437,000 1,484,000 1,595,000 1,001,000 -

-

AUDI A3 A4 A4 TDI A6 2.0 TURBO FSI A6 2.4 EXECUTIVE A6 3.0 QUATTRO A6 AVANT 2.0 TURBO FSI A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO A6 AVANT (VAN) A8 QS 2.0 TFSI QUATTRO Q7 AMBITION SPORT Q7 PREMIUM TT COUPE

1,825,000 3,020,000 3,510,000 4,100,000 3,235,000 4,100,000 5,230,000 6,172,000 -

2,192,000 1,834,000 1,963,000 2,152,000 2,623,000 5,432,000 6,050,000 6,775,000 6,500,000 6,605,000 7,283,000 -

BMW 120 SEVILLA STS 318I 320I 320d 323I SE 325 CI 330I SE 335I COUPE 520d 523I 525I 630I 650I 730 LI 740 LI 750 LI 760 LI M3 CONVERTIBLE M3 COUPE M5 X3 X5 Z3 M-COUPE Z3 ROADSTER-COUPE Z4 Z4 3.0 SI COUPE Z4 M COUPE CADILLAC CADILLAC SEVILLESTS

1,183,000 1,700,000 1,350,000 1,700,000 2,250,000 2,450,000 5,650,000 7,200,000 3,500,000 8,850,000 11,000,000 4,125,000 5,286,000 3,593,000 4,451,000

2,000,000 1,450,000 1,800,000 2,029,000 3,300,000 2,365,000 5,335,000 6,450,000 8,450,000 4,120,000 10,450,000 12,656,000 6,760,000 4,845,000 2,165,000 5,540,000 3,200,000 4,383,000 4,900,000

2,029,000 1,624,000 2,010,000 2,211,000 3,631,000 6,483,000 9,900,000 4,397,000 7,085,000 2,331,000 5,809,000 -

2,200,000 2,250,000 3,958,000 7,407,000 6,673,000 4,793,000 7,720,000 2,381,000 6,150,000 -

2,316,000 4,151,000 7,175,000 5,023,000 2,472,000 6,750,000 -

2,406,000 7,884,000 6,058,000 7,863,000 -

- 3,500,000 3,710,000

-

-

-

403,000 360,000 454,000 436,000 430,000 450,000

435,000 380,000 469,000 460,000 450,000 470,000

489,000 410,000 480,000 -

CHEVROLET AVEO 1.4 BASE A/T AVEO1.4 LS M/T AVEO1.4 LS A/T AVEO1.4 LSX A/T AVEO1.4 SS A/T AVEO1.4 LUX A/T

µÅҴö 88102 ตลาดรถ 102-115Car2_750.indd 102 88-101car2_782.indd 88

300,000 315,000 375,000 360,000 385,000 400,000

320,000 330,000 406,000 390,000 395,000 410,000

340,000 340,000 449,000 410,000 410,000 430,000

วัวันนทีที่ 12 าคม พ.ศ. พ.ศ. 25562557 ่ 24- 18 - 30ตุลพฤษภาคม

10/2/13 5/14/14 3:23 5:37PM PM

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน AVEO1.4 BASE A/T AVEO1.4 LT CAPTIVA 2.0 LS 2WD CAPTIVA 2.0 LT AWD CAPTIVA 2.4 LS 2WD CAPTIVA 2.4 LT AWD COLORADO 2.5 L 2WD X-CAB LS MT (CNG) G80 COLORADO 2.5 L 2WD X-CAB LS 1 MT (CNG) G80 COLORADO 2.5 L 2WD X-CAB MLT MT (CNG) G80 COLORADO C-CAB LT COLORADO CREW CAB 2.5 LS AT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO CREW CAB 2.5 LS MT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO CREW CAB 2.5 MLT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO CREW CAB 2.5 LS AT RWD COLORADO CREW CAB 2.5 LT AT RWD COLORADO CREW CAB 3.0 LT1 AT RWD Z71 COLORADO CREW CAB 3.0 LT1 MT 4WD Z71 COLORADO CREW CAB 3.0 LT1 MT RWD Z71 COLORADO CREW CAB 3.0 MT1 G80 RWD COLORADO CREW CAB 3.0 Z71 AT GIFF-LOCK 4WD COLORADO CREW CAB 3.0 Z71 MT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO CREW CAB 3.0 LS COM COLORADO CREW CAB 3.0 LT1 COM COLORADO EXTENED CAB 2.5 LS MT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO EXTENED CAB 2.5 LS MT RWD COLORADO EXTENED CAB 2.5 LS1 MT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO EXTENED CAB LS MT (CNG) RWD COLORADO EXTENED CAB 3.0 AT Z71 4WD COLORADO EXTENED CAB 3.0 LS G80 RWD COLORADO EXTENED CAB 3.0 MLT1 G80 RWD COLORADO EXTENED CAB 3.0 MT COM G80 COLORADO EXTENED CAB 3.0 MT Z71 4WD COLORADO EXTENED CAB 3.0 MT Z71 RWD COLORADO EXTENED CAB 3.0 Z71 AT G80 DIFF-LOCK 4WD COLORADO EXTENED CAB 3.0 Z71 MT G80 DIFF-LOCK 4WD COLORADO EXTENED CAB 3.0 Z71 MT G80 DIFF-LOCK RWD COLORADO EXTENED CAB 3.0 LT COM COLORADO EXTENED CAB 3.0 LT1 COM COLORADO EXTENED CAB 3.0 LT1 COM COLORADO SINGLE CAB 2.5 MT RWD COLORADO SINGLE CAB GL1 2.5 MT (CNG) G80 COLORADO SINGLE CAB GL1 2.5 MT (CNG) CRUZE 1.6 BASE CRUZE 1.6 LS CRUZE 1.8 LS CRUZE 1.8 LTZ CRUZE 2.0 LTZ SONIC NB 1.4 AT LA SONIC NB 1.4 MT LT SONIC NB 1.4 AT LT SONIC NB 1.4 AT LAZ SONIC NB 1.4 MT LT SONIC NB 1.4 AT LT SONIC NB 1.4 AT LTZ SONIC NB 1.4 MT LS Tralblazer 2.5 LT 4WD Tralblazer 2.8 LT 4WD Tralblazer 2.8 LTZ Tralblazer 2.8 LTZ1 4WD OPTRA 1.6 LS AT OPTRA1.6 LS A/T NGV OPTRA1.6 LS MT NGV OPTRA 1.6 LT AT OPTRA1.6 LT MT OPTRA 1.6 LT SPORT AT OPTRA 1.6 LT SPORT MT OPTRA 1.6 MT LS OPTRA 1.6 AT OPTRA 1.8LT SPORT AT OPTRA 1.8 AT LS OPTRA 1.6 AT LT OPTRA 1.8 LT

18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 วันทีวั่ น24ที่ -1230- พฤษภาคม 2557

102-115Car2_750.indd89103 88-101car2_782.indd

นต แรงมา

เครื่องย

1.4 1.4i 2.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 3.0 Di 3.0 Di 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5Di 2.5 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.5 2.8 2.8 2.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8

94 150 150 136 136 79 79 79 120 120 79 79 79 79 146 146 146 146 146 146 146 146 146 79 79 79 79 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 79 79 79 109 109 141 141 150 100 100 100 100 100 100 100 100 150 180 180 180 107 107 107 107 107 107 107 107 107 121 122 122 122

เกียร AT/FF 5AT/4WD 5AT/4WD 5AT/FF 5AT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/4FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/FR 5MT/FR 4AT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/4WD 5MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/FR MT/RWD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FF GAT/FF 5MT/FF GAT/FF GAT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF MT/FF MT/4WD AT/4WD AT/4WD AT/4WD 4AT/4FF 4AT/4FF 5MT/FF AT/FF MT/FF 4AT/FF 5MT/FF 5AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF

2003 220,000 240,000 290,000 -

2004

2005

370,000 240,000 260,000 310,000 -

420,000 270,000 260,000 330,000 280,000 330,000 300,000

2006 280,000 330,000 445,000 350,000 360,000 330,000 320,000 350,000 430,000 450,000 400,000 420,000 490,000 450,000 330,000 390,000 290,000 280,000 350,000 300,000 355,000 310,000

2007 300,000 350,000 720,000 720,000 670,000 850,000 370,000 380,000 350,000 340,000 370,000 450,000 470,000 430,000 450,000 520,000 480,000 355,000 410,000 320,000 290,000 350,000 480,000 420,000 390,000 385,000 380,000 420,000 390,000 470,000 450,000 420,000 365,000 370,000 390,000 280,000 370,000 360,000 310,000 340,000 330,000 310,000 340,000 320,000 290,000 380,000 320,000 360,000 330,000

2008 330,000 370,000 770,000 770,000 730,000 910,000 535,000 560,000 587,000 390,000 395,000 370,000 360,000 390,000 470,000 490,000 450,000 460,000 550,000 510,000 380,000 440,000 340,000 310,000 370,000 510,000 450,000 415,000 410,000 400,000 450,000 420,000 500,000 480,000 450,000 390,000 395,000 410,000 290,000 390,000 375,000 330,000 360,000 340,000 350,000 330,000 360,000 340,000 310,000 400,000 340,000 370,000 350,000

2009

2010

2011

2012

350,000 370,000 400,000 410,000 395,000 410,000 430,000 820,000 870,000 920,000 820,000 870,000 930,000 1,400,000 765,000 815,000 870,000 950,000 1,000,000 1,050,000 410,000 450,000 500,000 420,000 470,000 510,000 430,000 480,000 520,000 410,000 450,000 510,000 410,000 500,000 540,000 530,000 580,000 595,000 540,000 580,000 630,000 465,000 480,000 585,000 490,000 540,000 585,000 585,000 640,000 695,000 540,000 590,000 640,000 405,000 450,000 485,000 460,000 505,000 545,000 390,000 430,000 460,000 360,000 400,000 430,000 420,000 465,000 500,000 590,000 650,000 703,000 510,000 560,000 610,000 480,000 525,000 570,000 470,000 520,000 565,000 460,000 510,000 550,000 500,000 550,000 600,000 480,000 530,000 570,000 570,000 630,000 680,000 550,000 600,000 650,000 510,000 560,000 610,000 450,000 490,000 530,000 460,000 500,000 550,000 470,000 520,000 570,000 335,000 370,000 400,000 450,000 500,000 530,000 430,000 470,000 510,000 - 540,000 580,000 680,000 - 600,000 650,000 740,000 - 640,000 690,000 800,000 - 690,000 730,000 890,000 - 850,000 920,000 1,110,000 480,000 490,000 510,000 560,000 500,000 525,000 570,000 455,000 900,000 - 1,050,000 - 1,160,000 - 1,250,000 350,000 375,000 390,000 380,000 400,000 430,000 360,000 380,000 400,000 370,000 390,000 410,000 350,000 370,000 390,000 380,000 400,000 420,000 360,000 380,000 400,000 330,000 350,000 370,000 420,000 430,000 450,000 390,000 400,000 420,000 370,000 390,000 410,000 -

µÅҴö ตลาดรถ 103 89 10/2/13 5:37 3:23PM PM 5/14/14


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน

CITROEN BERLINGO 1.9 D SE C3 C3 C4 HATCHBACK C5 HATCHBACK C6 2.7 HDI C8 2.01 EXCLUSIVE EVASION CITROEN DS3

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.9 1.4 1.6 2.0 2.0 2.7 2.0 2.0 1.6

71 75 110 142 138 208 155 155 120

5MT/FR AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF

220,000 500,000 280,000 -

250,000 290,000 330,000 530,000 620,000 545,000 595,000 860,000 900,000 990,000 - 1,455,000 1,520,000 1,665,000 - 3,290,000 3,333,000 3,760,000 900,000 1,000,000 1,110,000 1,240,000 1,460,000 310,000 330,000 - 1,090,000 1,180,000 1,310,000

2.3 3.0 2.5i 2.5i 3.0 1.8 1.8 1.8 2.0 1.6 2.0 2.0 1.6 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2 2.2

130 197 121 121 125 125 125 125 145 125 170 170 125 143 156 135 135 143 135 135 135

AT/FR AT/FR 5MT/FR AT/4WD AT/4WD AT/FR 4AT/FR 4AT/FR AT/FR MT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF MT/FR MT/FR FR/FR MT/FR 5MT/FR FR FR

420,000 -

450,000 210,000 -

480,000 380,000 560,000 320,000 360,000 310,000 410,000 225,000 -

510,000 430,000 590,000 600,000 420,000 390,000 340,000 440,000 280,000 240,000 460,000 350,000 -

555,000 540,000 490,000 620,000 630,000 480,000 420,000 370,000 470,000 300,000 500,000 480,000 370,000 -

2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7i 1.8 1.8 1.8i 1.8i 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0

145 155 180 155 155 155 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 130 135 135 135 135 135 135 135 135 155 135 135 141 141 141 141 151

AT/FF AT/FF 5AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 5MT/FF 5MT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF

560,000 610,000 530,000 320,000 -

620,000 655,000 690,000 620,000 520,000 470,000 397,000 360,000 435,000 430,000 294,000 280,000 600,000 -

700,000 720,000 740,000 780,000 750,000 430,000 540,000 490,000 460,000 425,000 470,000 450,000 340,000 320,000 630,000 -

760,000 745,000 810,000 860,000 800,000 450,000 560,000 530,000 520,000 490,000 510,000 480,000 380,000 360,000 650,000 -

- 1,100,000 1,200,000 1,340,000 1,470,000 1,520,000 330,000 360,000 385,000 430,000 420,000 460,000 490,000 505,000 560,000 580,000 600,000 450,000 469,000 490,000 530,000 550,000 470,000 450,000 470,000 548,000 390,000 410,000 510,000 530,000 550,000 570,000 470,000 490,000 510,000 530,000 650,000 560,000 590,000 610,000 550,000 570,000 570,000 640,000 540,000 610,000 520,000 540,000 500,000 510,000 790,000 890,000 460,000 530,000 660,000 720,000 475,000 530,000 580,000 640,000 670,000 460,000 500,000 550,000 640,000 680,000 650,000 700,000 760,000 810,000 930,000

FORD ESCAPE 2.3i XLS ESCAPE 3.0 V6 XLT EVEREST EVEREST EVEREST 3.0 LTD TDCI 4 WD FOCUS SEDAN 1.8 AT FOCUS 1.8 GHIA FOCUS TREND FOCUS 2.0 SPORT FOCUS 1.6 TI-VCT AMBIENTE FOCUS 2.0 TI-VCT GDI TITANIUM FOCUS 2.0 TI-VCT GDI SPORT FOCUS 1.6 TI-VCT TREND RANGER 2.5 XL WLC (SINGLE CAB) RANGER 3.0 4 WD (SINGLE CAB) RANGER DOUBLE CAB 2.5 XL WL RANGER DOUBLE CAB 2.5 HI-RIDER XLT WLC RANGER OPEN CAB 2.5 XLS WLC RANGER ALL-NEW DOUBLE CAB 2.2 HIBRID WILD TRAK RANGER ALL NEW DOUBLE CAB 2.2 XLT RANGER ALL NEW DOUBLE CAB 2.2 XLT4 WD

600,000 520,000 660,000 660,000 530,000 500,000 320,000 520,000 390,000 -

770,000 600,000 700,000 690,000 580,000 530,000 340,000 400,000 410,000 -

800,000 665,000 750,000 730,000 640,000 420,000 -

860,000 710,000 800,000 690,000 440,000 700,000 590,000 690,000

935,000 830,000 840,000 630,000 880,000 800,000 690,000 460,000 730,000 610,000 710,000

HONDA ACCORD 2.0 S ACCORD 2.4 EL i-VTEC SA 5SP-FWD ACCORD 2.4 EL NAVI ACCORD 2.4 i-VTEC ACCORD 2.4 i-VTEC L ACCORD 2.4 i-VTEC S BRIO S MT BRIO L MT BRIO L ST CITY 1.5 i-VTEC AT CITY 1.5 i-VTEC MT CITY ZX 1.5 EV CITY ZX 1.5 SV CITY ZX 1.5 V CITY 1.5 SV CITY 1.5 V CITY 1.5 V CNG CITY 1.5S CNG CIVIC 1.7 VTI DIMENSION CIVIC 1.8 I-VTEC AT FWD (ASL) CIVIC 1.8 8 I-VTEC AT FWD (AS) CIVIC 1.8 E A/T (AS) CIVIC 1.8 ET (AS) CIVIC 1.8 S i-VTEC AT CIVIC 1.8i S i-VTEC MT CIVIC 1.8 S A/T CIVIC 1.8 S A/T (AS) CIVIC 2.0 LE i-VTEC SA 5SP FWD (ASL SAB) CIVIC 1.8 I-VTEC AT CIVIC 1.8 I-VTEC MT CIVIC 1.8 I-VTEC MT CIVIC 1.8 I-VTEC AT CIVIC 1.8 I-VTEC E CIVIC 1.8 E AT NAVI CIVIC 2.0 EL AT NAVI

µÅҴö 90104 ตลาดรถ 102-115Car2_750.indd 104 88-101car2_782.indd 90

วัวันนทีที่ 12 าคม พ.ศ. 2556 ่ 24- 18 - 30ตุลพฤษภาคม พ.ศ. 2557

10/2/13 5/14/14 3:23 5:37PM PM

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน CR-V 2.0 AT 4WD 2.0 (SPT) CR-V AT 4WD 2.0 (AS) CR-V AT 4WD 2.4I FREED E FREED E NAVI SPORT FREED E SPORT JAZZ 1.5S I-VTEC AT JAZZ 1.5S I-VTEC MT JAZZ 1.5SV i-VTEC AT AIR JAZZ 1.5 V i-VTEC AT JAZZ 1.5 I-VTEC AT AIR JAZZ SAT (AS) JAZZ SMT JAZZ SV AT JAZZ SV AT (AS) JAZZ SV AT (AS) - YELLOW JAZZ SV AT-YELLOW JAZZ VAT JAZZ VAT (AS) JAZZ VMT ODYSSEY STREAM

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2.0 2.0 2.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 2.4 2.0

150 150 170 118 118 118 120 120 120 120 120 88 88 88 88 88 88 88 88 88 160 150

AT/4WD AT/4WD AT/4WD 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5MT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5MT/FF 5MT/FF 5MT/FF 7AT/FF 7AT/FF 7AT/FF 5MT/FF 7AT/FF 7AT/FF AT/FF AT/FF

419,000 419,000

354,000 270,000 286,000 357,000 360,000 320,000 280,000 357,000 244,000 435,000 440,000

390,000 290,000 360,000 393,000 390,000 350,000 296,000 390,000 299,000 469,000 470,000

428,000 340,000 401,000 428,000 430,000 390,000 340,000 430,000 330,000 530,000 540,000

6.0 3.7

325 242

4AT/WD 4AT/WD

-

-

-

-

- 4,675,000 5,255,000 - 2,810,000 3,650,000

-

2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 2.0 2.8 2.0 2.4

143 174 166 150 150 150 153 144 144 164

4AT/FR 5MT/FF 6AT/4WD MT/FF 6AT/FF 6AT/FF 5MT/WD 4AT/FR 4AT/FR 4AT/FR

-

-

-

-

- 850,000 - 1,310,000 1,545,000 620,000 650,000 570,000 653,000 670,000 780,000

1,097,000 1,155,000 1,330,000 1,700,000 715,000 730,000 -

3.0D 3.0 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 2.5 Di 2.5 Di 2.5 Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0 2.5 3.0 2.5Di 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0Di 3.0Di 2.5 2.5

146 146 146 146 146 146 146 116 116 116 146 146 146 146 146 146 146 116 163 116 116 116 116 116 116 116 116 146 146 116 116

AT/4WD 4AT/FR AT/FR AT/4WD AT/4WD MT/4WD MT/4WD MT/FR MT/FR MT/FR AT/FR AT/FR AT/FR MT/FR MT/FR MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR AT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR

340,000 334,000 290,000 289,000 334,000 280,000 280,000 312,000 330,000 322,000 290,000 308,000 290,000 296,000 -

390,000 377,000 322,000 321,000 352,000 307,000 305,000 372,000 348,000 358,000 320,000 320,000 313,000 310,000 -

376,000 377,000 326,000 340,000 -

340,000 370,000 -

2012

770,000 820,000 870,000 930,000 990,000 1,050,000 745,000 790,000 835,000 890,000 945,000 1,020,000 940,000 1,000,000 1,065,000 1,130,000 1,205,000 1,280,000 - 680,000 730,000 788,000 - 760,000 820,000 880,000 970,000 - 720,000 780,000 830,000 850,000 420,000 430,000 480,000 525,000 567,000 390,000 408,000 450,000 490,000 530,000 495,000 510,000 560,000 610,000 640,000 426,000 460,000 504,000 550,000 600,000 450,000 470,000 520,000 571,000 444,000 377,000 411,000 444,000 461,000 470,000 434,000 390,000 460,000 370,000 -

HUMMER HUMMER H2 HUMMER H3 X

-

-

HYUNDAI COUPE H1 SS TUC SON 2.0 4WD NEW ELANTRA 1.8 E NEW ELANTRA 1.8 S NEW ELANTRA 1.8 G SANTA FE SONATA 2.0 EL SONATA 2.0 SP SONATA 2.4 EXE

1,125,000 1,352,000 1,236,000 1,381,000 1,420,000 1,550,000 750,000 903,000 995,000 1,820,000 -

ISUZU D-MAX CAB 4 PLATINUM LS D-MAX CAB 4 SLX GOLD SERIES D-MAX CAB-4 LS 3.0 AT D-MAX CAB-4 LS 3.0 AT 4WD D-MAX CAB-4 LS 3.0 Ddi I-TEQ AT 4WD D-MAX CAB-4 LS 3.0 Ddi I-TEQ MT 4WD D-MAX CAB-4 LS 3.0 MT 4WD D-MAX CAB-4 LX 2.5 MT D-MAX CAB-4 SLX 2.5 DBI i-TEQ MT D-MAX CAB-4 SLX 2.5 MT D-MAX CAB-4 SLX 3.0 AT D-MAX CAB-4 SLX 3.0 Dbi AT D-MAX CAB-4 SLX 3.0 Dbi i-TEQ AT D-MAX CAB-4 SLX 3.0 Dbi i-TEQ MT D-MAX CAB-4 SLX 3.0 Dbi MT D-MAX CAB-4 SLX 3.O MT D-MAX HI-LANDER GOLD SERIES 4 ประตู D-MAX HI-LANDER GOLD SERIES 4 ประตู D-MAX HI-LANDER GOLD SERIES VGS TURBO 4 ประตู D-MAX HI-LANDER super Titanium 2 ประตู MT D-MAX SPARK EX SUPER Titanium D-MAX HI-LANDER super Titanium 4 ประตู MT D-MAX HI-LANDER SPACE SX Super Titanium MT D-MAX HI-LANDER SPACE CAB SLX Super Titanium MT D-MAX HI-LANDER SPACE CAB Super Titanium SLX smart MT D-MAX HI-LANDER SPACE CAB SLX Super Titanium MT(DVD/Igeni) D-MAX RODEO LS GOLD SERIES D-MAX RODEO LS 3.0 AT 4WD D-MAX RODEO LS 3.0 DBI i-TEQ MT 4WD D-MAX RODEO LS Titanium (ABS/EBD) D-MAX SPACE CAB SL GOLD SERIES (สี+7,000)

นที่ -1230- พฤษภาคม 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2556 วันที่วั24

102-115Car2_750.indd91 105 88-101car2_782.indd

371,000 400,000 560,000 570,000 -

554,000 441,000 510,000 580,000 590,000 435,000 353,000

580,000 -

640,000 560,000 384,000 578,000 426,000 485,000 462,000 521,000 554,000 -

596,000 409,000 615,000 450,000 520,000 490,000 554,000 590,000 -

-

µÅҴö ตลาดรถ 105 91 10/2/13 5:37 3:23PM PM 5/14/14


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน D-MAX SPACE CAB SLX GOLD SERIES ABS/EBD D-MAX SPACE CAB SLX GOLD SERIES D-MAX SPACE CAB SX GOLD SERIES (สี+7,000) D-MAX SPACE CAB SLX 2.5 MT D-MAX SPACE CAB SLX 3.0 AT D-MAX SPACE CAB SLX 3.0 DOI i-TEQ AT D-MAX SPACE CAB SLX 3.0 DOI i-TEQ MT D-MAX SPACE CAB SLX 3.0 MT D-MAX SPACE CAB SX 2.5 DBI i-TEQ MT D-MAX SPACE CAB SX 2.5 MT D-MAX SPARK PLATINUM EX D-MAX SPARK EX 2.5 DOI I-TEQ MT D-MAX SPARK EX 2.5 MT D-MAX SPARK EX 3.0 MT D-MAX DRAGON POWER CAB-4 SLX 3.0 AT D-MAX DRAGON POWER CAB-4 SLX 3.0 MT MU-7 3.0i-TEQ AT MU-7 3.0i-TEQ AT 4 WD MU-7 3.0i-TEQ MT MU-7 3.0i-TEQ MT 4 WD MU-7ACTIVO 3.0 i-TEQ AT 4WD MU-7 GOLD SERIES 3.0 VGS เบาะกํามะหยี่ โมโนโทน MU-7 GOLD SERIES 3.0 VGS เบาะกึ่งหนัง ทูโทน MU-7 GOLD SERIES 3.0 VGS เบาะกึ่งหนัง ทูโทน MU-7 3.0i-TEQ Activo AT (เบาะกึ่งหนัง) MU-7 PRIMO AT (เบาะกํามะหยี่) MU-7 PRIMO MT (เบาะกึ่งหนัง) MU-7 PRIMO AT (เบาะกึ่งหนัง) JAGUAR S-TYPE X-TYPE

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003 295,000 240,000 206,000 -

2004

2005

310,000 309,000 304,000 290,000 310,000 226,000 227,000 -

240,000 372,000 340,000 328,000 360,000 400,000 325,000 243,000 542,000 540,000 542,000 570,000 540,000 590,000 510,000 -

2.5 2.5 2.5 2.5Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 2.5Di 2.5Di 2.5 2.5i 2.5i 3.0 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0Di 3.0 3.0 3.0 3.0Di 3.0 3.0 1.6i

116 116 116 116 146 146 146 146 116 95 116 95 95 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 149

5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR MT/FR AT/FR AT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR AT/FR MT/FR AT/FR AT/4WD MT/FR MT/4WD AT/4WD 5MT/4WD 4AT/4WD 5MT/4WD 4AT/4WD 4AT/FR 5MT/FR 4AT/FR

3.0 2.5

240 144

AT/FR AT/FR

2.0 2.0 2.0 2.0 2.4i 2.4i 2.4 1.1i 1.1i 1.1i 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.6

112 112 112 112 170 170 170 65 65 65 83 83 83 83 83 83 124

AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FF 4AT/4FF MT/FR 5AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/FF

335,000 325,000 440,000 275,000 260,000 270,000 210,000 337,000 260,000 -

371,000 360,000 470,000 310,000 300,000 305,000 305,000 365,000 280,000 -

4.7 5.2 4.7 5.0 6.5 6.2

520 412 520 530 640 580

MT/4WD MT/4WD MT/4WD MT/4WD MT/4WD MT/4WD

-

-

1.8 1.8 1.8 1.8 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.7

99 99 99 99 215 228 228 212 212 212 185

AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR 5AT/FF AT/FR 5AT/FR AT/FR AT/FR 6AT/AWD 6AT/AWD

633,000 -

698,000 -

2006

2007

2008

2009

2010

260,000 417,000 370,000 343,000 400,000 420,000 340,000 569,000 550,000 569,000 608,000 600,000 667,000 570,000 -

422,000 -

390,000 375,000 332,000 370,000 340,000 599,000 698,000 794,000 -

2,168,000 2,236,000 2,303,000 1,710,000 1,770,000 1,830,000 1,900,000

-

-

-

450,000 500,000 560,000 440,000 525,000 945,000 1,023,000 882,000 1,000,000 240,000 260,000 250,000 270,000 220,000 250,000 450,000 430,000 470,000 470,000 520,000 440,000 -

610,000 650,000 330,000 310,000 280,000 -

2011

2012

390,000 360,000 664,000 774,000 880,000 - 1,014,000 1,028,000 1,140,000 - 810,000 870,000 964,000 - 899,000 956,000 1,062,000 - 937,000 997,000 1,107,000 -

-

-

KIA CARENS 2.0 LUXURY CARENS 2.0 CDRI STANDARD CARENS EX CARENS V-ESTATE 2.0 OL CDRI CARNIVAL CEO II 2.4i AT FWD CARNIVAL CEO II 2.4i GS AT FWD CARNIVAL TWO-TONE PICANTO EX AT PICANTO LX AT PICANTO LX MT PREGIO EXECUTIVE PREGIO FAMILY PREGIO FAMILY VAN 2.7 M PREGIO GRAND TOURING 2.7 M PREGIO TLC PREGIO TRANSPORT 2.7 SOUL

410,000 400,000 703,000 650,000 510,000 360,000 340,000 350,000 350,000 410,000 330,000 -

450,000 440,000 455,000 417,000 810,000 724,000 219,000 220,000 200,000 420,000 380,000 405,000 405,000 460,000 380,000

620,000 630,000 698,000 750,000 330,000 360,000 400,000 340,000 365,000 420,000 310,000 330,000 340,000 900,000 1,000,000 1,100,000

LAMBORGHINI LAMBORGHINI GALLARDO LAMBORGHINI GALLARDO LP 560-4 LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER LAMBORGHINI GALLARDO SUPER LEGGERA LAMBORGHINI MURCIELAGO LP 640 LAMBORGHINI MURCIELAGO ROADSTER

- 17,450,000 - 11,275,000 15,550,000 19,200,000 - 18,450,000 20,625,000 - 18,250,000 19,875,000 - 20,755,000 23,450,000 26,100,000 - 23,550,000 27,100,000 27,255,000 31,000,000

-

-

-

3,360,000 3,610,000 1,940,000 2,190,000 2,254,000 2,630,000

1,820,000 1,670,000 1,907,000 2,055,000 3,630,000 3,900,000 2,094,000 2,366,000 2,435,000 2,930,000

1,960,000 1,820,000 2,080,000 2,152,000 4,470,000 4,720,000 2,450,000 2,800,000 2,888,000 3,150,000

LEXUS CT 200h F-Sport CT 200h F-Sport Luxury CT 200h Premium CT 200h Premium moonroof ES300 GS 300 Luxury GS 300 Luxury Premium with moonroof GS 15250 Luxury package GS 15250 premium package GS 15250 premium package moonroof RX 270 Luxury

106ตลาดรถ µÅҴö 92 102-115Car2_750.indd 88-101car2_782.indd 106 92

-

-

-

2,816,000 3,123,000 1,680,000 1,890,000 1,960,000 -

3,050,000 3,290,000 1,760,000 1,990,000 2,050,000 -

วันทีวัน่ 12ที่ -2418- ตุ30ลาคม พ.ศ. 2556 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

10/2/13 3:235:37 PM PM 5/14/14

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน RX 270 premium moonroof RX350 GS250 premium G250 F-Sport GS250 Luxury GS250 F - Sport

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2.7 3.5 2.5 2.5 2.5 3.5

185 272 207 207 207 312

AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR

1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 1.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6i 1.6i 1.6i 1.6 1.6 1.8 1.8 2.5 2.5 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 1.6i 1.6i 3.0 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 2.0i 2.0 1.3 1.3 2.3I 3.0 3.0 1.7 2.0 2.0 2.0 2.2 3.2 3.2 2.5

103 103 103 103 141 105 147 147 147 147 147 147 105 105 105 107 107 115 125 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 156 105 105 156 143 150 150 150 150 150 200 150 150 150 150 146 146 160 160 155 155 106 197 197 117 136 136 109 150 200 200 105

AT/FR MT/FR AT/FR AT/FR AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF 5AT/FF MT/FF AT/FF AT/FR MT/FF 5MT/FR 5MT/FR MT/FR MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MTWD 5AT/FF 5AT/FF 5AT/WD 5MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/4WD 6MT/4WD 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR MT/FF AT/FF MT/FR 6MT/FF AT/FF MT/FF 4AT/WD AT/4WD AT/4WD AT/FF AT/FF AT/FF 7AT/FR 6MT/FR 6MT/4WD AT/4WD MT/FR

2003

2004 -

2005 -

2006 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

- 2,840,000 3,160,000 3,395,000 - 2,310,000 2,500,000 2,830,000 3,300,000 3,806,000 4,806,000 - 4,123,000 - 4,020,000 - 3,720,000 - 5,420,000

MAZDA MAZDA 2GROOVE A/T MAZDA 2GROOVE M/T MAZDA 2 Maxx A//T MAZDA 2 Spirite A//T MAZDA 3 Spirit MAZDA 3 GROOVE E20 MAZDA 3 MAXX E20 MAZDA 3 MAXX S/R MAZDA 3 MAXX SPORT MAZDA 3 MAXX SPORT S/R E20 MAZDA MAXX MAZDA MAXX SPORT MAZDA 3 1.6L GROOVE MAZDA 3 1.6L SPIRIT MAZDA 3 1.6L SPIRIT SPORTS MAZDA323 PROTÉGÉ MAZDA323 PROTÉGÉ GLX MAZDA 323 ASTINA F5 DR MAZDA 323 PROTÉGÉ MAZDA BT 50 Single Com MAZDA BT 50 Freestyle Cab MAZDA BT 50 Freestyle Cab Com MAZDA BT 50 Freestyle Cab Com 4WD MAZDA BT 50 2.5 V DOUBBLE CAB MAZDA BT 50 2.5 V DOUBBLE CAB AT MAZDA BT 50 2.5 V DOUBBLE CAB HI RACER MAZDA BT 50 2.5 V FREESTYLE CAB MAZDA BT 50 2.5 V FREESTYLE CAB ABS MAZDA BT 50 2.5 V FREESTYLE CAB HI RACER MAZDA BT 50 2.5 V FREESTYLE CAB HI RACER ABS MAZDA BT 50 2.5 V FREESTYLE CAB HI RACER ABS DAB SAB MAZDA BT 50 3.0 R DOUBBLE CAB 4×4 MAZDA3 1.6LGROOVE MAZDA3 1.6L Spirit MAZDA BT 50 3.0 R DOUBBLE CAB 4×4 AT MAZDA BT 50 2.5 S FREESTYLE CAB MAZDA BT 50 PRO 4X2 S 2.2 L MAZDA BT 50 PRO 4X2 V2.2 L MAZDA BT 50 PRO 4X2 V2.2L ABS MAZDA BT 50 PRO 4X2 V2.2L Hi-Racer MAZDA BT 50 PRO 4X2 V2.2L Hi-Racer ABS MAZDA BT 50 PRO 4X4R 3.2L MAZDA BT 50 PRO 4X2 S 2.2L MAZDA BT 50 PR0 4X2V 2.2L MAZDA BT 50 PRO 4X2V 2.2L ABS MAZDA BT 50 PRO 4X2 V2.2L Hi-Racer MAZDA MX5 MAZDA MX5 MAZDA MX5 Convertible MAZDA MX5 2.0 L SPORT MAZDA RX8 MAZDA RXT MAZDA TRIBUTE 2.3 AT SDX SUNROOF MINOR CHANGE MAZDA TRIBUTE SDX AT MAZDA TRIBUTE VICTORY MAZDA A170 MAZDA A190 MAZDA A200 MAZDA B180 CDI Sports Tourer MAZDA BT 50 PRO 4X2 V 2.2L HiRecer ABS MAZDA BT 50 PRO 4X4 R 3.2L ABS+DSC MAZDA BT 50 PRO 4X4 R 3.2L ABS+DSC+Cruise Control MAZDA Fighter Freestyle CAB

นที่-1230-พฤษภาคม 18 ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. 2557 2556 วันที่ วั24

102-115Car2_750.indd 88-101car2_782.indd 93 107

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 210,000 220,000 _ 220,000 244,000 _ 243,000 262,000 _ 243,000 262,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 267,000 308,000 312,000 193,000 219,000 231,000 _ _ _ 195,000 215,000 245,000 264,000 _ _ 818,000 929,000 _ 800,000 905,000 _ _ _ 1,126,000 _ _ _ 1,434,000 1,533,000 1,703,000 1,372,000 1,402,000 1,563,000 _ 418,000 434,000 412,000 _ _ 434,000 _ _ 760,000 742,000 855,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 206,000 236,000 245,000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 245,000 258,000 266,00 312,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 318,000 327,000 385,000 _ _ 335,000 _ _ _ _ _ _ 1,200,000 _ 1,777,000 1,602,000 486,000 _ _ 870,000 793,000 1,034,000 _ _ _ _ 256,000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

460,000 _ 553,000 600,000 593,000 586,000 _ _ _ _ _ _ _ _

524,000 _ 619,000 670,000 660,000 654,000 _ _ _ _ _ _ _ _

417,000 400,000 500,000 457,000 575,000 _ 680,000 740,000 729,000 720,000 _ _ _ _ _ _ _ _

452,000 430,000 540,000 494,000 620,000 _ 732,000 798,000 785,000 785,000 830,000 830,000 _ _ _ _ _ _

485,000 461,000 590,000 544,000 700,000 642,000 _ _ _ _ 903,000 903,000 625,000 705,000 720,000 _ _ _

259,000 _ _ _ _ _ 268,000 _ _ _ _ _ 280,000 _ _ _ _ _ 357,000 _ _ _ _ _ 366,000 409,000 448,000 484,000 _ _ 423,000 474,000 521,000 560,000 _ _ 394,000 440,000 484,000 523,000 _ _ 325,000 365,000 400,000 432,000 _ _ 332,000 373,000 409,000 443,000 _ _ 343,000 383,000 420,000 454,000 _ _ 363,000 406,000 447,000 483,000 _ _ 370,000 415,000 456,000 492,000 _ _ 464,000 519,000 570,000 615,000 _ _ _ _ _ _ 625,000 _ _ _ _ _ 705,000 _ 512,000 575,000 632,000 680,000 _ _ 306,000 345,000 375,000 406,000 _ 332,000 _ _ _ _ 483,000 332,000 _ _ _ _ 524,000 441,000 _ _ _ _ 560,000 _ _ _ _ _ 541,000 _ _ _ _ _ 587,000 _ _ _ _ _ 668,000 _ _ _ _ _ 516,000 _ _ _ _ _ 549,000 _ _ _ _ _ 620,000 _ _ _ _ _ 612,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,235,000 _ _ _ _ _ _ 1,358,000 1,535,000 1,688,000 1,824,000 2,244,000 1,825,000 _ _ _ _ _ 1,696,000 _ _ _ _ _ 527,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 935,000 _ _ _ _ _ 964,000 _ _ _ _ _ 1,095,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,902,000 _ _ _ _ _ 717,000 _ _ _ _ _ 774,000 _ _ _ _ _ 810,000

µÅҴö ตลาดรถ 107 93 10/2/13 5:37 3:23PM PM 5/14/14


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

_ _ _ _ _ 2,292,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 885,000 _ 1,235,000 1,189,000 1,109,000

_ _ _ _ _ 2,581,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,596,000 5,529,000 _ 945,000 _ 11,545,000 2,069,000 1,665,000 1,649,000

_ _ _ _ _ 2,680,000 _ _ _ _ _ 2,961,000 3,317,000 3,339,000 _ 4,826,000 _ _ 4,383,000 5,751,000 5,882,000 7,153,000 965,000 _ 11,775,000 1,985,000 1,956,000

MERCEDES BENZ C200 Kmpressor Avantgarde C200 Kmpressor Elegance CKD C 230 2.5 Avantgarde Sports AMG CKD CL 500 Coupe CL 500 Blue EFFICIENCY Coupe CLC 200 Sport CLK 200 Coupe W209 Kompressor E 250 Elegance with Grass Roof E 250 Elegance E 250 Elegance Coupe E 250 Avantgarde Coupe E 250 Avantgarde Coupe Cabriolel E 300 3.0 Avantgarde Saloon E 300 3.0 Avantgarde Sport CKD ML 280 CDI Edition 10 ML 280 CDI Sports CBU R 280 L Grand Sport Tourer CBU R 3500 L Grand Sport Tourer CBU S 300 CDI Long Wheelbase S 300 Long Wheelbase S 320 CDI S 350 Long Wheelbase CBU S 500 Long Wheelbase CBU SL 350 ROADSTER CBU SLS AMG Vito SL-Class SL500 Blue EFFICIENCY AMG Roadster TOURER R 350 L GRAND SPORTS TOURER S 320 CDI S 500 L S 500 L SL 280 ROADSTER R 129 SL 350 ROADSTER SLK 55 AMG VITO VITO VITO VITO VITO CDI

1.8 1.8 2.5 5.5 4.7 1.8 1.8 1.8 2.2 1.8 1.8 1.8 3’.0 3’.0 3’.0 3’.0 3’.0 3.5 3’.0 3’.0 3.2 3.5 5.5 3.5 6.2 2.3 3.5 3’.0 3’.0 3.2 5’.0 5.5 2.8 3.5 5.5 3.2 2.3 2.4 2.5 2.2

184 184 204 388 435 184 163 204 204 204 204 204 219 219 190 190 190 272 219 219 231 275 388 315 570 150 306 190 190 231 306 388 204 315 360 185 150 163 170 145

5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/fr AT/FR AT/FR AT/FF 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR AT/FF 5AT/FR 5AT/FR 5AT/FR AT/FR AT/FR AT/FR 5AT 5AT AT AT 5AT AT 5AT 5AT AT AT AT AT AT

_ _ _ _ _ 1,167,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 793,000 4,900,000 1,125,000 875,000 955,000

1,652,000 1,563,000 _ 6,963,000 2,984,000 _ _ _ 3,132,000 3,500,000 3,575,000 5,022,000 4,652,000 5,834,000 6,257,000 7,339,000 1,026,000 _ 6,315,000 12,000,000 2,390,000

1,760,000 1,663,000 2,269,000 7,737,000 1,757,000 3,317,000 _ 3,268,000 3,640,000 3,778,000 4,113,000 5,368,000 5,161,000 4,279,000 4,786,000 6,095,000 6,657,000 7,526,000 1,045,000 _ 5,400,000 6,551,000 12,255,000 9,545,000 8,590,000 -

1,892,000 1,769,000 2,551,000 8,742,000 1,864,000 3,690,000 _ 3,341,000 3,851,000 3,859,000 4,283,000 5,464,000 5,509,000 4,602,000 4,947,000 6,237,000 7,159,000 7,685,000 1,117,000 _ 12,345,000 10,025,000 1,388,000 -

2,035,000 1,902,000 2,812,000 10,228,000 _ 2,050,000 4,060,000 3,329,000 3,265,000 3,447,000 2,848,000 3,772,000 3,627,000 3,675,000 4,236,000 4,244,000 4,710,000 6,011,000 6,060,000 5,000,000 5,441,000 6,860,000 7,697,000 8,452,000 18,139,000 1,228,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2,221,000 2,068,000 3,094,000 11,251,000 12,086,000 2,255,000 4,466,000 3,580,000 3,510,000 3,706,000 3,095,000 4,056,000 3,900,000 4,043,000 4,660,000 4,669,000 5,181,000 6,613,000 6,666,000 5,430,000 5,985,000 7,546,000 8,458,000 9,298,000 19,504,000 1,351,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2,431,000 2,273,000 _ _ _ _ _ _ _ _ 3,402,000 _ 3,983,000 _ _ _ _ _ _ 5,975,000 _ _ 9,295,000 _ 20,749,000 2,340,000 12,026,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0d 2.0d 2.0d 2.0d 1.4 1.6 1.6 2.0d

115 115 115 170 163 163 120 112 143 143 143 95 90 90 143

MT/FR MT/FR MT/FR GMT/FR MT/FR MT/FR MT/FR AT/FR AT/FR AT/FR AT/4WD AT/FF AT/FF AT/FF AT/4WD

878,000 965,000 1,066,000 1,133,000 1,183,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,206,000 1,239,000 1,265,000 1,312,000 1,328,000 - 1,371,000 1,437,000 1,519,000 - 2,390,000 2,405,000 _ _ _ _ 1,435,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 846,000 - 752,000 773,000 802,000 831,000 - 802,000 896,000 928,000 946,000 _ _ _ _ _

1,309,000 900,000 1,422,000 1,612,000 1,450,000 1,557,000 2,555,000 1,738,000 _ _ _ _ _

_ 1,257,000 1,563,000 _ 1,531,000 1,641,000 1,750,000 _ _ _ _ _

_ 1,382,000 1,673,000 _ 1,684,000 1,804,000 _ 1,924,000 _ _ _ _

_ 1,480,000 2,017,000 _ 1,802,000 1,930,000 _ 2,059,000 _ _ _ _

_ 1,878,000 _ _ 2,244,000 2,301,000 _ 2,463,000 2,016,000 2,540,000 2,538,000 2,300,000

_ _ _

_ _ _ 2,665,000

1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 1.6 1.6 1.6

105 105 105 115 139 135 105 105 105

AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF 6AT AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF

_ _ _ _ 506,000 _ _

_ _ _ _ 730,000 _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

MINI COOPER COOPER LOCK 1 COOPER LOCK 2 COOPER S CONVERTIBLE Sidewalk COOPER S LOOK 1 COOPER S LOOK 2 COOPER S PARKLANE COOPER S Clubman Desel 2.0L Hstchback COOPER Desel 2.0L COOPER SD Desel 2.0L Coupe COOPER SD Desel 2.0L Mini Countryman ONE ONE LOOK 1 ONE LOOK 2 Desel 2.0L COOPER SD ALL4

MITSUBISHI LANCER GLXI LANCER GLXI LANCER GLXI Limited LANCER GLXI LANCER 1.8 MIVEC GLS LANCER รถเกง 4 dr Sei ลิมิเต็ด SA 4sp PWD 2 oi CS9ASRXERU LANCER GLXi LANGER GLXi LANGER GLXi Limited

µÅҴö 94108 ตลาดรถ 102-115Car2_750.indd 108 88-101car2_782.indd 94

240,000 249,000 258,000 256,000 _ -

274,000 263,000 274,000 273,000 427,000 _ -

_ _ _ _ 444,000 299,000 286,000 302,000

_ _ _ _ 462,000 365,000 293,000 339,000

_ _ _ 481,000 _ 381,000

วัวันนทีที่ 12 ลาคม พ.ศ. พ.ศ. 25562557 ่ 24- -1830ตุพฤษภาคม

10/2/13 5/14/14 3:23 5:37 PM PM

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน LANCER Sei CVT LANCER Sei CVT CNG LANCER Sei CVT LANCER Sei CVT CNG Lancer Ex Smart Concept CVT 1.8 LANCER Ex แรลลี่อารต คอนเซ็ปต 2’.0 Outlander Pajero 3.8 LITER Pajero Sport 2.5 GLS Pajero Sport 3.2 GLS Pajero Sport 3.0 GLS SPACE WAGON 2.4 IMVES GLS Limited SPACE WAGON SPACE WAGON 2.4 IMVES GLS SPACE WAGON 2.4 IMVES GLAT STRADA G WAGON L-200STRADA MEGA CAB GLS 4WD L-200STRADA MEGA CAB GLX 4WD L-200STRADA MEGA CAB GLS L-200STRADA MEGA CAB GLX L-200STRADAGRANDIS 4DRG-CAB L-200STRADAGRANDIS 4DRGLS 4WD L-200STRADAGRANDIS 4DRGLX L-200STRADASTATION VAN 4WD TRITON MEGA CAB GLS TRITON MEGACABGL TRITON MEGACAB 2.5GLX A/T TRITON SINGLE CAB 2.5 IDIGL TRITON MEGA CAB GLS4WD TRITON MEGA CAB GLX TRITON PLUS MEGA CAB 2.5 DI-D GLS AT TRITON PLUS MEGA CAB 2.5 DI-D GLS TRITON PLUS MEGA CAB 2.5 DI-D GLX TRITON DOUBLE CAB 2.5 GL TRITON DOUBLE CAB GLS 4WD TRITON DOUBLE CAB GLX TRITON DOUBLE CAB GLX TRITON PLUS DOUBLE CAB 2.5 GLS AT TRITON PLUS DOUBLE CAB 2.5 GLS TRITON DOUBLE CAB GLS 4WD TRITON DOUBLE CAB GLS 4WD TRITON DOUBLE CAB GLS LIMITED 4WD MIRAGE GLS LTD CVT MIRAGE GLS CVT MIRAGE GLX CVT MIRAGE GLX MT

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.4 3.8 2.5 3.2 3.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 3.2 3.2 1.2 1.2 1.2 1.2

110 110 110 110 1395 154 160 200 140 165 219 160 145 160 160 123 115 115 115 115 115 115 115 115 140 140 116 90 140 140 140 140 140 116 140 140 140 140 140 165 165 165 78 78 78 78

6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF AT/4WD 5MT/WD 4AT/RWD 4AT/WD 5AT/4WD 4AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF AT/4WD MT/4WD MT/4WD MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/4WD MT/4WD MT/FR MT/FR 4AT/FF 5MT/FF MT/4WD MT/FR MT/FR 5MT/FF 5MT/FF 5MT/FF MT/4WD MT/FR AT/FF 4AT/FF 5MT/FF MT/4WD AT/4WD AT/4WD CVT/FF CVT/FF CVT/FF 5MT/FF

_ _ _ _ 965,000 _ _ _ 349,000 _ _ _ _ 243,000 210,250 212,000 186,000 214,000 219,000 284,000 316,000 -

1.1 1.1

65 65

5MT/FB 5MT/FB

-

3.5 3.5 3.5 1.6i 1.6i 1.8i 1.8i 1.8i 1.6 1.6 1.6i 3.0i 2.5 Di 2.5Di 2.5 Di 2.5Di 2.7Di 2.7Di 2.7Di

280 280 280 118 148 118 118 118 105 105 122 165 95 95 95 95 110 110 110

AT/FR 5AT/FR 6MT/FR AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR AT/FR MT/FR

_ _ _ _ _ _ _

2005

2006

2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 995,000 1,026,000 1,066,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 435,000 410,000 399,000 _ 673,000 711,000 _ 665,000 719,000 760,000 _ _ 790,000 609,000 634,000 659,000 264,000 280,000 _ 222,500 243,000 _ 217,000 227,000 _ 205,000 231,000 _ 239,000 256,000 _ 224,000 233,000 _ 305,000 323,000 _ 341,000 _ _ 234,000 259,000 243,000 260,000 231,000 252,000 219,000 292,000 310,000 293,000 310,000 _ _ 253,000 _ _ _ _ _ 406,000 462,000 - 325,000353,000 _ 353,000 375,000 _ _ _ _ _ _ _ 418,000 469,000 458,000 500,000 451,000 467,000 _ _ _

2008

2009

2010

2011

456,000 478,000 _ 406,000 432,000 464,000 499,000 430,000 458,000 490,000 535,000 _ _ _ 693,000 789,000 _ _ _ 795,000 861,000 _ _ _ _ _ _ 1,742,000 1,866,000 2,052,000 2,217,000 _ _ 670,000 721,000 783,000 _ _ 735,000 1,150,000 1,243,000 _ _ _ _ _ 812,000 905,000 1,062,000 1,167,000 1,261,000 768,000 _ _ _ _ 800,000 870,000 988,000 1,087,000 1,173,000 890,000 997,000 1,133,000 1,246,000 1,344,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 280,000 313,000 345,000 380,000 410,000 272,000 308,000 340,000 375,000 405,000 269,000 301,000 333,000 367,000 396,000 242,000 256,000 289,000 318,000 343,000 331,000 380,000 443,000 477,000 515,000 332,000 357,000 384,000 413,000 448,000 272,000 282,000 310,000 343,000 370,000 368,000 413,000 454,000 491,000 337,000 378,000 415,000 448,000 334,000 388,000 427,000 461,000 486,000 507,000 568,000 623,000 673,000 370,000 397,000 434,000 478,000 516,000 402,000 433,000 467,000 513,000 555,000 _ 434,000 487,000 535,000 578,000 _ 415,000 464,000 510,000 551,000 489,000 533,000 588,000 646,000 697,000 524,000 541,000 615,000 676,000 730,000 488,000 523,000 605,000 666,000 719,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2012

540,000 582,000 794,000 964,000 _ 3,160,000 852,000 _ 1,070,000 1,331,000 _ _ 1,386,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 488,000 416,000 579,000 531,000 _ _ 540,000 _ 693,000 652,000 _ _ _ 453,000 420,000 382,000 320,000

NAZA FORZA SPORT FORZA STANDARD

-

-

-

-

213,000 196,000

238,000 229,000

261,000 244,000

280,000 _

335,000 _

2,125,000 2,210,000 2,298,000 2,366,000 2,650,000 _ _ _ _ _ _ _ _ 2,524,000 2,855,000 3,135,000 3,415,000 3,834,000 _ _ _ _ 2,610,000 2,772,000 3,048,000 3,353,000 3,722,000 315,000 321,500 _ _ _ _ _ _ 329,000 342,000 _ _ 290,000 304,000 _ _ _ _ _ 305,000 327,000 _ _ 331,000 341,000 362,000 385,000 _ 272,000 300,000 _ _ 249,000 265,350 _ _ _ 298,000 312,000 _ _ _ _ _ _ _ 406,000 432,000 _ _ _ _ _ 179,000 198,000 217,000 _ _ 231,000 243,000 _ _ _ _ 239,000 254,000 _ _ _ _ 243,000 264,000 277,000 _ _ _ _ _ _ 209,000 216,000 _ _ _ _ _ _ _ 224,000 _ _ _ _ _ _ _ _ 196,000 209,000 230,000 244,000 _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NISSAN NISSAN 350 Z NISSAN 350 3.5 L AT NISSAN 350 3.5 L MT N16 NEO VIP NEO 16AT N16 NEO VIP NEO 16AT N16 NEO ALMERA YOUNG 1.8 N16 NEO SUPER NEO 1.8AT N16 NEO VIP NEP1.8AT SUNNY N 16 NEO GL 1.6 AT SUNNY N16 NEO GL 1.6 MT SUNNY N16 NEO SUPER NEO 1.6 AT CEFIRO 3.0 V6 Brougham VIP AT BIG-MFRONTIER 1-2 SINGLE 2.5DiMT BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.2AL BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.5AX BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.5AXL BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.7Di BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.7TL BIG-M FRONTIER 1-2KING CAB2.7TL

นที่-1230-พฤษภาคม 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2556 วันที่ วั24

102-115Car2_750.indd95 109 88-101car2_782.indd

µÅҴö ตลาดรถ 109 95 10/2/13 5:37 3:23PM PM 5/14/14


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน BIG-M FRONTIER 1-2 4Dr 2.5 AX_LMT BIG-M FRONTIER 1-2 4Dr 27DiMT BIG-M FRONTIER 1-2 4Dr 27TLMT NAVARA King Cab 2.5 LE 5AT NAVARA King Cab 2.5 LE 6MT FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 LE 5A/T 4X4 FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 LE GMT 5A/T 4X4 BlackStar FRONTIER NAVARA King Cab 2.5 LE 6MT 4X4 FRONTIER NAVARA King Cab 2.5 SE 6MT FRONTIER NAVARA King Cab 2.5 SE 6MT 4X4 FRONTIER NAVARA Double Cab 2.5 LE 5AT FRONTIER NAVRRA DOUBLE CAB 2.5 LE 6MT FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 LE 6MT 4X4 FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 LE 6MT 4X4 FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 SE 6MT Black Star FRONTIER NAVARA DOUBLE CAB 2.5 SE 6MT 4X4 FRONTINER NAVARA KING CAB TENA 230 LJM 2.3V 6AT TIIDA JS TIIDA 1.6G AT E20 TIIDA 1.6S AT E20 TIIDA 1.8 G AT E20 TIIDA 200 LJK 2.0 AT TIIDA NISSAN MURANO 3.5L NISSAN NV SINGLE 1.6 SLX MT NISSAN NV WINGROAD 1.6 LX AT NISSAN NV WINGROAD 1.6 LX AT NISSAN NV WINGROAD 1.6 SLX AT NISSAN NV WINGROAD 1.6 SLX AT URVAN 2.7 MT URVAN 3.0 MT NISSAN MARCH 1.2 E CUT NISSAN MARCH 1.2 S MT NISSAN MARCH 1.2 EL CUT NISSAN MARCH 1.2 S MT NISSAN MARCH 1.2 V CUT NISSAN MARCH 1.2 VL CUT X- TRAIL 2.5 LUXURY AT 4WD X TRAIL COMFORT

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003 240,000 220,000 191,000 _ _ _ _ _ _ _ 166,000 158,000 144,000 182,000 158,000 231,000 345,000 _ _ _ -

2004

2005

266,000 234,000 229,000 _ _ _ _ _ 603,000 _ _ 170,000 150,000 191,000 178,000 243,000 403,000 _ _ _ -

264,000 244,000 _ _ _ _ 627,000 _ _ _ _ 206,000 187,000 _ _ _ 553,000 558,000

2006

2007

2008

_ _ _ _ _ _ _ 290,000 338,000 388,000 277,000 319,000 367,000 379,000 435,000 501,000 358,000 444,000 510,000 325,000 374,000 434,000 252,000 289,000 332,000 294,000 338,000 390,000 316,000 370,000 415,000 360,000 416,000 475,000 365,000 424,000 448,000 281,000 329,000 379,000 347,000 382,000 437,000 363,000 400,000 441,000 380,000 634,000 652,000 849,000 730,000 753,000 768,000 427,000 444,000 454,000 353,000 505,000 445,000 460,000 590,000 613,000 668,000 441,000 _ 2,076,000 2,544,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 217,000 252,000 _ 205,000 223,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 580,000 609,000 651,000 580,000 619,000 670,000

2009

2010

2011

2012

2.5Di 2.7i 2.7i 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3I 2.3 1.6 1.6 1.8 2’.0i 1.6 3.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.7 Di 3.0 Di 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.5I 2.5

96 97 97 144 144 174 174 174 144 174 144 144 174 144 144 174 144 173 173 109 109 126 145 109 234 110 110 110 110 110 114 105 79 79 79 79 79 79 180 180

MT/FR MT/FR MT/FR 5AT/FR 6MT/FR 5AT/FR 5AT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MTFR 5AT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6MT/FR 6AT/FR AT/FF AT/FF 4AT/FR 4AT/FR 4AT/FR AT/FF 5AT 6AT/WD MT/FF AT/FF MT/FF AT/FF MT/FF MT/FR MT/FR CUT/FR 5MT/FR CUT/FR 5MT/FR CUT/FR CUT/FR 4AT/4WD 4AT/WD

_ _ _ 434,000 410,000 560,000 571,000 487,000 371,000 436,000 464,000 553,000 545,000 420,000 485,000 487,000 812,000 478,000 505,000 448,000 740,000 _ _ _ _ _ _ 467,000 481,000 _ _ _ 714,000 710,000

_ _ _ 478,000 450,000 617,000 628,000 535,000 408,000 479,000 510,000 585,000 618,000 466,000 536,000 530,000 _ _ 893,000 525,000 _ 536,000 820,000 _ _ _ _ _ _ _ 513,000 530,000 340,000 316,000 371,000 287,000 318,000 404,000 750,000 780,000

_ _ _ _ _ 516,000 655,000 486,000 590,000 666,000 _ 678,000 _ 578,000 _ 440,000 505,000 518,000 _ 551,000 721,000 630,000 647,000 667,000 823,000 503,000 _ 580,000 649,000 575,000 _ _ _ _ _ 964,000 1,091,000 568,000 640,000 _ _ 579,000 680,000 906,000 995,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 555,000 _ 570,000 640,000 369,000 430,000 340,000 361,000 400,000 414,000 306,000 319,000 408,000 430,000 436,000 455,000 810,000 894,000 840,000 957,000

1.6i 1.4’ 1.4 1.4 2 2.0i 2.0I 2.0i 2.0I 2.0i 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2HDi 2.0 2.0 1.9D

110 75 75 75 110 138 138 138 138 170 137 137 136 136 160 136 138 120 71

AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF 6MT/FF MT/

_ 604,000 615,000 - 408,000 421,000 _ _ _ _ _ _ 443,000 557,000 _ 443,000 557,000 _ _ _ _ _ 590,000 293,000 321,000 347,000 - 1,210,000 - 1,276,000 _ _ 1,276,000 _ _ 1,047,000 1,024,000 1,085,000 1,132,000 856,000 914,000 1,064,000 222,000

651,000 433,000 _ _ _ _ 1,054,000 620,000 _ _ 1,276,000 1,306,000 1,306,000 1,111,000 1,212,000 1,131,000 247,000

402,000 445,000 _ 1,512,000 1,600,000 1,600,000 1,607,000 1,414,000 _ _ 1,596,000 _

_ _ 442,000 487,000 650,000 _ _ _ _ _ 1,662,000 1,760,000 1,760,000 1,768,000 1,555,000 _ _ 1,756,000 _

_ _ _ _ 473,000 _ 523,000 636,000 715,000 815,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,778,000 1,995,000 1,883,000 2,071,000 1,883,000 _ 1,892,000 _ 1,663,000 _ _ _ _ _ 1,880,000 2,068,000 _ _

3.6 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6

325 355 355 360 480 414

AT/FR 5AT/WD 5AT/FR MT/FR 5AT/FR AT/4WD

5,480,000 7,304,000

6,446,000 _ _ _ _ _ 8,092,000 8,757,000 9,095’,000 10,275,000 11,302,000 12,093,000 13,303,000 8,089,000 8,197,000 8,549,000 9,900,000 10,062,000 10,767,000 11,844,000 _ _ _ _ _ 8,917,000 8,856,000 9,294,000 10,400,000 11,435,000 _ _ 8,063,000 _ _ _ _ _

PEUGEOT 206CC 206 206 SPORT 206 RC Line 207 SEDAN 307CC 307 307CC 307 406 407 ST EXECUTIVE HDI 407 SW EXECUTIVE HDI 407 ST SPORT 407SW SPORT 407SW SPORT 607 807 EXPERT PARTNER

695,000 1,166,000 739,000 _ 1,364,000 1,413,000 1,413,000 1,436,000 1,242,000 1,245,000 1,207,000 283,000

380,000 414,000 1,434,000 _ 1,405,000 1,463,000 1,463,000 1,504,000 1,360,000 _ 1,230,000 903,000 -

PORSCHE 911 CARRERA 911 CARRERA 4S Coupe TiptronicS 911 CARRERA S Coupe TiptronicS 911 GT3 911 GT3 COUPE 911 TURBO

µÅҴö 96110 ตลาดรถ 102-115Car2_750.indd 110 88-101car2_782.indd 96

5,994,000 7,272,000 5,701,000 7,523,000

6,173,000 7,421,000 7,452,000 7,817,000

วัวันนทีที่ 12 าคม พ.ศ. 2556 ่ 24- 18 - 30ตุลพฤษภาคม พ.ศ. 2557

10/2/13 5/14/14 3:24 5:37PM PM

102-115


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน 911 TURBO CUPE Tiptronic S Boxster Boxster Boxster 2.7L Tiptronic S Cayenne Cayenne Tiptronic S Cayenne Cayenne Turbo Cayenne S Tiptronic S Turbo Tiptronic S S Hybrid Tiptronic S Tiptronic S Tiptronic S

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3.6 2.7 2.7 2.7 3.2 3.4 4.5 4.5 4.8 4.8 3.0 3.4 2.7

480 239 239 245 250 290 450 450 385 500 333 295 245

5AT/FR AT/FR MT/FR 6MT/FR AT/4WD 5AT/FR AT/4WD AT/4WD 5AT/FR 5AT/FR 8AT/FR 5AT/FR 6MT/FR

2,720,000 _ _ 2,394,000 _ 4,732,000 7,045,000 _ _ _ _ _

2,792,000 _ _ 2,474,000 _ 4,874,000 7,256,000 _ _ _ _ _

2,877,000 _ _ 2,545,000 _ 5,019,000 7,470,000 _ _ _ 4,136,000 _

11,100,000 2,969,000 2,869,000 890,000 2,646,000 _ 5,171,000 7,713,000 _ _ _ 4,471,000 3,800,000

11,591,000 _ _ _ 2,701,000 5,033,000 5,365,000 7,974,000 596,000 9,055,000 _ 5,033,000 4,363,000

12,184,000 _ _ _ _ 5,495,000 _ _ 660,000 9,710,000 _ 5,887,000 4,508,000

13,399,000 _ _ _ _ 6,044,000 _ _ 735,000 10,680,000 _ 6,476,000 4,967,000

14,738,000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,649,000 _ _ _ _ _ _ _ _ 869,000 _ _ 11,747,000 _ _ 5,357,000 5,887,000 6,320,000 7,124,000 _ _ 5,462,000 _ _

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

125 125 125 125 125 125 125 125 110 125 110 74 74 74 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 70 70 70 70 70 70 70 70

AT/FF AT/FF MT/FF MT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AMT/FR MT/FR MT/FF AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF MT/FF AT/FF MT/FF MT/FF AT/FF AT/FF AT/FF

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ 360,000 387,000 339,000 262,000 248,000 290,000 327,000 347,000 307,000 _ _ 282,000 318,000 329,000 393,000 334,000 370,000 _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ 405,000 418,000 390,000 299,000 273,000 321,000 358,000 370,000 318,000 _ _ 318,000 340,000 365,000 419,000 380,000 414,000 _ _ _ _ _ _ _ _

569,000 526,000 501,000 _ _ _ _ _ 445,000 459,000 430,000 327,000 303,000 356,000 393,000 409,000 350,000 507,000 420,000 351,000 380,000 400,000 450,000 420,000 485,000 305,000 280,000 326,000 300,000 _ _ _ _

618,000 572,000 543,000 _ _ _ _ _ 477,000 420,000 459,000 351,000 325,000 381,000 421,000 438,000 374,000 542,000 450,000 375,000 407,000 429,000 490,000 452,000 485,000 331,000 304,000 353,000 327,000 _ _ _ _

672,000 676,000 596,000 557,000 590,000 629,000 660,000 739,000 520,000 534,000 467,000 364,000 331,000 389,000 442,000 _ _ 579,000 560,000 426,000 467,000 473,000 539,000 539,000 578,000 358,000 331,000 389,000 373,000 333,000 365,000 361,000 390,000

2.0i 2.0i 2.3i

150 210 185

AT/FF AT/FF AT/FF

236,000 352,000 396,000

262,000 447,000 431,000

293,000 502,000 472,000

316,000 _ 520,000

347,000 _ 560,000

379,000 _ 600,000

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

2.0 2.7 2.7 2.7 3.2

141 165 165 165 220

5AT/WD 5AT/FR 5AT/AWD 5AT/FR 5AT/AWD

-

705,000 736,000 642,000 682,000

688,000 750,000 761,000 636,000 742,000

744,000 895,000 903,000 723,000 838,000

853,000 1,005,000 1,075,000 1,181,000 1,264,000 952,000 1,034,000 _ _ _ 979,000 1,024,000 1,122,000 1,126,000 1,205,000 753,000 905,000 967,000 1,064,000 1,138,000 914,000 967,000 1,041,000 1,064,000 1,138,000

1,424,000 _ 1,560,000 1,424,000 1,424,000

3.0 2.5 2.5 1.5

245 245 300 107

5AT/AWD 5AT/WD 6MT/AW 5AT/WD

_ _

_ _

_ _

226,000 349,00 _

248,000 424,000 -

PROTON Exora High Line Exora Medium Line 1.6AT Exora Medium Line 1.6MT Exora Base Line Manual Exora Base Line Auto Exora Medium Line Manual Exora Medium Line Auto Exora High Line Auto Gen 1.6 AMT 12291006 Gen 1.6 AMT High Line Gen 1.6 AMT SAVVY 1.2 L AMT SAVVY 1.2 L MT SAVVY 1.2 L HIGH LINE Neo 1.6 L AMT Neo 1.6 L AMT HIGH LINE Neo 1.6 L MT 1229 1011 Neo GPS 1.6 AMT HIGH LINE Neo GPS 1.6 MT HIGH LINE Persona Medium Line (CBU) Persona Medium Line (CBU) Persona Medium Line (CBU,NGV) Persona Medium Line (CBU,NGV) Persona HIGH LINE (CBU) Persona HIGH LINE (CBU,NGV) Saga 1.3 L Base Line AT Saga 1.3 L Base Line MT Saga 1.3 L Medium Line AT Saga 1.3 L Medium Line MT Saga CUT Base Line Manual Saga CUT Base Line Auto Saga CUT Medium Line Manual Saga CUT Medium Line Auto

SAAB SAAB 9.3 SAAB 9.5 2.0 LPT SAAB 95 2.3 LPT

SSANGYONG KYRON 200 X DI STAVIC 270 GL-2WD STAVIC 270 GL-AWD STAVIC 207 GR-2WD STAVIC 320S

SUBARU 89 TRIBECA Subaru Impreza WRX 2.5 AT Subaru Impreza WRX TCI 2.5 AT Impreza 1.5 R AT

ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. วันทีวั่ น24 - 30- 18 พฤษภาคม พ.ศ.2556 2557

3:24 PM

102-115Car2_750.indd 88-101car2_782.indd 97111

640,000 330,000 548,000 700,000

704,000 367,000 604,000 770,000

774,000 403,000 665,000 800,000

829,000 _ 431,000 1,991,000 712,000 3,245,000 850,000 990,000

µÅҴö ตลาดรถ111 97 10/2/13 5/14/14 3:24 5:37 PM PM


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน

นต แรงมา

เครื่องย

เกียร

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SUZUKI Suzuki APV G4 Suzuki APV GL Suzuki APV GLX Suzuki SX4 Suzuki Swift G4 Suzuki Swift GL Suzuki Swift 1.25 L GA Suzuki Swift 1.25 L GL Suzuki Swift 1.25 L GA Suzuki Swift 1.25 L GL

1.6i 1.6i 1.6 1.6 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2

92 92 92 112 101 101 91 91 91 91

5MT/FR 5MT/FR 4AT/FR 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF MT/FF MT/FF AT/FF AT/FF

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

379,000 383,000 449,000 _ _ _ _ _ _ _

409,000 428,000 450,000 _ _ _ _ _ _ _

450,000 471,000 495,000 541,000 321,000 333,000 _ _ _ _

482,000 503,000 529,000 591,000 352,000 371,000 _ _ _ _

_ _ _ 655,000 389,000 415,000 348,000 380,000 381,000 411,000

2.2 2.2 2.2 2.2

140 140 140 140

5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR

_

_

_

_

_

375,000 332,000 _ _

413,000 364,000 _ _

454,000 407,000 _ _

486,000 435,000 _ _

534,000 473,000 461,000 421,000

3.0I 3.0I 3.0I 3.0I 3.0I

146 107 107 116 107

5MT 4AT 4AT 4AT 4AT

-

-

-

-

741,000 698,000 777,000 679,000 837,000

860,000 805,500 918,000 789,000 979,000

900,000 -

_

_

_

-

-

-

TATA XENON DOUBLE CAB XENON X TEND CAB DLS XENON GIANT HEAVY DUTY XENON HEAVY DUTY CNG Plus

THAIRUNG ADVANTURE ELEGANCE II 4 WD M ADVANTURE SPORT II 4x2 AUTO ADVANTURE SPORT 114x4 AUTO TR ALLROADER 2.5 2 WD 2WD Z71 MT TR ALLROADER 3.0 4WD Z71 AT

TOYOTA ALPHARD V

3.5

275

AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

ALPHARD Q

3.5

275

AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

AVANZA E

1.3i

95

MT/FF

-

308,000

335,000

375,000

_

_

_

-

-

-

AVANZA E A / T LIMITED

1.3i

88

AT

-

355,000

385,000

410,000

_

_

_

-

-

-

AVANZA 1.5 J

A/T

1.5

109

5MT/FR

-

-

-

355,000

_

_

_

-

-

-

AVANZA 1.5 S A/T

1.5

109

5MT/FR

-

389,000

_

_

_

-

-

-

AVANZA 1.5 S

1.5i

101

AT/FR

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

AVANZA 1.5 G

1.5i

101

AT/FR

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

AVANZA 1.5 E

1.5i

101

MT/FR

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.0 E

2.0i

144

AT

-

523,000

542,000

580,000

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.4 G

2.4i

152

AT

-

550,000

592,000

635,000

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.4 Q

2.4i

152

AT

-

630,000

690,000

760,000

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.4 V DVD

2.4

167

5AT/FF

-

-

-

855,000

_

_

_

-

-

-

CAMRY 3.5 Q

3.5

272

6AT/FF

-

-

- 1,405,000

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.5V Hybrid DVD+Navigator

2.5

160

6AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.5V Hybrid DVD

2.5

160

6AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.5V Hybrid MP3

2.5

160

6AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.5 G

2.5

181

6AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

CAMRY 2.0 G

2

148

4AT/FF

-

-

-

-

_

_

_

-

-

-

HIACE COMMTER

2.8i

123

MT/FR

371,000

398,000

425,000

-

_

_

_

-

-

-

HIACE COMMTER HIGH ROOF

2.8i

123

MT/FR

405,000

425,000

448,000

-

_

_

_

-

-

-

COMMTER HIGH ROOF

2.5

109

5MT/FR

-

-

732,000

780,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA 1.6Hi-TORQUE

1.6

140

AT/FF

278,000

-

-

-

_

_

_

-

-

-

COROLLA 1.8Hi-TORQUE

1.8i

155

AT/FF

295,000

405,000

-

-

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 E

1.6I

110

MT/FF

230,000

244,000

275,000

312,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 E

1.6I

110

AT/FF

309,000

326,000

346,000

355,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 J

1.6I

110

MT/FF

227,000

238,000

262,000

298,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 J

1.6I

111

AT/FF

226,000

240,000

265,000

298,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.8 G

1.8i

138

AT/FF

336,000

370,000

385,000

402,000

_

_

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 E

1.6i

110

MT/FF

-

-

-

340,000

355,000

486,000

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 E

1.6i

111

AT/FF

-

-

-

355,000

372,000

502,000

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 J

1.6i

112

MT/FF

-

-

-

321,000

410,000

493,000

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.6 J

1.6i

113

AT/FF

-

-

-

338,000

427,000

513,000

_

-

-

-

COROLLA ALTIS 1.8 G

1.8i

138

AT/FF

-

-

-

400,000

472,000

674,000

-

-

-

-

COROLLA Altis J

1.6

109

MT/FF

-

-

-

-

-

468,000

515,000

565,000

620,000

630,000

COROLLA Altis J

1.6

109

AT/FF

-

-

-

-

-

488,000

527,000

580,000

637,000

700,000

COROLLA Altis E

1.6

109

MT/FF

-

-

-

-

-

484,000

523,000

574,000

634,000

-

µÅҴö 98112 ตลาดรถ 102-115Car2_750.indd 112 88-101car2_782.indd 98

-

วัวันนทีที่ 12 าคม พ.ศ. 2556 ่ 24- 18 - 30ตุลพฤษภาคม พ.ศ. 2557

10/2/13 5/14/14 3:24 5:37PM PM

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน COROLLA Altis E COROLLA Altis G COROLLA Altis G FORTUNER 2.7 V FORTUNER 2.7 V 2 WD A/T FORTUNER 3.0 G FORTUNER 3.0 G HIACE GL HIACE STANDARD HIACE ตูทึบ HILUX TIGER SINGLE CAB HILUX TIGER SINGLE CAB GL Man (PS,SWP) HILUX TIGER SINGLE CAB GL Man (LWB) HILUX TIGER SINGLE CAB อีโคโนมิ (LWB) HILUX TIGER SINGLE Extended Cab GL HILUX TIGER SINGLE Extended Cab GL (PS) HILUX TIGER SINGLE Extended Cab SGL (PS) HILUX TIGER X-TRA CAB GL HILUX TIGER X-TRA CAB SGL HILUX VIGO SIGLE CAB 2.5J HILUX Vigo Single Cab J HILUX VIGO EXTRA CAB 2.5 J HILUX Vigo Extended Cab E HILUX Vigo Extended Cab E HILUX Vigo Extended Cab G HILUX Vigo Extended Cab G HILUX Vigo Dual Cab J HILUX Vigo Dual Cab E HILUX Vigo Dual Cab E HILUX VIGO DOUBLE CAB 3.0 G HILUX VIGO SIGLE CAB 2.5 J HILUX Vigo Single Cab J HILUX VIGO Standard cab 2.5J HILUX VIGO Standard cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร HILUX VIGO Standard cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร สีเมทาลิก HILUX VIGO Standard cab 2.5J สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 2.5E 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 2.5E สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 2.5G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 3.0E (พรีรันเนอร ABS) HILUX VIGO Smart Cab 3.0E (พรีรันเนอร) HILUX VIGO Smart Cab 3.0E 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 3.0E สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 3.0G 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Smart Cab 3.0G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 2.5E 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 2.5G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 2.5G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 2.5GJ HILUX VIGO Double Cab 2.5GJ สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 3.0E (พรีรันเนอร) HILUX VIGO Double Cab 3.0E (พรีรันเนอร) HILUX VIGO Double Cab 3.0E 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 3.0E 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 3.0E AT สีเมแทลลิก HILUX VIGO Double Cab 3.0G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT 4WD HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT Prerunner HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G Prerunner HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G AT HILUX VIGO Champ Double Cab 3.0G 4WD HILUX VIGO Champ Double Cab 2.7E สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.7E HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E VN Tutbo 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E VN Tutbo 4WD HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E VN Tutbo Prerunner สีเมแทลลิก

18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2556 วันที่วัน24ที่ -1230- พฤษภาคม

102-115Car2_750.indd99 113 88-101car2_782.indd

นต แรงมา

เครื่องย

1.6 1.6 1.8 2.7 2.7 3.0 DI 3.0 DI 2.5 2.5 2.5Di 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5Di 2.5Di 2.5 3.0D 2.5 3.0D 3.0D 3.0D 3.0D 2.5 2.5 2.5 3 2.5 3.0D 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.7 2.5 VN 2.5 VN 2.5 VN

109 109 132 160 163 163 163 109 102 110 100 100 100 73 73 73 110 110 110 102 163 102 163 163 163 163 102 102 102 163 102 163 120 120 120 120 120 120 120 163 163 163 163 163 163 120 120 120 120 120 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 241 241 144 144 144

เกียร AT/FF AT/FF AT/FF AT/FR 4AT/FF AT/FR MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FR MT/FF /FR MT/FF MT/FR MT/4WD MT/FR MT/4WD MT/FR MT/FR MT/4WD AT/4WD MT/FF MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/WD 5MT/FR 5MT/WD 5MT/FR 5MT/WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/WD 5MT/WD 4AT/FR 5MT/FR 4AT/4WD 5MT/4WD 5MT/4WD 4AT/FR 4AT/FR 5AT/FR 5AT/FR 4AT/FR 4AT/FR 5MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/4WD 5MT/4WD 5MT/FR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

166,000 223,000 218,000 208,000 245,000 261,000 279,000 198,000 -

641,000 186,000 231,000 226,000 216,000 257,000 275,000 290,000 212,000 245,000 245,000 246,000 298,000 339,000 324,000 376,000 288,000 324,000 370,000 -

677,000 636,000 592,000 569,000 489,000 501,000 269,000 268,000 257,000 259,000 309,000 352,000 336,000 390,000 299,000 336,000 385,000 365,000 -

713,000 673,000 616,000 587,000 520,000 523,000 282,000 282,000 264,000 281,000 319,000 367,000 351,000 409,000 312,000 352,000 401,000 389,000 -

740,000 750,000 718,000 624,000 554,000 562,000 306,000 300,000 276,000 303,000 333,000 382,000 364,000 425,000 324,000 365,000 416,000 412,000 -

-

-

-

-

-

500,000 527,000 630,000 768,000 880,000 819,000 827,000 664,000 589,000 581,000 343,000 340,000 298,000 334,000 346,000 396,000 378,000 440,000 343,000 384,000 449,000 649,000 343,000 322,000 310,000 324,000 530,000 530,000 530,000 416,000 449,000 526,000 518,000 535,000 522,000 533,000 473,000 528,000 408,000 405,000 408,000 533,000 533,000 512,000 515,000 618,000 551,000 523,000 -

2009 540,000 566,000 679,000 _ 867,000 706,000 627,000 651,000 407,000 349,000 347,000 362,000 564,000 564,000 564,000 466,000 504,000 558,000 546,000 569,000 555,000 597,000 530,000 590,000 457,000 457,000 457,000 600,000 600,000 572,000 578000 693,000 618,000 586,000 -

2010 594,000 622,000 748,000 954,000 743,000 675,000 715,000 403,000 383,000 381,000 398,000 591,000 591,000 590,000 513,000 553,000 582,000 573,000 613,000 591,000 656,000 582,000 649,000 502,000 502,000 502,000 659,000 650,000 629,000 636,000 760,000 678,000 643,000 -

2011

2012

654,000 685,000 820,000 792,000 725,000 787,000 -

680,000 750,000 827,000 851,000 788,000 -

808,000 802,000 770,000 732,000 727,000 698,000 694,000 685,000 680,000 765,000 585,000 580,000 668,000 662,000 642,000

839000 , 801,000 806,000 770,000 839,000 833,000 648,000 607,000 735,000 664,000

µÅҴö ตลาดรถ 113 99 10/2/13 5:37 3:24PM PM 5/14/14


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E VN Tutbo Prerunner HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E VN Tutbo Prerunner HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5G HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5E HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5J สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Double Cab 2.5J HILUX VIGO Champ Standard Cab 3.0J สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Standard Cab 3.0J HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.7J พวงมาลัยพาวเวอร สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.7J พวงมาลัยพาวเวอร HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.5J สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Standard Cab 2.5J HILUX VIGO Champ Smart Cab 3.0G 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 3.0G 4WD HILUX VIGO Champ Smart Cab 3.0G Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 3.0G Prerunner HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E VN Turbo 4WD สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E VN Turbo 4WD HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E VN Turbo Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E VN Turbo Prerunner HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E Prerunner สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E Prerunner HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5G HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5G สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5E HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Extra Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Extra Cab 2.5J พวงมาลัยพาวเวอร HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.7J สีเมแทลลิก HILUX VIGO Champ Smart Cab 2.7J HILUX VIGO VIGO CHAMP CNG Standard Cab HILUX VIGO VIGO CHAMP CNG Smart Cab Fortuner 3.0V AT NAVI สีขาวมุก Fortuner 3.0V AT NAVI Fortuner 3.0V AT 4WD สีขาวมุก Fortuner 3.0V AT 4WD Fortuner 3.0V AT 2WD สีขาวมุก Fortuner 3.0V AT 2WD Fortuner 2.7V 2WD A/T Fortuner 2.5G VN Turbo 2WD Innova 2.0E Innova 2.0G 8 SEAT Innova 2.0V Innova 2.5V 7 SEAT (LEATHER) Innova 2.5V Innova 2.5V 7 SEAT (LEATHER) Innova 2.0E Innova 2.0G 8 SEAT Innova 2.0V Innova 2.5V Innova 2.5V 7 SEAT (LEATHER) Pruius 1.8L Top Pruius 1.8L Standard Pruius C-1.5 Top Pruius 1.8L Top Option Pruius 1.8L Top Pruius 1.8L Standard Soluna 1.5 GLi Soluna 1.5 Sli Soluna NEW V-VERSION Ventury 2.7G Ventury 2.7V Vios 1.5E Vios 1.5E

114ตลาดรถ µÅҴö 100 102-115Car2_750.indd 100 114 88-101car2_782.indd

นต แรงมา

เครื่องย

2.5 VN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 VN 2.5 VN 2.5 VN 2.5 VN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5 2 2.0i 2.0i 2.5i 2.5i 2.5i 2.0 2.0i 2.0i 2.5i 2.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5i 1.5i 1.5 2.7 2.7i 1.5i 1.5i

144 120 120 120 120 120 120 120 120 163 163 241 241 120 120 120 120 163 163 163 163 144 144 144 144 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 241 241 160 160 163 163 163 163 163 163 241 120 136 136 136 143 143 143 136 136 136 143 102 99 99 136 136 136 136 93 93 109 151 160 109 109

เกียร 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/4WD 5MT/4WD 5MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/4WD 5MT/4WD 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 5MT/FR 4AT/FR 4AT/FR 5MT/FR 4AT/FR 4AT/FR 4AT/4WD 4AT/4WD 4AT/FR 4AT/FR 4AT/FR 5MT/FR 4AT/FR AT/FF AT/FF 4AT/FR AT/FF 4AT/FR 4AT/FR AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FR AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FR AT/FF MT/FF

2003 168,000 166,000 190,000 280,000 266,000

2004

2005

591,000 451,000 552,000 493,000 482,000 459,000 294,000 280,000

614,000 474,000 557,000 523,000 564,000 592,000 723,000 661,000 313,000 302,000

2006 650,000 490,000 583,000 610,000 603,000 610,000 763,000 684,000 338,000 352,000

2007 668,000 532,000 625,000 652,000 628,000 652,000 811,000 713,000 400,000 384,000

2008 557,000 605,000 676,000 656,000 756,000 863,000 857,000 -

2009

2010

593,000 638,000 650,000 699,000 719,000 773,000 734,000 763,000 847,000 931,000 - 968,000 - 914,000 997,000 985,000 945,000 1,038,000 -

2011 637,000 614,000 608,000 624,000 618,000 592,000 586,000 518,000 512,000 445,000 439,000 427,000 421,000 420,000 414,000 404,000 398,000 665,000 659,000 616,000 610,000 602,000 597,000 575,000 569,000 542,000 537,000 557,000 562,000 523,000 517,000 480,000 485,000 457.000 451.000 510.000 504.000 1,226,000 1,217,000 1,145,000 1,135,000 1,088,000 1,079,000 996,000 865,000 686,000 760,000 831,000 839,000 1,024,000 1,030,000 972,000 , 11,062,000 1,142,000 -

2012 705,000 680,000 615000 640,000 649,000 540,000 525,000 467,000 455,000 468,000 426,000 415,000 442,000 430,000 672,000 730,000 676,000 672,000 655,000 632,000 630,000 596,000 594,000 617,000 548,000 574,000 532,000 528,000 473.000 501.000 534.000 590.000 517,000 601,000 1,349,000 1,340,000 1,230,000 1,187,000 1,097,000 943,000 746,000 827,000 904,000 1,157,000 1,071,000 1,153,000 1,128,000 1,078,000 987,000 1,204,000 1,384,000 -

วันที่ 1224- -1830ตุพฤษภาคม ลาคม พ.ศ.พ.ศ. 25562557

10/2/13 5:37 3:24 PM 5/14/14

102-11


ราคากลางรถยนตมือสอง

Price Of Used Car ราคากลางรถยนตมือสองที่ทางนิตยสาร จัดทำขึ้นนี้ เปนราคารถที่ประมาณการจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ, นิตยสารที่ประกาศขายรถมือสอง และขอมูลจากผูประกอบการที่จำหนายรถยนตมือสอง ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในดานสภาพการใชงานของรถยนต ระยะทางที่ใชงานมาทั้งหมด มากนอยตางกัน ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดรถยนตมือสองเปนอีกเงื่อนไขที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนราคา รุน Vios 1.5E (AS) Vios 1.5E (AS) Vios 1.5S Vios 1.5S Sport Vios 1.5 G Limited A/T Vios 1.5 G Sporty A/T Vios 1.5 G Vios 1.5 J Vios 1.5 J Wish Q LIMITED OPTION Wish Q LTD Wish Q Wish QLTD Wish S 6 Seat Wish S 7 Seat Yaris 1.5 E Limited (A/T) Yaris 1.5 G Yaris 1.5 G Limited Yaris 1.5 J Yaris 1.5 J A/T Yaris 1.5 S Limited Yaris E Yaris E Yaris S

นต แรงมา

เครื่องย

1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 1.5i 2.0 2.0 2.0 2.0i 2.0 2.0i 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

109 109 109 109 109 109 109 109 109 150 150 150 150 150 150 109 109 109 109 109 109 109 109 109

เกียร AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF MT/FF AT/FF MT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF AT/FF 4AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 4AT/FF 5MT/FF 4AT/FF 4AT/FF MT/FF AT/FF AT/FF

VOLKSWAGEN Beetle Minor Change Beetle Beetle 1.6 Beetle 1.8 Caravelle Caravelle 2.5 TDI Business line Caravelle 2.5 TDI Highline Caravelle 2.5 TDI Prestige Caravelle 3.2 V6 Business line Caravelle 3.2 V6 Highline Caravelle 3.2 V6 Prestige Golf 1.4i Tsi Golf 2.0i Tsi Passat Passat V5 Scirocco Highline Tiguan

2.0i 2.0i 1.7 1.8 2.8i 2.5 2.5 2.5 3.2 3.2 3.2 1.4 2.0 1.8i 2.3i 2.0 2.0

135 135 102 150 178 174 174 174 235 235 235 122 210 125 154 200 140

AT/FF AT/FF 4AT/FF 4AT/FF AT/FR 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 6AT/FF 7AT/FF 6AT/FF AT/FF AT/FF 6AT/FF 6AT/4WD

2.4 2.0 2.0 2.0 2.0 2.4 2.0 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 3.2 3.2 2.0 2.0 2.3 2.3 2.0 2.0 2.3 2.5 3 2.4

170 165 165 165 165 170 180 200 197 163 200 200 238 238 165 145 180 197 185 180 197 210 272 185

5AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 5AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 6 AT/FF 6 AT/FF 6 AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF AT/FF 5AT/FF 5AT/FF AT/FF AT/4WD AT/4WD 5AT/4WD

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

289,000 271,000 254,000 285,000 -

302,000 280,000 295,000 300,000 609,000 584,000 574,000 600,000 583,000 544,000 -

322,000 309,000 308,000 319,000 677,000 649,000 591,000 647,000 600,000 567,000 -

351,000 338,000 340,000 353,000 767,000 732,000 660,000 722,000 618,000 581,000 352,000 358,000 383,000 290,000 319,000 392,000 313,000 345,000 375,000

411,000 399,000 371,000 383,000 816,000 771,000 732,000 786,000 687,000 594,000 391,000 397,000 426,000 321,000 339,000 417,000 339,000 367,000 409,000

458,000 480,000 324,000 357,000 322,000 868,000 846,000 815,000 863,000 764,000 757,000 430,000 442,000 473,000 357,000 362,000 449,000 377,000 390,000 465,000

-

-

-

-

-

-

-

-

706,000 591,000 535,000 -

752,000 609,000 575,000 488,000 -

804,000 880,000 659,000 712,000 950,000 1,064,000 1,147,000 942,000 1,055,000 1,139,000 934,000 1,047000 1,131,000 - 1,398,000 1,584,000 1,628,000 - 1,390,000 1,501,000 1,620,000 - 1,382,000 1,492,000 1,612,000 529,000 620,000 796,200 1,056,000 -

349,000 1,238,000 1,230,000 1,222,000 1,754,000 1,745,000 1,737,000 -

383,000 1221,000 1476,000 1,335,000 1,327,000 1,318,000 1,855,000 1,846,000 1,837,000 1,359,000 1,702,000 1,818,000 2,014,000

2012

488,000 519,000 558,000 607,000 533,000 586,000 645,000 483,000 531,000 584,000 615,000 376,000 404,000 435,000 473,000 342,000 364,000 392,000 426,000 924,000 983,000 1,057,000 1,149,000 947,000 1040,000 1,145,000 913,000 1004,000 1,105,000 950,000 1045,000 1,150,000 840,000 924,000 1,017,000 848,000 933,000 1,026,000 459,000 489,000 531,000 578,000 496,000 542,000 596,000 606,000 529,000 581,000 639,000 398,000 432,000 476,000 480,000 389,000 417,000 448,000 488,000 482,000 519,000 558,000 607,000 425,000 466,000 513000 , 415,000 451,000 491,000 534,000 491,000 540,000 594,000 607,000 -

-

409,000 1306,000 1579,000 1,429,000 1,420,000 1,410,000 1,984,000 1,975,000 1,966,000 1,454,000 1,822,000 1,997,000 2,144,000 2,214,000 2,376,000

VOLVO C30 2.4i C30 2.0G C30 2.0E C30 2.0 R-Design II C30 2.0 R-Design I C70 2.4i S60 S60 S80 S80 D5 S80 Excutive S80 2.5T NEW S80 3.2 CADS II S80 3.2 NEW V40 Van V50 V70 V70 V70 D5 V70 VXC70 XC90 XC90 T6 XC90 D5 AWD

18 ตุลาคม พ.ศ. 2557 2556 วันที่วัน24ที่ -1230- พฤษภาคม

102-115Car2_750.indd101115 88-101car2_782.indd

- 1,092,000 1,277,000 - 1,502,000 1,651,000 1,791,000 - 1,340,000 1,473,000 1,599,000 - 1,704,000 1,872,000 2031000 - 1,636,000 1,798,000 1951000 - 1,653,000 1,880,000 2,389,000 449,000 476,000 500,000 513,000 528,000 546,000 478,000 528,000 561,000 - 1,491,000 1,656,000 1,772,000 - 1,565,000 1,739,000 1,861,000 - 1,391,000 1,424,000 1,482,000 1,532,000 1,640,000 1,999,000 - 2,302,000 2583,000 3,039,000 3,252,000 , - 2,219,000 2,484,000 2,866,000 3,066,000 339,000 349,000 - 1,207,000 1,326,000 1,439,000 633,000 697,000 753,000 569,000 600,000 650,000 - 1,248,000 1,478,000 1,622,000 1,783,000 1,907000 - 1,421,000 1,461,000 1,552,000 1,615,000 1,728,000 652,000 703,000 750,000 812,000 966,000 1,081,000 1,331,000 1,536,000 1,117,000 1,420,000 1,532,000 1,807,000 - 1,922,000 2,185,000 2,375,000 2,612,000 2,79,5000 3,070,000

µÅҴö 101 115 ตลาดรถ 10/2/13 5:37 3:24PM PM 5/14/14

สรรพสารตลาดรถ 782  
สรรพสารตลาดรถ 782  
Advertisement