Page 1

S i t i odei nt er és BO G OTA D.C. Labi bl i ot ecaVi r gi l i obar comásqueunequi pami ent o,esl amáx i maex pr esi óndepr oducci óndeespaci opúbl i co hi br i dadaconunaf unci óneducat i vaycul t ur alqueRogel i oSal monal edonaal aci udaddeBogot á,endondeest e el ement oesf áci ldel eerpormedi odel ai nt er acci ónquet i enenl osespaci osi nt er i or esconl osespaci oscont ex t ual esyconl osespaci ossemi públ i cosensuscubi er t asquecombi nal asf unci onesdel osdosant er i or es,per oest o vi st odesdeunaex per i enci ayunaper spect i vasensor i al del per sonaj equer ecor r edesdeel ex t er i orhast aal i nt er i or delpr oyect o,porot r ol adoelper sonaj equer ecor r eelex t er i ort i eneunaex per i enci acer canaconel ement osnat ur al es,yaquel asci r cul aci onesquesepr oponenest ánacompañadasporelaguaqueconl asl uzr ef l ej aelci el oyel cont ex t oyporl aveget aci ónque conl al uzgener aespaci osdepenumbr ar el evant es,f i nal ment eelper sonaj eque r ecor r eeli nt er i ort i eneunai nf l uenci adi r ect aconl oscer r osor i ent al es,quecar act er i z anelespaci oi nt er i oryque gr aci asa est ot ambi én per mi t e una gr an i l umi naci ón de susespaci osgr aci asaluso const ant e de mat er i al t r ansl úci do.

Visita Virgilio Barco Bogota