__MAIN_TEXT__

Page 1

News

NÚM. 80 | SETEMBRE DEL 2019

EL VALOR AFEGIT DE LA PRODUCCIÓ COOPERATIVISTA

ÍNDEX

TRES COMPROMISOS ESSENCIALS DE FRUITS DE PONENT: LA QUALITAT, LA SOSTENIBILITAT I LA PROFESSIONALITAT La identitat corporativa de Fruits de Ponent se sustenta en tres com· promisos essencials: la producció de qualitat, la sostenibilitat dels processos des del camp fins al destí final i la solidaritat que desenvo· lupa a través de la seva fundació. Aquests compromisos determinen les relacions de la Cooperativa

amb els socis, els treballadors, els clients, els proveïdors i el territori que l’envolta. A més, el Grup és una companyia competitiva per la seva professionalitat i aposta per la in· novació. Per això, inverteix des de fa anys en la millora de les instal· lacions, com la renovació fa poc de les oficines i la propera instal·lació

de plaques fotovoltaiques. El Grup també s’implica en el Pacte Mundi· al de les Nacions Unides per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A més, investiga i adopta mesures innovadores per millorar la producció de fruita, la seva transformació en sucs OKI Juice i l’oli Or de Ponent.

Renovades les oficines de la Central de Confecció PÀGINA 3

Oli amb els segells DO Les Garrigues i PI PÀGINA 6

Organització d’una jornada sobre els ODS PÀGINA 3

El Grup Cooperatiu, a la Junta Directiva d’Afrucat PÀGINA 7

Sucs de fruita OKI Juice envasats a altes pressions PÀGINA 7

Fruits de Ponent, exemple de pràctiques sostenibles PÀGINA 4

Galeria PÀGINA 8


editorial 2|

ON ÉS EL FUTUR C

JOSEP PRESSEGUER I GENÉ DIRECTOR GENERAL

ACUMULEM ANYS NEFASTS EN EL NOSTRE SECTOR AMB MOLTES OMBRES I ALGUNES LLUMS

omencem aquest escrit amb una declaració d’intencions, perquè, sens dubte, acumulem anys nefasts en el nostre sector amb moltes ombres i algunes llums, po· ques, que ens porten a una reflexió profunda sobre el model de negoci. Sobretot, el model de negoci des de la producció fins a la comerci· alització. Entenem que en aquesta reflexió no es busquen cul· pables. Aquest és un esport molt nostre, però no aporta absolutament res per a les possibles solucions. Més aviat cerquem persones amb voluntat de sumar, amb voluntat de canviar i amb comportament res· ponsable.

Sense sucres afegits i amb un alt contingut en fibra I AMB UN NOU SABOR:

El Tropical, de mango i fruites de la passió.

ESPECTACULAR!!!

Ara ens toca entomar els números de la campanya d’estiu sense perdre el nord i amb més esperança que mai en el projecte de la Cooperati·

CERQUEM PERSONES AMB VOLUNTAT DE SUMAR, AMB VOLUNTAT DE CANVIAR

Fa temps que en aquesta mateixa editorial parlàvem de la capacitat de ser “resiliente”, és a dir, fer-se fort en la resistència. Bé, el nostre Grup Cooperatiu ja fa temps que

Els Juice ara més naturals

és en aquest escenari. A més de re· sistir, mira de guanyar credibilitat dins i fóra del mateix Grup. A dins, guanyant-se la confiança entre els socis i entre el personal, i fóra, as· segurant la fiabilitat a la clientela.

va Fruits de Ponent. Ningú ha dit que l’esforç sigui fàcil, cap no ho és, però després d’aquest hivern, l’horitzó ha de ser més clar i més engrescador. Si tothom hi posa el millor de si mateix, haurem reeixit.

NúM. 80 | setembre del 2019

Fruits de Ponent News Edita: Fruits de Ponent Coordina: Santi Bonet Consell de Redacció format per: Consell Rector i Comitè de Direcció Edició a cura de: Magda Ballester. COMUNICACIÓ Maquetació: Creativa Gràfica Xavi Pijuan Correcció: Torsitrad Impressió: Lerigraf Redacció: Ctra. Vallmanya, km 1 Tel. 973 790 169 i 973 795 777 Fax 973 791 186 25180 Alcarràs - LLEIDA info@fruitsponent.com DL: L-504/03 Amb la col·laboració de:


RENOVADES LES OFICINES DE LA CENTRAL DE CONFECCIÓ DE FRUITS DE PONENT A FINALS D’ANY, INSTAL·LARÀ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES Fruits de Ponent ha renovat les oficines de la Central de Confecció de Fruita, si· tuades a Alcarràs, a prop de l’autovia A2, per adaptar els diferents espais a les no· ves necessitats de la plantilla, dels clients i dels proveïdors. La millora dota de més confortabilitat els espais destinats als pro· fessionals del grup i els fa més funcionals. La renovació ha permès resituar els de· partaments Comercial, d’Informàtica, de Produccions, d’Expedició i de Recursos Humans. També s’ha adequat una nova sala polivalent per a sessions de formació, xerrades i presentacions. L’obra ha con· sistit en una millora de la seguretat del perímetre de la central amb la instal·lació d’una nova zona de control d’accés perquè tothom s’identifiqui si vol accedir-hi.

Energia solar per al procés industrial Fruits de Ponent instal·larà plaques fotovoltaiques a la Central de Confec· ció abans de finalitzar l’any. Es tracta d’una inversió d’1,5 milions d’euros per canviar el model energètic i produir energia renovable i sostenible, d’acord amb els criteris de les Nacions Unides pel que fa als Objectius de Desenvolu· pament Sostenible (ODS). La instal·lació fotovoltaica d’1,6 me· gawatts es col·locarà a la teulada de les naus. El director general de Fruits de

Ponent, Josep Presseguer, ha indicat que l’objectiu és que la central fruc· tícola sigui autosuficient pel que fa a energia, i que aquesta sigui sostenible i renovable, com marquen les pautes actuals per reduir la contaminació. La inversió d’1,5 milions d’euros serà cofinançada en un 50% per la Unió Europea. Quan el nou sistema entri en funciona· ment, la producció serà excedentària en alguna època. En altres períodes,

XORIGUERS PER AL CONTROL BIOLÒGIC DE LES PLAGUES Quatre xoriguers del Centre de Fauna de Vallcalent van ser alliberats amb els seus correspo· nents nius a la Central Fructí· cola de Fruits de Ponent perquè controlin les possibles plagues d’insectes i micromamífers. D’aquesta manera, Fruits de Po· nent practica la millor solució ecològica a un possible proble·

ma, que acostuma a ser habitual a l’estiu en zones càlides. El xoriguer és una au rapinyai· re que fa uns anys es trobava en risc d’extinció. Gràcies a la feina de centres com el de Vallcalent s’ha pogut recuperar. Aquests grans rapinyaires s’alimenten de micromamífers, petits ocells i insectes, i ajuden a mantenir

l’equilibri de la biodiversitat. El projecte està supervisat pels tècnics del Centre de Vallcalent, que depèn de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Les cries de xoriguers s’han ubi· cat a la zona de recepció de fruita de la Central de Con· fecció de Fruits de Ponent per· què s’habituïn al seu nou hàbitat.

Fruits de Ponent haurà d’utilitzar tam· bé l’energia convencional, per exemple, a l’estiu en puntes de feina amb la cam· panya fructícola. L’estalvi que s’aconseguirà amb la plan· ta fotovoltaica s’estima en uns 170.000 euros a l’any. El Grup Cooperatiu, que amb aquesta inversió accentua el seu compromís amb la protecció del medi ambient, negocia amb la comercialit· zadora energètica una tarifa pròpia per als socis.


4|

NúM. 80 | setembre del 2019

FRUITS DE PONENT I EL PACTE MUNDIAL DE LES NACIONS UNIDES ORGANITZEN UNA JORNADA SOBRE ELS ODS CELEBRADA A LA CANONJA DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

Fruits de Ponent i el Pacte Mundial de Nacions Uni· des van organitzar el 13 de maig una jornada sobre els Objectius de Desenvolupa· ment Sostenible (ODS). La trobada, adreçada a empre· ses agroalimentàries, va te· nir lloc a la Canonja de la Seu Vella de Lleida. El Pacte Mundial de les Na· cions Unides promou una acció global perquè empre· ses i institucions posin en marxa mesures en matèria de sostenibilitat, drets labo· rals i solidaritat. L’objectiu és treballar per les fites que figuren a l’Agenda 2030, és a dir, aconseguir una millo· ra del planeta, combatre el canvi climàtic, eradicar la fam i construir una societat amb oportunitats perquè tots els col·lectius tinguin accés a l’educació. El Pacte demana la implicació del món empresarial mundial per assolir aquestes fites. El president de la Xarxa Espanyola de Global Com· pact, Àngel Pes, va explicar a la jornada quins són els

17 ODS i el camí que cal recórrer en medi ambient i drets humans. El president de Fruits de Ponent, Sebas· tià Escarp, va informar so· bre els passos que el Grup Cooperatiu fa en aspectes com l’agricultura sosteni· ble, entre d’altres. Posteriorment, es va ce· lebrar una taula de debat moderada pel director executiu de Grup Segre, Juan Cal. Empreses com Mahou San Miguel, Teresa Carles, Fruits de Ponent i el Grup Cajamar van de· tallar les seves pràctiques sostenibles en el seu dia a dia empresarial, que van des d’una millor utilització dels residus i fer una bona gestió de l’aigua fins a evi· tar el malbaratament dels aliments. Representants d’empreses del sector agroalimentari vingudes de tot Espanya i també del grup de treball d’Agroalimentació, format per mig centenar d’empre· ses internacionals, van par· ticipar en la jornada.

Compromís de l’Agrobotiga en la lluita contra el malbaratament alimentari L’Agrobotiga de Fruits de Ponent, situada a Alcarràs, s’ha unit a la plataforma mundial Too good to go, que lluita contra el malbaratament alimentari. La iniciativa, també coneguda com El menjar no es llença, posa en una app mò· bil la disponibilitat de lots d’aliments que, si no es consumeixen al moment, s’haurien de llançar. Per conèixer aquest moviment, es pot descarregar al mòbil l’app que porta el mateix nom: Too good to go. La finalitat és evitar llançar a la brossa aquella fruita o verdura que acostuma a retirar-se dels lineals de les botigues per causes relacionades amb l’aspecte, atès el temps que porta en exposició sense haver-se venut. Les persones que vulguin participar en la iniciativa han d’entrar a l’app Too good to go, buscar l’Agrobotiga i fer la compra on line, si els interessa i hi ha un lot en venda. Llavors, s’ha de recollir la comanda de les 13.00 a les 14.00 hores. I què s’hi recull? Una capsa de cartró amb fruita i verdura a l’interior i a un preu rebaixat pels motius anteriorment citats.

#ElMenjarNoEsLlença i per això ens unim al moviment @TooGoodToGo.es contra el malbaratament d’aliments Com funciona? i passa-ho a buscar Entra a l’app fes la teva comanda Fet! Aconsegueix durant el nostre horari de recollida packs de menjar que no han tingut sortida durant el dia, amb tota la qualitat dels nostres productes de sempre a un preu reduït


|5

NúM. 80 | setembre del 2019

EL GRUP COOPERATIU, EXEMPLE DE PRÀCTIQUES SOSTENIBLES Així ho recull la “Memòria econòmica de Catalunya” Fruits de Ponent és un exemple d’aplicació empresarial de pràctiques sostenibles, segons la Me· mòria econòmica de Catalunya 2018. Aquesta edició de la memòria inclou un monogràfic sobre l’Agenda 2030 o els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que recull els bons costums de la Cooperativa. Carme Poveda, economista i coordinadora de la memòria, va presentar-la l’11 de juliol a la Cam· bra de Comerç i Indústria de Lleida. Poveda va remarcar que empreses com Fruits de Ponent són líders en l’aplicació dels 17 ODS en la seva gestió diària. El director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer, va explicar les pràctiques que du a terme el Grup Cooperatiu encaminades a millorar el planeta i fer la nostra societat més justa i solidària. Per exemple, va parlar del Fons de Terres que ha implantat la Cooperativa per garantir el relleu generacional, de la reducció del consum d’aigua i dels plans d’igualtat interns a l’empresa.

Les persones marquen la diferència a Responsable de RH de Fruits de Ponent Fruits de Ponent Totes les empreses defineixen la seva estratè· gia i els processos que l’ajudaran a portar-ho a terme. Després, s’estructuren els llocs de treball amb les funcions, les tasques i les responsabi· litats que permetran aconseguir els resultats fixats. Què és el que diferencia unes empreses de les altres? L’estratègia? El producte? Els processos? La maquinària? Possiblement tot això marca que una empresa sigui d’una manera o d’una altra, però el que realment aporta la diferència són les persones que formen l’equip i l’actitud que tenen davant la feina. Hi ha persones que treballen per aconseguir uns diners a canvi de la seva aportació a l’em·

presa. N’hi ha que, a més, aporten sentit al que fan, saben que la seva tasca diària és important per aconseguir uns millors resultats, treballen pensant en la millora contínua, tant de la seva feina com dels processos de l’organització, sen· ten que tenen una responsabilitat i posen els cinc sentits en allò que fan, s’impliquen amb l’empresa i la propietat, i accepten que les re· lacions personals i professionals són donar i rebre a molts nivells diferents, no només l’eco· nòmic. A Fruits de Ponent tenim el segon tipus de per· sones, i això és el que ens fa diferents! L’equip del Grup Cooperatiu està format per persones que, davant els problemes, busquen solucions

de forma immediata. Són persones que, da· vant de situacions difícils, aporten flexibilitat, comprensió i troben la millor fórmula indi· vidual en pro de la comunitat i de tots. Saben que molts cops s’ha de cedir per aconseguir continuïtat i futur, aporten noves propostes de millora, s’impliquen en el projecte i es res· pecten mútuament. A més, valoren i cuiden el producte FdP, perquè coneixen la importància d’una bona alimentació. A Fruits de Ponent ho tenim clar: allò realment important és la persona que hi ha darrere de qualsevol lloc de treball i de càrrec. I apostem perquè totes i tots puguem créixer personal· ment i professionalment. Seguim endavant!

PARTICIPACIÓ DE BENAVENT-LA PORTELLA EN LA FIRA SALUT I BENESTAR La Cooperativa de Benavent-La Portella va participar de nou en la Fira Salut i Benestar, que es va celebrar a principis d’abril sota l’organització de l’ajuntament de la localitat. El Grup Cooperatiu hi va aportar fruita, sucs de fruita, almívar i oli d’oliva verge extra. Aquest certamen promou els productes saludables i l’alimentació sana mitjançant exposi· cions i xerrades, entre altres activitats.


6|

NúM. 80 | setembre del 2019

El president del Grup Cooperatiu, elegit membre de la junta directiva d’Afrucat

OKI JUICE, UNS SUCS RENOVATS PER FER-LOS MÉS BONS I NUTRICIONALS

El president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, forma part de la Junta Di· rectiva d’Afrucat des del 5 d’agost, quan l’associació empresarial va renovar per unanimitat el seu comitè per un període de quatre anys. Dues noves empre· ses s’han incorporat a la junta, Fruits de Ponent i Sol Virol, que substitu· eixen SAT Río Cinca i la Cooperativa de Seròs. Els càrrecs del Consell Rector de la Junta Direc· tiva es mantenen. Aixi, Francesc Torres, d’Actel, continua de president; Ignasi Argilés, de Nufri, de vicepresident, i Joan Serentill, de Fruilar, de secretari.

ARA S’ENVASEN A ALTES PRESSIONS PERQUÈ GUANYIN EN NATURALITAT I FRESCOR Fruits de Ponent ha renovat la producció dels sucs OKI Juice. Els nous sucs s’envasen a altes pressions en lloc de pasteuritzar-los com fins ara.

Aquest procés fa que guanyin en naturalitat i en frescor i que conservin les propietats naturals de la fruita. A banda dels sucres de la ma·

teixa fruita, els sucs no conte· nen sucres afegits ni additius de cap tipus. Els principals avantatges de la tecnologia de l’envasatge a altes pressions, o

HPP, són que manté el sabor i el color del suc osmoothie fresc i les propietats nutrici· onals i funcionals (vitamines, antioxidants i fibres).

L’OLI OR DE PONENT, AMB ELS SEGELLS DE LA DO LES GARRIGUES I DE PRODUCCIÓ INTEGRADA La campanya de l’oli 2018/2019 s’ha caracteritzat per l’alta qualitat de l’oli verge extra produït al Molí d’Alcanó. Les analítiques organolèptiques ho han constatat i han certificat un any més la categoria de verge extra superior. A més, Or de Ponent ja compta amb els segells de Denominació d’Origen Les Garrigues i Producció Integrada (PI), que garanteix la traçabilitat i l’ús d’una agricultura sostenible en tot el procés. Enguany, s’han produït 120.000 kg d’oli, que s’ha comercialitzat en di· ferents formats. El Molí d’Alcanó vol seguir creixent en qualitat, i fins i tot en diferents cupatges d’olis. Per aquest motiu, a la propera campanya es pre· sentaran alguns projectes, com el de l’oli verd o un oli d’autor d’una cate·

goria superior. Inversions i millores Enguany, s’han millorat alguns aspectes mecànics per consolidar la qualitat del Molí d’Alcanó. Una de les inversions que arribarà aquesta propera campa· nya serà l’etiquetadora automàtica, que aportarà agilitat en el procés d’etiquetatge, ja que fins ara es feia manualment. Participacions en fires Or de Ponent ha estat present amb mostra· dor propi dins l’espai de la DOP Les Gar· rigues a la Fira de Sant Miquel de Lleida. També es va fer una activitat de maridatge de l’oli amb la fruita. Posteriorment, l’oli serà a Madrid per participar a Fruit Attraction, on tindrà lloc una demostració de maridat· ges de fruita i oli. I de cara a principis del 2020, tornarà a participar a la Fira de l’Oli de les Borges Blanques.

A més d’aquests tres càrrecs, l’actual Junta Directiva d’Afrucat està formada per: - Agropecuària i SC de Soses, de Soses: Fran· cesc Palau Beltran - Baró e Hijos, d’Albatàr· rec: Montse Baró - Cooperativa Grup Fruiter de Benissanet, SCCL, de Benissanet: Marc Piñol Tena - Costa Brava Fructicul· tors, d’Ullà: Venanci Grau Marull - Frutaria, d’Alcoletge: Rafael Quílez Saz - Fruits de Ponent, d’Al· carràs: Sebastià Es· carp - Fruits Sant Miquel, de Soses: Jaume Ursino - Sol Virol, d’Alpicat: Jo· sep Cabré - Viyefruit, d’Alcarràs: Xavier Juvillà


|7

NúM. 80 | setembre del 2019

EL GRUP COOPERATIU RECUPERA EL VOLUM I PRIORITZA LA QUALITAT CAMPANYA FRUCTÍCOLA D’AQUEST ESTIU La campanya d’estiu d’aquest any ha significat, a diferència de la passada, la recuperació del volum de fruita pròpia de Fruits de Ponent, que ha superat els 48 milions de quilo· grams. En aquest sentit, el Grup Cooperatiu torna a ser un dels principals a escala europea pel que fa a producció i comercialit· zació de fruita de pinyol. Concretament, nectarina, préssec, paraguaià, plateri· na i albercoc. Si afegim a aquestes xifres la poma, la pera i altres fruites de pinyol, el vo· lum supera els 50 milions de quilograms, és a dir, el Grup continua avançant en l’estratègia La Bona Fruita, 365 dies per tenir i servir fruita tot l’any als clients. La qualitat ha estat i és una altra de les principals pri·

oritats de l’empresa. Oferir una fruita de calibres im· portants, amb un grau de sucre idoni i d’una unifor· mitat perfecta és l’objectiu de Fruits de Ponent. El Grup desitja que el con· sumidor repeteixi la seva opció de compra perquè ha quedat satisfet amb la fruita que li arriba al pa· ladar. A la Central de Confecció, aquest any s’han realitzat diferents processos interns per agilitzar el temps des que la fruita arriba a la central fins que surt per a expedició cap a diver· ses destinacions. Per tant, tractar-la amb cura, donar el fred adequat a la mani· pulació i conservar-la són aspectes clau. La brigada de camp Com a novetat, el Grup també ha posat en marxa un nou servei per als socis, que consisteix a oferir-los treballadors de camp, si els necessiten. Aquests treballadors cobreixen la recol·lecció a l’estiu i altres tasques durant tot l’any (esporga i aclarida, entre d’altres). Com a cooperativa, el Grup ha estat pioner a les nostres terres a posar en marxa aquest servei. D’aquesta manera, el soci pot comptar amb professi· onals acreditats que ja han estat formats per desenvo· lupar aquestes feines.

La Fundació Fruits de Ponent practica la solidaritat i fomenta l’esperit formador La Fundació Fruits de Ponent porta a ter· me un paper rellevant en el si del Grup Fruits de Ponent. El seu objectiu és cana· litzar les diferents accions de col·labora· ció que arriben a la Cooperativa per part d’entitats esportives, culturals, socials i benèfiques. Així mateix, s’encarrega de la promoció del cooperativisme mitjançant les trobades anuals de socis, que tenen lloc al maig (Dia del Soci de la Cooperativa d’Alcarràs) i a la tardor (Dia del Soci de Fruits de Ponent). La formació, a través de cursos i de la promoció de visites profes· sionals a fires per als socis i sòcies, és una altra de les seves tasques. Col·laboració Durant l’any són moltes les entitats amb les quals col·labora la fundació, que ho fa a través de la donació de producte: fruita o sucs de fruita.

La majororia de les entitats amb què col· labora la fundació mitjançant l’aportació de fruita són d’Alcarràs. N’hi ha d’espor· tives, com els clubs Gimnàstica Artística, Club de Futbol, l’Escola de Futbol i de

Futbol Sala. La fundació també col·labora en esdeveniments del poble, com la festa major i la celebració del Dia de la Gent Gran. A més, l’entitat solidària dona fruita cada any a la cursa la Nectarina Atlètica.

En l’àmbit social, la fundació col·labora amb l’Associació d’Amics i Familiars de Malalts d’Alzheimer, el Banc d’Aliments, el menjador social per als sense sostre Hostal Jericó de Lleida i les Germanetes dels Pobres. Destaca enguany la donació als equips tècnics que van participar en l’extinció del foc de la Ribera d’Ebre. Formació La fundació ha organitzat aquest 2019 diverses xerrades informatives per a so· cis i treballadors, la majoria relacionades amb la prevenció del càncer. Així mateix, a través de l’Agrobotiga també ha organit· zat sessions d’aprenentatge, com un tast guiat d’olis. Carnet de la Fundació La Fundació promou un carnet amb un seguit d’avantatges per al teixit social i la· boral del Grup.


galeria

8|

NúM. 80 | setembre del 2019

COL·LABORACIÓ AMB ELS “ESMORZARS D’ESTIU SALUDABLES”. Fruits de Ponent ha col·laborat durant l’estiu amb els Esmorzars d’estiu saludables per fer que els nois i les noies de les estades estiuenques del Patronat Municipal d’Esports i del Club de Gimnàstica Artística d’Alcarràs consumeixin fruita fresca. L’objectiu del Grup és potenciar una alimentació sana i saludable.

VISITA D’UNA DELEGACIÓ DE COREA DEL SUD. Una delegació del Ministeri d’Agricultura de Corea del Sud va visitar la Central de Confecció de Fruits de Ponent i es va interessar pel procés de producció i exportació de la fruita de pinyol. Durant la visita, els tècnics coreans van observar el circuit de la fruita des que arriba del camp fins a l’expedició. PATROCINI DEL FUTBOL CLUB D’ALCARRÀS. Fruits de Ponent i les benzineres Ramell patrocinaran una temporada més el Futbol Club d’Alcarràs, motiu pel qual l’entitat esportiva i la Fundació de Fruits de Ponent han signat un conveni. La finalitat és proporcionar suport al club —acaba d’ascendir a Primera Catalana— i donar a conèixer arreu el nom de la Cooperativa i de les seves estacions de servei.

DIA DEL SOCI DE LA COOPERATIVA D’ALCARRÀS. Els socis de la Cooperativa d’Alcarràs van celebrar el passat mes de maig el Dia del Soci amb un dinar de germanor a Sant Carles de la Ràpita. Prèviament, van visitar la badia dels Alfacs.

JORNADA “ALCARRÀS EN FRUIT”. Els camps d’un soci de Fruits de Ponent van acollir el mes de juny passat l’activitat Alcarràs en Fruit, que va consistir en una visita a les plantacions durant la qual els visitants van collir fruita directament de l’arbre. La jornada va comptar amb una explicació del tècnic agronòmic de Fruits de Ponent sobre la collita i com cal agafar el fruit de l’arbre. Els assistents també van visitar l’Agrobotiga.

Profile for Fruits de Ponent

FRUITS DE PONENT NEWS 80  

FRUITS DE PONENT NEWS 80  

Advertisement