Page 1

1


2


3

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) การที่ข้าพเจ้ าได้ มาฝึ กงาน ณ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด ตังแต่ ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ส่งผลให้ ข้าพเจ้ าได้ รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ตา่ งๆอย่างมากมาย สําหรับรายงานการฝึ กงานฉบับนี ้สําเร็จลงได้ ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี ้ 1. คุณภาวิณี พวงผกา หัวหน้ าฝ่ ายสื่อสิ่งพิมพ์ และบุคคลท่านอื่นๆในฝ่ ายผลิต ทุกท่านที่ได้ ให้ คําแนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงานฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกท่านที่มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูล เป็ นที่ปรึกษาใน การทํารายงานฉบับนี ้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้ การดูแลและให้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานจริง ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี ้

นางสาวเสาวภา ใจมนต์ ผู้จดั ทํารายงาน 20 มิถนุ ายน 2556


4

บทคัดย่ อ (Abstract) บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด เป็ นบริษัททีผ่ ลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ ทนั สมัยและมี คุณภาพ ทังในรู ้ ปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียม ความพร้ อมของนักเรียนและสถานศึกษาในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ผลิตและพัฒนาคูม่ ือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ ตามเป้าหมายของหลักสูตร


5

สารบัญ เรื่อง จดหมายนําส่ง กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทนา 1.1 ชื่อและที่ตั ้งสถานที่ประกอบการ 1.2 ลักษณะการประกอบกิจการดําเนินงานเกี่ยวกับ 1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริการงานขององค์กร 1.4 หลักการ 1.5 วัตถุประสงค์ของการฝึ กงาน 1.6 การปฏิบตั ิตวั ระหว่างการฝึ กงาน บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

หน้ า 1 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 8

บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน 3.1 งานที่ได้ รับมอบหมาย

9 12

บทที่ 4 ผลที่ได้ รับจากการปฎิบัตงิ าน บทที่ 5 สรุปผลการปฎิบัติงาน ภาคผนวก

43 46 49


6

บทที่ 1 บทนา ชื่อและที่ตงั ้ สถานที่ประกอบการ หน่วยงานที่ฝึกงาน : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด แผนก ฝ่ ายผลิต บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด 9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้ าว 38 ถนนลาดพร้ าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กทม .10900 โทร 0-2512-0661,0-2938-2022-7 โทรสาร 0-2938-2028 ลักษณะการประกอบกิจการดาเนินงานเกี่ยวกับ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด เป็ นผู้นําในการให้ บริการทางด้ านการศึกษา (The Education Solution Provider) โดยจะมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนและ สถานศึกษา และเป็ นองค์กรที่มีความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน Mission 1. ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ ทนั สมัยและมีคณ ุ ภาพ ทังในรู ้ ปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้ อมของนักเรียนและสถานศึกษาในการเข้ า สูป่ ระชาคมอาเซียน 2. ผลิตและพัฒนาคูม่ ือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 3. ให้ บริการการฝึ กอบรมครูและบุคคลากรทางการศึกษา รวมทังการฝึ ้ กอบรมนักเรียน 4. ให้ บริการการทดสอบทางการศึกษาแก่นกั เรียนและสถานศึกษา 5. สร้ างเครือข่ายความร่วมมือทางด้ านการศึกษากับกลุม่ ประเทศในอาเซียน 6. พัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้ านระบบงานและด้ านบุคลากร ให้ มีความ พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน


7

รูปแบบการจัดการองค์ กรและการบริการงานขององค์ กร 1. สถานศึกษามีพฒ ั นาการด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด 2. สถานศึกษามีพฒ ั นาการด้ านผลการทดสอบระดับชาติที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติ ขันพื ้ ้นฐาน (O-NET), ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้ าน อาชีวศึกษา (V-NET) 3. นักเรียนมีคณ ุ ภาพการศึกษาที่ดีขึ ้น ทังในด้ ้ านผลการสอบ, การคิดเป็ นทําเป็ น, การเป็ นคนดี และมี ความพร้ อมสูประชาคมอาเซียน 4. องค์กรมีความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียนในด้ านสื่อการศึกษา, บุคลากร และระบบงาน ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นิสิตได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ นางสาวเสาวภา ใจมนต์ ตําแหน่ง Graphic Design นางสาวชมพูนชุ ศรีมงคล ตําแหน่ง Graphic Design นางสาวณัชนิชา อัครเดชานันท์ ตําแหน่ง Graphic Design ช่ วงระยะเวลาฝึ กงาน : วันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลาและสภาพในการทํางานช่วงเวลาในการฝึ กงาน : เริ่มฝึ กงานตังแต่ ้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2556 ทํางานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มงานเวลา 8.30 น.จนถึงเวลา 17.30 น.เวลาพัก กลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. สภาพในการทางาน : สถานที่ทํางานตังอยู ้ ่ในซอยลาดพร้ าว 38 เดินเข้ าไปประมาณ 50 เมตร เป็ นอาคาร 4 ชัน้ ชัน้ 5 ฝ่ ายที่ปัฎิบตั ิงานจะอยู่ชนั ้ 4 คือ ฝ่ ายผลิต ซึ่งเป็ นส่วนของการปฏิบตั ิงานด้ านกราฟฟิ กและมีเดีย จะแบ่งเป็ นห้ องกราฟิ ค ห้ องตัดต่อ แต่ละห้ องจะมีโต๊ ะทํางานแบบล็อคของแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์คนละ เครื่องส่วนนักศึกษาฝึ กงานให้ นําเครื่องมาเอง ทางบริษัทจะมีสญ ั ญาณ WIFIให้ เพื่อใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูล หาข้ อมูลอ้ างอิงในการทํางาน


8

หลักการ 1. จัดประสบการณ์ให้ เป็ นระบบและกระบวนการที่ตอ่ เนื่อง 2. ให้ มีการฝึ กสถานการณ์จริงให้ มากที่สดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ กบั นักศึกษา 3. ประสานทฤษฎีให้ สอดคล้ องกับการนําไปประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม 4. สร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับองค์การและหน่วยงานภายนอก 5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ มีศกั ยภาพสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด แรงงานและผู้ใช้ วัตถุประสงค์ ของการฝึ กงาน 1. เพื่อให้ นกั ศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้ รับ ประสบการณ์ชีวิตการทํางานที่แท้ จริง 2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เตรียมความพร้ อมก่อนที่จะจบออกไปทํางาน 3. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั การปรับตัวให้ เข้ ากับ สภาพแวดล้ อมภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อให้ นกั ศึกษานําประสบการณ์ที่ได้ รับจากการฝึ กงานมาประยุกต์ใช้ ในการทํางานต่อไป การปฏิบัติตัวระหว่ างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื ้อช็อปต้ องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้ เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึ กงานหรือ เรียกร้ องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้ าคิด กล้ าแสดงออกและกล้ าตัดสินใจ 8. ให้ ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝึ กงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ 9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ กระทําการ ใด ๆ ที่จะทําให้ เสื่อมเสียต่อส่วนรวม

ต้ องไม่


9

10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้ องการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควรติดต่อ กลับมายังอาจารย์ประจําภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้ าหน้ าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กงานให้ ติดต่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย

บทที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปฎิบัตงิ าน การจัดการภายในองค์ กร ที่มาและจุดเริ่มต้ นของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จากัด จากจุดเริ่มต้ นเล็กๆเมื่อปี พ .ศ.2517 .... ครัง้ นัน้ นายพีระ พนาสุภน ได้ ชกั ชวนเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ และรุ่นน้ องคณะต่างๆจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิ ดติวให้ กบั น้ องๆ ที่จะสอบเข้ ามหาวิทยาลัยในนาม “คณะนิสิตบัณฑิต” มุง่ หวังที่จะติวน้ องๆสอบเข้ ามหาวิทยาลัยให้ ได้ และก็สมดังเจตนารมณ์ น้ องๆเป็ น จํานวนมากที่มาติวสามารถสอบเข้ า มหาวิทยาลัยได้ ดงั ที่ตงใจ ั้ ...หลังจากนัน้ 1 ปี “คณะนิสิตบัณฑิต” ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “Modern Academic Center” และใช้ ชื่อย่อว่า “MAC” จากคํารํ่าลือปากต่อปากว่า MAC สามารถติว นักเรียนเข้ ามหาวิทยาลัยได้ จํานวนมากMAC จึงกลายเป็ นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินกั เรียนสูงสุดในเวลา นันโดยมี ้ นกั เรียนมากกว่า 20,000 คนต่อปี จนในที่สดุ สํานักพิมพ์แม็ค จึงได้ ถือกําเนิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการ โดย นายพีระ พนาสุภน เพื่อทําการผลิตวารสารแม็ค และหนังสือคูม่ ือประกอบการเรียน โดยมีจดุ มุง่ หมาย ให้ วารสารและหนังสือคูม่ ือเป็ น“เพื่อนคูค่ ิด คูเ่ รียน” ของนักเรียนทัว่ ประเทศ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั ในปี พ .ศ.2532 MAC ได้ เริ่มก้ าวสู่การผลิตหนังสือแบบเรียน โดยเริ่มจากหนังสือเรียนสายอาชีพทังระดั ้ บ ปวชหนังสือเรี .และปวส .ยนตังแต่ ้ ระดับอนุบาลจนถึง มัธยมศึกษาตอนปลายตามลําดับ หนังสือทุกประเภทของ MAC เน้ นคุณภาพ ความถูกต้ องและ เนื ้อหาสาระ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้อา่ น หนังสือที่มีโลโก้ MACทุกเล่ม จึงเป็ นหนังสือที่นกั เรียน ครู


10

อาจารย์ ผู้ปกครอง ให้ ความไว้ วางใจในคุณภาพ จวบจนปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 30 ปี ...MAC เติบโตด้ วยปณิธาน

บทที่ 3 การปฏิบัตงิ าน หลักการของการปฎิบัติงาน 1. เพื่อเพิ่มทักษะ สร้ างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็ นจริงในสถาน ประกอบการ 2. เพื่อจะได้ ทราบถึงปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นขณะปฏิบตั ิงานและสามารถใช้ สติปัญญาแก้ ปัญหาได้ อย่างมีเหตุผล 3. เพื่อให้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีระเบียบวินยั และทํางานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพือให้ มีเจตคติที่ดีตอ่ การทํางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบ อาชีพต่อไปภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 5. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐบาล ระเบียบว่าด้ วยงานที่ได้ รับมอบหมาย

การปฏิบัตติ วั ระหว่ างการฝึ กงาน 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น 3. แต่งกายชุดนักศึกษา กรณีใส่เสื ้อช็อปต้ องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทก่อน 4. การลากิจ ลาป่ วย ต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ฝึกงาน 5. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้ เครื่องมือสื่อสาร 6. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึ กงานหรือ เรียกร้ องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน 7. นักศึกษาควรมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง กล้ าคิด กล้ าแสดงออกและกล้ าตัดสินใจ 8. ให้ ถือเสมือนว่า การฝึ กงานก็คือการทํางาน และทําการ ฝึ กงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ


11

9. การไปฝึ กงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยและในนามของคณะฯ ต้ อง ไม่กระทําการ ใด ๆ ที่จะทําให้ เสื่อมเสียต่อส่วนรวม 10. ในระหว่างการฝึ กงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานต้ องการคําปรึกษาเชิงวิชาการ นักศึกษาควร ติดต่อกลับมายังอาจารย์ประจําภาควิชา แต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการฝึ กงานติดต่อเจ้ าหน้ าที่หน่วยทะเบียนฯ โดยตรง 11. หากมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กงานให้ ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การปฎิบัติงานของฝ่ ายผลิต บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จากัด โดยแผนกที่ผ้ ฝู ึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ เข้ าไปปฎิบตั ิงานคือ ฝ่ ายผลิต ซึ่งทํางานออกแบบ สร้ างสรรค์งานกราฟิ ก โดยภายในแผนกจะมีครีอีทีฟดีไชด์เป็ นคนรับงานใหญ่แล้ วมีผ้ ดู แู ลคิวดีไชด์เนอร์แล้ ว จัดแบ่งภาระงานตามเหมาะสมโดยแผนกครีเอทีฟจะแบ่งเป็ นฝ่ ายArt Director,Visual,Retuch,copy writer,Graphic Design ด้ านงานกราฟิ กจะแบ่งเป็ นทีมแต่ละทีมจะประกอบด้ วยอาร์ไดเร็คเตอร์ ก๊ อปปี ว้ ไร เตอร์ และ ดีไชด์เนอร์ ทํางานร่วมกันเป็ นทีม ผู้เข้ าฝึ กงานจะได้ รับงานจากกราฟฟิ กดีไซด์เนอร์ ซึ่งงานส่วน ใหญ่จะเป็ นงานด้ านออกแบบ Key Visual เพื่อขายเลเอาท์ให้ ลกู ค้ าครัง้ แรกหรืองานที่เตรียมทําPitching (ดู ที่ภาคผนวก) และมีโอการได้ รับงานจากฝ่ าย AE (Account Exclusive) เมื่ออกแบบเสร็จจะมีการ internal จาก AE (Account Exclusive) ก่อนเพื่อให้ ได้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ ขันตอนการ ้ ปฎิบตั ิงานของกราฟิ กดีไซด์เนอร์เป็ นดังนี ้ 1. การรับ Brief งานจากฝ่ าย AE (Account Exclusive) 2. กราฟิ กดีไซด์เนอร์เริ่มปฎิบตั ิงานตามโจทย์ที่ได้ รับซึ่งแต่ละงานอาจเป็ นแก้ ไขปรับปรุงจากแบบเดิม พัฒนา สร้ างใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อระยะเวลาในการผลิตและจะระบุกําหนดระยะเวลามาอย่างชัดเจน 3. Internal หรือการตรวจสอบจาก AE (Account Exclusive) ก่อนนําไปขายลูกค้ าครัง้ แรกโดยการใช้ ภาพประกอบต่างเป็ นการนําถาพจากสต็อกภาพ ภาพฟรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ ภาพถ่ายใหม่ หรือภาพที่ ขายก็ได้ แต่ต้องดูงบประมาณของลูกค้ าด้ วยโดยจะมีผ้ ปู ระเมินราคาอยู่แล้ ว 4. Mock up 5. ขายงานลูกค้ าโดยกราฟิ กดีไซด์เนอร์กบั AE (Account Exclusive) จะเป็ นผู้นําผลงานไปขายให้ กบั ลูกค้ า


12

6. ปรับแก้ ไขงานตามต้ องการของลูกค้ า งานที่ต้องใช้ แบบที่เป็ นคนหรือวัตถุต้องมีการถ่ายใหม่โดยเลือ สตูดิโอในที่นี ้ที่ผ้ ฝู ึ กงานได้ เข้ าไปศึกษางานจะมีสองสตูดิโอหลักๆที่ดีไซด์เนอร์เลือกใช้ คือ สตูดิโอวิ ชชันนารี และมายด์สตูดิโอ อํานาจการเลือกแบบที่เป็ นคนนันจะเป็ ้ นเจ้ าของแบรนด์และการ เสนอแนะจากดีไซด์เนอร์ด้วย เมื่อเลือกแบบได้ แล้ วต้ องมีการเลือกเสื ้อผ้ าต่างๆอาจเป็ นการตัดชุด ใหม่เฉพาะหรือการซื ้อเอาโดยกราฟิ กดีไซด์เนอร์เป็ นคนดูแลเลือกเสื ้อผ้ าโทนการแต่งหน้ ามุมกล้ อง หากเป็ นวัตถุเช่นบรรจุภณ ั ฑ์ ขนม อาหาร ก็เช่นเดียวกันแต่บางอย่างอาจต้ องทําขึ ้นด้ วยโปรแกรม สามมิติ 7. นําภาพแบบ Low ไฟล์จากสตูดิโอมาทําการจัดวางเพื่อขายลูกค้ าต่อไป และแก้ ไขปรับปรุงต่อไป 8. เมื่อลูกค้ าสรุปแบบเรียบร้ อยทําการออกแบบเรียบร้ อย จากนันส่ ้ งภาพเลเอาท์ไปยังสตูดิโอที่ถ่าย หรือเรียกว่า Shooting และการส่งเข้ าสตูดิโอเพื่อทําการรีทชั หรือ Onscreen ได้ ไฟล์แบบ High resolution โดยลูกค้ าจะไปดูด้วยตัวเองหรือบางทีก็ไม่ แต่กราฟิ กดีไซด์กบั AE ต้ องเป็ นควบคุมการ ผลิตเพื่อให้ ตรงตามเลเอาท์ 9. กราฟิ กดีไซด์เนอร์นําภาพมาจัดวางคอมโฟสออกแบบตามเลเอาท์ที่ขายผ่านลงบนไฟล์ High resolution และขายลูกค้ า 10. ปิ ด Art Work


13

งานที่ได้ รับมอบหมาย 1. เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง การวาดภาพระบายสี เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6 สถานที่ ฝ่ ายผลิต LO. 1 “การวาดภาพระบายสีสิ่งแวดล้ อม” P 3-7 ( U.1 ศิลปะพื ้นฐาน) จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกประเภทของสิ่งแวดล้ อมที่แสดงออกโดยการเขียนภาพระบายสีได้ Scene : ห้ องเรียน F.3 นักเรียน S03: สวัสดีคะ่ / สวัสดีครับคุณครู คุณครู S04: สวัสดีคะ่ นักเรียน คุณครู S05: วันนี ้เรามาเริ่มเรียนวิชาแรกกันเลยนะคะ วิชาแรกของวันนี ้ก็คือ วิชาศิลปะนัน่ เอง เรื่องที่ เราจะเรียนกันมีชื่อเรื่องว่า “การวาดภาพระบายสีสิ่งแวดล้ อม”ค่ะ นักเรียนพร้ อมกันแล้ วหรือยังคะ ถ้ าใครพร้ อมแล้ วพูดเสียงดังๆออกมาเลยค่ะ นักเรียน S06: พร้ อมแล้ วค่ะ / ครับ คุณครู S07: ดีมากเลยค่ะนักเรียน F.4 คุณครู S08: อันดับแรกเรามีร้ ูจกั กับคําว่า “สิ่งแวดล้ อม”กันก่อนนะคะ ไหนใครรู้บ้างเอ่ยว่า สิ่งแวดล้ อมคืออะไร แม็ค S09: ผมรู้ครับ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือ “สิ่งแวดล้ อม คือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา” ใช่ไหม ครับ” คุณครู S09: ใช่แล้ วค่ะแม็ค เก่งมากๆเลยค่ะ แต่สิ่งแวดล้ อมยังแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้ วยนะ อยากรู้ กันไหมคะว่ามีอะไรบ้ าง นักเรียน S10: อยากรู้คะ่ / ครับ F.5 คุณครู S11: ประเภทที่ 1 คือ สิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติ เช่น แม่นํ ้า ภูเขา ต้ นไม้ ทะเล เป็ น ต้ น


14

ค่ะ และประเภทที่ 2 คือ สิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้ าง ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่นๆต่างค่ะ หนูดี S12: คุณครูคะ โต๊ ะที่เราใช้ นงั่ เรียนกันก็เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้นใช่ไหมคะ F.6 คุณครู S13: ใช่แล้ วค่ะ นอกจากโต๊ ะแล้ ว สิ่งของเครื่องใช้ ที่อยู่ในโรงเรียนนี ้ทังหมดก็ ้ เป็ น สิ่งแวดล้ อมที่ มนุษย์สร้ างขึ ้นค่ะ นักเรียนเข้ าใจกันหมดแล้ วใช่ไหมคะ นักเรียน S14: เข้ าใจค่ะ / ครับ คุณครู S15: ถ้ าอย่างนัน้ เรามาเรียนรู้เรื่อง “ทัศนธาตุที่ปรากฏในสิ่งแวดล้ อม”กันต่อเลยนะคะ นัก เรียนรู้ กันไหมคะว่า “ทัศนธาตุ”คืออะไร นักเรียน S16: ไม่ร้ ูคะ่ / ครับ คุณครู S17: ถ้ ายังไม่ร้ ูครูจะบอกให้ นะคะ “ทัศนธาตุ”คือ ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบด้ วยดังนี ้ 1. รูปร่าง รูปทรง ที่ปรากฏในธรรมชาติจะมีลกั ษณะต่างกัน อย่างเช่น “รูปร่าง” จะมีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ ส่วน “รูปทรง” จะมีลกั ษณะเป็ น 3 มิติคะ่ F.7 แม็ค S18: คุณครูครับ ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ มันเป็ นยังไงเหรอครับ คุณครู S19: ลักษณะของ 2 มิติ ก็คือ จะมีเส้ นรอบรูป มีความกว้ าง มีความยาวค่ะ ตัวอย่างเช่น ใบไม้ ดอกไม้ เป็ นต้ น ส่วน “รูปทรง” จะมีความกว้ าง ความยาว ความลึก หรือความ หนา นูน ด้ วย อย่างเช่น ก้ อนหิน ภูเขา ก้ อนเมฆ เป็ นต้ นค่ะ คุณครู S20: 2. เส้ น เส้ นที่เราเห็นในสิ่งแวดล้ อมให้ ความรู้สกึ ที่แตกต่างกันนะคะ เช่น เส้ นตรง แนวตัง้ จะให้ ความรู้สกึ มัน่ คง แข็งแรง สง่า เส้ นหยัก หรือ เส้ นซิกแซก แบบฟั นปลา ให้ ความรู้สกึ เคลื่อนไหวอย่าง เป็ นจังหวะ ไม่ราบเรียบ ส่วนเส้ นโค้ งให้ ความรู้สกึ นุ่มนวล อ่อนช้ อย เป็ นต้ น ค่ะ ดังนัน้ ถ้ านักเรียน ต้ องการให้ ภาพที่วาดให้ ความรู้สกึ อย่างไร ก็สามารถเลือกเส้ นมาวาดให้ เกิดความรู้สกึ เช่นนันได้ ้ คะ่ F.8 คุณครู S21: 3. ลักษณะพื ้นผิว พื ้นผิวที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติมีลกั ษณะผิวเรียบ ผิวหยาบ ผิว ขรุขระ ซึ่งจะทําให้ เกิดความงามและความรู้สกึ ที่แตกต่างกันค่ะ เช่น พื ้นผิวเรียบขัดมันให้ ความรู้สกึ สะอาด ราบเรียบ พื ้นผิวขรุขระให้ ความรู้สกึ ไม่สมํ่าเสมอ ขัดแย้ ง ดังนันเวลานั ้ กเรียนจะใช้ ลกั ษณะ


15

พื ้นผิวมาวาดภาพควรเลือกให้ เหมาะสมกับภาพนะคะ F.9 คุณครู S22: 4. ความหนาแน่น หรือมวล เป็ นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่นิยมนํามาวาดภาพ เพราะว่าสามารถบรรยายความรู้สกึ ๆต่างได้ คะ่ เช่น ความหนาแน่นของทะเลให้ ความรู้สกึ กว้ างขวาง เป็ นต้ น แม็ค S23: ถ้ าเป็ นความหนาแน่นของต้ นไม้ ในป่ าจะให้ ความรู้สกึ สดชื่น ร่มเย็น ใช่ไหมครับคุณครู คุณครู S24: ใช่แล้ วค่ะแม็ค F.10 คุณครู S25: 5. สี สีตา่ งๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้ อม ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่สามารถนํามา ถ่ายทอด ลงในภาพค่ะ เพราะนอกจากสีจะช่วยให้ ภาพสวยงามและดูสมจริงมากขึ ้นแล้ วนะคะ สียงั ช่วยบอก ความรู้สกึ ต่างๆได้ ด้วย เช่น สีเขียวให้ ความรู้สกึ สบายตา สดชื่น ร่มเย็น สีแดงให้ ความรู้สกึ ร้ อนแรง กระตุ้น ท้ าทาย สีนํ ้าเงินให้ ความรู้สกึ สงบ สุขมุ สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม ส่วนสีดํา นักเรียนพอจะ รู้ไหม คะว่าให้ ความรู้สกึ อย่างไร หนูดี S26: ให้ ความรู้สกึ ลึกลับ ใช่ไหมคะ คุณครู S27: ใช่แล้ วค่ะหนูดี นอกจากจะให้ ความรู้สกึ ลึกลับ แล้ วยังให้ ความรู้สกึ น่ากลัว เศร้ า หมอง ด้ วยนะ ดังนันนั ้ กเรียนสามารถเลือกใช้ สีมาเขียนภาพตามความรู้สกึ ที่ต้องการได้ เลยค่ะ F.11 คุณครู S27: เป็ นอย่างไรบ้ างคะนักเรียน จากที่อาจารย์ได้ อธิบายให้ ฟังทังหมดนี ้ ้ นักเรียนคงมี ความ เข้ าใจกันบ้ างแล้ ว ต่อไปนี ้จะเป็ นกิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรียนเอง ถ้ าพร้ อมแล้ วลงมือ ทําได้ เลยค่ะ F.12 คุณครู S28: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ นกั เรียนเลือกข้ อความใต้ ภาพให้ ถกู ต้ อง โดย พิจารณาว่าภาพนันเป็ ้ นทัศนธาตุที่ปรากฏในสิ่งแวดล้ อมใด เมื่อตอบคําถามครบทุกข้ อแล้ วให้ นักเรียนเลือกปุ่ มตรวจคําตอบค่ะ ตัวเลือกมีดงั นี ้ค่ะ - รูปร่าง


16

- รูปทรง - เส้ น - ลักษณะพื ้นผิว - ความหนาแน่นหรือมวล - สี F.13 คุณครู S29: ถูกต้ องค่ะ คุณครู S30: ผิดค่ะ F.14 คุณครู S31: สรุปคะแนน คะแนนที่ได้ คือ…….คะแนนค่ะ เรื่อง

2. เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง ทฤษฎีสพี ื ้นฐาน เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6 LO. 2 “ทฤษฎีสีพื ้นฐาน (วงจรสีธรรมชาติและสีคตู่ รงข้ าม)” P 12-18 ( U.1 ศิลปะพื ้นฐาน) จุดประสงค์การเรียนรู้ อธิบายทฤษฎีสี การใช้ สี และคุณสมบัติเฉพาะของการใช้ สีแต่ละชนิดที่ใช้ ในการ วาดภาพจากวงจรสีธรรมชาติและสีคตู่ รงข้ ามได้ F.3 MASCOT S03: สวัสดีคะ่ น้ องๆ วันนี ้พี่จะมาให้ ความรู้เรื่องทฤษฎีสีพื ้นฐานนะคะ ซึ่งเรื่องนี ้จะมี เนื ้อหาเกี่ยวกับวงจรสีธรรมชาติและสีคตู่ รงข้ าม น้ องๆคงเคยได้ ศกึ ษากันมาบ้ างแล้ ว แต่พี่เชื่อว่าถ้ า น้ องตังใจที ้ ่จะศึกษาเรื่องที่พี่จะสอนในวันนี ้ น้ องๆก็จะได้ ความรู้เพิ่มอีกมากมายค่ะ ถ้ าพร้ อมกัน แล้ วเรามาเริ่มเรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์นี ้กันเลยค่ะ Them : ห้ างสรรพสินค้ า F.4 MASCOT S04: วันนี ้คุณพ่อพาหนูมาซื ้ออะไรหรอครับ พ่ อ S05: วันนี ้พ่อพาลูกมาซื ้อสีที่จะใช้ ไปทํางานศิลปะครับ MASCOT S06: พอดีเลยค่ะคุณพ่อ เพราะคุณครูก็สงั่ การบ้ านให้ หนูทํางานศิลปะโดยใช้ สี เหมือนกันค่ะ MASCOT S07: แต่คณ ุ พ่อคะหนูไม่เข้ าว่าทําไมต้ องใช้ สี ไปทํางานศิลปะด้ วยล่ะคะ


17

พ่ อ S08: ก็เพราะสีมีอิทธิพลต่อความรู้สกึ แก่ผ้ ทู ี่พบเห็นได้ ไงครับ สีจึงเป็ นส่วนประกอบสําคัญของ การสร้ างสรรค์งานศิลปะครับ F.5 MASCOT S09: แล้ วสีมีแบ่งแยกชนิดไหมคะ พ่ อ S10: มีสิครับ สี แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี ้ พ่ อ S11: 1. สีที่เกิดจากแสง พ่ อ S12: 2. สีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุ ครับ MASCOT S13: สีที่เกิดจากแสงและสีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุมนั เป็ นยังไงหรอคะ หนูไม่เข้ าใจเลย คะ พ่ อ S14: เดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ ฟังนะครับ เผื่อลูกจะสามารถนําไปใช้ ในการทํางานส่งคุณครูได้ F.6 พ่ อ S15: สีที่เกิดจากแสง เป็ นสีที่มีอยู่รอบๆตัวเรา พบเห็นได้ ชดั เจนเมื่อแสงกระทบลงนํ ้าเกิดเป็ น รุ้งกินนํ ้า สีที่เกิดจากแสงจะปรากฏเป็ น 7 สี ได้ แก่ สีมว่ ง สีคราม สีนํ ้าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง พ่ อ S16: ส่วนสีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุ เป็ นสีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุ เช่น ดิน หิน แร่ และพืช ต่างๆครับ พ่ อ S17: เข้ าใจไหมครับลูก MASCOT S18: เข้ าใจแล้ วค่ะคุณพ่อ พ่ อ S19: แต่ความรู้เรื่องสียงั มีอีกนะลูก MASCOT S20: ยังมีอีกหรอคะ ถ้ าอย่างนันคุ ้ ณพ่ออธิบายต่อเลยค่ะ หนูอยากฟั ง หนูอยากได้ ความรู้เยอะๆค่ะ พ่ อ S21: ดีมากเลยลูก ถ้ าอย่างนันเรามาเดิ ้ นเลือกซื ้อของไปแล้ วคุยไปนะครับ เรื่องต่อไปที่พ่อจะ อธิบายให้ ฟัง คือ เรื่องวงจรสี F.7 พ่ อ S22: วงจรสี หมายถึง สีที่เกิดจากการผสมสีเป็ นคูๆ่ ได้ 12 สี โดยมีระบบของสี ดังนี ้ครับ พ่ อ S23: สีขนที ั ้ ่ 1 (Primary Colors) หรือแม่สี หมายถึง สีที่เป็ นพื ้นฐานของสีอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถ สร้ างขึ ้นจากการผสมของสีใดๆให้ เกิดเป็ นแม่สี มีคณ ุ ลักษณะของความเป็ นสีแท้ สงู ที่สดุ มี 3 สี คือ สีแดง เหลือง และสีนํ ้าเงิน F.8 พ่ อ S24: สีขนที ั ้ ่ 2 (Secondary Colors) หมายถึง สีที่เกิดจากการผสมกันของสีขนที ั ้ ่ 1 ทีละคู่ จะ ได้ สีเพิ่มขึ ้นอีก 3 สี ดังนี ้


18

F.9

1. สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม 2. สีเหลือง + สีนํ ้าเงิน = สีเขียว 3. สีนํ ้าเงิน + สีแดง = สีมว่ ง พ่ อ S25: สีขนที ั ้ ่ 3 (Tertiary Colors) หมายถึง การนําสีขนที ั ้ ่ 1 และขันที ้ ่ 2 มาผสมกันทีละคู่ จะได้ สีเพิ่มขึ ้นอีก 6 สี ดังนี ้ 1. สีเหลือง + สีส้ม = สีเหลืองส้ ม 2. สีส้ม + สีแดง = สีส้มแดง 3. สีแดง + สีมว่ ง = สีมว่ งแดง 4. สีมว่ ง + สีนํ ้าเงิน = สีมว่ งนํ ้าเงิน 5. สีนํ ้าเงิน + สีเขียว = สีนํ ้าเงินเขียว 6. สีเขียว + สีเหลือง = สีเหลืองเขียว

MASCOT S26: โอ้ โห…สีนี่สามารถนํามาผสมกันออกมาได้ มากมายและหลากหลายเลยนะคะ ถ้ า หนูต้องการใช้ สีอะไร หนูก็สามารถคิดข้ นและผสมเองได้ เลยใช่ไหมคะ พ่ อ S27: ใช่แล้ วครับลูก MASCOT S28: แต่หนูยงั ไม่ร้ ูเลยค่ะว่าสีแต่ละชนิดมีคณ ุ สมบัติอย่างไรและผสมกันอย่างไร พ่ อ S29: คุณสมบัติของสีที่ควรรู้จกั มีดงั นี ้ครับ F.10 พ่ อ S31: 1. สีนํ ้า เป็ นสีที่มีลกั ษณะโปร่งแสง มีทงชนิ ั ้ ดหลอดและชนิดตลับ ใช้ ผสมกับนํ ้า พ่ อ S32: 2. สีโปสเตอร์ เป็ นสีที่มีลกั ษณะทึบแสง สามารถระบายทับซ้ อนกันได้ หลายๆครัง้ ใช้ นํ ้าเป็ นตัวผสม หลัก พ่ อ S33: 3. สีฝนุ่ เป็ นสีที่มีลกั ษณะเป็ นผงฝุ่ น ใช้ ผสมกับนํ ้าหรือกาวใสเวลาวาดภาพ พ่ อ S34: 4. สีเทียน มีลกั ษณะเป็ นแท่งผสมจากเทียนพาราฟิ นกับสี พ่ อ S35: 5. สีหมึก ลักษณะเป็ นนํ ้าบรรจุขวดมีหลายสี พ่ อ S36: 6. สีเมจิก เป็ นสีชนิดโปร่งแสงบรรจุในแท่งคล้ ายปากกา มีทงปากแหลมและปากตั ั้ ด พ่ อ S37: 7. สีไม้ ลูกรู้ไหมเอ่ยว่าลักษณะอย่างไร MASCOT S38: มีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ ายดินสอแต่ไส้ กลางเป็ นสีใช่ไหมคะ


19

พ่ อ S39: ใช่แล้ วครับ พ่อจะอธิบายเรื่องวงจรสีธรรมชาติและสีคตู่ รงข้ ามต่อเลยนะครับ F.11 MASCOT S40: สีคตู่ รงข้ าม คืออะไรคะ พ่ อ S41: สีคตู่ รงข้ าม (Complementaries) หมายถึง สีที่อยู่ตรงข้ ามกันในวงสีธรรมชาติบางที่ก็ เรียกว่า สีที่ตดั กันอย่างแท้ จริง เมื่อนําสีตรงข้ ามแต่ละคูม่ าผสมกันเมื่อใดจะได้ สีออกมาเป็ น”สีกลาง” (Neutral Color) ส่วน”สีกลาง” ก็คือ สีที่เข้ าได้ กบั สีทกุ สี ในวงจรสี มี 2 สี คือ สีนํ ้าตาล กับ สีเทา สีคตู่ รงข้ าม ได้ แก่ สีแดง (Red) คูก่ บั สีเขียว (Green) สีส้มแดง (Red Orange) คูก่ บั สีเขียวนํ ้าเงิน (Blue Green) สีส้ม (Orange) คูก่ บั สีนํ ้าเงิน(Blue) สีส้มเหลือง (Orange Yellow ) คูก่ บั สีมว่ งนํ ้าเงิน( Blue Violet ) สีเหลือง (Yellow) คูก่ บั สีมว่ ง (Violet) สีเขียวเหลือง (Yellow Green) คูก่ บั สีมว่ งแดง (Red Violet) F.12 พ่ อ S42: เข้ าใจหรือยังครับลูก MASCOT S43: เข้ าใจแล้ วค่ะคุณพ่อ แต่เราจะนําสีพวกนี ้ไปใช้ ยงั ไงล่ะคะ พ่ อ S44: หลักการนําสีคตู่ รงข้ ามมาใช้ มีหลักสําคัญดังนี ้ 1. ใช้ สีคตู่ รงข้ ามกับสีสว่ มรวม ในภาพวาดนันไม่ ้ ควรนําไปใช้ ให้ มากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของเนื ้อที่ที่ จะวาดในภาพ 2. ไม่ควรใช้ สีคตู่ รงข้ ามในอัตราส่วนเท่ากันในภาพเด็ดขาด ถ้ าจําเป็ นควรใช้ เส้ นของสีหนักหรือสี เข้ มกว่ามาทําเป็ นเส้ นคัน่ กลางไว้ เช่น สีดํา สีนํ ้าตาล สีขาว จะช่วยลดความตัดกันอย่างรุนแรงลงได้ 3. ควรใช้ สีใดสีหนึ่งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และใช้ สีคตู่ รงข้ ามไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 4. ถ้ าจําเป็ นต้ องใช้ สีตดั ในจําจวนเท่ากัน ควรทําให้ สีคตู่ รงข้ ามทัง้ 2 สี ลดความสดใสลง โดยการ ผสมสีคตู่ รงข้ ามลงไปทีละน้ อยๆ พ่ อ S45: แค่นี ้เราก็มีหลักการที่สามารถนําไปใช้ ในการวาดภาพได้ จริงแล้ วล่ะครับ MASCOT S46: ขอบคุณค่ะคุณพ่อ หนูได้ ความรู้มากมายเลยค่ะ เดี๋ยวกลับบ้ านไปหนูจะนําความรู้ ที่ได้ จากคุณพ่อไปทํางานส่งคุณครูนะคะ พ่ อ S47: ดีมากเลยลูก พ่อได้ ของครบแล้ ว ถ้ าอย่างนันเราไปชํ ้ าระเงินแล้ วก็กลับบ้ านกันเลยครับ


20

F.12 MASCOT S48: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆเลือกเครื่องหมายถูก หรือเครื่องหมายผิด หน้ าข้ อความ โดยพิจารณาเรื่องทฤษฎีสีพื ้นฐานให้ ถกู ต้ องค่ะ 1. สีที่เกิดจากแสง เป็ นสีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุ เช่น ดิน หิน แร่ และพืชต่างๆ 2. สีที่เกิดจากเนื ้อสีวตั ถุธาตุ เป็ นสีที่มีอยู่รอบๆตัวเรา พบเห็นได้ ชดั เจนเมื่อแสงกระทบลงนํ ้าเกิดเป็ นรุ้งกิน นํ ้า 3. วงจรสี หมายถึง สีที่เกิดจากการผสมสีเป็ นคูๆ่ ได้ 12 สี โดยมีระบบของสี 4. สีขนที ั ้ ่ 1 (Primary Colors) หรือแม่สี หมายถึง สีที่เป็ นพื ้นฐานของสีอื่นๆ ซึ่งสามารถสร้ างขึ ้นจากการ ผสมของสีได้ 5. สีขนที ั ้ ่ 2 (Secondary Colors) หมายถึง สีที่เกิดจากการผสมกันของสีขนที ั ้ ่ 1 ทีละคู่ จะได้ สีเพิ่มขึ ้นอีก 3 สี 6. สีขนที ั ้ ่ 3 (Tertiary Colors) หมายถึง การนําสีขนที ั ้ ่ 1 และขันที ้ ่ 2 มาผสมกันทีละคู่ จะได้ สีเพิ่มขึ ้นอีก 6 สี 7. สีคตู่ รงข้ าม (Complementaries) หมายถึง สีที่อยู่ตรงข้ ามกันในวงสีธรรมชาติบางที่ก็เรียกว่า สีที่ตดั กัน อย่างแท้ จริง F.13 MASCOT S49: ถูกต้ องค่ะ MASCOT S50: ไม่ถกู ต้ องค่ะ F.14 MASCOT S51: สรุปคะแนน คะแนนที่ได้ คือ…….คะแนนค่ะ

3. เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง การถ่ายทอดศิลปะงานประติมากรรม เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6 LO. 3 “การถ่ายทอดศิลปะงานประติมากรรม” P 27-28 ( U.2 หลักการถ่ายทอดงานศิลปะ) จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความหมายและประเภทของงานประติมากรรมได้ ถกู ต้ อง F.3 MASCOT S03: สวัสดีคะ่ น้ องๆ วันนี ้พี่จะมาให้ ความรู้เรื่องการถ่ายทอดศิลปะงานประติมากรรม นะคะ น้ องๆคงเคยได้ เห็นชิ ้นงานประติกรรมกันมาบ้ างแล้ ว เช่น เครื่องปั น้ ดินเผา หรือหุ่นนิ่ง แต่


21

น้ องๆคงยังไม่ทราบใช่ไหมคะ ว่างานประติมากรรมมีความหมายว่าอย่างไร และมีประเภทอะไรบ้ าง ถ้ าพร้ อมกันแล้ วเรามาเริ่มเรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์นี ้กันเลยค่ะ Them : ร้ านขายของประดับตกแต่งบ้ าน F.4 MASCOT S04: คุณแม่คะ ของประดับตกแต่งบ้ านพวกนี ้เขาเรียกว่าอะไรหรอคะ แม่ S05: ของพวกนี ้เรียกว่า”งานประติมากรรม”ค่ะลูก MASCOT S06: งานประติมากรรม คือ งานปั น้ ใช่ไหมคะ แม่ S07: ใกล้ เคียงค่ะลูก แต่งานปั น้ จะเป็ นประเภทหนึ่งของงานประติมากรรมค่ะ แม่ S08: ความหมายที่แท้ จริงของงานประติมากรรม คือ เป็ นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้ วยการ สร้ างรูปทรงที่มีลกั ษณะ 3 มิติ คือ มีความกว้ าง ความยาว และความหนา หรือความลึก ค่ะ MASCOT S09: แล้ วงานประติมากรรมมีประเภทไหนบ้ างคะ แม่ S10: เรื่องนี ้แม่ก็ไม่คอ่ ยทราบรายละเอียดเท่าไหร่ ถ้ าอย่างนันเราไปถามเจ้ ้ าของร้ านกันดีไหม คะ MASCOT S11: ก็ดีคะ่ คุณแม่ F.5

MASCOT S12: สวัสดีคะ่ คุณลุง เจ้ าของร้ าน S13: สวัสดีครับ MASCOT S14: คุณลุงค่ะ หนูอยากทราบว่างานประติมากรรมมีกี่ประเภท และมีประเภทอะไรบ้ าง

คะ เจ้ าของร้ าน S15: การสร้ างสรรค์งานประติมากรรมมี 4 ประเภท ดังนี ้ ครับ F.6 เจ้ าของร้ าน S16: 1. การปั น้ เป็ นการเอาวัสดุเนื ้ออ่อน เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึง่ มาทําให้ ขึ ้นรูปโดยการใช้ มือและเครื่องมือปั น้


22

เจ้ าของร้ าน S17: 2. การแกะสลัก เป็ นการเอาเนื ้อของวัสดุที่แข็งออก เช่น ไม้ ดินเหนียว ปูน พืช โดยใช้ เครื่องมือต่างๆ F.7 เจ้ าของร้ าน S18: 3. การหล่อ เป็ นวิธีการทําให้ ได้ ผลงานการปั น้ การแกะสลักออกมาเป็ นวัสดุ ชนิดใหม่ที่มีความคงทนกว่าเดิม จะทําให้ มีรูปทรงเดิมและได้ ผลงานเป็ นจํานวนมากด้ วยครับ การทํา แม่พิมพ์จากต้ นแบบที่เราปั น้ หรือแกะสลัก แล้ วนําวัสดุที่เปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็ นของแข็งได้ มาหล่อ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ ขี ้ผึ ้ง เทียนไข พลาสติก เจ้ าของร้ าน S19: 4. การทุบ ตี เคาะ เป็ นการสร้ างงานประติมากรรมด้ วยวัสดุที่เป็ นโลหะ โดย ต้ องใช้ วิธีการทุบ ตี เคาะ ไปพร้ อมๆกับการใช้ ความร้ อนเผาโลหะอ่อนตัวครับ F.8 เจ้ าของร้ าน S20: วิธีทงหมดนี ั้ ้ เราสามารถเลือกปฏิบตั ิตามความชื่นชอบและความถนัดของ ตัวเองได้ ครับ MASCOT S21: ขอบคุณมากค่ะคุณลุง ที่ให้ ความรู้กบั หนู หนูจะนําความรู้ที่ได้ ไปใช้ ในสร้ างสรรค์ งานประติมากรรมในอนาคตค่ะ แม่ S22: ดีมากเลยค่ะลูก เราควรที่จะนําความรู้รอบตัวที่ได้ ไปปฏิบตั ิจริงนะคะ ไม่อย่างนันความรู ้ ้ ที่ได้ มาก็จะสูญเปล่า แม่ S23: แม่วา่ เราไปเดินเลือกดูของกันต่อดีกว่าค่ะ MASCOT S24: ค่ะคุณแม่ F.9

MASCOT S25: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆโยงเส้ นจับคูข่ ้ อความให้ ถกู ต้ อง โดย พิจารณาว่าข้ อความใดคือประเภทของงานประติมากรรมนันๆ ้ มีตวั เลือกดังนี ้ 1. การปั น้ เครื่องมือต่างๆ

- เป็ นการเอาเนื ้อวัสดุที่แข็งออก เช่น ไม้ ดินเหนียว ปูน พืช โดยใช้


23

2. การแกะสลัก - เป็ นวิธีการทําให้ ได้ ผลงานการปั น้ การแกะสลักออกมาเป็ นวัสดุชนิด ใหม่ที่มีความคงทนกว่าเดิม จะทําให้ มีรูปทรงเดิมและได้ ผลงานเป็ นจํานวนมากการทําแม่พิมพ์จากต้ นแบบ ที่เราปั น้ หรือแกะสลัก แล้ วนําวัสดุที่เปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็ นของแข็งได้ มาหล่อ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนซีเมนต์ โลหะ ขี ้ผึ ้ง 3. การหล่อ - เป็ นการสร้ างงานประติมากรรมด้ วยวัสดุที่เป็ นโลหะ โดยต้ องใช้ วิธีการ ทุบ ตีเคาะ ไปพร้ อมๆกับการใช้ ความร้ อนเผาโลหะอ่อนตัวครับ 4. การทุบ ตี เคาะ - เป็ นการเอาวัสดุเนื ้ออ่อน เช่น ดินเหนียว ดินนํ ้ามัน ขี ้ผึง่ มาทําให้ ขึ ้น รูปโดยการใช้ มือและเครื่องมือปั น้ F.10 MASCOT S26: ถูกต้ องค่ะ MASCOT S27: ไม่ถกู ต้ องค่ะ F.11 MASCOT S28: สรุปคะแนน คะแนนที่ได้ คือ…….คะแนนค่ะ

3. เรื่ อง/รายการ เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง การถ่ายทอดศิลปะงานสถาปั ตยกรรม เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6

LO. 4 “การถ่ายทอดศิลปะงานสถาปั ตยกรรม” P 27-28 ( U.2 หลักการถ่ายทอดงานศิลปะ) จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกความหมายและประเภทของงานสถาปั ตยกรรมได้ ถกู ต้ อง Them : วัด F.3 MASCOT S03: สวัสดีคะ่ น้ องๆคงเคยได้ ยินคําว่าสถาปั ตยกรรมกันมาบ้ างแล้ ว แต่น้องๆคงยังไม่ ทราบใช่ไหมคะ ว่าสถาปั ตยกรรมมีความหมายว่าอย่างไร และมีประเภทอะไรบ้ าง ถ้ าพร้ อมกันแล้ ว เรามาเริ่มเรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์นี ้กันเลยค่ะ F.4 ใบเตย S03: คุณพ่อ คุณแม่คะ หนูร้ ูสกึ ดีใจจังเลยค่ะที่ได้ มาทําบุญ


24

แม่ S04: ดีแล้ วค่ะลูก การทําบุญนอกจากจะได้ บญ ุ กุศลแล้ วยังจะได้ ความสุขทางจิตใจอีกด้ วยนะ พ่ อ S05: แม่พดู ถูกครับลูก เมื่อเราทําบุญกันเสร็จแล้ ว พ่อว่าเราไปเดินชมวัดกันที่กว่าครับ พ่อได้ ยินข่าวมาว่าวัดที่นี่มีงานสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมาก ใบเตย S07: คุณพ่อคะ งานสถาปั ตยกรรม คืออะไรหรอคะ หนูเคยได้ ยินมาแต่ไม่ทราบ ความหมายเลยคะ F.5 พ่ อ S08: งานสถาปั ตยกรรม ก็คือ งานออกแบบก่อสร้ างและการก่อสร้ างรูปทรง ลักษณะอาคารที่ อยู่ให้ เหมาะสมกับจุดมุง่ หมาย ประโยชน์ใช้ สอย และความงาม สถาปั ตยกรรมเป็ นทัศนศิลป์แขนงเดียวที่มี ความยุ่งยากสลับซับซ้ อนมาก อีกทังยั ้ งมีขนาดใหญ่กว่าศิลปะแขนงอื่นๆ ใบเตย S09: ที่มีขนาดใหญ่เพราะเป็ นงานออกแบบก่อสร้ างใช่ไหมคะ พ่ อ S10: ใช่แล้ วครับลูก พ่ อ S11: งานสถาปั ตยกรรมยังแบ่งออกเป็ นหลายประเภทอีกนะ ใบเตย S12: มีประเภทอะไรบ้ างคะ หนูอยากรู้ พ่ อ S13: ต้ องให้ แม่ของลูกอธิบายให้ ฟังนะครับ เพราะแม่ของลูกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี ้พอสมควร แม่ S14: เดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ ลกู ฟั งนะคะ งานสถาปั ตยกรรมนัน้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้ F.6 แม่ S15: 1. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ปรางค์ แม่ S16: 2. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น พลับพลา ตําหนัก ปราสาท ใบเตย S17: ถ้ าอย่างนันบ้ ้ านของเราก็เป็ นงานสถาปั ตยกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะ แม่ S18: ใช้ แล้ วค่ะลูก F.7 แม่ S19: 3. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หอสมุด สถานที่ราชการ แม่ S20: 4. ภูมิสถาปั ตยกรรม เป็ นการออกแบบจัดบริเวณและสภาพแวดล้ อมรอบๆ สถาปั ตยกรรม ทังภายในและภายนอกอาคารให้ ้ มีความกลมกลืนมากที่สดุ เช่น การออกแบบวางผัง จัด บริเวณ วางผังปลูกต้ นไม้ จัดสวน แม่ S21: 5. สถาปั ตยกรรมผังเมือง เป็ นการออกแบบวางผังบริเวณของเมืองหรือชุมชนให้ เป็ น ระเบียบถูกต้ องตามหลักวิชาการค่ะ F.8 ใบเตย S22: โอ้ โห..งานสถาปั ตยกรรมนี่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะ


25

แม่ S23: ใช่แล้ วค่ะลูก สถาปั ตยกรรมเป็ นศิลปะในการก่อสร้ าง จึงทําให้ การก่อสร้ างมีความ เกี่ยวข้ องกับชีวิตเราด้ วย ไม่วา่ จะเป็ น บ้ าน ตลอดจนที่ทํางาน ทําให้ ผ้ คู นมีที่อยู่อาศัย หรืออาจจะทําให้ สถานที่นนๆ ั ้ ดูมีระเบียบเรียบร้ อยขึ ้นมาค่ะ F.9 MASCOT S24: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆเลือกข้ อความใต้ ภาพให้ ถกู ต้ อง โดย พิจารณาว่าข้ อความใดคือประเภทของงานสถาปั ตยกรรมนันๆ ้ มีตวั เลือกดังนี ้ 1. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับศาสนสถาน 2. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 3. สถาปั ตยกรรมเกี่ยวกับสาธารณะ 4. ภูมิสถาปั ตยกรรม 5. สถาปั ตยกรรมผังเมือง F.10 MASCOT S26: ถูกต้ องค่ะ MASCOT S27: ไม่ถกู ต้ องค่ะ F.11 MASCOT S28: สรุปคะแนน

4. เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง ยุคสมัยของดนตรี ไทย เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6 LO. 13 “ยุคสมัยของดนตรีไทย” P 166-168 ( U.7 ประวัติศาสตร์และความงามทางดนตรี) จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกยุคสมัยของดนตรีไทยตังแต่ ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ได้ ถกู ต้ อง F.3 MASCOT S03: สวัสดีคะ่ น้ องๆคงรู้จกั เครื่องดนตรีไทยมาบ้ าง เช่น ขลุย่ ซอ ระนาด แต่น้องๆคงยัง ไม่ร้ ูใช่ไหมคะว่าดนตรีไทยนันมี ้ มายาวนานแล้ ว และยังแบ่งเป็ นยุคสมัยอีกด้ วย วันนี ้พี่จึงมาให้ ความรู้เรื่องยุคสมัยของดนตรีไทยค่ะ เพื่อที่จะให้ น้องๆได้ รับความรู้และได้ ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจกับ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยเราค่ะ ถ้ าพร้ อมกันแล้ วเรามาเริ่มเรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์นี ้ กันเลยค่ะ Them : ห้ องนัง่ เล่น F.4 ใบเตย S04: สวัสดีจ๊ะ หนูดี หนูดี S05: สวัสดีจ๊ะ ใบเตย


26

หนูดี S06: ใบเตยมาหาหนูดีได้ ยงั ไงจ๊ ะ ใบเตย S07: ใบเตยมากับคุณแม่เพราะวันนี ้คุณแม่มีธรุ ะกับคุณแม่หนูดีจ๊ะ ใบเตย S08: ว่าแต่หนูดีกําลังทําอะไรอยู่หรอจ๊ ะ หนูดี S09: หนูดีกําลังอ่านหนังสืออยู่จ๊ะ ใบเตย S10: อ่านเรื่องอะไรอยู่หรอ แนะนําให้ ใบเตยอ่านบ้ างสิ หนูดี S11: อ๋อ…หนูดีกําลังอ่านเรื่องยุคสมัยของดนตรีไทยอยู่จ๊ะ ได้ ความรู้มากเลยนะ F.5 ใบเตย S12: ทําไมหนูดีถึงได้ สนใจเรื่องดนตรีไทยขึ ้นมาล่ะ หนูดี S13: เพราะว่าดนตรีไทยเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยเราไงจ๊ ะ เป็ นทังประเพณี ้ ภูมิ ปั ญญาไทยที่ชดั เจนและโดดเด่นอย่างหนึ่ง ใบเตยรู้ไหมจ๊ ะว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี ้ได้ บรรพบุรุษของเราต้ อง คิดค้ นและพัฒนางานดนตรีสืบต่อมาเป็ นเวลานาน ตังแต่ ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เลยล่ะ ใบเตย S14: โอ้ โห…มันนานขนาดนันเลยหรอหนู ้ ดี ใบเตยเข้ าใจว่าดนตรีไทยเพิ่งมีขึ ้นมาได้ ไม่นาน นี ้เอง หนูดี S15: เข้ าใจผิดแล้ วจ้ าใบเตย ที่จริงดนตรีไทยเราได้ มีขึ ้นมาหลายยุคสมัยแล้ วนะจ๊ ะ ใบเตย S16: มีขึ ้นตังแต่ ้ ยคุ สมัยไหนบ้ างหรอจ๊ ะ ใบเตยเริ่มอยากรู้ขึ ้นมาแล้ วล่ะ หนูดี S17: เริ่มมีขึ ้นตังแต่ ้ ยคุ สมัยก่อนสุโขทัยเลยจ๊ ะ F.6 หนูดี S18: ดนตรีไทยสมัยก่อนสุโขทัย ตามข้ อมูลหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ สรุปได้ วา่ คน ไทย มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้ านดนตรีมาตังแต่ ้ ก่อนกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานีอีกจ๊ ะ ใบเตย S19: เชื่อแล้ วจ๊ ะว่านานมากจริงๆ แล้ วสมัยนันจะมี ้ เครื่องดนตรีอะไรบ้ างแล้ วนะ หนูดี S20: เครื่องดนตรีในสมัยก่อนสุโขทัยเป็ นราชธานี เช่น เกราะ โกร่ง กรับ ฉาบ ฉิ่ง ปี่ ขลุย่ แคน ซอ ฆ้ อง กลอง ระนาด พิณ กระจับปี่ สะล้ อ ซึง ใบเตย S21: ก็เยอะเหมือนกันนะหนูดี หนูดี S22: ใช่จ๊ะ บ่งบอกได้ เลยว่าคนในสมัยก่อนมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และใช้ ความเป็ นภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่นได้ เกิดประโยชน์มากมายจริงๆ F.7 ใบเตย S23: ก่อนหน้ านี ้สมัยก่อนสุโขทัย ต่อไปก็ต้องเป็ นสมัยสุโขทัยใช่ไหมจ๊ ะ หนูดี S24: ใช่แล้ วจ๊ ะ


27

หนูดี S25: ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยเป็ นยุคเริ่มต้ นของประวัติศาสตร์ไทย โดยยึดเอา หลักฐานที่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งเป็ นการเริ่มต้ นยุคประวัติศาสตร์เลยจ๊ ะ นอกจากด้ านศิลปะทางดนตรีแล้ วยุคสมัยสุโขทัยยังมีความเจริญรุ่งเรืองในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอีกด้ วย หนูดี S26: เครื่องดนตรีในสมัยสุโขทัยเป็ นราชธานีนนยั ั ้ งสันนิษฐานได้ วา่ มีครบทัง้ 4 ประเภท ดังนี ้ F.8 หนูดี S27: 1. เครื่องดีด ได้ แก่ กระจับปี่ พิณนํ ้าเต้ า และพิณเพียะ 2. เครื่องสี ได้ แก่ ซอสามสาย F.9 หนูดี S28: 3. เครื่องตี ได้ แก่ กังสดาล มโหระทึก ระนาด ตะโพน กลอง ฉิ่ง ฆ้ อง กรับคู่ กรับพวง กลองทัด และบัณเฑาะว์ 4. เครื่องเป่ า ได้ แก่ แตรงอน แตรสังข์ และปี่ ไฉน จ๊ ะ F.10 ใบเตย S29: ใบเตยสงสัยว่าสมัยก่อนเขาจะมีการเล่นดนตรีไทยเป็ นวงเหมือนสมัยนี ้หรือเปล่า หนูดี S30: มีสิจ๊ะ ดนตรีไทยสมัยสุโขทัยเป็ นราชธานีเริ่มมีรูปร่างเป็ นวงดนตรีเกิดขึ ้น 3 แบบ คือ หนูดี S31: 1. วงขับไม้ คือ มีคนร้ อง มีคนสีซอสามสาย และคนไกวบัณเฑาะว์ หนูดี S32: 2. วงปี่ พาทย์ คือ เป็ นวงปี่ พาทย์แบบมอญโบราณ หนูดี S33: 3. วงประโคม คือ เครื่องดนตรีจะใช้ ไม่จํากัดประเภท หนูดี S34: ในส่วนของเพลง ในสมัยนี ้มีเพลงพื ้นเมืองชื่อ “เพลงเทพทอง” เป็ นหลักฐานเพียงชิ ้น เดียวจ๊ ะ F.11 หนูดี S35: สมัยต่อไปใบเตยรู้ไหมจ๊ ะว่าเป็ นสมัยอะไร ใบเตย S36: สมัยอยุธยาใช่ไหมหนูดี หนูดี S37: ใช่แล้ วจ๊ ะ หนูดี S38: ดนตรีไทยสมัยอยุธยา อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย ได้ ถกู ถ่ายทอดมาสู่ อารยธรรมยุคสมัยอยุธยาเป็ นราชธานีเกือบทังหมด ้ นอกจากนี ้สมัยอยุธยายังรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของ ประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาอีก เช่น อารยธรรมมอญ อารยธรรมเขมร(ขอม) งานดนตรีไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาก มีการปรับปรุงเครื่องดนตรี วงดนตรีและประสมวงอีกหลายรูปแบบ เครื่องดนตรีสมัยอยุธยา มีครบทัง้ 4 ประเภทเหมือนกันจ๊ ะ ดังนี ้ F.12 หนูดี S39: 1. เครื่องดีด ได้ แก่ กระจับปี่ พิณเพียะ พิณนํ ้าเต้ า และจะเข้ 2. เครื่องสี ได้ แก่ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้ วง


28

3. เครื่องตี ได้ แก่ ฆ้ องวงใหญ่ ฆ้ องคู่ ฆ้ องชัย ฆ้ องโหม่ง ฉิ่ง ฉาบ มโหระทึก ตะโพน โทน ทับ รํามะนา กลองทัด กลองตุ๊ก กรับพวง กรับคู่ และระนาดเอก 4. เครื่องเป่ า ได้ แก่ ปี่ ใน ปี่ กลาง ขลุย่ แตรงอน และแตรสังข์ F.13 หนูดี S40: ในส่วนของวงดนตรีสมัยอยุธยา มีหลายรูปแบบ ได้ แก่ 1. วงขับไม้ 2. วงมโหรี (เครื่องสี่และเครื่องหก) 3. วงปี่ พาทย์ (เครื่องห้ าเบาและเครื่องห้ าหนัก) 4. วงเครื่องสายผสม เป็ นการประสมวงที่ยงั ไม่มีแบบแผนจ๊ ะ ใบเตย S41: แล้ วสมัยอยุธยามีเพลงหรือเปล่าจ๊ ะ F.14 หนูดี S42: มีจ๊ะ เพลงในสมัยอยุธยาแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. เพลงร้ องมโหรี คือ ใช้ วงมโหรีเล่นขับกล่อม 2. เพลงปี่ พาทย์ คือ ใช้ วงปี่ พาทย์เล่นประกอบการแสดงละครและพิธีการต่างๆจ๊ ะ ใบเตย S43: ส่วนสมัยสุดท้ ายและเป็ นสมัยปั จจุบนั ของไทยเรา คือ สมัยรัตนโกสินทร์ ใช่ไหมจ๊ ะหนู ดี หนูดี S44: ใช่แล้ วจ๊ ะใบเตย F.15 หนูดี S45: ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ในยุคสมัยนี ้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีขึ ้นมาในวงดนตรีและ นําเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้ วมาประสมวงเข้ าไป นอกจากนี ้ยังมีการประดิษฐ์ เครื่องดนตรีขึ ้นใหม่เพิ่มเติมจาก ของเก่าที่มีอยู่โดยแบ่งเป็ นสมัยต่างๆดังนี ้ รัชกาลที่ 1 ครูดนตรีได้ เพิ่มกลองทัดเข้ ามาในวงปี่ พาทย์อีกหนึ่งลูก เป็ น 2 ลูก ทําให้ มีเสียงต่างกัน ออกไป 2 เสียงคือ เสียงสูงตีดงั “ตูม” เรียกกลองตัวผู้ เสียงตํ่าตีดงั “ต้ อม”เรียกกลองตัวเมีย และกลองทัดที่ เพิ่มขึ ้นนี ้นิยมใช้ บรรเลงสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั รัชกาลที่ 2 มีการเพิ่ม “กลองสองหน้ า”เข้ ามาใช้ ในวงปี่ พาทย์ที่บรรเลงประกอบเสภาขึ ้นอีก F.16 หนูดี S46: รัชกาลที่ 3 มีการประดิษฐ์ ระนาดทุ้มขึ ้นอีกแนวเพื่อใช้ คกู่ บั ระนาดเอก มีเสียงทุ้มตํ่า ไพเราะมากขึ ้น รัชกาลที่ 4 วงการดนตรีไทยเจริญรุ่งเรืองมาก มีวงปี่ พาทย์และวงมโหรีเกิดขึ ้นมากมาย เพลงช้ า แบบเพลงสามชันได้ ้ รับความนิยมมากขึ ้น จึงได้ ดดั แปลงเพลงสองชันของเก่ ้ ามาทําให้ ช้าลงเป็ นแบบสามชัน้ กันมาก ส่วนเพลงสามชันที ้ ่แต่งขึ ้นมาใหม่ก็ยงั มีอยู่


29

รัชกาลที่ 5 ได้ มีการคิดวิธีการประสมวงดนตรีขึ ้นใหม่อีกแบบคือ “วงปี่ พาทย์ดกึ ดําบรรพ์”โดย สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทรงปรับปรุงขึ ้นเพื่อประกอบการแสดงละคร ดึกดําบรรพ์ ซึ่งท่านเจ้ าพระยาเทเวศวงศ์วิวฒ ั น์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร) ได้ แนวคิดมาจากละครโอเปร่าของ ตะวันตก F,17 หนูดี S47: รัชกาลที่ 6 ดนตรีไทยหันมานิยมร้ องรับเป็ นเพลง “เถาะ”กันอย่างแพร่หลายส่วนเครื่อง ดนตรีในสมัยนี ้ที่ถกู ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่คือ “อังกะลุง”ประดิษฐ์ โดยหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่ง ท่านได้ แบบอย่างเครื่องดนตรีองั กะลุงนี ้มาจากชวา(อินโดนีเซีย) นอกจากนี ้ยังนําเพลงแบบชวามาดัดแปลง เป็ นเพลงไทยอีกด้ วย เช่น เพลงยะวา เพลงโหมโรง เพลงบูเซ็นซ็อค และเพลงสะมารังจ๊ ะ หนูดี S48: ทังหมดนี ้ ้คือประวัติความเป็ นมาของดนตรีไทยแต่ละยุคสมัย ใบเตยพอจะเข้ าใจบ้ าง หรือเปล่าจ๊ ะ ใบเตย S49: เข้ าใจแล้ วจ๊ ะหนูดี ใบเตยคิดว่าดนตรีไทยของเรานันมี ้ ความสําคัญอย่างมาก กว่าจะ มาถึงทุกวันนี ้ ได้ ผา่ นการปรับปรุงปรับแต่งจากบรรพบุรุษของเรามามากมาย คูค่ วรแก่การอนุรักษ์ ไว้ ให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั และสืบทอดต่อไป จริงไหมจ๊ ะหนูดี หนูดี S50: จริงที่สดุ จ๊ ะใบเตย F.18 MASCOT S51: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆเติมตัวอักษรหน้ าข้ อความให้ ถกู ต้ อง โดย พิจารณาว่าข้ อความนันอยู ้ ่ในยุคสมัยของดนตรีไทยยุคใด เมื่อตอบคําถามครบทุกข้ อแล้ วให้ นักเรียนเลือกปุ่ มตรวจคําตอบค่ะ - ได้ รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ านเข้ ามาอีก เช่น อารยธรรมมอญ อารยธรรม เขมร(ขอม) งานดนตรีไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาก มีการปรับปรุงเครื่องดนตรี วงดนตรีและประสมวงอีกหลาย รูปแบบ - ตามข้ อมูลหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ สรุปได้ วา่ คนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้ าน ดนตรีมาตังแต่ ้ ก่อนกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี - เป็ นยุคเริ่มต้ นของประวัติศาสตร์ไทย โดยยึดเอาหลักฐานที่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เป็ น ลายลักษณ์อกั ษรซึ่งเป็ นการเริ่มต้ นยุคประวัติศาสตร์ นอกจากด้ านศิลปะทางดนตรีแล้ วยังมีความ เจริญรุ่งเรืองในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอีกด้ วย และเป็ นราชธานีที่เริ่มมีรูปร่างเป็ นวง ดนตรีเกิดขึ ้น


30

- ในยุคสมัยนี ้มีการเพิ่มเครื่องดนตรีขึ ้นมาในวงดนตรีและนําเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้ วมาประสมวง เข้ าไป นอกจากนี ้ยังมีการประดิษฐ์ เครื่องดนตรีขึ ้นใหม่เพิ่มเติมจากของเก่าที่มีอยู่โดยแบ่งเป็ นสมัยต่างๆ มีตวั เลือกดังนี ้ ก. ดนตรีไทยสมัยก่อนสุโขทัย ข. ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย ค. ดนตรีไทยสมัยอยุธยา ง. ดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ F.19 MASCOT S52: ถูกต้ องค่ะ MASCOT S53: ไม่ถกู ต้ องค่ะ F.20 MASCOT S54: สรุปคะแนน คะแนนที่ได้ คือ…….คะแนนค่ะ

5. เรื่ อง/รายการ เขียนเนื ้อเรื่ อง / บท ชุดสือ่ การเรี ยนรู้แอนนิเมชัน่ เรื่ อง พื ้นฐานการร่ ายรํ า เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาศิลปะพื ้นฐาน ป.6 LO. 14 “พื ้นฐานการร่ายรํา” P 174-190 ( U.8 พื ้นฐานนาฏศิลป์และการแสดงสากล ) จุดประสงค์การเรียนรู้ แสดงท่าทางตามนาฏศัพท์และท่าทางนาฏศิลป์ได้ Them : ห้ องเรียน F.3 นักเรียน S03: สวัสดีคะ่ / สวัสดีครับคุณครู คุณครู S04: สวัสดีคะ่ นักเรียน คุณครู S05: นักเรียนได้ ทราบข่าวเรื่องงานวันแม่ของปี นี ้หรือยังคะ นักเรียน S06: ทราบแล้ วค่ะ / ครับคุณครู คุณครู S07: ทราบว่าอย่างไรบ้ างคะ ไหนใครตอบได้ บ้าง


31

บอล S08: ผมทราบมาว่า ในงานวันแม่ปีนี ้เราจะต้ องทําการแสดงด้ วยครับ แต่ผมยังไม่ทราบว่า การแสดงที่วา่ นันคื ้ อการแสดงอะไร F.4 คุณครู S09: การแสดงที่วา่ นันคื ้ อการรําไทยค่ะ ส่วนการจะรําอย่างไรนันเราต้ ้ องมาเรียนรู้พื ้นฐาน การร่ายรํากันก่อนนะคะ MASCOT S10: พื ้นฐานการร่ายรํามันเป็ นยังไงหรอคะ คุณครู S11: เป็ นการแสดงท่าทางของนาฏศิลป์ไทยให้ สวยงาม จะต้ องฝึ กนาฏศัพท์หรือท่าร่ายรํา เบื ้องต้ น เพื่อให้ เข้ าใจท่าทางที่แสดงออกและสื่อความหมายค่ะ คุณครู S12: นักเรียนคงยังไม่ร้ ูจกั ความหมายของคําว่า “นาฏศัพท์”ใช่ไหมคะ ถ้ าอย่างนันครู ้ จะ เริ่มอธิบายให้ ฟังและนักเรียนสามารถปฏิบตั ิตามไปพร้ อมๆกันได้ เลยค่ะ F.5 คุณครู S13: นาฏศัพท์ หมายถึง ศัพท์เฉพาะในทางนาฏศิลป์ที่ใช้ เรียกลักษณะท่ารําในการฝึ กหัด นาฏศิลป์ไทย ได้ แก่ คุณครู S14: 1. จีบ คือ การใช้ นิ ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้ อสุดท้ ายของปลายนิ ้วชี ้ ส่วนนิ ้วที่เหลือให้ กรีดออกไปให้ ตงึ คล้ ายพัดที่คลี่ออก เวลาจีบต้ องหักข้ อมือเข้ าหาลําแขนเสมอ ลักษณะการจีบ มีดงั นี ้ค่ะ 1) จีบควํ่า คือ การจีบแล้ วควํ่าข้ อมือลง ให้ ปลายนิ ้วชี ้ลงล่าง หักข้ อมือเข้ าหาลําแขน 2) จีบหงาย คือ การจีบแล้ วหงายข้ อมือขึ ้น ให้ ปลายนิ ้วชี ้ขึ ้นข้ างบน หักข้ อมือเข้ าหาลํา แขน F.6 คุณครู S15: 3) จีบปรกหน้ า คือ การจีบข้ อมือแล้ วส่วนแขนและมือที่จีบสูงระดับหน้ าผาก หัก ข้ อมือจีบเข้ าหาใบหน้ า 4) จีบปรกข้ าง คือ การจีบมือ แล้ วยกส่วนแขนและมือที่จีบสูงระดับวงบนหรือระดับ ศีรษะ หักข้ อมือที่จีบเข้ าหาแง่ศีรษะ F.7 คุณครู S16: 2. การตังวง ้ คือ การตังลํ ้ าแขนให้ โค้ งเป็ นวงคล้ ายครึ่งวงกลม แขนงอเล็กน้ อย มือ ตังขึ ้ ้นและหันฝ่ ามือออกนอกลําตัว นิ ้วหัวแม่มืองอแนบฝ่ ามือ ส่วนนิ ้วที่เหลือทังสี ้ ่เหยียดชิดกันให้ ตงึ หัก ข้ อมือเข้ าหาลําตัว การตังวงยั ้ งมี 3 ลักษณะ ดังนี ้ค่ะ 1) วงบน ตัวพระให้ ปลายนิ ้วอยู่อยู่ระดับแง่ศีรษะ ตัวนางให้ ปลายนิ ้วอยู่ระดับหางคิ ้ว MASCOT S17: คุณครูคะ ตัวพระ ตัวนางคืออะไรหรอคะ


32

คุณครู S18: ตัวพระ คือ ผู้แสดงละครรําหรือระบํา เข้ าเครื่องละครรํา ใช้ ลีลาท่ารําแบบชาย หรือ เรียกง่ายๆว่าพระเอก ส่วนตัวนาง คือ ผู้แสดงละครรําหรือระบํา เข้ าเครื่องละครรํา ใช้ ลีลาท่ารําแบบหญิง หรือเรียกง่ายๆว่านางเอกค่ะ นักเรียน S19: อ๋อ…เข้ าใจแล้ วค่ะ / ครับ คุณครู S20: ถ้ าเข้ าใจกันแล้ วครูจะอธิบายต่อเลยนะคะ F.8 คุณครู S21: 2) วงกลาง ตัวพระและตัวนางปลายนิ ้วอยู่ระดับไหล่ 3) วงล่าง มือที่ตงวงอยู ั้ ่ระดับชายพก ตัวพระจะกันศอกออกห่างจากลําตัวเล็กน้ อย F.9 คุณครู S22: 3. การกระดกเท้ า เป็ นท่าต่อเนื่องจากการกระทุ้ง แล้ วยกเท้ าขึ ้น โดยดันเข่าออกไป ข้ างหลัง หักข้ อเท้ าลง คุณครู S23: 4. การยกเท้ า เป็ นท่าต่อเนื่องจากการประเท้ า การยกเท้ าอาจไม่ต้องประเท้ าก็ ได้ การยกเท้ าต้ องดันปลายนิ ้วให้ เชิดขึ ้น หักข้ อเท้ าขึ ้น การยกเท้ าแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ F.10 คุณครู S24: 1) การยกเท้ าหน้ า ตัวพระ ยกเท้ าใดก็ได้ แต่เท้ าที่ยกจะต้ องกันเข้ าออก ส่งลําขาที่ยกไปข้ าหน้ า หักข้ อเท้ าและ เชิดปลายเท้ าขึ ้น เท้ าที่ยกจะอยู่ในระหว่างกึ่งกลางน่องของเท้ าที่ยืนรับนํ ้าหนัก พร้ อมทังย่ ้ อตัวลง ตัวนาง ยกเท้ าให้ ปลายเท้ าตรงไปข้ างหน้ า หักข้ อเท้ าและเชิดปลายเท้ าขึ ้น ส่งลําขาที่ยกไป ข้ างหน้ าเล็กน้ อย ไม่ต้องกันเข่า ระดับเท้ าที่ยกจะตํ่ากว่าตัวพระ ย่อตัวลง 2) การยกเท้ าข้ าง ตัวพระ คล้ ายกับยกเท้ าหน้ า แต่กนั เข่าออกไปด้ านข้ างเท้ าจะต้ องห่างจากกึ่งกลางน่อง ประมาณหนึ่งคืบ เชิดปลายเท้ าขึ ้น ชักส้ นเท้ าเข้ าหาเท้ าที่ยืนรับนํ ้าหนัก ย่อตัวลง ตัวนาง ยกขาให้ ส้นเท้ ามาชิดกึ่งกลางน่องของขาข้ างที่ยืนรับนํ ้าหนัก ไม่ต้องกันเข่าแบบตัว พระ ลักษณะการยกเท้ าข้ างของตัวนาง เรียกว่า “เดี่ยวเท้ า” F.11 คุณครู S25: 5. การก้ าวเท้ า แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้ 1) การเก้ าเท้ าหน้ า คือ การก้ าวเท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งให้ ปลายเท้ าเฉียงไปด้ านข้ างลําตัว เล็กน้ อย ให้ นํ ้าหนักตัวมาทางด้ านหน้ าของเท้ าที่ก้าวลง ส่วนเท้ าหลังเปิ ดส้ นเท้ า ตัวพระ ก้ าวเท้ าหน้ านํ ้าหนักตัวอยู่เท้ าหน้ า ย่อตัวลงแล้ วกันเข่าออก ตัวนาง ก้ าวเท้ าหน้ านํ ้าหนักตัวอยู่เท้ าหน้ า ย่อตัวลงไม่ต้องกันเข่าแบบตัวพระ เปิ ดส้ นเท้ า หลัง


33

2) การก้ าวข้ าง คือ การก้ าวเท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งไปด้ านข้ าง ตัวพระ ก้ าวเท้ าหน้ าไปข้ างลําตัว เท้ าหลังจะวางเต็มเท้ า และกันเข่าออกให้ ได้ เหลี่ยม ตัวนาง ก้ าวเท้ าหน้ าไปข้ างลําตัว เท้ าหลังหลบเข่าตามเท้ าหน้ า พร้ อมกับย่อตัวลง 3) การก้ าวไขว้ คล้ ายกับการก้ าวหน้ า แต่ไขว้ ขา กันให้ โคนขาชิดสนิทกัน เท้ าหน้ ายืนรับ นํ ้าหนัก ส่วนเท้ าหลังเปิ ดส้ นเท้ า (การก้ าวเท้ าแบบนาฏศิลป์ปลายเท้ าที่ก้าวจะต้ องหันเฉียงไปทางข้ อเท้ า ด้ านนอกเสมอค่ะ) F.12 คุณครู S26: 6. การถัดเท้ า แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้ 1) ถัดเท้ าอยู่กบั ที่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) ถัดเท้าไขว้ เท้ าข้ างหนึ่งอยู่ด้านหน้ า เท้ าอีกข้ างหนึ่งอยู่ด้านหลังและเปิ ดส้ น เท้ า (ให้ เท้ าทังสองไขว้ ้ กนั เล็กน้ อย) วิธีถดั เท้ าไขว้ คือ วางเท้ าหลังราบให้ นํ ้าหนักอยู่เท้ าหลัง เลื่อนจมูกเท้ า ไปกับพื ้น เชิดปลายเท้ าขึ ้นและเปิ ดส้ นเท้ า ยกเท้ าขึ ้นเล็กน้ อยแล้ วกลับมาวางไขว้ หน้ าเหมือนเดิม ส่วนเท้ า หลังยกขึ ้นเล็กน้ อยแล้ วางลงหลังด้ วยจมูกเท้ า (2) ถัดเท้าเสมอ เป็ นอาการยืนเท้ าทัง้ 2 ยืนเสมอกัน โดยใช้ เท้ าข้ างหนึ่งวางรับ นํ ้าหนัก เท้ าอีกข้ างหนึ่งเลื่อนจมูกเท้ าออกไป เชิดปลายเท้ าขึ ้น แล้ วชักเท้ ากลับมายืนรับนํ ้าหนัก ยกเท้ าที่ วางรับนํ ้าหนักขึ ้นเล็กน้ อยแล้ ววางลงรับนํ ้าหนักเช่นเดิม จะถัดเท้ าออกไปด้ านหน้ าหรือด้ านข้ างก็ได้ 2) ถัดเท้ าเคลื่อนที่ เหมือนวิธีการถัดเท้ าอยู่กบั ที่ โดยใช้ เท้ าข้ างหนึ่งเป็ นฝ่ ายถัด เท้ าอีก ข้ างหนึ่งก้ าวไปเพื่อให้ ตวั เคลื่อนที่ จะถัดเคลื่อนไปทางขวาหรือทางซ้ ายก็ได้ F.13 คุณครู S27: 7. ท่าจรดเท้ า เป็ นอาการของเท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งที่วางด้ านหน้ า โดยการใช้ จมูกเท้ า แตะพื ้นและยกส้ นเท้ าขึ ้น ขณะจรดเท้ า ปลายเท้ าเชิดขึ ้น เท้ าหลังยืนเต็มเท้ าเพื่อรับนํ ้าหนักและย่อเข่าลง เล็กน้ อย คุณครู S28: 8. เป็ นท่าเชื่อมต่อกับท่าจรดเท้ า คือ ยืนอยู่ในท่าจรดเท้ า โดยใช้ จมูกเท้ าแตะพื ้น เตรียมสะดุด เคลื่อนเท้ าหน้ าโดยเลื่อนจมูกเท้ าออกไปนํ ้าหนักตัวอยู่เท้ าหน้ า พร้ อมกับโน้ มตัวไปข้ างหน้ า ส่วนเท้ าหลังยกส้ นเท้ าขึ ้นเล็กน้ อย (จังหวะที่ 1) แล้ วชะงักตัวรีบคืนตัวกลับมาให้ นํ ้าหนักอยู่เท้ าหลัง (จังหวะ ที่ 2) คุณครู S29: 9. การวางส้ นเท้ า เป็ นอาการของเท้ าที่ยกอยู่ แล้ ววางลงด้ วยส้ นเท้ า ปลายเท้ าเชิด ขึ ้น เท้ าที่วางจะห่างกันพอประมาณ ย่อตัวลงเล็กน้ อย คุณครู S30: จบท่ารํานาฏศัพท์แล้ ว ต่อไปก็จะเป็ นท่าทางนาฏศิลป์ค่ะ


34

บอล S31: คุณครูครับท่าทางนาฏศิลป์ คืออะไรเหรอครับ F.14 คุณครู S32: ท่าทางนาฏศิลป์ หรือท่าเต้ น ท่ารําในศิลปะการแสดงโขน ละคร ฟ้อนรํา เป็ นภาษาที่ ใช้ ท่าทางสื่อความหมายแทนคําพูดและอารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆค่ะ ซึ่งได้ ดดั แปลงท่าทางให้ วิจิตรงดงามกว่า ภาษาท่าธรรมดา ให้ สอดคล้ องกับดนตรี เพลง และการขับร้ อง โดยอาศัยส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ศีรษะ ใบหน้ า มือ ลําตัว แขน ขา เท้ า แสดงออกมาเป็ นท่าทางเพื่อให้ สื่อความหมายได้ ชดั เจนและสวยงามตาม แบบนาฏศิลป์ไทย ซึ่งมักจะนําไปใช้ ในการรําตามบทร้ อง บทพากย์ และบทเจรจา ในทางนาฏศิลป์เรียกว่า การรําบท ค่ะ F.15 MASCOT S33: แล้ วการรําบท หมายถึงอะไรเหรอคะ คุณครู S34: การรําบท หมายถึง การแสดงท่าทางการรําไปตามความหมายของบทขับร้ อง หรือ ถ้ อยคํา โดยการใช้ สีหน้ าและอารมณ์เข้ าช่วยค่ะ คุณครู S35: ครูมีตวั อย่างท่ารําที่แสดงความหมายของการรําบทหรือภาษาท่าทางนาฏศิลป์มาให้ นักเรียนปฏิบตั ิตามด้ วยนะ F.16 คุณครู S36: 1. จีบมือซ้ ายเข้ าที่อก หรือชี ้นิ ้วชี ้เข้ าที่หน้ าอก แสดงความหมายว่าฉันเรา 2. แบมือทัง้ 2 ข้ าง แล้ วไขว้ มือประสานให้ มือทัง้ 2 ข้ างทาบบนฐานไหล่ แสดง ความหมายว่า รัก ชื่นชม ห่มผ้ า 3. มือทัง้ 2 ข้ างประกบรวมกันแล้ วกรีดนิ ้วให้ สวยงาม ระดับอก แสดงความหมายว่า คิดถึงหรือคะนึง F.17 คุณครู S37: 4. นิ ้วมือและนิ ้วชี ้แตะที่หน้ าผาก แสดงความหมายว่า เสียใจ ไม่สบาย ร้ องไห้ 5. ยกมือแล้ วกรีดจีบควํ่าเข้ าหาลําตัวแสดงความหมายว่า เรียก เข้ าหา 6. ตังวงระดั ้ บอก สัน่ ข้ อมือเล็กน้ อย มืออีกข้ างหนึ่งเท้ าสะเอว แสดงความหมายว่า ห้ าม ปฏิเสธ คุณครู S38: และท่าสุดท้ ายของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ คือ ท่าทางเลียนแบบกิริยาของสัตว์คะ่ บอล S39: ท่านี ้หมายถึงอะไรเหรอครับ F.18 คุณครู S40: การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ หมายถึง การทําท่าทางและอิริยาบถตามธรรมชาติ ของสัตว์มาประดิษฐ์ ให้ มีท่วงท่าสวยงามขึ ้นค่ะ เช่น คุณครู S41: 1. ท่านกบิน ตังวงแขนทั ้ ง้ 2 ข้ างระดับไหล่ ทําท่าโบกแล้ วหักข้ อมือทัง้ 2 ข้ างขึ ้นลง ตามจังหวะ พร้ อมทังซอยเท้ ้ า ยืดยุบเข่า


35

คุณครู S42: 2. ท่าไก่ กํามือทัง้ 2 ข้ าง แล้ วงอแขนระดับอก ยกแขนทัง้ 2 ข้ างขึ ้นลง คุณครู S43: 3. ท่าปลา ตังมื ้ อใดมือหนึ่งขึ ้นข้ างหน้ า แขนงอเล็กน้ อย ส่วนมืออีกข้ างหนึ่งส่งไป ข้ างหลัง มือทังสองอยู ้ ่ในลักษณะแบเหยียดตรง โบกนิ ้วไปตามจังหวะเพลง คุณครู S44: 4. ท่าควบม้ า กํามือทัง้ 2 ข้ างหลวมๆ หักข้ อมือลง ระดับมือเหลี่ยมกันอยู่ในระดับ หน้ าและระดับหน้ าอก ยกเท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งขึ ้น จะยกข้ าง ยกหน้ า หรือยกหลังก็ได้ ศีรษะเอียงข้ างมือตํ่าค่ะ F.19 คุุ ณครู S45: พื ้นฐานการร่ายรําที่ครูสอนในวันนี ้ นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ ให้ เข้ ากับการ แสดงในวันแม่ครัง้ นี ้ได้ เลยค่ะ ต่อไปจะเป็ นกิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจของนักเรียนเอง ถ้ าพร้ อมแล้ วลง มือทําได้ เลยค่ะ นักเรียน S46: ค่ะ / ครับคุณครู F.20 คุณครู S47: กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ นกั เรียนๆเติมตัวอักษรหน้ าข้ อความให้ ถกู ต้ อง โดย พิจารณาว่าข้ อความนันเป็ ้ นท่ารําใด เมื่อตอบคําถามครบทุกข้ อแล้ วให้ นกั เรียนเลือกปุ่ มตรวจคําตอบค่ะ - การตังลํ ้ าแขนให้ โค้ งเป็ นวงคล้ ายครึ่งวงกลม แขนงอเล็กน้ อย มือตังขึ ้ ้นและหันฝ่ ามือออกนอก ลําตัว นิ ้วหัวแม่มืองอแนบฝ่ ามือ ส่วนนิ ้วที่เหลือทังสี ้ ่เหยียดชิดกันให้ ตงึ หักข้ อมือเข้ าหาลําตัว - การใช้ นิ ้วหัวแม่มือมาจรดกับข้ อสุดท้ ายของปลายนิ ้วชี ้ ส่วนนิ ้วที่เหลือให้ กรีดออกไปให้ ตงึ คล้ าย พัดที่คลี่ออก เวลาจีบต้ องหักข้ อมือเข้ าหาลําแขนเสมอ - เป็ นท่าต่อเนื่องจากการประเท้ า การยกเท้ าอาจไม่ต้องประเท้ าก็ได้ การยกเท้ าต้ องดันปลายนิ ้ว ให้ เชิดขึ ้น หักข้ อเท้ าขึ ้น - เป็ นอาการของเท้ าข้ างใดข้ างหนึ่งที่วางด้ านหน้ า โดยการใช้ จมูกเท้ าแตะพื ้นและยกส้ นเท้ าขึ ้น ขณะจรดเท้ า ปลายเท้ าเชิดขึ ้น เท้ าหลังยืนเต็มเท้ าเพื่อรับนํ ้าหนักและย่อเข่าลงเล็กน้ อย - ตังวงแขนทั ้ ง้ 2 ข้ างระดับไหล่ ทําท่าโบกแล้ วหักข้ อมือทัง้ 2 ข้ างขึ ้นลงตามจังหวะ พร้ อมทังซอย ้ เท้ า ยืดยุบเข่า มีตวั เลือกดังนี ้ ก. ท่านกบิน ข. การตังวง ้ ค. การยกเท้ า ง. การจีบ จ. ท่าจรดเท้ า


36

F.21 คุณครู S48: ถูกต้ องค่ะ คุณครู S49: ไม่ถกู ต้ องค่ะ F.22 คุณครู S50: สรุปคะแนน คะแนนที่ได้ คือ…….คะแนนค่ะ สาระสาคัญที่ได้ เรียนรู้และฝึ กปฎิบัติ ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการในคิดสร้ างเรื่องให้ เหมาะสมกับเด็กและสอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา เรียนนันๆ ้ ปั ญหาที่เกิดขึน้ บทและคําพูดที่ใช้ ยงั ไม่เหมาะสมกับตัวละครสักเท่าไหร่ การแก้ ไขปั ญหา ต้ องมีการทบทวนอย่างรอบคอบและฟั งคําแนะนําจากผู้ที่มอบหมายงาน

6. จัดทาชุดสื่อการเรียนรู้ story board เรื่อง ละครสร้ างสรรค์ วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : MASCOT S01 : ละครสร้ างสรรค์

ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 1/14


37

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 16

Storyboard Form No.0 ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 3/14

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : MASCOT S03 : สวัสดีค่ะ น้ องๆ คงรู้จกั คําว่าละครกันเป็ น อย่างดีใช่ไหมคะ เพราะว่าเราสามารถพบเห็นละครได้ ทาง โทรทัศน์ทุกวัน แต่ถ้าพูดถึงคําว่า”ละครสร้ างสรรค์ ” น้ องๆ อาจจะยังไม่ร้ ูว่ามันหมายถึงอะไร และเป็ นการแสดงแบบ ไหน วันนี ้พี่จงึ มาให้ ความรู้น้องๆเกี่ยวกับเรื่องละคร สร้ างสรรค์ ค่ะ ถ้ าพร้ อมแล้ วเรามาเริ่มเรี ยนรู้ จากตัวอย่าง เหตุการณ์นี ้กันเลยค่ะ

ละครสร้ างสรรค์

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 4/14

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : คุณครู S04 : ตอนนี ้ก็ใกล้ ถึงเวลาเลิกเรี ยนแล้ ว ครูจะ มอบหมายการบ้ านให้ พวกเราไปทําในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ นะคะ นักเรี ยน S05 : ค่ะ / ครับคุณครู คุณครู S06 : การบ้ านของเราในวันนี ้ก็คือ ครูจะจับกลุ่มให้ นักเรี ยน กลุม่ ละ 3 คน เพื่อทําการแสดงละครสร้ างสรรค์ เกี่ยวกับเนื ้อหาการเรียนการสอนค่ะ เช่น กลุม่ ที่ 1 มี บอล หนูดี และใบเตยค่ะ บอล S07 : ละครสร้ างสรรค์ คืออะไรหรอครับ ผมไม่เคยได้ ยินมาก่อนเลย คุณครู S08 : เรื่องนี ้ครู ยงั ตอบไม่ได้ นะคะ ครู ต้องการให้ นักเรี ยนช่วยกันไปสืบค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับละครสร้ างสรรค์ มาค่ะ ครูถงึ ได้ แบ่งกลุ่มให้ นกั เรียนไงคะ


38

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 16

Storyboard Form No.0 ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 5/14

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : คุณครู S09 : ครูอยากให้ นักเรียนแบ่งหน้ าที่กนั เช่น บอล มีหน้ าไปสืบค้ นเรื่องละครสร้ างสรรค์มา ส่วนหนูดีและ ใบเตยอาจมีหน้ าที่เตรียมเนื ้อหาที่จะแสดงค่ะ นักเรียน เข้ าใจที่ครูอธิบายให้ ฟังหรือยังคะ นักเรี ยน S10 : เข้ าใจแล้ วค่ะ / ครับ คุณครู S11 : ถ้ าอย่างนั ้นวันนี ้เราพอกันแค่นี ้ก่อน ครูจะให้ นักเรี ยนแต่ละกลุ่มคุยและแบ่งหน้ าที่กนั แล้ วเตรี ยมตัวกลับ บ้ านได้ เลยค่ะ นักเรี ยน S12 : ค่ะ / ครับคุณครู บอล S13 : บอลจะเป็ นคนหาข้ อมูลเรื่องละครสร้ างสรรค์ เองนะ หนูดี S14 : ถ้ าอย่างนั ้นวันเสาร์ นี ้บอลกับใบเตยมาทํางานที่ บ้ านหนูดีตกลงไหมจ๊ ะ บอล ใบเตย S15 : ตกลงจ๊ ะ

ละครสร้ างสรรค์

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 6/14

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : หนูดี S16 : อ้ าว มากันแล้ วหรอ บอล ใบเตย S17 : สวัสดีจ๊ะหนูดี หนูดี S18: สวัสดีจ๊ะบอล สวัสดีจ๊ะใบเตย หนูดี S19 : เรามาเริ่ มทํางานกันเลยนะจ๊ ะ หนูดี S20 : บอลได้ หาข้ อมูลเรื่องละครสร้ างสรรค์ มาแล้ วใช่ ไหม บอล S21 : บอลได้ หามาเรียบร้ อยแล้ ว เดี๋ยวบอลจะ อธิบายให้ หนูดีและใบเตยฟั งนะ


39

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 16 LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : บอล S22 : ละครสร้ างสรรค์ หรือเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Creative Drama หมายถึง การแสดงละครรูปแบบหนึง่ ที่ เกิดจากการด้ นสดให้ ผ้ แู สดงได้ ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ เพื่อเล่นบทบาทสมมุติ สะท้ อนให้ เห็นถึง ประสบการณ์ของมนุษย์ด้วยท่าทางและคําพูด ใบเตย S23 : การด้ นสด คืออะไรหรอบอล บอล S24 : การด้ นสด คือ การผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจา และบทร้ อง ท่ารํ า อุปกรณ์การแสดง ในทันทีทนั ใดโดยมิได้ เตรี ยมตัวมาก่อน แต่ทั ้งนี ้โต้ โผและผู้แสดงมีประสบการณ์ที่ สัง่ สมมาก่อนแล้ ว ดังนั ้น การด้ นจึงมักเป็ นการนําเรื่อง คํา กลอน กระบวนรํ า ที่อยู่ในความทรงจํากลับมาใช้ ในโอกาสที่ เหมาะสมจ๊ ะ ใบเตย S25 : อ๋อ..เข้ าใจแล้ ว

ละครสร้ างสรรค์ หรื อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Creative Drama หมายถึง การแสดงละคร รูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการด้ นสดให้ ผ้ แู สดงได้ ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ เพื่อเล่นบทบาท สมมุติ สะท้ อนให้ เห็นถึงประสบการณ์ของมนุษย์ ด้ วยท่าทางและคําพูด

Storyboard Form No.0

หน้ า 7/14

Screen resolution 800 x

ละครสร้ างสรรค์

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 8/14

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : หนูดี S26 : ละครสร้ างสรรค์ มีขั ้นตอนอะไรบ้ างจ๊ ะบอล บอล S27 : ละครสร้ างสรรค์เป็ นการแสดงที่ทีขั ้นตอนเป็ น กระบวนการการปฏิบตั ิ โดยการใช้ ประสาทสัมผัสทั ้ง 5 อย่างต่อเนื่อง คือ การเห็น เกิดจากประสาทสัมผัสทางตา การได้ กลิน่ เกิดประสาทสัมผัสทางจมูกการได้ ยิน เกิดจาก ประสาทสัมผัสทางหูการสัมผัส เกิดจากประสาทสัมผัสทาง ผิวหนังการลิ ้มรส เกิดจากประสาทสัมผัสทางลิ ้น บอล S28 : นอกจากนี ้ ก่อนเริ่ มกิจกรรมต้ องใช้ ประสบการณ์ด้านอื่นๆอีก คือ การใช้ ความทรงจําที่มีอยู่ ความคิด และจินตนาการ การใช้ ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ การสวมบทบาท สมมุติ และการแสดงออกแบบด้ นสด

ละครสร้ างสรรค์ ละครสร้ างสรรค์เป็ นการแสดงที่ทีขนตอนเป็ ั้ น กระบวนการการปฏิบตั ิ โดยการใช้ ประสาท สัมผัสทัง้ 5 อย่างต่อเนื่อง คือ การเห็น เกิดจาก ประสาทสัมผัสทางตาการได้ กลิ่น เกิดประสาท สัมผัสทางจมูกการได้ ยิน เกิดจากประสาทสัมผัส ทางหูการสัมผัส เกิดจากประสาทสัมผัสทาง ผิวหนังการลิ ้มรส เกิดจากประสาทสัมผัสทางลิ ้น


40

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 16 LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : บอล S29 : ในการฝึ กกิจกรรมการแสดงละครสร้ างสรรค์ ต้ องมีกระบวนการขั ้นตอนในการปฏิบตั ิดังนี ้ 1. ขั ้นเตรี ยมตัว เตรี ยมความพร้ อมและการอบอุ่นร่ างกาย 2. ปฏิบตั ิกิจกรรมจูงใจ อาจใช้ คําถามหรือสือ่ ประกอบ เกม การเคลือ่ นไหวด้ วยท่าทาง สร้ างสรรค์ ท่าใบ้ หรือเล่นเกม การใช้ ภาษา ถาม-ตอบ เล่านิทาน ร้ องเพลง อ่านบทกวี การ ใช้ สอื่ จูงใจ (หุ่นจําลองของจริ งหรือวีดีทัศน์ ) 3. ปฏิบตั ิกิจกรรมเตรี ยมความสามารถหรือทักษะละคร เช่น เตรียมความพร้ อมของพื ้นที่แสดง คัดเลือกเพื่อนร่วม แสดง 4. ปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงละครสร้ างสรรค์ สิง่ สําคัญในข้ อนี ้ คือ การปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงละครสร้ างสรรค์จะไม่มีการ อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่ได้ ร่วมกิจกรรมเข้ าชม เพราะคน ภายนอกจะไม่เข้ าใจและดูการแสดงไม่ร้ ูเรื่อง 5. ปฏิบตั ิขั ้นประเมินผลกิจกรรม

ในการฝึ กกิจกรรมการแสดงละครสร้ างสรรค์ ต้ องมีกระบวนการขั ้นตอนในการปฏิบัติดงั นี ้ 1. ขั ้นเตรี ยมตัว เตรี ยมความพร้ อมและ การอบอุน่ ร่างกาย 2. ปฏิบัติกิจกรรมจูงใจ อาจใช้ คําถามหรื อ สื่อประกอบ 3. ปฏิบัติกิจกรรมเตรี ยมความสามารถหรื อ ทักษะละคร 4. ปฏิบัติกิจกรรมแสดงละครสร้ างสรรค์

5. ปฏิบัติขั ้นประเมินผลกิจกรรม

Storyboard Form No.0 ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 9/14

Screen resolution 800 x

ละครสร้ างสรรค์

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 11/14

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : ใบเตย S32 : โอ้ โห..ละครสร้ างสรรค์ มีประโยชน์ มากมาย ขนาดนี ้เลยหรอ บอล S33 : ใช่แล้ วจ๊ ะ ถ้ าอย่างนั ้นเรามาเริ่ มงานกันได้ เลย


41

วิชาศิลปะ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0 ละครสร้ างสรรค์

LO NO. 16

File Name : ละครสร้ างสรรค์

หน้ า 12/14

หน่วยที่ 16 ละครสร้ างสรรค์

Screen resolution 800 x

LO NO. 16 ละครสร้ างสรรค์ / หน้ า 239-240

บรรยาย : MASCOT S34 : กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆ เติมตัวเลขหน้ าข้ อความ โดยเรียงลําดับตาม ขั ้นตอนในการ ปฏิบตั ิการแสดงละครสร้ างสรรค์ให้ ถกู ต้ อง เมื่อตอบคําถาม ครบทุกข้ อแล้ วให้ น้องๆเลือกปุ่ มตรวจคําตอบค่ะ - ขั ้นเตรียมตัว เตรี ยมความพร้ อมและการอบอุ่นร่างกาย - ปฏิบตั ิกิจกรรมจูงใจ อาจใช้ คําถาม หรือสือ่ ประกอบ เกม การเคลือ่ นไหวด้ วยท่าทาง สร้ างสรรค์ ท่าใบ้ หรือเล่นเกม การ ใช้ ภาษา ถาม-ตอบ เล่านิทาน ร้ องเพลง อ่านบทกวี การใช้ สอื่ จูงใจ (หุ่นจําลองของจริงหรือวีดีทัศน์ ) - ปฏิบตั ิกิจกรรมเตรี ยมความสามารถหรือทักษะละคร เช่น เตรี ยมความพร้ อมของพื ้นที่แสดง คัดเลือกเพื่อนร่วมแสดง - ปฏิบตั ิขั ้นประเมินผลกิจกรรม - ปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงละคร สร้ างสรรค์ สิง่ สําคัญในข้ อนี ้ คือ การปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงละครสร้ างสรรค์จะไม่มีการ อนุญาตให้ บุคคลที่ไม่ได้ ร่วมกิจกรรมเข้ าชม เพราะคน ภายนอกจะไม่เข้ าใจและดูการแสดงไม่ร้ ูเรื่อง

กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ - ขันเตรี ้ ยมตัว เตรี ยมความพร้ อมและการอบอุ่นร่างกาย - ปฏิบตั ิกิจกรรมจูงใจ อาจใช้ คําถาม หรื อสื่อประกอบ เกม การเคลื่อนไหว ด้ วยท่าทาง สร้ างสรรค์ ท่าใบ้ หรื อเล่นเกม การใช้ ภาษา ถาม-ตอบ เล่านิทาน ร้ องเพลง อ่านบทกวี การใช้ สื่อจูงใจ (หุน่ จําลองของจริงหรื อวีดีทศั น์) - ปฏิบตั ิกิจกรรมเตรี ยมความสามารถหรื อทักษะละคร เช่นเตรี ยมความพร้ อม ของพื ้นที่แสดง คัดเลือกเพื่อนร่วมแสดง - ปฏิบตั ิขนประเมิ ั้ นผลกิจกรรม - ปฏิบตั ิกิจกรรมแสดงละคร สร้ างสรรค์ สิง่ สําคัญในข้ อนี ้ คือ การปฏิบตั ิ กิจกรรมแสดงละครสร้ างสรรค์จะไม่มีการอนุญาตให้ บคุ คลที่ไม่ได้ ร่วมกิจกรรม เข้ าชม เพราะคนภายนอกจะไม่เข้ าใจและดูการแสดงไม่ร้ ู เรื่ อง


42

6. จัดทาชุดสื่อการเรียนรู้ story board เรื่อง ละครสร้ างสรรค์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO NO. 8 หน่วยที่ 8 การประดิษฐ์ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0

LO NO. 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ / หน้ า 76-76

File Name : การประดิษฐ์ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

หน้ า 1/10

Screen resolution 800 x

บรรยาย : MASCOT S01 : การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จาก กระดาษ

การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

วิชาการงานอาชี LO NO. 8พและเทคโนโลยี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 หน่วยที่ 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0 การประดิษฐ์ ของของตกแต่ง ของใช้ จากกระดาษ

LO NO. 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ / หน้ า 76-76

File Name : การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

หน้ า 4/10

Screen resolution 800 x

บรรยาย : หนูดี S04 : สวัสดีจะแม็ค กําลังเก็บกระดาษไว้ ขายหรื อจ๊ ะ MASCOT S05 : ไม่ใช่ครับ เราเอากระดาษหนังสือพิมพ์ พวกนี ้ไปทําเปเปอร์ มาเช่ครับ หนูดี S06 : เปเปอร์ มาเช่คืออะไรเหรอ MASCOT S07 : เปเปอร์ มาเช่ ก็คือ การนํากระดาษทีเ่ รา ไม่ใช้ แล้ วมาผสมกับกาว หรื อทากาวเพื่อทําให้ เป็ นรูปแบบ ต่างๆ เช่น หน้ ากาก ถาด กระปุกออมสิน แล้ วลงสีและ ทาแล็กเกอร์ ทบั ลงไปครับ หนูดี S08 : แม็คสอนหนูดีทาํ ได้ ไหมจ๊ ะ MASCOT S09 : ได้ ครับ


43

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO NO. 8 หน่วยที่ 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object LO NO. 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ / หน้ า 76-76

Storyboard Form No.0 การประดิษฐ์ ของของตกแต่ง ของใช้ จากกระดาษ

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทําเปเปอร์ มาเช่ มีดงั นี ้ 1. แม่แบบที่ต้องการ 3. กระดาษ 5. กรรไกร

2. วาสลีน

4. แป้งเปี ยก 6. แปรงทาสีหรื อพูก่ นั

7. กระดาษทรายชนิดละเอียด 8. สี และแล็กเกอร์

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO NO. 8 หน่วยที่ 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0 การประดิษฐ์ ของของตกแต่ง ของใช้ จากกระดาษ

LO NO. 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ / หน้ า 76-76

ขั ้นตอนการทําเปเปอร์ มาเช่ มีดงั นี ้ 1. เคลือบแม่แบบที่ต้องการด้ วยวาสลีนให้ ทวั่ 2. ฉีกกระดาษที่เตรียมไว้ เป็ นชิ ้นหรือแถบเล็กๆ ขนาดประมาณ 1x2 นิ ้ว 3. นํากระดาษมาทาแป้งเปี ยกและปิ ดทับบน แม่แบบทีละชิ ้นจนครบ 5 ชัน้ 4. ตากแดดหรือผึ่งลม เพื่อให้ กาวแห้ งสนิท แล้ ว แกะออกจากแม่แบบ โดยใช้ มดี กรีดหรือตัดให้ เรียบร้ อย

File Name : การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

หน้ า 5/10

Screen resolution 800 x

บรรยาย : หนูดี S10 : แล้ วการทําเปเปอร์ มาเช่ต้องใช้ อปุ กรณ์ อะไรบ้ าง MASCOT S11 : วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการทําเปเปอร์ มาเช่มี ดังนี ้ครับ 1. แม่แบบที่ต้องการ 2. วาสลีน 3. กระดาษ 4. แป้งเปี ยก 5. กรรไกร 6. แปรงทาสีหรือพู่กนั 7. กระดาษทรายชนิดละเอียด 8. สี และแล็กเกอร์ ครับ

File Name : การประดิษฐ์ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

หน้ า 6/10

Screen resolution 800 x

บรรยาย : MASCOT S12 : ขั ้นตอนการทําเปเปอร์ มาเช่ มีดงั นี ้ 1. เคลือบแม่แบบที่ต้องการด้ วยวาสลีนให้ ทวั่ 2. ฉีกกระดาษที่เตรียมไว้ เป็ นชิ ้นหรือแถบเล็กๆ ขนาด ประมาณ 1x2 นิ ้ว 3. นํากระดาษมาทาแป้งเปี ยกและปิ ดทับบนแม่แบบทีละ ชิ ้นจนครบ 5 ชั ้น 4. ตากแดดหรือผึง่ ลม เพื่อให้ กาวแห้ งสนิท แล้ วแกะออก จากแม่แบบ โดยใช้ มีดกรีดหรือตัดให้ เรี ยบร้ อย


44

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 LO NO. 8 หน่วยที่ 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ การจัดทําชุดสือ่ การเรี ยนรู้ Learning Object

Storyboard Form No.0 การประดิษฐ์ ของของตกแต่ง ของใช้ จากกระดาษ

LO NO. 8 การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ / หน้ า 76-76

กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ - ใช้ กระดาษทรายชนิดละเอียดขัดเปเปอร์ มาเช่ให้ เรี ยบ เนียน แล้ วใช้ กรรไกรตัดขอบที่ไม่ต้องการออก - ทาสีเปเปอร์ มาเช่ด้วยสีขาวเพื่อรองพื ้น ทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง - เคลือบแม่แบบที่ต้องการด้ วยวาสลีนให้ ทวั่ - ลงสีเปเปอร์ มาเช่ตามต้ องการ แล้ วทาหรื อพ่นเคลือบ ด้ วยแล็กเกอร์ แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง - ฉีกกระดาษที่เตรี ยมไว้ เป็ นชิ ้นหรื อแถบเล็กๆ แล้ วนํา กระดาษมาทาแป้งเปี ยกและปิ ดทับบนแม่แบบทีละ ชิ ้นจนครบ 5 ชัน้

File Name : การประดิษฐ์ ของของตกแต่งของใช้ จากกระดาษ

หน้ า 8/10

Screen resolution 800 x

บรรยาย : MASCOT S16 : กิจกรรมตรวจสอบความเข้ าใจ ให้ น้องๆ พิมพ์ตวั เลขเรี ยงลําดับขั ้นตอนในการทําเปเปอร์ มาเช่ให้ ถูกต้ องครับ เมื่อตอบครบทุกข้ อแล้ วให้ น้องเลือกปุ่ มตรวจ คําตอบครับ - ใช้ กระดาษทรายชนิดละเอียดขัดเปเปอร์ มาเช่ให้ เรี ยบ เนียน แล้ วใช้ กรรไกรตัดขอบที่ไม่ต้องการออก - ทาสีเปเปอร์ มาเช่ด้วยสีขาวเพื่อรองพื ้น ทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง - เคลือบแม่แบบที่ต้องการด้ วยวาสลีนให้ ทวั่ - ลงสีเปเปอร์ มาเช่ตามต้ องการ แล้ วทาหรือพ่นเคลือบ ด้ วยแล็กเกอร์ แล้ วทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง - ฉีกกระดาษที่เตรี ยมไว้ เป็ นชิ ้นหรือแถบเล็กๆ แล้ วนํา กระดาษมาทาแป้งเปี ยกและปิ ดทับบนแม่แบบทีละ ชิ ้นจนครบ 5 ชั ้น


45

บทที่ 4 ผลที่ได้ รับจากการฝึ กงาน วัตถุประสงค์ของการปฎิบตั ิงานครัง้ นี ้ คือ การศึกษาเพื่อสร้ างสรรค์ต้นแบบงาน bill bord ที่ สามารถออกแบบเพื่อสื่อสารใช้ เป็ นงานต้ นแบบเพื่อผลิตและนําเสนอให้ แก่ลกู ค้ าได้ นําไปผลิตได้ จริง โดยผู้ ปฎิบตั ิงานได้ วางแนวทางวิธีการทํางานและสร้ างผลงานออกแบบหลังได้ รับ Briefจากฝ่ าย AE ไว้ เป็ นลําดับ ขัน้ ดังนี ้ ก. ขันการวางแผนก่ ้ อนการผลิตผลงาน(Pre Production Stage) 1. ตังสมมติ ้ ฐาน 2. ศึกษาข้ อมูลความต้ องการของผู้ผลิต และความต้ องการในการออกแบบ (Creative Brief) กรุณา ดูที่ภาคผนวก 3. การศึกษาตัวอย่างจากกรณีศกึ ษา(Case Study) 4. ศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ ข. การกําหนดแบบร่างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการศึกษา 2. กําหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด(Concept) 4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดํา พร้ อมวิเคราะห์และแก้ ไข 5. ถ่ายภาพเพื่อเตรียมสร้ างภาพกราฟิ กและสร้ างภาพจําลองโครงสร้ างหรือหาภาพในสต็อกภาพ 6. การปรับปรุงแก้ ไขแบบจนได้ รูปแบบที่ถกู ต้ องและเหมาะสม 7.internal ตรวจสอบงานจากฝ่ าย AE ก่อนนําไปเสนอแบบขายลูกค้ าครัง้ แรก ค. ขันการพั ้ ฒนาและการผลิตผลงาน(Development and Production Stage) 1. การเขียนแบบกราฟิ กแบบ 2 มิติ(Working Drawing) แก้ ไขปรับปรุงตามความต้ องการของลูกค้ า จนถูกต้ อง 2. การ onscreen รีทชั ภาพจากทาง studio 3. การทําแบบจําลองเลเอาท์รายละเอียดประกอบแบบ ง. ขันตอนหลั ้ งการผลิตผลงาน(Post Production Stage)


46

1. เตรียมไฟล์แบบ high resolution และตรวจสอบจากลูกค้ าอีกทีก่อนผลิตจริง 2. เตรียมไฟล์ Art Work พร้ อมส่งให้ ลกู ค้ า ก. ขัน้ การวางแผนก่ อนการผลิตผลงาน การกําหนดประเด็นและการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องจากการวิเคราะห์ที่มาของปั ญหา และตังสมมติ ้ ฐาน ผู้ปฎิบตั ิงานได้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสูก่ ารออกแบบเพื่อให้ ตรงตามสมมติฐาน และวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถจําแนกได้ ดังนี ้ 1. ตังสมมติ ้ ฐาน เมื่อทราบที่มาของปั ญหาและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ วจึงทําการตังสมมติ ้ ฐาน เพื่อใช้ กําหนดขอบเขตแนวทางในการทํางาน ดังนี ้ แนวคิดในการพัฒนาป้ายสินค้ านมเมจิไพเก้ นเพื่อสื่อสารให้ ลูกค้ าทราบว่าเปลี่ยนจากแพคเก่าเป็ นแพคใหม่แล้ ว และมีไขมันตํ่า ซึ่งมีการวางแนวการออกแบบหลัก ดังนี ้ 1. ใช้ ลกั ษณะกราฟิ กที่เป็ นเนื ้อของนมเปรีย้ วโยเกิร์ตหรือสัญลักษ์ กราฟิ กสีเอกลักษณ์ของสินค้ า 2. การใช้ ภาพประกอบโดยใช้ ภาพกราฟิ กแลที่อ้างอิงจากกราฟิ กบนตันบรรจุภณ ั ฑ์เพื่อให้ มี เอกลักษณ์โดดเด่นจําสินค้ าได้ 3. ใช้ สีส้มหรือฟ้าเป็ นสีหลัก เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของสินค้ าที่เป็ นนมเปรีย้ วโยเกิร์ต เข้ ากับหลักการ ทางศิลปะในเรื่องการใช้ สี ซึ่งเป็ นการใช้ สีแบบเอกรงค์ 2. การศึกษารวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร ดูงานออกแบบกับสินค้ าที่ใกล้ เคียงและวิเคราะห์ผล การศึกษา การจัดวางองค์ประกอบ การใช้ ภาพ เทคนิคการใช้ Key Visual ศึกษาเอกสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบป้ายโฆษณาและข้ อมูลของสินค้ า ทังในภาค ้ เอกสาร และทางสื่อออนไลน์ตา่ งๆ ข. การกาหนดแบบร่ างทางความคิดและการพัฒนาแบบตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทังหมดที ้ ่ได้ จากการศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตในการทํางาน ต่อไป 2. กําหนดเสนอผลการศึกษาและแนวคิดในการออกแบบ จากการเห็นกระบวนการผลิตจริงทําให้ เล็งเห็นว่าสินค้ าควรได้ รับการออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สื่อสารได้ ง่ายผู้บริโภคจําสินค้ าได้ วา่ มีการ เปลี่ยนบรรจุภณ ั ฑ์เป็ นดีไซด์ใหม่และน่าบริโภค 3. ออกแบบแบบร่างทางความคิด โดยออกแบบตามแนวคิด (Concept)


47

4. เขียนแบบออกมาในรูปแบบภาพแบบขาว-ดํา พร้ อมวิเคราะห์และแก้ ไข ขันตอนนี ้ ้ผู้ปฎิบตั ิงานได้ ทําการออกแบบออกมาร่างขาวดํา ทังหมด ้ 3 แบบ แบบที่ 1 ใช้ สีโทนเดียวเพื่อสร้ างความโดนเด่นโดยใช้ สีส้ม การจัดวางภาพประกอบรูปนมเนื ้อนมเปรี๊ยว โยเกิร์ตพร้ อมดื่มและแทบแดงด้ านล่าง แบบที่ 2 ใช้ สีโทนเดียวเพื่อสร้ างความโดนเด่นโดยใช้ สีฟ้า การจัดวางภาพประกอบรูปนมเนื ้อนมเปรี๊ยว โยเกิร์ตพร้ อมดื่มและแทบแดงด้ านล่าง แบบที่ 3 ใช้ สีโทนเดียวเพื่อสร้ างความโดนเด่นโดย ใช้ กราฟิ กที่ให้ สื่อสารถึงความเป็ นนมไขมันตํ่า กลุม่ ลูกค้ า คือผู้หญิงสาวกําลังจบการศึกษาและวัยทํางาน


48

บทที่ 5 สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน ในการศึกษาของนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นัน้ นอกจากนักศึกษาจะได้ ความรู้ในหลักสูตรแล้ ว การศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรมยังเป็ นสิ่งที่สําคัญและจําเป็ นที่นกั ศึกษาต้ องทําการปฏิบตั ิก่อนการจบ หลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมในพฤติกรรมทุกด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของบุคลิกภาพ สติปัญญา เจตคติ การวางตัวที่ถกู ต้ องเหมาะสม เพื่อพร้ อมที่จะออกไปดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนันถื ้ อเป็ นการฝึ กทักษะการทํางานและรู้จกั การปรับตัว ของการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตของ นักศึกษา การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ บริษัทโฆษณา แมคแคน ในครัง้ นี ้ ทําให้ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพได้ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ ้น เข้ าใจการทํางานด้ าน โฆษณา การมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีตอ่ ผู้อื่น การวางตัวในสังคมได้ อีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สดุ สําหรับ นักศึกษาที่ได้ รับคือ การทํางานของตนเองได้ รับความไว้ วางใจให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยตนเองเปรียบเสมือน ตนเองเป็ นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร โดยมีการควบคุมดูแลแบบกันเองเสมือนญาติ ตังแต่ ้ วนั แรกของการ ฝึ กประสบการณ์จนถึงวันสุดท้ ายของการฝึ กประสบการณ์เป็ นอย่างดี ทุกคนต่างมีไมตรีจิตที่ดีตอ่ นักศึกษา ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ อีกทังยั ้ งให้ คําแนะนําและช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องงานและเรื่อง ส่วนตัวแก่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเสมอมา ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ ารับการฝึ กงาน 1.ได้ เรียนรู้ถึงกระบวนการทํางานต่างๆของการทํางานหลังจากการที่ได้ เข้ ารับการฝึ กงานใน หน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายทําให้ ได้ ทราบถึงกระบวนการในการทํางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้ วยและได้ ทราบถึง บทบาทหน้ าที่และความสําคัญของการทํางาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ โปรแกรมในการออกแบบ illustrator photoshop การขึ ้น mock up 3. งานด้ านการสื่อสารเช่น การรับ brief งานการสัง่ งานให้ ฝ่ายรีทชั การสื่อสารระหว่างนักออกแบบ 4. ได้ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหาข้ อมูลผลงานออกแบบเพื่อเป็ นตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาแนวคิด การออกแบบ กระบวนการคิดของนักออกแบบ


49

ด้ านนักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน 1. ได้ รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ในสภาวะการทํางานจริง 2. ฝึ กให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้ างความมัน่ ใจในการทํางานการกล้ าแสดงออกและการแสดงความ คิดเห็นมากขึ ้น 4. ได้ เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทํางานในองค์กร 5. สามารถนําประสบการณ์จากการฝึ กงานไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ 6. ฝึ กฝนให้ เป็ นคนช่างสังเกตและรู้จกั ปรับปรุงการพัฒนาการทํางานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้ โปรแกรมทางการออกแบบ 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่องค์กรนํามาใช้ ในการทํางาน 9. ฝึ กฝนการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในการทํางาน 10. สร้ างเสริมสร้ างเสริมลักษณะนิสยั ให้ เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ ้น 14. ทําให้ มีความขยันหมัน่ เพียรมากยิ่งขึ ้นการมีบคุ ลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีขนึ่ 12. ฝึ กฝนให้ เป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้ าที่ ด้ านสถานประกอบการ 1. เปิ ดโอกาสให้ องค์กรได้ รับนักศึกษาฝึ กงานที่มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในสิ่งใหม่เข้ ามาทํางาน 2. องค์กรได้ รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการคัดเลือกบุคคลเข้ ารับการฝึ กงาน 3. ช่วยลดค่าใช้ จ่ายในส่วนของการจ้ างงานประจํามากขึ ้นเนื่องจากการดําเนินงานของนักศึกษา ฝึ กงานมาช่วยทํางานในส่วนที่สามารถช่วยทําได้ 4. องค์กรมีทางเลือกในการคัดสรรพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กรจากโครงสร้ างนักศึกษา 5. องค์กรได้ รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยดูจากนักศึกษาของ แต่ละมหาวิทยาลัย ด้ านมหาวิทยาลัย 1. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั สถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยได้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนต่อไป


50

3. จากการส่งตัวเข้ ารับการฝึ กงานไปยังบริษัทต่างๆช่วยให้ มหาวิทยาลัยได้ รับการยอมรับจาก ตลาดแรงงานมากขึ ้น ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ฝึกงานยังเป็ นมือใหม่สําหรับงานออกแบบด้ านกราฟิ กเพราะฉะนันควรฝึ ้ กฝนฝี มือด้ วย การดูงานออกแบบจากของทังในและต่ ้ างประเทศเทศเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบเพราะงานออกแบบ ยังดูไม่ทนั สมัย และฝึ กการใช้ โปรแกรมทางด้ านกราฟิ กให้ มีความชํานาญยิ่งขึ ้นเพื่อให้ รวดเร็วในการทํางาน การตอบรับจากที่ฝึกงาน จากการที่เข้ าไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชัน่ ได้ รับการตอบรับเป็ น อย่างดี มีการให้ ความช่วยเหลือในทุกๆด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นการให้ คําแนะนําในการใช้ งานโปรแกรม เทคนิค ทางด้ านโปรแกรม การให้ ความรู้ทงในและนอกสถานที ั้ ่โดยได้ ไปศึกษางานในด้ านการถ่านทําในสตูดิโอ การ ทํางานตังแต่ ้ ขนเริ ั ้ ่มต้ นและนําเสนองานกับพี่เลี ้ยงเพื่อฝึ กทักษะการนําเสนอ ให้ เราทํางานจริง เสมือน นักศึกษาคือพนักงานคนหนึ่งขององค์กรณ์ ความรู้สึกที่มีต่อที่ฝึกงาน การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ณ บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด นักศึกษามีความประทับใจ และดีใจเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ เข้ ารับการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่องค์กร ที่นี่พนักงานทุกคนจะอยู่กนั แบบพี่น้อง คอยให้ คําปรึกษาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การทํางานจะทํางานเป็ นทีม ทําให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้การ ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ เป็ นอย่างดี และการทํางานที่นี ้นักศึกษารู้สกึ ว่าได้ ความรู้ตา่ งๆ มากมาย นอกเหนือจากการศึกษาในชันเรี ้ ยน คือ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทํางานร่วมกับผู้อื่น ความ รับผิดชอบ และมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ ้น ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ที่ สําคัญนอกเหนือสิ่งใด คือ งานที่นกั ศึกษาออกแบบสามารถนํามาใช้ ได้ จริง ซึ่งถือเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีตอ่ การ ทํางานจริงต่อไป


51

ภาพและบรรยากาศในสถานที่ฝึกงาน


52


53

ภาพพี่ที่ดแู ลฝึ กงาน


54

รายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

นางสาวเสาวภา ใจมนต์ รหัสนักศึกษา 5211307425 สาขาศิลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you