Page 1

CMYK

CMYK

CMYK

Title code - MAHMAR41810/13/1/2012-TC

Je<e& : 1uues

Dekb eÀ : 1uee

cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

`Je=Êecegêe'®³ee efveefceÊeeves...

Deepe 1peevesJeejer veJeerve Fbûepeer keÀ@ueW[j Je<ee&®ee MegYeejbYe. MegYeejbYe ³eemeeþer cnCelee ³esFu& e keÀer, ³ee efoJemeeHeemetve DeeHeCe YeglekeÀeUeleerue ³eMeeHe³eMeeb®eer efMeoesjer ieeþerMeer IesTve veJ³ee mebkeÀuHeeb®ee JesOe Ieslees. ns mebkeÀuHe efme×erme vesC³eemeeþer DeeHeu³ee keÀeceer ³esCeej Deensle les DeeHeues iele keÀeU®es DevegYeJe. keÀejCe ³ee DevegYeJeebefMeJee³e ceeCemeb MeneCeer nesle veenerle. pevceeHeemetve les DeeleeHe³e¥le DeeHeuee Ie[uesuee ÒeJeeme, ieeþuesueer ³eMeeb®eer efMeKejb, Ie[uesu³ee ®egkeÀe DeeefCe l³eeletve efceUeuesuee yeesOe Demes SkeÀ vee DeveskeÀ Òemebie DeeHeu³ee DevegYeJeele meeceeJeuesues Demeleele. ³ee DevegYeJeeb®es cebLeve nesTve pevce neslees lees mebkeÀuHeeb®ee. ns mebkeÀuHe DeeHeu³ee peerJeveMewueeruee SkeÀ O³es³e osleele. SkeÀ GefÎä IesTve DeeHeCe l³ee®eer Hegle&lee keÀjC³ee®³ee ¢äerves Jeeì®eeue keÀjlees. veJeerve cnCepes DeeHeueb Dee³eg<³e. veJ³ee peesceeves veJ³ee efpeÎerves DeeefCe eJf eµes<e meHb eeokeÀe³r e Je<e& veJeerve efve³eespeveeves HetCe& keÀjC³eemeeþer ®eeuetve Deeuesueer megJeCe&mebOeer peCet. kegÀC³ee vesl³ee®ee Deeieeceer keÀeUele ceb$eerHeo efceUefJeC³ee®ee mebkeÀuHe Demelees. kegÀCee efJeÐeeL³ee&®ee yees[e&le ³esC³ee®ee mebkeÀuHe Demelees, meeceev³e ie=nCeer®eb ³esleb Je<e& ns meyeefme[er efmeueW[j®ee mebkeÀuHe Demees, efkebÀJee kegÀCee®ee DeeefLe&keÀ lebieerle Demeuesuee Heieeje®ee DeekeÀ[e Jee{efJeC³ee®ee mebkeÀuHe Demelees. ieuueerHeemetve efouueerHe³e¥le meJee¥vee iejpe Demeles leer ³eesi³e efve³eespeve DeeefCe meelel³ee®eer. Deecnerner Demee®e SkeÀ mebkeÀuHe kesÀuee Deens. p³eeuee ³eesi³e efve³eespeve DeeefCe meelel³eeefMeJee³e He³ee&³e veener Deece®ee mebkeÀuHe Deens ueeskeÀkeÀu³eeCee®ee, meceepe HeefjJele&vee®ee, peveles®³ee DeeJeepeeuee J³eemeHeerþ efceUJetve osC³ee®ee. efMeJekeÀeUele ueeskeÀ keÀu³eeCekeÀejer í$eHeleer efMeJeepeer cenejepeeb®es peveles®³ee ceveeleerue mLeeve DeefOekeÀ Gb®eefJeC³eemeeþer `efMeJejepecegêe' Go³eeme Deeueer. ³ee efMeJejepecegêsKeeueer mebHetCe& meceepe SkeÀJeìuee iesuee. Deecner DeMeer®e SkeÀ cegêe DeeHeu³eemeeþer IesTve Deeuees Deenesle. l³ee®e GefÎä Deens meceepeele Ie[CeeN³ee Ieìveeb®ee Dee{eJee IesTve l³ee®es Òeefleefyebye ³ee DebkeÀele GceìJeCeb. lemes®e les `Je=Êecegêe' ³ee veeJeeKeeueer Deecner DeeHeu³ee meYeesJeleeueer Ie[le Demeuesu³ee meeceeefpekeÀ, Mew#eefCekeÀ, jepekeÀer³e Ie[ecees[er DeeHeu³eeHe³e¥le Heesnes®eJeCeej Deenesle. DeeefCe l³eeJejerue DeeHeu³ee Òeefleef¬eÀ³eebvee DeeefCe mecem³eebvee J³eemeHeerþ efceUJetve osCeej Deenesle. ³eemeeþer Deecnebuee iejpe Deens leer DeeHeu³ee menkeÀe³ee&®eer DeeefCe DeeMeerJee&oe®eer. Deece®³ee uesKeCeeruee O³eeme Demesue lees meceepe HeefjJele&vee®ee. `Je=Êecegêe' ne Deece®ee mebkeÀuHe DeeHeCeeme ueeYeoe³ekeÀ þjsue ³eele efleUcee$e MebkeÀe veener. ner `Je=Êecegêe' Jee®etve Deece®³ee Jee®ekeÀebvee meceeOeeve ueeYeueb lej Deece®ee mebkeÀuHe meeLe&keÀer ueeieuee Demeb ceevet. Deepe legcne meJee¥®³ee mee#eerves `Je=Êecegêe'®ee ueeskeÀeHe&Ce meesnUe Heej Hee[tve Deece®³ee mebkeÀuHee®ee ÞeerieCesMee keÀjerle Deenesle. ³ee mebkeÀuHeeuee YejYe©ve Òeeflemeeo ÐeeJee DeMeer Deecner DeHes#ee keÀjlees. Oev³eJeeoë DeeHeu³ee meJee¥vee vetleve Je<ee&®³ee neefo&keÀ MegYes®íe.

mebHeeokeÀ : GcesMe Hejye

He=ÿ : 12

cetu³e : 2

ceg}gb[ HetJe&ceOeer} µeemekeÀer³e YetKeb[eJej PeesHe[îee yeebOeC³eemeeþer Pegbye[

ÒeµeemekeÀer³e HeeleUerJeªve De#ec³e og}&#e

JeÊ= eceêg e efJeµe<s e ce} g [bg GHeveieje}e PeesHe[îee yeebOetve yekeÀe} keÀjC³ee®ee ®ebie meceepekebÀìkeÀebveer DeeKe}e Demetve ceg}gb[ HetJe& ³esLeer} ieJneCeHee[e, Heer.Sce.peer.Heer. Jemeenleer}e }eietve Deme}suîee veer}ce veiej

veeuîee}iele®³ee oesve YetKeb[ebJej jepejesmeHeCes Deefle¬eÀceCe kesÀ}s peele Deens. veer}ceveiej veeuîee®³ee }iele Heer.Sce.peer.Heer. ner cne[e®³ee mLe}ebleefjle }eskeÀebmeeþer Deme}s}er meb¬eÀceve Jemeenle Demetve ies}er DeveskeÀ Je<ex HejU, }e}yeeie ³esLeer} cees[keÀUerme Dee}suîee Fceejleerleer} jefnJeeµeer ³ee meb¬eÀceCe efµeefyejebceO³es jenle nesles. cee$e ³ee meb¬eÀceCe efµeefyeje®³ee FceejleeR®eer Òe®eb[ otjeJemLee }#eele IesTve

cne[eves ³ee efþkeÀeCe®ee HegveefJe&keÀeme keÀjC³ee®eer ceesnerce neleer Iesle}er, l³eevegmeej ³esLes ies}er leerve Je<ex HegveefJe&keÀemee®es keÀece megª Deens. pegv³ee Fceejleer Hee[tve ³esLeer} meb¬eÀceCe efµeefyejele jenCeeN³ee jefnJeeµeebvee veJ³ee Hegvej&ef®ele meb¬eÀceCe efµeefyejele mLe}ebleefjle keÀjC³eele Dee}s Deens. ³ee FceejleeR®eer yeebOekeÀeces megª Demeleevee kebÀ$eeìoejeves Hee³ee Keesoleevee efveIeCeejer ceeleer }iele®³ee®e ceeskeÀȳee YetKeb[eJej yeskeÀe³eosµeerjHeCes ìekeÀ}er. meg©Jeeleer}e ³ee®e peeiesJej kebÀ$eeìoeje®³ee yeebOekeÀece keÀeceieejebveer PeesHe[îee GYeejuîee. l³eeb®³ee DeeOeejeves keÀener meceepekebÀìkeÀebveer keÀener mebK³esceO³es PeesHe[îee yeebOeuîee nesl³ee. l³ee PeesHe[îeebyeeyele peeieªkeÀ veeieefjkeÀ DeeefCe jepekeÀer³e He#eeves le¬eÀejer kesÀuîeeveblej iesuîee Je<eea nìefJeC³eele Deeuîee. cee$e l³eeveblejner Hegve½e HegveefJe&keÀemeeleer} yeebOekeÀecee®eer ceeleer ³esLes ìekeÀC³eele Deeuîeeves. ³ee YetKeb[eJej YejCeer He[uîeeves ies}s ®eej-Hee®e efoJemeebHeemetve keÀener J³ekeÌleer ieìeieìeves ³esTve keÀeþîee DeeefCe oesN³ee lemes®e mee[îeeb®³ee mene³³eeves PeesHe[îeebmeeþer peeiee De[efJeC³ee®eer mHeOee& keÀjerle Deensle. ceg}gb[®e veJns lej cegbyeF& ceneHeeef}keÀe #es$eele Deelee keÀener ceespekesÀ®e YetKeb[ efµe}ÁkeÀ Deensle. cee$e ³ee efµe}ÁkeÀ (Heeve 2 Jej) YetKeb[ebJejner meceepekebÀìkeÀeb®eer vepej Deens.

Yeeb[tHeceOeerue ÒeeLeefcekeÀ Deejesi³e keWÀê meueeF&veJej

Yeeb[gHeceOeerue vejoemeveiej jceeyeeF&veiej, pe³eMebkeÀj veiej, ìWYeerHee[e, meJeexo³e veiej ³ee Heefjmejeleerue veeieefjkeÀe®³ee meesF&meeþer vejoemeveiej Hee®e cebefoj ³esLes HeeefuekesÀves ÒeeLeefcekeÀ Deejesi³e keWÀê CMYK

GYeejuee Kejs Hejbleg DeHegN³ee osKeYeeueer DeYeeJeer ³ee Deejesi³e keWÀêe®eer ogo&Mee Peeueer Deens. ³ee Deejesi³e keWÀêe®³ee Fceejleer®ee Hee³ee®e Ke®euee Demetve ner Fceejle keÀOeerner keÀes}ce[t MekeÀles. l³eecegUs peCet keÀener ner Fceejle meueeF&veJej Deens keÀer keÀe³e Demes ef®e$e efvecee&Ce Peeues Deens. Yeeb[tHe HeefM®ecekesÀ[erue vejoeme veiej Hee®ecebefoj Heefjmejele Demeuesu³ee ³ee ÒeeLeefcekeÀ Deejesi³e keWÀêele megceejs 30 les 40 veeieefjkeÀ GHe®eejemeeþer ³esleele. Deejesi³e keWÀêele ÒeJesMe kesÀu³eeJej®e ³ee keWÀêe®eer efJeoejkeÀ ogo&Mee efometve ³esles. ÒeJesMe Üeje®³ee yeepetuee®e pegv³ee Yebieej Jemletb®ee ef{ie keÀªve þsJeuesuee efometve ³eslees. JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer keÀ#e, keÀe³ee&ue³e Deew<eOe (Heeve 2 Jej) CMYK

CMYK


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

mejes DebOeej efceUes ÒekeÀeMe Demet os efvece&U Jeeje... Je<e& megKee®es peeJees legcnebuee 2013

[e@. Deevebo ÒeOeeve

2

ÒeµeemekeÀer³e HeeleUerJeªve .. (Heeve 1 Jeªve) ceg}gb[ HetJe& s³esLeer} Deefiveµeceve keWÀêemeceesj Deme}s}e YetKeb[ ne mebjef#ele Jeve#es$eele cees[lees. µeemekeÀer³e oHeÌlejer l³eeJej keÀeboUJeve Demeuîee®eer veeWo Deens. lejerner lesLeer} µeemevee®³ee HejJeeveieerves meJe&He#eer³e meceepekeÀuîeeCe keWÀês yeebOeC³eele Dee}er. l³eeb®³eeceeies GJe&efjle YetKeb[eJej ³ee meceepekebÀìkeÀebveer Deefle¬eÀceCe keÀjC³ee®eer mHeOee& ®ee}Je}er Deens. ³ee Deefle¬eÀceCeemeboYee&lele ³ee Heefjmejele ³esCeeN³ee meeF& Deeµee o³ee ³ee meesmee³eìer®³ee HeoeefOekeÀeN³eebveer kegÀ}e& lenmeer}oej DeeefCe cegbyeF& GHeveiej efpeu¿ee®³ee ÒeµeemekeÀer³e DeefOekeÀeN³eebkeÀ[s le¬eÀejer kesÀuîee Deensle. cee$e l³ee®eer DeÐeeHe oKe} IesC³eele Dee}er vemeuîee®es meebieC³eele ³esles. ojc³eeve, ³ee Deefle¬eÀceCee®³ee efJejesOeele cenejeä^ veJeefvecee&Ce mesvee, lenmeer}oej keÀe³ee&}³eeJej cees®ee& keÀe{C³ee®³ee le³eejerle Demeuîee®es Je=Êe Deens.

Yeeb[tHeceOeerue ÒeeLeefcekeÀ...(Heeve 1 Jeªve) Yeeb[ej, veeWoCeer keÀ#e, Deew<eOe keÀ#e DeeefCe ©iCeebvee yemeC³eemeeþer SkeÀ ÒeMemle ne@ue DeMeer j®evee ³ee Deejesi³e keWÀêe®eer Deens. ³ee keÀ#eeb®³ee efYebleeRvee efþkeÀefþkeÀeCeer le[s iesues Demeu³ee®eb efometve ³esles, HeeJemeeUîeele Fceejleer®³ee íleeletve ieUleer nesles. keÀce&®eeN³eebvee yemeC³eemeeþer ³ee keWÀêele SkeÀ efJeMes<e keÀ#e Deens Hejbleg l³eeOeer He[Pe[ Peeueer Deens l³eecegUs Deecneuee peerJe cegþerle IesTve ³esLes keÀeceb keÀjeJeer ueeieleele. DeMeer Òeefleef¬eÀ³ee keÀener keÀce&®eeN³eebveer J³ekeÌle kesÀ}er. Deejesi³e keWÀêe®³ee Heefjmejeleerue meeLeer®es jesie, Heume HeesefueDeesmeejK³ee DeefYe³eebveeMeer mebyebefOele uemeerkeÀjCee®eer ceesnerce ³ee®e efþkeÀeCeentve DeemeHeeme®³ee Heefjmejele jeyeefJeueer peeles. ueneve cegueb, ceefnueebveeosKeerue ³ee®e keWÀêele JewÐekeÀer³e mesJee HegjefJeu³ee peeleele. HeCe ©iCeeue³ee®eer JesU mekeÀeUer veT les ®eej JeepesHe³e¥le Demeu³eeves l³eeveblej ©iCeebvee Keepeieer ©iCeeue³ee®ee DeeOeej I³eeJee ueeielees. Yeeb[gHeceOeerue Jee{leer ueeskeÀmebK³ee Heenlee ³ee efJeYeeieele ©iCeeue³e vemeu³eeves HeeefuekesÀves Yeeb[tHeceO³es ©iCeeue³e GYeejeJes DeMeer ceeieCeer veeieefjkeÀebkeÀ[tve nesle Deens. ³ee Heejf mejele SkeÀner DeÐeeJele meeFs m& ege-f JeOeevb eer ³egkeÌle Demeb Deejeis ³e keWÀê veener DeeefCe GHeueyOe ©iCeeue³eeb®eer DeMeer o³evee³r e DeJemLee Deen.s SKeeoe DeHeIeele Peeu³eeJej Heeeuf ekeÀs uee peeie ³esF&ue keÀe? Demee meJee} ³eLs eer} jenf Jeeµeer µeelr e} megJex ³eevb eer J³ekelÌ e keÀs }e Demetve meoj Deejesi³e keWÀêe®eer otjeJemLee otj JneJeer cnCevt e ìWYeeHr ee[e Heefjmejele DeeCeKeer SkeÀ Deejeis ³e keÀW ê GYeejC³eemeeþer Deecner Òe³elveMeerue Demeuîee®es l³eevb eer meebefiele}.s


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

Heg.ue. l³ee He$eele cnCeleele, %eeve, evf eYe³& elee DeeefCe mebIe<e& ³ee yeeyeemeenys eeb®³ee ce$b ee®ee melele G®®eej nesle Demelees. HeCe ne efJe®eej He®eJevt e ke=Àleerle DeeCeCeeje pees ceeCetme FLes yeeHe cnCetve Yeìs uee l³eeuee keÀ[keÀ[vt e efceþer ceejeJeerMeer Jeeìle.s mJele:ceOeuee jepenmb e MeesOeCeeje ne ceeCetmeë e®f eÊe SkeÀeûe keÀ©ve peieuee. ceeve leeþ þJs etve peieuee. DeeefCe DeeHeu³ee l³ee peieC³ee®eer mejg sKe keÀneCeer ceeies þsJevt e ieus ee.

Deece®ee yeeHe Deve Deecner ®eeUlee- ®eeUlee

vejsMe Heeìerue

ner keÀneCeer Deens SkeÀe pescelesce De#ej DeesUKe Demeuesu³ee yeeHee®eer! l³eeuee HegmlekeÀe®es mJe©He efoues [e@. vejsbê peeOeJe ³ee l³eeb®³ee keÀle=&lJeeve `ueeF&HeÀ' ceOeu³ee `F&äesN³ee' l³eeb®³ee®e Yee<esle meebielees³e. yeer.Heer.ìer. jsuJesle veeskeÀjer keÀjleevee ieesN³ee meensyeebyejesyej `³esme-vees' keÀjCeeje ne yeeHe ³ee HegmlekeÀeletve DeeHeu³eemeceesj lemee meJe&meeceev³e yeeHe cnCetve GYee jenle Demeuee lejer HegmlekeÀ ÒeJeemeeleerue l³ee®eer peeCeJeCeejer `ueeF&HeÀ mìeF&ue' HeÀej nUgJeejHeCes ceveeuee mHeMet&ve peeles. HegmlekeÀe®es uesKekeÀ [e@. vejWê peeOeJe keÀceeueer®es G®®eefMeef#ele Deensle. DeLe&Meem$eeJej l³eebveer efJeHegue uesKeve mebMeesOeve kesÀues Deens l³eecegUs ns oesIes efHeleeHeg$e oesve Oe´gJeeJej GYes Demeu³ee®es DeeHeu³eeuee peeCeJeles. ceeieeme Jeiee&le pevceu³eecegUs peeOeJe mejebvee ceeveneveerkeÀejkeÀ JeeìeJesle Demes DeveskeÀ DevegYeJe Deeues. Deebyes[keÀjebJej efveÊeeble Þe×e DemeCeeje l³eeb®ee yeeHe l³eebvee meebielees, `let pes keÀjMeerue les®³eele `ìeHeuee' pee³euee Hee³epes.' mejebveer yeeHee®es cnCeCes MeyoMe: Kejs keÀªve oeKeJeues. mejeb®ee yeeHe efveJe=Êeerveblej Iejele yemetve keÀenerlejer þekeÀ þeskeÀer®es GÐeesie keÀjerle yemes. l³ee®ee $eeme Iejeleerue yeeF&ceeCemeebvee nesF&. HeCe l³eebvee keÀener meebiee³e®es keÀesCeelener Oeeefjìîe veJnles DeeefCe meesner veJnleer. mejebveer DeeHeu³ee

ieesäerJesuneU yeeHeeuee l³ee®³ee Dee³eg<³ee®³ee DeeþJeCeer efuene³euee meebefieleues. ner cee$ee cee$e ®eebieueer®e ueeiet He[ueer. yeeHe efuenerlee Peeuee. uesKevee®eer Yee<ee yeeHee®eer mJele:®eer nesleer. mejebveer leer HegmlekeÀele leMeer®e þsJeueer, DeveskeÀ Fbûepeer Meyoeb®es DeHeYe´bMe l³eele Demeu³eeves SketÀCe meeefnefl³ekeÀ yeepe l³eecegUs yeoueuesuee Deens, DeeefCe lees ceveeuee YeeJeCeeje Deens. `oeceesoj ©bpeepeer peeOeJe' ne keÀmee `yeeHe ceeCetme' neslee ns l³eeletve Gueie[le peeles. mejeb®eer DeeF&osKeerue DeesIeeves ³ee HegmlekeÀele ÒeJeemeele DeeHeu³eeuee meesyele keÀjles. SkeÀoe l³eeb®³ee Iejer yeer Heer ìer keÀeceieejeb®es vesles [e@. Meebleer Heìsue Deeues nesles. mejebveer DeeHeu³ee DeeF& meesveeyeeF&uee meebefieleues ns yeerHeerìer®es ceesþs meensye ne³esle. DeeF&®es [esUs Deeveboeves uekeÀekeÀues. Heg{s mejmeeTve leer cnCeeueer, mee³esye, les ceeP³ee Hesvemeue®es leerme ©He³es Jee{Ceej Jnles l³ee®eb keÀe³e Peeueb? Heìsue DeeF&uee cnCeeues ¿es legce®ee Heesjiee ne³e vee, les leerme keÀjes[ ©Heer³eeb®ee ne³e. legceer keÀmeeuee leerme ©Heer³eeb®eer HeJee& keÀjles? meesveeyeeF& DeeefCe oeceesoj DeLee&le DeeF&yeeyee SkeÀceskeÀebJej cegkeÀ Òesce keÀjerle. les GIe[ nesle Demes pesJne Iejeble efpeuesyeer®es Heg[kesÀ ³esF& lesJne! HejmHejebvee Deeûen keÀjerle, YejJeerle les efpeuesyeer Svpee@³e keÀjerle. meesveeyeeF& leMeer keÀCeKej. HeCe oeceesoj yeg×Jeemeer Peeu³eeveblej leer keÀ®eueer.

3

efKe[keÀerJej®³ee keÀeJeȳeeMeer leer yeesues. l³eeuee KeeT Ieeueer. jespe KeeC³eeHetJeea leer Ieeme IesTve peeOeJe Deeues Jeeìleb. Demes HegìHegìle efKe[keÀerMeer peele Demes. mejebveer ns Òemebie HeÀej®e YeeJeveeslkeÀìlesves efueefnues Deensle. ne yeeHe p³ee Jeiee&®es ÒeefleefveOeerlJe keÀjlees lees Jeie& ceeieemeuesuee Deens, DeefMe#eerle Deens. mejkeÀejer veeskeÀjerle jentve ne yeeHe Deebyes[keÀjeb®³ee ®eUJeUeRveer YeejeJeuesuee neslee. meceepe ÒeyeesOevee®es Jes[ l³eeves Iesleues nesles. ³egefve³eve®³ee De@keÌìerefJnìerpe ceO³esner lees Dees{uee iesuee memHeW[ner Peeuee. SketÀCe®e DeefleMe³e ÒeJeener Mewueer DeeefCe DeieefCele Ieìveeb®eer jsue®esue Demeu³eeves DeeHeCe HegmlekeÀele ie©HeÀìtve peelees. ns®e ³ee HegmlekeÀe®es JewefMeìîes Deens. ns HegmlekeÀ Jee®eu³eeveblej Heg ue osMeHeeb[Wveer DeeHeueer Òeefleef¬eÀ³ee mejebveer SkeÀe He$eeÜejs keÀUJeueer. Heg.ue. l³ee He$eele cnCeleele, %eeve, efveYe&³elee DeeefCe mebIe<e& ³ee yeeyeemeensyeeb®³ee ceb$ee®ee melele G®®eej nesle Demelees. HeCe ne efJe®eej He®eJetve ke=Àleerle DeeCeCeeje pees ceeCetme FLes yeeHe cnCetve Yesìuee l³eeuee keÀ[keÀ[tve efceþer ceejeJeerMeer Jeeìles. mJele:ceOeuee jepenbme MeesOeCeeje ne ceeCetmeë ef®eÊe SkeÀeûe keÀ©ve peieuee. ceeve leeþ þsJetve peieuee. DeeefCe DeeHeu³ee l³ee peieC³ee®eer megjsKe keÀneCeer ceeies þsJetve iesuee.


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

mebHeeokeÀer³e

mepeielee nJeer®e!

DeueerkeÀ[s pees lees Gþlees DeeeCf e jepekeÀejCe DeeefCe ÒeMeemekeÀer³e J³eJemLeus ee efMeJ³ee Ieeueelr e meìg lees. cee$e DeeHeCe ³ee J³eJemLes®es Yeeie Deenels e ner peeCeerJe l³eeJeU s er vemeles. keÀOeer keÀOeer DeeHeCe SkeÀoce meJb eos veMeerue yevelees lej keÀOeer mebJesoveenevr e. ueeskeÀMeener J³eJemLee Demeu³eeves DeeHeu³eeuee ns meejs mJeeleb$³e GHeYeeis elee ³esle.s DeeHeueer yeepet Kejer Demeles leJs ne DeeHeCe mJeele$b ³e DeeefCe DeefOekeÀeje®ee eJf e®eej keÀjlee.s HeCe keÀle&J³ee®eer yeepet ³els es lesJne cee$e nls egle: meejb oug e&#eelr e keÀjlee.s ueeskeÀMeener J³eJemLesle HeJt eea ceeefnleer peeCetve I³ee³e®ee DeefOekeÀej DeeHeu³eeuee veJnlee. mebIe<ee& veblej lees efceUeu³eeJej l³ee®ee JeeHej ueeskeÀesHe³eeis eer HeÀe³eÐeeHes#ee J³ekeÌleeir ele HeÀe³eÐeemb eeþer keÀjCeeN³ee®b eer efHeuueeJeU le³eej Peeuee.r l³eeletve ÒeeceeeCf ekeÀHeCes keÀece keÀjCeeje keÀe³e&keÀlee& cee$e yeoveece nels eevee efomelees. ueeskeÀeb®³ee eKf eMeeletve peeCeeN³ee keÀj©Heer HeMw eeletve meejer J³eJemLee ®eeueles HeCe ³ee J³eJemLeus ee keÀle&J³ee®es keÌJee®f ele®e Yeeve Demele.s cebgyeF& Demees Jee SKeeoer ieeJeeleerue ieuuee!r meeN³ee®e #e$s eele ceeCemeb HeMw eemeeþer ®ejleevee eof meleele. peveeJeejeb®eer kegÀjCeb keÀceer HeCe HeMw ee®eer keÀg jCeb DeceeHe Peeueer Deensle. l³eeceU g s ueeks eÀeHs e³eesieer keÀecee®b eer eof JemeWefoJeme Jeeì ueeiele Deens. ke@Àie meejK³ee ³eb$eCesves cnCepes l³eeleerue ®eebieu³ee ueeks eÀevb eer Oe³w e& oeKeeJf eues cnCevt e osMe HeeleUerJej ìgpeer, keÀeU s mee ³eemeejKes Ieeìs eUs GIe[keÀerme Deeue.s jep³eele Hee{b N³eebveer enf bcele oeKeeJf eueer cnCevt e efmeb®evee®ee yeg[yeg[e HegÀìuee. cnCepes®e ³ee osMeele ÒeeceeefCekeÀlee Depetve efpeJeble Deens ns efometve Deeues. ns meieUs ceesþ ceesþs IeesìeUs Òeefme× ceeO³eceebcegUs ueeskeÀebvee ceeefnle Peeues. HeCe keÀOeer keÀOeer keÀener IeesìeUs G I e [ k e À e r m e ³ e s l e v e e n e r l e De e e f C e k e À e n e r l e j y e e y e e r D e M e e De m e l e e l e Deepetyeepetuee Deefve³eefcelelee, iewj J³eJenej meejb keÀener efomele Demeleb. Hejbleg DeeHeCe meejs PeeHe[s ueeJeu³eemeejKes JeeJejle Demelees. DeVe, Jem$e, evf eJeeje ³ee ceeCemee®³ee cegueYelt e iejpee l³ee YeeieJeCes otj jeenf ues. Jeerpe, HeeCeer, FbOeve DeeefCe Flej Jemlebt®eer mJemleeF& nesC³eeHes#ee ceneieeF®& e Jee{le Deens. SkeÀe veeC³eeuee oevs e yeepet Demeleele. leMee DeeHeu³eener Jele&veeuee oevs e yeepet Deenls e. DeeHeCe ns meieUb Deieelf eves Heenle Demelees DeveYg eJele Demelees cee$e ³ee efJe©× DeeJeepe GþJeeJee Demes JeeìC³ee SJs epeer Òel³eskeÀeuee Demes Jeeìles efMeJeepeer pevceeuee ³eeJee HeCe lees DeeHeu³ee Iejele veener omg eN³ee®³ee Iejele DeMeer YetefcekeÀe meieUîeeb®eer®e Deens. l³eecegUs meeO³ee meeO³ee ieesäeRceO³es meeceev³e ueeskeÀebvee mebIe<e& keÀjeJee ueeielees³e. DeeHeu³ee®e ³eb$eCee DeeefCe J³eJemLesMeer ue{leevee meeceev³e ceeCemee®eer MekeÌleer keÀceer He[les. l³eelevt e®e DeeHeCe meeje oe<s e J³eJemLee DeeeCf e jepekeÀejCe ³eeuee osle Demelees. meeOeb GoenjCe IeCs ³eemeejKeb Deens DeeHeueer ceneveiejHeeeuf ekeÀe ekf eÀb Jee jep³emejkeÀej®³ee keÀu³eeCekeÀejer ³eeps evee ueeks eÀebmeeþer Demeleele. ³ee ³eeps evee ³els eele keÀOeer DeeeCf e meHb eleele keÀOeer ns me×g e keÀUle veene.r ³ee®ee HeÀe³eoe IeCs eejs J³eJemLels e yemeueus es Demeleele Demee DeeHeuee vens cee®r ee DeejeHs e Demelees l³eeceU g s DeeHeCe ³ee ieeäs eJr ej®e Leeyb elee.s ³eeps evee®b ee, keÀecee®b ee ueKs eepeeks eÀe ueeks eÀMeenelr eeur e ueeks eÀesHe³eeis eer keÀe³eÐee®b ee JeeHej keÀ©ve DeeHeCe Iesle veener. meeO³ee meeO³ee keÀeceekb eÀ[s DeeHeCe [eU s Ps eekeÀ keÀjlees Jee ue#e ols e veene.r l³eeceU g s meeJep& eevf ekeÀ keÀecee®b ee opee& meelel³eeves Iemejueus ee eof melee.s Je<e& nels e veener lej eJf eeJf eOe keÀejCeevb eer HeJs ej yueek@ eÀ yeoueues peeleele. ®eeib eues jmles GKe[ues peeleele DeMee leNnvs es DeeHeu³ee Ieecee®³ee keÀj©Heer HeMw ee®b eer OeU g OeeCe ³ee®eer ons er ³ee®eer [eU s e HeenJeer ueeiele.s Deelee DeeHeCe DeeHeueer ceeveemf ekeÀlee yeouee³eue nJeer lej®e DeeHeu³ee Òepe®s ³ee jep³eeuee DeLe& jeneur e. veJ³ee Je<eel& e DeeHeCe DeeOf ekeÀeeOf ekeÀ mepeie neCs ³ee®eer MeHeLe IeT s ³ee.

4

1960 meeueer meb³egkeÌle cenejeä^e®eer mLeeHevee Peeueer DeeefCe

keÀe³e& DeeefCe Òe³elve keÀenerMee DeMee®e ÒekeÀej®es Deens. ueeskeÀebvee lejerner cejeþer ceeCetme GHesef#ele®e jeefnuee. ³ee®es Meu³e yeeU þekeÀjs les peeie=le keÀjle nesles HeCe DeeHeu³ee meJee¥vee Dee³el³ee®eer meJe³e ³ee le©Ceeuee meuele nesles cnCetve Jeef[ue kesÀMeJe þekeÀjs GHe&À Òey- Peeueer Deens. yeeUemeensyeebveer cejeþer ueeskeÀebmeeþer ue{e ®eeuet kesÀuee eesOevekeÀej ³eeb®³ee mebmkeÀejeves Òesefjle nesTve 19 petve jespeer efMe- Deens vee, ceie nkeÌkeÀ HeCe l³eebveer®e efceUJetve Ðee³euee Heeefnpes. ceie Jemesves®eer mLeeHevee kesÀueer. meg©Jeeleeruee efMeJemesvee ne He#e vemetve DeeHeCe pevelesves keÀe³e keÀje³e®e? HeeþeRyee Ðee³euee vekeÀes? pesJne mebIeìvee nesleer. cejeþer Deefmcelesuee uee³ekeÀ Jeeueer efceUeuee Demes meJe&meeceev³e pevelee mJele: SKeeÐee ÒeMveemeeþer SkeÀ$e ³esTve }{e ceevetve leceece cejeþer yeebOeJe, Yeieerveer, ceelee SkeÀ$e Deeues veer efMe- osF&}. lesJne®e DeveskeÀ ÒeMve megìleerue. ceie lees Kejeye jml³eeb®ee Jemesvesuee Heeefþbyee efouee. DeMee ÒekeÀejs keÀeueeblejeves efMeJemesvee ÒeyeU ÒeMve Demesue, IegmeKeesjeb®ee Demesue, Deeflejske̳eeb®ee Demesue, Ye´äe®eeje®ee Demesue veenerlej mebHetCe& efmeefmìce®ee Demesue nesle iesueer DeeefCe lees jepekeÀer³e He#e Peeuee. Kejb lejb efnbogmLeeveele Òel³eskeÀ jep³ee®eer efJeYeeieCeer Yee<es yeeUemeensyeebveer vesnceer®e cegbyeF&le ³esCeeN³ee ueeW{îeebyeeyele efJejesOe ÒeceeCes Peeueer Deens. HeCe HeÀkeÌle cenejeä^ Demes jep³e Deens efpeLes kesÀuee. HeCe Jee{l³ee ueeW{îeeuee DeeHeCener peyeeyeoej Deenesle. DeeHeCe ³ee mecem³eebkeÀ[s mLeeefvekeÀ cnCepes cejeþîeebHes#ee efmeefj³emeueer Heeefnues veener. Decejeþer ueeskeÀeb®es Je®e&mJe DeeHeu³eele `®euelee nw' DeDeens. l³ee keÀeUele mejkeÀejer Meer YeeJevee DeefOekeÀ Deens. lemes®e Keepeieer kebÀHev³eebceO³es pees He³e¥le DeeHeu³eeuee veeskeÀN³eebmeeþer cejeþer ueeskeÀeSKeeoe De cejeþer ve[le veener lees He³e¥le Deebvee ÒeeOeev³e efoueb peele vemes. ne®e cegK³e cegÎe Heu³eeuee mJeeefYeceeve peeiee nesle veener. ³ee IesTve DeeefCe `cejeþer ceeCemee®³ee v³ee³e megefveue yeesye[s ieesäeruee yeeUmeensyeebveer efJejesOe oMee|Jeuee cnnkeÌkeÀemeeþer' ns Iees<e Jeeke̳e IesTve þerkeÀCepes yeeUemeensyeebveer SkeÀskeÀeuee neleeuee efþkeÀeCeer Deeboesueve keÀªve cejeþer le©Ceebvee veeskeÀjer®eer mebOeer efceUsue ³eekeÀ[s peemle ue#e keWÀefêle kesÀueb. YeieJ³ee Oeªve cebgyeF& efkebÀJee cenejeä^eyeensj IeeueJee³euee nJeb nesle keÀe? cePeW[îeeves KejesKej keÀceeue®e kesÀueer. le©Ceebvee veeskeÀjeryejesyej jeþer ceeCemee peeiee nes, Deme melele peeieb keÀe keÀje³e®eb? Flej mJe³ebjespeieeje®eer HeCe mebOeer GHeueyOe keÀªve efoueer. Je[eHeeJe, Yeepeer Yeeef<ekeÀebvee Demes peeies keÀjeJes ueeieles keÀe? cejeþeRmeeþer®ee ue{e HeeJe, ceìCe HeeJe ³eeb®³ee mìe@ue cegUs iejerye lemes®e ceO³eceJeieea³e ne HeÀkeÌle efMeJemesves®ee ÒeMve Deens ne mecepe keÀe? Flej He#eebceO³es le©Ceebvee peCet jespeieeje®eer megJeCe&mebOeer®e ÒeeHle Peeueer. yeeU þekeÀjs cejeþer ceeCemes veener Deensle keÀe? l³eebvee DeeHeu³eeJej De cejeþer ceeveveer³e yeeUemeensye þekeÀjs Peeues DeeefCe l³eebveer mebyebOe cenejeä^Yej ueeskeÀ Je®e&mJe oeKeJeleele ³ee®eer ef®e[ veener keÀe? l³eeb®ee mJeeefYeceeve efve®eHele He[uesuee Demelees keÀe? Dejs kegÀþuee lees ke=ÀHee Hee³e jesJeC³eeme meg©Jeele kesÀueer. yeeUemeensyeeb®³ee Yee<eCeebvee DeeefCe efJe®eejebvee DeefleMe³e ueeskeÀefÒe³elee MebkeÀj efmebie DeeHeu³ee cegbyeF&le ³eslees veer meJe& Ye³³eebvee DeYe³e oslees efceUJeueer. l³eeb®³ee menpe, jesKe þeskeÀ, meJe&meeOeejCe Yee<ee Mewueerves keÀer pej legce®³ee jml³eeJej®³ee iee[îee, þsues pej HeeefuekesÀves GþmebyebOe peve ceeCemeebJej peCet ceesefnveer®e Ieeleueer. cejeþer He@ÀkeÌìj Jeues lej ceuee [e³ejskeÌì HeÀesve keÀje, Demes l³ee®es®e peeleJee}s SkeÀoce efnì Peeuee. cejeþer ceeCemeebceOeuee mJeeefYeceeve peeiee Peeuee meebieleele. pej Demes Demes} lej l³ee®eer ner oeoeefiejer keÀesCee®³ee HeCe DeHesef#ele yeoue Peeuee veener. keÀener Demeblegä ueeskeÀ kegÀlmeerleHeCes efpeJeeJej? DeeHeu³eeuee ceeefnle Demetve DeeHeCe ieHHe Deenesle cncnCele keÀer keÀe³e efJeMes<e kesÀue yeeUemeensyeebveer cejeþer ceeCemeeb- Cepes DeeHeCe <eb{ veener keÀe? DeeefCe pej veener DeeefCe Demes Jne³euee meeþer? HeÀkeÌle cejeþer cejeþer keÀªve keÀe yeoue Ie[Ceej Deens? Kejb vekeÀes lej DeeHeeHemeeleerue ©meJes-HegÀieJes otj meeªve DeeHeCe cecnCepes keÀesCeleener yeoue ne keÀesCeer SkeÀìe Ie[Jetve DeeCet MekeÀle jeþeRveer mebIeìerle Jne³euee Heeefnpes. veener. í$eHeleer efMeJeepeer cenejepeebveer meJee&le ÒeLece efnboJeer mJe- efMeJemesvesves 1967 meeueer Heefnu³eeboe þeCes ceneveiejHeeefuekesÀjep³ee®es mJeHve Heeefnues DeeefCe leMeer HeeTuesner G®eueueer. ueeskeÀeb®³ee Jej YeieJee PeW[e HeÀ[keÀJeeruee. l³eeveblej cegbyeF&, veeefMekeÀ, mebYceveele mJeeleb$³ee®es cenlJe efyebyeJeues. HeCe mJeeleb$e efceUeues les peJeU eepeerveiej, efJeoYe& DeMeer DeeieskegÀ®e ®eeuet®e þsJeueer. yeeUemeensye peJeU 400 Je<ee&veblej. HeCe Heejleb$³eele jengve mJeeleb$³ee®ee efyeiegue vesnceer®e cegbyeF&leerue Jee{l³ee ueeW{îeeyeeyele ef®ebleelegj Demele. HeCe JeepeJeCes ns efkeÀleer peesKeceer®es keÀece Deens ³ee®eer vegmeleer keÀuHevee®e l³eeJesUsme ceeP³ee [eske̳eele SkeÀ meJe&meeOeejCe efJe®eej Deeuee keÀer keÀjJele veener. HeCe vegmelee efJe®eej®e veener lej l³ee ÒekeÀej®eer ke=Àleer pej cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀJej efMeJemesves®e jep³e Deens cnCepes JeemleJeerkeÀefjl³ee l³ee ceneceeveJeeves keÀªve oeKeJeueer ner DeoYetle HegÀìHeeLe, jmles, yeieer®es Jeiewjs l³eeb®³ee DeefOeHel³eeKeeueer ³esleele. ieesä Deens. DeMee ³ee De meeceev³e ceeCemeeuee meg×e l³ee keÀeUele ef- yeensªve ³esCeejs efJeMes<ele: ³egHeer efyenej®es ueeskeÀ cegbyeF&le Deeu³eeJej JejesOe Peeuee®e.ìerkeÀe Peeueer®e. HeCe l³ee efJejesOekeÀeb®es JebMepe Deepe HegÀìHeeLeJej ³ee ueeskeÀebveer J³eeHetve ìekeÀueer Deens. (HegÀìHeeLe mJeeleb$³ee®ee GHeYeesie Iesle Deensle®e keÀer. cee. yeeUemeensye þekeÀN³eeb®es Heeo®eeN³eebmeeþer Deens keÀer HesÀjerJeeu³eebmeeþer Heeve 11 Jej

pe³e cenejeä^ ceePes cele

oµs ee®³ee

Demegjef#ele ceefn}e DeeefCe nleye} meejs DeeHeCe...

jepeOeeveer Deme}suîee efo}Áer µenjele SkeÀe OeeJel³ee yemeceO³es 23 Je<eera leªCeerJej meecegefnkeÀ ye}elkeÀej keÀjC³eele Dee}e. osµee}e DeeefCe efJeµes<ele: Hegª<e peeleer}e keÀ}bkeÀ }eJeCeejs Demes ke=Àl³e Hee®e vejeOeceebveer kesÀ}s. ³ee Ieìvesves SketÀCe mejkeÀejer J³eJemLes®es JeeYee[s efveIee}s. osµeeleer} leªCeeF& pesJne jml³eeJej Glej}er. lesJne DeeHe}er Deye´g®eer Depetve }keÌlejs peieele ìebie}er pee³e}e vekeÀes cnCetve mejkeÀejves l³eeb®ee DeeJeepe o[Heµeener®³ee ceeiee&ves yebo keÀjC³ee®ee Deµe}eI³e Òe³elve kesÀ}e. ns meieUs ®ee}t Demeleevee DeKesj ³ee leªCeer®es ÒeeCe Jee®eefJeC³eemeeþer GHe®eejemeeþer efmebieeHetj}e n}JeC³eele Dee}s.

oJee DeeefCe ogJee ns oesvner ³ee leªCeer®³ee ceoleer}e Dee}s veener. DeKesj ³ee oeefceveerves ÒeeCe mees[}e. efle®ee ce=l³eg cnCepes Deelee SkeÀ YeUYeUCeejer peKece Deens. efle®³ee peeC³eeves osµeele DeveskeÀ Òeµve ceeies þsJetve ies}er Deens. eqm$e³eeb®eer megjef#elelee ne kesÀJeU efo}Áer®ee Òeµve veener. efle®³eekeÀ[s HeenC³ee®eer ¢äer DeÐeeefHe yeo}}s}er veener. l³eecegUs Deepe Òeiele Deµee osµeele ner Ieìvee Ie[}er. ³ee Ieìvesves SkeÀ ieesä meceesj Dee}er leer cnCepes nleye}lee. ns meejs kegÀþHe³e¥le ®ee}Ceej ? ³ee®ee efJe®eej meg%e mejkeÀejves JesUer®e keÀjeJee. -jCs et efJe®eejs, ceg}gb[ (He.)

Jee®ekeÀ cegêe


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

iee[ieerU

DenJeeueeefJe©× pesJne cenecees®ee&®eer Iees<eCee keÀjC³eele Deeueer lesJne l³ee cees®ee&®eer Heeée&Yetceer®e cegUer ®egkeÀer®eer nesleer. iee[ieerU DenJeeue ueeiet kesÀuee lej ef®ejKeeCeervee HejJeeveieer efceUCeej veener. ueeskeÀebvee ueeketÀ[lees[ keÀjlee ³esCeej veener. GÐeesieOebos yebo He[tve efpeu¿ee®ee efJekeÀeme þHHe nesF&ue. iee[ieerU DenJeeueeyeeyele DeMee DeveskeÀ Keesìîee ieesäer peeCeerJeHetJe&keÀ HemejJetve meeceev³e ueeskeÀeb®eer efoMeeYetue keÀjC³ee®es keÀece megª nesles. Deelee pe³ee ef®ejKeeCeeR®ee cegÎe ³ee cees®ee&®es cegK³e keÀejCe cnCetve Heg{s kesÀuee peele neslee l³eeJej meJe&ÒeLece yeesuet. ef®ejKeeCeeRvee IeeueC³eele Deeuesu³ee He³ee&JejCe Keel³ee®³ee Deìer®ee DeeefCe iee[ieerU DenJeeuee®ee keÀenerner mebyebOe veener. ef®ejKeeCeer meboYee&le meJeex®®e v³ee³eeue³eele nj³eeCeeceOeerue Keìuee neslee. nj³eeCeeceO³es 5 nskeÌìj®³ee Deele ef®ejKeeCeer oeKeJetve Òel³e#eele l³eeHes#ee DeefOekeÀ #es$eHeÀUe®³ee peefceveerJej ef®ejsKeeCeer keÀe{C³ee®ee cegÎe v³ee³eeue³ee®³ee efveoMe&veeme DeeCetve osC³eele Deeuee. keÀener efþkeÀeCeer GlKeveve Peeu³eeJej KeeCeer leMee®e GIe[îee ìekeÀC³eele Deeu³ee, DeMeer Deefve³eefcelelee meceesj Deeu³eeves meJeex®®e v³ee³eeue³eeves nj³eeCeeleerue Keìu³ee®ee efvekeÀeue osleevee He³ee&JejCe oeKeu³ee®eer Deì Ieeleueer. Meemeveeves iee[ieerU meefceleer®ee DenJeeue Depetve mJeerkeÀejuee®e veener lejer meeceev³e ueeskeÀeb®eer ceeLeer Ye[keÀJeC³eemeeþer peeCeerJeHetJe&keÀ efoMeeYetue kesÀueer peele nesleer. SkeÀ ieesä

pesle Deme pes cnìueb peeleb³e leer pevelee vescekeÀer keÀesCeleer...? efmebOegogiee&leerue ueeskeÀ He³ee&JejCe Òesceer Deensle DeeefCe ûeecemeYes®³ee neleele meieUs DeefOekeÀej efoues lej meeceev³e pevelee®e meieUs cee³eefvebie ÒekeÀuHe HesÀìeUtve ueeJeerue, ³ee HeefjCeeceeb®eer ueJekeÀj®e peeCeerJe Peeu³eecegUs meeceev³e peveles®eer efoMeeYegue keÀªve He¨eÞeer, He¨eYeg<eCe HegjmkeÀejeves mevceeefvele omlejKegÎ

ue#eele I³ee, meJeex®®e v³ee³eeue³eeves ef®ejsKeeCeerJej mejmekeÀì yeboer veener Ieeleueer lej He³ee&JejCe Keel³ee®eer HejJeeveieer IesCes yebOeve keÀejkeÀ kesÀues. ef®ejsKeeCeer ieewCe Keefvepe ÒekeÀuHe ÒekeÀejele ³esleele lej ceBieveerpe efkebÀJee ueesnKeefvepee®³ee KeeCeer ceesþs Keefvepe ÒekeÀuHeebvee efJejesOe kesÀuee. oes[e ceeiee&le keÀUCes ³esLes ceesþîee ÒeceeCeele cee³eefvebie keÀªve pees Oeg[iegme Ieeleuee iesuee neslee lees

5

keÀeskeÀCeeletve DevegHece keÀebyeUer

efJejesOeer He#ee®³ee Deeceoejebveer l³eebvee keÀ[keÀ Meyoele peeye keÀe efJe®eejuee veener...? efpeuneefOekeÀeN³eebvee SJe{îeele HejJeeves ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀebvee osT ve³es Demee DeeosMe vekeÌkeÀer®e keÀesCeerlejer efueosuee DemeCeej, ns ve keÀUC³ee FleHele efmebOegogiee&le rue pevelee keÀener ogOeKegUer veener. HeÀkeÌle cees®ee& keÀe{tve l³ee HejJeev³eeb®es Þes³e ueeìlee ³eeJes ³eemeeþ#e les HejJeeves®e o[Hetve ìekeÀle vescekesÀ keÀe³e meeO³e kesÀues iesues...? ner SkeÀ jepekeÀer³e KesUer Demesue HeCe iesues efkeÀl³eskeÀ ceefnves ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀ yeebOeJeeb®eer jespeieej yebo He[u³eecegUs peer Jeeleenle Peeueer leer keÀMeer efomeueer veener ³eebvee..l³ee meJee¥vee 1 ceefnv³eeHetJeea®e ®eerjsKeeCeeR®es HejJeeves efceUtve l³eeb®³ee kegÀìgbyeele SJnevee megKeMeebleer veeboueer Demeleer Hejbleg ³ee cees®ee&®³ee veewìbkeÀer Hee³eer l³ee meJee¥vee Depetve 1 ceefnvee jespeieejeefMeJee³e nueeKeer®es efoJeme keÀe{eJesueeieues. ³ee 1 ceefnv³eele efkeÀl³eskeÀoe l³eeb®eer yee³ekeÀeHeesj GHeeMeer jeefnueer Demeleerue HeCe ³eebve l³ee®es keÀe³e...? ns Demeues cees®ex keÀe{tve efye®eeN³ee iejerye peveles®e peerJe pee³e®eer JesU ³esles. Deieesoj®e DeeefLe&keÀ mebkeÀìele meeHe[uesu³ee ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀekeÀ[tve l³ee cees®ee&meeþer npeejeWveer ©He³es Iesleues iesues. veeF&ueepeeHee³eer l³eebveer les efvecegìHeCes efoues.cee$e Òel³e#eele lees cees®ee& l³ee ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀebmeeþer veJnlee®e ns mecepeu³eeJej ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀebvee vekeÌkeÀer®e HeM®eeleeHe Peeuee Demesue. (¬eÀceMe:)

iee[ieerU DenJeeue DeeefCe efoµeeYet}

80 ìkeÌkesÀ meceepekeÀejCe DeeefCe 20 ìkeÌkesÀ jepekeÀejCee®eer ner efµeJemesves®eer YetefcekeÀe. ³ee YetefcekesÀ}e Devegmeªve cegbyeF&le efµeJemesvee ³ee mebIeìvesves l³eeJesUer ceesHeÀle ªiCeJeeefnkesÀ®ee GHe¬eÀce megª kesÀ}e. ceg}gb[®eerner µeeKee l³ee}e DeHeJeeo jeefn}er veener. ªiCeJeeefnkeÀe IesCes DeeefCe efle®³ee osKeYee}ermeeþer Ke®e& GYeejC³ee®ee Òeµve Dee}e lesJne l³eekeÀefjlee yejesyej 26 Je<ee&HetJeea efµeJemesves®³ee ceg}gb[ µeeKesves SkeÀ GHe¬eÀce neleer Iesle}e. lees cnCepes veeìîeceneslmeJee®es Dee³eespeve keÀjCes. ceg}gb[ HetJe& µeeKee efkebÀJee ceg}gb[ efJeYeeiee®eer µeeKee ceg}gb[ HetJe&®eer®e µeeKee nesleer. ³ee®e µeeKes®ee ne veeìîeceneslmeJe Deelee keÀeef}oeme veeìîeie=nele ³ee Je<eea veeìîeceneslmeJe meepeje keÀjerle Deens.³ee veeìîeceneslmeJee®³ee l³ee®³ee He[Ðeeceeieer} KetHe Ieìvee Deensle. DeveskeÀ mecem³eebvee leeW[ osle DeeefCe efµeJemewefvekeÀeb®³ee DeHeej cesnveleerves ne ceneslmeJe meepeje nesF&. cegg}gb[ HetJe& ³esLeer} meg³eesie meesmee³eìerleHexÀ 1977 mee}er ³ee veeìîeceneslmeJee}e

DeeHeCe meJee¥veer®e yeefIeleuee. iee[ieerU efmebOegogiee&le ueeiet Peeuee lej ef®ejsKeeCeer yebo He[Ceej veenerle. cee$e keÀUC³eemeejKes yeekeÀer®³ee ieeJeebceO³es pes efJeveeMekeÀejer ceesþs cee³eefvebie ÒekeÀuHe ÒemleeefJele Deensle les cee$e vekeÌkeÀer®e jÎ nesleerue. efmebOegoig ee&Mespeejer®e Demeuesu³ee efvemeie&jc³e ieesJee jep³eele ³ee KeeCeceeefHeÀ³eebveer pees efJeOJebme kesÀuee l³eecegUs l³ee jep³eele Deelee DeMee cee³eefvebie ÒekeÀuHeebJej yeboer DeeCeu³eecegUs eflekeÀ[®es KeeCeceeefHeÀ³ee efmebOegoig ee&le IegmeKeesjer keÀª Heenle Deensle. iee[ieerU DenJeeueele mHeä Meyoele cnìueb Deens keÀer, SKeeÐee ieeJeele SKeeoe cee³eefvebie ÒekeÀuHe DeeCee³e®ee keÀer veener ³ee®ee HetCe& DeefOekeÀej ûeecemeYesuee Deens. SKeeÐee ieeJeele ef®ejsKeeCeer®³ee J³eJemee³eeJej peveles®ee GojefveJee&n ®eeuele Demesue lej l³ee ieeJeeleerue pevelee ûeecemeYesle þjeJe cebpetj keÀªve DeeHeu³ee ieeJeele cee³eefvebie keÀª MekeÀles. iee[ieerU DenJeeuener pevelee ûeecemeYesle þjeJe cebpegj keÀªve DeeHeu³ee ieeJeele cee³eefvebie keÀª

Yeeie -1 MekeÀles. iee[ieerU DenJeeuener l³eeuee mebceleer oslees. ef®ejsKeeCeer®e keÀMeeuee lej Deieoer SKeeÐee ieeJeeuee ceesþe cee³eefvebie ÒekeÀuHe DeeCee³e®ee keÀer veener ³ee®ee HetCe& DeefOekeÀej ûeecemeYesuee Deens. SKeeÐee ieeJeele ef®ejsKeeCeer®³ee J³eJemee³eeJej peveles®ee GojefveJee&n ®eeuele Demesue lej l³ee ieeJeeleerue pevelee ûeecemeYesle þjeJe cebpegj keÀªve DeeHeu³ee ieeJeele cee³eefvebie keÀª MekeÀles. iee[ieerU DenJeeuener l³eeuee mebceleer oslees. ef®ejsKeeCeer®e keÀMeeuee lej Deieoer SKeeÐee ieeJeeuee ceesþe cee³eefvebie ÒekeÀuHe nJee Demesue DeeefCe ûeecemeYesves cebpegjer efoueer lejer meg×e iee[ieerU DenJeeue l³ee ÒekeÀuHeeuee cebpegjer oslees. ceie legce®ee Dee#esHe lejer vekeÌkeÀer keÀMeeuee Deens...? efmebOegogiee&le p³ee ieeJeebceO³es cee³eefvebie ÒekeÀuHe nesT Ieeleues l³eeleerue 25 ieeJeele ûeecemeYeebceO³es cee³eefvebie efJejesOeer þjeJe cebpegj kesÀues iesues Deensle. pevelesuee cee³eefvebie ÒekeÀuHe Heeefn-

ceeOeJe iee[ieerUebvee®e meeceev³e peveles®³ee vepejsle Keuevee³ekeÀ keÀjC³ee®es keÀHeìkeÀejmLeeve megª Peeues DeeefCe l³eele ns KeeCeceeefHeÀ³ee ³eMemJeer Peeues lej iee[ieerU DenJeeue DeeHeesDeeHe®e jÎ nesTve efvemeie& Deesjye[gve KeeT HeenCeeN³eevee meieU jeve®e ceeskeÀUs efceUsue. ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀ yeebOeJeebyeÎue Demeuesue r cees®exkeÀN³eeb®eer DeeHeguekeÀer cees®³ee&®³ee ogmeN³ee®e efoJeMeer pevelesmeceesj Deeueer.efJejesOeer He#ee®es Deeceoej Òeceeso peþej DeeefCe ceeOeJe Yeb[ejer ³eebveer kesÀuesu³ee ®eewkeÀMeerle cenejeä^ jep³ee®³ee He³ee&JejCe meb®eeuekeÀebveer 29 meHìWyej 2012 uee ef®ejsKeeCe J³eeJemeeef³ekeÀebvee HejJeeves osC³ee®es DeeosMe efpeuneefOekeÀeN³eebvee efoues iesues nesles ns keÀyetue kesÀues. ceeveveer³e efpeuneefOekeÀeN³eebveer lej Deecneuee FefleJe=Êe efceUeues veenerle DeMeer meejJeemeejJe keÀªve nele PeìkeÀues. FkeÀ[s cenlJee®ee ÒeMve ne®e G×Jelees keÀer cees®ee&®eer Heesmìj ueeJetve peeefnjele kesÀueer peele Demeleevee efpeuneefOekeÀejer DeeefCe He³ee&JejCe meb®eeuekeÀ PeesHeues nesles keÀe..?

meeceeefpekeÀ yeebefOe}keÀer DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ Jeejµee®ee jewH³eceneslmeJe megjJeele Pee}er. cee$e DeefLe&keÀ De[®eCeer DeeefCe keÀe³e&keÀl³ee¥®³ee keÀcelejlescegUs ne ceneslmeJe meepeje keÀjCes Deµeke̳e yeve}s. l³eeJesUer 1987 ceO³es ne ceneslmeJe efµeJemesvee µeeKesves ®ee}t þsJeC³ee®ee ceveeso³e J³ekeÌle kesÀ}e. l³eevegmeej meg³eesie®³ee HeoeefOekeÀe-³eebveer efµeJemesves}e ®eebieuîee GodosµeekeÀjerlee ne ceneslmeJe lesLeer} HeìebieCeeJej ®ee}t þsJeC³eeme HejJeeveieer efo}er. l³eeJesUs®es µeeKee ÒecegKe Heos Yet<eefJe}s}s ceveesnj Jewleer, Òeceeso Oegjer, lemes®e yeeUe leUskeÀj, efµeefµej efµebos, ÞeerOej ®eJneCe ³ee pegv³ee peeCel³ee efµeJemewefvekeÀebveblej ÒeYeekeÀj efµebos, megYee<e HeeìkeÀj, jece leeW[JeUkeÀj ³eebveerner ³ee veeìîe ceneslmeJee®³ee Dee³eespeveele cees}e®eer keÀeceefiejer yepeeJe}er Deens. veeìîeceneslmeJee®³ee Dee³eespeveele meeceev³e efµeJemewefvekeÀeb®ee KetHe ceesþe Jeeìe Demes. yemeC³ee®eer J³eJemLee keÀjCes. veeìîe-JeeÐeJe=bo keÀ}ekeÀejebvee pesJeCe DeeCetve les

Jee{Ces,FlekesÀ®e keÀe³e l³eeb®eer Yeeb[er IeemeCes, cewoeve DeeefCe ne@}ceOeer} keÀ®eje keÀe{Ces.ner meejer keÀeces efµeJemewefvekeÀ DeeJe[erves keÀjerle.leeW[er meebieCes DeeefCe µeeKes®³ee HeÀ}keÀeJej veeìîeceneslmeeJee®eer ceeefnleer ef}efn}er peeF&. Deepe®³ee meejKes l³eeJesUer ye@vejyeepeer veJnleer. SkeÀoe veeìîeceneslmeJeeleer} veeìkeÀemeeþer De@[Jnevme osC³eemeeþer Hewmes veJnles. DeµeeJesUer SkeÀe efµeJemewefvekeÀeves DeeHeuîeekeÀ[®es oeefieves ieneCe þsJetve Hewmes GYes kesÀ}s.l³eeJesUer veeìkesÀ HeenC³eemeeþer kesÀJeU efµeJeepeer cebefo-

jele peeJes }eies. lej keÀOeer ceeskeÀȳee cewoeveeJej meeoj nesCeejer veeìkesÀ jefmekeÀebvee DeeJe[erves Heenlee ³esF&. efµeJemesves®³ee ³ee veeìîeceneslmeJee®³ee Dee³eespeveecegUs GHeveiejele SkeÀ JesieUe Hee³eb[e Ieele}e ies}e. veeìîe jefmekeÀebvee veeìkeÀeb®ee Deem-

Jeeo Ieslee Dee}e. efµeJemesves®³ee veeìîeceneslmeJee®es Kejs-Kegjs ®eenles ceg}gb[ceOeer} [e@keÌìj, JekeÀer} DeeefCe J³eeJemeeef³ekeÀ ceb[Uer ceb[Uer nesleer. peeefnjeleer DeeefCe ye@vej®ee ceefncee vemeuîeeves ÒeefleÿeRlee®³ee jefmekeÀlesJej efµeJemesves®³ee ³ee veeìd³eceneslmeJeeves mebemke=ÀeflekeÀ Jeejmee DeeefCe meeceeefpekeÀ yeebefOe}keÀer peHe}er ies}er -Òeefleevf eOeer Deens.


CMYK

CMYK

cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

³ee ceb[Ueves oÊe pe³ebleer meesnUe Dee³eesefpele kesÀuee neslee ³ee efveefceÊe Dee³eesefpele kesÀuesu³ee Yeb[eN³ee®ee leerve npeejes YeeefJekeÀebveer ueeYe Iesleuee. ceguegb[ HetJexkeÀ[erue ieJneCeHee[e Heefjmejeleerue meeiej Òemeeo meesmee³eìerpeJeU Þeer DeeQogyejJeemeer osJemLeeve Deens YekeÌleeb®es ns Þe×emLeeve Deens ³ee efþkeÀeCeer DeeQogyeje®es mJe³ebYet Demes Je=#e Òeieìues l³eecegUs ³esLes osJemLeevee®eer mLeeHevee keÀjC³eele Deeueer. keÀener oÊe YekeÌleebveer efceUtve ns cebefoj yeebOee³euee Heg{ekeÀej Iesleuee. nUtnUt ceoleer®es MeskeÀ[es nele Heg{s Deeues DeeefCe cebefoj mLeeHeve Peeues. ³ee cebefojeleerue ÞeeroÊeosJeeb®eer mebiecejJejer cetleea jepemLeeveceOetve ceeieefJeC³eele Deeueer. Demetve ³ee cebefoje®eer mebiecejJeje®eer Deens . ojJe<eea ef[meWyej

oÊe pe³ebleer GlmeJe meepeje

ceefnv³eele oÊe pe³ebleerefveefceÊe DeefYe<eskeÀ cene©ê, oÊeHetpee, Yepeve, oÊe pevceeslmeJe HeeueKeer meesnUe Deeoer keÀe³e&¬eÀcee®es Dee³eespeve FLes kesÀueb peeleb. ³ee meesnȳeele

D e e b i e C e s J e e [ e r ³ e e $ e s c e g U s ke À e s k e À C e j s u J e s n e T m e H e t À }

ceefnuee Jeiee&®ee ceesþe menYeeie Demelees. efJeMes<e cnCepes osJemLeeve meefceleer®es meom³e YeeefJekeÀebkeÀ[tve efvel³eefve³eceeves JesUeHe$ekeÀ þjJetve oj efoJeMeer Òel³eskeÀ meom³eeuee cebefojeleerue osJee®eer Hetpee keÀjC³ee®eer mebOeer efoueer peeles DeveskeÀ peeleer Oecee&®es ueeskeÀ ³ee GlmeJeele meeceer} nesleele.

6

CMYK

c es O ee H ee ì k eÀ j e b ®e s p e v e D ee b o es u ev e

ie=nefvecee&Ce mebmLesleerue iew j J³eJenej, SmeDeejS ³eespeves Debleie&le nesle Demeuesuee Ye´äe®eej, peceerve IeesìeUs DeMee SkeÀ vee DeveskeÀ Ieesìeȳeeb®eer efve:He#e ®eewkeÀMeer JneJeer. meeceev³e pevelesuee v³ee³e efceUeJee DeMeer YetefcekeÀe meeceeefpekeÀ keÀe³e&keÀl³ee& cesOee HeeìkeÀj ³eebveer Iesle ³ee IeesìeȳeemeboYee&le leerJe´ Deeboesueve keÀjC³ee®ee mebkeÀuHe mees[uee Deens. ³ee®ee®e SkeÀ Yeeie cnCetve efo. 29 ef[meWyej jespeer cesOee HeeìkeÀj ³eebveer ceguegb[ceOeerue keÀener efþkeÀeCeer peeTve SmeDeejS DeeefCe ie=nefvecee&Ce mebmLeebMeer mebyebefOele veeieefjkeÀeb®³ee mecem³ee SsketÀve Iesleu³ee. ³eeJesUer veeieefjkeÀebveer peveDeeboesueveele meeceerue nesTve DeMee Ieesìeȳeebvee ®eeHe ueeJeC³eemeeþer SkeÀpetì JneJes Demes DeeJeenve l³eebveer kesÀues. Deecneuee PeesHe[HeÆer cegkeÌle cegbyeF& nJeer Deens. Hejbleg l³eemeeþer Deecneuee keÀesCel³eener HeefjefmLeleerle meeceev³e veeieefjkeÀeb®ee yeUer Ðee³e®ee veener, Demesner HeeìkeÀj ³eeJesUer cnCeeu³ee.

DeebieCesJee[er®³ ee Yeje[erosJeerves 14 HesÀye´gJeejer®ee keÀewue efouee DeeefCe DeebieCesJee[er pe$es®eer ueieyeie megª Peeueer Deens. veJemeeuee HeeJeCeejer osJeer DeMeer efn®eer K³eeleer Demetve cenejeä^e®³ee keÀeveekeÀesHeN³eeletve ³ee YeeefJekeÀ ³ee$es}e ³esleele. Je<ee&vegJe<e& ³esCeeN³ee YeeefJekeÀeb®eer Jee{leer mebK³ee Heenlee ÒeMeemeveeves DeebieCesJee[er pe$esle Deejesi³e mesJee, JeenletkeÀ mesJee keÀMeeÒekeÀejs megjUerle þsJelee ³esF&ue ³ee®eer le³eejer megª kesÀueer Deens. meeceev³e YeeefJekeÀebyejesyej efJeefJeOe He#ee®es ves l es c eb [ UeR m eg × e GlmeJeeuee DeeJepet&ve npesjer ueeJeleele. ³eecegUs megj#es®eb leie[s DeeJneve ÒeMeemeveeHeg{s Deens. SkeÀoe ³ee pe$es®eer leejerKe efveefM®ele Peeueer keÀer Hegvne l³eele yeoue nesle veener. ³ee pe$esuee HegCes, cegbyeF&leerue YeeefJekeÀeb®eer DeeJepet&ve npesjer Demeles. DeebieCesJee[er pe$es®eer leejerKe efveefM®ele neslee®e cegbyeF&leerue YeeefJekeÀebveer le[keÀ jsuJes®eb eflekeÀerì keÀeGbìj ieeþueb Deens efceUsue les He³ee&³e JeeHe©ve keÀeskeÀCe jsuJes®eer eflekeÀerì yegefkebÀie keÀjC³ee®ee meHeeìe ®eekeÀjceev³eebveer ueeJeuee Deens l³eecegUs DeeþJe[eYejeleb®e keÀeskeÀCe jsuJes®³ee keÀeskeÀCeekeÀ[s peeCeeN³ee meJe& iee[îee HetCe& Deejef#ele Peeuîee Deensle. CMYK

CMYK

CMYK


CMYK

CMYK

cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

D eef ve©× n eT me D ee@ HeÀ Öes ÀC [me le Hex À j k e Ì l e o e v e e f M e y e e r j e ® e s De e ³ e e s p e v e

Deefve©× neTme Dee@HeÀ ÖesÀC[me leHexÀ ceguegb[ GHeemevee meWìj le©Ce GlkeÀ<e& ceb[U ÒeeLeefcekeÀ efJeÐeecebefoj ceguegb[ (HetJe&) ³esLes jkeÌleoeve efMeyeerj Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeues nesles. Sce ìer DeûeJeeue ne@efmHeìue®³ee menkeÀe³ee&ves ³ee efMeefyejele 78 yeeìu³ee jkeÌle pecee keÀjC³eele Deeueb. HejceHetp³e meoieg© Deefve©× yeeHet ³eebveer meebefieleu³eeÒeceeCes Þe×eJeeve YekeÌle ³ee efMeefyejele Glmeeneves menYeeie Iesleele JesUesJesUer osMeele Yeemele Demeuesueer jkeÌlee®ee legìJe[e Henelee Deecner ³ee GHe¬eÀce neleer Iesleuee DeMeer Òeefleef¬eÀ³ee Deefve©× neTme Dee@HeÀ ÖesÀC[me leHexÀ J³ekeÌle keÀjC³eele Deeueer.

e f J e p e³ e ¬ e À e r [ e c e b [ U e l e H ex À Y e p e v e m H e O e x ® e s D e e ³ e e s p e v e

meÐeefmLeleerle DeeOegefvekeÀ Jeeove meeefnl³eebcegUs efoJemeWefoJeme mebieerleeleerue iees[er veä nesle ®eeueueer Deens. ³ee iepeyepeuesu³ee Menjele ÒeoerIe& keÀeU ceveeuee Deevebo osCeejs meble Jee*ce³eeJej DeeOeejerle mebieerle ogefce&U nesT ueeieues Deens. lemes®e ³ee #es$eeleerue mebieerle efJeMeejo Je lep%e keÀueekeÀej Del³euHe Òeeslmeenve efceUeu³eecegUs efve©lmeener efomeleele. keÀejCe ³ee #es$eeleerue ceb[UerkeÀ[s JeeKeC³eepeesieer keÀuee Demetve osKeerue l³eeb®³eekeÀ[s Deeojeves Heeefnues peele veener ³eecegUs l³eebvee DeeHeueer keÀuee FlejebHe³e¥le Heesnes®eefJeC³eeme JeeJe efceUle veener. DeMee efmLeleerle leceece Yepeveer ceb[Ueme DeeHeu³ee keÀuee iegCeeb®es ÒeoMe&ve keÀjC³eeme JeeJe efceUeJee. l³eebvee Hegjmke=Àle keÀªve l³eeb®³ee megHle iegCeebvee Òeeslmeenve ÐeeJes Je Yeeb[gHeceOeerue veeiejerkeÀebvee meble Jee[ce³eebJej Yepeve ÞeJeCe keÀjC³ee®eer mebOeer efceUeJeer ³ee GÎsMeeves mebmLes®³ee Jeleerves efo. 30 ef[meWyej 2012 Heemetve DeeefKeue cegbyeF& Glke=Àä Yepeve mHeOee& Dee³eesefpele kesÀueer Deens. meele efoJeme ®eeueCeeN³ee ³ee Yepeve mHeOexle iesu³ee Je<eea 22 Yepeveer ceb[Uebveer DeeHeuee menYeeie veeWoefJeuee neslee.³ee Yepeve mHeOex ceOetve leerve Glke=Àä DeeefCe SkeÀ meJeexlke=Àä Yepeve ceb[U efveJe[C³eele ³esCeej Demetve ÒeLece ³esCeeN³ee Yepeveer ceb[Ueme 4444 ©He³es, efÜleer³e ¬eÀceebkeÀe®³ee Yepeveer ceb[Ueme 3333 ©He³es DeeefCe le=leer³e ¬eÀceebkeÀe®³ee ceb[Ueme 2222 ©He³es jesKe jkeÌkeÀce mJe©Heele osCeej Demeu³ee®eer ceeefnleer efJepe³e ¬eÀer[e ceb[Ue®es DeO³e#e meblees<e keÀemeues ³eebveer efoueer.

7

CMYK

Y e e b [t H e H e e se f u e m e e b ® e e D e e f Y e v e J e l e ¬ e À e j e f v e J e e j C e e f o v e meJe&me eceev ³eeb®³ ee peveles®³ee mecem³ee Je le¬eÀejer JeefjÿebHe³e¥le Heesnes®eeJ³eele ³eemeeþer Yeeb[gHe Heesefuemeebveer SkeÀ DeefYeveJe GHe¬eÀce le¬eÀej efveJeejCe efove jeyeefJeuee. ³ee le¬eÀej ef v eJeejCe ef o veeuee Yeeb [ g H eceOeer ue veeieefjkeÀebveer YejYe©ve Òeeflemeeo efouee. ³ee®eb DeO³e#emLeeve cegb y eF& ® es Hees u eer m e Dee³eg k eÌ le mel³eHeeue efmebn Yet<eefJeCeej nesles. Hejbleg efouueerle Peeuesu³ee Ieìveeb®³ee Heeée&YetceerJej cegb y eF& l e keÀe³eoe Je meg J ³eJemLee ef v e³eb $ eCeele DeeCeC³ee®eer peyeeyeoejer l³eeb ® ³eeJej Demeu³eecegUs les ³ee keÀe³e&¬eÀceeuee GHeefmLele jent MekeÀues veener. Yeeb[gHe Heesueerme mìsMeve®es Jeefjÿ Heesueerme efvejer#ekeÀ Þeerjbie vee[ieew[e ³eebveer DeeHeCe ceeb[uesu³ee mecem³eeb®ee DenJeeue Deecner Heesueerme Dee³egkeÌleebkeÀ[s ceeb[t Demes Deeéeemeve veeieefjkeÀebvee osle le¬eÀej efveJeejCe efoveele Deeuesu³ee le¬eÀejer SsketÀve Iesleu³ee. veeieefjkeÀebveer ³ee efoveeuee KetHe ®eebieuee Òeeflemeeo efouee. l³eeb®³ee mecem³ee Deecner SsketÀve Iesleu³ee. Dee³egkeÌle mel³eHeeue

ef m eb n peer Demeles lej l³eeb v eer Deecneuee ³ee le¬eÀejer m eb o Yee& l e ceeie& o Me& v e kes À ueb Demeleb . keÀener ef o Jemeele Deecner ³ee le¬eÀej ef o vee®ee DenJeeue Deecner l³eeb ® ³eemecees j meeoj keÀª Deeef C e l³eeb v eer ef o ues u ³ee ceeie& o Me& v eeJe©ve ³ee le¬eÀejeR ® es efveJeejCe keÀª, Demes Jeefjÿ Hees}erme efvejer#ekeÀ Þeerjbie vee[ieew[e ³eebveer meebefiele}s.

Y e e p e H e e ® e s c e e s l e e r eE y e o t c e g k e Ì l e c e g b y e F & D e e f Y e ³ e e v e

YeepeH ee®es p³esÿ vesles Je ceepeer HebleÒeOeeve Deìue efyenejer JeepeHes³eer ³eeb®³ee 88J³ee Jee{efoJemeeefveefceÊe Yeejleer³e pevelee Heeìea DeeefCe ³egJekeÀ Òeefleÿeve ³eeb®³ee ceeO³eceeves ceesleer efyebot cegkeÌle cegbyeF& ³ee DeefYe³eevee®es Dee³eespeve keÀjC³eele ³esCeej Deens. 5 peevesJeejer 2013 jespeer meeF&veeLe HueePee ceguegb[ (HeefM®ece) ³esLes ³ee DeefYe³eevee®ee GoIeeìve meesnUe Heej He[Ceej Deens. YeepeHee DeO³e#e efveleerve ie[keÀjer ³eeb®³ee nmles ³ee meesnȳee®es GoIeeìve nesCeej Demetve ³ee Òemebieer Dee. mejoej leejeefmebn, cegbyeF& YeepeHee ÒeosMeeO³e#e jepe Hegjesefnle, YeepeHe vesles efkeÀjerì meesce³³ee, meceepemesefJekeÀe cesOee meesce³³ee, Dee. ÒekeÀeMe cesnlee, veiejmesJekeÀ ceveespe keÀesìkeÀ, ÒekeÀeMe iebieeOejs, meceerlee keÀebyeUs, YeeJevee peesyeveHeg$ee GHeefmLele jenCeej Demetve ³ee efMeyeerje®ee peemleerle peemle veeieefjkeÀebveer ueeYe I³eeJee DeeefCe DeefYe³eevee®ee nslet meeO³e keÀjeJee Demes DeeJneve Yeejleer³e pevelee Heeìea ³egJee cees®ee&®es F&Meev³e cegbyeF& ceneceb$eer efJejue Mene ³eebveer kesÀuee Deens. CMYK

CMYK

CMYK


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

efMeJemesvee DeeefCe ceer

efµeJemesvee ne µeyo l³eeJesUsme Flej Yeeef<ekeÀ }eskeÀebmeeþer Lees[e eflejmke=Àle Jeeìle neslee. ner ieesä meeOeejCe 1966 les 68 ®eer Deens. ce}e ³eeefJe<e³eer lej efµeJemesves®eer YetefcekeÀe jbieeves efYebleer®eer peeiee De[Jetve ³eesi³e Jeeìle nesleer. YetefceHet$ee}e v³ee³e þsJee³e®eer. l³eemeeþer SmeSme Demeb efceUe}e Heeefnpes. cejeþer ceeCemee}e veeskeÀjbieeves ef}ne³e®eb ceeP³eeyejesyej lesJne jerceO³es l³ee®ee nkeÌkeÀ lej efceUe³e}e nJee®e, keÀ[Jeì mewefvekeÀ ÞeerOej ®eJneCener HeCe l³eener He}erkeÀ[s l³eeves OebÐeelemeg×e ³eeJes Demee³e®ee. Demes ceePes l³eeJesUer þece cele nesles. meeOeejCe meeOeejCeleë µeeKesle pee³e}e }eieuîeeveblej 1973 Heemetve ceer efJe<Ceg Jewleer yejesyej lelkeÀeef}ve µeeKeeÒecegKe ceveesnj JewleeR®³ee µeeKesle pee³e}e }eie}es. l³eeDeieesoj cegbyeF& vesle=lJeeKee}er keÀece keÀje³e}e meg©Jeele kesÀ}er. ceneveiejHeeef}kesÀ®eer SkeÀ l³eeJesUer ieJneCe Hee[e, Yeeie -1 efveJe[CetkeÀ Pee}er nesleer. veJeIej Hee[e ne keÀesUerl³eeJesUsme kewÀ. oÊeepeer Deeiejer }eskeÀeb®ee Hejbleg efµeJemesves}e ceeveCeeje meeJeble efµeJemesveskeÀ[tve efveJe[CegkeÀer}e GYes Yeeie neslee. ceg}gb[ HetJex®³ee Jemleerle ye´eïeCeeb®es nesles. l³eeb®³eeefJejesOeele l³eeJesU®³ee pevememeg×e Òeeyeuîe nesles. lej ceg}[gb Heef½eces}e iegpeIb ee®es yeeU OeejHe DeeefCe oesve DeHe#e GcesoJeej ef- jeleer meceepe DemeuîeecegUs yeeU OeejHe efveJe[tve Jevee³ekeÀ cne$es DeeefCe jesefnoeme Heeìer} GYes nesles. ³ee³e®es. µeeKesle keÀece keÀjleevee omeje l³eecegUs oÊeepeer meeJeble kesÀJeU 150 celeebveer cesUeJ³eemeeþer Deecner ì^vs eves peele Demele. ceveesnj HejeYetle Pee}s. oÊeepeeR®es l³eeJesUer ceer Jewleer ³eebveer ceePes keÀece Heentve ce}e GHe µeeKeeÒeefveJe[CegkeÀer®es keÀece kesÀ}s nesles. neleele ye´µe IesTve cegKe kesÀ}s. Kejb lej ceePee J³eJemee³e ne efkeÀjeCee

meeþJeCe

ogkeÀevee®ee neslee. Hejbleg ³ee J³eJemee³eeyejesyej®e ieewlece pewve meceepemesJee ®ee}t jeefn}er. ceg}gb[ HetJex}e meeJejkeÀj ne@efmHeì} megª Pee}s. l³ee®³ee ÒecegKe meew. vee³e[t nesl³ee. l³ee ce}e KetHe ceevee³e®³ee. l³eecegUs l³eeb®eb menkeÀe³e& ce}e KetHe efceUs. keÀesCel³eener Hesµebì}e l³ee ceeP³ee meebieC³eeJeªve De@[ceerì keÀªve Iesle. ce}e ³ee mesJes®es meceeOeeve efceUle nesles. YetefceHeg$eeb®es oesve Hee[s nesles. l³eeb®³ee Iejeleer} }eskeÀeb®eer mebK³ee Jee{}er ieeJeþeCeeleer} IejebJej Jee{ keÀje³e®eer Pee}er keÀer les ceveesnj Jewleer DeeefCe ce}e Yesìe³e}e ³ee³e®es. l³eebvee Deecner menkeÀe³e& keÀje³e®ees. l³eeJesUer Sme DeeefCe ìer ns oesvner Jee@[& SkeÀ$e nesles. ³ee Jee@[e&®es Heefn}s veiejmesJekeÀ jece®ebê He[JeU nesles. l³eeb®esner KetHe menkeÀe³e& efceUe³e®es. Ye´ceCeOJeveer - 9821297262

8

peveles®es nkeÌkeÀe®es J³eemeHeerþ, Deelee legce®³ee meeLeeruee! meeHleeefnkeÀ Ye´ceCeOJeveer : 9869693647 F&cesue : vruttamudra@gamil.com


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

ceeJeUl³ee Je<ee&ves µesJe쮳ee HeJee&le Yeejleer³eebvee Demee Oe[e efµekeÀJe}e Deens keÀer, veJ³ee Je<ee&®ee pees<e-pe}Áes<e Jeiewjs ieesäer YebkeÀme, lekeÀ}eot JeeìeJ³eele. ceneve Yeejleer³eeb®³ee Leesj Leesj HeCee®eer mee}ìer l³ee efo}Áer®³ee Ieìvesves G®ekeÀìJe}er. `meejs peneBmes De®íe' meejK³ee íeleer HegÀieJee³e}e }eJeCeeN³ee ieeC³eeb®³ee ceeies ceeve Kee}er Iee}e³e}e }eJeCeejs efkeÀleer ye}elkeÀejer vejeOece Deensle ns peCet SkeÀe #eCeele peieeHeg{s Dee}s. peieele Dev³e$e Deµee Ieìvee Ie[le vemeleer} Demes veJns. HeCe p³ee DeefYeceeveeves Yeejle efJeéeYej DeeHeuîee Leesj mebmke=Àleer®es iees[Jes efcejefJele Flejebvee keÀceer mecepele Demelees l³ee DeefYeceevee®eer Yeejleer³e peceerve efkeÀleer efþmetU Deens, ns DeeHeuîee}e Hegvne SkeÀoe efome}s. Deµee Ieìvee Kejblej JeejbJeej Ie[leele. HeCe DeeHeCe ®e}eKeerves l³ee yeepet}e meeªve `efiej ie³ee lees Yeer lebie[er GHej' ³ee DeeJesµeele Hegvne leeþ ceevesves JeeJeje³e}e }eielees. DeeHe}er mebmke=Àleer npeejes Je<ee¥®eer pegveer Demeuîee®eb meebieCeejs meesef³emkeÀjefjl³ee êewHeoer, meerlee, Deefnuîee les Deef}keÀ[s meleer pee³e}e Yeeie Hee[uîee ies}suîee ©HekebÀJej He³e¥le®ee meieUe

yejyeì}s}e Fefleneme íHeJetve þsJeleele. meeefJe$eer HegÀuîeeb®³ee Òeefleces}e nej Iee}leevee ³ee®e meeefJe$eerJej µesCee®ee, oie[eb®ee ceeje keÀjCeejs DeeHeuîeele}s®e ceneYeeie nesles ns DeeHeCe efJemeªve peelees. ns meejs Heenleevee meejKes peeCeJele jenles keÀer Demee {eWieerHeCee keÀjCes nsmeg×e DeeHeuîee mebmke=Àleer}e ceev³e Deens keÀer keÀe³e? nemeg×e DeeHeuîee Leesj, ceneve mebmke=Àleer®ee®e Yeeie Deens keÀer keÀe³e? ceele=Yetceer®³ee Òescee®eer legpemeeþer cejCe les

peje nìkesÀ!

De©Ce cne$es

peveve Deµeer Gb®e kebÀþjJeeves ieeCeer cnCeCeejs osµeÒesceer, pesJne DeeHeuîee Heesjebvee DecesefjkesÀ®es veeieefjkeÀlJe efceUC³eemeeþer DeeHe}s osJeebvee veJeme yees}leele lesJne DeeHe}er mebmke=Àleer Deµee®e }g®®esHeCee®eer, [ye} {es}keÀer®eer Deens ns keÀUles. De}erkeÀ[s KetHeoe ce}e Jeeì}b keÀer DeeHeuîee PeesHe[îee efomet ve³es cnCetve yeensj®³ee jml³eebJej ieo& Pee[s }eJetve DeeHe}s oeefjêîe PeekeÀCeejs leÊJe%eeve ner®e DeeHe}er yengoe Kejer DeesUKe

Deens. Deece®ee SkeÀ keÀefJeefce$e DeeF&Jej, yeeF&Jej [esȳeebletve HeeCeer DeeCeCeeN³ee keÀefJelee ef}efnlees. cee$e Jeiee&leuîee ceg}eRkeÀ[s lees Deµee He×leerves Heenlees, l³eeb®³eeµeer Demes ®eeUs keÀª Heenlees keÀer l³ee®³ee keÀefJelesleer} GoeÊe µeyoJewYeJe ìjHeÀ}emeejKes YegkeÌkeÀ[ Deens ns l³ee®³ee [esȳeele mHeä efomeles. Deµeer ceeCemes mevceeve IesC³eemeeþer pesJne mìspeJej peeleele lesJne l³eeb®³ee ®eeȳeebveer DemJemLe Pee}suîee Jeiee&leuîee le©Ce ceg}eR®³ee cevee®³ee keÀµee efþkeÀN³ee G[le Demeleer} ns®e jentve jentve ceeP³ee ceveele ³esles. efo}Áer®³ee yemeceO³es meecetefnkeÀ ye}elkeÀej keÀjCeejs vejeOece Deµee®e yes}ieece Je=Êeer®es ÒeeflekeÀ Deensle. íesìs íesìs De¢µ³e ye}elkeÀej keÀjerle efHeÀjCeejs legce®³ee DeJeleerYeJeleer efyeveefokeÌkeÀle JeeJejle Deensle. ceeJeUl³ee Je<ee&}e efvejesHe osleevee pej keÀesCeer `meejs peneB mes De®íe' Demes ieeCes ieeF&} lesJne l³ee ieeC³eele, ce}e l³ee ye}elkeÀejele DeeHe}b Dee³eg<³e ieceeJe}s}er leer efvejHejeOe ceg}ieer®e efkebÀ®eeUleevee SsketÀ ³esF&}. Ye´ceCeOJeveer : 9321645064

Deeyet meeuesce meeLeeroej jepesMe nelevekeÀj iepeeDee[

ceug egb[ F&mìve& SkeÌmeÒesme ne³eJes ³esLeerue ®eskeÀ veeke̳eeJej efJe¬eÀesUer

JeenlegkeÀ Heesueerme efJeYeeie DeeefCe veJeIej Heesefuemeebveer kesÀuesu³ee veekeÀeyebOeerle Deyet meeuesce®ee meeLeeroej jepesMe nelevekeÀj ³ee®³ee cegmeke̳ee DeeJeUC³eele Heesefuemeebvee ³eMe Deeues Deens. 31 ef[meWyej®³ee Heeée&YetceerJej oe©®³ee veMesle iee[er ®eeueJeCeeN³eebJej keÀejJeeF& keÀjC³eemeeþer JeenletkeÀ Heesefuemeebveer iemle Jee{Je}er Deens. 26 ef[meWyej®³ee je$eer oe©®³ee veMesle iee[er ®eeueJeCeeN³eebJej keÀejJeeF& keÀjC³eemeeþer JeenletkeÀ efJeYeeiee®es Heesueerme efMeHeeF& Þeerke=À<Ce keÀeve[s, meef®eve Iee[ies DeeefCe meeJeble ns ceguebg[ HetJe& êtleieleer ceeiee&Jejer} Jeenveeb®eer leHeemeCeer keÀjle nesles. je$eer mee[s DeekeÀje®³ee megceejeme nelevekeÀj og®eekeÀer mJeejeb®³ee ceeies yemetve peele Demeleevee Heesefuemeebveer l³eeuee De[efJeues. ceesìejmee³ekeÀuemJejeves ceÐeHeeve kesÀues keÀe ³ee®eer ®ee®eCeer Iesle Demeleevee, DeeHeu³eekeÀ[s kegÀCee®es ue#e veener³e ner mebOeer meeOele nelevekeÀjves lesLetve HeU keÀe{C³ee®ee Òe³elve kesÀuee. l³eeJesUer Heesueerme efMeHeeF& keÀeve[s, Iee[ies DeeefCe

meeJeble ³ee®es ue#e l³ee®³eeJej iesues. l³ee®eer mebMe³eemHeo neue®eeue Heenlee ³ee efleIeebveer l³ee®³eeefoMesves DeeHeuee cees®ee& JeUJeuee Heesueerme DeeHeu³ee efoMesves ³esle Deensle ns efomelee®e Yesojuesu³ee nelevekeÀjves DeeHeu³ee keÀcejuesuee ueeJeuesu³ee ieeJeþer efHemletue keÀe{C³ee®ee Òe³elve kesÀuee Hejbleg Heesueerme DeeefCe l³ee®³eele Peeuesu³ee PeìeHeìerle nelevekeÀj®³ee neleeleerue efHemletue jml³eebJej He[ues. Ieìves®eer iebYeerjlee Henelee DeeHeu³ee peerJee®eer HeJee& ve keÀjlee l³ee eflevner Heesueerme efMeHee³eebveer l³ee®³eeJej Pe[He Ieeleueer DeeefCe Heg{erue ®eewkeÀMeermeeþer l³eeuee veJeIej Heesefuemeeb®³ee leey³eele efoues. jepesMe nelevekeÀj ne kegÀuee& vesn©veiej Heefjmejele jenCeeje Demetve meO³ee l³ee®³eeJej nl³esmeejK³ee iebYeerj iegvn³eeb®eer veeWo Deens. ceguegb[ v³ee³eeue³eeves l³eeuee leerve efoJemee®³ee Heesueerme keÀesþ[erle þsJeC³ee®es DeeosMe efou³ee®eer ceeefnleer Heesefuemeebveer efoueer Demetve nelevekeÀj ceguegb[ ®eskeÀveeke̳eepeJeU keÀMeemeeþer Deeuee neslee DeeleeHe³e¥le efkeÀleer iegv¿eeceO³es lees meeceerue neslee ³ee meboYee&le veJeIej Heesueerme DeefOekeÀ leHeeme keÀjerle Deensle.

vetleve Je<ee&®³ee meJe& veeieefjkeÀebvee neefo&keÀ MegYes®íe

2 0 1 3 MegYes®ígkeÀ : SkeÀ efnleef®eblekeÀ

9


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

efHekeÀefvekeÀceO³es KetHe Oeceeue keÀje³e®es Hueeve

Demeleerue DeeefCe DeeHekeÀesme& les HebÀ[s efKeMeeuee HejJe[leerue Demes®e DemeeJesle ³ee DeeefCe DeMee efvejefvejeȳee Svpee@³eHetÀue efJe<e³eebJej Deece®³ee ieHHee ìHHee jbieu³ee. DeKesj ceer HeÀesve þsJeuee DeeefCe ceeP³ee Debieele veJeerve Je<ee&®³ee mJeeielee®es Jeejs - vece´lee efiejer, cebgyeF& mejmeªve Jene³euee ueeieues ns cee$e Kej! mejle Je<e& ceeP³ee n@Heer v³et S³ej ³ee leerve peuuees<e DeeefCe Glmeeneves Yejuesu³ee Ëo³eele DeveskeÀ megKeo iees[ DeeþJeCeeR®es þmes GceìJetve iesueb Meyoeb®eer ceuee Yeejer®e ieccele Jeeìles. jespe®e ©ìerve ®eeuet Demeleevee ceOes®e kegÀþslejer ye´skeÀ ueeielees DeeefCe ceeie®³ee 365 lej keÀþesj #eCeebveer peerJeveeuee Leeì Deeueer ner meesvesjer Heneì efoJemeeceO³es Ie[uesu³ee DeveskeÀ ieesäer efjke@ÀHe meejK³ee Deeþ- vetleve Je<ee&®³ee mJeeielee Òemebieer Òel³eskeÀ peCe keÀenervee keÀener Jeleele. efce$e cewef$eCeeR®eer Jee{uesueer efuemì ceveeuee Deevebo osles. lejer mebkeÀuHe keÀjle Demelees DeeefCe DeLee&le®e mejl³ee Je<ee&le Peeuesu³ee ®egkeÀe efJeme©ve keÀe@uespe®³ee keÀìîeeJej veJ³eeves pevce Iesleuesues Jee³eHeÀU Meyo peeC³ee®ee DeeìJetve KetHe nmee³euee ³esleb. DeeefCe ceie ceeie®³ee Je<eea Hes#ee ³ee Je<ee&®³ee efHekeÀefvekeÀceO³es KetHe Oeceeue keÀje³e®es Hueeve peesMeele megª nesleele. efpeboieer efceuesieer vee oesyeeje®³ee megjeJej HeÀer®³egj®eer ef®eblee DeeefCe Heemì®ee iegblee oesvner otj keÀªve Deece®ee ûetHe veJeerve Je<ee&®eb mJeeiele keÀjlees. DeJeI³ee le©CeeF&®ee osJe Demeuesuee meef®eve Deelee efjìe³e[& Peeu³ee®eer meJee&le ceesþer Keble HeCe ³esCeeN³ee Je<eea DeeflecenlJee®³ee efJekesÀìdme peeT ve oslee l³ee IesC³ee®eer mebOeer efceUeJeer ner®e meefo®íe Òe³elve DeeefCe Hegvne n@Heer v³et S³ej efce$ee... keÀ©ve veJeerve Je<e& ns cevee®³ee DeblejbieeceO³es veJeerve HeeueJeer HegÀueJeCeej®e Demeleb. veJeer mJeHve, veJ³ee DeMee, veJeer Gceso ³ee meJee¥vee keÀJesle Iestve meesvesjer #eCeebjmeefnle met³eexo³e veJeerve mebkeÀuHeebvee lespeesce³e keÀjlees. Kejb lej ceeP³ee Dee³eg<³eele ³ee mebkeÀuHeebvee KetHe Je- mJeHveeur e ®eeUkeÀs , Yeeb[tHe sieU®e cenlJe Deens. ojJe<eea Deecner efce$e KetHe YeVeeì YeVeeì SjJeer Òel³eskeÀ meCeeuee MegYes®íeb®es Sme Sce Sme HeeJeCeeN³ee mebkeÀuHe keÀje³e®es Deieoer cegbyeF&®³ee Yee<esle yeesuee³e®eb lej keÀeceeP³ee efce$eeves ®ekeÌkeÀ HejJee ceuee HeÀesve kesÀuee DeeefCe yeekeÀer efJe®eejHetme keÀjC³ee®ee efMeäe®eej ve jeKelee Lesì keÀe³e Hueeefvebie cee®³ee veeJeeves yeeWye!!! cnCetve ³ee Je<eea ceer ceeP³ee meJe& Deens legPeb? ne PebPeeJeleer meJeeue l³eeves kesÀuee. leyyeue 5 les mebkeÀuHeebvee mel³eele GlejJeC³ee®ee mebkeÀuHe keÀjlees³e. ³ee veJ³ee 2013 Je<ee&®es meJee&le ceesþs JewefMeìîes cnCepes mee#eele ieCe6 efceefveìs ®eeueuesu³ee Deece®³ee mebYee<eCeele Glmeen Deieoer Heleer yeeHHee®e DeeHeu³ee Yesìeruee Deieoer Heefnu³ee®e efoJeMeer Deesmeb[tve Jeenle neslee. 31 ef[meWyej®eer je$e keÀMeer keÀe³e Deeues Deensle.DeeefCe Lesì ieCesMee®es DeeMeerJee&o efceUeu³eecegUs ns Svpee@³e keÀje³e®eer? mesefueye´sMeve®es veJeerve HebÀ[s keÀe³e keÀe³e

mebkeÀuHe le©CeeF&®ee...

meJe& mebkeÀuHeebvee mel³eele GlejJeC³ee®ee mebkeÀuHe

10

Je<e& osMeYejele ceepeuesu³ee je#emeer ÒeJe=ÊeeR®ee veeMe keÀjCeejs lemes®e meJee&®³ee®e peerJeveele Deeveboer Deevebo osCeejs vekeÌkeÀer®e peeF&ue. meJe& Jee®ekeÀebvee ceeP³eekeÀ[tve veJeerve Je<ee&®³ee KetHe KetHe MegYes®íe.

Dee³eg<³e lejC³eemeeþer peiee³e®eb

-ceeOejg er {ceeues, HeCg es efce$eevees, 2012®eer Lees[er KeÆer DeMeer keÀejkeÀero& DeeþJeCeeR®³ee keÀH³eele meeþJetve Hegvne SkeÀoe veeefJev³ee®³ee efoMesves ÒeJeeme megª neslees³e. yeN³ee JeeF&ì DevegYeJeeb®eer efMeoesjer yeebOetve 2013keÀ[s Jeeì®eeue keÀjC³eemeeþer Òel³eskeÀe®eer le³eejer ®eeuet Deens. Kejb lej ojJe<eea keÀe³e efkebÀJee ojefoJeMeer keÀe³e, efoJeme lees®e DeeefCe je$e ner leer®e Demeles. HeCe Dee³eg<³ee®³ee Òel³eskeÀ #eCeeuee Ie[Ceejs DeeefCe Ie[efJeCeejs DeeHeCe cee$e vesnceer®e yeouele Demelees.jespe®³ee efoJemeeleu³ee met³ee&®³ee efkeÀjCeebvee meesv³ee®eer GHecee osTve lej ®ebêe®³ee Meerleuelesuee Òescee®eer Peeuej ®e[Jetve Dee³eg<³e meepejb keÀjC³ee®eer ceppee keÀener v³eejer®e Demeles. mejle Je<e& Deieoer SKeeÐee ef#eleerpeemeejKeb DeLeebie og©ve DeeYeeU mebHeue Deme oeKeJeCeejb DeeefCe ef#eleerpee He³e¥le Heesnes®eues efkeÀ Hegvne DeeYeeU DeLeebie veYe ceb[uee®e oMe&ve Ie[Ceej. 2012 DeeefCe 13 ³ee DeekeÀ[îeeb®eb cee$e nmet ³esleb³e. 2012 ceO³es nesCeejer peieyeg[er 2013 ceO³es Heg{s {keÀueC³eele Deeueer Deens Demee efJeveeso meÐee SskeÀe³euee ³eslees³e. SkeÀ®e meebieeJeme Jeeìle efce$e Dee³eg<³e yeg[C³eemeeþer veener lej lejC³eemeeþer peiee³e®eb Demeleb, lesJne yeg[C³ee®eer leer Yeerleer DeeefCe lejeJeer leer ceeleer Deme cnCele Deepe DeMee®e SkeÀe veJ³ee ef#eeflepeeJeªve 2012uee DeueefJeoe keÀjle 2013 keÀ[s veJ³ee DeeMesves DeeefCe veJ³ee vepejsves HeenC³eemeeþer ceeP³ee meJe& efce$e cewef$eCeeRvee KetHe KetHe MegYes®íe.

- mebkeÀueve Deceesue He[s Ceks eÀj

2013 vetleve Je<ee&®³ee meeHleeefnkeÀ

HeefjJeejeme

neefo&keÀ MegYes®íe

MegYes®ígkeÀ : meeiej ís[e


cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

efce$e nes JeemlegMeem$e ³ee efJe<e³eeJej efueefnC³ee HetJeea DeeHeuee pevce p³ee efJeéeeceOes Peeuee, l³ee efJeéee®eer ceeefnleer ÒeLece ÒeeHle keÀ©³ee. Deelee legce®³ee ceveeceO³es ÒeMve efvecee&Ce Peeuee Demesue keÀer, efJeée DeeefCe Jeemleg®ee keÀe³e mebbyebOe? efJeée cnCepes efce$eevees efvemeie& ne efvemeie& efJeefJeOe ©Heeves veìuesuee Deens DeeefCe ³ee efvemeiee&®³ee efJeefJeOe ©Heeb®eer DeesUKe cnCepes®e Jeemlet Meem$e. ³ee efvemeiee&®eer efveefce&leer kesÀJne Pee}er, ³ee®ee MeesOe IesC³ee®ee DeeHeCe Òe³elve ve kesÀuesuee ®eebieuee. keÀejCe ³ee®ee MeesOe, ceesþceesþer DeekeÀ[scees[ J³eLe& KeìeìesHe; l³ee Hes#ee efvemeie& ner F&éej efveefce&le Deens. ³ee efvemeiee&leerue ceeveJe ner efveefce&leer HeCe F&éeje®eer®e; Hejbleg Jeemleg ner F&éej efveefce&le vemetve leer ceeveJe efveefce&le Jemlet Deens. pesJne DeeHeCe SKeeoer Jemlet efvecee&Ce keÀjlees l³eeceO³es DemebK³e ®egkeÀe Demet MekeÀleele. ³ee ®egkeÀe nesT ve³es cnCetve ³ee efvemeiee&ceO³es pevce Iesleuesu³ee DeveskeÀ %eeveer, lep%e J³ekeÌleeRveer Jeemlet keÀMeer le³eej keÀjeJeer. ³ee efJe<e³eeJej YejHetj efueKeeCe kesÀues Deens. ³ee %eeveer ueeskeÀebvee DeeHeCe $eÝ<eercegveer mecepet ³ee. SKeeoer $eÝ<eerlegu³e J³ekeÌleer [esȳeemeceesj Deeu³eeveblej DeeHeu³eeuee efomeles leer l³eeb®eer ©×eJemLee. HegjeCe Meem$eeleerue iees<ìerceOeerue $eÝ<eer l³eeb®es leHemeeceL³e&. npeejes Je<e& leHe½e³ee& l³eeletve ÒeeHle Pee}s}s %eeve. les %eeve mekeÀue pevee®³ee keÀu³eeCeemeeþer JeeHejC³ee®eer l³eeb®eer leUceU. ³ee Deelee meJe& ogefce&U ieesäer Deensle. p³ee efJeéeeceO³es %eeveer J³ekeÌleer nesTve iesu³ee l³ee®e efJeéeeceO³es DeeHeuee pevce Peeuee Deens les DeeHeues ns SkeÀ efJeée mecepetve ÒeJeeme keÀ©³ee. ³ee efJeéeeceO³es

11

Meke̳e veener. Jesoeb®ee DeLe& ueeJelee- ueeJelee Dee³eg<³e keÀOeer mebHesue ns meebielee ³esCeej veener. p³ee Meem$eeJej p³eebveer efueKeeCe kesÀuesues cen<eea l³eeb®eer veeJes pejer DeeHeCe Jee®eueerle lejer l³eeb®³ee He³e¥le Heesnes®eCes DeMeke̳e®e Deens. l³eeb®es %eeve DeieeOe Deens. l³eeb®³ee %eevee®ee DeLe& ueeJeC³eemeeþer DeveskeÀ pevce I³eeJes ueeieleerue. keÀejCe l³eebveer p³ee meeOevesletve %eeve ÒeeHle kesÀues leer meeOevee l³eeb®es Dee³egceeve l³ee®eer keÀuHevee®e keÀjlee ³esle veener. Meem$eeleerue keÀLee p³ee JesUer Jee®elees lesJne mecepeles DecetkeÀ-DecetkeÀ $eÝ<eeRveer npeejes Je<e& leHe kesÀues. l³eeb®es Dee³eg<³e®e cnCes keÀuHe keÀesìer nesles. Deelee legcneuee ÒeMve He[uee Demesue keÀuHe cnCepes vescekesÀ efkeÀleer. cegÎece ³esLes ceer vecego efoMee GÊej Je GpeJ³ee yeepetuee ³es- keÀjlees. 1) keÀuHe cnCepes 4 ueeKe 32 npeej Heu³ee pevceeveblej p³ee Je<e& nes³e. ³ee DebkeÀebJe©ve mecepeles keÀer, l³eeb®³ee Ceejer efoMee oef#eCe. ³ee efoMee Ieìvee Ie[leele l³eebvee megefveue meeUkeÀj efveefM®ele kesÀu³eeveblej He=LJeerJejer yejesyej l³eeb®³ee jenCeer ceevee®eer efJe®eejeb®eer DeeHeCe ceeP³ee HeM®eele He³ee&JejCe. He³ee&JejCeeleerue ®eebieu³ee leguevee ve kesÀuesueer®e yejer; Hejbleg l³eebveer efouesues Demes mebyeesOelees. HeM®e Meem$eeleerue oeKeues, Deepe DeeHeu³eeuee ueeiet Deefveÿ MeefkeÌle Heemetve ceeveJe Mejerje®es mebj#eCe cnCepes veblej. l³eecegUs®e ³ee meeiej ef#eeflepeeuee keÀjC³eemeeþer $eÝ<eercetveeRveer keÀþesj HeefjÞece IesTve He[leele DeeefCe ³ee leLeekeÀefLele oeKeu³eeb®ee HeefM®ece Demes ³ee oesve ef#eeflepeeb®³ee efveefce&leer efJe®eej keÀ©³ee. keÀesCe Demes cen<eea Deensle, l³eebveer SkeÀe Meem$ee®eer efveefce&leer kesÀ}er Deens. DeeHeu³ee HetJe&peebveer ³ee oesve ef#eeflepeebvee HetJe& Je efce$enes, DeeHeu³ee Jee®eveele iesues Demesue keÀer Jeem- ³ee efJe<e³eeMeer DeeHeueer veeU pees[ueer. ÒeLece l³eebHeefM®ece DeMeer veeJes efoueer DemeeJeerle. ³eebvee®e let Meem$e ³ee efJe<e³eeJej DeveskeÀ efJe×Jeeve ueeskeÀeb- veer Deefle Òee®eerve ûebLe JeemlegosJeeves j®euesuee Deens. DeeHeCe HetJe& efoMee Je HeefM®ece efoMee Demes meby³ee ûebLeebceO³es MebYet, ieie&, HejeMej, ye=nêmLe, eesOelees. veJeerve DeY³eemekeÀeves ue#eele þsJeeJes keÀer, veer ûebLe efueefnues Deensle. efJe<e³e SkeÀ, uesKekeÀ JeemegosJe DeMee ieg© efMe<³e HejbHejsletve ûebLe Ie[uee met³e& GieJelees leer HetJe& efoMee nes³e. met³e& ceeJeUlees DeveskeÀ Òel³eskeÀeves DeeHeu³ee efJeJeskeÀ yeg×ercelesÒeDeens. 2) mecejebieCe meg$eOeej - ³ee ûebLee®eer ceeCes efueKeeCe kesÀues Demesue les meejKes®e Demesue leer HeefM®ece efoMee mecepeeJeer. met³eexo³e Je met³ee&mle ³ee oesve Ieìvee Deveeoer keÀeueeHeemetve ³ee Demes meebielee ³esle veener. DeeefCe meejKes®e Demesue j®evee cnCes Yeespejepeeves kesÀueer Demee GuuesKe Dee{Ulees. YeJeve, j®evee Je cebefoj j®eves®ee Gulej DeveskeÀ uesKekeÀebveer ³ee efJe<e³eeJej keÀe ûebLe efJeéeeceO³es Ie[le Deensle. He=LJeer ne ³ee efJeéee®ee SkeÀ Yeeie. DeekeÀeMe HeeskeÀUer ne ³ee efJeéee®ee og- efueefnuesle. ne ÒeMve ceuee vesnceer He[e³e®ee. Meem$e uesKe l³eele Deens. HegjeCeeb®ee efJe®eej kesÀu³eeme JesoebHeemetve ÒeejbYe memeje Yeeie, p³ee He=LJeerJej DeeHeuee pevce Peeuee l³ee He=LJeer®eer YeewieesefuekeÀ efmLeleer®ee efJe®eej meJee&le cepelees. Jeso mecepetve efueefnCes Deepe®³ee efmLeleeruee Ye´ceCeOJeveer : 9320974774 met³ee&®ee Go³e ÒeLece Peeuee Demesue Demes ceuee Jeeìle.s keÀejCe efoJemee®eer meg©Jeele ner met³eexo³eeves. p³ee yeepetuee met³e& Go³eeuee ³eslees les ef#eeflepe. l³ee ef#eeflepee®eer efveefce&leer ÒeLece Demes mebyeeOe}s. ÒeLece cnCepes Heefnues meJee&le Deieesoj, Deece®³ee pevceeHetJeea cnCetve®e l³ee ef#eeflepeeuee DeeHeCe HetJe& Demes cnCelees efkebÀJee HetJe& ef#eeflepe. l³eeveblej ³ee efJeéeeleerue Go³ee³eeuee Deeuesuee met³e& Demleeuee peelees meeiej ef#eeflepeele ns HetJe& ef#eeflepeeveblej efvecee&Ce Peeues. veblej keÀe lej met³e& veblej lesLes peelees. Go³ee®³ee He½eele. efkebÀJee Dee-

pe³e cenejeä^... (Heeve 4 Je©ve)

cenlJee®ee. DeekeÀeMeceO³es ûen, jeMeer, lej He=LJeerJej ceeveJe. He=LJeerJej He³ee&JejCe ³ee He³ee&JejCee®³ee DeesUKeerletve l³eeuee mecepeuesues ef#eeflepe efkebÀJee efoMee cnCepes GÊej nes³e. ³ee meJe& Òe³elveele l³eeuee LekeÀJee #eerCeHeCee peeCeJeuee. l³eeuee l³eeves oef#eCe ef#eeflepe efkebÀJee efoMee Demes mebyeesOe}s. ³ee meJe& efJe®eej cebLeveeletve Demes ue#eele ³esles keÀer efJeéeceO³es ÒeLece efoMee efvecee&Ce Peeu³ee. He=LJeerJej DeeHeCe mekeÀeUer met³ee&keÀ[s leeW[ keÀªve GYes jeefnues Demelee DeeHeu³ee Heeþerceeies ³esCeejer efoMee HeefM®ece, DeeHeu³ee [eJ³ee yeepetuee ³esCeejer

JeemlegMeem$ee®ee MeesOe

ne SkeÀ ÒeMve Deen.s) keÀener keÀener efþkeÀeCeer lej HetÀìHeeLeJej ®ekeÌkeÀ yeskeÀe³eoe Iejs yeebOeueer Deensle (js jes[ keÀ[s peeleevee jml³ee®³ee oesvner HetÀìHeeLe Hene) DeeefCe ®ekeÌkeÀ SkeÀ cepeueer oesve cepeueer Iejs? ³eebvee HejJeeveieer keÀesCe osle? ner yeskeÀe³eoe Iejs yeebOeu³eeJej keÀesCee®³ee (mebyebefOele DeefOekeÀeN³eeb®³ee) ue#eele ³esle veener keÀe?l³eebvee efJepes®es keÀveskeÌMeve, HeeCeer, kesÀyeue - HeÀesve keÀveskeÌMeve iewme DeejìerDees keÀ[tve [^e³eefJnbie uee³emevme, HeÀesìes Heeme, jsMeefvebie keÀe[& keÀmes efceUles DeeefCe keÀesCe efceUJetve oslees ³ee®ee leHeeme Jne³euee vekeÀes keÀe? DeveskeÀ yeebieueeosMeer IegmeIeesj Deensle. ceenerle Demetve l³eebvee keÀe yeensj nkeÀuetve ueeJet MekeÀle veener. ogmeN³ee jeä^ele DeeHeCe DeMee ÒekeÀejs jeng MekeÀlees keÀe³e? HeeefuekesÀ®³ee efve³eceevegmeej pej HeeefuekesÀves mebyebOe HegÀìHeeLe efjkeÀeceer kesÀueer DeeefCe leer Hegvne J³eeHeu³eeme ceppeeJe kesÀuee lej peJeU peJeU 70 les 80 ìkeÌkesÀ Decejeþer ueeskeÀebvee cegbyeF& þeC³eele Leeje efceUCeej veener. DeeefCe cegbyeF& Hegvne éeeme IesT MekesÀue. pej HeeefuekesÀuee cenmetue®e nJee Demesue lej cejeþer le©Ceebvee þsues ueeJeC³ee®eer HejJeeveieer ÐeeJeer DeeefCe cenmet} Jemet} keÀjeJee. meJe& mLejebJej 80 les 90 ìkeÌkesÀ cejeþer DeefOekeÀejer Deensle. keÀesCeeuee®e keÀener Jeeìle veener DeeM®e³e& Deens. peje efJe®eej keÀje. pej Decejeþer ueeskeÀebvee ³esLes yeg[ ìskeÀJee³euee peeiee veener efceUeueer lej les ³esLes mLeeef³ekeÀ keÀmes nesleerue? Deeboesueve keÀje³euee vekeÀes, peyejomleer keÀje³euee vekeÀes meJe& ®egHe®eeHeHeCes keÀe³eÐee®³ee ®eewkeÀìerle jentve keÀjCes Meke̳e Deens. DeeCeKeer SkeÀ cenlJee®eer ieesä jepe DeeefCe G×Je þekeÀjs ³eebveer SkeÀ$e ³eeJes keÀer veener ne l³eeb®ee Jew³eefkeÌlekeÀ ÒeMve Deens. l³eebvee keÀesCeerner peyejomleer keÀª

JesOe Ieje®ee

MekeÀle veener. keÀª ve³es. cee. yeeUemeensyeebveer cejeþer ueeskeÀebJej Deleesveele Òesce kesÀueb. l³eeb®³eemeeþer ue{ues, l³eebvee SkeÀ$e ³esC³eemeeþer melele DeJeenve keÀjle jeefnues. HeCe Keble ner Deens keÀer ³eeb®³ee®e Iejele oesIe cejeþer YeeJeb[ele HegÀì He[ueer Deens. DeeefCe les oesIesner yeeUemeensyeeb®ee®e cejeþer He@ÀkeÌìj IesTve jepekeÀejCe keÀjerle Deensle. ÒeMve Demee Deens keÀer pesLetve cejeþer He@ÀkeÌìj®ee pevce Peeuee les JesieUs keÀe Peeues? leer cejeþer ceeCemes DeeHeeHemeele le[pees[ keÀªve leceece cejeþer peveles®³ee efnleemeeþer SkeÀ$e ³esTve mJele: GoenjCe keÀe veener yevele? ner l³eebvee peyeeyeoejer Jeeìle veener keÀe? vesnceer meg©Jeele mJele:keÀ[tve keÀje³e®eer Demeles. jepe-G×Je SkeÀ$e ³esCes ns cejeþer DeeefCe cenejeä^e®³ee efnlee®es Deens. G×Jeves De@[efceveermì^sMeve DeeefCe jepeves Heefyuemeerìer DeMeer oesIeebveer oesve ef[Heeì&cebsì Jeeìtve Iesleueer lej cejeþerHeCe DeeefCe jepekeÀejCe cenejeä^ele lejer keÀe³ecemJe©Heer DeyeeOeerle jenerue ³eele MebkeÀe veener. ceer Yee<ee efkebÀJee peeleer®es jepekeÀejCe keÀjerle veener keÀejCe jepekeÀejCe ceePee efJe<e³e veener. jepe-G×Jeuee De@[JneF&me keÀjeJe DeMeerner ceePeer uee³ekeÀer veener. leceece cejeþer ueeskeÀebvee DeeefCe DeLee&le ceueener les SkeÀ$e ³eeJeer DeeefCe cenejeä^eJej veJns YeejleeJej jep³e keÀjeJeb DeMee ÒesceeHee³eer ns efJe®eej ceeb[le Deens. ceer ³esLes ³esCeeN³ee Decejeþer ueeskeÀebefJe©× ner veener. Yeejleer³e Ieìvee DeeefCe mebefJeOeeveeÒeceeCes keÀesCeerner keÀesCel³eener jep³eele efJevee HejJeevee peeT ³esT MekeÀlees. Flej Yeeef<ekeÀebveer cenejeä^ele ³eeJes, jeneJes, keÀece keÀjeJes HeCe l³eebvee DeeHeu³eeJej Je®e&mJe oeKeJet osT ve³es ne®e nÆ. Flej jep³eele peeJetve DeeHeCe oeoeefiejer keÀªve oeKeJet MekeÀlees keÀe? ceie DeeHeCe l³eebvee DeeHeu³eeJej oeoeefiejer keÀe keÀªve oslees. ÒeMve efJejesOeeHes#ee DeeHeu³ee DeefmlelJee®ee Deens. DeeHeu³ee DeefYeceevee®ee Deens. Flej ueeskeÀebceO³es cejeþer ueeskeÀebkeÀ[s yeIeC³ee®ee ¢äerkeÀesve Dee-

HeCe yeoueuee Heeefnpes. DeeHeCe keÀOeer®e SkeÀ$e nesT MekeÀle veener keÀe? DeeHeCe mebIeìerle nesTve Flejeb®es DeeHeu³ee yeoue®es cele neCetve Hee[t MekeÀle veener keÀe? yeeUemeensye iesues! leceece cejeþîeeb®³ee [eske̳eeJej®es í$e iesueb! HeCe peeleevee l³eeb®³ee Deble ³ee$esyejesyej pees peve meeiej neslee. HeÀkeÌle efMeJemewefvekeÀ®e veJns lej yeiewjs efMeJemewefvekeÀ osKeerue GlHetÀle&HeCes l³ee ³ee$esle meeceerue Peeues nesles. ne leeHeÀe cnCepes l³eeb®³ee peyejomle keÀe³ee&®eer HeeJeleer Deens meJee¥veer keÀyetue keÀje³euee nJes. lees Òe®eb[ peve mecegoe³e cnCepes l³ee ueeskeÀebvee peyejomle ®eHejekeÀ Deens p³eebveer yeeUemeensyeeb®eer GHes#ee kesÀueer. lees pevemeeiej Heengve ieuueer les efouueerle meJee¥®eer leeW[ yebo Peeueer. yeeUemeensyeebveer cejeþer ueeskeÀebmeeþer pes keÀe³e& kesÀue Deens l³ee®eer keÀyegueer meJe& He#eer³e ueeskeÀ meg×e KeepeieerceO³es osleele. yeeUemeensyeebveer Deieoer leUe ieeUe®³ee ueeskeÀebvee meg×e meceepeele ceeve-ce³ee&oe, mevceeve, ©leyee, ueeskeÀefÒe³elee efceUJetve efoueer. l³ee®eer DemebK³e GoenjCes Deensle. ner JemlegefmLeleer keÀesCeerner veekeÀeª MekeÀle veener. Flejebvee meg×e l³eeb®eer celes Heìueer Deensle. ceuee ³ee meJe& cejeþer ueeskeÀebvee keÀUkeÀUer®es meebieCes Deens keÀer jepekeÀejCe DeeefCe jepekeÀer³e nsJesoeJes yeepet}e þsJee DeeefCe meyebOe cejeþer Sske̳eemeeþer mebieþerle Jne, pej SKeeoe cejeþer ceeCegme ®egkeÀle Demesue lej ve jeieeJelee, ve ef®e{lee, ve efKeuueer G{Jelee DeeefCe l³eeuee Ke[îeele ve Hee[lee l³ee®³ee ®egkeÀebvee cegj[ Ieeuetve l³eeuee ³eesi³e ceeie& oeKeJetve DeeHeu³ee yejesyej meeceerue keÀªve I³ee. keÀejCe HeÀkeÌle lees cejeþer Deens. Demes Peeues lej KeN³ee DeLee&ves nesF&ue.... pe³e cenejeä^ ! Ye´ceCe OJeveer : 9867332909


CMYK

CMYK

cebieUJeej, efo. 1 les cebieUJeej 7 peevesJeejer 2013

12

CMYK

Je<ee&®³ee mejles MesJeìer ceemìj yueemìj®ee Jeve[suee HetCe&efJejece

leyyeue 23ef¬eÀkesÀì efHe®e, OeeJeCeejs meef®eve leW[guekeÀj veeJee®eb IeeWieeJeCeejb JeeoU Deelee Meeble Peeueb Deens. Je³ee®³ee 39 J³ee Je<ee&le 463 meeceves, 49 MelekesÀ, 96 DeOe&MelekesÀ DeeefCe 18 npeej 426 OeeJeeb®ee [eWiej j®eCeeje meef®eve®ee HejHeÀe@vme Deelee veJeerve Je<ee&le Heene³euee efceUCeej veener. ³eecegUs meef®eveuee osJe ceeveCeejs l³ee®es ®eneles Goeme Peeues Deensle. Jee{leb Je³e, njJele ®eeueuesuee DeeHeuee HeÀe@ce& DeeefCe l³eecegUs mebHetCe& ¬eÀer[eefJeéeeme nesle Demeuesu³ee Gueìmegueì Òeefleef¬eÀ³ee meef®eve®³ee efveJe=Êeer®³ee keÀeUele nesle nesl³ee. meef®eve®eer meO³ee®eer KesUer Heentve DeveskeÀebveer l³eeuee efveJe=Êe nesC³ee®ee meuueeosKeerue efouee lej l³ee®³ee ®enel³eebveer meef®eve Depetve HeÀerì Demetve lees Depetve ®eebieu³eeÒekeÀejs KesUt MekeÀlees DeMee ÒekeÀejs l³ee®eer HeeþjeKeCener kesÀueer. Hejbleg meef®eveves 23 leejKes®ee

yeermeerDee³euee He$e HeeþJetve DeeHeCe Jeve [s letve efveJe=Êe nesle Deenesle Demeb keÀUJeueb DeeefCe meJe&peCe DeeJekeÀ Peeues. efveJe=Êeerveblej meef®eve®³ee keÀe³e Òeefleef¬eÀ³ee Deensle ns SskeÀC³eemeeþer mebHetCe& ef¬eÀkesÀì efJeée Deelegj nesleb. lees®e yegOeJeejer ìderJeìj®³ee ceeO³eceeletve l³eeves DeeHeue ceewve mees[ueb. ceer legce®es DeeYeej keÀmes ceevet ns®e ceuee keÀUle veener iesu³ee oesve efoJemeele ®eenl³eebveer efouesu³ee ÒesceecegUs ceuee Òe®eb[ Deevebo Peeuee Demeleevee®e [esUîeele DeÞet osKeerue oeìtve Deeues Deensle.DeMee Meyoeble l³eeves DeeHeu³ee YeeJevee J³ekeÌle kesÀu³ee. ®enel³eebveer ceuee KetHe keÀener efoues. efJeMes<ele: iesu³ee oesve efoJemeeble. ®enel³eebkeÀ[tve efceUeuesu³ee ÒesceecegUs ceuee Yeªve Deeues Deens legcne meJee¥®es DeeYeej kegÀþu³ee Meyoele ceevet ns®e ceuee keÀUle veener l³eemeeþer ceeP³eekeÀ[s Meyoner veenerle.

2013 vetleve Je<ee&®³ee

neefo&keÀ MegYes®íe

Narendra P. Sutar Proprietor

Mob : 9619139906 / 9969260557

Specialist in Furniture, Civil Work, Kitchen Trolly, Granite Platform, Aluminimum Window, Painting, Pop, Plumbing

vetleve Je<ee&®³ee neefo&keÀ MegYes®íe RIDDHI SIDDHI PROPERTIES

Amol Tawte

Mo : 9323409996

Manoj Hadkar Mo : 9619732727

Vilas Harvandkar Mo : 9819976397

ns meeHleeefnkeÀ ceeuekeÀ, cegêkeÀ, ÒekeÀeMekeÀ DeeefCe mebHeeokeÀ GcesMe Oee. Hejye ³eebveer veJeYeejle Òesme efue. meeveHee[e, veJeer cegbyeF& ³esLes íeHetve 28/[er-8, ceguegb[ pe³e Þeerke=À<Ce meesmee³eìer, cne[e keÀe@ueveer, veJeIej jes[, ceguegb[ HetJe&, cegbyeF& 4000081 ³esLetve ÒekeÀeefMele kesÀues. meuueeieej mebHeeokeÀ efJevee³ekeÀ megleej, J³eJemLeeHekeÀer³e mebHeeokeÀ jJeer veeFk& eÀ. cees. 9869693647 F&cesue : vruttamudra@gamil.com, Title code - MAHMAR41810/13/1/2012-TC CMYK

CMYK

CMYK

VruttaMudra  

01/01/2013

Advertisement