Page 1

ชุดสื่อสะเต็มศึกษา พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 8 7 4 3 2

1


AUSTRALIA BAHRAIN BELGIUM BRASIL CANADA CHILE CHINA COLOMBIA CYPRUS DENMARK EGYPT FINLAND FRANCE GERMANY GREECE HONG KONG HUNGARY INDIA IRAN IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN JORDAN KOREA

LEBANON LITHUANIA MACEDONIA MALAYSIA NETHERLANDS NEW ZEALAND NORWAY PHILIPPINES POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SINGAPORE SLOVENIA SOUTH AFRICA SPAIN SWEDEN SYRIA THAILAND TURKEY UAE UK USA VIETNAM


Gigo Tree

The Springhead of Creativity Standing on the jumbo base grids The greatest aspect of Gigo’s building blocks series is that all the components are interchangeable. Every piece of the Learning Lab’s building blocks collection can be used for enriching future creations. There is no need to eliminate any piece of building block at any level. In Learning Lab Series, there are four learning categories in the overall Learning Lab framework: Creative World, Scientific Experiment, Technology Explorer and Brick Contraption. Each category is further developed into topic-centric learning modules that introduce adequate level of depth in underlying science and engineering principles according to different age groups. We also offer the 3D Smart Manual and Cloud-Platform that you can see more details from next page.

8 7 4 3 2

1

Team Work Construction Skill The Foundation of Science

The Foundation of Mathematics Eye-hand Coordination

Muscular Development

Rich curriculum

Fun with storyline

S TE M ART

Self-Design

Art 1


JUNIOR ENGINEER

ROBOTS You can build 10 different funny robot models.

ALL with their individual and entertaining movements.

2


3


Easy- To Handle; To Put Together

Parents’ Choice Gold Award

# 7267 THEME PARK

20

models

97 PCS

ตัวต่อวิศวกรน้อย สวนสนุก SERIES: Junior Engineer Age: 3+ Item Size: 440 X 210 X 240 mm 4 sets/3.55 cuft/10.4 kgs 455×445×497 mm

FEATURES

3 beginner model instructions are provided to immediately start enjoying and learning. Basic knowledge of recognizing animals by assembling bricks. Hand muscle strength practicing for Junior Engineer beginners.

A4 52 PAGES

4

#7267 Price 3,750.00 BAHT


20

# 7360

models

80 PCS

MINI ZOO

ตัวต่อวิศวกรน้อย สวนสัตว์ SERIES: Junior Engineer Age: 3+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 6 sets / 3.28 cuft / 13.45 kgs 718 × 382 × 339 mm

A4 32 PAGES

FEATURES Land animals recognition. Learning and creating the route of a ball by assembling rails. Learning how weight and speed are related through experimenting balls in different sizes-4 kinds of balls included.

#7360 Price 3,750.00 BAHT

5


Easy- To Handle; To Put Together

Parents’ Choice Gold Award

A4 48 PAGES

# 7263 CARS

ตัวต่อวิศวกรน้อย รถยนต์

SERIES: Junior Engineer Age: 3+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 4 sets/2.29 cuft/7.25 kgs

10

models

70 PCS

FEATURES The little engineer series is an all-new build theme. You can build 10 different funny car models, all with their individual and entertaining movements. The full instruction manual is filled with pictures and English/ Chinese complementary story. Improve your children's recognition of shapes and colors . Improve children's hand-eye coordination while stimulating their brains.

479×382×355 mm

6

#7263 Price 3,250.00 BAHT


Parents’ Choice Gold Award

# 7264 PLANES

10

models

73 PCS

ตัวต่อวิศวกรน้อย เครื่องบิน SERIES: Junior Engineer Age: 3+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 4 sets/2.29 cuft/7.13 kgs 479×382×355 mm

FEATURES

A4 48 PAGES

The little engineer series is an all-new build theme. You can build 10 different funny plane models, all with their individual and entertaining movements. The full instruction manual is filled with pictures and English/ Chinese complementary story. Improve your children's recognition of shapes and colors . Improve children's hand-eye coordination while stimulating their brains.

#7264 Price 3,250.00 BAHT

7


Easy- To Handle; To Put Together

45

# 7330P

models

79 PCS

VEHICLES VEHICLES

ตัวต่อวิศวกรน้อย ยานพาหนะ SERIES: Junior Engineer Age: 2+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 6 sets / 3.28 cuft / 13.73kgs 718 × 382 × 339 mm

FEATURES Sea vehicles, land vehicles and air vehicles recognition. 3D construction learning by building up houses-3 houses instruction included in manual. Basic knowledge of using wheels to transmit.

A5 24 PAGES

8

#7330P Price 3,276.00 BAHT


# 7331P

88

models

160 PCS

CONSTRUCTION MACHINE CONSTRUCTION MACHINE

ตัวต่อวิศวกรน้อย เครื่องจักรกล SERIES: Junior Engineer Age: 2+ Item Size: 440 × 410 × 270 mm 2 sets / 3.07 cuft / 9.83 kgs 430 × 397 × 509 mm

FEATURES A4 32 PAGES

A combination toy set of vehicles, animals, furniture, buildings and construction machines. Practicing using tools. Create kids’ imagination by building up bricks in different shape.

#7331P Price 5,640.00 BAHT

9


Easy- To Handle; To Put Together

# 7332P

32

models

62 PCS

MAGIC GEARS

ตัวต่อวิศวกรน้อยมหัศจรรย์ฟันเฟือง SERIES: Junior Engineer Age: 2+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 6 sets / 3.28 cuft / 13.29 kgs 718 × 382 × 339 mm

FEATURES A5 20 PAGES

10

Machines recognition with basic gear transmit knowledge. Shape and color recognition. Basic motor skills.

#7332P Price 3,276.00 BAHT


# 7333P

72

models

110 PCS

GEARUP UP GEAR

ตัวต่อวิศวกรน้อย ฟันเฟือง SERIES: Junior Engineer Age: 2+ Item Size: 440 × 410 × 270 mm 2 sets/3.07 cuft/9.05 kgs 430×397×509 mm

FEATURES A4 32 PAGES

Machines recognition for kids from basic gear knowledge to senior gear knowledge. Self learning and developing logical thinking. Develop basic technical thinking.

#7333P Price 5,640.00 BAHT

11


Easy- To Handle; To Put Together

10

# 7268

models

53PCS

ROBOTS

ตัวต่อวิศวกรน้อยกลไกหุ่นยนต์พื้นฐาน

SERIES: Junior Engineer Age: 3+ Item Size: 370 × 230 × 160 mm 4 sets/2.23 cuft/7.25 kgs 479×382×355 mm

FEATURES This cool robotic kit has a new gear wheel feature that makes it possible to do transmissions from a wheel that rotates when a model is pushed forward and turned various different sized gear wheels.The movement is transmitted and ending in a function like the arms of the robot. In this way funny movements will appear and act when kids are playing with the robots and at the same time they will learn about simple technology. You can build 10 different funny robot models, all with their individual and entertaining movements. All the robots have their own character and will be illustrated in the complementary story book. The intuitive build in early learning in this kit makes it very attractive for parents to give to their kids.

* Under development, the content may vary after official launch

25

12

#7268 Price 3,250.00 BAHT


13


# 1002SC LINKING BASE Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning FunTEN MATERIAL SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 280 x 170 x 105 mm Contents: 121 pcs per set

Each set is packed in a plastic container with lock. 12 sets/2.433 cuft/12.25kgs 567x355x342 mm

# 7121 P THE LEGEND OF DRAGON

ตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการด้านการสื่อสาร SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 360 x 390 x 210 mm Contents: 1027 pcs per set

Used to teach decimal systems, area and volume. UNIT=1 ( 1 X 1 X 1 cm) ROD=10 ( 10 X 1 X 1 cm) FLAT=100 ( 10 X 10 X 1 cm) CUBE=1000 ( 10 X 10 X 10 cm)

ประกอบด้วยอุปกรณ์การเล่นจ�ำนวน 1,027 ชิ้น เป็นตัวต่อที่ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการ พัฒนาทักษะ ทางภาษา การสื่อสารและกระบวนการคิดแบบมีเหตุผล เด็กๆสามารถบอกเล่าเรื่องราวจากผลงานที่ต่อได้ให้บุคคลอื่น เข้าใจ สามารถต่อเป็นรูปทรงต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สัตว์ สิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็กหรือตามจินตนาการ และ สามารถต่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A – Z ตัวเลข 0 – 9 และตัวอักษรพยัญชนะไทย ก-ฮ ตลอดทั้งการเรียนรู้เรื่องสี ตัวเลข รูปทรง ขนาด การจ�ำแนก การบวก (Plus) การลบ (Minus) การคูณ (Multiple) การหาร (Divide) และระบบ ประสาทสัมผัสได้อย่างครบถ้วน

200mm

ของเล่นชุดนี้จะท�ำให้เด็กๆเพลิดเพลินไปกับนิทาน ภาพสี่สี จ�ำนวน 2 เรื่อง มีกิจกรรมและเกมพัฒนา กระบวนการคิด พร้อมหนังสือคู่มือ แนะน�ำการใช้จ�ำนวน 1 เล่ม

50mm

215mm

A 14

B

C

D #7121 P Price 6,850.00 BAHT

91mm


1. ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของตาม จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ได้อย่างอิสระ 2. เสริมสร้างทักษะทางภาษาไทย สามารถต่อเป็นตัวอักษรภาษาไทยได้ทั้ง 44 ตัว รวมทั้งสระและวรรณยุกต์ได้ขนาดเท่ากัน ทุกตัว เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการ สอนภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม

สูงกว่า

ใหญ่กว่า

เท่ากัน

การบวก 2+1=3

การลบ

2-1=1

2+1+2=5

3-1=2

3. เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถต่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ทั้ง 26 ตัว (A-Z) รวมทั้งตัวเลข 0-9 เพื่อฝึกให้เด็ก ได้เรียนรู้ตัวอักษรและการสะกดค�ำศัพท์ ต่างๆได้ ใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี 4. เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการนับ จ�ำนวน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน ฯลฯ 5. เสริมสร้างเชาวน์ปัญญาไหวพริบ ช่วยเสริมเชาวน์ปัญญาให้เด็กๆ ในเรื่องของสี การเปรียบเทียบขนาด ฝึกสมาธิ ความเป็น ระเบียบ การแก้ปัญหา การท�ำงานกลุ่ม ฯลฯ

การหาร

การคูณ

3x3=9

10 ÷ 2 = 5 15


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

# 1017C CONNECT-A-CUBE (2 CM CUBE) WITH CUBE ACTIVITY BOARD

ชุดสื่อคณิตคิดสนุกพร้อมบอร์ดกิจกรรม ส�ำหรับนักเรียน

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 100 pcs/set in 10 colours

Each set is packed in a plastic box with lock.

+ P # 7121 +

= 10 = 10

THE LEGEND OF DRAGON

20 sets/1.62 cuft/11.39 kgs

SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 360 x 390 x 210 mm Contents: 1027 pcs per set

400x312x367 mm

FEATURES

Counting, sorting, sequencing, graphing, patterning, measuring and basic mathematics. Enhances spatial wareness, creativity, problem solving and fine motor skills.

# 1017C CONNECT-A-CUBE (2 CM CUBE) WITH CUBE ACTIVITY BOARD

# 7121 P

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 100 pcs/set in 10 colours

Each set is packed in a plastic box with lock.

THE LEGEND

20 sets/1.62 cuft/11.39 kgs

SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 360 x 390 x 210 Contents: 1027 pcs per se

400x312x367 mm

FEATURES

Counting, sorting, sequencing, graphing, patterning, measuring and basic mathematics. Enhances spatial wareness, creativity, problem solving and fine motor skills.

16

#1017C Price 895.00 BAHT


JUMBO CONNECT A-CUBE

ชุดสื่อคณิตคิดสนุก

จานวน 100 ชิ้น ส�ำหรับครูผู้สอน พร้อมคู่มือกิจกรรม Features: • Develops counting, sorting, sequencing, graphing, pattering, measuring and basic mathematics. • Enhances spatial awareness, creativity, problem solving and fine motor skills. • Works with #1017C Connect-A-Cube. • Big-size, good for class demonstration.

4 cm

4 cm m

4c

Item Size: 360 × 390 × 210 mm

= 3 - 2 = 1

+

=2

+

=4 =1 =9 =2

#3790 Price 4,850.00 BAHT

17


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

# 1045-20 PEG BOARD SET

กระดานปักหมุด

SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 240 x 240 x 110 mm Contents: 144 pcs per set

EVA Peg Board x 4 pcs

Work cards x 16 pcs

120 pegs in 6 colours and 4 black strings are packed in a plastic box with lock. 4 EVA peg boards in a polybag. 16 work cards in another polybag. The whole set is then packed in a master polybag, heat-sealed. 8 sets / 2.19 cuft / 9.86 kgs 500 X 245 X 497 mm

FEATURES 63 mm Black strings x 4 pcs

Eye-hand coordination, counting, sequencing and patterning.

#1045-20 Price 1,280.00 BAHT

Pegs X 120 pcs in 6 colors

# 1127 LINKABLE ABACUS

ชุดคณิตศาสตร์หลักจ�ำนวน

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 280 x 170 x 105 mm Contents: 139 pcs per set

Including 5 bases, 5 rods, 75 cubes, and 54 cards. Each set packed in a plastic bin with lock. 12 sets/2.43 cuft/8.62kgs 567x355x342 mm

20mm 20mm

35mm

60mm

18

28mm

#1127 Price 1,660.00 BAHT


# 1040 JUMBO PLASTIC BEADS

ชุดลูกปัดร้อยเชือกขนาดจัมโบ้ SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 340 x 230 x 170 mm Contents: 106 pcs per set

100 jumbo beads in 4 shapes and 6 colors and 6 colored laces. Each set is packed in a plastic bin with lock.

6 sets / 3.29 cuft / 12.37 kgs 718 X 382 X 339 mm

FEATURES

Counting, sequencing, sorting, patterning and eye-hand coordination.

38mm

33mm

38mm

38mm

38mm

#1040 Price 2,770.00 BAHT

19


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

# 1041-6R PLASTIC BEADS

ลูกปัดร้อยเชือก

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 316 pcs per set

300 beads in 3 shapes and in 6 colours and 6 coloured laces. Each set is packed in a plastic box with lock.

13mm

20 sets/1.65 cuft/13.10 kgs 400x312x367 mm

13mm

FEATURES

Eye-hand coordination skills.

13mm

12.6mm 12.6mm

12.6mm

12.6mm

#1041-6R Price 1,325.00 BAHT

Works with #1040 JUMBO PLASTIC BEAD & #1201 LACING JUMBO BEADS.

# 8025-60C PLASTIC LINKS 55mm

ชุดสื่อการเชื่อมโยง

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 60 pcs per set in 4 colors.

Each set is packed in a plastic box with lock. 20 sets / 1.65 cuft / 8.84 kgs 400 X 312 X 367 mm

FEATURES

Used to develop sequencing and problem solving.

20

#8025-60C Price 480.00 BAHT


#1603 MATH BALANCE

ชุดคานชั่งการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 340 x 60 x 270 mm Contents: 60 pcs per set

one balance, 20 weights 30 work cards, one level sticker, 8 double-sided question sheets and one 16-pages 4- colours user’s guide. 6 sets/1.48 cuft/6.44 kgs 397x355x297 mm

Japanese version

FEATURES Display relationships of equal to [=], greater than [>], less than [<]. Add, subtract, multiply and divide by using a balance beam. Foundation of arithmetic. Number-friendly environment during early childhood. Get in power to think, concentrate and calculate. As children play and understand, they will discover the wonders and delights of numbers. 16 pages colorful manual X 8 sheets

X 1 sheet

Addition

Number structure 1 Subtraction

X 30

Number structure 2 Combination

Separation

#1603 Price 1,925.00 BAHT

21


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

#1054 MEASURING BALANCE

ชุดเครื่องชั่งน�ำ้ หนัก

SERIES: Teaching Aid Age: 5+ Item Size: 460 x 170 x 170 mm Contents: Each set includes one balance, 2 clear

Front

buckets with lids, 14 stackable plastic weights and 11 metal weights ( total: 246g ). Each set is packed in a colorful box. 4 sets / 2.33 cuft / 6.37 kgs

Back

479 x 367 x 376 mm

FEATURES

Comparison and measurement of weight and volume, solid or liquid. Built-in weight storage compartments. Plastic and metal weights.

#1054P PLASTIC WEIGHTS

ชุดลูกตุ้มพลาสติกชั่งน�ำ้ หนัก SERIES: Teaching Aid Age: 5+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 76 pcs per set

20g x 16/10g x 20/5g x 20/1g x 20 Each set is packed in a plastic box

#1054M METAL WEIGHTS

ชุดลูกตุ้มเหล็กชั่งน�ำ้ หนัก

20 sets / 1.65 cuft / 16.6 kgs 400 X 312 X 367 mm

50 g 20 g

SERIES: Teaching Aid Age: 5+ Item Size: 460 x 170 x 170 mm Contents: 11 pcs per set

10 g

50g x 1/20g x 2/10g x 2/5g x 2/2g x 2/1g x 2 Each set is packed in a polubag, heat-sealed. 100 sets/0.18 cuft/13.50 kgs 258x182x106 mm

5g 22

2g

1g

#1054 Price 2,795.00 BAHT


#1216 X GEO-SOLIDS KIT

ชุดตัวต่อรูปทรงเรขาคณิต

SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 370 x 230 x 160 mm Contents: 240 pcs per set

7 different shapes of X GEO in opaque or transparent and a Solid-Opening Tool. Each set is packed in a plastic box with lock and a colouful wrap.

FEATURES X GEO is a geometric building system with 7 basic geo shapes easily disassembled with patented hinge. X GEO is available in opaque and transparent. Each shape has the same shaped hole in the centre for easier shape-recognition, handling and shape-tracing. Build Prism, Pyramid, Platonic Solids and Archimedean Solid models [except the one marked A] at the same time for easier observation, comparison and discussion in class

4 sets / 2.29 cuft / 15.65 kgs 479 X 382 X 355 mm

Easily snapped together, edge to edge, with patented hinge. Easy to disassemble.

Platonic Solids

Pyramid

Prism

16 pages colorful manual

Archimedean Solids

#1216 Price 5,265.00 BAHT

23


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

#1044 VOLUME RELATIONSHIP SET

ชุดเครื่องตวงวัดปริมาตร

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 180 x 110 x 115 mm Contents: 6 models per set

Each model is packed in a polybag, the complete set in a white box. 20 sets / 2.94 cuft / 13.68 kgs 570 X 294 X 497 mm

FEATURES

Exploration of geo shapes and volume ratios. Open bottom for easy recognition of volume ratio.

100 mm

100 mm 50

mm

Rectangle

100 mm

#1044 Price 1,050.00 BAHT

m

0m

10

Cube

100 mm

Cylinder

100 mm

Sphere

100 mm

Square Pyramid

100 mm

Cone

#1043 PLASTIC TANGRAM

ชุดแทรนแกรมแผ่นตัวต่อ ปริศนารูปทรงเรขาคณิต SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 190 x 150 x 70 mm Contents: 15 tangrams per set in 5 colors.

Each set is packed in a plastic box with lock. 20 sets / 1.65 cuft / 13.22 kgs 400 X 312 X 367 mm

FEATURES An understanding of geo shapes and their relationship to each other. Problem solving by matching. Endless play possibilities.

24

#1043 Price 1,100.00 BAHT


#1602 DOUBLE SIDED ISOMETRIC GEOBOARD

ชุดกระดานสร้างสรรค์รูปทรง SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 210 x 210 x 185 mm Contents: 8 Boards, 200 colorful rubber bands and a

guide per set Each set is packed in a colorful box. 6 sets / 2.11 cuft / 9.84 kgs 654 X 442 X 206 mm

FEATURES Made of durable polypropylene. One side has 11X11 pins on 2cm raised grid, other side pins are in an isometric array to allow work with isosceles triangles.

#1602 Price 1,800.00 BAHT

#1014MS STANDING MAGNETIC TEACHING CLOCK

ชุดอุปกรณ์การสอนเรื่องเวลา

SERIES: Teaching Aid Age: 3+ Item Size: 410 x 60 x 430 mm Contents: Made of strong, durable non-toxic plastic

420mm

40cm in diameter, clearly show 24 hours and 60 minutes with numbers and graduations. The two hands move as punctually as a real clock when you turn its knob. Simple to use and easy to read. A guide is included.

6 sets / 2.61 cuft / 6.77 kgs 421 x 376 x 467 mm

FEATURES 4 magnets on back for fixing.

400mm

A hanging hook. Perfect for classroom demonstrations.

#1014MS Price 1,450.00 BAHT

25


Keep Practicing, Trying and Exploring; Experience Learning Fun

# 1002SC LINKING BASE TEN MATERIAL # 1002SC LINKING BASE TEN MATERIAL SERIES: Teaching Aid Age: 4+ Item Size: 280 x 170 x 105 mm Contents: 121 pcs per set

ชุดสื่อการเชื่อมโยงตัวเลขฐาน สิบ Each set is packed in a plastic container with lock.

SERIES: Teaching Aid Age: 4+ sets/2.433 cuft/12.25kgs Item Size: 12280 x 170 x 105 mm Contents: 121 pcs per set 567x355x342 mm

Each set is packed in a plastic container with lock. 12 sets/2.433 cuft/12.25kgs 567x355x342 mm

Used to teach decimal systems, area and volume. UNIT=1 ( 1 X 1 X 1 cm) ROD=10 ( 10 X 1 X 1 cm) FLAT=100 ( 10 X 10 X 1 cm) CUBE=1000 ( 10 X 10 X 10 cm)

Used to teach decimal systems, area and volume. UNIT=1 ( 1 X 1 X 1 cm) ROD=10 ( 10 X 1 X 1 cm) FLAT=100 ( 10 X 10 X 1 cm) CUBE=1000 ( 10 X 10 X 10 cm)

#1002SC Price 1,375.00 BAHT

# 1188 NUMBER-GRID ABACUS # 1188

ชุดสื่อลูกคิด ค�ำนวณ

NUMBER-GRID ABACUS SERIES: Teaching Aid

Age: 3+ Item Size: 240 x 55 x 230 mm Contents: Including 100 beads in 5 colours on

200mm

10 rows, number grids printed on edges. To help

200mm 50mm

50mm

91mm

91mm

counting, SERIES: Teachingadding, Aid subtracting and place value on understanding maths. Age: 3+ It can240 stand byxsliding out a fixed support in back Item Size: x 55 230 mm 100the beads in 5slides colours Contents: or lieIncluding down when support flat.on 10 rows, number grids printed on edges. To help counting, adding, subtracting and place value on understanding maths. 20 sets / 2.19 cuft / 8.6 kgs It can stand by sliding out a fixed support in back X 442the X 303 mm or lie down 464 when support slides flat.

20 sets / 2.19 cuft / 8.6 kgs 464 X 442 X 303 mm

215mm

#1188 Price 1,200.00 BAHT

26 215mm


LEPAO BABY BLOCK

ชุดสื่อการสอนอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์

#600PD Price 5,645.00 BAHT

27


Learn through Play

หมุดปักรู ปทรงเรขาคณิต (GEO BLOCK)

หมุดปักตัวอักษรภาษาอังกฤษ (WORD BUILDING CENTER)

หมุดปักแบบศิลปะโมเสค (MOSAIC TILES)

หมุดปักชุดฟันเฟื อง (GEAR KIT)

28

กระดานการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ

All-IN-ONE LEARNING BOARD


ประโยชน์

1. ส่ งเสริมทักษะมิตสิ ั มพันธ์ 2. ส่ งเสริมพัฒนาการด้ านความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการ 3. ส่งเสริมพัฒนาการด้ านสั งคม รู้ จกั การรอคอย การยอมรับผู้อนื่ การแบ่ งปัน และสนุกกับการเล่ น 4. ส่งเสริมพัฒนาการด้ านร่ างกาย พัฒนาการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก การประสานสั มพันธ์ การใช้ มอื กับสายตา 5. ส่งเสริมพัฒนาการด้ านสติปัญญา การจ�ำแนก การเปรียบเทียบ ความเหมือน ความแตกต่ าง ด้ านรู ปทรง สี ขนาด 6. ส่งเสริมให้ เด็กรู้ จกั การสั งเกต และจ�ำ 7. เด็กได้ เรียนรู้ โดยบูรณาการผ่ านการเล่ น การเรียนรู้ ร่วมกับผู้อนื่ และรู้ จกั การแก้ ปัญหา

อุปกรณ์

1. กระดานการเรียนรู้ เสริมสร้ างจินตนาการ (Learning Board) 2. ขาตั้งกระดาน 3. แผ่ นการ์ ดทีใ่ ช้ เป็ นแบบปักหมุด (Work Cards for Building) ในแต่ ละชุดมีแผ่ นการ์ ด 6 แผ่ น สามารถเลือกเสี ยบแผ่ นการ์ ดได้ เนื่องจาก แผ่ นพลาสติกใสออกแบบมาให้ ใช้ ได้ กบั ภาพทุกภาพ 3.1. แผ่ นการ์ ดทีใ่ ช้ แบบปักหมุดรู ปทรงเรขาคณิต (Work Cards for Geo Blocks) ประกอบด้ วยแผ่ นการ์ ดจ�ำนวน 6 แผ่ นทีอ่ อกแบบไว้ อย่ าง สวยงาม สามารถใช้ ได้ ท้งั ด้ านหน้ าและด้ านหลัง ในการด์ แผ่ นที่ 6 จะมีเนือ้ ทีว่ ่ างเปิ ด โอกาสให้ เด็กๆ สามารถออกแบบตามจินตนาการของตนเอง 3.2. แผ่ นการ์ ดทีใ่ ช้ แบบปักหมุดตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Work Cards for Word Building) ประกอบด้ วย แผ่ นการ์ ด 6 แผ่ น มีตวั อักษร A-Z และค�ำศัพท์ ประกอบรู ปภาพงาม ทั้งด้ านหน้ าและด้ านหลัง 3.3. แผ่ นการ์ ดทีใ่ ช้ แบบปักหมุดศิลปะโมเสค (Work Cards for Mosaic Tiles) ประกอบด้ วยแผ่ นการ์ ดจ�ำนวน 6 แผ่ น ให้ เด็กเรียนรู้ เกีย่ วกับรู ปทรง เรขาคณิต เช่ น สามเหลีย่ ม วงกลม ส่ วนโค้ งของวงกลม ประกอบเป็ น รู ปร่ างต่ างๆทีส่ วยงามตามแบบในแผ่ นการ์ ดทั้งด้ านหน้ าและด้ านหลัง 3.4. แผ่ นการ์ ดทีใ่ ช้ เป็ นแบบปักหมุดฟันเฟื อง (Gear Kit) ประกอบด้ วยแผ่ น การ์ ดจ�ำนวน 6 แผ่ น ให้ เด็ก เรียนรู้ เกีย่ วกับพืน้ ฐานการส่ งผ่ านก�ำลัง เช่ น กังหันลม รถจักรยาน รถไฟ เป็ นต้ น 4. หมุดปักน�ำมาใช้ กบั กระดานเรียนรู้ เสริมสร้ างจินตนาการมีหลากหลาย ยึดติด ได้ ง่าย แบะแน่ นหนา 4.1. หมุดปักรู ปทรงเรขาคณิต (Geo Blocks) 4.2. หมุดปักตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Word Building Center) 4.3. หมุดปักแบบศิลปะโมเสค (Mosaic Tiles) 4.4. หมุดปักชุดฟันเฟื อง (Gear Kit) 29


Learn through Play

วิธีใช้ หมุดปักรูปทรงเรขาคณิต (Geo Block)

1. 2. 3. 4.

ประกอบกระดานและขาตั้งตามแบบ เลือกแผ่นการ์ดใส่ ตามที่ตอ้ งการ เลือกชุดหมุดให้ตรงกับแผ่นการ์ด กำ� หนดการเล่น ซึ่งเด็กสามารถเล่นคนเดียว หรื อเล่นเป็ นกลุ่มได้

จำ�นวน 6 แผ่น 12 แบบ

กล่ องใส่ แผ่ นการ์ ด

จ�ำนวน 224 ชิ้น

หมุดปักตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Word Building Center)

1 front

1 back

3 front

3 back

5 front

5 back

จำ�นวน 6 แผ่น 12 แบบ 80mm

80mm Letter Tiles

จ�ำนวน พยัญชนะ 1 ชุ ด และ สระ 2 ชุ ด 30

กล่ องใส่ แผ่ นการ์ ด 1 front

1 back


หมุดปักแบบศิลปะโมเสค (Mosaic Tiles)

จ�ำนวน 6 แผ่ น 12 แบบ

กล่ องใส่ แผ่ นการ์ ด

จ�ำนวน 50 ชิ้น

หมุดปักชุดฟันเฟือง (Gear Kit)

จ�ำนวน 6 แผ่ น 12 แบบ จำ�นวน 6 แผ่น 12 แบบ

จ�ำนวน 70 ชิ้น

กล่ องใส่ แผ่ นการ์ ด Price 33,360.00 BAHT

31


Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

120

#1250

COURSES

7059 PCS

CREATIVE WORLD SET

ชุ ดโลกแห่ งความคิดสร้ างสรรค์ SERIES: Learning Lab Age: 4+

Learning Time: 30 mins/model Content: 120 Courses (96 models and 24 creative works)

FEATURES : Learn creativity with the peers. Team study will cultivate cooperation spirits and encourage kids' creativity. The activities and team competitions bring lots of fun.

THE PRODUCT INCLUDES : Student workbooks Teacher guidebook (digital file available only) Gigo e-learning service Smart manual APP

Smart Manual

โลกมหัศจรรย์ (Wonderful world)

สวนสนุก

(Theme Park)

* 13 sets of above components included

32

A4 68 PAGES

A4 72 PAGES

#1250 Price 255,000.00 BAHT


เป็ นสื่อชุดพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแบบองค์รวม ทีบ่ ูรณาการทักษะพืน้ ฐาน กระบวนการเรียนรู้ จะส่ งผลให้ การเรียนเนือ้ หาวิชาต่ างๆ ได้ แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ ศิลปะ (Art) STEM + ART มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ เด็กๆ จะได้ ลงมือปฏิบัตจิ ริง ฝึ กกระบวนการคิดทีเ่ ป็ นระบบ และเป็ นขั้นตอน โดย ใช้ นวัตกรรมมาช่ วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพการเรียนการสอน สร้ างบรรยากาศให้ เด็กสนุกกับการเรียนรู้ ผ่ านกิจกรรมทีท่ ้ าทายและชวนค้ นหาค�ำตอบ เรียนรู้ วธิ ี แก้ โจทย์ ปัญหาต่ างๆ จากการออกแบบนวัตกรรมทีป่ ระดิษฐ์ ขึน้ เอง ผนวกกับ การเรียนรู้ แบบ STEM Education ทีจ่ ะช่ วยปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ทมี่ เี นือ้ หา สอดคล้องกับชีวติ ประจ�ำวันของผู้เรียน ให้ ครบทั้ง 4 ด้ าน คือ ร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และสั งคม • สร้ างความมีระเบียบวินัย ฝึ กการท�ำงานเป็ นกลุ่ม • กระตุ้นจินตนาการไร้ ขดี จ�ำกัด ตามความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ • เสริมสร้ างแรงบัลดาลใจของเด็ก • สนุกกับการเรียนรู้ ถอดประกอบง่ าย สี สันสวยงาม

A4 68 PAGES

A4 68 PAGES

ศิลปิ นน้ อย ลูกบาศก์ แสนสนุก (Little Artist) (Fun Cube) 33


A. Junior Engineer

PLAY AND DISCOVER

#1230

Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

34

#1231


PLAY AND DISCOVER

B. B-Block #1232

#1233

35


Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

#1230

30

COURSES

73PCS

WONDERFUL WORLD

โลกมหัศจรรย์ SERIES: Learning Lab Age: 3+

Learning Time: 30 mins/modeI Total Models: 30models(24 models and 6 creative works) Content: 30 Courses

Item Size: 440 x 210 x 240mm 4 sets/3.34 cuft/10.33 kgs 445×430×485 mm

FEATURES :

Construct interesting animals in nature and understand the nature world. Develop gross and fine motor skills, as well as concepts of symmetry and sequence.

THE PRODUCT INCLUDES : A4 68 PAGES

Student workbook Teacher guidebook (digital file available only) Gigo e-learning service Smart manual APP

Smart Manual

36

#1230 Price 5,215.00 BAHT


#1231

30

COURSES

131PCS

THEME PARK

สวนสนุก

SERIES: Learning Lab Age: 3+

Learning Time: 30 mins/model Total Models: 30models(24 models and 6 creative works) Content: 30 Courses

tem Size: 440 x 410 x 240mm 2 sets/3.23 cuft/10.00 kgs 455×415×476 mm

FEATURES :

Design the ball track and learn gravity and inclined plane. Kids can also understand the gear and gear transmission.

THE PRODUCT INCLUDES : A4 72 PAGES

Student workbook Teacher guidebook (digital file available only) Gigo e-learning service Smart manual APP

Smart Manual

#1231 Price 9,950.00 BAHT

37


Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

#1232

30

COURSES

302PCS

LITTLE ARTIST

ศิลปิ นน้ อย

SERIES: Learning Lab Age: 4+

Learning Time: 30 mins/model Total Models: 30models(24 models and 6 creative works) Content: 30 Courses

Item Size: 440 x 210 x 240mm 4 sets/3.34 cuft/10.96 kgs 445×430×485 mm

FEATURES :

Assemble the cubes and have lots of fun creating various models. Kids will develop the concept of construction step by step and perform on the works.

THE PRODUCT INCLUDES :

A4 68 PAGES

Student workbook Teacher guidebook (digital file available only) Gigo e-learning service Smart manual APP

Smart Manual

38

#1232 Price 5,640.00 BAHT


30

#1233

COURSES

217PCS

FUN CUBE

ลูกบาศก์#1233 แสนสนุก

30

COURSES

217PCS

SERIES: Learning Lab Age: 4+

FUN CUBE

Learning Time: 30 mins/model Total Models: 30models(24 models and 6 creative works) Content: 30 Courses Item Size: 440 x 210 Learning Labx 240mm SERIES: 4 sets/3.34 Age: 4+ cuft/9.81 kgs Learning Time: 30 mins/model 445×430×485 mm Total Models: 30models(24 models and 6 creative works) Content: 30 Courses

: x 210 x 240mm FEATURES Item Size: 440

Enhance thecuft/9.81 recognition of colour and shape as well as 4 sets/3.34 kgs cultivate the sense of art. Kids will accumulate the capability in mm every 445×430×485 practice and bring the creativity into play.

THE PRODUCT:INCLUDES : FEATURES

A4 68 PAGES

A4 68 PAGES

Student workbook Enhance the recognition of colour and shape as well as Teacher guidebook only) the capability in cultivate the sense(digital of art. file Kidsavailable will accumulate every practice service and bring the creativity into play. Gigo e-learning Smart manual APP THE PRODUCT INCLUDES : Student workbook Teacher guidebook (digital file available only) Gigo e-learning service Smart manual APP Smart Manual

Smart Manual

#1233 Price 5,640.00 BAHT

39


Design Your Own Creative Classroom Easily

# 905-120 3 TIER STORAGE

ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น SERIES: Panel Series Item Size: 1085 x 385 x 855 mm 1 set/3.17 cuft/11.39 kgs 1151x467x167 mm

# 905-085 SINGLE TOWER

ชุดหอคอย ส�ำหรับโชว์ผลงาน SERIES: Panel Series Item Size: 380 x 380 x 1800 mm 1 set/1.85 cuft/7.93 kgs 448x448x261 mm

#905-085 + #905-120 + #905-085

จ�ำนวน 3 ชิ้น 40

#905-085F Price 27,000.00 BAHT


# 905-009F 15 TILTED STORAGE BINS SERIES: Panel Series Item Size: 1372x381x838 mm FRAME: #905-009

1 set/1.95 cuft/8 kgs 576x421x227 mm

BIN:#905-009-1 1 set/3.85 cuft/9.72 kgs

# 905-009F

461x379x624 mm

15 TILTED STORAGE BINS

# 905-085

ชั้นวางของ 15 ช่อง

SINGLE TOWER

SERIES: Series Item Size: 1372x381x838 mm

SERIES: Panel Series Panel Item Size: 380 x 380 x 1800 mm 1 set/1.85 cuft/7.93 kgs

FRAME: #905-009

448x448x261 mm

1 set/1.95 cuft/8 kgs 576x421x227 mm

BIN:#905-009-1 1 set/3.85 cuft/9.72 kgs 461x379x624 mm

#905-009F Price 12,720.00 BAHT

# 905-005F #905-085 + #905-120 + #905-085

9 TWIN TRAY STORAGE

ชั้นวางของ 9 ช่อง FRAME: 905-005 1 set/1.80 cuft/7.65 kgs 567x361x245 mm

BIN: 905-005-1 6 pcs/4.63 cuft/9.32 kgs 418x388x794 mm

BIN: 905-005-2 3 pcs/2.88 cuft/4.85 kgs 419x388x494 mm

1321mm W x 381mm D x 1108mm H

#905-005F Price 18,500.00 BAHT

41


Design Your Own Creative Classroom Easily

# T099 3X1 STORAGE-FRAME

3×1 ชั้นวางกล่องส�ำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา SERIES: Panel Series Item Size: 6800 x 390 x1150 mm FRAME: #T099 1set/1.22cuft/4.46kg 709x276x203mm

BIN:#T099-1 1 set/4.05 cuft/9.12 kgs 600x415x461 mm

#T099 Price 9,900.00 BAHT

# T159 2X3 LOW VERSION STORAGE-FRAME

2×3 ชั้นวางกล่องส�ำหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา SERIES: Panel Series Item Size: 1330 x 390 x660 mm FRAME: #T159 1set/1.85cuft/5.88kgs 615x276x309mm

BIN:#T159-1 1 set/4.05 cuft/9.12 kgs 600x415x461 mm

42

#T159 Price 12,500.00 BAHT


# T120 TRY-PLAY TABLE 6 UNITS

ชุดโต๊ะส�ำหรับเล่นกิจกรรม SERIES: Panel Series Item Size: 1250 x 850 x540 mm 1set/2.69 cuft/9.82 kgs 709x467x230 mm

# 3599 SET OF 4 CHAIRS

ชุดเก้าอี้ 4 ตัว

SERIES: Panel Series Item Size: 380 x 380 x 440 mm This

set allows four of the same chairs to be built at the same time. 1 set/2.12 cuft/9.41 kgs 576x370x282 mm

#T120-3599 Price 17,000.00 BAHT

43


Design Your Own Creative Classroom Easily

# 3604 MY PLAY GYM (DOUBLE SLIDES)

ชุดกระดานลื่นมหัศจรรย์ SERIES: Panel Series

Age: 1+

Item Size: 390x390x810 mm here including a 4-color guide (40 pages). Each set is packed directly in a carton box. 1 set/4.85 cuft/14.71 kgs 409x409x821 mm

40 pages colorful manual

FEATURES Makes a slide and other furniture. Safe & Tough! 18 models to build! Construct any of the climbers shown here and more in our guide. Patented snap together system. Assembly and disassembly quick and easy. Disassemble and rebuild for new configuration! One tool needed! All connectorsand tubes are tough ABS plastic. Slides are tough PP plastic. Different set ups will accommodate toddlers up to 5 years of age.

44

#3604 Price 12,500.00 BAHT


One set enables you to construct any of the climbers shown here and more in our guide. Our patented snap together system makes assembly and disassembly easy and quick. Little ones want a new climber, just disassemble and rebuild new configuration! Only one tool needed and we supply! All connectors and tubes are tough ABS plastic injection moldings or extrusions. Slides are tough PP plastic injection moldings, safely secured with tube screws to tubes and U Clamp Wall Attachment to wall. Different set ups will accommodate toddlers up to 5 years of age.

A full set of U-Clamp Wall Attachment is provided for securing double slide to wall.

Straight Connector x 4

Single Locking Tube (95mm/Red) x 4

Single Locking Tube (83mm/Yellow) x 2

Release Pliers x 2

Corner Connector x 8

3-Way Connector x 12

Single Locking Tube (300mm/Red) x 4

Tube (162mm/Yellow) x 1

U-clamp wall attachment x 2

T- Connector x 8

4-Way Connector x 10 Cross Connector x 2

Single Locking Tube (300mm/Red) x 2

Tube (550mm/Red) x 6

Tube (105mm/Blue) x 8

Tube (460mm/Yellow) x 1

T Wrench x 1

Slide x 2

Square Flat x 4

5-Way Connector x 2

135 uelbow x 2 156 uelbow x 1

Tube (300mm/Red) x 12

Tube (300mm/Blue) x 13

Screwdriver x 2

114 uelbow x 1

Tube Screw x 12

Tube (143mm/Green) x 8

Curved Tube x 4

Screw x 16

Tube (300mm/Green) x 13

Fixture x 16

45


Design Your Own Creative Classroom Easily

# 905-095F MARKET STALL

มุมบทบาทสมมุติ ร้านค้า SERIES: Panel Series Item Size: 1085mmx615mmx1535mm FRAME: #905-095 1 set/3.00 cuft/10.97 kgs

1151x442x167 mm

BIN: #905-095-1 1 set/1.18 cuft/3.57 kgs

3 33x288x348 mm

#905-095F Price 29,500.00 BAHT

# 905-103 PUPPET STAGE W/ CUBBIES IN BACK

ชุดโรงละครหุ่นมือ

SERIES: Panel Series Item Size: 1080mmx385mmx1310mm FRAME: #905-103 1 set / 3.18 cuft / 9.53 kgs

1145x455x173 mm

BIN: #905-103-1 1 set / 1.18 cuft / 3.80 kgs

46

333x288x348 mm

#905-103 Price 34,890.00 BAHT


# 905-052A 5 POCKET DISPLAY W/CASTORS

ชั้นวางหนังสือบิ๊กบุ๊ค

SERIES: Panel Series Item Size: 762mmx406mmx737mm 1 set / 1.25 cuft / 4.92 kgs

697x 303x167 mm

BIG BOOK

#905-052A Price 5,620.00 BAHT

หนังสือชุดส่งเสริมการอ่าน ไทย – อังกฤษ เป็นหนังสือสองภาษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการอ่านของเด็กๆ ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ในเรื่องต่างๆรอบๆตัวปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกเล่มมีเนื้อหาทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบที่มีสีสันสดใส น่ารักที่เด็กๆชอบ ช่วยเตรียม ความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็กๆ หนังสือชุดนี้เหมาะส�ำหรับเด็กปฐมวัยขึ้นไป

Price 6,600.00 BAHT

47


Gigo creative classrooms and learning centers facilitate the diversity of creative learning activities. The features of the classroom are easy-access to components in the containers of the shelf, easy-assembled, adjustable, and arranged furniture for team collaboration as well as vivid posters for creative inspiration and safety instructions.

48

C R E AT I V E CLASSROOM

A

B

#T121 #3599

#905-007F

Please refer to page 122

Please refer to page 125


C

D

E

F

G

#905-032

#1167

#1189

Play Table

#905-052

Please refer to page 123

Please refer to page 152

Please refer to page 156

Please refer to page 133 49


Knowledge is a treasure, but practice is the key to it.

ONCE YOU START, YOU CAN MAKE OWN YOU CAN ONCE YOUR YOU START, MAKE YOUR OWN #T036 #T036

1

models

1

36 PCS

models 36 PCS

JUMBO BASE GRID JUMBO BASE GRID ฐานรองชุดต่อพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ITEM SIZE : 300 x 200 x 120 mm ITEM SIZE : 300 200 plastic x 120 mm The package willx use bag as packaging. 4The sets/2.44 cuft/11.05 kgs use package will

plastic bag as packaging.

4 sets/2.44 cuft/11.05 kgs 467x403x361mm 467x403x361mm

50

#T036 Price 11,800.00 BAHT


FUN LAB

51


Design Your Own Creative Classroom Easily

# 1063 6 SQUARE PANELS

ฉากกั้นอเนกประสงค์

SERIES: Panel Series

1060 DY+1060 DT+1060 DMV+1060DC+1060 DG+1060 DE +12 panel-lock connectors+2 pliers+1 guide. 2 sets /3.69 cuft/15.99 kgs

727x479x300 mm

ขนาด 1060 x 1060 มม. จ�ำนวน 6 ฉาก #1063 Price 12,900.00 BAHT

# 1060AR

# 1060AB

# 1060AY

# 1060AG

RECTANGULAR VINYL PANEL(4 colors available) SERIES: Panel Series Item Size: 780mm x 32 mm 1200 mm

Each single panel includes :1 release plier+ 2 panel-lock connectors+ 1 colorful guide. #1060AB

#1060AR 6 sets/3.4 cuft/11.8 kgs

#1060AY

#1060AG

1151x242x345 mm

780mm

#1060AR

#1060AB

#1060AY

#1060AG

1200mm

52

#1060AR

#1060AB

#1060AY

#1060AG


STEM + ART

PADA Education Co., Ltd.

Address: 99 Soi Ramintra 19, Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220. Tel: +66 2522 7475-9 Fax: +66 2551 4569 Email: sale@padabook.com

ติดตามข่าวสารและสินค้าเกี่ยวกับ STEM EDUCATION อีกมากมายได้ที่ www.facebook.com/GigoToysThailand ได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ใบอนุญาตเลขที่ 685-2540 เครื่องหมาย CE ที่ปรากฏอยู่บนสินค้าเป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านัน้ มีคณ ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

Website: padabook.com

Gigo catalogue ปฐมวัย-ประถมศึกษา  

ชุดสื่อสะเต็มศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 1. ทำงานเป็นทีม 2. ทักษะการสร้าง 3. รากฐานของวิทยาศาสตร์ 4. ราก...

Gigo catalogue ปฐมวัย-ประถมศึกษา  

ชุดสื่อสะเต็มศึกษา พัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา 1. ทำงานเป็นทีม 2. ทักษะการสร้าง 3. รากฐานของวิทยาศาสตร์ 4. ราก...

Advertisement