Page 1

zÀ¥Àðt PÀ ªÁvÁð¥ÀvÀæ «±Àé PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀiÁ¹

vÁAiÉÄ ¨ÁgÀ ªÉÆUÀªÀ vÉÆÃgÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀiÁvÉAiÉÄà ºÀgÀ¸ÀÄ vÁAiÉÄ ¸ÀÄvÀgÀ PÁAiÉÄ £ÀªÀÄä d£ÀäzÁvÉAiÉÄÃ|

¸ÀA¥ÀÅl 1, ¸ÀAaPÉ 4

§ÈAzÁªÀ£À ªÀ¸ÀAvÉÆÃvÀìªÀ -

§ÈAzÁªÀ£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ F ªÀ²ÀðzÀ ªÀ´ÀAvÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄà 15gÀAzÀÄ F´ïÖ «AqÀìgï£À §ÈAzÁªÀ£À ªÀ´ÀAvÉÆÃvÀìªÀ - 2011 1 PÉæ¥ïì «Äqïè ´ÀÆÌ®ï£À ´À¨sÁAUÀtzÀ¯è ´ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ 2 gÀlδïð£À MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ PÀxÉ 3 £ÀqɵPÉÆqÀ®ÁAiÀÄÄÛ. ´ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀPÀÆÌ ¶ÉZÀÄÑ °Á®ÉUÉ ¶ÉÆÃUÀ­Ä ªÉfmÉÃjAiÀÄ£ï ­AZï 4 d£ÀgÀÄ ´ÉÃjzÀÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ´ÀܹÃAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ MAzÀÄ zÉðÀzÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ F ªÀ²ÀðzÀ ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ­ ´ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÁV 5 J®ÉèqÉAiÀÄÆ ´ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr´ÀĪÀÅzÀgÀ ¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛÃ? ªÀÄÆ­PÀ °ÉÆæÃvÀÈUÀ¸À¯è ¶À§âzÀ UɭĪÀ£ÀÄß vÀÄA©vÀÄÛ. CªÉÄÃjPÀ ´ÀAAiÀÄÄPÀÛ ´ÀA´ÁÜ£ÀzÀ¯è ´Ëvï ´ÀtÚ¥ÀÅlÖ PÉÆgÀvÉUÀ¸À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ F K³AiÀÄ£ï d£À´ÀASÉå PÀ¸ÉzÀ 50 ªÀ²ÀðUÀ¸À¯è UÀt¤ÃAiÀĪÁV ¶ÉZÀÄÑvÀÛ®Éà EzÉ. CzÀgÀ­Æè ´ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß CzÀÆÝjAiÀiÁV £ÉgÀªÉÃjµPÉÆlÖ EwÛÃa£À vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¨É¸ÀªÀtÂUÉAiÀÄ QÃwð F ªÀ²ÀðzÀ ¶ÉÆ´À ‘ªÉÄÊwæ' vÀAqÀzÀ zɴɬÄAzÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄÆ­zÀªÀ ¨É¸ÀªÀtÂUÉ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¹UÉ ´À­è¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ vÀÄ´ÀÄ UÀt¤ÃAiÀĪÁV ¶ÉaÑzÉ. vÀqÀªÁzÀgÀÆ JA¢£ÀAvÉ gÁ²ÀÖçVÃvÉ-´ÀAPÉÃvÀ * 2010gÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CªÉÄÃjPÀzÀ VÃvÉUÀ¸ÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. 310 «Ä¯AiÀÄ£ï d£ÀgÀ¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥Àj«r

ªÀÄÆ­zÀ ´ÀĪÀiÁgÀÄ EzÁÝgÉ.

2.85 «Ä¯AiÀÄ£ï

ªÀÄA¢

* PÀ¸ÉzÀ ¶ÀvÀÄÛ ªÀ²ÀðUÀ¸À¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ÀßgÀ d£À´ÀASÉåAiÀįè 1.3 «Ä¯AiÀÄ£ï ¶ÉZÀѸÀªÁVzÉ, 2000zÀ¯è CªÉÄÃjPÀzÀ d£À´ÀASÉå 281 «Ä¯AiÀÄ£ï EzÀÝgÉ, EAzÀÄ CzÀÄ 310 «Ä¯AiÀÄ£ï DVzÉ. * CªÉÄÃjPÀzÀ¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtµzÀgÉ PÁå¯ ¥sÉÇäðAiÀÄ (528 ´Á«gÀ), £ÀÆå AiÀiÁPïð (313 ´Á«gÀ), £ÀÆå eɵð (293 ´Á«gÀ) gÁdåUÀ¸ÀÄ ªÉÆzÀ­ ªÀÄÆgÀÄ ´ÁÜ£ÀzÀ¯èªÉ. ´Ëvï qÀPÉÆÃmÁ, ªÉÆAmÁå£Á, ªÀAiÉÆëÄAUï gÁdåUÀ¸ÀÄ PÀæªÀĪÁV PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ´ÁÜ£ÀzÀ¯èªÉ; ªÀAiÉÆëÄAUï£À¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ PÉêÀ­ 589 d£À ªÀiÁvÀæ EzÁÝgÉ!

ªÀÄÄAeÁ£É gÀ±ä PÀÄgÉÆÃrAiÀĪÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ¯è ´ÀܹÃAiÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¸À C£ÉÃPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ °ÉÆæÃvÀÈUÀ¸À ªÀÄ£À´É¸ÉzÀªÀÅ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀ²Àð ¶ÁUÀÆ ªÉÄíàlÖ C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀ̸ÀÄ F ªÉÄï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À¯è ´ÀQæAiÀĪÁV vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀVµPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀzÉà °ÉʯAiÀÄ¯è ªÀÄÄzÁÝV * d£À ´ÁAzÀævÉAiÀÄ «²ÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ J­ègÀ ªÀÄ£À´É¸É¬ÄvÀÄ. ¥ÀjUÀtµzÀgÉ ¥ÀǪÀð PÀgÁªÀ¹AiÀÄ¯è ¶ÉZÀÄÑ ªÀÄzsÁå¶Àß ´ÀªÀÄÈzÀÞ ¨sÉÆÃd£Á£ÀAvÀgÀ ªÀ´ÀÄAzsÀgÁgÀªÀgÀ d£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄjzÁÝgÉ. ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀįè PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ DgÀA¨sÀUÉÆAqÀªÀÅ. * CªÉÄÃjPÀzÀ¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ­zÀ d£ÀgÀ E­Æè ´À¶À C£ÉÃPÀ ´ÀܹÃAiÀÄgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ «zÁå¶ÀðvÉ ¶ÁUÀÆ PËlÄA©PÀ DzÁAiÀÄ CwyUÀ¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À eÉÆvÉUÉ ¨É´ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÀ CªÉÄÃjPÀ£ÀßjVAvÀ ¶ÉZÀÄÑ.

dÆ£ï 10, 2011 2011 °ÉÆæÃvÀÈUÀ¹UÉ J­è jÃwAiÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß Gt§r´ÀĪÀ¯è ´À¥sÀ­ªÁzÀªÀÅ. ´ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É¹UÉÎ 11 WÀAmɬÄAzÀ DgÀA¨sÀªÁV ´ÀAeÉ 7gÀªÀgÉUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉzÀgÀÆ °ÉÆæÃvÀÈUÀ¸ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÀÆÌ ZÀ¥Áà¸É vÀnÖ ªÉÄZÀÄÑUÉ ´ÀÆ´ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤gÀAvÀgÀªÁV ´ÀgÀ§gÁeÁUÀÄwÛzÀÝ ZÀ¶Á, PÁ¦ü ¶ÁUÀÆ ®ÉªÀÄ£ÉÃqï «vÀgÀuÉAiÀÄ ´ÀܸÀUÀ¸À¯è vÀªÀÄä §AzsÀÄ«ÄvÀægÀ£ÀÄß PÉÊ PÀÄ­ÄQ ªÀiÁvÀ£Ár´ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ UÀªÀÄ£À ´É¸É¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À £ÀqÀÄªÉ F ´ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃfµzÀ ¶ÀvÀÄÛ PÀA¥À¤UÀ¸À ¥Àæw¤¢üUÀ¸À£ÀÄß ªÉâPÉAiÀÄ ªÉÄÃ®É PÀgÉzÀÄ ¥ÀjZÀ¬Äµ ´À£Á䤴À®Á¬ÄvÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ¯è CPÀÌ ´ÀA´ÉÜAiÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¸ÀÄ ªÀÄÄRå CwyUÀ¸ÁV ¨sÁUÀªÀ·µzÀÄÝzÀÄ «°ÉòÀ. CPÀÌ «°Àé´ÀÜ ªÀÄAqÀ¹AiÀÄ CzsÀåPÀë CªÀÄgÀ£ÁxÀ UËqÀ, CzsÀåPÀë zÀAiÀiÁ°ÀAPÀgÀ CqÀ¥Àà, ªÀiÁf CzsÀåPÀë gÀ« qÀAPÀtÂPÉÆÃmÉ ¶ÁUÀÆ CPÀÌ ReÁAa ªÀÄvÀÄÛ ´ÀܹÃAiÀÄgÀÆ DzÀ ªÀÄzsÀÄ gÀAUÀAiÀÄå ªÀÄÄRå CwyUÀ¸ÁV ¨sÁUÀªÀ·µzÀÝgÀÄ. eÉÆvÉUÉ AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï ®ÁåAqï ¨ÁåAPï£À ¥Àæ¢Ã¥ïPÀĪÀiÁgï PÀÆqÀ ªÀÄÄRå CwyUÀ¸À®ÉÆè§âgÁVzÀÝgÀÄ.


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 2

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ £À®ÉäAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, EzÉà wAUÀ¸À 19gÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ vÀAzÉAiÀÄA¢gÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ (dÆ£ï 19, ¥sÁzÀ´ïð qÉÃ), JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¸À vÀgÀĪÁAiÀÄ E¯è C¦ü³AiÀÄ®ï ¨ÉõUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÀªÀÇ ¶ËzÀÄ. ¤ÃªÉ­è ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§ §AzsÀÄ«ÄvÀægÉÆqÀ£É ¶À­ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À£ÀÄß F ¨ÉõUÉAiÀÄ¯è ¶À«ÄäPÉÆArgÀ¨ÉÃPÀ­è? GvÀÛgÀ CªÉÄÃjPÀzÀ¯ègÀĪÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀ²ÀðzÀÄzÀÝPÀÆÌ §zÀ®ÁUÀĪÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¸À ´À«ÄÃ¥ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E¯è£À bÀ¹UÁ­zÀ¯è bÀ¹¬ÄAzÀ PÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ µÖAiÀÄjAUï «íîï C£ÀÄß ¶ÉÃUÉ §j PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄlÖ­Ä PÀ²ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÆà ¶ÁUÉà E¯è£À ¨ÉõUÉAiÀÄ PÁ­zÀ­Æè ´À¶À ©µ¯£À¯è PÁzÀ µÖAiÀÄjAUï «íîï C£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀgÉ PÁzÀ PÀ©âtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. dÆ£ï 21 gÀAzÀÄ £ÁªÀÅ C£ÀĨsÀ«´ÀĪÀ GzÀÝzÀ ¢£ÀzÀ¯è gÁwæ JAmÁzÀgÀÆ ´ÀÆAiÀÄð ªÀÄĸÀÄUÀzÀ ´ÀA¨sÀæªÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ CzÉà r´ÉA§gï 21gÀAzÀgÀ aPÀÌ ¢£ÀzÀ¯è ªÀÄzsÁå¶ÀßzÀ ¶ÉÆwÛUÉ®Áè ´ÀÆAiÀÄð eÁj ¶ÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. F ´ÀªÀÄägï£À ´ÀA¨sÀæªÀÄzÀ¯è ¶ÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀĪÀ F wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß «°ÀézÉ­è vÀAzÉAiÀÄA¢jUÉ ´ÀªÀĦð´ÀÄwÛzÉÝêÉ. ‘K£ï ´ÀªÀiÁZÁgÀ?' JAzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ PÉùzÉæ, £ÁªÀÅ GvÀÛgÀ CªÉÄÃjPÀzÀ ªÀÄA¢ - £ÀªÀÄä¯è JPÁ£À«Ä PÀ²ÀÖzÀ µÜwAiÀįèzÉ, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ

¶ÉZÀÄÑvÁÛ EzÉ, J®Áè ¯ÃrAUï ªÀiÁPÉðmï EArPÉÃlgÀÄUÀ¸ÀÄ PÀ¸ÉzÀ DgÀÄ ªÁgÀUÀ¹AzÀ UÉÆÃvÁ ¶ÉÆrÃvÁ EªÉ... JAzÉ®Áè °ÀÄgÀÄ ¶ÀaÑPÉÆAqÀÄ ©mÉÖêÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄUÀĸÀßUÉAiÀÄ ·AzÉ MAzÀÄ xÀgÀzÀ ¶ÉzÀjPÉ AiÀiÁªÁUÀ­Æ EgÉÆÃzÉÃ, CzÀÄ EwÛÃZÉUÉ ´Àé­à ¶ÉZÁÑVzÉ C²ÉÖÃ. ¶ÀvÀÄÛ ªÀ²ÀðzÀ ·AzÉ ZÉÊ£ÁzÀªÀgÀÄ CªÉÄÃjPÀzÀªÀgÀ ªÉÄÃ®É ´ÀqÀÄØ ¶ÉÆqÉAiÀÄ­Ä E£ÉÆßAzÀÄ LªÀvÀÄÛ ªÀ²ÀðUÀ¸Éà ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßwÛzÀݪÀgÀÄ FUÀ §zÀ®ÁzÀAvÉ PÁt´ÀÄvÀÛzÉ, ZÉÊ£ÁzÀªÀgÀ ¥ÀæUÀw ¢£Éâ£Éà ¨É¸ÉAiÉÆà ZÀAzÀæªÀÄ£ÁVgÉÆà ¶ÉÆwÛUÉ C¯è£À ªÀåªÀ´ÉÜAiÀįè F ¨É¸ÀªÀtÂUÉ ´Àé­à PÀÄApvÀªÁUÀ¯ C£ÉÆßà D°ÀAiÀÄ J²ÉÆÖà DyðPÀ vÀdÕgÀzÀÄÝ. aPÀÌ zÉðÀªÁzÀgÀÆ MAzÀÄ PÁ­zÀ¯è CªÉÄÃjPÀzÀ zÉÆqÀØtÚ¤UÉ ´ÀªÁ®ÉÆqÀÄØwÛzÀÝ d¥Á£ï EwÛÃa£À ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¶ÁUÀÆ £ÀÆåQèAiÀÄgï zÀÄgÀAvÀUÀ¸À MvÀÛqÀUÀ¹UÉ ´Àé­à £ÉÆAzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ²ÀðzÀ¯è E²ÉÆÖwÛUÉ®Áè ¥ÉæµqɤëAiÀÄ®ï J®ÉPÀë£ï JAzÉ®Áè vÀªÀÄmÉ£ÀUÁjUÀ¸ÀÄ ªÉƸÀUÀvÉÆqÀVgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÉæµqɤëAiÀÄ®ï J®ÉPÀë£ï ªÀ²ÀðzÀ¯è ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¸ÀÄ ZÉÃvÀjµPÉƸÀÀÄzÁzÀ ´ÁzsÀåvÉ ¶ÉZÀÄÑ JA§ ªÀiÁvÀÄ C­è¯è PÉù§gÀÄwÛzÉ. j¥À©èPÀ£ï ¥Ánð¬ÄAzÀ FUÁUÀ®É ªÀÄÆ£Áð­ÄÌ C¨sÀåyðUÀ¸ÀÄ CSÁqÀPÉÌ E¹¢zÀÄÝ, F r´ÉA§gï ¶ÉÆwÛUÉ AiÀiÁgÀÄ ¶ÉZÀÄÑ °ÀQÛ °Á¯UÀ¸ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÉÃzÀåªÁ¢ÃvÀÄ, PÁzÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt.

F wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtzÀ¯è MAzÀÄ zÉðÀ vÀ£Àß DAvÀjPÀ «²ÀAiÀÄzÀ ´ÀA§AzsÀªÁVAiÉÆà CxÀªÁ CAvÁgÁ³ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ zÉÆåÃvÀPÀzÀ §UÉÎAiÉÆà ¶ÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄPÉƸÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ®É ¶À­ªÁgÀÄ CA°ÀUÀ¸À£ÀÄß CjAiÀħ¶ÀÄzÀÄ. ·ÃUÉ MAzÀÄ zÉðÀzÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀªÁV EwÛÃa£À WÀl£ÉUÀ¸À£ÀÄß «°Éèõµ ®ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®ÁVzÉ. PÀ¸ÉzÀ ´É¥ÉÖA§gï£À¯è E¯è£À gÀlδïð «°Àé«zÁ夭AiÀÄzÀ¯è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀ£ÀÄß DªÀjµPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀ zÀÄgÀAvÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ®ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß MzÀV´À®ÁVzÉ. C­èzÉÃ, PÀ¸ÉzÀ ´ÀAaPɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɵ, F wAUÀ¸ÀÄ ´À¶À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄPÀ̸ÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ï °Á®ÉUÀ¹UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¶ÉÆÃUÀ§¶ÀÄzÁzÀ ªÀÄvÉÛgÀqÀÄ ­AZï LlªÀÄÄäUÀ¸À gɵ¦AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÉÄà 15 gÀAzÀÄ £ÀÆå eɵðAiÀÄ §ÈAzÁªÀ£À PÀ£ÀßqÀ PÀÆlzÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ ªÀ´ÀAvÉÆÃvÀìªÀzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ´ÀavÀæ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ®ÁVzÉ. F ´ÀAaPÉ ¤ªÀÄUÉ E²ÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆArzÉÝêÉ, F wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß N¢, ¤ªÀÄUÉãɤߵvÀÄ JAzÀÄ w¹´ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr.

«°Áé´À¢AzÀ, zÀ¥Àðt vÀAqÀ

zÀ¥Àðt ©A§ * ¥sÉøï§ÄPï ºÁUÀÆ EvÀgÀ D£ï®ÉÊ£ï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À¯è «°ÀézÁzÀåAvÀ C£ÉÃPÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¶ÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ´ÀA´ÉÜUÀ¸ÀÄ zÀ¥ÀðtªÀ£ÀÄß DzÀgÀ¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. FUÁUÀ®Éà §A¢gÀĪÀ ´À­¶É ´ÀÆZÀ£ÉUÀ¹UÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjUÀ¸ÀÄ. * zÀ¥ÀðtzÀ¯è ¥ÀæPÀn´À­Ä ¤ªÀÄä ®ÉÃR£ÀUÀ¸À£ÀÄß PÀ¸ÀÄ·µ: Darpana.Sanchike@Gmail.com

PÀ£ÀßqÀªÉà vÁAiÀÄÄßrAiÀÄÄ PÀgÀÄ£ÁqÀÄ vÁAiÀiÁßqÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¤ÃªÉA§ C©üªÀiÁ£À«gÀ°!

Dar pan a Kanna da Newsl ett er 20 11 Copy rig h t © Dar p ana Tea m

§ÈAzÁªÀ£À «ºÁgÀ ¢£ÁAPÀ: dÄ®ÉÊ 16, 2011 (°À¤ªÁgÀ) ¤ªÉÄä­èjUÀÆ DzÀgÀzÀ DªÀÄAvÀæt! Venue: Duke Island Park, Bridge Water, NJ Please mark your calendar KCOB - Picnic Date: July 16, 2011 (Saturday), 11:30 - 7 PM You are cordially invited!

zÀ¥ÀðtzÀ¯è ¥ÀæPÀn´À­Ä ®ÉÃR£ÀUÀ¸ÀÄ, ´ÀÄ¢Ý-«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¸ÀÄ, ´ÀܹÃAiÀÄ DUÀÄ ¶ÉÆÃUÀÄUÀ¸ÀÄ, «°ÉòÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸ÀÄ, ´ÀÆZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ´ÀA¨sÀæªÀÄUÀ¸À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¸ÀÄ·µ: Darpana.Sanchike@Gmail.com


¥ÀÅl 3

zÀ¥Àðt

gÀlθïð£À MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ PÀxÉ PÀ¸ÉzÀ ´É¥ÉÖA§gï £À¯è £ÀªÀÄä gÁdåzÀ «°Àé«zÁ夭AiÀĪÁzÀ gÀlδïð £À¯è MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ WÀl£É £ÀqɬÄvÀÄ.

ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ cyberbullying ªÀÄvÀÄÛ cultural differences §UÉÎ counseling vÉUÉzÀÄPÉƸÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉ. CªÀ¸ÀÄ ´É¥ÉÖA§gï 22, 2010 gÀAzÀÄ mÉÊ­gï PÉèªÉÄAn eÉʯUÉ ¶ÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦àµPÉÆAqÀ¸ÀÄ. (Tyler Clementi) JA§ 18 ªÀAiÀĵì£À zsÀgÀÄuï C²ÀÄÖ ´ÀÄ­¨sÀªÁV vÀ¦àµPÉƸÀî®ÁgÀ. «zÁåyð eÁeïð ªÁ³AUÀÖ£ï ©æqïÓ¤AzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ®É £ÁåAiÀiÁ­AiÀÄ ªÉÄà 23gÀAzÀÄ £À¢UÉ ¶Áj DvÀä¶ÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. F zÉÆòÁgÉÆÃ¥À ªÀiÁrzÉ. CªÀ£ÀÄ bias crime ´ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß CgÀVµPÉƸÀÄîwÛzÀÝ ¶ÁUÉ zsÀgÀÄuï PÀÆr MlÄÖ 15 C¥ÀgÁzsÀUÀ¸À gÀ« JA§ E£ÉÆßAzÀÄ «zÁåyð mÉÊ­gï £À zÉÆòÁgÉÆÃ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj´À¨ÉÃPÁVzÉ. DvÀä¶ÀvÉåUÉ PÁgÀt£ÁVgÀ§¶ÀÄzÉAzÀÄ w¹zÁUÀ mÉÊ­gï ªÀÄvÀÄÛ zsÀgÀÄuï E§âgÀ vÁ¬ÄvÀAzÉAiÀÄgÀ J­è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ï jUÀÆ §UÉÎAiÀÄÆ PÀ¤PÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¸À ¢üUÀãçªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. fêÀ£ÀªÀÇ °Á°ÀévÀªÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖªÉ. mÉÊ­gï jqïÓ ªÀÅqï, £ÀÆå eɵðAiÀÄ mÉÊ­gï ªÀÄvÀÄÛ £À vÀAzÉvÁAiÀÄA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£Éßà ¥Éèãïì §gÉÆÃzÀ zsÀgÀÄuï E§âgÀÆ ´É¥ÉÖA§gï PÀ¸ÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. zsÀgÀÄuï £À vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¹UÉ 2010 £À¯è gÀlδïð UÉ ´ÉÃjzÀÝgÀÄ. E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ¨sÀ«²ÀåªÉà MAzÀÄ zÉÆqÀØ MAzÉà PÉÆÃuÉAiÀįèzÀÝgÀÄ, CAzÀgÉ room¥Àæ°ÉßAiÀiÁV©nÖzÉ. mates DVzÀÝgÀÄ. mÉÊ­gï ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ zsÀgÀÄuï ¶ÀÄqÀÄUÁlPÉÌ ·ÃUÉ ªÀiÁrgÀ§¶ÀÄzÀÄ. ªÉʯ£ï ªÁzÀPÀ. CªÀ£ÀÄ gay CAzÀgÉ homoCzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ E²ÀÄÖ zÉÆqÀØzÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ sexual DVzÀÝ. MAzÀÄ ´Áj CªÀ£ÀÄ RArvÁ H·µgÀ®ÁgÀ. DzÀgÉ EzÀÄ MAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ gay ªÀåQÛAiÉÆqÀ£É vÀ£Àß PÉÆÃuÉUÀ¹UÉAiÀÄ¯è ªÀiÁrzÀ vÀ¥Àà­è. GzÉÝðÀªÁVAiÉÄà AiÀÄ¯è ´ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¸ÉzÁUÀ zsÀgÀÄuï CªÀj§âgÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀÄÝ. mÉÊ­gï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Éèà E¢ÝzÀÝgÉ webcam ¤AzÀ videostream ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¨ÉA§­¢AzÀ F UÉÆvÁÛV Resident Assistant ªÀÄvÀÄÛ CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ´À·µ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ E£ÉßgÀqÀÄ C¢üPÁjUÀ¹UÀÆ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ£ÀAvÉ. DUÀÄwÛvÉÛãÉÆÃ? DUÀ vÁ£Éà gÀlδïð UÉ CªÀgÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉÆà §A¢zÀÝjAzÀ vÀÄA¨Á vulnerable E­èªÉÇà UÉÆwÛ­è. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ´Áj mÉÊ­gï DVzÀÝ£ÉãÉÆÃ? CxÀªÁ CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¹UÉ vÀ£ÀUÉ PÉ­ªÀÅ WÀAmÉUÀ¸À KPÁAvÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ£ÀÄ gay JAzÀÄ UÉÆwÛvÉÆÛà E­èªÉÇÃ? zsÀgÀÄuï £À£ÀÄß PÉùPÉÆAqÁUÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CªÀ£ÀÄ C¢üPÁjUÀ¹UÉ ¶ÉùzÁUÀ CªÀgÀÄ ´À¶À¥Áp ªÀiÁ¯è JA§ ¶ÀÄqÀÄVAiÀÄ PÉÆÃuÉUÉ PÀÆqÀ®Éà zsÀgÀÄuï £À£ÀÄß ±QëµzÀÝgÉ F zÀÄgÀAvÀ ¶ÉÆÃV, ªÀÄvÉÛ videostream ªÀiÁr, ¨ÉÃgÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ¯­èªÉãÉÆÃ? ´À¶À¥ÁpUÀ¸ÀÄ PÀÆqÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¶ÁUÉ Columbine High School zÀÄgÀAvÀªÁzÀ ªÀiÁrzÀ£ÀAvÉ. EzÀÄ w¹zÀ ªÉÄÃ®É mÉÊ­gï ªÉÄÃ®É bullying §UÉÎ zÉðÀzÁzÀåAvÀ vÀÄA¨Á CªÀªÀiÁ£À ´À·´À®ÁgÀzÉà DvÀä¶ÀvÉå ªÀiÁrZÀZÉð £ÀqÉzÀÄ °Á®ÉUÀ¸À¯è bullying §UÉÎ zero PÉÆAqÀ JAzÀÄ H·´À®ÁVzÉ. tolerance §A¢zÉ. ªÀfÃð¤AiÀiÁ mÉPï zsÀgÀÄuï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¯èAiÀÄ ªÉÄÃ®É PÉôï zÀÄgÀAvÀªÁzÀ ªÉÄÃ®É «°Àé«zÁ夭AiÀÄUÀ¸À¯è ¶ÁPÀ®ÁVzÀÄÝ CªÀj§âgÀÆ gÀlδïð ©lÄÖ §AzÉÆç´ÀÄÛ eÁµÛAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. lÆ´Á£ï ¶ÉÆÃVzÁÝgÉ. ªÀiÁ¯è zsÀgÀÄuï «gÀÄzÀÞ ¶ÉùPÉ zÀÄgÀAvÀªÁzÀ ªÉÄÃ®É MAzÀÄ ªÀiÁ£ÀµPÀ gÉÆÃV PÉÆqÀ­Ä M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ £ÁåAiÀiÁ­AiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§¶ÀÄzÀÄ CªÀ¹UÉ 300 WÀAmÉUÀ¸À ´ÀªÀiÁd ´ÉêÉ

J¤ßµzÀgÉ CªÀ£À §UÉÎ ¥ÉÇïôï UÉ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ ZÀZÉðAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¶ÁUÉAiÉÄà mÉÊ­gï £À DvÀä¶ÀvÉå¬ÄAzÀ zÉðÀzÁzÀåAvÀ gay bashing ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÀ CªÀgÀÄ DvÀä¶ÀvÉå ªÀiÁrPÉƸÀÄîªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ZÀZÉð £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. DzÀÝjAzÀ zsÀgÀÄuï £À case MAzÀÄ GzÁ¶ÀgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ ´ÁzsÀåvÉ EzÉ. zsÀgÀÄuï M§â ¨sÁgÀwÃAiÀÄ CªÉÄÃjPÀ£ï DVgÀĪÀÅzÀÄzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ´ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àæ±ßµPÉƸÀî¨ÉÃPÁVzÉ. zsÀgÀÄuï £ÀªÀÄä ´ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Àæw¤¢üAiÉÄÃ? £ÁªÀÅ gay ´ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̸À eÉÆvÉ ¶ÉÃUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝêÉ? F «²ÀAiÀÄ §¶ÀÄvÉÃPÀ vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¹UÉ ªÀÄÄdÄUÀgÀzÀ «²ÀAiÀÄ. EzÀÄ £ÉÊ´ÀVðPÀ C­è J¤ß´À§¶ÀÄzÀÄ, C£ÉÃPÀ vÀAzÉvÁAiÀÄA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̸ÉÆqÀ£É F «²ÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉAiÉÄà EgÀ§¶ÀÄzÀÄ. CzÀÄ §¶À¸À vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ ¶ÉÆgÀUÀqÉ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁ·w µUÀ§¶ÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß CªÀgÀ fêÀ£À jÃw ¨ÉÃgÉAiÉÄAzÀÄ zÉéó´ÀĪÀÅ¢­è. DzÀgÉ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̹UÉ w¹µPÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ£ÀÆß AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ wgÀ´ÀÌj´ÀĪÀÅzÁUÀ¯Ã, ¶ÀAV´ÀĪÀÅzÁUÀ¯Ã ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̹UÉ ªÀÄvÉÛ, ªÀÄvÉÛ ¶ÉøÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå. Gay ªÀåQÛUÀ¸À §UÉÎAiÀiÁUÀ¯Ã, ¨ÉÃgÉ d£ÁAUÀUÀ¸À §UÉÎAiÀiÁUÀ¯Ã ¶ÀUÀÄgÀªÁV JAzÀÆ ªÀÄPÀ̸À ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. zsÀgÀÄuï £À C¥ÀgÁzsÀPÉÌ CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ ¶ÉÆuÉ JAzÀÄ RArvÁ ¶ÉøÀ®ÁUÀzÀÄ. DzÀgÉ EAxÀ zÀÄgÀAvÀ ªÀÄvÉÛ ´ÀA¨sÀ«´ÀzÀAvÉ ¥ÀæAiÀÄwß´ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä­ègÀ PÀvÀðªÀå.

mÉÊ­gï £À DvÀäPÉÌ °ÁAw µUÀ¯, CªÀ£À vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¹UÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀ ´ÉÜöÊAiÀÄð zÉÆgÀPÀ¯ JAzÀÄ zÀ¥Àðt vÀAqÀ ¶ÁgÉÊ´ÀÄvÀÛzÉ.


z Darpana Newsletter Darpana.Sanchike@Gmail.com

D°ÀAiÀÄ PÀtÄÚ ´ÉÆíĪÀ²ÀÆÖ PÁtĪÀ DPÁ°À C£ÀAvÀ ·rAiÀÄ ¶ÉÆÃzÀ²ÀÆÖ zÀÆgÀ ´ÁUÀĪÀ ¢UÀAvÀ ªÀÄ´ÀPÁUÀ¢gÀ¯ £Á«zÀgÀ vÀÈuÁA°ÀªÉA§ CjªÀÅ E¯ègÀĪÀÅzÀÄ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ JA§ w¹ªÀÅ|

´ÀÄvÀÛ¯£À ¥ÀæPÀÈw ¤£Àß ZɭĪÀ vÉÆÃgÀÄwzÉ C¤ªÀgÀvÀ PÁAiÀÄPÀzÀ PÁ­ZÀPÀæ GgÀĸÀÄwzÉ C£ÀÄ¢£À £À«Ä´À¯ EzÀPÁV £ÀªÉÄä­ègÀ ªÀÄ£ÀªÀÅ ´ÀzÁ °ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ´ÀÄÛw´À¯ ªÉʨsÀªÀzÀ ´ÀégÀªÀÅ|

¢£À ¢£ÀPÀÆ w¹AiÀiÁUÀ¯ £ÀªÀÄä¶ÀAPÁgÀzÀ ªÀiÁAiÉÄ vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀ¯ ©A©´ÀÄwgÀ¯ ¤£ÀߣÀÄ¥ÀªÀÄ bÁAiÉÄ ´ÀzÁ £ÀªÉÆäqÀ¤gÀ¯ ¤£Àß ¨sÀgÀªÀ´ÉAiÀÄ §­ªÀÅ JAzÀÆ §vÀÛ¢gÀ¯ ¤£Àß ªÉÄï£À M­ªÀÅ|

PÀ£ÀßqÀ PÀ¯ ☼☼☼

vÀégÉ ªÀiÁr! ☼☼☼

£ÀÆå eɹðAiÀÄ ©æeïªÁlgï £À¯è ¥Àæwà ¨sÁ£ÀĪÁgÀ 5 WÀAmÉUÉ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀ¯’ vÀgÀUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ®ÁUÀÄwÛzÉ. E¯è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ‘CPÀÌ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘§ÈAzÁªÀ£À’zÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸Ànð¦üPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸À®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. Please send your emails to Darpana.Sanchike@Gmail.com

°Á®ÉUÉ ºÉÆÃUÀ­Ä ªÉfmÉÃjAiÀÄ£ï ­AZï dÆ£ï wAUÀ¸ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀAvÉAiÉÄà ªÀÄPÀ̸À ¨ÉõUÉAiÀÄ gÀeÉUÉ vÀAiÀiÁj °ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀ̹UÉ ¶ÉZÀÄÑPÀrªÉÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¸ÀÄ D ¥ÁæeÉPïÖ, D Qéeóï, D §Ar ¶ÉÆêÀiï ªÀQßðAzÀ ´Àé­à «°ÁæAw J¤µzÀgÉ, ¥ÉÇòÀPÀjUÉ ´ÀzÀå ¢£À¨É¸ÀUÁzÀgÉ ªÀÄPÀ̸À ­AZï ¨ÁPïì UÉ K£À¥Áà PÀ¹´ÉÆÃzÀÄ C£ÉÆßà DvÀAPÀ¢AzÀ ´Àé­à ¢£ÀUÀ¸À PÁ­ ©qÀÄUÀqÉ. DzÀgÉ ªÀÄPÀ̸ÀÄ ªÀÄ£ÉïgÉÆêÁUÀ K£ÁzÀÄæ «°ÉòÀªÁV Hl wArUÀ¸À£Àß ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆßà D´É ¥Àæw vÁ¬ÄUÀÆ EzÀÝzÉÝ. PÀ¸ÉzÀ wAUÀ¸À zÀ¥ÀðtzÀ¯è ¶ÉùgÀĪÀAvÉ E£ÉßgÀqÀÄ wAUÀ¸ÀÄ ªÀÄPÀ̸À ­AZï ¨ÁPïì UÉ wAUÀ¹UÉ JgÀqÀÄ ­AZï ªÉÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F wAUÀ¸À w¤´À£ÀÄß ªÀÄPÀ̹UÉ gÀeÉAiÀÄ¯è ªÀiÁr, ´ÀÆÌ®ï DgÀA¨sÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß ­AZï ¨ÁPïì UÀÆ PÀ¸ÀÄ·´À§¶ÀÄzÀÄ. F wAUÀ¸ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥À¤ßÃgï PÁn gÉÆÃ®ï ¶ÁUÀÄ ¦ÃmÁ ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï gÀÄaAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¥Ë³ÖPÀªÁVAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁn gÉÆîï

¥ÀÅl 4

¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¸ÀÄ: ¦ÃmÁ ¨Éæqï -£Á­ÄÌ, ªÀÄzsÀåPÉÌ PÀvÀÛjµ JAlÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁrlÄÖPÉƹî, MAzÀÄ PÀvÀÛjµzÀ ®Él´ï, JgÀqÀÄ PÀvÀÛjµzÀ mÉƪÉÄÃmÉÆ, vÀ·¤ CxÀªÁ J¹î£À ¥ÉôïÖ-£Á­ÄÌ ZÀªÀÄZÀ,£Á­ÄÌ ZÀªÀÄZÀ ¶ÀªÀÄä´Àì£ÀÄß MAzÀÄ PÀ¥ï UÀnÖ ªÉÆ´Àj£À¯è PÀ­µr. ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉUÀ¹UÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¸ÀÄ: JgÀqÀÄ PÀ¥ï §mÁtÂ-ZÉ£ÁßV vÉƸÉzÀÄ gÁwæ £É£Éµr, JgÀqÀÄ mÉç®ï ZÀªÀÄZÀ ªÉÄÊzÀ ·lÄÖ, ´ÀtÚUÉ PÀvÀÛjµzÀ MAzÀÄ FgÀĹî, JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ J´À¸ÀÄ ¨É¸ÀÄî¹î-dfÓlÄÖ PÉƹî, PÉÆvÀÛA§j ´ÉÆ¥ÀÅöà, gÀÄaUÉ vÀPÀ̲ÀÄÖ G¥ÀÅöà, PÀjAiÀÄ­Ä JuÉÚ ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉUÀ¸À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À: £É£ÉµlÖ §mÁtÂAiÀÄ£ÀÄß «ÄQìAiÀÄ¯è ¶ÁQ vÀjvÀjAiÀiÁV gÀÄ©âlÄÖ PÉƹî. gÀÄ©âlÄÖPÉÆAqÀ §mÁtÂUÉ JgÀqÀÄ ZÀªÀÄZÀ ªÉÄÊzÁ, PÀvÀÛjµzÀ FgÀĹî, ¨É¸ÀÄî¹î, PÉÆvÀÛA§j ´ÉÆ¥ÀÅöà ¶ÁUÀÆ G¥ÀÅöà ¶ÁQ PÀ­µlÄÖ PÉƹî. «Ä°Àæ ªÀiÁrzÀ ·lÖ£ÀÄß Golf ZÉAr£À UÁvÀæzÀ GAqɪÀiÁr JuÉÚAiÀįè PÀj¢lÄÖPÉƹî.

¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¸ÀÄ: ZÀ¥Áw-8

FUÀ JAlÄ ¨sÁUÀUÀ¸ÁV PÀvÀÛjµlÄÖPÉÆAqÀ ¦ÃmÁ ¥À¤Ãgï ¥À­åPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¸ÀÄ: MAzÀÄ ¨ÉærØ£À Pocket£À¯è MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¥ËAqï ¥À¤ÃgÀÄ-vÀÄj (shred), ´ÀtÚUÉ PÀvÀÛjµzÀ ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅrªÀiÁr ¶ÁQ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ FgÀĹî, ´ÀtÚUÉ PÀvÀÛjµzÀ JgÀqÀÄ CzsÀð nà ZÀªÀÄZÀ vÀ·¤ ¥ÉôïÖ, MAzÀÄ mÉç®ï mÉƪÉÄÃmÉÆ, JgÀqÀÄ nà ZÀªÀÄZÀ PÉÆvÀÛA§j ZÀªÀÄZÀ ¶ÀªÀÄä´ï ªÉÆ´Àj£À «Ä°Àæt ¶ÁUÀÄ ´ÉÆ¥ÀÅöà, MUÀÎgÀuÉUÉ fÃjUÉ, ´ÁµªÉ, Cj±£À, MAzÉÆAzÀÄ mÉç®ï ZÀªÀÄZÀ mÉƪÉÄÃmÉÆ ¶ÁUÀÄ UÀgÀªÀiï ªÀÄ´Á­ MAzÀÄ nà ZÀªÀÄZÀ, gÀÄaUÉ vÀPÀ̲ÀÄÖ ®Él´À£ÀÄß ¶ÁQ ¤zsÁ£ÀªÁV ¥Éæ´ïì ªÀiÁr G¥ÀÅöà, ªÀÄÆgÀÄ ZÀªÀÄZÀ JuÉÚ. C­Äå«Ä¤AiÀĪÀiï ¥sóÁ¬Ä®ï £À¯è ´ÀÄwÛ PÀ¹µ. ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À: MAzÀÄ ¨Át®ÉAiÀįè JuÉÚ ¶ÁQ ´ÁµªÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV µrµ. £ÀAvÀgÀ fÃjUÉ ¶ÁQ. fÃjUÉ ´Àé­à PÉA¥ÀUÁzÀ £ÀAvÀgÀ FgÀĹî¶ÁQ ¶ÀÄj¬Äj. FgÀÄ¹î ´Àé­à ¨ÉAzÀ £ÀAvÀgÀ mÉƪÉÄÃmÉÆ ¶ÁQ ¨Árµ. MAzÉgÀqÀÄ ¤«Ä²ÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÀÄjzÀ ¥À¤ÃgÀÄ, G¥ÀÅöà, Cj±£À, UÀgÀªÀiï ªÀÄ´Á®É ¶ÁQ ¶ÀvÀÄÛ ¤«Ä²ÀUÀ¸À PÁ­ ¶ÀÄj¬Äj. £ÀAvÀgÀ PÉÆvÀÛA§j ´ÉÆ¥Àà£ÀÄß ¶ÁQ J­èªÀÇ MmÁÖUÀĪÀAvÉ PÀ­µ. vÀAiÀiÁgÁzÀ ¥À¤Ãgï ¥À­åªÀ£ÀÄß JAlÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁr, JAlÄ ZÀ¥ÁwAiÀÄ M¸ÀVlÄÖ gÉÆÃ®ï ªÀiÁr ¥ÁåPï ªÀiÁr.

¨ÉÆãÀ´ï ´À­¶É:¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉUÀ¸À£ÀÄß vÀAiÀiÁjµ ¦üûæÃdûgï £À¯è ´ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¸ÀÄUÀ¸À PÁ­ EqÀ§¶ÀÄzÀÄ. ¨ÉÃPÁzÁUÀ ©µªÀiÁr G¥ÀAiÉÆÃV´À §¶ÀÄzÀÄ. (... 5£Éà ¥ÀÅlzÀ¯è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ)


zÀ¥Àðt

¥ÀÅl 5

MAzÀÄ zÉðÀzÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀ M´ÁªÀÄ ©£ï ®ÁqÉ£ï £À ¶ÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ qÉƪÉĤPï ´ÁÖç´ï SÁ£ï ªÀiÁrzÀ£É£Àß®ÁzÀ §®ÁvÁÌgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¸ÀÄ EwÛÃaUÉ ¥ÀæZÀ¯vÀªÁzÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¸ÀÄ. Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ®Éèà ´ÀÄ¢Ý ªÀiÁrzÀ F JgÀqÀÆ WÀl£ÉUÀ¸ÀÆ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ d£ÀUÀ¹UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ gÀAd£ÉAiÀÄ£ÉÆßzÀVµzÉ. M´ÀªÀiÁ£À ¶ÀvÉå AiÀiÁªÀÅzÉÆà ´Á¶À´À¥ÀÇtð «Ä¯lj PÀxÉAiÀÄ µ¤ªÀiÁ £ÉÆÃr ¤lÄÖµgÀÄ ©lÖ ¤gÁ¸ÀvÉ MzÀVµzÀgÉ, ªÀÄÄaÑzÀ ¨ÁV­ÄUÀ¸À ·AzÉ £ÀqɬÄvÉ£Àß®ÁzÀ ´ÁÖç´ï SÁ£ï £À C£ÀÄavÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¸ÀÄ Cw gÀAdPÀ H¶Á ¥ÉÇöÀUÀ¹UÉ ´ÁªÀÄVæAiÀÄ£ÉÆßzÀVµzÉ. ªÉÄï£À WÀl£ÉUÀ¸ÉãÀÆ ¶ÉÆ´ÀvÀÆ C­è, C¥ÀgÀÆ¥ÀªÀÇ C­è. AiÀiÁªÀÅzÉà zÉðÀzÀ¯è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ­zÀ­Æè £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ®Éà EgÀĪÀAvÀ¶À WÀl£ÉUÀ¹ªÀÅ. FUÀAvÀÆ ¥ÁvÀQUÀ¸ÀÄ PÉÆAzÀ²ÀÆÖ C£ÉÃPÀ ¥ÀlÄÖ ¶ÉZÁÑUÀĪÀ gÀPÀÛ ©ÃeÁ´ÀÄgÀgÉà DV©nÖzÁÝgÉ. DzÀgÉ F ¥ÁvÀQUÀ¸À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ´ÀĪÀ jÃwAiÀÄ ªÉÄÃ®É MAzÀÄ zÉðÀzÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢üêÀÄAwPÉ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ J¤ß´ÀÄvÀÛzÉ. M´ÁªÀiÁ ®ÁqÉ£ï£À WÀl£ÉAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃr. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß «PÀÈvÀ µzÁÞAvÀzÀ ¥ÁAiÀÄzÀ ªÉÄÃ®É CªÉÄÃjPÀ zÉéòÀzÀ ´ËzsÀªÀ£Éßà PÀnÖzÀªÀ£ÀÄ. ªÀÄĵèªÀÄgÀ­èzÀ J­ègÀÆ EªÀ£À °ÀvÀÄæUÀ¸ÉÃ. Erà ¨sÀƪÀÄAqÀ­zÀ ªÉÄÃ®É ²ÀjAiÀiÁ DqÀ¹vÀ ¥Àæw²Áצ´ÀĪÀ PÀ£À´ÀÄ PÁtÄvÁÛ EªÀ£ÀÄ dUÀwÛ£À CvÀåAvÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀ£ÁVzÀÝ­èzÉ, C²ÉÖà C¥ÁAiÀÄPÁj ´ÀAWÀl£ÉAiÀiÁzÀ C®ï SÉÊzÁªÀ£ÀÆß ¶ÀÄlÄÖ ¶ÁQ ¨É¸ÉµzÀ. EªÀ£À ZÀlĪÀnPÉUÀ¹AzÀ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ C£ÉÃPÀ CªÀiÁAiÀÄPÀgÀÄ ´ÀvÀÛgÀÄ. EªÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¸À QjÃlzÀAvÉ, 2001gÀ¯è CªÉÄÃjPÁ ªÉÄÃ®É £ÀqÉzÀ zÁ¹AiÀįè 3000 PÀÆÌ ¶ÉZÀÄÑ £ÁUÀjPÀgÀÄ ´ÀvÀÄÛ, C£ÉÃPÀ £ÀÆgÀÄ d£À UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ, £ÁUÀjPÀ ªÀåªÀ´ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄð «zsÁ£ÀUÀ¸Éà ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀªÀÅ. C¥sÁϤ´ÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ EgÁPï AiÀÄÄzÀÞUÀ¸À£ÀÄß CªÉÄÃjPÁ vÀ£Àß ªÉÄîɸÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. CA¢¤AzÀ bÀ­ ©qÀzÀ wæ«PÀæªÀÄ£ÀAvÉ CªÀ£À£ÀÄß ¶ÀÄqÀÄPÀÄwÛzÀÝ CªÉÄÃjPÀ, vÀ£Àß «ÄvÀæ zÉðÀªÉA§ ´ÉÆÃUÀÄ ¶ÁQgÀĪÀ ¥ÁQ´ÁÛ£ÀzÉƸÀUÉ CqÀV PÀĹwzÀÝ CªÀ£À£ÀÄß ·rzÀÄ, «²ÀzÀ ¶Á«£ÀAvÉ PÉÆAzÀÄ, °ÀªÀªÀ£ÀÄß ´ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ´ÉzÀÄ d­´ÀA´ÁÌgÀ ªÀiÁr PÉÊvÉƸÉzÀÄPÉÆArvÀÄ.

F ´ÁÖç´ï SÁ£ï ¥sÁæ£ïì zÉðÀzÀ UÀuÁåw UÀtå. CAvÀgÀ gÁ³ÖçÃAiÀÄ ¶ÀtPÁ´ÀÄ ¤¢üAiÀÄ CzsÀåPÀë, ´ÀPÉÆÃðf £ÀAvÀgÀzÀ ¥sÁæ£ïì zÉðÀzÀ CzsÀåPÀë ´ÁÜ£ÀPÉÌ C¨sÀåyð JAzÀÄ ©A©vÀ£ÁzÀ ªÀåQÛ. 60PÀÆÌ ¶ÉZÀÄÑ ªÀAiÀĵì£À EªÀ£ÀÄ £ÀÆå AiÀiÁPïð£À L°ÁgÁ«Ä ¶ÉÆÃmɯè£À¯èzÁÝUÀ, gÀƪÀÄÄ °ÀÄaªÀiÁqÀĪÀ £ËPÀgÀ¸À ªÉÄÃ®É §®ÁvÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆÃ¥ÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÁÝ£É. PÁ£ÀƤ£À ¶ÉzÀjPɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ G¹µPÉƸÀî­Ä ¶ÉøÀzÉ PÉøÀzÉ ¶ÉÆÃmɯ¤AzÀ Nr ¶ÉÆÃV Air France «ªÀiÁ£À ¶ÀwÛzÀÝ CªÀ£À£ÀÄß, C¯èAzÀ®Éà ·rzÀÄ vÀAzÀÄ UÀȶÀ §AzsÀ£ÀzÀ¯ènÖzÁÝgÉ.

C¥sÀÓ®ï UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ´À¨ïgÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ C´ÀÛçªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CzÀgÀ PÉÃAzÀæ ©AzÀĪÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ £ÀªÀÄä zÉðÀ PÁ­ PÀ¸ÉAiÀÄÄwÛzÉ. zÉêÀjUÉ ©lÖ UÀƹAiÀÄAvÉ MAzÀÄ ´ÁéAiÀÄÄvÀÛ gÁ²ÀÖçzÉƸÀUÉ £ÀÄVÎ UÀAqÁUÀÄAr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ £À£Àß «gÉÆÃzsÀ«zÉ. DzÀgÉ §A¢üvÀ ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀPÀjUÉ ±PÉë «¢ü´ÀĪÀ CAvÀ:°ÀQÛ £ÀªÀÄUÉÃQ­è?

E£ÀÄß F ´ÁÖç´ï SÁ£ïUÀ¸ÀÄ £ÀªÀÄä zÉðÀzÀ¯è J²ÀÄÖ d£À EzÁÝgÉA§ ®ÉPÀ̪Éà E­è. C¢üPÁgÀ §A¢gÀĪÀÅzÉà vÀªÀÄä PÁªÀÄ£ÉUÀ¸À£ÀÄß JVέèzÉ wÃjµPÉƸÀÄîªÀÅzÀPÉÌ JAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉðÀzÀ §¶ÀÄvÉÃPÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¸ÀÄ JAzÉÆà wêÀiÁð¤µPÉÆAqÀÄ ©nÖzÁÝgÉ. PÉ­ªÀÅ wAUÀ¸ÀÄUÀ¸À ·AzÉ £ÀªÀÄäzÉà gÁdåzÀ¯è ¥ÀæªÀÄÄR gÁdPÁgÀtÂUÀ¹§âgÀ ªÉÄÃ®É §®ÁvÁÌgÀzÀ DgÉÆÃ¥À §A¢vÀÄÛ. £ÀªÀÄä ªÀåªÀ´ÉÜ CªÀgÀ®ÉÆè§âgÀ£ÀÄß §A¢üµ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ £ÁlPÀªÁrzÀgÉ, E£ÉÆߧâjUÉ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄAwæ ¥ÀzÀ« PÉÆlÄÖ ´À£Á䤵vÀÄ.

J­è vÀgÀPÁjUÀ¸À£ÀÆß ·A¢£À gÁwæAiÉÄà PÀvÀÛjµlÄÖPÉÆAqÀ¯è EzÀ£ÀÄß LzÀÄ ¶ÀvÀÄÛ ¤«Ä²ÀUÀ¸À¯è vÀAiÀiÁj´À§¶ÀÄzÀÄ. vÀAiÀiÁjµzÀ ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉUÀ¸ÀÄ PÁ´ïÖ PÉÆÃzÀ¯èAiÀÄÆ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¶ÀªÀÄä´ïì J­è ´ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðlÄÖUÀ¸À­Æè zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. Weeend £À¯è DA¨ÉÆqÉ ªÀiÁr G¹zÀgÉ, ¥sóÀ®Á¥sóÀ®ï GAqÉUÀ¸À §zÀ¯UÉ DA¨ÉÆqÉUÀ¸À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃVµ Indian touch PÉÆqÀ§¶ÀÄzÀÄ.

¥Àæ¨sÁ«Ã UÀtå SÁ£À£À£ÀÄß §A¢üµ, CªÉÄÃjPÀ JAxÀ zÀħð­jUÀÆ vÀ£Àß £ÁåAiÀÄ ªÀåªÀ´ÉÜAiÀÄ¯è ¨sÀgÀªÀ´É ¶ÀÄlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ, £ÀªÀÄä zÉðÀzÀ¯è £ÁåAiÀiÁ¢üðÀgÀÄUÀ¸Éà µ¤PÀgÁUÀÄwÛzÀÄÝ, gÁªÀt gÁdåzÀ¯è CªÀiÁAiÀÄPÀ d£ÀgÀÄ PÀAUÉnÖgÀĪÀÅzÀÄ F JgÀqÀÄ WÀl£ÉUÀ¸ÀÆ £À£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ´ÀªÀiÁdzÀ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ±Ã­«­èzÀ d£À, ±Ã­«­èzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉðÀzÀ WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á槭åzÀ §UÉÎ aAw´ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. £ÀªÀÄä zÉðÀzÀ 9/11 JAzÉà ´ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ±Ã­«­èzÀ zÉðÀUÀ¸À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ UËgÀ«´ÀĪÀÅ¢­è JA§ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CjªÉà ©A©vÀªÁVgÀĪÀ 26/11/2008gÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀiÁgÀt ¶ÉÆêÀÄzÀ §A¢üvÀ ´ÀÆvÀæzsÁgÀ PÀ´À¨ï £ÀªÀÄV­èªÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ zɶÀ¯AiÀÄ Parliament ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÉÄï£À £ÀªÀÄä ªÉÄîÁzÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀnµ Që¥Àæ zÁ¹AiÀÄ (13/12/2001) gÀƪÁj C¥sÀÓ®ï UÀÄgÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQµPÉƸÀÄîªÀ ¢üêÀÄAwPÉ, JAvÀ¶À £ÀªÀÄä £ÁåAiÀÄ ªÀåªÀ´ÉÜAiÀįè ZÉ®ÁèlªÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä zÀħð­jUÀÆ ´ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË­åUÀ¸À¯è £ÀA©PÉ zÉðÀzÀ eÉÊ­ÄUÀ¸À¯è CwyUÀ¸ÁV G¹¢zÁÝgÉ. ¶ÀÄlÄÖªÀAvÀ¶À ªÀåªÀ´ÉÜ, EzÀjAzÀ gÀÆ¥ÀÅ UÉƸÀÄîªÀ zÁªÀÇzï E¨Áæ·A£ÀAvÀ¶À ¥ÁvÀQUÀ¸ÀÄ £ÉgÉAiÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ zÉðÀ £ÁªÀÅ PÀlÄÖªÀ ªÀgÉUÀÆ £ÀªÀÄä ¥ÁQ´ÁÜ£ÀzÀ®Éèà L°ÁgÁ«Ä §zÀÄPÀÄ §zÀÄPÀÄvÁÛ, £ÀÆå´ï¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¸À¯è ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ Super L°ÁgÁ«Ä partyUÀ¸À¯è £ÀªÀÄä zÉðÀzÀ µ¤ªÀiÁ power JAzÀÄ ¥ÀæPÀl ¥ÀrµPÉƸÀÄîwÛgÀ¨ÉÃPÀ²ÉÖÃ. vÁgÉAiÀÄgÀ£ÀÆß, gÁdQÃAiÀÄ UÀtågÀ£ÀÆß, QæPÉmï PÉëÃvÀæzÀ «SÁåvÀgÀ£ÀÆß ´ÀvÀÌj´ÀÄvÁÛ CgÀ´ÀgÀAvÉ °Á®ÉUÉ ºÉÆÃUÀ­Ä ªÉfmÉÃjAiÀÄ£ï ­AZï gÁgÁf´ÀÄwÛzÁÝgÉ. (... 4£Éà ¥ÀÅl¢AzÀ)

CªÉÄÃjPÀ zÉðÀ vÀ£Àß ¶ÀÄqÀÄPÁlzÀ ªÉÆ£ÀZÀÄ PÀ¸ÉzÀÄPÉƸÀîzÉ 10 ªÀ²Àð ´ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÄÖ vÀ£Àß £ÀA§gï M£ï °ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ £ÀA§gï M£ï zÉðÀ JA§ÄzÀ£ÀÄß ´Á©ÃvÀÄ ¥ÀrµzÀgÉ,

Darpana - K C O Brindavana NJ, Kannada Newsletter - June 2011  

Darpana - K C O Brindavana NJ, Kannada Newsletter - June 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you