Page 1

zÀ¥Àðt ªÁvÁð¥ÀvÀæ «±Àé PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀiÁ¹PÀ

vÁAiÉÄ ¨ÁgÀ ªÉÆUÀªÀ vÉÆÃgÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀiÁvÉAiÉÄà ºÀgÀ¸ÀÄ vÁAiÉÄ ¸ÀÄvÀgÀ PÁAiÉÄ £ÀªÀÄä d£ÀäzÁvÉAiÉÄÃ|

¸ÀA¥ÀÅl 1, ¸ÀAaPÉ 11

¸ÀqÀUÀgÀzÀ ¸ÀAPÁæAw...

ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄÄ ´À£ÁvÀ£À DAiÀÄð ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ DZÀj´ÀĪÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¥ÀªÀð¢£ÀUÀ¸À¯è MAzÁVzÉ. ´ÀqÀUÀgÀzÀ ´ÀAPÁæAw 1 ´ÀA´ÀÌöÈvÀzÀ¯è£À ¥ÀªÀð¢£ÀUÀ¸À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ¯è ¶À§âUÀ¸ÀÄ ´ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ 2 J£ÀÄßvÉÛêÉ. ´ÀÆAiÀÄð£À ´ÀÄvÀÛ­Æ MAzÀÄ ´ÀÄvÀÛ£ÀÄß ¶ÁPÀĪÀ PÀ¸ÉzÀÄ ¶ÉÆÃzÀ ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ 3 ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÁ­ ZÀPÀæzÀ¯ègÀĪÀ £ÀªÀÄä zÉöÀ, ªÀÄ£À´ÀÄì, dÆ£ï£À¯è ´ÀAPÁæAw ¶À§â!? 4 fêÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ­ªÁUÀĪÀ «°ÉòÀªÁzÀ PÁ­ªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ zÀ°Àð£À (PÁgÀªÁgÀ f®Éè) 5 AiÉÆÃUÀzÀȳ֬ÄAzÀ £ÉÆÃr D ¢£ÀUÀ¸À£ÀÄß ¶À§âUÀ¸À£ÁßV ¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛÃ? DZÀj´ÀĪÀ ´ÀA¥ÀæzÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ·vÀ ªÀÄvÀÄÛ F wAUÀ¸ÀÄ ªÀiÁnð£ï ­ÆxÀgï ´ÀAvÉÆòÀPÉÌ vÀA¢zÁÝgÉ £ÀªÀÄä IijUÀ¸ÀÄ. F ¥ÀªÀð QAUï gÀªÀgÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÀUÀ¸À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀĶÁ DZÀj´ÀÄwÛzÉÝêÉ. F wAUÀ¸À 30 AiÉÆÃVAiÀÄÆ, eÁÕ¤AiÀÄÆ DzÀ ±æà ±æÃgÀAUÀ ´ÀzÀÄÎgÀÄ £Éà vÁjÃTUÉ ¶ÀÄvÁvÀägÀ ¢£Á- ¶ÉùzÀAvÉ ‘vÀ£Àß PÁ­ gÀÆ¥ÀªÁzÀ °ÀjÃgÀzÀ¯è ZÀgÀuÉ, ªÀĶÁvÁä UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ UÉÆvÁÛzÀ ´ÁÜ£ÀUÀ¸À¯è fëUÀ¹UÉ CªÀÅUÀ¸À ¶ÀvÉåAiÀiÁV 64 ªÀ²ÀðUÀ¸ÁVªÉ. GzÁÞgÀPÁÌV MzÀVµPÉÆqÀĪÀ ´Ë­¨sÀåUÀ¸ÀÄ ¥ÀªÀðUÀ¸ÀÄ. D F ´ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯è F E§âgÀÄ C£ÀÄUÀæ¶ÀzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ¸ÉzÀÄPÉƸÀî¨ÁgÀzÀÄ’. ªÀĶÁ£ï ªÀåQÛUÀ¸À §UÉÎ PÉ­ªÀÅ CAzÀgÉ ¶À§âUÀ¸À DZÀgÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ£ÀµPÀ ¶ÁUÀÆ PÀÄvÀƶÀ­PÁjà CA°ÀUÀ¸ÀÄ: DzsÁåwäPÀ ´ÀAvÉÆòÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ 1. ´ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀÄxÁ °ÀQÛ¬ÄAzÀ ¶À§âUÀ¸À£ÀÄß CxÀð¥ÀÇtðªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ §¶À¸À d£ÀjUÉ DZÀj´À¨ÉÃPÀÄ. ´À¨sÁPÀA¥À£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. UÁA¢ü ‘´ÀAPÁæAw' JAzÀgÉ ´ÀÆAiÀÄð£ÀÄ MAzÀÄ gÁ±¬ÄAzÀ AiÀĪÀjUÀÆ F ¨sÀAiÀÄ«vÀÄÛ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÁ±UÉ ¥ÀæªÉðÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ­. ªÀÄPÀgÀ CªÀgÀ ªÉÆzÀ­ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ¯è ´ÀAPÁæAwAiÀÄ¯è ´ÀÆAiÀÄð£À ¥ÀæªÉðÀ ªÀÄPÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ­Ä ¤AvÁUÀ, PÁ­Ä gÁ±AiÀÄ®ÁèUÀÄvÀÛzÉ. F PÁ­ªÉà GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀÅtåPÁ­. £ÀqÀÄPÀ §AzÀÄ, vÀ®É wgÀÄVKPÉAzÀgÉ ´ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ zÀQët ¢Q̤AzÀ GvÀÛgÀ zÀAvÁV PÀÆvÀÄ©lÖgÀAvÉ. ¢QÌ£ÉqÉUÉ ¶ÉeÉÓ EqÀĪÀ PÁ­. EzÉà PÁ­¢AzÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ«ÄäAzÀ zÉêÀvÉUÀ¹UÉ ¶ÀUÀ¯£À DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ®Éà £ÀqÉ´À®ÁUÀĪÀÅ¢­èªÉAzÀÄ GvÀÛgÁAiÀÄt PÁ­¢AzÀ J®Áè zÉêÀvÁPÁAiÀÄð ¶ÁUÀÄ ¶ÉøÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀAvÉ. °ÀĨsÀ PÁAiÀÄðUÀ¸À DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ´ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯èAiÉÄà ¥Àj«r

2. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ

EAVèÃ²ï ¨sÁ²ÉAiÀÄ£ÀÄß Irish accent £À¯è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ.

¨sÀvÀÛ, gÁV ªÀÄÄAvÁzÀ zsÀªÀ´À zsÁ£ÀåUÀ¸À ¨É¸É §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄ£ÀÄß ‘´ÀÄVζÀ§â’ JAzÀÄ DZÀgÀuÉ. F ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄPÀ̹UÉ JuÉÚ´ÁߣÀ ªÀiÁr´ÀÄvÁÛgÉ. ¶ÉÆ´À§mÉÖUÀ¸À£ÀÄß vÉÆr´ÀÄvÁÛgÉ. ¶ÁUÉAiÉÄà LzÀÄ ªÀ²ÀðzÉƸÀV£À ªÀÄPÀ̸À£ÀÄß ¶À´ÉªÀÄuÉAiÀÄ ªÉÄÃ®É (6£Éà ¥ÀÅlzÀ¯è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ) PÀÆjµ DgÀw ªÀiÁr ªÀÄPÀ̹UÉ M¸ÉîAiÀÄzÁUÀ¯ JAzÀÄ

d£ÀªÀj 28, 2012 qÁ. JA.f. ¥Àæ¸Ázï ¦ÃqÁ ¥Àj¶ÁgÁxÀðªÁV CªÀgÀ vÀ®ÉAiÀĪÉÄÃ®É ¶ÀÄjzÀ J¸Àî£ÀÄß, CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ¯è ´Àj¥ÀæªÀiÁtzÀ¯è ¨É­èzÀ ZÀÆgÀÄUÀ¸ÀÄ, ¶ÀÄjzÀ PÀqÀ®ÉPÁ¬Ä ©Ãd, PÉƧâj, ¶ÀÄjUÀqÀ®É, J­a ¶ÀtÄÚ, ¨sÀvÀÛzÀ PÁ¸ÀÄ, CªÀgÉPÁ¬Ä, £ÁtåUÀ¸ÀÄ «Ä°ÀætªÀiÁr ´ÀÄjAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄÄ °ÀĨsÀPÁAiÀÄðUÀ¸À£ÀÄß DgÀA©ü´ÀĪÀ PÁ­ªÁzÀÝjAzÀ zÉêÀgÀ ¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ zsÁå£ÀªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, zÁ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, §AzsÀÄ «ÄvÀæjUÉ J¸Àî£ÀÄß, PÀ§â£ÀÄß eÉÆvÉUÉ ´ÀPÀÌgÉ CZÀÑ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÆ ´ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ¯èzÉ. F PÁ­zÀ¯èAiÉÄà (zÀQëuÁAiÀÄ£ÀzÀ¯è ªÀÄÄaÑzÀÝ) ´ÀéUÀðzÀ ¨ÁV­Ä vÉUÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦vÀÈzÉêÀvÉUÀ¹UÉ vÀ¥Àðt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¶ÁUÀÄ zÉêÁ­AiÀÄPÉÌ ¶ÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ´ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ¯èzÉ. F GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀÅtåPÁ­zÀ¯èAiÉÄà ªÀĶÁ¨sÁgÀvÀzÀ¯è ¶ÉùgÀĪÀAvÉ ©üòÀä ¦vÁªÀĶÀgÀÄ AiÉÆÃUÀ§­¢AzÀ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÁzÀ ±æÃPÀȲÀÚ£À C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÉöÀvÁåUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAw J­è jÃwAiÀÄ­Æè M¸ÉîAiÀÄ ¶À§â. ¥ÀæPÀÈwAiÀįè G®Áè´À, PÀȳAiÀÄ¯è ´ÀÄVÎ, §AzsÀÄ «ÄvÀægÀ¯è ´Ë¶ÁzÀðvÉ, °ÀĨsÀPÁAiÀÄðUÀ¸À DgÀA¨sÀ. F PÁgÀtUÀ¹AzÀ®Éà ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄ ´ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯è ·A¢¤AzÀ §A¢gÀĪÀ ´ÀAzÉðÀUÀ¸ÀÄ: §A¢vÀÄ §A¢vÀÄ ¸ÀAPÁæAw, vÀA¢vÀÄ vÀA¢vÀÄ ¸ÀÄR ±ÁAw; J¼ÀÄî ¨É®è ¸À«AiÉÆÃt, M¼Éîà ªÀiÁvÀ£Éßà DqÉÆÃt.

¥ÀgÁªÀıÉð: 1. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¶À§â¶Àj¢£ÀUÀ¸ÀÄ, ±æà ±æÃgÀAUÀ¦æAiÀÄ ´Áé«ÄUÀ¸ÀÄ. C²ÁÖAUÀAiÉÆÃUÀ «YõÁÕ£À ªÀÄA¢gÀA, ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ; 2. ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ¶À§âUÀ¸À ªÉʱ²ÀÖ÷å, «zÁé£ï «.J£ï.¨sÀmï, ±ªÀªÉÆUÀÎ.; 3. ¶À§â ¶Àj¢£ÀUÀ¸ÀÄ: ±æêÀÄw JA.J. UËqÀ, ´ÀA´ÀÌöÈw ¥Àæw²Á×£À, ªÉÄÊ´ÀÆgÀÄ.


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ £À®ÉäAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, «°ÀézÁzÀåAvÀ r´ÉA§gï wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ¶ÀÈzÀAiÀÄ¢AzÀ ´ÁéUÀwµzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀªÀÄä GvÁì¶ÀªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƹµzÉ. £ÀªÀÄä F ªÁvÁð¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ NzÀÄvÁÛgÉÆÃ, NzÀĪÀÅ¢­èªÉÇà JA§ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉ­è ¶ÉÆÃUÀ®Árµ¢ÝÃj. eÉÆvÉUÉ F wAUÀ¸À ´ÀAaPÉAiÉÆA¢UÉ zÀ¥Àðt MAzÀÄ ªÀ²ÀðzÀ ¶ÀÄlÄÖ ¶À§âªÀ£ÀÄß DZÀjµPÉƸÀÄîªÀ ´ÀA¨sÀæªÀÄzÀ­Æè ¥ÁvÀægÁV¢ÝÃj. ¤ªÀÄUÉ­è zÀ¥Àðt vÀAqÀzÀ £ÀªÀÄ£ÀUÀ¸ÀÄ.

£ÁªÉ­ègÀÆ GvÀÛgÁAiÀÄt ¥ÀÅtåPÁ­PÉÌ ¥ÀæªÉñ´ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥ÀŲÀå ªÀiÁWÀ ªÀiÁ´ÀUÀ¸À bÀ¹AiÀÄ­Æè £ÀªÀÄä®Éè®Áè ZÀÄgÀÄPÀÄvÀ£À«zÉ. ·ªÀiÁªÀÈvÀªÁzÀ £É­zÀ MqÀ¯£À¯è UÀjPÉUÀ¸ÀÄ E£ÀÆß fêÀAvÀ«gÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä¯è JAzÀÆ §vÀÛzÀ MgÀvÉ EzÉ, ´ÀÄvÀÛ¯£ÉÆqÀ£É £ÁªÀÇ ¨É¸ÉAiÀĨÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ fêÀ´É®É EzÉ.

F wAUÀ¸À zÀ¥Àðt ´ÀAPÁæAw ¶À§âzÀ «°ÉòÀ ´ÀAaPÉ. ´ÀAPÁæAw PÀ£ÀßqÀ £Ár£À MAzÀÄ ªÀÄÄRå ¶À§â. £ÀªÀÄä £Ár£À PÉ­ªÀÅ PÀqÉ

¶À­ªÁgÀÄ eÁvÉæ, ¥ÀÅtå´ÁߣÀUÀ¸À ¥ÀæwÃPÀªÁVAiÀÄÆ, ¶ÁUÀÆ E£ÀÄß PÉ­ªÉqÉ ´ÀÄVÎAiÀÄ ¥ÀæwÃPÀªÁVAiÀÄÆ F ¶À§âªÀ£ÀÄß DZÀj´À®ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAw MAzÀÄ ¥ÀªÀð¢£À, EAvÀ¶À ªÀÄÄRåªÁzÀ §zÀ®ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¥Àðt vÀAqÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV «°Éèóµ ¤ªÉÄä­ègÀ£ÀÆß AiÉÆÃa´ÀĪÀAvÉ F ´ÀAaPÉAiÀÄ¯è ¥ÀæAiÀÄwßµzÉ. ¤dªÁVAiÀÄÆ ´ÀAPÁæAw ¥ÀæwªÀ²ÀðªÀÇ EAVèòï PÁå®ÉAqÀj£À d£ÀªÀj 14 gÀAzÉà KPÉ DZÀjµPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀqÀªÀ¹PÉUÉ PÀ£Àßr ·rAiÀÄ®ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ ·jAiÀÄgÁzÀ ¥Àæ´Ázï CªÀgÀ ´ÀAPÁæAwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ §gÀ¶ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄÄR¥ÀÅlzÀ¯è ¥ÀæPÀn´À®ÁVzÉ.

F wAUÀ¸ÀÄ ‘PÀ£ÁðlPÀ zÀ°Àð£À’ JA§ ¶ÉÆ´À CAPÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn´ÀÄwÛzÉÝêÉ. £ÀÆå eɵðAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ ´ÀAvÉÆðï PÀĪÀiÁgï vÀªÀÄä¯ègÀĪÀ §gÀ¶ÀUÁgÀ£À£ÀÄß §rzÉ©âµ £ÀªÀÄä gÀªÀÄå PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ f®ÉèAiÀÄ ·£Éß®É, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ¶ÁUÀÆ PÉÆqÀÄUÉUÀ¸À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtðgÀAfvÀ CªÀvÀgÀtÂPÉUÀ¸À¯è §gÉAiÀÄ ¯zÁÝgÉ. F wAUÀ¸À PÀAw£À¯è CªÀgÀ ¶ÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ¶ÀwÛgÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f®ÉèAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæPÀnµzÉÝêÉ.

´ÀAPÁæAwAiÀÄ ªÀÄÆ­PÀ £ÁªÉ­è ´ÀAPÀæªÀÄtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñµ C£ÉÃPÀ §zÀ®ÁªÀuÉUÀ¹UÉ M¸ÀUÉÆAqÀ ¶ÁUÉ ¤ªÀÄä £ÉaÑ£À zÀ¥ÀðtªÀÇ C£ÉÃPÀ §zÀ®ÁªÀuÉUÀ¹UÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ vÉgzÀÄ PÉÆArzÉ. ¤ªÀÄä D´ÀQÛ, aAvÀ£É, «ªÀÄ°ÉðUÀ¹UÉ £ÀªÀÄä ´ÁéUÀvÀ. ¤ªÀÄUÉ­è EªÉÄÃ®ï ¯APï ªÀÄÆ­PÀ ¶ÀwÛgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ F wAUÀ¸ÀÄ £ÀÆåeɵðAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¶ÀÄqÀÄUÀ DPÁ°ï vÀ£Àß ´À¶À¥ÁpUÀ¸ÉÆA¢UÉ gÁdåªÀÄlÖzÀ zÀ¥Àðt, ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¸ÀÄ vÀ£Àß «£Áå´ÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯µPÉƸÀî¯zÉ, PÁzÀÄ £ÉÆÃr. gÉƨÁnPïì ´ÀàzsÉðAiÀÄ¯è ¨sÁUÀªÀ·´ÀĪÀ ·£Éß®ÉAiÀįè DPÁ°ï vÁ£Éà «ªÀjµgÀĪÀAvÉ F ´ÀAaPÉ ¤ªÀÄUÉ E²ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ®ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀnµzÉÝêÉ. ¥sɧÄæªÀj PÉÆArzÉÝêÉ. F wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß N¢, 12 gÀAzÀÄ E¯è gÁdåªÀÄlÖzÀ ´ÀàzsÉðAiÀÄ¯è ¤ªÀÄUÉãɤߵvÀÄ JAzÀÄ w¹´ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgɨsÁUÀªÀ·´ÀĪÀ ´ÉʨÁUïìð vÀAqÀPÉÌ ¤ªÀÄä AiÀĨÉÃr. ¨ÉA§­«gÀ¯. «°Áé´À¢AzÀ, zÀ¥Àðt vÀAqÀ

zÀ¥Àðt ©A§ *C£ÉÃPÀ NzÀÄUÀgÀÄ r¸ÉA§gï ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ ¥ÀvÀæ §gÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ°è »jAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀ dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑ §gÉzÀzÀÝ®èzÉ, CªÀgÀÄ JA.f. gÉÆÃr£À MAzÀÄ PÉƯÁeï C£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

J®èjUÀÆ

¸ÀAPÁæAwAiÀÄ * zÀ¥ÀðtzÀ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¤ªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹:

±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

Darpana.Sanchike@Gmail.com

PÀ£ÀßqÀªÉà vÁAiÀÄÄßrAiÀÄÄ PÀgÀÄ£ÁqÀÄ vÁAiÀiÁßqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¤ÃªÉA§ C©üªÀiÁ£À«gÀ°!

D arpana K annada New slette r 2012 Copyrigh t © D arpana Team

zÀ¥ÀðtzÀ¯è ¥ÀæPÀn´À­Ä ®ÉÃR£ÀUÀ¸ÀÄ, ´ÀÄ¢Ý-«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¸ÀÄ, ´ÀܹÃAiÀÄ DUÀÄ ¶ÉÆÃUÀÄUÀ¸ÀÄ, «°ÉòÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ, ´ÀÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ´ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¸À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¸ÀÄ·µ: Darpana.Sanchike@Gmail.com


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 3

PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ (¨sÁUÀ 4) £ÀªÀÄä ¥ÀÅlÖ Hj£À £À£Àß ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯è ´ÀÆÌ­Ä, ªÀÄ£É; ¶ÉÆ­,UÀzÉÝ; ¶À´ÀÄ, JvÀÄÛ, Dl, HlUÀ¸À¯è vÉÆqÀVµPÉÆAqÀÄ DgÁªÀĪÁVzÀÝ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À¯è ¶ÉÊ´ÀÆ̯UÉ ´ÉÃjµ©lÖgÀÄ. DV£À PÁ­zÀ¯è £ÀªÀÄä ·jAiÀÄgÀÄ J²ÀÄÖ ´ÀAªÉÃzÀ£Á gÀ·vÀgÀÄ JAzÀgÉ, £À£ÀߣÀÄß ¨ÉAUÀ¸ÀÆjUÉ ©qÀ­Ä AiÀiÁgÀÆ eÉÆvÉUÉ §gÀ¯­è. EzÀÝ MAzÉgÀqÀÄ §mÉÖUÀ¸À£ÀÄß ¨ÁåVUÉ vÀÄgÀÄQ, gÉÊ­Ä ZÁfðUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ¶ÉÆgÀrµzÀgÀÄ. ªÀÄ®ÉèðÀégÀA gÉÊ®Éé ´ÉÖòÀ¤ßAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÀPÉÆAqÀÄ ¶ÉÆÃUÀ­Ä UÉÆwÛzÉ C£ÀÄߪÀÅzÉÆAzÉà CªÀgÀÄUÀ¹UÉ ´ÁPÁVvÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À¯è °Á®ÉUÉ ´ÉÃj´ÀÄvÁÛgÉ JA§ ´ÀÄ¢Ý PÉùzÁUÀ vÀÄA¨Á ´ÀAvÉÆòÀªÉãÉÆà DVvÀÄÛ. C¨Áâ, F zÀjzÀæ ¶ÉÆ­ UÀzÉÝUÀ¹UÉ ¶ÉÆÃV zÀÄrAiÀÄĪÀ, ¶À´ÀÄ PÀgÀÄUÀ¸À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƸÀÄîªÀ dAeÁlUÀ¹AzÀ zÀÆgÀªÁV DgÁªÀĪÁVgÀ§¶ÀÄzÀÄ; Qj Qj ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ, dUÀ¸ÀªÁqÀĪÀ UɸÉAiÀÄjAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÀÄ£Àµì£À®Éèà ©ÃUÀÄwÛzÉÝ. DzÀgÉ ¶ÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À ¶ÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄ£À´ÀÄì ¨sÁgÀªÁUÀ vÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÀjavÀ ¥Àj´ÀgÀªÀ£ÀÄß CUÀ­ÄªÀ £ÉÆêÀÅ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, C¥ÀjavÀ ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À¯è K£ÁUÀĪÀÅzÉÆà JA§ ©üÃw MAzÀÄ PÀqÉ. PÁ­ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÀÛzÉ? ªÀÄ£É ªÀÄA¢AiÀÄ DvÀAPÀzÀ¯è, ªÀÄ£Àµì£À vÁPÀ®ÁlUÀ¸À¯è, ¨ÉAUÀ¸ÀÆjUÉ ¶ÉÆÃUÀĪÀÅzÉà ´ÀĸÁîUÀ¯ JA§ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ¯è ¢£À PÀ¸ÉzÀÄ, £À£Àß ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¢£ÀªÀÇ §AzÀÄ, £À£Àß §mÉÖ ¨ÁåV£À eÉÆvÉ gÉʯ£À¯è PÀÆvÉ. ªÉÆzÀ®Éà dlPÁ ªÉÃUÀzÀ¯è

´ÁUÀĪÀ gÉÊ­Ä, £À£Àß ¨sÁgÀªÁzÀ ¶ÀÈzÀAiÀÄzÀ PÁgÀt¢AzÀ, ZÀ¯´ÀÄvÀÛ®Éà E­èªÉãÉÆà JA§AvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ¦æÃw¥ÁvÀægÀÄ, ¥ÀjavÀ ¥Àj´ÀgÀ zÀÆgÀªÁzÀ²ÀÆÖ ªÀÄ£À´ÀÄì ªÀiÁè£À ªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. £ÀªÀÄÆäj£À ¥Àæw ªÀÄgÀ, §AqÉ, ¶À¸Àî, §gÀqÀÄ ¨sÀÆ«Ä, PÀÄgÀÄZÀ­Ä ¥ÉÇzÉ ´ÀéUÀðzÀ MAzÉÆAzÀÄ ZÀÆgÀÄ J¤ß´ÀvÉÆqÀV, CzÀPÁÌV ªÀÄ£À´ÀÄì PÁvÀj´ÀvÉÆqÀVvÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ ´ÉÃjPÉÆAqÀ £Á£ÀÄ, ´ÀÆ̯UÉ ´ÉÃjzÀÄÝ, PÁ®ÉÃdÄ ªÀÄÄVµzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À®Éèà £Á£ÀÄ PÀ¸ÉzÀÄ ¶ÉÆÃzÀzÀÄÝ ¨ÉÃgÉAiÀÄzÉà MAzÀÄ PÀxÉ.

QÌgÀ§¶ÀÄzÀÄ, £ËPÀjVgÀ§¶ÀÄzÀÄ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ´ÉÃgÀ­Ä EgÀ§¶ÀÄzÀÄ. ·ÃUÉ §AzÀ ¤ÃªÀÅ £À£ÀßzÉà ªÀiÁ£ÀµPÀ vÀ¸ÀªÀĸÀUÀ¸À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«µgÀÄwÛÃj. ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ¯UÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ, PÀæªÉÄÃt ¤ªÀÄä£ÀÄß DPÀæ«ÄµPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ¤ªÀÄä ªÉÆzÀ­ ªÀÄ£É, °Á®É, PÁ®ÉÃdÄ, ¤ªÀÄä ´Éß÷vÀgÀÄUÀ¸ÀÄ, ¤ÃªÀÅ NqÁqÀÄwÛzÀÝ gÀ´ÉÛUÀ¸ÀÄ, §qÁªÀuÉUÀ¸ÀÄ, ¤ÃªÀÅ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¶ÉÆÃmÉ®ïUÀ¸ÀÄ, ´ÀܸÀUÀ¸ÀÄ, ¥Àæw¢£À gÀ´ÉÛAiÀįè JzÀÄgÁUÀÄwÛzÀÝ ZÉAzÀzÀ ¶ÀÄqÀÄV CxÀªÁ ¶ÀÄqÀÄUÀ; ·ÃUÉ PÀ¸ÉzÀÄ ¶ÉÆÃzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ´ÀäöÈw £É£À¥ÁzÁUÀ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ­Ä AiÀiÁªÀ PÉA¥ÀÅ §´ÀÄì £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄ£À´ÀÄì ¨sÁgÀªÁV Hj£À £É£À¥ÀÅ ªÀÄ£Àµì£À¯è ªÀÄzsÀÄgÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÉÆAzÀÄ ªÀÄÆr, CzÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄUÉ µUÀ¨ÁgÀzÉà §gÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÁUÀ HjUÉ ªÀÄgÀ¹ ¶ÉÆÃzÉãÀ¥Áà J¤ß´ÀÄwÛvÀÄÛ. ¶À§â ¶Àj¢£ÀUÀ¹UÉ J¤´ÀÄwÛgÀ§¶ÀÄzÀÄ. FV£À ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ, £ÀªÀÄä D PÀ¸ÉzÀĶÉÆÃzÀ HjUÉ ¶ÉÆÃzÁUÀ ªÀÄgÀ¹ §gÀ­Ä D´ÀQÛAiÉÄà ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ J²ÀÄÖ ´ÀÄAzÀgÀªÁVvÀÄÛ J¤´ÀÄ E­èzÀAvÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EªÉ­èzÀgÀ ªÀÄzsÉå £ÀªÀÄÆäj£À¯è £À£Àß fêÀ£À «PÁ´ÀzÀ ´ÁzsÀåvÉUÀ¸ÀÄ wÛgÀ§¶ÀÄzÀÄ. PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ ¶ÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÆ Cj«UÉ ¤ªÀÄä ¨ÉAUÀ¸ÀÆj£À CAvÀ¶À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ §gÀÄwÛvÀÄÛ. Hj£À ¶ÀA§­ £À£Àß fêÀ£À £É£À¥À£ÀÄß zÀAiÀÄ«lÄÖ §gÉzÀÄ PÀ¹µ. ¶À¸ÉAiÀÄ ¥ÀÇwð EgÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀÄ ¤dªÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ, avÀæUÀ¹zÀÝgÉ CªÀ£ÀÆß PÀ¹µ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À £Á£ÀÄ ©lÄÖ §AzÀ HgÀÄ FUÀ E­è ªÁV´ÀAaPÉAiÀįè CªÀÅUÀ¸À£ÀÄß ¥ÀæPÀn´À­Ä CªÀPÁ°À gÀĪÀÅzÀÆ C²ÉÖà ¤d. £À£Àß ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ PÀ¸ÉzÀÄ ªÀiÁr PÉÆr. F ¤nÖ£À¯è, £ÀªÀÄä ·jAiÀÄ ¶ÉÆÃzÀAvÉ, £À£Àß HgÀÆ PÀ¸ÉzÀÄ ¶ÉÆÃVzÉ. PÀ£ÀßrUÀ dAiÀÄ¥ÀæPÁ°ï gÀªÀgÀÄ vÁªÉà ªÀiÁrzÀ EgÀ¯ £À£Àß ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ UÉÆøÀÄUÀ¸À£ÀÄß E¯è MAzÀÄ C¥ÀǪÀð PÉÆ®Áeï C£ÀÄß PÀ¹µzÁÝgÉ. §gÉAiÀÄÄvÁÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀÄ ¶ÉÆqÉ´ÀĪÀÅzÀÄ 1964gÀ¯è JA.f.gÉÆÃqï ·ÃVvÉÛ JA§ ¨ÉÃqÀ. «´ÀäAiÀÄ ªÀÄÆr´ÀĪÀ PɸÀV£À PÉÆ®Áeï ¤ªÀÄä DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¸ÀÆgÀÄ ´ÉÃjPÉÆAqÀ ¢£ÀzÀ £É£À¦£À ´ÀÄgÀĹAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƹ´À§¶ÀÄzÀÄ! ¥ÀæAiÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ «ªÀjµzÉÝãÉAzÀgÉ, EzÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ¤ªÀÄä¯èAiÀÄÆ J²ÉÆÖà d£À £À£ÀßAvÉ ¨ÉAUÀ¸ÀÆjUÉ §A¢gÀÄwÛÃj. CzÀÄ ¤ªÀÄä «zÁå¨sÁå´À-


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 4

Akash Heads to State Robotics Championship I am part of South Brunswick SyBorgs, a robotics team comprised of four students from the freshman class who recently entered the FIRST Technology Challenge (FTC). This year’s challenge, titled “Bowled over” was to design, program, and build a robot capable of collecting balls, placing them into crates, and maneuvering a six pound bowling ball across a twelve foot by twelve foot playing field. So far, my team, whose members include myself, Mohit Jauhri, Prince Ghosh and Preeyam Mehta, has entered a few competitions, and in each one, has won significant awards such as “Think Award” for the best-kept Engineering Notebook (a notebook that documents the team’s learning process) and the “Motivate Award” for the most spirited and inspired team. Most recently however, our team entered another qualifying tournament hosted at the Liberty Science Center, and this time swept over all other competition to take the gold and proceed to the state tournament being held at NJIT. Over the past 13 weeks, we have worked diligently, creating a robot that is capable of undermining all competition. Although we have been working on this project independently so far, the group was recently affiliated with our High School. From that point on, we have met with the Technology and Students Association. On Sunday, February 12th, we will be competing in the state tournament being attended by 48 teams from all over New Jersey. We hope to win the competition thereby qualifying for the national finals to be held in St. Louis, Missouri later this year. The FTC Regional Director; Vince Frascella, had this to say about rookie teams like us: "The teams all did very well, especially some of the new teams for whom this is their first competition. They did a great job." Over the following months leading into the next school year we hope to take on new, enthusiastic members who are truly passionate about learning and keen to develop their intellectual abilities, their science and technology leadership qualities, and their ability to work together with others.

dÆ£ï£À°è ¸ÀAPÁæAw ºÀ§â?!

(zÀ¥Àðt vÀAqÀzÀ C£Á°¹¸ï)

¤dªÁV? dÆ£ï £À¯è ´ÀAPÁæAw ¶À§â CAzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ­è D°ÀÑAiÀÄðªÁ¢ÃvÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀÇ«ðPÀgÀÄ ´ÀAPÁæAw ¶À§âªÀ£ÀÄß r´ÉA§gï 31 gÀAzÀÄ DZÀj´ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. FUÀ £ÁªÀÅ ´ÀAPÁæAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÀ²ÀðªÀÇ d£ÀªÀj 14 CxÀªÁ 15 gÀAzÀÄ DZÀj´ÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ¨ÉÃgÉ ¶À§âUÀ¸É­è MAzÉÆAzÀÄ ªÀ²ÀðªÀÇ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢£ÀUÀ¸À¯è §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ´ÀAPÁæAw ªÀiÁvÀæ d£ÀªÀj 14 CxÀªÁ 15 £Éà vÁjÃSÉà §gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉ UÉÆvÉÛÃ? ·AzÀÆ ¥ÀAZÁAUÀ ZÀAzÀæ£À ZÀ­£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ­A©µzÉ. £ÁªÀÅ ¢£À¤vÀå G¥ÀAiÉÆÃV´ÀĪÀ ‘UÉæUÉÆÃjAiÀÄ£ï PÁå®ÉAqÀgï’ ´ÀÆAiÀÄð£À ZÀ­£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ­A©µzÉ. ¶ÁUÁV £ÀªÀÄä ¶À§âUÀ¸É­è ¥ÀæwªÀ²ÀðªÀÇ CzÉà vÁjÃTUÉ §gÀĪÀÅ¢­è. DzÀgÉ ´ÀAPÁæAw ¶À§â ªÀiÁvÀæ ´ÀÆAiÀÄð£À ZÀ­£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ­A©µzÉ. ´ÀÆAiÀÄð£ÀÄ d£ÀªÀj 14 CxÀªÁ 15 GvÀÛgÁ©üªÀÄÄRªÁV ZÀ¯´À­Ä ¥ÁægÀA©ü´ÀĪÀÅzÀjAzÀ GvÀÛgÁAiÀÄt PÁ­ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤dªÁV ¶ÉøÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ´ÀÆAiÀÄð MAzÉà eÁUÀzÀ¯è EgÀÄvÁÛ£É. ¨sÀÆ«Ä ´ÀÆAiÀÄð£À ´ÀÄvÀÛ CAqÁPÀÈwAiÀÄ PÀPÉëAiÀįè (oval axis) ´ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀªÀj 14 £Éà vÁjÃT£À vÀ£ÀPÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ

zÀQëuÁzsÀð ´ÀÆAiÀÄð¤UÉ JzÀÄgÁVgÀÄvÀÛzÉ. d£ÀªÀj 14 jAzÀ dÄ®ÉÊ 14 gÀªÀgÉUÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ GvÀÛgÁzsÀð ´ÀÆAiÀÄð¤UÉ JzÀÄgÁVgÀÄvÀÛzÉ. ´ÀÆAiÀÄð¤UÉ JzÀÄgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨É¸ÀPÀÄ eÁµÛAiÀiÁV ¢£ÀzÀ GzÀÝ eÁµÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ EzÀ£ÀÄß ¶À§âªÁV DZÀj´ÀÄvÉÛêÉ. gÁ±ªÀÄAqÀ­zÀ¯è £ÀªÀÄUÉ­èjUÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀ ¶ÁUÉ 12 gÁ±UÀ¹ªÉ. ´ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¥Àæw wAUÀ¸ÀÆ MAzÀÄ gÁ±¬ÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÁ±UÉ ¶ÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ·ÃUÉ ¶ÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ´ÀAPÁæAw J£ÀÄßvÁÛgÉ. ¶ÁUÁV ªÀ²ÀðzÀ¯è 12 ´ÀAPÁæAwUÀ¹ªÉ. d£ÀªÀjAiÀÄ¯è ´ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÀÄPÀgÀ gÁ±AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉñ´ÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAw JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß PÀPÉëAiÀįè 23.5 rVæ ªÁ¯gÀĪÀÅzÀjAzÀ ´À¶À´ÁægÀÄ ªÀ²ÀðUÀ¸À¯è F ´ÀÆAiÀÄð£À ZÀ­£É §zÀ®Á¬Ä´ÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ´Á«gÀ ªÀ²ÀðUÀ¸À ·AzÉ ªÀÄPÀgÀ ´ÀAPÁæAw r´ÉA§gï 31 gÀAzÀÄ ©Ã¸ÀÄwÛvÀÄÛ. E£ÀÄß LzÀÄ ´Á«gÀ ªÀ²ÀðUÀ¸ÁzÀ ªÉÄÃ®É ´ÀAPÁæAw ¥sóɧÄæªÀj wAUÀ¸À PÉÆ£ÉAiÀÄ¯è §gÀÄvÀÛzÉ. MA§vÀÄÛ ´Á«gÀ ªÀ²ÀðUÀ¸ÁzÀ ªÉÄÃ®É dÆ£ï wAUÀ¸À¯è §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ E£ÀÄß MA§vÀÄÛ ´Á«gÀ ªÀ²ÀðUÀ¸À £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄj ªÀÄj ªÀÄjªÀÄPÀ̸ÀÄ ´ÀAPÁæAw ¶À§âªÀ£ÀÄß dÆ£ï £À¯è DZÀj´ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. CxÀðªÁ¬ÄvÀ­èªÉÃ? FUÀ ¶ÉÆÃV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤ªÀÄä eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±ðµ.


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 5

PÀ£ÁðlPÀ zÀ±Àð£À (PÁgÀªÁgÀ f¯Éè)

-¸ÀAvÉÆñïPÀĪÀiÁgï PÀqÉîèÉüÉ

GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ PÁgÀªÁgÀ f®ÉèAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¥À±ÑªÀÄQÌzÉ. EzÀgÀ GvÀÛgÀPÉÌ UÉÆêÀ, ¨É¸ÀUÁ«, zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¶ÁªÉÃj f®ÉèUÀ¸ÀÄ; ¥ÀǪÀðPÉÌ ±ªÀªÉÆUÀÎ, zÀQëtPÉÌ GqÀĦ f®Éè ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÑªÀÄPÉÌ «°Á­ CgÀ©âà ´ÀªÀÄÄzÀæ«zÉ. F f®ÉèAiÀÄ ¶À£ÉÆßAzÀÄ vÁ­ÆPÀÄUÀ¸À¯è µµð, µzÁÝ¥ÀÅgÀ, AiÉÄ®Áè¥ÀÅgÀ, ¶À¹AiÀiÁ¸À, ´ÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ ´À¶Áå¢æAiÀÄ vÀ¥Àà­¯èzÉ. ¨sÀl̸À, ¶ÉÆ£ÁߪÀgÀ, PÀĪÀÄmÁ, CAPÉÆîÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀªÁgÀ vÁ­ÆPÀÄUÀ¸ÀÄ CgÀ©âà ´ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ZÁaPÉÆArzÉ. PÁgÀªÁgÀ f®Áè PÉÃAzÀæ. F f®ÉèAiÀÄ Ew¶Á´À ¥ÀÅgÁvÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ. Qæ °À 350jAzÀ 515gÀ ªÀgÉUÉ PÀzÀA§gÀÄ F ¥ÁæAvÀåªÀ£ÀÄß D¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ gÁdzsÁ¤ §£ÀªÁµAiÀÄVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ZÁ­ÄPÀå, gÁ²ÀÖçPÀÆl, ¶ÉÆAiÀÄì¸À ¶ÁUÀÆ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁdgÀ ªÁå¦ÛUÉ F ¥ÁæAvÀå M¸À¥ÀnÖvÀÄ. 1700-1800 gÀ¯è ªÀÄgÁoÀ gÁdgÀÄ F ¥ÁæAvÀåªÀ£ÀÄß D¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F ¥ÁæAvÀå ©æn²ï ´ÁªÀiÁædåPÉÌ M¸À¥ÀnÖvÀÄ. ´ÁévÀAvÁæ÷å£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ gÁdåPÉÌ ´ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÝ PÁgÀªÁgÀ f®Éè, 1956 gÀ¯è DV£À ªÉÄÊ´ÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¨sÁUÀªÁ¬ÄvÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f®ÉèAiÀÄÄ ¤´ÀUÀð ´ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ R¤d ´ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¹AzÀ vÀÄA©zÀ f®Éè. ¥ÀæªÁ´ÉÆÃzÀåªÀÄ, UÀtÂUÁjPÉ, ªÀåªÀ´ÁAiÀÄ, ªÀÄvÉÆìÃzÀåªÀÄ, £ËPÁ ¤ªÀiÁðt, CªÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¥sÀÅöÛ E¯è£À ªÀÄÄRå G¢ÝªÉÄUÀ¸ÀÄ. ¥ÀæªÀÄÄR £À¢UÀ¸ÁzÀ PÁ¹, UÀAUÁªÀ¹, CWÀ£Á±¤, ¶ÁUÀÆ °ÀgÁªÀw £À¢UÀ¸ÀÄ F f®ÉèAiÀÄ¯è ¶ÀjzÀÄ, CgÀ©âà ´ÀªÀÄÄzÀæªÀ£ÀÄß ´ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. F £À¢UÀ¸À ¶Àj«£À¯è «°Àé «SÁåvÀ eÉÆÃUï d­¥ÁvÀªÀÇ PÀÆr C£ÉÃPÀ d­¥ÁvÀUÀ¹ªÉ. °ÉÃPÀqÁ 70gÀ²ÀÄÖ zÀlÖ CgÀtå ¥ÀæzÉðÀ«gÀĪÀ E¯è dÆ£ï¤AzÀ ´É¥ÉÖA§gï ªÀgÉUÀÆ Cw ¶ÉZÀÄÑ ªÀĸÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. K¦æ®ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄà UÀ¸À¯è «¥ÀjÃvÀ ´ÉPÉ EgÀÄvÀÛzÉ. F f®ÉèAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë´À­Ä £ÀªÉA§gï ¤AzÀ ¥sɧæªÀj C£ÀÄPÀÆ­ªÁzÀ ´ÀªÀÄAiÀÄ. Cw ¶ÉZÀÄÑ ªÀĸÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ E¯è£À §¶À¸À²ÀÄÖ ªÀÄA¢ ªÀåªÀ´ÁAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ­A©µPÉÆArzÁÝgÉ. E¯è£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀåªÀ´ÁAiÀĪÁV ¨sÀvÀÛ, PÀ§Äâ, vÉAUÀÄ, CrPÉ, ¨Á¸É, UÉÃgÀÄ ªÀiÁªÀÅ, EvÀgÉ ¨É¸ÉUÀ¸ÀÄ ¶ÁUÀÆ vÀgÀPÁjUÀ¸À£ÀÄß ¨É¸É´ÀÄvÁÛgÉ. ªÀåªÀ´ÁAiÀĪÀ­èzÉ F f®ÉèAiÀÄ d£ÀgÀ EvÀgÀ PÀ´ÀħÄUÀ¸ÉAzÀgÉ ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉvÀÛzÀ ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt, D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀPÀÄ°À­ ªÀ´ÀÄÛUÀ¸À vÀAiÀiÁjPÉ. E¯è£À d£ÀgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV vÀĸÀÄ, PÉÆAPÀt ¶ÁUÀÄ ªÀÄgÁpAiÀÄ£ÀÄß DqÀÄ ¨sÁ²ÉAiÀÄ£ÁßV G¥ÀAiÉÆÃVµzÀgÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß DqÀ¹vÀ ¨sÁ²ÉAiÀÄ£ÁßV G¥ÀAiÉÆÃV´ÀÄvÁÛgÉ. F f®ÉèAiÀÄ¯è ¶ÉZÁÑV ·AzÀÆUÀ¸ÀÄ ªÁµ´ÀÄvÁÛgÉ. ·AzÀÆUÀ¸À¯è ¶Á­QÌ MPÀ̯UÀgÀÄ, £ÁqÀªÀgÀÄ, £ÁªÀÄzsÁjUÀ¸ÀÄ, ¨É´ÀÛgÀÄ, ªÀÄrªÁ¸ÀgÀÄ, UËqÀ ´ÁgÀ´ÀévÀgÀÄ, CPÀÌ´Á¯UÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ. E¯è ·AzÀÆUÀ¸À­èzÉ ªÀÄĵèªÀÄgÀÄ ¶ÁUÀÄ Qæ´ÀÛgÀÄ EzÁÝgÉ. ¨sÀl̸ÀzÀ¯è ªÀÄĵèªÀÄgÀ£ÀÄß £ÀªÁAiÀÄvÀgÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ´ÀAPÁæAw, AiÀÄÄUÁ¢, UÀuÉðÀ ZËw, zÀ´ÀgÁ, ¢Ã¥ÁªÀ¹AiÀÄ­èzÉ C£ÉÃPÀ¶À§âUÀ¸ÀÄ, eÁvÉæ vÉÃgÀÄUÀ¸ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. E¯è£À ´À´Áå¶ÁjUÀ¸ÀÄ ´ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C£Àß ´ÁgÀÄ, vÉƪÉé, ¥À­å, UÀµ, ´ÁUÀÄ, C¥Éà ªÀiÁ«£À PÁ¬Ä «ÄrAiÀÄ G¦à£ÀPÁ¬Ä, ¶À¥Àà¸À, ´ÀArUÉ G¥ÀAiÉÆÃV´ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁA´Á¶ÁjUÀ¸ÀÄ «ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ´ÀªÀÄÄzÀæzÀ GvÀà£ÀßUÀ¸À£ÀÄß ¶ÉZÁÑV G¥ÀAiÉÆÃV´ÀÄvÁÛgÉ. ´À¶Áå¢æAiÀÄ zÀlÖªÁzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉðÀ ¶ÁUÀÄ ´ÀªÀÄÄzÀæ vÀlzÀ¯ègÀĪÀ F f®ÉèAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ ´ÀÄ¥ÀæµzÀÝ zÉêÁ­AiÀÄUÀ¸ÀÄ, d­¥ÁvÀUÀ¸ÀÄ, eÉÊ£À §´À¢UÀ¸ÀÄ ¶ÁUÀÆ C£ÉÃPÀ ©ÃZÀÄUÀ­£ÀÆß ¶ÉÆA¢zÉ. E¯è£À ¥ÀæªÀÄÄR zÉêÁ­AiÀÄUÀ¸À¯è ¶ÉÆ£ÁߪÀgÀzÀ EqÀUÀÄAf ±æà ªÀĶÁUÀt¥Àw zÉêÁ­AiÀÄ, ±µðAiÀÄ ªÀÄÆPÁA©PÁ zÉêÁ­AiÀÄ, UÉÆÃPÀtðzÀ ªÀĶÁ§®ÉðÀégÀ zÉêÁ­AiÀÄ, CAPÉÆîÁzÀ DAiÀiÁð zÀÄUÁð zÉêÁ­AiÀÄ, ªÀÄÄgÀÄqÉðÀégÀzÀ ±ªÀ£À zÉêÁ­AiÀÄ, PÀĪÀÄmÁzÀ ªÀĶÁ­´Á £ÁgÁAiÀÄt zÉêÁ­AiÀÄ, §£ÀªÁµAiÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÉðÀégÀ zÉêÁ­AiÀÄ, C£ÉÃPÀ ªÀÄoÀUÀ¸ÀÄ ¶ÁUÀÄ C£ÉÃPÀ eÉÊ£À §´À¢UÀ¸ÀÆ EªÉ. PÀ®É ªÀÄvÀÄÛ ´ÀA´ÀÌöÈwUÉ ¶É´ÀgÀĪÁµAiÀiÁzÀ PÁgÀªÁgÀ f®ÉèAiÀÄÄ C£ÉÃPÀ UÀtå PÀ®Á«zÀgÀÄ ¶ÁUÀÄ ´Á·wUÀ¸À DUÀgÀªÁVzÉ. F f®Éè AiÀÄPÀëUÁ£À, ´ÀÄVÎ PÀÄtÂvÀ, ¶ÀįªÉòÀ, µ¢Ý d£ÁAUÀzÀªÀgÀ £ÀÈvÀå, vÁ¸À ªÀÄzÀݸÉ


¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛÃ?(1£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)

z

¥ÀÅl 6

3. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ

£ÀPÀ¯Ã ¶À­ÄèPÀlÄÖ §¸À´ÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃVµ, £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ©qÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. 4. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ

£ÁUÀjPÀ C«zsÉÃAiÀÄvÉAiÀÄ (civil disobedience) §UÉÎ PÀ¯vÀzÀÄÝ qÉëqï xÉÆÃjAiÉÆà JA§ M§â CªÉÄÃjPÀ£ï£À ¥ÀÅ´ÀÛPÀ¢AzÀ.

Darpana Newsletter Darpana.Sanchike@Gmail.com

D±ÀAiÀÄ C£ÀÄ¢£ÀªÀÅ Cj«gÀ¯ £À£Àß ´ÀÄR ´ÀAvÉÆòÀUÀ¸ÀÄ ¤£Àß C£ÀAvÀ PÀgÀÄuÉAiÀÄ ¦æÃwAiÉÄAzÀÄ| ªÀÄ£ÀzÀ¯è w¹«gÀ¯ PÀ²ÀÖ PÉÆÃl®ÉUÀ¸É­è £À£Àß C¶ÀAPÁgÀ PÀ¸ÉªÀ jÃwAiÉÄAzÀÄ| ¥ÁvÀævÉUÉ vÀPÀÌ ¦æÃw¬ÄgÀ¯ ¤£Àß ±µÛ£À jÃw¬ÄgÀ¯ ¨Á¸À zÁjUÉ ¢Ã¥À«gÀ¯ JAzÉAzÀÄ|

PÀ£ÁðlPÀ zÀ±Àð£À

5. ¶É¤æ

¥sóÉÇÃqïð UÁA¢üAiÀĪÀgÀ ¥Àæ°ÀA´ÀPÀgÀ®ÉÆè§âgÀÄ. UÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥sóÉÇÃqïðUÉ MAzÀÄ ZÀgÀPÀªÀ£ÀÄß ´Àé¶À´ÁÛPÀëgÀzÉÆA¢UÉ PÀ¸ÀÄ·µzÀÝgÀÄ. 6. ªÀiÁnð£ï

­ÆxÀgï QAUï UÁA¢üAiÀĪÀjAzÀ ´ÀÆàwðUÉÆAqÀÄ, C·A´Á ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀÄ´ÀjµzÀÄÝ J­èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. 1959gÀ¯è QAUï UÁA¢üAiÀĪÀgÀ d£Àä´ÀܸÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®ÉAzÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÝgÀÄ. 7. QAUï 19

£Éà ªÀAiÀĵìUÉÃ

bachelors' degree ¥ÀqÉzÀgÀÄ.

8. QAUï

gÀ ‘I have a dream’ ¨sÁ²Àt vÀÄA¨Á ¥Àæµ¢ÞAiÀiÁVzÉ. D ªÁPÀåUÀ¸ÀÄ CªÀgÀÄ C£ÀÄUÉƹµzÀÝ ¨sÁ²ÀtzÀ¯è EgÀ®Éà E­èªÀAvÉ. C¯è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ´ÀÆàwðUÉÆAqÀÄ ¶ÉùzÀ ªÁPÀåUÀ¸ÀAvÉ. 9.1964 gÀ¯è

PÉêÀ­ ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀAiÀĵì£À QAUï £ÉÆ¨É®ï °ÁAw ¥ÁjvÉÆòÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. EA¢UÀÆ AiÀiÁgÀÆ C²ÀÄÖ aPÀÌ ªÀAiÀĵìUÉ £ÉÆ¨É®ï ¥ÁjvÉÆòÀPÀªÀ£ÀÄß UÀ¹µ­è. 10. 1983gÀ¯è

ªÀiÁnð£ï ­ÆxÀgï QAUï gÀªÀgÀ d£À䢣ÀªÀ£ÀÄß gÁ³ÖçÃAiÀÄ gÀeÁ¢£ÀªÉAzÀÄ WÉÆó´À®Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ CªÉÄÃjPÁzÀ 50 gÁdåUÀ¸ÀÆ CzÀ£ÀÄß gÀeÁ¢£ÀªÁV DZÀjµzÀÄÝ E´À« 2000 zÀ¯è.

(5£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄzÀÄ)

E£ÀÆß C£ÉÃPÀ PÀ®ÉUÀ¹UÉ ¥Àæµ¢ÝAiÀiÁVzÉ, ´Á·vÀå, PÀ®É, gÁdQÃAiÀÄ, DqÀ¹vÀ, ±PÀët ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÉëÃvÀæUÀ¸À¯è ¥ÀæµzsÀÞgÁzÀªÀgÀÄ F f®ÉèAiÀĪÀgÀÄ. F f®Éè¬ÄAzÀ §AzÀ PÉ­ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀåQÛUÀ¸ÉAzÀgÉ ¢£ÀPÀgÀ zÉôÁ¬Ä, dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌtÂ, UËjðÀ PÁ¬ÄÌtÂ, Vjðï PÁ£Áðqï (´Á·vÀå), UÀÄgÀÄzÀvï, C£ÀAvï£ÁUï ªÀÄvÀÄÛ °ÀAPÀgï£ÁUï (µ£ÉªÀiÁ), J£ï.PÉ. £ÁAiÀÄPï (vÀAvÀæ eÁÕ£À), Dgï. ©. £ÁAiÀÄPï, J´ï. Dgï. £ÁAiÀÄPï, gÁªÀÄPÀȲÀÚ ¶ÉUÀqÉ (gÁdQÃAiÀÄ), PÉgɪÀÄ£É °ÀA¨sÀÄ ¶ÉUÀqÉ, amÁÖt gÁªÀÄZÀAzÀæ ¶ÉUÀqÉ (AiÀÄPÀëUÁ£À), PÁªÀÄvï ¶ÉÆÃmÉ®ïUÀ¸À ´ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁªÀÄvï (GzÀåªÀÄ), £ÀAzÀ£ï ¤Ã­PÉÃt (vÀAvÀæ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ DqÀ¹vÀ). PÁgÀªÁgÀ f®ÉèUÉ ¨sÉÃn PÉÆqÀ­Ä EaÑ´ÀĪÀªÀgÀÄ ¶ÉzÁÝj, gÉÊ®Ééà ªÀÄvÀÄÛ ´ÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀðUÀ¹AzÀ ¥ÀæªÁ´À PÉÊUÉƸÀÀÄzÁVzÉ. F £À£Àß f®Éè ¥ÀæªÁµUÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¤´ÀUÀð ´ËAzÀAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄ£À vÀt´ÀĪÀÅzÀgÀ¯è AiÀiÁªÀÅzÉà ´ÀA°ÀAiÀÄ«­è.

Darpana - K C O Brindavana NJ, Kannada Newsletter - January 2012 Edition  

Darpana - K C O Brindavana NJ, Kannada Newsletter - January 2012 Edition