Page 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แบบเสนอโครงการ ประจาปีการศึกษา 2 / 2560. 1. ชื่อโครงการ Auto Program 2. ชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ชั้นปี/ห้อง 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.1 ชื่อ-สกุล นายพงศกร อ่วมคา รหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040044 . 2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ดีลี รหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040075 3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ปัจ จุบั น ประเทศไทยมีคอมพิวเตอร์เป็นจานวนมาก เช่น คอมพิว เตอร์สานักงาน คอมพิวเตอร์สื่ อ การเรี ย นการสอน คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ต้ น โดยคอมพิ ว เตอร์แ ต่ ล ะเครื่อ งต้ อ งใช้ โ ปรแกรม เป็นจานวนมาก เช่น โปรแกรมสานักงาน โปรแกรมสแกนไวรัส เป็นต้น โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นมีจานวนมาก ผู้ใช้ส่วนใหญ่ เสียเวลาดาวน์โหลดและค้นหาโปรแกรม เป็นเวลานาน จึงทาให้การลงโปรแกรมเป็ นไปอย่างล่าช้า บางโปรแกรมที่ดาวน์โหลดลงมาก็ไม่สามารถใช้ งานได้ บางเว็บไซต์ก็มีไวรัส และโปรแกรมที่แฝงมาทาให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานนั้นประสบปัญหาอยู่ บ่อย ๆ โดยผู้จัดทาจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยนาโปรแกรมต่าง ๆ มารวมอยู่ใน Auto Program เพี ย งตั ว เดีย วสามารถเลื อ กโปรแกรมที่ ผู้ ใช้งานต้ อ งการได้ แ ละลดเวลาในการค้น หา โปรแกรมและการดาวน์โหลด 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อสร้างโปรแกรม Auto Program 4.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานโปรแกรม Auto Program


5. ขอบเขตของโครงการ 5.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 5.1.1 การสร้าง Auto Program 1 โปรแกรม 5.1.2 มีหน้าจอหลักของโปรแกรม 5.1.3 โปรแกรมดาวน์โหลด 18 โปรแกรม 5.1.4 เป้ าหมายของการท าโครงการ คื อ นั ก เรีย น นั กศึ ก ษา แผนกวิช าคอมพิ ว เตอร์ธุรกิ จ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5.2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 318 คน 5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จานวน 175 คน 5.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างโปรแกรม Auto Program ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน Auto Program 6. วิธีดาเนินโครงการ 6.1 ศึกษาการทาโปรแกรม Auto Program 6.2 เขียนโปรแกรม Auto Program 6.3 เขียนรูปแบบโครงการ 6.4 นาเสนอรูปแบบโครงการกับแผนกวิชาและขออนุมัติโครงการ 6.5 ดาเนินงานตามโครงการที่อนุมัติ 6.6 เขียนเอกสารรายงานการจัดทาโครงการ 6.7 นาเสนอรายการจัดทาโครงการต่อคณะกรรมการสอบโครงการ


7. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน ธันวาคม ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1. ทาบทที่ 1 2. ทาบทที่ 2 3. ทาหน้า Home ด้วย โปรแกรม Microsoft Visual Studio 4. เชื่อมโปรแกรมดาวน์โหลด ต่าง ๆ กับ Auto Program ด้วยโปรแกรม 5. ทาบทที่ 3 6. ออกแบบแบบสอบถาม 7. แจกแบบสอบถาม 8. หาค่าความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9. ทาบทที่ 4 10. ทาบทที่ 5 8. งบประมาณ 8.1 ค่ากระดาษ 8.2 ค่าเข้าเล่มโครงการ 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 มีความสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมมากขึ้น 9.2 การติดตั้งโปรแกรมไม่มีไวรัสติดมาด้วย

จานวนเงิน จานวนเงิน

300 300

บาท บาท

Sp2แบบเสนอโครงการ  
Sp2แบบเสนอโครงการ  
Advertisement