Page 1

รายงาน

เรื) อง Smart Classroom

จัดทําโดย

นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส MN ตอนเรี ยน C1

เสนอ

ดร.เอืRออารี จันทร รายวิชา STUSVTW นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรี ยนที) V ปี การศึกษา VMMN


คํานํา

รายงานเล่มนีRเป็ นส่ วนหนึ)งของ รายวิชา STUSVTW นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ภาคการศึกษาที) V ปี การศึกษา VMMN นวัตกรรมที)ได้คือ ป้าย นิเทศแบบสื) อผสม ที)มีลกั ษณะแตกต่างจากป้ายนิเทศทัว) ไป เนื)องจากใช้การผสมผสาน ระหว่างการใช้สื)อกระดาษซึ)งเป็ นสื) อพืRนฐานตามหลักการศึกษาปฐมวัย ร่ วมกับสื) อ เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ QR Code และ AR คณะผูจ้ ดั ทําได้แก่ นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชัRนปี ที)S รหัสตอนเรี ยน C1 จํานวน VU คน นอกจากผลงานนวัตกรรมที)ได้ยงั ทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้ การเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างการทํางานตลอดเวลา เนื)องจากเป็ นงานใหม่ เรี ยนรู ้จากการ สื บค้นข้อมูลและทดลองทําด้วยตนเอง นอกจากนีR ในการจัดทํายังถูกกําหนดด้วยเงื)อนไข หลายประการ ทําให้ตอ้ งมีการวางแผนการทํางาน ทัRงการบริ หารเวลา การบริ หารจัดการ ทีมงาน การบริ หารจัดการทรัพยากรอย่างดี ในรายงานนีRคณะผูจ้ ดั ทําได้ถอดบทเรี ยนจากการทําป้ายนิเทศครัRงนีR เพื)อเป็ น แนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับผูส้ นใจในอนาคต หากมีสิ)งใดผิดพลาดประการใดคณะผูจ้ ดั ทําขอ อภัยมา ณ ที)นR ี คณะผูจ้ ดั ทํา นักศึกษาชัRนปี ที)S คณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส MN ตอนเรี ยน C1


เรื- อง หลักการและเหตุผล แนวคิดทีเ- กีย- วข้ อง -การจัดป้ายนิเทศในงานปฐมวัย -หลักการ AR/QR Code กระบวนการออกแบบและพัฒนา -ขัRนวิเคราะห์ -ขัRนออกแบบ -ขัRนพัฒนา -ขัRนดําเนินการ -ขัRนประเมินผล การถอดบทเรียนการบริหารงาน -การบริ หารเวลา -การบริ หารทีมงาน -การบริ หารทรัพยากร -การบริ หารงบประมาน ผลการดําเนินงาน แผนสรุปงาน บรรณานุกรม ภาคผนวก รายนามคณะผู้จดั ทํา

สารบัญ

หน้ า U-n M-W M 5-6 r-UV r s-ST SS-Vr Vs-UU Un UM-UW UM UM UW UW Ur-nS nV nU nn-MT MS


3

หลักการและเหตุผล ครู ปฐมวัยจําเป็ นจะต้องสื> อสารกับบุคคลหลายกลุ่มทัBงผูป้ กครอง ผูเ้ รี ยน และเพื>อนครู ที> ทํางานร่ วมกัน โดยในส่ วนของผูป้ กครองการสื> อสารของครู จะช่วยทําให้เข้าใจในการจัดกิจกรรม ของครู ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยครู จะจัดแสดงผลงานเพื>อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผเู ้ รี ยน ในขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมจะช่วยทําให้ผปู ้ กครองได้เห็นถึงผลงานของผูเ้ รี ยน โดยการจัดป้ายนิเทศจะทําให้ เพื>อนครู ได้ทราบว่าผูเ้ รี ยนในแต่ละห้องจัดกิจกรรม หรื อมีผลงานอะไรบ้าง ซึ>งนีBถือเป็ นการเรี ยนรู ้ ร่ วมกันระหว่างครู และเพื>อนครู ดังนัBนป้ายนิเทศถือเป็ นสิ> งสําคัญ และเป็ นทักษะในการทํางานของ ครู ปฐมวัยที>สาํ คัญอย่างมาก ซึ>งในการทําป้ายนิเทศต้องมีรูปแปปที>หลากหลาย โดยในอดีตการ จัดทําป้ายนิเทศส่ วนใหญ่จะใช้วสั ดุที>เป็ นสื> อธรรมชาติ และสื> อพืBนฐานเช่น กระดาษ หรื อวัสดุเหลือ ใช้ นอกจากสื> อพืBนฐานที>กล่าวข้างต้น ในปั จจุบนั เป็ นยุคของศตวรรษที> UV การนําเอาเทคโนโยลีเข้า มาผสมผสานกับการจัดป้ายนิเทศทําให้รูปแบบของบอร์ดมีความน่าสนใจมากขึBน เราจึงได้นาํ แนวคิดการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดป้ายนิเทศแบบผสมผสาน โดยใช้เทคโนโลยี AR โดยลักษณะของ AR ทําให้สามารถเห็นภาพเคลื>อนไหวประกอบกับข้อมูลที>มีปริ มาณมาก สามารถได้ยนิ เสี ยงและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากนีBยงั ทําให้ทราบเนืBอหาที>มากขึBน นอกเหนือจากเนืBอหาที>เสนออยูบ่ นป้ายนิเทศ จากที>กล่าวข้างต้นเป็ นที>มาทําให้คณะผูจ้ ดั ทําได้มีการ ผสมผสานในส่ วนของข้อดี และเงื>อนไขของการทํางานของครู ปฐมวัยได้ดว้ ยกัน ในส่ วนด้านเนืBอหาการจัดป้ายนิเทศเป็ นเรื> องของ Smart classroom หรื อ ห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ มี ความหมายโดยภาพรวมคือ ห้องเรี ยนที>ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 สิ> งด้วยกัน คือ ผูส้ อน (Teacher) ผูเ้ รี ยน(Learner) และ สื> อ(Media) ซึ>งในปั จจุบนั ห้องเรี ยนอัจฉริ ยะถูกประยุกต์ใช้งานอย่าง แพร่ หลาย ตัBงแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในด้านการศึกษาปฐมวัยห้องเรี ยน อัจฉริ ยะมีบทบาทมาก ซึ>งนีBถือเป็ นเรื> องสําคัญที>ครู ปฐมวัยจึงต้องมีความรู ้ ความสามารถในด้าน เทคโนโลยี ให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะการผลิตและใช้เทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพ และ ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื>อการศึกษาในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยน จะสามารถทํางานเป็ นกลุ่มอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทัBงสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มตาม ศักยภาพ(โรงเรี ยนทิวไผ่งาม,2560) ซึ>งห้องเรี ยนอัจฉริ ยะช่วยตอบสนองความต้องการเรี ยนรู ้ของ ผูเ้ รี ยน และการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน(Collaborative Learning)ของผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนได้


พัฒนาการเรี ยนรู ้ในทุกด้านทัBงด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทัBงยังได้มีส่วนร่ วมใน ห้องเรี ยนระหว่างครู และผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที> ในการจัดทําป้ายนิเทศครัBงนีB คณะผูจ้ ดั ทําได้ผสมผสานทัBงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมใน การพัฒนาและเนืBอหาที>เกี>ยวข้องกับเทคโนโลยีที>เกี>ยวข้องในการศึกษาปฐมวัยด้วย ซึ>งคณะผูจ้ ดั ทํา หวังว่าการจัดทําป้ายนิเทศครัBงนีBจะเกิดประโยชน์ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิแก่ผทู ้ ี>สนใจในอนาคต. (http://www.thewphaingarm.ac.th/View.aspx?uid=ThewCorner_SmartSchool อ้างอิง)

4


5

แนวคิดที>เกี>ยวข้อง - การจัดป้ายนิเทศในงานปฐมวัย

เพื>อนําเสนอข้อมูลที>เป็ นนวัตกรรมในการที>จะเป็ นแนวทางสําหรับครู ปฐมวัย เพื>อที>จะ นําไปใช้พฒั นางาน โดยเป็ นการจัดทําป้ายนิเทศในรู ปแบบผสมผสานระหว่างการใช้สื>อกระดาษ ซึ>งเป็ นสื> อพืBนฐานตามหลักการศึกษาปฐมวัย ร่ วมกับสื> อเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ QR Code และ AR ซึ>งรู ปแบบที>กาํ หนดไว้คือ เข้าใจง่าย สี สนั สดใส มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื> อร่ วม สามารถร่ วมสนุกกับป้ายนิเทศได้

-

หลักการของ AR / QR Code

แนวคแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (AR: Augmented Reality) คือการพัฒนา

เทคโนโลยีที>ผสานเอาโลกแห่งความเป็ นจริ งและความเสมือนจริ ง เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และ อุปกรณ์เชื>อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื>นที>เกี>ยวข้อง ซึ>งภาพเสมือนจริ งนัBน จะ แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื> อง ฉายภาพ หรื อบนอุปกรณ์ แสดงผลอื>นๆ โดยภาพเสมือนจริ งที> ปรากฏขึBนจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ที ทัBงในลักษณะที>เป็ น ภาพ นิ>งสามมิติ ภาพเคลื>อนไหว หรื ออาจจะเป็ นสื> อที>มีเสี ยงประกอบ ขึBนกับการออกแบบสื> อแต่ละ รู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดย กระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ • การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ นขัBนตอนการ ค้นหา Marker จากภาพที>ได้จากกล้องแล้ว สื บค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที>มีการเก็บข้อมูลขนาดและรู ปแบบของ Marker เพื>อนํามา วิเคราะห์รูปแบบของ Marker •การคํานวนค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation)ของMarker เทียบกับกล้อง •กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็ นการเพิ>มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตําแหน่ง เชิง 3 มิติ ที>คาํ นวณได้จนได้ภาพเสมือนจริ ง หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประก


หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ประกอบด้วย 1. ตัว Marker (หรื อที>เรี ยกว่า Markup) 2. กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อ ตัวจับ Sensor อื>นๆ 3. ส่ วนแสดงผล อาจเป็ นจอภาพคอมพิวเตอร์ หรื อจอภาพ โทรศัพท์มือถือ หรื ออื>นๆ 4. ซอฟต์แวร์หรื อส่ วนประมวลผลเพื>อสร้างภาพหรื อวัตถุ แบบสามมิติ หลักการทํางานของ QR Code QR Code มีหลักการทํางานคล้าย ๆ กับ Barcode ที>อยูบ่ นกล่องหรื อผลิตภัณฑ์ทวั> ไป แต่ การอ่าน Barcode จะต้องใช้เครื> องสแกนยิงเลเซอร์ จากนัBนเครื> องสแกนก็จะแปลง Barcode เป็ น ข้อมูลสิ นค้าชิBนนัBนๆ ส่ วนการอ่าน QR Code นัBนสะดวกกว่า เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที>มีกล้องและ โปรแกรม QR Code Reader เพื>อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนัBนโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็ นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื>อเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ หรื อข้อความ เป็ นต้น แสดงผลบน โทรศัพท์มือถือได้โดยตรง

6


กระบวนการออกแบบและพัฒนา - ขัBนวิเคราะห์

7

V.เป้าหมายของป้ายนิเทศคือ สามารถเข้าใจความหมายของ Smart Classroom ได้โดยไม่ ต้องอ่านรายละเอียดหรื อข้อมูลเยอะ เพียงแค่มองหรื ออ่านสรุ ปเพียงนิดเดียวก็เข้าใจสิ> งที>ตอ้ งการจะ สื> อออกมาได้ U.รู ปแบบการนําเสนอ นําเสนอในลักษณะสื> อผสม ระหว่างการใช้สื>อกระดาษซึ>งเป็ นสื> อ พืBนฐานตามหลักการศึกษาปฐมวัย ร่ วมกับสื> อเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ QR Code และ AR ป้าย นิเทศที>หนึ>งจะเป็ นรู ปแบบของการให้ขอ้ มูล ป้ายนิเทศที>สองจะเป็ นการจําลองห้องเรี ยนในศตวรรษ ที> UV ”.วัตถุประสงค์ในการจัดทําป้ายนิเทศในรู ปแบบนีBคือ V.เพื>อให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจความหมายของ Smart Classroom ได้ง่ายโดยที>ไม่ตอ้ งอ่านข้อมูลเยอะ 2.เพื>อให้ผชู ้ มได้ร่วมสนุกกับป้ายนิเทศด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ AR/QR Code 3.เพื>อให้ผชู ้ มได้เล่นสนุกกับป้ายนิเทศ จากการประดิษฐ์กล่องทําเป็ น Smart Board จําลอง •.กลุ่มเป้าหมายที>คาดหวังไว้ เป็ นผูท้ ี>สญ ั จรผ่านไปมาในบริ เวณที>จดั ป้ายนิเทศ และมีความสนใจในเทคโนโลยีหรื อการเรี ยน การสอนแบบ Smart Classroom –.พฤติกรรมที>คาดหวังว่าผูช้ มจะทําคือ V.หยิบโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขB ึนมาเล่นสนุกกับป้ายนิเทศของเรา U.เล่นสนุกในป้ายนิเทศกับสิ> งประดิษฐ์ที>เราประดิษฐ์มาติดไว้ที>ป้ายนิเทศ ˜.ข้อจํากัดในการชมป้ายนิเทศคือ เนื>องจากสื> อส่ วนมากเป็ นกระดาษจึงทําให้เสี ยหายได้ง่าย เมื>อถูกจับหรื อจากการทําสื> อไว้นาน เกินไป ™.ช่วงเวลาเฉลี>ยที>จะมีผชู ้ มป้ายนิเทศ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาประมาณ VV:›› – VV:”›น. หรื อ เวลา V˜:›› – V™:››น.


8

- ขัBนการออกแบบ

คอนเซ็ปต์ของป้ายนิเทศ “Smart Classroom” ป้ายนิเทศที>V เป็ นการให้ความหมายของคําว่า Smart Classroom จัดทําโดยใช้ขอ้ มูลตัวหนังสื อให้ น้อยที>สุด เพื>อที>ผรู ้ ับชมสามารถมองแล้วเข้าใจได้วา่ Smart Classroom คืออะไร โดยจะมีลูกเล่น อื>นๆเพิ>มเติมเพื>อให้ป้ายนิเทศดูน่าสนใจมากขึBน เช่น การใส่ เทคโนโลยี QR code และ AR ลงไปใน ป้ายนิเทศเพื>อให้ผรู ้ ับชมได้ลองเล่นสนุกกับป้ายนิเทศของเรา ป้ายนิเทศที>U เป็ นการจําลองห้องเรี ยนในศตวรรษที> UV ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรื อ SDU Smart Classroom ซึ>งจะแสดงให้เห็นถึง ห้องเรี ยนที>ทนั สมัยเหมาะสําหรับเด็กยุคใหม่ ห้องเรี ยนที>มี เทคโนโลยีครบถ้วนเอืBอต่อการเรี ยนรู ้ ห้องเรี ยนที>ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ได้ทาํ งานหรื อเรี ยน และเล่นร่ วมกัน ห้องเรี ยนที>คุณครู สามารถเข้าถึงเด็กๆได้อย่างทัว> ถึง เป็ นห้องเรี ยนที>เหมาะสมต่อ การเป็ นห้องเรี ยนในศตวรรษที>UV ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ>งป้ายนิเทศนีBผรู ้ ับชมก็สามารถเล่น สนุกกับป้ายนิเทศได้เช่นกัน การออกแบบป้ายนิเทศ ในครัBงแรกได้ทาํ การตกลงหัวข้อกันก่อน จึงจะแบ่งงานกันเป็ นสัดส่ วน นําความคิดของแต่ละ คนที>เสนอความเห็นมาคัดกรองอย่างละเอียด โดยป้ายนิเทศที> U จะเป็ นป้ายนิเทศที>ตอ้ งระดม ความคิดมากที>สุดเนื>องจากเป็ นสิ> งที>ตอ้ งคิดขึBนมาใหม่ ในตอนแรก คิดไว้วา่ จัดโต๊ะเรี ยนเป็ นตัว U ที> โต๊ะแต่ละตัวจะมีไอแพดวางอยู่ และมีกระดานอัจฉริ ยะหรื อSmart Board อยูข่ า้ งหน้าห้องเรี ยน


9

แต่เมื>อลองไตร่ ตรองดูแล้ว ไอแพดนัBนเป็ นอะไรที>เก่าแล้วสําหรับยุคใหม่ และการนัง> โต๊ะคนละตัว อาจจะทําให้เด็กไม่มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน คือ ไม่ได้ทาํ กิจกรรมหรื อเรี ยนร่ วมกันนัน> เอง เราจึงเปลี>ยน จากโต๊ะที>มีไอแพด มาเป็ น Smart Table ซึ>งเป็ นนวัตกรรมใหม่และยังไม่เคยถูกใช้ในประเทศไทยมา ก่อน

ซึ>งทีมออกแบบได้นาํ ภาพร่ างมาวาดให้สวยงามเพื>อเป็ นตัวอย่างในการทําป้ายนิเทศดังนีB


10

นอกจากนัBนทีมเทคโนโลยีกย็ งั มีการออกแบบตัว Smart Board จําลอง และตัวตุก๊ ตาเพื>อติด กับ QR Code อีกด้วย และตัBงใจจะใส่ ลูกเล่นหลายอย่างลงไปในป้ายนิเทศแต่ดว้ ยงบประมาณที>นอ้ ย ทําให้ไม่สามารถใส่ อะไรเพิ>มเติมได้มากนัก


11

-

ขัBนการพัฒนา

ขัBนตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานในส่ วนต่างๆ

- ฝ่ ายซืBอของ รายการซืBอของ

V. ปริB นข้อมูล –› บาท U. โฟม VV– บาท ”. กระดาษโปสเตอร์ ”¡ บาท •. กระดาษร้อยปอนด์ ¢› บาท –. กระดาษโปสเตอร์แข็ง –• บาท ˜. คัดเตอร์ V¡ บาท ™. ด้าย V˜ บาท ¡. ชอล์ก •” บาท ¢. กาว V˜ บาท V›. กากเพชร ”¡ บาท VV. กาวสองหน้า U› บาท

รวม >?@ บาท


12

- ฝ่ ายข้อมูล

1.การแบ่งงานภายในกลุ่ม - แบ่งงานเป็ นสองฝ่ ายช่วยกันค้นหาข้อมูลของป้ายนิเทศที> V -ป้ายนิเทศที> U ช่วยกันออกความเห็นทัBงห้อง 2.ขัBนตอนการทํา - ค้นหาจากเว็บ http://www.smartclassroom.me/smart-classroom http://www.c-tech.ac.th/new/smartclass.php http://www.netthailand.com/home/articles.php?art_id=602&start=1 http://uaaree.dusit.ac.th/wpcontent/uploads/2015/12/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B 2%E0%B8%A1-smart-classroom.pdf http://www.smartclassroom.me/home

http://www.c-tech.ac.th/new/smartclass.php 3.การรวบรวมข้อมูล การคัดกรองข้อมูล เนื>องจากข้อมูลค่อนข้างเยอะและกว้างมากซึ>งถ้าจะให้เอามาใส่ ลงไปในป้ายนิเทศทัBงหมดมันจะ มากเกินไปเราก็เลยคัดกรองข้อมูลที>สาํ คัญซึ>งทุกคนสามารถมองแล้วเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน


13

4.ปั ญหาที>พบขณะทํางาน -หัวข้อกว้างทําให้รวบรวมข้อมูลยาก -มีขอ้ มูลมีมากและกว้างเกินไป -การคัดกรองข้อมูลที>เยอะทําให้ค่อนข้างเสี ยเวลา -ข้อมูลซํBาเยอะ -ส่ วนมากข้อมูลของSmart Table เป็ นภาษาอังกฤษ ทําให้เสี ยเวลาในการนํามาแปล 5.การแก้ไขปั ญหา ในด้านข้อมูลเราก็จะแก้ไขโดยให้ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยกันคัดกรองข้อมูลที>ชดั เจนและ สื> อได้เข้าใจง่ายที>สุด ในด้านของเวลา ก็พยายามช่วยกันคัดกรองข้อมูลให้ไวและ มีประสิ ทธิภาพมากที>สุด เพื>อให้ทนั ต่อการนําเสนอและจัดทําป้ายนิเทศ


14

- ฝ่ ายเทคโนโลยี

ขัBนตอนการทํา QR Code ค้นหาเว็บไซต์ที>ทาํ QR Code ที>เชื>อถือได้และทําได้จริ ง ศึกษาขัBนตอนการทําจาก Internet นําข้อมูลที>ได้มาเรี ยบเรี ยงใส่ Web Page ต่างๆ นํา Link จาก Page หรื อ Web Site มา Copy แล้วใส่ ในช่อง URL เพื>อให้เกิด QR Code ขึBนมา กดเลือกสี และสิ> งที>สามารถตกแต่งได้ใน Code บันทึกผลงานลงในคอมพิวเตอร์ ปั ญหาและอุปสรรค ปั ญหาข้อมูลกระจัดกระจายทําให้รวบรวมข้อมูลยาก ข้อมูลบาง Web Site มีเนืBอหาน้อยเกินไปหรื ออาจจะไม่ถูกต้อง Download โปรแกรมยาก เจอ Web Site ที>มีการตกแต่งและออกแบบได้เองแต่ตอ้ งมีการสมัครสมาชิกทําให้ยงุ่ ยาก ต้องใส่ ชื>อ Link ให้ถูกต้องหรื อ URL แนวทางแก้ไขปั ญหา เลือกแหล่งข้อมูลที>เชื>อถือได้และถูกต้องที>สุดจาก Web Site ศึกษาข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียดจากแหล่งต่างๆใน Internet ขัBนตอนการทํา AR หา Application และ Program ที>ทาํ ได้จริ งโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เลือกใช้ Application Aurasma เลือกรู ปภาพที>จะใช้งานหรื อถ่ายภาพที>เราจะใส่ AR เมื>อเลือกรู ปภาพแล้วกดปุ่ ม Next เพื>อเข้าการเลือก Model AR เข้ามาใส่ กดตัBงชื>อผลงานแล้วบันทึกลงในบัญชีผใู ้ ช้ เสร็ จสิB นผลงาน


15

เหตุผลที>เลือก Application (AR) นีB Aurasma สามารถทําได้ในโทรศัพท์มือถือโดยไม่ตอ้ งพึ>งพาคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย วิธีการใช้ Aurasma ผูร้ ับชมป้ายนิเทศต้องDownload แอปพลิเคชัน> และติดตามบัญชีของผูส้ ร้าง จึงจะสร้างสามารถเล่น แบบ AR ได้ AIS QR Code เป็ นเว็บไซต์ที>ใช้ก่อสร้าง QR Code ปั ญหาและอุปสรรค (AR) สัญญาณ Internet มีปัญหาในการทํางานบางครัBง ตัวหนังสื อเล็กเกินไปยากสําหรับการอ่าน บาง Program ที>ใช้ตอ้ งใช้เงินในการใช้จ่าย ใช้ได้ถาวรแต่ตอ้ งใช้ของใน Application ขัBนตอนการทํา Web site สมัครเว็บที> Webstriple.com ส่ งข้อมูลที>เตรี ยมไว้เข้า E-mail ตัวเอง Copy ข้อมูลมาใส่ เว็บที>สร้าง บันทึกรู ปแล้วมาใส่ ในงาน ค้นหาข้อมูลและลองมาตัBงค่า DNS สร้างเว็บ http://sdusmartclassroom.webstriple.com พิมพ์เว็บ http://sdusmart.iqetweb.com ใช้ไม่ได้ทB งั หมด ปั ญหาและอุปสรรค ไม่เข้าใจวิธีการทํา Web Site ทําให้ลองผิดลองถูกอยูน่ าน เล่นยาก ปรึ กษาเพื>อนใน Line แต่เพื>อนตอบช้า Password site เซฟไม่ได้ เพราะเป็ น Web Free ทําให้หลายอย่างใช้งานไม่ได้ตอ้ งเสี ยตังซืBอ


16

เวลาลองเข้าไปที>เว็บจะขึBนว่า ไม่สามารถเข้าถึงเว็บนีB เว็บใช้งานไม่ได้ เพราะ DNS ไม่ ถูกต้อง คาดว่าน่าจะเป็ นเพราะใช้คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย จึงอาจจะโดนบล็อคที>อยูไ่ ว้ ทําแล้ว Save ไม่ได้เพราะเป็ นเว็บทดลองใช้ ไม่พบที>อยู่ Web DNS ของเซิร์ฟเวอร์ ทําเสร็ จแล้วใช้ Site ไม่ได้ พอปิ ดแล้วเปิ ดใหม่งานยังอยูแ่ ต่ใช้ไม่ได้เช่นเดิม ถ้าจะ Share ต้องติดต่อ Admin ซึ>งไม่รู้วา่ ติดต่อยังไง ไม่สามารถทําได้เลยส่ งไปให้เพื>อนทําใน WordPress ทํา Web Page ขัBนตอนการทํา WordPress - สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์เพื>อสร้าง Blog และ Page - สร้าง Post เพื>อใช้เป็ น Page ในการนําเสนอข้อมูล - พิมพ์ขอ้ มูลที>ตอ้ งการนําเสนอ จัดหน้าและเรี ยบเรี ยงให้สวยงาม โดยแบ่งหนึ>งหน่วย ความรู ้ต่อหนึ>งหน้าเพจ เพื>อความสะดวกของผูท้ ี>ชมป้ายนิเทศ - กด Post หน้าเพจลงใน Blog คลิก view เพื>อตรวจสอบความเรี ยบร้อยอีกครัBงหนึ>ง - เมื>อหน้าเพจเรี ยบร้อยดีแล้ว นํา Link URL จากหน้าเพจพิมพ์ใส่ ลงในเว็บไซต์สาํ หรับ สร้าง QR Code - สแกน QR Codeเพื>อทดสอบว่า Link ถูกต้องและใช้งานได้จริ ง - เสร็ จสิB นขัBนตอน ปั ญหาและอุปสรรค - Link ของเว็บไซต์มีความซับซ้อน ทําให้ตอ้ งใช้ความแม่นยําและระยะเวลาพอสมควร ในการพิมพ์ Link เพื>อสร้าง QR Code - เพจสําหรับทําของ Admin จัดหน้ายากและไม่หลากหลาย ไม่สามารถเลือกรู ปแบบ ของตัวอักษรได้ - ระหว่างสร้างเพจ ไม่มีปุ่มให้preview จึงต้อง Post Share จริ งบนหน้าเว็บก่อนจึงจะ สามารถเข้าดูรูปแบบจริ งของเพจได้


Website Dek-D.com - ก่อนทําลอง Wordpress ได้ลองทําใน Dek-D ก่อน ปั ญหาที>พบ - ก็อปปีB ลิงค์มาใส่ คิวอาร์โค้ด แต่วา่ ลิBงค์ไม่เชื>อมต่อตัวบทความ - ต้องทําเป็ นนิยาย ซึ>งทําให้ยงุ่ ยากเนื>องจากตัBงกระทูไ้ ม่ได้ กระทูต้ อ้ งผ่านแอดมินก่อน แนวทางการแก้ไข - ลองเปลี>ยนเว็บในการทําบทความไปเรื> อยๆ - ตกลงใช้ WordPress ในการให้ขอ้ มูล

17


18

- ทีมออกแบบ

การแบ่งงาน วันศุกร์ ได้รับมอบหมายงานและได้ออกแบบตัวป้ายนิเทศเพื>อส่ งประเมิน วันอาทิตย์ ผลงานที>ออกแบบผ่านการประเมิน ช่วงเวลาในวันจันทร์ ใช้เวลาไปสองชัว> โมงในการซืBอของ วันพุธ ได้เริ> มทํางานโดยการติดbackground ด้านหลัง และเริ> มทําของตกแต่งป้ายนิเทศ วันพฤหัสบดี งานคืบหน้าได้ไม่มากพอ แต่เริ> มขึBนโครงสร้างป้ายนิเทศแล้ว วันศุกร์ องค์ประกอบของงานเริ> มเสร็ จสมบูรณ์แค่ป้ายนิเทศที> V วันจันทร์ เริ> มทําป้ายนิเทศที>สองจนเสร็ จ ทีมออกแบบ มี ¡ คน แบ่งออกเป็ น U ทีม แบ่งกันทีมละป้ายนิเทศ เลขา V คนคอยรวบรวมข้อมูลใน การทํางาน ปั ญหา - เวลาที>จาํ กัดไปทําให้การออกแบบไม่สมบูรณ์พอ - เนื>องจากกว่าผลงานที>ออกแบบไปกว่าจะผ่านประเมินใช้ระยะเวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ในการประเมิน ทางเราไม่สามารถไปซืBอของได้ทนั เวลา จึงใช้เวลาในวันจันทร์ในการไปซืBอของ จึงทําให้เสี ยเวลา ในการทําป้ายนิเทศไปหลายชัว> โมง - การบริ หารจัดการงบประมาณ ได้ระมัดระวังในการใช้ทาํ ป้ายนิเทศ เนื>องจากงบประมาณที>นอ้ ย เกินไป จึงทําให้ซBือของมาได้ไม่มากพอ - สถานที>ในการจัดทําป้ายนิเทศมีพBืนที>แคบ ขวางทางคนเดินและยังไม่สะดวกต่อการทํางาน การแก้ไขปั ญหา - ต้องบริ หารจัดการเวลาให้พอต่อการไปซืBอของและทําป้ายนิเทศ - ด้วยงบประมาณที>นอ้ ยจึงเลือกของที>ถูกเพื>อให้ได้จาํ นวนมากๆ - สถานที>แคบ เราจึงเลือกที>จะกระจายกันทําคนละที> เพื>อไม่กระจุกที>เดียว


19

ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบตั ิงาน


20


21


22


23


24


25

ลูกเล่นต่างๆ


26

ป้ายนิเทศที>เสร็ จสมบูรณ์แล้ว

ป้ายนิเทศที> V Smart Classroom คือ เป็ นการให้นิยามของ Smart Classroom ว่าคืออะไร ใช้กบั ใครได้บา้ ง มีประโยชน์อย่างไร ตัว ป้ายนิเทศมีสีสนั สดใส ทําให้ดูน่าสนใจสําหรับผูพ้ บเห็น


27

ป้ายนิเทศที> U SDU Smart Classroom เป็ นการจําลองห้องเรี ยนในศตวรรษที> UV ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็ นห้องเรี ยนที>ทนั สมัยที> เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเสมอ หากต้องการรู ้ความหมายเพิ>มเติม หรื อ วิธีการใช้งาน ห้องเรี ยน ให้แสกน QR code เพื>อดูรายละเอียดได้


28

- ขัBนการดําเนินการ

ได้ทาํ การสัมภาษณ์ผทู ้ ี>สญ ั จรผ่านไปมาในบริ เวณที>จดั ป้ายนิเทศในห้วข้อหลักๆ ”หัวข้อคือ 1. เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศ 2. เนืBอหาสมบูรณ์ครบถ้วนหรื อไม่ 3. อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่

คนที>V .นายต้นตระกานต์ คามีศกั ดิ- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกจิตวิทยา ปี ที>U Question?:เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศนีB? Answer: การใช้แท็บเล็ต และโน้ตบุก๊ Question?:เนืBอหาครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่? Answer:เนืBอหาโอเค ครบถ้วนดี Question?:อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่? Answer:ไม่อยากเห็น ภาพรวมของบอร์ดโอเคแล้ว เจ๋ งดี


คนที>U นางสาว สุ ดารัตน์ สิ งห์สม คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ที> 4 Question?:เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศนีB? Answer:ได้เห็นเทคโนโลยีหลายอย่าง เห็นบาร์โค้ด Question?:เนืBอหาครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่? Answer:เนืBอหาครบถ้วนชัดเจนดี Question?:อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่? Answer:อยากให้มีตวั หนังสื ออธิบายขัBนตอนการเล่นตรงหน้าจอบาร์โค้ด

คนที>” นายกิตติศกั ดิ- สังข์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ ปี ที>V Question?:เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศนีB? Answer:เห็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน ได้เห็นคิวอาร์โค้ด Question?:เนืBอหาครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่? Answer:เนืBอหาครบถ้วนดีภาพเหมาะสม Question?:อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่ Answer:ควรใส่ เนืBอหาอธิบายที>บอร์ด SDU Smart Classroom

29


30

คนที>• นางสาว สุ นิสา ชอบแต่ง คณะ รัฐศาสตร ปี ที> ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกรัฐ ประศาสนศาสตร์ ปี ที>” Question?:เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศนีB? Answer: มีแอปAr มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา การให้โหลดแอปพลิเคชัน> และอันที>เป็ น คิวอาร์โค้ด Question?:เนืBอหาครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่? Answer:เนืBอหาในบอร์ดแรกครบถ้วนมีการอธิบายเนืBอหาในการใช้หอ้ งเรี ยน Smart Classroom Question?:อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่ Answer:สี สนั ของบอร์ดเหมาะสมไม่ฉูดฉาดเกินไปไม่ตอ้ งแก้ไข แต่บอร์ดของ SDU Smart Classroom ควรเพิ>มคําอธิบายลงไป

คนที>– นางสาว เมวียา เฉี ยบแหลม คณะ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ปี> ที> U Question?:เห็นนวัตกรรมอะไรบ้างในป้ายนิเทศนีB? Answer:การนําเทคโนโลยีที>ใช้ในชีวติ ประจําวันมาใช้ในการศึกษา การให้สแกนคิวอาร์โค้ด Question?:เนืBอหาครบถ้วนสมบูรณ์หรื อไม่? Answer:เนืBอาครบถ้วน Question?:อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศหรื อไม่? Answer:เพิ>มการตกแต่งบอร์ด SDU Smart Classroom ให้น่าสนใจกว่านีB


คนที>˜ เป็ นท่านอาจารย์ที>มาเรี ยนเพิ>ม (เนื>องจากท่านรี บถามรี บไปเลยไม่ได้ถามชื>อ) Question? : สนใจสื> อตัวนีBมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่ามีการทําอย่างไรคะ Answer : (อธิบายวิธีการทํา) Question? : ได้ความคิดมาจากไหนคะ Answer : ได้มาจากการไปดูพิพิธภัณฑ์ธรณี วทิ ยาค่ะ จึงนําแนวคิดมาประยุกต์ใหม่ให้เป็ นสื> อของ ตัวเองค่ะ Question? : เป็ นสื> อที>ดีมากเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลย จะขอเอาความคิดนีBไปประยุกต์ใช้ได้ไหม คะ จะเอาไปทําสื> อการสอน ABC ให้กบั เด็กน่ะค่ะ Answer : ยินดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที>สนใจนวัตกรรมใหม่ของพวกหนูนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

คนที> ™ นางสาวพิมพ์วลี บํารุ งศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเรขานุการทางการแพทย์ ชัBนปี ที>V Question? : เห็นนวัตกรรมอะไรในบอร์ด Answer : เห็นนวัตกรรมเมื>อสแกน QR บาร์โค้ดจะเห็นภาพเป็ น 3 มิติ เห็นมุมมองเยอะขึBนเนืBอหา เยอะขึBน Question? : ในบอร์ดนีBมีขอ้ เนืBอหาสมบูรณ์ครบถ้วนไหม Answer : ในบอร์ดจะมีเนืBอหาน้อย แต่พอสแกนบาร์โค้ดก็มีเนืBอหาที>เยอะขึBน ครบถ้วนมากขึBน Question? : อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมจากบอร์ดนีB Answer : ไม่แล้วคะ เพราะเนืBอหาก็ครบถ้วนแล้ว

31


32

คนที>¡ นายธนภัทร แจ้งจิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชัBนปี ที>V Question? : เห็นนวัตกรรมอะไรในปายนิเทศนีBบา้ งคะ ? Answer : เห็นเทคโนโลยี AR แล้วก็เห็น ตัวแสกน QR Code ครับ Question? : เนืBอหาในป้ายนิเทศครบถ้วนไหมคะ ? Answer : ครบครับ จากที>อ่านดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับ แล้วก็ยงั มีเทคโนโลยีมาช่วยอีกด้วยครับ Question? : อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศไหมคะ ? Answer : องค์ประกอบทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับน่าสนใจมาก ไม่ตอ้ งเพิ>มอะไรแล้วครับ

คนที>¢ นางสาวมินตรา บรรทัดจิตคณะครุ ศาสตร์ สาขาประถมศึกษา ปี ที>V Question? : เห็นนวัตกรรมอะไรในป้ายนิเทศบ้างคะ ? Answer : เห็นนวัตกรรมคือการแสดงคิวอาร์โค้ด Question? : เนืBอหาในป้ายนิเทศครบถ้วนไหมคะ? Answer : เนืBอหาครบถ้วนดีค่ะ Question? : อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศไหมคะ ? Answer : ไม่อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมเพราะดีแล้วและสวยงาม


คนที>V› นาย นฤดล วรนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชัBนปี ที>V Question? : เห็นนวัตกรรมหรื อเทคโนลียอี ะไรในป้ายนิเทศบ้าง ? Answer : ก็เห็นภาพสามมิติครับ เห็น QR Code มีการตกแต่งป้ายนิเทศที>สวยงามดีครับ Question? : เนืBอหาครบถ้วนไหมคะ ? Answer : ครับ ครบถ้วนดีนะครับ เนืBอหาอยูใ่ นระดับที>พอดี อ่านง่าย Question? : อยากเห็นอะไรเพิ>มเติมในป้ายนิเทศไหมคะ ? Answer : อยากให้มีควัน ป้ายไฟ แสงสี ครับ แบบ•มิติ

33


34

- ขัBนการประเมินผล

จากการเปิ ดให้รับชมป้ายนิเทศนัBน ได้รับข้อแนะนําและคําติชมจากผูช้ มมาในระดับหนึ>ง จากขัBนดําเนินการ จะเห็นได้วา่ ป้ายนิเทศที>สองนัBนมีความไม่สมบูรณ์ในด้านเนืBอหา เนื>องจากป้าย นิเทศมีความไม่เรี ยบร้อยและไม่ครบองค์ประกอบ จึงดําเนินการประชุมเพื>อแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าว ผลสรุ ปที>ได้คือ 1. เพิ>มองค์ประกอบด้านข้างป้ายนิเทศที>สอง 2. ไม่เพิ>มตัวหนังสื อหรื อคําอธิบายอย่างที>ผชู ้ มต้องการ เพราะ ตัBงใจให้เป็ นสถานการณ์จาํ ลอง 3. แก้ไขตัวหนังสื อที>เป็ นลายมือให้เป็ นตัวหนังสื อที>พิมพ์จากคอมพิวเตอร์

ป้ายนิเทศที> V ที>ดาํ เนินการแก้ไขเสร็ จสมบูรณ์แล้ว

ป้ายนิเทศที> U ที>ดาํ เนินการแก้ไขเสร็ จสมบูรณ์แล้ว


35

การถอดบทเรียนการบริหารงาน การบริ หารจัดการเวลา เริ> มปฏิบตั ิงานในเวลาหลังเลิกเรี ยนของทุกวัน และมาปฏิบตั ิงานต่อในช่วงวันหยุด ตัBงแต่เวลา V›:›› – V˜:›› น.

การบริ หารทีมงาน

หน้าที>รับผิดชอบป้ายนิเทศนวัตกรรม 1. ฝ่ ายเทคโนโลยี - แจน - ส้ม - เม - ดาว (เลขา) - จูน (เลขา) 2. ฝ่ ายข้อมูล - จิ¯บ - โบกีB - ปอ(ชุติมา) - เบนจีB (เลขา) - อิงฟ้า - แพร (เลขา) 3. ฝ่ ายซืBอของ - ขวัญ - กิ¯ก - บุ๋ม - แพท (เลขา) 4. ทีมออกแบบ - เตย(พรชิตา) - บีม - โบว์วี> - หนึ>ง

- กบ - กอล์ฟ - ไนซ์ - อ๋ อม (เลขา)


การบริ หารจัดการทรัพยากร

36

ใช้ของรี ไซเคิลเช่น ขวดนํBา กระดาษสี ที>มีอยูแ่ ล้ว กาว กรรไกร สี ไม้ สี นB าํ ปากกาตัดเส้น ปากกา เคมี กาวสองหน้า ค้นหาของใช้ที>ยงั ใช้ได้จากถังขยะ การใช้สิ>งของเหลือใช้มาตกแต่งเพิ>มเติม

การบริ หารการจัดการงบประมาณ งบประมาณ –›› บาท

รายการซืBอของ V. ปริB นข้อมูล –› บาท U. โฟม VV– บาท ”. กระดาษโปสเตอร์ ”¡ บาท •. กระดาษร้อยปอนด์ ¢› บาท –. กระดาษโปสเตอร์แข็ง –• บาท ˜. คัดเตอร์ V¡ บาท ™. ด้าย V˜ บาท ¡. ชอล์ก •” บาท ¢. กาว V˜ บาท V›. กากเพชร ”¡ บาท VV. กาวสองหน้า U› บาท

รวม •¢¡ บาท


37

ผลการดําเนินงาน การจัดทําป้ายนิเทศเรื> อง SMART CLASSROOM นีB มีวตั ถุประสงค์เพื>อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับ ผูส้ นใจในอนาคต เกี>ยวกับ SMART CLASSROOM เพื>อให้ผจู ้ ดั ทําโครงงานสามารถนํามา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิง> ขึBน ตลอดจนสามารถติดต่อสื> อสารกันได้ระหว่าง ครู เพื>อนและผูส้ นใจทัว> ไป 1. ผลการพัฒนาป้ายนิเทศ สําหรับป้ายนิเทศ เรื> อง SMART CLASSROOM ผูจ้ ดั ทําได้เริ> มดําเนินงานตามขัBนตอนการ ดําเนินงานที>เสนอในกระบวนการออกแบบและพัฒนา จากนัBนได้นาํ เสนอเผยแพร่ ผลงานโดยให้ผทู ้ ี> สัญจรไปมาได้รับชม U. ตัวอย่างผลงานการทําป้ายนิเทศ


”. รู ปแต่ละขัBนตอน V.ประชุมวางแผนงาน

38


U.เริ> มปฏิบตั ิงาน

”.ขึBนโครงสร้างป้ายนิเทศ

•.เสร็ จสิB นการดําเนินการ

39


–.เปิ ดให้ผชู ้ มได้ชมป้ายนิเทศ

˜.แก้ไขปรับปรุ งป้ายนิเทศตามข้อเสนอแนะของผูช้ มป้ายนิเทศ

™.เสร็ จสมบูรณ์

40


41

•.การนําข้อเสนอแนะหรื อคําติชมมาปรับปรุ งแก้ไขป้ายนิเทศ เมื>อเปิ ดให้รับชมป้ายนิเทศก็ได้ทาํ การสอบถามผูส้ ญ ั จรผ่านไปมาเพื>อนําข้อเสนอแนะและคํา ติชมมาปรับปรุ งป้ายนิเทศให้สมบูรณ์ครบถ้วนยิง> ขึBน จากนัBนก็นาํ ข้อเสนอแนะต่างๆจากผูร้ ับชมมา ประชุมเพื>อเริ> มทําการปรับปรุ งป้ายนิเทศต่อไป

จากการนําเสนอผลงานการจัดทําป้ายนิเทศ เรื> อง SMART CLASSROOM ปรากฏว่ามีผมู ้ า รับชมและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการชื>นชมหรื อข้อเสนอแนะในการจัดทําป้ายนิเทศ แบบสื> อผสม และสนใจในสิ> งประดิษฐ์ที>เราได้คิดค้นขึBน ถือว่าเป็ นผลงานที>ได้รับความสนใจเป็ น อย่างยิง> ทัBงนีBคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ ข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุ งในการจัดทําป้ายนิเทศให้สมบูรณ์ มากกว่าเดิม เมื>อเปิ ดให้รับชมอีกรอบพบว่า มีผสู ้ นใจในผลงานเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะท่านอาจารย์ที>มา จากที>อื>น ซึ>งท่านขออนุญาตินาํ ผลงานของเราไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนของ ท่าน เเละยังมีเสี ยงชื>นชมอีกมากมายในการจัดทําป้ายนิเทศของเราทัBงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใส่ เป็ นลูกเล่นในป้ายนิเทศ และสิ> งประดิษฐ์ต่างๆของเรา โดยเฉพาะ Smart board จําลอง หลายๆ ท่านบอกว่าป้ายนิเทศทัBงสองป้ายนีBเป็ นป้ายนิเทศที>ดี สามารถให้ความรู ้หรื อเป็ นแนวทางนําไป ประยุกต์กบั การเรี ยนการสอนได้อย่างมากมาย


แผนสรุปงาน

42


43

บรรณานุกรม บริ ษทั Positive solution. (2557). smart classroom. ค้นเมื>อ V” มีนาคม U–˜› จาก http://www.smartclassroom.me/smart-classroom วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์. (ไม่ทราบปี ที>พิมพ์). smart classroom. ค้นเมื>อ V” มีนาคม U–˜› จาก http://www.c-tech.ac.th/new/smartclass.php เน็ตไทยแลนด์ดอทคอม. (ไม่ทราบปี ที>พิมพ์). ความหมายและข้ อดีของห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ. ค้นเมื>อ V” มีนาคม U–˜› จาก http://www.netthailand.com/home/articles.php?art_id=602&start=1 ดร.เอืBออารี ทองแก้ว จันทร. (U––”). ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะกับการจัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษทีH IJ. ค้น เมื>อ V” มีนาคม U–˜› จาก http://uaaree.dusit.ac.th/wpcontent/uploads/2015/12/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B 2%E0%B8%A1-smart-classroom.pdf บริ ษทั Positive solution. (U––™). โซลูชัHนสําหรั บห้ องเรี ยนอัจฉริ ยะ. ค้นเมื>อ V” มีนาคม U–˜› จาก http://www.smartclassroom.me/home


44

ภาคผนวก


45


46


47


48


49


50


51

รายชืI อนักศึกษาผู้จดั ทํา V.นางสาว เมสิ นี หมื>นยุทธ U.นางสาว ชรี ยน์ ุช ภู่จีน ”.นางสาว เสาวลักษณ์ ทรงลําเจียก •.นางสาว พัชราภรณ์ ทัศน์สูงเนิน –.นาย ชัพวิชญ์ หาญสกุลดี ˜.นางสาว พรชิตา ต้อสาย ™.นางสาว กัญตณา เพ็งชัย ¡.นางสาว รุ่ งรวิน ด้วงนุย้ ¢.นางสาว อัญชาลีภรณ์ ใจเที>ยง V›.นางสาว วรัญญา เจ๊กสู งเนิน VV.นางสาว ชุลีวรรณ จิตตกูล VU.นางสาว สิ รินยา สุ วรรณชาตรี V”.นางสาว ปภัสสร เข็มทอง V•.นางสาว วราภรณ์ นิยมศรี V–.นางสาว อภิษฎา ดาวพิเศษ V˜.นางสาว ตติยา ภูชมศรี V™.นางสาว ชุติมา น้อยสกุล V¡.นางสาว บุญนภา ธาตะนะ V¢.นางสาว สุ ฎาภรณ์ สายเมือง U›.นางสาว อินทิรา กาสเส็น UV.นางสาว สิ ริยากร น้อมระวี UU.นางสาว ปานทิพย์ คูสุวรรณ U”.นางสาว ปานฤทัย อุ่นพัฒนกุล

รหัส –¢VV›VV”U››˜” รหัส –¢VV›VV”U››˜™ รหัส –¢VV›VV”U››˜¡ รหัส –¢VV›VV”U››˜¢ รหัส –¢VV›VV”U››™U รหัส –¢VV›VV”U››™” รหัส –¢VV›VV”U››™• รหัส –¢VV›VV”U››™– รหัส –¢VV›VV”U››™˜ รหัส –¢VV›VV”U››™™ รหัส –¢VV›VV”U››™¡ รหัส –¢VV›VV”U››™¢ รหัส –¢VV›VV”U››¡› รหัส –¢VV›VV”U››¡V รหัส –¢VV›VV”U››¡• รหัส –¢VV›VV”U››¡– รหัส –¢VV›VV”U››¡˜ รหัส –¢VV›VV”U››¡™ รหัส –¢VV›VV”U››¡¡ รหัส –¢VV›VV”U››¡¢ รหัส –¢VV›VV”U››¢› รหัส –¢VV›VV”U››¢V รหัส –¢VV›VV”U››¢U

รายงานจัดทำ ป้ายนิเทศ smart classroom  

รายงานจัดทำ ป้ายนิเทศ smart classroom

รายงานจัดทำ ป้ายนิเทศ smart classroom  

รายงานจัดทำ ป้ายนิเทศ smart classroom

Advertisement