Page 1

Productinformatie

Roostergenerator SAP HCM


Productinformatie Roostergenerator

Inhoudsopgave 1

De Roostergenerator van Centric ...................................................................... 3 1.1 1.2 1.3

Algemene presentatie van de roostergenerator...................................... 4 De roostergenerator op de backend ....................................................... 6 De roostergenerator via een portal (ESS / MSS) .................................... 8

Copyright 2012, Centric Holding

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centric Holding.

Centric Holding

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

1

De Roostergenerator van Centric

De roostergenerator voor SAP HCM is bedoeld voor die situaties waarin het gewenst is oom een werkrooster snel en adequaat in het systeem actief te hebben. Binnen een standaard SAP omgeving moet een rooster in de SAP ontwikkelomgeving aangemaakt en via de OAP-straat naar de productie-omgeving getransporteerd worden. In de praktijk blijkt deze werkwijze omslachtig, ondoorzichtig en traag. De roostergenerator van Centric maakt een einde aan deze situatie.

Met de roostergenerator kan een nieuw rooster direct in de productie-omgeving van SAP HCM aangemaakt worden. Dit rooster is ook per direct in het infotype Normwerktijd beschikbaar en kan daar aan de betreffende medewerker toegewezen worden, waarna ook het salaris pro rato aangepast kan worden.

De roostergenerator is beschikbaar voor gebruik op de backend van SAP HCM, maar is ook beschikbaar voor gebruik in een ESS/MSS portal.

Centric Holding

3

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

1.1

Algemene presentatie van de roostergenerator

Indien er een nieuw rooster voor een medewerker gewenst is, kan via een eenvoudig extra invoerscherm de nieuwe situatie aangegeven worden.

Per week kunnen de werkuren per dag ingevoerd worden, waarbij ook een schema over meerdere weken mogelijk is. Als alternatief kan er met ‘van - tot’ tijden en een pauze gewerkt worden, zoals hieronder getoond ge wordt.

Centric Holding

4

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

Op grond van deze gegevens worden automatisch de diverse gemiddelde waarden berekend.

Vervolgens wordt het nieuwe rooster gegenereerd, waarbij het systeem controleert of het aangegeven rooster al bestaat. In dit laatste geval zal dit bestaande bestaande rooster geselecteerd worden. In overleg kunnen deze controles uitgebreid worden met waarschuwingen of foutmeldingen bij ongewenste of foutieve roosters.

Het nieuwe rooster is automatisch toegewezen aan het personeelsgebied en de medewerkers(sub) groep roep van de betreffende medewerker en daardoor ook beschikbaar voor alle vergelijkbare medewerkers.

Centric Holding

5

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

1.2

De roostergenerator op de backend

De roostergenerator is in SAP HCM benaderbaar via de transacties Procedures (PA40) en via Personeelsstamgegevens verzorgen (PA30). In beide situaties zal de roostergenerator verschijnen, zodra het infotype Normwerktijd (IT0007) gecreëerd of gekopieerd wordt.

Stapsgewijs verloopt dit proces als volgt: Personeelsstamgegevens verzorgen • Creëer of kopieer het infotype Normwerktijd op de gebruikelijke wijze. Hierdoor verschijnt automatisch de Roostergenerator in het volgende scherm.

Roostergenerator

• Vul vervolgens in de roostergenerator het gewenste werkschema in.

• Beoordeel de gemiddelde uren. • Genereer het rooster.

Centric Holding

6

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

Roostergenerator Het systeem meldt of dit rooster al in gebruik is of als er sprake is van een nieuw rooster.

Infotype Normwerktijd (IT0007) Het nieuwe (of al bestaande) rooster wordt automatisch in de regel voor het dienstrooster ingevuld. Dit rooster is nu gegenereerd en beschikbaar.

De verdere afhandeling, zoals de aanpassing van het salaris in het infotype Basissalaris (IT0008) of de reiskostenvergoeding (IT0127), volgt de customizing van het systeem.

Centric Holding

7

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

1.3

De roostergenerator via een portal (ESS / MSS)

Het is ook mogelijk om de roostergenerator binnen een portalomgeving te gebruiken. Hierbij kan bijvoorbeeld de medewerker zelf aangeven hoe het nieuwe rooster gewenst is, waarbij ook de consequenties voor het basissalarisgetoond worden. Vervolgens kan de manager van deze medewerker en/of een HR-afdeling de aanvraag beoordelen, waarna deze geëffectueerd kan worden. Employee Self Service Binnen het ESS portal kan de medewerker desgewenst meerdere aanvragen indienen, waaronder een aanvraag ‘Werktijd wijzigen’. • De medewerker selecteert ‘Werktijd wijzigen’.

ESS Werktijd wijzigen (Start) Bovenaan het scherm ondersteunt een Roadmap visueel de processtappen. • De medewerker geeft de gewenste begindatum van de aanpassing aan.

ESS Werktijd wijzigen (Werktijden) In het volgende scherm kan het gewenste werkschema aangegeven worden Het is mogelijk bestaande regels te kopieren of aan te passen of geheel nieuwe regels in te voeren.

Centric Holding

8

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

ESS Werktijd wijzigen (Werktijden) Het invoeren van een nieuw rooster wordt in een eenvoudige pop-up gedaan.

ESS Werktijd wijzigen (Werktijden) Desgewenst kunnen meerder regels voor meerdere weken ingevoerd worden, waarbij het gemiddelde telkens correct weergegeven wordt.

ESS Werktijd wijzigen (Afsluiten)

De medewerker wordt ge誰nformeerd over de consequenties voor het salaris.

Centric Holding

9

september 2012


Productinformatie Roostergenerator

ESS Werktijd wijzigen (Bevestigen)

Hierna bevestigt de medewerker de aanvraag aan de hand van een totaaloverzicht van de mutatie,

ESS Werktijd wijzigen (Controleren) De aanvraag wordt via de workflow naar de beoordelaar (de manager) gestuurd.

Centric Holding

10

september 2012

Roostergenerator Productinformatie  

Roostergenerator Productinformatie

Advertisement