Page 1

SAÓ

ANY XXXVI NÚM. 380 EXTRA MARÇ 2013

DONES

PERQUÈ SOM NECESSÀRIES PER A LA SOCIETAT, EL NOSTRE FUTUR NO POT SER INCERT


DIRECTOR. Vicent Boscà Perelló ADMINISTRADOR. Vicent Canet Llidó CAP DE REDACCIÓ. Francesc Martínez CONSELL DE REDACCIÓ. Vicent Cardona, Teresa Ciges, Josep A. Comes, Vicent J. Escartí, Antoni Ferrer, Irene Manclús, Emili J. Marín, Òscar Pérez, Alfred Ramos, Rafael Roca, Joan Lluís Sanxis, Presen Sena SECCIONS. Josep Miquel Bausset, Francesc de P. Burguera, Ricard Chulià, Josep A. Comes, Vicent Xavier Contrí, Vicent J. Escartí, Harca, Josep M. Jordán Galduf, Gonçal López-Pampló, Quique, Alfred Ramos, Clara-Iris Ramos, Rafa Roca, Manel Rodríguez-Castelló, Lluís Ronda, Josep M. San Abdón, Rosa Serrano, Josep Lluís Sirera, Jesús Tibau COL·LABORADORS. Vicent Àlvarez, Francesc Asensi Botet, Adolf Beltran, Daniel Benito Goerlich, Emèrit Bono, Alfons Cervera, Germà Colón, Martí Domínguez, L. Duch, Alfons Esponera, Antoni Ferrando, Avel.lí Flors, Josep Franco, Victor Fuentes, Joan M. Furió, Ernest Garcia, Josep Garcia Poveda, Antoni Gómez, Albert G. Hauf, J. Huguet, Manuel S. Jardí, Manuel Joan i Arinyó, Maria Josep Picó, Ramon Lapiedra, V. Martínez, Casimir Nalda, Ricard Pérez Casado, F. Pérez Moragon, Emili Piera, Josep Piera, Daniel Pla, Josep M. San Abdon, Ferran Sapiña, Rosa Serrano, Josep Torrent, J. Vidal Talens MAQUETACIÓ. www.clickandmedia. com CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA. Antoni Ferrer i Òscar Pérez ADMINISTRACIÓ. Sari Martínez Tàrrega IMPRESSIÓ. Procesos y Soluciones Gráficas Portada. Germà Miralles Dipòsit legal: V-2161/1976 ISSN: 1136-0070 / Preu anual de subscripció: 40 euros / Estranger i subscripció d’ajut: 100 euros Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragments d’aquesta obra. SAÓ EDICIONS, S.L. / C. ÀNGEL DE L’ALCÀSSER, 14, 3R, 12A / 46018 VALÈNCIA / TEL. 963 70 58 41 / FAX. 963 70 57 55 / saoedicions@gmail.com Aquesta publicació té el suport de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) Publicació associada a l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes


Perquè som necessàries per a la societat, el nostre futur no pot ser incert EDITORIAL

INTRODUCCIÓ Aquest número especial de la revista SAÓ sorgeix com a conseqüència d’una conjuntura específica: el conflicte suscitat per la intenció de desallotjament de l’espai que compartim a València un conjunt d’associacions de dones amb fins socials. Es tracta d’associacions amb una llarga trajectòria, algunes amb més de 20 anys bregant per la igualtat i per millorar la qualitat de vida de les dones. Durant el conflicte hem rebut el suport de moltíssimes dones i hòmens, de partits polítics, de sindicats, d’altres associacions de dones, dels mitjans de comunicació i de persones a títol individual. Això ha estat interpretat com un reconeixement a la trajectòria de compromís i a la labor que desenvolupem. Cada entitat ha anat consolidant diferents línies d’actuació, treballant diàriament amb diferents col•lectius de dones, amb compromís però sense necessitat de notorietat. Hem considerat necessari realitzar una labor de difusió dels objectius i serveis que cada associació de dones ofereix a la ciutadania i, en particular, a les dones. La Conselleria de Benestar Social i la directora de Família i Dona no ha de causar cap greuge a les organitzacions de dones en general, i tampoc a les que tenen la seu en Martínez Cubells, perquè és el lloc de referència TXT g de milers de dones de la soci-

etat valenciana pel fet que, gràcies a la nostra labor, no se senten soles i troben resposta, suport i esperança. El nostre abandó del lloc comporta trencar l’esperança d’aquestes dones de continuar avant en molts casos i, també, el nostre compromís amb elles. Per això, per elles, per la societat, i pel compromís adquirit amb elles: NO PODEM ABANDONAR LA NOSTRA SEU, perquè NO PODEM ABANDONAR-LES A ELLES. Fa poc, a l’estiu, totes les associacions del pis de Martínez Cubells acudírem a la Direcció de Família i Dona. Finalment, vam rebre la notícia que allarguen el contracte d’arrendament de la nostra seu fins al juny de 2013. De moment hi podem continuar treballant, i quan arribe eixa data, continuar lluitant com fins ara, reclamant drets justos. Per què som necessàries per a la societat? Per a respondre aquesta pregunta, hem realitzat un debat entre totes les associacions i concloem que: 1. La igualtat és un principi, un valor i un dret fonamental que recull la Constitució en l’article 1.1, 9.2 i 14. En el mateix sentit, es preveu com un principi i un dret en l’Estatut d’Autonomia, concretament l’art. 9.4 estableix que “Tots els valencians tenen dret a participar de forma individual o

col•lectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana… La Generalitat promourà la participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics”. 2. Les organitzacions de dones han fet i fan un paper fonamental en el reconeixement i posada en marxa de polítiques i iniciatives a favor de la igualtat entre dones i hòmens. El seu treball és essencial per a visibilitzar la violència de gènere, per a posar en xifres la discriminació salarial o la falta d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, per a afirmar que les dones són la meitat de la població però són les grans absents en els espais on es prenen les decisions, o que la vida laboral i familiar es viu en termes d’incompatibilitat, que el llenguatge ens continua invisibilitzant, i que l’educació està lluny de ser igualitària. 3. Les organitzacions de dones hem respost a totes les demandes de les dones i de la societat, treballem per aconseguir la igualtat real, per tal que la llibertat i la dignitat de les dones no siga una quimera, especialment d’aquelles que es troben en situació o en risc de vulnerabilitat. 4. Els avanços, les conquestes i els èxits són patrimoni de totes, i les administracions públiques han de reconéixer i promoure la societat civil com a agent fonamental en el desenvolupament i progrés d’una comunitat.

379 SAÓ - 3

Organitzacions de Dones de Martínez Cubells


379 SAÓ - 4

5. Les organitzacions de dones que ens trobem en Martínez Cubells som associacions sense ànim de lucre, sense subvenció de la Generalitat Valenciana, i si bé la Generalitat ha ajudat econòmicament mitjançant subvenció els projectes d’algunes associacions, portem ja un temps patint els retalls que totes hem acceptat per l’actual crisi i hem continuat treballant gràcies al voluntariat i al teixit associatiu. Fins i tot hem generat ocupació, gràcies a les campanyes de solidaritat realitzades que van permetre pagar alguns llocs professionals com ara l’assistència psicològica i jurídica. Si la decisió del desallotjament és destinar els diners del lloguer de l’immoble a projectes dirigits a cobrir les necessitats de les dones en situació de risc d’exclusió social, nosaltres ja ho estem fent. El privilegi de comptar amb aquest immoble per a les nostres activitats ens l’hem guanyat amb la nostra trajectòria, treball i lluita constant, i el lloc és imprescindible perquè continue. No permetem que es justifique el nostre desallotjament en nom de la situació de crisi, perquè just per això, en aquest moment, fem més falta que mai. L’ESTAT DE BENESTAR Es caracteritza per cobrir les necessitats d’atenció de la seua ciutadania. És a dir, quan l’Estat proveeix certs serveis o garanties socials a la totalitat dels seus habitants, com ara serveis sanitaris, educatius, prestacions per desocupació, subvencions, ajudes a sectors desfavorits, crea mecanismes d’atenció a persones dependents, entre altres. Les polítiques actuals encaminades a la reducció d’aquestes prestacions i serveis posen en risc l’estat de benestar, i això afecta a totes les persones, i majoritàriament a les dones, ja que torna a recaure sobre nosaltres allò que per imperatiu social se’ns va assignar des d’èpoques passades, com és el càrrec i atenció de l’esfera privada, dins d’un model patriarcal i androcèntric, en el qual “la dona és i està per als altres”. Assistim, així, a un gran retrocés en les polítiques d’Igualtat que ha-

víem aconseguit en les últimes dècades. Les organitzacions de dones de Martínez Cubells som múltiples, diverses i ens caracteritzem: • Per generar espais de trobada, de reflexió i d’acció. • Promovem l’associacionisme i xarxes socials de suport. • Reivindiquem la Igualtat d’Oportunitats entre hòmens i dones, en tots els àmbits de la vida. • Realitzem tasques d’educació en igualtat, apoderament, desconstrucció de rols i estereotips de gènere, d’autoestima i creixement personal, cada una de nosaltres en les distintes àrees en què intervenim. • Pensem que el cicle vital de la dona forma part del desenvolupament normal d’una persona (cicle menstrual, embaràs, part, menopausa, etc.) i no ha de ser tractat com una malaltia física o psicològica, i, per tant, medicamentat, consolidant l’estereotip de “dona dèbil o malalta” i generadora d’obstacles, per posar un exemple, en el mercat laboral. • Amb els nostres programes intervenim en sectors de la població que no tenen recursos, o amb serveis de què l’administració pública ja no disposa i que comporten grans costos en el sector privat, com ara l’atenció individual psicològica, jurídica, d’orientació i inserció laboral, d’educació en igualtat o coeducació, d’atenció al consum i de la millora de qualitat de vida en general. Atenem, com es pot comprovar, múltiples problemàtiques. • Oferim serveis per a la millora de la salut i qualitat de vida de les dones en tots els aspectes: atenció integral en processos oncològics mamaris i en aquelles dones que han sigut sotmeses a la intervenció quirúrgica de mastectomia, el benestar de les dones en totes les seues etapes sexuals i reproductives, en el suport a la lactància, en processos de separació o divorci, en el tractament integral per a dones supervivents de violència de gènere i la seua prevenció, en processos de malalties degeneratives amb tallers d’estimulació de memòria, i en la facilitació d’eines

i recursos contra la discriminació laboral. • Arribem a tots els trams d’edat: infància, adolescència, joventut, maduresa i senectut. EL NOSTRE FUTUR NO POT SER INCERT, PERQUÈ: • Creiem en l’apoderament de les dones i en el dret a tindre les regnes de la nostra vida. Igualment, creiem que és possible aconseguir un altre tipus de masculinitat i altres formes de relació entre les persones en la vida laboral, familiar i personal. • Considerem que la crisi no pot servir d’excusa per a eliminar tots aquests recursos socials, tan necessaris i que quedaran desatesos. • Els nostres serveis, programes, activitats i atencions no poden passar a les mans del sector privat o concertat, de disponibilitat limitada només per a la població que més recursos té. • Desitgem continuar participant de forma activa amb la Direcció General de Família i Dona i en el Consell de la Dona, de la qual formem part en els equips de treball del Pla Concilia. Per les moltíssimes dones que busquen esperança i , solen trobar-la, confiem que aquesta involució no es produïsca. Continuarem fent passos cap a la Igualtat real. g


PRESENTACIÓ Associació Professional d'Agents d'Igualtat d'Oportunitats de la Comunitat Valenciana www.iocova.org info@iocova.org

379 SAÓ - 5

DONES


379 SAÓ - 6

IOCOVA és una Associació Professional fundada en l’any 2003 per un grup de dones universitàries per a la formació en Polítiques d’Igualtat i Gènere, amb l’aval de l’Institut de la Dona a escala nacional, i motivades per l’exercici del dret a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en àrees transversals d’Acció Social. Perquè Ia igualtat d’oportunitats de dones i homes siga real i efectiva, hem d’incorporar al procés persones, accions i mètodes que l’ acceleren. No podem limitar-nos a pensar que el simple transcórrer del temps s’encarregarà de portar-nos al nostre objectiu, ni que l’aconseguit fins ara és fruit del destí. Com bé sabem, s’ha legislat i s’han dissenyat polítiques i accions a favor de la igualtat, i s’han destinat recursos per la seua execució, però entenem que falta una peça important en aquest procés: una figura professional amb formació especialitzada i experta, que procure assessorament, diagnòstic, proposició, coordinació, informació, disseny, impuls, implementació i avaluació de les polítiques per a l’avançament cap a la igualtat de dones i homes. La professió d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats és de vital importància per a que les Polítiques Públiques de Gènere impulsades i promogudes tant des d’Organismes Internacionals, Fons Social Europeu, com de l’Administració Estatal, Autonómica i Local, així com recentment des de les empreses privades, es duguen a cap i complisquen els seus objectius a curt, mitjà i llarg termini; és a dir, que aconseguisquen l’eliminació progressiva de les discriminacions de les dones i la construcció en igualtat d’una societat més justa per a tota la ciutadania. La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la Igualtat efectiva de Dones i Homes,

té com objectiu principal eliminar tota forma de discriminació per raó de sexe. La figura professional d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes és clau per a la formació i l’assessorament en matèria d’Igualtat en Institucions i Empreses tant públiques com privades Algunes de les activitats desenvolupades per l’Associació IOCOVA: 1.- L’ enfocament integrat de gènere. 2.-Disseny de Plans i Projectes. Redacció de Plans, projectes, informes i documents. 3.-Innovació en l’elaboració de Projectes. 4.-Comunicació i difusió dels Plans d’Igualtat. 5.-Normativa relativa a incorporar la valoració de l’Impacte de Gènere. 6.-Difusió del Perfil d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats. IOCOVA. C/ Martínez Cubells, 2-5-15. 46002 –VALÈNCIA info@iocova.org http://www.iocova.org info@iocova.org 7.-Incorporació de l’enfocament de Gènere en la metodologia d’avaluació de Polítiques Públiques. 9.-Elaboració d’informes d’impacte de Gènere i Avaluacions. 10.-Creació de xarxes entre les Associacions, Entitats, etc Ens adherim, en l’any 2006, a FEPAIO (Federació Estatal d’Associacions Professionals d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats). Actualment està integrada per Associacions de Madrid, Catalunya, País Basc, Castella i Lleó, Galicia, Castella La Manxa, Andalusia, La Rioja i Regió de Murcia. Juntament a FEPAIO, la nostra associació ha col·laborat activament en totes les seues activitats, formant part actualment de la seua Junta Directiva a través de la seua vocalia. Vid: http://www.fepaio.org

Objectius i fins principals: - Promoció de l’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, aplicant l’estratègia dual que exigeix l’Unió Europea, és a dir, acció positiva i mainstreaming de Gènere. - Consolidació de la figura professional d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes. - Velar pel compliment de les funcions i competències de la professió. Principals actuacions derivades dels fins i activitats de l’associació en l’any anterior 2011. • Col·laboració docent en la Iª Edició del Màster Oficial d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat CEU San PabloCardenal Herrera de València • Col·laboració en el desenvolupament i difusió de les activitats organitzades per la Plataforma Feminista del País Valencià amb motiu del 8 de març i el 25 de novembre • Participació en la presentació, organitzada en l’Institut de la Dona, de l’estudi “Situació de la figura d’Agent d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes en Espanya i propostes per una certificació professional”, sol•licitat a la FEPAIO per la Secretaria d’Estat de Polítiques d’Igualtat (actual Direcció General per l’Igualtat d’Oportunitats) IOCOVA. C/ Martínez Cubells, 2-5-15. 46002 –VALÈNCIA info@iocova.org g


AITANA DONES

L’Associació de dones i consum AITANA, nasqué en la dècada dels anys 70, de la inquietud d’un grup de dones, que es reunien una o dos vegades per setmana en casa d’una d’elles per parlar de temes referents a la dona. Per això, confeccionaren uns Estatuts que foren presentats en el Govern Civil amb el títol “Asociación Cultural de Amas de Casa”. Amb gran sorpresa els els tornaren amb una nota on se’ls demanava que canviaren el títol, perquè la paraula “Ama de Casa” no tenia res a veure amb “Cultural” i que en el seu lloc buscaren altre nom o patronímic. Després de pensar-ho molt i malgrat la indignació d’aquest grup de dones, l’anomenaren “Asociación Provincial de Amas de Casa AITANA”. Per fi, en 1981 es legalitzà amb aquest nom. Amb data 19 de Gener de 1981, quedà inscrita en el Registre Provincial d’Associacions, amb el núm 1.809, l’Associació Provincial d’Ames de Casa Aitana. Amb els anys decidiren fer-se consumidores i registraren el 19 de Juny de 1985, amb el núm 2.844, l’Associació Provincial de Consumidores Aitana. Posteriorment, el dia 29 de Setembre de 1998, foren registrats, inscrits amb el número 1.809, els nous Estatuts pels quals l’Associació Provincial

AMES DE CASA AITANA, passava a denominar-se ASSOCIACIÓ AITANA, AMES DE CASA CONSUMIDORES, refonent en una les dos Associacions anteriors. El 30/03/11, en Assemblea General es decidí el canvi de denominació passant a anomenar-se AITANA, ASSOCIACIÓ DE DONES I CONSUM. AITANA ha seguit renovant els objectius que l’any 1981 impulsaren a un grup de entusiastes dones a crear aquesta associació: Fomentar la participació de la dona, informar-les, com a principals administradores de l’economia de la llar, dels seus drets com a ciutadanes consumidores i usuàries, i enriquir la seua vida cultural, artística, sanitària, laboral, etc. Aquest objectiu ha anat consolidant-se amb el pas dels anys, de manera que AITANA, ASSOCIACIÓ DE DONES I CONSUM, no sols és un alliberament de la rutina diària de les seues associades, sinó també el seu principal suport pel que fa a la seua formació, informació i defensa, independentment del seu estatus cultural, mitjançant de cursos, aules, conferències, col•loquis, xerrades, taules redones, tertúlies, visites a museus i exposicions, concerts, lectures i redaccions, especialment a través del Butlletí de l’Associació. El principal objectiu d’AITANA és la defensa de la dona, dels ancians, dels dèbils, i

379 SAÓ - 7

quadern

el rebuig de la violència en totes les seues formes. L’Associació està preocupada per l’atur i totes les conseqüències negatives que porta la crisi que està passant el país. El xicotet grup inicial ha anat creixent al llarg dels anys, i ara són més de 3.000 les famílies que integren l’Associació AITANA, organitzada en delegacions o grups distribuïts per la província de València. Federada a l’any 1994 en la Federació FACUCOVA, l’Associació està integrada, a través d’ella, en la Confederació CECU. Des de la seua constitució ve col·laborant amb distints Ajuntaments, especialment amb el de la ciutat de València, amb la Direcció General de Consum, amb la Direcció General de la Dona, el Consell Valencià de la Dona, amb la Direcció General de Participació Ciutadana, així com amb la Creu Roja, Amnistia Internacional, Associació contra el Càncer, i entitats sense ànim de lucre, i ajudant als més necessitats. g


FEDERACIÓ DE DONES PROGRESSISTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA DONES

379 SAÓ - 8

quadern

Des dels inicis dels anys 80 comencen a reunir-se dones preocupades pel feminisme i la igualtat de gènere. Ja l’any 1986 se li dóna una entitat formal i es crea la primera Associació de Dones Progressistes a la ciutat de València i, posteriorment, el 15 de desembre de 1993 comença a funcionar la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, que agrupa la mencionada associació i altres que successivament es van creant en diferents municipis. Processos semblants es produïxen en les diferents comunitats autònomes fins que totes les federacions autonòmiques s’agrupen en la Federació de Dones Progressistes d’àmbit estatal (www.fmujeresprogresistas.org). Això significa que l’experiència en temes de promoció de les dones de la Federació té de més de 25 anys. La Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana reunix un número de 1500 persones associades distribuïdes entre els seus diferents municipis. Les seues principals actuacions són: • La reivindicació dels drets que possibilita incidir en la legislació, en la formació d’opinió i en el canvi de mentalitat, a través de taules redones, tertúlies, mobilitzacions i declaracions en premsa i ràdio. • Els Premis de Dones Progressistes:

tots els anys es realitza un reconeixement a les persones que han demostrat un compromís social amb la igualtat de gènere. • La posada en marxa de programes que promoguen la igualtat d’oportunitats per a les dones. 1. LA FEDERACIÓ I EL TREBALL EN XARXA Diverses són les entitats que caminem per a aconseguir uns mateixos objectius. I és ací on el treball en xarxa cobra el seu real sentit. És per això que la nostra entitat està immersa en unes quantes xarxes, plataformes i consells assessors com: Cercle Feminista, Plataforma per la Igualtat dels Drets de les Empleades de Llar, Taula d’entitats Socials, Consell Municipal de la Dona (Ajuntament de València) i Consell Valencià de la Dona (Generalitat Valenciana) El treball en xarxa en la lluita reivindicativa per la igualtat de gènere és fonamental, ja que les estadístiques, els fets i els estudis ens indiquen que s’ha avançat, però que en la pràctica, en el dia a dia, moltes vegades es qüestiona el principi de la igualtat entre hòmens i dones. 2. PROGRAMES D’INTERVENCIÓ SOCIAL Es realitza una atenció integral de totes les dones que requerixen algun tipus de suport: situacions de violència

de gènere, de discriminació en l’àmbit laboral o social, d’especial vulnerabilitat, entre altres, són ateses per la nostra federació o derivades a altres entitats amb les quals compartim el pis de Martínez Cubells; i a d’altres recursos de la ciutat i de la Comunitat Valenciana. Actualment, atenem tres programes en què es treballa des de la Perspectiva de Gènere i Interculturalitat, que a continuació passem a presentar: els dos primers tenen com a finalitat previndre qualsevol tipus de discriminació laboral, i més concretament, la triple discriminació de les dones immigrants, i estan finançats per la Direcció General de Migracions del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el FSE. El tercer programa té com a finalitat la prevenció de la Violència de Gènere i està subvencionat per l’Institut de la Dona del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat. 2.1. Servici d’orientació i inserció laboral per a la integració de dones immigrants Este programa perseguix el desenrotllament de destreses que els permeta una eficaç recerca activa d’ocupació, com així també, millorar l’ocupació i integració social de les dones immigrants. En totes les actuacions es treballa amb perspectiva de gènere i interculturalitat.


2.2. Sensibilització i prevenció de la discriminació laboral de dones immigrants L’objectiu general és visibilitzar el sector d’Ocupació de Llar i dignificar les dones que hi treballen. Es realitza: Assessorament Individualitzat i Grupal a través de tallers formatius-informatius sobre drets i deures laborals, salut, conciliació. Som membres actius de la Plataforma per la Igualtat de Drets de les Empleades de Llar, on es promouen acords mínims de millora laboral, per a la intermediació entre les empleades de llar i els ocupadors/-es. Organitzem anualment Jornades de Reflexió sobre Ocupació de Llar. L’any 2012 s’orientà a les conseqüències que els canvis legislatius han tingut sobre les treballadores de la llar, així com de les famílies que les contracten.

379 SAÓ - 9

Es realitza: Orientació Laboral individualitzada: Disseny d’itineraris d’inserció laboral i assessorament per a l’autoocupació. Tallers d’Ocupació (habilitats socials, internet per a la recerca d’ocupació). Intermediació Laboral i Gestió d’Ocupació. Formació (informació de cursos d’altres entitats i associacions i formació ocupacional pròpia)

2.3. Educació en igualtat i prevenció de violència de gènere en centres educatius El programa perseguix la desconstrucció d’estereotips i rols de gènere, la coresponsabilitat i conciliació laboral, familiar i personal. Es treballa des de la filosofia del bon tracte, i s’oferixen tècniques i ferramentes per detectar la violència de gènere des dels seus inicis i eradicar els falsos mites sobre la Violència de Gènere i l’amor romàntic. S’impartix en Instituts Públics d’Educació Secundària. Carrer Martínez Cubells 2 pta. 15 – València Tels. 96 352 3133 i 683 377 537 m_fmpval@hotmail.com g


SINA DONES

379 SAÓ - 10

quadern

Sina (fundada en 1993), és una associació sense ànim de lucre, independent de qualsevol tipus d'organització política, religiosa…, els fins de la qual són el suport a la lactància materna i la criança conscient. Promovem el respecte a les recomanacions sobre lactància materna de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i del Comitè de Lactància de l'Associació Espanyola de Pediatria, així com la criança amb apego dels xiquets i xiquetes, basada en el coneixement de les necessitats vitals dels mateixos. En Sina respectem als pares que opten per altre tipus de criança per als seus fills. Sina, com associació constituïda legalment, es regeix per uns estatuts que regulen i garanteixen el seu funcionament democràtic, i que compten, a més, amb altres documents que organitzen el treball realitzat per les voluntàries i estan a disposició de totes les sòcies, documents com el Codi ètic Sina i altres que defineixen l'Assessora de Lactància Sina (que és, requisits, qualitats, responsabilitats, serveis que realitza). Sina és membre de FEDALMA (Federació Espanyola d'Associacions Pro Lactància Materna), IBFAN (Xarxa Internacional de Grups pro Alimentació Infantil) i WABA (Aliança Mundial pro Lactància Materna).  Per tant, Sina és coherent, en la seua actuació, amb els fins i estatuts d'aquests organismes. Es finança amb les quotes de les seues sòcies, subvencions públiques i privades i donacions de particulars. Sina no accepta donatius en diners o en espècie que provinguen d'empreses fabricants o distribuïdors d'aliments infantils, biberons, tetines..., ni cap altre producte relacionat amb l'alimentació infantil, inclosos els productes per la lactància materna, amb coherència amb els seus esta-

tuts i el seu codi ètic d'actuació, lliure de conflictes d'interessos amb la industria de productes relacionats amb l'alimentació infantil. ¿Per què som necessàries? L'OMS i l'UNICEF reconeixen, en els seus 10 passos cap una Lactància Feliç per a Hospitals i els seus 7 passos per a Centres de Salut, la importància de que les mares dels lactants es posen en contacte amb grups de suport locals des de l'eixida de l'Hospital, ja que s'ha demostrat que les mares que acudeixen a aquests grups tenen lactàncies més llargues i satisfactòries. En els nostres 19 anys d'atenció altruista a mares gestants, lactants i a les seus famílies, les voluntàries de Sina hem atés milers de mares mitjançant xerrades, cursos, atenció telefònica, atenció domiciliaria i amb els grups de suport “de mare a mare” (GAMs), i hem contribuït a que aquestes mares puguen donar el pit als seus fills tant de temps com així ho desitgen. El nostre blog www.asociacionsina. org és referent nacional en la blogosfera maternal. Des de l'any 2006, la seu de Sina estava situada en el carrer Convent Santa Clara, en un local cedit per la Direcció General de Dona i Igualtat. Tanmateix, fa unes poques setmanes Sina rebé la comunicació que havia d’ abandonar el local, sense alternativa. Finalment, Sina ha sigut traslladada a Martínez Cubells, i és susceptible de ser desnonada per segona vegada en unes poques setmanes. Si Sina no existira, moltes dones embarassades rebrien informació contradictòria, amb prejudicis i opinions qüestionables sobre la lactància, sense conèixer les recomanacions de l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria (lactància materna exclusiva fins els sis mesos, complemen-

tada amb altres aliments al menys fins els dos anys d'edat, i desprès tant de temps com mare i fill desitgen). Si Sina no existira, moltes mares se sentirien perdudes en les seues lactàncies, ja que no tindrien referències de dones lactants en el seu voltant. Si Sina no estiguera, el percentatge de dones que amamanten als seus fills disminuiria, i s’incrementaria així el cost farmacèutic pel cost directe de la llet de fórmula i pels medicaments que els xiquets necessitarien, en veure's el seu sistema immunològic privat de la protecció que ofereix la llet materna. Si les dones amamanten menys, els seus fills es posen malalts més i hi ha un major absentisme laboral de les mares per quedar-se a cuidar-los, i, per tant major, cost per a les empreses i la societat. Podríem aportar-vos més pàgines sobre tot açò, però pensem que és millor que vingueu a conèixer-nos o que ens descobriu mitjançant les xarxes socials. Així que us invitem i us esperem: www.asociacionsina.org http://www.facebook.com/asociacionsina info@ asociacionsina.org C/ Martínez Cubells nº2, 5º-15 Telèfon per consultes de Lactància Materna i informació: 677 20 21 29.


AMMCOVA DONES

HISTORIA DE L’ASSOCIACIÓ AMMCOVA és una associació sense ànim de lucre, constituïda en 1995 i quin àmbit d’actuació se circumscriu a la Comunitat Valenciana. És membre de la Federació Nacional de dones afectades per càncer de mama.

nades en la Universitat Menéndez Pelayo de Santander. - Diverses jornades culturals en l’escola d’infermeria. - Facilitem informació als estudiants d’instituts per la prevenció del càncer de mama.

OBJECTIUS Aglutinar els interessos de les dones de la Comunitat Valenciana sotmeses a l’ intervenció quirúrgica de mastectomia o afectades pel càncer de mama, establint els mitjans adequats pel coneixement i estudi dels problemes d’ordre social, econòmic, psicològic i mèdic assistencial i jurídic, de les seus associades, recollir les seues necessitats i aspiracions i plantejarles front els organismes competents.

PROGRAMES • Atenció psicològica amb teràpies individuals i en grup i familiar. •Assessorament sobre prestacions econòmiques i reconeixement de minusvalia. • Fisioterapeuta per recuperació i manteniment del braç i tractament del linfedema. • Assessorament jurídic en l’apartat laboral, familiar, sanitari, etc. • Accions de voluntariat en hospitals dirigides a dones afectades per càncer de mama.

ACTIVITATS FIXADES TOT L’ANY Difusió. Jornades informatives i Congressos: - Congressos com el realitzat en 2011; un congrés mundial de càncer de mama en València on Ammcova intervingué en una mesa com ponents participant en l’àrea psicosocial, rehabilitadora i jurídica. - Igualment intervinguérem en més jor-

CONCLUSIONS Tots els nostres objectius, activitats i programes se van a veure suspesos d’una ploma per culpa de l’administració. Esperem que no siga així.

379 SAÓ - 11

quadern

Martínez Cubells, 2 15a 46002 València Tel. 963 523 696 Mov. 656 890 108 info@ammcova.com www.ammcova.com g


ASSOCIACIÓ PER LA COEDUCACIÓ: “Educar en Igualtat per a la Igualtat” DONES

379 SAÓ - 12

quadern

L’Associació per la Coeducació ha estat sempre tractant els temes d’actualitat què afectaven el professorat, l’alumnat i la resta de persones interessades en una formació coeducativa. Hem estat treballant a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tant a la ciutat com a les comarques, i als centres escolars en tots els nivells educatius, inclosa la Universitat, que ens han demanat la nostra participació gratuïta, a més d´altres entitats què ens han convidat a participar d’algunes de les seues activitats o les hem proposades nosaltres. Prova de tot això han sigut les diferents activitats organitzades al llarg de 20 anys. Els temes han estat diversos, però sempre al servei dels problemas actuals plantejats per la societat en general i l’Educació en particular, amb una resposta de molta participació, tant en xics com en xiques. La nostra finalitat és què els centres Educatius arriben a ser Coeducatius Al llarg d’aquestos vint anys, hem tractat temes com: el feminisme, els continguts als llibres de text, l’assignatura d’Educació per a la ciutadania, els rols masculí i femení, la Llei d´Igualtat i el seu desenvolupament als centres educatius, la violència de gènere, els drets humans, els rols socials i les diferències entre sexe i génere. Tota aquesta tasca educativa l’hem duta a terme mitjançant jornades, xarrades, tallers, seminaris, i amb una freqüència mensual o trimestral, a més d’unes tertúlies que ens han permés abordar temes d’actualitat o d’interés general per a les persones

de l’Associació i altres interessades. Han estat temes de primer nivell d’actualitat, com la reproducció assistida, empoderament de les dones, Agents d’igualtat, Llei Integral de violència de gènere i d´Igualtat, els nous espais de representació, la generació de nous models femenins, i la participació política de les dones, entre d’altres Hem convidat persones expertes, com Julia Sevilla, Marina Subirats, Elena Simón o Xaro Altable entre altres,.que ens han aportat la seua saviesa i ens han enriquit amb el seus punts de vista, Totes elles ens han transmés les seues experiències i ens han permés avançar en el coneixement de temes tan complexos com la Llei d’Igualtat als centres, o els nous models de comportament entre dones i barons. Actualment, l’Associació es troba immersa en una nova fase, protagonitzar el projecte “Cortometrajes por la igualdad”, que ja compta amb sis anys de trajectòria. És un projecte que pretén sensibilitzar l’alumnat i el professorat en temes relacionats amb la lluita de les dones per aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i tracte. Són curtmetratges que ens serveixen per fer xarrades i debats en els centres escolars i que, al llarg d’aquestos anys, han sigut utilitzats amb molt d’èxit a la comunitat escolar, als ajuntaments i a les associacions de dones. g

Carátula del DVD


L’Associació de Comares de las Comunitat Valenciana DONES

L’Associació de Comares de las Comunitat Valenciana té entre els seus objectius principals: donar suport i promoure accions de salut comunitària i educació per a la salut que contribuïsquen a fomentar la igualtat i el paper de la dona en la societat. El fi últim de la nostra professió és estar al costat de les dones i de les seues famílies promovent el seu benestar en totes les etapes de la vida sexual i reproductiva, donant el suport, les atencions i els consells necessaris en cada moment. Les comares treballem amb les dones, fem costat i respectem el dret de la dona a prendre les seues pròpies decisions informades pel que fa a la seua salut maternoinfantil, sexual i reproductiva i en el climateri.

L’ACCV, de manera directa o indirecta com a membre de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), col·labora amb diverses institucions perquè es realitzen polítiques de salut amb perspectiva de gènere. A la Comunitat Valenciana col·laborem amb el Servici de Salut Infantil i de la Dona de la Direcció General de Salut Pública en l’elaboració i revisió de material educatiu per a ser utilitzat en l’educació prenatal, i en el Pla de Salut 2010-2013; en l’àmbit espanyol amb l’Observatori de la Salut de la Dona del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; amb el Grup d’Interés en Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva, amb la IHAN (Iniciativa per a la Humanització de

l’Assistència al Part i la Lactància) promoguda per l’OMS i UNICEF. Des de l’ACCV també hem engegat una sèrie de jornades dirigides a la població en general per a informar de les funcions de la comare, a les quals invitem les associacions de dones de la localitat perquè servisca com a punt d’unió i de debat. I, en general, intentem acudir i donar suport a qualsevol iniciativa que servisca per a estar al costat de les dones i de les seues famílies per a promoure el seu benestar fisicopsíquic i social. Estem a la disposició de totes les persones o entitats que demanen els nostres serveis. g

379 SAÓ - 13

quadern


L’Associació per a la Protecció i Integració de la Dona DONES

379 SAÓ - 14

quadern

Orige de l’associació L’Associació per a la Protecció i Integració de la Dona (PRIM), sorgeix al gener de 2004 com a iniciativa d’un grup de professionals preocupades per la problemàtica de la dona, principalment quant a la violència de gènere i les situacions de risc d’exclusió social. Des del moment de la seua constitució, PRIM ha centrat tots els esforços en la realització d’actuacions dirigides a la protecció i integració sociolaboral de les dones supervivents de violència domèstica i/o aquelles que es troben en situació d’exclusió social. Totes les actuacions desenvolupades van dirigides a l’acompliment dels fins d’aquesta associació, que són els següents: - Promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens de forma normalitzada i integral, així com la participació de les dones en les estructures organitzatives de tipus genèric. - Eradicar del maltractament a la dona en qualsevol de les seues formes: físic, psicològic, sexual, etc. - Prevenció de les actituds de violència contra la dona. - Protecció de les dones i els seus fills, si és procedent, en situació de risc. - Capacitació de les dones supervivents de maltractament, immigrants i aquelles en situació d’exclusió social, per a la seua integració social i laboral.

- Fomentar la interculturalitat, participació i implicació de les dones immigrants en tots els àmbits de la vida social, lluita contra el racisme i la xenofòbia i promoció de la no-discriminació i igualtat de tracte. - Formació del voluntariat. - Realització d’estudis i programes d’investigació. - Informar i sensibilitzar sobre el paper de la dona en els conflictes armats i en els processos d’acció humanitària i desenvolupament, promovent la igualtat de gènere. - Realització i/o col·laboració en projectes i activitats orientats a la cooperació, desenvolupament i la solidaritat internacional. - Constitució d’una fundació amb fins semblants a aquesta associació, amb l’objectiu d’ampliar el camp d’actuació en l’àmbit de la protecció i integració de la dona. Per tot això, la nostra associació realitza tots els anys des de la seua constitució les següents actuacions fixes:

de les possibilitats legals d’actuació que preveu l’ordenament jurídic davant del cas concret, amb indicació de tràmits, terminis i conseqüències que puguen derivar-se. Aquest servei és prestat en el despatx habilitat per l’associació a aquest efecte, situat a l’avinguda del Baró de Càrcer, 48-8é-L de València, dos dies per setmana, dimarts i dijous, en horari de vesprada.

Servei Permanent d’Orientació Jurídica (gener-desembre) Des de l’associació PRIM, es presta un servei d’orientació i assessorament jurídic a dones víctimes de la violència de gènere o en risc d’exclusió social. Aquest servei està destinat principalment a informar fefaentment la víctima

Grup de Teràpia per a Dones Víctimes de Violència i/o en Risc d’Exclusió (generdesembre) Des de l’any 2005 tenim un grup d’autoajuda dirigit a dones víctimes de violència i/o en risc d’exclusió social. Aquesta actuació ha estat integrada dins del Programa de rehabilitació integral de

Servei Permanent d’Assessorament Psicològic (gener-desembre) L’associació presta un servei d’assessorament psicològic a dones víctimes de la violència domèstica o en risc d’exclusió social, dirigit a la recuperació i capacitació de les víctimes amb l’objectiu que puguen reintegrar-se socialment i laboralment. Aquest servei és prestat per les psicòlogues Mª José Román Méndez i Mª José González Higueras, en el despatx de l’avinguda del Baró de Càrcer, 48-8é-L i el gabinet del carrer del Periodista Azzatti, 5-5é de València, els dilluns i dimecres, en horari de vesprada.


Firma del conveni amb CAI-AMICS Pendent de firmar un conveni de col· laboració per a l’atenció personalitzada de les dones immigrants. Cursos de formació sociolaboral ANULES (gener-desembre) Realització de cursos de formació sociolaboral patrocinats per l’Ajuntament de València, amb la col•laboració d’empreses privades. Intentem que les dones puguen entrar en el mercat laboral com a auxiliars de geriatria, personal domèstic, soldadores, etc.

379 SAÓ - 15

dones, subvencionat per l’Ajuntament de València. La seua finalitat principal és aconseguir la reinserció social de les dones, capacitant-les per a participar en tot tipus de programes (formatius, laborals…) orientats a la seua inserció en el mercat laboral, aconseguir el major grau d’autonomia econòmica i psicosocial. Aquest grup es reuneix l’últim dimecres de cada mes, al gabinet del c/ Periodista Azzatti, 5-5é de València. Servei Permanent d’Acompanyament en Situacions de Crisi (gener-desembre) Aquest servei consisteix en les labors d’acompanyament i suport de les nostres associades en casos de crisi o emergència, realització de denúncies davant la Policia o jutjats, eixida del domicili habitual, tràmits d’ingrés en cases d’acollida del Centre 24 hores, etc.

Hem de destacar que aquesta associació supleix l’Administració, des de l’any 2004, en l’atenció psíquica, legal i social a les dones i les seues famílies davant dels escassos de mitjans que hi destina la Generalitat Valenciana. Així, volem remarcar: a) la labor social que realitzem en situacions de crisi o emergència acompanyant les dones víctimes de maltractament al jutjat, trasllat de fills i efectes, recerca d’allotjament, etc. Prestem atenció psicològica i psiquiàtrica a dones víctimes de maltractament, immigrants i/o en risc d’exclusió social. Assessorem jurídicament les dones que ho sol·liciten en ordres d’allunyament, demandes de separació o divorci, custòdia compartida, convenis econòmics, etc. b) La labor intercultural que fem amb les dones immigrants propiciant la seua integració en la societat valenciana a través de cursos de formació en l’educació espanyola i els seus costums. g


ACCIÓ POSITIVA DONES

379 SAÓ - 16

quadern

Com a presidenta d’Acció Positiva, i en nom de totes les nostres associades, volem posar de manifest la gran labor que realitzen en favor de les dones totes les organitzacions amb seu a Martínez Cubells, posar en valor tots els seus valors, perquè són inqüestionables per a una societat moderna i desenvolupada. El treball que dúiem a terme en la seu i en altres locals tenen a veure amb els objectius de la nostra associació, que són entre altres: - Promoure i exigir als poders públics i a les entitats privades unes mesures d’accions positives i de discriminació inversa que contribuïsquen a l’acceleració en el procés per a aconseguir la igualtat de fet de les dones i altres col•lectius que pateixen desigualtats d’origen. - Promoure la presència i participació de les dones en els òrgans de decisió i intervenció en els àmbits de la política tant sindical, cultural, científica, econòmica i social. - Instar els poders públics perquè posen en marxa mesures que facen possible el compliment de l’article 9.2 de la Constitució. - Impulsar, donar suport i acompanyar iniciatives col•lectives o individuals de dones que tinguen com a objectiu augmentar la presència pública de les dones. - Formar part d’una àmplia xarxa de dones els objectius de la qual siguen concordants amb els fins de l’associació. - Ser un fòrum de debat, de trobada i de discussió entre totes les persones,

entitats i agents socials immersos en la problemàtica de l’accés de les dones als llocs de responsabilitat. - Treballar per a esmenar alguns dels factors discriminatoris amb què les dones han d’enfrontar-se diàriament: opacitat en la informació, discriminació en el llenguatge, actituds sexistes, misògines i discriminatòries en els mitjans de comunicació. Per a dur a terme aquests fins realitzem les següents activitats: reunions, debats, elaboració d’articles d’informació i d’opinió, jornades i cursos de formació. Esperem que l’Administració continue, com fins ara, sensible a tots els problemes relacionats amb les dones i que tan bé defensen tots els col·lectius presents en el local, i que desistisca de tancar-lo. Inés Giménez. Presidenta d’Acció Positiva


AMSDV DONES

L’Associació de Dones Separades i Divorciades de València es va crear fa més de 30 anys, exactament en 1979. Al llarg d’aquests anys han passat per la nostra seu molts centenars de dones separades i/o divorciades o en procés de separació, a les quals hem atés no només mitjançant un procés sistemàtic, sinó també amb una atenció personalitzada en funció del seu perfil, circumstàncies i necessitats. Creiem que la nostra labor, sense cap pretensió exagerada, ha donat resposta a una realitat evident de la nostra societat, en què el nombre de separacions i divorcis continua en augment, amb l’enorme quantitat de problemes que se’n deriven. La nostra associació no sols ha oferit rigor i eficàcia en l’atenció i ajuda a aquestes dones, sinó també el valor afegit innegable que no pot donar cap institució encara que tinguen molts més recursos i mitjans: saber que cada situació és entesa en la seua justa dimensió per altres dones que han tingut i/o tenen situacions semblants. El nostre treball es realitza mitjançant: _ Acollida i entrevista personal _ Orientació i assessorament jurídic _ Orientació i atenció psicològica _ Derivació, si cal, a altres serveis institucionals _ Integració en la nostra associació com a sòcia activa _ Informació i formació sobre diversos temes relacionats no sols amb la problemàtica de la separació o el divorci, sinó amb els objectius de la Direcció General de Família i Dona, que subscrivíem totalment tal com hem reflectit en els semi-

naris i tallers realitzats al llarg d’aquests anys. S’afigen a aquestes activitats, les accions puntuals, xarrades i conferències que han impartit sobre diferents temes professionals rellevants. A títol d’exemple, la nostra enyorada Lourdes Alonso, Rosa Marín, Julia Sevilla, Concha Colomer, Blanca Villanueva, Luisa Cerrudo, Julio David, etc., que ens han permés ampliar els nostres coneixements, la capacitat crítica i, en definitiva, la nostra autoestima, un recurs imprescindible per a afrontar proactivament les situacions de crisi. - Atenció telefònica: des de fa 5 anys, fem atenció telefònica les 24 hores inclosos diumenges i festius per a una atenció primària. Aquest servei ha sigut utilitzat no sols per dones de València sinó també d’altres poblacions que no tenen aquest recurs i, si més no, són escoltades i orientades en el primer moment de confusió i alteració emocional. Cal destacar el «Programa Más» d’atenció a dones jóvens separades i/o divorciades que es va realitzar en els anys 2008 i 2009 en col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de València. Aquest programa va atendre 40 dones jóvens que, majoritàriament, van seguir com a associades fins a hui. Actualment, i també en col·laboració amb el CMIO (Centre d’Informació de la Dona) del Departament de la Dona de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de València, s’està duent a terme un Taller per a 20 dones que el mateix CMIO ens ha derivat. El projecte denominat «¿Puedo ayudarte? ¿Me ayudas tú?»

atén dones amb diferents perfils i situacions, tant laborals com familiars i/o de separació i divorci, i és valorat molt positivament per les dones que acudeixen a aquesta seu periòdicament. Amb aquesta nova activitat, la nostra associació, de manera voluntària, s’ha plantejat com a objectiu el repte d’aprofitar al màxim tot el bagatge d’elaboració i treball tant personal com grupal que cada associada ha aconseguit, per a col·laborar i interactuar amb altres dones valencianes que, si més no, necessiten atenció i escolta empàtica. A nivell institucional pertanyem al Consell Valencià de la Dona de la Conselleria de Justícia i Benestar Social i al Consell Social de la Regidoria de la Dona de l’Ajuntament de València. És cert que, per a tota aquesta labor, hem comptat amb la seu que ens han facilitat des de la Direcció General de Família i Dona, i volem que quede clar el nostre reconeixement, però la situació de les nostres dones i de les futures que de segur continuaran necessitant la nostra ajuda necessita tindre un lloc digne i adequat on treballar per la seua recuperació i integració positiva i igualitària en el teixit social valencià. Els nostres mitjans econòmics mai no ens permetran mantindre res d’igual i, per tant, la nostra preocupació i desànim és palés davant la situació que se’ns planteja. Esperem encaridament que revisen aquesta decisió i que ens deixen prosseguir una labor callada, voluntària però eficaç que s’ha fet tants anys, amb l’únic reconeixement explícit de totes aqueixes dones. g

379 SAÓ - 17

quadern


la dona major DONES quadern

379 SAÓ - 18

La Dona Major és una associació sense ànim de lucre l’àmbit d’actuació de la qual és la Comunitat Valenciana. Aquesta associació té una llarga trajectòria en el treball amb dones majors en benefici del seu benestar. Algunes de les nostres activitats són: • Cursos de ioga • Cursets de relaxació i autoestima • Curs de música coral • Curset de memorització • Curs de gimnàstica aquàtica • Curset de creixement personal • Curs de ioga ocular • Taller de teatre • Taller de pintura • Conferències mensuals sobre temes de salut preventiva • Excursions • Eixides termals en grup en balnearis de la Comunitat Valenciana • Reunions per a intercanvis generacionals amb altres dones • Oferiment de servicis a dones que necessiten teràpies grupals • Contacte amb altres associacions de dones i de majors • Defensa dels drets contra lleis injustes per a les dones. g

DONES  
DONES  

PERQUE SOM NECESSARIES PER A LA SOCIETAT. EL NOSTRE FUTUR NO POT SER INCERT

Advertisement