Page 1

Memòria 2009


2

Memòria 2009

Memòria 2009 Sumari 2 Presentació. 3 Així som. 4 Missió,visió i valors. 5 La Junta Directiva L’Assemblea General 6 Les seccions Els socis i sòcies 7 La seu i les instaŀlacions 8 Imatge i comunicació 9 Coŀlaboració amb altres entitats 10 Programa anual d’activitats 12 Activitats 2009 15 Reptes i Pla d’Acció 2010 16 Pla estratègic i de Qualitat 17 Finançament i dades econòmiques 19 Agraïments

Edita: Societat Cultural Sant Jaume Riera de Sant Pere, 147 08338 - Premià de Dalt CIF: G58226911 Tel. 93.751.6910 wwww.scsantjaume.com secretaria@scsantjaume.com Disseny i coordinació: Daniel Iglesias Febrer de 2010

Presentació 2009 ha estat un any d’importants canvis per a la nostra entitat. Un dels més importants potser ha estat el canvi a la presidència de l’Entitat i gaire bé la meitat de la Junta Directiva el mes d’abril. En Joan Comas, onze anys al capdavant, ja va començar a preparar el seu relleu des de 2008. Això va facilitar que no s’hagi perdut cap impuls en la marxa de l’associació. Aquesta important renovació ha servit per aportar noves idees i energies a la direcció i a les seccions, que s’han traduït en un destacable augment de les activitats, del nombre de persones sòcies i de la difusió de l’entitat. S’han recuperat activitats d’esbarjo que havien estat tradicionals a casa nostra, s’ha augmentat l’oferta de cursos de formació, s’ha renovat la platea del teatre, i nous grups i seccions s’han incorporat a la dinamització de l’entitat. En especial la secció “Recuperem el Teatre”, que amb la seva iniciativa “Apadrina una butaca”, ha significat un important estímul per a les persones vinculades a l’entitat. La nova junta ha seguit impulsant el projecte de reformar de manera integral la sala de teatre, entenent que ha de ser un eix fonamental de Sant Jaume cap al futur. Fruit d’aquest nou impuls és també aquesta memòria anual, que es presenta a la societat per primera vegada en aquest format, amb la vocació de ser un resum complet del que s’ha fet durant l’any i un mitjà de presentació de l’entitat. És de destacar també la important col·laboració de l’Ajuntament en reconèixer i donar suport tècnic i econòmic, a la funció cívica de la nostra entitat al poble. Volem fer una crida des d’aquí a tots els socis i sòcies, i a totes les persones de Premià de Dalt i els voltants, a participar en aquesta nostra entitat, què és de tothom, i necessita a tothom. I manifestar la voluntat de tota la Junta per seguir aportant el nostre esforç per al futur de Sant Jaume. Moltes gràcies a tothom. Anna Maria Casacuberta Presidenta


3

Memòria 2009

Així som

La Societat Cultural Sant Jaume Associació sense ànim de lucre, de Premià de Dalt, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Adherida a

la Federació d’Ateneus de Catalunya i a la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya. I amb el suport de l’Ajuntament de Premià de Dalt.

104 anys d’història. Creada el 1906 com a societat de mutu auxili, ha evolucionat progressivament cap al seu actual caràcter de difusió de la cultura i el civisme, sense perdre però el seu esperit solidari i de servei a la població. Les nostres finalitats i valors: “promoure i intensificar la cultura i el civisme... popular i oberta, ...no elitista, promovent el debat intel·lectual i l’acció científica, literària, artística i esportiva, i l’esbarjo creatiu, ...ciutadana democràtica, defensora dels drets humans, ...d’imparcialitat política, de solidaritat i catalanitat, amb consciència i voluntat de poble”, com diuen els nostres estatuts des de l’any 1985. Activitats: per dur a terme aquestes finalitats, organitzem un gran ventall d’activitats com conferències, col·loquis, cursos, funcions teatrals, sessions de cinema, festivals i concursos literaris i artístics, concerts, exposicions, activitats esportives i recreatives diverses, i en general, totes aquelles activitats que puguin facilitar l’assoliment dels fins. La nostra seu, adquirida en 1924, és una antiga casa senyorial, “Can Franquesa”, amb parts originàries del segle XVI, inclosa al registre del patrimoni de la Generalitat de Catalunya com a bé cultural d’interès local. 5000 m2 de terreny amb zones esportives, locals culturals, teatre, bar-restaurant i un gran pati obert a tothom. Lloc de trobada cívica i cultural, tant per les activitats culturals com per els serveis i característiques de les nostres instal·lacions, som el punt de trobada del nucli antic del poble i suplim moltes mancances d’infraestructura cívica i cultural de la població. L’Ajuntament de Premià de Dalt, mitjançant el conveni mutu, reconeix aquesta realitat i materialitza el seu suport econòmic i estratègic a la nostra funció cívica. Funcionament democràtic: l’Assemblea General de socis i sòcies, és l’òrgan sobirà, i la Junta Directiva porta la gestió de l’Entitat. L’Assemblea elegeix cada membre de la Junta per mandats de tres anys, sense cap remuneració. Les seccions: els socis i les sòcies s’organitzen lliurement en grups o seccions per dur a terme les activitats d’interessos que els son comuns. Formen, amb la junta directiva, la veritable ànima en el dia a dia de l’associació.


Memòria 2009

Missió, visió i valors El gener de 2010 la Junta Directiva va aprovar el Pla Estratègic i de Qualitat, elaborat durant els mesos anteriors, accessible a la nostra web, que inclou una declaració de missió, visió i valors:

La missió, les nostres finalitats. • Difondre la cultura artística, literària, científica i esportiva, promovent-la, aco-

llint-la i acostant-la a les persones del poble.

• Impulsar les actituds cíviques, la col·laboració i la tolerància. • Promoure la participació i les relacions intergeneracionals al poble. • Sensibilitzar vers la solidaritat, la no discriminació i la sostenibilitat. • Afavorir el creixement personal i la formació de les persones. • Fomentar el coneixement del país, la seva història i projecció de futur. • Preservar la nostra seu com a valor patrimonial i lloc cívic de trobada.

La visió, com volem ser. • Ser el centre de referència cívic, d’arts escèniques i de cultura del poble. • Que les persones s’integrin a Sant Jaume com a usuaris des de la infància,

amb activitats d’esbarjo i d’adquisició de valors.

• Ser el lloc de trobada, de lleure i d’acolliment de nouvinguts del poble. • Tenir un nombre de persones associades i membres actives, amb un fort sentit

de pertinença a l’entitat que li proporcioni una sòlida base social.

• Mantenir la nostra seu, un edifici de valor històric, en ple ús, en bon estat, amb

una presència externa i un entorn que el dignifiquen.

• Ser una associació financerament estable.

Valors i bones pràctiques. • Obertura i servei al poble. • Orientació cap a les expectatives de les persones • Col·laboració amb les altres entitats i les institucions del poble. • Innovació en les nostres propostes. • Independència: per preservar la llibertat de decisions i objectius. • Catalanitat: defensa i promoció dels trets identitaris del país. • Solidaritat: dedicant-hi una part dels recursos. • Transparència i rendició de comptes: explicar què fem i com funcionem. • Eficàcia i eficiència econòmiques. • Ètica legal i financera. • Coherència amb les finalitats i valors. • Responsabilitat social. • Democràcia, en el funcionament intern, respectant les minories. • Qualitat i millora contínua, amb sistemes de planificació i avaluació.

4


5

Memòria 2009

La Junta Directiva Durant l’any 2009 la Junta Directiva de Sant Jaume va realitzar 26 reunions oficials, organitzantse a més en diverses comissions per realitzar les tasques pròpies de l’òrgan. Els següents membres de la Junta anterior van deixar els seus càrrecs: El president Joan Comas, el vice-president Joan Compte, els vocals Josep Cases, Tina Coll, Emma Escolano i Sabí Rom. La tresorera Marta Colomer va deixar aquest càrrec sent reelegida com a vocal. Com a resultat de l’Assemblea General ordinària celebrada el 26 d’abril, la Junta Directiva va quedar composada per els següents membres, de qui s’indica l’antiguitat a la junta i les comissions de treball de les que van formar part principalment: Presidenta: Anna Maria Casacuberta Comas, 2009, activitats, captació de fons i relacions públiques. Vicepresident: Pau Vila Roig, 2009, activitats i coordinació de seccions Tresorer: Joan Fusté Bardají, 2009, activitats, relacions externes, pla estratègic, economia. Secretària: Esperança Larruy Hernàndez, 2005, secretaria i gestió de socis Vocals: Carme Ballester Figuera, 2009, activitats, pla estratègic i gestió de socis Josep Busquets Gallego, 2008, manteniment immoble i Federació d’Ateneus Serafín Castaño Martínez, 2007, coordinació de seccions, pla estratègic, imatge i revista Marta Colomer Masip, 2006, economia, activitats i coordinació de seccions Daniel Iglesias Ferreiro, 2009, imatge, comunicació, revista, pla estratègic i adaptació estatuts Montse Morera Riera, 2009, activitats, relacions públiques, coordinació de seccions i pla estratègic Valerià Pujol Villà, 2007, manteniment immoble i patrimoni Carles Ramon Marsal, 2007, relacions externes, activitats i Federació d’Ateneus Manel Rodríguez Tió, 2008, relacions externes, economia i adaptació estatuts

L’Assemblea General Entre les Assemblees Generals ordinàries de 2009 i de 2010, s’han realitzat dues assemblees extraordinàries: `` Per impulsar una consulta a Premià de Dalt sobre la independència de Catalunya, reunida el 17 d’octubre de 2009, arrel de la proposta de 57 socis i sòcies, amb l’assistència de 107 persones. Resultant aprovat, per 84 vots a favor i 21 en contra, crear una comissió de socis i sòcies amb l’encàrrec de formar una comissió ciutadana que organitzés la consulta. La consulta popular es va realitzar el dia 13 de desembre amb una participació del 19,7% i un resultat de 93,7% a favor de la independència. `` Per autoritzar a la Presidenta a subscriure un crèdit de 300.000 € per a la reforma del teatre, acollint-se a una línia de crèdits a interès zero de la Generalitat de Catalunya i basant-se en l’avantprojecte de reforma integral del teatre, prèviament encarregat. Reunida l’assemblea el 21 de febrer de 2010, amb 84 persones assistents i 23 representades, va aprovar l’autorització per 101 vots a favor 2 en contra i 4 en blanc. Finalment el crèdit es va poder garantir amb un aval bancari basat en el conveni a 15 anys negociat amb l’Ajuntament a raó de 20.000 € anuals, per la qual cosa no va ser necessari gravar l’immoble de l’entitat.


Memòria 2009

Les Seccions A l’apartat d’activitats es relacionen les diverses seccions actives. Tres nous grups o seccions s’han format durant el segon semestre de 2009: Recuperem el teatre, que ha iniciat la seva tasca impulsant la campanya “Apadrina una butaca” durant el segon semestre, culminada amb la “Marató pel teatre” el cap de setmana del 14 de novembre, amb gran èxit. Grup de petanca, que juga dos dies a la setmana en les pistes que s’han instal·lat al pati central. Grup de canastra, que reuneix una dotzena de persones cada dijous per fer partides d’aquest joc de cartes.

Els socis i sòcies

Aquest any hem assolit la xifra de 400 persones associades. Els reptes que tenim per al futur : ``Mantenir el ritme de creixement del nombre de socis i sòcies assolit aquest any 2009, augmentant els motius per fer-se’n i els esforços per fer-ne. ``Millorar el coneixement que tenim de les persones associades. Un dels projectes pel 2010 és saber què esperen de l’entitat i de les activitats. ``Afavorir l’associació de persones joves, dirigint especials accions a aquest segment, per la seva importància pel futur de l’entitat.

6


7

Memòria 2009

La Seu i les instal·lacions A més de les necessàries tasques de manteniment i reparació realitzades al pati, els balcons, les sortides d’emergència, les pistes esportives, petanca, antics vestuaris de la piscina, cartelleres, Arts i Lletres, escacs, teatre, vestuaris, etc., hi han altres importants aspectes a destacar durant l’any: L’escala del torreó. A principi de 2009 es va inaugurar l’escala per accedir des de l’entrada del pati central a les plantes superiors contigües al torreó, i que serveix també com a sortida d’emergència d’aquests espais. Esperem que aviat aquest nou accés permeti un major impacte de les activitats que es desenvolupin a l’Espai Arts i Lletres, en connectar-lo amb el centre popular que representa el pati i la terrassa del bar. La sala de seccions. A la segona planta, l’estància a sobre de secretaria que venia servint de traster de l’espai Arts i Lletres, s’ha habilitat com una acollidora sala de seccions, fent la funció de sala de reunions i dipòsit de documentació dels grups. Les butaques del teatre. Han estat substituïdes les deteriorades butaques de la platea per nous seients, més moderns, confortables i pràctics. Ara es poden retirar fàcilment a un costat de la sala, deixant el 90% de l’espai diàfan per les activitats que ho requereixen. Així ja hem pogut realitzar activitats com el curs setmanal de ball en línia, la festa de cap d’any i el ball de disfresses de febrer de 2010. S’han adquirit 144 seients, que seran ampliats en un futur fins al voltant de 200. A questa substitució ha contribuït de forma molt especial la secció Recuperem el Teatre, amb la seva iniciativa “Apadrina una butaca”, aconseguint donacions per un total de 14.280 euros, el 56% del seu cost. Projecte de rehabilitació integral del teatre. A principis de 2009 es va fer confeccionar un avantprojecte, posteriorment reajustat, encarregat també per el mal estat o carència de la majoria d’elements bàsics de la sala: climatització, extinció d’incendis, escenari, il·luminació, so, coberta, etc. Per dur a terme l’obra es va sol·licitar accedir a una línia de crèdits amb interès zero promoguda per la Generalitat de Catalunya. El 21 de febrer de 2010 l’assemblea general va donar suport a aquest projecte, que compta amb el recolzament de l’Ajuntament de Premià de Dalt mitjançant la signatura d’un conveni a llarg termini, que ens permetrà afrontar les amortitzacions del crèdit amb confiança. A la web hi han els detalls d’aquest projecte, que confiem poder endegar durant el 2010.


Memòria 2009

8

Imatge i Comunicació ``Per primera vegada s’ha dissenyat un logotip que s’ha establert com a imatge general a tots els elements de comunicació de l’entitat. I el logo del centenari de 2006, s’ha redissenyat per poder-lo utilitzar com a logo secundari, situant l’entitat en el temps i el territori. ``També per primera vegada s’han establert formats d’escrits i cartells, amb capçaleres i peus de pàgina, adaptant-los en mida i contingut al mitjà. `Pensant ` en les persones que no coneixen bé l’entitat i en la captació de socis, amb aquesta nova imatge es va confeccionar un tríptic de presentació de l’entitat. ``La comunicació ha estat un dels aspectes prioritaris en l’esforç de la Junta Directiva durant aquest any. La revista quadrimestral L’Informatiu ha recollit la nova imatge i ha estat redissenyada pensant en augmentar l’atractiu en el disseny i l’interès en el contingut, i encara volem més per al futur. ``Per primera vegada es realitza la present memòria anual, que intenta anar més enllà de les xifres i l’inventari d’activitats que es presentaven a l’assemblea general, i es posa a disposició de tots els socis, i a través de la web, de la població en general. ``El lloc web també ha rebut un important redisseny, encara en procés. Amb la nova imatge i molts més aspectes. Queda força tasca, però ja, del total històric acumulat de 12000 visites, 4000 corresponen als últims mesos. Volem seguir aquesta línia i afegir utilitat i interactivitat. ``El correu electrònic, de ser utilitzat quasi només per tasques de gestió, és ara una eina fonamental per difondre les activitats, per mitjà del mailing electrònic. L’adreça electrònica ha estat inclosa aquest any en les bases de dades, aplegant una llista de 330 adreces, 130 d’elles de persones sòcies, que esperem segueixi creixent. ``Les xarxes socials son la darrera revolució a internet. Estem presents a la xarxa més estesa al nostre entorn, Facebook, amb dues adreces creades aquest any: la pròpia de Sant Jaume, gestionada per la Junta, i la de Dones de Dalt, per la pròpia secció. Cada una amb unes 1400 “amistats”, amb tan sols 500 de comunes. És molt important, ja que es tracta d’un segment majoritàriament jove. Resta per l’any 2010 aprofitar aquesta potencialitat per una difusió realment útil en relació als nostres fins. ``Dels mitjans de comunicació externs, la revista municipal La Pinassa i el setmanari comarcal La Clau son els principals eixos, pràcticament limitats a la inserció d’activitats d’agenda. Destacaríem, però, l’article sobre la mostra de Tocats pels bolet a La Clau i, especialment, els articles i ressenyes obtinguts dins la campanya “apadrina una butaca” de la secció Recuperem el Teatre, al diari El Punt. És molt més el que es pot fer en aquest camp i en això volem insistir en el futur.


9

Memòria 2009

Col·laboració amb altres entitats Associació d’Artistes de Premià de Dalt, que van realitzar diverses exposicions, col·lectives i individuals i especialment la commemorativa del seu desè aniversari, organitzades per la secció Arts i Lletres. Geganters de Premià de Dalt, participant en la preparació de la tro-

bada comarcal de geganters com a vila gegantera del Maresme 2009, amb una entrevista de Dones de Dalt a la seva presidenta a l’Informatiu, cedint espais per als seus assajos i presentacions i amb la seva participació als actes de l’aniversari de l’Associació d’Artistes.

Grup de solidaritat amb el tercer món: al que vam cedir el nostre

recinte i col·laborar per a la organització trobada d’ONG de la festa solidària el 13 de setembre.

Marató de TV3 per les malalties minoritàries, cedint espais i col· laborant en activitats per la subhasta i altres de captació de fons per aquesta campanya. Entitats esportives: C.V. Premià de Dalt, C.B. Premià de Dalt, F.S. Premià Esportiu, Club BTT Premià de Dalt, han participat en l’organització d’activitats d’esports durant a Sant Jaume. Grup excursionista La tortuga: com ja és tradicional va organit-

zar al nostre recinte la Calçotada, que, com sempre va convocar a una abundant assistència en cerca de germanor i un bon àpat.

Premià de Dalt Decideix: la comissió ciutadana organitzadora de la

consulta popular sobre la sobirania de Catalunya, va tenir l’origen en un grup de socis i sòcies de Sant Jaume. Posteriorment va realitzar a les nostres instal·lacions diversos actes, culminats amb dues de les cinc taules de la consulta el 13 de desembre.

Associació de Puntaires de Premià: va celebrar la seva trobada anual dins del programa de la festa de Sant Jaume. Federació d’Ateneus de Catalunya: fins els mes d’abril, el nostre fins llavors vice-president Joan Compte, va formar part de la junta directiva de la federació. Des del mes de juny, hem participat a les activitats de formació per l’adequació dels estatuts a la llei del 2008, i en el pla de l’estudi d’equipaments cívics de la Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat, amb un extens qüestionari i la visita de la federació a les nostres instal·lacions, emmarcada en aquest pla.

Ajuntament de Premià de Dalt: Mantenim una important relació de

col·laboració mútua amb l’Ajuntament, el qual reconeix, mitjançant el conveni que tenim subscrit, el nostre important paper, i materialitza el seu suport econòmic i estratègic a la nostra funció cívica al poble. Hem acollit diversos actes de serveis de l’Ajuntament. Especialment remarcables van ser els actes del Museu sobre la memòria de la guerra civil i la realització de la jornada participativa del Pla d’Acció Cultural de Premià de Dalt que es va celebrar a la nostra seu. També hem col·laborat amb l’arxiu i la escola de música municipals.


Memòria 2009

10

Programa anual Activitats Setmanals `` Curs d’Àrab bàsic. Els dilluns de 6 a 7 del vespre, a la sala de Juntes de Sant Jaume. Junta de Sant Jaume. ``Curs de Català. Els dimarts i dimecres al vespre, a la sala de juntes de Sant Jaume. Arts i Lletres. `` Curs de Ball en Línia (line dance). Els dimecres de 9'15 a 10'15 del matí, a la sala teatre. Junta de Sant Jaume. `` Curs d’Escacs per a nois i noies de 6 a 16 anys. Cada dijous de 6 a 7 del vespre. Junta de Sant Jaume. `` Curs de Castellà, cada dilluns i dijous de 19 a 20 h. (el curs 2009-2010 suspès per manca de persones interessades) `` Trobada de Dones de Dalt, tots els dimecres. A la sala de l’Olivera a les 20h. Dones de Dalt. `` Vols jugar a canastra?, cada dijous a la tarda de 17 a 20 h. Junta. `` Penya Barcelonista: seguiment dels partits dels Barça.

Activitats Mensuals ``Danses Tradicionals catalanes i del món, cada primer dissabte de mes. Grup de Danses. ``Tertúlia de llibres. Cada últim divendres de mes. Grup de Lectura ``Cine fòrum, cada tercer divendres de mes. S.Jaume Espai de Cinema. ``Excursió de senderisme cultural, cada segon dissabte de mes. Grup de Muntanya. ``Activitat cultural de Dones de Dalt, conferència i/o exposició o sortida. ``Exposició artística o divulgativa a Arts i Lletres, organitzada per Arts i Lletres, la Junta o una altre grup.

Activitats Anuals ``Febrer: Assemblea de la secció Arts i Lletres ``Febrer: Festa de carnestoltes: ball de disfresses. Junta. ``Febrer-Maig: torneig d’hivern de futbol sala majors de 18 anys. Junta ``Març: Taller-trobada de monitors de danses tradicionals ``Març: Calçotada popular del grup La Tortuga ``Març: Commemoració del dia internacional de la dona. Dones de Dalt ``Març/Abril: Assemblea Ordinària de socis i sòcies ``Abril: Cafè Concert de Primavera. Arts i Lletres `` Abril: Sant Jordi, Parades de llibres, parada de roses, activitats infantils i altres activitats festives ``Abril: Concurs de curtmetratges. Arts i Lletres. `` Abril: exposició de bonsais de la secció Tocats pel bolet `` Maig, dia del Cau, activitats infantils tot el dia. Cau L’Espolsada. `` Maig: Marató de danses tradicionals


11

Memòria 2009

d’activitats ``Juny: Revetlla de Sant Joan, sopar i ball. ``Juny: dia de les seccions, mostra d’activitats. ``Juny: Sopar de les Dones de Dalt de Festa Major ``Juliol: Cinema a la fresca. S.Jaume Espai de Cinema. ``Juliol: Festa patronal de Sant Jaume, 25 de juliol, revetlla, activitats infantils, sopar i altres activitats festives ``Juliol: Trofeu Penya Barcelonista de futbol sala infantil ``Juliol: Trobada i exposició de puntaires. ``Juliol: Torneig intercampus de futbol sala infantil. Junta. ``Juliol: 12 hores poliesportives infantils. Junta. ``Juliol-Agost: Sardanes, cada diumenge a la tarda, audició i ball a la pista. Grup de Sar-danes. ``Agost: Caminada nocturna pels voltants de Premià de Dalt. Grup de Muntanya. ``Setembre: Assemblea de Dones de dalt ``Setembre: 24 hores poliesportives infantils. Junta. ``Setembre: Festa solidària, trobada d’ONG. Grup de solidaritat amb el tercer món. ``Octubre-Desembre: cicle “Converses de Tardor”, de 4 o 5 conferències. Junta de Sant Jaume. ``Octubre: Concert de Tardor. Arts i Lletres ``Novembre: Premis Literaris Arts i Lletres: Marià Manent de poesia. Valerià Pujol de conte. ``Novembre: Exposició i Tast de bolets de la secció Tocats pel bolet ``Novembre: Commemoració del dia internacional contra la violència de gènere. Dones de Dalt ``Desembre: cinema per a joves. S.Jaume Espai de Cinema. ``Desembre-Gener: Nadal, sopars de germanor. Mostra de pessebres infantils. ``Desembre-Gener: exposicions i tallers de decoració nadalenca de Dones de Dalt. ``Desembre-Gener: gran pessebre de Tocats pel Bolet ``Desembre-Gener: festa de cap d’any: sopar, cotilló i ball.

Altres activitats ``Segons disponibilitat o demanda, es realitzen altres activitats fora de programació: Presentacions de llibres, cessió d’espais a grups o entitats, conferències, tertúlies, sortides a espectacles, excursions amb autocar, arts escèniques, tallers de cuina activitats participatives, assemblees extraordinàries, etc. ``Arts Escèniques: Per l’any 2010 està projectada la rehabilitació integral de la sala de Teatre, de forma que per l’any 2011 preveiem poder establir a la sala una completa programació d’arts escèniques amateurs, que contempli activitats d’espectacle i formació, per a públic infantil, familiar, jove i adult, i altres activitats.


Memòria 2009

12

Activitats El 2009 la nostra associació va organitzar 125 activitats pròpies. Destacaríem, per la novetat, els cursos d’àrab, ball en línia i escacs, la marató pel teatre, l’exposició “2”, l’outlet o mercat de segona mà i la fase participativa del Pla Estratègic i de Qualitat. A més va acollir 16 d’altres entitats o de l’Ajuntament, a què ja fem referència a l’apartat de col·laboració amb entitats. Un dels plans de la Junta és consultar a les persones usuàries de les nostres activitats, esbrinar les seves expectatives i com les podem atendre, què els agrada i què no, què millorarien, què troben a faltar, per augmentar la participació a les activitats. Per temàtica, les activitats es podrien quantificar així: 22 de divulgació, 20 de cultura tradicional, 12 de cinema, 11 de literatura, 11 de coneixement de país, 11 de participació, 9 d’arts plàstiques, 9 d’infantils, 8 de festes i tradicions, 6 d’esport, 6 de formació, 6 d’esbarjo, 6 de música, 5 de solidaritat-sensibilitzacio, 5 de catalanitat, 5 de relacions socials i veïnals, 3 d’arts escèniques, 3 sortides a espectacles i exposicions i 1 de joves.

Arts i lletres va organitzar 26 activitats: ``exposicions d’arts plàstiques: Isabel Domínguez, Ass. Artistes per la Marató de TV3 i pel seu 10è. aniversari, Camila Monasterio, Andreu Mairal, Etienne Sabench i Peggy Merchez i Xina, de Beijing a Hong Kong. ``conferències de divulgació: La bíblia al Món, en col·laboració amb la parròquia, i Angkor, Temples al mig de la selva, amb Joaquim Montoriol i la presentació del llibre L’home, l’amic, el President, homenatge a Jordi Pujol. ``33èns. premis literaris Marià Manent i Valerià Pujol. ``concerts: el de primavera, Trio de Mandolines, i el de tardor, Jazz amb Quim Aguasca Quartet. ``curs de Català impartit per Mariona Borràs amb classes per als catalanoparlants i per als qui no. ``parada de llibres de Sant Jordi. ``tertúlies de llibres del grup de lectura: La Represa, Crònica d’una generació 1946/1956, Olor a Colònia, Els Homes Que no Estimaven Les Dones, Sabates Italianes, L’últim Home que Parlava Català, 24 Hores en La Vida De Una Mujer, El Silenci, Helena o El Mar del Verano i Un Home de paraula.


13

Memòria 2009

2009 Dones de Dalt apart de les seves trobades de cada dimecres, va organitzar 25 activitats: ``conferències col·loqui com Simone de Beauvoir amb Marta Sagarra, el conflicte de Palestina, sobre dietètica amb Carme Coll, sobre la Maternitat d’Elna amb Assumpta Montellà i sobre l’anorèxia, Infància En Risc Víctimes invisibles, amb Adela Trenado i la bellesa amb productes naturals. ``exposicions: Simone de Beauvoir, Mans de dones treballadores, caseta de Nadal. Tallers de decoració, cuina i tast de vins. ``sortides: a la Maternitat d’Elna, al Museu del Cargol de Vilassar de Dalt, al Musical La Bella i la Bestia, i Spamalot. ``sopars: de festa major i de Nadal, amb un a vuitantena de dones assistents. ``commemoracions del dia contra la violència de gènere i l’internacional de la dona, amb lectura del Manifest i de poemes de dones. ``articles a la revista: sobre la maternitat d’Elna i una entrevista a la presidenta dels geganters de Premià de Dalt. ``la coordinadora de dones del Maresme ha rebut també el seu recolzament, donant com fruit la creació de la Federació d’associacions de dones del Maresme el febrer de 2010. ``participacions en actes solidaris aportant coques i altres delicatessen casolanes.

Secció de Danses catalanes i del món va realitzar nou tallers mensuals de danses, més el taller especial amb Bernat i en Sylvain, i la marató de danses tradicionals del maig. Cau L’Espolsada, a més de les activitats infantils o excursions de cada setmana, van organitzar amb gran èxit la Revetlla de Sant Joan, amb sopar i ball amb la orquestra Se Atormenta una Vecina, activitats pel dia de Sant Jordi i pel dia del Cau.

Grup de Muntanya va organitzar dotze sortides, va celebrar el seu 10è. aniversari amb exposició de fotos, sessió de vídeo i dinar. Les excursions mensuals es van fer pels voltants de Premià, a buscar bolets, a La Garriga, a Tiana, El Figaró, Gallifa-Montmajor-el Farell, la Costa Brava, a Teià, a Beuda i Santuari del Mont i a Besalú. També va realitzar la tradicional caminada nocturna per Premià de Dalt i de Mar amb sindriada a la platja. Secció de Sardanes va organitzar set concerts de sardanes a l’estiu, menys que altres anys per les restriccions de la crisi. Van actuar les cobles Premià, Iluro, i Ciutat de Mataró. I va realitzar classes de ball de sardana durant els concerts.


Memòria 2009

14

...activitats 2009 Recuperem el Teatre, nova secció, s’ha estrenat aquest any amb la campanya Apadrina una butaca, recaptant uns 14.000 euros, que ja van servir per ajudar a adquirir 144 butaques. I va tenir el seu punt culminant amb la Marató de 24 hores pel teatre, amb gran èxit de col·laboracions i d’assistència de públic, que ens va fer sentir que el teatre tornaria a ser l’ànima de Sant Jaume. Espai de Cinema, estrenant nou nom i logo, va realitzar nou sessions de cine fòrum, més la de cinema a la fresca i la de cinema per a joves, projectant pel·lícules com: La Isla De Nim, Forasters, El Lector, El Niño con el Pijama a Rayas, Irina Palm, Persepolis, Camino, Gran Torino, Juno, Mamma Mia, Crepúsculo. Tocats pel bolet

van organitzar la tradicional exposició de bonsais, la mostra i tast de bolets i el gran pessebre de Nadal.

Penya Barcelonista, apart del seguiment dels partits del

Barça, fruint de la temporada més gloriosa del club, va organitzar com cada estiu el trofeu infantil de futbol. I aquest any va ser l’encarregada d’organitzar la trobada de penyes del Maresme.

La Junta Directiva, apart de les assemblees ordinària i extraordinàries, va organitzar 21 activitats:

``conferències col·loqui sobre Territori Natura Cultura amb Martí Boada, del Crac Del 29 a La Crisi D'avui amb Frederic Ribas, Les Converses de Tardor La necessitat d'energia, el paper de l'energia nuclear, amb Ferran Ramon, El rock català, amb Jaume Piñol, bateria de Lax'n'Busto i La crisi econòmica, a càrrec de Francesc Cabana i la presentació del llibre de Josep Fecúndez Diner Fàcil, presentat per Enric Vila. ``activitats esportives com el Torneig inter-campus futbol sala infantil, les 12 hores i les 24 hores poliesportives. ``cursos setmanals d'Escacs, Àrab bàsic i ball en línia. ``festa de Sant Jaume amb festa infantil, revetlla i l’orquestra Plateria i la Trobada de Puntaires, i en la que es va oferir un present d’agraïment a l’anterior president Joan Comas. ``La fase de participació del Pla Estratègic i de Qualitat, quin resultat ha estat aprovat per la junta el gener de 2010. ``outlet, mercat d’objectes de segona mà, primera experiència. ``grup de canastra, que es reuneix cada dijous. ``mostra de pessebres infantils per estimular la participació. ``revetlla de Cap d’Any, amb sopar, activitat recuperada després d’anys.


15

Memòria 2009

Reptes 2010 • El projecte de rehabilitació integral del teatre, que esperem signifiqui un revulsiu per al futur, rellançant les activitats d’arts escèniques i d’interior com a unes de les centrals. • L’increment de participació i de l’impacte de les activitats i l’augment del nombre de persones associades i col·laboradores actives, en especial joves. • Afrontar l’impacte del centre La Fàbrica com a nou lloc de convocatòria popular i comercial al nucli antic. • Implementar les propostes del Pla d’Acció 2010 sorgides del Pla Estratègic i de Qualitat i que es concreten en l’immediat en el que es detalla a continuació.

Pla d’Acció 2010

Base social i participació

• Implicar socis, seccions i persones actives en l'augment de socis i sòcies, en especial joves. • Fer difusió als centres populars i comercials, als actes massius del poble, encartaments a premsa • Potenciar la col·laboració amb l’Ajuntament per l’establiment de convenis a llarg termini. • Potenciar una coordinadora d’entitats al poble, potser en el Consell de Cultura municipal. • Investigar expectatives i preferències de la població usuària amb enquestes genèriques i post activitat.

Programació d’activitats i serveis

• Potenciar activitats per infants i públic familiar. • Potenciar actes amb capacitat de convocatòria: maratons, teatre, esportius, fires, diades, trobades, etc. • Potenciar activitats atractives per a joves col•laborant amb els monitors del Cau, el PIJ i entitats juvenils. • Potenciar les arts escèniques en creació i formació. • Ampliar el període del cicle “converses de tardor”. • Donar suport a les seccions per la difusió, impacte i qualitat de servei de les activitats. • Establir una zona wifi d’accés a internet.

Actualització dels estatuts

• Adaptació dels estatuts a la llei de 2008. • Potenciar el criteri de transparència. • Potenciar l’ús de noves tecnologies. • Clarificar i actualitzar el sistema d’elecció, les atribucions i deures de la Junta Directiva i els seus càrrecs. • Incorporar als estatuts els aspectes identitaris i de valors sorgits del Pla Estratègic aprovats per assemblea.

Patrimoni immoble i instal·lacions

• Donar prioritat màxima a la reforma de la sala de teatre i els seus accessos, obtenint el finançament necessari. • Definir criteris de dignificació dels edificis i els espais que atrauen mes gent. • Estudiar a nivell funcional els espais arts i lletres, escacs, ascensor, sala de l’orfeó. • Estudiar la reconversió dels espais degradats o infrautilitzats: tennis, antics vestuaris piscina, patis darrere.

Imatge i comunicació

• Millorar els aspectes on està en joc la imatge de l’entitat: accessos, atenció telefònica, punts d’informació, secretaria, escrits, cartells, web, etc. • Realitzar una memòria anual, amb criteris de transparència i difusió de l’entitat. • Dissenyar un material de presentació de l’entitat, valors i activitats per a forans i nous socis. • Reforçar la difusió per facebook, d’activitats i de l’entitat i foment de la participació, suggeriments, etc.

Control financer, de gestió i administratiu

• Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. • Criteris de control de costos i eficiència econòmica. • Establir el seguiment del pla estratègic i dels projectes, tasques i acords de la junta. • Establir àrees fixes de gestió a la Junta que romanguin per sobre dels canvis de persones. • Crear una intranet amb documentació, bases de dades i sistemes adients per millorar els processos i la gestió de cada àrea de la Junta.


Memòria 2009

El Pla Estratègic i de Qualitat La societat canvia ràpidament en formes de viure i recursos a l’abast de les persones. A Premià de Dalt, i al nucli antic en especial, s’estan produint i es preveuen importants canvis cívics. La Societat Cultural Sant Jaume ha estat durant més de cent anys el referent cívic del poble. Per continuar sent-ho ha d’adaptar-se i millorar en moltes coses, des de la implantació social fins les instal·lacions, des de la gestió interna fins les fonts de finançament. Aquesta necessitat ens obliga a introduir la planificació i la qualitat en la gestió de la entitat. La Junta Directiva ha cregut que, sense deixar el dia a dia, era adequat i necessari abordar aquestes importants qüestions. La comissió de planificació es va crear el juliol de 2009 i va realitzar durant els mesos següents les fases de documentació i anàlisi preliminar, participació, diagnòstic i redacció, recolzant-se en els criteris EFQM de qualitat. El gener del 2010 la Junta Directiva va aprovar el Pla Estratègic i de Qualitat, del que s’ha realitzat una versió resumida, i el Pla d’acció 2010. Tots tres documents es poden consultar a la nostra web, a la entrada de Documents i publicacions.

El Pla Estratègic i de Qualitat estableix set eixos estratègics amb un total de 30 línies d’actuació i més d’un centenar de propostes: La nostra identitat

missió, visió, valors i bones pràctiques, i la seva difusió i aplicació

Base social i Participació sobre el creixement de l’entitat, les persones actives i la joventut

Programació d’activitats innovació, usuaris, qualitat, funció social i activitats infantils

Finançament i gestió econòmica captació de fons privats, subvencions i gestió econòmica interna

La seu i les Instal·lacions manteniment, usos dels espais, reforma del teatre i altres instal·lacions

Comunicació

difusió de l’entitat i les activitats, qualitat i xarxes d’internet

Gestió i organització interna sistematització de processos, estructura de la Junta, seccions i normativa

16


17

Memòria 2009

Estat de comptes 2009


Memòria 2009

Dades econòmiques La compra de les butaques del teatre va ser la principal partida de despeses, sufragada en bona part per la campanya d’apadrinament de Recuperem el Teatre. Per al 2010 tenim previst iniciar la reforma integral del teatre, per a la qual esperem poder obtenir el crèdit de 300.000 €, ja autoritzat per l’assemblea extraordinària del febrer de 2010. No obstant, seguirem intentant obtenir subvencions per poder reduir la càrrega de l’amortització del crèdit, i per les altres obres pendents, així com per a les activitats programades. Al quadre de sota es mostren els estats de comptes resumits dels últims anys, juntament amb el pressupost estimat per al 2010.

Resum comparatiu de comptes anuals i previsió 2010

18


19

La Societat Cultural Sant Jaume agraeix especialment el suport rebut de:

Agraïm especialment les aportacions de totes les persones i entitats que van recolzar la campanya “Apadrina una butaca”, tant amb aportacions econòmiques com amb col·laboracions personals en els diversos actes i en especial a la “marató” de Recuperem el Teatre, i a la pròpia secció per la seva iniciativa i esforç.

Agraïm el suport rebut de les següents entitats:

La Junta Directiva de la Societat Cultural Sant Jaume reconeix la fonamental aportació que, amb les seves activitats i el seu dinamisme, realitzen també les seccions i grups de persones sòcies i usuàries, tant per a l’entitat com per al poble en general:


iera de Sant Pere, 147 R 08338 - PremiĂ de Dalt Tel. 93.751.6910 wwww.scsantjaume.com secretaria@scsantjaume.com

Memòria 2009

Memòria 2009  

Memòria de gestió i comptes de l'any 2009 de la Societat Cultural Sant Jaume - Premià de Dalt