Page 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี แบบเสนอโครงการ ประจาปีการศึกษา 2 / 2560. 1. ชื่อโครงการ Auto Program 2. ชื่อนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ชั้นปี/ห้อง 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.1 ชื่อ-สกุล นายพงศกร อ่วมคา รหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040044 . 2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ดีลี รหัสประจาตัวนักศึกษา 5932040075 3. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ปัจจุบันประเทศไทยมีคอมพิวเตอร์เป็นจานวนมาก เช่น คอมพิวเตอร์สานักงาน คอมพิวเตอร์สื่อ การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต้องใช้โปรแกรม เป็นจานวนมาก เช่น โปรแกรมสานักงาน โปรแกรมสแกนไวรัส เป็นต้น โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมีจานวนมาก ผู้ใช้ส่วนใหญ่เสียเวลาดาวน์โหลดและค้นหาโปรแกรม เป็ น เวลานาน จึ งท าให้ ก ารลงโปรแกรมเป็ น ไปอย่างล่ าช้ า บางโปรแกรมที่ ด าวน์ โหลดลงมาก็ ไม่ สามารถใช้งานได้ บางเว็บ ไซต์ก็มีไวรัส และโปรแกรมที่ แฝงมาท าให้ คอมพิว เตอร์ของผู้ ใช้งานนั้ น ประสบปัญหาอยู่บ่อย ๆ โดยผู้จัดทาจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยนาโปรแกรมต่าง ๆ มารวมอยู่ ใน Auto Program เพีย งตัวเดีย วสามารถเลื อกโปรแกรมที่ผู้ ใช้งานต้องการได้และลดเวลาในการ ค้นหาโปรแกรมและการดาวน์โหลด 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อสร้างโปรแกรม Auto Program 4.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้งานโปรแกรม Auto Program


5. ขอบเขตของโครงการ 5.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 5.1.1 การสร้าง Auto Program 1 โปรแกรม 5.1.2 มีหน้าจอหลักของโปรแกรม 5.1.3 โปรแกรมดาวน์โหลด 18 โปรแกรม 5.1.4 เป้าหมายของการทาโครงการ คือ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 5.2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 จานวน 318 คน 5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จานวน 175 คน 5.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างโปรแกรม Auto Program ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน Auto Program 6. วิธีดาเนินโครงการ 6.1 ศึกษาการทาโปรแกรม Auto Program 6.2 เขียนโปรแกรม Auto Program 6.3 เขียนรูปแบบโครงการ 6.4 นาเสนอรูปแบบโครงการกับแผนกวิชาและขออนุมัติโครงการ 6.5 ดาเนินงานตามโครงการที่อนุมัติ 6.6 เขียนเอกสารรายงานการจัดทาโครงการ 6.7 นาเสนอรายการจัดทาโครงการต่อคณะกรรมการสอบโครงการ


7. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม กุมภาพันธ์ พฤศจิกายน ธันวาคม ระยะเวลา ขั้นตอนการดาเนินงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1. ทาบทที่ 1 2. ทาบทที่ 2 3. ทาหน้า Home ด้วย โปรแกรม Microsoft Visual Studio 4. เชื่อมโปรแกรมดาวน์โหลด ต่าง ๆ กับ Auto Program ด้วยโปรแกรม 5. ทาบทที่ 3 6. ออกแบบแบบสอบถาม 7. แจกแบบสอบถาม 8. หาค่าความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย , ค่าร้อยละ, ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 9. ทาบทที่ 4 10. ทาบทที่ 5 8. งบประมาณ 8.1 ค่ากระดาษ 8.2 ค่าเข้าเล่มโครงการ 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 มีความสะดวกต่อการติดตั้งโปรแกรมมากขึ้น 9.2 การติดตั้งโปรแกรมไม่มีไวรัสติดมาด้วย

จานวนเงิน จานวนเงิน

300 300

บาท บาท


แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ชื่อโครงการ Auto Program ชื่อ-สกุล นายพงศกร อ่วมคา ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ดีลี ว/ด/ป 13-19 พ.ย. 60 20-26 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 – 3 ธ.ค. 60 4-10 ธ.ค. 60

11 -17 ธ.ค. 60 18-24 ธ.ค. 60 1-7 ม.ค. 61 9-13 ม.ค. 61 15-19 ม.ค. 61

รายการ 1. บทที่ 1 2. บทที่ 2 3. ทาหน้าหลักโปรแกรม Auto Program ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 4. เชื่อมโปรแกรมดาวน์โหลดต่าง ๆ กับ Auto Program ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 5. บทที่ 3 6. แจกแบบสอบถาม 7. หาค่าความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8. บทที่ 4 9. บทที่5

หมายเหตุ สามารถนาความก้าวหน้าของโครงการมาให้คะแนนได้

สถานะ ลายเซ็น ไม่ ครูที่ปรึกษา เสร็จ เสร็จ

123  
123  
Advertisement