Page 1


Edita e Promove Turismo de Santiago Concellaría de Promoción Económica e Turismo Colabora Concellaría de Cultura Centros Socioculturais Coordinación do proxecto Reina D´Hoore Textos Román Padín Fotos Miguel Muñíz Deseño e maquetación Mauro Trastoy Tradutoras galego Ana Álvarez Alicia Padín Infografía Mapa cedido por Turismo de Santiago Imprime Litonor Depósito legal xxx

Agradecementos Luz Castro, Luis Arcay, Támmara Bescansa, Maria Chenut, Tono Mugico e Yolanda Ferro, Miguel López Coira


LATEXOS ARTÍSTICOS da cidade OBRADOIROS DE ARTISTAS E GALERÍAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA TALLERES DE ARTISTAS Y GALERÍAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA ARTIST´S WORKSHOPS AND GALLERIES


Este catálogo, editado por Turismo de Santiago e a Concellaría de Promoción Económica e Turismo en colaboración coa Concellaría de Cultura, foi elaborado co fin de incentivar o coñecemento das/dos artistas de Santiago de Compostela e complementa a información das visitas guiadas a talleres de artistas promovidas por Turismo de Santiago. (Toda a información e horarios das visitas en www.SantiagoTurismo.com). Este catálogo, editado por Turismo de Santiago y la Concejalía de Promoción Económica y Turismo en colaboración con la Concejalía de Cultura, fue elaborado con el fin de incentivar el conocimiento de las/los artistas de Santiago de Compostela y complementa la información de las visitas guiadas a talleres de artistas promovidas por Turismo de Santiago. (Toda la información y horarios de las visitas en www.SantiagoTurismo.com). This catalogue, published by Turismo de Santiago and the Economic Promotion and Tourism Department, in collaboration with the Culture Department, is aimed at promoting Santiago de Compostela’s artists. It supplements the information provided by guided tours of artists’ studios promoted by Turismo de Santiago. (Detailed information about tours and times at www.SantiagoTurismo.com)

Este catálogo non comprende á totalidade nin a pluralidade de creadores de Santiago de Compostela, que son moitos máis. Os artistas aquí recollidos refírense á convocatoria realizada en maio de 2008.

Este catálogo no comprende a la totalidad ni pluralidad de creadores de Santiago de Compostela, que son muchos más. Los artistas aquí recogidos se refieren a la convocatoria realizada en mayo de 2008.

This catalogue does not include the totality or plurality of Santiago de Compostela’s artists, of whom there are many more. The artists featured herein correspond to the notification of May 2008.

En futuras edicións esperamos ampliar e mellorar o contido deste catálogo. Para iso contamos coa túa colaboración e estaremos encantados de recibir as túas achegas e suxestións en roteirosantiago@gmail.com

En futuras ediciones esperamos ampliar y mejorar el contido de este catálogo. Para eso contamos con tu colaboración y estaremos encantados de recibir tus aportaciones y sugerencias en roteirosantiago@gmail.com

In future editions we hope to extend and improve the contents of this catalogue. We therefore count on your collaboration and would be delighted to receive your contributions and suggestions at roteirosantiago@gmail.com


9 _presentaciónS 17 _OBRADOIROS 1 Carlos ANTÓN 2 Fernando ARCAY 3 José Manuel BLANCO 4 Olmo BLANCO 5 ManOel BONABAL 6 Jacobo BUGARíN 7 Nanda CABALEIRO 8 Mariano CASAS GIL 9 Maria CHENUT 10 Ramón CONDE 11 Marga CRESPO 12 David Earl CROOKS

13 Xoti DE LUíS 14 Reina D’HOORE 15 Leonor DíAZ 16 Mónica FRAGA 17 Tita FRAGA 18 Elena GÓMEZ 19 Puri GÓMEZ 20 Aurora GONZÁLEZ POMBO 21 Julia JIMÉNEZ 22 Santi JIMÉNEZ 23 José María LÓPEZ 24 Soledad MATO

109 _galerías

1 AURIOL ARTE 2 c5 colección 3 espacio 48 4 goran govorcin 5 metro arte contemporánea

131 _mapa

6 noroeste 7 petronio 8 scq 9 trinta 10 directorio xeral

25 María MEIJIDE 26 Luis MéNDEZ 27 José Manuel MéNDEZ 28 Fátima NOGUEIRA 29 Renata OTERO 30 Teresa PECE MONTENEGRO 31 Uxía PIÑEIRO 32 David PLANAS 33 KATUXA PLATERO 34 Jo REDPATH 35 Montse REGO 36 Javier REIRIZ

37 Sagrario RILO MATO 38 Amelia RIVERA 39 Lucía RODRíGUEZ JURJO 40 RITA RODRÍGUEZ 41 Teófila Noemí RUIZ 42 Neves SEARA 43 Nolo SUÁREZ 44 Mirari URrUzOLA 45 Eduardo VALIÑA


Santiago de Compostela é unha cidade palpitante, cunha ampla variedade de creadores. Latexos nace coa intención de promover os nosos artistas, que demostran co seu talento e dedicación que a nosa cidade non só ten un pasado artístico, senón tamén un presente e un futuro. Esta publicación enmárcase dentro da liña estratéxica de fomento do turismo creativo que estamos a levar a cabo dende a Concellaría de Promoción Económica e Turismo. O noso obxectivo é ofertar ás persoas que nos visitan experiencias únicas e inesquecíbeis a partir dos múltiples recursos creativos que temos en Santiago.

Xosé Manuel Iglesias Iglesias

Concelleiro de Promoción Económica e Turismo

Santiago de Compostela es una ciudad palpitante, con una amplia variedad de creadores. Latexos nace con la intención de promocionar a nuestros artistas, que demuestran con su talento y dedicación que nuestra ciudad no sólo tiene un pasado artístico, sino también un presente y un futuro. Esta publicación se enmarca dentro de la línea estratégica de fomento del turismo creativo que estamos llevando a cabo desde la Concejalía de Promoción Económica y Turismo. Nuestro objetivo es ofertar a las personas que nos visitan experiencias únicas e inolvidables a partir de los múltiples recursos creativos que tenemos en Santiago.

Xosé Manuel Iglesias Iglesias

Concejal de Promoción Económica y Turismo

Santiago de Compostela is a lively city, with a wide variety of creators. /Latexos/ is aimed at promoting our artists, who demonstrate by means of their talent and dedication that our city not only has an artistic past, but also a present and a future. This publication is part of the Department of Economic Promotion and Tourism’s strategic policy to promote creative tourism. Our objective is to offer our visitors unique, unforgettable experiences, based on the numerous creative resources that we have in Santiago.

Xosé Manuel Iglesias Iglesias

Councillor for Economic Promotion and Tourism

9


De latexos e rutas. Santiago e os seus ateliers O camiñante absorto pola pétrea beleza que envolve Santiago de Compostela advirte nas rúas e nas prazas a singular combinación de estilos que habitan cada recuncho da cidade. En calquera lugar se fusionan románico, plateresco, barroco e os seus neoloxismos, creando o que se dá en chamar o «estilo Compostela». Ese corpo das grandes artes arquitectónicas ten vías e rutas polas que transitar. As igrexas e pazos ofrécenlle ao paseante recollemento e tamén os seus tesouros. Os museos con fermosos cadros de temática relixiosa e laica invitan á deleitación. Belos tapices e pezas de ourivaría enchen as salas dos grandes edificios emblemáticos do pasado. E no século XXI as «caixas brancas» cheas da arte de hoxe, con abstraccións, novo figurativo e creacións interdisciplinares encóntranse en cada fragmento do corpo da cidade. Ademais atopamos os latexos do corazón da urbe, as súas xentes que a habitan, os artistas que nela traballan. Nunha ruta de antigos obradoiros de acibecheiros comparten espazo hoxe os herdeiros daquela tradición da pedra negra e outros novos creadores dedicados á pintura, o esmalte ou as pedras duras. Noutra vía de antigos prateiros hai estudios de arquitectura, obradoiros de escultura, casas dedicadas aos centros de informática para crear arte na rede. Mesmo en zonas outrora de venda de panos ou nas rutas dos abastos continúan hoxe esas ofertas, e descubrimos ademais novas e suxestivas invitacións ás artes feitas con materiais efémeros e obxectos creados coa delicadeza do téxtil. En Santiago invítase ao visitante curioso afeccionado á beleza a visitar os estudios dos artistas residentes, para coñecer máis dos «latexos do corazón, a fermosa, vivificante realidade das artes na vida urbana».

Román Padín Otero

11


De latidos y rutas. Santiago y sus ateliers El caminante absorto por la pétrea belleza que envuelve a Santiago de Compostela advierte en las calles y en las plazas la singular combinación de estilos que habitan cada rincón de la ciudad. En cualquier lugar se fusionan románico, plateresco, barroco y sus neologismos, creando lo que se da en llamar el “estilo Compostela”. Ese cuerpo de las grandes artes arquitectónicas tiene vías y rutas por las que transitar. Las iglesias y pazos ofrecen recogimiento y también sus tesoros al paseante. Los museos con bellos cuadros de temática religiosa y laica invitan a la delectación. Bellos tapices y piezas de orfebrería llenan las salas de los grandes edificios emblemáticos del pasado. Y en el siglo XXI las “cajas blancas” llenas del arte de hoy, con abstracciones, nuevo figurativo y creaciones interdisciplinares se encuentran en cada fragmento del cuerpo de la ciudad. Además encontramos los latidos del corazón de la urbe, sus gentes que la pueblan, los artistas que en ella trabajan. En una ruta de antiguos talleres de azabacheros comparten espacio hoy los herederos de aquella tradición de la piedra negra y otros nuevos creadores dedicados a la pintura, el esmalte o las piedras duras. En otra vía de antiguos plateros hay estudios de arquitectura, talleres de escultura, casas dedicadas a los centros de informática para crear arte en la red. Aún en zonas, otrora de venta de paños o en las rutas de los abastos, continúan hoy esas ofertas y descubrimos además nuevas y sugerentes invitaciones a las artes hechas con materiales efímeros y objetos creados con la delicadeza del textil. En Santiago se invita al visitante curioso aficionado a la belleza, a visitar los estudios de los artistas residentes para conocer más de los “latidos del corazón, la hermosa vivificante realidad de las artes en la vida urbana”.

Román Padín Otero

13


Heart beats to the arts. Ateliers in Santiago Santiago de Compostela´s stone beauty shall captivate any wondering walker about the city. All the streets and squares in the city call our attention because of the peculiar mixture of styles in its buildings. The baroque art, Romanesque, plateresque and all its “neo” reinterpretations fill every façade and wrap every corner, building a so called “Compostela style”. The city is similar to a big human body and its parts or organs are made out of the shops, museums and churches that fill every single neighborhood of the big metropolis. Churches and palaces offer its treasures to the wandering walker. In any museum, magnificent collections of ancient religious art are open to the visitor. Some halls exhibit lovely tapestries and silver ware. And in what contemporary art is concerned the so called “white cubes” exhibit abstract and new figurative art as well as any other creations in no matter what tangible or intangible media. And besides these creations invented by men talent we come up with the vivid presence of the neighbors of the city and specifically in the art field, we come up to meet the creators and artists that live in the city filling every street with their artistic heart beats. Artists and their ateliers are our destiny. Where old black jade ateliers were settled today their heirs keep on working and they share street with new partners such as painters, enamel creators and jewels designers. Where on the old times silver ware makers were settled we meet today their heirs and architects, sculptors or web designers. Even in areas dedicated to food markets and textiles packing districts we may shop today those raw materials as well as new creations made out of cloth or flowers. Santiago invites the curious art’s wonderer to enjoy the visits to the ateliers were the heart beat of the city is born.

Román Padín Otero

15


OBRADOIROS

17


1_Carlos ANTÓN


Goliat Óleo sobre lenzo 100 x 81 cm 2007

É un pintor interesado nos grandes temas da humanidade: mitos, heroes, lendas e problemas sociais da actualidade aparecen nos seus cadros. O estilo fresco e ligado á memoria involuntaria de quen realiza os cadros co impulso do debuxo e a cor subxectivos é unha característica do seu traballo. Os personaxes das súas pequenas historias visuais aparecen ingrávidos en escenarios vibrantes. Nos seus cadros representa o ideario do home intelectual con gusto estético. A arte pola arte. Es un pintor interesado en los grandes temas de la humanidad: mitos, héroes, leyendas y problemas sociales de la actualidad aparecen en sus cuadros. El estilo fresco y ligado a la memoria involuntaria de quien realiza los cuadros con el impulso del dibujo y el color subjetivos, es una característica de su trabajo. Los personajes de sus pequeñas historias visuales aparecen ingrávidos en escenarios vibrantes. En sus cuadros representa el ideario del hombre intelectual con gusto estético. El arte por el arte. A painter who is interested in strong cultural themes such as myths, heroes, legends and including contemporary social problems. His fresh style is linked to “involuntary memory”. His colours are very subjective. The characters who appear in his paintings seem to be astonished by the light vibrant scenes. The aesthetic behind is art is “art for art’s sake”. Praza Europa 19, 2ºB / 629 865 143 / simogonz@telefonica.net

19


2_Fernando ARCAY


Sen título Técnica mixta 60 x 20 cm 2006

O interese pola cultura musical faise notar na obra de moitos artistas contemporáneos. No caso de Arcay isto ocorre de maneira preclara e as súas pezas escultóricas de metal, madeira e outras fábricas dialogan sempre coa forza da intervención matérica que o artista exerce sobre elas e coa contundencia do obxecto encontrado. Hai un certo aire de Fragua de Vulcano na súa obra que non deixa de perder de vista a importancia da mensaxe en liña recordando unha canción rock. ¡Hit the music! El interés por la cultura musical se hace notar en la obra de muchos artistas contemporáneos. En el caso de Arcay esto ocurre de manera preclara y sus piezas escultóricas de metal, madera y otras fábricas dialogan siempre con la fuerza de la intervención matérica que el artista ejerce sobre ellas y con la contundencia del objeto encontrado. Hay un cierto aire de Fragua de Vulcano en su obra que no deja de perder de vista la importancia del mensaje en línea recordando a una canción rock. ¡Hit the music! Contemporary musical interest is quite evident in the work of many artists of the 21st century. Arcay´s creation belongs to this musical center of attention. His wood sculptures or his metal sculptures, in fact any of his pieces in no matter which material, often maintain a dialogue between the raw material and the heaviness of the “object trouvé”. There is the flare of “Vulcan’s forge” in his creations where rock music verges on heavy metal. Rúa Campo de Santa Isabel 7 / 660 519 710

21


3_José Manuel BLANCO


Acoso moral Técnica mixta 70 x 40 cm 2006

Os xogos ópticos do creador e a relación do artista co sistema da arte, ou en xeral co mercado, son cuestións de interese no ámbito da difusión da estética. Dende os anos sesenta non son poucos os artistas que empregan, como Vasarely, as formas repetidas en si mesmas para expresar a súa obra. As sincopadas combinacións da música de Bach serven de contrapunto a calquera representación plástica. E aquí encontramos ao artista co recordo insomne dunhas variacións Goldberg mentres confecciona a media noite a colaxe na que sobre o símbolo pecuniario do mercado executa o seu propio aforcamento. De óptica lacrimosa. Los juegos ópticos del creador y la relación del artista con en sistema del arte, o en general con el mercado, son cuestiones de interés en el ámbito de la difusión de la estética. Desde los años sesenta no son pocos los artistas que emplean, como Vasarely, las formas repetidas en sí mismas para expresar su obra. Las sincopadas combinaciones de la música de Bach sirven de contrapunto a cualquier representación plástica. Y aquí encontramos al artista con el recuerdo insomne de unas variaciones Goldberg mientras confecciona a media noche el collage en el que sobre el símbolo pecuniario del mercado ejecuta su propio ahorcamiento. De óptica lacrimosa. Some artists don’t establish limits in the style of their pieces of art. Any category is adequate for the purpose of declaring their principles and ideas to the art World. Blanco is one of those creators who is unlimited in the way he expresses his ideas on art. His recent portrait, executed in collage with a backdrop based on bills, is a good cynical analysis of the state of the art World. Rúa San Pedro 78 / 676 265 398

23


4_Olmo BLANCO


Galiñas Técnica mixta 140 x 120 cm 2008

Os cadros de tonalidades contrastadas de Olmo Blanco parecen facer un xogo de mímese co seu propio nome. Sobre unhas tramas de bela execución informalista, que evocan os xeométricos sincopados das pedras nos muros de Santiago ou as formas das vidreiras chumbadas ou mesmo as partes dun crebacabezas ou un mapa de paseante, sitúanse unhas figuras de execución realista. Os camiñantes subliñados polo ton escuro das súas prendas camiñan rapidamente baixo a chuvia da cidade e ao facelo provocan salpicaduras de goteiróns de auga sobre as cuadrículas que deixan de ser impolutas para converterse en vívidas realidades do paseo como forma de arte. Quero pasear contigo. Los cuadros de tonalidades contrastadas de Olmo Blanco parecen hacer un juego de mimesis con su propio nombre. Sobre unas tramas de bella ejecución informalista que evocan los geométricos sincopados de las piedras en los muros de Santiago o las formas de las vidrieras emplomadas o aún las partes de un puzzle o un mapa de paseante se sitúan unas figuras de ejecución realista. Los caminantes subrayados por el tono oscuro de sus prendas caminan rápidamente bajo la lluvia de la ciudad y al hacerlo provocan salpicaduras de goterones de agua sobre las cuadrículas que dejan de ser impolutas para convertirse en vívidas realidades del paseo como forma de arte. Quiero pasear contigo. In Olmo´s paintings there is a combination of three clear elements. We find very pure colors, a simple geometric backdrop and the representation of the human figure in a realistic style. His paintings are big canvases where clear colours are contrasted to make a dialogue of the arts. To make the backdrop to these big wall paintings, he borrows elements from classical geometric art, splashed as if by drops of rain. Figures walking with umbrellas or simply fast, unknown men and women in the city are the characters of his comedy of colour and rain: let’s walk together. Rúa San Clemente 6, 1º (Taller na Peregrina) / 662 494 027 / olmoblanco@hotmail.com

25


5_ManOel BONABAL


Ceo de Tanxer Gravado Edición 30 augaforte e augatintas Super Alfa 250 g Tamaño mancha: 17 x 24 cm Tamaño papel: 28 x 38 cm 2008

O xesto informal do creador pono no límite entre o abstracto e o conceptual. As franxas de cor que aparecen combinadas con estampado recordan a arte cinética española dos anos setenta. O optical sempre volve. El gesto informal de creador lo sitúa en el límite entre la abstracción y el conceptual. Unas franjas de color que aparecen trufadas de estampado son una evocación al arte cinético español de los años setenta. El optical siempre revive. The gesture of informalism situated in a painting opens a door to a place between abstract and conceptualism. The lines filled with colours may well remind us of the previous existence of cine art in the seventies, especially in the field of sculpture. Optical is always back. Rúa Bonaval 5 / 649 710 840 / mabace@wanadoo.es / manoelbonabal.blogspot.com

27


6_Jacobo BUGARíN


Sen título [da serie do azul esférico] Técnica mixta Medidas variábeis 2006 (Instalación no Pazo de Cultura de Pontevedra)

O ventre do arquitecto na relación plástica coas artes contemporáneas permite o xogo dialéctico das representacións que enchen o espazo en forma tridimensional cunha vocación de obxecto atopado ou de decoración intrusa. O graffiti que decora un muro sempre parece que foi mancha e se se combina coas solucións formais do concepto de ordenar habitacións chégase a unha realidade máxica onde o espazo se apodera do creador e nel non só cabe o visitante senón que queda tamén prendido o aroma da rosa que levaba no baile da noite pasada a bela protagonista dos ballets rusos. Unha fortuna de arquitectura efémera. El vientre del arquitecto en la relación plástica con las artes contemporáneas permite el juego dialéctico de las representaciones que llenan el espacio en forma tridimensional con una vocación de objeto encontrado o de decoración advenediza. El graffiti que decora un muro siempre parece haber sido mancha y si se combina con las soluciones formales del concepto de ordenar habitaciones se llega a una realidad mágica donde el espacio se apodera del creador y en el no sólo cabe el visitante sino que se queda también prendido el aroma de la rosa que llevaba en el baile de anoche la bella protagonista de los ballets rusos. Una fortuna de arquitectura efímera. The architectural references in this artist’s works are quite evident, especially if we regard his installations. While a wall is painted with unusual colours, the complementary elements he uses for his projects are borrowed form other areas of the arts. He combines several elements to create a coherent voice. Rúa Pérez Costanti 16, 4ºB / 646 379 558 / jacobo.bugarin@gmail.com / www.jacobobugarin.es

29


7_Nanda CABALEIRO


Camino Serigrafía a partir de ilustración orixinal 30 x 20 cm 2008

Na sensíbel teatralización da cidade dende a vida íntima da fiestra do estudio hai unha gran compoñente de introspección. O trazo delicado e tremente de quen realiza debuxos nun estilo de escola británica onde cada muro, cada fiestra e cada árbore forman parte dunha narración paisaxística das experiencias subxectivas da creadora. Todo se converte nunha realidade urbanizada e a paisaxe do corazón coroa a perspectiva cos seus latexos. Debuxo de bordado. En la sensible teatralización de la ciudad desde la vida íntima de la ventana del estudio hay una gran componente de introspección. El trazo delicado y tembloroso de quien realiza dibujos en un estilo de escuela británica donde cada muro, cada ventana y cada árbol forman parte de una narración paisajística de las experiencias subjetivas de la creadora. Todo se convierte en una realidad urbanizada y el paisaje del corazón corona la perspectiva con sus latidos. Dibujo de bordado. There is a sense of theatrical landscape in the way Nanda Cabaleiro reproduces the views of the city. There is a certain touch of English illustration from the fifties in her style. Her drawing, printing and painting technique helps her to be successful in all of the themes she creates. Rúa Hortas 29, 2º / 617 235 704 / nanda110@edu.xunta.es

31


8_Mariano CASAS GIL


Desguace Acrílico e colaxe sobre papel 100 x 70 cm 2008

Non é frecuente escoitar a música do lago dos cisnes de Tchaikovsky para representar unha escena de suicidio inducido. Esta combinación de humor e intelecto é o que caracteriza a este artista nunha das súas videocreacións. Cun estilo poliédrico nas súas obras bidimensionais que abarcan dende a pintura á colaxe pasando pola fotocomposición, o artista válese de todas as linguaxes artísticas para estruturar o seu universo. Cadros con figuras perfiladas de negro, retratos de vibrante estilo neofauvista, colaxes recargadas e mesmo vídeocreacións cheas de ironía estruturan o castelo de naipes deste xogador da cultura. As de picas gaña. No es frecuente escuchar la música de Lago de los cisnes de Tchaikovsky para representar una escena de suicidio inducido. Esta combinación de humor e intelecto es lo que caracteriza a este artista en una de sus videocreaciones. Con un estilo poliédrico en sus obras bidimensionales que abarcan desde la pintura, al collage pasando por la fotocomposición, el artista se vale de todos los lenguajes artísticos para estructurar su universo. Cuadros con figuras perfiladas de negro, retratos de vibrante estilo neofauvista, collages abigarrados y aún vídeo creaciones llenas de ironía estructuran el castillo de naipes de este jugador de la cultura. As de picas gana. It is quite peculiar to see a video creation where the protagonist ends up taking a gun to kill himself surrounded by Tchaikovsky´s music. Humor and several art formulae are the basis of the universe of Mariano. His paintings with figures surrounded by black, his portraits of vibrant neofauve style and his ironic video creations exhibit a world of varied interests and no limits towards creation, in his game of cards the queen of spades wins. Rúa Angustia 9, baixo / 606 652 666 / mcasasgil@gmail.com / elestudiodemariano.blogspot.com / www.marianocasas.com

33


9_Maria CHENUT


Máscara Colaxe sobre fotografía 30 x 40 cm 2007

Maria Chenut é unha desas creadoras contemporáneas que se expresan con moita heteroxeneidade de medios. Elementos que parecen vinculados ao imaxinario feminino crean unha semiótica para comunicar estados esenciais da alma. Algúns fráxiles e case volátiles materiais como os cabelos, os tecidos, os papeis en colaxe, as tintas ao voo, sérvenlle para poñer en acción o seu abano de amor cortés. Un xesto e invítame, outro e laméntase, un terceiro e afástase, ao cuarto descansa. Nunhas pequenas cámaras coa delicadeza dun tocador ou boudoir, representa o amor apócrifo dun Pierrot lunar anoxado coa lúa. Noutras garda o pelo e aínda nas terceiras vístese de teatro para reflexionar sobre a comedia do mundo. A artista fai poéticas representacións tridimensionais coas letras do seu corazón e coas máscaras teatrais do heroe que tantas veces vestiu na fantasía da escena. Nas súas obras non é infrecuente ver un cadro bordado como se fose un pano de coqueteo amatorio ou un tecido que se converte en soporte móbil da linguaxe abstracta e rítmica do pincel ou colaxe da autora. Os meus poemas tras da máscara. Maria Chenut es una de las creadoras contemporáneas que se expresa con gran heterogeneidad de medios. Elementos que parecen vinculados al imaginario femenino crean una semiótica para comunicar estados esenciales del alma. Algunos frágiles y casi volátiles materiales como los cabellos, los tejidos, los papeles en collage, las tintas al vuelo le sirven para poner en acción su abanico de amor cortés. Un gesto y me invita, otro y se lamenta, un tercero y se aleja, al cuarto descansa. En unas pequeñas cámaras con la delicadeza de un “tocador” o boudoir, representa el amor apócrifo de un Pierrot lunar enfadado con la luna. En otras guarda el pelo y aún en las terceras se viste de teatro para reflexionar sobre la comedia del mundo. La artista hace poéticas representaciones tridimensionales con las letras de su corazón y con las máscaras teatrales del héroe que tantas veces ha vestido en la fantasía de la escena. En sus obras no es infrecuente ver un cuadro bordado como si fuera un pañuelo de coqueteo amatorio o un tejido que se convierte en soporte móvil del lenguaje abstracto y rítmico del pincel o collage de la autora. Mis poemas tras la máscara. Maria Chenut uses heterogeneous materials to build her personal world in the art scene. She makes little stages where hearts live together under a moon of glass. She also refers to the masks of theatrical heroes in her other collages. Delicate materials are combined to create a universe where poetry is above all. Beauty with no end is the ideal of her approach. Lugar dos Vilares 12, 1ºD / 659 223 741 / mariachenut@yahoo.com

35


10_Ram贸n CONDE


Sen título Escultura policromada, resina, óleo 180 x 70 x 30 cm

O artista Ramón Conde é o máis sobresaliente creador no campo da escultura na Galiza dos últimos trinta anos. Un digno herdeiro das tradicións das academias de espidos masculinos hercúleos e das figuras femininas con manierismo de salón, ese seu un universo de intelixencia absoluta só accesíbel a visitantes interesados en descubrir os camiños da arte. Non é unha obra de lectura superficial e a súa constante presenza en ágoras públicas responde á universalidade da súa estética e ao dominio que ten do formato monumental. É un deses casos nos que o artista se asemella á súa obra. Todo nel exhala unha fonda sensualidade digna de ser admirada por especialistas e por curiosos accidentais. Et in Walhalla ego. El artista Ramón Conde es el más sobresaliente creador en el campo de la escultura en la Galicia de los últimos treinta años. Un digno heredero de las tradiciones de las academias de desnudos masculinos hercúleos y de las figuras femeninas con manierismo de salón, ese el suyo un universo de inteligencia absoluta sólo accesible a visitantes interesados en descubrir los caminos del arte. No es una obra de lectura superficial y su constante presencia en ágoras públicas responde a la universalidad de su estética y al dominio que tiene del formato monumental. Es uno de esos casos en los que el artista se parece a su obra. Todo en él exhala una honda sensualidad digna de ser admirada por especialistas y por curiosos accidentales. Et in Walhalla ego. Ramón Conde is one of the best known artists in contemporary art in Galicia. His long career has been recognized by several prizes and his pieces are located in many public squares as well as in many collections and museums. His realistic style combines the classical proportions of the human body with the ideal representation of his cartoon-like world. Rúa Castiñeiros 22 (Taller en rúa Palmeira 97, A3) / 670 503 003 / esculturasramonconde@yahoo.com

37


11_Marga CRESPO


Embudo Dm e cobre 90 x 90 x 55 cm 1994

A pulcra forma exterior do Modulor de Le Corbusier serve de xeometría onde localizar o corpo da artista. Entre un círculo e un cadrado, coas súas diagonais e arestas pódese crear todo un entaboado de coordenadas vitais para empregalas como guía do traballo da creadora. Cando ademais o oficio permite realizar finísimas esculturas e sobrios gravados, daquela as formas de acubillo da figura humana convértense nunha alegre realidade de límites xeográficos. O corpo e os seus límites. La pulcra forma exterior del Modulor de Le Corbusier sirve de geometría donde localizar el cuerpo de la artista. Entre un círculo y un cuadrado, con sus diagonales y aristas se puede crear todo un entarimado de coordenadas vitales para emplearlas como guía del trabajo de la creadora. Cuando además el oficio permite realizar finísimas esculturas y sobrios grabados, entonces las formas de cobijo de la figura humana se convierten en una alegre realidad de límites geográficos. El cuerpo y sus límites. Geometric structures such as those suggested by Le Corbusier´s Modulor may be the ideal axis where the artist’s body can be situated. Combining a square and a circle, using its diagonals and vertex, a path might be built to approach the creator’s world. While staring at the artist’s universe we might well understand the great technical knowledge that she perceives to be able to build fine sculptures and light prints. That axis finally becomes the stage for the happy performance of the creator’s tridimensional universe. Bodies at their limits. Avenida Quiroga Palacios 2, semisoto / 607 755 817 / margacrespoamado@hotmail.com / www.margacrespo.com

39


12_David Earl CROOKS


Danu Acrílico sobre lenzo 110 x 110 cm 2007

As paisaxes con figuras deste artista representan o universo compacto e metafórico dun paseante por unha vella cidade, quizais Santiago, na que moitas cousas ocorren ao unísono. Co seu estilo colorista e cheo de fantasía que bebe das arestas expresionistas e da fantasía surrealista, o creador desatende a noción de tempo físico. O camiñante observa o canteiro, que é observado pola nena mentres o observador do cadro míraos a todos. O discurso da arte figurativa no século XXI ten neste creador un representante tan acertado como independente e libre. A ilustración metafórica. Los paisajes con figuras de este artista representan el universo compacto y metafórico de un paseante por una vieja ciudad, quizás Santiago, en la que muchas cosas ocurren al unísono. Con su estilo colorista y lleno de fantasía que bebe de las aristas expresionistas y de la fantasía surrealista, el creador desatiende la noción de tiempo físico. El caminante observa al picapedrero, que es observado por la niña mientras el observador del cuadro los mira a todos. El discurso del arte figurativo en el siglo XXI tiene en este creador a un representante tan acertado como independiente y libre. La ilustración metafórica. A fantasy atmosphere inhabited by metaphors and the ancient buildings of an old city (which may be Santiago) fill the world of this painter. His colourist style is filled with optimism and his rhythms refer to certain expressionist features and to surrealistic aesthetics. There is no time in his paintings; no past, present or future can be determined for everything is taking place at the same moment. The walker may be the artist himself, watching a man at work. At the same time he looks at a little girl and they all stare at the visitor. This painter is representative of the figurative art of the 21st century: metaphoric illusion. Rúa San Pedro de Mezonzo 31, 3ºB / 654 934 329 / crodave@gmail.com / www.davidearlcrooks.com

41


13_Xoti DE LUíS


Autour d’Ancares Técnica mixta sobre tea de algodón 70 x 70 cm 2008

O suave informalismo da pintura de Xoti de Luís conforma un discurso singular na plástica galega. As súas formas subxectivas non se deixan levar pola impetuosidade do puño do artista. Antes ben a súa maneira persoal de facer seduce polo contido da paleta de cores e a harmonía das formas. Ben nas naturezas mortas, nos retratos de personaxes indefinidos, nas paisaxes ou nas composicións abstractas, todo se converte en concerto e harmonía. O discreto encanto da burguesía. El suave informalismo de la pintura de Xoti de Luís conforma un discurso singular en la plástica gallega. Sus formas subjetivas no se dejan llevar por la impetuosidad del puño del artista. Antes bien su manera personal de hacer seduce por lo contenido de la paleta de colores y la armonía de las formas. Bien en las naturalezas muertas, en los retratos de personajes indefinidos, en los paisajes o en las composiciones abstractas todo se convierte en concierto y armonía. El discreto encanto de la burguesía. The soft and elegant style of Xoti de Luís’s paintings may not only be appreciated in his abstract work, but also in his still life compositions and in his portraits of unknown persons. Harmony and rhythm are the axis of his informal style. Rúa San Pedro 26, 1º / 626 888 840 / xotideluis@yahoo.es

43


14_Reina D’HOORE


Sen título Tinta chinesa sobre papel 10 x 10 cm 2008

A poliédrica actividade creativa de Reina D´Hoore sitúaa facendo excelentes postas en escena para tratar coa performance, realizar expresión corporal a través da danza contemporánea, pintar con evocadora paleta de cores tropicais e realizar uns sentidos debuxos imprevisíbeis en tinta sobre papel. A parte máis íntima da súa obra localízase realizando uns deseñiños sobre pregos de pequeno formato nos que con ánimo automático reproduce os sentimentos esenciais do corpo da muller en cores negras sobre o branco algodón que evoca unhas sabas de noites insomnes. A orixe do mundo de Courbet está referida nalgúns dos seus xestos de memoria involuntaria que resultan dunha sinceridade impresionante. Son eu mesma. La poliédrica actividad creativa de Reina D´Hoore la sitúa haciendo excelentes puestas en escena para tratar con la performance, realizar expresión corporal a través de la danza contemporánea, pintar con evocadora paleta de colores tropicales y realizar unos sentidos dibujos imprevisibles en tinta sobre papel. La parte más íntima de su obra se localiza realizando unos diseñitos sobre pliegos de pequeño formato en los que con ánimo automático reproduce los sentimientos esenciales del cuerpo de la mujer en colores negros sobre el blanco algodón que evoca unas sábanas de noches insomnes. El origen del mundo de Courbet está referido en algunos de sus gestos de memoria involuntaria que resultan de una sinceridad apabullante. Soy yo misma. Reina D´Hoore is interested in corporal art and dance. She also enjoys performance and she is a very poetical painter. Her colourists paintings from previous seasons have now turned into small black and white drawings. She makes intimate little drawings on cotton paper that reflect all her vital experience through an automatic style. Beauty in her drawings recalled from a poet’s soul. Rúa Loureiros 1, 2º / 686 385 581 / reinadhoore@hotmail.com

45


15_Leonor DĂ­AZ


Sen título Folla de prata de ley, fundida e laminada a man 5 x 8 cm 2007

Unha virtude das artes na actualidade é que os obxectos de luxo poden corresponder ao gran marketing internacional, pero tamén hai obxectos de luxo cuxa virtude reside na súa singularidade e manufactura personalizada. O obradoiro de obxectos preciosos chamado Como peixe na auga é unha desas clásicas cámara das marabillas ou “Wunderkamera”. Nela as creacións en feltro con formas de flor e estrela son singulares achados composteláns, ao mesmo tempo que lembran o manga xaponés. Os obxectos en prata teñen rocallas como ondas do mar das Furnas e citan o estilo neobarroco compostelán dos anos cincuenta. Ademais o traballo en irmandade ou en equipo dalgunhas seccións do catálogo da artista fan da súa unha actividade colectiva e visionaria. A arte atada a un dedo, para non esquecer. Es una virtud de las artes en la actualidad que los objetos de lujo pueden corresponder al gran marketing internacional y también hay objetos de lujo cuya virtud reside en su singularidad y manufactura personalizada. El taller de objetos preciosos llamado Como pez en el agua es una de esas clásicas cámara de las maravillas o «Wunderkamera». En ella las creaciones en fieltro con formas de flor y estrella son singulares hallazgos compostelanos, al mismo tiempo que recuerdan el manga japonés. Los objetos en plata tienen rocallas como olas del mar de As Furnas y citan el estilo neobarroco compostelano de los años cincuenta. Además el trabajo en hermandad o en equipo de algunas secciones del catálogo de la artista hacen de la suya una actividad colectiva y visionaria. El arte atado a un dedo, para no olvidar. In contemporary markets some precious objects are found in very main stream boutiques and others are interesting because of their made to measure nature. The atelier of “objects d´art” named “Como pez en el agua” is one of those cabinets of wonders or “Wunderkamera”. Inside jewels and accessories made out of silver or pieces of cloth can be found. The aesthetic is between neobaroque and Japanese manga, and above all there is a return to the traditional methods of old craftsmen in Santiago de Compostela. Work in groups gives this atelier a very visionary personality relating it to the most democratic art where everything is for the community: art on my fingers. Rúa San Pedro 79, baixo / 981 575 147 / leonorgretel@hotmail.com / www.comopezenelagua.es

47


16_M贸nica FRAGA


Ulises y las sirenas Esmalte a lume sobre cobre, enmarcado en lousa 9 x 12 cm 2008

Na actualidade, a intertextualidade da artes posibilita o emprego de materiais diversos por parte da artista para desenvolver o seu universo creativo. Cando eses soportes se internan na tradición artesanal da cidade de residencia, como son os esmaltes ao lume na cidade de Santiago de Compostela, o valor do cruce das artes é maior. A artista realiza con fina execución os máis belos e laboriosos esmaltes sobre temáticas que abordan os valores universais e o mito ou tamén sobre cuestións do naturalismo. Son as súas unhas pezas de valiosa execución e primoroso acabado. Esmaltes esmeraldinos. En la actualidad, la intertextualidad de la artes posibilita el empleo de materiales diversos por parte de la artista para desarrollar su universo creativo. Cuando esos soportes se adentran en la tradición artesanal de la ciudad de residencia, como son los esmaltes al fuego en la ciudad de Santiago de Compostela, el valor del cruce de las artes es mayor. La artista realiza con fina ejecución los más bellos y laboriosos esmaltes sobre temáticas que abordan los valores universales y el mito o también sobre cuestiones del naturalismo. Son las suyas unas piezas de valiosa ejecución y primoroso acabado. Esmaltes esmeraldinos. Nowadays intertextuality allows the implementation of unlimited Media in art. Some of these Media go back to millenary ways of producing works of art. That is what happens with enamels manufactured in Santiago de Compostela. This artist, Mónica creates precious pieces of art with enamels, and also using other techniques. The themes of her works of art are inspired by myths and naturalism. Her works of art are very well executed and have a perfect final art, enamels like emeralds. Rúa do Vilar 29, 1ºC / 652 222 331 / moquina.fraga@gmail.com

49


17_Tita FRAGA


Sen título Litografía e gofrado, unha tinta 50 x 50 cm 2006

A importancia das técnicas de gravado no seu máis amplo espectro apóiase na posibilidade da edición e democratización da obra de arte. Ademais, o diálogo entre os polos positivo e negativo que leva inherente o tórculo, a creación dunha imaxe por reflexo táctil, é de poética calidade. No traballo desta artista, tanto a reprodutibilidade benxaminiana da obra de arte como o efecto do «bico» entre materiais, pigmentos e papel, son unha realidade. O seu universo de xeometrías abstractas ten ademais un vínculo co magmático, coa terra e as formas máis seminais da estética. Círculos e efecto concéntrico aparecen nuns planos infindos de austeridade formal. A elegancia do relevo. La importancia de las técnicas de grabado en su más amplio espectro se apoya en la posibilidad de la edición y democratización de la obra de arte. Además el diálogo entre los polos positivo y negativo que lleva inherente el tórculo, la creación de una imagen por reflejo táctil es de poética cualidad. En el trabajo de esta artista, tanto la reproductibilidad benjaminiana de la obra de arte como el efecto del “beso” entre materiales, pigmentos y papel, son una realidad. Su universo de geometrías abstractas tiene además un vínculo con lo magmático, con la tierra y las formas más seminales de la estética. Círculos y efectos concéntricos aparecen en unos planos infinitos de austeridad formal. La elegancia del relieve. Among their many qualities, engravings have the potential to democratize creation. Dialogues among the positive and negative poles are similar to the inherent kiss between paper and ink to develop any printed piece of art. Poetry is present in a print as both parts the embrace. In this artist’s work, both the Benjamin’s reproduction of the work of art and the poetical kiss of materials became real. There are references also to the power of the earth transformed into pigments. The abstract shapes of the prints are essential forms of extemporal creation. Circles and concentric effects appear in infinite perspectives of rigid formal austerity; here is elegance in two dimensions. Rúa Carretas 30, baixo / 620 295 823 / tallerdecarretas@hotmail.com

51


18_Elena GÓMEZ


Nido Serigrafía a partir de ilustración orixinal 30 x 20 cm 2008

A sólida formación académica permite aos artistas cambiar de medio creativo e desenvolver en todos e cada un deles unha linguaxe compacta e persoal. A creadora Elena Gómez non só realiza decorados para escenas de televisión ou teatro, senón que tamén se aplica na realización de obra seriada cunha beleza singular. É a súa unha forma de facer chea de gusto polas sombras esenciais e os contrastes de positivo e negativo. Xuntando os polos. La sólida formación académica permite a los artistas cambiar de medio creativo y desarrollar en todos y cada uno de ellos un lenguaje compacto y personal. La creadora Elena Gómez, no sólo realiza decorados para escenas de televisión o teatro sino que también se aplica en la realización de obra seriada con una belleza singular. Es la suya una forma de hacer llena de gusto por las sombras esenciales y los contrastes de positivo y negativo. Juntando los polos. An academic backround often allows an artist to change creative fields, one to another, and develop in all of them an harmonic language. Elena Gómez not only creates atrezzo for television sets and theatre, but also dedicates herself to the execution of graphic editions and prints. Her work is characterized by the singular beauty of the lighting and transparencies. She enjoys shadows, essential shapes and positive-negative contrasts. Shall we merge our poles? Rúa Vista Alegre 143, 3°B / 606 775 815 / gomezorosa@yahoo.es

53


19_Puri GÓMEZ


Calas abriendo Óleo sobre lenzo 100 x 81 cm 2007

O interese polas plantas máis sinxelas do xardín é notorio do esteta. A quen lle gusta a vida pacífica da horta e escoita o canto do paxaro e mira a caída do sol interésalle reproducir estas singulares regalías do universo en obras que desafíen o tempo. A obra de arte realizada en óleo sobre lenzo da artista é quizais a máis perenne das creacións. A súa realización con técnica realista incide no gusto pola observación da autora que se fixa en cada singular pistilo e estame. A delicada realización do ollo da artista recondúcese con natural obxectividade á súa mirada de nova obxectividade galega. Un ámbito onde o realismo e o naturalismo deixan sitio aos manierismos da mente. Finxidamente verdadeira natura. El interés por las plantas más sencillas del jardín es notorio del esteta. Al que le gusta la vida pacífica del huerto y escucha el canto del pájaro y mira la caída del sol le interesa reproducir estas singulares regalías del universo en obras que desafíen al tiempo. La obra de arte realizada en óleo sobre lienzo de la artista, es quizá la más perenne de las creaciones. Su realización con técnica realista incide en el gusto por la observación de la autora que se fija en cada singular pistilo y estambre. La delicada realización del ojo de la artista se reconduce con natural objetividad a su mirada de nueva objetividad gallega. Un ámbito donde el realismo y el naturalismo dejan sitio a los manierismos de la mente. Fingidamente verdadera natura. Nature´s inspiration is frequent among artists. Their eye seeks for beauty among the flowers and landscapes. Little birds are also sometimes an inspiration and the evolution of light throughout the day is definitely a good theme for their painting. The artist is able to represent these themes with sweet sincerity and good realism. She combines naturalism and realism with a light personal manner. Rúa Santiago de Chile 20, 5ºA / 629 811 463 / purig5@yahoo.es

55


20_Aurora GONZÁLEZ POMBO


Praia do Coroso Óleo 50 x 60 cm 2002

O que arrodea a artista, as paisaxes e os bodegóns. Na clásica pintura de academia nas cidades europeas dende o século XXI hai un gusto por estas dúas temáticas que ofrecen ao artista e ao observador un confortábel ámbito estético onde deter con deleite a súa mirada para elevar do cotián ao artístico aquelas pequenas marabillas que se atopan próximas ao seu ambiente. As visións frontais das paisaxes e as composicións ordenadas das naturezas mortas obedecen a unha inquietude por alcanzar un equilibrio estético de adagio entre a velocidade da vida urbana. Pequenos retratos dilectos. Lo que rodea a la artista, los paisajes y los bodegones. En la clásica pintura de academia en las ciudades europeas desde el siglo XIX hay un gusto por estas dos temáticas que ofrecen al artista y al observador un confortable ámbito estético donde detener con deleite su mirada para elevar de lo cotidiano a lo artístico aquellas pequeñas maravillas que se encuentran próximas a su ambiente. Las visiones frontales de los paisajes y las composiciones ordenadas de las naturalezas muertas obedecen a una inquietud por alcanzar un equilibrio estético de adagio entre la velocidad de la vida urbana. Pequeños retratos dilectos. The classical beauty that surrounds the artist is related to landscapes and still life. In academic classical painting during the 19th century, there was a keen interest in these two themes; an aesthetic field to enjoy one of the beauty of nature and the importance of time passing by, the so called vanities. In every day life these essentials of beauty can be indicated by the hand of the artist when she selects them to become themes in her works of art. These frontal visions of landscapes and balanced composition are sought by the painter in the present day. Striving to reach an aesthetical balance combining the contemplation of beauty and urban life, she creates little portraits from direct observation. Rúa Montero Ríos 15, 4ºB / 981 563 413 / mariaurora43@yahoo.es

57


21_Julia JIMÉNEZ


Javier y Jérôme Grafito sobre Ingres 50 x 75 cm 2007

A pintura impresionista de liña purista de Julia Jiménez sitúaa como unha amante do aire libre e apaixonada dos matices creados pola luz nos distintos momentos do día. As paisaxes que ela realiza parecen expresar o arrolo das pólas. As mariñas soan a onda rompedora. E en conxunto toda a súa obra desprende o suave olor da tradicional lavanda de tons azuis. Un ramiño no ollal. La pintura impresionista de línea purista de Julia Jiménez la localiza como una amante del aire libre y apasionada de los matices creados por la luz en los distintos momentos del día. Los paisajes que ella realiza parecen expresar el arrullo de las ramas. Las marinas suenan a ola rompedora. Y en conjunto toda su obra desprende el suave olor a la tradicional lavanda de tonos azules. Un ramillete en el ojal. The impressionist style of Julia Jiménez places her among those nature lovers that wish to represent and reproduce the light of day in their paintings, while doing studies of nature and landscapes with romantic views of the nearby countryside. Rúa Touro 9, 1ºEsq / 615 277 489 / juliajimenezgarcia@yahoo.es / brillasporfuera@yahoo.es / brillasporfuera.blogspot.com

59


22_Santi JIMÉNEZ


Aquí acaba el verano Mixta sobre papel 70 x 96 cm 2008

O universo de mórbida beleza adolescente que trata este artista na súa obra reflicte a vida privada contemporánea e tamén serve de arquivo da memoria dos usos e costumes do século XXI. Cunha técnica limpa, desenvolve a partir de esquemáticos debuxos representando corpos gozosos unhas harmónicas composicións de impacto estético no gran formato e deliciosa coloración nos tamaños reducidos. O creador non só coñece o corpo humano con detalle, ademais a súa man grácil sábeo reproducir nun estilo decorativista con gran personalidade. Este creador, que emprega os soportes dixitais para a súa arte hológrafa, destaca por ter un universo real, unha bagaxe intelectual, e combina ambos para realizar unha excelsa produción. Where´s the party? El universo de mórbida belleza adolescente que trata este artista en su obra refleja la vida privada contemporánea y también sirve de archivo de la memoria de los usos y costumbres del siglo XXI. Con una técnica limpia, desarrolla a partir de esquemáticos dibujos representando cuerpos gozosos, unas armónicas composiciones de impacto estético en el gran formato y deliciosa coloratura en los tamaños reducidos. El creador no sólo conoce el cuerpo humano con detalle, también su mano grácil lo sabe reproducir en un estilo decorativista con gran personalidad. Este creador que emplea los soportes digitales para su arte ológrafo, destaca por tener un universo real, un bagaje intelectual y combina ambos para realizar una excelsa producción. Where´s the party? Adolescent sex is a theme for this artist. In his paintings and drawings we find a resume of the mores and habits of the contemporary world, as well as an archive of the memory of a private life. His clean technique allows him to draw simple sketches representing trembling bodies. His balanced compositions can cover big wall paintings; his delicious small pieces are as light as crayon drawings and as effective as publicity images. Not only does he know the shape of the human body, he is also able to transfer the beauty of the body to paper whilst making his exquisite pieces. Digital art is applied efficiently by this artist, combining the intellectual and pop to make his attractive sensual production: where’s the party? Rúa Madrid 3, 2ºEsq / 881 974 481 / vidadome@yahoo.es / santijimenezart.blogspot.com

61


23_José María LÓPEZ


Blanco Mixta, acrílico sobre lenzo, caracois 60 x 73 cm 2008

A arte e a natureza teñen unha presenza notábel na arte contemporánea. Dende a arte póvera nos anos sesenta na que se empregaba unha leituga completada cun bloque de granito para facer unha escultura con vida, a presenza vivificante do natural nas salas de arte faise evidente. Unha creación onde non hai realismo de finxido verdadeiro, senón un lugar onde a naturalidade devora as obras. O artista propón aquí un xogo ao domador de pulgas e cuns caracois xoga á performance da pictografía. Se nos clásicos había asistentes nos talleres, por que non podería o actor da arte do século XXI empregar a mascota apócrifa para pintar? O caracol cos cornos ao pintar. El arte y la naturaleza tienen una presencia notable en el arte contemporáneo. Desde el arte póvera en los años sesenta en que se empleaba una lechuga completada con un bloque de granito para hacer una escultura con vida, la presencia vivificante de lo natural en las salas de arte se hace evidente. Una creación donde no hay realismo de fingido verdadero, sino un lugar en donde la naturalidad devora a las obras. El artista propone aquí un juego al domador de pulgas y con unos caracoles juega al performance de la pictografía. Si en los clásicos había asistentes en los talleres, ¿por qué no podría el actor del arte del siglo 20 emplear la mascota apócrifa para pintar? El caracol con los cuernos al pintar. The dialogue between art and life is a constant in the creativity of the 20th century. Some creators such as Povera included fruits and vegetable to build their pieces. Other includes rabbits or wolves such as Beuys. This artist cooperates with snails to paint. A classic forever renewed. Rúa Lagoas 12. San Marcos / 646 739 316 / chemosiris@hotmail.com

63


24_Soledad MATO


Telaraña Broche de prata con amonites técnicas de xoiaría 8 x 10 mm 2008

Unha das máis activas creadoras de ourivaría de autor en Santiago é Soledad Mato. A súa obra responde á idea de mantemento da tradición galega da xoia abelorio ao tempo que aplica as máis novas formas abstractas nas súas creacións. Os polos extremos tócanse e así as súas formas de abstracción poética encontran en ocasións relación coas formas rupestres da arte celta. Todas as súas creacións teñen o aroma propio do valleinclanesco. Cara de prata. Una de las más activas creadoras de orfebrería de autor en Santiago es Soledad Mato. Su obra responde a la idea de mantenimiento de la tradición gallega de la joya abalorio al tiempo que aplica las más novedosas formas abstractas en sus creaciones. Los polos extremos se tocan y así sus formas de abstracción poética encuentran en ocasiones relación con las formas rupestres del arte celta. Todas sus creaciones tienen el aroma propio de lo valleinclanesco. Cara de plata. One of the most relevant authors of contemporary jewelry in Santiago is Soledad Mato. She maintains the tradition of the city craftsmen but includes various new styles of design that are inspired by Celtic tradition revisited in the modern style. Hers is a world related to the elegance of Valle-Inclán. Rúa do Vilar 29, 1ºC / 676 560 932 / sol.mato@hotmail.com

65


25_María MEIJIDE


Lucía (depilándose) Mixta sobre lenzo 145 x 145 cm 2008

Hai moito do barroco español na flamante pintura da artista. Hai quizais algo do barroco sevillano, aquel onde a figura trémula se localiza en ámbitos cotiáns para resaltar con claroscuros e outros efectos lumínicos o poder da persoa no seu ámbito. Na tradición pictórica portuguesa a influencia da escola de Londres apréciase en non poucos artistas, e tamén parece desenvolverse afortunadamente esta tradición en Galiza con artistas como esta. É unha realidade que o gusto pola carnalidade é gusto pola vida, e disto saben moito os pintores formados no medio clásico do oficio como é o caso da artista. Sen pompa ou circunstancia tómase a beleza sensual da vida que todo o pode e retrátase coa vibrante forza da pintora que guía o pincel. Espido na fiestra e pasta de dentes... para o sorriso aquiescente. Hay mucho del barroco español en la flamante pintura de la artista. Hay quizás algo del barroco sevillano, aquel donde la figura trémula se localiza en ámbitos cotidianos para resaltar con claroscuros y otros efectos lumínicos el poder de la persona en su ámbito. En la tradición pictórica portuguesa la influencia de la escuela de Londres se aprecia en no pocos artistas, y también parece desarrollarse afortunadamente esta tradición en Galicia con artistas como esta. Es una realidad que el gusto por la carnalidad es gusto por la vida y de esto saben mucho los pintores formados en el medio clásico del oficio como es el caso de la artista. Sin pompa o circunstancia se toma la belleza sensual de la vida que todo lo puede y se retrata con la vibrante fuerza de la pintora que guía el pincel. Desnudo en la ventana y pasta de dientes... para la sonrisa aquiescente. This artist is a relevant representative of the realistic trend in contemporary art. Her portraits of nudes and interiors recall the London School and her perception of everyday events is a sublimation of a baroque profile selected from simple and common activities. Her reality is a sublime painting field. Rúa Casas Reais 4, 1º / 626 777 674 / mmeijide@yahoo.es / www.myspace.com/mariameijide

67


26_Luis MéNDEZ


Material non reciclado Fotomontaxe dixital Medidas variábeis 2007

O realismo é unha das técnicas con maior arraigo entre os grupos destacados de artistas contemporáneos en España. Outras formas de representación artística obedecen ao proxecto autónomo de cada creador, pero os artistas que fan o finxido verdadeiro desenvolven a partir das súas formacións académicas sólidos discursos individuais que á súa vez poden ser reconducidos cara a un gran movemento nacional e europeo. O gusto pola refinada representación dos artistas do pasado combínase co interese polas visións físicas dos mestres do cómic e todo isto fai un realismo cheo de oníricas afinidades electivas que é de fascinante atemporalidade. O meu reloxo de area. El realismo es una de las técnicas con mayor arraigo entre los grupos destacados de artistas contemporáneos en España. Otras formas de representación artística obedecen al proyecto autónomo de cada creador, pero los artistas que hacen el fingido verdadero, desarrollan a partir de sus formaciones académicas sólidos discursos individuales que a su vez pueden ser reconducidos hacia un gran movimiento nacional y europeo. El gusto por la refinada representación de los artistas del pasado se combina con el interés por las visiones físicas de los maestros del cómic y todo ello hace un realismo lleno de oníricas afinidades electivas que es de fascinante atemporalidad. Mi reloj de arena. Realism is much appreciated by art groups in Spain. In other ways of expression artists choose a more solitary path. Any painter of realism develops that style after sound academic studies. In this artist there is a combination of tradition in an academic style coupled with the cartoonist´s style. In his leitmotiv we find a clear reference to the importance of surrealism’s influences. Ruela Oliveira 3, 1º / 619 708 101 / luisrmendezr@hotmail.com / www.myspace.com/loismenrod

69


27_José Manuel MÉNDEZ


Adorado ideal Óleo sobre tea 104 x 81 cm 2007

A fantasmagoría da realidade retratada grazas ao pincel axustado do artista premiado co oficio da gran capacidade. Nos recordos dos lenzos do artista aparecen os soños da razón e as mulleres maléficas do modernismo centroeuropeo do século XXI. Nun universo onde a idealización do tracto do tempo faise guía, a representación de mitos e amigos devén nunha dialéctica que non deixa indiferente a ninguén. Se o universo é redondo e o claustro materno tamén, a representación do ovo é final e principio do ciclo de vida. As arestas do soño. La fantasmagoría de la realidad retratada gracias al pincel ajustado del artista premiado con el oficio de la gran capacidad. En los recuerdos de los lienzos del artista aparecen los sueños de la razón y las mujeres maléficas del modernismo centroeuropeo del siglo XIX. En un universo donde la idealización del tracto del tiempo se hace guía, la representación de mitos y amigos deviene en una dialéctica que no deja indiferente a nadie. Si el universo es redondo y el claustro materno también, la representación del huevo es final y principio del ciclo de vida. Las aristas del sueño. In his painting we might be seeing a combination of traditional realism specially observed by some surrealistic painters. And there’s also a certain influence from some of the artists of the modernist movement at the turn of the last century, especially Félicien Rops and also the neoclassical artist Hypolite-Flandrin. Méndez’s universe is supported by high level technique and sophisticated references. His is a dream in an egg shape. Calzada San Pedro 13, 1º / 628 072 076 / mendezrodriguezj@yahoo.es / www.jmendezportfolio.es

71


28_Fรกtima NOGUEIRA


Bailarina Forxa e espello 45 x 30 cm 2007

A súa escultura ten formas que evocan as entradas do metro de París e locen unhas curvaturas arbóreas outorgando á figura humana que representan unha ingravidez propia da arte vangardista hoxe reinterpretada como estética de salón. Cando os xogos de baleiro e cheo nos recordan a Gargallo e á vez o inestábel desexo das figuriñas evoca ao Goya do Godoy reclinado na súa cadeira de campo. Todos os elementos conflúen nun discurso férreo pero cribado polas correntes encaracoladas das augas ribeiregas. Como unha sombra lúdica. Su escultura tiene formas que evocan las entradas del metro de París y lucen unas curvaturas arbóreas otorgando a la figura humana que representan una ingravidez propia del arte vanguardista hoy reinterpretado como estética de salón. Cuando los juegos de vacío y lleno nos recuerdan a Gargallo y a la vez el inestable deseo de las figurillas nos evocan al Goya del Godoy reclinado en su silla de campo. Todos los elementos confluyen en un discurso férreo pero tamizado por las corrientes encaracoladas de las aguas ribereñas. Como una sombra lúdica. The unbalanced appearance of the sculptures by Fátima Nogueira, perhaps refer to some paintings by Goya like the portrait of Godoy. Also, the flower like shapes of her sculptures take us to the period of modernism where flowers and persons had similar archetypes. The rhythms of rounded and water-like forms. Rúa Home Santo 17, baixo / 636 648 184 / caperucitablanca1@hotmail.com

73


29_Renata OTERO


Insomnio Acrílico e colaxe sobre tea 30 x 30 cm 2008

O expresionismo figurativo salvaxe ten unha notábel presenza na arte contemporánea dende mediados dos anos setenta. A orixe do movemento en Alemaña encontra en moitos creadores doutras nacionalidades un eco claro. En España, creadores como Miquel Barceló empregaron, e seguen a empregar, o diálogo do paso do tempo coa representación plástica da figura humana con trazos imprecisos e envoltorios tormentosos. Nada parece máis axeitado para o creador en Galiza que empregar estes discursos de cores graníticas, formas románticas e ecos de chuvia caída en tarde de tormenta en Bastabales. Unha nube gris no meu espello. El expresionismo figurativo salvaje tiene una notable presencia en el arte contemporáneo desde mediados de los años setenta. El origen del movimiento en Alemania encuentra en muchos creadores de otras nacionalidades un eco claro. En España, creadores como Miquel Barceló emplearon, y lo siguen haciendo, el diálogo del paso del tiempo con la representación plástica de la figura humana con rasgos imprecisos y envoltorios tormentosos. Nada parece más adecuado para el creador en Galicia que emplear estos discursos de colores graníticos, formas románticas y ecos de lluvia caída en tarde de tormenta en Bastabales. Una nube gris en mi espejo. Wild figurative expressionism has been quite relevant in the art scene since the late seventies. There have been many followers of this approach. In Spain, the painter Miquel Barceló is one of the most relevant creators to have followed this school. Renata Otero is a figurative painter who refers to wild expressionism in her paintings. The echo of the Galician colors and skies are a peculiarity of her expressionist art.. Rúa Salvadas 13, 1ºB / 981 573 986 / renataotero@vodafone.es

75


30_Teresa PECE MONTENEGRO


Madonna Allattante Granito gris 50 x 25 x 25 cm

As imaxes xustapostas creando un mosaico permiten unha dobre lectura. Na modernidade para ver unha carta de axuste ou calquera outra icona dos medios de comunicación masivos aparécese un conxunto de lembranzas heteroxéneas. Evoca ademais o mosaico tradicional feito a base de teselas de vidro ou mármore. Nel cada unha é un todo abstracto e o conxunto é unha xeneralidade da arte concreta. Co emprego tanxencial da fotografía e co desenvolvemento das imaxes de frames obtidas de filmacións, pódese chegar a unha linguaxe como a que propón a creadora. Pequenas visións inicialmente antagónicas convértense nunha narración que serve para reinventar unha realidade captada polo ollo sen pálpebra da cámara da creadora. As miñas iconas inconexas. Las imágenes yuxtapuestas creando un mosaico permiten una doble lectura. En la modernidad para ver una carta de ajuste o cualquier otro icono de los medios de comunicación masivos se aparece un conjunto de recuerdos abigarrados. Evoca además al mosaico tradicional hecho a base de teselas de vidrio o mármol. En el mismo cada una es un todo abstracto y el conjunto es una generalidad del arte concreto. Con el empleo tangencial de la fotografía y con el desarrollo de las imágenes de frames obtenidas de filmaciones, se puede llegar a un lenguaje como el que propone la creadora. Pequeñas visiones inicialmente antagónicas se convierten en una narración que sirve para reinventar una realidad captada por el ojo sin párpado de la cámara de la creadora. Mis iconos inconexos. A frequent means of expression today is through mosaics. Classical glass wall decoration is evoked but reinterpreted today by the use of digital images. Many artists make mosaics with painting, sculptures or pictures. We frequently see a complex, incoherent narration within films or literature. Everything is possible within contemporary media. Rúa Altiboia 6, baixo / 629 825 946 / teresapece@hotmail.com

77


31_Uxía PIÑEIRO


Paisaxe onírico Madeira, fío eléctrico, lámpadas e árbores en miniatura Medidas variábeis 2007

A poliédrica situación da arte contemporánea invita a moitos artistas a desenvolver uns diálogos co espazo expositivo para a formalización do seu discurso artístico. A obra sae do plano do cadro ou escapa do plinto para a escultura e esparéxese polo ámbito museístico. Con esta concepción transmoderna traballa esta creadora e propón unha visión da obra que non se vincula a un soporte determinado, nin a unha linguaxe plástica identificativa do seu traballo. É a súa unha metalectura da obra que desenvolve un sistema semiótico propio e universal ao tempo. Os relances a pequenos obxectos acompáñanse de títulos indiciarios para que o observador aprehenda coa creadora reflexións tanxenciais sobre estética. Nun espazo invisíbel. La poliédrica situación del arte contemporáneo invita a muchos artistas a desarrollar unos diálogos con el espacio expositivo para la formalización de su discurso artístico. La obra sale del plano del cuadro o se escapa del plinto para la escultura y se esparce por el ámbito museístico. Con esta concepción transmoderna trabaja esta creadora y propone una visión de la obra que no se vincula a un soporte determinado, ni a un lenguaje plástico identificativo de su trabajo. Es la suya una metalectura de la obra que desarrolla un sistema semiótico propio y universal al tiempo. Los guiños a pequeños objetos se acompañan de títulos indiciarios para que el observador aprehenda con la creadora reflexiones tangenciales sobre estética. En un espacio invisible. The possibilities of art are as broad as the artist wishes to state. No limits of space, shape, or materials are to be considered in the 21st levels of creation. This artist includes in her catalogue, among other ways of expression, the installation and the object trouvé. Her universe combines inspiring titles for the pieces of art with images that guide the visitor towards new perspectives of lectures of the artist’s proposals. Rúa Entremuros 4, 3º / 649 015 938 / uxiapinheiro@yahoo.es

79


32_David PLANAS


Postales desde la emigración Técnica mixta, instalación Dimensións variábeis, bastidor 2 x 2 m máis elementos móbiles 2006

O recordo da infancia aparece nos bodegóns de numerosos artistas no século XXI. Non é infrecuente ver naturezas mortas realizadas cunha técnica do claroscuro barroco entre as que destacan pequenos bonecos dos clics de Famobil. Este universo encapsulado de todos nós que somos Peter Pan e non desexamos saír do claustro materno aparece en ocasións no universo do artista. As súas fotográficas composicións de ámbito salvaxe ou cimarrón poden recordar as vanitas do século XVIII onde pasado, presente e futuro conflúen no plano das obras realizadas no estilo nítido da época. O formato da nosa época é a instalación, a ela remítense o creador e os seus campos de batalla despois do xantar. Os seus cadros instálanse con pracer entre obxectos encontrados e do conxunto xorde harmonioso un instante de site specific propio da era da intertextualidade. Teño un forte comanche! El recuerdo de la infancia aparece en los bodegones de numerosos artistas en el siglo XXI. No es infrecuente ver naturalezas muertas realizadas con una técnica del claroscuro barroco entre las que destacan pequeños muñequitos de los cliks de Famobil. Este universo encapsulado de todos nosotros que somos Peter Pan y no deseamos salir del claustro materno aparece en ocasiones en el universo del artista. Sus fotográficas composiciones de ámbito salvaje o cimarrón, pueden recordar las vanitas del siglo XVIII donde pasado, presente y futuro confluyen en el plano de las obras realizadas en el estilo nítido de la época. El formato de nuestra época es la instalación, a ella se remite el creador y sus campos de batalla después del almuerzo. Sus cuadros se instalan con placer entre objetos encontrados y del conjunto surge armonioso un instante de “site specific” propio de la era de la intertextualidad. ¡Tengo un fuerte comanche! The personal experiences of this artist is very important for his inspiration. His pieces have been evolving with his own life since his first moments of creation. Painting is the basis of his art expression, but he also combines elements like “object trouvé”, papers and other materials. With these pieces he makes a puzzle or still life that is close to an installation, after which a photographic record might be taken to keep the memory alive. Rúa Cima da Eira 47, baixo A / 654 986 843 / planapadilla@yahoo.es

81


33_KATUXA PLATERO


Román Padín

Katuxa Platero

Broche rape ouro, prata, acibeche, coral 20 x 10 x 3 cm

Colares de perlas e pedras duras 50 x 0,5 cm

A creación de xoias é un dos ámbitos onde se pode apreciar claramente a capacidade dun artista para expresar un discurso sólido que sobresaia entre a beleza arrebatadora das pedras preciosas. Non son poucos os xoieiros que realizaron marabillosas pezas de arte. Algúns artistas conseguiron facer tamén obras de arte a través da xoiaría, pero son os menos. O da xoiaría é un campo complexo no que ou se é sublime ou se é inverosímil. Paloma Picasso, Schlumberger, Fulco di Verdura, Codognato, Masriera, son algúns dos nomes que crearon pezas de arte en materiais preciosos. Katuxa Platero ten a xenialidade dunha maharaní para ensartar perlas e pedras duras. As súas pezas son singulares obxectos de arte dignos de calquera «wunderkamera». Un coral nunca é tan belo como nas súas mans, unha ametista refulxe como nunca e os seus acibeches son lendarios. As xoias de Román Padín forman parte do universo do seu atelier. Canto máis grande mellor. La creación de joyas es uno de los ámbitos donde se puede apreciar claramente la capacidad de un artista para expresar un discurso sólido que sobresalga entre la belleza arrebatadora de las piedras preciosas. No son pocos los joyeros que han realizado maravillosas piezas de arte. Algunos artistas han conseguido hacer también obras de arte a través de la joyería pero son los menos. El de la joyería es un campo complejo en el que o se es sublime o se es inverosímil. Paloma Picasso, Schlumberger, Fulco di Verdura, Codognato, Masriera, son algunos de los nombres que han creado piezas de arte en materiales preciosos. Katuxa Platero tiene la genialidad de una maharaní para ensartar perlas y piedras duras. Sus piezas son singulares objetos de arte dignos de cualquier “wunderkamera”. Un coral nunca es tan bello como en sus manos, una amatista refulge como nunca y sus azabaches son legendarios. Las joyas de Román Padín forman parte del universo de su atelier. Cuanto más grande mejor. Jewelry design is a complex field of creation in which one is either sublime or forgettable. Paloma Picasso, Schlumberger, Fulco di Verdura, Codognato, Masriera, are some creators who achieved wonderful results with precious materials. Katuxa Platero has a great talent in creating pearl necklaces and stone brooches. Her pieces are singular objects d´art suitable for any “wunderkamera”. Corals become fascinating trees in her hands. Amethysts shine like the sun and her black jade creations have become a legend. Román Padín´s jewels are a special part of her atelier, the bigger the better. Rúa Algalia de Arriba 13 / 981 576 506 / info@katuxaplatero.com / www.katuxaplatero.com

83


34_Jo REDPATH


Dancing Figures Escultura, técnica mixta 2,5 x 1 x 0,5 m 2005

As figuras gráciles desta creadora aparécense como Ícaros contemporáneos de estilo informalista. O seu universo de personaxes saídos dunha viñeta plana para habitar un mundo tridimensional é unha homenaxe á danza e ao corpo como medio de expresión. A linguaxe dun arquetipo manierista que repite nas súas creacións sérvelle á artista para narrar unha e outra vez unha visión idealizada do corpo humano e de calquera obxecto real que ela, por medio das súas volumetrías, transforma en onírico. Hai unha tradición de creadores que observan e plasman o contorno cunha linguaxe subxectiva, e ela é un deses inventores de mundos imaxinarios. Os soños volátiles. Las figuras gráciles de esta creadora se aparecen como Ícaros contemporáneos de estilo informalista. Su universo de personajes salidos de una viñeta plana para habitar un mundo tridimensional es un homenaje a la danza y al cuerpo como medio de expresión. El lenguaje de un arquetipo manierista que repite en sus creaciones sirve a la artista para narrar una y otra vez una visión idealizada del cuerpo humano y de cualquier objeto real que ella, por medio de sus volumetrías, transforma en onírico. Hay una tradición de creadores que observan y plasman el entorno con un lenguaje subjetivo, y ella es uno de esos inventores de mundos imaginarios. Los sueños volátiles. This artist’s graceful yet contorted figures suggest a contemporary Icarus taking flight. Her creation has its roots in the world of cartoons and drawing. Building on the world of drawings her figures become tridimensional and pay tribute to dance. Her quite mannerist language allows her to create an idealised vision of the human body. Her style makes a dream world of pure fantasy in which she is the director. A few artists look around them to reproduce with a subjective style the world they perceive. She is one of these artists. Flying dreams. Praza San Miguel dos Agros 7, 1º / 699 224 558 / pjredpath@gmail.com

85


35_Montse REGO


El dedal de la bella durmiente Aceiro e fío de seda Dimensións variábeis 2006

Esta artista interésase por diversos campos da creación. É unha destacada creadora de obxectos xoia que ela mesma confecciona con materiais imposíbeis como pompóns de la e pezas de lámpadas de cristal. Interésalle facer intervencións sobre obxectos cotiáns como cadeiras e sofás e en ocasións ideou proxectos de reordenación espacial como decoradora integral de lugares públicos. As súas fotografías son suxestivas e a súa participación no mundo do deseño industrial fai dela unha poliédrica e fantasiosa creativa. Cincenta e pompón. Esta artista se interesa por diversos campos de la creación. Es una destacada creadora de objetos joya que ella misma confecciona con materiales imposibles como pompones de lana y piezas de lámparas de cristal. Le interesa hacer intervenciones sobre objetos cotidianos como sillas y sillones y en ocasiones ha ideado proyectos de reordenación espacial como decoradora integral de lugares públicos. Sus fotografías son sugerentes y su participación en el mundo del diseño industrial hace de ella una poliédrica y fantasiosa creativa. Cenicienta y pompón. This artist is interested in several fields of creation. She is a celebrated jewelery designer. To create her pieces she uses quite unusual materials such as pieces of cloth and glass. She is an excellent photographer and also a designer of bright interiors. Montse´s World is that of the kaleidoscopically contemporary artiste, bright in every field of creation. Rúa Xoana Nogueira 6, 3º / 605084253 / montserego@yahoo.es / www.montserego.net

87


36_Javier REIRIZ


Atardecer en Compostela Óleo sobre lenzo 61 x 46 cm 2007 

Os impresionistas levaron os seus cabaletes aos xardíns e ás costas mariñas para tomar a luz do natural. Con isto revolucionaron a forma de facer arte. Tomaron o tempo como factor determinante, non só das estacións para pintar paisaxes esfolladas ou floridas. Tamén empregaron o tempo para pintar os cambios da luz ao longo do día. A este artista que nos ocupa, hoxe sepárano moitos anos dos impresionistas, pero transmite na súa obra toda a vibrante relación do pintor co mar e a flora. Avezado botánico, retrata con pulcritude dureriana as follas. Dilecto mariño, coñece as partes do buque e represéntao. As paisaxes do connoisseur. Los impresionistas llevaron sus caballetes a los jardines y a las costas marinas para tomar la luz del natural. Con ello revolucionaron la forma de hacer arte. Tomaron el tiempo como factor determinante, no sólo de las estaciones para pintar paisajes deshojados o floridos. También emplearon el tiempo para pintar los cambios de la luz a lo largo del día. A este artista que nos ocupa, hoy le separan muchos años de los impresionistas, pero transmite en su obra toda la vibrante relación del pintor con la mar y la flora. Avezado botánico retrata con pulcritud dureriana las hojas. Dilecto marino conoce las partes del buque y lo representa. Los paisajes del connoisseur. Gardens were once filled with the impressionists painting outside. They took the light from nature and introduced it into their oils on canvas. They were actors in the artistic revolution at the turn of the last century. Time was fundamental for them, not only because of the seasons of the year which they painted, but also because of the light changes throughout the day. Reiriz is distant from the impressionist period, but through his paintings he expresses his vibrant relationship with nature. The sea and the countryside are favorite themes for him. He knows about flowers and he represents them clearly in his drawings. He knows about ports and his boats are technically perfect; his landscapes are those of a connoisseur. Rúa García Lorca 10, 2ºA / 647 941 240 / jreirizv@hotmail.com / www.talleronline.com

89


37_Sagrario RILO MATO


Dona de Baroña Tallada en granito 30 cm aprox. 2007

A importante presenza da muller creadora no medio escultórico faise notar con evidencia en diversas etapas da arte moderna. O recordo evocador de Camille Claudel como a muller que manexaba as pedras ata facelas vibrar como carne trémula é unha realidade para todos os afeccionados á arte. No ámbito da plástica galega se a creadora, como é o caso, fai fermosas esculturas en granito, a sensualidade da peza é dobre. Pois á tradición da muller moderna escultora na arte únese a forza magmática do poder da terra, nai de todas as pedras que se modelan, esculpen e empregan como discursos da arte. As formas de antigas vestais ou de deidades das forzas da fecundidade parecen verse en repetidas ocasións no imaxinario da creadora. Teño unha pedra con formas de cadeiras. La importante presencia de la mujer creadora en el medio escultórico se hace notar con evidencia en diversas etapas del arte moderno. El recuerdo evocador de Camille Claudel como la mujer que manejaba las piedras hasta hacerlas vibrar como carne trémula es una realidad para todos los aficionados al arte. En el ámbito de la plástica gallega si la creadora, como es el caso, hace bellas esculturas en granito la sensualidad de la pieza es doble. Pues a la tradición de la mujer moderna escultora en el arte se une la fuerza magmática del poder de la tierra, madre de todas las piedras que se modelan, esculpen y emplean como discursos del arte. Las formas de antiguas vestales o de deidades de las fuerzas de la fecundidad parecen verse en repetidas ocasiones en el imaginario de la creadora. Tengo una piedra con formas de caderas. The tradition of the woman sculptor reappears with the well-known work of Sagrario Rilo. Her capacity to make stones move is similar to the style with marble that Camille Claudel once had. In her icons there is a revision of traditional celtic shapes and the perfect harmony of the earth and the forces of birth. Rúa Mónaco, 4 baixo B / 606 834 750 / sagrariorilo@yahoo.es

91


38_Amelia RIVERA


100% libre Colaxe (papel, cartón e tea) 77 x 66 cm 2008

Hai unha cuestión que subliñan non poucas artistas lúcidas sobre a situación da beleza feminina na obra de arte. Ata datas recentes non comezaron a participar en bo número as creadoras na vida artística, dende o papel de xeradoras activas de ideas. Na arte antiga e moderna o talento feminino empregábase como modelo. No museo había, como explican «Guerrilla Girls», miles de mulleres núas e poucas pintoras. É por iso que o discurso desta artista, reflexionando sobre o «destino non decorativo da Venus de Milo», é sobresaliente e visionario. O formulario claro e diáfano das composicións que propón aparece evocando as vangardas de comezos de século. Et in Arcadia ego. Hay una cuestión que se subraya por no pocas lúcidas artistas sobre la situación de la belleza femenina en la obra de arte. No ha sido hasta fechas recientes que las creadoras participan en buen número de la vida artística desde el papel de activas generadoras de ideas. En el arte antiguo y moderno el talento femenino se empleaba como modelo. En el museo había, como explican “Guerrilla Girls”, miles de mujeres desnudas y pocas pintoras. Es por ello que el discurso de esta artista reflexionando sobre el “destino no decorativo de la Venus de Milo” es sobresaliente y visionario. El formulario claro y diáfano de las composiciones que propone aparece evocando las vanguardias del principio de siglo. Et in Arcadia ego. One of the expressions in art after the vanguard at the turn of the century was the use of collage. One of the most alluring themes from the feminist position of creation is the analysis of women in the history of art. Some of the pieces are related to the presence of ladies in museums and are represented by the use of collage. A Venus in cutout is a constant presence in the arts. Rúa Nova de Abaixo 12, local 8 / 666 680 629 / ar@igape.es

93


39_Lucía RODRíGUEZ JURJO


Fertilidade Escultura en ferro oxidado 70 x 50 x 18 cm 2007

Unha das grandes liñas de creación forxada ao longo do século XX é a chamada cubismo de salón. Tras das invencións do cubismo analítico e sintético, unha pléiade de artistas seguiron os postulados de cubicar e simplificar as formas. Esas formas amábeis recóllense no estilo internacional e na escola española da segunda metade do século pasado. Actualmente son moitos os creadores que poñen ao día ese estilo. Esta artista, coñecedora de técnicas de dourado, escultura e fundido, fai vibrar o bronce ao equilibrar esferas e arcos nas súas pezas. Tradición e novo cubismo de salón. Una de las grandes líneas de creación forjada a lo largo del siglo XX es la llamada de cubismo de salón. Tras las invenciones del cubismo analítico y sintético, una pléyade de artistas siguieron los postulados de cubicar y simplificar las formas. Esas formas amables se recogen en el estilo internacional y en la escuela española de la segunda mitad del siglo pasado. Actualmente son muchos los creadores que ponen al día ese estilo. Esta artista, conocedora de técnicas de dorado, escultura y fundido, hace vibrar el bronce al equilibrar esferas y arcos en sus correctísimas piezas. Tradición y nuevo cubismo de salón. After the innovations of the cubist artists many followers became the so called group of the “cubistes de salon”. A way of expression, where simple reticular shapes were combined to make gentle pieces of art. This trend is today followed by many artists. Lucía is familiar with many techniques for restoring pieces of art. She also controls the balancing of circles and squares in her pieces to make real objects of art with comfortable aesthetics, tradition and new cubism. Rúa Xeneral Pardiñas 30, 4ºB / 667 723 859 / luchijurjo2002@yahoo.com.br

95


40_RITA RODRÍGUEZ


De chan a chan Follas A3, rotulador permanente e cinta adhesiva 2007 (Acción no patio e a segunda planta da Fundación Granell)

Cunha longa tradición de performance e cuestións en torno á identidade e a alteridade transitaron moitas mulleres artistas pola arte contemporánea. Entre elas está Rita Rodríguez, quen coas súas delicadas intervencións pon de relevo intermitencias do corazón e laceracións dos sentimentos amatorios cando o amor pasa a ser desconfianza e de aí, ás veces, desgraciadamente intolerancia. A artista reflexiona con materiais seminais sobre a parte postrema da creación e tece, como Aracne, unha tea que serve de pano mitolóxico a outras escenas cotiás de mulleres en labor. Velázquez referido. Con una larga tradición de performance y cuestiones en torno a la identidad y la alteridad han transitado muchas mujeres artistas por el arte contemporáneo. Entre ellas está Rita Rodríguez quien con sus delicadas intervenciones pone de relieve intermitencias del corazón y laceraciones de los sentimientos amatorios cuando el amor pasa a ser desconfianza y de ahí, a veces, desgraciadamente intolerancia. La artista reflexiona con materiales seminales sobre las postrimerías de la creación y teje como Aracne, una tela que sirve de telón mitológico a otras escenas cotidianas de mujeres en labor. Velázquez referido. There’s a long tradition in performing art, related to the feminine presence of creators in the art World. Themes such as self identity and self consciousness are important matters to many women artists. Rita Rodríguez is a creator who spends time thinking about love, friendship, and relationships. Some of her pieces are an invitation to analyze the evolution or different phases of love affairs. The artist relies on various media such as textiles, performance or film to exhibit her interior World and be able to open our minds and hearts to her representation of the sentimental life. She’s like Aracne sewing myths, referring to Velázquez. Rúa Santa Clara 17, 2º / 616000819 / ritaxrodriguez@hotmail.com / www.ritarodriguez.es

97


41_Te贸fila Noem铆 RUIZ


Funny heaven Intervención serigráfica sobre lámina Orixinais: fotolito de debuxo vectorial. Retoques directos en pantalla con pincel lámina 33,5 x 36,5 cm Passpartout 47 x 50,5 cm Tintas vinílicas, 1 / Tirada: 50 2007

A artista imprime no seu imaxinario un universo dual onde se complementan as informacións e expresións clasicistas da arte nun sentido de recollida de datos históricos e a súa posta en valor actual. E por outro lado realiza unha tarefa de desmitificación pop dalgunhas iconas do mercado para convertelas en visións suxestivas dun discurso centrado nas artes aplicadas. Por unha banda a súa obra pictográfica evoca quizais o grupo «O xinete azul» con figuras matizadas sobre fondos urbanos, en ocasións realizados coa pulsión do expresionismo máis salvaxe. Por outra banda, os lendarios membros do Parnaso Disney coquetean con efixies marianas e tócanse con elementos divertidos como as orelliñas de Mickey. Baixo todo isto subxace un interese pola difusión infinda da obra de arte en edición ao estilo de Walter Benjamin. Todo é mellor. La artista imprime en su imaginario un universo dual en donde se complementan las informaciones y expresiones clasicistas del arte en un sentido de recogida de datos históricos y su puesta en valor actual. Y por otro lado realiza una tarea de desmitificación pop de algunos iconos del mercado para convertirlos en visiones sugerentes de un discurso centrado en las artes aplicadas. Por un lado su obra pictográfica evoca quizás el grupo “El jinete azul” con figuras matizadas sobre fondos urbanos, en ocasiones, realizados con la pulsión del expresionismo más salvaje. Por otro lado los legendarios miembros del Parnaso Disney coquetean con efigies marianas y se tocan con elementos divertidos como las orejitas de Mickey. Bajo todo ello subyace un interés por la difusión infinita de la obra de arte en edición al estilo de Walter Benjamin. Todo es mejor. In this artist’s expressions of art there are two complementary worlds inspired by the intellectual knowledge of the creator. A classical representation of religious images is mixed with elements of traditional cartoon icons such as Mickey Mouse. On another level the artist creates prints of neo-expressionist nature that create possibilities for a mechanical reproduction. A democratic presence of art in the 21st century. Rúa Ulla 25, baixo. Pontepedriña / 627 436 126 / doparana@mundo-r.com / puramente-camisetas.blogspot.com

99


42_Neves SEARA


Negra Sombra Instalación. Luz, camisón, cabelo 2006 / 2007 (Instalación itinerante: Helsinki, Atenas, Madrid, Vigo, Santiago de Compostela)

Estamos ante a presenza poética dun universo feminino semellante ao de Romain Brooks ou Natalie Barney, no que a delicadeza poética se trufa coa autoafirmación da corporeidade e as referencias á caixa de Pandora dos sentimentos. Un mundo poucas veces explorado e que hoxe na contemporaneidade toma corpo cando as artistas como Neves Seara empregan materiais simbólicos dun mundo laborioso pertencente ao intramuros da muller. Plasma a súa perplexidade ante as moitas durezas da educación sentimental coas obras en soportes variados a partir da perfomance vital da creadora. Unha obra en constante cambio e crecemento coas intermitencias do corazón destacadas por Proust nas súas sutilezas amatorias. O lazo do corazón. Estamos ante la presencia poética de un universo femenino semejante al de Romain Brooks o Natalie Barney, en el que la delicadeza poética se trufa con la autoafirmación de la corporeidad y las referencias a la caja de Pandora de los sentimientos. Un mundo pocas veces explorado y que hoy en la contemporaneidad toma cuerpo cuando las artistas como Neves Seara emplean materiales simbólicos de un mundo laborioso perteneciente al intramuros de la mujer. Plasma su perplejidad ante las muchas durezas de la educación sentimental con las obras en soportes variados a partir de la perfomance vital de la creadora. Una obra en constante cambio y crecimiento con las intermitencias del corazón destacadas por Proust en sus sutilezas amatorias. El lazo del corazón. There is a sincere feminine universe in the work of this artist; her icons recall those of Romain Brooks or Natalie Barney. She uses light and soft materials combined with other more traditional media to reflect her own experience through her works of art. Rúa Entremuros 4, 3º / 650147955 / nevesseara@gmail.com / www.almadearena.blogspot.com

101


43_Nolo SUÁREZ


Augas entre franxas Técnicas mixtas sobre táboa 80 x 100 cm 2007

A presentación do cadro como un plano infinito destácase na obra do artista. Con certos apoios, ou pequenos queixumes, realiza xestos viscerais con formas acuosas e enfróntaos en sincopada orde ás retículas, triángulos e veladuras xeométricas, dando ao conxunto un aire de lúdico informalismo. As composicións que enchen todo o espazo pictórico altérnanse con pequenas fronteiras dentro da pintura que serven para apreciar con agrado un universo abstracto e decorativista, vinculado á tradición de non poucos artistas integrados na experiencia da pintura expandida. Un infinito plano abstracto. La presentación del cuadro como un plano infinito se destaca en la obra del artista. Con ciertas apoyaturas, o pequeños quejidos realiza gestos viscerales con formas acuosas y los contrapone en sincopado orden a las retículas, triángulos y veladuras geométricas dando al conjunto un aire de lúdico informalismo. Las composiciones que llenan todo el espacio pictórico se alternan con pequeñas fronteras dentro de la pintura que sirven para apreciar con agrado un universo abstracto y decorativista vinculado a la tradición de no pocos artistas integrados en la experiencia de la pintura expandida. Un infinito plano abstracto. Many informalist painters include in their creations various levels to read in order to complete an heterogeneous piece of art. Nolo plays exactly this game. He combines long expanded fields of painting and establishes frontiers on the canvas, the paper or the cloth, by drawing transparences over the homogeneous backdrop. Geometric shapes attract our attention over the infinite water like colors from behind. His universe is abstract and quite decorative. A huge abstract field. Rúa Touro 17 / 669 908 991 / nolo.suarez@gmail.com / picasaweb.google.es/nolo.suarez

103


44_Mirari URruZOLA


Ausentes Textil e cera 70 x 105 cm 2008

As instalacións coñécense dende principios do século XX con Marcel Duchamp. O vello interese por sorprender é hoxe substituído por unha vocación introspectiva de representar o mundo de xeito que se coñeza nos procesos e nos materiais. Unha arte táctil. Las instalaciones de objetos se conocen desde las prácticas de Duchamp a principios del siglo XX. La antigua vocación de soprender se ha sustituído hoy por una voluntad de representar el mundo de forma que se conozcan los procesos y los materiales. Un arte táctil. Art installations have been with us since the beginning of the 20th century with Marcel Duchamp. The interest in surprise in earlier times is today substituted by introspection. Today, installations help us think about textures, materials and volumes. Rúa Canteira de Abaixo 37, 1º / 699 692 030 / mirariu@wanadoo.es

105


45_Eduardo VALIÑA


Campo de nabos Fotografía dixital Medidas variábeis 2008

O artista traslada ao ámbito das artes o concepto de rexionalismo crítico que aparece de xeito frecuente no campo da arquitectura. En fotografías, proxeccións, instalacións e mesmo na ordenación da exposición das súas obras ou en ocasións as doutros artistas, cando exerce de coordinador de mostras, aparece a representación da casa corpo e da paisaxe como órgano antropomorfo. Unha boca de home novo trae á vida un exemplo de flora galega, un grupo de casas toman forma de órgano e xeran vida no ámbito campestre, da peza de mobiliario nace un arbóreo espécime. Coas súas esenciais pezas fotográficas borra toda necesidade de valores clásicos e substitúeos pola hibridación. De botánica amatoria. El artista traslada al ámbito de las artes el concepto de regionalismo crítico que aparece de manera frecuente en el campo de la arquitectura. En fotografías, proyecciones, instalaciones e incluso en la ordenación de la exposición de sus obras o en ocasiones las de otros artistas, cuando ejerce de coordinador de muestras, aparece la representación de la casa cuerpo y del paisaje como órgano antropomorfo. Una boca de hombre joven trae a la vida un ejemplo de flora gallega, un grupo de casas toman forma de órgano y generan vida en el ámbito campestre, de la pieza de mobiliario nace un arbóreo espécimen. Con sus esenciales piezas fotográficas borra toda necesidad de valores clásicos y los sustituye por la hibridación. De botánica amatoria. In a very simple aesthetic way this artist dialogues with the ideas of critical regionalism and the conception of the body as a host for invention and architecture. From the mouth, conceived as a place for life, a plant starts growing. From a piece of furniture a tree is born. The integration of essential pieces of sculpture, photography or video give arguments on the contemporary after the urban countryside. His world of hybrid elements is a gardener’s love. Rúa Porta da Pena 2, 2º C / 620 862 168 / lvalinha@yahoo.es

107


GALERÍAS

109


1_auriol arte


CHICHO LOSA Rúa República de El Salvador 4, baixo 981 561 764 chicholosa@telefonica.net L-S: 12.00 - 14.00 h / 17.30 - 20.30 h D: 12.00 - 14.00 h

Enclavada no máis céntrico do Ensanche compostelán atópase a galería Auriol Arte, un espazo cultural aberto a todo tipo de actividades. Dende exposicións, esencialmente temáticas, ata presentacións de libros, debates e música en vivo en pequeno formato. Pretende ser como «unha gran sala de estar» acolledora e cun ambiente relaxado e cordial. Enclavada en lo más céntrico del Ensanche compostelano se halla la galería Auriol Arte un espacio cultural abierto a todo tipo de actividades. Desde exposiciones, esencialmente temáticas, hasta presentaciones de libros, debates y música en vivo en pequeño formato. Pretende ser como una “gran sala de estar” acogedora y con un ambiente relajado y cordial. Located in the centre of Compostela’s Ensanche district, the Auriol Arte gallery is a cultural venue open to all kinds of activities. From exhibitions, mainly theme-based, to book presentations, debates and live, intimate music concerts. It is designed to be a “large sitting room” with a relaxing and friendly atmosphere.

111


2_c5 colecci贸n


CONCHA FONTELA / ANTONIO CERVERA Travesa da Universidade 1 981 557 853 info@c5coleccion.com www.c5coleccion.com L-V: 12.00 - 14.00 h / 17.00 - 21.00 h S: 12.00 - 14.00 h

C5 Colección é un espazo expositivo de arte contemporánea, un lugar aberto a diferentes maneiras de sentir a creación, alén de xéneros e soportes preestablecidos: centro promotor dunha estética visual que dá cabida á arte galega, española e internacional; pero que, principalmente, pretende potenciar o diálogo entre artistas iberoamericanos. Lugar para promover, amosar e falar de arte… de todos os modos lingüísticos posíbeis, dende pintura, escultura, debuxo, gravado, vídeo, deseño, moda, performances, fotografía ou instalación, ata intervencións na natureza e a cidade ou nos novos media do presente máis experimental. C5 Colección es un espacio expositivo de arte contemporáneo, un lugar abierto a diferentes maneras de sentir la creación de una estética visual que da cabida al arte gallego, español e internacional; pero que, sobre todo, pretende potenciar el diálogo entre artistas íberoamericanos. Lugar para promover, mostrar y hablar de arte… de todos los modos lingüísticos posibles, desde la pintura, escultura, dibujo, grabado, vídeo, diseño, moda, performances, fotografía o instalación, a intervenciones en la naturaleza y en la ciudad o los nuevos media del presente más experimental. C5 Colección, contemporary art exhibition place opened to all the different ways of feeling creation, inside a visual aesthetic of a broad register that can accommodate Galician, Spanish and international art and which emphasizes the dialogue among Latin American artists. It is a place ideally suited for promoting, showing and speaking about art… in every possible linguistic way, beyond genres and previously established techniques, from painting, sculpture, drawing, engraving, video, design, fashion, performances, photography or installation, to interventions in nature and in the city or to the most experimental new media of today.

113


3_espacio 48


CHARO SANTIAGO Rúa do Vilar 48 981 575 568 espacio48@gmail.com www.galeriaespacio48.com L-V: 12.30 - 14.00 h / 18.30 - 21.00 h

A Galería Espacio 48 fúndase en outubro de 2000, dando a coñecer a obra de artistas contemporáneos, nacionais e internacionais. Dende o principio configúrase como un lugar no que se pretende expoñer novas propostas, abrir novos camiños e impulsar a carreira de artistas emerxentes. A súa galerista, Charo Santiago, implícase cos artistas e participa do seu propio proxecto, tratando de crear un ideal que vai máis aló do puramente comercial. Esta mentalidade romántica reflíctese nas súas exposicións, que buscan dar cabida ás novidades sen deixar de lado a creadores máis consolidados. La Galería Espacio 48 se funda en octubre de 2000, dando a conocer la obra de artistas contemporáneos, nacionales e internacionales. Desde un principio se configura como un lugar en el que se pretenden plantear nuevas propuestas, abrir nuevos caminos e impulsar la carrera de artistas emergentes. Su galerista, Charo Santiago, se implica con los artistas y participa de su propio proyecto, tratando de crear un ideal que va más allá de lo puramente comercial. Esta mentalidad romántica se refleja en sus exposiciones, que buscan dar cabida a las novedades sin dejar de lado a creadores más consolidados. Espacio 48 was founded in October 2000 in order to showcase the work of contempory artists both national and international. From its beginning it has tried to promote new ideas, open new roads and launch the careers of emerging talents. The curator, Charo Santiago, is involved with the artists and their work, trying to promote an ethos that goes beyond the purely commercial. This attitude is reflected in the exhibitions which provide an opportunity for new talent without neglecting more established artists.

115


4_goran govorcin contemporary


RAQUEL ROSÓN / GOGA MARIC Rúa Cruceiro do Gaio 17, baixo 981 590 478 info@gorangovorcin.com www.gorangovorcin.com L-V: 11.30 - 14.00 h / 17.00 - 21.00 h S: 11.30 - 14.00 h

Goran Govorcin Contemporary é unha galería fundada o cinco de marzo de 2008, e sita nunha zona que quizais para moitos está fóra do circuíto, pero na que nós cremos firmemente. Nestes meses de intenso traballo quixemos conciliar a preexistente atmosfera cultural de Santiago cun criterio persoal tanto á hora de escoller artistas como de formular o espazo. Por iso, desexamos convidar a todo aquel que sinta algo especial cando se atope fronte a un anaquiño de arte, e por que non, tamén a todos os que sinxelamente sintan curiosidade. Goran Govorcin Cotemporary es una galería fundada el cinco de marzo de 2008, y situada en una zona que quizá para muchos está fuera de circuito, pero en la que nosotras creemos firmemente. En estos meses de intenso trabajo, hemos querido conciliar la preexistente atmósfera cultural de Santiago, con un criterio personal tanto a la hora de elegir artistas como de plantear el espacio. Por eso, deseamos invitar a todo aquel que sienta algo especial cuando se encuentra frente a un “pedacito” de arte, y por qué no, también a todos aquellos a los que simplemente les pique la curiosidad. Goran Govorcin Contemporary is an art gallery founded on the 5th May of 2008. It is located in an area in which some may consider to be off the beaten track, but in which we believe firmly. During these past months of hard work, we have tried to combine the pre-existing cultural atmosphere of Santiago, with a very personal criteria in choosing the artists and the organisation of space. For this reason, we would love to invite everyone who feels something special when they find themselves faced with a “little piece” of art , or even those who are simply curious.

117


5_metro arte contemporรกnea


JAVIER BLANCO / EVA MORQUECHO Rúa Nova, 24 881 031 479 metro@galeriametro.es www.galeriametro.es L-V: 11.00 - 14.00 h / 17.00 - 21.00 h S: 11.00 - 14.00 h

Promovida polo Grupo Bitango, que tamén patrocina a Fundación Feima (entidade privada e sen ánimo de lucro creada en Madrid para a promoción e difusión da arte galega), a galería Metro Arte Contemporánea foi creada co ánimo de fomentar o coleccionismo de arte como mecanismo de difusión, promoción e revalorización do patrimonio artístico e cultural. Apostamos por dar a coñecer ás últimas creacións de autores de recoñecido prestixio e ao mesmo tempo apoiar e difundir o traballo de novos valores que se están a incorporar decididamente ao panorama artístico coas súas novas propostas. Metro Arte Contemporánea nace como a primeira dunha serie de galerías co mesmo nome, que este grupo vai abrir en distintas cidades españolas. Promovida por el Grupo Bitango, que también patrocina y auspicia la Fundación Feima (entidad privada y sin ánimo de lucro creada en Madrid para la promoción y difusión del arte gallego), la galería Metro Arte Contemporánea ha sido creada con el ánimo de fomentar el coleccionismo de arte como mecanismo de difusión, promoción y revalorización del patrimonio artístico y cultural. Nuestro objetivo es dar a conocer las últimas creaciones de autores de reconocido prestigio al mismo tiempo que apoyar y difundir el trabajo de nuevos valores que se están incorporando decididamente al panorama artístico con sus nuevas propuestas. Metro Arte Contemporánea nace como la primera de una serie de galerías con el mismo nombre, que este grupo abrirá en distintas ciudades españolas. The Metro Arte Contemporánea is promoted by the Bitango Group. The Bitango Group also supports and promotes the Feima Foundation, a non-public, non-profit making organisation, created with the express idea of promoting and publicising Gallego art. The Metro Arte Contemporánea gallery was created to encourage collective art as a means of promoting, publicising and achieving recognition of its artistic and cultural background. Our aim is to showcase the most recent works of recognised artists and at the same time support new trends which are emerging from the art world. The Metro Arte Contemporánea gallery was the first among a series of galleries bearing the same name, which the group has opened in a different Spanish Cities.

119


6_noroeste


MARIÁN DIÉGUEZ Ruela Xerusalén s/n 981 577 130 noroestegaleria@yahoo.es L-S: 10.30 - 14.30 h / 17.00 - 20.30 h

En Noroeste, a creatividade e o bo facer conxúganse para ofrecer ao visitante xoias, sedas, obxectos de uso persoal, complementos. Pequenas obras de arte para usar e para gozar. Pezas que pola súa singularidade, o seu depurado deseño e a súa coidada manufactura artesanal seguen a gañar valor co paso do tempo. En Noroeste, la creatividad y el buen hacer se conjugan para ofrecer al visitante joyasm sedas, objetos de uso personal, complementos. Pequeñas obras de arte para usar y para disfrutar. Piezas que por su singularidad, su depurado diseño y su cuidada manufactura artesanal siguen ganando valor con el paso del tiempo. At Noroeste, arts and crafts merge to offer the caller a rich variety of jezels, textiles, accessories and other personal ornaments. Small works of art to wear and to enjoy. Subtly designed and carefully handmade pieces that keep gaining value over the years.

121


7_petronio


SILVIA EIROA Rúa San Pedro 30, baixo 981 572 622 petronioarte@yahoo.es L-V: 10.30 - 14.00 h / 17.30 - 21.00 h (os martes ata as 22.00 h) S (ata xullo): 11.00 - 14.00 h

Petronio está aberta a todo tipo de expresións artísticas contemporáneas que amosen un mínimo de profesionalidade e calidade na súa execución, tanto obra orixinal como múltiples e obra seriada, e tamén ás últimas tendencias en instalacións e performances. De feito, un dos nosos escaparates dedícase á realización de instalacións. Aquí pódense ver obras de sinaturas consagradas como: Patiño, Abelenda, Tim Behrens, artistas novos como Ismael Teira, David Planas, Rebeca Novo e sinaturas renovadoras da arte galega como Caruncho, X. Maside, Raquel Blanco, Xoti de Luís, etc. O noso labor é apoiar os artistas, ser ponte e escaparate entre o creador e o espectador. Petronio esta abierto a todo tipo de expresión artística contemporánea que muestre un mínimo de profesionalidad y calidad en su ejecución, tanto obra original como múltiples y obra seriada, y a las últimas tendencias en instalaciones y perfomances. De hecho, uno de nuestros escaparates se dedica a la realización de instalaciones. Aquí se pueden ver obras de firmas consagradas como: Patiño, Abelenda, Tim Behrens, artistas jóvenes como Ismael Teira, David Planas, Rebeca Novo y firmas renovadoras del arte gallego como Caruncho, X. Maside, Raquel Blanco, Xoti de Luís, etc. Nuestra labor es apoyar a los artistas, ser puente y escaparate entre el creador y el espectador. Petronio is open to all kinds of contemporary artistic expression to show a minimum of professionalism and quality in its execution, both original work as multiple serial works, and the latest trends in installations and performances; in fact one of our windows is dedicated to conducting installations. Here you can see works of signatures as enshrined: Patiño, Abelenda, Tim Behrens, young artists like Ismael Teira, David Planas, Rebeca Novo and innovative signatures of Galician art as Caruncho, X. Maside, Raquel Blanco, Xoti Luís. Our job is to support artists, and be a showcase bridge between the creator and the viewer.

123


8_scq


ADOLFO SOBRINO / MÓNICA IGLESIAS Rúa Pérez Costanti 12 981 579 946 galeria@SCQ.es www.SCQ.es L-V: 12.00 - 14.00 h / 18.00 - 21.00 h Sábados previa cita.

Inaugurada no 1997, Galería SCQ é unha empresa dedicada á arte contemporánea. A nosa actividade céntrase na exposición (entre 7 e 9 exposicións monográficas anuais) e a venda de obras de artistas nacionais e internacionais de demostrada traxectoria, así como na participación en Feiras Internacionais de Arte e o asesoramento aos coleccionistas, tanto privados como públicos. A nosa actividade inclúe a formulación dun criterio de colección en consenso co coleccionista; a selección e localización de obras axeitadas a cada colección; todo o relacionado co transporte ou traslado da obra e a súa colocación, e a catalogación, certificación e toda a documentación relacionada coas obras. Inaugurada en 1997, la Galería SCQ es una empresa dedicada al arte contemporáneo. Nuestra actividad se centra en la exposición (entre 7 y 9 exposiciones monográficas anuales) y venta de obras de artistas nacionales e internacionales de demostrada trayectoria, así como en la participación en Ferias Internacionales de Arte, y el asesoramiento a coleccionistas, tanto privados como públicos. Nuestra actividad incluye la formulación de un criterio de colección en consenso con el coleccionista; la selección y localización de obras adecuadas a cada colección; todo lo relacionado con el transporte o traslado de la obra, y su colocación, y la catalogación, certificación y toda la documentación relacionada con las obras. Opened in 1997, SCQ Gallery is a company devoted to contemporary art. Our activity focuses on the exhibition (from 7 to 9 monographic exhibitions per year) and sale of artworks by national and international artists with proven career, as well as participation in International Art Fairs, and advice to collectors, both private and public. Our current activity includes the formulation of a collection criteria, in consensus with the collector; the selection and location of artworks appropriate to each collection; everything concerning the transport and transfer of the artwork and its placement; cataloguing, certification and all kinds of documentation associated with the artworks.

125


9_trinta


ASUNTA RODRÍGUEZ Rúa Virxe da Cerca, 24 981 584 623 trinta@trinta.net www.trinta.net L-V: 12.30 - 14.30 h / 17.30 - 21.30 h

A Galería Trinta existe dende 1985. Dende os seus inicios orientou a súa actividade á exhibición e promoción dos artistas máis comprometidos coa linguaxe plástica do seu tempo. Santiago de Compostela é a cidade que acolleu as súas exposicións nas que as máis diversas manifestacións plásticas tiveron cabida. Artistas como Ignacio Basallo, Eva Lootz, José Freixanes, Thomas Jocher, Manolo Paz, Florentino Díaz, Jorge Barbi, Perejaume, Berta Cáccamo, Elena Blasco, Vari Caramés, Alberto García-Alix, Xesús Vázquez, Miquel Mont, Pamen Pereira, Carlos Pazos, Alicia Martín, Antonio Murado... entre outros, fixeron do espazo da galería o seu lugar de traballo para amosar ao público o mellor dos seus talleres. La Galería Trinta existe desde 1985. Desde sus inicios orienta su actividad a la exhibición y promoción de los artistas más comprometidos con el lenguaje plástico de su tiempo. Santiago de Compostela es la ciudad que ha acogido sus exposiciones en las que las más diversas manifestaciones plásticas han tenido cabida. Artistas como Ignacio Basallo, Eva Lootz, José Freixanes, Thomas Jocher, Manolo Paz, Florentino Díaz, Jorge Barbi, Perejaume, Berta Cáccamo, Elena Blasco, Vari Caramés, Alberto García-Alix, Xesús Vázquez, Miquel Mont, Pamen Pereira, Carlos Pazos, Alicia Martín, Antonio Murado... entre otros, han hecho del espacio de la galería su lugar de trabajo para mostrar al público lo mejor de sus talleres. The Trinta Gallery has been in existence since 1985. Since its beginning it has worked to promote and exhibit those artists most involved in the conceptual art of their day. Some of the most diverse conceptual art have taken place in Santiago de Compostela. Artists such as Ignacio Basallo, Eva Lootz, José Freixanes, Thomas Jocher, Manolo Paz, Florentino Díaz, Jorge Barbi, Perejaume, Berta Cáccamo, Elena Blasco, Vari Caramés, Alberto García-Alix, Xesús Vázquez, Miquel Mont, Pamen Pereira, Carlos Pazos, Alicia Martín, Antonio Murado, amongst others, have used the space provided by the gallery as a place to show some of their best work to the public.

127


Auriol Arte

Galería Citania

C5 Colección

Galería Goran Govorcin Contemporary

Rúa República de El Salvador 4, baixo 981 561 764 L-S: 12.00 - 14.30 h / 17.30 - 21.00 h D: só mañá

Travesa de Universidade 1 981 557 853 c5coleccion@telefonica.net L-S: 11.30- 13.30 / 17.00 - 21.00 h

DF_Arte Contemporánea Rúa de San Pedro 11 607 247 525 / 981 577 551 www.dfarte.com M-S: 11.00-14.00 h / 17.00 - 21.00 h

Durán

Rúa Montero Ríos 18 981 577 158 / 629 754 660 L-S: 11.00-13.00 h / 17.00-21.00 h

Espacio 48

Rúa do Vilar 48 981 575 568 espacio48@gmail.com www.galeriaespacio48.com L-V: 12.30-14.00 h / 18.30-21.00 h

Rúa Algalia de Abaixo 39 981 589 385 Sen horario fixo

Costa Cruceiro do Galo 17 981 590 478 info@gorangovorcin.com www.gorangovorcin.com L-V: 11.30-14.00 h / 17.00-21.00 h S: 11.30-14.00 h

Galería Metro Arte Contemporáneo Rúa Nova, 24 881 031 479 galeriametro@gmail.com www.galeriametro.es M-S: 11.00-14.00 h / 17.00-21.00 h.

noroeste

Ruela Xerusalén s/n 981 577 130 noroestegaleria@yahoo.es L-S: 10.30 - 14.30 h / 17.00 - 20.30 h

10_directorio xeral


Galería Paloma Pintos Rúa Xelmírez, 25 981 576 239 galeriapalomapintos@wanadoo.es L-V: 12.00-14.00 h / 18.30-21.00 h

petronio

Rúa San Pedro 30, baixo 981 572 622 petronioarte@yahoo.es L-V: 10.30 - 14.00 h / 17.30 - 21.00 h (os martes ata as 22.00 h) S (ata xullo): 11.00 - 14.00 h

Galería Sargadelos Rúa Nova 16 981 581 905 www.sargadelos.com L-S:10.30-13.45 h / 16.30-20.30 h

Galería SCQ

Rúa Pérez Costanti 12 981 579 946 www.galeriaSCQ.com L-V: 12.00-14.00 h / 18.00-21.30 h S: solicitar cita. (Agosto pechado)

José Lorenzo

Travesa do Franco 3, 1º 981 587 433 www.galeriajoselorenzo.com L-S: 11.30-14.00 h / 17.30-21.00 h D: 11.30-14.00 h

José Lorenzo de Arte Contemporáneo Praza do Toural 9 981 587 433 www.galeriajoselorenzo.com L-S: 11.30-14.00 h / 17.30-21.00 h D: 11.30-14.00 h

Sol & Bartolomé

Rúa San Francisco 30, 1º 981 575 085 galeria@solybartolome.com www.solybartolome.com L-V: 11.00-14.00 h - 18.00-21.00 h S: solicitar cita

Galería Trinta

Rúa Virxe da Cerca 24 981 584 623 galeria.trinta@corevia.com www.trinta.net L-V: 12.30-14.30 h / 17.30-21.00 h S: solicitar cita

129


MAPA

131


21

4

17

7

38 19 15 3 16

39 11 20

24 16

5

14

13

2

12 1

6

8


18

32

9 4

29

2

32

10 36

17 14

40

45

21

34

43

12

6

33 25

26

9

42 31

10 13 7

5 28

3 27

15 8

30 37


35 41

23

OBRADOIROS

1 Carlos ANTÓN 2 Fernando ARCAY 3 José Manuel BLANCO 4 Olmo BLANCO 5 ManOel BONABAL 6 Jacobo BUGARíN 7 Nanda CABALEIRO 8 Mariano CASAS GIL 9 Maria CHENUT

10 Ramón CONDE 11 Marga CRESPO 12 David Earl CROOKS 13 Xoti DE LUíS 14 Reina D’HOORE 15 Leonor DíAZ 16 Mónica FRAGA 17 Tita FRAGA 18 Elena GÓMEZ

19 Puri GÓMEZ 20 Aurora GONZÁLEZ POMBO 21 Julia JIMÉNEZ 22 Santi JIMÉNEZ 23 José María LÓPEZ 24 Soledad MATO 25 María MEIJIDE 26 Luis MéNDEZ 27 José Manuel MéNDEZ

28 Fátima NOGUEIRA 29 Renata OTERO 30 Teresa PECE MONTENEGRO 31 Uxía PIÑEIRO 32 David PLANAS 33 KATUXA PLATERO 34 Jo REDPATH 35 Montse REGO 36 Javier REIRIZ


11 1 22

44

GALERÍAS 37 Sagrario RILO MATO 38 Amelia RIVERA 39 Lucía RODRÌGUEZ JURJO 40 RITA RODRÍGUEZ 41 Teófila Noemí RUIZ 42 Neves SEARA 43 Nolo SUÁREZ 44 Mirari URrUzOLA 45 Eduardo VALIÑA

1_auriol arte 2_c5 colección 3_espacio 48 4_goran govorcin contemporary 5_metro arte contemporánea 6_noroeste 7_petronio 8_scq 9_trintA

10_DF_Arte Contemporánea 11_Durán 12_Galería Citania 13_Galería Paloma Pintos 14_Galería Sargadelos 15_José Lorenzo 16_José Lorenzo de Arte Contemporáneo 17_Sol & Bartolomé


Latexos 20 MB  
Latexos 20 MB  

dEPósito lEgal xxx agradECEmEntos Luz Castro, Luis Arcay, Támmara Bescansa, Maria Chenut, Tono Mugico e Yolanda Ferro, Miguel López Coira tE...