Page 1

GuĂ­a de Compras de Santiago de Compostela_GuĂ­a de Compras de Santiago de Compostela_Shopping Guide to Santiago de Compostela


Presentación_Presentación_Presentation Instrucións de uso_Instrucciones de uso_How to use this guide Compostela, capital de compras_Compostela, capital de compras_Compostela, shopping capital Información útil_Información útil_Useful information Oficinas de información turística_Oficinas de información turística_Tourist information offices O mellor de Santiago_Lo mejor de Santiago_The best of Santiago Plano da cidade histórica_Plano de la ciudad histórica_Old town map

D+34

i_1

i_3 i_4 i_6 i_12 i_18 i_24 i_40


A Guía de Compras de Santiago de Compostela inclúe información pormenorizada dunha selección de estabelecementos comerciais representativos dos distintos sectores, xa que sería imposíbel recollelos a todos aquí. Esta selección foi elaborada por un profesional independente. Co fin de complementar esa información, en páxinas finais anéxase un completo directorio xeral que lista todos os estabelecementos pertencentes a algunha das asociacións de comerciantes de Santiago de Compostela. *Os editores non se responsabilizan da selección de estabelecementos nin dos cambios que poidan producirse con respecto á información contida nesta guía. La Guía de Compras de Santiago de Compostela incluye información pormenorizada de una selección de establecimientos comerciales representativos de los distintos sectores, ya que sería imposible recogerlos a todos aquí. Esta selección ha sido elaborada por un profesional independiente. Con el fin de complementar esa información, en páginas finales se anexa un completo directorio general que lista todos los establecimientos pertenecientes a alguna de las asociaciones de comerciantes de Santiago de Compostela. *Los editores no se responsabilizan de la selección de establecimientos ni de los cambios que puedan producirse con respeto la información contenida en esta guía. The Santiago de Compostela Shopping Guide features detailed information regarding a selection of shops representing different sectors, since it would be impossible to include them all. The selection was prepared by an independent expert. As additional information, at the back there is a complete general directory of all the establishments belonging to Santiago de Compostela’s shopkeeper associations. *The publishers are not responsible for the selection of establishments or for any changes that may be made regarding the information appearing in this guide. i_2


Presentación_Presentación_Presentation Tes nas túas mans a Guía de Compras de Santiago de Compostela que che vai axudar a descubrir a diversidade e o atractivo dos estabelecementos comerciais de Santiago e dos seus produtos: unha ampla oferta comercial esparexida por toda a cidade, avalada por unha tradición comercial que dura xa séculos e que converteu Compostela nunha senlleira capital de compras. Todo o que un precisa pode atopalo en Santiago, incluíndo, claro está, os produtos e marcas By Galicia, deseñados ou fabricados aquí. Tienes en tus manos la Guía de Compras de Santiago de Compostela que te va a ayudar a descubrir la diversidad y el atractivo de los establecimientos comerciales de Santiago y de sus productos: una amplia oferta comercial diseminada por toda la ciudad, avalada por una tradición comercial que dura ya siglos y que ha convertido a Compostela en una capital de compras sin igual. Todo lo que uno necesita lo puede encontrar en Santiago, incluyendo, claro está, los productos y marcas By Galicia, diseñados o fabricados aquí. You are holding the Shopping Guide to Santiago de Compostela that will help you discover the diversity and attractiveness of Santiago’s shops and their products: a wide range distributed throughout the city, backed by a centuries-old shopping tradition that has made Compostela a matchless shopping capital. You can find everything you need in Santiago, including, naturally, By Galicia products and brands, designed and made here.

i_3


Instrucións de uso Por unha razón de espazo, a guía céntrase unicamente nos comercios que ofrecen artigos e produtos de consumo común, descartando por un lado aqueles que son máis específicos e por outro os negocios dedicados en exclusiva á prestación de servizos. Como non podía ser doutro xeito, sendo Santiago un destino turístico de referencia internacional, esta guía, inclúe información útil e acenos aos que nos visitan. Está polo tanto destinada tanto ás persoas que viven en Compostela e arredores, como a todos aqueles que se achegan á cidade. Esta guía foi concibida para facilitar tanto a busca temática dun tipo determinado de produto como a procura alfabética por estabelecementos. Comeza a guía cunha breve pincelada da historia do comercio en Compostela e a importancia que tivo e segue a ter na configuración urbana e económica da cidade. A continuación recóllese a información básica que hai que ter en conta á hora de mercar en Santiago: moeda, horarios de apertura, festivos, aparcadoiros, transporte urbano, etc. As seguintes seccións da guía dedícanse a presentar as distintas zonas de compras da cidade, detallando as características e particularidades de cada unha delas. En cada un dos apartados temáticos (moda By Galicia, muller, home, zapatarías, complementos, etcétera) ofrécese só unha pequena selección orientativa: o número de comercios é tal que sería imposíbel describilos todos aquí. A clasificación en seccións é así mesmo aproximativa, xa que moitos dos comercios ofrecen máis dun tipo de produto. Co obxecto de facilitar a busca aos que queren atopar un estabelecemento determinado, no índice alfabético inclúense todas as tendas das diferentes seccións por orde alfabética. A guía contén, cara a o final, un capítulo dedicado ás asociacións de comerciantes da cidade, que poden facilitar información máis precisa sobre os estabelecementos asociados a cada unha delas, que son os que aparecen listados no directorio xeral dos comercios de todo o municipio co que se pecha esta guía. Por último, o plano que acompaña a esta publicación (ver solapa en portada interior) pode ser moi útil tanto para identificar as distintas zonas de compras da cidade como algunhas das principais tendas de cada tipo de produto.

Lenda_Leyenda_Symbols B Enderezo b Teléfono U Horario v Tarxetas de crédito m Referencias plano

D+34 Prefixo España e Prezo Máis información sobre o comercio en Santiago de Compostela no web: Más información sobre el comercio en Santiago de Compostela en la web: More information about shopping in Santiago de Compostela on the web:

Shopping.MaisCompostela.com Para información turística complementaria (restaurantes, museos, monumentos visitábeis, programación cultural diaria, carteleira de cine, etc.): Para información turística complementaria (restaurantes, museos, monumentos visitables, programación cultural diaria, cartelera de cine, etc.): For supplementary tourist information (restaurants, museums, visitable monuments, daily cultural programme, film guide, etc):

www.SantiagoTurismo.com Para información e reservas de aloxamentos, visitas guiadas, excursións e outras actividades turísticas: Para información y reservas de alojamientos, visitas guiadas, excursiones y otras actividades turísticas: For accommodation information and bookings, guided tours, sightseeing trips and other tourist activities:

www.SantiagoReservas.com i_4


Instrucciones de uso

How to use this guide

Por motivos de espacio, la guía se centra únicamente en los comercios que ofrecen artículos y productos de consumo común, descartando por un lado los que son más específicos y por otro los negocios dedicados en exclusiva a la prestación de servicios. Como no podía ser de otra forma, siendo Santiago un destino turístico de referencia internacional, esta guía incluye información útil y guiños a quienes nos visitan. Está por lo tanto destinada tanto a las personas que viven en Compostela y alrededores, como a todos aquellos que se acercan a la ciudad. Esta guía ha sido concebida para facilitar tanto la búsqueda temática de un tipo determinado de producto como la búsqueda alfabética por establecimientos. Comienza la guía con una breve pincelada de la historia del comercio en Compostela y la importancia que tuvo y sigue teniendo en la configuración urbana y económica de la ciudad. A continuación se recoge la información básica que hay que tener en cuenta a la hora de comprar en Santiago: moneda, horarios de apertura, festivos, aparcamientos, transporte urbano, etc. Las siguientes secciones de la guía se dedican a presentar las distintas zonas de compras de la ciudad, detallando las características y particularidades de cada una de ellas. En cada uno de los apartados temáticos (moda By Galicia, mujer, hombre, zapaterías, complementos, etcétera) se ofrece solamente una pequeña selección orientativa: el número de comercios es tal que sería imposible describirlos todos aquí. La clasificación en secciones es también aproximativa, ya que muchos de los comercios ofrecen más de un tipo de producto. Con el fin de facilitar la búsqueda a quienes quieren encontrar un establecimiento determinado, en el índice alfabético se incluyen todas las tiendas de las diferentes secciones por orden alfabético. La guía contiene, hacia el final, un capítulo dedicado a las asociaciones de comerciantes de la ciudad, que pueden facilitar información más precisa sobre los establecimientos asociados a cada una de ellas, que son los que aparecen en el directorio general de los comercios de todo el municipio con el que se cierra esta guía. Por último, el plano que acompaña a esta publicación (ver solapa en portada interior) puede ser muy útil tanto para identificar las distintas zonas de compras de la ciudad como algunas de las principales tiendas de cada tipo de producto.

Due to limited space, the guide only features shops that sell articles and products that are commonly consumed. It therefore does not include highly specialised shops or businesses that solely provide services. Since Santiago is an internationally renowned tourist destination, this guide includes useful information and tips for visitors. It is therefore aimed at residents of Compostela and surroundings as well as those visiting the city. This guide is designed to facilitate category-based searches for a specific kind of product and alphabetical searches for individual shops. The guide begins with a brief outline of the history of shopping in Compostela and its past and present importance in the city’s urban layout and economic structure. Then comes basic information that should be taken into account when it comes to shopping in Santiago: currency, business hours, public holidays, car parks, city transport, etc. The next sections in the guide present the city’s different shopping districts, explaining the characteristics and particularities of each one. Each of the categories (By Galicia, women’s, men’s fashion, footwear, accessories, etc) only contains a small selection by way of guidance: there are so many shops that it is impossible to describe them all here. The category-based classification is also approximate since many shops sell more than one kind of product. In order to help those wanting to find a specific shop, the alphabetic index includes all shops from the different categories in alphabetic order. The guide contains, near the end, a chapter devoted to the city’s shopkeeper associations, who can provide more detailed information about the shops belonging to each of them. These appear in the general directory of shops in the municipal district at the end of the guide. Lastly, the map included in this publication (see inside cover) will help you identify the city's different shopping districts, as well as some of the main shops selling each type of product.

i_5


Compostela, capital de compras: estampa histórica Ao abeiro do fenómeno da peregrinación xurdiron na Compostela medieval moitas producións artesanais, na súa maioría destinadas ao consumo dos peregrinos: a vieira ou venera (que máis que unha produción o que precisaba era unha simple perforación) e os traballos en acibeche son só dous dos principais exemplos. Foi a través deses peregrinos chegados de todos os reinos e rexións de Europa que os artigos composteláns foron exportados a lugares moi afastados da nosa cidade. Ese amplo desenvolvemento da artesanía medieval, vinculado á peregrinación, fomentou o xurdimento dun importante mercado, e este pola súa banda o despegue de realizacións non necesariamente vinculadas á peregrinación, ou cando menos á peregrinación como fenómeno relixioso. Así, xerouse unha produción e unha circulación de bens de consumo cada vez máis ampla, que facilitou o desenvolvemento de Compostela como centro comercial medieval de primeira liña e como punto de referencia do comercio a longa distancia, especialmente de produtos de alto valor, entre o mundo musulmán (presente entón no sur da Península Ibérica) e a Europa cristiá (presente en Santiago a través do elevado número de peregrinos europeos). A inxente produción artesanal derivou na configuración dos gremios, que é decisiva para entender a evolución histórica, e nomeadamente a comercial, da nosa cidade. Desta proliferación quedou un recordo permanente no rueiro, en topónimos como A Caldeirería, A Acibechería ou As Praterías, nomes estes dous últimos que lembran que Santiago, como cidade episcopal e con bo número de igrexas e capelas, tivo en séculos pasados unha gran demanda de obxectos para o culto, que se fabricaban e vendían nos obradoiros e comercios das súas rúas e prazas.

i_6


Compostela, capital de compras: estampa histórica Al abrigo del fenómeno de la peregrinación surgieron en la Compostela medieval muchas producciones artesanales, en su mayoría destinadas al consumo de los peregrinos: la vieira o venera (que más que una producción lo que necesitaba era una simple perforación) y los trabajos en azabache son solo dos de los principales ejemplos. Precisamente a través de esos peregrinos, llegados de todos los reinos y regiones de Europa, los artículos compostelanos fueron exportados a lugares muy alejados de nuestra ciudad. Ese amplio desarrollo de la artesanía medieval, vinculado a la peregrinación, fomentó la aparición de un importante mercado, y este por su parte el despegue de realizaciones no necesariamente vinculadas a la peregrinación, o por lo menos a la peregrinación como fenómeno religioso.

Compostela, Shopping Capital: historical context The pilgrimage phenomenon led to the production in medieval Compostela of many crafted objects, mainly for the consumption of pilgrims: the scallop shell (which was not really produced but merely perforated) and jet-stone work are only two important examples. It was by means of these pilgrims, who came from kingdoms and regions all over Europe, that Compostela’s articles were exported to places far away from our city. This extensive development of medieval craftwork, linked to the pilgrimage, stimulated the appearance of an important market, which in turn promoted the production of items not necessarily linked to the pilgrimage, at least not as a religious phenomenon. i_7


Da actividade comercial son testemuña, pola súa banda, algúns nomes de rúas tan evocadores como O Franco, que parece referirse a unha zona franca ou libre de impostos, O Peso (na que se pesaban, e polo tanto taxaban, as mercadorías chegadas do campo, listas para o troco no mercado urbano), ou outros de clara resonancia mercantil, como Pescadería Vella, ou non tan clara, como Mazarelos (Mercado Vello). Da importancia mercantil do Santiago medieval dan tamén conta as escavacións arqueolóxicas da catedral, por un lado, e o os relicarios, polo outro, xa que entrambos proporcionan un amplo elenco de moedas de moi diversas procedencias da xeografía europea. As moedas estranxeiras convértense así nunha evidencia de primeira orde para coñecer e entender unha das páxinas máis brillantes da historia europea, e nun claro expoñente da excepcionalidade do centro relixioso e mercantil compostelán. Esas moedas, só ás veces empregadas con fins estritamente relixiosos (como ofrendas penitenciais ou de acción de grazas, como donativo ao servizo do culto ou como pago polas actividades litúrxicas solicitadas), reflicten a importante vida económica «secular» que se desenvolveu arredor da basílica xacobea e que permitiu o crecemento de Compostela como cidade. Peregrinos, comerciantes, artesáns e cambiadores formaban así parte fundamental da heteroxénea vida socioeconómica da Compostela medieval, pola que circulaba unha parte importante da riqueza da Europa do momento. A partir do século XVI, co xurdimento dos movementos reformistas, decaen as peregrinacións, e con elas ese pulo internacional do comercio compostelán. Pero Compostela nunca deixará de ser un referente comercial da súa rexión, como proba a importancia da súa ancestral feira de gando, que segue a ser, aínda hoxe, unha das máis importantes do estado español en termos económicos.

i_8


Así, se generó una producción y una circulación de bienes de consumo cada vez más amplia, que facilitó el desarrollo de Compostela como centro comercial medieval de primera línea y como punto de referencia del comercio a larga distancia, especialmente de productos de alto valor, entre el mundo musulmán (presente entonces en el sur de la Península Ibérica) y la Europa cristiana (presente en Santiago a través del elevado número de peregrinos europeos). La ingente producción artesanal derivó en la configuración de los gremios, que es decisiva para entender la evolución histórica, y especialmente la comercial, de nuestra ciudad. De esta proliferación quedó un recuerdo permanente en el callejero, en topónimos como A Caldeirería, A Acibechería o As Praterías, nombres estos dos últimos que recuerdan que Santiago, en cuanto que ciudad episcopal y con un buen número de iglesias y capillas, tuvo en siglos pasados una gran demanda de objetos para el culto, que se fabricaban y vendían en los talleres y comercios de sus calles y plazas. De la actividad comercial son testigo, por su parte, algunos nombres de calles tan evocadores como O Franco, que parece referirse a una zona franca o libre de impuestos, O Peso (en la que se pesaban, y por lo tanto tasaban, las mercancías llegadas del campo, listas para el trueque en el mercado urbano), u otros de clara resonancia mercantil, como Pescadería Vella, o no tan clara, como Mazarelos (Mercado Viejo). De la importancia mercantil del Santiago medieval también dan cuenta las excavaciones arqueológicas de la catedral, por un lado, y los relicarios, por otro, ya que entre ambos proporcionan un amplio elenco de monedas de muy diversas procedencias de la geografía europea. Las monedas extranjeras se convierten así en una evidencia de primer orden para conocer y comprender una de las páginas más brillantes de la historia europea, y en un claro exponente de la excepcionalidad del centro religioso y mercantil compostelano. Esas monedas, solo a veces utilizadas con fines estrictamente religiosos (como ofrendas penitenciales o de acción de gracias, como donativo al servicio de culto o como pago por las actividades litúrgicas solicitadas), reflejan la importante vida económica «secular» que se desarrolló alrededor de la basílica jacobea y que permitió el crecimiento de Compostela como ciudad. Peregrinos, comerciantes, artesanos y cambiadores formaban así parte fundamental de la abigarrada vida socioeconómica de la Compostela medieval, por la que circulaba una parte importante de la riqueza de la Europa del momento.

This led to an ever-increasing production and circulation of consumer goods, which facilitated Compostela’s development as a leading medieval trade centre and as a reference point in long-distance commerce, especially of high-value products, between the Islamic world (present then in the south of the Iberian Peninsula) and Christian Europe (present in Santiago by way of the large number of European pilgrims). The huge craft production resulted in the establishing of guilds, which is decisive for understanding the historical and, especially, the commercial development of our city. This proliferation lives on in the street map, in names such as A Caldeirería, A Acibechería or As Praterías; the last two remind us that Santiago, as an episcopal city with an important number of churches and chapels, had in centuries past a large demand for religious objects, which were made and sold in workshops and shops on its streets and squares. Such commercial activities are reflected, for their part, in some evocative street names such as O Franco, which seems to refer to a “zona franca” or duty-free zone, and O Peso (where goods brought from the country to be exchanged in the city market were “pesados” or weighed and therefore taxed); other names have a clear mercantile connection, such as Pescadería Vella (old fish market), or one that is not so clear, such as Mazarelos (old market). Santiago’s mercantile importance in the Middle Ages can be seen in archaeological excavations at the cathedral and reliquaries, both of which have provided a wide range of coins from all over Europe. Foreign coins are thus a first-rate source for knowing and understanding one of the brightest episodes in European history, and a clear exponent of Compostela’s exceptional nature as a religious and trade centre. These coins, only used sometimes for strictly religious purposes (such as penitential or thanksgiving offerings, as religious donations or as payment for requested liturgical services), reflect the important “secular” economic life that developed around the Jacobean basilica and which enabled the growth of Compostela as a city. Pilgrims, traders, artisans and money changers were thus an essential part of medieval Compostela’s multicoloured socio-economic life, handling an important amount of Europe’s riches at that time. Starting from the 16th century, with the appearance of reformist movements, pilgrimages began to decline and along with them, the international boom in Compostela’s trade. But Compostela would always be a reference point for regional commerce, as shown by the importance of its ancestral cattle market, which is i_9


Co paso dos anos, o comercio compostelán asumiu o papel subministrador de novos produtos, e con eles, de innovación. Foi nos escaparates e nos mostradores dos comercios onde os composteláns coñeceron por primeira vez os produtos chegados de América, os produtos ultramarinos, que deron nome a un tipo de estabelecemento moi característico que aínda sobrevive. E foi tamén nas tendas onde os veciños descubriron por vez primeira aqueles exóticos aparellos vinculados á modernidade: teléfonos, cámaras de fotos, lámpadas, radios, televisores, etc. Hoxe o comercio de Santiago segue a ofrecer, como sempre, tradición e modernidade, e continúa proxectando cara ao mundo, como hai séculos, os nosos produtos, de Santiago e de Galicia, en gran parte grazas ás compras que fan os que nos visitan. O comercio é parte esencial da historia de todas as cidades. En Santiago de Compostela, que naceu xa con esa dobre vocación relixiosa e comercial que lle conferiu a peregrinación, éo aínda máis. Mergullarse nas súas tendas é unha experiencia que permite non só adquirir produtos, senón afondar no coñecemento da idiosincrasia da nosa cidade.

i_10


A partir del siglo XVI, con la aparición de los movimientos reformistas, decaen las peregrinaciones, y con ellas ese impulso internacional del comercio compostelano. Pero Compostela nunca dejará de ser un referente comercial de su región, como demuestra la importancia de su ancestral feria de ganado, que sigue siendo, incluso hoy, una de las más importantes del estado español en términos económicos. Con el paso de los años, el comercio compostelano asumió el papel de suministrador de nuevos productos, y con ellos, de innovación. Fue en los escaparates y en los mostradores de los comercios donde los compostelanos conocieron por primera vez los productos llegados de América, los productos ultramarinos, que dieron nombre a un tipo de establecimiento muy característico que todavía sobrevive. Y fue también en las tiendas donde los vecinos descubrieron por vez primera aquellos exóticos aparatos vinculados a la modernidad: teléfonos, cámaras de fotos, bombillas, radios, televisores, etc. Hoy el comercio de Santiago sigue ofreciendo, como siempre, tradición y modernidad, y continúa proyectando cara al mundo, como hace siglos, nuestros productos, de Santiago y de Galicia, en gran parte gracias a las compras que hacen los que nos visitan.

still one of the most important in Spain in economic terms. In time, Compostela’s trade assumed the role of supplying new products and, with them, innovation. It was in shop windows and counters that Compostela’s residents first saw products brought from America, products called “ultramarinos” (or from overseas), which is still the name used for a grocer’s shop today. And it was in shops that residents discovered for the first time those exotic devices linked to modernity: telephones, cameras, light bulbs, radios, televisions, etc. Today, Santiago’s shops still offer, as always, tradition and modernity, and they continue with the international promotion, like centuries ago, of our products, from Santiago and Galicia, thanks largely to the purchases made by our visitors. Commerce is an essential part of the history of all cities; all the more so in Santiago de Compostela, which arose with a double religious and commercial vocation related to the pilgrimage. Immersing yourself in its shops is an experience that enables you not only to acquire products, but also to deepen your knowledge of our city’s idiosyncrasy.

El comercio es parte esencial de la historia de todas las ciudades. En Santiago de Compostela, que nació ya con esa doble vocación religiosa y comercial que le confirió la peregrinación, lo es todavía más. Sumergirse en sus tiendas es una experiencia que permite no solo adquirir productos, sino ahondar en el conocimiento de la idiosincrasia de nuestra ciudad.

i_11


Información útil Formas de pago A moeda de curso legal é o euro (€). É posíbel cambiar cheques de viaxe, dólares, libras esterlinas e outras divisas en todas as entidades bancarias, ou obter euros utilizando unha tarxeta de crédito directamente nun dos moitos caixeiros automáticos dispersos por toda a cidade. A maioría dos estabelecementos aceptan o pago mediante tarxetas de débito das redes españolas (Servired, 4B, Euro 6000) e tarxetas de crédito (Visa, Mastercard, similares) coas que, ademais, pódese retirar diñeiro nos caixeiros automáticos. Tax Free Shopping: os cidadáns non residentes na Unión Europea teñen dereito ao reembolso do imposto sobre o valor engadido, o IVE, (dependendo do artigo de que se trate, e dun 16% ou dun 7%) por compra superior a 90€, nos estabelecementos adheridos a Tax Free (máis información en www.premiertaxfree.com)

i_12


Información útil_Useful Information Formas de pago La moneda de curso legal es el euro (€). Es posible cambiar cheques de viaje, dólares, libras esterlinas y otras divisas en todas las entidades bancarias, u obtener euros utilizando una tarjeta de crédito directamente en uno de los muchos cajeros automáticos dispersos por toda la ciudad. La mayoría de los establecimientos aceptan el pago mediante tarjetas de débito de las redes españolas (Servired, 4B, Euro 6000) y tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, similares) con las que, además, se puede retirar dinero en los cajeros automáticos. Tax Free Shopping: los ciudadanos no residentes en la Unión Europea tienen derecho al reembolso del impuesto sobre el valor añadido o IVA (dependiendo del artículo de que se trate, es de un 16% o de un 7%) por compra superior a 90 €, en los establecimientos adheridos a Tax Free (más información en www.premiertaxfree.com) Methods of payment The legal currency is the euro (€). You can change traveller’s cheques, dollars, pounds sterling and other currencies in all banks, or obtain euros by using a credit card in any of the many ATMs spread about the city. Most shops accept payment using debit cards belonging to Spanish networks (Servired, 4B, Euro 6000) and credit cards (Visa, Mastercard or similar), which can also be used to withdraw money from ATMs. Tax Free Shopping: non-European Union residents are entitled to a value added tax or VAT refund (16% or 7%, depending on the kind of article) on purchases over € 90, in shops belonging to Tax Free (more information at www.premiertaxfree.com).

i_13


Festivos 1 xaneiro: Ano Novo (festivo estatal)

Festivos 1 enero: Año Nuevo (festivo estatal)

6 xaneiro: Día de Reis (festivo estatal)

6 enero: Día de Reyes (festivo estatal)

19 marzo: San Xosé / Día do Pai (festivo estatal)

19 marzo: San José / Día del Padre (festivo estatal)

Marzo ou abril: Xoves Santo (festivo estatal)

Marzo o abril: Jueves Santo (festivo estatal)

Marzo ou abril: Venres Santo (festivo estatal)

Marzo o abril: Viernes Santo (festivo estatal)

1 maio: Día dos Traballadores (festivo estatal)

1 mayo: Día de los Trabajadores (festivo estatal)

Maio: Ascensión (festivo local)

Mayo: Ascensión (festivo local)

17 maio: Día das Letras Galegas (festivo Galicia)

17 mayo: Día de las Letras Gallegas (festivo Galicia)

25 xullo: Santiago Apóstolo. Día da Patria Galega (festivo Galicia)

25 julio: Santiago Apóstol. Día de la Patria Gallega (festivo Galicia)

15 agosto: Asunción da Virxe (festivo estatal)

15 agosto: Asunción de la Virgen (festivo estatal)

16 agosto: San Roque (festivo local)

16 agosto: San Roque (festivo local)

12 outubro: Día da Hispanidade (festivo estatal)

12 octubre: Día de la Hispanidad (festivo estatal)

1 novembro: Día de Todos os Santos (festivo estatal)

1 noviembre: Día de Todos los Santos (festivo estatal)

6 decembro: Constitución Española (festivo estatal)

6 diciembre: Constitución Española (festivo estatal)

8 decembro: Inmaculada Concepción (festivo estatal)

8 diciembre: Inmaculada Concepción (festivo estatal)

25 decembro: Natividade do Señor (festivo estatal)

25 diciembre: Natividad del Señor (festivo estatal) Public holidays January 1: New Year’s Day (national holiday) January 6: Epiphany (national holiday) March 19: St. Joseph’s Day / Father’s Day (national holiday) March or April: Holy Thursday (national holiday) March or April: Good Friday (national holiday) May 1: May Day (national holiday) May: Ascension (local holiday) May 17: Day of Galician Letters (regional holiday) July 25: St. James’ Day. Galicia Day (regional holiday) August 15: Assumption of Mary (national holiday) August 16: St. Roque’s Day (local holiday) October 12: Columbus Day (national holiday) November 1: All Saints’ Day (national holiday) December 6: Spanish Constitution (national holiday) December 8: Immaculate Conception (national holiday) December 25: Christmas Day (national holiday)

i_14


Horarios de apertura O horario comercial habitual vai dende as 9.30 ou 10.00 horas da mañá, ata as 20.00 ou 21.00 horas da tardenoite, cunha pausa de dúas ou tres horas ao mediodía (xeralmente desde as 13.30 ou 14.00 ata as 16.30 ou 17.00). A maior parte do pequeno comercio adoita pechar o sábado pola tarde e os domingos todo o día, igual que o resto dos negocios da cidade. Con todo, e debido á condición turística de Santiago, moitas tendas da cidade histórica, nomeadamente as de souvenirs, permanecen abertas os sábados pola tarde e os domingos todo o día. As grandes tendas e os centros comerciais teñen horario continuo e estes últimos poden abrir algúns domingos e festivos durante o Nadal, nas pontes e festivos especiais, ou na tempada de rebaixas.

Horarios de apertura El horario comercial habitual va desde las 9.30 o 10.00 horas de la mañana hasta las 20.00 o 21.00 horas de la tarde-noche, con una pausa de dos o tres horas al mediodía (generalmente desde las 13.30 o 14.00 hasta las 16.30 o 17.00). La mayor parte del pequeño comercio suele cerrar el sábado por la tarde y los domingos todo el día, igual que el resto de los negocios de la ciudad. Sin embargo, y debido a la condición turística de Santiago, muchas tiendas de la ciudad histórica, especialmente las de souvenirs, permanecen abiertas los sábados por la tarde y los domingos todo el día. Las grandes tiendas y los centros comerciales tienen horario continuo y estos últimos pueden abrir algunos domingos y festivos durante la Navidad, en puentes y festivos especiales, o en la temporada de rebajas. Business hours Normal business hours are from 9.30 or 10 am to 8 or 9 pm, with a two- or three-hour break at midday (generally from 1.30 or 2 pm to 4.30 or 5 pm). Most small shops usually close on Saturday afternoon and all day Sunday, like the rest of the city’s businesses. However, since Santiago is a tourist destination, many shops in the old town, especially souvenir shops, open on Saturday afternoon and all day Sunday. Large shops and shopping centres do not shut at midday, and the latter can open on some Sundays and public holidays during Christmas, holiday weekends, special public holidays or sales.

Rebajas Os estabelecementos comerciais asentados na Comunidade Autónoma de Galicia escollen os seus períodos de rebaixas dentro das seguintes tempadas (mínimo 1 semana e máximo 2 meses): do 7 de xaneiro ao 7 de abril (ambos incluídos) para a tempada de inverno. do 1 de xullo ao 30 de setembro (ambos incluídos) para a tempada de verán.

Rebajas Los establecimientos comerciales asentados en la Comunidad Autónoma de Galicia escogen sus períodos de rebajas dentro de las siguientes temporadas (mínimo 1 semana y máximo 2 meses): del 7 de enero al 7 de abril (ambos incluidos) para la temporada de invierno. del 1 de julio al 30 de septiembre (ambos incluidos) para la temporada de verano. Sales Shops located in the Autonomous Region of Galicia can establish their sales within the following periods (minimum 1 week and maximum 2 months): from January 7 to April 7 (inclusive) for the winter season. from July 1 to September 30 (inclusive) for the summer season. i_15


Aparcadoiros_Aparcamentos_Car parks Xoán XXIII (Avenida de Xoán XXIII - 981 583 447) 24 h Praza de Galicia (Praza de Galicia - 981 586 887) 24 h San Clemente (Avenida de Rodrigo de Padrón - 981 573 470) 24h Praza de Abastos (Rúa das Trompas - 981 575 522) 8.00 - 21.00 h Galeras (Rúa das Galeras - 981 558 825) 24 h Rosalía (Avenida de Rosalía de Castro - 981 597 780) 24 h Gran Vía (Rúa de Santiago de Chile - 981 592 285) 24 h Praza de Vigo (Praza de Vigo - 981 563 408) 24 h Área Central (Rúa de Berlín - 981 560 149) 8.00 - 2.00 h El Ensanche (Rúa da Rosa - 981 590 392) 7.00 - 2.00 h Hórreo (Rúa de Ramón Piñeiro - 981 571 487) 24 h San Caetano (Estación de Autobuses - 981 560 563) 24 h Estación de Tren (981 591 859) 24 h Hotel Araguaney (Rúa de Alfredo Brañas - 981 595 900) 24 h Hipercor (Rúa do Restollal - 981 527 200) 24 h La Salle (Rúa de Ramón del Valle Inclán - 981 519 828) 24 h Romero Donallo (Avenida de Romero Donallo) 24 h La Rosa (Praza de Ponte Castro) 24 h Praza Roja (Praza Roxa) 24 h Salgueiriños (Explanada de Salgueiriños) 24 h

Taxis_ Taxis_ Taxis Radio Taxi (981 569 292) 24 h Paradas de Taxi_Paradas de Taxi_Taxi Stances Aeroporto_Aeropuerto_Airport (981 591 575) Avenida de Figueroa (Alameda - 981 585 973) Castiñeiriño (981 521 300) Estación de Autobuses_Estación de Autobuses_Bus Station (981 582 450) Estación de Tren_Estación de Tren_Bus Station (981 598 488) Fontiñas (Rúa de Lisboa - 981 575 959) Praza de Galicia (981 561 02) 24 h Praza Roxa (981 595 964) 24 h

i_16


Liñas de bus urbano_Líneas de bus urbano_City bus routes

0 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ORTOÑO F ESTACIÓN DE AUTOBUSES / FIGUEIRAS S RÚA DA SENRA / SON P/G PEREGRINA / GRIXOA / PORTA DO CAMIÑO 0 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / ORTOÑO F ESTACIÓN DE AUTOBUSES / FIGUEIRAS S RÚA DA SENRA / SON P/G PEREGRINA / GRIXOA / PORTA DO CAMIÑO

SL SAN ROQUE / SANTA LUCÍA / A PAJUELA V SAN ROQUE / VILLESTRO AS PRAZA DE GALICIA / SIONLLA VM HÓRREO / BANDO / VILAMAIOR

Información_Información_Information: b 901 120 054 www.tussa.org

D+34

i_17

SL SAN RO V SAN RO AS PRAZA VM HÓRR


Oficinas de información turística Oficinas de información turística Tourist information offices Non te perdas: ¡pregúntanos! Darémosche bos consellos e información práctica para sacarlle todo o partido á cidade, tanto se estás unha semana coma un día. No te pierdas: ¡pregúntanos! Te daremos buenos consejos e información práctica para sacar todo el partido a la ciudad, tanto si estás una semana como un día. Do not get lost: ask us! We will give you good advice and practical information to make the most of the city, whether you are here for a week or a day.

i_18


Turismo de Santiago, ao teu servizo Turismo de Santiago, a tu servicio Turismo de Santiago, at your service Turismo de Santiago é a empresa pertencente ao Concello de Santiago de Compostela encargada da xestión do turismo na cidade e de facilitar aos visitantes información sobre monumentos, rutas, horarios, eventos, actividades, etc. O persoal multilingüe das nosas oficinas de información atenderá con gusto as túas consultas. Ademais, Turismo de Santiago edita un plano oficial e unha grande variedade de folletos turísticos dispoñíbeis en varios idiomas. E no web SantiagoTurismo.com atoparás toda a información pormenorizada e actualizada, ademais de galería de fotos, vídeos, etc. Turismo de Santiago es la empresa perteneciente al Ayuntamiento de Santiago de Compostela encargada de la gestión del turismo en la ciudad y de facilitar a los visitantes información sobre monumentos, rutas, horarios, eventos, actividades, etc. El personal multilingüe de nuestras oficinas de información atenderá con gusto todas tus consultas. Además, Turismo de Santiago edita un plano oficial y una gran variedad de folletos turísticos disponibles en varios idiomas. Y en la web SantiagoTurismo.com encontrarás toda la información pormenorizada y actualizada, además de galería de fotos, vídeos etc. Turismo de Santiago is the company dependent on Santiago de Compostela City Council that manages the city's tourism sector and provides visitors with information regarding monuments, routes, timetables, events, activities, etc. The multilingual staff in our tourist offices will be pleased to answer your queries. Turismo de Santiago also publishes an official map and a large variety of tourist brochures available in several languages. And on the SantiagoTurismo.com web you will find detailed, updated information, as well as a photo gallery, videos, etc.

i_19


Servizos que ofrecen as oficinas de Turismo de Santiago_Servicios que ofrecen las oficinas de Turismo de Santiago_Services available in Turismo de Santiago offices:  

    

   Central de reservas oficial Compostur: reservas de aloxamento, excursións, visitas guiadas e demais servizos e produtos turísticos da cidade. Información turística en diferentes idiomas (galego, castelán, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, danés) sobre a cidade de Santiago de Compostela. Material informativo gratuíto: plano oficial editado por Turismo de Santiago (sinala todos os puntos de interese, dende monumentos ata servizos básicos, e propón dúas rutas para percorrer Santiago) e folleto descritivo dos principais monumentos. Venda de libros e folletos sobre a cidade. Tenda Turística co merchandising oficial de Turismo de Santiago. Venda de tarxetas telefónicas. Máquina expendedora de selos e sobres e caixa de correos na oficina central. Internet e envío de correos electrónicos na oficina central. Puntos de información multimedia (PIM) con acceso directo gratuíto a ww.SantiagoTurismo.com. Servizo de información turística 24 horas a través de pantalla táctil no exterior da oficina central con acceso a www.SantiagoTurismo.com. Recepción e traslado ao organismo competente de reclamacións relativas aos servizos turísticos da cidade. Central de reservas oficial Compostur: te hacemos reservas de alojamientos, excursiones, visitas guiadas y demás servicios y productos turísticos de la ciudad. Información turística sobre Santiago de Compostela en diferentes idiomas –gallego, castellano, inglés, francés, portugués, italiano, alemán, danés-. Material informativo gratuito: plano oficial editado por Turismo de Santiago -señala todos los puntos de interés, desde monumentos hasta servicios básicos, y propone dos rutas para recorrer Santiago- y folleto descriptivo de los principales monumentos. Venta de libros y folletos sobre la ciudad. Tienda Turística con el merchandising oficial de Turismo de Santiago. Venta de tarjetas telefónicas. Máquina expendedora de sellos y sobres y buzón de correos en la oficina central. Internet y envío de correos electrónicos en la oficina central. Puntos de información multimedia (PIM) con acceso directo gratuito a www.SantiagoTurismo.com. Servicio de información turística 24 horas a través de pantalla táctil en el exterior de la oficina central con acceso a www.SantiagoTurismo.com. Recepción y traslado al organismo competente de reclamaciones relativas a los servicios turísticos de la ciudad. i_20   Official Compostur reservation centre: you can book accommodation, trips, guided tours and other city tourist services and products. Tourist information in different languages: Galician, Spanish, English, French, Portuguese, Italian, German, Danish, about the city of Santiago de Compostela. Free publications: official map published by Turismo de Santiago (featuring all points of interest, from monuments and basic services, and two routes to become acquainted with Santiago) and a brochure describing the main monuments. Sale of books and brochures about the city. Tourist Shop with official Turismo de Santiago products. Sale of telephone cards. Stamps and envelopes vending machine and post-box in main office. Internet and e-mail in main office. Multimedia Information Points (PIM) with free direct access to www.SantiagoTurismo.com. 24-hour tourist information by means of touch screen outside main office with access to www.SantiagoTurismo.com. Reception and presentation to competent organism of complaints about the city's tourist services.


Oficina Central de Turismo de Santiago_Oficina Central de Turismo de Santiago_Turismo de Santiago Main Office B Rúa do Vilar, 63 b 981 555 129 U aberta todo o ano Inverno. Todos os días: 9.00 -14.00 | 16.00 -19.00 h Semana Santa e tempada alta. Todos os días: 9.00 - 21.00 h

Oficina de Turismo de Santiago en Dársena de Xoán XXIII Oficina de Turismo de Santiago en Dársena de Xoán XXIII Turismo de Santiago Office at Dársena de Xoán XXIII (coach terminus) B Dársena de Autobuses Xoán XXIII U aberta Semana Santa e tempada alta Ma-Sa

: 9.00 -16.00 h

Oficinas de Turismo de Santiago - Aeroporto_Oficinas de Turismo de Santiago - Aeropuerto_Turismo de Santiago Office at Airport B Aeroporto b 981 897 079 U aberta todo o ano

D+34

i_21


Compostur, o Touroperador e Central de Reservas Oficial de Santiago_Compostur, el Touroperador y Central de Reservas Oficial de Santiago_Compostur, Santiago's Official Tour Operator and Reservation Centre Compostur é o touroperador oficial da cidade, xestionado por Turismo de Santiago. Reservas de aloxamentos, visitas guiadas, aluguer da audioguía mp3 da cidade, tíckets para excursións dun día, aluguer de coches e de bicicletas, voos turísticos, turismo activo... Para grupos, Compostur dispón de circuítos (Camiño de Santiago, Cidades Patrimonio da Humanidade, España Verde, Galiza), paquetes turísticos e servizos (guías turísticos profesionais, servizos de transfer, restaurantes, etc.). Todo isto e moito máis está a túa disposición nas oficinas de Compostur ou a través do web SantiagoReservas.com Compostur es el touroperador oficial de la ciudad, gestionado por Turismo de Santiago. Reservas de alojamientos, visitas guiadas, alquiler de la audioguía mp3 de la ciudad, tickets para excursiones de 1 día, alquiler de coches y de bicicletas, vuelos turísticos, turismo activo... Para grupos, Compostur dispone de circuitos (Camino de Santiago, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, España Verde, Galicia), paquetes turísticos y servicios (guías turísticos profesionales, servicios de transfer, restaurantes, etc.). Todo esto y mucho más está a tu disposición en las oficinas de Compostur o a través de la web SantiagoReservas.com Compostur is the city's official tour operator, managed by Turismo de Santiago. Reservations of accommodation, guided tours, rental of mp3 city audio-guide, tickets for 1-day trips, car and bike rental, tourist flights, active tourism... For groups, Compostur offers circuits (Way of St. James, World Heritage Cities, Green Spain, Galicia), tourist packages and services (professional tourist guides, transfer services, restaurants, etc). All this and a lot more is available in Compostur offices or on the web SantiagoReservas.com

i_22

www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com b 902 190 160 | 981 587 011 U Lu-Ve : 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h Sa : 10.00 - 13.30 h Oficinas en_Oficinas en_Offices in: B Rúa do Vilar, 63 U aberta todo o ano B Rúa do Vilar, 1 (Oficina de Acollida ao Peregrino U aberto de maio a outubro


Outras oficinas de información turística Otras oficinas de información turística Other tourist information offices Oficina de Información Turística de Galiza_Oficina de Información Turística de Galicia_Galician Tourist Information Office www.turgalicia.es B Rúa do Vilar, 30-32 b 981 584 081 - 902 332 010 U aberta todo o ano Lu-Ve : 10.00 - 20.00 h Sa : 11.00 - 14.00 | 17.00 - 19.00 h Do e festivos 11.00 -14.00 h

:

Oficina de Acollida ao Peregrino_Oficina de Acogida al Peregrino_Pilgrim Reception Office www.archicompostela.org B Rúa do Vilar, 1 b 981 562 419 Tempada alta. Todos os días: 9.00 - 21.00 h Tempada baixa. Lu-Sa: 10.00 - 20.00 h. Do e festivos: 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h

D+34

i_23


O mellor de Santiago_Lo mejor de Santiago_The best of Santiago A catedral, xunto coas catro prazas que a rodean –Obradoiro, Quintana, Inmaculada e Praterías– e as principais rúas históricas, son de visita obrigada para os novatos, pero hai outras xoias que ninguén debería deixar fóra do seu itinerario turístico. La catedral, junto a las cuatro plazas que la rodean –Obradoiro, Quintana, Inmaculada y Praterías- y las principales rúas históricas, son de visita obligada para los visitantes primerizos, pero hay otras joyas que nadie debería dejar fuera de su itinerario turístico. The Cathedral, along with the squares surrounding it (Obradoiro, Quintana, Inmaculada and Praterías) and the main historic “rúas” or streets are a must for first-time visitors. However, there are other gems that should not be overlooked by tourists.

i_24


Centro histórico_Centro histórico_Old Town A Catedral e as súas catro prazas_La Catedral y sus cuatro plazas_La Cathedral and its four squares O conxunto catedralicio máis rico de Europa_El conjunto catedralicio más rico de Europa_Europe’s richest cathedral site O conxunto formado pola Catedral de Santiago de Compostela e as súas catro prazas (Obradoiro, Quintana, Praterías e Inmaculada) é un dos máis interesantes e ricos de Europa. Todo un universo de contidos históricos e artísticos, de símbolos relixiosos e de significados espirituais. A Catedral é a alma da cidade. Estoxo barroco de corazón románico que garda na súa cripta os restos do apóstolo Santiago, nela sobresae o Pórtico da Gloria, o grupo escultórico máis acabado e complexo do Románico. El conjunto formado por la Catedral de Santiago de Compostela y sus cuatro plazas (Obradoiro, Quintana, Praterías e Inmaculada) es uno de los más interesantes y ricos de Europa. Todo un universo de contenidos históricos y artísticos, de símbolos religiosos y de significados espirituales. La Catedral es el alma de la ciudad. Estuche barroco de corazón románico que guarda en su cripta los restos del apóstol Santiago, en ella sobresale el Pórtico de la Gloria, el grupo escultórico más acabado y complejo del Románico. The site made up of the Cathedral of Santiago de Compostela and its four squares (Obradorio, Quintana, Praterías and Inmaculada) is one of the most interesting and richest in Europe. A whole world of historic and artistic content, spiritual meaning and religious symbolism. The Cathedral is the heart and soul of the city. A baroque building with a Romanesque heart, whose crypt houses the remains of the Apostle James, its most renowned feature is the “Pórtico de la Gloria”, the best finished and most complex group of sculptures belonging to Romanesque art. www.catedraldesantiago.es B Praza do Obradoiro. md3-2c U aberta diariamente 7.30 - 21.00 h

D+34

Cubertas da Catedral e Pazo de Xelmírez Cubiertas de la Catedral y Pazo de Xelmírez

Moi preto do ceo_Muy cerca del cielo A visita aos tellados de pedra da Catedral, ademais do seu altísimo interese histórico-artístico, regálanos unha das mellores vistas dos tellados da cidade: dende alí pode verse cada un dos edificios monumentais en relación co resto da cidade. O que non se ve, por unha vez, é a propia catedral, que pasa de ser unha referencia na paisaxe a converterse nunha cidadela dende a que se domina toda a urbe. A visita inclúe tamén o Pazo de Xelmírez (século XII), unha xoia do románico civil, da que se visitan as antigas cociñas e o magnífico salón sinodal. La visita a las tejados de piedra de la Catedral, además de su altísimo interés histórico-artístico, nos regala una de las mejores vistas de los tejados de la ciudad: desde allí pueden verse cada uno de los edificios monumentales en relación con el resto de la ciudad. Lo que no se ve, por una vez, es la propia catedral, que pasa de ser una referencia en el paisaje a convertirse en una ciudadela desde la que se domina toda la urbe. Con el mismo tiquet de entrada se visita el Pazo de Xelmírez (siglo XII), una joya del románico civil. La visita comprende las antiguas cocinas y el magnífico salón sinodal. The visit to the Cathedral's stone roofs, apart from its great historic-artistic value, gives us one of the best views of the city's rooftops: from there we can see all of the monumental buildings in relation to the rest of the city. What we cannot see, for once, is the Cathedral itself, which is changed from a landmark to a citadel dominating the entire city. The same ticket entitles you to visit Archbishop Xelmírez’s palace (12th c.), a gem of civil Romanesque art. The tour includes its old kitchens and magnificent synodal hall. Visita ás Cubertas da Catedral_Visita a las Cubiertas de la Catedral_ www.catedraldesantiago.es B Pazo de Xelmírez, Praza do Obradoiro. md3-2c b 981 552 985 U todos os días : 10.00 14.00 | 16.00 - 20.00 h e 10 €. 8 € terceira idade, estudantes e peregrinos. 10 €. 8 € € 10. € 8 . i_25


O Botafumeiro_El Botafumeiro_The “Botafumeiro” O incensario máis grande do mundo_El incensario más grande del mundo_The biggest censer in the world O Botafumeiro da Catedral de Santiago é único. Ver este incensario xigante, considerado o máis grande do mundo, impulsado por 8 homes (os tiraboleiros), voar sobre as naves da basílica ata case rozar a bóveda, é un espectáculo verdadeiramente impresionante. O Botafumeiro adoita funcionar todos os días nos Anos Santos na Misa do Peregrino (12.00 h). En anos non santos funciona en celebracións litúrxicas sinaladas e ocasionalmente, sempre que sexa solicitado e custeado. Cando non está en funcionamento, tanto o Botafumeiro coma a súa réplica en prata maciza poden verse nunha das salas do Museo da Catedral. El Botafumeiro de la Catedral de Santiago es único. Ver este incensario gigante, considerado el más grande del mundo, impulsado por 8 hombres (los tiraboleiros), volar sobre las naves de la basílica hasta casi rozar la bóveda, es un espectáculo verdaderamente sobrecogedor. El Botafumeiro suele funcionar todos los días en los Años Santos en la Misa del Peregrino (12:00 h.). En años no santos, funciona en celebraciones litúrgicas señaladas y ocasionalmente, siempre que haya sido solicitado y costeado previamente. Cuando no está en funcionamiento, tanto el botafumeiro como su réplica en plata maciza, pueden verse en una de las salas del Museo de la Catedral. The Cathedral of Santiago's “Botafumeiro” is unique. Seeing this giant censer, considered the largest in the world, propel led by 8 men called tiraboleiros, flying above the basilica naves and almost touching the vault, is a truly awe-inspiring spectacle. The “Botafumeiro” censer usually functions every day during Holy Years during the Pilgrim Mass. During nonholy years, it functions during special liturgical services and occasionally, whenever it has been requested and arranged. When it is not in use, both the “Botafumeiro” and its solid silver replica, are on display in the Cathedral Museum. Para solicitar o seu funcionamento pode dirixir unha solicitude a_Para solicitar su funcionamiento puede dirigirse una solicitud a_In order to request its functioning, please apply to:

B Oficina de Acollida de Peregrinos_Oficina de Acogida de Peregrinos_Pilgrim Reception Office. md2-2c www.archicompostela.org/Peregrinos oficina.peregrinos@planalfa.es B Rúa do Vilar, 1 b 981 562 419 | 981 583 548 U 9.00 - 21.00 h i_26

Museo da Catedral_Museo de la Catedral_Cathedral Museum A visita ao Museo da Catedral inclúe: o claustro renacentista; a sala capitular; a biblioteca; na que se expón o Botafumeiro; o Tesouro; a capela das reliquias e panteón real; a colección de tapices (con deseños de Rubens e Goya, entre outros); salas con pezas arqueolóxicas do subsolo da basílica; a cripta do Pórtico da Gloria e o coro pétreo (ambos do s. XII). Un completísimo percorrido pola historia e a arte deste centro cultural fundamental para a humanidade. Por otra parte, la visita al Museo de la Catedral incluye: el claustro renacentista; la sala capitular; la biblioteca; en la que se expone el botafumeiro; el Tesoro; la capilla de las reliquias y panteón real; la colección de tapices (con obras de Rubens y Goya, entre otros); salas con piezas arqueológicas del subsuelo de la basílica; la cripta del Pórtico de la Gloria y el coro pétreo (ambos del s. XII). Un completísimo recorrido por la historia y arte de este centro cultual fundamental para la humanidad. The visit to the Cathedral Museum includes: the Renaissance cloister; the chapterhouse; the library, where the “Botafumeiro” is displayed; the Treasury; the relics chapel and the royal pantheon; the tapestry collection (with sketches by Rubens and Goya, among others); rooms displaying archaeological pieces from the basilica's subsoil, the crypt of the “Pórtico de la Gloria” and the stone choir (both from the 12th c.). An extensive look at the history and art of this essential world cultural centre.


www.catedraldesantiago.es B Praza do Obradoiro md2-2c b 981 569 327 U 1 xuño-30 setembro: 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h. Do e festivos: 10.00 - 14.00 h 1 outubro-31 maio: 10.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h. Do e festivos: 10.00 - 13.30 h Pechado 1 e 6 xaneiro, 25 xullo, 15 agosto, 25 decembro 1 junio-30 septiembre

e 5 €. Estudantes, grupos, +65 e peregrinos: 1,50 €. Escolares: 1 €. (Grupos e escolares previa cita). Menores 12 anos: gratis.

D+34

i_27


Prazas e rúas históricas_Plazas y rúas históricas_Historic squares and “rúas” (streets) A zona histórica é un bosque de pedra cheo de monumentos relixiosos e universitarios, de pazos nobres e de pequenas casas, de balcóns e galerías que se asoman a estreitas rúas lousadas con tramos de soportais. Aínda que é moi aconsellábel deambular sen rumbo, non hai que perderse: as dúas rúas máis señoriais, a Rúa do Vilar e a Rúa Nova; O Franco e A Raíña, calladas de restaurantes e de bares de viños; a praza do Toural, lugar de tránsito continuo de composteláns; Entrerrúas, a ruela por antonomasia; o eixe formado por Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, que remata na Praza de Cervantes, percorrido cheo de estabelecementos comerciais, incluídos algúns de toda a vida, e as rúas Casas Reais, as Algalias e a singular praza de San Martiño Pinario. La zona histórica es un bosque de piedra lleno de monumentos religiosos y universitarios, de pazos nobles y de pequeñas casas, de balcones y galerías que se asoman a apretadas rúas enlosadas con tramos de soportales. Aunque es muy aconsejable callejear sin rumbo, no hay que perderse: las dos rúas más señoriales, la Rúa do Vilar y la Rúa Nova; O Franco y A Raíña, cuajadas de restaurantes y de bares de vinos; la plaza de O Toural, lugar de tránsito continuo de compostelanos; Entrerrúas, calle estrecha donde las haya; el eje formado por Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, que remata en la Plaza de Cervantes, recorrido lleno de establecimientos comerciales, incluidos algunos de toda la vida, y las calles Casas Reais, las Algalias y la singular plaza de San Martiño Pinario. The old town is a stone forest full of religious and university monuments, stately “pazos” (palaces) and small houses, balconies and galleries overlooking busy stone “rúas” with sections of arcades. Although it is highly recommended to wander about without a fixed route, there are some “rúas” that should not be missed: the two most “stately” ones, Rúa do Vilar and Rúa Nova; O Franco and A Raíña, full of restaurants and wine bars; the itinerary made up of Orfas-Caldeirería-Preguntoiro, which ends in Plaza de Cervantes and is lined with shops, including several traditional ones; and Casas Reais, Algalia de Arriba and Algalia de Abaixo, and the singular Plaza de San Mariño Pinario.

i_28


Mercado de Abastos_Mercado de Abastos_“Mercado de Abastos” (food market) O Mercado de Abastos é o segundo lugar máis visitado de Santiago despois da catedral. É o mercado principal, o máis auténtico e tradicional da cidade, un mercado campesiño pero con todos os servizos actuais, que fala da gastronomía e os costumes culinarios de Galiza. Nesta gran despensa da cidade hai infindos peixes e mariscos frescos, pero tamén froitas, verduras, flores, queixos, etc., co interese adicional de que está situado nun edificio monumental. O Mercado de Abastos é verdadeiramente excepcional.

www.mercadodeabastosdesantiago.com B Rúa das Ameas me1-3a U Lu-Sa: 7.00 - 15.00 h aprox. A hora de máis actividade é entre as 11.00 e as 12.00 h, e os mellores días os xoves e os sábados.

+ Info: páx.

26

El Mercado de Abastos es el segundo lugar más visitado de Santiago después de la Catedral. Es el mercado principal, el más auténtico y tradicional de la ciudad, un mercado campesino pero con todos los servicios actuales, que habla de la gastronomía y costumbres culinarias de Galicia: en esta gran despensa de la ciudad hay infinitos pescados y mariscos frescos, pero también frutas, verduras, flores, quesos, etc., con el interés añadido de que está situado en un edificio monumental. El Mercado de Abastos es verdaderamente excepcional. The “Mercado de Abastos” is Santiago’s second-most visited attraction after the Cathedral. It is the city’s main market, and most genuine and traditional one; it is a “rural” market but with all the modern services, featuring the gastronomy and culinary customs of Galicia: this large city ladder contains countless kinds of fresh fish and seafood, as well as fruit, vegetables, flowers, cheese, etc, with the added interest of being housed in a monumental building. The “Mercado de Abastos” is truly exceptional.

Tour guiado ao Mercado de Abastos: ver Tour Gastronómico en Compostela Walking Tours, páx. i_38

D+34

i_29


Mosteiro e igrexa de San Martiño PinarioMuseo_Monasterio e iglesia de San Martiño Pinario - Museo_Monastery and Church of San Martiño Pinario - Museum San Martiño Pinario foi o máis influínte e grande dos mosteiros beneditinos de Galiza e o segundo en tamaño de toda España, despois do Escorial. A súa igrexa destaca entre todas as da cidade polo seu impresionante baldaquino e polos cadeirados dos seus coros (a do coro alto é renacentista do s. XVII e pertenceu á Catedral). Ademais, ao longo de distintas salas exhíbese a súa colección de pintura, escultura, ourivaría, restos arqueolóxicos, etc., así coma obxectos que falan do día a día dos monxes que o habitaron: a súa imprenta, a botica, e o antigo gabinete de historia natural do mosteiro. San Martiño Pinario fue el más influyente y grande de los monasterio benedictinos de Galicia y el segundo en tamaño de toda España después de El Escorial. Su iglesia destaca entre todas las de la ciudad por su impresionante baldaquino y por las sillerías de sus coros (la del coro alto es renacentista del s. XVII y perteneció a la Catedral). Además, a lo largo de distintas salas, exhibe su colección de pintura, escultura, orfebrería, restos arqueológicos, etc., así como objetos que hablan del día a día de los monjes que lo habitaron: de su imprenta, botica, y del antiguo gabinete de historia natural del monasterio. San Martiño Pinario was the most influential and largest of Galicia’s Benedictine monasteries, and the second in size in all Spain after El Escorial. Its church stands out among those in the city due to its impressive baldachin and the stalls in its choirs (the upper choir is Renaissance from the 17th century and used to belong to the Cathedral). Furthermore, different rooms display its collection of paintings, sculptures, gold and silver articles, archaeological remains, etc, as well as objects related to the everyday life of the monks that inhabited it: its press, pharmacy and the monastery’s former natural history laboratory.

www.museosanmartinpinario.com B Praza da Inmaculada, 5 me1-2b b 981 583 008 U Ma-Do: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Luns pechado. Xullo e agosto. Todos os días: 11.00 - 19.00 h Ma-Do: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Lu cerrado. Julio y agosto. Todos los días: 11.00 - 19.00 h Tue-Sun: 11.00 - 13.30 | 16.00 - 18.30 h Closed Mon. July and August. Every day: 11.00 - 19.00 h e 2,50 €. 1,50 € Estudantes, grupos e +65 2,50 €. € 2,50. €

Tour guiado a esta e outras igrexas principais: ver visita Igrexas en Compostela Walking Tours, páx. i_38

i_30


Parque da Alameda_Parque de la Alameda_“Parque de la Alameda” É un parque do século XIX, romántico, onde está o mellor miradoiro da cidade: o do Paseo da Ferradura, dende o que se pode gozar dunha espectacular panorámica frontal da catedral sobresaíndo magnífica entre a masa de edificios históricos. Recomendado a calquera hora do día, este miradoiro é imprescindíbel a primeira hora da noite

Colexio de Fonseca_Colegio de Fonseca _“Colegio de Fonseca” Este edificio renacentista, destinado nas súas orixes a colexio-internado, supuxo o nacemento da Universidade de Santiago, unha das máis antigas de España. Actualmente destinado a salas de exposicións, biblioteca e outros servizos universitarios, pódese visitar o patio, a capela gótica e o salón artesoado, antigo refectorio que destaca polo seu teito decorado.

Es un parque del siglo XIX, romántico, donde está el mejor mirador de la ciudad: el del Paseo de la Herradura, desde donde hay una espectacular panorámica frontal de la Catedral sobresaliendo magnífica entre la masa de edificios históricos. Recomendado a cualquier hora del día, este mirador es imprescindible a primera hora de la noche.

Este edificio renacentista, destinado en sus orígenes a colegio-internado, supuso el nacimiento de la Universidad de Santiago, una de las más antiguas de España. Actualmente destinado a sala de exposiciones, biblioteca y otros servicios universitarios, se puede visitar el claustro, la capilla gótica y el salón artesonado, antiguo refectorio que destaca por su techo decorado.

This romantic 19th-century park features the best viewpoint overlooking the city: the one in Paseo de la Herradura, which offers a spectacular, panoramic front view of the Cathedral, which stands out magnificently over the cluster of historic buildings. Recommendable at any time of day, this viewpoint is a must in the evening. mc3-2c

This Renaissance building, originally designed as a boarding school, marked the beginning of Santiago University, one of the oldest in Spain. It is now used to house exhibitions, a library and other University services; you can visit the courtyard, Gothic chapel and old refectory, whose coffered ceiling stands out. www.usc.es/universidadeviva B Rúa do Franco, s/n md2-2c b 981 554 696 U 9.00 - 21.00 h e entrada gratuíta_entrada gratuita_admission free

Tour guiado a este e outros edificios monumentais da Universidade: ver páx. i_39

D+34

i_31


Igrexas, conventos e mosteiros_Iglesias, conventos y monasterios_Churches, convents and monasteries Arredor da basílica do Apóstolo levantáronse a partir do Medievo multitude de igrexas e capelas, así coma conventos e mosteiros das principais ordes relixiosas de Occidente: beneditinos, franciscanos, dominicos, clarisas, carmelitas, xesuítas, agostiños, mercedarios, etc. Algunhas das igrexas máis destacadas son San Paio, San Martiño, San Francisco, San Frutuoso, Ánimas, a igrexa exclaustrada de San Domingos de Bonaval, etc. Alrededor de la basílica del Apóstol se levantaron a partir del Medioevo multitud de iglesias y capillas, así como conventos y monasterios de las principales órdenes religiosas de Occidente: benedictinos, franciscanos, dominicos, clarisas, carmelitas, jesuitas, agustinos, mercedarios, etc. Algunas de las iglesias más destacadas son San Paio, San Martiño, San Francisco, San Fructuoso, Ánimas, la iglesia exclaustrada de San Domingos de Bonaval, etc. In the Middle Ages, numerous churches and chapels began to appear around the Apostle’s basilica, as well as convents and monasteries belonging to the West’s main religious order: Benedictines, Franciscans, Dominicans, nuns of St. Claire, Carmelites, Jesuits, Augustinians, Mercedarians, etc. Some of the most outstanding churches are San Paio, San Martiño, San Francisco, San Fructuoso, Ánimas, the secularised church of San Domingos de Bonaval, etc.

**Horarios de apertura das igrexas dispoñíbeis nas Oficinas de Turismo de Santiago (ver páx. i_21) e no web www.SantiagoTurismo.com

Tour guiado polas principais igrexas ou polos conventos de clausura: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38

i_32

San Domingos de Bonaval e San Pedro_San Domingos de Bonaval y San Pedro_San Domingos de Bonaval and San Pedro Os barrios de San Domingos de Bonaval e San Pedro compoñen unha zona moi pintoresca e interesante: cultura, arte, historia, paisaxe e tradición popular, co encanto engadido de que alí se instalou con grande éxito o último en deseño urbano, a través da arquitectura do CGAC e da coidada intervención no parque de Bonaval. Los barrios de San Domingos de Bonaval y San Pedro componen una zona muy pintoresca e interesante: cultura, arte, historia, paisaje y tradición popular, con el encanto añadido de que allí se ha instalado con gran éxito lo último en diseño urbano, a través de la arquitectura del CGAC y de la cuidada intervención en el parque de Bonaval. The neighbourhoods of San Domingos de Bonaval and San Pedro make up a very interesting, picturesque area: culture, art, history, scenery and popular tradition, with the added charm that the latest in urban design has been introduced here, by means of the architecture of the CGAC and the impeccable intervention in Bonaval Park.


Convento de San Domingos de Bonaval e Museo do Pobo Galego_Convento de San Domingos de Bonaval y Museo do Pobo Galego _Convent of San Domingos de Bonaval and “Museo do Pobo Galego” (MPG) O MPG é o museo etnográfico de Galiza e conta con salas dedicadas ao mar, ao campo, aos oficios tradicionais, á arquitectura popular… Aloxado no antigo convento dominico de Bonaval (s. XIII) ten ademais outros atractivos: a desacralizada igrexa gótica, o claustro e unha impresionante escaleira de espiral tripla, obra mestra do Barroco. Visitas guiadas gratuítas en español e inglés.

CGAC_CGAC_CGAC Os amantes das últimas tendencias da arte contemporánea non se poden perder este museo que é ao mesmo tempo unha pequena xoia do deseño arquitectónico, obra do portugués Álvaro Siza. Visitas guiadas gratuítas, interesantes obradoiros para pequenos e grandes, libraría e cafetaría-restaurante.

El MPG es el museo etnográfico de Galicia y cuenta con salas dedicadas al mar, al campo, a los oficios tradicionales, a la arquitectura popular… Alojado en el antiguo convento dominico de Bonaval (s. XIII) tiene además otros atractivos: la desacralizada iglesia gótica, el claustro y una impresionante escalera de espiral triple, obra maestra del Barroco. Visitas guiadas gratuitas en español e inglés.

Lovers of the latest tendencies in contemporary art should not miss this museum, which is also a small gem of architectural design by Portugal’s Álvaro Siza. Free guided tours, interesting workshops for the young and old, book shop and cafeteria-restaurant.

The MPG is Galicia’s ethnographic museum and includes rooms devoted to the sea, the countryside, traditional trades, traditional architecture... Housed in the former Dominican convent of Bonaval (13th c.), it also features other attractions: the secularised Gothic church, the cloister and an impressive triple spiral stairway, a masterpiece of baroque art. Free guided tours in Spanish and English (consult times).

Los amantes de las últimas tendencias del arte contemporáneo no se pueden perder este museo que es a la vez una pequeña joya del diseño arquitectónico, obra del portugués Álvaro Siza. Visitas guiadas gratuitas, interesantes talleres para pequeños y grandes, librería y cafetería-restaurante.

www.cgac.org B Ramón del Valle Inclán, s/n me3-3a b 981 546 619 U Ma-Do_Ma-Do_Tue-Sun: 11.00 - 20.00 h. Lu pechado_Lu cerrado_Mon: closed. e entrada gratuíta_Admission free

www.museodopobo.es B Convento de San Domingos de Bonaval. San Domingos de Bonaval, s/n me3-3a b 981 583 620 U Ma-Sa_Ma-Sa_Tue-Sat: 10.00 - 14.00 | 16.00 20.00 h. Do e festivos_. Do y festivos_Sunand public holidays: 11.00 - 14.00 h. Lu pechado_Lu cerrado_Mon: closed. e entrada gratuíta_entrada gratuita_admission free

Tour guiado por esta e outras arquitecturas contemporáneas de interese: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38

D+34

i_33


Parque de San Domingos de Bonaval_Parque de San Domingos de Bonaval_“Parque de San Domingos de Bonaval” Este parque, situado sobre a finca dun antigo convento dominico, é un monumento en si mesmo que mantén toda a esencia do seu pasado: alí está aínda a pequena horta de herbas aromáticas dos monxes, as vellas fontes e canalizacións, mesmo o antigo cemiterio, completamente integrado no parque. A intervención paisaxística que converteu este espazo monacal nun parque urbano é obra, xunto co CGAC, de Álvaro Siza. Por se isto fose pouco, dende alí hai inigualábeis panorámicas da cidade histórica. Este parque, situado sobre la finca de un antiguo convento dominico, mantiene toda la esencia de su pasado: allí está todavía la pequeña huerta de hierbas aromáticas de los monjes, las viejas fuentes y canalizaciones, incluso el antiguo cementerio, completamente integrado en el parque. La intervención paisajística que convirtió este espacio monacal en una parque urbano es obra, junto con el CGAC, de Álvaro Siza. Por si esto fuera poco, desde allí hay inigualables panorámicas de la ciudad histórica. This park, located on the grounds of the old Dominican convent, is a monument per se, which has preserved all the essence of its past: the monks’ small garden of aromatic herbs still exists, the same as the old fountains and channels, even the former cemetery, which has been completely integrated into the park. The landscape project that turned these convent grounds into a city park is the work, along with the CGAC, of Álvaro Siza. And on top of all of this, it also offers matchless views of the old town. mf1-3a

i_34

Barrio de San Pedro_Barrio de San Pedro _San Pedro neighbourhood Este barrio, que recibe o nome da súa rúa principal, é un dos máis antigos e típicos de Santiago: é o último tramo do Camiño que percorren os peregrinos antes de chegar á Porta do Camiño, onde antes estaban as murallas da cidade. O conxunto de rúas que o compoñen conserva como poucos o seu aire tranquilo e popular, as súas casas tradicionais, antigos comercios e anellas tabernas, ás que se lle sumaron ultimamente un bo número de casas de comidas. Este barrio, que recibe el nombre de su calle principal, es uno de los más antiguos y típicos de Santiago: es el último tramo del Camino que recorren los peregrinos antes de llegar a la Porta do Camiño (’Puerta del Camino’) donde antes estaban las murallas de la ciudad. El conjunto de calles que lo componen conserva como pocos su aire tranquilo y popular, sus casas tradicionales, antiguos comercios y añejas tabernas, a las que se le han sumado últimamente un buen número de casas de comidas. This neighbourhood, which is called after its main street, is one of Santiago’s oldest and most traditional: it coincides with the last section of the Way of St. James, along which pilgrims travel before coming to “Porta do Camiño”, the site of the former city wall. The neighbourhood’s streets have preserved their peaceful, traditional atmosphere, as well as their typical houses, old shops and bars, which have recently been joined by numerous restaurants. me3-3b

Toda a información en www.SantiagoTurismo.com


Outros Santiagos_Otros Santiagos_Other Santiagos Santiago é moito máis ca o seu centro histórico. Máis alá das antigas murallas e dos itinerarios turísticos convencionais, hai outras zonas con monumentos relevantes, pintorescas rúas populares, edificios de deseño, ou sedutoras boutiques. Santiago es mucho más que su centro histórico. Más allá de las antiguas murallas y de los itinerarios turísticos convencionales hay otras zonas en las que descubrir desde relevantes monumentos, hasta pintorescas calles populares, pasando por edificios de diseño, o seductoras boutiques. Santiago is a lot more than just its historic city centre. Beyond the former city wall and conventional tourist itineraries, there are other areas full of sites to be discovered: from outstanding monuments to picturesque traditional streets, passing through designer buildings or appealing boutiques.

Barrio de Belvís: a «bela vista»_Barrio de Belvís: la «bella vista»_Belvís neighbourhood: “beautiful view” Parece que Belvís quere dicir «bela vista», e iso é o que se ten dende alí: unha estupenda panorámica da zona histórica, sobre todo á tardiña. Ademais, alí atópase o convento de clausura das dominicas, un dos máis coñecidos e queridos da cidade: non só polo santuario da Virxe do Portal, de grande devoción histórica, senón tamén polos ricos doces que elaboran as monxas, que se poden mercar no torno do propio convento. Para chegar crúzase o parque de Belvís: unha especie de foxo natural da cidade reconvertido en interesante parque. A arquitectura do centro sociocultural da Trisca, obra do neoiorquino John Hejduk, é outro dos atractivos deste barrio histórico compostelán. Parece que Belvís quiere decir «bella vista», y eso es lo que se tiene desde allí: una estupenda panorámica del casco histórico, sobre todo al atardecer. Además, allí se encuentra el convento de clausura de las dominicas, uno de los más conocidos y queridos de la ciudad: no sólo por el santuario de la Virgen del Portal, de gran devoción histórica, sino también por los ricos dulces que elaboran las monjitas, que se pueden comprar en el torno del propio convento. Para llegar se cruza el parque de Belvís: una especie de foso natural de la ciudad reconvertido en interesante parque. La arquitectura del centro sociocultural de A Trisca, obra del neoyorquino John Hejduk, es otro de los atractivos de este barrio histórico compostelano. The name Belvís seems to come from “bella vista” or “beautiful view”, which is what you get from here: a magnificent panoramic view of the old town, especially in the evening. But the neighbourhood is also the home of an enclosed convent belonging to Dominican nuns, one of the city’s best known and most popular: not only because of the “Virgen del Portal” sanctuary, which has been highly venerated for a long time, but also because of the delicious sweets made by the nuns, which can be bought inside the convent. The neighbourhood is reached by crossing Belvís Park: a kind of natural trench turned into an interesting park. The architecture of the A Trisca sociocultural centre, designed by New York’s John Hejduk, is another of this historic Compostela neighbourhood’s attractions. md4, e3, e4

D+34

i_35


Colexiata de Sar, milagre románico_Colegiata de Sar, milagro románico_Collegiate Church of Sar, Romanesque miracle Situada na beira do pequeno río Sar, a Colexiata (románico, s. XII) é única pola inclinación dos seus muros e columnas, defecto construtivo máis que apreciábel no interior e que a converteu en toda unha rareza á vez que nun milagre arquitectónico, equiparábel á torre de Pisa. No seu claustro románico ten ademais unha pequena colección que se pode visitar. Situada a orillas del pequeño río Sar, la Colegiata (románico, s. XII) es única por la inclinación de sus muros y columnas, defecto constructivo más que apreciable en el interior y que la ha convertido en toda una rareza a la vez que en un milagro arquitectónico, equiparable a la torre de Pisa. En su claustro románico tiene además una pequeña colección visitable. Located on the banks of the small Sar River, the Collegiate Church (Romanesque, 12th c.) is unique due to its sloping walls and columns, a construction defect that is especially noticeable inside. This has turned the building into a rarity as well as an architectural miracle, comparable to the tower of Pisa. Its Romanesque cloister also features a small collection that can be visited. B Colexiata de Santa María A Real do Sar. Sar, s/n mc5 b 981 562 891 U Lu-Sa_Lu-Sa_Mon-Sat: 10.00 - 13.00 | 16.00 19.00 h. Do: 8.00 - 14.00 h (só a igrexa)_(sólo la iglesia)_(only the church)

Arquitectura Contemporánea: edificios de autor e urbanismo de deseño_Arquitectura Contemporánea: edificios de autor y urbanismo de diseño_Contemporary Architecture: auteur buildings and designer urban development A singularidade e o encanto de Santiago foron crecendo ao longo do tempo coa combinación e superposición de estilos de diferentes épocas. As novas actuacións urbanas, asinadas por arquitectos de sona internacional, enriquecen aínda máis esa imaxe acumulativa que define á cidade: John Hejduk, Josef Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean Nouvel, Andrés Perea, Arata Isozaki, Peter Eisenman ou César Portela son só algúns dos nomes que deixaron a súa pegada na cidade. La singularidad y el encanto de Santiago ha ido creciendo a lo largo del tiempo con la combinación y superposición de estilos de diferentes épocas. Las nuevas actuaciones urbanas, firmadas por arquitectos de fama internacional, enriquecen todavía más esa imagen acumulativa que define a la ciudad: John Hejduk, Josef Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean Nouvel, Andrés Perea, Arata Isozaki, Peter Eisenman o César Portela son sólo algunos de los nombres que han dejado su huella en la ciudad. The singularity and charm of Santiago has been increasing throughout time with the combination and superimposition of styles from different periods. New city projects, designed by internationally renowned architects, have enriched even more this accumulative image defining the city: John Hejduk, Josef Paul Kleihues, Álvaro Siza, Manuel Gallego Jorreto, Giorgio Grassi, Alberto Noguerol, Jean Nouvel, Andrés Perea, Arata Isozaki, Peter Eisenman or César Portela are only some of the names that have left their mark on the city.

Tour guiado polas principais arquitecturas contemporáneas da cidade: ver Compostela Walking Tours, páx. i_38

i_36


Ensanche: o Santiago máis urbano_Ensanche: el Santiago más urbano_“Ensanche”: Santiago’s new town É o nome co que se coñece á grande área de expansión da cidade, construída a partir de 1950. É unha zona moi viva, con toda clase de servizos, unha interesante concentración de tendas de todo tipo (pero sobre todo de moda, e en particular a galega, que inclúe dende Zara ata os grandes modistos galaicos), cafés, bares, restaurantes, cines, etc. Nunha das súa vías principais, a rúa Hórreo, está o Parlamento de Galiza. Es el nombre con el que se conoce a la gran área de expansión de la ciudad, construida a partir de 1950. Es una zona muy viva, con toda clase de servicios, una interesante concentración de tiendas de todo tipo (pero sobre todo de moda, y en particular la gallega, que incluye desde Zara hasta los grandes modistos galaicos), cafés, bares, restaurantes, cines, etc. En una de sus vías principales, la calle Hórreo, está el Parlamento de Galicia. This is the name given to the city’s large urban expansion area, built from 1950 onwards. It is a very lively district, with all kinds of services, an interesting concentration and range of shops (especially fashion, particularly Galician fashion, from Zara to Galicia’s important designers), cafés, bars, restaurants, cinemas, etc. The Galician Parliament is located on one of its main streets, Calle Hórreo. mb3, c3

Miradoiros nos parques: as mellores panorámicas_Miradores en los parques: las mejores panorámicas_Viewpoints in the parks: the best panoramic views A topografía ondulada da cidade permite a existencia dunha serie de miradoiros naturais, a maioría dos cales contan co encanto adicional de atoparse en fermosas zonas verdes. Á parte dos clásicos (como os da Alameda, Campus Sur, San Domingos de Bonaval, Belvís…) hai outros máis descoñecidos na Almáciga, Monte Pío (parque de Galeras), Granxa do Xesto, parque de Eugenio Granell, parque de Carlomagno… e estupendos balcóns urbanos, coma o da cima da rúa Costa Vella. La topografía ondulada de la ciudad crea varios miradores naturales. La mayoría de ellos cuentan con el encanto añadido de estar en hermosas zonas verdes. Aparte de los clásicos (Alameda, Campus Sur, San Domingos de Bonaval y Belvís…) hay otros más desconocidos en los parques de la Almáciga, Monte Pío, Granxa do Xesto, Eugenio Granell, Carlomagno… y estupendos balcones urbanos, como el de la cima de la calle Costa Vella. The city’s rolling relief facilitates the existence of a series of natural viewpoints, most of which have the added charm of being located in beautiful green zones. Apart from the classic parks (such as the Alameda, Campus Sur, San Domingos de Bonaval, Belvís...), there are other, lesser-known ones: the Almáciga, Monte Pío (Galeras Park), Granxa do Xesto, Eugenio Granell Park, Carlomagno Park... and magnificent urban balconies, such as the one at the top of the street called Costa Vella.

Máis información sobre estes e outros lugares imprescindíbeis e sobre todos os museos de Santiago en

www.SantiagoTurismo.com

D+34

i_37


Compostela, vívea! Compostela, vív Visita guiada á cidade histórica en inglés Visita guiada a la ciudad histórica en inglés Guided tour around the old town in English Percorrido en inglés polos monumentos, prazas e rúas do casco histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio da Humanidade. Prezo: 10 € 1 maio a 31 outubro / martes e domingos, 18h. Outubro / martes e domingos, 16h. Novembro 08 a Semana Santa 09 / domingos, 16h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Recorrido en inglés por los monumentos, plazas y calles del casco histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad. Precio: 10 € 1 mayo a 31 octubre / martes y domingos, 18h. Noviembre 08 a Semana Santa 09 / domingos, 16h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Guided tour, with comments in English, around Santiago de Compostela’s most important monumental heritage. Price: €10 May 1st to October 31st / Tuesday and Sunday, 6 pm. November 08 to Easter 09 / Sunday, 4 pm. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Obradoiro de artistas Taller de artistas Artists workshops A visita brinda a oportunidade de coñecer e interactuar cos creadores composteláns nos seus propios obradoiros, participando activamente. Prezo: 10 € Xullo e agosto / xoves, 17h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago. La visita brinda la oportunidad de conocer e interactuar con los creadores compostelanos en sus propios talleres, participando activamente. Precio: 10 € Julio y agosto / jueves, 17h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. The visit offers the opportunity to discover, interact and participate actively with the creators of Compostela in their very own work places. Price: €10 July & August / Thursdays, 5 pm. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Tour gastronómico Gastronomy tour

Vista guiada a pé polo popular Mercado de Abastos e tendas de alimentación tradicionais. A visita inclúe a degustación de produtos 100% galegos. Prezo: 15 € Semana Santa a 31 outubro / xoves e sábados, 11h. Novembro 08 a Semana Santa 09 / sábados, 11h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Visita guiada a pie por el popular Mercado de Abastos y tiendas de alimentación tradicionales. La visita incluye la degustación de productos 100% gallegos. Precio: 15 € Semana Santa a 31 octubre / jueves y sábados, 11h. Noviembre 08 a Semana Santa 09 / sábados, 11h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. The tour visits the very genuine and popular 'Mercado de Abastos' (Food Market) and goes around traditional grocer's shops.The visit ends with a tasting of 100% Galician products. Price: € 15 Easter to October 31st / Thursday and Saturday, 11am. November 08 to Easter 09 / Saturday, 11 am. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Arquitectura contemporánea Contemporary architecture

Siza, Eisenman, Kleihues, Hejduk, Portela, Nouvel... algúns dos mellores arquitectos do mundo teñen obras en Santiago. Prezo: 10 € 1 xuño a 31 outubro / luns, 11h. Punto de encontro: entrada do CGAC. Siza, Einsenman, Kleihues, Hedjuk, Portela, Nouvel... algunos de los mejores arquitectos del mundo tienen obras en Santiago de Compostela. Precio: 10 € 1 junio a 31 octubre / lunes, 11h. Punto de encuentro: entrada del CGAC. Siza, Eisenman, Kleihues, Hejduk, Portela, Nouvel... some of the world’s best architects have buildings in Santiago de Compostela. Price: €10 June 1st to October 31st / Monday, 11 am. Meeting point: CGAC entrance.

SantiagoReservas.com i_38

902


etela! Compostela, experience it! Visitas guiadas / Guided tours 86&Tours

Tour nocturno con Queimada Nocturnal tour with “Queimada”

Descubre paseando os principais atractivos de Santiago pola noite. Inclúe degustación dunha queimada nun pub. Prezo: 12 € 1 xuño a 31 outubro / venres e sábados, 22:30h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Descubre paseando los principales atractivos de Santiago por la noche. Incluye degustación de una ‘queimada’ en un pub. Precio: 12 € 1 junio a 31 octubre / viernes y sábados, 22:30h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Now you can also discover Santiago's main attractions at night. The visit ends in a club, with a popular 'queimada' (flamed eau-de-vie). Price: €12 June 1st to October 31st / Friday and Saturday, 10:30 pm. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Oficios Tradicionais Oficios Tradicionales Traditional Trading

Adéntrate nos seus espazos e descobre o encanto dos nosos artesáns e dos oficios ancestrais de Compostela: coiro, pasamanería tradicional, prataría e acibeche... Prezo: 10 € Xullo e agosto / venres, 17h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Adéntrate en sus espacios y descubre el encanto de nuestros artesanos y de los oficios ancestrales de Compostela: cuero, pasamanería tradicional, platería y azabache... Precio: 10 € Julio y agosto / viernes, 17h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Enter into their very own spaces and discover the charm of our craftsmen and the ancient trading customs of Compostela: leather, traditional braiding, silverwork, jet stone... Price: €10 July & August / Fridays, 5 pm. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Audioguías MP3 Audiowalks MP3

Conventos de clausura Enclosed convents

Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido levarate polos puntos de interese máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Percorrido guiado polos lugares da contemplación e do silencio. Prezo: 10 € 1 xuño a 31 outubro / xoves e sábados , 11h. Novembro 08 a Semana Santa 09 / venres, 10:30h. Punto de encontro: Oficina Central de Turismo de Santiago.

Conozca la ciudad fácilmente y a su ritmo. El recorrido te llevará por los puntos de interés más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Recorrido guiado por los lugares de la contemplación y del silencio. Precio: 10 € 1 junio a 31 octubre / jueves y sábados , 11h. Noviembre 08 a Semana Santa 09 / viernes, 10:30h. Punto de encuentro: Oficina Central de Turismo de Santiago. Guided tour around sites of contemplation and silence. Price: € 10 June 1st to October 31st / Thursday and Saturday, 11am. November 08 to Easter 09 / Friday, 10:30 am. Meeting point: Turismo de Santiago Main Office.

Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

Patrimonio Histórico Universitario University historic heritage

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago. Prezo: 7 € 2 xuño a 30 setembro. Luns a sábado ás 10, 12, 16.30 e 18.30h. Punto de encontro: Claustro de Fonseca. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago. Precio: 7 € 2 junio a 30 septiembre. Lunes a sábado a las 10, 12, 16.30 y 18.30h. Punto de encuentro: Claustro de Fonseca. Guided tour around the most significant university buildings within Santiago´s old town. Price: € 7 June 2nd to September 30th / Mon to Sat, 10, 12 am and 4.30, 6.30 pm. Meeting point: Colegio de Fonseca (University). Patrimonio natural da Universidade Patrimonio natural de la Universidad University natural heritage

Inclúe Museo de Historia Natural con máis de 25mil exemplares, e xardíns do Campus Sur, admirabel exemplo da xardinería de comezos do s. XX. Prezo: 7 € Xuño a 30 setembro / luns a venres, 10, 12, 16:30 e 18:30h / sábados, 10 e 12h. Punto de encontro: entrada Museo Historia Natural (Facultade de Química) Incluye Museo de Historia Natural con más de 25mil ejemplares, y jardines del Campus Sur, admirable ejemplo de la jardinería de comienzos del s.XX. Precio: 7 € Junio a 30 septiembre / lunes a viernes, 10, 12, 16:30 y 18:30h / sábados, 10 y 12h. Punto de encuentro: entrada Museo Historia Natural (Facultad de Química) Includes Museum of Natural History with more than 25 thousand specimens, and South Campus gardens, admirable example of 20th century tendencies in city gardening. Price: 7 € June to September 30 / Mon to Fri, 10, 12 am and 4:30, 6:30 pm / Sat, 10 and 12 am. Meeting point: Entry of the Museum of Natural History. Faculty of Chemistry. Resto do ano: consultar. Resto del año: consultar. Rest of the year: consults.

190 160 +34 981 568 521

unha marca de: una marca de: a brand of:


i_40


De compras, por zonas_De compras, por zonas_Shopping, according to district De compras polo Ensanche_De compras por el Ensanche_Shopping in the Ensanche De compras pola Cidade Histórica_De compras por la Ciudad Histórica_Shopping in the Old Town De compras polo Barrio de San Pedro_De compras por el Barrio de San Pedro_Shopping in the Barrio de San Pedro De compras polo Mercado de Abastos_De compras por el Mercado de Abastos_Shopping in the Mercado de Abastos De compras por Área Central_De compras por Área Central_Shopping in Área Central De compras polas grandes superficies comerciais_De compras por las grandes superficies comerciales_Shopping in hypermarkets De compras polos Mercados_De compras por los Mercados_Shopping in Markets

De compras, por temas_De compras, por temas_Shopping, according to category Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia Fashion Moda infantil_Moda infantil_Children’s Fashion Moda xuvenil_Moda juvenil_Young Fashion Moda muller_Moda mujer_Women’s Fashion Moda home_Moda hombre_Men’s Fashion Showrooms e personal shoppers_Showrooms y personal shoppers_Showrooms and personal shoppers Outlets e segunda man_Outlets y segunda mano_Outlets and second-hand Lenzarías_Lencerías_Lingerie Vodas_Bodas_Weddings Calzado_Calzado_Footwear Complementos_Complementos_Accessories Ópticas_Ópticas_Opticians Deportes_Deportes_Sports Compras tradicionais_Compras tradicionales_Traditional shopping Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics Florarías_Floristerías_Flower shops Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s Tendas de xoguetes_Tiendas de juguetes_Toy shops Librarías, papelarías_Librerías, papelerías_Books, stationery Prensa internacional_Prensa internacional_International newspapers Administracións de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets Decoración_Decoración_Decoration Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops Centros de beleza, perrucarías, spas_Centros de belleza, peluquerías, spas_Beauty parlours, hairdresser’s, spas Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24-hour chemist’s Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers Tendas 24 horas_Tiendas 24 horas_24-hour shops

2 6 14 22 26 30 34 38

43 44 50 52 54 58 60 62 64 66 68 72 76 78 82 86 88 90 94 96 100 102 104 108 112 116 118 122 126

Índice alfabético_Índice alfabético_Alphabetic index 128 Asociacións de comerciantes_Asociaciones de comerciantes_Shopkeeper associations 134 Directorio xeral de estabelecementos do municipio_Directorio general de establecimientos del municipio _General directory of shops in municipal district 137

1


De compras, por zonas Santiago é un gran centro comercial aberto cunha tradición mercantil que se remonta á Idade Media e que fixo desta cidade un dos principais centros de mercado da rexión ao longo da historia. Co crecemento da cidade, este xa de por si rico tecido comercial foi adquirindo peculiaridades en cada unha das zonas que se presentan a continuación. Porque, en contra do que acontece noutras cidades, nas que os comercios están maioritariamente concentrados nunha única zona céntrica (que comprende unha ou varias rúas claramente enfocadas ás compras) e máis nas grandes superficies comerciais das periferias, Santiago dispón de varias áreas comerciais ben delimitadas. A maiores están as grandes superficies, sexan estas modernas ou ancestrais, que contan cun epígrafe de seu en función da variedade de produtos e servizos cos que contan.

2


De compras, por zonas Santiago es un gran centro comercial abierto con una tradición mercantil que se remonta a la Edad Media y que ha hecho de esta ciudad uno de los principales centros de mercado de la región a lo largo de su historia. Con el crecimiento de la ciudad, este ya de por sí rico tejido comercial ha ido adquiriendo peculiaridades en cada una de las zonas que se presentan a continuación. Porque, en contra de lo que ocurre en otras ciudades, en las que los comercios están mayoritariamente concentrados en una única zona céntrica (que comprende una o varias calles claramente enfocadas a las compras) y en las grandes superficies comerciales de la periferia, Santiago dispone de varias áreas comerciales bien delimitadas. Además están las grandes superficies, sean modernas o ancestrales, que cuentan con un epígrafe propio en función de la variedad de productos y servicios con los que cuentan.

Shopping, according to district Santiago is a large outdoor shopping centre with a commercial tradition going back to the Middles Ages. This has made the city one of the region’s main market centres throughout its history. As the city grew, its already rich commercial fabric gradually acquired peculiarities in each of the districts described below. Therefore, unlike other cities, where shops are mainly concentrated in a single, centrally located area (made up of one or several shopping streets) and in hypermarkets on the outskirts, Santiago has several well-defined shopping districts. There are also hypermarkets, both modern and ancestral, which have their own epigraph according to their variety of products and services. 3
O Ensanche_El Ensanche_The Ensanche É unha grande e moderna zona de compras que abrangue varias rúas, na que destaca a presenza das grandes cadeas de moda nos baixos dos edificios coa maior concentración de poboación de Compostela. Estabelecementos de comidas, cafés e todo tipo de negocios xúntanse no máis céntrico barrio da cidade. Es una grande y moderna zona de compras que abarca varias calles, en la que destaca la presencia de las grandes cadenas de moda en los bajos de los edificios con la mayor concentración de población de Compostela. Establecimientos de comidas, cafés y todo tipo de negocios se juntan en el barrio más céntrico de la ciudad. This is a large, modern shopping district covering several streets. It features the presence of large fashion chains on the ground floors of buildings with the greatest concentration of inhabitants in Compostela. Eating establishments, cafés and all kinds of businesses coexist in the city’s most centrally located neighbourhood.

4

A Cidade Histórica_La Ciudad Histórica_The Old Town Nas rúas e prazas monumentais mantense vivo o comercio de sempre xunto coa oferta de compras para os que nos visitan (artesanía, produtos gastronómicos, souvenirs, etc.) e estabelecementos con atrevidas e orixinais apostas en espazos exquisitamente rehabilitados. Unha oferta moi plural, esparexida en locais de pequeno formato, cheos de encanto, que manteñen moi viva esta zona Patrimonio da Humanidade. En las calles y plazas monumentales se mantiene vivo el comercio de siempre junto con la oferta de compras para los que nos visitan (artesanía, productos gastronómicos, souvenirs, etc.) y establecimientos con atrevidas y originales apuestas en espacios exquisitamente rehabilitados. Una oferta muy plural, diseminada por locales de pequeño formato, llenos de encanto, que mantienen muy viva esta zona Patrimonio de la Humanidad. The monumental streets and squares house traditional shops along with those aimed at visitors (crafts, gastronomy products, souvenirs, etc) and establishments with bold and original products in exquisitely restored premises. A large variety of items, spread among small shops, full of charm, which keep this World Heritage district very much alive. O Barrio de San Pedro_El Barrio de San Pedro_The Barrio de San Pedro Tradicional e popular, pintoresco e auténtico, San Pedro é un barrio cunha forte personalidade que aúna unha boa oferta gastronómica e tendas de barrio de toda a vida, unha boa cantidade de obradoiros de artista e algúns básicos para peregrinos, pois por alí entran á cidade a maioría deles, a través do Camiño Francés. Tradicional y popular, pintoresco y auténtico, San Pedro es un barrio con una fuerte personalidad que aúna una buena oferta gastronómica y tiendas de barrio de toda la vida, una buena cantidad de talleres de artista y algunos básicos para peregrinos, ya que por allí entran a la ciudad la mayoría de ellos, a través del Camino Francés. Traditional and popular, picturesque and genuine, San Pedro is a neighbourhood with a strong personality. It features a good range of eating establishments along with traditional neighbourhood shops, a good quantity of artist’s studios and some basic services for pilgrims, since most of them enter the city there along the French Way.


O Mercado de Abastos_El Mercado de Abastos_The Mercado de Abastos Situado nun conxunto monumental, é o segundo lugar máis visitado despois da Catedral e, aínda así, mantén intacta toda a súa esencia orixinal: a do típico mercado rural galego ao que chegan tamén os mellores produtos da costa máis prolífica de Europa occidental. Pero amais de produto fresco, no mercado tamén se pode encontrar toda a gama de embutidos, queixos e envasados, etc. listos para levar. Situado en un conjunto monumental, es el segundo lugar más visitado después de la Catedral y, aún así, mantiene intacta toda su esencia original: la del típico mercado rural gallego al que llegan también los mejores productos de la costa más prolífica de Europa occidental. Pero además de producto fresco, en el mercado también se puede encontrar toda la gama de embutidos, quesos y envasados, etc. listos para llevar. Situated in a monumental building, it is the second-most visited site after the Cathedral. Even so, it still retains all of its original essence: that of a typical Galician rural market, which also receives the best produce from Western Europe’s most prolific coastline. However, apart from fresh produce, in the market you can also find a wide range of cold meats, cheeses and canned food, etc, ready to take away. Área Central_Área Central_Área Central Situada no barrio de Fontiñas, é unha gran rúa cuberta, que arrodea unha ampla praza cuadrangular. Un dos maiores centros comerciais do seu tipo en Europa, con multitude e variedade de tendas. Un espazo claustral futurista, moi de agradecer nos días de choiva e con toda clase de servizos: salas de cine, cafetarías, restaurantes, parque infantil vixiado, aparcadoiro, perrucarías, etc. Situada en el barrio de Fontiñas, es una gran calle cubierta, que rodea una amplia plaza cuadrangular. Uno de los mayores centros comerciales de su clase en Europa, con multitud y variedad de tiendas. Un espacio claustral futurista, muy de agradecer en los días de lluvia y con toda clase de servicios: salas de cine, cafeterías, restaurantes, parque infantil vigilado, aparcamiento, peluquerías, etc. Located in the Fontiñas neighbourhood, it is a large covered street surrounding a spacious rectangular square. One of the largest shopping centres of its kind in Europe, with an extensive range and variety of shops. A futurist cloister-like space, which is greatly appreciated on rainy days and has all kinds of services: multiplex, cafeterias, restaurants, supervised children’s playground, car park, hairdressing salons, etc. Grandes superficies comerciais_Grandes superficies comerciales_Hypermarkets O Polígono Empresarial de Costa Vella, cara o norte, e o Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) no sur. El Polígono Empresarial de Costa Vella, hacia el norte, y el Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) al sur. The Costa Vella Business Estate in the north and Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés) in the south. Mercados e mercadiños_Mercados y mercadillos_Markets Na Rúa Nova desprégase cada día un pequeno mercado «hippy». A cidade ten outros tres mercados semanais: o de Salgueiriños, o de Gando e o de Antigüidades. En la Rúa Nova se despliega cada día un pequeño mercado «hippy». La ciudad tiene otros tres mercados semanales: el de Salgueiriños, el de Ganado y el de Antigüedades. A small “hippy” market is set up every day in Rúa Nova. The city has another three weekly markets: one in Salgueiriños, a Cattle Market and an Antiques Market.

5


De compras polo Ensanche O Ensanche foi a primeira zona de expansión de Santiago máis aló das antigas murallas, e de aí o nome deste barrio, que «ensanchou» a cidade a partir da década dos cincuenta do século pasado. Está situado ao sur da cidade histórica, a só uns poucos pasos, e é polo tanto moi facilmente accesíbel dende alí: só hai que cruzar unha rúa e xa estamos na «Zona Nova», que tamén así se chama, aínda que agora, co crecemento urbano, hai outras zonas aínda máis novas. É unha zona de grande actividade comercial, moderna e animada, con espazosos comercios situados nos baixos de bloques de pisos. Entre a variada oferta do Ensanche destaca a presenza dos grandes almacéns de marcas internacionalmente coñecidas, moitas delas españolas, e aínda por riba, galegas, xa que galegas son Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Bershka, Kiddy´s Class, ademais doutras moitas con produción máis exclusiva e seguidores fieis polo mundo adiante, como Purificación García, Antonio Pernas, Roberto Verino, Adolfo Domínguez e outras. Esta área comercial destaca pola súa gran cantidade de tendas de moda, no seu sentido máis amplo, que abrangue roupa, calzado, complementos, xoiarías, reloxarías, etc. No Ensanche hai tamén un bo número de supermercados e tendas gourmet. E por suposto cafetarías, restaurantes, e mesmo unha estupenda zona de xogos ao aire libre para os cativos, o parque de Ramírez, contiguo á praza Roxa, punto de encontro e de descanso pola gran cantidade de bancos, bares e terrazas que ten. Outro punto de encontro é tamén a praza de Galicia, o principal centro neurálxico da cidade, pois alí conflúen case todas as liñas de bus urbano. As rúas cunha maior concentración de comercios, todas moi próximas entre si, son: Xeneral Pardiñas, Doutor Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos, República de El Salvador, República Arxentina e as prazas de Galicia e Roxa e as súas inmediacións. 6


De compras por el Ensanche_Shopping in the Ensanche El Ensanche fue la primera zona de expansión de Santiago más allá de las antiguas murallas, y de ahí el nombre de este barrio, que «ensanchó» la ciudad a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado. Está situado al sur de la ciudad histórica, a solo unos pasos, y es por lo tanto muy fácilmente accesible desde allí: solo hay que cruzar una calle y ya estamos en la «Zona Nueva», que también así se llama, aunque ahora, con el crecimiento urbano, hay otras zonas aún más nuevas. Es una zona de mucha actividad comercial, moderna y animada, con espaciosos comercios situados en los bajos de bloques de pisos. Entre la variada oferta del Ensanche destaca la presencia de los grandes almacenes de marcas internacionalmente conocidas, muchas de ellas españolas, y además, gallegas, ya que gallegas son Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Bershka, Kiddy´s Class, además de otras muchas con producción más exclusiva y seguidores fieles por todo el mundo, como Purificación García, Antonio Pernas, Roberto Verino, Adolfo Domínguez y otras. Esta zona comercial destaca por su gran cantidad de tiendas de moda, en el sentido más amplio, que abarca ropa, calzado, complementos, joyerías, relojerías, etc. En el Ensanche hay también un buen número de supermercados y tiendas gourmet. Y por supuesto cafeterías, restaurantes, e incluso una estupenda zona de juegos al aire libre para los niños, el parque de Ramírez, contiguo a la plaza Roxa, punto de encuentro y de descanso, por su gran número de bancos, bares y terrazas. Otro punto de encuentro es la plaza de Galicia, el principal centro neurálgico de la ciudad, pues allí confluyen casi todas las líneas de bus urbano. Las calles con mayor concentración de comercios, todas muy próximas entre sí, son: Xeneral Pardiñas, Doutor Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos, República de El Salvador, República Arxentina y las plazas de Galicia y Roxa y sus inmediaciones.

The Ensanche was Santiago’s first new suburb beyond the old city walls, which explains its name since it “ensanchó” or extended the city starting from the 1950s. It is located to the south of the old town, which is only a few steps away, and can therefore be easily reached from there: you only have to cross a street and you are in the “Zona Nueva” (New Town), as it is also called. However, with the city’s urban growth, there are now other districts that are even newer. It is a modern, lively district with a lot of commercial activity, featuring spacious shops located on the ground floor of apartment buildings. The Ensanche’s varied range of shops includes internationally renowned department stores, many of which are Spanish, and also Galician, as is the case of Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stravidarius, Bershka, Kiddy’s Class, as well as many others that are more exclusive and have faithful followers all over the world, such as Purificación García, Antonio Pernas, Roberto Verino, Adolfo Domínguez and others. This shopping district stands out due to its large quantity of boutiques centred on fashion, in its broadest meaning, which covers clothes, footwear, accessories, jewellery, watches, etc. The Ensanche also contains a good number of supermarkets and gourmet shops. And of course, cafeterias, restaurants and even a fine outdoor playground for children, Ramírez Park, next to Praza Roxa, a place for meeting and relaxing due to its large number of benches, bars and terraces. Another meeting place is Praza de Galicia, the city’s main reference point since nearly all the city bus routes converge here. The streets with the greatest concentration of shops, all very close to each other, are: Xeneral Pardiñas, Doutor Teixeiro, Alfredo Brañas, Montero Ríos, República de El Salvador, República Arxentina, the squares Galicia and Roxa as well as their surroundings.

7


A xornada de compras pode comezar na rúa da Senra, onde se atopa unha das tendas do mundialmente coñecido creador ourensán Adolfo Domínguez, famoso por ter deseñado roupa para Don Johnson en «Corrupción en Miami». Moi preto, nos primeiros números da rúa do Xeneral Pardiñas, concéntranse outras tres firmas de moda By Galicia: Purificación García, Guerral e Roberto Verino. Todas elas ofrecen coleccións exclusivas: traxes, roupa informal, sport, etc.

La jornada de compras puede comenzar en la calle de la Senra, donde se encuentra una de las tiendas del mundialmente conocido creador orensano Adolfo Domínguez, famoso por haber diseñado ropa para Don Johnson en «Corrupción en Miami». Muy cerca, en los primeros números de la calle Xeneral Pardiñas, se concentran otras tres firmas de moda By Galicia: Purificación García, Guerral y Roberto Verino. Todas ellas ofrecen colecciones exclusivas: trajes, ropa informal, sport, etc.

As rúas Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero Ríos e Alfredo Brañas forman a gran mazá das franquías. Stradivarius, Bershka, Pull and Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, todas galegas, son internacionalmente coñecidas. Roupa, calzado e complementos xuvenís, a moi bo prezo.

Las calles Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero Ríos y Alfredo Brañas forman la gran manzana de las franquicias. Stradivarius, Bershka, Pull and Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, todas gallegas, son internacionalmente conocidas. Ropa, calzado y complementos juveniles a muy buen precio.

En Xeneral Pardiñas está tamén a zapataría Milán, prestixiosa pola exclusividade das marcas que comercializa: é o mellor lugar para mercar uns mocasíns Tod’s ou unhas bailarinas de Prada. Ao seu lado, Alizée abriu as súas portas con roupa de Fendi e Missoni. Outro lugar para deterse é a selecta tenda de complementos á última para mulleres Bimba & Lola. Preto hai outras dúas tendas que cómpre visitar:

En Xeneral Pardiñas está también la zapatería

Milán, prestigiosa por la exclusividad de las marcas que comercializa: es el mejor sitio para comprar unos mocasines Tod’s o unas bailarinas de Prada. A su lado, Alizée ha abierto sus puertas con ropa de Fendi y Missoni. Otro lugar para detenerse es la selecta tienda de complementos a la última para mujeres Bimba & Lola.

de deseño de calidade, destacando en Toxo os da marca Lupo e en Piteira os de Isabel Sartorius, dúas marcas que non se atopan en calquera tenda.

Cerca hay otras dos tiendas que hay que visitar: Piteira y Toxo, con gran variedad de maletas y bolsos de diseño de calidad, destacando en Toxo los de la marca Lupo y en Piteira los de Isabel Sartorius, dos marcas que no se encuentran en cualquier tienda.

Na rúa Xeneral Pardiñas está tamén a perfumaría Dulce Calvo: cremas e fragrancias «niche» e exquisita atención ao cliente. O mesmo equipo dirixe outra tenda situada na rúa Montero Ríos, Actuality: unha boutique de artigos de perfumaría e cosmética, onde se poden atopar os perfumes de moda e marcas como Bond nº 9 con máis dunha ducia de frascos de distintos aromas.

En la calle Xeneral Pardiñas está también la perfumería Dulce Calvo: cremas y fragancias «niche» y exquisita atención al cliente. El mismo equipo dirige otra tienda situada en la calle Montero Ríos, Actuality: una boutique de artículos de perfumería y cosmética, donde se pueden encontrar los perfumes de moda y marcas como Bond nº 9 con más de una docena de frascos de distintos aromas.

Na rúa Doutor Teixeiro sitúanse dúas tendas deliciosas: Almirez, onde se poden encargar exquisitos pratos preparados listos para levar, e El Coral, cunha saborosa confeitaría e exquisitas tortas realizadas artesanalmente.

En la calle Doutor Teixeiro se encuentran dos tiendas deliciosas: Almirez, donde se pueden encargar exquisitos platos preparados listos para llevar, y El Coral, con una sabrosa bollería y exquisitas tartas realizadas artesanalmente.

Piteira e Toxo, con variedade de maletas e bolsos

En Doutor Teixeiro está outra das firmas By Galicia máis recoñecidas, Caramelo Jeans, ademais dunha boa oferta de tendas de roupa infantil, moi a man, case porta con porta: Mayoral, Sargent Major, Gocco. E, polo demais, esta rúa destaca tamén pola variedade de tendas de decoración que concentra. Kosas de Kasa decora o fogar con 8


The day’s shopping can begin in Calle de la Senra, which features one of the shops belonging to the world renowned Ourense couturier Adolfo Domínguez, famous for designing clothes for Don Johnson in “Miami Vice.” Close by, at the beginning of Calle Xeneral Pardiñas, there are three By Galicia fashion brands: Purificación García, Guerral and Roberto Verino. All of them sell exclusive collections: suits, casual wear, leisure wear, etc. The streets Doutor Teixeiro, Xeneral Pardiñas, Montero Ríos and Alfredo Brañas make up the large block of franchises. Stradivarius, Bershka, Pull and Bear, Zara, Oysho, Juan Blanco, etc, all Galician, are internationally renowned. Clothes, footwear and young accessories at a great price. On Xeneral Pardiñas there is also Milán, a prestigious shoe shop due to the exclusive brands that is sells: it is the best place to buy Tod’s moccasins or Prada pumps. Beside it, Alizée has opened its doors with clothes by Fendi and Missoni. Another place to stop by is the select shop with the latest accessories for women, Bimba & Lola. Nearby are another two shops worth visiting: Piteira and Toxo, with a great variety of quality cases and designer bags; Toxo features the Lupo brand and Piteira, articles by Isabel Sartorius, two brands that are not available in just any shop. On Calle Xeneral Pardiñas there is also the perfumery Dulce Calvo: niche creams and fragrances and exquisite customer service. The same team runs another shop on Calle Montero Ríos, Actuality: a boutique featuring perfumery and cosmetics, where you can find the latest perfumes and brands such as Bond No. 9 with more than a dozen bottles containing different aromas. On Calle Doutor Teixeiro two delightful shops are to be found: Almirez, where you can order exquisitely prepared dishes to be taken away, and El Coral, with tasty pastries and exquisite hand-baked cakes.

9


espazos cálidos e cómodos utilizando móbeis, téxtiles e papeis pintados. Case ao lado está Andrómenas, con todo tipo de artigos, decorativos e de uso doméstico, desenfadados, modernos e alegres. E uns pasos máis abaixo, Pórtico Básico, coas súas vaixelas, adornos e roupa de fogar a prezos moi competitivos. Na rúa República de El Salvador atópase La Provenza, outra tenda de decoración que comercializa móbeis de Becara e telas e papeis pintados de Gastón y Daniela. República de El Salvador vende moita moda. A decoración minimalista de Goga serve de escaparate a vaqueiros da marca Citizens of Humanity e a bolsos de Erva. Doutro estilo, máis sofisticado, é Élite, con modelos femininos de corte impecábel. E para vestir os máis pequenos da casa a referencia é Mamá Pata.

A moda (home e muller) de AD Adolfo Domínguez, a roupa de muller de Charol, e as cadeas xuvenís Vidrio e Pimkie completan a oferta téxtil de República de El Salvador. Nesta rúa tamén se sitúa a perfumaría Sephora. Son moitos os que se interesan polos produtos de beleza desta marca: toalliñas limpadoras, brochas e pinceis de maquillaxe, xabróns de cores, sales de baño, etc. Unha intensa xornada de compras é perfectamente compatíbel cun tratamento de beleza. Cebado marca tendencia en cortes de pelo e tratamentos capilares. En República de El Salvador tamén está La Femme, un estabelecemento de estética cunha longa traxectoria. Os seus servizos abranguen dende unha simple depilación a un sofisticado tratamento de beleza. 10


En Doutor Teixeiro está otra de las firmas By Galicia más reconocidas, Caramelo Jeans, además de una buena oferta de tiendas de ropa infantil, muy a mano, casi puerta con puerta: Mayoral, Sargent Major, Gocco. Y, por lo demás, esta calle destaca también por la variedad de tiendas de decoración que concentra. Kosas de Kasa decora el hogar con espacios cálidos y cómodos utilizando muebles, textiles y papeles pintados. Casi al lado está Andrómenas, con todo tipo de artículos, decorativos y de uso doméstico, desenfadados, modernos y alegres. Y unos cuantos pasos más abajo, Pórtico Básico, con sus vajillas, adornos y ropa de hogar a precios muy competitivos.

Calle Doutor Teixeiro features another renowned By Galicia brand, Caramelo Jeans, as well as a good range of children’s clothes shops, conveniently located almost side by side: Mayoral, Sargent Major and Gocco. And, apart from that, this street also stands out because of its variety of decoration shops. Kosas de Kasa decorates the home with warm, comfortable spaces using wallpaper, textiles and furniture. Almost next door is Andrómenas, with all kinds of decorative and household articles that are informal, modern and brightly coloured. And a few steps further down, Pórtico Básico with its crockery, decorations and household linen at very competitive prices.

En la calle República de El Salvador se encuentra La Provenza, otra tienda de decoración que comercia-

On Calle República de El Salvador is La Provenza, another decoration shop that sells Becara furniture and wallpaper by Gastón and Daniela.

liza muebles de Becara y telas y papeles pintados de Gastón y Daniela.

República de El Salvador sells a lot of fashion. The minimalist decoration of Goga serves as a showcase for Citizens of Humanity jeans and Erva bags. A different, more sophisticated style is that of Élite, with impeccably designed women’s garments. And for dressing the children in the family, the place to go is Mamá Pata.

República de El Salvador vende mucha moda. La decoración minimalista de Goga sirve de escaparate a vaqueros de la marca Citizens of Humanity y a bolsos de Erva. De otro estilo, más sofisticado, es Élite, con modelos femeninos de corte impecable. Y para vestir a los más pequeños de la casa la referencia es Mamá Pata. La moda (hombre y mujer) de AD Adolfo Domínguez, la ropa de mujer de Charol y las cadenas juveniles Vidrio y Pimkie completan la oferta textil de República de El Salvador. En esta calle también se sitúa la perfumería

Sephora. Son muchos los que se interesan por los productos de belleza de esta marca: toallitas limpiado-

The fashion (men’s and women’s wear) of AD Adolfo Domínguez, the women’s wear in Choral and the young chains Vidrio and Pimkie complete República de El Salvador’s range of clothes shops. This street also features the Sephora perfumery. Many consumers are interested in this brand’s beauty products: cleansing towelettes, makeup brushes, coloured soaps, bath salts, etc. 11


Outra das rúas comerciais máis importantes do Ensanche é Alfredo Brañas. Mogambo ou Pepa son dúas tendas de complementos cun amplo repertorio de bolsos e bixutaría. Nesta rúa tamén se sitúa a franquía española Mango, que viste mulleres cun estilo xuvenil e, dende a primavera de 2008, tamén homes. E Mabe, unha das tendas multimarca de home e de muller onde mercar dende unha cazadora Barbour ata un Leví’s. Enfronte, Lacoste, un clásico que se reinventa cada tempada. Nos arredores da praza Roxa está a tenda de moda galega feminina D-Due, que sorprende pola calidade e a composición dos seus deseños. Cyra vende roupa dos mellores creadores internacionais. E na praza tamén está Geox, a firma que se fixo célebre pola frase «o zapato que respira». O percorrido polo Ensanche compostelán continúa en Montero Ríos. Nesta rúa hai dende zapatos da firma mallorquina Farrutx ata camisas, blaziers, etc. para ela e para el, da colección Massimo Dutti (tamén galega, do grupo Inditex), ou os complementos e detalles coloristas de La Caja de Pandora, un estabelecemento moi socorrido para atopar agasallos de última hora para elas. E para os nenos... unha variada oferta de moda By Galicia en Pili Carrera, Nanos e Teté Niños. Rematadas as compras, o Ensanche ofrece mil opcións para descansar e repoñer forzas: un exemplo é Xocoatel, na avenida Rosalía de Castro, onde se poden mercar chocolates de todos os tamaños, cores e sabores.

Recomendado: Para os máis pequenos, os xogos do parque de Ramírez. Para tomarlle o pulso á cidade, a praza Roxa: os seus bancos e terrazas son un bo punto de mira para ver a cidade pasar. E para compartir as rutinas dos composteláns de toda a vida, a ruta de tapas polo Ensanche. 12


ras, brochas y pinceles de maquillaje, jabones de colores, sales de baño, etc. Una intensa jornada de compras es perfectamente compatible con un tratamiento de belleza. Cebado marca tendencia en cortes de pelo y tratamientos capilares. En República de El Salvador también está La Femme, un establecimiento de estética con una larga trayectoria. Sus servicios abarcan desde una simple depilación a un sofisticado tratamiento de belleza. Otra de las calles comerciales más importantes del Ensanche es Alfredo Brañas. Mogambo o Pepa son dos tiendas de complementos con un amplio repertorio de bolsos y bisutería. En esta calle también se sitúa la franquicia española Mango, que viste a mujeres con un estilo juvenil y, desde la primavera de 2008, también a hombres. Y Mabe, una de las tiendas multimarca de hombre y mujer donde comprar desde una cazadora Barbour hasta un Leví’s. Enfrente, Lacoste, un clásico que se reinventa cada temporada. En los alrededores de la plaza Roxa está la tienda de moda gallega femenina D-Due, que sorprende por la calidad y la composición de sus diseños. Cyra vende ropa de los mejores creadores internacionales. Y en la plaza también está Geox, la firma que se hizo célebre por la frase «el zapato que respira». El recorrido por el Ensanche compostelano continúa en Montero Ríos. En esta calle hay desde zapatos de la firma mallorquina Farrutx hasta camisas, blaziers, etc. para ella y para él, de la colección Massimo Dutti (también gallega, del grupo Inditex), o los complementos y detalles coloristas de La Caja de Pandora, un establecimiento muy socorrido para encontrar regalos de última hora para ellas. Y para los niños... una variada oferta de moda By Galicia en Pili Carrera, Nanos y Teté Niños. Terminadas las compras, el Ensanche ofrece mil opciones para descansar y reponer fuerzas: un ejemplo es Xocoatel, en la avenida Rosalía de Castro, donde se pueden comprar chocolates de todos los tamaños, colores y sabores.

An intensive shopping day is perfectly compatible with beauty treatment. Cebada sets the trend in hairstyles and capillary treatment. On República de El Salvador there is also La Femme, a long-established beauty parlour. Its services range from simple waxing to sophisticated beauty treatments. Another of the Ensanche’s most important shopping streets is Alfredo Brañas. Mogambo or Pepa are two accessories shops with a wide range of bags and costume jewellery. This street also features the Spanish franchise Mango, which dresses women with a young style and, as of spring 2008, men too. And Mabe, a multi-brand boutique for men and women where you buy from a Barbour jacket to Levi jeans. Opposite, Lacoste, a classic that reinvents itself every season. In the surroundings of Praza Roxa is the Galician women’s fashion boutique D-Due, which stands out due to the quality and composition of its designs. Cyre sells clothes by the best international designers. And the square also houses Geox, the brand that is famous for its “shoes that breathe.” Our tour of Compostela’s Ensanche continues in Montero Ríos. In this street we can choose from shoes by the Majorcan brand Farrutx to shirts, blazers, etc, for him and her from the Massimo Dutti collection (another Galician brand belonging to the Inditex group), or the brightly coloured accessories and items of La Caja de Pandora, a shop that comes in handy for finding last-minute gifts for women. And for children... a varied range of By Galicia fashion in Pili Carrera, Nanos and Teté Niños. After shopping, the Ensanche offers countless options for relaxing and getting your strength back: one example is Xocoatel, on Avenida Rosalía de Castro, where you can buy chocolates of all sizes, colours and tastes.

Recomendado:

Recommended:

Para los más pequeños, los juegos del parque de Ramírez. Para tomarle el pulso a la ciudad, la plaza Roxa: sus bancos y terrazas son un buen punto de mira para ver pasar la ciudad. Y para compartir las rutinas de los compostelanos de toda la vida, la ruta de tapas por el Ensanche.

For children, playing in Ramírez Park. To get a sense of the city’s rhythm, Praza Roxa: its benches and terraces are a good viewpoint for watching the city pass by. And to share the routine of Compostela’s long-time residents: the tapas route around the Ensanche. 13


De compras pola Cidade Histórica A Cidade Histórica, o corazón de Santiago, é unha área peonil sempre ateigada de xente: as persoas que nos visitan, os composteláns e os veciños dos arredores de Santiago que gozan paseando polas súas rúas e que fan que esta sexa unha zona monumental atípica, sorprendentemente viva e vivida, a calquera hora do día... e da noite. Á riqueza monumental, á cantidade de bares, cafés e restaurantes e de museos, galerías e salas de exposicións, hai que sumarlle a riqueza e variedade do seu comercio. Centos de tendas co encanto do pasado e outras lindamente rehabilitadas, nas que facer compras únicas, típicas de Galicia, que van dende traxes tradicionais ata a mellor moda e dende pezas cerámicas a xoias de deseño, e outras do día a día, pois tamén é zona de ultramarinos e tendas de alimentación, de zapatarías e de lenzarías e mercerías de toda a vida. Pero as compras na Cidade Histórica non son únicas só polos produtos, senón tamén pola forma de mercalos, pola oportunidade de entrar en contacto co Santiago de sempre, e de facer as cousas paseniño, mirando, falando, comparando, gozando do acto mesmo de comprar tanto coma do ben adquirido. Por iso entrar nos comercios da zona monumental, igual que visitar o Mercado de Abastos, vén sendo unha das mellores maneiras de facerse cunha chisca da esencia da sempre moi comercial Compostela. O eixo de compras por excelencia é o que compoñen as rúas Orfas, Caldeirería e Preguntoiro ata chegar á praza de Cervantes. Outras rúas principais para as compras, nas que hai tamén abundante oferta de restauración, son as que arrodean a Catedral, especialmente as rúas do Vilar, Nova e Franco e tamén a Acibechería.

14


De compras por la Ciudad Histórica_Shopping in the Old Town La Ciudad Histórica, el corazón de Santiago, es una zona peatonal siempre atestada de gente: las personas que nos visitan, los compostelanos y los vecinos de los alrededores de Santiago, que disfrutan paseando por sus calles y que hacen que esta sea una zona monumental atípica, sorprendentemente viva y vivida, a cualquier hora del día... y de la noche. A la riqueza monumental, a la gran cantidad de bares, cafés y restaurantes y de museos, galerías y salas de exposiciones, hay que sumarle la riqueza y variedad de su comercio. Cientos de tiendas con el encanto del pasado y otras lindamente rehabilitadas, en las que hacer compras únicas, típicas de Galicia, que van desde trajes tradicionales hasta la mejor moda y desde piezas cerámicas a joyas de diseño, y otras del día a día, pues también es zona de ultramarinos y tiendas de alimentación, de zapaterías y de lencerías y mercerías de toda la vida. Pero las compras en la Ciudad Histórica no son únicas solo por los productos, sino también por la forma de comprarlos, por la oportunidad de entrar en contacto con el Santiago de siempre y de hacer las cosas despacito, mirando, hablando, comparando, disfrutando del propio acto de comprar tanto como del bien adquirido. Por eso entrar en los comercios de la zona monumental, igual que visitar el Mercado de Abastos, viene siendo una de las mejores maneras de hacerse con una pizca de la esencia de la siempre comercial Compostela. El eje de compras por excelencia es el que componen las calles Orfas, Caldeirería y Preguntoiro hasta llegar a la plaza de Cervantes. Otras calles principales para las compras, en las que hay también abundante oferta de restauración, son las que rodean la Catedral, especialmente las rúas do Vilar, Nova y Franco y también la Acibechería.

The Old Town, in the heart of Santiago, is a pedestrian zone that is always full of people: visitors, Compostela residents and people from the surroundings of Santiago, who enjoy walking around its streets. This makes it an atypical monumental district, surprisingly lively and dynamic, at any time of day... and night. Apart from its great variety of monuments, large quantity of bars, cafés and restaurants as well as museums, galleries and exhibition halls, it has a wide range of shops. Hundreds of shops featuring the charm of the past and others that have been beautifully restored, where you can make unique purchases, typically Galician, ranging from traditional costumes to the best fashion and from ceramics to designer jewellery. Other shops are for everyday shopping, since the district also features traditional grocer’s shops and food shops, shoe shops, lingerie shops and haberdasheries. But shopping in the Old Town is unique not only because of the products but also the way that they are purchased; you have the opportunity of being in contact with traditional Santiago and of taking your time, looking, speaking, comparing and enjoying the act of shopping as much as the purchase itself. Therefore, entering the monumental district’s shops, the same as visiting the Mercado de Abastos (Food Market), is one of the best ways of experiencing the essence of ever-commercial Compostela. The shopping route par excellence is made up of the streets Orfas, Caldeirería and Preguntoiro as far as Praza de Cervantes. Other main shopping streets, where there are also many bars and restaurants, are the ones surrounding the Cathedral, especially the “rúas” or streets of Vilar, Nova and Franco as well as Acibechería.

15


Proponse empezar cun refrixerio no Café Derby, todo un clásico, situado na Porta da Mámoa, que dá entrada ao maior eixo comercial da cidade, composto polas rúas Orfas, Caldeirería e Preguntoiro, una grande arteria historicamente comercial que sube cara a praza de Cervantes. No comezo da rúa Orfas está a tenda de encaixes de Camariñas Puntillas. Un pouco máis arriba, virando á esquerda, no Cantón do Toural, atopamos expostos na grosa porta de madeira da entrada os tradicionais cestos de A Rabeada. Nesta tenda pódense mercar tamén os típicos pratos de madeira para degustar o polbo á feira. Na praza do Toural está Chocolat Factory, todo un mundo arredor do chocolate. Só a uns pasos, na rúa Bautizados, Catering Carlín ofrece máis dunha ducia de prometedores pratos preparados, listos para levar a casa ou ao traballo; e La Casa de los Quesos que vende, ademais de queixo, outros produtos galegos (mel, licores, embutidos, etc.) elaborados segundo os métodos tradicionais (a manteiga envolta en follas de col e única!). Enfronte, a franquía Enjabonarte, paraíso de aromas de xabróns e sales de baño, elaborados naturalmente, sen aditivos nin deterxentes. A recoñecida firma de moda masculina By Galicia Florentino ocupa todo o monumental edificio situado no vértice das rúas Orfas e Nova. Nesta última, móntase e desmóntase cada día o Mercado «Hippy», que reúne unha quincena de postos con oferta de artigos que vai dende a bixutaría e os complementos ata obxectos artesáns de coiro. Seguindo pola Rúa Nova, en Amboa atopamos deseño galego en forma de xoias e bixutaría de prata, ouro e acibeche. Nesta mesma liña de fusión da tradición e a artesanía cos gustos e necesidades da vida moderna están as preciosistas tendas de encaixes de Camariñas Dosel e Bolillos, nas que estes elegantes e delicados tecidos, elaborados segundo unha técnica ancestral, preséntanse como remate ornamental de toallas, roupa de cama, cortinas, vestidos de bebés, etc. A tradición galega evoluciona a formas vangardistas de cores azuis, laranxas, marróns e brancas nas pezas cerámicas de Sargadelos (enxovais, xogos de café, xoias, pequenas esculturas e un longo etcétera), a marca de cerámica galega máis coñecida a nivel internacional. Tamén na Rúa Nova está Menganita: roupa alegre 16


Se propone empezar con un refrigerio en el Café Derby, todo un clásico situado en la Porta da Mámoa, que da entrada al mayor eje comercial de la ciudad, compuesto por las calles Orfas, Caldeirería y Preguntoiro, una gran arteria históricamente comercial que sube hacia la plaza de Cervantes.

We suggest beginning with a refreshment in the Café Derby, a Compostela classic located at Porta da Mámoa, the entrance to the city’s longest shopping route, made up of the streets Orfas, Caldeirería and Preguntoiro, a long, historically commercial thoroughfare that goes up towards Praza de Cervantes.

Al principio de la calle Orfas está la tienda de encajes de Camariñas Puntillas. Un poco más arriba, girando hacia la izquierda, en el Cantón do Toural, encontramos expuestos en la gruesa puerta de madera de la entrada los tradicionales cestos de A Rabeada. En esta tienda se pueden comprar también los típicos platos de madera para degustar el pulpo «á feira».

At the beginning of Orfas street is a shop selling Camariñas lacework, Puntillas. A little further up, turning towards the left, in Cantón do Toural, we find displayed on the thick wooden entrance door the traditional baskets of A Rabeada. This shop also sells the typical wooden plates on which Galician-style octopus is served.

En la praza do Toural está Chocolat Factory, todo un mundo alrededor del chocolate. A unos cuantos pasos, en la calle Bautizados, Catering Carlín ofrece más de una docena de prometedores platos preparados, listos para llevárselos a casa o al trabajo; y La Casa de los Quesos que vende, además de queso, otros productos gallegos (miel, licores, embutidos, etc.) elaborados según los métodos tradicionales (¡la manteca envuelta en hojas de col es única!). Enfrente, la franquicia Enjabonarte, paraíso de aromas de jabones y sales de baño, elaborados naturalmente, sin aditivos ni detergentes. La reconocida firma de moda masculina By Galicia Florentino ocupa todo el monumental edificio situado en el vértice de las calles Orfas y Nova. En esta última, se monta y desmonta cada día el Mercado «Hippy» que reúne una quincena de puestos con una oferta de artículos que va desde la bisutería y los complementos hasta objetos artesanos de cuero. Siguiendo por la rúa Nova, en Amboa encontramos diseño gallego en forma de joyas y bisutería de plata, oro y azabache. En esta misma línea de fusión de la tradición y la artesanía con los gustos y necesidades de la vida moderna están las preciosistas tiendas de encajes de Camariñas Dosel y Bolillos, en las que estos elegantes y delicados tejidos, elaborados según una técnica ancestral, se presentan como remate ornamental de toallas, ropa de cama, cortinas, vestidos de bebés, etc. La tradición gallega evoluciona a formas vanguardistas de colores azules, naranjas, marrones y blancos en las piezas cerámicas de Sargadelos (menaje, juegos de café, joyas, pequeñas esculturas y un largo etcétera), la marca de cerámica gallega más conocida a nivel internacional.

Praza do Toural is the location of Chocolat Factory, an entire world centred on chocolate. A few steps away, on Calle Bautizados, Catering Carlín offers more than a dozen promising prepared dishes, ready to be taken away and eaten at home or at work; and La Casa de los Quesos not only sells cheeses but also other Galician products (honey, liqueurs, cold meats, etc) made using traditional methods (lard wrapped in cabbages leaves is unique!). Opposite is the Enjabonarte franchise, a paradise of aromas featuring soaps and bath salts, made naturally without any additives or detergents. The renowned By Galicia men’s wear brand

Florentino occupies the entire monumental building located at the corner of the streets Orfas and Nova. On the latter, a “Hippy” Market is set up every day; it consists of around fifteen stalls offering articles ranging from costume jewellery and accessories to handcrafted leatherwork. Continuing along Rúa Nova, in Amboa we find Galician design in the form of silver, gold and jet-stone jewellery and costume jewellery. The same kind of fusion between tradition and craftwork and the tastes and needs of modern life can be seen in the beautiful Camariñas lacework shops Dosel and Bolillos. Here, the elegant and delicate lace, made following an ancestral technique, is used to decorate towels, bed linen, curtains, baby dresses, etc. Galician tradition has evolved towards avant-garde designs in blue, orange, brown and white colours in the ceramics of Sargadelos (household items, coffee sets, jewellery, small statues and a lot more), the most internationally renowned brand of Galician ceramics.

17


e complementos xuvenís chaman a atención dende o seu escaparate. Só uns pasos máis adiante sorprende atopar unha xastraría das de toda a vida: Pepecillo, un xastre cun corte único que, dende hai uns anos, e ante a crecente demanda, tamén aluga chaqués. O mesmo que a tenda de roupa para noivos Viva Noivos, a poucos metros.

Unitenda, na rúa de Xelmírez, vende os produtos oficiais da Universidade de Santiago: dende un lapis a unha sudadeira ou unha gorra universitaria, pasando por todo o material de escritorio imaxinábel. Lembranzas da visita a unha cidade que respira universidade en cada recanto. Tamén en Xelmírez está A Mouga, especializada en produtos cen por cen galegos: na parte traseira, aberto ao público, teñen un taller no que elaboran a pasamanaría e os colares que serven de adobío aos traxes tradicionais galegos. Aquí pódense mercar tamén todos os restantes complementos precisos: pendentes, zocos, medias... mesmo pezas antigas en brocados e pezas adamascadas. E teñen ademais música, libros, delicatessen, cerámica... una xeitosa mostra da mellor produción galega. Para afondar na produción escrita de Galicia e ineludíbel a libraría Couceiro, na praza de Cervantes: varios pisos dedicados á creación editorial galega e lusa. Moi preto, un estabelecemento único no seu xénero: o showroom Los Sastrecillos Valientes, obradoiro de moda creativa situado nun segundo andar que ofrece as súas novidades nun singular escaparate: unha galería. Na estreita rúa da Algalia sorprende un espazo elegante e acolledor: a xoiaría de Katuxa Platero, unha artista que realiza xoias montadas en pedra natural. Un pouco máis adiante a boutique Elsavadeboda, con roupa e complementos exclusivos, fóra da media, para mulleres que queren marcar a diferenza. Ao final da rúa está a tenda de roupa de segunda man Neftalina, con modelos retro traídos directamente da Francia. O taller de Belén Mosquera, coa súa roupa de alta costura feita á medida a prezos de prêt-a-portêr, completa este periplo de tendas con personalidade propia.

18


También en la Rúa Nova está Menganita: ropa alegre y complementos juveniles llaman la atención desde su escaparate. A solo unos pasos sorprende encontrar una sastrería de las de toda la vida: Pepecillo, un sastre con un corte único que, desde hace unos años, y ante la creciente demanda, también alquila chaqués. Igual que la tienda de ropa para novios Viva Noivos, a pocos metros.

Unitenda, en la calle de Xelmírez, vende los productos oficiales de la Universidad de Santiago: desde un lápiz a una sudadera o una gorra universitaria, pasando por todo el material de escritorio imaginable. Recuerdos de la visita a una ciudad que respira universidad en cada rincón. También en Xelmírez está A Mouga, especializada en productos cien por cien gallegos: en la parte trasera, abierto al público, tienen un taller en el que elaboran la pasamanería y los collares que sirven de adorno a los trajes tradicionales gallegos. Aquí se pueden comprar también todos los restantes complementos precisos: pendientes, zuecos, medias... incluso piezas antiguas en brocados y piezas adamascadas. Y tienen además música, libros, delicatessen, cerámica... una apañada muestra de la mejor producción gallega. Para ahondar en la producción escrita de Galicia es ineludible la librería Couceiro, en la plaza de Cervantes: varios pisos dedicados a la creación editorial gallega y lusa. Muy cerca, un establecimiento único en su género: el show-room Los Sastrecillos Valientes, taller de moda creativa situado en un segundo piso que ofrece sus novedades en un singular escaparate: una galería. En la estrecha calle de la Algalia sorprende un espacio elegante y acogedor: la joyería de Katuxa Platero, una artista que realiza joyas montadas en piedra natural. Un poco más adelante se encuentra la boutique Elsavadeboda, con ropa y complementos exclusivos, fuera de la media, para mujeres que quieren marcar la diferencia. Al final de la calle está la tienda de ropa de segunda mano

Also on Rúa Nova is Menganita: brightcoloured clothes and young accessories stand out in its shop window. Only a few steps away, you will be surprised to find a traditional tailor’s shop: Pepecillo, a tailor with a unique cut that, in view of the increasing demand in recent years, also hires out morning coats. The same as the wedding shop Viva Noivos, a few metres away.

Unitenda, on Calle de Xelmírez, sells official Santiago University products: from a pencil to a sweatshirt or a university cap, passing through all kinds of writing material imaginable. Souvenirs of your visit to a city imbued with a university atmosphere. Also on Xelmírez is A Mouga, which specialises in a hundred per cent Galician products: at the back, open to the public, is a workshop where they make the braids and necklaces adorning traditional Galician costumes. Here you can also buy all the other necessary accessories: earrings, clogs, stockings... even old pieces of brocade and damask pieces. And they also have music, books, delicatessen, ceramics... a nice sample of the best Galician production. Those interested in Galicia’s written production have to visit the Couceiro book shop, in Praza de Cervantes: several floors devoted to Galician and Portuguese publications. Very close by, a shop that is one of a kind: Los Sastrecillos Valientes showroom, a creative couturier located on the second floor, which displays its novelties in a singular showcase: a gallery. In the narrow street of Algalia you will be surprised to find an elegant and welcoming establishment: the jeweller’s shop of Katuxa Platero, an artist that makes jewellery set in natural stone. A

19


Outro deleite, desta volta para o padal, é o que temos na rúa da Troia: na panadaría Pan artesán A Troia pódense mercar moitos tipos de pan (de noces, de café, de olivas, etc.) e tamén galletas, pastas e tortas fabricadas artesanalmente e con todo mimo pola súa propietaria. Rúa do Vilar. A oferta comercial desta rúa comeza na tenda de roupa masculina Garysom, onde se poden atopar cazadoras Belstaff ou polos da última colección de La Martina. De distinto estilo é Coronel Tapioca: unha franquía de roupa e complementos «de aventura», aptos tamén para aventuras urbanas. Zürich SCQ é unha tenda de roupa de tendencia para xente moza, que mestura moda pop e estilo retro. E case enfronte a centenaria Sombrerería Iglesias, con toda clase de modelos de sombreiros. Na Rúa do Vilar está tamén a tenda New Port, con roupa sport de cabaleiro, camisas, xerseis e calzado náutico, a prezos moi accesíbeis. Remata o percorrido pola Rúa do Vilar, e tamén pola cidade histórica, nunha antiga barbaría, hoxe convertida nunha coqueta e pequena tenda, Baraka, que destaca pola súa oferta de xoias orixinais, únicas: colares de festa, pendentes, voluminosos aneis e xoia antiga.

Recomendado: Ademais dos museos, monumentos e exposicións, e da cantidade de bares, cafés e restaurantes das rúas centrais, a Cidade Histórica conta con rúas e praciñas fóra dos itinerarios habituais con estupendas terrazas para descansar: Mazarelos, Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc. 20


Neftalina, con modelos retro traídos directamente de Francia. El taller de Belén Mosquera, con su ropa de alta costura hecha a medida a precios de prêta-portêr, completa este periplo de tiendas con personalidad propia. Otro deleite, en este caso para el paladar, es el que tenemos en la calle Troia: en la panadería Pan artesán A Troia se pueden comprar muchos tipos de pan (de nueces, de café, de aceitunas, etc.) y también galletas, pastas y tartas fabricadas artesanalmente y con todo el mimo por su propietaria. Rúa do Vilar. La oferta comercial de esta calle comienza en la tienda de ropa masculina Garysom, donde se pueden encontrar cazadoras Belstaff o polos de la última colección de La Martina. De distinto estilo es Coronel Tapioca: una franquicia de ropa y complementos «de aventura», aptos también para aventuras urbanas. Zürich SCQ es una tienda de ropa de tendencia para gente joven, que mezcla moda pop y estilo retro. Y casi enfrente, la centenaria Sombrerería Iglesias, con toda clase de modelos de sombreros. En la rúa do Vilar está también la tienda New Port, con ropa sport de caballero, camisas, jerséis y calzado náutico, a precios muy asequibles. Termina el recorrido por la rúa do Vilar, y también por la ciudad histórica, en una antigua barbería, hoy convertida en una coqueta y pequeña tienda, Baraka, que destaca por su oferta de joyas originales, únicas: collares de fiesta, pendientes, voluminosos anillos y joya antigua.

little further on is the Elsavadeboda boutique, with exclusive garments and accessories that are truly special, for women who want to stand out. At the end of the street there is the second-hand clothes shop Neftalina, with retro models brought directly from France. The couturier of Belén Mosquera, with made-to-measure high-fashion garments at prêt-àporter prices, completes this tour of shops with their own personality. Another delight, in this case for the palate, is the one we have on Calle Troia: in the bakery Pan artesán A Troia you can buy all kinds of bread (with walnuts, coffee, olives, etc) as well as biscuits, pastries and cakes, hand-baked with great care by the owners. Rúa do Vilar. The commercial establishments on this street begin with the men’s wear shop Garysom, where you will find Belstaff jackets or polo shirts from the latest La Martina collection. A different style is found in Coronel Tapioca: an “adventure” clothes and accessories franchise, also suitable for urban adventures. Zürich SCQ is an avant-garde clothes shop for young people, combining pop fashion and retro style. And almost opposite, the hundredyear-old Sombrerería Iglesias, which sells all types of hats. Rúa do Vilar also features the New Port shop, with casual men’s wear, nautical footwear, shirts and jerseys, at very reasonable prices. Our tour of Rúa do Vilar, and of the Old Town, ends in an old barber’s, now converted into a cute little shop, Baraka, which stands out due to its range of original, unique jewellery: party necklaces, earrings, voluminous rings and old jewels.

Recomendado:

Recommended:

Además de los museos, monumentos y exposiciones, y de la cantidad de bares, cafés y restaurantes de las calles centrales, la Ciudad Histórica cuenta con calles y placitas fuera de los itinerarios habituales con estupendas terrazas para descansar: Mazarelos, Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc.

Apart from museums, monuments and exhibitions, as well as numerous bars, cafés and restaurants on the centrally located streets, the Old Town has streets and little squares away from the usual itineraries with wonderful pavement cafés for relaxing: Mazarelos, Santo Agostiño, Troia, Porta da Pena, etc. 21


De compras polo Barrio de San Pedro Este barrio, que recibe o nome da súa rúa principal, é un dos máis antigos e típicos de Santiago: é o último tramo do Camiño Francés que percorren os peregrinos antes de chegar á Porta do Camiño, onde antes estaban as murallas da cidade. O conxunto de rúas que o compoñen conserva como poucos o seu aire tranquilo e popular, coas súas casas tradicionais, os antigos comercios e os vellos oficios, e as anellas tabernas, ás que se sumaron ultimamente un bo número de casas de comidas. San Pedro, xunto coa veciña zona de Bonaval, compón unha zona moi pintoresca e efervescente, na que se xuntan o bo vivir dos pequenos barrios coa cultura, a arte, a historia, a paisaxe e a tradición popular, despregada polas rúas e calellas e compendiada no Museo do Pobo Galego. Ademais ten o encanto engadido de que alí se instalou, con moito éxito, o último en deseño urbano, grazas ao Centro Galego de Arte Contemporánea e á coidada intervención no parque de Bonaval, ambos obra do reputado arquitecto portugués Álvaro Siza. Comezamos o percorrido na rúa Valle Inclán, no Centro Galego de Arte Contemporánea, o CGAC. Na súa tenda pódense adquirir todas as novidades editoriais sobre pintura, arquitectura, cine e fotografía, ademais de publicacións específicas para nenos. 22


De compras por el Barrio de San Pedro _Shopping in the Barrio de San Pedro Este barrio, que recibe su nombre de su calle principal, es uno de los más antiguos y típicos de Santiago: es el último tramo del Camino Francés que recorren los peregrinos antes de llegar a la Puerta del Camino, donde antes estaban las murallas de la ciudad. El conjunto de calles que lo componen conserva como pocos su aire tranquilo y popular, con sus casas tradicionales, los antiguos comercios y los viejos oficios, y las añejas tabernas, a las que se sumaron últimamente un buen número de casas de comidas. San Pedro, junto con la vecina zona de Bonaval, compone una zona muy pintoresca y efervescente, en la que se juntan el buen vivir de los pequeños barrios con la cultura, el arte, la historia, el paisaje y la tradición popular, desplegada por las calles y callejas y compendiada en el Museo do Pobo Galego. Además tiene el encanto añadido de que allí se instaló, con mucho éxito, lo último en diseño urbano, gracias al Centro Galego de Arte Contemporánea y a la cuidada intervención realizada en el parque de Bonaval, ambos obra del reputado arquitecto portugués Álvaro Siza. Comenzamos el recorrido en la calle Valle Inclán, en el Centro Galego de Arte Contemporánea, el CGAC. En su tienda se pueden adquirir todas las novedades editoriales sobre pintura, arquitectura, cine y fotografía, además de publicaciones específicas para niños. Más abajo, en la rúa de San Pedro, la galería de arte Petronio vende toda clase de materiales de bellas artes y marcos para cuadros. En este espacio, a medio camino entre tienda de manualidades y galería de arte, también se realizan talleres de pintura y se exponen obras de diferentes autores. La gastronomía gallega es también arte, como demuestran los productos gourmet de origen gallego que comercializa A Colleita: almendrados, empanada de maíz de Noia, quesos, etc.

This neighbourhood, which is called after its main street, is one of Santiago’s oldest and most traditional: it is the final stage of the French Way, which pilgrims travel along before reaching Puerta del Camino, where the city wall used to be. The series of streets making up the neighbourhood still conserve their typical, peaceful atmosphere, with traditional houses, old shops and trades, and historical bars, which have been joined recently by a good number of restaurants. San Pedro, along with the neighbouring Bonaval district, makes up a very picturesque and lively area, which combines the quality of life found in small neighbourhoods with culture, art, history, scenery and popular tradition, displayed in its streets and alleys and summarised in the ethnographic museum called Museo do Pobo Galego. It also has the added charm of the latest in urban design, thanks to the successful introduction of the Galician Contemporary Art Centre and the meticulous intervention in Bonaval Park, both undertaken by the renowned Portuguese artist Álvaro Siza. We begin our tour in Calle Valle Inclán, at the Galician Contemporary Art Centre or CGAC. Its shop sells all the latest publications about painting, architecture, cinema and photography, as well as children’s books. Further down, in Rúa de San Pedro, the Petronio art gallery sells all kinds of fine-art materials and frames for paintings. This establishment, halfway between a craft shop and an art gallery, also holds painting workshops and exhibitions by different artists. Galician gastronomy is also art, as shown by the Galician gourmet products sold by A Colleita: almond biscuits, corn pies from Noia, cheeses, etc. It is also worth visiting Isla Malabar, the first shop in Galicia specialising in juggling games, with leading European brands and articles for children and adults, beginners and professionals. It also sells toys for boys and girls from 2 to 90 years old, for playing alone or in a group. Toys that stimulate the mind and the body, for imagining, creating and, above all, having fun.

23


Máis abaixo, na rúa de San Pedro, a galería de arte

Petronio vende toda clase de materiais de belas artes e marcos para cadros. Neste espazo, a medio camiño entre tenda de manualidades e galería de arte, tamén se realizan obradoiros de pintura e se expoñen obras de diferentes autores. A gastronomía galega é tamén arte, como demostran os produtos gourmet de orixe galega que comercializa A Colleita: amendoados, empanada de millo de Noia, queixos, etc. Cómpre tamén fixarse en Isla Malabar, a primeira tenda de Galicia especializada en artigos de xogos malabares, que conta coas principais marcas europeas, e con pezas para pequenos e grandes, para principiantes e para profesionais. Tamén vende xoguetes para nenas e nenos de 2 a 90 anos, para brincar sos ou en grupo. Xoguetes que estimulan o corpo e a mente. Para imaxinar, crear e, sobre todo, divertirse.

Como Pez en el Agua é unha tenda–obradoiro onde se realizan e venden pezas artesanais en prata, esmalte e outros materiais. Cada peza é única e está deseñada e realizada pola dona do estabelecemento, que realiza ademais pezas por encargo en diversos materiais. No mes de xuño, coincidindo coas festas de San Pedro (28 de xuño), a rúa córtase ao tráfico para que case un centenar de artesáns de toda Galicia amosen as súas producións. A eles súmanse os comerciantes da zona, que sacan tamén postos á rúa, e os bares, que hai ben deles, aproveitan o espazo gañado aos coches para despregar improvisadas e concorridas terrazas. Esta, xunto con outras feiras estacionais e outras actividades culturais que organizan periodicamente os veciños, fan de San Pedro o máximo expoñente dun barrio vivo e alegre, moi dinámico e 100% compostelán, que merece a pena coñecer. Recomendado: Visitar o museo de arte contemporánea (CGAC), o Museo do Pobo Galego e a igrexa gótica de San Domingos de Bonaval. Para descansar, o parque de Bonaval, único polo seu deseño e configuración e máis polas súas vistas, e o parque de Belvís, situado nun val moi abrigado e con zona de xogos infantís. O barrio dispón ademais dunha abafante oferta de restauración na que degustar a gastronomía galega de sempre. 24


Es aconsejable fijarse también en Isla Malabar, la primera tienda de Galicia especializada en artículos de juegos malabares, que cuenta con las principales marcas europeas, y con piezas para niños y mayores, para principiantes y para profesionales. También vende juguetes para niñas y niños de 2 a 90 años, para jugar solos o en grupo. Juguetes que estimulan el cuerpo y la mente. Para imaginar, crear y, sobre todo, divertirse.

Como Pez en el Agua es una tienda–taller donde se realizan y venden piezas artesanales en plata, esmalte y otros materiales. Cada pieza es única y está diseñada y realizada por la dueña del establecimiento, que realiza además piezas por encargo en diversos materiales. En el mes de junio, coincidiendo con las fiestas de San Pedro (28 de junio), la calle se corta al tráfico para que casi un centenar de artesanos de toda Galicia muestren sus producciones. A ellos se suman los comerciantes de la zona, que sacan también puestos a la calle, y los bares, que los hay en abundancia, aprovechan el espacio ganado a los coches para desplegar improvisadas y concurridas terrazas.

Como Pez en el Agua is a studio-shop that makes and sells handcrafted items in silver, enamel and other materials. Each item is unique and is made and designed by the shop owner, who also makes items to order in different materials. In June, coinciding with the San Pedro Festival (June 28), the street is shut down to traffic so that almost a hundred artisans from all over Galicia can display their work. They are joined by neighbourhood shop owners, who also set up stalls in the street, and the bars, of which there is an abundance, make the most of the car-free space to improvise busy pavement cafés. This festival, along with other seasonal markets and cultural activities organised periodically by residents, make San Pedro the maximum exponent of a lively, fun-loving neighbourhood, very dynamic and 100% Compostela, which is well worth visiting.

Esta, junto con otras ferias estacionales y otras actividades culturales que organizan periódicamente los vecinos, hacen de San Pedro el máximo exponente de un barrio vivo y alegre, muy dinámico y 100% compostelano, que merece la pena conocer.

Recomendado:

Recommended:

Visitar el museo de arte contemporáneo (CGAC), el Museo do Pobo Galego y la iglesia gótica de San Domingos de Bonaval. Para descansar, el parque de Bonaval, único por su diseño y configuración además de por sus vistas, y el parque de Belvís, situado en un valle muy abrigado y con zona de juegos infantiles. El barrio dispone además de una abundante oferta de restauración en la que degustar la gastronomía gallega de siempre.

Visiting the contemporary art centre (CGAC), the Museo do Pobo Galego and the Gothic church of San Domingos de Bonaval. For resting, Bonaval Park, which is unique due to its design and layout, apart from its views, and Belvís Park, located in a sheltered valley with a children’s playground. The neighbourhood also features a wide range of restaurants, where you can sample traditional Galician gastronomy. 25


De compras polo Mercado de Abastos De compras por el Mercado de Abastos Shopping in the Mercado de Abastos

26


www.mercadodeabastosdesantiago.com B Rúa das Ameas me1-3a b 981 583 438 U Lu-Sa_Lu-Sa_Mon-Sat: 7.00-15.00 h aprox. (a maior actividade prodúcese de 9.00 a 12.00 aprox. e os mellores días para visitalo son os martes, xoves e sábados, especialmente este último) (la mayor actividad se produce de 9.00 a 12.00 aprox. y los mejores días para visitarlo son los martes, jueves y sábados, especialmente este último) (the busiest time is from 9 am to 12 noon approx., and the best days for visiting are Tuesday, Thursday and especially Saturday). 27


O Mercado de Abastos, ou Praza de Abastos, como é coñecido tradicionalmente, é un referente na vida social e económica da cidade e o lugar máis visitado de Santiago despois da Catedral. O actual mercado, que abre de luns a sábado en horario de mañá, comezou a funcionar no ano 1941. É un gran mercado tradicional cunha posta en escena e un trato que sorprenden pola súa autenticidade. O Mercado desprega, estación tras estación, toda a frescura e a calidade das esencias de Galicia: mariscos, carnes, peixes, queixos, mel, repostaría, legumes, verduras, viños e licores, etc. Arredor do recinto, ateigado de pequenos postos (chamados «casillas») sitúanse as paisanas, mulleres do agro que traen a diario a súa propia colleita a vender: alí están as pementeiras de Padrón, as vendedoras de ovos caseiros, de froitas do país, de verduras da leiras familiares, de flores dos seus pequenos xardíns, etc. Como a autenticidade e a tradición non exclúen a innovación, o Mercado conta cunha serie de servizos para o consumidor que o homologan a calquera centro comercial actual. Dispón dun servizo a domicilio nun radio de 20 km para produtos adquiridos no mesmo mercado, ou pedidos realizados por teléfono ou Internet. Tamén conta cun servizo de shopper, destinado á clientela que opte por mercar a través do teléfono ou de Internet: este servizo encárgase de adquirir os produtos solicitados e despois enviarllos ao cliente ao seu domicilio.

Recomendado: Para aqueles visitantes que non dispoñen de cociña de seu, e queren comprobar in situ a calidade e a frescura das viandas do Mercado de Abastos, o bar do interior do mercado cociña no momento os produtos acabados de mercar a cambio dunha pequena porcentaxe do prezo total... Hai moitas razóns para visitar e comprar no Mercado de Abastos. Máis que recomendábel, é unha visita verdadeiramente imprescindíbel! 28


El Mercado de Abastos, o Plaza de Abastos, como se conoce tradicionalmente, es un referente en la vida social y económica de la ciudad y el lugar más visitado de Santiago después de la Catedral. El actual mercado, que abre de lunes a sábado en horario de mañana, empezó a funcionar en el año 1941. Es un gran mercado tradicional con una puesta en escena y un trato que sorprenden por su autenticidad. El Mercado despliega, estación tras estación, toda la frescura y la calidad de las esencias de Galicia: mariscos, carnes, pescados, quesos, miel, repostería, legumbres, verduras, vinos y licores, etc. Alrededor del recinto, atestado de pequeños puestos (llamados «casillas») se sitúan las paisanas, mujeres del campo que traen a diario su propia cosecha a vender: allí están las pementeiras de Padrón, las vendedoras de huevos caseros, de frutas del país, de verduras de las huertas familiares, de flores de sus pequeños jardines, etc. Como la autenticidad y la tradición no excluyen la innovación, el Mercado cuenta con una serie de servicios para el consumidor que lo homologan a cualquier centro comercial actual. Dispone de un servicio a domicilio en un radio de 20 km para productos adquiridos en el propio mercado, o pedidos realizados por teléfono o Internet. También cuenta con un servicio de shopper, destinado a la clientela que opte por comprar a través del teléfono o de Internet: este servicio se encarga de adquirir los productos solicitados y después enviárselos al cliente a su domicilio.

The Mercado de Abastos (Food Market), or Plaza de Abastos as it is traditionally called, is a reference point in the city’s social and economic life and Santiago’s most visited site after the Cathedral. The present-day market, which opens during the morning from Monday to Saturday, began to function in 1941. It is a large traditional market, whose atmosphere and dealings are surprisingly genuine. The Mercado displays, season after season, all the freshness and quality of Galician produce: seafood, meat, fish, cheese, honey, cakes, pulses, vegetables, wines and liqueurs, etc. Around the buildings, which is full of small stalls (called “casillas”), there are “paisanas,” countrywomen who daily bring their own harvest to sell: they include “pementeiras” (pepper growers) from Padrón, women selling free-range eggs, local fruits, vegetables from family plots, flowers from their small gardens, etc. Since genuineness and tradition do not exclude innovation, the Mercado features a series of consumer services on a par with any modern shopping centre. It has a home-delivery service within a 20-km radius for products bought at the market, or ordered by telephone or on the Internet. It also features a shopper service aimed at clients that prefer to shop by telephone or on the Internet: this service buys the ordered items and then delivers them to the client’s home.

Recomendado:

Recommended:

Para los visitantes que no disponen de cocina propia, y quieren comprobar in situ la calidad y la frescura de las viandas del Mercado de Abastos, el bar del interior del mercado cocina en el momento los productos recién comprados a cambio de un pequeño porcentaje del precio total... Hay muchas razones para visitar el Mercado de Abastos y comprar en él. Más que recomendable, es una visita verdaderamente imprescindible!

For visitors that do not have access to their own kitchen and would like to taste in situ the quality and freshness of the Mercado de Abastos’ produce, the bar inside the market will cook their recently bought produce, while they wait, for a small percentage of the total price... There are lots of reasons for visiting the Mercado de Abastos and shopping there. More than a recommendation, this visit is truly a must! 29


De compras por Área Central O Centro Comercial Área Central é un gran complexo comercial que conta con máis de cen tendas e está situado ao norte da cidade, no barrio das Fontiñas, un barrio residencial e familiar con moitas zonas verdes, no que se escoitan paxaros e aos nenos xogar. Como tantos outros edificios da vella e pía Compostela, o Centro Comercial Área Central, aínda que moderno (incluso case futurista), ten forma de claustro: é unha xigante galería cuadrangular cuberta de cristal que circunda un gran patio central, a praza de Europa. En Área Central é onde está o hipermercado Alcampo. Tamén teñen presenza as firmas de moda galega Massimo Dutti, Zara e Roberto Verino, o outlet de Purificación García que vende roupa e complementos de tempadas anteriores a prezos rebaixados, e as marcas xuvenís Bershka, Vidrio e Pull and

Bear.

www.acentral.com B Barrio das Fontiñas mG4 b 981 560 845 U 10.00 – 22.00 h 30


De compras por Área Central El Centro Comercial Área Central es un gran complejo comercial que cuenta con más de cien tiendas y está situado al norte de la ciudad, en el barrio de Fontiñas, un barrio residencial y familiar con muchas zonas verdes, en el que se escuchan pájaros y a los niños jugar. Como tantos otros edificios de la vieja y pía Compostela, el Centro Comercial Área Central, aunque moderno (incluso casi futurista), tiene forma de claustro: es una galería gigante cuadrangular cubierta de cristal que circunda un gran patio central, la plaza de Europa. En Área Central es donde está el hipermercado

Alcampo. También están presentes las firmas de moda gallega Massimo Dutti, Zara y Roberto Verino, el outlet de Purificación García que vende ropa y complementos de temporadas anteriores a precios rebajados, y las marcas juveniles Bershka, Vidrio y Pull and Bear. Para vestir los pies, tiendas de calzado como las compostelanas Richard o Seijas. A esta amplia oferta comercial hay que añadirle los complementos de Dayaday, Ebony y La Caja de Pandora, los bolsos y maletas de Toxo, y los collares, pulseras, anillos y pendientes de la joyería Amboa. También se pueden comprar gafas o complementos de óptica sin salir del recinto, en Óptica Val y en La Gafa de Oro. A los más pequeños les encantará la mini-puerta de entrada de Imaginarium, una tienda con cientos de juguetes adecuadamente clasificados por edades. Y a los mayores, el escaparate de la floristería Fiuncho, con originales centros de flores y gran variedad de plantas para escoger.

Shopping in Área Central The Área Central Shopping Centre is a large shopping complex with more than a hundred shops. It is located in the north of the city, in the Fontiñas neighbourhood, a residential, family neighbourhood featuring a lot of green spaces, where you can hear the birds singing and children playing. Like so many other buildings in old and devout Compostela, the Área Central Shopping Centre, although modern (almost even futurist), is shaped like a cloister: it is a giant, rectangular gallery covered with glass surrounding a large central courtyard, Plaza de Europa. Área Central houses the Alcampo hypermarket. It also features the Galician fashion brands Massimo Dutti, Zara and Roberto Verino, a Purificación García outlet that sells clothes and accessories from previous seasons at reduced prices, and the young brands Bershka, Vidrio and Pull

and Bear.

For the feet, there are shoe shops such as Compostela’s Richard or Seijas. This wide range of establishments also includes the accessories of Dayaday, Ebony and La Caja de Pandora, the bags and cases of Toxo, and the necklaces, bracelets, rings and earrings of the jeweller’s Amboa. You can also buy glasses and optic accessories without leaving the shopping centre, in Óptica Val and La Gafa de Oro.

D+34

31


Para vestir os pés, tendas de calzado como as compostelás Richard ou Seijas. A esta ampla oferta comercial hai que engadirlle os complementos de Dayaday, Ebony e La Caja de Pandora, os bolsos e maletas de Toxo, e os colares, pulseiras, aneis e pendentes da xoiaría Amboa. Tamén se poden mercar lentes ou complementos de óptica sen saír do recinto, en Óptica Val e en La Gafa de Oro. Aos máis pequenos encantaralles a mini-porta de entrada de Imaginarium, unha tenda con centos de xoguetes axeitadamente clasificados por idades. E aos maiores, o escaparate da floraría Fiuncho, con orixinais centros de flores e gran variedade de plantas para escoller. En decoración, La Trastienda de Olga ofrece moble colonial, lámpadas, vaixelas e outros artigos para decorar o fogar con descontos de ata un 50%. Outro estilo de móbel véndese en Cerne, un referente portugués en mobiliario de calidade. Fabrica en madeira maciza móbeis de deseño actual. E non só iso. O Centro Comercial Área Central conta, ademais, cunha ampla oferta de ocio para gozar en familia. Os máis pequenos poden visitar espazos como Camelot, un gran parque infantil interior con inchábeis e tobogáns. Enfronte, a Bolera, lugar de cita de adolescentes e mocidade. E para todas as idades, unha chea de cafés e restaurantes e os Multicines Área Central, coas últimas novidades cinematográficas para cativos e grandes. Como chegar: As liñas C5, C2, C6 e L9 pasan por Fontiñas, o barrio no que está Área Central, e tamén polo centro da cidade, aínda que sen dúbida a máis cómoda é a liña L11 Circular Fontiñas, que ten unha frecuencia de 12 minutos e parada nos principais puntos do centro de Santiago. Na porta principal de Área Central (rúa Berlín con rúa Lisboa) hai ademais unha parada de taxis, para facilitar o transporte das compras, no caso de ser preciso.

Recomendado: Arredor de Área Central hai varias zonas verdes e de xogos infantís ao aire libre e un gran parquemiradoiro con vistas á cidade, o parque de Carlomagno. 32


En decoración, La Trastienda de Olga ofrece mueble colonial, lámparas, vajillas y otros artículos para decorar el hogar con descuentos de hasta un 50%. Otro estilo de mueble se vende en Cerne, un referente portugués en mobiliario de calidad. Fabrica en madera maciza muebles de diseño actual. Y no solo eso. El Centro Comercial Área Central cuenta, además, con una amplia oferta de ocio para disfrutar en familia. Los más pequeños pueden visitar espacios como Camelot, un gran parque infantil interior con hinchables y toboganes. Enfrente, la Bolera, lugar de cita de adolescentes y jóvenes. Y para todas las edades, un montón de cafés y restaurantes y los Multicines Área Central, con las últimas novedades cinematográficas para grandes y pequeños. Cómo llegar: Las líneas C5, C2, C6 y L9 pasan por Fontiñas, el barrio en el que está Área Central, y también por el centro de la ciudad, aunque sin duda la más cómoda es la línea L11 Circular Fontiñas, que tiene una frecuencia de 12 minutos y parada en los principales puntos del centro de Santiago. En la puerta principal de Área Central (calle Berlín con calle Lisboa) hay además una parada de taxis, para facilitar el transporte de las compras, en caso de ser necesario.

Children will love the little door of Imaginarium, a shop with hundreds of toys suitably classifed according to age group. And for adults, the window of the Fiuncho flower shop, with original boquets and a great variety of plants to choose from. In relation to decoration, La Trastienda de Olga offers colonial-style furniture, lamps, crockery and other items to decorate the home with discounts of up to 50%. Another style of furniture is sold by Cerne, a leading Portuguese manufacturer of quality furniture, which makes modern, solid-wood furniture. And that is not all. The Área Central Shopping Centre also features a wide range of leisure possibilities to enjoy as a family. Children can visit places such as Camelot, a large indoor children’s playground with inflatables and slides. Opposite is the Bolera (bowling alley), a meeting place for adolescents and youths. And for all ages, loads of cafés and restaurants as well as the Multicines Área Central (multiplex), with the latest box-office hits for young and old. How to get there: The C5, C2, C6 and L9 bus routes cover Fontiñas, the neighbourhood where Área Central is located, as well as the city centre. However, the L11 Circular Fontiñas route is undoubtedly the most convenient, since it has a frequency of 12 minutes and stops at important points in the centre of Santiago. At the main entrance of Área Central (intersection of Calle Berlín and Calle Lisboa) there is also a taxis stance, which makes it easier to take your shopping home, if necessary.

Recomendado:

Recommended:

Alrededor de Área Central hay varias zonas verdes y de juegos infantiles al aire libre y un gran parque-mirador con vistas a la ciudad, el parque de Carlomagno.

Around Área Central there are several green spaces and outdoor children’s playgrounds as well as a big viewpoint-park overlooking the city, Carlomagno Park.

D+34

33


De compras polas grandes sup erficies comerciales Shopping in hypermarkets

34


De compras por Costa Vella Saíndo da cidade en dirección á Coruña atópase a zona empresarial Costa Vella. Alberga varias superficies comerciais. Entre elas, a de material deportivo Decathlon, e Leroy Merlin, onde se poden atopar produtos de decoración, bricolaxe e materiais de construción. De compras por Costa Vella Saliendo de la ciudad en dirección A Coruña se encuentra la zona empresarial Costa Vella. Alberga varias superficies comerciales. Entre ellas, la de material deportivo Decathlon, y Leroy Merlin, donde se pueden encontrar productos de decoración, bricolaje y materiales de construcción. Shopping in Costa Vella Leaving the city towards A Coruña, there is a business estate called Costa Vella. It houses several hypermarkets, including Decathlon, for sports equipment, and Leroy Merlin, where you will find products related to decoration, DIY and building materials.

DECATHLON www.decathlon.es Material para deportes de auga, montaña, ciclismo, deportes de raqueta, golf, paddel, fitness e moito máis. Material para deportes de agua, montaña, ciclismo, deportes de raqueta, golf, paddel, fitness y mucho más. Equipment for water sports, climbing, cycling, racket sports, golf, paddle tennis, fitness and a lot more. B Avenida de Camilo José Cela, s/n Polígono Industrial de Costa Vella. (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 897 516 U 10.00 - 22.00 h LEROY MERLIN www.leroymerlin.es Materiais de construción, carpintaría, baño, ferramentas, iluminación, xardín, etc. Materiales de construcción, carpintería, baño, herramientas, iluminación, jardín, etc. Building materials, carpentry, bathrooms, tools, lighting, gardening, etc. B Avenida de Camilo José Cela, s/n Polígono Industrial de Costa Vella (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 527 527 U 10.00 - 22.00 h Como chegar_Cómo llegar_How to get there: Liñas de bus urbano C5 e C6. Líneas de bus urbano C5 y C6. C5 and C6 city bus routes.

D+34

35


De compras polo Centro Comercial Compostela O Centro Comercial Compostela, situado no barrio do Castiñeiriño, é un lugar luminoso e acolledor, que concentra gran variedade de produtos de marcas de calidade. Comercializa toda clase de artigos, tanto en Hipercor como nas tendas El Corte Inglés. Un centro perfectamente estruturado para que o cliente atope todo o necesario: decoración, téxtil, móbeis, enxoval de cociña, club do gourmet, listas de voda, moda, perrucaría, artigos de perfumaría e cosmética, xoias, reloxos, electrónica, informática... Ademais, Hipercor ofrece unha das mellores ofertas en produtos gastronómicos da cidade.

36

De compras por el Centro Comercial Compostela El Centro Comercial Compostela, situado en el barrio del Castiñeiriño, es un lugar luminoso y acogedor, que concentra gran variedad de productos de marcas de calidad. Comercializa toda clase de artículos, tanto en Hipercor como en las tiendas El Corte Inglés. Un centro perfectamente estructurado para que el cliente encuentre todo lo necesario: decoración, textil, muebles, menaje de cocina, club del gourmet, listas de boda, moda, peluquería, artículos de perfumería y cosmética, joyas, relojes, electrónica, informática... Además, Hipercor ofrece una de las mejores ofertas en productos gastronómicos de la ciudad.


Shopping in the Centro Comercial Compostela The Centro Comercial Compostela, located in the Castiñeiriño neighbourhood, is a bright, welcoming place featuring a great variety of quality brands. It sells all kinds of articles, both in Hipercor and in El Corte Inglés shops. A well-structured shopping centre that makes it easy to find what you want: decoration, textiles, furniture, kitchen items, gourmet club, wedding lists, fashion, hairdresser’s, perfumery and cosmetics, jewellery, watches, electronic goods, computers... Moreover, Hipercor offers one of the best range of gastronomy products in the city.

www.elcorteingles.es B Rúa do Restollal, 50 mB5 b 981 527 200 U 10.00 - 22.00 h Como chegar_Cómo llegar_How to get there: Liñas de bus urbano C5, C6, L12, L6. Líneas de bus urbano C5, C6, L12, L6. C5, C6, L12, L6 city bus routes.

D+34

Recomendado_Recomendado_Recommended: Moi preto do Centro Comercial está un dos máis grandes e fermosos parques da cidade, o parque Eugenio Granell, con zonas de xogos infantís e deportivos e moi boas vistas sobre a cidade. Muy cerca del Centro Comercial está uno de los más grandes y hermosos parques de la ciudad, el parque Eugenio Granell, con zonas de juegos infantiles y deportivos y muy buenas vistas sobre la ciudad. Very close to the Centro Comercial is one of the city’s biggest and most beautiful parks, Eugenio Granell Park, with children’s playgrounds, sports facilities and fine views of the city. 37


De compras por los mercados Shopping in markets A oferta comercial de Compostela complétase con tres mercados, un deles na zona de Salgueiriños e os outros dous na Cidade Histórica. La oferta comercial de Compostela se completa con tres mercados, uno de ellos en la zona de Salgueiriños y los otros dos en la Ciudad Histórica. Compostela’s shopping possibilities also include three markets, one in the Salgueiriños area and the other two in the Old Town.

38


Mercado de Salgueiriños O tradicional Mercado de Salgueiriños experimentou unha notábel transformación nos últimos anos. Reordenouse e valouse a explanada onde se sitúa para impedir que accedesen os vehículos. O espazo dispoñíbel permite acoller 255 postos. Os principais produtos á venda son roupa, téxtil do fogar e zapataría. Mercado de Salgueiriños El tradicional Mercado de Salgueiriños ha experimentado una notable transformación en los últimos años. Se reordenó y se valló la explanada donde se sitúa para impedir el acceso de los vehículos. El espacio disponible permite acoger 255 puestos. Los principales productos a la venta son ropa, textil del hogar y zapatería. Salgueiriños Market The traditional Salgueiriños Market has experienced a noticeable transformation in recent years. This levelled area has been redesigned and fenced off to prevent vehicle access. The available space can hold 255 stalls. The main products on sale are clothes, bed and table linen, and shoes.

B Explanada de Salgueiriños mH2 U Xo_Ju_Thu: 10.00 - 14.00 h Como chegar_Cómo llegar_How to get there: Liñas de bus urbano L1, L1b, L19, L19b, L36. Líneas de bus urbano L1, L1b, L19, L19b, L36. L1, L1b, L19, L19b, L36 city bus routes. Recomendado_Recomendado_Recommended: Moi preto está o Mercado de Gando, aberto todos os mércores. Muy cerca está el Mercado de Ganado, abierto todos los miércoles. Nearby is the Cattle Market, open every Wednesday.

D+34

39


Mercado «Hippy» Compostela conta cun Mercado «Hippy» no corazón da Cidade Histórica. Abre todo o ano e reúne unha quincena de postos. Aínda que non conta cun horario fixo, os comerciantes adoitan instalar os postos entre as dez da mañá e as oito da tarde, prologándose o horario no verán. Neste mercado pódense adquirir manufacturas de coiro, bixutaría artesá, complementos, etc. Moitos destes artigos son feitos a man polos propios vendedores. Mercado «Hippy» Compostela cuenta con un Mercado «Hippy» en el corazón de la Ciudad Histórica. Abre todo el año y reúne una quincena de puestos. Aunque no cuenta con un horario fijo, los comerciantes suelen instalar los puestos entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, prologándose el horario en verano. En este mercado se pueden adquirir manufacturas de cuero, bisutería artesana, complementos, etc. Muchos de estos artículos están hechos a mano por los propios vendedores.

“Hippy” Market Compostela has a “Hippy” Market in the centre of the Old Town. It opens all year and is made up of around fifteen stalls. Although it has no set business hours, the stalls are usually set up from 10 am to 8 pm, or later in the summer. In this market you can buy leather goods, handmade costume jewellery, accessories, etc. Many of the articles are made by the sellers themselves.

B Rúa Nova md1-3a U Lu-Do_Lu-Do_Mon-Sun: 10.00 - 20.00 h


Mercado de Antigüidades Vagarosamente vaise consolidando ademais un terceiro Mercado de antigüidades nos soportais do antigo edificio de Correos, na esquina da rúa Rodrigo de Padrón coa rúa do Franco. Neste mercado pódense mercar, entre outros obxectos, libros vellos, selos, moedas, tarecos de cociña, ferramentas, etc.

Antiques Market A third market, selling antiques, is slowly becoming established under the arches of the old Post Office building, at the corner of Calle Rodrigo de Padrón and Calle del Franco. In this market, you can buy, among other articles, old books, stamps, coins, kitchen items, tools, etc.

Mercado de Antigüedades Lentamente se va consolidando además un tercer Mercado de antigüedades en los soportales del antiguo edificio de Correos, en la esquina de la calle Rodrigo de Padrón con la calle del Franco. En este mercado se pueden comprar, entre otros objetos, libros viejos, sellos, monedas, menaje de cocina, herramientas, etc.

D+34

B Rúa do Franco md1-2c (soportais do edificio de Correos) (soportales del edificio de Correos) (arches of Post Office building) U Sa_Sa_Sat: 9.00 – 14.00 h

41


Mercado Nacional de Gando Galicia é unha rexión tradicionalmente gandeira, o que explica que os seus mercados de gando sempre tivesen grande importancia na súa historia e tradicións. Dedicado á compra e venda de gando de todas as especies, o de Santiago é o máis importante de Galicia e un dos máis importantes de España e de Europa, e ten o interese do seu carácter ancestral e rural, baseándose no comercio tradicional ou de trato directo. Ademais de gando alí comercialízanse produtos agrícolas, apeiros e útiles de labranza, incluíndo os tradicionais cestos. Os días de mercado hai pulpeiras, tal como sempre foi tradición nas feiras de Galicia, e tamén un restaurante-cafetaría. Mercado Nacional de Ganado Galicia es una región tradicionalmente ganadera, lo que explica que sus mercados de ganado siempre hayan tenido mucha importancia en su historia y tradiciones. Dedicado a la compra y venta de ganado de todas las especies, el de Santiago es el más importante de Galicia y uno de los más importantes de España y de Europa, y tiene el interés de su carácter ancestral y rural, basándose en el comercio tradicional o de trato directo. Además de ganado allí se comercializan productos agrícolas, aperos y útiles de labranza, incluidos los tradicionales cestos. Los días de mercado hay «pulpeiras», como siempre ha sido tradición en las ferias de Galicia, y también un restaurante-cafetería.

B Recinto Feiral de Amio (Amio, s/n. San Lázaro) (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 560 800 U Me_Mi_Wed: 8.30 - 14.00 h

National Cattle Market Galicia is a traditional stockbreeding region, which explains the great importance of cattle markets in its history and traditions.

Como chegar_Cómo llegar_How to get there: Liñas de bus urbano C5 e C6. Líneas de bus urbano C5 y C6. C5 and C6 city bus routes.

Devoted to the buying and selling of all kinds of livestock, Santiago’s cattle market is the most important in Galicia and one of the most important in Spain and Europe. It is of interest due to its ancestral, rural nature, based on traditional trade or direct deals. Apart from livestock, it also sells agricultural products, farming implements and tools, including traditional baskets. On market days, there are “pulpeiras” (stalls selling octopus), as is traditionally the case at Galician markets, as well as a cafeteria-restaurant.

42

(todos os mércores do ano, e o día da Ascensión e do Apóstolo) (todos los miércoles del año, y el día de la Ascensión y del Apóstol) (every Wednesday throughout the year, as well as Ascension Day and St. James’ Day)

Recomendado_Recomendado_Recommended: Moi preto está o Parque Empresarial Costa Vella, no que destacan os recintos comerciais Leroy Merlin e Decathlon, entre outros moitos. Muy cerca está el Parque Empresarial Costa Vella, en el que destacan los recintos comerciales Leroy Merlin y Decathlon, entre otros muchos. Nearby is the Parque Empresarial Costa Vella, featuring the Leroy Merlin and Decathlon hypermarkets, and a lot more.


De compras, por temas_De compras, por temas_Shopping, according to category 43


Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion Coñecida polo mundo adiante, a moda galega está presente en Compostela nos estabelecementos do grupo galego Inditex (un dos principais distribuidores de moda do mundo, que agrupa as cadeas Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Kiddy´s Class), noutras cadeas fabricadas ou deseñadas en Galicia, e nas boutiques de deseñadores galegos de fama internacional, como Adolfo Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino e outros. Estas e outras firmas feitas aquí, By Galicia, aparecen recollidas a continuación. Conocida en todo el mundo, la moda gallega está presente en Compostela en los establecimientos del grupo gallego Inditex (uno de los principales distribuidores de moda del mundo, que agrupa las cadenas Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Kiddy´s Class), en otras cadenas fabricadas o diseñadas en Galicia, y en las boutiques de diseñadores gallegos de fama internacional, como Adolfo Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino y otros. Estas y otras firmas hechas aquí, By Galicia, aparecen recogidas a continuación. Known all over the world, Galician fashion is present in Compostela in establishments belonging to Galicia’s Inditex Group (one of the main fashion distributors in the world, it encompasses the chains of Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho and Kiddy’s Class), in other chains made or designed in Galicia, and in the boutiques of internationally renowned Galician designers such as Adolfo Domínguez, Purificación García, Roberto Verino, Antonio Pernas, Florentino and others. These and other brands made here, By Galicia, are described below. 44


Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion ADOLFO DOMÍNGUEZ www.adolfo-dominguez.com Roupa de home e de muller. Esta firma conta con máis de 400 tendas repartidas por 18 países. Ropa de hombre y de mujer. Esta firma cuenta con más de 400 tiendas repartidas por 18 países. Men’s and women’s wear. This brand has more than 400 shops in 18 countries. B Rúa da Senra, 8-10 mc3-3a b 981 554 445 U 10.15 - 20.30 h v

Multiespazo con roupa de home, muller e fogar, outra das liñas de produtos que ofrece a firma ourensá. Multiespacio con ropa de hombre, mujer y hogar, otra de las líneas de productos que ofrece la firma orensana. Multi-space featuring men’s and women’s wear, as well as bedding, another line of products sold by the Ourense company. B Rúa de Curros Enríquez, 13 mc3-3c b 981 576 842 U 10.30 - 20.30 h v

ADOLFO DOMÍNGUEZ- U www.adolfo-dominguez.com Liña xuvenil da firma creada hai 34 anos en Ourense polo deseñador Adolfo Domínguez. Línea juvenil de la firma creada hace 34 años en Orense por el diseñador Adolfo Domínguez. Young line of the company created 34 years ago in Ourense by the designer Adolfo Domínguez. B Rúa da República de El Salvador, 13 mc1-3b b 981 591 202 U 10.15 - 20.30 h B Rúa do Vilar, 57 md1-3a b 981 576 660 U 10.15 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h

ANTONIO PERNAS www.antonio-pernas.es Roupa de muller. Antonio Pernas é unha das liñas do grupo coruñés Caramelo, que comercializa as súas prendas en 1.500 espazos de 27 países. Ropa de mujer. Antonio Pernas es una de las líneas del grupo coruñés Caramelo, que comercializa sus prendas en 1.500 espacios de 27 países. Women’s wear. Antonio Pernas is one of the lines belonging to A Coruña’s Caramelo Group, which sells its garments in 1,500 shops in 27 countries. B Rúa do Doutor Teixeiro, 7 mc3-3b b 981 598 254 U 10.00 - 20.30 h v

BERSHKA www.bershka.com Cadea de moda xuvenil. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría para ambos os sexos. Grupo Inditex. Cadena de moda juvenil. Ropa, complementos, zapatos y lencería para ambos sexos. Grupo Inditex. Young fashion chain. Clothes, accessories, shoes and lingerie for both sexes. Inditex Group. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 18 mc2-3b b 981 593 776 B Praza Roxa, 6 mb3-2c b 981 597 479 U 10.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 8G mG4 b 981 560 308 U 10.00 - 22.00 h v

v

D+34

45


BIMBA&LOLA www.bimbaylola.es Complementos de tendencia para muller. Complementos de tendencia para mujer. Avant-garde accessories for women. B Rúa da República de El Salvador, 9 mc1-3b b 981 573 005 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

CARAMELO JEANS www.caramelo.com Liña de moda xuvenil, para home e para muller, do grupo coruñés Caramelo. Línea de moda juvenil, para hombre y para mujer, del grupo coruñés Caramelo. Line of young fashion, for women and men, belonging to A Coruña’s Caramelo Group. B Rúa do Doutor Teixeiro, 23 mc2-3b b 981 571 666 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h v

D-DUE www.d-due.com Roupa de muller. Firma de Rianxo (A Coruña) con presenza en 18 países. Ropa de mujer. Firma de Rianxo (A Coruña) con presencia en 18 países. Women’s wear. Company from Rianxo (A Coruña) that is present in 18 countries. B Rúa de Frei Rosendo Salvado, 4 mb3-2c b 981 593 061 U 10.00 - 13.30 h | 16.30 - 20.30 h v

46

FLORENTINO www.florentino.com Roupa de home. O Grupo Florentino, que emprega a máis de 500 persoas, dispón das súas propias plantas de fabricación de ultima tecnoloxía para controlar, en cada momento, a calidade do produto. Ropa de hombre. El Grupo Florentino, que da trabajo a más de 500 personas, dispone de sus propias plantas de fabricación de ultima tecnología para controlar, en cada momento, la calidad del producto. Men’s wear. The Florentino Group, which employs more than 500 people, owns its own cutting-edge factories in order to control product quality from start to finish. B Rúa Nova, 57 md1-3a b 981 552 598 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h v

GUERRAL www.guerral.es Roupa de muller. Fundada en 1967, as súas coleccións, dirixidas a tendas multimarca, están presentes en máis de 600 espazos repartidos por todo o mundo. Ropa de mujer. Fundada en 1967, sus colecciones, dirigidas a tiendas multimarca, están presentes en más de 600 espacios repartidos por todo el mundo. Women’s wear. Founded in 1967, its collections, aimed at multi-brand shops, are present in 600 boutiques all over the world. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3-5 mc2-3a b 981 563 370 U 10.00 - 20.30 h v


Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion KIDDY´S CLASS www.kiddysclass.com Moda infantil. Grupo Inditex. Moda infantil. Grupo Inditex. Children’s fashion. Inditex Group. B Rúa de Santiago del Estero, 24 mb3-2c b 981 592 180 U 10.00 - 20.30 h

B Rúa do Xeneral Pardiñas, 36 mc1-3b b 981 593 122 U 10.00 - 20.30 h v

v

MASSIMO DUTTI www.massimodutti.com Roupa de home e de muller. Grupo Inditex. Ropa de hombre y de mujer. Grupo Inditex. Men’s and women’s wear. Inditex Group. B Rúa de Montero Ríos, 24 mc2-3a b 981 561 087 U 10.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 7H mG4 b 981 584 669 U 10.00 - 22.00 h v

NANOS www.nanos.es Dende a súa fundación en 1963, esta firma coruñesa traballa con novas ideas, formas e texturas no mundo da moda infantil, para crear deseños de calidade e estilo inconfundíbel. Desde su fundación en 1963, esta firma coruñesa trabaja con nuevas ideas, formas y texturas en el mundo de la moda infantil, para crear diseños de calidad y estilo inconfundible. Since it was founded in 1963, this A Coruña company has been working with new ideas, forms and textures in the world of children’s fashion, in order to create quality designs and unmistakable style. B Rúa de Montero Ríos, 23 mc2-3a b 981 593 568 U 10.00 - 13.30 |17.00 - 20.30 h v

OYSHO www.oysho.com Cadea de lenzaría feminina e infantil. Grupo Inditex. Cadena de lencería femenina e infantil. Grupo Inditex. Chain of women’s and children’s lingerie. Inditex Group. B Rúa do Doutor Teixeiro, 13 mc2-3b b 981 588 655 U 10.00 - 20.30 h v

PILI CARRERA www.pilicarrera.es Referente de moda infantil dentro e fóra de España. Puericultura, roupa de bebé e infantil. Referente de moda infantil dentro y fuera de España. Puericultura, ropa de bebé e infantil. Renowned for its children’s fashion in Spain and abroad. Babycare, baby and children’s clothes. B Rúa de Montero Ríos, 30 mc2-3a b 981 576 147 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

D+34

47


PULL AND BEAR www.pullbear.com Roupa xuvenil. Grupo Inditex. Ropa juvenil. Grupo Inditex. Young wear. Inditex Group. B Rúa do Doutor Teixeiro, 3 mc2-3b b 981 570 968 U 10.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 8B mG4 b 981 588 110 U 10.00 - 22.00 h v

PURIFICACIÓN GARCÍA www.purificaciongarcia.es Roupa de home e de muller. As prendas da deseñadora ourensá están presentes en 45 cidades de España, México e Portugal. Ropa de hombre y de mujer. Las prendas de la diseñadora orensana están presentes en 45 ciudades de España, México y Portugal. Men’s and women’s wear. The Ourense designer’s garments are present in 45 cities in Spain, Mexico and Portugal. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 1 mc2-3a b 981 584 011 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

48

ROBERTO VERINO www.robertoverino.es Roupa de home e de muller. Firma creada en 1982 polo deseñador ourensán Roberto Verino. Destaca polo estilo intemporal das súas prendas e a utilización de materiais naturais, como o liño. Ropa de hombre y de mujer. Firma creada en 1982 por el diseñador orensano Roberto Verino. Destaca por el estilo intemporal de sus prendas y la utilización de materiales naturales, como el lino. Men’s and women’s wear. Company created in 1982 by the Ourense designer Roberto Verino. It stands out due to the timeless style of its garments and the use of natural materials, such as linen. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 8 mc2-3a b 981 554 213 U 10.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 16D mG4 b 981 560 397 U 10.00 - 22.00 h v


Moda By Galicia_Moda By Galicia_By Galicia fashion STRADIVARIUS www.e-stradivarius.com Cadea de moda xuvenil para mozas. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría. Grupo Inditex. Cadena de moda juvenil para chicas. Ropa, complementos, zapatos y lencería. Grupo Inditex. Young fashion chain for girls. Clothes, accessories, shoes and lingerie. Inditex Group. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 mc2-3a b 981 577 806 U 10.00 - 20.30 h v

VIDRIO www.vidriomoda.com Cadea de moda xuvenil feminina. Roupa e complementos. Cadena de moda juvenil femenina. Ropa y complementos. Young fashion chain for women. Clothes and accessories. B Rúa da República de El Salvador, 13 mc1-3b b 981 591 737 U 10.30 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 7D mG4 b 981 560 442 U 10.00 - 22.00 h v

ZARA www.zara.com Un dos principais distribuidores do mundo, con moda para todas as idades. Está presente en máis de 70 países. Grupo Inditex. Uno de los principales distribuidores del mundo, con moda para todas las edades. Está presente en más de 70 países. Grupo Inditex. One of the main distributors in the world, with fashion for all ages. It is present in more than 70 countries. Inditex Group. Roupa de home_Ropa de hombre_Men’s wear B Rúa de Montero Ríos, 8 mc3-3b b 981 572 200 U 10.00 - 20.30 h B Rúa da República de El Salvador, 33 mb3-3a b 981 590 531 U 10.00 - 20.30 h

Roupa de muller_Ropa de mujer_Women’s wear B Rúa da República de El Salvador, 29-31 mb3-3a b 981 590 162 U 10.00 - 20.30 h

Home, muller, infantil Hombre, mujer, infantil_Men, women, children B Centro Comercial Área Central. Local 12F mG4 b 981 560 166 U 10.00 - 22.00 h

Roupa de muller e infantil Ropa de mujer e infantil_Women’s and children’s wear B Praza de Galicia, 3 mc3-3b b 981 561 229 U 10.00 - 20.30 h v

Máis estabelecementos de moda Más establecimientos de moda More fashion boutiques Infantil_Infantil_Children 50 Xuvenil_Juvenil_Youth 52 Muller_Mujer_Women 53 Home_Hombre_Men 58 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. And also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

49


Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion Últimas tendencias para as máis novas e os máis novos da casa. Roupa alegre, divertida, e das mellores marcas. Últimas tendencias para las más pequeñas y los más pequeños de la casa. Ropa alegre, divertida, y de las mejores marcas. The latest trends for the young ones in the family. Bright, fun clothes by the best brands.

50


Moda infantil_Moda infantil_Children´s fashion BENETTON www.benetton.es Franquía de moda infantil. Franquicia de moda infantil. Children’s fashion franchise. B Rúa de Montero Ríos, 13 mc2-3b b 981 566 698 U 10.00 - 14.00 h |16.30 - 20.30 h

v

NECK&NECK www.neckandneck.com Franquía de moda infantil. Franquicia de moda infantil. Children’s fashion franchise. B Rúa do Hórreo, 82 mc1-3c b 981 586 202 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h v

CHOCOLATE Roupa sport. Marcas de Ralph Lauren ou Belstaff. Ropa sport. Marcas de Ralph Lauren o Belstaff. Casual wear. Brands by Ralph Lauren or Belstaff. B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 mb3-3b b 881 977 127 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.30 - 20.00 h v

PRÉNATAL www.prenatal.es Franquía de moda premamá e moda para bebés. Franquicia de moda premamá y moda para bebés. Maternity fashion franchise and fashion for babies. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24 mc1-3b b 981 599 983 U 10.00 - 20.30 h v

EL ESCONDITE INGLÉS Roupa exclusiva, alegre e de tecidos impecábeis. Ropa exclusiva, alegre y de tejidos impecables. Exclusive, bright clothes made of impeccable fabrics. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17, local 8 mc2-3b b 981 937 561 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

GOCCO www.gocco.es Franquía de moda infantil. Franquicia de moda infantil. Children’s fashion franchise. B Rúa do Doutor Teixeiro, 29 mc1-3b b 981 579 945 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h

TETÉ NIÑOS Roupa clásica e moderna de marcas como Armani ou Escada, etc. Ropa clásica y moderna de marcas como Armani o Escada, etc. Classical and modern clothes by brands such as Armani or Escada, etc. B Rúa de Montero Ríos, 16 mc2-3a b 981 585 782 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

v

MAMÁ PATA Marcas galegas como Lío-lío ou andaluzas como Beatriz Montero. Marcas gallegas como Lío-lío o andaluzas como Beatriz Montero. Galician brands such as Lío-lío or Andalusian ones like Beatriz Montero. B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3b b 981 577 225 U 10.15 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

D+34

Máis estabelecementos de moda infantil na sección By Galicia en páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de moda infantil en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More children’s fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 51


Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion Marcas nacionais e internacionais de roupa informal, divertida e de dese単o. Marcas nacionales e internacionales de ropa informal, divertida y de dise単o. National and international brands of casual, fun and designer clothes.

52


Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion BENETTON www.benetton.com Franquía de moda xuvenil. Roupa e complementos. Franquicia de moda juvenil. Ropa y complementos. Young fashion franchise. Clothes and accessories. B Praza do Toural, 8 md1-3a b 981 564 388 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h

MANGO www.mango.com Franquía. Roupa xuvenil. Franquicia. Ropa juvenil. Franchise. Young clothes. B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a b 981 598 864 U 10.00 - 20.30 h

BLANCO www.blancoint.com Franquía de moda xuvenil. Roupa, complementos, zapatos e lenzaría. Franquicia de moda juvenil. Ropa, complementos, zapatos y lencería. Young fashion franchise. Clothes, accessories, shoes and lingerie. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 19 mc1-3b b 881 031 066 U 10.00 - 21.00 h

PIMKIE www.pimkie.com Cadea de moda xuvenil feminina. Roupa e complementos. Cadena de moda juvenil femenina. Ropa y complementos. Young fashion chain for girls. Clothes and accessories. B Rúa da República de El Salvador, 17 mc1-3b b 981 593 187 U 10.00 - 20.30 h

v

v

CORONEL TAPIOCA www.coroneltapioca.com Franquía de roupa de aventura Franquicia de ropa de aventura Adventure clothing franchise. B Rúa do Vilar, 52 md1-2c b 981 556 530 U 10.00 - 21.00 h Do_Do_Sun: 10.00 - 21.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 8F mG4 b 981 571 975 U 10.00 - 22.00 h v

MABE Roupa para a mocidade das marcas Levi´s, Burberry, Barbour, etc. Ropa para la juventud de las marcas Levi´s, Burberry, Barbour, etc. Clothes for young people by the brands Levi’s, Burberry, Barbour, etc. B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a b 981 590 898 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h

v

v

SISLEY www.sisley.com Franquía de moda xuvenil. Roupa e complementos. Franquicia de moda juvenil. Ropa y complementos. Young fashion franchise. Clothes and accessories. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 2 mc2-3a b 981 575 058 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

ZÜRICH SCQ Tenda de moda pop e de estilo retro, moderna, divertida e orixinal. Marcas como Skunkfunk, Sessun ou TimeZone. Tienda de moda pop y de estilo retro, moderna, divertida y original. Marcas como Skunkfunk, Sessun o TimeZone. Pop fashion boutique with retro, modern, fun and original styles. Brands such as Skunkfunk, Sessun or TimeZone. B Rúa do Vilar, 47 md2-3a b 981 040 549 U 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h Do_Do_Sun: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h v

v

Máis estabelecementos de moda xuvenil na sección By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de moda juvenil en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More young fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

53


Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion Traxes impecåbeis, camisetas, blusas, saias, vestidos, zapatos e complementos que non deben faltar no armario. Trajes impecables, camisetas, blusas, faldas, vestidos, zapatos y complementos que no deben faltar en el armario. Impeccable suits, tops, blouses, skirts, dresses, shoes and accessories that deserve a place in your wardrobe.

54


Moda muller_Moda mujer_Women´s fashion ALIZÉE Roupa e complementos das firmas Fendi, Missoni, Bandas Rojas ou Sarti. Ropa y complementos de las firmas Fendi, Missoni, Bandas Rojas o Sarti. Clothes and accessories by the brands Fendi, Missoni, Bandas Rojas or Sarti. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b b 981 935 264 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CHAROL Tenda multimarca con prendas de Alba Conde, Pennyblack ou Aninoto. Tienda multimarca con prendas de Alba Conde, Pennyblack o Aninoto. Multi-brand shop featuring garments by Alba Conde, Pennyblack or Aninoto. B Rúa da República de El Salvador, 14 mc1-3a B Avenida de Figueroa, 13 mc3-3a b 981 594 699 U 10.00 - 13.30 |16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h v

AMICHI www.amichi.com Franquía de roupa de muller. Franquicia de ropa de mujer. Women’s clothing franchise. B Rúa do Doutor Teixeiro, 9 mc2-3b b 981 572 232 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

BARQUILLO Marcas como Alain Manoukian, Urban ou Victorio & Lucchino. Marcas como Alain Manoukian, Urban o Victorio & Lucchino. Brands such as Alain Manoukian, Urban or Victorio & Lucchino. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 27 mc1-3b b 981 566 799 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CYRA Primeiras marcas: Giorgio Armani, Cavali ou MaxMara. Primeras marcas: Giorgio Armani, Cavali o Max-Mara. Leading brands: Giorgio Armani, Cavali or Max-Mara. B Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 6 mc1-2c b 981 592 118 U 10.00 -14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

ÉLITE Marcas como Newpolvere, Gemma Zanzani ou Bleu Blanc Rouge. Marcas como Newpolvere, Gemma Zanzani o Bleu Blanc Rouge. Brands such as Newpolvere, Gemma Zanzani or Bleu Blanc Rouge. B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3c b 981 573 983 U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

D+34

55


ELSAVADEBODA Unha tenda especial, con marcas como Tracy Reese, Yesim Chambrey ou Philip Treacy e bixutaría de Linda Lacroix. Una tienda especial, con marcas como Tracy Reese, Yesim Chambrey o Philip Treacy y bisutería de Linda Lacroix. A special shop with brands such as Tracy Reese, Yesim Chambrey or Philip Treacy and costume jewellery by Linda Lacroix. B Rúa da Algalia de Arriba, 27 me2-2c b 981 570 413 U 16.30 - 22.00 h v

GOGA Roupa con estilo das marcas Citizens of Humanity, Erva ou Blumarine. Ropa con estilo de las marcas Citizens of Humanity, Erva o Blumarine. Stylish clothes from the brands Citizens of Humanity, Erva or Blumarine. B Rúa da República de El Salvador, 2 mc2-3b b 981 565 369 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 11.30 - 14.00 h v

HUGO BOSS www.hugoboss.com Franquía. Franquicia. Franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 19 mb3-3b b 981 593 915 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

LACOSTE www.lacoste.com Franquía. Franquicia. Franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 9 mc1-3a b 981 935 478 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h v

MANGO www.mango.com Franquía. Franquicia. Franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 4 mc1-3a b 981 598 864 U 10.00 - 20.30 h v

MATA-MUÁ Roupa sport e de vestir de Guess by Marciano, Ted Baker e Belle Rose. Ropa sport y de vestir de Guess by Marciano, Ted Baker y Belle Rose. Casual and dress clothing by Guess by Marciano, Ted Baker and Belle Rose. B Rúa da Rosa, 26 mb3-3b b 981 937 618 U 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v


Moda muller_Moda mujer_Women´s fashion MENGANITA Divertidas tendas con prendas de Vero Moda, Yokana, Charfal ou complementos de Fun&basics. Divertidas tiendas con prendas de Vero Moda, Yokana, Charfal o complementos de Fun&basics. Fun shops featuring garments by Vero Moda, Yokana, Charfal or accessories by Fun&basics. B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b b 981 583 011 U 10.00 h - 21.00 h B Rúa Nova, 32 md2-3a b 981 546 397 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h Do_Do_Sun: 12.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h v

MIMOLETT Tenda de estilo parisiense, con marcas como Masscob, Erva, bc&sh ou Virginie Castway. Tienda de estilo parisiense, con marcas como Masscob, Erva, bc&sh o Virginie Castway. Parisian-style boutique featuring brands such as Masscob, Erva, bc&sh or Virginie Castway. B Avenida de Rodrigo de Padrón, 5 md1-2c b 881 031 695 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h

SATURNA Prendas de Hoss Intropía, Ailanto ou Solola. Prendas de Hoss Intropía, Ailanto o Solola. Garments by Hoss Intropía, Ailanto or Solola. B Rúa de Santiago de Chile, 2 mb3-2c b 981 940 310 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

TRUCCO www.trucco.es Franquía de roupa de muller. Franquicia de ropa de mujer. Women’s clothing franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 12 mc1-3a b 981 592 142 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

v

MORENA Roupa á última de Fornarina, Custo e Nolita. Ropa a la última de Fornarina, Custo y Nolita. Trendy clothing by Fornarina, Custo and Nolita. B Rúa de Alfredo Brañas,17 mc1-3b b 981 935 776 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h v

Máis estabelecementos de moda muller na sección By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de moda mujer en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More women’s fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

57


Moda home_Moda hombre_Men’s fashion Para homes clåsicos e modernos: traxes a medida, camisas, garabatas, sudadeiras, parkas, etc. Para hombres clåsicos y modernos: trajes a medida, camisas, corbatas, sudaderas, parkas, etc. For classical and modern men: made-to-measure suits, shirts, ties, sweatshirts, parkas, etc.

58


Moda home_Moda hombre_Men´s fashion CONFECCIONES RIANDE Xastraría e camisaría. Marcas de Pierre Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz ou Victorio & Lucchino. Sastrería y camisería. Marcas de Pierre Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz o Victorio & Lucchino. Tailoring and shirtmaking. Brands such as Pierre Cardin, Cortefiel, Mirto, Pertegaz or Victorio & Lucchino. B Praza do Toural, 2 md1-3a b 981 586 150 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

GARYSOM Tenda de referencia con marcas como Hackett, Polo Ralph Lauren, Broksfield ou Belstaff. Tamén confeccionan traxes á medida. Tienda de referencia con marcas como Hackett, Polo Ralph Lauren, Broksfield o Belstaff. También confeccionan trajes a medida. Renowned shop with brands such as Hackett, Polo Ralph Lauren, Broksfield or Belstaff. Suits are also made to measure. B Rúa do Vilar, 25 md2-3a b 981 582 331 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

NEW PORT www.npv.es Roupa náutica para saír á rúa. Ropa náutica para salir a la calle. Nautical clothing for the street. B Rúa do Vilar, 60 md1-3a b 981 575 502 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

SASTRERÍA PEPECILLO Traxes e chaqués á medida. Trajes y chaqués a medida. Made-to-measure suits and morning coats. B Rúa Nova, 28 md2-3a b 981 581 559 U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.00 – 13.00 h v

VARONNI Roupa elegante de Valentino, Sir Bonser ou Roy Robson. Ropa elegante de Valentino, Sir Bonser o Roy Robson. Elegant clothing by Valentino, Sir Bonser or Roy Robson. B Rúa de Montero Ríos, 11 mc2-3b b 981 563 734 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.30 – 13.30 h v

HUGO BOSS www.hugoboss.com Franquía. Franquicia. Franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 19 mb3-3b b 981 593 915 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 | 17.00 - 20.30 h LACOSTE www.lacoste.com Franquía de roupa de home. Franquicia de ropa de hombre. Men’s clothing franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 9 mc1-3a b 981 935 478 U 10.00 - 12.00 | 17.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

D+34

Máis estabelecementos de moda home na sección By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de moda hombre en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More men’s fashion boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 59


Showrooms e personal shoppers_Showrooms y personal shoppers_Showrooms and personal shoppers Showroom é un salón onde se exhiben os deseños que se venden. O personal shopper encárgase de asesorar o cliente á hora de mercar prendas de vestir e complementos. Os seus servizos inclúen acompañalo e mostrarlle as tendas onde pode atopar a roupa que máis se adapta ás súas demandas. Showroom es un salón donde se exhiben los diseños que se venden. El personal shopper se encarga de asesorar al cliente a la hora de comprar prendas de vestir y complementos. Sus servicios incluyen acompañarlo y mostrarle las tiendas donde puede encontrar la ropa que más se adapta a sus demandas. Showroom is a room where designs are exhibited for sale. Personal shoppers advise clients about buying clothes and accessories. Their services include accompanying clients and showing them shops where they will find clothes that best suit their needs.

60


Showrooms e personal shoppers_Showrooms y personal shoppers_Showrooms and personal shoppers

LOS SASTRECILLOS VALIENTES Roupa de novos deseñadores: Fulanita y Menganita, Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas, e moitos máis. Ropa de jóvenes diseñadores: Fulanita y Menganita, Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas, y muchos más. Clothing by young designers: Fulanita y Menganita, Solitas, Con2tijeras, Nosolotoro, Mientrasnenas and many more. B Praza de Cervantes, 4-2º me1-3a b 981 566 219 U 15.00 - 21.00 h

I+ SOLUCIONES Asesoramento de imaxe e servizos de personal shopper. Asesoramiento de imagen y servicios de personal shopper. Image advice and personal shopper services. b 635 036 145 U 10.00 - 21.00 h REBECA SENRA Personal shopper. Personal shopper. Personal shopper. b 619 098 287

Máis estabelecementos de moda no directorio de comercios de municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de moda en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More fashion boutiques in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

61


Outlets e segunda man_Outlets y segunda mano_Outlets and second-hand Roupa doutras tempadas a prezos rebaixados. Roupa de segunda man. Ropa de otras temporadas a precios rebajados. Ropa de segunda mano. Clothing from past seasons at reduced prices. Second hand clothes.

62


Outlets e segunda man_Outlets y segunda mano_Outlets and second-hand

NEFTALINA Roupa de segunda man. Prendas vintage traídas de Francia. Ropa de segunda mano. Prendas vintage traídas de Francia. Second-hand clothes. Vintage garments brought from France. B Rúa da Algalia de Arriba, 46 me1-2c b 699 297 306 U 11.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h

FASHION OUTLET www.fashionoutlet2002.com As mellores marcas aos mellores prezos: Tommy Hilfiger, Miss Sixty, Gant, ou Timberland. Las mejores marcas a los mejores precios: Tommy Hilfiger, Miss Sixty, Gant, o Timberland. The best brands at the best prices: Tommy Hilfiger, Miss Sixty, Gant or Timberland. B Avenida da Coruña, 2 mc1-2b b 981 940 116 U 10.00 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h v

PURIFICACIÓN GARCÍA www.purificaciongarcia.com Outlet. Modelos de deseño galego de Purificación García a prezo moi rebaixado. Moda By Galicia. Outlet. Modelos de diseño gallego de Purificación García a precio muy rebajado. Moda By Galicia. Outlet. Models designed in Galicia by Purificación García at highly reduced prices. By Galicia fashion. B Centro Comercial Área Central. Local 16C mG4 b 981 573 335 U 10.00 - 22.00 h v

Máis estabelecementos no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More shops in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

63


Lenzaría e traxes de baño_Lencería y trajes de baño_Lingerie and swimsuits Lenzaría e traxes de baño das principais marcas para homes, mulleres e nenas e nenos. Lencería y trajes de baño de las principales marcas para hombres, mujeres y niñas y niños. Lingerie and swimsuits by leading brands for men, women, boys and girls.

64


Lenzaría e traxes de baño_Lencería y trajes de baño_Lingerie and swimsuits BANELA Lenzaría feminina e traxes de baño. Lencería femenina y trajes de baño. Female lingerie and swimsuits. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 8 mc2-3a b 981 584 434 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

CALZEDONIA www.calzedonia.es Franquía de lenzaría, medias e traxes de baño. Franquicia de lencería, medias y trajes de baño. Franchise selling lingerie, tights and swimsuits. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 29 mc1-3b b 981 575 628 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

ESCOLMA Lenzaría e traxes de baño de muller. Marcas como Andrés Sardá, Malizia ou La Perla. Lencería y trajes de baño de mujer. Marcas como Andrés Sardá, Malizia o La Perla. Female lingerie and swimsuits. Brands such as Andrés Sardá, Malizia or La Perla. B Rúa da Caldeirería, 20 md3-3a b 981 571 639 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h

MAITE COMPLEMENTOS Gran variedade en medias. Marcas como Cecilia de Tafael, Oro blu, Dim, Levante, ou Filodoro. Gran variedad en medias. Marcas como Cecilia de Tafael, Oro blu, Dim, Levante, o Filodoro. Great variety of tights. Brands such as Cecilia de Tafael, Oro blu, Dim, Levante or Filodoro. B Rúa do Doutor Teixeiro, 19 mc2-3b b 981 580 761 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h UNDERCOLORS OF BENETTON www.benetton.es Franquía de lenzaría de home e de muller. Franquicia de lencería de hombre y de mujer. Lingerie franchise for men and women. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 2 mc2-3a b 981 580 618 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

WOMEN’SECRET www.womensecret.com Cadea de lenzaría feminina. Cadena de lencería femenina. Female lingerie chain B Rúa do Doutor Teixeiro, 1 mc3-3b b 981 589 399 U 10.00 - 20.30 h v

v

INTIMISSIMI www.intimissimi.com Cadea de lenzaría para muller e home. Cadena de lencería para mujer y hombre. Lingerie chain for men and women B Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24 mc1-3b b 981 591 164 U 10.00 - 20.30 h v

LENCERÍA SYLVIA Lenzaría de muller e traxes de baño, con marcas de Woldford, Gemma, etc. Lencería de mujer y trajes de baño, con marcas de Woldford, Gemma, etc. Female lingerie and swimsuits, with brands such as Woldford, Gemma, etc. B Rúa da República de El Salvador, 4 mc2-3b b 981 566 890 U 10.00 - 13.45 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

D+34

Máis estabelecementos de lenzaría na sección By Galicia na páx. 44 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de lencería en la sección By Galicia en la pág. 44 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More lingerie boutiques in the By Galicia section on p. 44 and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 65


Traxes e complementos de voda_Trajes y complementos de boda_Wedding clothes and accessories Todo o vestiario e os complementos que se precisan para ese dĂ­a especial. Todo el vestuario y los complementos que se precisan para ese dĂ­a especial. All the wardrobe and accessories you need for the big day.

66


Traxes e complementos de voda_Trajes y complementos de boda_Wedding clothes and accessories EVA NOVAIS Vestidos de noiva, cerimonia e arras. Vestidos de novia, ceremonia y arras. Wedding dresses, ceremony wear and coins. B Rúa do Hórreo, 94 mc1-3c b 981 566 446 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h v

SASTRERÍA PEPECILLO Chaqué en aluguer e á medida. Moda home. Chaqué en alquiler a medida. Moda hombre. Custom-made morning coats for hire. Men’s fashion. B Rúa Nova, 28 md2-3a b 981 581 559 U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 13.30 h v

GARYSOM Xastraría á medida. Sastrería a medida. Made-to-measure tailoring. B Rúa do Vilar, 25 md2-3a b 981 582 331 U 10.00 - 14.00 |16.30 - 20.30 h v

NOVIAS SOL Vestidos de noiva e festa dos deseñadores Jesús Peiró, San Patrick, Aire e Pepe Botella. Vestidos de novia y fiesta de los diseñadores Jesús Peiró, San Patrick, Aire y Pepe Botella. Wedding and party dresses designed by Jesús Peiró, San Patrick, Aire and Pepe Botella. B Avenida de Rosalía de Castro, 112 mb3-2b b 981 590 184 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h v

PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA www.belenmosquera.com Traxes de noiva e cerimonia feitos á medida. Alta costura a prezos de prêt a portêr. Complementos de voda. Trajes de novia y ceremonia hechos a medida. Alta costura a precios de prêt a portêr. Complementos de boda. Made-to-measure wedding dresses and ceremony wear. High fashion at prêt-à porter prices. Wedding accessories. B Rúa da Porta da Pena, 10 me2-2b b 981 576 457 / 629 482 715 U 10.00 - 13.30 | 17.30 - 21.00 h Sábados previa cita_Saturday by appointment.

VERSALLES Vestidos de noiva, cerimonia e arras dos principais deseñadores, adaptados ao gusto dos clientes. Vestidos de novia, ceremonia y arras de los principales diseñadores, adaptados al gusto de los clientes. Custom-made wedding dresses, ceremony wear and coins by leading designers. B Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25 md1-3b b 981 562 660 U 10.15 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h v

VIVA NOIVOS www.vivanoivos.com Boutique do noivo e aluguer de chaqués. Moda home. Boutique del novio y alquiler de chaqués. Moda hombre. Bridegroom boutique and morning coat hire. Men’s fashion. B Rúa de Tras Salomé, 2 md2-3a b 981 585 757 B Rúa de Mazarelos, 7 md2-3b b 981 576 689 U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h v

v

ROSA CLARÁ www.rosaclara.es Vestidos de noiva dos deseñadores Jesús del Pozo, Christian Lacroix ou Karl Lagerfeld. Vestidos de novia de los diseñadores Jesús del Pozo, Christian Lacroix o Karl Lagerfeld. Wedding dresses designed by Jesús del Pozo, Christian Lacroix or Karl Lagerfeld. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 5 mc2-3a b 981 596 000 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

D+34

Máis estabelecementos no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More boutiques in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 67


Calzado_Calzado_Footwear Dende un par de zapatos Camper ata uns Prada, ou incluso uns stilettos para asistir a unha voda: marcas e dese単os para todos os gustos e todos os petos. Desde un par de zapatos Camper hasta unos Prada, o incluso unos stilettos para asistir a una boda: marcas y dise単os para todos los gustos y todos los bolsillos. From a pair of Camper shoes to Prada footwear, or even stiletto heels for a wedding: brands and designs for all tastes and budgets. 68


Calzado_Calzado_Footwear

CUPLÉ www.cuple.com Franquía de calzado de muller. Franquicia de calzado de mujer. Women’s footwear franchise. B Rúa de Alfredo Brañas, 14 mb3-3a b 881 973 653 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

DON ANTONIO www.calzadosdonantonio.com Calzado elegante de home e de muller. Calzado elegante de hombre y de mujer. Elegant men’s and women’s footwear. B Rúa da República de El Salvador, 37 mb3-3a b 981 596 846 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

FARRUTX ww.farrutx.com Franquía española de calzado de deseño de home e muller. Franquicia española de calzado de diseño de hombre y mujer. Spanish franchise selling men’s and women’s designer footwear. B Rúa de Montero Ríos, 29 mc1-3a b 981 596 094 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

GÁBBATA Marcas italianas e españolas. Marcas italianas y españolas. Italian and Spanish brands. B Praza Roxa, 7 mc1-2c b 981 594 588 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

D+34

69


LV Calzado xuvenil. Marcas como Pielsa, All Star, Camper, etc. Calzado juvenil. Marcas como Pielsa, All Star, Camper, etc. Young footwear. Brands such as Pielsa, All Star, Camper, etc. B Rúa de Alfredo Brañas, 14-16 mb3-3b b 981 590 897 U 10.30 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

MILÁN Zapatos de home e de muller de Prada, Miu-Miu, Robert Clergerie, Tod’s ou Hogan. Zapatos de hombre y de mujer de Prada, Miu-Miu, Robert Clergerie, Tod’s o Hogan. Men’s and women’s footwear by Prada, Miu-Miu, Robert Clergerie, Tod’s or Hogan. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b b 981 598 695 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

70


Calzado_Calzado_Footwear

PIEPAS Calzado de home e de muller. Marcas como Sendra, Destroy ou Ant. Calzado de hombre y de mujer. Marcas como Sendra, Destroy o Ant. Men’s and women’s footwear. Brands such as Sendra, Destroy or Ant. B Rúa de Santiago del Estero, 3 mb3-2c b 981 595 852 B Rúa do Xeneral Pardiñas, 37 mc1-3b b 981 935 571 U 10.15 - 14.00 | 16.40 - 20.30 h v

RICHARD Catro tendas na cidade para calzar os pés de toda a familia. Cuatro tiendas en la ciudad para calzar los pies de toda la familia. Four shops in the city featuring footwear for all the family. B Rúa da Caldeirería, 16 md3-3a b 981 597 879 B Rúa da República de El Salvador, 22 mc1-3a b 981 592 677 B Rúa de Montero Ríos, 23 mc2-3a b 981 592 677 U 10.00 - 14.00 | 16.15 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 14A mG4 b 981 575 062 U 10.00 - 22.00 h

SEIJAS Calzado de home e de muller das marcas Muxart, Paco Herrero, etc. Calzado de hombre y de mujer de las marcas Muxart, Paco Herrero, etc. Men’s and women’s footwear by the brands Muxart, Paco Herrero, etc. B Rúa da República Arxentina, 18 mb3-3b b 981 599 562 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 10A mG4 b 981 560 309 U 10.00 - 22.00 h v

v

Máis estabelecementos de calzado no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de calzado en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More footwear establishments in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

71


Complementos_Complementos_Accessories Bolsos dos mellores deseñadores, bolsas de vimbia para ir á praia, colares, pendentes, pulseiras, fulares… Bolsos de los mejores diseñadores, bolsas de mimbre para ir a la playa, collares, pendientes, pulseras, fulares… Bags by the best designers, wicker bags for the beach, necklaces, earrings, bracelets, headscarves…

72


Complementos_Complementos_Accessories

A MOUGA www.mouga.com Roupa e complementos de Divina Providencia, Miss Bubblekiss, Pacapeca ou Michal Negrin. Ropa y complementos de Divina Providencia, Miss Bubblekiss, Pacapeca o Michal Negrin. Clothes and complements by Divina Providencia, Miss Bubblekiss, Pacapeca or Michal Negrin. B Rúa de Xelmírez, 26 md3-3a b 981 560 796 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CHEIS Complementos e roupa das marcas El Caballo ou fun&basics. Complementos y ropa de las marcas El Caballo o fun&basics. Accessories and clothes by the brands El Caballo or fun&basics. B Rúa Nova de Abaixo, 19 mb3-2c b 981 598 603 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h v

DAYADAY www.dayaday.es Complementos de moda a moi bo prezo. Complementos de moda a muy buen precio. Fashion accessories at a very good price. B Rúa do Doutor Teixeiro, 37 mc1-3b b 881 959 447 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 12E mG4 b 981 577 027 U 10.00 - 22.00 h v

D+34

73


EBONY Miles de colares, pendentes e accesorios. Miles de collares, pendientes y accesorios. Thousands of necklaces, earrings and accessories. B Praza Roxa, 1 mb3-3a b 981 591 980 B Rúa das Orfas, 23 md1-3b b 981 574 909 B Centro Comercial Área Central. Local 17F mG4 b 981 57 29 26 U 11.00 h - 14.00 | 16.30 – 21.00 h v

LA CAJA DE PANDORA Fulares, bufandas, bolsos e complementos de todo tipo, dende zapatos a bixutaría. Fulares, bufandas, bolsos y complementos de todo tipo, desde zapatos a bisutería. All kinds of headscarves, scarves, bags and accessories, from shoes to costume jewellery. B Rúa de Montero Ríos, 25 mc2-3a b 981 574 055 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 22F mG4 b 981 566 665 U 10.00 - 22.00 h v

74

MENGANITA Roupa e complementos das marcas Vero Moda, fun&basics ou Ichi. Ropa y complementos de las marcas Vero Moda, fun&basics o Ichi. Clothes and accessories by the brands Vero Moda, fun&basics or Ichi. B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b b 981 583 011 U 10.00 - 21.00 h B Rúa Nova, 32 md2-3a b 981 574 639 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h Do_Do_Sun: 12.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h v

MOGAMBO Bixutaría e complementos de Mila González, Caterina Luchy... Bisutería y complementos de Mila González, Caterina Luchy... Costume jewellery and accessories by Mila González, Caterina Luchy... B Rúa de Alfredo Brañas, 35 mb3-3b b 981 591 234 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h v


Complementos_Complementos_Accessories

PEPA Variedade de bolsos, bixutaría e accesorios para mulleres de todas as idades. Variedad de bolsos, bisutería y accesorios para mujeres de todas las edades. A variety of bags, costume jewellery and accessories for women of all ages. B Rúa de Alfredo Brañas, 2 mc1-3a b 981 581 510 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

TOXO Bolsos e maletas de todos os estilos. Bolsos y maletas de todos los estilos. All styles of bags and cases. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 23 mc1-3b b 981 55 72 08 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 18E mG4 b 981 581 839 U 10.00 - 22.00 h v

PITEIRA Bolsos, zapatos e prendas de pel para home e muller: Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius e Mont-blanc. Bolsos, zapatos y prendas de piel para hombre y mujer: Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius y Mont-blanc. Leather garments, shoes and bags for men and women: Lotusse, Pons Quintana, Isabel Sartorius and Mont-blanc. B Rúa do Doutor Teixeiro, 20 mc2-3b b 981 561 834 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h v

SOMBRERERÍA IGLESIAS Un dos clásicos da zona histórica de Compostela: inevitábel deter a vista nesta concentración de sombreiros. Uno de los clásicos de la zona histórica de Compostela: inevitable detener la vista en esta concentración de sombreros. One of Compostela’s old town classics: impossible not to stop and look at the collection of hats in the window. B Rúa do Vilar, 34 md2-3a b 981 581 394 U 10.30 -13.30 | 16.30 - 20.30 h v

D+34

Máis estabelecementos de complementos na sección By Galicia na páx. 44, na sección de moda xuvenil, páx. 52, e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de complementos en la sección By Galicia en la pág. 44, en la sección de moda juvenil, pág. 52 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More accessory boutiques in the By Galicia section on p. 44, in the young fashion section on p. 52 and in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 75


Ă“pticas_Ă“pticas_Opticians Lentes para o sol, lentes graduadas, lentes de contacto e todos os produtos e complementos para os ollos... Gafas de sol, gafas graduadas, lentillas y todos los productos y complementos para los ojos... Sun glasses, prescription glasses, contact lenses and all kinds of eyecare products and accessories...

76


Ópticas_Ópticas_Opticians ANTONIO ÓPTICA Marcas como Chanel, Gucci, Prada ou Dior. Marcas como Chanel, Gucci, Prada o Dior. Brands such as Chanel, Gucci, Prada or Dior. B Rúa de Montero Ríos, 39 mc1-2c b 981 590 868 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES www.multiopticas.com Marcas: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc. Marcas: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc. Brands: Carrera, Boss, Gucci, Bonard, etc. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 11 mc2-3b b 981 552 430 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h v

GENERAL ÓPTICA www.generaloptica.es Servizo exclusivo de asesor de imaxe persoal. Marcas: Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc. Servicio exclusivo de asesor de imagen personal. Marcas: Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc. Exclusive personal-image advisory service. Brands: Prada, Fendi, Oakley, Ray-Ban, etc. B Rúa do Doutor Teixeiro, 14 mc2-3b b 981 575 781 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

INTERÓPTICAS SANTANA Gafas de Giorgio Armani, D&G, Prada... Gafas de Giorgio Armani, D&G, Prada... Glasses by Giorgio Armani, D&G, Prada... B Rúa da República de El Salvador, 1 mc2-3b b 981 560 681 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h v

LA GAFA DE ORO Marcas: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc. Marcas: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc. Brands: Dior, Prada, Hugo Boss, Carolina Herrera, etc. B Praza do Toural, 9 md1-3a b 981 580 517 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 18H mG4 b 981 560 147 U 10.00 - 22.00 h v

NOVALUX Marcas como Gucci, Bulgari, Prada... Marcas como Gucci, Bulgari, Prada... Brands such as Gucci, Bulgari, Prada... B Rúa do Hórreo, 36 mc2-3b b 981 575 151 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h v

ÓPTICA VAL www.grupoval.com Marcas: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna ou Belstaff. Marcas: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna o Belstaff. Brands: Emporio Armani, Arnette, Dolce&Gabanna or Belstaff. B Rúa da República Arxentina, 28 mb3-3b b 981 563 588 B Praza Roxa, 8 mc1-3a b 981 596 722 U 9.00 - 21.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 14F mG4 b 981 935 960 U 10.00 - 22.00 h B Aeroporto de Santiago (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 547 789 U 8.00 - 20.30 h Do_Do_Sun: 8.00 - 20.30 h v

Máis estabelecementos de óptica no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de óptica en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More opticians in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

77


Deportes_Deportes_Sports FĂştbol, tenis, surf, caza, pesca... Santiago conta con tendas especializadas onde se pode atopar todo tipo de roupa, complementos e material deportivo. FĂştbol, tenis, surf, caza, pesca... Santiago cuenta con tiendas especializadas donde se puede encontrar todo tipo de ropa, complementos y material deportivo. Football, tennis, surfing, hunting, fishing... Santiago has specialised shops where your will find all kinds of sports clothing, accessories and equipment.

78


Deportes_Deportes_Sports

ARMERÍA TORIBIO Artigos de caza e pesca, montaña, sendeirismo, tiro con arco e alpinismo. Artículos de caza y pesca, montaña, senderismo, tiro con arco y alpinismo. Items for hunting and fishing, climbing, hiking, archery and mountaineering. B Rúa do Hórreo, 5 mc3-3b Tel: 981 585 603 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CENTRO DEPORTIVO Equipamentos, roupa deportiva e complementos. Marcas Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse ou Quicksilver. Equipamientos, ropa deportiva y complementos. Marcas Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse o Quicksilver. Sports material, clothes and accessories. Brands: Ripcurl, El Niño, Chiruca, Converse or Quicksilver. B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 mb3-3b b 981 598 307 U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 7B mG4 b 981 576 682 U 10.00 - 22.00 h v

D+34

79


DÉCIMAS Roupa e material deportivo da súa propia marca Tenth. Ropa y material deportivo de su propia marca Tenth. Sports clothes and equipment by its own brand Tenth. B Centro Comercial Área Central. Local 12B mG4 b 981 577 285 U 10.00 - 22.00 h v

DEPORTES CANEDA Roupa e complementos, equipamento. Marcas Adidas, Nike ou Reebok. Ropa y complementos, equipamiento. Marcas Adidas, Nike o Reebok. Clothes and accessories, equipment. Brands: Adidas, Nike or Reebok. B Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25 md1-3b b 981 575 278 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

INTERSPORT AMANCIO www. amanciodeportes.com Material e roupa deportiva para esgrima, patinaxe, natación, atletismo, artes marciais, ballet, etc. Material y ropa deportiva para esgrima, patinaje, natación, atletismo, artes marciales, ballet, etc. Sports equipment and clothes for fencing, skating, swimming, athletics, martial arts, ballet, etc. B Avenida de Rosalía de Castro, 38 mc1-2b b 981 575 381 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

PITEIRA Roupa, complementos e material de deporte. Ropa, complementos y material de deporte. Sports clothes, accessories and equipment. B Rúa das Orfas, 38 md1-3b b 981 554 275 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.00 h


Deportes_Deportes_Sports

SPIRAL SURF Material e roupa de surf. Marcas Carhartt, Volcom ou Billabong. Material y ropa de surf. Marcas Carhartt, Volcom o Billabong. Surfing equipment and clothing. Brands: Carhartt, Volcom or Billabong. B Praza do Doutor Puente Castro, 5 mc1-3b b 981 561 728 B Rúa de Ramón Cabanillas, 3 mb3-3a b 981 593 653 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h

SURF FACTORY Roupa deportiva das marcas Rams23, Ripcurl, Quicks, Billabong ou Etnis. Ropa deportiva de las marcas Rams23, Ripcurl, Quicks, Billabong o Etnis. Sports clothing by the brands Rams23, Ripcurl, Quicks, Billabong or Etnis. B Centro Comercial Área Central mG4 b 981 587 126 U 10.00 - 22.00 h v

v

Máis estabelecementos de deportes na sección de Grandes Superficies Comerciais (páx. 34) e tamén no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de deportes en la sección de Grandes Superficies Comerciales (pág. 34) y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More sports shops in the Hypermarkets section (p. 34) and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

81


Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional Galician shopping Traxes tradicionais galegos e todos os complementos precisos: panos, zocos, zocas, pendentes, colares, etc. Encaixes de Camariñas. Cestos, cerámica galega e centos de obxectos artesanais... Anacos de Galicia que non pasan de moda, e listos para levar! Trajes tradicionales gallegos y todos los complementos necesarios: pañuelos, zuecos, pendientes, collares, etc. Encajes de Camariñas. Cestos, cerámica gallega y cientos de objetos artesanales... ¡Trocitos de Galicia que no pasan de moda, y listos para llevar! Traditional Galician costumes and all the necessary accessories: headscarves, clogs, earrings, necklaces, etc. Camariñas lacework. Baskets, Galician ceramics and hundreds of handcrafted items... Little bits of Galicia that will never go out of fashion and are ready to take away!

82


Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional Galician shopping

A MOUGA www.mouga.com Traxes tradicionais, artesanía e música galega. Trajes tradicionales, artesanía y música gallega. Traditional costumes, craftwork and Galician music. B Rúa de Xelmírez, 26 md3-3a b 981 560 796 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

A RABEADA Cestos de artesanía galega, pratos de madeira para o polbo, pandeiretas, etc. Cestos de artesanía gallega, platos de madera para el pulpo, panderetas, etc. Handcrafted Galician baskets, wooden plates for eating octopus, tambourines, etc. B Cantón do Toural, 2 md1-3a b 981 564 009 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h

D+34

83


BOLILLOS Encaixes de Camariñas, e a oportunidade de ver as palilleiras a palillar. Encajes de Camariñas, y la oportunidad de ver trabajar a las palilleiras. Camariñas lacework, and a chance to see the “palilleiras” at work. B Rúa Nova, 40 (Galerías) md2-3a b 981 589 776 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

DOSEL www.mariadosel.es Encaixes de Camariñas, bordados e bufandas, teares feitos a man... Encajes de Camariñas, bordados y bufandas, telares hechos a mano... Camariñas lacework, embroidery and scarves, handmade textiles... B Rúa Nova, 26 md2-3a b 981 566 078 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

BULIDEIRA Traxes tradicionais galegos e complementos. Agasallos «made in Galicia». Trajes tradicionales gallegos y complementos. Regalos «made in Galicia». Traditional Galician costumes and accessories. Gifts made in Galicia. B Rúa de San Lázaro, 108 (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 576 501 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h v


Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional Galician shopping

MEDIA LÚA www.medialua.es Artigos de coiro feitos artesanalmente. Artículos de cuero hechos artesanalmente. Handmade leather goods. B Rúa Travesa, 5 me2-3a b 981 582 389 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

PUNTILLAS Encaixes de Camariñas. Encajes de Camariñas. Camariñas lacework. B Rúa das Orfas, 32 md1-3a b 981 580 907 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h

SARGADELOS www.sargadelos.com Venda de cerámica das fábricas galegas do Castro e Sargadelos. Venta de cerámica de las fábricas gallegas O Castro y Sargadelos. Sale of ceramics from Galicia’s O Castro and Sargadelos factories. B Rúa Nova, 16 md2-3a b 981 581 905 U 10.30 - 13.45 | 16.30 - 20.30 h v

v

Máis estabelecementos de compras tradicionais galegas no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de compras tradicionales gallegas en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More establishments for traditional Galician shopping in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

85


Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics Cremas faciais ou corporais, xabróns, perfumes... sempre son un bo agasallo, para os demais, ou para un mesmo. Cremas faciales o corporales, jabones, perfumes... siempre son un buen regalo, para los demás, o para uno mismo. Face and body creams, soaps, perfumes... are always a good gift, for others or yourself.

86


Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics ACTUALITY Única e selectiva. Fragancias niche. Bond nº9, Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma ou L’occitane. Única y selectiva. Fragancias niche. Bond nº9, Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma o L’occitane. Unique and selective. Niche fragrances. Bond No.9, Penhaligon’s, L’artisan Perfumeur, Acqua di Parma or L’occitane. B Rúa de Montero Ríos, 27 mc2-3a b 981 592 083 U 10.30 - 20.30 h

ENJABONARTE www.enjabonarte.es Franquía de xabróns con estilo. Gran variedade de sales, bombas e accesorios. Franquicia de jabones con estilo. Gran variedad de sales, bombas y accesorios. Franchise of stylish soaps. Great variety of salts, bubbles and accessories. B Rúa dos Bautizados, 3 mc3-3a b 981 577 826 U 10.00 - 21.00 h Do_Do_Sun: 11.00 - 21.00 h v

v

BEAUTY CUBE www.beauty-cube.com O máis novidoso en cosmética. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren, In Fiore ou Malin+Goetz. Lo más novedoso en cosmética. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren, In Fiore o Malin+Goetz. The latest in cosmetics. Zelens, ZO1, Dr. Sebagh, Ren, In Fiore or Malin+Goetz. B Rúa do Castro, 9 md3-3a b 981 573 838 U 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

BERMEJO Un clásico en Compostela en perfumaría. Bolsos e complementos da marca Acosta. Un clásico de Compostela en perfumería. Bolsos y complementos de la marca Acosta. A Compostela classic in perfumery. Bags and accessories by the Acosta brand. B Rúa de Alfredo Brañas, 6 mc1-3a B Praza do Toural, 1 md1-3a b 981 595 489 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

DULCE CALVO www.perfumeriadulcecalvo.com Produtos vangardistas en exclusiva: La Prairiê, Sisley, Kanebo, LBF, Bulgari. Productos vanguardistas en exclusiva: La Prairiê, Sisley, Kanebo, LBF, Bulgari. Exclusive avant-garde products: La Prairiê, Sisley, Kanebo, LBF, Bulgari. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 38 mc1-3b b 981 954 031 U 10.30 - 20.30 h v

D+34

NEOBEL Cadea de perfumarías. Cadena de perfumerías. Chain of perfumeries. B Rúa da República de El Salvador, 27 mc1-3a b 981 954 003 U 10.00 - 21.00 h v

PÉREZ-LABARTA Cosmética, perfumes, bixutaría e complementos. Cosmética, perfumes, bisutería y complementos. Cosmetics, perfumes, costume jewellery and accessories. B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b b 981 561 786 U 10.15 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h v

SEPHORA www.sephora.es Cadea de perfumaría. Cadena de perfumería. Perfumery chain. B Rúa da República de El Salvador, 17 mc1-3b b 981 596 008 U 10.00 - 21.30 h v

Máis perfumarías no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más perfumerías en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More perfumeries in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 87


FloristarĂ­as_FloristerĂ­as_Flower shops Un ramo de flores para enviar, un centro de mesa, unha planta para decorar a casa... Un ramo de flores para enviar, un centro de mesa, una planta para decorar la casa... A bouquet of flowers for sending as a gift, a floral centrepiece, a plant for decorating your home... 88


Floristarías_Floristerías_Flower shops

DORIAN FLORISTAS Especialistas en centros florais e ramos de noiva. Especialistas en centros florales y ramos de novia. Specialists in floral centrepieces and bridal bouquets. B Rúa das Galeras, 7. mD1 b 981 572 673 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 h v

FIUNCHO www.fiuncho.es Flores e plantas de todos os tipos e variedades. Marabillosas orquídeas. Flores y plantas de todos los tipos y variedades. Maravillosas orquídeas. All kinds and varieties of flowers and plants. Marvellous orchids. B Rúa de Montero Ríos, 48 mc1-2c b 981 568 090 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 17A mG4 b 981 554 273 B Centro Comercial Compostela. mB5 b 981 526 334 U 10.00 - 22.00 h

MOUGUET Flores frescas silvestres e ramos preparados con agarimo. Flores frescas silvestres y ramos preparados con esmero. Fresh wild flowers and carefully prepared bouquets. B Avenida de Figueroa, 10 mc3-3a b 981 574 434 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.15 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

PÉTALOS No corazón da zona histórica está esta pequena tenda de pedra. En el corazón de la zona histórica está esta pequeña tienda de piedra. This small stone shop is located in the centre of the old town. B Praza de Feixó, 4 md3-3a b 981 573 421 U 9.00 - 13.30 | 16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h v

v

LILAS www.floristerialilas.net Plantas e flores para unha ocasión especial. Plantas y flores para una ocasión especial. Plants and flowers for a special occasion. B Rúa da República Arxentina, 41 mb3-3a b 981 596 879 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h v

Máis estabelecementos de plantas e flores no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de plantas y flores en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More establishments selling plants and flowers in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

89


Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s Xoias de autor, pezas exclusivas, prata, acibeche e as principais firmas en reloxaría. Joyas de autor, piezas exclusivas, plata, azabache y las principales firmas en relojería. Auteur jewellery, exclusive items, silver, jet stone and the leading watch brands.

90


Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s

AMBOA www.amboa.com Novos deseños en prata de lei. Ourivaría compostelá en acibeche. Nuevos diseños en plata de ley. Orfebrería compostelana en azabache. New designs in hallmarked silver. Compostela goldand silverwork with jet stone. B Rúa Nova, 44 md2-3a b 981 583 359 B Rúa da Acibechería, 33 md3-2c b 981 563 932 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h B Centro Comercial Área Central. Local 16E mG4 b 981 560 162 U 10.00 - 22.00 h v

BARAKA JOYAS Pezas únicas, espectaculares colares de festa, pendentes ou voluminosos aneis. Xoia antiga. Piezas únicas, espectaculares collares de fiesta, pendientes o voluminosos anillos. Joya antigua. Unique items, spectacular party necklaces, earrings or voluminous rings. Ancient jewellery. B Rúa do Vilar, 78 md1-3a b 981 577 510 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h

GIOTTO Deseños actuais. Marcas como Longines, Versace, D&G, Calvin Klein ou Guess. Diseños actuales. Marcas como Longines, Versace, D&G, Calvin Klein o Guess. Modern designs. Brands such as Longines, Versace, D&G, Calvin Klein or Guess. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3 mc2-3a b 981 554 508 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

JAEL Marcas exclusivas: Rolex, Cartier, Hublot, Omega, TagHeuer ou Gucci. Marcas exclusivas: Rolex, Cartier, Hublot, Omega, TagHeuer o Gucci. Exclusive brands: Rolex, Cartier, Hublot, Omega, TagHeuer or Gucci. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 mc2-3a b 981 576 895 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

v

D+34

91


JOYERÍA MALDE Xoiaría de moito carácter fundada en 1898 na Coruña. En 1933 abriu o seu primeiro estabelecemento en Santiago, na Rúa do Vilar. Joyería de mucha solera fundada en 1898 en A Coruña. En 1933 abrió su primer establecimiento en Santiago, en la Rúa do Vilar. A historic jeweller’s founded in A Coruña in 1898. It opened its first shop in Santiago in 1933, on Rúa do Vilar. B Rúa do Vilar, 21 md2-2c b 981 581 422 U 9.50 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h B Praza das Praterías, 3 md3-2c b 981 572 240 Abre só en xullo, agosto e setembro. Abre solo en julio, agosto y septiembre. Only opens in July, August and September. U 9.50 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h v

JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS Metais, ourivaría. Metales, orfebrería. Metals, gold- and silverwork. B Rúa Nova, 3 md3-3a b 981 581 878 U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

JOYERÍA RICARDO Xoiaría, acibecharía. Joyería, azabachería. Jewellery, jet-stone work. B Rúa da Acibechería, 7 me1-2c b 981 582 583 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

JOYERÍA Y PLATERIA LADO Fundada en 1900, conta cun obradoiro onde se traballa a prata. Nos seus máis de cen anos de existencia recibiu importantes visitas, como a do Rei Alfonso XIII. Fundada en 1900, cuenta con un taller donde se trabaja la plata. En sus más de cien años de existencia ha recibido importantes visitas, como la del Rey Alfonso XIII. Founded in 1900, it has its own silver workshop. It has received important visits during its more than one hundred years of existence, such as that of King Alfonso XIII. B Rúa do Vilar, 40 md1-3a Tel. 981 583 358 U 9.30 - 13.30 | 15.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v


Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jeweller’s and watchmaker’s

KATUXA PLATERO Xoiaría de autor con base de pedras naturais. Pezas únicas por encargo. Joyería de autor con base de piedras naturales. Piezas únicas por encargo. Auteur jewellery based on natural stones. Unique designs made to order. B Rúa da Algalia de Arriba, 13 me1-2c b 981 576 506 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h v

MARÍN Y DURÁN Exclusivas marcas en xoias e reloxos: Breitling, Jorg Hysek, Oris, Victorio & Lucchino ou Centoventuno. Exclusivas marcas en joyas y relojes: Breitling, Jorg Hysek, Oris, Victorio & Lucchino o Centoventuno. Exclusive brands in jewellery and watches: Breitling, Jorg Hysek, Oris, Victorio & Lucchino or Centoventuno. B Rúa da República de El Salvador, 19 mc1-3a b 981 590 260 B Rúa das Orfas, 11 md1-3a b 981 581 783 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

MAYER Prataría. Platería. Silverwork. B Praza das Praterías, 2 md3-2c b 981 582 536 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

RELOJERÍA JOYERÍA FRADE Fundada en 1934 como reloxaría na que se realizaban reparacións. En 1970 ampliou a liña de negocio converténdose tamén en xoiaría. Fundada en 1934 como relojería en la que se realizaban reparaciones. En 1970 amplió la línea de negocio convirtiéndose también en joyería. Founded in 1934 as a watchmaker’s doing watch repairs. In 1970, it extended its business to become a jeweller’s as well. B Rúa Travesa, 6 me2-3a b 981 564 080 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h v

TOUS Franquía da firma catalá. Deseños en ouro e prata. Franquicia de la firma catalana. Diseños en oro y plata. Franchise of the Catalan brand. Designs in gold and silver. B Rúa do Doutor Teixeiro, 27 mc1-3b b 981 571 518 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h B Centro Comercial Compostela mB5 b 981 525 714 U 10.00 | 22.00 h v

Máis xoiarías no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más joyerías en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More jeweller’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

93


Xoguetes_Juguetes_Toy shops Xoguetes educativos e didรกcticos, actuais e de sempre. Juguetes educativos y didรกcticos, actuales y de siempre. Educational, modern and classic toys.

94


Xoguetes_Juguetes_Toy shops

BAZAR DE VILLAR Gran variedade de xoguetes de hoxe e de sempre para nenas e nenos de todas as idades. Marca Juguettos. Gran variedad de juguetes de hoy y de siempre para niñas y niños de todas las edades. Marca Juguettos. Great variety of modern and classic toys for boys and girls of all ages. Juguettos brand. B Rúa do Vilar, 12 -13 md2-2c b 981 583 862 | 981 581 094 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h v

EUREKA KIDS www.eurekakids.net Xoguetes educativos e didácticos que axudan a nenas e nenos no seu desenvolvemento mental e motor. Juguetes educativos y didácticos que ayudan a niñas y niños en su desarrollo mental y motor. Educational toys to help boys and girls develop their mental and motor functions. B Rúa de Alfredo Brañas, 14 mb3-3a b 981 590 662 U 10.00 - 14.00 h | 16.30 h - 20.00 h v

IMAGINARIUM www.imaginarium.es Nenas e nenos son os protagonistas indiscutíbeis deste espazo creado á súa medida. Niñas y niños son los protagonistas indiscutibles de este espacio creado a su medida. Custom-made space for boys and girls. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 5 mc2-3a b 981 583 862 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 18F mG4 b 981 581 094 U 10.00 - 22.00 h v

PELOUROS Unha pequena caixa de sorpresas rosa onde atopar o agasallo ideal. Una pequeña caja de sorpresas rosa donde encontrar el regalo ideal. A small pink shop full of surprises, where you will find the ideal gift. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 3 mc2-3a b 981 587 783 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h v

Máis tendas de xoguetes no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más tiendas de juguetes en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More toy shops in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

95


Librarías e papelarías_Librerías y papelerías_Book shops and stationer’s O últimos libros publicados, guías de viaxes, libros sobre Santiago e sobre Galicia, accesorios de escritorio e prensa internacional. Los últimos libros publicados, guías de viaje, libros sobre Santiago y sobre Galicia, accesorios de escritorio y prensa internacional. The latest books, travel guides, books about Santiago and Galicia, study accessories and international newspapers.

96


Librarías e papelarías_Librerías y papelerías_Book shops and stationer’s

AENEA www.aeneasantiago.blogspot.com Libraría alternativa con área de obradoiro, onde se desenvolven actividades pedagóxicas. Librería alternativa con área de taller, donde se desarrollan actividades pedagógicas. Alternative book shop with workshop area, where educational activities are held. B Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5 mc2-3c b 981 572 567 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CANTIGAS Papelaría especializada en estilográficas e accesorios de escritorio. Marcas: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró. Papelería especializada en estilográficas y accesorios de escritorio. Marcas: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró. Stationer’s specialising in fountain pens and study accessories. Brands: Mont Blanc, Faber-Castell, Antonio Miró. B Rúa de Montero Ríos, 34 mc2-3a b 981 586 664 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h v

D+34

97


CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (CGAC) www.cgac.es A tenda-libraría do CGAC dispón de todas as novidades editoriais relacionadas co mundo da arte contemporánea, a arquitectura, o cine e a fotografía. La tienda-librería del CGAC dispone de todas las novedades editoriales relacionadas con el mundo del arte contemporáneo, la arquitectura, el cine y la fotografía. The CGAC book shop features all the latest publications related to the world of contemporary art, architecture, cinema and photography. B Rúa de Ramón del Valle Inclán, s/n me3-3a b 981 546 619 U 11.00 - 20.00 h (Ma - Do | Lu: pechado)_(Ma - Do | Lu: cerrado)_(Tue Sun | Mon: closed). v

COUCEIRO www.librariacouceiro.com Unha das librarías con mais tradición de Compostela. Especializada en libro galego e portugués. Una de las librerías con más tradición de Compostela. Especializada en libro gallego y portugués. One of Compostela most traditional book shops, specialising in Galician and Portuguese books. B Praza de Cervantes, 6 me1-2c b 981 586 237 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h v

ENCONTROS Os últimos libros e guías de viaxes. Los últimos libros y guías de viaje. The latest books and travel guides. B Rúa do Vilar, 68 md1-3a b 981 572 547 U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h v

98


Librarías e papelarías_Librerías y papelerías_Book shops and stationer’s

FOLLAS NOVAS A catedral do libro de Santiago, onde se atopan libros de todos os autores e materias. Variada selección de Table Book. La catedral del libro de Santiago, donde se encuentran libros de todos los autores y materias. Variada selección de Table Book. Santiago’s book cathedral, where you will find books by all authors on all subjects. A varied selection of table books. B Rúa de Montero Ríos, 37 mc1-2c b 981 544 418 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h

SAN PABLO www.libreria.sanpablo.es Centro de difusión da comunicación e da cultura cristiá. Libros, produtos multimedia e obxectos relixiosos. Centro de difusión de la comunicación y de la cultura cristiana. Libros, productos multimedia y objetos religiosos. Centre for the diffusion of Christian culture and communication. Books, multimedia products and religious objects. B Rua do Vilar, 37 md2-3a b 981 522 180 U 10.00 - 13.30 | 16.30 – 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14. 00 h

v

v

FOLLAS VELLAS Publicacións de segunda man: libros antigos e audiovisuais. Publicaciones de segunda mano: libros antiguos y audiovisuales. Second-hand publications: old books and audiovisuals. B Avenida de Rosalía de Castro, 116 mB2 b 981 525 847 B Rúa da Rosa, 30 mb3-3b b 981 981 598 353 U 11.00 - 14.00 | 17.00 – 20.30 h Sa pechado_Sa cerrado _Sat closed

VETUSTA www.libreriavetusta.com Libros antigos e de segunda man. Libros antiguos y de segunda mano. Old and second-hand books. B Rúa Nova, 31 md2-3a b 981 570 450 U 11.00 - 14.00 | 17.00 – 21.00 h Sa pechado_Sa cerrado _Sat closed v

PAPELERÍA COMPOSTELA Estilográficas, papelaría, material de oficina e escolar. Estilográficas, papelería, material de oficina y escolar. Fountain pens, writing paper, office and school material. B Rúa do Castro, 2 md3-3a b 981 582 217 U 9.50 - 13.30 | 16.30 – 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.50 - 14.00 h v

Máis librarías e papelarías no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más librerías y papelerías en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More book shops and stationer’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

99


Quioscos con prensa internacional_Quioscos con prensa internacional_Kiosks with international newspapers

100


Quioscos con prensa internacional_Quioscos con prensa internacional_Kiosks with international newspapers

ÁRTICO Quiosco con prensa internacional. Quiosco con prensa internacional. Kiosk with international newspapers. B Rúa do Vilar, 49 md2-3a b 981 565 069 U 8.30 - 14.30 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 8.30 - 14.30 | 16.30 - 20.30 h Do_Do_Sun: 10.00 - 14.30 h EL TUCÁN Quiosco con prensa internacional. Quiosco con prensa internacional. Kiosk with international newspapers. B Avenida de Figueroa,12 mc3-3a b 981 570 917 U 8.00 - 22.00 h Do_Do_Sun: 9.00 - 22.00 h

KIOSKO TORAL Quiosco con prensa internacional. Quiosco con prensa internacional. Kiosk with international newspapers. B Rúa Nova, sn md1-3a b 981 563 870 U aprox. 8.15 - 21.00 h Do_Do_Sun: 9.00 – 14.30 h (aprox_aprox_approx) LIBRERÍA TORAL Quiosco con prensa internacional. Quiosco con prensa internacional. Kiosk with international press. B Cantón do Toural, 7 md1-3a b 981 588 992 U 6.00 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h Sa-Do_Sa-Do_Sat-Sun: 7.15 - 14.00 h

Máis quioscos no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más quioscos en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More newspaper kiosks in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

101


Lotarías_Loterías_Lotteries En España é tradicional regalar boletos de lotaría. Mércase en estabelecementos oficiais, denominados administracións, nos que tamén se poden facer outro tipo de apostas: quinielas, primitiva, etc. En España es tradicional regalar boletos de lotería. Se compra en establecimientos oficiales, denominados administraciones, en los que también se puede hacer otro tipo de apuestas: quinielas, primitiva, etc. In Spain, it is a tradition to give lottery tickets as a present. They are bought in official establishments, called “administraciones,” where you can also participate in other kinds of betting: pools, “primitiva” state lottery, etc.

102


Lotarías_Loterías_Lotteries

EL FILÓN DE ORO B Rúa da Rosa, 26 mb3-3b b 981 599 108 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h

Nº 10 PICHITA B Rúa de Santa Clara, 18 mF2 b 981 583 038 U 9.00 - 14.30 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.30 h

Nº 3 B Rúa do Vilar, 85 mc3-3a b 981 585 683 U 9.30 - 14.00 | 16.15 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h

Nº 11 COMPOSTELA B Rúa de San Pedro, 34 me3-3b b 981 562 352 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h

Nº 6 LA ROMERÍA B Praza de Cervantes, 23 me1-2c b 981 562 588 U 9.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.00 h

Nº 12 REYVA B Rúa das Galeras, 13 mD1 b 981 576 708 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h

Nº 7 CARMEN REY ARGUINDEY B Centro Comercial Área Central. Local 18 D-2 mG4 b 981 582 820 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h

Nº 13 B Rúa de García Prieto, 66 mB3 b 981 530 418 U 10.00 - 13.45 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.45 h

Nº 8 CORTIZO B Rúa da República de El Salvador, 22 mc1-3a b 981 596 381 U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.30 h

VENECIA B Rúa do Hórreo, 27 mc2-3b b 981 572 265 U 9.00 - 13.45 | 15.30 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 15.00 h

Nº 9 REINA B Rúa de Santiago de Chile, 14 mb3-3a b 981 598 922 U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 14.00 h Máis administracións de lotaría no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más administraciones de lotería en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More lottery outlets are in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

103


Decoración_Decoración_Decoration Lámpadas, vaixelas, móbeis... unha completa selección de artigos para vestir o fogar. Lámparas, vajillas, muebles... una completa selección de artículos para vestir el hogar. Lamps, crockery, furniture... a complete selection of articles for dressing your home.

104


Decoración_Decoración_Decoration ALDÁN www.decoracionaldan.com Decoración clásica para fogares de alto standing. Decoración clásica para hogares de alto standing. Classical decoration for homes of high standing. B Rúa da República de El Salvador, 23 mc1-3a b 981 554 311 B Rúa de Santiago de Guayaquil, 7 mc2-3c b 981 596 469 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

ASTHOR www.asthordecoracion.com Fantástica mestura de estilos decorativos clásicos e contemporáneos, de plena actualidade. Fantástica mezcla de estilos decorativos clásicos y contemporáneos, de plena actualidad. Fantastic mix of classical and contemporary styles for up-to-the-minute decoration. B Rúa da República de El Salvador, 30 mc1-3a b 981 593 324 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.45 h v

ANDRÓMENAS www.andromenas.es Pioneiros en introducir a decoración máis actual en Compostela. Móbeis, iluminación e accesorios para o fogar das tendencias máis actuais. Agasallos. Pioneros en introducir la decoración más actual en Compostela. Muebles, iluminación y accesorios para el hogar de las tendencias más actuales. Regalos. Pioneers in bringing the trendiest decoration to Compostela. Furniture, lighting and accessories featuring the latest tendencies. Gifts. B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b b 981 587 397 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

ARTIMAÑA Especializada en accesorios e elementos relacionados coa cociña e a gastronomía de firmas de deseño internacionais. Especializada en accesorios y elementos relacionados con la cocina y la gastronomía de firmas de diseño internacionales. Specialists in accessories and elements related to cooking and gastronomy, designed by international brands. B Rúa de Ramón Cabanillas, 8 mb3-3a b 981 590 890 U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

BABILONIA www.babilonia.com.es Mobiliario contemporáneo de firmas internacionais. Mobiliario contemporáneo de firmas internacionales. Contemporary furniture by international brands. B Rúa Horreo, 110 mc1-3c b 981 572 069 U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 h v

BÁSICA MOBILIARIO www.basica.es Mobiliario contemporáneo de firmas internacionais. Mobiliario contemporáneo de firmas internacionales. Contemporary furniture by international brands. B Avenida de Romero Donallo, 17 mb3-2c b 981 577 772 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 h v

BERTHA HOGAR Todo o necesario para vestir a túa casa. Marcas: Artemur, Bassols, Tolra, Benetton, etc. Todo lo necesario para vestir tu casa. Marcas: Artemur, Bassols, Tolra, Benetton, etc. Everything you need for dressing your home. Brands: Artemur, Bassols, Tolra, Benetton, etc. B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b b 981 554 375 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

D+34

105


BO CONCEPT www.boconcept.es Complementos para o fogar e móbeis de deseño urbano e moderno de orixe danesa. Complementos para el hogar y muebles de diseño urbano y moderno de origen danés. Danish accessories for the home and furniture featuring a modern, urban design. B Rúa da Rosa, 21 mb3-3b b 981 553 551 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

CASA www.casashops.es Accesorios para o fogar, enxoval e artigos de decoración informais e modernos. Accesorios para el hogar, menaje y artículos de decoración informales y modernos. Accessories for the home, household items as well as informal and modern decorative elements. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 30 mc1-3b b 981 590 034 U 10.00 - 21.00 h v

CERNE www.cerne.com Mobiliario de deseño propio, en diferentes estilos, feito en madeira maciza. Mobiliario de diseño propio, en diferentes estilos, hecho en madera maciza. Different styles of furniture, with an original design, made of solid wood. B Centro Comercial Área Central. Local 8E mG4 b 981 554 179 U 10.00 - 22.00 h v

KOSAS DE KASA www.kosasdekasa.com Selección de mobiliario e complementos de estilo clásico e actual, e mobiliario infantil. Marcas: Pepe Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc. Selección de mobiliario y complementos de estilo clásico y actual, y mobiliario infantil. Marcas: Pepe Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc. Selection of classical and modern furniture and accessories, as well as children’s furniture. Brands: Pepe Peñalver, Ralph Lauren, Becara, etc. B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b b 981 570 999 B Rúa de Muros, 65 (Roxos) b 981 815 969 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

LA PROVENZA Marabillosa selección de cristalarías, vaixelas e preciosos obxectos para o fogar. Marcas: Gastón y Daniela, Becara. Maravillosa selección de cristalerías, vajillas y preciosos objetos para el hogar. Marcas: Gastón y Daniela, Becara. Marvellous sets of glasses, crockery and beautiful objects for the home. Brands: Gastón y Daniela, Becara. B Rúa da República de El Salvador, 4 mc2-3b b 981 937 767 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

LA TRASTIENDA DE OLGA Outlet. Móbeis e artigos de decoración de estilo colonial a prezo especial. Outlet. Muebles y artículos de decoración de estilo colonial a precio especial. Outlet. Colonial-style furniture and decorative articles at a special price. B Centro Comercial Área Central, 1ª Planta. Local 29A mG4 b 981 555 505 U 10.00 - 22.00 h v

106


Decoración_Decoración_Decoration MARABILLAS www.marabillas.com Mobiliario e todo tipo de complementos para fogares modernos e coloristas. Agasallos. Mobiliario y todo tipo de complementos para hogares modernos y coloristas. Regalos. Furniture and all kinds of accessories for modern and colourist homes. Gifts. B Rúa de Fernando III O Santo, 5 mb3-3b b 981 938 793 B Rúa da Rosa, 34 mb2-3b b 881 956 566 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

MARÍA BREY Precioso espazo cun mobiliario clásico renovado. Ampla selección de papeis e tecidos para vestir o fogar. Precioso espacio con un mobiliario clásico renovado. Amplia selección de papeles y tejidos para vestir el hogar. Beautiful space with redesigned classical furniture. Wide selection of wallpapers and fabrics for dressing your home. B Rúa de Rodríguez Carracido, 3 mb3-3a b 981 938 693 U 10.30 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h v

MENGANITA Multiespazo onde atopar detalles especiais para o fogar e pequenas pezas de mobiliario. Multiespacio donde encontrar detalles especiales para el hogar y pequeñas piezas de mobiliario. Multi-space where your will find special details for your home as well as small pieces of furniture. B Rúa do Doutor Teixeiro, 21 mc2-3b b 981 546 397 U 10.00 - 21.00 h v

PÓRTICO BÁSICO www.portico-sa.es Accesorios para o fogar e mobiliario de estilo rústico actual. Accesorios para el hogar y mobiliario de estilo rústico actual. Accessories for the home and modern rustic furniture. B Rúa do Doutor Teixeiro, 30 mc1-3b b 981 585 375 U 10.00 - 13.30 | 17.00 - 20.30 h v

TOKONOMA www.tokonomaespacio.com Selección de primeiras firmas en iluminación, como Flos, Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc. Selección de primeras firmas en iluminación, como Flos, Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc. Selection of leading lighting brands, such as Flos, Artemide, Santa &Cole, Foscarini, etc. B Rúa do Hórreo, 170 mb3-3c b 981 590 633 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 13.30 h v

ZARA HOME www.zarahome.com Variada selección de roupa e accesorios para o fogar, con novidades que chegan semanalmente. Variada selección de ropa y accesorios para el hogar, con novedades que llegan semanalmente. Varied selection of household linen and accessories, with novelties that arrive weekly. B Rúa de República de El Salvador, 23 mc1-3a b 981 599 896 U 10.00 - 20.30 h v

Máis estabelecementos de decoración na sección de grandes superficies comerciais (páx. 34) e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de decoración en la sección de grandes superficies comerciales (pág. 34) y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More decoration establishments in the hypermarkets section (p. 34) and also in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

107


Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops Comida preparada, unha caixa de bombóns composteláns, unha torta de Santiago, un delicioso queixo galego… os aclamados produtos galegos son inmellorábeis e moi populares obxectos de regalo, e as tendas de Santiago de Compostela están moi afeitas a empaquetar estes manxares incluso para resistir longas viaxes. Comida preparada, una caja de bombones compostelanos, una tarta de Santiago, un delicioso queso gallego… los aclamados productos gallegos son inmejorables y muy populares objetos de regalo, y las tiendas de Santiago de Compostela están muy acostumbradas a empaquetar estos manjares incluso para resistir largos viajes. Prepared food, a box of Compostela chocolates, a Santiago cake, a delicious Galician cheese... Galicia’s renowned products are unbeatable and very popular gifts. Also, Santiago de Compostela’s shops are well accustomed to packing these delicacies, so that they can resist the longest of journeys.

108


Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops

A COLLEITA Produtos artesáns de orixe galega: amendoados, empanada de millo de Noia, etc. Productos artesanos de origen gallego: almendrados, empanada de maíz de Noia, etc. Traditional Galician products: almond biscuits, cornflower pies from Noia, etc. B Rúa de San Pedro, 7 me3-3a b 981 573 212 U 9.45 - 14.45 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.45 - 15.00 h ALMIREZ www.cateringalmirez.com Especialistas en petiscos e comidas para levar. Produtos gourmet. Especialistas en pinchos y comidas para llevar. Productos gourmet. Specialists in snacks and meals for taking away. Gourmet products. B Rúa do Doutor Teixeiro, 34 mc1-3b b 981 565 099 U 10.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 15.00 | 17.30 - 21.00 h v

A TROIA www.atroia.com Pan artesán, galletas, pastas e tortas caseiras. Imposíbel comer só unha. Pan artesano, galletas, pastas y tartas caseras. Imposible comer solo una. Hand-baked bread, biscuits, pastries and homemade cakes. Impossible to eat just one. B Rúa da Troia, 8 me1-2c b 981 587 159 U 10.00 - 15.30 |17.30 - 21.00 h

CASA MORA As famosas Bágoas de Compostela, exquisitos bombóns, ou calquera outro doce típico acompañado dunha cunca de café... todo está saboroso neste lugar de referencia dende hai moitos anos. Las famosas Bágoas de Compostela, exquisitos bombones, o cualquier otro dulce típico acompañado de una taza de café... todo está sabroso en este lugar de referencia desde hace muchos años. The famous “Bágoas de Compostela,” delicious chocolates, or any other typical cake, accompanied by a cup of coffee... everything is finger-linking good in this renowned establishment. B Rúa do Vilar, 50 md1-3a b 981 565 724 U 10.00 - 21.30 h v

CATERING CARLÍN www.cateringcarlin.com Menús caseiros con produtos de tempada e sobremesas tan deliciosas coma feitas na casa. Menús caseros con productos de temporada y postres tan deliciosos como hechos en casa. Homemade menus featuring seasonal products and delicious desserts. B Rúa dos Bautizados, 8 mc3-3a b 981 564 227 B Rúa do Mestre Mateo, s/n mB1 b 981 534 554 U 10.00 - 23.00 h v

v

D+34

109


CHOCOLAT FACTORY www.chocolatfactory.com Chocolate, chocolate e nada máis que chocolate de todas as formas e tamaños posíbeis. Chocolate, chocolate y nada más que chocolate de todas las formas y tamaños posibles. Chocolate, chocolate and nothing but chocolate, in all possible shapes and sizes. B Praza do Toural, 10 mc3-3a b 981 563 871 U 10.00 - 15.00 |16.00 - 22.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 22.00 h Do_Do_Sun: 11.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h v

EL CORAL Sobremesas de produción artesanal, cunha materia prima excelente. Visita obrigada. Postres de producción artesanal, con una materia prima excelente. Visita obligada. Hand-baked desserts made with top-quality ingredients. Not to be missed. B Rúa do Doutor Teixeiro, 32 mc1-3b b 981 562 010 U 9.30 - 14.30 | 16.30 - 21.00 h Do_Do_Sun: 9.30 - 15.00 | 17.00 - 20.30 h v

ENXEBRE Queixos, augardentes, tortas e pan. Quesos, aguardientes, tartas y pan. Cheese, eau-de-vie, cakes and bread. B Rúa da Acibechería, 17 me1-2c b 981 563 131 U 10.30 - 14.30 | 17.00 - 20.30 h Do_Do_Sun: 11.30 - 14.30 h

FILANDÓN Viños, augardentes, queixos, embutidos. Vinos, aguardientes, quesos, embutidos. Wine, eau-de-vie, cheese, cold meats. B Rúa da Acibechería, 6 me1-2c b 981 572 738 U 11.00 - 14.00 | 19.30 - 1.00 h Do_Do_Sun: 11.00 - 14.00 h v

LA CASA DE LOS QUESOS Visita imprescindíbel. Excelente selección de queixos galegos e embutidos caseiros. Visita imprescindible. Excelente selección de quesos gallegos y embutidos caseros. Not to be missed. Excellent selection of Galician cheeses and homemade cold meats. B Rúa dos Bautizados, 10 mc3-3a b 981 585 085 U 10.15 - 14.00 | 16.45 - 20.30 h v

MANXARES DE GALICIA Viño, augardentes, tortas, lambetadas. Vino, aguardientes, tartas, dulces. Wine, eau-de-vie, cakes, sweets. B Rúa do Franco, 25 md1-2c b 626 993 426 U 9.00 - 21.30 h Do_Do_Sun: 19.00 - 21.30 h v


Tendas gourmet_Tiendas gourmet_Gourmet shops ORO DE ALMAZARAS Boutique do aceite, onde atopará toda clase de variedades do ben chamado ouro líquido. Boutique del aceite, donde encontrará toda clase de variedades del bien llamado oro líquido. Oil boutique where you will find all kinds of varieties of the so-called liquid gold. B Rúa de Ramón Cabanillas, 2 mb3-2c b 881 959 928 U 9.30 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h v

VALLADARES A mellor selección de viños de Santiago nun ultramarinos tradicional. La mejor selección de vinos de Santiago en un ultramarinos tradicional. Santiago’s best selection of wines in a traditional grocer’s shop. B Rúa da República de El Salvador, 14 mc1-3b b 981 591 553 U 9.30 - 14.30 | 17.30 - 21.30 h Sa_Sa_Sat: 9.30 - 14.30 | 18.00 - 21.00 h v

TEA SHOP www.teashop.es Tés, infusións, complementos e agasallos. Degustacións. Tés, infusiones, complementos y regalos. Degustaciones. Teas, infusions, accessories and gifts. Tastings. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 28 mc1-3b b 981 935 218 U 10.00 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 13.30 | 16.00 - 20.30 h v

ULTRAMARINOS CARRO Selección de augardentes e licores, viños e produtos galegos. Selección de aguardientes y licores, vinos y productos gallegos. Selection of eau-de-vies and liqueurs, wines and Galician products. B Cantón do Toural, 6 md1-3a b 981 580 836 U 10.00 - 14.00 | 16.00 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 16.00 - 21.00 h v

ULTRAMARINOS CEPEDA Ultramarinos dos de sempre, con produtos de primeira, incluídos os galegos de toda a vida. Ultramarinos de los de siempre, con productos de primera, incluidos los gallegos de toda la vida. Traditional grocer’s shop with top-quality products, including typical Galician ones. B Praza de Cervantes, 9 me1-2c b 981 581 017 U 9.00 - 14.30 | 16.30 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 9.00 - 15.00 | 17.00 - 21.00 h

VIÑOTECA O’BEIRO www.obeiro.es Selección de viños galegos e españois, queixos, embutidos e outros produtos galegos. Selección de vinos gallegos y españoles, quesos, embutidos y otros productos gallegos. Selection of Galician and Spanish wines, cheeses, cold meats and other Galician products. B Rúa da Raíña, 13 md2-2c b 981 581 370 U 11.00 - 1.00 h Do_Do_Sun: 11.00 – 14.00 h v

XOCOATEL Todo tipo de pequenas xoias para o padal feitas de chocolate. Aluguer de fonte de chocolate. Todo tipo de pequeñas joyas para el paladar hechas de chocolate. Alquiler de fuente de chocolate. All kinds of small chocolate gems for the palate. Chocolate fountain rental. B Avenida de Rosalía de Castro, 3 mc1-2c b 881 972 365 U 10.30 - 14.30 | 17.00 - 21.00 h Do_Do_Sun: 11.00 - 14.30 h v

Máis estabelecementos de produtos gourmet no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais Más establecimientos de productos gourmet en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More gourmet establishments in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

111


Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours, hairdresser’s and spas Despois dunha intensa xornada de compras o mellor e unha masaxe relaxante, e quizais tamén un tratamento de beleza con sesión de perrucaría Tras una intensa jornada de compras lo mejor es un masaje relajante, y quizás también un tratamiento de belleza con sesión de peluquería. After a long day’s shopping, the best thing is a relaxing massage and perhaps also some beauty treatment, including a hairdressing session. 112


Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours, hairdresser’s and spas

CEBADO www.cebado.es Perrucaría e estética. Peluquería y estética. Hairdressing and beauty treatment. B Rúa da República de El Salvador, 3 mc2-3b b 981 590 135 U 9.30 - 20.30 h B Rúa do Cardeal Payá, 6 md2-3b b 981 583 703 U 9.30 - 19.30 h v

DULCE CALVO www.perfumeriadulcecalvo.com Tratamentos faciais, corporais, masaxes con chocolate, pedras volcánicas, aceites esenciais. Manicura e pedicura. Tratamientos faciales, corporales, masajes con chocolate, piedras volcánicas, aceites esenciales. Manicura y pedicura. Face and body treatments, massages with chocolate, volcanic stones, essential oils. Manicure and pedicure. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 38 mc1-3b b 981 954 031 U 10.30 - 20.30 h v

D+34

113


LA FEMME Centro de beleza e medicina estética. Tratamentos de beleza e estética. Centro de belleza y medicina estética. Tratamientos de belleza y estética. Beauty parlour featuring cosmetic medicine. Beauty and cosmetic treatments. B Rúa da República de El Salvador, 23 mc1-3a b 981 594 026 U 10.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h

MAIKA RIZO’S Perrucaría e estética. Peluquería y estética. Hairdressing and beauty treatment. B Rúa de San Pedro de Mezonzo, 6 mb3-3a b 981 599 567 U 10.00 - 20.00 h B Centro Comercial Compostela mß5 b 981 523 926 U 10.00 - 22.00 h v

v

MAESSE Masaxes descontracturantes, tratamentos con algas e barros. Manicura e pedicura. Masajes descontracturantes, tratamientos con algas y barros. Manicura y pedicura. Anti-contraction massages, algae and mud treatments. Manicure and pedicure. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14 (local 4) mc2-3a b 981 935 385 U 10.00 - 20.30 h Sábado cita previa_Saturday by appointment v

114

OCÉANO-SPA Circuíto termal, masaxes e tratamentos de beleza. Circuito termal, masajes y tratamientos de belleza. Thermal circuit, massages and beauty treatments. B Rúa de Fernando III O Santo, 12 mb3-3b b 981 591 883 U 10.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 21.00 h Do_Do_Sun: 10.00 - 14.00 h v


Centros de beleza, perrucarías e spas_Centros de belleza, peluquerías y spas_Beauty parlours, hairdresser’s and spas

SAÚDE E BELEZA www.saudeebeleza.com Tratamentos de estética e masaxes relaxantes e adelgazantes. Tratamientos de estética y masajes relajantes y adegazantes. Beauty treatments as well as relaxing and slimming massages. B Avenida de Rosalía de Castro, 1 - 1ºB mc1-2c b 981 590 782 U 10.30 - 20.30 h Sábados pechado_Sábados cerrado_Closed Saturday

ZAMUZ www.zamuz.es Perrucaría e estética. Peluquería y estética. Hairdressing and beauty treatment. B Rúa da República Arxentina, 13 mb3-3b b 981 597 855 U 10.00 - 20.30 h v

v

SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA Circuíto termal e masaxes con chocolate, pedras volcánicas, shiatsu, etc. Circuito termal y masajes con chocolate, piedras volcánicas, shiatsu, etc. Thermal circuit and massages with chocolate, volcanic stones, shiatsu, etc. B Centro Comercial Área Central, 1ª planta mG4 b 981 934 848 U 10.00 - 22.00 h v

Máis centros de estética e perrucarías no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más centros de estética y peluquerías en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More beauty parlours and hairdresser’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

115


Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24hour chemist’s Medicamentos para unha urxencia, unha crema hidratante, dentífrico... sempre é bo ter a man unha farmacia. Medicamentos para una urgencia, una crema hidratante, dentífrico... siempre es bueno tener a mano una farmacia. Medicine for an emergency, a moisturising cream, toothpaste… it is always good to have a chemist’s at hand.

116


Farmacias 24 horas_Farmacias 24 horas_24-hour chemist’s

FARMACIA BESCANSA BPraza do Toural, 11 mc3-3a b 981 585 940 v

FARMACIA CUTRÍN PRIETO B Rúa de Frei Rosendo Salvado, 18 mb3-2c b 981 599 702 v

FARMACIA PANISSE B Rúa de Madrid, 12 mG4 b 981 583 156 v

FARMACIA VÁZQUEZ SUÁREZ B Rúa da República Arxentina, 43 mb2-3a b 981 592 172 v

Máis farmacias no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más farmacias en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More chemist’s in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

117


Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping Produtos singulares: dende camisetas con motivos galegos, ata materiais de belas artes ou artigos de broma. Productos singulares: desde camisetas con motivos gallegos, hasta materiales de bellas artes o artĂ­culos de broma. Unique products: from t-shirts featuring Galician motifs to fine-art material or joke items.

118


Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping

ASTERIX Unha tenda imprescindíbel e con artigos xeniais de broma. Una tienda imprescindible y con artículos geniales de broma. A not-to-be-missed shop featuring great joke items. B Rúa do Doutor Teixeiro, 22 mc1-3b b 981 564 506 U 9.45 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h v

COMO PEZ EN EL AGUA www.comopezenelagua.com Camisetas pintadas, pezas de esmalte, de prata, de feltro, etc. feitas a man. Camisetas pintadas, piezas de esmalte, de plata, de fieltro, etc. hechas a mano. Painted t-shirts, hand-made enamel, silver, felt... items. B Rúa de San Pedro, 79 me3-3b b 981 575 147 U 10.15 - 13.45 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

A REIXA TENDA www.areixa.com Artigos, incluída roupa, relacionados coa cultura dos anos 60. Música, fotografía, libros e cómics. Artículos, incluida ropa, relacionados con la cultura de los años 60. Música, fotografía, libros y cómics. Articles, including clothes, related to 1960s culture. Music, photographs, books and comics. B Praza de Mazarelos, 9 md2-3b b 981 575 138 U 11.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h

ISLA MALABAR www.islamalabar.com Malabares e xoguetes de artesanía. Malabares y juguetes de artesanía. Juggling sets and traditional toys. B Rúa de San Pedro, 67 me3-3b b 981 040 685 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 21.00 h Sa_Sa_Sat: 10.30 - 14.00 h v

v

D+34

119


OCARINAS PAPAROLO www.ocarinapaparolo.com Ocarinas e asubíos son pequenos instrumentos artesanais de arxila, de fácil aprendizaxe e peso e tamaño reducidos, empregados na música «celta» galega e moi decorativos. Ocarinas y silbatos son pequeños instrumentos artesanales de arcilla, de fácil aprendizaje y peso y tamaño reducidos, empleados en la música «celta» gallega y muy decorativos. Ocarinas and whistles are small traditional clay instruments, which are easy to master, with a convenient small size and light weight. These highly decorative items are used in Galicia’s “Celtic” music. B Rúa de San Miguel dos Agros, 5 me1-2c b 981 819 455 U 11.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 h v

PETRONIO Materiais de belas artes. Materiales de bellas artes. Fine-art materials. B Rúa de San Pedro, 30 me3-3b b 981 572 622 U 10.00 - 14.00 | 17.30 - 21.00 h v

Máis compras singulares na sección de compras tradicionais galegas, en páx. 82 e tamén no directorio de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más compras singulares en la sección de compras tradicionales gallegas, en pag. 82 y también en el directorio de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More unique shopping in the traditional Galician shopping section, on p. 82, and in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages. 120

REI ZENTOLO www.reizentolo.com Camisetas baseadas en motivos galegos e frases con retranca. Camisetas basadas en motivos gallegos y frases con retranca. T-shirts featuring Galician motifs and funny phrases. B Rúa de Santiago de Chile, 4 mb3-2c b 881 939 975 U 10.30 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v

UNITENDA www.unitenda.com Produtos da Universidade de Santiago de Compostela. Productos de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela University products. B Rúa de Xelmírez, 2 md2-2c b 981 555 268 U 10.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h v


Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping

Regalar arte By Galicia_Regalar arte By Galicia_By Galicia art for gifts Santiago ten preto de 20 galerías de arte, con obras (escultura, pintura, fotografías, etc.) para todos os gustos, entre as que destacan as dos artistas galegos e composteláns, e gran variedade de prezos. Ademais, moitas venden tamén libros e catálogos, que son boas opcións para regalar. Por outra banda, sempre está a opción de dirixirse directamente aos talleres dos artistas locais, onde se poden atopar pezas a moi bo prezo, co valor engadido de ter ademais o contacto directo cos creadores da cidade. Santiago tiene cerca de 20 galerías de arte, con obras (escultura, pintura, fotografías, etc.) para todos los gustos entre las que destacan las de los artistas gallegos y compostelanos, y gran variedad de precios. Además, muchas venden también libros y catálogos, que son buenas opciones para regalar. Por otra parte, siempre está la opción de dirigirse directamente a los talleres de los artistas locales, donde se pueden encontrar piezas a muy buen precio, con el valor añadido de tener además el contacto directo con los creadores de la ciudad. Santiago has close to 20 art galleries, with works (sculpture, painting, photography, etc) for all tastes and budgets, among which those by Galician and Compostela artists stand out. Moreover, many also sell books and catalogues, which are a good choice for gifs. On the other hand, there is always the option of going directly to local studios, where you will find reasonably priced works, with the added value of enjoying firsthand contact with the city’s artists.

Máis información sobre galerías de arte en páx. 151 e sobre obradoiros de artistas en: Más información sobre galerias de arte en pág. 151 y sobre talleres de artistas en: More information about art galleries on p. 151and abaut artist´s studios at: www.SantiagoTurismo.com

D+34

121


Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers Materiais e equipamentos de telefonía, electrónica, informática e audiovisuais. Materiales y equipamiento de telefonía, electrónica, informática y audiovisuales. Telephony, electronic, computer and audiovisual material and equipment.

122


Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers

A.D.M. COMUNICACIONES Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Movistar (1485) Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Movistar (1485) Mobile telephony equipment. Movistar (1485) agent. B Avenida do Cruceiro da Coruña, 18-20 (Fóra mapa_Fuera mapa_Off map) b 981 552 450 Equipamentos de telefonía móbil e material de informática. Equipamiento de telefonía móvil y material de informática. Mobile telephony and computer equipment. U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h B Rúa da República de El Salvador, 8 mc1-3b b 981 554 327 B Rúa do Xeneral Pardiñas, 1 mc2-3a b 981 554 353 B Praza do Toural, 1 mc3-3a b 981 577 698 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h B Centro Comercial Área Central. Local 16 mG4 b 981 554 004 U 10.00 - 15.00 | 16.00 - 22.00 h

COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO Material e artículos de telefonía, electrónica e informática. Material y artículos de telefonía, electrónica e informática. Telephony, electronic and computer equipment and items. B Rúa do Hórreo, 94 mc1-3c b 981 561 346 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

COMM CENTER OTERO Equipamentos de telefonía móbil. Equipamiento de telefonía móvil. Mobile telephony equipment. B Rúa de Santiago del Estero, 7 mb3-2c b 981 553 520 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 13.30 h v

v

D+34

123


CORREDOIRA CAR AUDIO Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Vodafone (1444). Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Vodafone (1444). Mobile telephony equipment. Vodafone (1444) agent. B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 8 mc2-3a b 981 59 24 80 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 13.30 h v

DIGA SANTIAGO Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Orange (1474) Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Orange (1474) Mobile telephony equipment. Orange (1474) agent. B Centro Comercial Área Central. Local 17D mG4 b 981 554 362 U 10.00 - 22.00 h v

DUATEL Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Orange (1474). Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Orange (1474). Mobile telephony equipment. Orange (1474) agent. B Rúa da República de El Salvador, 10 mc1-3b b 981 570 821 B Avenida de Romero Donallo, 1 mb3-2b b 981 593 498 B Rúa das Casas Reais, 9 me2-3a b 881 031 422 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 – 14.00 h B Rúa do Xeneral Pardiñas, 10 mc2-3a b 981 553 024 B Praza Roxa,1 mc1-3a b 981 593 515 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.30 – 14.00 h | 16.30 - 20.30 h v

ELECTROTEL 2000 Equipamentos de telefonía móbil. Equipamiento de telefonía móvil. Mobile telephony equipment. B Rua de San Roque, 15 me3-2b b 981 062 889 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 9.30 – 14.00 h h v

124


Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers

ENTERCOM www.entercom.es Venda de produtos informáticos e de telefonía. Instalacións e mantemento. Distribuidor Telefónica e Movistar (1485). Venta de productos informáticos y de telefonía. Instalaciones y mantenimiento. Distribuidor Telefónica e Movistar (1485). Sale of computer and telephony products. Installation and maintenance. Telefónica and Movistar (1485) agent. B Avenida de San Lázaro, 81 mH5 b 981 519 051 U 9.00 - 14.00 | 16.00 - 19.30 h Sa pechado_Sa cerrado_Closed Sat v

MERCATRÓNICA Material de electrónica. Material de electrónica. Electronic material. B Avenida de Vilagarcía, 31 mb3-2c b 981 577 025 U 9.30 - 14.00 | 16.00 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

MOVICELL Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Movistar (1485). Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Movistar (1485). Mobile telephony equipment. Movistar (1485) agent. B Praza do Doutor Puente Castro, 5 mc1-3b b 981 552 277 B Rúa da República de El Salvador, 30 mc1-3a b 981 553 053 U 9.30 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

PC CITY www.pccity.es Material de informática, audiovisuais e telefonía. Material de informática, audiovisuales y telefonía. Computer, audiovisual and telephony equipment. B Rúa da República Arxentina, 2 mc1-3c b 902 100 302 U 10.00 - 14.00 | 16.30 - 20.30 h v

REDCOM Equipamentos de telefonía móbil. Distribuidor Vodafone (1444). Equipamiento de telefonía móvil. Distribuidor Vodafone (1444). Mobile telephony equipment. Vodafone (1444) agent. B Rúa de Laverde Ruiz, 2 mc2-3c b 981 576 576 U 10.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

RICARTEL Equipamentos de telefonía móbil. Equipamiento de telefonía móvil. Mobile telephony equipment. B Avenida de Rosalía de Castro, 46 mb3-2b b 981 595 990 U 10.00 - 13.30 | 16.30 - 20.30 h Sa_Sa_Sat: 10.00 – 14.00 h v

Máis estabelecementos de telefonía e informática no directorio xeral de comercios do municipio de Santiago de Compostela en páxinas finais. Más establecimientos de telefonía e informática en el directorio general de comercios del municipio de Santiago de Compostela en páginas finales. More telephony and computer establishments in the general directory of shops in municipal district of Santiago de Compostela on last pages.

D+34

125


Tendas 24 h_Tiendas 24 h_24-hour shops

126


Tendas 24 h_Tiendas 24 h_24-hour shops

DE NOCHE Alimentación, produtos de limpeza e de hixiene, pan fresco, licores e tabaco, prensa, agasallos, máquina de café, bocadillos. Alimentación, productos de limpieza y de higiene, pan fresco, licores y tabaco, prensa, regalos, máquina de café, bocadillos. Food, cleaning and personal-hygiene products, fresh bread, alcohol and tobacco, newspapers, gifts, coffee machine, sandwiches. B Rúa de Fernando III O Santo, 13 mb3-3b b 981 592 954 U 24 h v

H24 Alimentación, bocadillos, froita e verdura frescas, tenda de lambetadas. Alimentación, bocadillos, fruta y verdura frescas, tienda de golosinas. Food, sandwiches, fresh fruit and vegetables, sweets. B Rúa de Ramón Cabanillas, 16 mb3-3a U 24 h OPEN ALGALIA Alimentación, pan fresco, produtos para celíacos, produtos dietéticos e integrais. Alimentación, pan fresco, productos para celíacos, productos dietéticos e integrales. Food, fresh bread, products for celiacs, slimming and wholegrain products. B Rúa da Algalia de Arriba me2-2c U 10.00 - 2.00 h OPENCOR Alimentación, pan fresco, prensa, perfumaría, drogaría, agasallos, libraría, revelado de fotos. Alimentación, pan fresco, prensa, perfumería, droguería, regalos, librería, revelado de fotos. Food, fresh bread, newspapers, perfumery, household goods, gifts, books, film developing. B Rúa da Rapa da Folla, 2 mc1-2c b 981.593 617 U 8.00 - 2.00 h

RK2 Alimentación, produtos de limpeza e de hixiene, prensa, máquina de café, bocadillos. Alimentación, productos de limpieza y de higiene, prensa, máquina de café, bocadillos. Food, cleaning and personal-hygiene products, newspapers, coffee machine, sandwiches. B Rúa da República Arxentina, 42 mb3-3a b 981 593 329 U 24 h v

SUPERMERCADO EL DUBRÉS Supermercado, carnizaría, adega, bar, comidas preparadas. Supermercado, carnicería, bodega, bar, comidas preparadas. Supermarket, butcher’s, wine store, bar, prepared meals. B Rúa da Acibechería, 8 me1-2c b 981 584 304 U 10.00 – 21.00 h Do e festivos_Do y festivos_Sun and public holidays: 10.00 – 14.00 h v

TAHONA Panadaría, lácteos, refrescos. Panadería, lácteos, refrescos. Bread, dairy products, soft drinks. B Rúa das Casas Reais, 42 me2-3a b 981 581 661 U 7.00 - 16.15 | 20.00 - 22.00 h Do_Do_Sun: 7.00 - 14.30 h Festivos_Festivos_Public holidays: 7.00 - 16.15 | 20.00 - 22.00 h

v

D+34

127


Selección de tendas. Índice alfabético Selección de tiendas. Índice alfabético Selection of shops. Alphabetic index A A COLLEITA. Gourmet. Produtos artesáns galegos_Gourmet. Productos artesanos gallegos_Gourmet. Traditional Galician products. ACTUALITY. Perfumarías_Perfumerías_Perfumeries A.D.M. COMUNICACIONES. Telefonía móbil e informática_Telefonía móvil e informática_Mobile telephony and computers ADOLFO DOMÍNGUEZ. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion ADOLFO DOMÍNGUEZ-U. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear AENEA. Libraría_Librería_Book shop ALDÁN. Decoración_Decoración_Decoration ALIZÉE. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion ALMIREZ. Gourmet. Catering_Gourmet. Catering_Gourmet. Catering AMBOA. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s AMICHI. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion A MOUGA. Complementos_Complementos_Accessories A MOUGA Traxes tradicionais galegos. Artesanía_Trajes tradicionales gallegos. Artesanía_Traditional Galician costumes. Crafts ANDRÓMENAS. Decoración_Decoración_Decoration ANTONIO ÓPTICA. Óptica_Óptica_Optician’s ANTONIO PERNAS. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion A RABEADA. Artesanía_Artesanía_Crafts A REIXA TENDA. Artigos da cultura dos 60_Artículos de la cultura de los 60_1960s-culture articles ARMERÍA TORIBIO. Deportes. Caza e pesca. Armas_Deportes. Caza y pesca. Armas_Sports. Hunting and fishing. Gunsmith’s ÁRTICO. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers ARTIMAÑA. Decoración_Decoración_Decoration ASTHOR. Decoración_Decoración_Decoration ASTERIX. Artigos de broma_Artículos de broma_Joke items A TROIA. Gourmet. Pan e doces artesáns_Gourmet. Pan y dulces artesanos_Gourmet. Hand-baked bread and cakes

109 87 123

BABILONIA. Decoración_Decoración_Decoration BANELA. Lenzaría_Lencería_Lingerie BARAKA JOYAS. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s BARQUILLO. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion BÁSICA MOBILIARIO. Decoración_Decoración_Decoration BAZAR DE VILLAR. Xoguetes_Juguetes_Toys BEAUTY CUBE. Perfumaría_Perfumería_Perfumery BENETTON. Franquía. Moda infantil_Franquicia. Moda infantil_Franchise. Children’s fashion BENETTON. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion BERMEJO. Perfumaría_Perfumería_Perfumery BERSHKA. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion BERTHA HOGAR. Decoración_Decoración_Decoration BIMBA&LOLA. Moda By Galicia. Complementos_Moda By Galicia. Complementos_By Galicia fashion. Accessories BLANCO. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion BO CONCEPT. Decoración_Decoración_Decoration BOLILLOS. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework BULIDEIRA. Traxes tradicionais galegos_Trajes tradicionales gallegos_Traditional Galician costumes

105 65 91 55 105 95 87 51 52 87 45 105 46 52 106 84 84

45 45 97 105 55 109 91 55 73 83 105 77 45 83 119 79 101 105 105 119 109

B

128


C CALZEDONIA. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie 65 CANTIGAS. Papelaría_Papelería_Stationer’s 97 CARAMELO JEANS. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer 46 _By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear CASA. Franquía. Decoración_Franquicia. Decoración_Franchise. Decorations 106 CASA MORA. Gourmet. Doces e cafés_Gourmet. Dulces y cafés_Gourmet. Cakes and coffee 109 CATERING CARLÍN. Gourmet. Catering_Gourmet. Catering_Gourmet. Catering 109 113 CEBADO. Franquía. Perrucaría e estética_Franquicia. Peluquería y estética_Franchise. Hairdressing and beauty treatment CENTRO DEPORTIVO. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment 79 98 CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. Libraría_Librería_Book shop CERNE. Decoración_Decoración_Decoration 106 CHAROL. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion 55 CHEIS. Complementos_Complementos_Accessories 73 CHOCOLATE. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion 51 CHOCOLAT FACTORY. Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate 110 COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO. Telefonía, electrónica_Telefonía, electrónica_Telephony, electronics 123 COMM CENTER OTERO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony 123 COMO PEZ EN EL AGUA. Artesanía pintada a man_Artesanía pintada a mano_Hand-painted crafts 119 CONFECCIONES RIANDE. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion 59 CORONEL TAPIOCA. Franquía. Moda de aventura_Franquicia. Moda de aventura_Franchise. Adventure wear 53 CORREDOIRA CAR AUDIO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony 124 COUCEIRO. Libraría_Librería_Book shop 98 CUPLÉ. Franquía. Calzado_Franquicia. Calzado__Franchise. Footwear 69 CYRA. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion 55

D DAYADAY. Complementos_Complementos_Accessories D-DUE. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion DÉCIMAS. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment DE NOCHE. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food DIGA SANTIAGO. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony DON ANTONIO. Calzado_Calzado_Footwear DEPORTES CANEDA. Deportes. Roupa e equipamentos_Deportes. Ropa y equipamientos_Sports. Sportswear and equipment DORIAN FLORISTAS. Floraría_Floristería_Flower shop DOSEL. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework DUATEL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony DULCE CALVO. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatment DULCE CALVO. Perfumaría_Perfumería_Perfumery

73 46 80 127 124 69 80 89 84 124 113 87

EBONY. Complementos_Complementos_Accessories EL CORAL. Gourmet. Sobremesas artesás_Gourmet. Postres artesanos_Gourmet. Hand-baked desserts ELECTROTEL 2000. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony EL FILÓN DE ORO. Administración de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets EL ESCONDITE INGLÉS. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion ÉLITE. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion ELSAVADEBODA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion EL TUCÁN. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers ENCONTROS. Libraría. Guías de viaxe_Librería. Guías de viaje_Book shop. Travel guides ENJABONARTE. Franquía. Perfumaría. Xabróns_Franquicia. Perfumería. Jabones_Franchise. Perfumery. Soap ENTERCOM. Informática e telefonía_Informática y telefonía_Computers and telephony ENXEBRE. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products ESCOLMA. Lenzaría_Lencería_Lingerie EUREKA KIDS. Xoguetes_Juguetes_Toys EVA NOVAIS. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses

74 110 124 103 51 55 56 101 98 87 125 110 65 95 67

E

129


F FARMACIA BESCANSA. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s FARMACIA CUTRÍN PRIETO. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s FARMACIA PANISSE. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s FARMACIA VAZQUEZ SUÁREZ. Farmacia 24 h_Farmacia 24 h_24-hour chemist’s FARRUTX. Calzado_Calzado_Footwear FASHION OUTLET. Outlet. Moda home muller_Outlet. Moda hombre y mujer_Outlet. Men’s and women’s fashion FILANDÓN. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products FIUNCHO. Floraría_Floristería_Flower shop FLORENTINO. Moda By Galicia. Moda home_Moda By Galicia. Moda hombre_By Galicia fashion. Men’s fashion FOLLAS NOVAS. Libraría_Librería_Book shop FOLLAS VELLAS. Libraría. Segunda man_Librería. Segunda mano_Book shop. Second-hand

117 117 117 117 69 63 110 89 46 99 99

G GÁBBATA. Calzado_Calzado_Footwear GARYSOM. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear GARYSOM. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion GENERAL ÓPTICA. Óptica_Óptica_Optician’s GIOTTO. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s GOCCO. Franquía. Moda Infantil_Franquicia. Moda Infantil_Franchise. Children’s fashion GOGA. Moda de muller_Moda mujer_Women’s fashion GUERRAL. Moda By Galicia. Moda muller_Moda By Galicia. Moda mujer_By Galicia fashion. Women’s fashion

69 67 59 77 91 51 56 46

H HUGO BOSS. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion HUGO BOSS. Franquía. Moda home_Franquicia. Moda hombre_Franchise. Men’s fashion H24. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food

56 59 127

I IMAGINARIUM. Franquía. Xoguetes_Franquicia. Juguetes_Franchise. Toys INTERÓPTICAS SANTANA. Óptica_Óptica_Optician’s INTERSPORT AMANCIO. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo _Sports. Sportswear and equipment INTIMISSIMI. Lenzaría_Lencería_Lingerie ISLA MALABAR. Artesanía. Xoguetes_Artesanía. Juguetes_Crafts. Toys I + SOLUCIONES. Personal shoppers_Personal shoppers_Personal shoppers

95 77 80 65 119 61

JAEL. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s JOYERÍA MALDE. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles JOYERÍA RICARDO. Xoiaría. Acibecharía_Joyería. Azabachería_Jeweller’s. Jet-stone articles JOYERÍA Y PLATERÍA LADO. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles

91 92 92 92 92

J

K KATUXA PLATERO. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s KIOSKO TORAL. Quiosco. Prensa internacional_Quiosco. Prensa internacional_Kiosk. International newspapers KOSAS DE KASA. Decoración_Decoración_Decoration KYDDY’S CLASS. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion

130

93 101 106 47


L LA CAJA DE PANDORA. Complementos_Complementos_Accessories LA CASA DE LOS QUESOS. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products LA FEMME. Centro de beleza e medicina estética. Spa_Centro de belleza y medicina estética. Spa _Beauty parlour and cosmetic medicine. Spa LA GAFA DE ORO. Óptica_Óptica_Optician’s LACOSTE. Franquía. Moda home_Franquicia. Moda hombre_Franchise. Men’s fashion LACOSTE. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion LA PROVENZA. Decoración_Decoración_Decoration LA TRASTIENDA DE OLGA. Outlet decoración_Outlet decoración_Decoration outlet LENCERÍA SYLVIA. Lenzaría_Lencería_Lingerie LIBRERÍA TORAL. Libraría. Quiosco. Prensa internacional_Librería. Quiosco. Prensa internacional _Book shop. Kiosk. International press LILAS. Floraría_Floristería_Flower shop LOS SASTRECILLOS VALIENTES. Showrooms_Showrooms_Showrooms LV. Calzado_Calzado_Footwear

74 110 114 77 59 56 106 106 65 101 89 61 70

M MABE. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion MAESSE. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatment MAIKA RIZO’S. Perrucaría e estética_Peluquería y estética_Hairdressing and beauty treatment MAITE COMPLEMENTOS. Lenzaría_Lencería_Lingerie MAMÁ PATA. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion MANGO. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion MANGO. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion MANXARES DE GALICIA. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products MARABILLAS. Decoración. Agasallos_Decoración. Regalos_Decoration. Gifts MARÍA BREY. Decoración_Decoración_Decoration MARÍN Y DURÁN. Xoiaría_Joyería_Jeweller’s MASSIMO DUTTI. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion MATA-MUÁ. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion MAYER. Xoiaría. Prataría_Joyería. Platería_Jeweller’s. Silver articles MEDIA LÚA. Artesanía do coiro_Artesanía del cuero_Leatherwork MENGANITA. Complementos_Complementos_Accessories MENGANITA. Decoración_Decoración_Decoration MENGANITA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion MERCATRÓNICA. Electrónica_Electrónica_Electronics MILÁN. Calzado_Calzado_Footwear MIMOLETT. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion MOGAMBO. Complementos_Complementos_Accessories MORENA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion MOUGUET. Floraría_Floristería_Flower shop MOVICELL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES. Óptica_Óptica_Optician’s

53 114 114 65 51 56 53 110 107 107 93 47 56 93 85 74 107 57 125 70 57 74 57 89 125 77

NANOS. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion NECK&NECK. Franquía. Moda infantil_Franquicia. Moda infantil_Franchise. Children’s fashion NEFTALINA. Moda segunda man_Moda segunda mano_Second-hand fashion NEOBEL. Franquía. Perfumaría_Franquicia. Perfumería_Franchise. Perfumery NEW PORT. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion NOVALUX. Óptica_Óptica_Optician’s NOVIAS SOL. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses Nº 3. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet

47 51 63 87 59 77 67 103

N

131


Nº 6. LA ROMERÍA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 7. CARMEN REY ARGUINDEY. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 8. CORTIZO. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 9. REINA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 10. PICHITA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 11. COMPOSTELA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 12. REYVA. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet Nº 13. Administración de lotaría_Administración de lotería_Lottery outlet

103 103 103 103 103 103 103 103

OCARINAS PAPAROLO. Ocarinas e asubíos artesanais_Ocarinas y silbatos artesanales_Handcrafted ocarinas and whistles OCÉANO-SPA. Circuíto termal. Tratamentos de beleza_Circuito termal. Tratamientos de belleza_Thermal circuit. Beauty treatments OPEN ALGALIA. Alimentación_Alimentación_Food OPENCOR. Alimentación. Perfumaría. Revelado fotos_Alimentación. Perfumería. Revelado fotos_Food. Perfumery. Film developing ÓPTICA VAL. Óptica_Óptica_Optician’s ORO DE ALMAZARAS. Gourmet. Aceite_Gourmet. Aceite_Gourmet. Oil OYSHO. Moda By Galicia. Lenzaría_Moda By Galicia. Lencería_By Galicia fashion. Lingerie

120 114 127 127 77 111 47

PAPELERÍA COMPOSTELA. Papelaría. Material oficina_Papelería. Material oficina_Stationer’s. Office material PC CITY. Telefonía, informática e audiovisuais_Telefonía, informática y audiovisuales_Telephony, computers and audiovisuals PELOUROS. Xoguetes_Juguetes_Toys PEPA. Complementos_Complementos_Accessories PÉREZ-LABARTA. Perfumaría_Perfumería_Perfumery PÉTALOS. Floraría_Floristería_Flower shop PETRONIO. Materias de belas artes_Materiales de bellas artes_Fine-art material PIEPAS. Calzado_Calzado_Footwear PILI CARRERA. Moda By Galicia. Moda infantil_Moda By Galicia. Moda infantil_By Galicia fashion. Children’s fashion PITEIRA. Complementos_Complementos_Accessories PITEIRA. Deportes. Roupa e material deportivo_Deportes. Ropa y material deportivo_Sports. Sportswear and equipment PIMKIE. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion PÓRTICO BÁSICO. Franquía. Decoración_Franquicia. Decoración_Franchise. Decoration PRÉNATAL. Franquía. Moda premamá e bebés_Franquicia. Moda premamá y bebés_Franchise. Maternity fashion and babies PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses PULL AND BEAR. Moda By Galicia. Sport home e muller_Moda By Galicia. Sport hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s casual wear PUNTILLAS. Artesanía. Encaixes_Artesanía. Encajes_Crafts. Lacework PURIFICACIÓN GARCÍA. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion PURIFICACIÓN GARCÍA. Outlet. Moda home e muller_Outlet. Moda hombre y mujer_Outlet. Men’s and women’s fashion

99 125 95 75 87 89 120 71 47 75 80 53 107 51 67

REBECA SENRA. Personal shoppers_Personal shoppers_Personal shoppers REDCOM. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony REI ZENTOLO. Camisetas con motivos galegos_Camisetas con motivos gallegos_T-shirts with Galician motifs RELOJERÍA JOYERÍA FRADE. Xoiaría. Reloxaría_Joyería. Relojería_Jeweller’s. Watchmaker’s RICARTEL. Telefonía móbil_Telefonía móvil_Mobile telephony RICHARD. Calzado_Calzado_Footwear RK2. Alimentación 24 h_Alimentación 24 h_24-hour food ROBERTO VERINO. Moda By Galicia. Moda home e muller_Moda By Galicia. Moda hombre y mujer _By Galicia fashion. Men’s and women’s fashion ROSA CLARÁ. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses

61 125 120 93 125 71 127

O

P

48 85 48 63

R

132

48 67


S SAN PABLO. Libraría_Librería_Book shop SARGADELOS. Artesanía. Cerámica_Artesanía. Cerámica_Crafts. Ceramics SASTRERÍA PEPECILLO. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear SASTRERÍA PEPECILLO. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion SATURNA. Moda muller_Moda mujer_Women’s fashion SAÚDE E BELEZA. Tratamentos de beleza_Tratamientos de belleza_Beauty treatments SEIJAS. Calzado_Calzado_Footwear SEPHORA. Franquía. Perfumaría_Franquicia. Perfumería_Franchise. Perfumery SISLEY. Franquía. Moda xuvenil_Franquicia. Moda juvenil_Franchise. Young fashion SOMBRERERÍA IGLESIAS. Sombreiros_Sombreros_Hats SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA. Circuíto termal. Tratamentos de beleza_Circuito termal. Tratamientos de belleza _Thermal circuit. Beauty treatments SPIRAL SURF. Deportes. Roupa e material de surf_Deportes. Ropa y material de surf_Sports. Surfing wear and equipment STRADIVARIUS. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion SUPERMERCADO EL DUBRÉS. Alimentación_Alimentación_Food SURF FACTORY. Deportes. Roupa e material de surf_Deportes. Ropa y material de surf_Sports. Surfing wear and equipment

99 85 67 59 57 115 71 87 53 75 115 81 49 127 81

TAHONA. Alimentación. Panadaría. Lácteos_Alimentación. Panadería. Lácteos_Food. Bakery. Dairy products TEA SHOP. Gourmet. Tés e infusións_Gourmet. Tés e infusiones_Gourmet. Teas and infusions TETÉ NIÑOS. Moda infantil_Moda infantil_Children’s fashion TOKONOMA. Decoración_Decoración_Decoration TOUS. Franquía. Xoiaría_Franquicia. Joyería_Franchise. Jeweller’s TOXO. Complementos_Complementos_Accessories TRUCCO. Franquía. Moda muller_Franquicia. Moda mujer_Franchise. Women’s fashion

127 111 51 107 93 75 57

ULTRAMARINOS CARRO. Gourmet. Licores e produtos galegos_Gourmet. Licores y productos gallegos _Gourmet. Galician liqueurs and products ULTRAMARINOS CEPEDA. Gourmet. Produtos galegos_Gourmet. Productos gallegos_Gourmet. Galician products UNDERCOLORS OF BENETTON. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie UNITENDA. Produtos da Universidade de Santiago_Productos de la Universidade de Santiago_Univesidade de Santiago products

111 111 65 120

T

U

V VALLADARES. Gourmet. Especialidade en viños_Gourmet. Especialidad en vinos_Gourmet. Wine specialists VARONNI. Moda home_Moda hombre_Men’s fashion VENECIA. Administración de lotería_Administración de lotería_Lottery outlet VERSALLES. Vodas. Traxes noiva_Bodas. Trajes novia_Weddings. Wedding dresses VETUSTA. Libraría. Segunda man_Librería. Segunda mano_Book shop. Second-hand VIDRIO. Moda By Galicia. Moda xuvenil_Moda By Galicia. Moda juvenil_By Galicia fashion. Young fashion VIÑOTECA O’BEIRO. Gourmet. Viños e produtos galegos_Gourmet. Vinos y productos gallegos _Gourmet. Galician wines and products VIVA NOIVOS. Vodas. Traxes noivo_Bodas. Trajes novio_Weddings. Bridegroom wear

111 59 103 67 99 49 111 67

W WOMEN’ SECRET. Franquía. Lenzaría_Franquicia. Lencería_Franchise. Lingerie

65

X XOCOATEL. Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate_Gourmet. Chocolate

111

ZAMUZ. Perrucaría e estética_Peluquería y estética_Hairdressing and beauty treatment ZARA. Moda By Galicia. Moda infantil. Moda muller. Moda home_Moda By Galicia. Moda infantil. Moda Mujer. Moda hombre_By Galicia fashion. Children’s fashion. Women’s fashion. Men’s fashion ZARA HOME. Decoración_Decoración_Decoration ZÜRICH SCQ. Moda xuvenil_Moda juvenil_Young fashion

115

Z 49 107 53 133


Asociacións de comerciantes_Asociaciones de comercantes_Shopkeeper associations Santiago de Compostela conta con cinco asociacións de comerciantes, encargadas da promoción dos comercios asociados. Cada unha ten o seu propio distintivo presente nun lugar visíbel da entrada de cada estabelecemento. Santiago de Compostela cuenta con cinco asociaciones de comerciantes, encargadas de la promoción de los comercios asociados. Cada una tiene su propio distintivo presente en un lugar visible de la entrada de cada establecimiento. Santiago de Compostela has five shopkeeper associations, which are aimed at promoting their associated shops. Each one has its own sign, placed in a visible location at the entrance of each shop.

Agrupación de Comerciantes de Santiago ACOTÉS Acotés é unha organización creada en 1987 que integra pequenos e medianos comerciantes de todos os sectores comerciais de Santiago. O seu principal obxectivo é promover un comercio moderno e profesional, poñendo ao servizo dos seus asociados os medios precisos para conseguilo. Acotés es una organización creada en 1987 que integra a pequeños y medianos comerciantes de todos los sectores comerciales de Santiago. Su principal objetivo es promover un comercio moderno y profesional, poniendo al servicio de sus asociados los medios necesarios para conseguirlo. Acotés is an organisation that was set up in 1987 and encompasses small and medium-sized shops from all of Santiago’s commercial sectors. Its main objective is promoting modern and professional business practices, equipping its members with the necessary means to that end. @ acotessantiago@telefonica.net B República de El Salvador, 9 - 3º 15702 Santiago de Compostela b 981 580 791 U 10.00 – 14.00 | 16.00 – 20.00 h

134


Asociación de Empresarios e Profesionais Centro Comercial Aberto COMPOSTELA MONUMENTAL www.compostelamonumental.es Compostela Monumental fundouse no ano 1992. Agrupa empresarios e profesionais situados na zona histórica de Santiago. Ten como obxectivo potenciar e dinamizar a actividade comercial da zona monumental baixo o sistema de xestión dun centro comercial aberto. Compostela Monumental se fundó en el año 1992. Agrupa a empresarios y profesionales situados en la zona histórica de Santiago. Tiene como objetivo potenciar y dinamizar la actividad comercial de la zona monumental bajo el sistema de gestión de un centro comercial abierto. Compostela Monumental was founded in 1992. It encompasses businesspeople and professionals in Santiago’s old town. It has the objective of promoting and boosting business activities in the old town, based on an open shopping centre model.

@

cca@compostelamonumental.es B Rúa do Vilar, 29 - 2º 15704 Santiago de Compostela b 981 575 919 U 10.00 – 14.00 | 16.00 – 20.00 h

D+34

Fundación Santiago Centro, Área Comercial SANTIAGO CENTRO Santiago Centro naceu no ano 2002 e constituíuse formalmente como Fundación no 2004. A Xunta de Galicia considéraa Fundación de Interese Galego dende o 3 de decembro do 2004. O seu ámbito de actuación é a totalidade do Ensanche compostelán. Agrupa distintos estabelecementos situados nesta zona, case todos do sector do comercio. No ano 2007 ampliouse ao sector hostaleiro. O seu principal obxectivo é a revitalización social, económica e cultural da zona potenciando o asociacionismo e a execución de programas de dinamización comercial. Santiago Centro nació en el año 2002 y se constituyó formalmente como Fundación en 2004. La Xunta de Galicia la considera Fundación de Interés Gallego desde el 3 de diciembre de 2004. Su ámbito de actuación es la totalidad del Ensanche compostelano. Agrupa distintos establecimientos situados en esta zona, casi todos del sector del comercio. En el año 2007 se amplió al sector hostelero. Su principal objetivo es la revitalización social, económica y cultural de la zona potenciando el asociacionismo y la ejecución de programas de dinamización comercial. Santiago Centro started in 2002 and was formally established as a foundation in 2004. It is considered by the Xunta de Galicia (regional government) as a Foundation of Galician Interest as of December 3, 2004. It covers all of Compostela’s Ensanche district, encompassing different establishments (almost all from the commerce sector) located there. In 2007 it was enlarged to include the catering sector. Its main objective is the social, economic and cultural revitalisation of the district, promoting association membership and the implementation of commercial dynamisation programmes. @ santiagocentro@telefonica.net B Rúa do Xeneral Pardiñas, 12/14 - 1º (local 6) 15701 Santiago de Compostela b 981 590 106 U 10.00 – 14.00 | 16.30 – 20.30 h 135


Asociación de Comerciantes do BARRIO DE SAN PEDRO A asociación de comerciantes do barrio de San Pedro fundouse no ano 2008. Os seus principais obxectivos son dinamizar o comercio da zona e promover o barrio de San Pedro en colaboración coas distintas entidades e asociacións que hai no barrio. La asociación de comerciantes del barrio de San Pedro se fundó en el año 2008. Sus principales objetivos son dinamizar el comercio de la zona y promover el barrio de San Pedro en colaboración con las distintas entidades y asociaciones que hay en el barrio. This association of shopkeepers was founded in 2008. Its main objectives are boosting business activities in the San Pedro neighbourhood and promoting the district, in collaboration with the different entities and associations located there.

@

leonorgretel@hotmail.com B Rúa de San Pedro, 79 15703 Santiago de Compostela b 981 575 147 U 10.15 – 13.45 | 17.00 – 20.30 h

136

Sociedade Cooperativa Galega MERCADO DE ABASTOS DE SANTIAGO www.mercadodeabastosdesantiago.com Cooperativa de comerciantes do Mercado de Abastos, que dende o ano 2000 xestiona este mercado, en colaboración co Concello de Santiago e coa Xunta de Galicia. Mercado de Abastos de Santiago Sociedade Cooperativa Galega

Cooperativa de comerciantes del Mercado de Abastos, que desde el año 2000 gestiona este mercado, en colaboración con el Concello de Santiago y la Xunta de Galicia. Cooperative of Mercado de Abastos (Food Market) shopkeepers; it has run the market since the year 2000, in collaboration with Santiago City Council and the Xunta de Galicia (regional government).

@ administracion@mercadodeabastosdesantiago.com B Mercado de Abastos (Torre Central) 15704 Santiago de Compostela b 981 583 438


Directorio de comercios do municipio de Santiago*_Directorio de comercios del municipio de Santiago*_Directory of shops in municipal of Santiago* Téxtil e pel_Textil y piel_Textile and leather A COSTUREIRA Rúa de San Pedro, 89_b 981 578 261_SP ADÁN Rúa do Hórreo, 25_b 981 566 573_Ac ADOLFO DOMÍNGUEZ Rúa da Senra, 8-10_b 981 554 445 ADOLFO DOMÍNGUEZ Rúa de Curros Enríquez, 13_b 981 576 842 ADOLFO DOMÍNGUEZ - U Rúa da República de El Salvador, 13, 1ºB_b 981 591 202 ADOLFO DOMÍNGUEZ - U Rúa do Vilar, 57_b 981 576 660 ALIZÉE Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 935 264_SC AMICHI Rúa do Doutor Teixeiro, 9_b 981 572 232 ANTONIO PERNAS Rúa do Doutor Teixeiro, 7_b 981 598 254 BACHUSCA Rúa da Caldeirería, 45_b 981 585 849_Ac BANELA Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 584 434_Ac_SC BARQUILLO Rúa do Xeneral Pardiñas, 27_b 981 566 799_Ac_SC BELA LÚA Rúa Nova de Abaixo, 3_b 981 939 207_SC BEM BEM Rúa da República de El Salvador, 13-1ºB_b 630 311 646_SC BENETTON Praza do Toural, 8_b 981 564 388 BENETTON Rúa de Montero Ríos, 13_b 981 566 698 BERSHKA Centro Comercial Área Central. Local 8G_b 981 560 308 BERSHKA Praza Roxa, 6_b 981 597 479 BERSHKA Rúa do Xeneral Pardiñas, 18_b 981 593 776 BLANCO Rúa do Xeneral Pardiñas, 19_b 881 031 066 BLASIER Rúa do Hórreo, 67_b 981 561 855_Ac CACHEL MODA Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 596 870_Ac CALZEDONIA Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 575 628_Ac CAMISERÍA VICENTE LÓPEZ Praza de Cervantes, 22_b 981 582 554_Ac_CM CARAMELO JEANS Rúa do Doutor Teixeiro, 23_b 981 571 666 CARME BOUTIQUE Praza de Cervantes, 7_b 981 585 698_Ac CAROLA MODA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 35 A_b 981 597 794_Ac CAROLA MODA Rúa do Hórreo, 21_b 981 564 904_Ac CEDIÑO Rúa da Caldeirería, 18_b 981 583 433_Ac CHAROL Avenida de Figueroa, 13_b 981 584 973_Ac CHAROL Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 594 699_Ac_SC CHEIS Rúa Nova de Abaixo, 19_b 981 598 603 CHOCOLATE Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 B_b 881 977 127_SC CIERTO MODA HOMBRE Rúa da Fonte de Santo Antonio, 6_b 981 561 323_Ac CIERTO MODA HOMBRE Rúa de Frei Rosendo Salvado, 7_b 981 599 838_Ac COMERCIAL TOJO Rúa da Caldeirería, 43_b 981 583 516_CM CONFECCIONES JUAMPE Rúa das Orfas, 22_b 981 586 015_CM CONFECCIONES RIANDE Praza do Toural, 2_b 981 586 150_Ac_CM * Este listado foi elaborado cos datos facilitados polas seguintes agrupacións de comerciantes, e recolle polo tanto aos estabelecementos asociados ás mesmas, así como aos restantes estabelecementos presentes nesta guía: * Este listado ha sido elaborado con los datos facilitados por las siguientes agrupaciones de comerciantes, y recoge por lo tanto a los establecimientos asociados a las mismas, así como a los restantes establecimientos presentes en esta guía: * This list was made with data provided by the following shopkeeper associations. It therefore includes their member establishments, as well as other establishments appearing in this guide:

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

137


CONFECCIONES SABORIDO CONFECCIONES SÁNCHEZ CORONEL TAPIOCA CORONEL TAPIOCA COSMOS COSMOS SPORT CRACK’S CUCADAS CULTURA URBANA CURTIDOS COMPOSTELA CYRA D´BROKOS D-DUE DIM DOLICHÉ DON VAQUERO EL ESCONDITE INGLES ÉLITE ELLA - EL ELSAVADEBODA ESCOLMA ESTHER LENCERÍA EVA NOVAIS FASHION OUTLET FLORENTINO GARATUXA GARYSOM GOCCO GOGA GOYANES MODA GRANATE GUERRAL HUGO BOSS INTIMISSIMI I + SOLUCIONES JUAMPE JULIETA MODA ÍNTIMA KIDDY’S CLASS KIDDY’S CLASS KRISMAR LA BATA LA CAMELIA PIEL LACOSTE LA DALIA LA ESPUMA LA ORQUÍDEA LA PRINCESA LA TIENDA DE MARÍA LENCERÍA CAROL LENCERÍA CONCHI LENCERÍA ELENA LENCERÍA JUDYTH LENCERÍA JULIA BUSTO LENCERÍA LUISA LENCERÍA MANOLY LENCERÍA MAR 138

Rúa do Paxonal, 91_b 981 596 992_Ac Rúa da Algalia de Arriba, 9_b 981 581 022_CM Centro Comercial Área Central. Local 8F_b 981 571 975 Rúa do Vilar, 52_b 981 556 530_CM Rúa da República Arxentina, 14_b 981 596 377_Ac_SC Rúa da República Arxentina, 11_b 981 597 280_Ac_SC Rúa de Santiago del Estero, 7_b 981 595 405_Ac Rúa de Montero Ríos, 52_b 981 561 899_SC Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 939 160_Ac Rúa do Preguntoiro, 32_b 981 581 860_CM Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 6_b 981 592 118_Ac Avenida de Xoán Carlos I, 5_b 981 585 869 Rúa de Frei Rosendo Salvado, 14_b 981 593 061_Ac Rúa Nova, 4_b 981 563 080_Ac Rúa Nova, 42_b 981 578 023_Ac Rúa do Hórreo, 35_b 981 585 578_Ac Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17 Local 9_b 981 937 561_SC Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 573 983_SC_AC Rúa da Caldeirería, 10_b 981 561 020_CM Rúa da Algalia de Arriba, 27_b 981 570 413 Rúa da Caldeirería, 64_b 981 571 639_AC Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 935 293_SC_AC Rúa do Hórreo, 94_b 981 566 446_SC_AC Avenida da Coruña, 2_b 981 940 116 Rúa Nova, 57_b 981 552 598 Rúa da Rosa, 16_b 881 977 222_AC Rúa do Vilar, 25_b 981 582 331_AC_CM Rúa do Doutor Teixeiro, 29_b 981 579 945 Rúa da República de El Salvador, 2_b 981 565 369_SC Praza de Cervantes, 10_b 981 581 665_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 582 447_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 3-5_b 981 563 370 Rúa de Alfredo Brañas, 19_b 981 593 915_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24_b 981 591 164 _b 635 036 145 Rúa das Orfas, 22_b 981 586 015_AC Rúa da República de El Salvador, 13 - 1ºB_b 981 592 736_AC Rúa de Santiago del Estero, 24_b 981 592 180 Rúa do Xeneral Pardiñas, 36_b 981 593 122 Rúa do Preguntoiro, 18_b 981 573 947_AC Rúa de San Pedro de Mezonzo, 9_b 981 593 845_AC Rúa de Santo Domingo de la Calzada , 6_b 981 597 220_SC_AC Rúa de Alfredo Brañas, 9_b 981 935 478 Rúa da Caldeirería, 6_b 981 582 182_AC Rúa da Caldeirería, 62_b 981 561 906_AC Rúa da Caldeirería, 19_b 981 584 929_AC Rúa da Caldeirería, 53_b 981 585 005_AC_CM Rúa de San Pedro de Mezonzo, 24_b 981 597 808_AC Rúa das Casas Reais, 32_b 981 574 704_CM Rúa do Cardeal Payá, 12_b 981 571 604_AC_CM Rúa de San Pedro de Mezonzo, 33_b 981 592 482_AC Rúa da Caldeirería, 64_b 981 565 078_AC Avenida de Rosalía de Castro, 105_b 981 524 036_AC Rúa de San Pedro, 53_b 981 565 913_SP Rúa da Caldeirería, 9_b 981 562 811_AC Rúa da Fonte de Santo Antonio, 29_b 981 558 860_AC


LENCERÍA MARTA LENCERÍA SYLVIA LILA NUENE LOS SASTRECILLOS VALIENTES LOS TELARES LUZ DE LUNA MABE MADEIXAS MAGAR MAITE COMPLEMENTOS MAMÁ PATA MANGO MARÍA TABOADA PELETERÍA MARUJA NOVEDADES MASSIMO DUTTI MASSIMO DUTTI MATA-MUÁ MATUCHA NOVIA MC TALLA Y MODA MARY CARMEN MENGANITA MERCERÍA ALFINETE MERCERÍA ALGUI MERCERÍA BROCOS MERCERÍA MERCEDES MERCERÍA SANSE MIMOLETT MORANDEIRA MORENA NANOS NECK&NECK NEFTALINA NESMARY NEW PORT NINO MODA NOVEDADES NOGAR NOVIAS SOL NOVIDADES CARMIÑA O DOLMEN TALLAS ONBRE CONFECCIONES OYSHO PALACIO PEPE NIETO PERSUASIÓN PILI CARRERA PIMKIE PRENATAL PRÊT-Â-COUTURE BELÉN MOSQUERA PULL AND BEAR PULL AND BEAR PURIFICACIÓN GARCÍA PURIFICACIÓN GARCÍA RAÍÑA REBECA SENRA ROBERTO VERINO ROBERTO VERINO ROSA CLARÁ

D+34

Rúa de Santiago de Chile, 30_b 981 599 931_AC Rúa da República de El Salvador, 4_b 981 566 890_SC_AC Avenida de Rosalía de Castro, 52_b 881 957 044_SC Praza de Cervantes, 4 - 2º_b 981 566 219 Rúa do Doutor Teixeiro, 17_b 981 573 506_SC Rúa da República Arxentina, 24_b 981 593 911_AC Rúa de Alfredo Brañas, 4_b 981 590 898_AC Rúa de San Pedro, 118_b 981 579 956_SP Rúa da Caldeirería, 44_b 981 582 916_CM Rúa do Doutor Teixeiro, 19_b 981 580 791_AC Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 577 225_AC Rúa de Alfredo Brañas, 4_b 981 598 864_AC Rúa da Rosa, 38_b 981 597 001_SC Praza da Pescadería Vella, 3_b 981 582 507_CM Centro Comercial Área Central. Local 7B_b 981 584 669 Rúa de Montero Ríos, 24_b 981 561 087 Rúa da Rosa, 26_b 981 937 618 Rúa das Casas Reais, 17_b 981 557 202_CM Rúa de San Pedro de Mezonzo, 25_b 981 590 786_AC Rúa Nova, 32_b 981 574 639 Rúa de Montero Ríos, 35_b 981 598 078_AC Rúa do Vilar, 24_b 981 581 055_CM Rúa das Orfas, 13_b 981 585 691_CM Mercado de Abastos. Posto 032. Rúa das Ameas_MA Rúa de Ramón Cabanillas, 8_b 981 597 481_AC Avenida de Rodrigo de Padrón, 5_b 881 031 695 Rúa da Algalia de Arriba, 17_b 981 581 358_CM Rúa de Alfredo Brañas, 17_b 981 935 776_AC Rúa de Montero Ríos, 23_b 981 593 568 Rúa do Hórreo, 82_b 981 586 202_SC Rúa da Algalia de Arriba, 46_b 699 297 306_CM Rúa da República Arxentina, 9_b 981 592 996_SC_AC Rúa do Vilar, 60_b 981 575 502 Rúa dos Bautizados, 9_b 981 584 377_AC_CM Rúa de San Pedro de Mezonzo, 34_b 981 590 297_AC Avenida de Rosalía de Castro, 112_b 981 590 184 Rúa das Orfas, 12_b 981 580 384_CM Rúa da Rosa, 30_b 981 592 949_AC Rúa do Hórreo, 7_b 981 585 183_AC Rúa do Doutor Teixeiro, 13_b 981 588 655 Rúa de San Pedro de Mezonzo, 12_b 981 938 632_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 583 422_AC Rúa de San Pedro de Mezonzo, 31_b 981 590 336_AC Rúa de Montero Ríos, 30_b 981 576 147 Rúa da República de El Salvador, 17_b 981 593 187 Rúa do Xeneral Pardiñas, 22-24_b 981. 599 983 Rúa da Porta da Pena, 10_b 981 576 457_CM Centro Comercial Área Central. Local 8B_b 981 588 110 Rúa do Doutor Teixeiro, 3_b 981 570 968 Rúa do Xeneral Pardiñas, 1_b 981 584 011 Centro Comercial Área Central. Local 16C_b 981 573 335 Rúa de Alfredo Brañas, 33_b 981 596 322_AC _b 619 098 287 Centro Comercial Área Central. Local 16D_b 981 560 397 Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 554 213 Rúa do Xeneral Pardiñas, 5_b 981 596 000

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

139


ROUPAS ENCARNA SARELA SARELA SASTRERÍA PEPECILLO SATURNA SELENA SERGENT MAJOR SÍNTESIS SISLEY SORTILEXIO STRADIVARIUS S.V. TIENDAS TEAS ELENA TEAS FERNÁNDEZ VILLANUEVA TEAS LANDEIRA TEAS MÉNDEZ RODRÍGUEZ TETÉ NIÑOS TIN MODA TRUCCO UNDERCOLORS OF BENETTON VARONNI VEGA DE ORBE VEGUAY VERSALLES VÉRTICE VIDRIO VIDRIO VIRIATO VIVA NOIVOS VIVA NOIVOS WOMEN’SECRET YEKLA YEKLA YOIMA ZALEA ZARA ZARA ZARA ZARA ZARA ZARZA ZÜRICH SCQ Calzado_Calzado_Footwear ATOMIC BARRAX BOLSOS BARRAX PIEL BLÜCHER CALZADOS BUENANUEVA CALZADOS CARMO CALZADOS CHIQUI CALZADOS ESTRELA CALZADOS MILANETTE CALZADOS PARÍS CALZADOS RIVADULLA CALZADOS SEVERINO CALZADOS VALIÑO 140

Mercado de Abastos. Posto 016. Rúa das Ameas_MA Rúa de San Pedro, 112_b 981 586 381_SP_AC Avenida de Lugo, 273_b 981 572 986_AC Rúa Nova, 28_b 981 581 559_AC_CM Rúa de Santiago de Chile, 2_b 981 940 310 Rúa de Frei Rosendo Salvado, 13-15_b 981 599 459_AC Rúa do Doutor Teixeiro, 35_b 981 575 494_SC_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 35_b 981 576 163_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 2_b 981 575 058 Avenida de Rosalía de Castro, 1 (local 3)_b 881 979 282_SC Rúa do Xeneral Pardiñas, 7_b 981 577 806 Praza do Doutor Puente Castro, 6_b 981 560 041_AC Mercado de Abastos. Posto 007. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 027. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 036. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 029. Rúa das Ameas_MA Rúa de Montero Ríos, 16_b 981 585 782_SC_AC Rúa da Algalia de Arriba, 8_b 981 583 319_CM Rúa de Alfredo Brañas, 12_b 981 592 142_AC Rúa do Xeneral Pardiñas, 2_b 981 580 618 Rúa de Montero Ríos, 11_b 981 563 734_SC Rúa do Cardeal Payá, 9_b 981 942 230_CM Centro Comercial Área Central, Local 16_b 981 560 215_AC Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25_b 981 562 660_AC Rúa da Algalia de Arriba, 12_b 981 581 831_AC Centro Comercial Área Central, Local 7D_b 981 560 442 Rúa da República de El Salvador, 13_b 981 591 737 Rúa das Orfas, 24_b 981 680 250_CM Rúa de Mazarelos, 7_b 981 576 689 Rúa de Tras Salomé, 2_b 981 585 757 Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 589 399 Rúa de Fernando III O Santo, 13_b 981 594 011_AC Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 558 870_AC Rúa da Algalia de Arriba, 36_b 981 584 806_AC Rúa de San Pedro, 81_b 981 572 529_SP Centro Comercial Área Central, Local 12F_b 981 560 166 Praza de Galicia, 3_b 981 561 229 Rúa da República de El Salvador, 29-31_b 981 590 162 Rúa da República de El Salvador, 33_b 981 590 531 Rúa de Montero Ríos, 8_b 981 572 200 Rúa da Caldeirería, 32_b 981 583 581_AC Rúa do Vilar, 47_b 981 040 549 Avenida de Rosalía de Castro, 10_b 981 591 628_SC Rúa da República de El Salvador, 35_b 981 595 984_Ac Rúa do Hórreo, 19_b 981 580 452_Ac Rúa da República de El Salvador, 4_b 981 574 722_SC_Ac Rúa da Caldeirería, 58_b 981 585 125_Ac Rúa do Preguntoiro, 28_b 981 590 013_Ac Rúa de Alfredo Brañas, 11_b 981 591 896_SC_Ac Rúa de San Pedro, 69_b 981 574 299S.P. Rúa do Preguntoiro, 7_b 981 566 838_Ac Rúa da República de El Salvador, 18_b 981 594 439_Ac Rúa de Montero Ríos, 4_b 981 580 315_Ac Rúa do Preguntoiro, 35_b 981 581 048_Ac_CM Rúa do Preguntoiro, 24_b 981 581 117_CM


Directorio xeral_Directorio general_General directory CUPLÉ Rúa de Alfredo Brañas, 14_b 881 973 653 DON ANTONIO Rúa da República de El Salvador, 37_b 981 596 846_SC_Ac FARRUTX Rúa de Montero Ríos, 29_b 981 596 094_Ac GÁBBATA Praza Roxa, 7_b 981 594 588_SC_Ac GAROTA CALZADOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 27_b 981 935 571_Ac GLAMOUR Rúa de Ramón Cabanillas, 12_b 981 590 668_Ac GEOX SHOP Rúa de Frei Rosendo Salvado, 1_b 881 977 120 HIPER ROMERO Rúa da Algalia de Arriba, 15_b 981 583 524_Ac LOHER ZAPATERÍA Rúa de Montero Ríos, 31_b 981 594 811_Ac L.V. Rúa de Alfredo Brañas, 16_b 981 590 897_SC MANÁ ZAPATOS Rúa do Preguntoiro, 15_b 981 581 612_Ac MARTINA PERGO Rúa do Xeneral Pardiñas, 29-31_b 981 571 325_Ac MILÁN Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 598 695_SC_Ac MULTISERVICIOS JOSÉ MANUEL Rúa da República de El Salvador, 22_b 881 974 925_Ac NU-2 SHOES Rúa de Santiago del Estero, 3_b 981 597 237_Ac PIEPAS Rúa de Santiago del Estero, 3_b 981 595 852_Ac PIEPAS Rúa do Xeneral Pardiñas, 37_b 981 574 850_Ac RICHARD Rúa da Caldeirería, 16_b 981 581 280_Ac RICHARD Rúa da República de El Salvador, 22_b 981 597 879_SC_Ac RICHI Rúa de Montero Ríos, 23_b 981 592 677_SC SEIJAS Rúa da República Arxentina, 18_b 981 599 562_Ac SELENA Rúa de Frei Rosendo Salvado, 13-15_b 981 599 459_Ac TROPICANA Rúa da Caldeirería, 30_b 981 566 888_Ac ZABBA Rúa da Caldeirería, 23_b 981 578 231_CM ZAPATERÍA JOSE MARÍA Rúa de San Pedro, 73_b 981 589 723S.P. ZAPATERÍA NANSY Rúa do Doutor Teixeiro, 24_b 981 562 742_Ac ZAPATERÍA OSLO Rúa Nova, 44_b 981 581 934_Ac ZAPATILLERÍA RENO Rúa de Xelmírez, 32_b 981 591 602_Ac ZOCLOS Mercado de Abastos. Posto 009. Rúa das Ameas_b 981 560 683_MA Z-PATOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 29-31_b 981 935 232_Ac Complementos_Complementos_Accessories AGAMA HINDÚ Rúa da Rosa, 12_b 981 599 384_Ac BIMBA&LOLA Rúa da República de El Salvador, 9_b 981 573 005 BOLSOS PURI Rúa da Caldeirería, 52_b 981 554 624_Ac BRAZALETE Rúa de Laverde Ruíz, 4_b 981 564 177_Ac CARLOMA Rúa do Vilar, 79_b 981 585 026_Ac CHAREL SANTIAGO Rúa do Preguntoiro, 30_b 981 576 645_Ac CHEIS Rúa Nova de Abaixo, 19_b 981 598 603 COMERCIAL TOJO Rúa da Caldeirería, 43_b 981 583 516_CM CUCADAS Rúa de Montero Ríos, 52_b 981 561 899_SC DAYADAY Centro Comercial Área Central. Local 12E_b 981 577 027 DAYADAY Rúa do Doutor Teixeiro, 37_b 881 959 447 EBONY Centro Comercial Área Central. Local 17F_b 981 572 926 EBONY Praza Roxa, 1_b 981 591 980 JOSLU Rúa de Santiago de Chile, 15_b 981 590 806_SC KAPRICHOS Rúa de Montero Ríos, 33_b 881 977 484_Ac KAPRICHOS Rúa do Xeneral Pardiñas, 21_b 981 937 569_SC_Ac LA CAJA DE PANDORA Centro Comercial Área Central. Local 22F_b 981 566 665 LA CAJA DE PANDORA Rúa de Montero Ríos, 25_b 981 574 055 LA COMETA AZUL Avenida de Romero Donallo, 21_b 981 936 910_Ac MARY-MIRÁS Rúa de San Pedro de Mezonzo, 35 A_b 981 592 236_Ac MENGANITA Rúa do Doutor Teixeiro, 21_b 981 583 011_Ac MOGAMBO Rúa de Alfredo Brañas, 35_b 981 591 234 PAOLA BOLSOS Rúa de Montero Ríos, 11_b 981 565 107_Ac PAOLA REGALOS Rúa do Hórreo, 19_b 981 564 082_Ac PEPA Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 581 510_SC_Ac

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

141


PÍO PÍO Rúa Nova de Abaixo, 1_b 981 941 349_SC_Ac PITEIRA Rúa do Doutor Teixeiro, 20_b 981 561 834 SOMBRERERÍA IGLESIAS Rúa do Vilar, 34_b 981 581 394 TOXO Centro Comercial Área Central. Local 18G_b 981 581 839_CM TOXO Rúa do Xeneral Pardiñas, 23_b 981 557 208 YARDA Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 599 056_Ac Ópticas e ortopedias_Ópticas y ortopedias_Optics and surgical aids ANTONIO ÓPTICA Rúa de Montero Ríos, 39_b 981 590 868_SC EMS AYTEMS Rúa da Rosa, 20_b 981 592 741_Ac GENERAL ÓPTICA Rúa do Doutor Teixeiro, 14_b 981 575 781_SC INTERÓPTICA SANTANA Rúa da República de El Salvador, 1_b 981 560 681_Ac LA GAFA DE ORO Centro Comercial Área Central. Local 18H_b 981 560 147 LA GAFA DE ORO Praza do Toural, 9_b 981 580 517_CM MTM ÓPTICOS Avenida de Ferrol, 44_b 981 534 294_Ac MULTIÓPTICA IRIS Rúa da Caldeirería, 57_b 981 581 120_CM MULTIÓPTICAS CASA DE LOS LENTES Rúa do Xeneral Pardiñas, 11_b 981 552 430_SC MULTIÓPTICAS GALERÍAS Rúa das Orfas, 26_b 981 580 072_CM NOVALUX Rúa do Hórreo, 36_b 981 575 151_SC_Ac ÓPTICA CAMBA Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 564 887_SC_Ac ÓPTICA HOLGUERAS-FARMACIA Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 590 999_SC ÓPTICA PÉREZ VILA Rúa da Senra, 22_b 981 589 896_CM ÓPTICA VAL Aeroporto de Santiago_b 981 547 789 ÓPTICA VAL Centro Comercial Área Central. Local 14F_b 981 935 960 ÓPTICA VAL Praza Roxa, 8_b 981 596 722 ÓPTICA VAL Rúa da República Arxentina, 28_b 981 563 588_SC_Ac ORTOPEDIA XERAL Rúa das Galeras, 15_b 981 592 035_Ac ORTOPEDIA XERAL Rúa de Santiago León de Caracas, 6_b 981 937 467_Ac Deportes_Deportes_Sports ADENA Rúa de Concepción Arenal, 1_b 981 552 597_Ac ARMERÍA TORIBIO Rúa do Hórreo, 5_b 981 585 603_SC_Ac CENTRO DEPORTIVO Centro Comercial Área Central. Local 7B_b 981 576 682 CENTRO DEPORTIVO Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28 B_b 981 598 307_Ac DÉCIMAS Centro Comercial Área Central. Local 12B_b 981 577 285 DEPORTES CANEDA Rúa da Fonte de Santo Antonio, 25_b 981 575 278_Ac_CM DEPORTES CIBEIRA Rúa de Santo Domingo de la Calzada, 1_b 981 596 060_Ac DEPORTES OLIMPIA Rúa das Orfas, 1_b 981 584 265_Ac EL EQUIPAJE Rúa de San Pedro de Mezonzo, 32_b 981 598 307_Ac FUTGOL Rúa Nova de Abaixo, 24_b 981 599 077_SC INTERSPORT AMANCIO Avenida de Rosalía de Castro, 38_b 981 575 381_SC_Ac ORBI SPORT Avenida de Rosalía de Castro, 56_b 981 596 188_Ac PITEIRA Rúa das Orfas, 38_b 981 554 275 SPIRAL SURF Praza do Doutor Puente Castro, 5_b 981 561 728_SC SURF FACTORY Centro Comercial Área Central. Local 29C_b 981 587 126 VELOCÍPEDO Rúa de San Pedro, 23_b 981 580 260_SP Compras tradicionais galegas_Compras tradicionales gallegas_Traditional shopping A MOUGA Rúa de Xelmírez, 26_b 981 560 796 A RABEADA Cantón do Toural, 2_b 981 564 009 BOLILLOS Rúa Nova, 40_b 981 589 776_Ac_CM BULIDEIRA Rúa de San Lázaro, 108_b 981 576 501 DOSEL Rúa Nova, 26_b 981 566 078 ENCAIXE DE CAMARIÑAS Rúa de Xelmírez, 10_b 981 577 272_CM MEDIA LÚA Rúa Travesa, 5_b 981 582 389_CM PUNTILLAS Rúa das Orfas, 32_b 981 580 907_CM SARGADELOS Rúa Nova, 16_b 981 581 905_CM TRISQUEL Rúa da Acibechería, 31_Ac TRISQUEL Rúa do Franco, 45_b 981 576 870_Ac 142


Directorio xeral_Directorio general_General directory Souvernirs_Souvernirs_Souvernirs ALDABA Rúa Nova, 30_b 981 582 879_Ac ANDAINA Rúa do Vilar, 48_b 981 564 874_CM ARCAL Rúa de San Francisco, 36_b 981 582 251_Ac_CM ARELA REGALOS Rúa do Vilar, 66_b 981 577 594_CM ATRIO Rúa de San Francisco, 6_b 981 565 688_CM BAZAR TANGER Rúa de San Francisco, 34_b 981 558 830_Ac BENVIDO Rúa do Vilar, 2_b 981 564 759_CM BERENGUELA Praza de Fonseca, 3_b 981 581 313_CM BICOCA Mercado de Abastos. Posto 012. Rúa das Ameas_b 981 573 450_MA CAMBALACHE Rúa do Preguntoiro, 17_b 981 570 118_CM CARANTOÑA Rúa das Orfas, 14_b 658 040 188_CM CHARANDE Mercado de Abastos. Posto 114. Rúa das Ameas_b 981 570 719_MA DOCOBO Rúa do Vilar, 74_b 981 582 337_CM DOLMEN Praza de Fonseca, 3_b 981 563 397_Ac_CM DOÑA BRUJA Rúa do Vilar, 76_b 981 564 259_CM EL CAMINO Rúa do Vilar, 38_b 981 582 830_CM EL CAPRICHO Rúa da Acibechería, 1_b 981 565 877_CM EL PEREGRINO Rúa do Vilar, 2_b 981 582 830_CM EL 44 Rúa do Vilar, 44_b 981 582 830_CM FARIÑA FORMIGO Rúa da Acibechería, 18_b 981 575 917_CM IDEAS REGALOS Rúa do Castro, 11_b 981 562 869_CM MAELOC Rúa do Franco, 1_b 981 584 174_Ac_CM MARCRI Rúa da Acibechería, 29_b 981 571 814_CM MARTIÑA Rúa de Xelmírez, 12,_b 981 585 123_CM OJEO Y MONTES. BERENGUELA Praza das Praterías, 8_b 981 585 719_CM PAZOS Cantón do Toural, 3_b 981 571 496_Ac RECUERDOS EL APÓSTOL Rúa do Franco, 7_b 981 582 111_Ac REGALOS ANUBIS Rúa de San Pedro, 39_b 981 589 972_SP RETABLO Praza da Quintana, 1_b 981 582 526_Ac_CM RETABLO Rúa do Vilar, 14_b 981 582 526_CM SERVITODO Rúa dos Concheiros, 2_SP TOJO Mercado de Abastos. Posto 019. Rúa das Ameas_MA WIBRE Rúa de San Francisco, 14_b 981 581 724_CM XANELA Rúa do Franco, 35_b 981 575 994_CM XEITO Rúa da Caldeirería, 11_b 981 589 045_CM ZAMO TAMAY Rúa Nova, 14_b 981 570 141_CM Perfumaría e cosmética_Perfumería y cosmética_Perfumery and cosmetics ACTUALITY Rúa de Montero Ríos, 27_b 981 592 083 BEAUTY CUBE Rúa do Castro, 9_b 981 573 838 BERMEJO Rúa de Alfredo Brañas, 6_b 981 593 199_Ac BERMEJO Praza do Toural, 1_b 981 595 489 DROGUERÍA Mª CARME Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 65-66_b 981 592 558_Ac DROGUERÍA RÚA DE SAN PEDRO Rúa de San Pedro, 76_b 669 895 000_SP DULCE CALVO Rúa do Xeneral Pardiñas, 38_b 981 954 031_SC ENJABONARTE Rúa dos Bautizados, 3_b 981 577 826 MULTIHOGAR Rúa Nova de Abaixo, 18_b 981 597 515_Ac NEOBEL Rúa da República de El Salvador, 27_b 981 954 003 PÉREZ-LABARTA Rúa do Doutor Teixeiro, 21_b 981 561 786_SC_Ac PERFUMERÍA CACHEDA Rúa da República Arxentina, 11_b 981 590 067_Ac PERFUMERÍA DO TOURAL Praza do Toural, 1_b 981 587 085_CM PERFUMERÍA UMBRELA Avenida de Rosalía de Castro, 36_b 981 598 767_Ac SEPHORA Rúa da República de El Salvador, 17_b 981 596 008 YVES ROCHER SANTIAGO Rúa da Senra, 26_b 981 587 756_CM

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

143


Florarías_Floristerías_Flower shops CELTI FLOR Calzada das Cancelas, 21_b 981 588 203_Ac DORIAN FLORISTAS Rúa das Galeras, 7_b 981 572 673_Ac FIUNCHO Centro Comercial Área Central, Local 17 A_b 981 554 273_Ac FIUNCHO Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 526 334 FIUNCHO Rúa de Montero Ríos, 48_b 981 568 090_Ac FLORES PEPITA Mercado de Abastos. Posto 099. Rúa das Ameas_b 981 582 250_MA FLORES SABELA Mercado de Abastos. Posto 095. Rúa das Ameas_b 981 588 876_MA FLORISTERÍA ARGENTINA Rúa de Frei Rosendo Salvado, 24_b 981 592 488_Ac FLORISTERÍA EMBORA Rúa de San Pedro, 65_b 981 580 187_SP FLORISTERIA MUSGO Rúa de Tras do Pilar, 6_b 981 580 191_Ac FLORISTERÍA Y PRODUCTOS CARMIÑA Rúa de Boisaca,_b 981 588 083_Ac LILAS Rúa de Tras do Pilar, 6_b 981 580 191_SC LILAS Rúa do Castiñeiriño, 1_b 981 599 850_SC LILAS Rúa da República Arxentina, 41_b 981 596 879_SC_Ac MOUGUET Avenida de Figueroa, 10_b 981 574 434 NENÚFAR FLORISTERÍA Rúa da República Arxentina, 16_b 981 599 050_Ac PÉTALOS Praza de Feixó, 4_b 981 573 421 Xoiarías e reloxarías_Joyerías y relojerías_Jewellery and watches ALFONSO JOYEROS Rúa de Alfredo Brañas, 6_b 981 942 375_Ac AMBOA Rúa Nova, 44_b 981 583 359_Ac_CM AMBOA Rúa da Acibechería, 33_b 981 563 932_Ac_CM AMBOA Centro Comercial Área Central. Local 16E_b 981 560 162_Ac ANDREAS Rúa de Montero Ríos, 20_b 981 939 067_SC BARAKA JOYAS Rúa do Vilar, 78_b 981 577 510 CERQUEIRO JOYEROS Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 582 407_Ac GERARDO JOYERÍA Rúa do Hórreo, 68_b 981 565 531_Ac GIOTTO Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 554 508_Ac JAEL Rúa do Xeneral Pardiñas, 7_b 981 576 895_SC JOYERÍA ALAMEDA Avenida de Figueroa, 10_b 981 573 051_Ac_CM JOYERÍA ALFONSO Centro Comercial Área Central, 24A_b 981 560 233_Ac JOYERÍA BAO Rúa da Caldeirería, 8_b 981 582 237_CM JOYERÍA BOTANA Rúa da Fonte de Santo Antonio, 29_b 981 576 961_Ac JOYERÍA COMPOSTELA Rúa das Casas Reais, 11_b 981 576 071_CM JOYERÍA GÓMEZ Avenida de Rosalía de Castro, 84_b 981 590 346_Ac JOYERÍA JOSÉ ANTONIO Rúa Nova de Abaixo, 4_b 981 592 998_Ac JOYERÍA MALDE Rúa do Vilar, 21_b 981 581 422_Ac JOYERÍA PLATERÍA ALFONSO IGLESIAS Rúa Nova, 3_b 981 581 878_CM JOYERÍA REGUEIRA Rúa da Acibechería, 9_b 981 583 627_CM JOYERÍA RICARDO Rúa da Acibechería, 7_b 981 582 583_Ac JOYERÍA Y PLATERÍA LADO Rúa do Vilar, 40_b 981 583 358_Ac KATUXA PLATERO Rúa da Algalia de Arriba, 13_b 981 576 506 LEMBRANZAS Rúa Nova, 3_b 981 572 167_Ac MARÍN Y DURÁN Rúa da República de El Salvador, 19_b 981 590 260_SC_Ac MARÍN Y DURÁN Rúa das Orfas, 11_b 981 581 783_Ac MAYER Praza das Praterías, 2_b 981 582 536 RAMÓN GONZÁLEZ ORFEBRES Praza de Feixó, 2_b 981 584 792_CM RELOJERÍA JOYERÍA FRADE Rúa Travesa, 6_b 981 564 080_CM RELOJERÍA Y JOYERÍA PÁRAMO Rúa Travesa, 16_b 981 582 350_CM TOUS Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 525 714 TOUS Rúa do Doutor Teixeiro, 27_b 981 571 518_SC VIEIRO ARTESANOS Praza da Inmaculada, 5-6_b 981 582 326_Ac XOIERÍA APOLO Mercado de Abastos. Posto 003. Rúa das Ameas_b 981 560 456_MA XOIERÍA RELOXERÍA ALFONSO Rúa da Caldeirería, 33_b 981 558 000_CM XOIERÍA XANANA Rúa do Doutor Teixeiro, 25_b 981 566 553_Ac

144


Directorio xeral_Directorio general_General directory Tendas de xoguetes_Tiendas de juguetes_Toy shops BAZAR DE VILLAR Rúa do Vilar, 12-13_b 981 581 094_Ac BAZAR SANTI Mercado de Abastos. Posto 001. Rúa das Ameas_MA EUREKA KIDS Rúa de Alfredo Brañas, 12_b 981 590 662_SC IMAGINARIUM Centro Comercial Área Central. Local 18F_b 981 581 094 IMAGINARIUM Rúa do Xeneral Pardiñas, 5_b 981 576 944_SC PELOUROS Rúa do Xeneral Pardiñas, 3_b 981 585 783_SC PLÁSTICOS SANTI Avenida do Cruceiro da Coruña, 195_b 981 571 890_Ac Librarías, papelarías_Librerías, papelerías_Book shops and stationer's AENEA Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5_b 981 572 567 CANTIGAS Rúa de Monterio Ríos, 34_b 981 586 664_SC CGAC- CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA Rúa de Ramón del Valle Inclán, s/n_b 981 546 619 COUCEIRO Praza de Cervantes, 6_b 981 586 237 ENCONTROS Rúa do Vilar, 68_b 981 572 547 ENCUADERNACIONES PAPIRO Rúa do Avío, 27_b 981 564 392_Ac FOLLAS NOVAS Rúa de Montero Ríos, 37_b 981 544 418 FOLLAS VELLAS Rúa da Rosa, 30_b 981 598 353 FOLLAS VELLAS Avenida de Rosalía de Castro, 116_b 981 525 847 LIBRARÍA PEDREIRA Rúa do Home Santo, 55_b 981 585 403_Ac LIBRERÍA MÉDICA Rúa de San Francisco, 24_b 981 583 993_CM LIBRERÍA FONSECA Avenida de Rosalía de Castro, 65_b 981 594 790_SC MAYSO Avenida de Rosalía de Castro, 23_b 981 594 373_Ac PAPELERÍA COMPOSTELA Rúa do Castro, 2_b 981 582 217_CM PAPELERÍA HIPER XAQUÍN Rúa Nova de Abaixo, 10-16_b 981 599 451_Ac PICKING PACK Rúa de Fernando III O Santo, 10_b 981 553 938_Ac SAN PABLO Rúa do Vilar, 37_b 981 522 180 VETUSTA Rúa Nova, 31_b 981 570 450 Prensa internacional_Prensa internacional_International newspapers ÁRTICO Rúa do Vilar, 49_b 981 565 069 EL TUCÁN Avenida de Figueroa, 12_b 981 570 917_Ac KIOSCO DA PRAZA Mercado de Abastos. Posto 037. Rúa das Ameas_MA KIOSKO TORAL Rúa Nova, s/n_b 981 563 870_CM LIBRERÍA TORAL Cantón do Toural, 7_b 981 588 992 Imprentas_Imprentas_Printer's GRÁFICAS GARABAL Lugar de Codesedas, 5. Figueiras_b 981 562 545_Ac IMPRENTA LA IBÉRICA Rúa de Santiago del Estero, 6_b 981 590 876_Ac TÓRCULO ARTES GRÁFICAS Praza de Mazarelos, 14_b 981 958 320_Ac Administracións de lotaría_Administraciones de lotería_Lottery outlets EL FILÓN DE ORO Rúa da Rosa, 26_b 981 599 108 Nº 3 Rúa do Vilar, 85_b 981 585 683 Nº 6 LA ROMERÍA Praza de Cervantes, 23_b 981 562 588 Nº 7 CARMEN REY ARGUINDEY Centro Comercial Área Central. Local 18D-2_b 981 582 820 Nº 8 CORTIZO Rúa da República de El Salvador, 22_b 981 596 381 Nº 9 REINA Rúa de Santiago de Chile, 14_b 981 598 922 Nº 10 PICHITA Rúa de Santa Clara, 18_b 981 583 038 Nº 11 COMPOSTELA Rúa de San Pedro, 34_b 981 562 352 Nº 12 REYVA Rúa das Galeras, 13_b 981 576 708 Nº 13 Avenida de Ferrol, 48_b 981 530 418_Ac VENECIA Rúa do Hórreo, 27_b 981 572 265 Decoración_Decoración_Decoration ALDÁN Rúa da República de El Salvador, 23_b 981 596 469 ALDÁN Rúa de Santiago de Guayaquil, 7_b 981 554 311 ALFOMBRAS BARROS Rúa do Doutor Teixeiro, 12_b 981 584 285_Ac ÁLVARO HOGAR Rúa de Frei Rosendo Salvado, 9_b 981 597 730_Ac ANDRÓMENAS Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 587 397_SC_Ac ARRAYÁN Rúa de Montero Ríos, 31_b 981 531 486_Ac

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

145


ARTIMAÑA Rúa de Ramón Cabanillas, 8_b 981 590 890 ASTHOR Rúa da República de El Salvador, 30_b 981 593 324_Ac BABILONIA Rúa do Hórreo, 110_b 981 572 069_Ac BÁSICA MOBILIARIO Avenida de Romero Donallo, 17_b 981 577 772 BEGON Rúa de Ramón Cabanillas, 6_b 981 596 550_Ac BERTHA HOGAR Rúa do Doutor Teixeiro, 30 A_b 981 554 375_SC_Ac BO CONCEPT Rúa da Rosa, 21_b 981 553 551_SC CASA Rúa do Xeneral Pardiñas, 30_b 981 590 034_SC_Ac CERNE Centro Comercial Área Central. Local 8E_b 981 554 179 EL PALACIO DE LAS ALFOMBRAS Rúa do Cardeal Payá, 8_b 981 580 628_CM ENXOBAL TECIDOS Rúa de Laverde Ruíz, 3_b 981 573 934_Ac EUROPA DECORACIÓN Avenida de Rosalía de Castro, 97_b 981 521 545_Ac HELEN Rúa do Xeneral Pardiñas, 35_b 981 571 764_Ac JESÚS MADRIÑÁN DECORACIÓN Rúa do Hórreo, 54_b 881 977 372_Ac KOSAS DE KASA Rúa de Muros, 65 - Roxos._b 981 815 969 KOSAS DE KASA Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 570 999 LA PROVENZA Rúa da República de El Salvador, 4_b 981937 767 LA TRASTIENDA DE OLGA Centro Comercial Área Central. 1º andar. Local 29A_b 981 555 505 MARABILLAS Rúa de Fernando III O Santo, 5_b 981 938 793_SC MARABILLAS Rúa da Rosa, 34_b 881 956 566_SC MARÍA BREY Rúa de Rodríguez Carracido, 3_b 981 938 693_Ac MUEBLES COMPOSTELA Avenida das Casas de Compostela, 3_b 981 580 200_Ac MUEBLES IBERIA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 11_b 981 590 797_Ac MUEBLES MUNDO JUVENIL Rúa de Montero Ríos, 35_b 981 593 759_SC MUEBLES OTERO Praza Roxa, 6_b 981 590 942_SC MUEBLES RAVIÑA Travesía do Sexto, 1 - Marrozos_b 981 511 841_Ac MUEBLES VILLA Rúa da Caldeirería, 8_b 981 585 749_CM NATTEX COMPOSTELA Avenida de Rosalía de Castro, 45_b 981 569 867_Ac NOBEL MUEBLES Rúa da Rosa, 23_b 981 592 841_Ac PATI PATI Rúa do Hórreo, 84_b 981 589 655_SC PINTURAS MOBEGA Rúa de Fernando III O Santo, 12_b 981 595 597_Ac PÓRTICO BÁSICO Rúa do Doutor Teixeiro, 30_b 981 585 375 SAJONIA CASCO VELLO Avenida Rodrigo de Padrón, 5_b 981 576 250_CM SANTIAGO INTERIORES Rúa de San Lázaro, 91_b 981 552 190_Ac SERVITODO Rúa dos Concheiros, 2_SP ZARA HOME Rúa da República de El Salvador, 23_b 981 599 896 Iluminación_Iluminación_Lighting DIANA-GALOS DECORACIÓN Rúa da Caldeirería, 22_b 981 589 502_Ac_CM ESTABLECIMIENTOS ÁLVAREZ Rúa do Doutor Teixeiro, 4_b 981 573 213_Ac ESTABLECIMIENTOS ÁLVAREZ Rúa do Preguntoiro, 33_b 981 581 741_Ac PEREZ ANTOLÍN Rúa da República Arxentina, 24_b 981 592 862_SC SOLUCIONES PARA HOGAR Y HOSTELERÍA Rúa da República de El Salvador, 16_b 981 595 523_SC SUMELEC Rúa da Rosa, 40_b 981 593 613_Ac TOKONAMA Rúa do Hórreo, 170_b 981 590 633_Ac Electrodomésticos_Electrodomésticos_Electrical appliances COMERCIAL DAVIÑA Rúa da República de El Salvador, 29_b 981 592 675_SC_Ac ELECTRODOMÉSTICOS MUÍÑOS Rúa da Algalia de Arriba, 41_b 981 583 113_CM ELECTRO SONIDO Rúa de Santiago de Chile, 13_b 981 590 599_Ac JUAN PORTELA SEIJO Rúa do Hórreo, 48_b 981 561 731_SC PICHEL Y PARCERO Avenida de Rodríguez de Viguri, 4_b 981 580 789_Ac SAN LUIS Praza de Vigo, 3_b 981 531 266_Ac Ferretarías_Ferreterías_Hardware stores FERRETERÍA EL HÓRREO Rúa do Hórreo, 22_b 981 588 812_Ac FERRVA HERRAJES Rúa de Vista Alegre, 6 A_b 981 589 893_Ac

146


Directorio xeral_Directorio general_General directory Fontanaría e calefacción_Fontanería y calefacción_Plumbing and heating A BUXERÍA Rúa de Fonseca, s/n_b 981 582 858_CM ALMACENES AGRELO Rúa do Xeneral Pardiñas, 15-17 Local 10-11_b 981 575 782_Ac Produtos Gourmet_Productos Gourmet_Gourmet products A COLLEITA Rúa de San Pedro, 7_b 981 573 212 ALMIREZ Rúa do Doutor Teixeiro, 34_b 981 565 099_SC A TROIA Rúa da Troia, 8_b 981 587 159 CASA MORA Rúa do Vilar, 50_b 981 565 724 CATERING CARLÍN Rúa dos Bautizados, s/n 8_b 981 564 227 CATERING CARLÍN Rúa do Mestre Mateo,_b 981 534 554 CHOCOLAT FACTORY Praza do Toural, 10_b 981 563 871 EL CORAL Rúa do Doutor Teixeiro, 32_b 981 562 010 ENXEBRE Rúa da Acibechería, 17_b 981 563 131 FILANDÓN Rúa da Acibechería, 6_b 981 572 738_CM HERRMA CONFITERÍAS Rúa de Alfredo Brañas, 7_b 981 598 765_Ac JAMONERIA FERRO Rúa da República de El Salvador, 20_b 981 592 399_SC LA CASA DE LOS QUESOS Rúa dos Bautizados, 10_b 981 585 085_CM MANXARES DE GALICIA Rúa do Franco, 25_b 626 993 426 ORO DE ALMAZARAS Rúa de Ramón Cabanillas, 2_b 881 959 928_SC TEA SHOP Rúa do Xeneral Pardiñas, 28_b 981 935 218_Ac ULTRAMARINOS CARRO Cantón do Toural, 6_b 981 580 836 ULTRAMARINOS CEPEDA Praza de Cervantes, 9_b 981 581 017 VALLADARES Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 591 553_SC VIÑOTECA O’BEIRO Rúa da Raíña, 13_b 981 581 370 XOCOATEL Avenida de Rosalía de Castro, 3_b 881 972 365_SC Alimentación_Alimentación_Food A TAFONA CASTROMOURE Rúa do Preguntoiro, 20_b 981 583 514_CM BACALLAU BERMÚDEZ Mercado de Abastos. Postos 344 e 348. Rúa das Ameas_b 981 554 734_MA BACALLAU SALAMANCA Mercado de Abastos. Posto 317. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA CALLOS PILI Mercado de Abastos. Posto 006. Rúa das Ameas_b 981 582 137_MA CARNICERÍA AMPARO Mercado de Abastos. Posto 179. Rúa das Ameas_b 981 571 967_MA CARNICERÍA BALTASAR Mercado de Abastos. Posto 308. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA CARNICERÍA BUGALLO Mercado de Abastos. Posto 145. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA BUGARÍN Mercado de Abastos. Posto 303. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA CALVEIRO Mercado de Abastos. Posto 244. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA CARBALLEDA Mercado de Abastos. Posto 177. Rúa das Ameas_b 981 581 593_MA CARNICERÍA CARMIÑA Mercado de Abastos. Posto 154. Rúa das Ameas_b 981 583 240_MA CARNICERÍA CARLOS Mercado de Abastos. Posto 074. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA CASTRO Mercado de Abastos. Posto 061. Rúa das Ameas_b 981 565 460_MA CARNICERÍA ESTEBAN Mercado de Abastos. Posto 054. Rúa das Ameas_b 981 583 550_MA CARNICERÍA FERRO Rúa de Alfredo Brañas, s/n_b 981 597 083_SC CARNICERÍA FINA Mercado de Abastos. Posto 073. Rúa das Ameas_b 981 583 435_MA CARNICERÍA GONZÁLEZ Mercado de Abastos. Posto 120. Rúa das Ameas_b 981 581 261_MA CARNICERÍA JOSÉ CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 160. Rúa das Ameas_b 981 581 222_MA CARNICERÍA LINO Mercado de Abastos. Posto 063. Rúa das Ameas_b 981 586 033_MA CARNICERÍA LITA CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 175. Rúa das Ameas_b 981 584 440_MA CARNICERÍA LOLITA CARDELLE Mercado de Abastos. Posto 156. Rúa das Ameas_b 981 582 773_MA CARNICERÍA LOURDES Mercado de Abastos. Posto 307. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA LUIS Mercado de Abastos. Posto 038. Rúa das Ameas_MA CARNICERÍA MANOLO O DE CONXO Mercado de Abastos. Posto 070. Rúa das Ameas_b 981 581 866_MA CARNICERÍA MARÍA Mercado de Abastos. Posto 299. Rúa das Ameas_b 981 582 697_MA CARNICERÍA MIRANDA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 36_b 981 595 926_Ac CARNICERÍA MUÑICO Mercado de Abastos. Posto 122. Rúa das Ameas_b 981 582 322_MA CARNICERÍA NARCISO Mercado de Abastos. Posto 322. Rúa das Ameas_b 981 581 784_MA CARNICERÍA PASTOR Mercado de Abastos. Posto 130. Rúa das Ameas_b 981 584 308_MA CARNICERÍA PEREIRA Mercado de Abastos. Posto 051. Rúa das Ameas_b 981 561 263_MA CARNICERÍA PEREIRO Mercado de Abastos. Posto 163. Rúa das Ameas_b 981 561 008_MA CARNICERÍA PERMAN Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 15-16_b 981 561 875_MA CARNICERÍA POL Mercado de Abastos. Posto 039. Rúa das Ameas_b 981 576 244_MA

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

147


CARNICERÍA ROSA Y MONCHO CARNICERÍA SINDO CARNICERÍA VICTORIA CARNICERÍA VIEITES CARNICERÍAS ISABEL E BALDO CHARCUTERÍA CAMPOS CHARCUTERÍA HERNÁNDEZ CHARCUTERÍA HERNÁNDEZ CHARCUTERÍA LOLITA CARDELLE CHARCUTERÍA MARIBEL CHARCUTERÍA SECO CHARCUTERÍAS JAMONERÍAS SECO CHARCUTERÍA VILLANUSTRE CHARCUTERÍA VIRIATO CHURRO-MANÍA CONXELADOS ANDURIÑA CONXELADOS ISLA DE AROSA CONXELADOS JOSÉ BERMÚDEZ CONXELADOS SALAMANCA CORTADORÍA FINA FROITAS ANA FROITAS CACAVELOS FROITAS E BACALLAU MILAGROS FROITAS EDITA FROITAS FINA FROITAS GARCÍA IGLESIAS FROITAS JESÚS REY FROITAS LOLA FROITAS MARÍA CODESIDO FROITAS MARUJA FROITAS MONTSE FROITAS ORO FROITAS OZORES NÚÑEZ FROITAS PEREIRA FROITAS PURA FROITAS ROSA FROITAS ROSA BARBEITOS FROITAS ROSA VAAMONDE FROITAS ZAS FRUTERÍA CELIA FRUTERÍA ENTRENARANJOS FRUTERÍA PERMAN GADIS GADIS GADIS GADIS GADIS GADIS HIPESCAR HIPESCAR HIPESCAR JAMONERÍA GUDE LEGUMES EVANGELINA LEGUMES FERREIRA LEGUMES LELA LEGUMES PILAR LEGUMES REY VILARIÑO MARISCOS CARMEN CASTRO MARISCOS TOURIS 148

Mercado de Abastos. Posto 324. Rúa das Ameas_b 981 562 311_MA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 40_b 981 596 821_Ac Mercado de Abastos. Posto 183. Rúa das Ameas_b 981 587 774_MA Mercado de Abastos. Posto 006. Rúa das Ameas_MA M. de Abastos. Postos 049 e 076. Rúa das Ameas_b 981 563 179_MA Mercado de Abastos. Posto 166. Rúa das Ameas_b 981 575 558_MA Mercado de Abastos. Posto 126. Rúa das Ameas_b 981 583 497_MA Mercado de Abastos. Posto 304. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 170. Rúa das Ameas_b 981 564 018_MA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 35_b 981 596 902_Ac Mercado de Abastos. Posto 067. Rúa das Ameas_b 981 583 360_MA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 3_b 981 591 267_Ac Mercado de Abastos. Posto 173. Rúa das Ameas_b 619 768 930_MA Rúa do Vilar, 80_b 981 582 362_CM Mercado de Abastos. Posto 078. Rúa das Ameas_b 981 575 720_MA Mercado de Abastos. Posto 290. Rúa das Ameas_b 981 585 104_MA Mercado de Abastos. Posto 186. Rúa das Ameas_b 981 583 969_MA Mercado de Abastos. Posto 195. Rúa das Ameas_b 981 583 115_MA Mercado de Abastos. Posto 275. Rúa das Ameas_b 981 586 621_MA Mercado de Abastos. Posto 138. Rúa das Ameas_b 981 582 785_MA Mercado de Abastos. Posto 310. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 352. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 365. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 341. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 353. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 243. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 322. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 370. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 369. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 111. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 359. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 047. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 182. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 329. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 233. Rúa das Ameas_b 981 580 178_MA Mercado de Abastos. Posto 185. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 362. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 346. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 248. Rúa das Ameas_b 981 580 941_MA Avenida de Rosalía de Castro, 79_b 981 599 063_Ac Rúa da República Arxentina, 18_b 981 594 764_Ac Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 7_b 981 561 875_Ac Rúa de Montero Ríos, 36_b 981 554 173_SC Rúa de San Pedro de Mezonzo, 28_b 981 553 528_SC Rúa de Frei Rosendo Salvado, 10_b 981 553 527_SC Rúa do Doutor Teixeiro, 18_b 981 562770_SC Rúa Nova de Abaixo, 23_b 981 954 059_SC Rúa de Fernando III O Santo, 6-8_b 981 594 408_SC Avenida de Vilagarcía, 14_b 981 597 162_SC Rúa de Fernando III O Santo, 28_b 981 593 078_SC Rúa de Alfredo Brañas, 24_b 981 596 973_SC Mercado de Abastos. Posto 004. Rúa das Ameas_b 981 581 175_MA Mercado de Abastos. Posto 334. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 347. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 058. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 335. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 345. Rúa das Ameas_MA Mercado de Abastos. Posto 206. Rúa das Ameas_b 981 570 904_MA Mercado de Abastos. Posto 201. Rúa das Ameas_MA


Directorio xeral_Directorio general_General directory MARISQUERÍA-PESCADERÍA UCHA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 17_Ac O FORNO Rúa das Orfas, 30_b 981 580 023_CM PANADERÍA DIVINA Mercado de Abastos. Posto 292. Rúa das Ameas_b 981 588 704_MA PANADERÍA FACHAL Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 1-2_b 645 811 056_Ac PANADERÍA FERREIRO ZAPATA Mercado de Abastos. Posto 339. Rúa das Ameas_MA PANADERÍA MARÍA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 22_b 981 531 473_Ac PANADERÍA PAXARÍN Mercado de Abastos. Posto 059. Rúa das Ameas_b 981 581 268_MA PANADERÍA SANTA MARÍA Mercado de Abastos. Posto 337. Rúa das Ameas_MA PASTELERÍA ÉBANO Rúa do Vilar, 77_b 981 576 217_CM PASTELERÍA LA PERLA Rúa de San Francisco, 30_b 981 581 958_CM PATACAS GÓMEZ Mercado de Abastos. Posto 005. Rúa das Ameas_b 981 582 937_MA PATATAS VILLAPAIS Mercado de Abastos. Posto 001. Rúa das Ameas_b 981 582 718_MA PEIXES AMPARO Mercado de Abastos. Posto 284. Rúa das Ameas_MA PEIXES ANA Mercado de Abastos. Posto 212. Rúa das Ameas_b 981 575 411_MA PEIXES BARTOLO Mercado de Abastos. Posto 189. Rúa das Ameas_b 981 577 448_MA PEIXES BERTA Mercado de Abastos. Posto 192. Rúa das Ameas_MA PEIXES BUJÁN Mercado de Abastos. Posto 216. Rúa das Ameas_b 981 573 887_MA PEIXES CARLOS Mercado de Abastos. Posto 257. Rúa das Ameas_b 981 573 564_MA PEIXES CHICHA Mercado de Abastos. Posto 193. Rúa das Ameas_b 981 583 893_MA PEIXES LOLA ALDREY Mercado de Abastos. Posto 279. Rúa das Ameas_b 981 566 006_MA PEIXES LOLA GONZÁLEZ Mercado de Abastos. Posto 252. Rúa das Ameas_MA PEIXES LOURDES Mercado de Abastos. Posto 316. Rúa das Ameas_MA PEIXES MANCEBO Mercado de Abastos. Posto 294. Rúa das Ameas_b 981 571 582_MA PEIXES MARI Mercado de Abastos. Posto 287. Rúa das Ameas_b 981 570 408_MA PEIXES MARÍA CAMINO Mercado de Abastos. Posto 211. Rúa das Ameas_MA PEIXES MARI CARMEN Mercado de Abastos. Posto 253. Rúa das Ameas_b 981 574 617_MA PEIXES MARI CARMEN Mercado de Abastos. Posto 272. Rúa das Ameas_b 981 575 421_MA PEIXES MAXIMINO Mercado de Abastos. Posto 190. Rúa das Ameas_b 981 581 626_MA PEIXES MILAGROS OTERO Mercado de Abastos. Posto 202. Rúa das Ameas_MA PEIXES MILAGROS RODRÍGUEZ Mercado de Abastos. Posto 208. Rúa das Ameas_MA PEIXES MIRANDA Mercado de Abastos. Posto 204. Rúa das Ameas_MA PEIXES M. TERESA Mercado de Abastos. Posto 320. Rúa das Ameas_MA PEIXES OLLOMOL M. de Abastos. Postos 262 e 285. Rúa das Ameas_b 981 566 628_MA PEIXES PEPA Mercado de Abastos. Posto 281. Rúa das Ameas_b 981 573 845_MA PEIXES RIANXO Mercado de Abastos. Posto 260. Rúa das Ameas_b 981 577 054_MA PEIXES ROCHA Mercado de Abastos. Posto 199. Rúa das Ameas_b 981 560 599_MA PEIXES ROSA Mercado de Abastos. Posto 214. Rúa das Ameas_MA PEIXES SAUNTORUM Mercado de Abastos. Posto 209. Rúa das Ameas_b 981 571 908_MA PEIXES TEMBRA Mercado de Abastos. Posto 268. Rúa das Ameas_MA PEIXES VIRUCHA Mercado de Abastos. Posto 203. Rúa das Ameas_b 981 588 190_MA PESCADERÍA LA PLAZA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 46_b 981 591 684_Ac PESCADERÍA OLLOMOL Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 37_Ac POLLERÍA MARÍA Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 23_b 981 531 473_Ac POLOS HILDA Mercado de Abastos. Posto 218. Rúa das Ameas_b 981 557 329_MA POLOS OROSA Mercado de Abastos. Posto 147. Rúa das Ameas_b 981 589 615_MA POLOS OROSA Mercado de Abastos. Posto 296. Rúa das Ameas_MA POLOS PILI Mercado de Abastos. Posto 136. Rúa das Ameas_b 981 572 606_MA QUEIXOS PEPE Mercado de Abastos. Posto 142. Rúa das Ameas_b 981 581 346_MA QUEIXOS SOLAR Mercado de Abastos. Posto 340. Rúa das Ameas_MA QUESERÍAS SEÑORA CARMEN Mercado de Abastos. Posto 235. Rúa das Ameas_b 981 575 001_MA SUPERMERCADO LORENZO FROIZ Praza do Toural, 2_b 981 580 008_CM TODO RICO Mercado de Abastos. Posto 225. Rúa das Ameas_MA Produtos ecolóxicos e dietética_Productos ecológicos y dietética_Ecological and slimming products A CASA DA QUENLLA Mercado de Abastos. Posto 227. Rúa das Ameas_MA BIOCENTRO EIRA Rúa Nova, 5_b 981 573 971_CM DUNADIELLA Rúa do Xeneral Pardiñas, 21_b 981 574 685_Ac ECOGALIZA Mercado de Abastos. Posto 222. Rúa das Ameas_MA

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

149


Centros de beleza, perrucarías_Centros de belleza, peluquerías_Beauty parlours, hairdresser’s CEBADO Rúa da República de El Salvador, 3_b 981 590 135 CEBADO Rúa do Cardeal Payá, 6_b 981 583 703 CRIKAS Ruela das Fontiñas, 1_b 981 576 704_SP D&F PELUQUEROS Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 597 758_Ac EPIL BELL Rúa de Alfredo Brañas, 27_b 981 553 082_SC FDV PELUQUERIA Rúa de Fernando III O Santo, 14_b 981 592 507_SC FLASH Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14_b 981 598 010_SC LA FEMME Rúa da República de El Salvador, 23 - 1º_b 981 594 026_Ac MAESSE Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 4_b 981 935 385_SC MAIKA RIZO’S Centro Comercial Compostela. Rúa do Restollal, 50_b 981 523 926 MAIKA RIZO’S Rúa de San Pedro de Mezonzo, 6_b 981 599 567 MERCHE Y MARA Rúa de San Pedro, 71_b 981 560 374_SP PELUQUERÍA Y BELLEZA FER & CLAU Rúa da República de El Salvador, 14_b 981 935 327_Ac ROSA GÓMEZ Rúa de Curros Enríquez, 7_b 981 570 141_Ac SAÚDE E BELEZA Avenida de Rosalía de Castro, 1 - 1ºB_b 981 590 782 ZAMUZ Rúa da República Arxentina, 13_b 981 597 855 Spas_Spas_Spas OCÉANO-SPA (ESPAGAT COMPLEJO SALUD) Rúa de Fernando III O Santo, 12_b 981 591 883_Ac SPA SALUD, BELLEZA Y AGUA Centro Comercial Área Central. Local 34A. 1º andar. Masaxes_Masajes_Massages XAN D’CASTRO Rúa da Rosa, 33 - Praza do Ensanche nº 52_b 617 043 140_Ac Farmacias_Farmacias_Chemist’s FARMACIA BESCANSA Praza do Toural, 11_b 981 585 940_CM FARMACIA ANA CONDE LOUSADA Rúa de San Pedro, 61_b 981 587 005_SP FARMACIA ANTONIO PULIDO TORRES Rúa do Vilar, 54_b 981 581 229_CM FARMACIA CUTRÍN PRIETO Rúa de Frei Rosendo Salvado, 18_b 981 599 702 FARMACIA GÓMEZ ULLA Rúa da Porta Faxeira, 1_b 981 585 802_Ac_CM FARMACIA GUTIÉRREZ DEL OLMO Rúa do Restollal, 47_b 981 599 255 FARMACIA J.M. GARCÍA Rúa do Castiñeiriño, 14_b 981 590 397 FARMACIA PANISSE Rúa de Madrid, 12_b 981 583 156 FARMACIA VALDÉS Cantón do Toural, 1_b 981 585 895_CM FARMACIA VÁZQUEZ SUÁREZ Rúa da República Arxentina, 43_b 981 592 172 Parafarmacias y material hospitalario_Castellano_Drugstores and hospital material FAMARRO PARAFARMACIA Rúa da Algalia de Arriba, 34_b 981 581 788_CM NUEVA BOTICA Rúa do Xeneral Pardiñas, 29_b 981 577 485_Ac PORTOMÉDICA Rúa de Rodríguez Carracido, 5_b 981 598 200_Ac Compras singulares_Compras singulares_Unique shopping A REIXA TENDA Praza de Mazarelos, 9_b 981 575 138 ASTERIX Rúa do Doutor Teixeiro, 22_b 981 564 506_Ac COMERCIO XUSTO- PANXEA Rúa de Gómez Ulla, 4_b 981 580 091_SC COMO PEZ EN EL AGUA Rúa de San Pedro, 79_b 981 575 147_SP ISLA MALABAR Rúa de San Pedro, 67_b 981 040 685_SP OCARINAS PAPAROLO Rúa de San Miguel dos Agros, 5_b 981 819 455 REI ZENTOLO Rúa de Santiago de Chile, 4_b 881 939 975_SC UNICEF Rúa da Carreira do Conde, 2_b 981 586 387_Ac UNITENDA Rúa de Xelmírez, 2_b 981 555 268_CM Instrumentos musicais_Instrumentos musicales_Musical instruments AUDIO Rúa Nova de Abaixo, 2_b 981 596 949_Ac ESTUDIO 54 Rúa de Santiago de Chile, 18 B_b 981 591 064_SC RIMESS MUSICAL Rúa do Hórreo, 23_b 981 580 525_Ac Audiovisuais_Audiovisuales_Audiovisuals DISCO PRECIO Rúa de Santiago de Chile, 13_b 981 938 805_Ac GONG DISCOS Rúa do Doutor Teixeiro, 1_b 981 575 774_SC VIDEOCLUB ESTÉVEZ Avenida de Romero Donallo, 47_b 981 596 961_Ac 150


Directorio xeral_Directorio general_General directory Galerías de arte_Galerías de arte_Art galleries AURIOL ARTE Rúa da República de El Salvador, 2 - 2º_b 981 561 764 C5 COLECCIÓN Travesa de Universidade, 1_b 981 557 853 CITANIA Rúa da Algalia de Abaixo, 39_b 981 589 385 DF_ARTE CONTEMPORÁNEA Rúa de San Pedro, 11_b 607 247 525 / 981 577 551 DURÁN Rúa de Montero Ríos, 18_b 981 577 158 / 629 754 660 EME-C Rúa do Xeneral Pardiñas, 10-12_b 981 935 413 ESPACIO 48 Rúa do Vilar, 48_b 981 575 568 GALERÍA SCQ Rúa de Pérez Constanti, 12_b 981 579 946_SC GORAN GOVORCIN CONTEMPORARY Costa Cruceiro do Gaio, 17_b 981 590 478 JOSÉ LORENZO Travesa do Franco, 3-1º_b 981 587 433 JOSÉ LORENZO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Praza do Toural, 9_b 981 587 433 LA CAMPANA Rúa do Doutor Teixeiro, 35_b 981 565 276 METRO ARTE CONTEMPORÁNEO Rúa Nova, 24_b 881 031 479 PALOMA PINTOS Rúa de Xelmírez, 25_b 981 576 239 PETRONIO Rúa de San Pedro, 30_b 981 572 622_SP SARGADELOS Rúa Nova, 16_b 981 581 905 SOL & BARTOLOMÉ Rúa de San Francisco, 30 - 1º_b 981 575 085 TRINTA Rúa da Virxe da Cerca, 24_b 981 584 623 Marcos para cadros_Marcos para cuadros_Frames for paintings GRECO ARTES Rúa de San Pedro de Mezonzo, 25_b 981 520 303_SC Maquetas_Maquetas_Scale Models BRETEMA HOBBY Rúa da República Arxentina, 9_b 981 592 002_SC Telefónía móbil, informática e electrónica_Telefónía móvil, informática y electrónica_Mobile Telephony, Computers and Electronics A.D.M. COMUNICACIONES Avenida do Cruceiro da Coruña, 18-20_b 981 552 450 A.D.M. COMUNICACIONES Centro Comercial Área Central. Local 16D_b 981 554 004_SC A.D.M. COMUNICACIONES Praza do Toural, 1_b 981 577 698_CM A.D.M. COMUNICACIONES Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 554 327_SC A.D.M. COMUNICACIONES Rúa do Xeneral Pardiñas, 1_b 981 554 353_SC ARCHY SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES Rúa da República Arxentina, 27-29_b 981 597 600_Ac ARCO MÁQUINAS Rúa de Mazarelos, 15_b 981 585 123_CM ARCO TALLERES Tránsito dos Gramáticos, 5_b 981 585 123_CM BEEP SANTIAGO Rúa de Curros Enríquez, 1_b 981 585 913_Ac COMERCIAL ELECTRÓNICA RICARDO Rúa do Hórreo, 94_b 981 561 346_Ac COMM CENTER OTERO Rúa de Santiago del Estero, 7_b 981 553 520 CORREDOIRA CAR AUDIO Rúa do Xeneral Pardiñas, 12-14. Local 8_b 981 592 480 DIGA SANTIAGO Centro Comercial Área Central. Local 17D_b 981 554 362 DUATEL Avenida de Romero Donallo, 1_b 981 593 498 DUATEL Praza Roxa, 1_b 981 593 515 DUATEL Rúa da República de El Salvador, 10_b 981 570 821 DUATEL Rúa das Casas Reais, 9_b 881 031 422 DUATEL Rúa do Xeneral Pardiñas, 10_b 981 553 024 ELECTROTEL 2000 Rúa de San Roque, 15_b 981 062 889 ENTERCOM Avenida de San Lázaro, 81_b 981 519 051 INFORMÁTICA ELINFO Rúa de Vista Alegre, 143_b 981 562 602_Ac INFORSIGA Rúa de Rodríguez Carracido, 13_b 981 591 266_Ac MERCATRÓNICA Avenida de Vilagarcía, 31_b 981 577 025 MOVICELL Rúa da República de El Salvador, 30_b 981 553 053_SC MOVICELL Praza do Doutor Puente Castro, 5_b 981 552 277_SC PC CITY Rúa da República Arxentina, 2_b 902 100 302 RADIO DIEZ. TELEINSTALACIONES DÍEZ Avenida de Rosalía de Castro, 4_b 981 552 845_Ac REDCOM Rúa de Laverde Ruíz, 2_b 981 576 576 RICARTEL Avenida de Rosalía de Castro, 46_b 981 595 990 SBF Rúa Nova de Abaixo, 5_b 981 592 951_Ac VODAFONE SANTITEL Rúa do Doutor Teixeiro, 10_b 981 565 592_SC

D+34

Ac_Acotés / CM_Compostela Monumental / SC_Santiago Centro SP_Asociación de Comerciantes do Barrio de San Pedro / MA_Cooperativa Mercado de Abastos

151


Fotografía_Fotografía_Photography CARRETES - CENTRO FUJIFILM Rúa da República de El Salvador, 2_b 981 561 144_Ac FOTO NOVOA Rúa da República de El Salvador, 8_b 981 560 636_Ac FOTO NOVOA Rúa do Preguntoiro, 27_b 981 565 647_Ac_CM FOTOPREZZO - CENTRO FUJIFILM Rúa de Alfredo Brañas, 2_b 981 573 379_Ac FOTOPRIX Rúa do Xeneral Pardiñas, 12_b 981 591 210_Ac FOTOS ARTURO Rúa do Vilar, 27_b 981 581 064_CM FOTO SISTEMA Rúa de Montero Ríos, 50_b 981 566 788_SC FOTOS LALO Rúa Nova, 12_b 981 583 492_CM MÁIS FOTOGRAFÍA Rúa da Algalia de Arriba, 14_b 981 575 177_CM TADEL Rúa de San Pedro de Mezonzo, 15_b 981 596 049_Ac TINO MARTÍNEZ FOTOGRAFÍA Rúa Nova, 19_b 981 572 376_Ac_CM Tendas 24h_Tiendas 24_24-hour shops DE NOCHE 24H Rúa de Fernando III O Santo, 13_b 981 592 954_Ac H24 Rúa de Ramón Cabanillas, 16 OPEN ALGALIA Rúa da Algalia de Arriba, 37_b 981 572 308_CM OPENCOR Rúa da Rapa da Folla, 2_b 981 593 617 RK2 Rúa da República Arxentina, 42_b 981 593 329 SUPERMERCADO EL DUBRÉS Rúa da Acibechería, 8_b 981 584 304 TAHONA Rúa das Casas Reais, 42_b 981 581 661 Produtos para animais_Productos para animales_Pet products AGRÍCOLA COMPOSTELA Avenida de Rosalía de Castro, 138_b 981 520 386_Ac CADELIÑOS Rúa de Santiago de Guayaquil, 12_b 981 576 077_SC CLÍNICA V. ROSALÍA DE CASTRO Avenida de Rosalía de Castro, 106_b 981 597 217_SC Ocio infantil_Ocio infantil_Children's Leisure LA SELVA DE COMPOSTELA Rúa de Fernando III O Santo, 33_b 981 597 722_Ac Reparación de paraugas_Reparación de paraguas_Umbrella repairs PARAGÜERA Mercado de Abastos. Posto 084. Rúa das Ameas_MA Seguridade_Seguridad_Security SEGURIDADE A1 Rúa da República Arxentina, 29_b 981 592 121_Ac Sinalización_Señalización_Signs RÓTULOS COMPOSTELA Lugar da Granxa de San Lázaro, 18 - San Marcos._b 981 589 340_Ac Tinturaría_Tintorerías_Dry cleaner's TINTORERIA ESPAÑA Rúa de San Pedro de Mezonzo, 3_b 981 590 306_SC Viaxes_Viajes_Travel VIAJES TURVISÁN - CANOA Rúa do Xeneral Pardiñas, 7 - 1ºC_b 981 568 600_Ac VIAJES VILORIA Rúa da Senra, 28_b 981 587 911_Ac ZAFIRO TOURS Rúa do Xeneral Pardiñas, 8_b 981 562 952_Ac

152


www.santiagoturismo.com www.santiagoreservas.com

Guía de Compras de Santiago de Compostela/Shopping Guide to Santiago de Compostela  

Guía de Compras de Santiago de Compostela/Shopping Guide to Santiago de Compostela

Guía de Compras de Santiago de Compostela/Shopping Guide to Santiago de Compostela  

Guía de Compras de Santiago de Compostela/Shopping Guide to Santiago de Compostela

Advertisement