Page 1

SAÓ ANY XXXVI NÚM. 378 GENER 2013 4 Euros

LES SICAV: GUANYS DE LA BANCA, PARADISOS FISCALS Menjar transgènic i saludable / Alberto Fabra soterra l’«era Camps» / Entrevista a Xelo Miralles / Les oliveres mil·lenàries, patrimoni natural del territori Sènia


SUMARI

04 EN PUNTA / HARCA Juli Sanchis/ L’ESCÓ Quique / NANOCONTES Jesús Ma Tibau 05 EDITORIAL Un any més 06 Europa més a prop / Hi ha una eixida a la crisi / Josep Mª Jordán Galduf 07 A peu de pàgina / Teatre historicista / Vicent Josep Escartí 08 País literari / Clàssics valencians a Nàpols (I) / Rafael Roca 09 Plaça de l'església / Missió, nova evangelització o preevangelització? / Josep A. Comes 10 Teologia i Societat / I el 12 d’octubre, a dilluns? / Josep Miquel Bausset 11 Preguntes i Perplexitats / S’acaba l’any…. / Rosa Serrano 12 Entrevista a Xelo Miralles / Teresa Ciges 14 Antoni Miró en carn viva a l'IVAM / Carles Fenollosa

16. La Fiscalitat del capital José Manuel Roig 19. Com han guanyat diners els bancs espanyols? Mª Angeles Pons 22. Entrevista a Íñigo de Barrón Vicent Boscà 24. Regulació i crisi financera Manuel Illueca 27. País Valencià: del cel a l'infern en un sospir Jordi Palafox

38. Quelcom més que salvar el mots Josep Lluís Sirera 39. Mi # Humor de bagatge cultural Vicent Xavier Contrí 40. Sis duets Alfred Ramos 41. Andrés Rábago i «els altres» Clara-Iris Ramos 42. Un món sense WhatsApp? Gonçal López-Pampló

30. I va la sexta! ...moció de censura Lluís Ronda 31. Les oliveres mil·lenàries, patrimoni natural del territori Sènia Josep Manuel San Abdón 32. Menjar transgènic i saludable Maria Josep Picó 33. Alberto Fabra soterra l’«era Camps» Salvador Enguix 34. Els Pressuposts de la Generalitat Valenciana 2013 Victor Fuentes 35 Mensuari de somnis i realitats: la via europea Òscar Pérez Silvestre 36. L’Església també retalla Vicenç M. Rosselló 37. Ombres en la nit Amàlia Garrigós

ART I CULTURA

LES SICAV: GUANYS DE LA BANCA, PARADISOS FISCALS

LLIBRES

QUADERN

SOCIETAT

43. El llibre ressuscitat Manel Rodríguez-Castelló 44. Valencians de Saó Ricard Chulià 45. Teodor Llorente, cent anys després J. Enric Estrela 46. Retrobar-se, de nou, amb Enric Valor M. Jesús Francés

DIRECTOR. Vicent Boscà Perelló ADMINISTRADOR. Vicent Canet Llidó CAP DE REDACCIÓ. Francesc Martínez CONSELL DE REDACCIÓ. Vicent Cardona, Teresa Ciges, Josep A. Comes, Vicent J. Escartí, Antoni Ferrer, Irene Manclús, Emili J. Marín, Òscar Pérez, Alfred Ramos, Rafael Roca, Joan Lluís Sanxis, Presen Sena SECCIONS. Josep Miquel Bausset, Francesc de P. Burguera, Ricard Chulià, Josep A. Comes, Vicent Xavier Contrí, Vicent J. Escartí, Harca, Josep M. Jordán Galduf, Gonçal López-Pampló, Quique, Alfred Ramos, Clara-Iris Ramos, Rafa Roca, Manel Rodríguez-Castelló, Lluís Ronda, Josep M. San Abdón, Rosa Serrano, Josep Lluís Sirera, Jesús Tibau COL·LABORADORS. Vicent Àlvarez, Francesc Asensi Botet, Adolf Beltran, Daniel Benito Goerlich, Emèrit Bono, Alfons Cervera, Germà Colón, Martí Domínguez, L. Duch, Alfons Esponera, Antoni Ferrando, Avel.lí Flors, Josep Franco, Victor Fuentes, Joan M. Furió, Ernest Garcia, Josep Garcia Poveda, Antoni Gómez, Albert G. Hauf, J. Huguet, Manuel S. Jardí, Manuel Joan i Arinyó, Maria Josep Picó, Ramon Lapiedra, V. Martínez, Casimir Nalda, Ricard Pérez Casado, F. Pérez Moragon, Emili Piera, Josep Piera, Daniel Pla, Josep M. San Abdon, Ferran Sapiña, Rosa Serrano, Josep Torrent, J. Vidal Talens MAQUETACIÓ. www.clickandmedia. com CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA. Antoni Ferrer i Òscar Pérez ADMINISTRACIÓ. Sari Martínez Tàrrega IMPRESSIÓ. Procesos y Soluciones Gráficas Portada. Clara-Iris Ramos Dipòsit legal: V-2161/1976 ISSN: 1136-0070 / Preu anual de subscripció: 40 euros / Estranger i subscripció d’ajut: 100 euros Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragments d’aquesta obra. SAÓ EDICIONS, S.L. / C. ÀNGEL DE L’ALCÀSSER, 14, 3R, 12A / 46018 VALÈNCIA / TEL. 963 70 58 41 / FAX. 963 70 57 55 / saoedicions@gmail.com Aquesta publicació té el suport de l’AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) Publicació associada a l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes

SAO_378_2013_gener_index  

SICAV GUANYS DE LA BANCA EN PARADISOS FISCALS,OLIVERES MILLENARIES TERRITORI SENIA

Advertisement