Page 1

AIRFEL’‹N

YAYINIDIR

OCAK - fiUBAT - MART 2008

Yeni projeler “Forum ‹stanbul” da Airfel imzas›

Hayat›n akt›¤› yerler Osmanl› Çarfl›lar› Farkl› bir endüstri Futbola yat›r›m kazand›r›yor!

SAYI: 6


‹Ç‹NDEK‹LER

SANT‹GRAT/06 MEVLEV‹L‹⁄‹N KEND‹NE ÖZGÜ R‹TÜELLER‹ DE MEVLEV‹LER‹N YAfiAM TARZI DA ‹NCE AYRINTILAR SAKLAR… MESELA B‹R MEVLEV‹ SOFRASINDA HANG‹ YEMEKLER YEN‹R, HANG‹LER‹ YENMEZ?

46

L

4

L 20 OSMANLI’DA HAYATIN AKTI⁄I YERLERD‹ ÇARfiILAR. S‹YASETTEN MODAYA HER TÜRLÜ GÜNDEM

L

64 L‹DER EKONOM‹ DERG‹S‹ CAP‹TAL, 40 YAfi ALTI EN

BAfiARILI GENÇ GENEL MÜDÜRÜ

ÇARfiILARIN DÜKKANLARINDAN

SEÇT‹. BU YIL “BAfiARIYA

TAK‹P ED‹L‹R, DAHASI BEL‹RLEN‹RD‹…

YÜRÜYENLER” ÖDÜLÜNÜ AIRFEL GENEL MÜDÜRÜ HASAN ÖNDER ALDI.

SANT‹GRAT Ocak - fiubat - Mart 2009 Say›: 06 Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi: Hasan Önder Yönetim Yeri: Airfel Is›tma So¤utma Sistemleri San.Tic.A.fi Hürriyet Mahallesi E-5 Yanyol Üzeri No: 57 Kartal / ‹stanbul 0 216 453 27 00 www.santigrat.com.tr - santigrat@airfel.com Yaz› ‹flleri Müdürü (Sorumlu): fiule fientarl› Kreatif Direktör: Belma Kuyucu Editör (Kurumsal): Hülya Dinçer Editör (‹çerik): Mesut Y›lmaz Çeviri: Erkan fienol Foto¤raf: Tolga Erbay, fiendo¤an Yamako¤lu Katk›da Bulunanlar: Ebru Damran, Nuh Köklü, Murat Levent Albayrak, Levent U¤urlu Bask›: Özgün Ofset Tel: (90) 212 280 00 09 © Bu yay›n›n her hakk› sakl›d›r. Bu dergide legal olarak yay›mlanan yaz›, makale, foto¤raf, çizgiroman ve illustrasyonlar›n sorumluluklar› sahiplerine ait olup, copyright haklar› Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’ye aittir. ‹çeri¤in, Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’den yaz›l› ön izin almaks›z›n hangi ortamda olursa olsun ço¤alt›lmas›, bas›lmas›, referans gösterilmesi ve yay›mlanmas› yasakt›r.


5

Yine, yeni, yeniden....

L

12 PARA... U⁄RUNA HER fiEY‹N YAPILDI⁄I PARA. HANG‹ ÜLKEN‹N PARASI DAHA GÜZEL? EN ‹LG‹NÇ TASARIM HANG‹ PARAYA A‹T?

L

16 HULUS‹ NEC‹, TASARLADI⁄I “KALEM KUMANDA” ‹LE 2008 DESIGN TURKEY TURQUALITY ÖDÜLÜNÜ AIRFEL’E KAZANDIRDI. HULUS‹ NEC‹, H‹KAYES‹N‹ ANLATTI…

L

36 MERAKLA OKUNAN YAZI D‹Z‹M‹Z ENNEAGRAM’IN BU SAYIDAK‹ KONUSU: K‹fi‹L‹K T‹PLER‹NE GENEL BAKIfi….

L

40 FUTBOL ARTIK TÜM DÜNYAYI ETK‹S‹ ALTINA ALMIfi KOCA B‹R ENDÜSTR‹. ÜNLÜ ‹fiADAMLARI BÜYÜK PARALAR ÖDEY‹P, KULÜPLER‹ SATIN ALIYOR. ASTRONOM‹K TRANSFERLER, YAYIN ‹HALELER‹, NUH KÖKLÜ’NÜN YAZISINDA.

L

54 BU SAYIDA B‹R AVRUPA MUTFA⁄INDA, ‹TALYA’DAYIZ. MAKARNA, P‹ZZA VE PEYN‹R‹YLE TANINAN ÜLKEN‹N D‹⁄ER LEZZET SIRLARI…

L

62 METAL FIRTINA VE 3. DÜNYA SAVAfiI K‹TAPLARININ ÜNLÜ YAZARI GAZETEC‹ BURAK TURNA, SANT‹GRAT OKURLARI ‹Ç‹N “ÜRET‹M” TEMALI B‹R YAZI KALEME ALDI…

L

68 DÜNYANIN EN ‹LG‹NÇ MÜZELER‹NDE B‹R GEZ‹NT‹YE NE DERS‹N‹Z? TEMBELL‹K MÜZES‹, SES MÜZES‹ VE D‹⁄ERLER‹…

L

72 AIRFEL BAfiARILI PROJELERDE YER ALMAYA DEVAM

2009 büyüktür 2008’den. Matematik insano¤lunun geliflmesinde ve ilerlemesinde rol oynayan en büyük bilimdir. Evet yaflça ve rakamsal olarak bu y›l›n geçen y›ldan büyük oldu¤undan flüphemiz yok. Tabii ki her y›l dönümünde oldu¤u gibi yeni bir sayfa açt›k. Hesaplar ve planlar yeniden revize edildi. Peki 2008’in muhasebesini ne ölçüde yapabildik? Ve yeni bir sayfaya yazacak umutlar›m›z› gerçeklefltirecek, sermayemizi büyütebildik mi ? 2009 büyüktür 2008’den. Parti kapatma davas›, Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, ekonomik kriz, Ergenekon soruflturmas›, Filistin mezalimi, iflten ç›kar›lmalar, dövizin de¤erlenmesi, iflaslar, yok olan umutlar, kriz 盤›rtkanlar› ve gerçek kriz… Zaten 2008 küçüktü… Yeni y›lda daha büyük belalar ve s›k›nt›lar bizi bekliyor mant›¤›, umutsuzluk. 2009 büyüktür 2008’den. Yeni do¤an bebekler, bar›fl için at›lan ad›mlar, sistemin kendini yenilemesi ve güçlenmesi için f›rsatlar, kazan›lan tecrübeler, önümüzdeki f›rsatlar, devam eden yat›r›mlar, yeni bafllang›c›n getirdi¤i ola¤anüstü motivasyon ve umut. 2009 büyüktür 2008’den. Hayat iyimserler ile kötümserlerin bir oyunu gibi; bazen biri, bazense di¤eri kazan›yor. Ve bütün gerçekli¤iyle devam ediyor. Bafltan çok olumsuz düflünüp, hayat› ›skalamaktansa, var gücüyle çabalay›p ara s›ra kaybedenlerden olmak daha iyi gibi. Peki ama nas›l? Kendimiz ve ifl hayat›m›zla ilgili hedeflerimiz çok net, ulafl›labilir ve yaz›l› olmal›. Hatta flu an elinize bir defter al›p yazmaya çal›fl›n. ‹nanmad›¤›n›z hiçbir hedef belirlemeyin. Geliflmesi gereken yönlerinizi tüm aç›kl›¤›yla belirleyin, gerekirse destek al›n. Ve kendinize inan›n. Üç ayda bir oturup, sadece kendi muhasebenizi yap›n, iyi giden taraflar için kendinizi takdir ederken, zay›f ve eksik gidenler için yeni düzenlemeler yap›n. Kendinize ‹NANIN. 2009 büyüktür 2008’den. Tüm güzelliklerin sevginin, sayg›n›n, iyi bir dünya için yap›lan tüm çal›flmalar›n, savafllarda zulme u¤rayan çocuklar›n seslerini duyan kulaklar›n, yaflama sevincinin, heyecan›n ve dostluklar›n çok büyük olmas› dile¤iyle, hepimizin yeni y›l› kutlu olsun. Bu say›m›zda da sizleri çok özel ve zevkle okuyaca¤›n›z konular bekliyor, daha fazla uzatmadan sizleri yeni say›m›zla bafl bafla b›rak›yorum. Sevgiyle kal›n.

ED‹YOR. TÜRK‹YE VE BALKANLAR’IN EN BÜYÜK ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ PROJES‹ OLAN “FORUM ‹STANBUL”, HAVALANDIRMA, SO⁄UTMA VE ISITMA EK‹PMANLARINI AIRFEL’DEN TEDAR‹K ED‹YOR…

Hasan ÖNDER


6

B‹L‹M - TEKNOLOJ‹ Nesli tükenmeyen canl›lar ‹klim de¤ifliklikleriyle beraber baz› hayvan ve bitki türleri yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya. Kopyalama ile birlikte birçok tür, do¤al yaflam alanlar› elde edemese de, tamamen yok olmaktan bir nebze kurtuldu. Bir baflka geliflme ise buzullarda donmufl halde bulunan eski ça¤lara ait baz› canl›lar›n tekrar hayata geçmesini sa¤layabilir. Japon bilimadamlar›, 16 y›ld›r donmufl halde bulunan bir fareyi, hücreleri donmadan ötürü zarar görmüfl oldu¤u halde kopyalamay› baflard›. Binlerce y›l öncesine ait mamut gibi canl›lar›n hücre çekirde¤i bir flekilde çok bozulmam›fl olarak ele geçirilirse, bu canl›lar›n da kopyalanmas› mümkün olacak. Bilimadamlar›n›n amac›, flimdilik bir DNA bankas› oluflturarak, canl›lar›n temel yaflam formlar›n› bu bankada toplamak. Bu sayede gelecek nesiller için “nesli tükenmifl canl›lar” olmayacak. Bu bankadan al›nacak hücre çekirde¤iyle, canl›lar›n kopyalanmas› sa¤lanacak.

Yak›t piller yak›nda kullan›mda Kulland›¤›m›z piller, ömürleri dolduktan sonra do¤a için en tehlikeli at›klar olarak çöplüklerde yerlerini al›yor. ‹çerdikleri nikel, kadmiyum gibi a¤›r metaller yüzünden, su ve topra¤a ciddi zararlar veriyor. Yak›n zamanda, kat› pillere alternatif olarak yak›t pilleri (fuel-cell) piyasada yerlerini almaya bafllayacak. Benzin gibi s›v›lar›n yanmas› sonucu ortaya ç›kan enerji, yak›t pillerinde elektrik enerjisine dönüfltürülerek kullan›ma haz›r hale geliyor. Bir dizüstü bilgisayar, iki dolumluk yak›t pili ile günlerce çal›flabiliyor. Toshiba gibi önde gelen bilgisayar üreticileri bu teknoloji üzerinde çal›flmalar›na devam ediyor. Yak›t pilleri tükendi¤inde tekrar dolum yap›lmas› gerekiyor. Bu pillerin hayat›m›zda yerini almas›yla çevremizde pil istasyonlar› görebiliriz. Ayn› ebatlardaki kat› pile göre 20 kat daha fazla enerji sunan bu piller, afl›r› ›s›nma sorunu afl›ld›¤› anda kullan›lmaya bafllanacak. Bilimadamlar›, ilk yak›t pillerinin kullan›c›ya sunulmas› için 2-3 y›l gibi k›sa bir süre öngörüyor. Dizüstü bilgisayar üreticileri, bu yeni teknoloji üzerinde h›zla çal›flmaya devam ediyor. Di¤er yandan otomobil üreticileri, yeni modellerde yak›t pillerini kullanmay› düflünüyor.

Dizüstü bilgisayarlar 40 yafl›nda

Bilgisayar› hayat›n her an›na tafl›yan dizüstü bilgisayarlar ilk olarak tam 40 y›l önce düflünülmüfltü. Xerox’ta bilgisayar mühendisi olarak çal›flan Alan Kay taraf›ndan yap›lan ilk tasar›mlar, günümüzdekine yak›n boyut ve a¤›rl›¤a sahipti. 1968 y›llar›n›n bilgisayarlar› düflünüldü¤ünde, “dizüstü” bilgisayarlar çok uzak ve hayali olarak dursa da, inan›lmaz bir h›zla yay›larak 40 y›lda hayat›m›z›n vazgeçilmezleri aras›nda yerini ald›. Alan Kay, kendi tasar›mlar›n› o y›llarda “Dynabook” ad›yla çal›flt›¤› firmaya vermesine ra¤men, donan›m boyutlar›n›n küçülmesiyle, ilk tafl›nabilir bilgisayar 1981 y›l›nda ortaya ç›kt›. As›l özelli¤i sadece tafl›nabilir özellikte olan bu bilgisayara Osborne-1 ad› verildi. Osborne-1’in boyutlar› flimdiki mini-tower pc’ler kadard›. Yaklafl›k 10cm’lik CRT ekrana sahipti ve tam 11 kilo a¤›rl›¤›ndayd›. Sonraki y›llarda üretilen Epson’un HX-20 modeli, flimdiki dizüstü bilgisayarlara benziyordu, fakat ekran› hesap makinesi ekran› boyutlar›ndayd›. Bu modelle birlikte “dizüstü” kavram› hayat›m›za girmifl oldu. ‹lk kapakl› dizüstüne ise Grid Compass 1000 ad› verildi. Günümüz dizüstü bilgisayarlar› ise Alan Kay’in ilk tasar›mlar›na en yak›n modeller. Üstelik performanslar› gün geçtikçe yükseliyor ve fiyatlar› da düflüyor.

Biyo-mekanik beyin Bilimadamlar›, fareden al›nan sinir hücrelerini, önce belirli bir solüsyonun içinde gelifltirerek, daha sonra bir makinenin içine yerlefltirmeyi baflard›lar. ‹ngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde yürütülen çal›flmalar, sinir hücrelerini elektrotlardan meydana gelen bir düzenekle beraber çal›flmas›n› sa¤lad›. Sinir hücrelerinin oluflturdu¤u beyin a¤›, elektrotlar yard›m›yla bir robotu kontrol edebiliyor. fiu anda biyo-makinenin kontol merkezinde 100 bin kadar hücrenin aktif oldu¤u tahmin ediliyor. Bu say› fare beyninde bir milyon, insan beyninde ise 100 milyar civar›nda. Gordon ad› verilen biyo-makine, ilk anda sinir sistemiyle ilgili birçok hastal›¤› ayd›nlatacak. Beynin iflleyifli, haf›za, parkinson gibi birçok konu, Gordon’un beyni üzerindeki araflt›rmalarla netleflecek.


7

Dikte’nin baflar›s› Türk teknoloji flirketi CTD Systems, klavyelerden kurtulmam›z› sa¤layan bir yaz›l›m gelifltirdi. Söylediklerimizi yaz› olarak dijital ortama aktaran, “Dikte” ad› verilen yaz›l›m, ilk ve tek Türkçe konuflma-tan›ma sistemi. Bu yaz›l›m›n kullan›lmas› için önce bilgisayar›n kullan›c›n›n sesine adapte olmas› gerekiyor. Bu ifllem bazen üç saate kadar zaman alabiliyor. Sonras›nda düzgün telaffuz edilen kelimeler yaz›l› olarak dijital ortama aktar›l›yor. Dikte yaz›l›m› 300 milyar kelime kapasitesine sahip. Ayr›ca 16 milyon kelime türetebiliyor ve 25 kelime kökünü tan›yabiliyor. 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren farkl› dillerde gelifltirilen bu yaz›l›mlar aras›nda, Dikte en yüksek kelime kapasiteli olanlardan biri. ‹ntel’in yeni teknolojileri desteklemek üzere açt›¤› yar›flmada, dünya birincili¤ini alan Dikte yaz›l›m›, özürlüler için de büyük kolayl›k sa¤layacak.

Nükleer reaktörler küçülüyor Nükleer enerji verimli bir alternatif olarak dursa da, çevreye verdi¤i zararlar ve riskleri aç›s›ndan çok uzun zamand›r tart›fl›lan konular aras›nda. Büyük nükleer tesisler, beraberinde gerçekten de büyük riskler tafl›yor. Peki nükleer reaktörler bu kadar devasa olmay›p, bir telefon kulübesi boyutlar›nda olsa nas›l olurdu? ‹lk atom bombas›n›n›n üretildi¤i Los Alamos laboratuvar›nda, mini nükleer reaktörler üzerinde çal›flmalar tamamlanmak üzere. Mini reaktörlerin, ABD’de befl y›l içinde kullan›lmaya bafllanaca¤› düflünülüyor. Telefon kulübesi büyüklü¤ündeki tasar›mlarda, mekanik mekanizma bulunmayaca¤› için s›z›nt› veya bozulma riski en aza indirgeniyor. Topra¤›n alt›na gömülecek olan reaktörlerde çok düflük miktarlarda uranyum bulunuyor. Bir tek mini reaktörle 20 bin evin elektrik ihtiyac› karfl›lanabilecek.

Kendini temizleyen ka¤›t

40 milyon bilinmeyenli denklem çözüldü Simülasyon sistemleri, çal›flan bir mekanizman›n tüm de¤iflkenlerinin hesaplanarak, bir benzerinin dijital ortamda üretilmesini sa¤lar. Ayr›ca farkl› etkenlerin tüm mekanizma üzerinde etkileri hesaplan›r. Hava durumundan, kanserli organizmalara kadar birçok mekanizma, bilgisayar modellemeleri yard›m›yla daha kolay anlafl›l›l›r hale gelebilir. Bu mekanizman›n tam olarak do¤ru ortaya konulmas› için birçok farkl› de¤iflken vard›r ve bunlar›n hesaplamalar› büyük zaman al›r. Türk bilimadamlar› bu hesaplamalarda 40 milyon bilinmeyenli bir denklemi çözmeyi baflard›. ABD’li bilimadamlar› daha önce 22 milyon bilinmeyenli denklemleri çözmeyi baflarm›flt›. Bilkent Üniversitesi’ndeki bilimadamlar›n›n çal›flmas› baz› gerçekleri daha net olarak ortaya koyacak. Cep telefonunun beyne ne kadar zarar verdi¤i, radarlar›n uça¤›n boyutunu ve kanat aç›kl›¤›n› hesaplamas›, hava ak›mlar›n›n modellemesiyle daha kesin hava durumu tahminleri gibi bilgiler daha sa¤l›kl› olarak hesaplanabilecek.

Bin kiflinin bir y›lda kulland›¤› ka¤›t yaklafl›k olarak 300 a¤ac›n kesilmesine sebep oluyor. Not ka¤›tlar›, yaz›c› ç›kt›lar› hepsi bu rakam›n içinde. Xerox firmas› bu tüketimin önüne geçmek için kendini temizleyen ve yeniden kullan›m›na olanak veren ka¤›t gelifltirdi. Ev ve iflyeri kullan›c›lar›n›n kolayl›kla kullanabilece¤i bu ka¤›tlar 1624 saat içerisinde üzerlerindeki yaz› ve görüntüleri yok ediyor. Xerox’un bir di¤er araflt›rma merkezi ise bu ka¤›tlar için uygun olan yaz›c›lar üzerinde çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu ürünlerin kullan›c›ya sunulmas›yla, her türlü yaz›c› ç›kt›s› gönül rahatl›¤›yla al›nacak ve ka¤›t israf›n›n da büyük ölçüde önüne geçilmifl olacak.


8

B‹L‹M - TEKNOLOJ‹

Görüntü ve ses boyut de¤ifltiriyor: EV S‹NEMA S‹STEMLER‹ EV S‹NEMA S‹STEMLER‹, S‹NEMA SALONLARININ ATMOSFER‹N‹ EVLERE TAfiIYOR. ‹ZLEY‹C‹YE SES VE GÖRÜNTÜ ALANINDA ÇARPICI VE CANLI B‹R ORTAM YARATAN S‹STEMLER, YAKIN GELECEKTE B‹R BOYUT DAHA KAZANARAK ÜÇ BOYUTLU HALE GELECEK. HOLOGRAMSI GÖRÜNTÜLER EfiL‹⁄‹NDE B‹R F‹LM‹N ‹Ç‹NDE GEZ‹NT‹YE ÇIKACA⁄IMIZ GÜNLER ÇOK YAKIN… HAZIRLAYAN: MESUT YILMAZ

G

eliflmifl görüntü ve ses sistemlerini biraraya getirerek, evinizde kendi sinema salonunuzu yaratabilirsiniz. Ev sinema sistemleri ayr›ca farkl› markalar›n, farkl› modelleriyle son kullan›c›ya bir bütün olarak da sunuluyor. Son kullan›c› aç›s›ndan, bu sistemin ne amaçla kullan›laca¤›, ürün seçiminde en önemli ölçütlerden biri. Müzik dinlemek, oyun oynamak veya film izlemek için farkl› ürün seçenekleri mevcut. Ço¤unlukla müzik dinlemek için düflünülen bir sistem, geliflmifl görüntü seçeneklerinden çok, güçlü hoparlörlere ihtiyaç duyuyor. Ayr›ca al›nan sistemin en verimli flekilde kullan›lmas› için, bulundu¤u ortama göre farkl› ayarlar›n›n yap›lmas› gerekiyor. Ortam›n ›fl›¤›na göre en canl› renklerin yakalanmas›

ve hoparlörlerin ortam›n akusti¤ine göre yerlefltirilmesiyle gerçek bir sinema salonu keyfi veya konser salonu ortam› sa¤lanabiliyor. Piyasadaki en son teknolojiler ilk anda yüksek fiyatlarla kullan›c›ya sunulsa da özellikleri aç›s›ndan zamana daha çok direnebilen sistemler oluyor. Bu yüzden, sadece ev sinema sistemlerinin seçiminde de¤il, di¤er birçok alanda da ürün seçerken, ürünün son teknolojileri bar›nd›rmas› veya onlarla uyumlu olmas› oldukça önemli. Çünkü, teknolojik cihazlar, piyasaya sunulduktan birkaç y›l sonra ciddi bir biçimde yeniliklerin gerisinde kal›yor. Ev sinema sistemleri ise daha kaliteli görüntü ve ses biçimlerine uyum sa¤layamamaya bafll›yor.


9

SES VE GÖRÜNTÜ ‹Ç‹N PÜF NOKTALARI Ev sinema sistemleri, tv ekran›, dvd okuyucu, amplifikatör ve befl adet hoparlörü kaps›yor. Günümüzde tv ekran› olarak genellikle Lcd veya plazma ekranlar tercih edilse de, projektör-beyaz perde ikilisi de seçenekler aras›nda. ‹yi bir görüntü yakalamak için, yüksek çözünürlük, düflük tepki süresi ve yüksek kontrast oranlar› gerekiyor. Bu sayede, hareketli görüntülerde bulan›klaflman›n önüne geçilmesi ve karanl›k sahnelerde de doygun renklerin yakalanmas› sa¤lan›yor. Dvd okuyucular›n, geliflen teknolojiyle beraber birçok farkl› görüntü format›n› da desteklemesi gerekiyor. Özellikle, yüksek kapasiteli Blu-ray Disc’lerle uyumlu oynat›c›lar, yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Son günlerde s›kça duydu¤umuz HD veya HDMI destekli ekranlarla, geliflmifl özelliklere sahip oynat›c›lar görüntüde en son teknolojiyi yakal›yor. Ev sinema sisteminin beyni olan amplifikatör, sesi hoparlörlere da¤›tma görevini üstleniyor. Dolay›s›yla güçlü bir cihaz, seste bozulmalar› en aza indirgiyor ve sesi ortam› kaplayan bir hale dönüfltürüyor. Ekran›n, en canl› biçimde görüntü vermesi için do¤rudan ›fl›k almamas› gerekti¤i gibi, hoparlörlerin de ortam içindeki yerleflimi oldukça önemli. Ön hoparlörlerle stero ses, arkadakiler ise surrounding için kullan›l›yor. ‹zleyici böylece sesle kuflat›lm›fl oluyor. Ses sisteminin en dikkatli olunmas› gereken bilefleni ise sub-woofer. Belirli frekanlarda bass ses üreten bu bileflen, izleyiciye sesi hissettirmek için kullan›l›yor. Genelde, bir köfleye s›k›flt›r›lan subwoofer’lar için, genelde yap›lan›n aksine izleyiciye yak›n ve aç›k bir alanlar tercih edilmeli. TASARIMIYLA D‹KKAT ÇEK‹YOR Philips’in ev sinema sistemlerindeki HTS 9800W modeli, geliflmifl özellikleriyle göz dolduruyor. Tasar›m›yla da dikkat çeken ürün, duvara montaj ve kablosuz ba¤lant› özellikleriyle sinema sistemlerindeki kablo karmaflas›na son veriyor. Dolby Digital 6.1 destekli olan üründe ek bir surround özelli¤inin olmas›, sesi daha da canl›laflt›r›yor. HD

kalitesinde görüntülerle uyumlu ve 1080i çözünürlük sa¤l›yor. Toplam 800W gücündeki hoparlörler, flerit biçiminde fl›k birer tasar›ma ve 360 derecelik ses tayf›na sahip. GELECE⁄‹N YEN‹ BOYUTLARI Yüksek çözünürlük (HD) özellikli yay›nlar, görüntü kalitesini yaklafl›k dört kat artt›rd›. Kalitenin artmas›n›n yan› s›ra, baflka bir alanda da çal›flmalar sürüyor. Bu alandaki araflt›rmac›lar üç boyutlu görüntünün peflinde. Samsung, Philips ve JVC bu teknolojiyle çal›flan ilk üç boyutlu televizyonlar› ürettiklerini duyurdu. Bu yeni teknoloji ile beraber özel bir gözlük takma gere¤i de ortadan kalk›yor. Japonya’da özel bir kanal, üç boyutlu görüntü sunan tv’lerin yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak için günde bir saat üç boyutlu görüntü hizmeti vermeye bafllad›. Tvlerin Uzakdo¤u’daki sat›fl fiyat› 2 bin dolardan bafll›yor. Üç boyutlu görüntü sa¤lamak için alternatif teknolojilerden biri de hologramlardan yola ç›karak gelifltiriliyor. Holograms› görüntüler sunacak olan tv’ler, köfleli ekranlar ve çeflitli mercekler kullan›larak elde ediliyor. Bu daha da ileriki zamanlarda izledi¤iniz filmin içinde gezintiye ç›kman›za da olanak verebilir. Böylece, görüntüye olan bak›fl aç›s› de¤ifltikçe, ›fl›¤›n gelifl yönü ve k›r›lmas› sayesinde, ayd›nl›k ve karanl›k alanlarla boyut say›s› art›r›lm›fl oluyor. Hatta, bu görüntüler ilk olarak geçti¤imiz aylarda bir tv kanal›n›n canl› yay›n›nda denendi ve oldukça büyük ilgi uyand›rd›. Farkl› bir stüdyoda, 35 ayr› yüksek çözünürlüklü kamera ile yap›lan çekimler, di¤er stüdyoda biraraya getirilerek canl› yay›na konuk olan kiflinin holograms› bir görüntüsü elde edildi. fiimdilerde konuklar›n görüntüleri iki boyutlu olan bir düz ekran üzerinden verilirken, ilk defa bir tv program›nda üç boyutlu görüntü yarat›ld› ve baflka bir alana tafl›nd›. Benzer fikirlerle önümüzdeki y›llarda sinema alan›nda yepyeni ve flafl›rt›c› geliflmeler ortaya ç›kabilir.


10

B‹L‹M - TEKNOLOJ‹ Uçan enerji kaynaklar›

Rüzgar tribünleri, yükse¤e ç›k›ld›kça rüzgar›n gücü artt›¤› için olabildi¤ince yüksek yap›l›r. Sky Wind Power ad› verilen rüzgar tribünü ise topra¤a ba¤l› olmak zorunda de¤il. Uçurtma gibi gökyüzünde as›l› kalan bu yeni tribünler, hem olabildi¤ince yükselerek rüzgar›n gücünden en iyi flekilde faydalan›yor hem de topra¤a ba¤l› olmad›klar› için istedikleri flekilde yer de¤ifltirebiliyor. Bilimadamlar›n›n söylemlerine göre, yükseklerdeki hava ak›m›n›n çok küçük bir yüzdesini dahi yakalayarak enerjiye dönüfltürmek, tüm dünya için çok büyük bir kaynak oluflturabilir.

Yeni gezegenin mimarlar›

Nanoteknoloji’yle görünmezlik Cisimler üzerlerine düflen ›fl›¤› yans›tmazlarsa, onlar› göremeyiz. Bu temel yasadan yola ç›karak, Berkeley Üniversitesi’ndeki bilimadamlar› görünmezlik üzerinde çal›fl›yor. Nonateknoloji sayesinde üretilen özel giysiler, üzerlerine gelen ›fl›¤›n yans›t›lmas›n› engelleyerek görünmezlik sa¤l›yor. ABD hükümeti taraf›ndan desteklenen projede gelifltirilen nanoteknoloji malzemeli giysilerin, savunma sanayinde özellikle kullan›lmas› bekleniyor. Nanoteknoloji tabanl› bu üretimlerin daha da gelifltirilerek, nesnelerin baflkalar› taraf›ndan alg›lanmas›n›n tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu özel malzemeyle kaplanan araba, ev, insan gibi her türlü nesne veya canl› görünmezlik kazanm›fl olacak.

2008 y›l›n›n en iyi buluflu

Mars’ta keflifler sürerken, su yataklar›na rastlanmas› gezegende yeni bir yaflam oluflturulabilir mi fikrini de beraberinde getirdi. Bilimadamlar›, gezegenin nas›l yaflanabilir hale getirilece¤i üzerinde düflünmeye ve projeler üretmeye bafllad›lar. AB’nin fon deste¤i sa¤lad› I-Swarm projesi, Mars’ta yaflam› robot kar›ncalarla oluflturmay› hedefliyor. Yüz binlerce, belki de milyonlarca robot kar›ncan›n Mars yüzeyine b›rak›larak sonradan gelecek astronotlar için ilk s›¤›naklar› oluflturmas› bekleniyor. Üzerlerindeki günefl panellerinden enerji elde edecek olan kar›ncalar, özel bir yap›flt›r›c› ile su ve topra¤› biraraya getirip ilk yaflam alanlar›n› kuracaklar. Teker teker uzaktan kontrol edilmesi neredeyse imkans›z olan robot kar›ncalar birbirlerinden haberdar olarak, uzaktan verilen komutlar› tek bir organizma gibi yerine getirecekler. Bir bak›ma yapay zeka oluflturup, boyutlar›n›n verdi¤i hareket esnekli¤iyle Mars’›n ilk mimarlar› olacak.

Times Dergisi’nin 2008’in en iyi buluflu olarak sundu¤u DNA testi, kendimizi kal›tsal olarak daha çok tan›mam›z› sa¤l›yor. Kiflisel özelliklerimizin ötesinden kal›tsal haritam›z› ortaya ç›karan, 23andMe ad›ndaki bu teste ücreti karfl›l›¤› herkes sahip olabiliyor. Zeka’dan yüksek riskli hastal›klara kadar her türlü bilgiyi veren test, do¤acak olan çocu¤unuzun gen haritas›n› da istatistiksel olarak ortaya koyuyor. Sa¤l›k sektöründe, teflhis ve tadavi yöntemlerine yepyeni uygulamalar› beraberinde getirecek olan gen haritalar›, insan ömrünün uzamas›na da en büyük katk›y› yapacak alanlardan biri.


24

HABER

Günümüzde ka¤›t para:

MUTEBER KA⁄IDIN KISA TAR‹H‹ L‹DYALILARIN PARAYI ‹CAT ETMES‹YLE TRAMPA S‹STEM‹ DEN‹LEN DE⁄‹fi – TOKUfiUN DA DEVR‹ KAPANDI. ALTIN, GÜMÜfi G‹B‹ DE⁄ERL‹ MADENLERDEN YAPILAN PARALAR GÜNÜMÜZDE YER‹N‹ “KA⁄ITTAN” YAPILMA PARALARA BIRAKTI. ÜSTEL‹K ARTIK PARALAR ARASI GÜZELL‹K YARIfiMASI DA YAPILIYOR… HAZIRLAYAN: NUH KÖKLÜ

adiflah Abdülmecid, 1839 y›l›nda K›r›m Savafl› nedeniyle artan masraflar› karfl›lamak için ka¤›t para bas›lmas›n› buyurdu ve “Kaime-i Nakdiye-i Mutebere” yani para yerine geçen ka¤›t bas›ld›. Ka¤›t, para yerine geçti, o ka¤›tlardan ellerinde bulunduranlar zengin oldu. Üzerinde padiflah›n mührünü tafl›yan ka¤›t, o dönem Osmanl› co¤rafyas›n›n en de¤erli ka¤›d› oldu. Tabii bir de K›r›m Savafl›’n› hat›rlanmas›na vesileydi. Ka¤›t paran›n tarihi Abdülmecid’den çok öncelere dayan›r. Dünyan›n ilk ka¤›t paras› Çinliler’in kulland›¤› deriden yap›lm›fl paray› saymazsan›z ‹ngilizler kulland›. Geçen yüzy›l›n bafl›nda art›k bütün dünyan›n kabul etti¤i ortak bir de¤er haline geldi. Art›k tek bafl›na al›n›p sat›lan bir araç de¤il, koleksiyoncular›n›n da bildi¤i üzere tarihi, siyasi ve hatta estetik anlamlar tafl›yor. U¤runa savafllar yap›lan para… Zamanla koleksiyonunun da yap›laca¤› görüldü; koleksiyonu yapanlar en eskisini, en farkl›s›n›, hatal›s›n›, özelini arad›. Nihayet 2008 y›l›nda Çek Cumhuriyeti’nde Uluslararas› Para Birli¤i (IACA)’nin düzenledi¤i en iyi dizayn edilmifl para yar›flmas›nda “dün-

P

yan›n en güzel paras›” belirlendi. Venezuela’n›n Bolivar’› birinci, Papua- Yeni Gine’nin Kina’s› ikinci, Rus Cumhuriyeti’nin tedavüle yeni sürdü¤ü Ruble ise üçüncülü¤ü ald›. fiimdi dünyan›n en güzel paras›na, paralardan nas›l bir tarihi hikaye ç›kt›¤›na geçmeden önce ka¤›d›n para olarak kullan›m tarihine bakal›m. KA⁄IT NASIL PARA OLDU? Paran›n en kestirme tarifi flöyle: Mübadele edilen mal miktar›n›n oran› her mal›n di¤erine nazaran de¤eridir. Mübadelenin gerçekleflebilmesi, taraflardan her birinin alaca¤› mal›n, verece¤i maldan daha faydal› oldu¤una inanmas›yla mümkün olur. Di¤er taraftan, trampa edilecek mallar kolayl›kla bölünemedi¤inden, bu mallar aras›nda kolayl›kla k›ymet eflitli¤i sa¤lanam›yor, dolay›s›yla mübadeleyi zorlaflt›r›yordu. Bu zorlu¤u gidermek için üçüncü bir mal› (hayvan derisi, tuz gibi) ödeme vas›tas› olarak kullan›lmaya bafllanm›fl. Demir, nikel gibi çeflitli madenlerden yap›lm›fl paralar, alt›n, gümüfl, banknot, kaydi para, ka¤›ttan yap›lm›fl senet ve bono gibi yap›lm›fl de¤erli ka¤›tlar kul-


25

lan›lm›fl. En eski paran›n M.Ö. 2900 y›llar›nda kullan›lan alt›n ve gümüfl sikkeler oldu¤u san›l›yor. 18’nci yüzy›la kadar para sisteminin temelini teflkil eden gümüfl sikkelerin a¤›rl›¤› ve ayar› devletçe tespit edilmekteydi. Bildi¤imiz banknot sistemlerine öncü say›labilecek ilk para ‹ngiltere’de 17’nci yüzy›lda de¤erli madenleri muhafaza eden sarraflar›n müflterilerine verdikleri makbuzlard›. Goldsmith’s notes ad› verilen bu makbuz hamilleri, üzerinde yaz›l› de¤erde alt›n veya gümüfl külçe almak hakk›na sahiptirler. Zamanla bu makbuzlar para gibi tedavül etmeye baflland›. 17’nci yüzy›l›n sonlar›nda faaliyetleri durdurulan sarraflar›n yerine ayn› nitelikleri tafl›yan bankalar kuruldu. Bu ayn› zamanda para bas›m›n›n merkezileflmesi, dünyada alt›n fiyatlar›n›n kontrol alt›na al›nmas›na iliflkin de bir müdahaleydi. 19’nci yüzy›lda ise özellikle savafl dönemlerinde halk›n elindeki banknotlar› alt›n sikkeye çevirme e¤iliminin artmas› nedeniyle merkez bankalar› alt›na çevirme taleplerini karfl›layamaz hale geldi. Böylece banknotlar›n alt›na çevrilebilme kabiliyetini geçici bir süre kald›rarak ka¤›t para rejimine geçildi. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda para birimi Akçe’ydi. Gümüfl para Akçe’nin ilk zamanlarda ayar ve a¤›rl›¤› hiç de¤ifl-

mezdi. 1863 Eylül ay›nda daha önce Abdülmecit döneminde bast›r›lan Kaime’nin bas›lmas›na ve tedavülüne son verildi. Bu tarihten sonra tahsil ve tediye ifllemleri yaln›z madeni paralarla yap›lmaya baflland›. 1876 y›l›nda Kaime tekrar bast›r›lmas› ve tedavüle sokuldu ama 1879’da tekrar tedavülden kald›r›ld›. Sultan 5. Mehmet Reflad zaman›nda 1 Nisan 1916 tarihli Tevhid-i Meskukad hakk›nda Kanuni Muvakkat ile “alt›n” Osmanl› devletinde k›ymet ölçüsü olarak kabul edildi. Sultan 2. Abdülhamit devrinde de yürürlü¤e konan Kavaim-i Naktiye nizamnamesi ile para ifli belirli bir kanuna ba¤land›. Cumhuriyet devrinde 1924 tarihli 411 say›l› kanun ile 100 paral›klar ç›kart›ld›. Böylelikle kullan›lmakta olan ka¤›t paralar alt›n paraya çevrilebilir olmaktan ç›km›fl ve banknotlar›n karfl›l›¤› bir nevi Türk liras›n›n mal sat›n alabilece¤i de¤er oluflmufltu. Ka¤›t para ç›kart›lmas› bir kanunla 1999 y›l› sonuna kadar T.C. Merkez Bankas›’na bir imtiyaz olarak verildi. Cumhuriyet tarihi boyunca 8 emisyon ç›karm›fl ve yap›lan uluslararas› anlaflmalarla da Türk paras› uluslar aras› dolafl›ma aç›k b›rak›lm›flt›r. 8’nci emisyon 1 Ocak 2009 tarihinde YTL yerine ç›kan TL’dir. Para bir mübadele arac›, ortak bir de¤er ölçüsüdür. Ka¤›t


26

para bir nevi ülkenin siyasal ba¤›ms›zl›¤›n› simgeler. Bundan dolay›d›r ki, ba¤›ms›zl›¤›n hemen akabinde para bas›l›r ve ço¤unlukla da ba¤›ms›zl›¤›n sembolü olan bir portre ka¤›d›n üzerine çizilir. Para, ayn› zamanda bir devletin hükümranl›k alan›n› teyit eder ya da etti¤i varsay›l›r. Bugün Büyük Britanya’ya ba¤l› ülkelerin paralar›n›n üzerinde Kraliçe Elizabet’in resminin olmas› bu nedendendir. Yine ba¤›ms›z olmayan, hatta bir savafl vesilesiyle ele geçirilen


27

Falkland Pound’u ‹ngiltere’nin egemenli¤ini tescil eder. Yine bugün tarihin müzesinde yer alan Biafra, S›kk›m, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin paralar› üzerinden dünyan›n siyasal tarihini okuyabilirsiniz. Mesela eski Irak dinarlar›n›n üzerinde yer alan Saddam Hüseyin resimlerinin yeni paralarda olmamas› art›k Saddam döneminin bitti¤ini anlat›r bir ifadedir. Para ayn› zamanda koleksiyon arac›d›r. 1792’de tedavüle sokulan bir Frans›z Frang› bu-

gün binlerce dolar de¤erinde. ‹srail’in kuruldu¤u y›l ç›kan ilk para, devalüasyon nedeniyle bol s›f›rl› Arjantin Peso’su, ‹spanyol sömürgesi y›llar›ndaki Küba Peso’su, Vietnam Savafl› döneminde ülke ikiye ayr›lmadan önceki paralar, bugün koleksiyonlar›n en de¤erli parçalar›d›r. Yine Euro’ya geçmeden önceki ‹talyan Liret’i, Alman Mark’›, Yunan Drahmi’si de koleksiyon de¤eri tafl›r. Para ayn› zamanda siyasal tarihi de gösterir. 1792’de ç›kan Frans›z Frang›’n›n üzerindeki “hürriyet, eflitlik, özgürlük sembolü”, devrimden sonra Küba’da ç›kar›lan üzerinde Che Guevera’n›n resmi olan Peso, birleflmeden sonra tedavülden kald›r›lan Do¤u Alman Mark› siyasal tarihin özeti gibidir. Türkiye’de ise Mustafa Kemal Atatürk portreleri yan› s›ra bir dönem ‹smet ‹nönü’nün portresinin de paralarda kullan›lmas› yak›n tarihimizin nas›l seyretti¤ine iliflkin ipuçlar› verir. Velhas›l para “güzel” bir fleydir. Özenle dizayn edilir ve böylelikle al›n›p sat›lma arac› olmas› yan›nda estetik bir ifade de tafl›r. Uluslararas› Para Birli¤i’nin tescil etti¤i dünyan›n en güzel paras› da bu kriterlere göre belirleniyor. Venezuela Bolivar’› dünyan›n “tescillenmifl” en güzel paras›. Di¤er ka¤›t paralardan temel fark› ise yatay de¤il, dikey olarak dizayn edilmesi. Yine paran›n arka taraf›nda nesli tükenen, hatta Venezuela’da hiç yaflamam›fl hayvanlar›n resminin kullan›lmas› da paran›n ay›rt edici bir baflka özelli¤i. Dünyan›n en güzel ikinci paras›na bakt›¤›n›zda ise kendinizi egzotik bir hayvanat bahçesinde hissedebilirsiniz. Papua’da yaflayan hayvanlar paran›n üzerinde arz-› endam ediyor ve bu görüntü gerçekten de estetik bir görünüm oluflturuyor.


16

BAfiARI ÖYKÜSÜ

Airfel’e ödül getiren tasar›mc›: HULUS‹ NEC‹

DESIGN TURKEY 2008 TURQUALITY ÖDÜLÜNÜ “AIRFEL KALEM KUMANDA” ‹LE KAZANAN HULUS‹ NEC‹, TASARIMIN ZOR VE SIKINTILI B‹R SÜREÇ OLDU⁄UNU SÖYLÜYOR. BAfiARILI TASARIMCININ TAKT‹R ETT‹⁄‹ ‹S‹M ‹SE ÇA⁄ININ ÇOK ÖTES‹NDE TASARIMLARA ‹MZA ATAN RAYMOND LOEWY… HAZIRLAYAN: fiULE fiENTARLI

asar›m, bütün dünyada yükselen bir trend. Art›k üreticiler tasar›ma a¤›rl›k veriyor. Bunun en önemli nedeni katma de¤eri yüksek üretimlerin önemli hale gelmesi ve endüstriyel tasar›m›n firmalar aras› rekabette avantaj sa¤l›yor olmas›. Bunun yolu da ar-ge, inovasyon ve tasar›mdan geçiyor. Unutmay›n ki, her türlü piyasada sonsuz say›da rakibiniz var ve siz bunlar›n aras›ndan s›yr›larak öne ç›kmak zorundas›n›z. O halde sizi rakiplerinizden farkl› k›lacak taraflar›n›z olmal›. Mesela tasar›mlar›n›z fark yaratmal›. Türkiye bu alanda yol al›yor. Son y›llarda firmalar›n ar-ge ve inovasyona yapt›klar› güçlü yat›r›mlar zaten bunun bir göstergesi. Bunun bir uzant›s› da endüstrinin gelece¤ine yön gösterecek, yarat›c› fikirleri teflvik edecek ödüllerdi. Bu nedenle Design Turkey Endüstriyel Tasar›m Ödülleri ad› alt›nda yeni bir de¤erlendirme ve ödüllendirme sistemi gelifltirildi. Yar›flma, Türkiye’de devlet deste¤iyle yap›lan ilk ürün tasar›m› yar›flmas› olma özelli¤i tafl›yor ve Kavramsal Tasar›m ve Ürün Tasar›m› olarak iki ana kategoride veriliyor. Airfel’in baflar›s›na gelince: fiirket, kuruldu¤u günlerden beri ar-ge ve inovasyona büyük önem veriyor ve bu alanda yat›r›mlar yap›-

T


17

yordu. Gelece¤i gören bu yaklafl›m Airfel’e son derece önemli bir ödül getirdi. TURQUALITY® program› dahilinde Desing 2008 Endüstriyel Tasar›m 2008 ödülünü Airfel ad›na “Airfel Kalem Kumanda Universal Klima Kumandas›”n›n tasar›mc›s› Hulusi Neci ald›. Ayr›ca TURQUALITY® Tasar›m Ödülü de Airfel Is›tma-So¤utma Sistemleri A.fi’ye verildi. Bu ödülü de Airfel ad›na Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Abdulkadir Konuko¤lu, Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen’in elinden ald›. Elbette bu baflar› bir tesadüf de¤il. Alt yap›s› çok önceden oluflturulmufl bir vizyon meselesi. Ödül getiren “Airfel Kalem Kumanda”n›n tasar›mc›s› Hulusi Neci, geçmifli baflar›larla dolu bir tasar›mc›. Bundan sonraki y›llarda da önemli baflar›lar›na tan›kl›k edece¤imize inand›¤›m›z Hulusi Neci tasar›ma yaklafl›m biçimini, vizyonunu ve kariyerine yön veren düflüncelerini dergimiz Santigrat’a anlatt›: “Airfel Kalem Kumanda Universal Klima Kumandas›” tasar›m› ile 2008 y›l›nda verilen DesignTurkeey TURQUALITY Tasar›m Ödülleri’nde en iyi tasar›m ödülü ald›n›z. DesignTurkey Türkiye’de düzenlenen devlet destekli ilk ürün tasar›m› yar›flmas›. Yar›flman›n amac› yenilikçi ürünleri ve bu ürünlere destek veren firmalar› teflvik etmek. Organizasyonun arkas›nda Endüstriyel Tasar›mc›lar Meslek Kuruluflu, Türkiye ihracatç›lar Meclisi, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› gibi ciddi kurulufllar var. Bu yar›flma her sene tekrarlanaca¤› için popülerli¤i de her sene daha da artacak gibi görünüyor. Biz bu projeye bafllarken böyle bir yar›flma henüz ortada yoktu. Projeyi hayata geçirirken bir yar›flmay› kazanma gibi bir amaçla yola ç›kmad›k. Ben asl›nda o s›rada baflka bir yar›flman›n mücadelesini veriyordum. Küçük çapl› bile olsa bu proje ile birlikte Sanko ve Airfel, benim bildi¤im kadar› ile inovatif bir projeye ilk kez yat›r›m yap›yordu. Bu proje, baflar›s›z olsayd› Sanko’nun yenilikçi projeler konusunda belki hevesi ortadan kalkacakt›, belki hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacakt›. Ben projenin her ad›m›nda bu sorumlulu¤un a¤›rl›¤›n› üzerimde hissettim. Tabii flunu da söylemem gerekli, tasar›mc›n›n tek bafl›na çabas›, baflar› için yeterli de¤ildi. Firman›n da bu baflar›y› talep etmesi ve desteklemesi gerekiyordu ki, öyle de oldu. O yüzden de kendimi do¤ru zamanda do¤ru firmada çal›flt›¤›m için flansl› görüyorum. Sizin ödül kazanan tasar›m›n›z, hangi aç›lardan fark yarat›yordu? Bence en baflta seçim do¤ruydu. Kumanda objesi hep k›y›da köflede kalm›fl, kimsenin üzerine gitmedi¤i, belki de kü-

çümsedi¤i bir üründü. Uzaktan kumanda üzerine yapaca¤›m›z her yenili¤in bir ilgi uyand›raca¤› kesindi. Bu bak›mdan do¤ru bir bafllang›ç yapt›k, Genel Müdürümüz Hasan Önder’i bu bak›mdan kutlamam gerekir. Al›fl›lagelmifl kumandalar, tasar›mlar›n› üretimin k›s›tlamalar›ndan al›yordu. Bir kumanda yapmak için bir elektronik kart tasarlan›yordu. Bu kartlar ve dü¤meler bir kutu ile kaplan›yordu. Biz, yapt›¤›m›z üründe kullan›c›dan yola ç›kt›k. Ürünü ne flekilde elinde tutaca¤›, parmaklar›n› ne flekilde kullanaca¤›n›, nelere ihtiyaç duyaca¤›n› hesaplay›p, bütün bunlara göre ürünü flekillendirdik. Üretim teknolojilerini bu ihtiyaçlar›n tatmini için zorlad›k. Sadelik çok önemliydi. Ürünlerin birbirleri ile yar›flt›¤› günümüz karmaflas› içerisinde kullan›c›s›na huzur veren sade, yal›n bir ürün yapmam›z gerekiyordu. San›r›m yar›flmay› kazanmam›zda bir etken de fluydu: Özellikle elektronik ürünler bafltan afla¤› tüm detaylar› ile yeniden tasarlanmaz. Ürünün detay çözümlemesinde piyasadaki di¤er ürünlerden yararlan›l›r. Fakat bizim yapt›¤›m›z üründe ekran yap›s›, butonlar›n yap›s›, konstrüksiyonu, parçalar›n birbirlerine montaj flekilleri, hiçbir üründen esinlenilmeden yeniden tasarland›. Jüri üyeleri de bu noktalar› takdir etti ki bizi birincili¤e lay›k gördüler. Ar-ge ve inovasyon konular›nda neler düflünüyorsunuz? Art›k daha da önemli diyorum. Çünkü art›k kullan›c›lar, her ürünü birçok alternatif aras›ndan seçip sat›n alabiliyorlar. E¤er sizin yapt›¤›n›z ürünün, di¤erlerinden bir fark› yoksa marketlerin raf›n› bofl yere iflgal etmemek laz›m diye düflünüyorum. Ben ODTÜ endüstri ürünleri tasar›m› bölümünden mezun oldum. Türkiye’nin ilk ürün gelifltirme firmalar›ndan biri olan Infotron firmas›nda çal›flt›m. Infotron’da birçok firman›n tasar›m ya da mühendislik bölümünü yak›ndan görme flans›m oldu. Infotron sonras› dönemde elektrikli küçük ev aletleri projeleri çizmeye bafllad›m. Aksu ve Arzum gibi firmalara elektrikli ev aletleri çizdim. Bu ürünler flu an hala üretiliyor ve sat›l›yor. Reeferans ald›¤›n›z kimlikler var m›? Hangi yanlar› ile sizi etkilediler? Kendime model olarak seçti¤im ve onun gibi olmaya çal›flt›¤›m herhangi bir tasar›mc› yok. Ama baflar›lar›n› takdir etti¤im tasar›mc›lar var. Bunlardan biri Raymond Loewy. Kendisi b›rak›n bilgisayar›, hesap makinesinin bile olmad›¤› bir tarihte (1893) dünyaya gelip, uçak, tren ve otomobil gibi bugün bile ileri teknoloji gerektiren ürünlerin tasar›mlar›n› yapm›flt›r. Kendisi bir arabay› ön tamponu ile arka tamponu aras›nda kalan her detay› ile tek bafl›na tasarlam›fl bir ta-


18

sar›mc›d›r. Bilmiyorum kendisinden sonra bu flekilde çal›flan baflka bir tasar›mc› ç›km›fl m›d›r? Bunun d›fl›nda Charles ve Ray Eames çifti de beni etkiledi. Çiftin 1950 y›l›nda tasarlad›¤› mobilyalar›n benzerleri hala modern mobilya olarak kabul edilip, üretilip sat›l›yor. Eames çifti sadece mobilyalar› tasarlam›yorlard› ayn› zamanda üretilecek mobilyalar için üretim yöntemleri de gelifltiriyorlard›. Ben kendi tasarlad›¤›m ürünler için bir tasar›mc› modelinden çok gördü¤üm her ürün detay›ndan faydalanmaya, beslenmeye çal›fl›yorum. Bu ödül niççin bu kadar önemli? Türkiye’nin bu alanda önemli baflar›lar› neler? Sanko’nun ve Airfel’in sanayi ve ticaretteki baflar›s› biliniyordu. Bu yar›flma ile Sanko’nun tasar›ma verdi¤i önemi de Türkiye görmüfl oldu. Yar›flman›n, Türkiye’de yenilikçi tasar›mlar› teflvik etme d›fl›nda bir misyonu daha vard›; o da Türkiye’nin tasar›mc› kimli¤ini dünyaya göstermek. Türkiye ihracatç›lar Meclisi, D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›’n›n yar›flmaya destek vermesindeki sebep de biraz bu. ICSID ve IDSA gibi Amerika ve dünyan›n önde gelen tasar›m kurulufllar› bu yar›flmay› takip ettiler, web sitelerinde kazananlar› dünyaya duyurdular. Bu sebeple Airfel ve Sanko’nun tasar›m alan›nda bilinirli¤i artacakt›r diye düflünüyorum. Yurt d›fl›nda sayg›n markalara çal›flan Türk tasar›mc›lar›m›z var. Mesela yurt d›fl›nda Mercedes’e, Peugeot’ya, SonyEricson’a, Philips Design’a, Panasonic’e, Vitra’ya, Herman Miller’e projeler çizen tasar›mc›lar›m›z var. Türkiye’nin ismini Reddot ve iF gibi prestijli uluslararas› tasar›m yar›flmalar›nda duyuran Türk tasar›mc›lar› da oldu. Ama bunlar hep bireysel çabalard›. Devletin destekledi¤i bu yar›flma ile Türkiye’nin tasar›mdaki baflar›lar› da dünyaya yavafl yavafl duyurulacakt›r. Markalaflma ve tasar›m iliflkisii hakk›nda neler söylersiniz? Her geçen gün bu iki kavram daha çok etle t›rnak gibi oluyor. 90’lar›n sonlar›na do¤ru OEM ürünleri biraraya getirerek kendilerine marka oluflturan firmalar artt›. Tüketiciler, kendilerini güvende hissettikleri için, ürünün OEM oldu¤unu bile bile güvendikleri markalar›n ürünlerini al›p kullan›yorlard›. 2000’lerle birlikte tüketici haklar› biraz daha önem-

li hale geldi. Büyük marketlerin tüketiciye verdikleri destek ile birlikte güven ihtiyac›n›n tatmini yerini, markalardan çok, ürünün sat›n al›nd›¤› sat›fl sonras› güçlü, büyük marketlere b›rakt›. Markalar, daha önceleri bir hizmet gibi sunduklar› güven ihtiyac›na olan talep eksikli¤inin yerini stil ve tarz üretme olarak kullan›c›ya ulaflt›racaklar. Bunun da tasar›mla do¤rudan iliflkisi var. Kiflisel olarak enerjinizi nereden al›yorsunuz? Tasar›m›n çok fazla yetenek gerektirdi¤ini düflünmüyorum. Daha do¤rusu do¤ufltan gelen bir yetene¤e inanm›yorum. Tasar›m için biraz empati kurabilmek, biraz nesnelerin yayd›¤› hissi iyi soluyabilmek, biraz 3 boyutlu düflünebilmek, biraz da sab›r gerekiyor. Bunlara sahipseniz i¤ne ile kuyu kazar gibi ufak problemlerle bo¤uflman›z gerekiyor. Her problemin çözümü beraberinde yeni bir problem getirecektir. Bir ileri bir geri giderek bütün problemlerin çözülebildi¤i bir sonuca gitmeniz gerekiyor. Bilgi birikimi tasar›m için gerekiyor. Pratik bilginin bu meslek için çok önemi var. Bu meslek çok dinamik bir meslek, bilgiler çok çabuk de¤ifliyor. Kitaplardan takip etmek mümkün de¤il. Sürekli her meslekten insan›n tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Mesleki yay›nlar› takip etmek, fuarlar, kitaplar, broflürler, ‹nternet gibi bu alanda bilgi ak›fl›n› sa¤layacak her türlü mecradan faydalan›yorum. Bunlara ek olarak flunu söylemem laz›m, yapt›¤›m her projede yeni bir fley ö¤renmeye çal›fl›yorum. Bu sebeple yapt›¤›m her projenin di¤erinden daha farkl›, daha ileride olmas›na çal›fl›yorum. Tabii bu sadece benim elimde de¤il, elimden geldi¤ince yöneticilerimi farkl› konularda proje yapmaya ikna etmeye çal›fl›yorum. Tasar›mc›lara neler önerirsiniz? ‹nanmak çok önemli. ‹nanmad›klar› projeye bafllamas›nlar. Karfl›lar›ndakiler bu konuda ikna etmeye çal›fls›nlar. Makine mühendisleri, elektronik mühendisleri gibi tasar›ma komflu olan di¤er disiplinlerle olabildi¤ince iç içe olmaya çal›fls›nlar. Yapt›klar› baz› projelerde baflar›s›z olabilirler, takdir edilmeye bilirler, y›lmas›nlar, sab›rl› olsunlar…


20

GELENEKSEL

Hayat›n akt›¤› yer:

OSMANLI’NIN ÇARfiILARI GEÇM‹fiTE OSMANLI KENTLER‹N‹N MERKEZ‹NDE YER ALAN ÇARfiILAR ADETA BÜTÜN KÜLTÜRLER‹N BULUfiTU⁄U, T‹CARETTEN S‹YASETE HER TÜRLÜ SOSYOPOL‹T‹K PLATFORMUN OLUfiTU⁄U YERLERD‹. ÇO⁄U TAfiTAN YAPILI, VAKIF MALI OLAN BU ÇARfiILARDAK‹ ESNAF, AHLAK‹ DE⁄ERLER‹ PARADAN ÜSTÜN TUTARDI. HAZIRLAYAN: MUTLU ÖZGEN

smanl› kentinin hayat damarlar› gerçekten, baflka hiçbir yerde olmad›¤› kadar, çarfl›da atar; orada, her tabakadan erkek ve kad›n karfl›lafl›r, çok farkl› diller ve yerel a¤›zlar orada biraraya gelir. Asl›nda, Maurice M. Cerasi’nin de “Osmanl› Kenti” bafll›kl› yap›t›nda vurgulad›¤› gibi, levanten Osmanl› kenti tek ve temsili bir merkeze sahip olmasa da, “çarfl›” kent cemaatinin ve gündelik yaflamdaki hemen herfleyin iç içe geçip kaynaflt›¤› mekand›r. Osmanl›’n›n millet sistemine dayanan polietnik imparatorluk yap›s› çerçevesinde, dini ve kültürel etkinlikler bir tür belirsizlik içinde kalm›fl olsalar da, çarfl›, kent sakinlerinin bütünü için özel bir yerdir. Yani günümüzün bak›fl aç›s›yla “kamusal” bir aland›r. Çarfl›da, sadece ticaret de¤il, siyaset de vard›r; ifl tart›flmalar› kadar devlet dedikodular› da buralarda yap›l›r. Cerasi, bu durumu “Osmanl› Kenti” adl› yap›t›nda “Osmanl› kentinin hayat damarlar›, baflka hiçbir yerde olmad›¤› kadar, merkez-çarfl›da atar…” diye yorumlar. Osmanl› kenti deyince akla gelen de, özellikle Anadolu ve Rumeli’de, halk›n ahflap yap›larda oturdu¤u; ancak külliyeler ve kapal›-

O

çarfl›lar gibi, kamu hizmeti veren, vak›flara ba¤l›, ço¤u tafltan yap›lm›fl kal›c› yap›lar›n da yer ald›¤› yerleflim alanlar›d›r. Osmanl› kenti genelde, bu merkez-çarfl›lar›n çevresinde geliflir ve flehiriçi yollar bu merkezlerde buluflur. Kentte üretilen her türlü mal ve hizmet, Bedesten’den bafllayan ve genellikle uzunçarfl› diye adland›r›lan ifllek bir cadde üzerinde yer al›r. Bu caddeden ayr›lan sokaklar›n her birinde, belirli bir ifl kolunda mal ve hizmet üreten esnaf ve onlar›n örgütleri bulunur. Nitekim, birçok Osmanl› kentinde oldu¤u gibi, baflkent ‹stanbul’da da, Kapal›çarfl›’n›n kuzeybat› kap›s›ndan bafllayan Uzunçarfl› Caddesi’ne sa¤l› sollu ba¤lanan sokaklar T›¤c›lar, Çakmakç›lar, Havanc›, Nargileci gibi adlar alm›flt›r. BÜTÜN YOLLAR ÇARfiIYA ÇIKAR Kapal›çarfl›’n›n çevresi de, ticaret ve yolcu hanlar› ile çevrilidir. Yine klasik Osmanl› kent yerlefliminde görüldü¤ü gibi, Kapal›çarfl› çevresinde de, Mahmudpafla, Bayezid ve Nuruosmaniye Camiileri yer al›r. Osmanl› kentinin hayat damar› merkez-çarfl› ise, bir Osmanl› çarfl›s›n›n kalbinin at-


21

t›¤› mekan da “bedesten”dir. ‹lk zamanlarda kumaflç›lar için infla edilen bu yap›lar, Osmanl› çarfl›s›nda bir yönüyle borsa ifllevini yerine getirirken, di¤er yönüyle de, para ve mücevherat›n belirli bir süre için sakland›¤› kiral›k kasa görevini de üstlenmifl. Bu nedenle, bedestenler oldukça sa¤lam biçimde infla edilmifller. Bedestenler ayn› zamanda, kentteki ticaret yaflam›n› da yönlendiren yar› resmi kurulufllar olarak konumlan›r. Dolay›s›yla bedestenin çevresine yerleflen dükkanlar›n da belirli bir s›ralanma biçimi vard›r. Satt›klar› mal›n de¤eri ne kadar yüksek ise, dükkanlar›n yeri de bedestene o kadar yak›nd›r. Bulunduklar› flehrin ticaretinde, bedestenlerin hep özel görevleri olmufltur. Örne¤in, ipek ve ipekli kumafl sat›c›lar›n›n etkin oldu¤u Bursa’da, ipek al›m sat›m fiyatlar›n›, bedesten tüccarlar› belirler. ‹stanbul’da, imparatorluk merkezinde bulunan Cevahir Bedesteni’nde ise, ülke genelindeki k›ymetli maden ve mücevher piyasas› belirlenir.


22

‹lk dönem Osmanl› çarfl›lar›n›n iflleyiflinde lonca sistemi etkin güçtür. Lonca sistemi özellikle esnaf üzerinde sat›fl ve üretimle ilgili baz› ahlak kurallar›n›n oluflmas›n› sa¤lam›fl bir kurumdur. Osmanl› çarfl›s›nda, “Komflusu siftah yapmam›flsa, müflteriyi komfluya göndermek” adettendir. Ayn› flekilde, varisleri bulunan ama mezata düflmüfl hacizli bir mal›n sat›fl›na, “A¤layan›n mal› gülene hay›r etmez” düflüncesiyle, çarfl› esnaf›ndan hiçbiri kat›lmaz. Lonca sistemi çarfl›da, ayn› iflkolundan birinin, di¤erinin önüne ç›kmas›na da izin vermez. Osmanl› çarfl›lar›nda ayn› mal› satan dükkanlar›n birarada bulunmas›, çarfl›ya kendi içinde bir düzen sa¤lar.

GEZG‹NLER ÇARfiILARI ANLATIYOR ‹talyan yazar Edmondo de Amicis, Osmanl› çarfl›lar› için “Kar›fl›kl›k ancak görünüfltedir. Koca çarfl›, bir k›flla gibi muntazamd›r” demifl. Gündelik yaflam, tüm Tanzimat öncesi klasik Osmanl› toplumunda oldu¤u gibi, çarfl›larda da sabah ezan›yla bafllar ve yats› ile sona erer. Bu saatler aras›nda yaflanmas›, ‹slam gelene¤i aç›s›ndan oldu¤u kadar, hayat›n gün ›fl›¤›na ba¤›ml› olmas›yla da iliflkilidir. Osmanl› toplumunda, Avrupai be¤eni ve tekniklerin kabulü gibi, reddi de çarfl›dan geçer. Büyük halk kitleleri Bat›’dan gelen mallar› ve fikirleri, önce çarfl›da yaflayarak denemifltir diyebiliriz. ‹mparatorlu¤un en önemli kentlerinde, farkl› kültürlerden gelen tüccarlar hep çarfl›larda buluflur. Rum ve Ermeniler, do¤duklar› bölgelerin d›fl›na ç›kt›lar. Karadeniz ve Tuna nehri boyunca yer alan Slava ve Rum ticaret kurumlar›n›n yerini Venedik’lilerin ve Cenova’l›lar›n almas›yla bu etnik gruplar, önce o kentlerin çarfl›lar› içine girdiler. 18’nci yüzy›l boyunca da o kentlerin yaflam› ile bütünlefltiler. ‹mparatorlu¤a kabul edilen ‹spanyol Yahudileri de, çarfl› içine ve ard›ndan ticaret ve finans alanlar›na nüfuz ederek, 17’nci yüzy›lda statülerini iyiden iyiye güçlendirmeyi baflard›lar. Osmanl›’da çarfl› esnaf›n›n farkl› milletlerden oluflmas› da, ticari hayatta ve sat›fl tekniklerinde farkl› renkler ortaya ç›kar›r. Her milletin kendi özellikleri vard›r. Bu özellikleri, ‹stanbul’u ziyaret eden tan›nm›fl


23

‹talyan yazar Edmondo de Amicis flöyle aktar›r: “Müflteri dört taraftan sözler ve iflaretlerle ça¤r›l›r. Rum tüccar biraz azametli bir tav›rla seslenir; ayn› derecede hilekar ama daha mütevaz› görünen Ermeni, abart›l› bir hürmetle müflteriyi celb etmek ister; Yahudi, sataca¤› fleyleri kula¤›n›za f›s›ldar; dükkan›n efli¤inde ba¤dafl kurup oturan a¤›rbafll› Türk ise ancak gözleriyle davet eder sizi ve ifli kadere b›rak›r…” HERfiEY BAS‹T VE YALINDI Sat›fl için teflhir edilen mallar, Osmanl› çarfl›lar›n›n do¤al dekorudur asl›nda. Sat›lan ürün, yal›n bir biçimde ön plana ç›kar. Osmanl› çarfl›lar›nda mallar›n teflhiri kendine has bir tarz içindedir. Gezgin Bore, flunlar› dile getirir: “Yol boyunca, iki tarafl› dizilmifl duvarlar boyunca, raflarda yer tutmufl albenisi olan ne kadar mal varsa; Bursa’n›n kadifeleri, ‹ran ve Hint flallar›, Bohemya ve Venedik camlar›, birbiri pefline renkli yelpaze gibi aç›l›p gözleri büyüleyen çarfl›larda, sadece rafta kalmazlar…Özellikle kumaflç›larda, kepenklerin yukar› kalkan kanad›ndan veya tonozlar› tutan demir çubuklardan afla¤›ya do¤ru kumafl parçalar›n›n sark›t›lmas› adettir. Bu bin bir renkli atlaslar, ipekliler, arkalar›ndan gelen gün›fl›¤›n› alaca bulaca yans›tarak herkesi büyülü bir masal alemine davet etmektedir.” Osmanl›

çarfl›s›ndaki dükkanlarda, kimi zaman, her fley iç içedir. Üretim, depolama, teflhir ve sat›fl, ayn› mekanda yap›l›r. Dükkanlarda vitrin yoktur; ürünlerin teflhiri, basit ve sade bir biçimdedir. Ama bütün bu sadelik Osmanl› çarfl›s›n›n gürültülü pat›rt›l› flamatas›n›, zenginlikleri ve yoksulluklar›yla, burada yaflanan hay huyu kucaklar. Osmanl›’n›n çarfl›lar›n›n içinden adeta kentin geçti¤ini görürüz...


30

SÖYLEfi‹

Aflk›n Nur Yengi:

AfiK fiARKILARININ EN GÜZEL YORUMCUSU


31

NEREDEYSE ÇOCUK YAfiTA SEZEN AKSU’NUN VOKAL‹ST‹ OLARAK ‹LK KEZ KARfiILAfiTI⁄IMIZ AfiKIN NUR YENG‹, BUGÜN TÜRK POP MÜZ‹⁄‹N‹N EN ÖNEML‹ ‹S‹MLER‹NDEN B‹R‹. GÜÇLÜ SES‹, ‹NSANI B‹R ANDA KEND‹NE ÇEK‹VEREN EfiS‹Z YORUMU VE SAHNE IfiI⁄IYLA O MÜZ‹⁄‹N D‹VASI. HAZIRLAYAN: MUTLU ÖZGEN

ürk pop müzi¤inin en güçlü seslerinden biri Aflk›n Nur Yengi. Mektepli bir müzisyen. Konservatuardan çellist olarak mezun olmufl. Çok küçük yafllardan beri müzikle ilgilenen Yengi’nin bütün dünyas› flark›lar olmufl bugüne kadar. Asl›nda baflar›l› bir oyunculuk kariyeri de var hat›rlarsan›z. Levent K›rca ile sahneye ç›kan sanatç›, bunu televizyonda devam ettirdi. Rol ald›¤› televizyon dizilerinden en çok ak›lda kalan› ise Cesur Kuflku. Ayr›lmam, Serserim Benim, Yalanc› Bahar gibi birçok flark› onun sesi ve yorumuyla kimbilir kaç kiflinin içine iflledi. Hüzünlü, duygu yüklü flark›lar›n yorumcusu Aflk›n Nur Yengi, kendini müzi¤e sad›k biri olarak tan›ml›yor. Hayatta vazgeçemeyece¤i tek fleyin k›z› Nazl› oldu¤unu belirten sanatç›, müzi¤in kendisi için nefes almak kadar önemli oldu¤unu söylüyor. ‹flte, Aflk›n Nur Yengi’nin müzi¤e ve hayata bak›fl›… Müzik kariyeriniz çok eskiye dayan›yor… 1990 y›l›nda ilk albümüm ç›kt›¤›nda Aflk›n Nur Yengi olarak da ilk kez varl›¤›m› koydum. Asl›nda 1981 y›l›nda konservatuarda bir ö¤renci olarak müzikle yaflam›m bafllam›flt›. Orada heyecan zaten baflka bir fleydi. Çünkü o yafllarda çocukluk ve ilk gençlik coflkusu da iflin içine giriyordu. Hem klasik Türk musikisi hem de klasik Bat› müzi¤i dersleri al›yordum. ‹flin nazari yönlerini bilmek asl›nda kifliyi çok zenginlefltiren bir durum. Tabii o zamanlar bunun çok fark›nda de¤ildim. Sadece okul okuman›n gerektirdi¤i durumlar› yafl›yor ve zaman zaman da çok yoruluyordum. Y›llar sonra bakt›m ki, bende müthifl bir birikim oluflmufl. Bu birikimim vokalistlik dönemimde ortaya ç›kt›. Her söylenenin çabuk alg›lanmas› gereken bir konumdur oras›. Tabii ki ister istemez çok iyi bildi¤in fleyler de karfl›na ç›kar ve sen art›k bunlar› parma¤›n›n ucuyla çevirirsin ve an›nda yapars›n. Elbette insan›n kendine olan güvenini art›ran bir durumdur. Devam›nda çeflitli yar›flmalarda gelen birincilikler, profesyonelli¤imi de bafllatt› diyebilirim. Bütün bu süreç ve edinimler sahnedeki duruflu, auray› etkiliyor. ‹nsan›n sahne ›fl›¤›n› belirliyor. Müzik hayat›n ta kendisi, nefes almak kadar de¤erli bir fley. Ve iyi de bir s›rdafl ayn› zamanda. Müzik benim için bazen bir kaç›fl noktas›, bazen bir kavga, bazen hüznün ayak sesleri, bazen yaflam›n ta kendisi; bazen k›z›m, bazen eflim… Yani ben kendi hikayemi ona adapte ettim. Dolay›s›yla serzenifllerimde de o var, isyanlar›mda da, aflklar›mda da. Size hep hüzünlü flark›lar›n yorumcusu dendi, size hüznün çok yak›flt›¤› söylendi. Bu tespite kat›l›yor musunuz? Çok do¤ru bir tespit. Asl›nda bu durumdan pek haz etmedim. Ben bir yorumcuyum. Kendime yak›flt›rd›¤›m, söyle-

T


32


33

mekten keyif ald›¤›m herfleyi kendime uygun görüyorum. Ama o dönemlerde yani 90’l› y›llarda slow müzik daha dinlenebilir haldeydi. fiimdilerde ise fast food tüketime uygun h›zl› flark›lar tercih ediliyor ve hemencecik tüketiliyor. Ne yaz›k ki bizim o flark›lar›m›z unutuldu ve yerine inan›lmaz bir tüketim sorunu bafllad›. Size göre as›l müzik nerede bafll›yor? As›l müzik duygular›n› iyi ifade etti¤in yerde bafll›yor. Hüzünde bafll›yor. O melodinin ayak seslerinde bafll›yor. Dolay›s›yla ben de sonras›n› düflündü¤ümde hüzün flark›lar›n› daha iyi icra etti¤imi gördüm. Zaten aflk flark›lar› daha çok o melodiler yani slow flark›larda oluyor. Evet çok s›k›nt› çekti¤in zaman h›zl› flark› da dinleyebilirsin ama bu bir isyan biçimi de olabilir. Ama genelde bütüne vurdu¤un zaman bizler hüzünü ve arabeski seven insanlar›z. Arabesk de böyle do¤mad› hayat›m›za da? Zaman zaman ben bile kendi müzi¤imin d›fl›nda bir müzik dinlemeye ihtiyaç duydu¤um zaman Orhan Gencebay’› da dinliyorum. ‹brahim Tatl›ses’i de. O s›rada ben melodiyi dinliyorum kifliyi de¤il. Ama iyi bir sesten dinlemek benim lüksüm. Ama o melodinin beni nereye götürdü¤üne flark›lar›n sözlerinin nereye götürdü¤üne bak›yorum. Her zaman da öyle felsefik sözlere ihtiyac›m›z yok. Zaman zaman çok s›radan bir söz bile insan› al›p bir yerlere götürüyor. Hayata karfl› bak›fl aç›n›z ve duruflunuzla güçlü bir insan n izlenimi veriyorsunuz. Bu bak›fl aç›s› müzi¤inize de yans›yor… Arzu etti¤ini yapan biri diyelim... Türkiye’de trajlarla ilgili ciddi s›k›nt›lar yaflan›yor biliyorsunuz. Art›k albümler yap›lamaz hale geldi. Bunun sebebi de malum; korsan. Asl›nda korsan da de¤il, internetten indirilen flark›lar›n yorumcular›n›n, emek verenlerin haklar›n› alamamas›. Ünlü bir yazar bir kitap yaz›yor. ‹mza gününe bir kifli geliyor. Neden böyle oldu diye ona sorduklar›nda dönüyor diyor ki; “ Ben o kitab› zaten bir kifli için yazm›flt›m, o kiflinin anlayaca¤›n› biliyordum” diyor. Aynen benim duygum da böyle. Bir fleyi isteyerek severek yap›yorum ama, bunu kendim haz etti¤im için, bunu yapmaktan mutlu oldu¤um için yap›yorum. Ticari kayg›lar, sat›fl endifleleri geçtik art›k. Yani, Aflk›n Nur Yengi albümü 3,5 milyon satarken vard› da flimdi bu 3,5 milyon kifli yok mu oldu? Ülke mi de¤ifltirdi? Hay›r halen burdalar; sadece sad›k de¤iller. Onlar sad›k de¤il ama ben sad›k biriyim. Yabanc› ülkelerde Mp3’ ler var. Ama yine de albümler sat›yor. Bunu nas›l aç›kl›yorsunuz? Onlarda sad›k bir dinleyici profili var. Ve bizden daha merakl›lar müzik dinlemeye. Tabii iflin görsel taraf› da çok

önemli. Mesela Madonna. O benim gözümde flark›c› de¤il çok iyi bir show girl. 50 yafl›n› geçti ama halen insanlar›n dikkatini çekip; kendisine bakmalar›n› sa¤layabiliyor. Onun yapt›¤› fleyi biz yapabilir miyiz? Hay›r yapamay›z. Çünkü do¤am›za ayk›r› bir durum. Amerika’da yaflasayd›k yapabilirdik. Ama burda geleneksel görüntümüze ayk›r› bir durum onun yapt›klar›. Çünkü o, flark› söylemedi¤i için buna baflvuruyor. Diana Rose yap›yor mu? Yapm›yor. Çünkü o flark› söylüyor. Herkesin bir duruflu var hayatta. Diana Rose’un da albümü sat›yor. Madonna’n›n da albümü sat›yor… Çünkü onlar›n dinleyicileri bu tür fleylere daha sad›k. Yabanc› ülkelerde 7-8 katl› binlerce müzik store var. Biz ise ancak bir tane var. Onda da albümü vitrine koymak için 50 bin dolar istiyorlar. Siz gelin de ortam böyleyken duygu üretin. Yeni nesilin müzi¤e ve hayata bak›fl›n n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bence mutlular ve ço¤unun hayatla ilgili bir bilgisi de yok. Ama hepimiz bu yoldan geçtik. Biz öyle bir jenerasyondan geldik ki, ekme¤i soban›n üzerinde k›zart›yorduk. 5 tane insan soban›n etraf›na dolufluyorduk ›s›nmak için. Ordan bir sinerji ç›k›yordu. Kalorifer ç›kt› mertlik bozuldu. O 5 kifli ayr› odalarda nas›lsa ev s›cak diye kendilerine göre bir hayat kurdular. Sohbetler bile önemini kay-

MÜZ‹KTE B‹LD‹⁄‹M TEK B‹R fiEY VAR. SÖYLEMEKTEN HOfiLANDI⁄IM fiARKILAR BEN‹ ‹LG‹LEND‹R‹YOR. MÜH‹M OLAN O ZATEN. BANA ‹NANANLAR BEN‹MLE B‹R MÜZ‹K YOLCULU⁄UNA ÇIKARLAR. ‹NANMAYANLARIN DA CANI SA⁄OLSUN. betti. Birbirimize mektup yaz›yorduk flimdi bilgisayarla mail at›yoruz. Telefonlarla mesaj at›yoruz. Konuflma engelliyiz biz fark›nda de¤iliz. Sab›r kavram›m›z kalmad›. Foto¤raf makinesiyle çektiklerimizin tab edilece¤i günü heyecanla beklerdik. Ama flimdi dijita, çekiyor ve hemen bak›yorsun. Eskiden cep telefonu mu vard›? Birbirimizle nas›l bulufluyorduk? Sad›kt›k çünkü verilen söze. Sistem zordu ama çok daha lezzetliydi. Müzikte bildi¤im tek bir fley var. Söylemekten hoflland›¤›m flark›lar beni ilgilendiriyor. Mühim olan o zaten. Bana inananlar benimle bir müzik yolculu¤una ç›karlar. ‹nanmayanlar›n da can› sa¤olsun. Bir k›z›n›z var. Bafl›n›za gelen en güzel fley diyebilir miyiz?? Nazl›, hakikaten öyle. Nazl› hayatta kendim için yapt›¤›m en hakiki ve iyi fley. Evlat bu. Daha ötesi var m›? Müzi¤i hayatta hiç bir fley için feda etmem. Ama evlad›m için herfleyden vazgeçebilirim.


34

SA⁄LIK

Zamane sorunlar: BÜYÜK KENTLER SA⁄LI⁄I TEHD‹T ED‹YOR METROPOLLERDE YAfiAMAK HER GÜN DAHA ZORLAfiIYOR. HAVA K‹RL‹L‹⁄‹, GÜRÜLTÜ, KALABALIK, STRES, YABANCILAfiMA, YALNIZLIK VE ÇILDIRTAN TRAF‹K BÜYÜK fiEH‹RLERDE YAfiAYANLARIN SA⁄LI⁄INI BOZUYOR. DÜNYANIN BÜTÜN METROPOLLER‹NDE GÖRÜLEN VE BÜYÜKfiEH‹R HASTALI⁄I OLARAK N‹TELEND‹R‹LEN SORUNLARA ‹STANBUL’DA DA RASTLANIYOR. HAZIRLAYAN: MURAT LEVENT ALBAYRAK

nsanlar da dahil birçok canl›n›n bedeni yaflam flartlar›na, ortama göre çeflitli de¤iflimlere u¤rayarak günümüze kadar geldi. Mesela Afrika’da yaflayanlar›n derilerinin koyu renk olmas› kaç›n›lmaz bir zorunluluktu. Çünkü beyaz tenli birinin Afrika k›tas›n›n s›ca¤›na, günefline zarar görmeden dayanmas› çok güç olacakt›. Ayn› biçimde farkl› co¤rafyalarda farkl› hastal›klar da ortaya ç›kt›. Bütün bunlar do¤an›n kendi koflullar›n›n birer sonucuydu. Bu klasik gidifli bozan durum ise modern yaflam. Daha do¤rusu modern yaflam›n beraberinde getirdikleri. Yak›n bir geçmifle kadar dünya nüfusunun büyük bir k›sm› k›rsal alanlarda yafl›yordu. Ama art›k büyük kentlerdeki nüfus bu oran› tersine çevirir bir duruma geldi. Kentler daha da

büyüdü, karmafl›klaflt› ve metropol diye an›lmaya bafllad›. Her ne kadar metropol, modern yaflam›n bütün olanaklar›n›, hareketi, e¤lenceyi, konforu ça¤r›flt›r›yor olsa da yan etkileri yok de¤il. Uzmanlar, günümüzde psikolojik ya da psikosomatik birçok rahats›zl›¤›n kökeninde büyük kent yaflam›ndan kaynaklanan sorunlar›n yatt›¤› konusunda uzlafl›yor. Korunmaya ve güvene ihtiyaç duyan insan, dünyaya geldi¤i ilk günlerden bafllayarak yard›mlaflmay› temel alan bir hayat biçimi sürdürüyor. Hatta kabaca söyleyecek olursak, çevrenin kendisine sundu¤u olanaklara ba¤›ml› olarak yafl›yor. Bu zincir gittikçe daha büyük gruplar halinde yaflamas›na neden oldu¤u için geçmiflin kabile ve küçük top-


35

luluklar› günümüzde yerini nüfusu milyonlar› geçen metropollere b›rakm›fl durumda. Bu sosyolojik gerçekle birlikte di¤er bir gerçek de, metropol yaflam›n›n birçok sa¤l›k sorununa yol aç›yor olmas›. Hava kirlili¤i, gürültü, çarp›k yap›laflma, düzensizlik ve ç›ld›rtan trafik sorunu insanlar› hasta ediyor. Ev ve ifl aras›nda s›k›flan, beton y›¤›nlar› aras›nda kaybolan insanlar, hareketsizli¤e ba¤l› olarak menüsküs, bel f›t›¤›, obezite, yüksek kolesterol ve de¤iflik alerjik hastal›klara yakalan›yor. ‹STANBUL’DA SIKINTI DAHA FAZLA fiehir hastal›klar› aras›nda yaln›zl›k, duyars›zl›k, umursamazl›k ve stres gibi psikolojik hastal›klar da say›l›yor. Sürekli daralt›l›p geniflletilen caddeler, de¤ifltirilen istikamet ve yollar, kimi yerde hiç olmayan, kimi yerde ise 30 santimi aflan kald›r›mlar, delik deflik edilen sokaklar da insan sa¤l›¤›n› bozuyor. Doktorlar büyük flehirlerin psikolojik olarak insanlar› tüketti¤ine iflaret ediyor. Büyükflehirlerde en çok görülen hastal›klar›n bafl›nda alerji geliyor. “‹stanbulomani” ile “‹stanbul bronfliti” denilen hastal›klar› hiç duymufl muydunuz? T›p literatürüne girmifl bir hastal›k olmasa da “‹stanbul bronfliti” denen bir durumdan bahsetmek mümkün. Hava kirlili¤inin yo¤un oldu¤u büyük flehirlerde kuru öksürükle ortaya ç›k›yor olmas› en önemli özelli¤i. Bildi¤imiz bronflitin atefl, balgam ve öksürük belirtileri görülmüyor; sadece geceleri uyand›ran bir öksürü¤e sahip. “‹stanbulomani” ise bu kentteki trafi¤in korkunçlu¤u, yaflanmas› muhtemel stresler, hayat pahall›l›¤› gibi ‹stanbul’a özgü tetikleyicilerle ortaya ç›kan bir psikolojik durum. Asl›nda bu kentte yaflamaya karfl› duyulan bir korku. Bir baflka flehir hastal›¤› ise “hasta bina sendromu” ad›yla tan›mlan›yor. Büyük flehirlerde insanlar›n genellikle gökdelenlerde, ifl merkezlerinde ve büyük binalarda çal›fl›yor. ‹fl hayat›n›n yo¤un olarak sürdü¤ü bu tür yap›lar, profesyonellerce yönetilen, ›s›nmas›ndan havaland›rmas›na kadar pek çok konunun merkezi sistemle idare edildi¤i yerler. Enerji tasarrufu için binalardaki havan›n sadece yüzde 20’sinin de¤ifliyor olmas› bile sorun yarat›c› nitelikte. Pencereler aç›lamad›¤› için ayn› havan›n bina içinde sürekli dolaflt›¤›na dikkat çeken uzmanlar, bu binalarda vakit geçirenlerde bafl a¤r›s›, yorgunluk, halsizlik, gözlerde yanma, burun t›kan›kl›¤›, geniz ak›nt›s›, yutkunma problemleri gibi çeflitli flikayetlerin ortaya ç›kt›¤›n› belirtiyor. K‹MYASAL MADDELER TEHL‹KEY‹ ARTIRIYOR Kendine özen gösteren erkeklerin kulland›¤› losyon ve kremler, manikür, pedikür, saç bak›m› ve cilt bak›m› s›ras›nda kullan›lan ürünler alerjik durumlara yol açabilir. Özellikle büyük kentlerde yaflayanlar bu tür kozmetiklere

gereksinim duyuyor. Dövme, piercing gibi aksesuar amaçl› süsler ise cilt hastal›klar›na yol açt›¤› kadar sonu kötü biten enfeksiyonlara neden oluyor. AIDS ve hepatit gibi ciddi hastal›klar›n bulaflma riski yükseliyor. Fast food beslenme, do¤al olmayan g›dalar, boyalar, sa¤l›ks›z üretim yerleri gibi birçok olumsuz koflul da büyük kentlerin beslenme zincirinde iç karart›c› tabloya efllik ediyor. ‹nsanlar vakitlerinin ço¤unu ev, iflyeri, araba gibi kapal› ortamlarda geçiriyor. D›flar› ç›kt›¤›nda ise kendisini hava temiz karfl›lam›yor. Özellikle ‹stanbul gibi büyük kentlerde yaflayanlar soka¤a ç›kt›klar›nda yo¤un trafi¤in neden oldu¤u egzoz duman›n›n içine giriyor. STRES‹N KORKUTUCU ETK‹LER‹ ‹nsanlar, kendilerini korkutacak bir durumla karfl›laflt›klar›nda bedenleri onu bu durumla bafl edebilecek bir hormon salg›lar: Adrenalin. E¤er stres devam ederse Kortizol ad› verilen bir di¤er hormonun salg›lanmas› bafllar. Kortizol, so¤ukkanl›l›¤› korumaya yard›mc› olur, bu nedenle bir ad› da stres hormonudur. Uzun süreli stres, kortizol hormonunu yükseltiyor ve baz› hastal›klar erken yaflta ortaya ç›k›yor. Vücuttaki kortizol düzeyinin artmas›, eriflkinlerde fleker hastal›¤›na, yüksek tansiyona, kad›nlarda adet kesilmesine, erkeklerde cinsel gücün kaybolmas›na, enfeksiyonlara ve kansere neden olabiliyor. Panik Atak Derne¤i verilerine göre panik ata¤›n görülme s›kl›¤› di¤er flehirlerde yüzde 3 iken ‹stanbul’da bu oran yüzde 10. Türkiye’deki bin 200 psikiyatristin 800’ü ‹stanbul’da yafl›yor. Nüfus önemli bir faktör olsa bile bu büyük bir rakam. Stres, öfke, yaln›zl›k, güvensizlik, korku, kayg›, bir yere yetiflme telafl› ‹stanbul’da yaflayanlar›n bencilleflmesine, yabanc›laflmas›na ve yaln›zlaflmas›na neden oluyor. B‹RKAÇ ÖNER‹ E¤er bir metropolde yafl›yorsan›z bütün bu tehlikelerle karfl› karfl›yas›n›z demektir. Zaten bunun psikolojik etkilerini görmek için bir uzman olmaya da gerek yok. Haftasonlar› do¤ayla baflbafla olmak, bal›k tutmak, denize aç›lmak, ormanda koflmak ya da piknik yapmak gibi pek çok aktivite asl›nda bu olumsuzluklara karfl› tedbir anlam›na geliyor. Birçok kifli, metropollerde yaflamay› kald›ram›yor ve daha sakin yerlere tafl›nmay› bile tercih ediyor. Kentte kalanlar için en s›k önerilenler ise, s›k s›k kent d›fl›na ç›kmak, mümkün oldu¤unca yeflil alanlara gitmek, hareket etmek, büyük al›flverifl merkezlerinde çok fazla zaman geçirmemek, s›k s›k bulunulan ortam› havaland›rmak ve elektromanyetik kirlili¤e yol açacak cihazlar› yatak odalar›ndan mümkün tutmak fleklinde s›ralan›yor. En önemlisi de stres kontrolünü baflarmak.


36

K‹fi‹SEL GEL‹fi‹M

ENNEAGRAM - VI K‹fi‹L‹K T‹PLER‹NE GENEL BAKIfi YAZI: HASAN ÖNDER

H

erkes ayn› kumafltan biçilmemifl ya da ayn› kal›ptan imâl edilmemifltir. Bu yüzden herkesin psikolojik ve ruhsal meseleleri bir ölçüde farkl› olacak, bunun sonucu olarak bu meselelerin en uygun ele al›n›fl s›ras› da farkl› olacakt›r. Enneagram, kendi kiflilik tipimizin yap›s›n› anlamam›z konusunda yard›mc› olarak, bize nas›l ve neden baflar›s›z oldu¤umuzu ve büyümemizin s›n›rland›¤›n› gösterir. Bize, içimizde ve önemli iliflkilerimizde neler oldu¤unun panoramik bir görüntüsünü sa¤lar.

Bu say›m›zda kiflilik tiplerini daha h›zl› anlayabilmeniz için bir k›lavuz tablo oluflturmaya çal›flt›k. Kiflilik tipleri ayn› olan kifliler aras›ndaki farkl›l›klar› aç›klamak için de, tiplerin sa¤l›k seviyelerini ekledik. Hedef, en yüksek sa¤l›k seviyesine ulaflmak. Kiflisel geliflim yolculu¤unuzda engel sadece sizsiniz. Kendi tipiniz eksiklerine konsantre olurken, di¤er tiplerin iyi yönlerini örnek al›n. Afla¤daki tablolarda tüm tiplerin h›zl› anlafl›lmas›n› sa¤layacak özet tablolar var. Fakat unutmayal›m ki, haritalar sadece genel bilgi verir, arazide her zaman farkl›l›klar vard›r.


37


38


39


40

GÜNDEM

Endüstriyel futbolun bugünü:

FUTBOLA YATIRIM YAPAN KAZANIYOR! BÜTÜN DÜNYADA B‹R FUTBOL ÇILGINLI⁄I YAfiANIYOR. M‹LYON DOLARLIK ‹HALELERLE YAYIN HAKLARINI TELEV‹ZYON fi‹RKETLER‹NE SATAN FUTBOL KULÜPLER‹ BU ‹fiTEN KARLI ÇIKIYOR. ARTIK B‹R ENDÜSTR‹YE DÖNÜfiEN FUTBOL, YATIRIMCILARIN YEN‹ GÖZDES‹ HAL‹NE GEL‹YOR. HAZIRLAYAN: NUH KÖKLÜ

T

arih 26 Ekim 1863. Cambridge’de Freemason’s Taverna’da biraraya gelen 12 futbol kulübün temsilcisi futbol kurallar›n› tart›fl›rlar. Aradan 13 y›l geçer ve Glaskow’lu bir futbolcu, Darwen adl› baflka bir tak›mda oynamak için para al›r; bu tarihin kaydetti¤i ilk profesyonel futbolcu transferidir. Cambridge’de ço¤u üniversiteye ba¤l› 12 kulübün futbol kurallar›n› tart›flmak için bir araya geldi¤i tarihten 41 y›l sonra ise, FIFA (Uluslararas› Futbol Federasyonlar› Birli¤i) kurulur. Yani futbol art›k bütün dünya aç›lm›flt›r. Günümüzde ise futbol art›k oyuncusu, taraftar›, patronu, stad›yla küreselleflmenin aç›k ifadelerinden birisi durumunda. En pahal› transferler, bir ‹ngiliz tak›m›n›n formalar›n›n Japonya’da çok satmas›, Alman futbol ayakkab› firmas›n›n Honduras’ta üretim yapmas›, büyük sermaye gruplar›n›n futbol tak›m› sat›n alma-

s›, naklen yay›nlar› velhas›l art›k futbol al›n›p sat›lan büyük bir “mal” konumunda. YIL 1980: T‹CAR‹ FUTBOLUN SIFIR YILI Bafllang›çta özellikle ‹ngilizlerin ticari iliflkide oldu¤u yerlerde bofl zaman faaliyeti olarak yayg›nlaflan futbol, uzun zaman bir amatör u¤rafl olarak kald›. Aston Villa kulubünün baflkan› William McGregor’un belirli bir oyun düzeni olan bir lig düzeni kurulmas›n› önermesiyle dünyadaki ilk profesyonel lig 1888 y›l›nda 12 kulübün kat›lmas› ile kurulmufl oldu. 1904 Londra Olimpiyatlar›’nda ancak bir “gösteri oyunu” olarak kendine yer bulan futbolda profesyonel yönetime iliflkin ilk giriflim ‹ngiltere’den geldi. Futbol kulüpleri kendilerini flirketler olarak örgütlemeye bafllad›. Futbolcu ücretleri ve stadyum inflas› büyük ölçüde


41

para hareketlerini de gerektiriyordu. Profesyonel futbolun popülaritesi futbolun profesyonel bir giriflim olarak düflünülmesine yol açt› ve Liverpool, Chelsea, Portsmouth gibi kulüpler profesyonel futbol flirketleri olarak ortaya ç›kt›. 1989 y›l›nda Liverpol ile Notingham Forest maç› s›ras›nda ç›kan ve 96 kiflinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra futbol kulüpleri art›k profesyonelli¤in zaman› geldi¤ine karar verdi. Belki de bugünkü endüstriyel futbolun özünü oluflturan Taylor Raporu’nun haz›rlanmas› bu flekilde oldu. Endüstriyel futbolun amentüsü gibi görülen Taylor Rapo-

ru, maç›n oynand›¤› Hillsborough Stad› soruflturmas›n› yöneten yarg›ç Lord Taylor taraf›ndan haz›rlanm›flt›. Rapor ayn› zamanda futbol kulüplerinin geleneksel yap›s›n›n bu tür olaylar› önlemedeki zaaflar›n› da ortaya koyuyordu. Taylor Raporu’ndan sonra ‹ngiltere baflta olmak üzere bütün dünyada futbol kulüpleri profesyonel yönetimler alt›nda toplan›ld›, yeni kurallar getirildi. Ayr›ca FIFA’n›n yapt›¤› yeni anlaflmalarla futbol, para kazan›lacak bir mecra haline geldi.


42

FUTBOLA K‹M, NE KADAR YATIRDI? 1. Oleg Deripaska (Kuban Krasnodar) 28 milyar dolar 2. Roman Abramovich (Chelsea) 23.5 milyar dolar 3. Lakshmi Mittal (QPR) 20.5 milyar dolar 4. Amancio Ortega (Deportivo De La Coruna) 20.2 milyar dolar 5. Francois Pinault (Rennes) 16.9 milyar dolar 6. Paul Allen (Seattle Sounders) 16 milyar dolar 7. Silvio Berlusconi (AC Milan) 9.4 milyar dolar 8. Alisher Usmanov (Arsenal) 9.3 milyar dolar 9. Philip Anschutz (LA Galaxy, Houston Dynamo, Hammarby) 8 milyar dolar 10. John Fredriksen (Valerenga) 8 milyar dolar

Fulham’› sat›n almas›yla ‹ngiltere’de futbolun art›k bir para ifli oldu¤u belli oldu ama as›l de¤iflimi yaratan yeni Rus milyader Roman Abromovich’in Chelsea’y› almas›yd›.

FUTBOL PARA BASMAYA BAfiLADI 1983’de Totenham tak›m›n›n, Totenham Hotspur adl› bir flirket ad› alt›nda oynayaca¤›n› deklare etmesi, 1992’de 22 ‹ngiliz kulübünün yeni bir lig kurma giriflimi ve ayn› y›l SKY TV’nin lig maçlar›n› naklen yay›n hakk› için ödedi¤i 305 milyon Sterlin, endüstriyel futbola ilk ad›mlar›yd›. ‹ngiliz Premier Lig tak›mlar› da yeni duruma ayak uydurmak için transferler yaparken, di¤er yandan da gelir getirecek yeni anlaflmalar imzalamaya bafllad›. Bundan sonraki ikinci ad›m ise uluslararas› sermaye gruplar›n›n futbol kulübü sat›n almas›yd› ki, bu konuda da öncülük ‹ngiltere’nin oldu. 1991’de David Dein’in 16 milyon dolara Totenham’› sat›n almas› lig tarihi aç›s›ndan bir dönüm noktas›yd›. Dein’e cevap Liverpool’dan geldi ve David Moores’in baflkanl›¤›nda kulübün finansal yap›s› de¤ifltirildi. Ard›ndan Michael Knighton, 20 milyon dolara Manchester United’› sat›n ald›. Knighton’›n isminin borsa spekülasyonlar›na kar›flmas›yla ‹ngiltere Futbol Federasyonu duruma el koyarak, “piyasay› düzenleme” karar› ald›. 1993’te Jack Walker’›n Blackburn’ü ve Mohammed Al Fayed’in

YABANCI YATIRIMA YERL‹ ‹SYANI 1990’l› y›llarda futbol kulüplerindeki bu finansal operasyonlar yine de “yerli”ydi. 100 y›ll›k Harrods markas›n›n sahibi olmas› Fayed’i yeterince yerli yap›yordu ama 2003 y›l›nda Rus milyarder Roman Abromovich’in Chelsea’yi ve ard›ndan ABD’li yat›r›mc›lar›n Manchester United’›n hisselerinin ço¤unlu¤unu sat›n almas› art›k farkl› bir döneme girildi¤inin iflaretiydi. ‹ngiliz bas›n›na göre “yabanc› patron e¤ilimi” döneminde, ABD’li Randy Lerner 124 milyon dolara Aston Villa’y› sat›n ald›, ‹zlanda kökenli yat›r›m flirketi Bjorgolfur ikinci ligde oynamas›na ra¤men Westham United için 210 milyon dolar ödedi. Liverpool’un dünyan›n en zengin beflinci adam› Dubai fleyhi El Maktum taraf›ndan 10 milyar dolara sat›n al›nmak istenmesi, Hollywood’a yat›r›mlar›yla tan›nan Robert Earl’ün Everton’› sat›n alma giriflimleri pazar savafl›n›n k›z›flaca¤›n›n en önemli iflaretleri oldu. Yine Manchester City’nin Abu Dhabi United Group taraf›ndan sat›n al›nmas› da ‹ngiliz ligine küresel sermayenin el att›¤›n›n bir göstergesiydi. Öte yanda kulüp taraftarlar› bu durumlara tepki duymuyor de¤ildi. Manchester City’li taraftarlar›n ise Arap erkeklerinin giydi¤i kefiyeyi bir protesto arac› olarak kullanmas› bunun bir örne¤iydi. Futbol art›k küresel sermayenin gözde yat›r›m arac›. Me-


43

sela Forbes dergisinin haberine göre futbolla iç içe olan en zengin 10 ifladam›n›n 1 numaras›nda Rus Kuban Krasnodar tak›m›n›n sahibi demir kral› Oleg Deripaska var. Bu isim ayn› zamanda ‹ngiliz Arsenal ve West Bromwich tak›mlar›na da talip olmufl durumda. ‹ki numarada ise tan›d›k bir isim; Roman Abromovich bulunuyor. Küresel sermayenin futbola yat›r›m yapmas›n›n en önemli nedeni futbolun h›zla geliflen bir piyasa olmas›. Yeni yap›lan stadlar

“FUTBOL PARA L‹G‹”NDEN NOTLAR Deloitte taraf›ndan haz›rlanan “Futbol Para Ligi” araflt›rmas› 2006/2007 sezonu sonuçlar› ise ilginç verilerle flafl›rtacak nitelikte. Araflt›rma, futbolun dünyadaki en h›zl› büyüyen spor oldu¤unun alt›n› çiziyor. Araflt›rmadan birkaç not… N Sezonun en çok gelir elde eden kulübü, 351 milyon Euro ile bir önceki y›la oranla gelirini yüzde 20 oran›nda art›ran Real Madrid. N 87,20 milyon Euro’luk gelirle dünyan›n en çok kazanan futbol kulüpleri listesinde 25. s›rada Fenerbahçe bulunuyor. N Real Madrid ve Manchester United sadece bir futbol sezonunda 300 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde eden kulüpler olarak kayda geçti. Real Madrid’in gelirinin 132,4 milyon Euro’su naklen yay›nlardan. N 6 futbol kulübü ile ilk yirmiye en çok kulüp kazand›ran ‹ngiltere’yi, dörder kulüp ile Almanya ve ‹talya takip ediyor.

(ki Katar’da yap›m› 2011’de bitecek olan stad, gelecek yüzy›llar›n stad› olarak gösteriliyor), televizyon ve de internet üzerinden yay›nlar, futbol ürünleri sat›fl›n›n artmas› piyasan›n daha da büyüyece¤inin göstergeleri. Hâl böyle olunca Rusya’dan Katar’a, ABD’den Özbekistan’a kadar birçok sermaye gruplar› futbol kulübü almak için u¤rafl›yor.


44

‹fi DÜNYASI

GEÇ‹fi‹ YÖNETMEN‹N 6 KR‹T‹K YOLU M.RAUF ATEfi Capital&Ekonomist&PCnet Yay›n Direktörü

O

tobüs flirketlerinin sahiplerinin kat›ld›¤› bir toplant›da konuflmac› idim. Türkiye’nin dört bir yan›ndan, çeflitli boyutlarda flirketlerin sahipleri ile onlar›n k›z ve o¤ullar› birlikte kat›lm›fllard›. Soru-yan›t bölümünde, ilginin flirketi yeni kufla¤a devir etme ve veliaht seçme konusuna odakland›¤› dikkatimi çekti. Sadece kurucu baba ya da anneler de¤il, yeni kuflak da ayn› sorular›n yan›t›n› ar›yordu. Beni gerçekten flafl›rtt›lar. Çünkü, genelde otobüs iflletmecili¤i klasik, çok fazla sorgulamayan, do¤rudan babadan o¤ula geçen bir ifl olarak kabul edilir. Oysa, toplant›da, geleneksel görünen otobüs iflletmecilerinin sorgulamaya bafllad›klar›n›, gelecek için endifle ettiklerini ve aray›flta olduklar›n› gördüm. Sorular›, “Nas›l” ile bafll›yor, “Ne zaman”, “Kim”, “Kiminle”, Nerede” fleklinde devam ediyordu. Benzer tabloyu Konya, Denizli, Kayseri, Erzurum, Uflak’ta yapt›¤›m sunumlarda da görmüfltüm. Kurucular, giderek daha fazla ölçüde yeni kufla¤a geçifl konusuna ilgi duymaya bafllam›fllar. Gördü¤üm kadar›yla yan›tlar›n› arad›klar› sorular da afla¤› yukar› ortak… fiöyle bir bakt›¤›n›zda, yan›tlar› aranan sorular flöyle ortaya konulabilir: 1. KURUCUNUN DEV‹R YAfiI Harvard Business School’dan Prof. Dr. John Davis, yeni kufla¤a koltu¤u devretmede 65 yafl›n önemine dikkat çekiyor. Ona göre, 65’i geçti¤i halde flirketin bafl›nda kalmaya devam eden kurucu, yeni kufla¤a devir konusunda ciddi s›k›nt› yaflayabiliyor. Kennesaw State University’den Prof. Dr. Joe Astrachan’›n flu de¤erlendirmesine dikkat çekmek isterim: “Kurucular ya da iflin bafl›ndaki aile büyüklerinin önemli bölümü tüm hayatlar›n› iflleri üzerine kuruyorlar. ‹fl d›fl›nda bir hayat oluflturmad›klar› için, devir konusunda tereddüt yafl›yorlar. Zaten 65’i geçtiklerinde ise koltu¤a yap›fl›yorlar.” ‹ki uzman›n görüflleri de 65 yaflta birlefliyor. Zaten gerçek dünyaya bak›nca, 65 yafl civar›n› geçenler, “koltukta ölmeyi tercih” edenler oluyor.

2. YEN‹ KUfiAK NE YAPMALI? Türkiye’deki flirketler, yeni kufla¤› haz›rlarken de¤iflik profiller çiziyorlar. Asl›na bakarsan›z, bunun dünyadaki uygulamalardan farkl› oldu¤unu söylemek mümkün de¤il. Göründü¤ü kadar›yla 3 yöntem var: 1. ‹yi bir e¤itimden sonra yeni kufla¤› aile ifline, bir kademeden bafllatmak, 2. Yine iyi bir e¤itimden sonra yurtd›fl›nda, kendi sektörü ya da farkl› bir sektörde deneyim kazand›rmak, 3. E¤itim sonras› ülkede, baflka bir flirkette deneyim kazand›rd›ktan sonra aile ifline dahil etmek. Bunlar›n hepsi uygulan›yor. Ancak, en çok önerilen ise 3-5 y›l aile ifli d›fl›nda deneyim kazan›p, dönmek oluyor. Burada da yafl faktörü devreye giriyor. Genelde e¤itimin 25 yafl civar›nda tamamland›¤› dikkate al›n›rsa, bundan sonra ifl dünyas›na kat›l›m gerçeklefliyor. Uzmanlar›n önerisi ise yetki alma yafl›n›n 35 civar›nda olmas› yönünde… Yani yönetici düzeyinde aile ifline kat›l›mdan söz ediyoruz. Prof. Astrachan’›n yeni kufla¤›n flirkete kat›l›m› ve tam yetkiyle ifli ele almas›na yönelik flöyle bir hesab› var: “Her kuflak flirketin bafl›nda minimum 14, maksimum 28 y›l kalmal›. Yeni bir kuflak flirkette 25-27 yafl aras›nda sorumluluklar almaya bafllamal›. 40 yafl civar›nda da yönetimi alabilir. 40’l› yafllarda enerjik ve deneyimli oluyorlar. Sorumlulu¤u alacak kiflinin kendine güvenmesi gerekiyor.” 3. TÜRK‹YE’DE NASIL OLUYOR? Türkiye’deki flirketlere bakt›¤›m›zda, üç tip profil ortaya ç›k›yor. Birinci cephede üç ve üstü kuflakta bulunanlar yer al›yor. Bu kapsama Koç ve Eczac›bafl› gibi gruplar giriyor. ‹kinci grupta, ikinci kufla¤›n ifl bafl›nda oldu¤u, üçüncü kufla¤›n ise çocuk yaflta bulundu¤u gruplar var. Son grup, yeni giriflimcilerden olufluyor. Bunlarda ise yeni kuflak henüz iflin bafl›na geçecek yaflta de¤il. Ancak genel uygulamaya bak›nca, Türkiye’de genelde geç yafllarda teslim tercih edildi¤i görülüyor. Çok say›da patron, 70 ve üstü yafllarda bir sonraki kufla¤a ifli devrediyor. Baz›lar› devir yap›yor, ancak ifle düzenli olarak gitmeye devam ediyor. Örne¤in, Koç Holding’in kurucusu


45

Vehbi Koç, 1984 y›l›nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› o¤lu Rahmi Koç’a devrederek fieref Baflkan› oldu¤unda 83 yafl›ndayd›. Vehbi Bey aktif olarak yönetimden çekildiyse de çal›flmay› bir an bile b›rakamad›. Holding’in fieref Baflkan› olarak kararlarda yönlendirici etkisini hayat› boyunca sürdürdü. Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n› 54 yafl›nda devralan Rahmi Koç ise 72 yafl›nda fieref Baflkan› olarak, koltu¤unu 43 yafl›ndaki o¤lu Mustafa Koç’a b›rakt›. Türkiye’nin g›dadaki en büyük gruplar›ndan Ülker’de bayrak devri 2000’de gerçekleflti. 1920 do¤umlu olan Sabri Ülker, o¤lu Murat Ülker’e 80 yafl›nda iflleri devretti. Murat Ülker’in 45 yafl›nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevi üstlenmesiyle Sabri Bey Onursal Baflkan oldu. Selçuk Yaflar, Yaflar Holding’deki Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n›, k›z› Feyhan Kalpakl›o¤lu’na 79 yafl›nda devretti. Selçuk Yaflar, yay›nlanan bir mesaj›nda flunlar› söylemiflti: “Yaflar Holding art›k kurumsallaflt›. Kiflilerin varl›¤›na ba¤l› olmaktan kurtuldu. Yönetim tamamen profesyonel ellerde. 79 yafl›nday›m ve sa¤l›¤›m çok flükür yerinde. Yafl haddi nedeniyle görevimi, k›z›m Feyhan Kalpakl›o¤lu’na huzur içinde b›rak›yorum. Ben de rahmetli Vehbi Koç gibi Onursal Baflkan olaca¤›m.” 4. ADAY NASIL AÇIKLANMALI? Sadece Türkiye’de de¤il, asl›nda bütün dünyada “devir” sanc›l› bir süreçtir. Bunu kurucu ve yeni kuflak iliflkisi d›fl›nda da görüyoruz. Çok say›da büyük flirkette, CEO ya da patronlar, gelece¤in CEO’lar›n› belirlemiyor, olas› ayr›lmalara haz›rl›ks›z giriyor. Aile flirketlerinde ise “di¤er çocuklar› k›rma” ya da “bölünme” endiflesiyle kurucular, bir sonraki lideri aç›klamaktan kaç›n›yorlar. Oysa, uygulamalar gösteriyor ki, kurucular›n almad›klar› bu önlemler, sonradan flirketleri bölünmeye, aile içi çat›flmalara neden olabiliyor. O nedenle patronlar›n 50’li yafllarda gelece¤i planlamalar›, kuflak e¤itim ve geçifl sürecini oluflturmalar› gerekiyor. Tabii yoksa bir Aile Anayasas› ve Konseyi oluflturmalar›, burada öne ç›k›yor. Patron, 60’l› yafllara gelmeden iyi bir emeklilik plan› yap›p, kendine yeni u¤rafllar, sosyal sorumluluk projeleri ve hobiler haz›rlamas›nda yarar var. Emeklilik için kendine bir tarih ya da yafl belirlemeli ve bunu en az 2 y›l öncesinden aç›klamal›… Böylece, iyi bir geçifl dönemi oluflturmufl, yeni kufla¤› da ›s›nd›rm›fl olur. 5. DEV‹RDE ‹LK TERC‹H Bu sorunun yan›t› dünyan›n neresine giderseniz gidin neredeyse ayn›… Aile flirketlerinde kurucular, ifli öncelikle büyük o¤ullar›na devir etmeyi tercih ediyorlar. Türkiye’de 2’nci kuflak yöneticiler içinde en büyük erkek

çocu¤un flirketin bafl›nda oldu¤u pek çok örnek var. Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’tan yönetimi devralan en büyük erkek çocuk Rahmi Koç da yönetimi üçüncü kufla¤a devrederken en büyük o¤lu Mustafa Koç’u seçti. Orhan Holding’in aile anayasas›nda bile en büyük çocu¤un flirketin bafl›na geçece¤i yaz›yordu. Sanko Yönetim Kurulu Baflkan› Abdülkadir Konuko¤lu da flirketin kurucusu Sani Konuko¤lu’nun en büyük o¤lu. Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’nda aile flirketleri konusunda uzman Raffi Amit de 1994 y›l›ndan 2000’e kadar 508 büyük aile flirketini inceledi. Araflt›rmaya göre, aile flirketlerinde yönetim ikinci kufla¤a geçti¤inde flirketler de¤er kaybediyor. Amit, buna neden olarak flirketlerin kötü yönetilmesini gösteriyor. “CEO ya da baflkanl›k koltu¤unda oturan kifli yönetim devri için rastgele en büyük çocu¤u seçmektense o flirketi en iyi yönetecek kifliyi tercih etmeli” diyen Amit, duygularla yap›lan seçimlerin flirketi sona götürdü¤ünü belirtiyor. Yaklafl›k 30 y›ld›r aile flirketleri ile ilgili çal›flmalar gerçeklefltiren Northwestern Üniversitesi profesörlerinden John Ward’a göre ise yönetimin çocuklara devredilme ifllemlerinden sadece üçte biri ya da dörtte biri “do¤ru” seçimle sonuçlan›yor. 6. ANAYASA KARARIYLA EN BÜYÜK ÇOCUK Türkiye’deki flirketlerin büyük ço¤unlu¤unda ikinci kuflak yönetimi en büyük çocuk temsil ediyor. Bu gelenek Koç’tan Yaflar’a, Sanko’ya ülkenin en büyük kurulufllar›nda itibar görüyor. Orhan Holding de bu gelene¤in anayasayla kanunlaflt›r›ld›¤› aile flirketlerinden biri. Orhan Holding’in yönetim kurulu baflkan› ve CEO koltu¤unda Orhan Ailesi’nin en büyük çocu¤u olan Halil Murat Orhan oturuyor. En büyük kardeflin bafla geçmesi aile anayasas› ve her ay düzenli olarak gerçeklefltirdikleri aile konseyi kararlar›nca düzenlenmifl durumda. fiirketin kurulufl belgesinde dahi ailenin en büyük çocu¤unun kurucudan sonra bafla geçece¤i yer al›yor. Ancak Orhan Ailesi’nde e¤itim ve deneyim de çok önemli. Murat Orhan, flirketin bafl›na geçene kadar grup içinde strateji ve yat›r›m bölüm baflkanl›¤›, bilgi sistemleri bölüm baflkanl›¤› ve uluslararas› ifller grup baflkanl›¤› görevlerini yürüttü. Bu görevlerine halen de devam ediyor. Di¤er kardefl Ayflegül Orhan Donat, yönetim kurulu baflkan yard›mc›s› ve yönetim kurulu üyesi. Ayr›ca, her iki kardeflin eflleri de yönetim kurulu üyesi ve baz› bölümlerin baflkan› konumunda. Kurumsallaflmas›n› sürdüren Orhan Holding yönetimine d›flar›dan genel müdür ve CEO getirilmesi flimdilik gündemde de¤il. Ama holdinge ba¤l› flirketlerin tamam›nda yöneticiler profesyonellerden olufluyor.


2464

BAKIfi

Mevlana’n›n sofras›ndan:

HAMDIM, P‹fiT‹M, YANDIM MEVLEV‹LER‹ YEMEK YEMEY‹ B‹R R‹TÜELE DÖNÜfiTÜRMÜfiLERD‹. MÜTEVAZILI⁄I ELDEN BIRAKMADAN, ‹fi‹N AfiIRISINA KAÇMADAN HAZIRLANAN YEMEKLER, BÜYÜK B‹R SESS‹ZL‹K ‹Ç‹NDE YEN‹YORDU. NE VAK‹T B‹R CAN SU ‹Ç‹YOR, SU ‹ÇERKEN ONUN DA HAKKINI ‹STEMEDEN DE OLSA YER‹Z BELK‹ TERB‹YES‹YLE BÜTÜN ELLER YEMEKTEN ÇEK‹L‹RD‹. HAZIRLAYAN: NUH KÖKLÜ


47

önül de, göz de, mide de nur yer; çünkü yeme¤in asl› nurlardand›r”. Mevlana Celaleddini Rum-i’nin Divan’› Kebir’inde belirtti¤i bu sözler onun Allah inanc›n› anlatt›¤› gibi, nimet olarak addedilen yeme¤e de bak›fl›n› gösterir. Mevlana’n›n ölümünden sonra belirli ritüellere ba¤lanan Mevlevili¤in ay›rt edici özelli¤i Sema yapmaksa bir di¤er özelli¤i de yeme¤e, hem Mevlana’n›n eserlerinde hem de Mevlevi tarikat› mensuplar›nca özel bir önem atfedilmesidir. Mevlana, yine Divan-› Kebir’de “Has›l› bütün ömrüm flu üç sözcükten art›k de¤il: Hamd›m, pifltim, yand›m” sözleriyle de Allah inanc›yla, Allah’›n nimetlerine bak›fl› aras›nda ba¤lar kurar. ‹nsan hamd›r, hamur gibidir, yo¤rulur, pifler ve yanar. Mevlevilik de özünde bu yanma sürecini ifade eder ki, Tarikat içerisinde yo¤rulan bir mürit mutfaktan geçmelidir.

“G

MEVLANA’NIN SOFRASI Dünyada an›t mezara sahip olan ilk aflç› Atefl-baz-› Veli’nin türbesinin Konya’da oldu¤u düflünülürse Mevlevi tarikat›n›n mutfa¤a, yeme¤e ne kadar önem atfettikleri de ortaya ç›kar. Rivayete göre; Atefl-baz-› Veli bir gün Mevlana’ya oca¤a atacak odunun kalmad›¤›n› söyler. Mevlana da ona ayaklar›n› kazan›n alt›na koymas›n› söyler. “Eyvallah” diyen Veli, aya¤›n› oca¤›n alt›na uzat›r ama bir yandan da acaba yanar m› diye bir flüpheye kap›l›r ve o anda sol bafl

parma¤› yanar. Durum Mevlana’ya haber verilir. Veli, yanan parma¤›n› Mevlana’ya göstermemek için di¤er ayak parma¤›n› yanan parma¤›n›n üstüne koyar. Bugün Semazenlerin Sema’ya bafllarken att›klar› ilk ad›m bu rivayeti yad etmek için yap›l›r. Mevlevi mutfa¤› di¤er tarikatlar›n mutfa¤›na benzemekle birlikte hem verilen görevler hem de Tarikat’a girmek isteyen birinin mutfakta çal›flmak zorunda olmas› nedeniyle farkl›l›k gösterir. Atefl - baz da denilen mutfa¤›n bir makam olarak görülmesi ve de oca¤›n üstünde Ya Hazret-i Atefl baz-› Veli levhas›n›n olmas› da Mevleviler’in mutfa¤a verdikleri önemin iflaretidir. Mevlevi mutfa¤›na destursuz girilmez, kap›ya sessizce yanafl›p, bir bafl kesmeniz (selam) gerekir. Mutfa¤›n masraflar›n› düzenleyen Aflç› Dede, onun yard›mc›s› Kazanc›, mutfa¤a girenleri yetifltiren Halife Dede, üç günlük çilesinden sonra mutfa¤a kabul edilen mutfak can› bu kültürün önemli parças›d›r. Yine bunlarla birlikte flerbet ikram eden fierbetçi, sofray› kuran ve kald›ran Somatç›, kahve döven Tahmisçi, kaplar›n kalaylanmas›n› sa¤layan Dolapç› da mutfa¤›n asli unsurlar› aras›nda yer al›r. Tabii, somat ad› verilen Mevlevi yemeklerinin yenmesi de kurallara ba¤l›d›r. Yemek piflince Kazanc› Dede, kazan veya tencerenin kapa¤›n› açar, canlar kab› yere indirir. Kazanc› Dede “Tabh› flîrîn ola, Hak berekât›n vere, dem-i Hazret-i Mevlânâ, s›rr-› Atefl-bâz› Velî Hû diyelim” fleklinde bir gülbang çeker ve hep beraber Hu çe-


48

Bademli irmik helvas› Malzemeler: * 250 gram tereya¤› * 2 yemek kafl›¤› kabuklar› soyulmufl badem * 1 su barda¤› un * 1 su barda¤› kepekli un * 3 su barda¤› fleker * 4 su barda¤› su * 1 yemek kafl›¤› gülsuyu Haz›rlan›fl›: Yuvarlak dipli bir tencerede ya¤› eritin. Kabuksuz bademleri ilave edip, k›s›k ateflte, badem ve un pembeleflinceye kadar, yaklafl›k olarak bir saat tahta bir kafl›kla kar›flt›rarak kavurun. Di¤er tarafta bir tencereye su ve fleker koyup, fleker eriyene kadar kar›flt›r›n. Kaynamaya bafllad›ktan sonra da ateflten al›p, di¤er tarafta kavrulan kar›fl›m›n üzerine ilave edin. Tencereye yap›flmamas› için tahta kafl›kla kar›flt›rarak kapa¤›n› örtün ve 15 dakika dinlenmeye b›rak›n. Helvaya kafl›kla flekil vererek servis taba¤›n›na yerlefltirin ve üzerine gülsuyu dökerek servis edin.

kilir. Sofralar kurulur, çevrelerine postlar konur ve her sofraya uzun bir havlu, çepçevre yay›l›r. Su vermek hizmetini üstlenen canlar, testileri, bardaklar› haz›rlar. Kafl›klar, saplar› sa¤a gelmek ve herkesin önüne düflen sofra üstüne yüzüstü kapanmak flart›yle s›ralan›r. Sofraya en k›demli kiflinin duas›yla bafllan›r. Önce a¤za tuz at›l›r. Ondan sonra yemek gelir. fieyhin bafllamas›yla yemek de bafllar. Sofraya bardak konmaz. Can denilen bir Mevlevi, isteyen olursa hemen suyu uzat›r. Suyu alan kifli barda¤› öper, suyu içer, tekrar barda¤› öper ve görevliye geri verir. O suyunu içerken, di¤er kifliler yemekten el çeker. O s›rada onlar daha çok yemek yemifl olmas›n, hakk› geçmesin isterler. fieyh veya aflç›bafl›, yahut da bunlar yoksa k›demli dedelerden biri, su içene “Aflk olsun” der, o da niyaz eder, tekrar yeme¤e bafllan›r. Yemekte baflka konuflma olmaz. Yeme¤in sonunda fleyh: “Biz yoldaki sûfîleriz, padiflah›n


49

sofras›nda yemek yiyenleriz. Yarabbi, bu kâseyi, bu sofray› daimî k›l” der, sonra pilav yenir ve fleyh sofraya e¤ilip bafl keserek niyaz eder. Kalkar, herkes de kalk›p birer birer kap›da dönüp mutfa¤a bafl keserek ç›kar. Mevleviler yeme¤e lokma derler. Fakat bir de hassaten lokma denen bir pilav yap›l›r ki bu Mevlevilere hast›r. Sofrada her fley olabilir. Tabii, dönemin koflullar›nda bulunan erza¤a göre hangi yeme¤in yap›laca¤› flekilleniyordu. Mesela dutla yap›lan yeme¤in çokça olmas›n›n temel sebebi o dönemde bolca dut bulunmas›yla aç›klanabilir. Zeytinya¤› yaln›zca kandillerde kullan›l›yor. Tutmaç çorbas›, Selçuklu döneminden beri Konya’da yap›lagelen, içinde et, un gibi malzemelerin oldu¤u bir çorba çeflidi. Göremez, bir çeflit tand›r ekme¤i. fiifl kebab›, yumuflac›k kuzu etinden yap›l›yor ve Mevlana’n›n da tercih etti¤i gibi yan›nda tere ile servis ediliyordu. Gül yaprakl› marul salatas› güllerle yeniliyordu. Genelde su buhar›nda piflirme, ya¤da piflirme, kuru hararet denilen saçta piflirme yöntemleri kullan›l›yordu. Yahni, musakka, dolma gibi yemekler haz›rlan›rken de ya¤ - su kar›fl›m› denilen bir yöntem uygulan›yordu. KONYA MUTFA⁄ININ KAYNA⁄I MEVLEV‹LER Bugün Konya mutfa¤›n› oluflturan yemeklerin birço¤u Mevlevi mutfa¤›nda da bulunuyordu. Tutmaç çorbas›, yaprak sarma, ekmek salmas›, bamya çorbas›, f›r›n kebab›, su böre¤i, sac kavurma ve de helva. Yeme¤e noktay› Mevlevi gelene¤inde oldu¤u gibi hoflaf koyuyor. “Söz kesen” diye adland›r›lan hoflaf›n gelmesiyle yeme¤in son buldu¤u anlat›lmak isteniyordu. Eskiden a¤›r misafirlere kara yemek tak›m› (yemekler koyu renk oldu¤u için bu ad verilmifl) ç›karm›fl. Gelene¤e göre yemek s›ralamas› flöyleymifl: Yemek çorbayla bafllay›p, arkas›ndan bütümetli patl›can, su böre¤i ve baklava gelirmifl. Ekfli yemekle (bamya çorbas›) yeniden bafllayan yemek, etli dolma, yine etli bir yemek, sütlaç, zerde, pilav ve hoflaf s›ralamas›yla son bulurmufl. Konya mutfa¤›nda t›pk› Mevlevi mutfa¤›nda oldu¤u gibi zeytinya¤› kullan›m› yok denecek kadar az. Eskiden tarlada, ba¤da çal›fl›rken enerji sa¤lamak için ya¤l› ve etli yemekler tercih edilirmifl. Osmanl›’dan gelen helva sohbetlerinin bafllang›c› da Mevlana dönemine dayan›yor. Gece gelen misafire arabafl› çorbas› ve helva (piflmaniye) sunulmas› adetmifl. Sohbet biraz daha uzarsa, “yat geberlik” denilen bir tür kahvalt›l›k yiyecekler ç›kar›l›rm›fl. Keflke alt› parma¤›m olsayd› da daha fazla helva yeseydim dedi¤i rivayet edilen Mevlana’n›n, “Perhiz yüzünden hastaya helva vermiyorsun, tatl› bir yüz göstermiyorsun amma, hastan› daha da beter ediyorsun, etme” dedi¤i biliniyor. Onun bu sözleri insana ve de onun yarat›c›s›na duydu¤u sevginin ete - kemi¤e bürünmüfl hali. Mevlana’n›n kitaplar› bir nevi yemek metaforlar›yla, insan sevgisiyle dolu sat›rlar bar›nd›r›r ve o günümüz tabiriyle bir gurmedir. Ama ortaya serdi¤i sofran›n yaln›zca dünya nimetleriyle donat›lmad›¤›n› da biliyordu.

Tand›r Çorbas› Malzemeler: 1/4 su barda¤› nohut 1/4 su barda¤› kuru fasulye 2 so¤an (yemeklik k›y›lm›fl) 2 yemek kafl›¤› sadeya¤ 1/2 su barda¤› bulgur 1/2 su barda¤› yeflil mercimek 2 yemek kafl›¤› kavurma (b›çak aras› tekni¤iyle do¤ranm›fl) 8 su barda¤› et suyu 1 tatl› kafl›¤› kimyon 1 tatl› kafl›¤› karabiber Yeterince tuz Haz›rlan›fl›: Mercimek, nohut ve fasulyeyi sekiz saat öncesinden suda ›slat›n. Güveçte so¤an› sadeya¤ ile sarar›ncaya kadar kavurun. Önce bulguru, sonra k›yma kavurmas›n› ekleyip ateflte çevirin. Mercimek, nohut, fasulye ve et suyunu ilave edin, baharatlar›n› koyun. Kaynay›nca kapa¤›n› örtün ve hafif atefle al›n. Fasulye ve nohutlar yumuflay›ncaya kadar yaklafl›k iki saat piflirin. Tuzunu ekleyip on dakika daha piflirin ve ateflten al›n. 10 - 20 dakika dinlendirip güveciyle servis edin.


50

OTOMOB‹L

‹lk sürüfller:

ÜNLÜ MARKALAR SINAVI NASIL GEÇT‹? ALFA ROMEO’NUN YEN‹ KÜÇÜ⁄Ü MITO, TASARIMIYLA D‹KKAT ÇEK‹YOR. VOLKSWAGEN GOLF ELDEN GEÇ‹R‹LM‹fi ÖZELL‹KLER‹YLE ÖNE ÇIKIYOR VE MERCEDES-BENZ GLK 320 CDI, GEÇ G‹RD‹⁄‹ KOMPAKT SUV SINIFI ARAÇLAR ARASINDA YOLLARIN YEN‹ KONFOR USTASI SIFATINI HAK ED‹YOR. HAZIRLAYAN: MERT DURAN

lfa Romeo’nun çarp›c› modeli 8C’nin küçültülmüfl bir versiyonu gibi görünen ve ad› efsane anlam›na gelen MiTo, neresinden bakarsan›z bak›n y›rt›c›, çekici ve dinamik duruyor. Alfa Romeo 8C’de oldu¤u gibi çerçevesiz yan camlar›, krom çerçeveli dev farlar›, ön tampondaki üç parçal› hava giriflleri, LED ayd›nlatmal› arka ›fl›k gurubu, büyük tekerlek yuvalar› ve bombeli motor kaputuyla sportif görselli¤ini aç›kça belli eden Alfa Romeo MiTo, 4.06 metrelik uzunlu¤a sahip olmas›na ra¤men sanki daha küçük bir araçm›fl gibi görünüyor. 1.44 metrelik yüksekli¤i, 1.72 metrelik geniflli¤i olan MiTo’nun dingil mesafesi ise 2.51 metre. Yaln›zca üç kap›l› karosere sahip olan MiTo bu dingil mesafesi ile yeterli bir iç mekan geniflli¤i sunuyor. ‹ç içe geçmifl göstergelerin etkileyici tasar›m›, fliflkin orta konsol, sportif yan desteklere sahip olan koltuklar bize göre en fazla ilgi çeken detaylar. ‹kisi benzinli üç motor seçene¤i bulunan MiTo sürüflümüz s›ras›nda bize dizel güç ünitesiyle efllik etti. Fiat Auto çat›s›nda yer alan birçok modelde yer alan 1.6 lt’lik dizel ünite 120 HP güç üretirken ayn› zamanda 320 Nm tork sunuyor. Fabrika verilerine göre 9.0 sn içinde 0-100 km/s h›zlanmas›n› tamamlayabildi¤i belirtilen MiTo 6 ileri oranl› manuel flanz›manla keyifli sürüfllere olanak tan›yor. Alfa Romeo MiTo, lüks küçük s›n›fta istedi¤i baflar›ya çok da zorlanmadan ulaflacak gibi görünüyor.

A

VOLKSWAGEN GOLF 1974 y›l›nda ilk kez bantlardan ç›kan VW Golf o günden itibaren s›n›f›n›n hep ç›ta yüksekli¤i belirleyen model oldu. Dünya çap›nda 26 milyonu aflan kullan›c› taraf›ndan tercih edilen model, yüksek sat›fl rakamlar›na ulaflarak Volkswagen’in yüz ak› oldu. Alt›nc› nesline kavuflan model asl›nda bir önceki versiyondan çok farkl› özellikler tafl›m›yor. Çünkü hala Golf V’in alt yap›s›n›, motorlar›n› ve aktarma organlar›n› kullanan araç bu nedenle pek çoklar› için önceki neslin makyajl› hali gibi. Ancak arac›n pek çok noktas›nda yap›lan iyilefltirme çal›flmalar› sonucu Golf, bu son neslinde hiç olmad›¤› kadar dinamik ve konforlu bir araç halini alm›fl. ‹lk etapta üç benzinli motor seçene¤iyle sat›fla sunulan araçta baz model 1.6 litrelik 8 supapl› ünite. 102 HP güç üreten bu motor seçene¤i uzun y›llard›r VW sat›fllar›nda


51

önemli bir paya sahip. Serinin en güçlü modeli ise 1.4 litre hacimden turbo ve kompresör yard›m› ile 160 HP güç üretiyor. Sürüflünü gerçeklefltirdi¤imiz 122 HP’lik model ise ürün gam›ndaki bir di¤er seçenek. 1.4 litre hacimden turbo yard›m› ile 122 HP güç ve 200 Nm tork elde eden motor 6 ileri oranl› flanz›man ile uyum içinde çal›fl›yor. Canl› ve h›zlanmaya meyilli yap›s›yla Golf’ün kullan›m›n›n çok keyifli olmas›n› sa¤layan motor fabrika verisi ortalama 6.2 litrelik tüketim de¤eriyle çok da müsrif de¤il. Zaten VW, TSI ‹ç mekanda her fley sürücü odakl› haz›rlanm›fl. Ele oturan direksiyon simidi sürüflün daha da keyifli olmas›n› sa¤l›yor.


52

‹ç mekan öncüsünden hem daha konforlu hem de çok daha sessiz.

H›zlanmaya istekli TSI motor istenirse DSG otomatik flanz›manla da sat›n al›nabiliyor.

motor ailesini tan›t›rken dizel kadar tutumlu bir güç ünitesi ürettiklerini belirtmiflti. EuroNCAP taraf›ndan yap›lan çarp›flma testlerinden 5 y›ld›z alarak ne kadar güvenli bir otomobil oldu¤unu da kan›tlayan Golf sürüfl karakteriyle de dinamizmini pekifltiriyor. Biraz sert ayarlara sahip olan süspansiyon sis-

temi sayesinde özellikle virajlarda güven veren bir karaktere sahip. Eskisinden çok daha konforlu olan iç mekandaysa dikkat çeken ilk önemli yenilik arac›n sessizlefltirilmesi olmufl. Bunun d›fl›nda Passat CC modeli ile büyük benzerlikler tafl›yan orta konsol ve gösterge tablosu iç mekanda elit bir havan›n oluflmas›n› sa¤lam›fl. Farkl› donan›m paketleri sayesinde ihtiyaçlara cevap verme konusunda oldukça baflar›l› olan Golf yeni modelinde de t›pk› öncülerinde oldu¤u gibi s›n›f›n›n en baflar›l› modeli olmay› kafas›na koymufl gibi. Baflar›l› motorlar› ve art›r›lan konforuyla Golf’ün bunu baflarmas› ise hiç de zor de¤il. Ancak fiyat› hala rakiplerinden biraz yüksek. MERCEDES-BENZ GLK 320 CDI Mercedes kullan›c›lar› için bu markan›n en fazla öne ç›kan özelli¤i sundu¤u yüksek konfor. Bu nedenle de firma üretti¤i her araçta konforu, istenilen di¤er özelliklerle birlefltiriyor. H›zla yükselen kompakt SUV s›n›f›nda daha fazla sessiz kalmak istemeyen Alman üretici, girifl modeli olan GLK’da bu nedenle konfora büyük önem vermifl. Audi Q5, BMW X3, Volkswagen Tiguan gibi zorlu rakipleri bulunan Mercedes-Benz GLK, sahip oldu¤u yüksek standart donan›m ve konforla birlikte köfleli ve geçmifle göndermeler yapan maço tasar›m›yla rakiplerinden ayr›lmak istiyor. Ülkemize art›k ithal edilmeyen efsanevi G Serisi’nin modern bir versiyonu gibi alg›lanan GLK’n›n tasar›m›nda köfleler ve sert ifadelere s›kl›kla yer verilmifl. Bu tasar›m anlay›fl› erkeklerin hofluna gitse de bayanlar›n biraz itici bulmas› olas›. Arac›n tasar›m›na flekil veren köfleler iç mekanda da kendisine yer bulmufl durumda. Son dönemde üretti¤i tüm


53

araçlar›n iç mekan›nda yuvarlak hatlar› tercih eden firma, burada biraz radikal bir karar alarak geçmifle göndermeler yapmaya devam etmifl. Genifl ve ferah yap›s›yla kullan›mla ilgili herhangi bir sorunun yaflanmad›¤› GLK’nin iç mekan›nda kumandalar di¤er modellerden ve özellikle C Serisi’nden tan›d›k. Üç adet yuvarlak göstergeden oluflan gösterge tablosuysa kolay okunan yap›s› ve sportif çizgileriyle iç mekana oldukça yak›fl›yor. Ayr›ca orta konsolda sunulan farkl› renk seçenekleri ve metal aksesuarlar da GLK’y› sportif k›lan detaylardan. San›yoruz y›llarca makam arac› üretme konusunda uzmanlaflan Mercedes, hala bu al›flkanl›¤›ndan kurtulamam›fl. Kendisini kan›tlam›fl 2987 cc’lik hacme sahip, önde uzunlamas›na yerlefltirilmifl V6 motorundan güç alan ve flimdilik sadece bu motorla ithal edilen GLK sahip oldu¤u 224 HP güçle birlikte 540 Nm gibi oldukça etkileyici bir torku bünyesinde bar›nd›r›yor. Sars›nt›s›z ve sessiz çal›flma karakteri ile be¤eni toplayan dizel motor, gücünü ise yere 7 ileri orana sahip 7G-TRONIC flanz›manla aktar›yor. Manuel kullan›ma da izin veren, spor veya konfor olmak üzere iki tercih imkan› bulunan flanz›man motorla oldukça uyumlu çal›fl›yor ve sars›nt›s›z vites geçifllerine imkan tan›yor. GLK, pazardaki en konforlu seçeneklerden biri. Yüksek marka imaj›yla birlikte sessiz dizel motoru GLK’n›n önemli kozlar›. Ancak arac›n flu anda tek motorla ithal edilmesi ve herkesin hofluna gitmeyecek olan köfleli tasar›m dezavantaj yaratabilir.

‹ç mekan tipik Mercedes-Benz kalitesinde. Kumandalar di¤er modellerden tan›d›k.

Güçlü V6 dizel motor gücünü yere 7 ileri oranl› otomatik flanz›manla aktar›yor.


54

TATLAR

Pizza ve spagettinin ötesinde:

B‹R fiÖLEND‹R ‹TALYAN MUTFA⁄I TÜRK DAMAK TADINA EN UYGUNU MUTFAK MUHTEMELEN ‹TALYAN MUTFA⁄I. BENZER CO⁄RAFYALARA SAH‹P OLUfiUMUZ ÜRÜN ÇEfi‹D‹NDE DE BENZERL‹K YARATMIfi. P‹ZZA, MAKARNA VE PEYN‹R ‹LE SINIRLANAMAYACAK KADAR GEN‹fi B‹R YELPAZEYE YAYILAN ‹TALYAN LEZZETLER‹, TADANLARA AYNI ZAMANDA GÖRSEL B‹R fiÖLEN DE SUNUYOR.… YAZI: fiULE fiENTARLI

vrupa’n›n en eski mutfaklar›ndan biri olan ‹talyan mutfa¤›, Latin kökenli Avrupa mutfaklar›n›n “esas›” olarak da kabul ediliyor. ‹talyan mutfa¤› deyince, bol soslu spagettiler ve nefis pizzalar geliyor akla. Bu mutfa¤› biraz daha yak›ndan tan›yanlar, etli ekme¤e benzeyen canzone’yi, leziz ‹talyan flaraplar›n›, flarapl›, sebzeli, deniz ürünlü risotto’lar›, La Torta della Nonna’y› (Büyükannenin Turtas›) da keyifle an›msarlar. Dünyan›n sevilen di¤er mutfaklar› gibi ‹talyan mutfa¤›da çeflitli ve zengin. Çeflit ve zenginlik, her bölgenin kendine özgü malzemelerinden ve farkl› kültüründen kaynaklan›yor. Kuzey ve Güney bölgelerinde kullan›lan malzemelerde ve piflirilen yemekler-

A

de bu farkl›l›k hemen göze çarp›yor. Örne¤in Sicilya, Sardunya, Kalabriya, Napoli gibi güneyde kalan yerleflim yerlerinde daha çok bal›k ve di¤er deniz ürünleri tüketiliyor. Burada Akdeniz iklimi hüküm sürdü¤ü için domatesli, sar›msakl›, zeytinya¤l› sebze yemekleri daha fazla pifliriliyor. Coflkulu, s›cakkanl› ve can›tez ‹talyanlar bu özelliklerini yeme-içme kültürüne de tafl›m›fl. Ailecek mutfa¤a girmek, birlikte piflirdikleri bu yemekleri bir flenlik edas›yla uzun akflam yemeklerine dönüfltürmek tam bir ‹talyan gelene¤i. ‹talyanlar için yemek ve mutfak o kadar önemli bir ayr›nt›d›r ki, birçok aile mutfaklar›n›n oturma odas› büyüklü¤ünde olmas›n› tercih ediyor.


55

ZEYT‹NYA⁄I VE PEYN‹R ÜLKES‹ ‹talya’n›n en önemli tar›m ürünleri bu¤day, üzüm, zeytin, m›s›r, pirinç, fleker pancar›, tütün, soya, ayçiçe¤i, patates, domates, elma, armut, fleftali, portakal, limon ve mandalina. ‹talyan yemek kültürünün en önemli özelli¤i kullan›lan malzemelerin her zaman taze olmas›. Özellikle zeytinya¤›, flarap ve peynir ‹talyan gelenekleriyle özdeflleflmifl ve mutfakta en çok kullan›lan ürünlerin bafl›nda geliyor. Peynir üretimi Kuzey ‹talya’da binlerce y›ll›k geçmifle sa-

hip. ‹talya’n›n genelinde 400’den fazla peynir çeflidi bulunuyor. Baz› peynirler özellikle taze yenilmek üzere yap›l›rken, baz›lar› aylar, hatta y›llarca bekletildikten sonra en iyi sonucu veriyor. En sevilen ve en çok tüketilen parmesan peyniri de ‹talya’n›n kuzey bölgesinde Parma flehrinde haz›rlan›yor. Çi¤ inek sütünden üretilen bu peynir makarnalarda ve salatalarda çok iyi sonuç veriyor. Tüketilmeden önce, en az bir y›l bekletilen parmesan e¤er 3 - 4 y›l bekletilirse daha da lezzetli oluyor.


56

Ülkenin her yerinde zeytin yetifltiriliyor. ‹talyanlar için zeytinya¤› kullan›m›, yemeklerden soslara kadar vazgeçilmez bir yer tutuyor ve neredeyse zeytinya¤› ile haz›rlanmayan bir yemek düflünülemiyor bile. fiarap ise ‹talyan yemek kültüründe tam bir tutku. Sadece özel günlerde yudumlanan bir içecekten öte, her ö¤ünde tüketilen günlük bir al›flkanl›k durumunda. Zaten ‹talya, flarap üretiminde dünyada en iyiler aras›nda yer al›yor. Bu konudaki en büyük avantajlar› ise güney ve kuzey ‹talya aras›ndaki iklim farkl›l›klar›ndan kaynaklanan üzüm türü çeflitlili¤i.

hal oluflturuyor. ‹talyanlar risotto’ya deniz ürünlerinden sebzeye kadar istedikleri her fleyi ilave ediyor. Genellikle bütün çeflitlerinde parmesan peyniri kullan›lan risotto’nun deniz ürünlü olanlar›na ise kesinlikle parmesan eklemiyorlar. Pirinç iflin püf noktas›. Risotto pirinci ya da k›r›k pirinç kullan›lmas› gerekiyor. Makarna ise ‹talyan mutfa¤›n›n bafllang›çlar›ndan. Ravioli, tagliatelle, spagetti, penne, fettucine ve di¤erleri tek bir bafll›k alt›nda toplan›yor ‹talya’da: “Pasta.” ‹talyanlar bu kelimeyi suyla unun kar›flt›r›lmas›yla elde edilen tüm hamur iflleri için kullan›yor. Pastaya sadece makarna, lazanya ya da vermicelli (eriflte) gibi ünlü ‹talyan yemekleri de¤il, ayn› zamanda KLAS‹KLER: R‹SOTTO, MAKARNA, P‹ZZA ekmek, lapa ve krep gibi yiyecekler de dahil ediliyor. MaRisotto gerçek bir ‹talyan klasi¤i. En önemli özelli¤i ise pi- karnan›n ilk kez hangi ülkede üretildi¤i konusunda ortak flirme tekni¤i. Bizim pilav›n tersine, suyu azar azar yediri- bir görüfl olmasa da, ilk izler Etrüsk, Roma, Arap ve Çin lerek piflirilen pirinç, niflastas›n› b›rakarak kremams› bir uygarl›klar›nda rastlan›yor. Bununla birlikte ‹talyanlar bu


57

ucuz, lezzetli, dayan›kl›, doyurucu ve sa¤l›kl› yeme¤i en çok sahiplenen, yemek kültürünün bir parças› haline getiren, dünyaya tan›tan tek ülke olarak biliniyor. ‹talyanlar makarnay› her zaman “aldente”, yani diri k›vamda pifliriyorlar ve asla süzdükten sonra so¤uk sudan geçirmiyorlar. Süzüp, ayn› anda haz›rlanm›fl sosa atarak çeviriyorlar ve bekletmeden yiyorlar. Yüzlerce biçimde haz›rlanabilen soslar›n içinde mutlaka zeytinya¤›, sar›msak ve fesle¤enden biri ya da en iyisi üçü birarada bulunuyor. Pizza ise bundan 250 y›l önce Napolili f›r›nc›lar taraf›ndan, ince hamurun üzerine birtak›m malzemeler eklenerek fakir insanlar için piflirilen basit ve ucuz bir yemek olarak do¤uyor. Sonralar› üzerindeki erimifl mozarella, domates ve zeytinya¤›yla soylular›n ilgisini çekiyor. Nihayet bu fakir yeme¤i (!) pizzalar›n kraliçesi ve kraliçelerin pizzas› “Margherita” ad›yla ortaya ç›k›yor. Önce ‹talya’ya, oradan da dünyaya yay›l›yor. Bugün hemen her malzeme ile haz›rlanan pizza, dünyan›n en çok satan fast food yeme¤i ünvan›n› da elinde tutuyor. KAHVALTIDAN YEME⁄E Tah›l, makarna ve ekmekler 4 bin y›ldan beri Akdeniz mutfa¤›n›n temelini oluflturuyor. Kahvalt› genellikle ikinci planda kal›yor. Yani ‹talyanlar›n ço¤unlukla geçifltirdikleri bir ö¤ün. Tipik bir ‹talyan kahvalt›s›nda ev yap›m› küçük ekmekler yeniyor, cappucino veya espresso içiliyor. Ancak Akdeniz yemek kültürünü simgeleyen salam, mozarella, domates ve fesle¤en her zaman kahvalt› masalar›nda yer bulan temel yiyecekler. Bir ‹talyan sofras›nda önce “antipasto” ad› verilen girifl yeme¤i sunuluyor. Bunlar so¤uk ya da s›cak meze türünde yiyecekler. Daha sonra “primi piatti”, ilk yemek denilen,

hamurifli, risotto ve çorba aras›nda tercih yap›l›yor. Bizim s›cak yemek onlar›n ise “secondi piatti” dedikleri etli, tavuklu veya bal›kl› bir yemekle devam ediliyor. S›ra peynir taba¤›na geliyor. ‹talya’da peynir çeflitleri en az Fransa’daki kadar bol oldu¤undan mutfakta özel bir yere sahip. Spagetti, lazanya, pizza gibi hamurifllerinde, risotta’larda, f›r›n gratenlerde ve hatta tatl›larda, farkl› türlerden peynirler kullan›l›yor. Ülkemizdeki han›mlar›n labne peyniriyle haz›rlad›klar› “tiramisu” pastas›n›n kremas›, memleketi ‹talya’da pahal› bir peynir olan mascarpone ile haz›rlan›yor. Pizza ve canzone’lerde, dil peynirine benzetebilece¤imiz mozzarella kullan›l›yor. Risotto ve spagettilere parmiggiano (parmesan) kat›l›yor. Peynir taba¤›ndan sonra s›ray› meyve ve tatl›lar al›yor. Ve tabii ülkemizde de Roma dondurmas› olarak bilinen lezzetli dondurma…Gerçekten ilk kez ‹talyanlar taraf›ndan da¤lardan afla¤›ya indirilen buz ile yap›lm›fl bir tatl›. Bu kadar yedikten sonra, sindirimi kolaylaflt›rmak için bir fincan, meflhur ‹talyan kahvesi espresso içmek gerekiyor. Az miktarlarda içilen bu koyu kahve, ‹talyanlar taraf›ndan günde 8 – 10 fincan içiliyor. Espresso denilmesinin nedeni de, az miktarda olmas› ve h›zla içilmesi.


58

MODA

Yeni y›lda al›flverifl f›rsatlar›:

2009 MODASI NELER GET‹RECEK? 2009 YILININ ‹LK YARISI ‹Ç‹N MODACILAR KÜÇÜLEN YAKALAR, KOYU RENKLER, TR‹KOLAR F‹KR‹NDE B‹RLEfi‹YOR. ERKEK G‹Y‹M‹N‹N ÜNLÜ MARKALARI ‹Ç‹N HAZIRLANAN KOLEKS‹YONLARDA KISALAN PAÇA BOYLARI, DARLAfiAN CEKET KALIPLARI VE KÜÇÜK GÖMLEK YAKALARI D‹KKAT‹ ÇEK‹YOR.

HAZIRLAYAN: S‹BEL KÖKLÜ

009’a girdi¤imiz bugünlerde, yeni y›l›n heyecan› vitrinlere de yans›m›fl durumda. Yeni y›l›n kad›n ve erkek modas›nda öne ç›kan birçok detay var kuflkusuz… Ama kaç›r›lmamas› gereken f›rsatlar da… Pek çok ünlü marka yeni y›la yeni koleksiyonlar ve önemli oranlarda indirimlerle giriyor. Bunlardan biri, farkl› çizgisi ve kalitesiyle dikkat çeken Stefanel… Stefanel k›fl koleksiyonunda yüzde 30 indirim f›rsat› sunuyor. Stefanel’in triko grubundaki çeflitlilik de görülmeye de¤er. Sezonun trendi olan dar ve uzun; üste yap›flan kesimler, uzun h›rkalar triko grubunun vazgeçilmezi olacak. Koleksiyonun hakim renkleri ise siyah, gri, sar›, k›rm›z›, lila mor ve yeflillerden olufluyor.

2

Moda sektörünün genç markas› Collezione’da da k›fl al›flveriflleri için çok özel bir f›rsat var. Collezione, ‘Renkli ‹ndirim Günleri’ kapsam›nda tüm al›flverifllerde k›rm›z› noktal› ürünlerde yüzde 60, yeflil noktal› ürünlerde ise yüzde 50 indirim f›rsat› sunuyor. Markalar Cenneti YKM’nin “Büyük K›fl ‹ndirimi” tüm YKM Ma¤azalar›’nda çoktan bafllad› bile. YKM’nin k›fl koleksiyonunda tüvitler, ekoseler, parlak ve koyu renkler, eski modellerin yeni yorumlanm›fl versiyonlar›, deriler ve tek renklilik sezona damgas›n› vuruyor. Ayakkab›larda babetler, retro görünüm, ayr›ca parlak malzemeler dikkat çekiyor. Park Bravo Group markalar›ndan biri olan Enzo Angi-


59

olini de yeni modelleriyle sezonun son trendlerini sunuyor. Enzo Angiolini’de bilekte biten botlar, maskülen tasar›mlar, kroko ve süet detaylar, oxford stili modeller göze çarp›yor. Abiyeden klasi¤e uzanan genifl seçenekleriyle Enzo Angiolini, kaliteli el iflçili¤i ve ulafl›labilir lüksü aya¤›n›za getiriyor. ERKEK MODASINDA NELER VAR? Erkek modas›n›n öncülerinden Frans›z moda markas› Cacharel’in 2009 K›fl Koleksiyonu birbirinden fl›k alternatifler sunuyor. Koleksiyonda fl›kl›k detaylar ve aksesuarlarda gizli. Abart›ya kaçmadan uygulayaca¤›n›z birkaç küçük de¤ifliklik, sizi di¤erlerinden farkl› k›labilir. Özellikle dar kesimli, vücuda oturan kal›plar ve modeller bu y›l›n gözdesi. K›salan ceket ve pantolon boylar›, pilesiz dar kesimli pantolonlar, dar yakalar, yün ipliklerden yap›l› ince süveterler ve omuzlar› saran hatlar en çok tercih edilenler aras›nda. Renk tercihlerini ise siyaha bakan tonlardan lacivert, mor, kahve, gri ve bordo renklerden yana yapmal›s›n›z. Bu renk da¤›l›m› Cacharel’in tüm koleksiyonunun geneline hakimken, siyahlarla griler, lacivertlerle kahveler ya da kahvelerle grilerin kar›fl›m› ile oluflan renk kombinasyonlar› da s›kça kullan›l›yor. Cacharel, k›fl koleksiyonu ile birlikte müflterilerine bu y›l

ilk defa el yap›m› ayakkab›lar sunuyor. Usta ‹ngiliz iflçili¤inin fark edildi¤i bu özel tasar›mlar oldukça iddial›. Kemer ve cüzdan içlerindeki detaylarda hep k›rm›z›n›n kullan›lm›fl olmas› da dikkat çekici bir unsur. Son dönem erkek modas›nda görmeye al›flt›¤›m›z dar kesimler, Pierre Cardin gömlek koleksiyonunda da öncülü¤ü elden b›rakm›yor. Vücuda oturan tarzda “slim fit” olarak haz›rlanan gömlekler, saten likral› veya kompakt kumafllarla daha rahat ve kullan›fll› oluyor. 2009 K›fl Koleksiyonu’na dahil olan yeni dar kesimli gömlekler befl ana grupta toplan›yor. Regular, Weekend, Signature, Silver Buton ve Black & White olarak adland›r›lan gruplarda, her kiflili¤e ve yaflam flekline uygun gömlek bulmak mümkün. Günümüzün moda trendinde her fley küçülüyor. Pierre


60

Cardin’in bu y›lki koleksiyonunda da gömleklerin yakalar› art›k daha ince ve küçük. Güncelleflen yaka kesimleriyle Pierre Cardin, 20 farkl› yaka kesimi sunuyor ve her erke¤in kendi özel stilini daha rahat belirlemesini sa¤l›yor. Yeni uygulanmaya bafllayan dönt drop gömlekler sayesinde, beden ve kol boyunda s›k›nt› yaflayan special fit bedenler, art›k tadilat yapt›rmadan gömlek giyebilecekler. Bütün dünyada çizgilerin incelik ve kal›nl›klar› ile oynanarak yeni modeller oluflturulmas› trendi, bu sezon çift manfletli garnili Pierre Cardin gömleklerle kendini gösteriyor. Ç‹ZMELER UZUYOR Amerika’n›n ünlü kad›n ayakkab› markas› Nina, Acarlar Grup bünyesinde Türkiye’ye geldi. Özellikle gece ayakkab›s› konusunda çok iddial› olan marka, Hollywood y›ld›zlar›n›n da tercihi. Carmen Electra, Vivica A. Fox, Michelle Rodriguez, Natalia Bello, Virginia Madsen gibi pek çok ünlünün tercih etti¤i Nina koleksiyonundaki çizme boylar› giderek uzuyor. Saten, tafll› ve abiye modeller ise koleksiyonun en dikkat çekici parçalar›. Özel üretim teknikleriyle, yüksek topuklu modeller bile son derece rahat ve uzun saatler giyilebilecek kadar konforlu. Erkeklerin gözde ayakkab› markas› Scooter, Watertight grubundaki modelleri ile k›fl›n zorlu flartlar›nda su geçirmez


61

özelli¤iyle ayaklara konforu tafl›yor. Scooter, Watertight grubundaki Kronos, Gatto ve Trek modelleriyle dikkat çekiyor. Enjeksiyon teknolojisiyle üretilen bu modellerin en çarp›c› özelliklerinden biri, üstündeki deri ile taban›n›n birbirinden ayr›lmamas›. Aç›lma yapmayan taban› sayesinde bu ürünler, uzun y›llar gard›robunuzdaki yerini koruyabilir. Kevin Kostner, Heidi Klum, Jessica Alba, Angelina Jolie gibi ünlülerin çocuklar› için tercih etti¤i ayakkab› markas› olan Stride Rite, Kanyon Al›flverifl Merkezi’ne geldi. ABD’nin 89 y›ll›k geçmifle sahip, 0-12 yafl aras› çocuk ayakkab›s› markas› Stride Rite’› Türkiye’ye Minikad›m Ayakkab› A.fi getirdi. ABD d›fl›nda Güney Amerika ve Kanada’da çok say›da ma¤azas› olan Stride Rite, Kanyon ma¤azas› ile ilk kez Avrupa pazar›na girdi. AKSESUARIN GÜCÜ Ünlü saat markas› Kenneth Cole, tüm dünyaca be¤enilen koleksiyonunu yeni modeli KC4626 ile geniflletti. Son günlerin modas› swarovski tafllar›n› tasar›mlar›na adapte eden Kenneth Cole gümüfl kadran› ve multi fonksiyon özellikleriyle be¤eni topluyor. New York koleksiyonuna ait tasar›m›yla Türkiye’de de ilgi çeken KC4626 özellikle y›l›n

modas›n› kollar›na tafl›mak isteyenler için do¤ru seçim. Saatin fiyat› ise 234 dolar. Kar tatili seviyorsan›z ve kayak tutkunuysan›z, ileri teknoloji Prada gözlüklerini yan›n›zdan ay›rmay›n. Özel cam teknolojisi ve kar tatiline uygun çerçeve tasar›mlar› ile Prada, gözlerinizi koruyacak kaliteli bir seçim. Prada günefl gözlükleri, günlük kullan›m için ideal olan nesnelerle spor ruhundan esinlenen detaylar› birlefltirerek, sportif aktivitelerle günlük kullan›m› birlefltiriyor. Koçak P›rlanta, güzel ve etkileyici parçalardan oluflan kahverengi p›rlanta tak› koleksiyonu ile 2009 y›l›n› karfl›l›yor. Koçak P›rlanta’n›n Smoky Quartz p›rlanta tak› koleksiyonu, yüzük, küpe, kolye ve setlerden olufluyor. Koleksiyonda yer alan tasar›mlar hem gün içinde hem de gece kullan›labilecek flekilde tasarlanm›fl. Bir da¤ kristali olan Smoky Quartz tafl› duman renginde ve yar› fleffaf. Kifliye pozitif enerji verdi¤i belirtilen tafl›n, duygular› güçlendirdi¤ine de inan›l›yor.


52

BAKIfi AÇISI

ÜRET‹M B‹R YAfiAM B‹Ç‹M‹D‹R BURAK TURNA Gazeteci-Yazar

A

ncak bu anlay›fl henüz geliflmekte olan ülkelerde kendisini yeni yeni hissettirmeye bafllad›. Moderniteye do¤ru evrilmenin erken aflmas›ndaki toplumun bireyleri üretimi basit ihtiyaçlar›n› gidermenin bir arac› olarak görür. Üretim mecburen yap›lmakta olan bir eylemdir. Günlük ihtiyaçlar için gereken maddi de¤er, sabah kalk›p ifle gidilerek gerçeklefltirilen üretim eylemi ile sa¤lan›r. Oysa modern kavram›n› hak eden toplumlarda üretim bir yaflam biçimi hatta daha ileri aflamalarda bir yaflam gustosu halini al›r…Erken toplumlarda insanlar üretimleri ile tan›mlan›rlarken eriflkin toplumlarda insanlar toplumsal de¤il bireyselleflmifl, yaflam gustosu biçimine sokulmufl eylemleriyle tan›mlan›rlar. Örnek vermek gerekirse, foto¤rafç›l›k e¤itimi olan bir Alman para kazanmak için garsonluk yapsa da, toplumda bir foto¤rafç› olarak alg›lan›rken bu durum Türkiye’de tersidir. Art›k günlük lisan›m›za girmifl olan diplomal› manav, diplomal› garson gibi kavramlar buna bir örnektir. O insanlar›n diplomalar› ve e¤itimleri vard›r ama manav veya garson olarak alg›lan›rlar… Sanatsal üretim ise bireyselleflen üretimin en rafine halidir. Maddi de¤er yarats›n ya da yaratmas›n, modern toplumun en üst s›raya koydu¤u üretim biçimidir. Yaflam biçimi haline gelmifltir. Bu sanat›n üretimi oldu¤u kadar tüketilmesi de bir yaflam biçimine dönüflür. Koleksiyonculuk, elefltirmenlik ve profesyonel izleyicilik ileri toplumlarda daha yayg›nd›r. Sanatsal üretimi gerçeklefltiren kifli yani sanatç›, bireysel üretimin en rafine halini eyleme geçirmifl kifli olarak, toplumsal normlar›n d›fl›na taflma hakk›n› kazanm›flt›r. Öncelikle gündelik hayat›n sabah-akflam ifl saatleri kavram›n›n d›fl›na taflar daha sonra da bu onun beyinsel olarak da toplumsal normlar›n ötesine geçmesine olanak sa¤lar. Modern öncesi toplumlarda kifliler toplumsal üretimleri ile tan›mlan›rlarken, modern toplumlarda gerçeklefl-

tirdikleri üretimin, toplumsal üretim çerçevesindeki yeri ile tan›mlan›rlar. Yani üretimin toplumsaldan bireysele do¤ru gerçeklefltirdi¤i yolculuk, bizi biz yapan etken halini al›r. Üretim bir yan›yla bireyselleflirken, bir di¤er yan›yla da daha çok toplumsallafl›r. ‹nternet gibi iletiflim araçlar› sayesinde, bireysel üretimimizi daha önce düflünemedi¤imiz ölçüde genifl kitlelere ulaflt›rabiliriz. Böylece bireysel üretimimiz, toplumun içinde gerçeklefltirdi¤imiz para kazanma ile ilgili eylemimizin önüne geçer. Bu nedenle geliflen iletiflim, toplumsal modernleflmeye de katk›da bulunur. Bireyselleflen üretim, sanatsal üretimin daha fazla par›ldamas›na neden olurken, bir di¤er tarafta sorunlar da ç›karabiliyor. Mesela müzik sektörü art›k müzik satarak para kazanam›yor. Bunun en büyük nedeni internet sayesinde bireysel üretimin genifl kitlelere paras›z ulaflabilmesidir… Üretim ve kiflilik yap›s› da paralellik gösterir. Ve bireyselleflen üretim, tembel insanlar› toplumda ön plana ç›kartmaya bafllam›flt›r. Zira bireysel üretim, üretimden elde edilen fayday›, bizzat üretim sahibine aktar›r. Bu de¤er maddi ya da manevi olsun, do¤rudan üretimi sa¤layan kifliye ait olur. Bireyselleflen üretim arac›y› ortadan kald›r›r ve üretimi yal›nlaflt›r›r. Sanatç› kavram› da bu ba¤lamda gittikçe genifller… Sanatç› tek bir sanat üzerinde çal›flmak yerine, teknolojinin nimetlerini kullanarak farkl› alanlarda kendisini ifade etmeye bafllar. Foto¤rafç›l›k, sadece foto¤raf çekmenin ötesine geçer, teknolojik manipülasyonlar ile yeni sanat harikalar› yarat›labilir ve sadece bu ifl bile yeni bir sektör olarak h›zla geliflmektedir. Evinde sadece bir bilgisayar› olan kifli, Türkiye’den Amerika’daki bir firma için foto¤raf manipülasyonu ifli yapmakta ve para kazanabilmektedir. Eskiden tembel diye nitelenen insanlar, art›k teknolojinin nimetleri ile evlerinden ç›kmadan, sabah erken kalkma derdi olmadan üretim yapabilmekte, hatta bireysel üretimin ayn› zamanda nitelikli üretim olmas› nedeniyle de klasik ça-


53

l›flma hayat›n› yaflayan insanlardan fazla para kazanabilmektedir. Bu tabii ki insanl›k tarihinin cilvelerindendir. Deyimler sözlü¤ünde bulunan, çal›flma ile ilgili pek çok söz de¤ifltirilmek zorunda kalabilir. Mesela erken kalkan yol al›r, insan› tembellik mahveder (yabanc› atasözü) vs. Art›k biliyoruz ki, tembellik diye nitelenen yaflam biçimi bireysel üretim araçlar› sayesinde gelecek toplumun yaflam biçimidir. Türk toplumunun bu durumdan alaca¤› çok ders var. Modern toplum olma yolunda ilerlerken önümüzde ciddi engeller bulunuyor ama afl›lmaz de¤iller. Öncellikle, ev kad›n›, ev k›z› kavramlar›n› ortadan kald›raca¤›z. Tabii ki ev kad›nl›¤› sonsuza kadar olacak ama ev kad›nl›¤›n›n üretimden uzak bir psikoloji bar›nd›rmas›na izin vermeyece¤iz. Asl›na bak›l›rsa ev kad›nl›¤› bir üretim biçimini bar›nd›r›r onu afla¤›da tart›flaca¤›z. Hele ev k›z› kavram› dünyaya bizim taraf›m›zdan hediye edilmifl bir saçmal›kt›r. Ev k›z› olmak, asl›nda hiçbir fley yapmamak demektir. Bireysel üretime katabildi¤imiz ölçüde, ev k›zlar›m›z Türkiye’nin itici gücü bile olabilirler. Pek çoklar›m›z›n bilmedi¤i hatta üzerinde düflünmedi¤i bir üretme biçimi var ki, asl›na bak›l›rsa, üretimin ana kayna¤› da odur… K›saca verimlilik denebilir… Hatta verimlilik hareketi diye bilinen bir görüfl haline gelmifl ve bir bak›ma ideoloji halini alm›flt›r. Verimlilik, insan›n normal eylemlerinde ekonomik davranmas›, görünmez biçimde üretim yapmakla eflde¤erdir. Ev kad›nlar› konusuna girmiflken bundan bahsetmemek ol-

mazd›. Verimlilik, ev kad›nl›¤›n› üretken yapan ve asl›na bak›l›rsa bir meslek haline gelmesini sa¤layan ana unsurdur. Ev kad›n›, ailenin gündelik ihtiyaçlar›n› en verimli biçimde karfl›lamak görevini yerine getirir… Tabii yukar›da belirtti¤imiz üzere, bunun bilincinde olmamak, ev kad›nl›¤›n› pasif bir meslek olarak alg›lat›yor. Do¤rusunu söylemek gerekirse, bir ülkenin gündelik ekonomisinin büyük ço¤unlu¤u kad›nlar taraf›ndan çevrilir. Bu nedenle, kad›n›n üretimden ne anlad›¤› her fleyden önemlidir. Ev kad›nl›¤› kavram›n› daha aktif bir üretim biçimi ile birlefltirmek, inan›lmaz yararlar sa¤lar… Sonuç olarak üretmek demek, nas›l olursa olsun toplumun parças› olmak, kendimizi tan›mlamak ve kiflili¤imizi gelifltirmek, sosyalleflmek demek. Üretim kelimesini hayat›m›z›n merkezine koymadan kurdu¤umuz hiçbir toplumsal yada bireysel hayal gerçekleflmez, bunu baflarabilecek olan tek fley çal›flmak ve üretmektir. Bugünden itibaren, kendimize para için çal›flt›¤›m›z ifllerin d›fl›nda yeni bir ifl edinece¤iz… Her akflam bir saatimizi bu ifl üzerinde araflt›rma yapmak ve kendimizi gelifltirmek için harcayaca¤›z… Birkaç y›l sonra bir bakacaklar ki, muhasebeci bildikleri adam gitmifl yerine bir minyatür sanatç›s› gelmifl… O s›k›c› ofislerden birinde çal›flan s›radan k›z›n yerini kendine güvenen, tarz› ile dünya çap›nda ifller yapan bir web sitesi tasar›mc›s› alm›fl…. Bu örneklerin s›n›r› yok, s›n›r sizin hayal gücünüz… Evet, üretimin s›n›r› insan›n hayal gücüdür…


64

HABER

Capital dergisi “Baflar›ya Yürüyenler”i seçti:

EN BAfiARILI GENEL MÜDÜR HASAN ÖNDER

CAP‹TAL DERG‹S‹’N‹N JOHNNIE WALKER SPONSORLU⁄UNDA DÜZENLED‹⁄‹ TÜRK‹YE’N‹N 40 YAfi VE ALTI EN BAfiARILI GENEL MÜDÜRLER‹ YARIfiMASI “BAfiARIYA YÜRÜYENLER” SONUÇLANDI. ADAYLAR ÖNCE ‹NTERNET ORTAMINDA OYLANDI. EN ÇOK OY ALAN 15 YARIfiMACI, ÜNLÜ ‹S‹MLERDEN OLUfiAN ÖZEL B‹R JÜR‹ TARAFINDAN ÇEfi‹TL‹ KR‹TERLER BAZ ALINARAK DE⁄ERLEND‹R‹LD‹. AIRFEL GENEL MÜDÜRÜ HASAN ÖNDER B‹R‹NC‹L‹⁄E LAYIK GÖRÜLDÜ. apital dergisinin Johnnie Walker sponsorlu¤unda dördüncüsünü düzenledi¤i “Baflar›ya Yürüyenler” yar›flmas› sonuçland›. 2008 y›l›n›n En Baflar›l› Genç Genel Müdürü’nün belirlendi¤i yar›flmay› 43 kifli aras›ndan s›yr›lan Airfel Genel Müdürü Hasan Önder kazand›. Novartis Türkiye Ülke Baflkan› Güldem Berkman ikincili¤i, CMC Genel Müdürü Baflak Soykan üçüncülü¤ü elde etti. 40 yafl ve alt› Genel Müdürler aras›nda yap›lan yar›flmaya 43 aday kat›ld›. Bu adaylar internet ortam›nda oyland›. En çok

C

Baflak Soykan, Hasan Önder, Güldem Berkman

oyu alan 15 kifli, ifl dünyas›n›n ünlü isimlerinin yer ald›¤› bir jüri taraf›ndan de¤erlendirildi. Jüri, söz konusu genel müdürlerin yönettikleri projelerden kariyerlerine, flirket karl›l›¤› ve itibar›na yapt›klar› katk›ya kadar hemen her faktörü titizlikle ele ald› ve birinci bu flekilde belirlendi. Airfel Genel Müdürü Hasan Önder, 608 çal›flan› ile 100 milyon dolar ciroya ulaflt›rd›¤› firmas›n› sektörünün liderleri aras›na tafl›d›¤› için yar›flman›n birincisi seçildi. Dereceye girenler 18 Aral›k 2008 akflam› Conrad Otel’de yap›lan bir törenle ödülle-


65

rini ald›. Gecede Hürriyet Gazetesi ‹cra Kurulu Baflkan› Vuslat Do¤an Sabanc› da “baflar›” temal› bir konuflma yapt›. Kay›p Bal›k Nemo animasyon filmindeki kahraman›n köpekbal›klar›na karfl› verdi¤i mücadeleyi ifl hayat›na adapte etti¤i konuflmas›yla Sabanc›, salondaki davetliler taraf›ndan büyük ilgi gördü. Gecede, Capital ve Ekonomist ve PC Net Dergileri Yay›n Direktörü M. Rauf Atefl, Diageo Türkiye Genel Müdürü Ayd›n Soysal da birer konuflma yapt›. Uluslararas› üne sahip tasar›mc› Y›lmaz Zenger’in her derece için ayr› ayr› tasarlad›¤› ödüllerin sahiplerine verildi¤i seramoniden sonra dereceye girenler k›sa birer konuflmayla davetlilere vizyonlar› hakk›nda ipuçlar› verdi. ‹fl dünyas›ndan 200 yöneticinin kat›ld›¤› gecede Airfel, kalabal›k bir ekiple haz›r bulundu. Sanko Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Abdulkadir Konuko¤lu, Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konuko¤lu, Airfel Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin Hamut baflta olmak üzere flirketin birçok üst düzey yöneticisi Hasan Önder’in baflar›s›n› kutlamak için geceye kat›ld›. JÜR‹DE K‹MLER VARDI? Airfel Genel Müdürü Hasan Önder’i birinci seçen jüri üyeleri aras›nda Do¤ufl Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar, insan kaynaklar› uzman› Pembe Candaner, Capital CEO Club Baflkan› Ak›n Öngör, Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Büyük Özkan, TÜG‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Lütfü Küçük, Koç Holding Yönetim Kurulu

Mehmet Y. Y›lmaz, Hasan Önder, Ayd›n Soysal

Mehmet Y. Y›lmaz, Ayd›n Soysal, Baflak Soykan, Hasan Önder, Güldem Berkman, Vuslat Do¤an Sabanc›, M.Rauf Atefl


66

Sami Konuko¤lu, Hasan Önder, Abdülkadir Konuko¤lu

Hasan Önder, Abdülkadir Konuko¤lu

Hasan Önder, Sami Konuko¤lu

Baflkan Vekili Hasan Subafl›, Capital, Ekonomist ve PC Net Dergileri Yay›n Direktörü M. Rauf Atefl, GY‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› P›nar Eczac›bafl›, Hürriyet ‹K Direktörü Serdar Devrim, Diageo Türkiye Genel Müdürü Ayd›n Soysal, Mentor Dan›flmanl›k Yönetici Orta¤› Hande Yaflargil Atefla¤ao¤lu ve Egon Zehnder International Yönetim Dan›flman› Murat Yeflildere bulunuyordu.

Yar›flmada ikincili¤i alan Güldem Berkman 2007 y›l›nda Novartis Macaristan Genel Müdürlü¤üne atanm›fl, 2008 y›l›nda ise Novartis Türkiye Ülke Baflkan› olarak görev yapmaya bafllam›fl bir isim. Berkman, Novartis’in son 7 y›lda güçlü bir ivmeyle büyümesinde etkin bir rol oynad› ve flirketin ülke yönetiminde en yüksek sorumlulu¤u alm›fl kad›n yönetici olmay› baflard›. ‹laç sektöründeki faaliyetleri 140 ülkeye yay›lan Novartis’te sadece 5 ülkede kad›n yönetici oldu¤unu, bunlar aras›nda sorumluluk alan›n›n büyüklü¤ü aç›s›ndan Güldem Berkman’›n ilk s›ray› ald›¤›n› da belirtmek gerek. Sorumlulu¤u alt›nda 2 bin 500 çal›flan› olan Berkman’›n yöneticilere en büyük tavsiyesi, zaman› iyi kullanmalar› ve ayn› pozisyonda çok oyalanmadan kariyer basamaklar›n› h›zl›ca t›rmanmalar› yönünde. Pozitifli¤in baflar› getirdi¤ini söyleyen Berkman, emeklili¤inde Alaçat›’da deniz ve toprakla u¤raflmak istedi¤ini belirtiyor. CMC Genel Müdürü Baflak Soykan, henüz 35 yafl›nda. Türkiye’nin en büyük ça¤r› merkezi hizmetleri flirketine girdi¤inde 27 yafl›ndayd›. Pazarlama ve ifl gelifltirme yöneticisi olarak girdi¤i flirkette bir y›l içinde Genel Müdür oldu. Dört y›lda flirketi ciroyu 12, karl›l›¤› 14 kat büyütmeyi baflaran Soykan, yafl ortalamas› 22 olan bin 200 çal›flan› yönetiyor. Baflak Soykan, baflar› isteyen bir yöneticinin alçak gönüllülükle farkl›l›klar› yönetebilme yetene¤ine sahip olmas› gerekti¤ini düflünüyor.

BAfiARIYA YÜRÜYEN ÜÇ ‹S‹M 1993’te ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun olan Hasan Önder, k›sa bir süre özel mühendislik firmas›nda çal›flt›. 1994’te HACE Mühendislik firmas›n› kurdu. A¤›rl›kl› olarak do¤al gaz dönüflüm projeleriyle u¤raflan firma, k›sa zamanda büyüdü. 1998'de Singapur'da bir y›l yaflayan Önder, Uzakdo¤u pazar› konusunda uzmanlaflt›. 1999’da ise Akfel Endüstriyel Pazarlama A.fi’yi kurdu. Is›tma-so¤utma-havaland›rma sektöründe faaliyet gösteren firma, 2001 y›l›nda Sanko Holding bünyesine kat›ld› ve firma unvan› Airfel A.fi olarak de¤iflti. Kurdu¤u flirketlerle kriz ortamlar›nda dahi baflar›l› giriflimlerde bulunan Önder, 2009’un olas› ekonomik koflullar›nda firmas›n›n hedeflerini de¤ifltirmedi¤ini belirtiyor ve flunlar› söylüyor: “Baflar›n›n temelinde ‘insan’ oldu¤una inan›yorum. Kiflinin kendi kiflisel gelifliminin yan› s›ra, ekip arkadafllar›n›n geliflimi de baflar›s›n› olumlu yönde etkiliyor.”


68

GEZ‹ - MEKAN

Fark yaratma zaman›: fi‹MD‹ YEN‹ NES‹L MÜZELER MODA ‹NSANLAR, KLAS‹K F‹K‹RLER‹N DIfiINA ÇIKARAK FARKLI MÜZELER ‹NfiA ED‹YOR. B‹NLERCE FARKLI SESTEN OLUfiAN “SES MÜZES‹”, TEMBELL‹K EDEN ‹NSANLARIN YATTIKLARI YERDEN ÇALIfiANLARI ‹ZLED‹KLER‹ “TEMBELL‹K MÜZES‹”, 17 ‹LA 26 M‹L‹METRE EBATLARINDAK‹ KURAN’I-I KER‹M’‹N DE YER ALDI⁄I “M‹NYATÜR K‹TAP MÜZES‹” ‹LK AKLA GELENLER…‹fiTE YEN‹ NES‹L MÜZELERE M‹N‹ B‹R GEZ‹NT‹. HAZIRLAYAN: C‹HAN DEM‹RfiEVK


69

Ç

ocuklu¤umuzun ve ilk gençlik y›llar›m›z›n müzeleri, tozlu raflar›n boylu boyunca uzand›¤›, upuzun karanl›k koridorlar›ndan aniden biri ç›kacakm›fl izlenimi veren korku filmi tad›ndad›r. Üstelik çok ciddi yerler olmak zorundaym›flças›na as›k suratl›d›r. Müzelerin asl›nda sevilebilecek yerler oldu¤u fikri, özel müzelerle hayat›m›za girdi desek, devlet müzelerine çok da haks›zl›k etmeyiz san›r›m. Özellikle yaflam alan› olarak kurgulanm›fl, farkl› aktivitelerle vaktin nas›l geçti¤ini unutturan müzeler ayn› zamanda, çocuklar›n da e¤lenerek keflfetmesini sa¤l›yor. Asl›nda müzelerin hofl vakit geçirilebilecek yerler oldu¤u fikri, çok yak›n tarihe dayan›yor ülkemizde. Belki de böyle bir kavram ilk Sunay Ak›n’›n Oyuncak Müzesi ile düfltü akl›m›za. Asl›nda müzeler, zamandan ve mekandan uzaklaflt›ran yerler olmal›yd›... ‹flte tam da bu noktada Sunay Ak›n’›n “Oyuncak Müzesi”nin ard›ndan bir de Orhan Pamuk’un açmay› planlad›¤› “Masumiyet Müzesi”, “müze” kavram›n› tekrar gündeme getirdi. Biz de bu tart›flmaya bir ucundan kat›ld›k ve dünyan›n bu konuda neler yapt›¤›na bir göz att›k.

SABAHA KADAR E⁄LENCE! Palm Spring Havac›l›k Müzesi, ‹kinci Dünya Savafl›’nda kullan›lan uçaklar› sergileyen bir müze. Klasik havac›l›k müzelerinden çok farkl›. Müzede uçaklar› görebildi¤iniz gibi e¤er ücretini öderseniz 2. Dünya Savafl›’ndan kalma bir uçakla tur atma flans›na sahipsiniz. Ya da tek motorlu uça¤›n›z var ancak ar›zal›; Palm Spring bu konuda da yard›mc› oluyor, hatta uça¤›n›z› tamamen yeniliyor. ‹ki büyük hangardan oluflan müzede Avrupa ve Amerika kökenli uçaklar ayr› ayr› sergileniyor. Uçaklar›n aras›nda bulunan kafede yemek yiyebiliyor hatta müzedeki “disko”da dans edebiliyorsunuz. Müzeye gündüz bir giriyorsunuz, girifl o girifl; uçak siluetlerinin aras›nda sabaha kadar e¤lence devam ediyor. Kaliforniya’daki müze, do¤al olarak eyaletin en önemli hafta sonu e¤lence yerlerinden biri olarak gösteriliyor. GEÇM‹fiLE HESAPLAfiMA Eiffel Kulesi’ne 200 metre uzaktaki (Quai Branly) yani “‹lk Sanatlar Müzesi” ile bir anlamda sömürgeci geçmifliyle hesaplafl›yor. Müzeye ilk olarak “‹lkel Sanatlar Müzesi” ad› veriliyor. Ancak, ad›ndan bir küçümseme anlam› ç›kabilece¤i düflünülerek “‹lksel Sanatlar” olarak de¤ifltiriliyor. 3 bin 500 eserin yer ald›¤› müzede Asya, Afrika, Okyanusya ve Amerika’daki Bat› medeniyeti öncesi dönemlerden eserler sergileniyor. Müzede, Türkiye’den ise 2 bin eser yer al›yor... Di¤er eserlere gelince, Senegal’den kaya parçalar›, Cezayir`den bir çeyiz sand›¤›, Hindistan’dan bir hal›… Karanl›k ve gizli bölmelerde Burkina Faso ya da Fas’tan heykeller… Serginin Asya Medeniyetleri bölümünde Anadolu’dan tak›, gelinlik, kaftan gibi giysi ve aksesuarlar ile b›çak, kama, k›l›ç ve kalkan gibi savafl aletlerini görmek mümkün. Eserlerin günefl ›fl›nlar›ndan zarar görmemesi için müzenin çevresi büyük a¤açlarla kaplanm›fl hatta müze adeta bir orma-

n›n ortas›na oturtulmufl. Müzenin iç mekan› ilham›n› do¤adan alarak insan›, eserlerin yap›ld›¤› döneme götürecek kadar zaman ve mekan duygusundan uzaklaflt›r›yor. B‹L‹M TAR‹H‹N‹ MERAK EDENLERE Bilgisayar Tarihi Müzesi, bilgi ça¤›n›n geliflimini gelecek nesillere aktarmay› misyon edinmifl bir müze. Burada dizüstü bilgisayarlar›n atalar›n› gördükçe flafl›rmamak elde de¤il. Öyle ki müzede, bir oda boyutunda olan ilk bilgisayardan, efsane olarak nitelenen ve “atari”den bilgisayara ilk geçifl olan “Commadore 64”e kadar tüm bilgisayarlar mevcut... 1999’da kar amac› gütmeyen bir kurum olarak kurulan ve dünyan›n en genifl bilgisayar arflivine sahip olan müzede, insan eliyle yap›lm›fl ilk bilgisayar d›fl›nda, bilgi ça¤›n›n günümüze kadar üretti¤i tüm dokümanlar mevcut. Kaliforniya’da bulunan Bilgisayar Tarihi Müzesi, ayn› zamanda e¤itim amaçl› olarak da kullan›l›yor. DÜNYANIN BÜTÜN ENSTRÜMANLARI Amerikan Ulusal Müzik Müzesi, Güney Dakota Üniversitesi bünyesinde 1973 y›l›nda kuruldu. Müzede Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’ya ait 14 bin 500’den fazla müzik aleti bulunuyor. Burada bulunan en önemli müzik aletleri ise piyanonun yarat›c›s› olarak kabul edilen Bartolomeo Cristofori taraf›ndan 18’nci yüzy›lda tasarlanan iki piyano... Amerika’n›n önemli müzik arflivcileri, ellerindeki tüm müzik aletlerini ve arflivlerini ba¤›fllay›p tek bir elde toplanmas›n› sa¤l›yorlar. Baflta Afrika olmak üzere Bat› d›fl›ndaki uygarl›klar›n en mistik müzik aletleri de müzede kendine yer buluyor. Hindistan’dan Angola’ya; Suriye’den Java Adas›’na kadar dünya haritas›nda yerini dahi bilmedi¤imiz tüm ülkelerden müzik aletleri var. Müze, www.usd.edu/smm web adresinden Manuel Antunes taraf›ndan 1767 y›l›nda yap›lan ilk büyük piyanonun mistik sesini dinleme f›rsat›n› sunuyor. UFO’LAR VAR MI YOK MU? Roswell, mistik varl›klar ve Ufo ile ilgilenenler için tan›d›k bir kent… ‹ddialara göre; 1947 y›l›nda bu bölgeye bir Ufo düfler. Pentagon’dan gelen bir grup asker kalan parçalar› toplar ve askeri üsse götürür. Bakanl›k cismin bir meteoroloji balonu oldu¤u aç›klasa da kimse inanmaz… Yayg›n kan›, askerlerin götürdü¤ü uzayl› kadavras›nda bilim insanlar› uzun y›llar araflt›rma yapt›¤› yönündedir. ‹flte Roswell Ufo Müzesi de böylelikle bu kente kurulur. Müzenin dünya d›fl› canl›lar konusunda böyle flanl› bir geçmifle sahip bir kentte kurulmas› son derece normal. Müzede düfltü¤ü iddia edilen Ufo’nun ve uzayl›n›n otopsi Casusluk Müzesi sahnesini anlatan


70

‹lkel Sanatlar Müzesi

balmumu heykeller yer al›yor. Yo¤un ilgi gören müzede hediyelik eflyalar da en az müzenin kendisi kadar ilgi görüyor. VE fiAfiIRTAN MÜZELER.. Bu müzeler dünyada büyük ilgi gören, klasik müze kavram›n›n d›fl›na ç›km›fl müzelerin bafl›nda geliyor. Bunlar›n d›fl›nda insana bu kadar› da abart› dedirtecek cinsten olanlar› da var. Kimisi y›llar önce aç›ld› ve kap›lar›n› açt›¤› dönem büyük flaflk›nl›k yaratt›; kimisi ise aç›lma arifesinde. ÖrneBilgisayar Müzesi

¤in yüzlerce müzik türüne ait örneklerin ve milyonlarca do¤al ses kayd›n›n yer alaca¤› dünyan›n ilk “ses müzesi” kap›lar›n› ziyaretçilerine açmaya haz›rlanan ilginç müzelerden biri. Müze, Çin’in Hefei kentinde, Küresel Müzik Vadisi Kültürel Endüstri Park› ad› alt›nda, 48 bin metrekarelik alanda 2010’da aç›lacak ve müzede dünyan›n tüm sesleri olacak. ‹lginç bir di¤er müze k›sa bir zaman önce aç›lan “Tembellik Müzesi”. Kolombiya’n›n Bogota kentinde kurulan bu müzede tarihi eser yok, gezece¤iniz bir yer de. Burada yap-


71

Tembellik Müzesi

lu¤un ça¤dafl tarih boyunca nas›l h›zla de¤iflti¤ine tan›k olabiliyorsunuz. Müzede 1965’ten kalma ruj fleklindeki silahlar, dinleme cihazlar›n›n evrimini gösteren bölümler, içine kamera gizlenmifl a¤aç kütü¤ü gibi aletler, ziyaretçileri flaflk›nl›¤a u¤rat›yor.

Ufo Müzesi

t›¤›n›z tek fley, birbirinden rahat kanepelere, yataklara ve hamaklara yat›p dev ekranlarda çal›flan insanlar›n görüntülerini izlemek… Bu müzenin amac› tahmin edece¤iniz üzere; insanlara ne kadar çok çal›flt›klar›n› gösterirken dinlenmenin ne kadar önemli oldu¤unu anlatmak. Dünyan›n tek Minyatür Kitap Müzesi ise Bakü’de merakl›lar›n› bekliyor… 6 binden fazla kitap koleksiyonuna sahip müze, 62 ülkeden obje bulunduruyor bünyesinde. Ziyaretçilerin ilgisini en çok 17 ila 26 milimetre ebatlar›nda olan Kur’an-› Kerim çekiyor. Son olarak Uluslararas› Casus Müzesi’nden bahsetmek gerek. Washington’daki “International Spy Museum”da casus-

Uçak Müzesi


72

PROJE

Avrupa liderine Türk tedarikçi: “FORUM ‹STANBUL” DA AIRFEL ‹MZASI MULT‹ TURKMALL, “FORUM AVM” MARKASIYLA ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹ PROJELER‹ ÜRETEN HOLLANDALI B‹R F‹RMANIN TÜRK‹YE ‹fiT‹RAK‹. F‹RMA HALEN TÜRK‹YE VE BALKANLAR’IN EN BÜYÜK AVM PROJES‹ OLAN “FORUM ‹STANBUL”U HAYATA GEÇ‹RMEYE HAZIRLANIYOR. PROJEN‹N ISITMA, SO⁄UTMA VE HAVALANDIRMA EK‹PMANLARI ‹SE Y‹NE AIRFEL MARKALI…

A

vrupa gayrimenkul sektörünün lider firmalar›ndan Hollandal› Multi Corporation, Avrupa’da daha çok tasar›m›n öne ç›kt›¤› al›flverifl ve ifl merkezleri projeleriyle tan›nan bir marka. Firman›n Türkiye ifltiraki olan Multi Turkmall ise 2004 y›l›ndan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Multi Turkmall, Türkiye’de 10 milyar Euro de¤erindeki yat›r›mla 25 tane “Forum AVM” açmay› planl›yor. Multi Turkmall’un, 2006 y›l›nda ‹zmir’de, 2007 y›l›nda Mersin’de, 2008 y›l›nda Denizli, Trabzon, Ayd›n ve Ankara’da açt›¤› Al›flverifl ve Yaflam Merkezleri’nin yan› s›ra, ‹stanbul, Antalya, Kayseri, Diyarbak›r, Nevflehir, Gaziantep, Çanakkale, Çorum ve Elaz›¤ gibi Türkiye’nin çeflitli illerinde infla ve gelifltirme aflamas›nda bulunan 16 projesi daha bulunuyor. Multi Turkmall, üretti¤i projelerin kentin ya da bölgenin yeniden canlanmas›nda etkin olmas›n› önemseyen bir firma. Bununla birlikte, tasar›m›n yerel kültüre uygunlu¤una da dikkat ediyor. fiirketin Türkiye’de gerçeklefltirdi¤i ilk proje olan Forum Bornova, yepyeni bir “yaflam merkezi” kavram›yla dikkati çekti. Forum Bornova, 62 bin metrekarelik bir alanda kurulu, ‹kea, Kipa gibi hipermarketlerin yan› s›ra yerli yabanc› markalar›n yer ald›¤› 128 ma¤aza, 7 sinema salonu ve 3 bin araçl›k oto-

parka sahip bir AVM olarak bölgeye önemli bir hareket getirdi. Y›lda 12 milyon kiflinin buray› ziyaret ediyor olmas›, yaratt›¤› hareketin bir göstergesi. Multi, 20’den fazla Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor. Genel merkezi Hollanda’da bulunan flirketin Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, ‹talya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Romanya, ‹spanya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve ‹ngiltere’de ofisleri bulunuyor. Sürekli büyümeyi kendine ilke edinen Multi Turkmall, flirketin Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’daki faaliyetlerini ‹stanbul Merkez Ofisi’nden yürütüyor. FORUM ‹STANBUL VE AIRFEL Multi Turkmall’un en iddial› oldu¤u projelerinden biri olan Forum ‹stanbul, 175 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Proje tamamland›¤›nda Türkiye’nin ve Balkanlar’›n en büyük al›flverifl merkezi olacak. Projede perakende ve e¤lence alanlar›n›n yan› s›ra ofis, konut gibi birimler yer alacak. Benzeri projelerden farkl› olan taraf› ise içinde 8 bin metrekarelik dev bir akvaryum ve bir de otelin olmas›. Forum ‹stanbul’da da birçok önemli projede oldu¤u gibi Airfel ürünleri kullan›lacak. Airfel,


73

Merkezi’nden birer kifliyi McQUAY’›n ‹talya’daki fabrikas›na götürerek so¤utma grubunun fabrikada yap›lan testi incelemesine olanak sa¤lad›. Bu proje kapsam›nda 4500 kW so¤utma kapasiteli 5 adet santrifüj kompresörlü McQUAY so¤utma grubu, 114 adet Airfel klima santrali ve 3000 kW ›s›tma kapasiteli 4 adet HOVAL kazan kullan›ld›. Multi Turkmall firmas›na yap›lm›fl bu büyüklükteki bir sat›fl, projenin Türkiye ve Balkanlar’›n en büyük al›flverifl merkezi olmas› aç›s›ndan da büyük önem tafl›yor. Ayr›ca Airfel’in bu projeden aln›n›n ak›yla ç›kmas› Multi Turkmall’un daha sonraki projelerinde Airfel’i tercih etmesinde büyük bir etken olacak. Böyle bir projenin Airfel’in referans listesine eklenmesi, Airfel’in genç yafl›na ra¤men çok k›sa zamanda büyük ve sa¤lam ad›mlarla sektöründe lider firmalar aras›nda yerini ald›¤›n›n en iyi kan›t› olarak niteleniyor.

bu projenin ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma ile ihtiyaçlar›n› karfl›layacak. Airfel bünyesinde bu projenin takibi Mühendislik Sistemleri Müdürü Fahrettin Türko¤lu liderli¤inde sat›fl mühendisi Onur Y›ld›z ve Ercan Uzundurugan taraf›ndan gerçeklefltirildi. Airfel, Yorum ‹nflaat firmas›n›n Forum AVM projesinin taahhüdü almas›ndan sonra bu projenin ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma ürünleri için Yorum ‹nflaat’›n mekanik tafleronu Aydem ‹nflaat’a teklif vererek projeye dahil oldu. Bu yat›r›m›n ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma projesi yurtd›fl› kökenli ARUP firmas› taraf›ndan yap›ld›. Airfel, ARUP firmas›n›n yapt›¤› hesaplamalara göre bir fiyat teklifi haz›rlayarak Aydem ‹nflaat’a verdi ve de¤erlendirme sonucu rakiplerini geride b›rakarak Aydem ‹nflaat ile el s›k›flt›. YO⁄UN TEKN‹K DESTEK VER‹LD‹ Airfel, Aydem ‹nflaat ile el s›k›flt›ktan sonra satt›¤› ürünler ile ilgili teknik destek verdi. So¤utma gruplar›n›n ve kazanlar›n problemsiz çal›flmas› için gerekli koflullar›n sa¤lanmas› ve yerleflim detaylar›n›n incelenmesi için Airfel Merkez Servis, Aydem ‹nflaat ve Yorum ‹nflaat ile toplant›lar düzenleyerek iflin bu taraf›n› s›k› tuttu. fiartnamede klima santrallerine ait aspiratörlerin 8000C s›cakl›kta çal›flmas› isteniyordu. Klima santrali fabrikas›nda bu veriye uygun test düzene¤i haz›rland›. Forum ‹stanbul projesi için imal edilmifl bir klima santralinin aspiratörü 2 saat süre ile 8000C s›cakl›kta Multi Turkmall, Yorum ‹nflaat, Aydem ‹nflaat’tan yetkililerin de kat›l›m›yla test edildi. Ürün, baflar›yla testi geçti. Airfel bununla da s›n›rl› kalmad›. Aydem ‹nflaat ve projenin kontrolör firmas› olan Pro-ge Proje Gelifltirme ve Yönetim


74

AKADEM‹

“Kulaktan Kula¤a”

fiUBAT SONUNDA SEY‹RC‹YLE BULUfiACAK AIRFEL AKADEM‹ T‹YATRO GRUBU, YAKLAfiIK 7 AYDIR ÇALIfiTI⁄I “KULAKTAN KULA⁄A” ‹S‹ML‹ OYUNU TAMAMLADI. EK‹P HALEN DEKOR VE KOSTÜMLE ‹LG‹L‹ SON DÜZENLEMELER‹ YAPIYOR. PRÖM‹YER‹ fiUBAT AYININ SON HAFTASINDA YAPILACAK OYUN SONRAK‹ GÜNLERDE TURNEYE ÇIKACAK. urum içindeki her türlü sosyal faaliyete çok önem veren Airfel, bu nedenle Airfel Akademi ad›n› verdi¤i bir oluflum gerçeklefltirmiflti. Bu akademi, kurum çal›flanlar›n›n motivasyonlar›n› art›rmak ve ekip ruhunu pekifltirmek için her türlü çal›flmay› yapmay› hedefliyordu. Bu dinamiklerle bilardo turnuvas›, reklam senaryosu yar›flmas›, karma sanat sergisi gibi etkinlikler gerçeklefltiren Airfel Akademi, geçti¤imiz y›l›n May›s ay›ndan beri kurum çal›flanlar›n›n kurdu¤u ekiple bir tiyatro oyunu çal›fl›yordu. Bununla ilgili geliflmeleri dergimizin önceki say›lar›nda size duyurmufltuk. Bu say›m›zda art›k oyunun haz›r oldu¤unu ve fiubat ay›n›n son haftas›nda izleyicileri ile buluflaca¤› haberini veriyoruz. Oyun, Airfel çal›flanlar›na sergilen-

K

dikten sonra Sanko Holding’in Gaziantep’teki merkezi baflta olmak üzere kurumun üretim yapt›¤› yerlere turne yapacak. ‹zleyicilerin hoflça vakit geçirece¤ini düflündü¤ümüz oyunla ilgili yönetmen Müfit Aytekin düflüncelerini dergimizle paylaflt›: “Airfel Akademi Tiyatro Grubuyla bir oyun haz›rlamak istedi¤imizde asl›nda önümüzde çok seçenek yoktu. Çünkü öncelikle ekipteki arkadafllar bu ifli ilk kez yapacakt›. Oyuna göre bir kadro oluflturma flans›m›z da yoktu; bu çal›flmaya kat›lmak isteyenlerden oluflan bir ekibimiz vard› ve bizim parametremizi de bu oluflturuyordu. ‹rlandal› yazar Lady Gregory’nin ‘Kulaktan Kula¤a’ isimli oyununu Türkiye’ye adapte ederek çal›flmaya bafllad›k. Oyun temel ola-


75

rak dedikodu ekseninde geliflen bir dizi yanl›fl anlafl›lma üzerine kurulmufltu. Asl›nda bizim kültürümüze de bu anlamda çok uygundu. Karakterleri Türklefltirdik ve rol da¤›l›m›n› yapt›k. Yo¤un ifl yaflam›ndan gelen ekipteki oyuncular baflta çok zorland›lar. Çünkü oyunculukla ilgili bir e¤itimleri yoktu ve daha da önemlisi ifl ortam›nda ast-üst iliflkisinde olduklar› kiflilerle karfl›l›kl› oynamakta yani ‘rol kesmekte’ problem yafl›yorlard›. Ama zaman içinde bunun üstesinden geldiler. ‹çlerinden birinin yapamayaca¤›n› düflünüp, vazgeçti¤i anlarda di¤erleri onu tekrar motive etmeyi baflard›. Bu çal›flman›n sonunda bunun bir ekip ifli oldu¤u

bilincine vard›klar›n› düflünüyorum. Çünkü hepsi ayn› anda finifle varmak zorundayd› ve tek kiflinin oynamas› ile bunun olamayaca¤›n› çok iyi anlam›fllard›. Aral›k ay›nda prömiyeri yapmay› planlam›flt›k ancak ülkedeki krizin etkileri, yo¤un ifl temposu gibi etkenler çal›flmalar›m›z›n h›z›n› azaltt›. Bugün gelinen noktada ise eksi¤imiz sadece dekor ve kostüme ait ayr›nt›lardan ibaret. Kurumsal bir yap› içinde çal›flanlar›n ekip ruhunu kavramalar›, birlikte çal›flman›n inceliklerini ö¤renmeleri aç›s›ndan bu tür programlar›n uygulanmas›n› çok gerekli görüyorum. Bana göre 7 ay› aflan çal›flmam›z da bunun bir kan›t›d›r.”


76

ZAMAN - MEKÂN

Dünyan›n 8’nci harikas›: AYASOFYA DÜNYA M‹MAR‹ TAR‹H‹NDE ÇOK ÖNEML‹ B‹R YERE SAH‹P OLAN AYASOFYA, 916 YIL K‹L‹SE, 481 YIL DA CAM‹ OLARAK KULLANILDI. 1935 YILINDA ATATÜRK’ÜN EMR‹YLE MÜZEYE ÇEVR‹LD‹. DÜNYANIN 8’NC‹ HAR‹KASI OLARAK TANIMLANAN AYASOFYA’DAN DAHA BÜYÜK B‹R KUBBE YAPMAK BAfiTA M‹MAR S‹NAN OLMAK ÜZERE B‹RÇOK M‹MARIN DÜfiÜYDÜ… FOTO⁄RAF: fiENDO⁄AN YAMAKO⁄LU

ünyan›n 8’nci harikas› olarak kabul edilen Ayasofya, muhteflem kubbesi ile neredeyse 500 y›l boyunca Osmanl› mimarisine öncülük etmifl bir yap›. O güne kadar yap›lm›fl hiçbir kubbe bu kadar büyük bir çapa sahip de¤ildi. Büyük gibi duran kubbeler, daha küçük kubbelerin tafl›y›c› ayak ifllevini yerine getirmesiyle büyükmüfl gibi görünüyordu. Ayasofya, o günün Roma kentindeki Pantheon’un silindirik ve çok kal›n duvarlara oturmufl kubbesinden küçüktü ama tonoz, kemerler ve yar›m kubbeleriyle çok daha genifl bir alan› örten son derece sofistike bir iç mekan görünümündeydi. Yaln›zca dört tafl›y›c› duvar üzerine oturan bu boyutta bir kubbe, tasar›m, teknik ve estetik niteli¤i bir devrim anlam› tafl›yordu. Kubbe, gökyüzünde as›l›ym›fl izlenimi yaratan bir görkeme sahiptir. Duvarlardaki mozikler, oyularak desenlenmifl mermer sütunlar, günün her saati de¤iflen ›fl›k oyunlar›na olanak sa¤lar. Mimarisindeki muhteflemlikle birleflen bu ›fl›k efektleri, Ayasofya’n›n insan› büyüleyen atmosferindeki bafll›ca etkenlerdir. Bizans imparatoru Justinyanus, Roma ‹mparatorlu¤u’nun gücünün göstergesi olan Pantheon’dan daha görkemli Ayasofya’y› infla ettirerek, Bizans’›n dünyan›n yeni merke-

D

zi oldu¤una da iflaret ediyordu. Ayasofya’n›n kitlelere verilecek böyle bir ideolojik mesaj› da vard›. Matematikçi Tralles’li Anthemius ve geometri bilgini Miletus’lu ‹sidoros’un mimarl›¤›n› yapt›¤› Ayasofya’y› 10 bin iflçi 5 y›lda bitirdi. Yap›, çeflitli zamanlarda yaflanan ‹stanbul depremlerinde zarar görse de onar›mlarla varl›¤›n› sürdürdü. Ayasofya’n›n içindeki kuyuya dalan bir arkeolog, temelin tamamen suyun içerisinde oldu¤unu ortaya ç›kard›. Su, depremlere karfl› zarar› önleyici bir unsur olarak düflünülmüfltü. 7 bin 570 metrekare alan kaplayan Ayasofya’n›n kubbe çap› ise 32 metreye yak›n. Fatih’in ‹stanbul’u almas›yla Mimar Sinan Ayasofya’n›n restorasyonuyla görevlendirildi. Eklenen ‹slami unsurlarla camiye çevrilen Ayasofya ibadete aç›ld›. Ayasofya’n›n kubbe geniflli¤i Osmanl›’daki mimarlar için her zaman afl›lmas› gerekli bir unsur oldu. Sinan, Selimiye’de s›k›flt›rma kilit tafllar tekni¤ini kullanarak daha genifl bir kubbe yapmay› baflard›. Ayasofya’n›n tam karfl›s›na yap›lan Sultanahmet Camii onun kadar büyük olmasa da tart›flmas›z ‹stanbul’daki en güzel camilerden biridir. 916 y›l boyunca kilise, 481 y›l da cami olarak kullan›lan Ayasofya, 1935 y›l›nda Atatürk’ün emriyle müze haline getirildi.


77


78

AJANDA

Veda’n›n ard›ndan: “UMUT”LAR YEfiER‹YOR “VEDA” ‹S‹ML‹ ROMANIYLA OSMANLI’NIN SON DÖNEM‹NE IfiIK TUTAN AYfiE KUL‹N, ÜÇLEMEN‹N ‹K‹NC‹ K‹TABI OLARAK KALEME ALDI⁄I “UMUT”TA TAR‹H‹, CUMHUR‹YET’‹N ‹LK YILLARINA KADAR GET‹R‹YOR. KUL‹N, HEYECANLA BEKLENEN SER‹N‹N ÜÇÜNCÜ K‹TABININ SA⁄LIK PROBLEMLER‹ NEDEN‹YLE GEC‹KECE⁄‹N‹N S‹NYALLER‹N‹ VER‹YOR. aleme ald›¤› her kitab›yla gündemi de¤ifltiren usta kalem Ayfle Kulin’in son kitab› Umut, geçti¤imiz ay okurla bulufltu. Yazar›n, Veda isimli roman›n›n hemen ard›ndan kaleme ald›¤› Umut, bir üçlemenin ikinci kitab› niteli¤i tafl›yor. ‹lk kitap Veda’da resmi tarihin d›fl›na ç›karak, okuru Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflüne tan›k eden Kulin; o y›llar›n hesaplaflmas›n› ailesinin hikayesini de kurguya katarak yapm›flt›. Umut’ta kald›¤› yerden devam eden Kulin, bu defa çöken imparatorlu¤un hikayesine y›k›mlar›, sürgünleri ve yeni kurulmakta olan Cumhuriyet’in sanc›l› y›llar›n› da dahil ederek hikayeyi büyütüyor. Ve tarihsel hesaplaflmas› bitmiyor Kulin’in. Bu defa merce¤e, günümüzde de gündemden düflmeyen “Ermeni meselesi”ni al›yor. Okuru tarihin sat›r aralar›nda dolaflt›r›rken ister istemez üçlemenin son kitab›na yönelik meraklar› tazeliyor. Biz de eserlerine ve sanat›na iliflkin tüm merak ettiklerimizi Ayfle Kulin’e soruyoruz… Romanlar›n›z ve öyküleriniz tarihi araflt›rmaya dayan›yor. Buradan yola ç›karsak çal›flma tarz›n››z› anlat›r m›s›n›z? Yazd›¤›m döneme dair pek çok bilgi topluyorum. Hatta yazd›¤›m dönemi anlatan baflkalar›n›n yazd›¤› romanlar› da okuyorum. Mesela Veda’y› yazarken tarihi bilgilere ulaflman›n yan› s›ra Abdülhamit Düflerken adl› roman› da okudum ki, o günün dili iyice içime sinsin. Son kitaplar›n›zda politikaya fazlaca giriyorsunuz. Bu durumun özel bir nedeni var m›? Veda’da iflgal alt›nda ve çökmekte olan bir imparatorlu¤un, Umut’da iflgali sonland›rm›fl ve 600 y›ll›k imparatorlu¤u devirmeyi baflarm›fl genç bir cumhuriyetin aileler üzerinden anlat›lan öyküleri var. Veda ve Umut haliyle biraz politika koktular. Böyle bir üçlemeye nas›l karar verdiniz, sizi ne teflvik etti? Veda’ya bafllarken üçleme yapmak gibi bir niyetim yoktu. Veda okurlar›yla bulufltuktan sonra bana çok fazla mektup, e-posta ve telefon geldi. ‹mza günlerine gelenler de Veda da yer alan insanlara sonradan neler oldu¤unu merak ediyorlard›. Umut, okura bir yan›t olarak geliflti. Art›k

K

bu kitab› üçleyip bizzat tan›k oldu¤um y›llar› yazmaya elim mahkûm. Umut’un ard›ndan ge elecek üçlemenin son kitab›nda bizi ne bekliyor? Do¤umumdan, babam› kaybetti¤im 1983 y›l›na kadar tan›kl›k etti¤im olaylar› anlatmak istiyorum. Bu kitab› okumak için biraz bekleyeceksiniz çünkü meslek hastal›¤›na u¤rad›m ve sa¤ omzum ve kolum sakatland›. 20 dakikadan fazla yaz› yazmama izin yok. Bu üçlemenin ard›ndan, gelecek dönemde özellikle üzerinde çal›flmak istedi¤iniz temalar var m›, neler? Bu üçlenecek kitaplar yüzünden bafllay›p bir türlü bitiremedi¤im bir aflk roman› var. Onu tamamlamak isterim do¤rusu. Kitaplar›n›z sinema ve televizyona uyarlan n›yor. Eserlerinizi bir yönetmene teslim ederken neler hissediyorsunuz? Kamera arkas›nda on befl y›l geçirmifl biri olarak, kitaplar›m›n asla yazd›¤›ma sad›k kal›narak çekilmeyece¤ini biliyorum. Roman dili ve sinema dili apayr›d›r. Evet, dizi yap›l›rken öyküler sulan›yor, eserle ilgisini kaybediyor filme çekilirken de de¤ifliyorlar. Ne var ki, bu da okura ulaflman›n bir yolu. Ekrana yans›yan kitab›, hayat›nda hiç kitap okumam›fl insanlar da al›p okumaya bafll›yor. Kitap yeni bask›lar yaparken okuma hevesi de yay›lm›fl hatta yerleflmifl oluyor. Her madalyonun iki yüzü var. Her birinde ayr› ayr› üzüldüm. Tesellisi bu kitaplar›n yeniden talep edilmesi ve yeni bask›lar yapmas› oldu. Bir yazar›n iste¤i de kitab›n›n okura ulaflmas› de¤il midir? Köprü’den uyarlama sinem ma filmi “Vali” vizyonda. Sizce önce dizi yap›lan bu eser neden bu kadar be¤enildi? Vali filminin benim kitab›mla ve Köprü dizisiyle hiç alakas› yok. Vali Yaz›c›o¤lu’nun ailesi ve yap›mc› flirket aras›nda bir anlaflma bu. Benim Vali filmi üzerinde hiçbir hakk›m olamaz. Dizinin be¤enilmesine gelince, insanlar ara s›ra da olsa, do¤ru dürüst, erdemli bir insan›n öyküsünü seyretmek istiyorlar herhalde.


79

Krizinden daha güçlü nas›l ç›kabilirsiniz?

Film Analizi Seminerleri

2008 sonbahar›nda patlak veren ekonomik durgunluk devam ediyor. Ne zaman sona erece¤i konusunda hiç kimsenin bir fikri olmasa da bilinen bir gerçek var: Kriz beklenilerek atlat›lamaz! ‹flte bu nedenle hemen bir fleyler yapmak gerek. Optimist Yay›nlar›’ndan ç›kan “Krizde Ne Yapmal›?” okura krizle bafla ç›kman›n yolunu yordam›n› gösteriyor. ‹ster küçük ister büyük bir flirketin sahibi olun, durgunluktan ç›k›fl için yapman›z gerekenler konusunda bu kitaptan ö¤renece¤iniz çok fley var!

Aflka âfl›k olanlar için: ‹klimler Kitap Yay›nevi, Helikopter markas› alt›nda edebiyat eserleri yay›nlamaya bafllad›. ‹lk olarak Andre Maurois’in ‹klimleri’ni yeniden okurla buluflturan yay›nevinin Yay›n Yönetmeni Levent Y›lmaz neden bu kitab› seçtiklerini flöyle anlat›yor: “Sahaflarda buldum bu roman›n eski bir bask›s›n›. Varl›k Yay›nlar›’ndan ç›km›flt›. 1967 y›l›nda, Tahsin Yücel çevirisiyle. Sayfalar›n› kar›flt›r›rken bir ithafla karfl›laflt›m, flöyle diyordu: ‘Sevgilim, bu kitab› ilk defa on befl, bilemedin on alt› yafl›mda okudum. O kadar bay›ld›m ki, bir süre Odile oldum... Sonra kitap bir biçimde yok oldu. Unutmufltum. Geçen gün sahafta görünce bir heyecan, bir heyecan... De¤iflmemifl... Bence hâlâ en güzel aflk hikâyelerinden biri... Sana ald›m’. Okudu¤umda, ithaf› yazana hak verdim. Hakikaten okudu¤um en güzel aflk hikâyelerinden biriydi. ‘Her an yeni bir hayat serilir önümüze’, ‘birdenbire gidiflim sizi flafl›rtm›fl olmal›’ diyor ve ‘kaderlerimizle arzular›m›z hemen hiç bir zaman ba¤daflm›yordu’ diye bitiyordu kitap. Helikopter’in ilk kitab› bu: “Aflka âfl›k olanlar için tekrar yay›nl›yoruz bu dünya güzeli kitab›, unutulmas›n diye.” Tüm bu sözlerin üzerine biz ne desek yalan, okuyun!

Zengin Olman›n Kurallar› Para... Zengin olmay› kim istemez? Hepimiz gizliden gizliye (ya da aç›k aç›k) paran›n saadet getirece¤ine inan›r›z. Peki, varl›kl› insanlar nas›l zengin olurlar? fianslar› m› yaver gitmifltir, yoksa bir bildikleri mi vard›r? Uluslararas› çok satan Yaflam›n Kurallar›, Yönetimin Kurallar› ve Çal›flman›n Kurallar› kitaplar›n›n yazar› Richard Templar bu kez zengin olman›n kurallar›n› göstermek üzere kollar› s›vam›fl. Optimist Yay›nlar›’ndan ç›kan “Zengin Olman›n Kurallar›”, servet yaratmaya götüren alt›n kurallar›n› kendine has mizah anlay›fl› içinde okurlarla paylafl›yor.

Bafllang›ç Tarihi: 21 Ocak 2009 Bitifl Tarihi: 25 fiubat 2009 E¤itmen: Ali fiimflek Bafllama Saati : 19.30 Yer: ‹FSAK ‹lk filmi Koza’dan son filmi Üç Maymuna Nuri Bilge Ceylan sinemas›na derinlikli bir bak›fl. Kasaba ve May›s S›k›nt›s›’nda çocukluk, taflra ve melankoli. Uzak: Bir fiehre Gidememek! 90’l› y›llar Türk sinemas›n›n özellikleri. Mekan, zaman ve sinemato¤rafi. Taflraya nas›l bakmal›. Küçük insan›n gerilimli yolculu¤u. Durgunluk ve hikaye. Taflra temsilleri ve edebiyat. Auteur sinema nedir? Ve daha birçok soru...

2. El K›sa Film Festivali Dünya’da kendi alan›nda ilk ve tek k›sa film festivali olan, 2. El K›sa Film Festivali bu y›l da, “Elemiyoruz, Ellemiyoruz” slogan› ile yola koyuldu. Daha önce en az bir k›sa film festivalinden hüsranla evine dönen, elenmifl k›sa filmlerin kat›labildi¤i 2. El K›sa Film Festivali’ne gönderilen her film festival boyu gösterimde olacak, jüri taraf›ndan de¤erlendirmeye al›nacak ve bu de¤erlendirmeler yönetmenine aktar›lacak. Bu y›l 12 – 22 fiubat 2009 tarihleri aras›nda Ankara’da üçüncüsü yap›lacak olan 2. El K›sa Film Festivali, tarihinde ilk kez bir k›sa filme “Övgüye De¤er Film Ödülü” verecek.


80

AJANDA

Kahkaha garantili bir güldürü…

Tiyatro Birileri’nden Barbaros Uzunöner, yaflam denen tiyatrodan damla damla süzdü¤ü kahkahalar› tek kiflilik gösterisiyle sahne denen dünyaya tafl›yor. Özenli bir dille haz›rlanan “Olmufl Bi’kere”de, tarihimizdeki ilginç olaylara, edebiyat dünyam›z›n önemli isimleriyle ilgili mizahi an›lara, siyaset dünyas›n›n komik yüzüne, futbol dünyas›n›n gülünesi yanlar›na dikkat çekiliyor. 2 saat süren gösteri sadece güldürmeyi de¤il, sosyal sorumluluk gere¤ince izleyenlere dan›flmanl›k yapmay› ve onlar› bilginin ayd›nl›¤›na çekmeyi amaçl›yor. www.tiyatrobirileri.com

Kocaeli’de “Çat›flmalar”

Geçti¤imiz ay Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› iddial› bir oyunla seyirci karfl›s›na ç›kt›: Roland Topor’un ve Jean-Michel Ribes’in birlikte kaleme ald›klar› “Çat›flmalar” ile… Türkiye’de ilk kez sahnelenen ve günümüz tiyatro dilini baflar›yla kullanan bu oyunun çevirisini ayn› zamanda oyunun yönetmeni Arzu Bigat Baril yapm›fl. Yaflam›n içindeki çat›flmalar›n sorguland›¤› oyunda flu soru ön plana ç›k›yor: “Yaflam çat›flmalar aras›nda inifl ç›k›fllardan ibaret olabilir mi?” Befl k›sa Absürt öykü ile tiyatro sahnesine tafl›nan oyunda; Bar›fl Falay, Betül Çobano¤lu, fiafak Karali rol al›yor.

Ödemeli Arama

Bir çocuk müzikalinden çok öte… ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi “Mutlu Prens” isimli müzikal çocuk oyunu ile Kad›köy Süreyya Operas›’nda yeniden izleyicilerinin karfl›s›na ç›kt›. Oscar Wilde’›n bir baflyap›t olarak de¤erlendirilecek denli derin ve çarp›c› öyküsünden yola ç›k›larak haz›rlanan bu müzikal gösteriyi sadece çocuklar de¤il, içlerindeki çocu¤u yaflatmay› baflarabilmifl her yafltan seyirci de ilgiyle ve be¤enerek izleyecek. ‹stanbul Devlet Opera ve Balesi taraf›ndan, dünün ve bugünün çocuklar› için özenle haz›rlanan “Mutlu Prens” müzikal oyunu 18 Ocak ve 1- 8 -15 fiubat tarihlerinde Kad›köy Süreyya Operas› Sahnesi’nde izlenebilir. www.idobale.com

Atölye Tiyatro Toplulu¤u’nun sahneledi¤i “Ödemeli Arama”, izleyiciyi iki kiflilik kavgadan toplumsal hesaplaflmaya uzanan gerilimli bir yolculu¤a ç›kar›yor. Ödemeli Arama ile genelde sinemada karfl›laflt›¤›m›z gerilim türünü sahneye tafl›yan topluluk, gerçek zamanl› akan tek perdelik oyunda seyircilerine farkl› bir deneyim sunuyor. Sercan Gidiflo¤lu, Berrak Yüce, Berrin Yüce, Can K›lc›o¤lu, Murat Ay, Kerem R›zvano¤lu'nun rol ald›¤› Ödemeli Arama’da kullan›lan özgün video tasar›m›, canl› kameralar ve profesyonel olarak haz›rlanm›fl özel efektler seyircileri oyunun (gerilimli) atmosferine dâhil ediyor. Oyunu 24, 25 Ocak’ta Beyo¤lu Oyuncular Tiyatro Kafe’de, 31 Ocak ve 1 fiubat’ta ise Bak›rköy Sanat Merkezi’nde izleyebilirsiniz. www.tiyatroatolye.com

Bu defa sahnede: Mustafam Kemalim Müjdat Gezen Tiyatrosu bu sezon “Mustafam Kemalim” ile seyirci karfl›s›na ç›kt›. Tuncer Cüceno¤lu taraf›ndan Mustafa Kemal Atatürk’ün yaflanm›fl hikayelerinden derlenen oyunda yaln›zca Atatürk de¤il ‹smet ‹nönü ve Kurtulufl Savafl›’n›n ünlü isimleri de oyuna renk kat›yor. 52 ayr› rolün 26 aktör taraf›ndan üstlenildi¤i oyunda yer alan yer belgesel filmler oyuna tat kat›yor.


81

‹htiyar Delikanl›

Sahtekar

Türkiye’de ‹htiyar Delikanl› ad› ile gösterime giren Oldboy 2003’te yönetmenli¤ini Park Chan-wook’un yapt›¤›, Japon Manga Oldboy'dan sinemaya uyarlanan bir Güney Kore filmi. Psikolojik senaryosuyla izleyici üzerinde kal›c› etki yaratmay› baflaran film, 2004 y›l›nda Cannes Film Festivali’nde “Grand Prix” ödülüne lay›k görülmüfltü. Ve en sonunda filmin DVD’si geçti¤imiz günlerde raflardaki yerini ald›.

Aflk›n ‹ngilizcesi

Yönetmenli¤ini Clint Eastwood’un üstlendi¤i “Sahtekar”, 30 Ocak’ta sinemaseverlerle bulufluyor. Esrarengiz bir flekilde ortadan kaybolan o¤lunu bulmaya çal›fl›rken, Los Angeles’in yozlaflm›fl kamu düzenini sonsuza kadar de¤ifltirecek bir annenin onurlu mücadelesinin anlat›ld›¤› filmde, Angelina Jolie ve John Malkovich baflrolleri paylafl›yor.

Kirpi Baflrollerini Mazhar Alanson, Güven K›raç, ‹rem Altu¤ ile Birsen Dürülü’nün paylaflt›¤› Kirpi, birbirlerinden intikam almak için her yolu deneyen iki inatç› düflman›n, oldukça masum bafllayan çekiflmelerinin ülke çap›nda bir kargaflaya yol açmas›n› komik bir dille anlat›yor. Kirpi’nin kahramanlar› aras›nda bafllayan olaylar, dozu giderek artan misillemelerle çevrelerinde yaflayan herkesin bafl›n› belaya saran büyük bir hesaplaflmaya dönüflüyor. Yönetmenli¤ini Erdal Murat Aktafl’›n üstlendi¤i film 30 Ocak’ta sinemalarda.

Geçen ay›n en çok izlenenleri F‹LM Iss›z Adam A.R.O.G Muro: Nalet Olsun… fieytan›n Pabucu Bolt Avustralya Yalanlar Üstüne Tafl›y›c› 3 Dünyan›n Durdu¤u.. Sonbahar

YÖNETMEN Ça¤an Irmak Cem Y›lmaz Zübeyr fiaflmaz Turgut Yasalar Byron Howard Baz Luhrmann Ridley Scott Olivier Megaton Scott Derrickson Özcan Alper

SEY‹RC‹ 1.864.012 3.368.490 2.098.042 54.044 49.409 32.261 112.869 20.591 222.464 47.326

SALON 159 297 242 198 113 75 69 34 100 36

Zoe Cassavetes’in ilk senarist/yönetmenlik deneyimi olan “Aflk›n ‹ngilizcesi” Parker Posey, Drea de Matteo, Tim Guinee ile Gena Rowlands’› bir araya getiriyor. Parker Posey, aflk ve birliktelik konular›na alayc› bir flekilde yaklaflan, 30’lar›ndaki Manhattanl› Nora Wilder’› flafl›rt›c› derecede olgun ve incelikli bir oyunculukla canland›r›yor. Film, evde DVD keyfi için birebir.

Dervifl Zaim sunar: Nokta Mehmet Ali Nuro¤lu, Serhat K›l›ç, Mustafa Uzuny›lmaz ile Settar Tanr›ö¤en’in önemli rolleri paylaflt›¤› Nokta, 20 Mart’ta vizyona giriyor. Dervifl Zaim’in yönetmen koltu¤una oturdu¤u film, iflledi¤i bir suç nedeniyle çekti¤i azaptan kurtulmaya çal›flan bir adam›n hikâyesini anlat›yor. Dervifl Zaim, geleneksel Osmanl› hat sanat›n› bu son filmine de organik bir biçimde dahil ediyor.


82

AJANDA

Borusan Filarmoni’ye yeni bir soluk… Caddebostan Kültür Merkezi ve Lütfi K›rdar Konser Salonu’nda her ay gerçeklefltirdi¤i konserlerle ‹stanbul’un iki yakas›n› bir araya getiren Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›, yeni Sanat Yönetmeni ve Sürekli fiefi Sascha Goetzel yönetiminde ilk kez Ocak ay› konserinde dinleyicilerle buluflacak. Orkestran›n, 28 Ocak 2009 Çarflamba günü Caddebostan Kültür Merkezi ve 29 Ocak 2009 Perflembe günü de Lütfi K›rdar Konser Salonu’nda gerçeklefltirece¤i konserler saat 20.00’de bafllayacak. Biletler Biletix’te…

Mehmet Güleryüz retrospektifi ‹fl Sanat Kibele Galerisi, sanat hayat›n›n 50. y›l›nda, ça¤dafl Türk resminin önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz’ün retrospektif sergisine ev sahipli¤i yap›yor. Mehmet Güleryüz’ün çok say›da resmi ile heykel, gravür ve desenlerinden örneklerinin yer ald›¤› sergiye, Wendy M.K. Shaw taraf›ndan yaz›lan kapsaml› bir kitap da efllik ediyor. Pazar ve pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-19.00 saatleri aras›nda izlenebilecek olan sergi 28 fiubat’a kadar devam edecek.

Hayallere s›¤mayan minyatürler

Almelek’te Üç Kuflak Almelek Sanat Galerisi, 20. y›l›n› “Almelek’te Üç Kuflak” sergisiyle kutluyor. Galeri bu sergide, beraber çal›flt›¤› toplam yetmifl befl sanatç›n›n yer ald›¤› bir seçki sunuyor. Sergide yer alan sanatç›lar aras›nda Bedri Rahmi Eyübo¤lu, Nuri ‹yem, Abidin Dino gibi yitirdi¤imiz eski ustalar›n yan› s›ra, günümüz sanatç›lar› da bulunuyor. Sergiyi, 31 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

Keflfedilecek Plaklar: “Bir Zamanlar Özel” Geçti¤imiz y›l›n son günlerinde Ossi Müzik, bombas›n› patlatt› ve “Bir Zamanlar Özel “Keflfedilecek Plaklar” albümünü piyasaya ç›kard›. Bu albümde t›pk› Ayla Dikmen - “Anlamazd›n” ya da Nil Burak “Yaln›z›m Ben” gibi, bir dönemin ola¤anüstü güzellikteki flark›lar›ndan seçmeler yer al›yor. 22 flark›dan oluflan bu seçki, Hakan Eren’in özenli ve titiz bir çal›flma sonucu ortaya ç›kard›¤› arflivlik bir albüm.

Büyük bir yetene¤in küçük düflündü¤ünde neler yapabildi¤ine tan›kl›k etmek istiyorsan›z mart ay›na dek yolunuzu mutlaka Rahmi M. Koç Müzesi’ne düflürün. Minyatür sanat›n›n günümüzdeki tek aktif temsilcisi Henry Kupjack’›n minik ama her detay› kusursuz “Hayallere S›¤mayan Minyatür Odalar”›nda tarihin sayfalar›na konuk olun. Sanatç›n›n, her bir detay› titizlikle ve asl›na uygun bir flekilde ele ald›¤› “Minyatür Odalar”›, dünya tarihinde iz b›rakm›fl dönemlerin yaflam tarz›n›, mimari özelliklerini ve ruhunu yans›t›yor. Sergiyi 15 Mart’a kadar izleyebilirsiniz.

Kuflaklararas› Geçifller Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde düzenlenen ve on ça¤dafl ‹spanyol foto¤rafç›n›n ifllerinden oluflan “Kuflaklararas› Geçifller” isimli sergi, ‹spanyol foto¤raf›n bir kesitini izleyiciye sunuyor. Küratör Oliva Maria Rubio, bu sergi çerçevesinde ülkesinde iyi tan›nan, baz›lar› ülke d›fl›nda önemli baflar›lar kazanm›fl, hepsi sa¤lam kariyerlere sahip 1950 kufla¤› sanatç›lar› ile, 1960’l› y›llarda do¤an, flimdilerde uluslararas› sanat ortam›nda yer alan genç kuflak sanatç›lar›n aras›ndan seçtiklerini bir araya getiriyor. Sergi 3-27 fiubat tarihleri aras›nda izlenebilir.


Santigrat Dergisi Sayı:6  
Santigrat Dergisi Sayı:6  

OCAK - ŞUBAT -MART 2009