Page 1

culturall

66

nÂş

2011/09

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Santiago andante, allegro, presto


Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Descubre nunha mesma experiencia dous lugares únicos no mundo. *Inclúe desprazamento.

Visita combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Descubre en una misma experiencia dos lugares únicos en el mundo. *Incluye desplazamiento.

Combined tour of the Historic City and City of Culture Discover in the same experience two of the world's unique sites. *Includes return transfer between both.

Prezo: 12 € Temporadas Media e Alta 2011 [S. Santa - 31 Outubro]: todos os días excepto domingos, ás 11:00 h.

Precio: 12 € Temporadas Media y Alta 2011 [S. Santa - 31 Octubre]: todos los días excepto domingos, a las 11:00 h.

Price: € 12 Medium and High Seasons 2011 [Easter - October 31]: every day except Sunday, at 11 am.

VO NUE W NE

+INFO & RESERV

www.SantiagoTurismo.com

Tel. 981 958 058

Punto de encontro / encuentro: Oficina Principal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63) / Meeting Point: Turismo de Santiago Main Office (Rúa do Vilar, 63)


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Coordinación_Coordinated by: Turismo de Santiago. Redacción_Texts: Turismo de Santiago. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

24

museos e exposicións permanentes

28

plano

30

exposicións

34

compostela escondida

44

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Setembro será un mes esplendoroso en Santiago. Mentres as noites e as sombras se van alongando, a cidade ponlle música ós días para vivir con intensidade as derradeiras horas do verán. No calendario conflúen o primeiro festival Rock in Way –unha nova 'meta' de peregrinación no Camiño de Santiago, esta vez musical: dous días de pop-rock con The Offspring, The Specials,The Toy Dolls, Rinôçérôse ou Siniestro Total- e o xa tradicional Ciclo de Lied, que acumula doce edicións. Tamén é cita grata e agardada o comezo da temporada de abono no Auditorio de Galicia, que abrirá a Real Filharmonía de Galicia cun 'Barbiere di Siviglia' que promete ser memorable. E nos 800 anos da consagración da Catedral, chega un festival internacional de 'Músicas da Itinerancia' dedicado ós trobadores galegos que botaron andar Europa adentro. Se engadimos as estreas teatrais, as abundantes propostas da Cidade da Cultura e a oportunidade de aproveitar os postreros días de sol e os seráns frescos nas terrazas compostelás, Santiago convértese no derradeiro e definitivo pracer deste verán.

Septiembre será un mes esplendoroso en Santiago. Mientras las noches y las sombras se van alargando, la ciudad le pone música a los días para vivir con intensidad las últimas horas del verano. En el calendario confluyen el primer festival Rock in Way –una nueva 'meta' de peregrinación en el Camino de Santiago, esta vez musical: dos días de pop-rock con The Offspring, The Specials,The Toy Dolls, Rinôçérôse o Siniestro Total- y el ya tradicional Ciclo de Lied, que acumula doce ediciones. También es cita grata y esperada el comienzo de la temporada de abono en el Auditorio de Galicia, que abrirá la Real Filharmonía de Galicia con un 'Barbiere di Siviglia' que promete ser memorable. Y en los 800 años de la consagración de la Catedral, llega un festival internacional de 'Músicas da Itinerancia' dedicado a los trovadores gallegos que se echaron a andar Europa adentro. Si a ello sumamos los estrenos teatrales, las abundantes propuestas de la Ciudad de la Cultura y la oportunidad de aprovechar los postreros días de sol y las tardes frescas en las terrazas compostelanas, Santiago se vuelve el último y definitivo placer de este verano.

September will be a magnificent month in Santiago. While the nights and shadows grow ever longer, the city adds a soundtrack to the days to make the most of the last hours of summer. The calendar presents a combination of the first Rock in Way festival -a new pilgrimage “destination” at the end of the Way of St. James, in this case a musical one: two days of pop-rock featuring The Offspring, The Specials, The Toy Dolls, Rinôçérôse or Siniestro Total- and the traditional Lied Concerts, now in their twelfth year. Another pleasant and longawaited event is the beginning of the Auditorio de Galicia's regular season, which the Real Filharmonía de Galicia orchestra will begin with a “Barbiere di Siviglia” that promises to be memorable. And the 800th anniversary of the Cathedral's consecration features an international festival called “Músicas a Itinerancia,” devoted to the Galician troubadours that travelled all over Europe. If we add theatre premieres, the City of Culture's numerous initiatives and the opportunity of enjoying the last days of summer sunshine and cool evenings in Compostela's pavement cafés, then Santiago becomes the summer's final and definitive pleasure.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Música / Music

Chegan os trobadores A fermosa igrexa gótica de San Domingos de Bonaval será o escenario do festival de música medieval 'Músicas da Itinerancia', que forma parte do programa de celebración dos 800 anos da consagración da Catedral de Santiago. Baixo o título 'Trobadores galegos medievais e a súa época', os concertos diarios a cargo de formacións de Dinamarca, Suíza, Alemaña, Francia e España recollen as composicións musicais que os xoglares levaron de aldea en aldea polos camiños de Europa, con especial énfase na lírica medieval galego-portuguesa e asúa abundante produción de cantigas de amor, de escarnio, de amigo ou de 'maldizer'.

Llegan los trovadores La hermosa iglesia gótica de San Domingos de Bonaval acoge el festival de música medieval 'Músicas de la Itinerancia', que forma parte del programa de celebración de los 800 años de la consagración de la Catedral de Santiago. Bajo el título 'Trovadores gallegos medievales y su época', los conciertos diarios a cargo de formaciones de Dinamarca, Suiza, Alemania, Francia y España recogen las composiciones musicales que los juglares llevaron de pueblo en pueblo por los caminos de Europa, con especial énfasis en la lírica medieval gallego-portuguesa y su abundante producción de cantigas de amor, de escarnio, de amigo o de 'maldizer'.

The Troubadours Are Here The beautiful Gothic church of San Domingos de Bonaval hosts the medieval music festival “Músicas de la Itinerancia,” which is part of the programme celebrating the 800th anniversary of Santiago Cathedral's consecration. Under the title “Medieval Galician Troubadours and Their Time,” daily concerts by ensembles from Denmark, Switzerland, Germany, France and Spain will feature the music compositions that minstrels performed in village after village throughout Europe, with special emphasis on medieval Galician-Portuguese lyrical poetry and its numerous “cantigas” of love, satyr, friendship or “maldizer.”

Músicas de la Itinerancia Igrexa de San Domingos de Bonaval 12 - 18 de setembro / septiembre. 20 h. September 12 to 18. 8 pm 12. Cuarteto de Urueña (Castela / Castilla / Castile) 13. Santenay (Alemaña / Alemania / Germany) 14 . Grupo 1500 (Galicia) 15. Via Artis Konsort (Dinamarca / Denmark) 16. Vox Suavis (Suíza / Suiza / Switzerland) 17. Ensemble Tre Fontaine (Francia / France) 18. Martín Códax (Galicia) 06 | 07


i Música / Music

Na barbería de Fígaro A Real Filharmonía de Galicia e o coro Capela Compostelana recrearán sobre as táboas do Auditorio de Galicia a coñecida ópera bufa 'O barbeoro de Sevilla' de Rossini, en dúas funcións–o 28 e o 30- dirxidas por Antoni Ros Marbà que anuncian desde xa un aforo completo. Neste espectacular comezo da temporada de abono 2011-2012 da orquestra compostelá, os afeccionados ó bel canto viaxarán unha vez á Sevilla do século XVIII para presenciar os divertidos enredos con que o barbeiro Fígaro (Alfredo García) busca favorecer os amores segredos de Rosina (Alessandra Volpe) e o conde Almaviva (Juan Antonio Sanabria) malia á oposición de don Bartolo (Paolo Bordogna).

En la barbería de Fígaro La Real Filharmonía de Galicia y el coro Capela Compostelana recrearán sobre las tablas del Auditorio de Galicia la conocida ópera bufa 'El barbero de Sevilla' de Rossini, en dos funciones –el 28 y el 30- dirgidas por Antoni Ros Marbà que anuncian desde ya lleno absoluto. En este espectacular comienzo de la temporada de abono 2011-2012 de la orquesta compostelana, los aficionados al bel canto viajarán una vez a la Sevilla del siglo XVIII para presenciar los divertidos enredos con que el barbero Fígaro (Alfredo García) busca favorecer los amores secretos de Rosina (Alessandra Volpe) y el conde Almaviva (Juan Antonio Sanabria) pese a la oposición de don Bartolo (Paolo Bordogna).

In Figaro's Barber's Shop The Real Filharmonía de Galicia orchestra and the Capela Compostelana choir will recreate on the Auditorio de Galicia stage the well-known opera buffa “The Barber of Seville” by Rossini, in two performances (September 28 and 30) conducted by Antoni Ros Marbà that promise a full house. In this spectacular beginning of the Compostela orchestra's regular 2011-2012 season, lovers of bel canto will travel back to 18th-century Seville to witness the amusing intrigues that the barber Figaro (Alfredo García) employs to favour the secret love between Rosina (Alessandra Volpe) and Count Almaviva (Juan Antonio Sanabria) despite the opposition of Don Bartolo (Paolo Bordogna).

'Il Barbiere di Siviglia' Auditorio de Galicia 28 e 30 de setembro. 28 y 30 de septiembre. 20 h. September 28 and 30. 8 pm. Real Filharmonía de Galicia. Antoni Ros Marbà, director / conductor. Capela Compostelana. Curro Carreres, dirección de escena / stage director. Alfredo García, Fígaro. Alessandra Volpe, Rosina. Juan Antonio Sanabria, Conde Almaviva. Paolo Bordogna, Bartolo. Simón Orfila, Don Basilio. Leticia Rodríguez, Berta. Axier Sánchez, Fiorello.


culturall Música / Music

O espírito do Lied Volve o Ciclo de Lied Santiago de Compostela, que nesta duodécima edición leva por nome 'Humano, espiritual... La Bonne Chanson'. É, por unha parte, unha selección de obras escollidas polo pianista Roger Vignoles –cando se cumpren 10 anos da súa codirección artística neste evento da Asociación Galega de Lírica- e, por outra parte, unha evocación da espiritualidade do xénero, en ocasión dos 800 anos da consagración da Catedral. O tenor Mark Padmore, a soprano Sandrine Piau, a mezzosoprano Anna Grevelius e os barítonos Philip Smith e Thomas E. Bauer repasarán en catro concertos temas de amor, melancolía, tormento e fe compostos por Purcell, Schubert, Brahms, Schumann, Liszt, Mahler, Wolf, Poulenc, Debussy ou Fauré, moitos nados de poemas de Goethe, Mörike, Aragon ou Apollinaire.

El espíritu del Lied Vuelve el Ciclo de Lied Santiago de Compostela, que en esta duodécima edición lleva por nombre 'Humano, espiritual... La Bonne Chanson'. Es, por una parte, una selección de obras escogidas por el pianista Roger Vignoles -cuando se cumplen los 10 años de su codirección artística en este evento de la Asociación Galega de Lírica - y, por otra parte, una evocación de la espiritualidad del género, en ocasión de los 800 años de la consagración de la Catedral. El tenor Mark Padmore, la soprano Sandrine Piau, la mezzosoprano Anna Grevelius y los barítonos Philip Smith y Thomas E. Bauer repasarán en cuatro conciertos temas de amor, melancolía, tormento y fe compuestos por Purcell, Schubert, Brahms, Schumann, Liszt, Mahler, Wolf, Poulenc, Debussy o Fauré, muchos nacidos de poemas de Goethe, Mörike, Aragon o Apollinaire.

The Spirit of the Lied The Santiago de Compostela Lied Festival returns for the 12th year under the title “Humano, espiritual... La Bonne Chanson.” It is, on the one hand, a selection of works chosen by the pianist Roger Vignoles (who has been the co-artistic director of the event, organised by the Galician Lyrical Association, for ten years) and, on the other, an evocation of the genre's spirituality, on the 800th anniversary of the Cathedral's consecration. The tenor Mark Padmore, the soprano Sandrine Piau, the mezzo-soprano Anna Grevelius and the baritones Philip Smith and Thomas E. Bauer will perform, in four concerts, songs of love, melancholy, torment and faith composed by Purcell, Schubert, Brahms, Schumann, Liszt, Mahler, Wolf, Poulenc, Debussy or Fauré, many of which are based on poems by Goethe, Mörike, Aragon or Apollinaire. XII Ciclo de Lied Santiago de Compostela Teatro Principal 20 – 29 de setembro / septiembre. 21 h. September 20 to 29. 9 pm. 20. Mark Padmore, tenor. Roger Vignoles, piano. F. Schubert, G. Mahler, S. Beamish, G. Fauré 22. Anne Grevelius, mezzosoprano. Philip Smith, barítono/baritone. Roger Vignoles, piano. No 800º aniversario da consagración da Catedral / En el 800 aniversario de la consagración de la Catedral / On the 800th anniversary of the Cathedral's consecration: H. Purcell, Bergman; F. Schubert, J. Brahms, H. Wolf. 27. Thomas E. Bauer, barítono/baritone. Roger Vignoles, piano. J. Brahms, G. Mahler, R. Schumann. 29. Sandrine Piau, soprano. Roger Vignoles, piano. G. Fauré, F. Liszt, E. Chausson, C. Debussy, A. Zemlinsky, R. Strauss, F. Poulenc. Entradas / Tickets: 6 €. Abono completo / All concerts: 18 €. Internet: www.novacaixagalicia.es / 902 43 44 43. Teatro Principal: 16 e 19 de set., e o día de cada concerto. 16 y 19 de sept., y el día de cada concierto. Sept. 16 and 19, and day of each concert. 08 | 09


i Música / Music

Camiño do Rock Este verán o Camiño de Santiago e a música pop-rock confirman a súa unión e póñense de parto. O seu fillo Rock in Way Estrela Galicia nace no emblemático Monte do Gozo para ser o gran festival de rock de Galicia: dous días, dous escenarios, máis de 20 bandas en concerto e unha programación paralela que inclúe cinema, talleres, lecer e aventura. Nesta primeira edición destaca a presenza de The Offspring, unha das mellores bandas de rock do mundo; as lendas The Specials e The Toy Dolls, o indie de The View, a mestura de rock e electrónica de Rinôçérôse e Delorean, os directos de Bad Manners, Triángulo de Amor Bizarro, Muchachito Bombo Inferno, Tote King e Sôber, os clásicos do rock arxentino Las Pelotas e unha ampla representación galega encabezada por Siniestro Total.

Camino al Rock Este verano el Camino de Santiago y la música pop-rock confirman su unión y se ponen de parto. Su hijo Rock in Way Estrela Galicia nace en el emblemático Monte do Gozo para ser el gran festival de rock de Galicia: dos días, dos escenarios, más de 20 bandas en concierto y una programación paralela de cine, talleres, ocio y aventura. En esta primera edición destaca la presencia de The Offspring, una de las mejores bandas de rock del mundo; las legendarias The Specials y The Toy Dolls, el indie de The View, la fusión de rock y electrónica de Rinôçérôse y Delorean, los directos de Bad Manners, Triángulo de Amor Bizarro, Muchachito Bombo Inferno, Tote King y Sôber, los clásicos del rock argentino Las Pelotas y una representación gallega encabezada por Siniestro Total.

Way to Rock This summer, the Way of St. James and pop-rock music confirm their union and give birth. Their son, Rock in Way Estrela Galicia, is born on the emblematic Monte do Gozo to become Galicia's grand rock festival: two days, two stages, more than 20 bands in concert and a parallel programme of cinema, workshops, leisure and adventure. This first year features the presence of The Offspring, one of the best rock bands in the world; the legendary The Specials and The Toy Dolls, the indie music of The View, the fusion of rock and electronic of Rinôçérôse and Delorean, the live concerts of Bad Manners, Triángulo de Amor Bizarro, Muchachito Bombo Inferno, Tote King and Sôber, the classic Argentinean rock band Las Pelotas and Galician representatives led by Siniestro Total. Rock in Way Monte do Gozo 9-10 de setembro / septiembre. September 9 and 10. 9. The Offspring, Bad Manners, The View, Muchachito Bombo Infierno, Sôber, Triángulo de Amor Bizarro, Igloo, Niño y Pistola, Los Chavales, Riff Raff, Dirty Socks. 10. The Specials, The Charlatans, The Toy Dolls, Rinôçérôse, Delorean, Tote King, Las Pelotas, The Blows, Novedades Carminha, Temazo Show Case. Entradas / Tickets: Abono de dous días con cámping / Abono de dos días con cámping / Two days plus camping fee: 32 €. www.novacaixagalicia.es, tel: 902 43 44 43 / www.servinova.es / Ticketmater, tel: 902 15 00 25 , Red Ticketmaster: Halcón Viajes, Carrefour Viajes, FNAC, Gong Discos, Tiendas Tipo. Desconto para peregrinos / Descuento para peregrinos / discount for pilgrims: 10%. + Info: www.rockinway.com


culturall Teatro / Theatre

Os nenos que fomos Eme2 emoción&arte estrea no Salón Teatro 'O florido pénsil', unha comedia baseada na obra homónima de Andrés Sopeña que recrea o sistema educativo na posguerra franquista. Un inmellorable elenco de actores galegos -Xosé Manuel Oliveira 'Pico', Antonio Durán 'Morris', Federico Pérez, Josito Porto e Alfonso Agra-, dirixidos por Fernando Bernués e Mireia Gabilondo, da vida a un grupo de rapaces sometidos á ideoloxía nacionalcatólica, la rixidez didáctica, a memorización (’fuiste de glorias florido pensil’) e a disciplina férrea. Un fresco no que se sucederán os escenarios da acción do réxime: a escola, o cinema de barrio, a radio familiar, a igrexa e a prensa, representada polo aparentemente inofensivo Tebeo.

Los niños que fuimos Eme2 emoción&arte estrena en el Salón Teatro 'O florido pénsil', una comedia basada en la obra homónima de Andrés Sopeña que recrea el sistema educativo en la posguerra franquista. Un inmejorable elenco de actores gallegos -Xosé Manuel Oliveira 'Pico', Antonio Durán 'Morris', Federico Pérez, Josito Porto y Alfonso Agra-, dirixidos por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, da vida a un grupo de muchachos sometidos a la ideología nacionalcatólica, la rigidez didáctica, la memorización (’fuiste de glorias florido pensil’) y la disciplina férrea. Un fresco a la vez nostálgico y crítico en el que se sucederán los escenarios de acción del régimen: la escuela, el cine de barrio, la radio familiar, la iglesia y la prensa, representada por el aparentemente inofensivo Tebeo.

The Children We Once Were Eme2 emoción&arte premieres in the Salón Teatro “O florido pénsil,” a comedy based on Andrés Sopeña's book of the same name, which recreates the post-war education system under Franco. An unbeatable cast of Galician actors (Xosé Manuel Oliveira “Pico,” Antonio Durán “Morris,” Federico Pérez, Josito Porto and Alfonso Agra) directed by Fernando Bernués and Mireia Gabilondo, play a group of youths subjected to National Catholic ideology, educational rigidity, memorisation (“fuiste de glorias florido pensil”) and iron-like discipline. A fresco that is both nostalgic and critical featuring the elements controlled by the regime: the school, the neighbourhood cinema, the family radio, the church and the press, represented by the apparently inoffensive Tebeo.

'O florido pénsil' (estrea / estreno / premiere) Salón Teatro 21 – 25 de setembro / septiembre. September 21 to 25. Mércores / miércoles a sábado: 20.30 h, domingo: 18 h. Wednesday to Saturday: 8.30 pm, Sunday: 6 pm. Entradas / Tickets: 10 €. Domingo / Sunday: 5 €. + info: www.emedous.com Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

Teatro Theatre

Danza Dance

Música Music

'Unha hora na vida de Stefan Zweig'

'Luz no buraco'

I Festival Internacional 'Peregrinos Musicales'

Teatro Principal 23 e 24 de setembro, 21 h 23 y 24 de septiembre, 21 h September 23 and 24, 9 pm

Teatro Principal 28 de setembro, 21 h 28 de septiembre, 21 h September 28, 9 pm

Varios lugares / Different venues Do 6 ao 9 de setembro, 21 h Del 6 al 9 de septiembre, 21 h September 6 to 9, 9 pm

A última produción da compañía Lagarta Lagarta leva a escena a obra de Antonio Tabares, unha peza que nos introduce nunha hora moi especial do matrimonio Zweig e que nos mantén en vilo sobre o que en realidade sucedeu na vida do grande escritor, ou o que puido suceder. Dirixida por Rosa Álvarez, conta co protagonismo de Ernesto Chao, Belén Constenla e César Cambeiro. La última producción de la compañía Lagarta Lagarta lleva a escena la obra de Antonio Tabares, una pieza que nos introduce en una hora muy especial del matrimonio Zweig y que nos mantiene en vilo sobre lo que en realidad sucedió en la vida del gran escritor, o lo que pudo haber sucedido. Dirigida por Rosa Álvarez, cuenta con el protagonismo de Ernesto Chao, Belén Constenla y César Cambeiro. The Lagarta Lagarta company's latest production is based on Antonio Tabares' book. The play features a very special hour for the Zweig couple and keeps us in suspense regarding what really happened in the life of the great writer, or what might have happened. Directed by Rosa Álvarez, it stars Ernest Chao, Belén Constenla and César Cambeiro.

Regresa o ciclo 'SCQ Danza' e faino co novo espectáculo da compañía Experimentadanza. Os coreógrafos e bailarines Alexis Fernández e Carlota Pérez falan sobre a memoria e a desmemoria, sobre a importancia da nenez nas nosas vidas, nunha obra na que a danza, a palabra, a linguaxe corporal e a música se fusionan para achegarnos estas reflexións. Regresa el ciclo 'SCQ Danza' y lo hace con el nuevo espectáculo de la compañía Experimentadanza. Los coreógrafos y bailarines Alexis Fernández y Carlota Pérez hablan sobre la memoria y la desmemoria, sobre la importancia de la niñez en nuestras vidas, en una obra en la que la danza, la palabra, el lenguaje corporal y la música se fusionan para acercarnos a estas reflexiones. The “SCQ Danza” series returns with a new show by the Experimentadanza company. The choreographers and dancers Alexis Fernández and Carlota Pérez speak about memory and forgetfulness, about the importance of childhood in our lives, in a spectacle in which dance, speech, body language and music combine to help us reflect.

Entrada / Tickets: 7 € www.novacaixagalicia.es

Entradas / Tickets: 7 € www.novacaixagalicia.es

No marco do Ano Dual España-Rusia 2011, celébrase a primeira edición deste festival que inclúe un programa de concertos, unha exposición de pintura rusa e a presentación dun libro didáctico-musical. Xunto a novos talentos galegos participarán virtuosos integrantes da Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov. A Real Filharmonía de Galicia, tres novos solistas de Galicia e tres novos solistas de Moscú ofrecerán o concerto de clausura. En el marco del Año Dual España-Rusia 2011, se celebra la primera edición de este festival que incluye un programa de conciertos, una exposición de pintura rusa y la presentación de un libro didáctico-musical. Junto a jóvenes talentos gallegos participarán virtuosos integrantes de la Fundación Benéfica Internacional Vladimir Spivakov. La Real Filharmonía de Galicia, tres jóvenes solistas de Galicia y tres jóvenes solistas de Moscú ofrecerán el concierto de clausura. As part of the Spain-Russia Dual Year 2011, the festival's first year includes a programme of concerts, an exhibition of Russian painting and the presentation of a musical-education book. In addition to young Galician artists, it features virtuosos belonging to the Vladimir Spivakov International Charity Foundation. The Real Filharmonía de Galicia orchestra, three young Galician soloists and three Moscow soloists will perform the closing concert. Entrada libre / Admission free

12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Teatro Theatre

Música Music

Música Music

'American Café'

'Seráns do TAC'

J.C. Brooks & The Uptown Sound

Teatro Principal 15 e 16 de setembro, 21 h 15 y 16 de septiembre, 21 h September 15 and 16, 9 pm

Cidade da Cultura 6 de setembro, 18.30 h 6 de septiembre, 18.30 h September 6, 6.30 pm

Sala Capitol 28 de setembro, 21.30 h 28 de septiembre, 21.30 h September 28, 9.30 pm

Adaptada por Henrique Harguidey e dirixida por Celso Parada, a obra de R. Mohamed conta unha historia situada nunha América imaxinaria, preto da fronteira, entre un cemiterio e unha gasolineira, nun bar sen idade, refuxio para almas solitarias. Un vello negro, un vendedor de polo fritido, unha camareira coa cara medio paralizada ou un arqueólogo en busca de vestixios dos indios son algúns dos seus estraños protagonistas. Adaptada por Henrique Harguidey y dirigida por Celso Parada, la obra de R. Mohamed cuenta una historia situada en una América imaginaria, cerca de la frontera, entre un cementerio y una gasolinera, en un bar sin edad, refugio para almas solitarias. Un viejo negro, un vendedor de pollo frito, una camarera con la cara medio paralizada o un arqueólogo en busca de vestigios de los indios son algunos de sus extraños protagonistas. Adapted by Henrique Harguidey and directed by Celso Parada, R. Mohamed's play relates a story set in an imaginary America, close to the border, between a cemetery and petrol station, in an ageless bar, a refuge for solitary souls. A old black man, a fried chicken vendor, a waitress with a half-paralysed face or an archaeologist looking for Indian relics are some of the strange characters.

O mestre francés Diego Masson dirixe un novo concerto do Taller Atlántico Contemporáneo cun programa escollido persoalmente coas súas pezas predilectas: 'Piccola Musica Notturna', de L. Dallapiccola, 'Da Capo', de Lucca Francesconi, o Concerto para oboe de David del Puerto e 'Monitonadas' do galego Carlos López Picos. A charla previa estará presentada polo actor Carlos Blanco. El maestro francés Diego Masson dirige un nuevo concierto del Taller Atlántico Contemporáneo con un programa escogido personalmente con sus piezas predilectas: 'Piccola Musica Notturna', de E. Dallapiccola, 'Da Capo', de Lucca Francesconi, el Concierto para oboe de David del Puerto y 'Monitonadas' del gallego Carlos López Picos. La charla previa estará presentada por el actor Carlos Blanco. The French master Diego Masson conducts a new concert by the Taller Atlántico Contemporáneo with a programme featuring his favourite compositions: E. Dallapiccola's “Piccola Musica Notturna,” Lucca Francesconi's “Da Capo,” David del Puerto's Concert for Oboe and “Monitonadas” by Galicia's Carlos López Picos. The preliminary talk will be presented by the actor Carlos Blanco.

A primeira edición do Outono Capitol Rock Festival ábrese en setembro coa actuación do prestixioso grupo de Chicago, que trae os temas do seu álbum de debut, 'Beat Of Our Own Drum'. Descritos polo New York Times como "glorioso neo-soul", o seu son é unha mestura explosiva de paixón soul dos 60, a enerxía do punk dos 70 e o espírito ecléctico da música actual. La primera edición del Outono Capitol Rock Festival se abre en septiembre con la actuación del prestigioso grupo de Chicago, que trae los temas de su álbum de debut, 'Beat Of Our Own Drum'. Descritos por el New York Times como "glorioso neo-soul", su sonido es una mezcla explosiva de pasión soul de los 60, la energía del punk de los 70 y el espíritu ecléctico de la música actual. The first Outono Capitol Rock Festival begins in September with a performance of the prestigious Chicago group, featuring songs from their debut album, “Beat of Our Own Drum.” Describe by The New York Times as “glorious neo-soul,” their sound is an explosive mix of 1960s passion soul, the energy of 1970s punk and the eclectic spirit of present-day music.

Entradas / Tickets: 3,75 € www.servinova.es Entradas / Tickets: 7 € www.novacaixagalicia.es

Entradas / Tickets: 18 € (anticipada / in advance: 15 €) http://www.ticketmaster.es / http://www.novacaixagalicia.es


setembro

septiembre september XOVES / JUEVES / THURSDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantiles. Programa 'Vive o verán': Obradoiro MusicARTE Actividade creativa para nenos de 4 a 8 anos. Gratuíto con inscrición previa. Infantiles.Programa 'Vive o verán': Taller MusicARTE Actividad creativa para niños de 4 a 8 años. Gratuito con inscripción previa. Children. “Vive o verán” programme: MusicARTE workshop Creative activity for children ages 4 to 8. Free after registering. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Mercedes Villegas & Antonio Calvache Recital poético ao aire libre. Gratuíto. Recital poético al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Mercedes Villegas & Antonio Calvache Outdoor poetry recital. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 2 18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Animación á lectura para bebés Sesión de masaxe, relaxación e contos musicados para nenos de 0 a 12 meses. Gratuíto con inscrición previa. Talleres. Animación a la lectura para bebés Sesión de masaje, relajación y cuentos musicados para niños de 0 a 12 meses. Gratuíto con inscripción previa. Workshops. Reading promotion for babies Session of massage, relaxation and musicalised stories for children ages 0 to 12 months. Free after registering. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura 14 | 15

2011 Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Fatfish DJ Sesión de música electrónica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música electrónica al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Fatfish DJ Outdoor electronic music session. Free.

SÁBADO / SATURDAY 3 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Choupiña e Trasnón escriben un libro' Con Forma Teatro para todos os públicos. Gratuíto. Con Forma Teatro para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Choupiña e Trasnón escriben un libro” With Teatro Forma, for all ages. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Bomba Estéreo Sesión de música rock, cumbia e electrónica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música rock, cumbia y electrónica al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Bomba Estéreo Outdoor session, featuring rock, cumbia and electronic music. Free.


a Paganini, entre otros. Gratuito. Music. “Peregrinos Musicais” International Festival Concert by young Galician and Russian artists. Works by Bach, Schumann, Chopin and Paganini, among others. Free.

Sesión de música clásica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música clásica al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Ensemble Galante Outdoor classical music session. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 7

MARTES / TUESDAY 6 18.30 h / 6.30 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Os seráns do TAC': 'Carta Branca a Diego Masson' Charla e concerto dirixido por Diego Masson, unha das figuras máis destacadas do panorama musical contemporáneo. Entrada: 3,75 €.

Charla y concierto dirigido por Diego Masson, una de las figuras más destacadas del panorama musical contemporáneo. Entrada: 3,75 €. Music. “Os seráns do TAC” series: “Carta Branca a Diego Masson” Talk and concert conducted by Diego Masson, one of the most outstanding figures in today's music scene. Tickets: € 3.75. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Encontro Internacional 'Peregrinos Musicais' Concerto de novos talentos galegos e rusos. Obras de Bach, Schumann, Chopin e Paganini, entre outros. Gratuíto. Concierto de jóvenes talentos gallegos y rusos. Obras de Bach, Schumann, Chopin y

20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. 'Curtocircuito +': 'Cine Fantástico Internacional' Proxección das curtametraxes premiadas na última edición do festival Curtocircuíto. Gratuíto. Proyección de los cortometrajes premiados en la última edición del festival Curtocircuíto. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “International Fantasy Cinema” Screening of the prize-winning shorts from the last Curtocircuíto festival. Free.

21 h / 9 pm. Hostal dos Reis Católicos Música. Encontro Internacional 'Peregrinos Musicais' Concerto de novos virtuosos de Moscú. Obras de Paganini, Falla, Liszt e Rachmaninov, entre outros. Gratuíto. Concierto de jóvenes virtuosos de Moscú. Obras de Paganini, Falla, Liszt y Rachmaninov, entre otros. Gratuito. Music. “Peregrinos Musicais” International Festival Concert by young virtuosos from Moscow. Works by Paganini, Falla, Liszt and Rachmaninov, among others. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 9 XOVES / JUEVES / THURSDAY 8 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Ensemble Galante

Todo o día / All day. Monte do Gozo Música. Festival 'Rock in Way' Actuación de Siniestro Total, The Offspring, Bad Manners, The View e Sôber, entre outros grupos. Bono 2 días + aloxamento: 32 €. Ata o día 10 Actuación de Siniestro Total, The Offspring, Bad Manners, The View y Sôber, entre otros grupos. Bono 2 días + alojamiento: 32 €. Hasta el día 10. Music. “Rock in Way” Festival Performances by Siniestro Total, The


culturall Offspring, Bad Manners, The View and Sôber, among other groups. 2-day ticket + accommodation: € 32. Until September 10.

18 h / 6 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Obradoiros. Animación á lectura para bebés Talleres. Animación a la lectura para bebés Ver día 2. Workshops. Reading promotion for babies See September 2.

Concierto de jóvenes talentos gallegos y rusos, acompañados por la Real Filharmonía de Galicia. Obras de Mozart, Weber, Saint-Saëns y Beethoven. Gratuito. Music. “Peregrinos Musicais” International Festival Concert by young Galician and Russian artists, accompanied by the Real Filharmonía de Galicia orchestra. Works by Mozart, Weber, Saint-Saëns and Beethoven. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Grupo Meendinho Sesión de música antiga ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música antigua al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Meendinho Group Outdoor ancient music session. Free.

SÁBADO / SATURDAY 10 Todo o día / All day. Monte do Gozo Música. Festival 'Rock in Way' Actuación de The Specials, The Charlatans, The Toy Dolls e Rinôçérôse, entre outros grupos. Bono 2 días + aloxamento: 32 €. Actuación de The Specials, The Charlatans, The Toy Dolls y Rinôçérôse, entre otros

grupos. Bono 2 días + alojamiento: 32 €. Music. “Rock in Way” Festival Performances by The Specials, The Charlatans, The Toy Dolls and Rinôçérôse, among other groups. 2-day ticket + accommodation: € 32. 10.30 h / 10.30 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa 'Vive o verán': 'Selva Negra' Punto de saída: Colexio Raíña Fabiola. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: Colegio Raíña Fabiola. Gratuito con inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Black Forest” Starting point: Raíña Abiola school. Free after registering. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'A caixa de Pandora' Con Cucarandainas para nenos ata 8 anos. Gratuíto. Con Cucarandainas para niños hasta 8 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “A caixa de Pandora” With Cucarandainas, for children up to age 8. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': La Bien Querida + Bflecha Concerto de música pop e electronic ao aire libre. Gratuíto. Concierto de música pop y electronic al aire libre. Gratuito.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Encontro Internacional 'Peregrinos Musicais' Concerto de novos talentos galegos e rusos, acompañados pola Real Filharmonía de Galicia. Obras de Mozart, Weber, SaintSaëns e Beethoven. Gratuíto. 16 | 17


a Music. “Atardeceres do Gaiás” series: La Bien Querida + Bflecha Outdoor pop and electronic music concert. Free.

O grupo sueco de metal melódico presenta o seu décimo traballo, 'Sounds Of A Playground Fading'. Entrada: 25 €. El grupo sueco de metal melódico presenta su décimo trabajo, 'Sounds Of A Playground Fading'. Entrada: 25 €. Music. In Flames The Swedish melodic metal group presents their 10th CD, “Sounds of a Playground Fading.” Tickets: € 25.

DOMINGO / SUNDAY 11 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Infantil. Ciclo 'Pequeclassics': 'Girasons' Concerto didáctico e participativo para nenos con pezas de Schubert, Debussy, Ravel, Stravinsky e Schumann. Entrada: 3,75 €. Concierto didáctico y participativo para niños con piezas de Schubert, Debussy, Ravel, Stravinsky y Schumann. Entrada: 3,75 €. Pedagogical concert for children with compositions by Schubert, Debussy, Ravel, Stravinsky and Schumann. Tickets: € 3,75.

LUNS / LUNES / MONDAY 12 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval co Cuarteto de Urueña (Castela). Gratuíto. Concierto de música medieval con el Cuarteto de Urueña (Castilla). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music with the Urueña Quartet (Castile). Free.

MARTES / TUESDAY 13 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval co grupo Santenay (Alemaña). Gratuíto. Concierto de música medieval con el grupo

Santenay (Alemania). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with the Santenay group (Germany). Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 14 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval coa formación Grupo 1500 (Galicia). Gratuíto. Concierto de música medieval con la formación Grupo 1500 (Galicia). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with the ensemble Grupo 1500 (Galicia). Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Fontiñas Cine. 'Curtocircuito +': 'Cine Fantástico Internacional' Ver día 7. Cinema. “Curtocircuito +”: “International Fantasy Cinema” See September 7. 21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. In Flames

XOVES / JUEVES / THURSDAY 15 19 h / 7 pm. Biblioteca Ánxel Casal Cine. 'Neira Vilas: Memorias dun neno labrego' Proxección do documental de Ismael González (2002). Gratuíto. Proyección del documental de Ismael González (2002). Gratuito. Cinema. “Neira Vilas: Memorias dun neno labrego” Screening of Ismael González's documentary (2002). Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia'


culturall Concerto de música medieval co grupo Via Artis Konsort (Dinamarca). Gratuíto. Concierto de música medieval con el grupo Via Artis Konsort (Dinamarca). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with the group Via Artis Konsort (Denmark). Free.

Teatro. Teatro do Morcego: 'American Café' Ver día 15. Theatre. Teatro do Morcego: “American Café” See September 15.

21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro do Morcego: 'American Café' A obra de R. Mohamed nunha versión adaptada por Henrique Harguidey e dirixida por Celso Parada. Entrada: 7 €. Ata o día 16. La obra de R. Mohamed en una versión adaptada por Henrique Harguidey y dirigida por Celso Parada. Entrada: 7 €. Hasta el día 16. Theatre. Teatro do Morcego. “American Café” R. Mohamed's book adapted by Henrique Harguidey and conducted by Celso Parada. Tickets: € 7. Until September 16.

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Contacontos en linguaxe de signos' A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. 'Los sábados, lluvia de cuentos': 'Cuentacuentos en lenguaje de signos' La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos”: “Storytelling in sign language” The Galician Federation of Associations for the Deaf will perform stories in Spanish sign language for children ages 6 to 12 that cannot hear. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 16 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval co grupo Vox Suavis (Suiza). Gratuíto. Concierto de música medieval con el grupo Vox Suavis (Suiza). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with the Voz Suavis group (Switzerland). Free.

21 h / 9 pm. Teatro Principal 18 | 19

SÁBADO / SATURDAY 17

20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval co Ensemble Tre Fontaine (Francia). Gratuíto. Concierto de música medieval con el

Ensemble Tre Fontaine (Francia). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with Ensemble Tre Fontaine (France). Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. Sociedad Coral de Torrelavega A agrupación máis antiga de Cantabria realiza unha xira por terras galegas. La agrupación más antigua de Cantabria realiza una gira por tierras gallegas. Music. Sociedad Coral de Torrelavega Cantabria's oldest ensemble on tour in Galicia.

DOMINGO / SUNDAY 18 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Igrexa de Bonaval Música. Festival 'Músicas de la itinerancia' Concerto de música medieval co grupo Martín Códax (Galicia). Gratuíto. Concierto de música medieval con el grupo Martín Códax (Galicia). Gratuito. Music. “Músicas de la itinerancia” Festival Medieval music concert with the Martín Códax group (Galicia). Free.

MARTES / TUESDAY 20 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Ruido de fondo': Esmeralds A banda de Cleveland ofrece un recital de música electrónica. Entrada: 5,75 €. La banda de Cleveland ofrece un recital de música electrónica. Entrada: 5,75 €. Music. “Ruido de fondo” series: Esmeralds The Cleveland band performs an electronic


a music recital. Tickets: € 5.75.

Gratuíto. Proyección de los cortometrajes premiados en la última edición del festival Curtocircuíto. Gratuito. Cinema. “Curtocircuito +”: “Spanish Fantasy Cinema” Screening of the prize-winning shorts from the last Curtocircuíto festival. Free.

montaje protagonizado por Xosé Manuel Oliveira “Pico” y Antonio Durán “Morris”. Entrada: 10 €. Hasta el día 25. Theatre. Eme2: “O florido pensil” Premiere of Andrés Sopeña's play in a production starring Xosé Manuel Oliveira “Pico” and Antonio Durán “Morris.” Tickets: € 10. Until September 25.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 22 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. XII Ciclo de Lied Recital do tenor Mark Padmore e Roger Vignoles (piano). Obras de Schubert, Mahler e Fauré. Entrada: 6 €.

20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Eme2: 'O florido pensil' Estrea da obra de Andrés Sopeña nunha montaxe protagonizada por Xosé Manuel Oliveira “Pico” e Antonio Durán “Morris”. Entrada: 10 €. Ata o día 25. Estreno de la obra de Andrés Sopeña en un

Recital del tenor Mark Padmore y Roger Vignoles (piano). Obras de Schubert, Mahler y Fauré. Entrada: 6 €. Music. 12th Lied Festival Recital by the tenor Mark Padmore and Roger Vignoles (piano). Works by Schubert, Mahler and Fauré. Tickets: € 6.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 21 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Cine. 'Curtocircuito +': 'Cine Fantástico Español Proxección das curtametraxes premiadas na última edición do festival Curtocircuíto.

19 h / 7 pm. Biblioteca Ánxel Casal Cine. Ciclo 'Cinema galego': 'GalatasarayDepor' Proxección do filme de Hannes Stöhr (2004). Gratuíto. Proyección de la película de Hannes Stöhr (2004). Gratuito. Cinema. “Galician Cinema” series: “Galatasaray-Depor” Screening of Hannes Stöhr's film (2004). Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Eme2: 'O florido pensil' Ver día 21. Theatre. Eme2: “O florido pensil” See September 21. 21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste Música. Tregua A banda de rock galega presenta o seu terceiro traballo discográfico, 'Luces y


culturall Sombras'. Gratuíto. La banda de rock gallega presenta su tercer trabajo discográfico, 'Luces y Sombras'. Gratuito. Music. Tregua The Galician rock band presents its third CD, “Luces y Sombras.” Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. XII Ciclo de Lied Recital da mezzosoprano Anna Grevelius e o barítono Phillip Smith. Con Roger Vignoles (piano). Obras de Schubert, Purcell e Wolf. Entrada: 6 €. Recital de la mezzosoprano Anna Grevelius y el barítono Phillip Smith. Con Roger Vignoles (piano). Obras de Schubert, Purcell y Wolf. Entrada: 6 €. Music. 12th Lied Festival Recital by the mezzo-soprano Anna Grevelius and the baritone Phillip Smith. With Roger Vignoles (piano). Works by Schubert, Purcell and Wolf. Tickets: € 6.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 23 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Eme2: 'O florido pensil' Ver día 21. Theatre. Eme2: “O florido pensil” See September 21. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Lagarta Lagarta: 'Unha hora na vida de Stefan Zweig' Drama dirixido por Antonio Tabares e protagonizado por Ernesto Chao, Belén Constenla e César Cambeiro. Entrada: 7 €. Ata o día 24. Drama dirigido por Antonio Tabares y protagonizado por Ernesto Chao, Belén Constenla y César Cambeiro. Entrada: 7 €. Hasta el día 24. Theatre. Lagarta Lagarta: “Unha hora na vida de Stefan Zweig” Drama directed by Antonio Tabares and 20 | 21

starring Ernesto Chao, Belén Constenla and César Cambeiro. Tickets: € 7. Until September 24.

SÁBADO / SATURDAY 24 10.30 h / 10.30 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa 'Vive o verán': 'Almáciga' Punto de saída: Igrexa da Pastoriza. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: Iglesia de la Pastoriza. Gratuito con inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Alcáciga” Starting point: Church of La Pastoriza. Free after registering. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. 'Os sábados, choiva de contos': 'Martiño, o carteiro porquiño' Con Polo Correo do Vento para nenos a partir de 3 anos. Gratuíto. Con Polo Correo do Vento para niños a partir de 3 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Martiño, o carteiro porquiño” With Polo Correo do Vento, for children over three. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Eme2: 'O florido pensil' Ver día 21. Theatre. Eme2: “O florido pensil” See September 21. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Lagarta Lagarta: 'Unha hora na vida de Stefan Zweig' Ver día 23. Theatre. Lagarta Lagarta: “Unha hora na vida de Stefan Zweig” See September 23. 21 h / 9 pm. Sala Capitol

Música. Mr Big A mítica banda estadounidense de hard rock interpreta os temas do seu ultimo traballo, 'What if...'. Entrada: 32 € (anticipada 28 €). La mítica banda estadounidense de hard rock interpreta los temas de su ultimo trabajo, 'What if...'. Entrada: 32 € (anticipada 28 €). Music. Mr Big The mythical American hard-rock band performs songs from its latest recording, “What If...” Tickets: € 32 (in advance: € 28).

21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Funboa Escénica: 'Oiseau Rebelle' Espectáculo de teatro-danza, verbal, plástico e sonoro que dialoga sobre o imaxinario amoroso. Entrada: 9 € (socios 5 €). Ata o día 25. Espectáculo de teatro-danza, verbal, plástico y sonoro que dialoga sobre el


a imaginario amoroso. Entrada: 9 € (socios 5 €). Hasta el día 25. Theatre. Funboa Escénica: “Oiseau Rebelle” Theatre-dance, verbal, plastic and sound spectacle that dialogues about the imagination of love. Tickets: € 9 (members: € 5). Until September 25.

La Real Filharmonía de Galicia dirigida por Ros Marbà, comienza su temporada con la interpretación de la ópera de Rossini, en un montaje escénico de Curro Carreres. Music. “Il Barbiere di Siviglia” The Real Filharmonía de Galicia orchestra, conducted by Ros Marbà, begins its season with a performance of Rossini's opera, in a stage production by Curro Carreres.

DOMINGO / SUNDAY 25 20.30 h / 8.30 pm. Centro Sociocultural de Fontiñas Cine. 'Curtocircuito +': 'Cine Fantástico Español' Ver día 21.

12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Eme2: 'O florido pensil' Ver día 21. Theatre. Eme2: “O florido pensil” See September 21. 21 h / 9 pm. Sala Santart Teatro. Funboa Escénica: 'Oiseau Rebelle' Ver día 24. Theatre. Funboa Escénica: “Oiseau Rebelle” See September 24.

MARTES / TUESDAY 27 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. XII Ciclo de Lied Recital do barítono Thomas E. Bauer e Roger Vignoles (piano). Obras de Brahms, Mahler e Schumann. Entrada: 6 €. Recital del barítono Thomas E. Bauer y Roger Vignoles (piano). Obras de Brahms, Mahler y Schumann. Entrada: 6 €. Music. 12th Lied Festival Recital by the baritone Thomas E. Bauer and

Roger Vignoles (piano). Works by Brahms, Mahler and Schumann. Tickets: € 6.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 28 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. 'Il Barbiere di Siviglia' A Real Filharmonía de Galicia dirixida por Ros Marbà, comeza a súa tempada coa interpretación da ópera de Rossini, nunha montaxe escénica de Curro Carreres.

Cinema. “Curtocircuito +”: “Spanish Fantasy Cinema” See September 21. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo 'SCQ Danza': 'Luz no buraco' A compañía Experimentadanza presenta unha peza que reflexiona sobre a importancia da memoria. Entrada: 7 €. La compañía Experimentadanza presenta una pieza que reflexiona sobre la


culturall importancia de la memoria. Entrada: 7 €. Dance. “SCQ Danza” series: “Luz no buraco” The Experimentadanza company presents a spectacle that reflects on the importance of memory. Tickets: € 7. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Capitol Música. Outono Capit@l Rock Festival: JC Brooks & The Uptown Sound A banda de Chicago acompañada polos galegos The Allnight Workers. Entrada: 18 € (anticipada 15 €). La banda de Chicago acompañada por los gallegos The Allnight Workers. Entrada: 18 € (anticipada 15 €). Music. Outono Capit@l Rock Festival: JC Brooks & The Uptown Sound The Chicago band accompanied by Galicia's The Allnight Workers. Tickets: € 18 (in advance: € 15).

da carracha” Screening of Jorge Coira's film (2004). Free. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 21 h / 9 pm. ARTeria Noroeste Música. Fon Román O guitarrista, cantante e compositor vigués presenta o seu segundo traballo en solitario, 'Entretelas'. Gratuíto.

Recital de la soprano Sandrine Piau y Roger Vignoles (piano). Obras de Fauré, Liszt, Debussy y Strauss, entre otros. Entrada: 6 €. Music. 12th Lied Festival: Closing concert Recital by the soprano Sandrine Piau and Roger Vignoles (piano). Works by Fauré, Liszt, Debussy and Strauss, among others. Tickets: € 6.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 30 El guitarrista, cantante y compositor vigués presenta su segundo trabajo en solitario, 'Entretelas'. Gratuito. Music. Fon Román The Vigo guitarist, singer and composer presents his second solo CD, “Entretelas.” Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 29 19 h / 7 pm. Biblioteca Ánxel Casal Cine. Ciclo 'Cinema galego': 'O ano da carracha' Proxección do filme de Jorge Coira (2004). Gratuíto. Proyección de la película de Jorge Coira (2004). Gratuito. Cinema. “Cinema galego” series: “O ano 22 | 23

21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. XII Ciclo de Lied: Concerto de clausura Recital da soprano Sandrine Piau e Roger Vignoles (piano). Obras de Fauré, Liszt, Debussy e Strauss, entre outros. Entrada: 6 €. Música. XII Ciclo de Lied: Concierto de clausura

20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. 'Il Barbiere di Siviglia' Ver día 28. Music. “Il Barbiere di Siviglia” See September 28.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

24 | 25

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 26 | 27

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTO DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTO DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINT OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Ata o 2 de outubro. Unha das series de grabados máis importantes da Historia do Arte relizadas polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte.

FACTORÍA COMPOSTELA. 'Cosas y Causas’

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Hasta el 2 de octubre. Una de las series de grabados más importantes de la Historia del Arte relizadas por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” Until October 2. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching. PAZO DE XELMÍREZ. d2 01 Horario: Ma-S: 10-14 h., 16-20 h. Do: 10-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 am-2 pm. 'A Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Ata decembro. Exposición divulgativa sobre o Plan Director de restauración e mantemento da Catedral, con paneis, maquetas e recreacións virtuais. 'La Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Hasta diciembre. Exposición divulgativa sobre el Plan Director de restauración y mantenimiento de la

30 | 31

Catedral, con paneles, maquetas y recreaciones virtuales. “La Catedral de Santiago, corazón de Compostela.” Until December. Educational exhibition on the Master Plan to restore and maintain the Cathedral, featuring panels, models and virtual recreations. SAN MARTIÑO PINARIO. d2-e2 Horario: Ma-D: 10-14, 16-20.30 h. Open: Tue-Sun: 10 am-2 pm, 4-8.30 pm. 'Cerimonial, festa e liturxia na Catedral de Santiago'. Do ¿?? de setembro ao 30 de outubro. Percorrido polo cerimonial eclesiástico compostelán, desde as orixes do Locus Sancti Iacobi ata a actualidade, pasando polo Renacemento e os esplendores do Barroco. 'Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago'. Del ¿?? de septiembre al 30 de octubre. Recorrido por el ceremonial eclesiástico compostelano, desde los orígenes del Locus Sancti Iacobi


e hasta la actualidad, pasando por el Renacimiento y los esplendores del Barroco. “Ceremonial, fiesta y liturgia en la Catedral de Santiago.” From September ?? to October 30. A look at Compostela's ecclesiastical liturgy, from the origin of the Locus Sancti Iacobi to the present day, passing through the Renaissance and the splendour of the Baroque period. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'Cartografías silenciadas'. Ata o 20 de novembro. Ana Teresa Ortega fotografa os espazos que foron utilizados como campos de concentración franquista. 'Cartografías silenciadas'. Hasta el 20 de noviembre. Ana Teresa Ortega fotografía los espacios que fueron utilizados como campos de concentración franquista.

“Cartografías, silenciadas.” Until November 20. Ana Teresa Ortega photographs places used as concentration camps by Franco's regime. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm.

'Estades preparados para a televisión?'. Ata o 18 de setembro. Exposición organizada polo Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García ou Johan Grimonprez. 'Estades preparados para a televisión?'. Hasta el 18 de septiembre. Exposición organizada por el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García o Johan Grimonprez. “Estades preparados para a televisión?” Until September 18. Exhibition organised by the Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) with artists such as Dora García or Johan Grimonprez. 'Lección de cousas'. Ata o 16 de outubro. O artista Antón Reixa presenta unha escolma das súas intervencións audiovisuais máis relevantes, xunto a 8 obras inéditas que mesturan imaxe, palabra e performance. 'Lección de cousas'. Hasta el 16 de octubre. El artista Antón Reixa presenta una antología de sus intervenciones audiovisuales más relevantes, junto a 8 obras inéditas que aúnan imagen, palabra y performance. “Lección de cousas.” Until October 16. Antón Reixa presents an anthology of his audiovisual projects, along with 8 new works combining images, words and performance.

'Cómo nos miran'. Ata o 18 de setembro. Con fondos da colección permanente do CGAC e a colección Fundación ARCO, a mostra incide sobre os modos nos que a (auto)representación se manifesta artísticamente.

'Cómo nos miran'. Hasta el 18 de septiembre. Con fondos de la colección permanente del CGAC y la colección Fundación ARCO, la muestra incide sobre los modos en los que la (auto)representación se manifiesta artísticamente. “Como nos miran.” Until September 18. With works from the CGAC's permanent collection and the ARCO Foundation collection, the exhibition highlights the different ways in which (self)representation is artistically expressed. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. 'Fotopres La Caixa'09'. Ata o 2 de outubro. Os fotoxornalistas gañadores das bolsas concedidas pola Fundación La Caixa amosan diversas imaxes de denuncia sobre marxinación, pobreza, violencia e conflitos internacionais. 'Fotopres La Caixa'09'. Hasta el 2 de octubre. Los fotoperiodistas ganadores de las becas concedidas por la Fundación La Caixa muestran diversas imágenes de denuncia sobre marginación, pobreza, violencia y conflictos internacionales. “Fotopres La Caixa '09.” Until October 2. The photojournalists that won scholarships from La Caixa Foundation present images drawing attention to marginalization, poverty, violence and international conflicts


culturall CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'Figuras para a batalla'. Ata o 10 de outubro. O consagrado escultor Miquel Navarro presenta unha serie de 24 colosais estatuas de aluminio concibidas

expresamente para a Cidade da Cultura. 'Figuras para la batalla'. Hasta el 10 de octubre. El consagrado escultor Miquel Navarro presenta una serie de 24 colosales estatuas de aluminio concebidas expresamente para la Ciudad de la Cultura. “Figuras para la batalla.” Until October 10. The sculptor Miquel Navarro presents a series of 24 giant aluminium statues conceived especially for the City of Culture. 'Typewriter'. Ata o 9 de outubro. Máis de 3000 máquinas de escribir, procedentes da Colección Sirvent, trazan un percorrido pola historia dunha ferramenta xa en desuso. 'Typewriter'. Hasta el 9 de octubre. Más de 3000 máquinas de escribir, procedentes de la Colección Sirvent, trazan un recorrido por la historia de una herramienta ya en desuso. “Typewriter.” Until October 9. More than 3000 typewriters, from the Sirvent Collection, recreate the history of a tool that is becoming obsolete.

'Cartografía antiga de Galicia'. Ata o 30 de setembro. Percorrido pola evolución nos mapas que representaban Galicia. 'Cartografía antigua de Galicia'. Hasta el 30 de septiembre. Recorrido por la evolución en los mapas que representaban Galicia. “Cartografía antigua de Galicia.” Until September 30. A look at the development of maps representing Galicia.

PARLAMENTO DE GALICIA. c3 Horario: Lu-V: 9.30-13.30 h. Open: Mon-Fri: 9.30 am-1.30 pm. 'Aqueles primeiros anos (1981-1989)'. Ata decembro. Exposición retrospectiva sobre a orixe da institución e o autogoberno da Comunidade Autónoma Galega a través dun percorrido documental, fotográfico e audiovisual. 'Aquellos primeros años (1981-1989)'. Hasta diciembre. Exposición retrospectiva sobre el origen de la institución y el autogobierno de la Comunidad Autónoma Gallega a través de un recorrido documental, fotográfico y audiovisual. “Aquellos primeros años (1981-1989).” Until December. A documentary, photographic and audiovisual look at the origin of the institution and self-government of the Autonomous Region of Galicia. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm.

32 | 33

'Non quero falar de Estambul'. Ata o 11 de setembro. Imaxes do fotógrafo José Paz que interactúan con elementos materiais do Museo para subliñar o aspecto etnográfico da cultura galega. 'Non quero falar de Estambul'. Hasta el 11 de septiembre. Imágenes del fotógrafo José Paz que interactúan con elementos materiales del Museo para subrayar el aspecto etnográfico de la cultura gallega. “Non quero falar de Estambul.” Until September 11. Images by the photographer José Paz that interact with material elements in the museum, aimed at underlining the ethnographic aspect of Galician culture.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. 'Fotógrafos da Natureza'. Ata o 11 de setembro. Selección de imaxes presentadas ao concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado pola BBC e o Museo de Historia de Londres. 'Fotógrafos de la Naturaleza'. Hasta el 11 de septiembre. Selección de imágenes


e presentadas al concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado por la BBC y el Museo de Historia de Londres. “Fotógrafos de la Naturaleza.” Until September 11. Selection of images from the annual Wildlife Photographer of the Year competition, organised by the BBC and London's Natural History Museum. 'Ríos de Galicia. Tesouros de vida'. Ata o 11 de setembro. 50 imaxes do prestixioso fotógrafo submariño José Luis González realizadas ao longo de 15 anos de traballo nas máis diversas e recónditas paraxes da xeografía galega. 'Ríos de Galicia. Tesouros de vida'. Hasta el 11 de septiembre. 50 imágenes del prestigioso fotógrafo submarino José Luis González realizadas a lo largo de 15 años de trabajo en los más diversos y recónditos parajes de la geografía gallega. “Ríos de Galicia. Tesouros de vida.” Until September 11. 50 images by the prestigious underwater photographer José Luis González, taken during 15 years of work around Galicia. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. 'Querido Balbino. 1961-2011 Cincuenta anos de Memorias dun Neno Labrego'. Do 1 ao 30 de setembro. Percorrido pola vida do escritor Xosé Neira Vilas que permite coñecer a súa traxectoria e obra. 'Querido Balbino. 1961-2011 Cincuenta años de Memorias dun Neno Labrego'. Del 1 al 30 de septiembre. Recorrido por la vida del escritor Xosé Neira Vilas que permite conocer su trayectoria y obra. “Querido Balbino. 1961-2011 Cincuenta años de Memorias dun Neno Labrego.” From September 1 to 30. A look at the writer Xosé Neira Vilas' life, highlighting his career and work. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. 'Espacios de mi infancia'. Ata o 1 de

outubro. O artista sirio Ali Ali amosa obras moi marcadas polo mundo oriental e inspiradas nos seus recordos da nenez. 'Espacios de mi infancia'. Hasta el 1 de octubre. El artista sirio Ali Ali muestra obras muy marcadas por el mundo oriental e inspiradas en sus recuerdos de la niñez. “Espacios de mi infancia.” Until October 1. The Syrian artist Ali Ali displays works greatly influenced by the Oriental world and inspired by his childhood memories. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. 'Fashion Victim'. Ata o 25 de setembro. O escultor ourensano Iván Prieto revisa os tradicionais parámetros de beleza co seu traballo de carácter onírico. 'Fashion Victim'. Hasta el 25 de septiembre. El escultor ourensano Iván Prieto revisa los tradicionales parámetros de belleza con su trabajo de carácter onírico. “Fashion Victim.” Until September 25. The Ourense sculptor Iván Prieto reviews traditional beauty parameters. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. 'Aquí mismo'. Ata o 15 de setembro. Mostra dos traballos máis recentes do pintor austríaco Thomas Jocher. 'Aquí mismo'. Hasta el 15 de septiembre. Muestra de los trabajos más recientes del pintor austríaco Thomas Jocher. “Aquí mismo.” Until September 15. Recent work by the Austrian painter Thomas Jocher. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. 'For Sale'. Ata o 12 de setembro. Exposición atípica na súa concepción, que reúne artistas novos e menos novos que mostran o bo momento que vive a creación actual galega. 'For Sale'. Hasta el 12 de septiembre.

Exposición atípica en su concepción, que reúne artistas jóvenes y menos jóvenes que muestran el buen momento que vive la creación actual gallega. “For Sale.” Until September 12. Atypical exhibition with young and not-so-young artists that reflects the healthy state of Galicia's contemporary creative art. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. 'Partículas'. Ata o 8 de setembro. Selección dos últimos traballos do escultor coruñés Xavier Toubes. 'Partículas'. Hasta el 8 de septiembre. Selección de los últimos trabajos del escultor coruñés Xavier Toubes. “Partículas.” Until September 8. Latest work by the Coruña artist Xavier Toubes. 'Cosas y causas'. Ata o 8 de setembro. O escultor Ángel Garraza explora o territorio da pegada humana no natural. 'Cosas y causas'. Hasta el 8 de septiembre. El escultor Ángel Garraza explora el territorio de la huella humana en lo natural. “Cosas y causas.” Until September 8. The sculptor Ángel Garraza explores the territory of man's impact on nature.


compostela escondida hidden compostela

Terrazas de verรกn Terrazas de verano Summer Terraces 34 | 35


c Para solaz de propios e estraños, as rúas e prazas de Santiago de Compostela convértense no verán nunha plácida gran terraza ao aire libre, e agochan ademais deliciosos xardíns interiores. Para solaz de propios y extraños, las rúas y plazas de Santiago de Compostela se convierten en verano en una plácida gran terraza al aire libre, y esconden además deliciosos jardines interiores.

During the summer, for the enjoyment of residents and visitors alike, Santiago de Compostela's streets and squares become one big, peaceful outdoor terrace, apart from concealing delightful interior gardens.

Como nas rúas compostelás abundan os bares, restaurantes e cafeterías, as mesas florecen no verán aquí e acolá, por todas partes, desde o mediodía ata pasada a medianoite. Aquí vos indicamos as principais zonas, pero hai más…

Como en las rúas compostelanas abundan los bares, restaurantes y cafeterías, las mesas florecen en verano aquí y allá, por todas partes, desde mediodía hasta pasada la medianoche. Aquí os indicamos las principales zonas, pero hay más...

Restaurante Broa-Hotel San Miguel

Since Compostela's streets feature an abundance of bars, restaurants and cafés, during the summer tables appear here, there and everywhere, from midday to after midnight. Here is a list of the main areas, but there are more...


culturall O FRANCO, A RAÍÑA & FONSECA. d2

O FRANCO, A RAÍÑA & FONSECA. d2

O FRANCO, A RAÍÑA & FONSECA. d2

Se o que buscamos é una terraza para ir de viños, tapas ou racións convén ter en conta as rúas Franco e Raíña que, aínda que sexan rúas estreitas, admiten mesiñas en varios recunchos, especialmente na serena praza de Fonseca.

Si lo que buscamos es una terraza para ir de vinos, tapas o raciones conviene tener en cuenta las rúas Franco y Raíña que, aunque son calles estrechas, admiten mesitas aquí y allá, especialmente en la serena plaza de Fonseca.

If you are looking for a pavement café where you can have a drink and a snack, it is worth considering the “rúas” called Franco and Raíña. Although these streets are narrow, there is still room for tables here and there, especially in the peaceful Praza de Fonseca.

ENTRERRÚAS. d3

ENTRERRÚAS. d3

Esta canella, con diferenza a más estreita de Santiago, comunica nin máis nin menos que as dúas principais arterias turísticas da cidade, as rúas Nova e Vilar, e contén no seu centro unha diminuta praciña secreta, con parada e posta, chea de parasoles e mesas ás horas de comer.

Esta “calexa”, con diferencia la más estrecha de Santiago, comunica ni más ni menos que las dos principales calles turísticas de la ciudad, las rúas Nova y Vilar, y contiene en su centro una diminuta placita secreta, con parada y posta, llena de sombrillas y mesas a las horas de comer.

A TROIA. e2

A TROIA. e2

A Troia e as súas inmediacións concentran moitos locais de viños, nos que ademais

A Troia e inmediaciones concentran muchos locales de vinos, en los que además se

ENTRERRÚAS. d3 This “calexa,” by far the narrowest lane in Santiago, joins none other than the city's two main tourist streets, the “rúas” called Nova and Vilar; in the middle, it features a secret little square, with places where you can stop to rest and eat something, which is full of sunshades and tables at eating time.

A TROIA. e2 A Troia and surroundings feature a lot of

Praza de Fonseca 36 | 37


c podemos cear ou simplemente “picar algo”. Case todos dispoñen de terraza e teñen o atractivo engadido de non estar tan preto dos principais focos turísticos. Aí están O Filandón, Bierzo Enxebre, La Despensa de la Troya, Rey, Los Sobrinos del Padre... Moi próximo a este último está a coidada terraza interior do hotel San Miguel, que forma parte do restaurante Broa.

puede cenar o simplemente “picar algo”. Casi todos disponen de terraza y tienen el atractivo añadido de no estar tan cercanos a los principales focos turísticos. Ahí están O Filandón, Bierzo Enxebre, La Despensa de la Troya, Rey, Los Sobrinos del Padre... Muy próximo a este último está la cuidada terraza interior del hotel San Miguel, que forma parte del restaurante Broa.

wine bars, where you can also have dinner or simply a snack. Almost all of them have outdoor tables, with the added attraction of not being too close to the main tourist sights. There you will find O Filandón, Bierzo Enxebre, La Despensa de la Troya, Rey, Los Sobrinos del Padre... Very close to this last one is the elegant interior terrace of the San Miguel hotel, which forms part of the Broa restaurant.

A PORTA DA PENA. e2

A PORTA DA PENA. e2

Casa Felisa foi ata hai non moito un pequeno cenobio, do que conserva case intacto o coqueto xardín conventual interior, invisible desde o exterior. Abre todo o día, desde a hora do aperitivo ata a medianoite por lo que, ademais de viños e comidas, é un bo lugar para gozar dun refrixerio vespertino.

Casa Felisa fue hasta hace no mucho un pequeño cenobio, del que conserva casi intacto el coqueto jardín conventual interior, invisible desde el exterior. Abre todo el día, desde la hora del aperitivo hasta la medianoche por lo que, además de vinos y comidas, es un buen lugar para disfrutar de un refrigerio vespertino.

Casa Felisa was until recently a small monastery; its nice interior convent garden is almost intact, being invisible from the outside. It is open all day, from aperitif time to midnight; it is therefore a good place for enjoying an evening refreshment, in addition to wines and meals.

A terraza-xardín do hotel Costa Vella é irresistible: un auténtico verxel, fresco e

La terraza-jardín del hotel Costa Vella es irresistible: un auténtico vergel, fresco y

The Costa Vella hotel's terrace-garden is irresistible: a real garden, cool and peaceful,

Casa Felisa

A PORTA DA PENA. e2

Rúa da Troia


culturall apracible, que nos atrapa desde a rúa. Non ofrece comidas, aínda que si cafés, viños e refrescos, e almorzar alí é unha auténtica delicia. Un lugar para saborear intensamente.

apacible, que nos atrapa desde la calle. No ofrece comidas, aunque si cafés, vinos y refrescos, y desayunar allí es una auténtica delicia. Un lugar para saborear intensamente.

O CURRO DA PARRA. e3

O CURRO DA PARRA. e3

Situadas nunha retirada canella cega, as terrazas desta rúa son un secreto a voces entre os composteláns. Alí van de viños, cervexas, cafés e incluso a comer ou cear, así de polivalente é a oferta dos seus locais, que ofrecen tanto cociña elaborada como táboas de queixos e chacinas respectivamente.

Situadas en un recoleto callejón sin salida, las terrazas de esta calle son un secreto a voces entre los compostelanos. Allí van de vinos, cervezas, cafés e incluso a comer o cenar, así de polivalente es la oferta de sus locales, que ofrecen tanto cocina elaborada como tablas de quesos y chacinas respectivamente.

SAE SE PODES. e3

SAE SE PODES. e3

Ao lado da praza da Oliveira, escondido dos tránsitos habituais, está este pequeno canellón sen saída, de aí o ocorrente nome desta vía. O local de “bocatas” e racións que

Al lado de la plaza de A Oliveira, escondido de los tránsitos habituales, se encuentra este pequeño callejón sin salida, de ahí el ocurrente nombre de esta vía (“sal si

that lures us in from the street. It does not serve meals, but you can have a coffee, wine or soft drink, while breakfast here is a real treat. A place for savouring intensely.

O CURRO DA PARRA. e3 Located in a quiet no-through lane, the pavement cafés in this street are a wellknown secret among Compostela residents. That is where they go to enjoy a wine, beer or coffee and even for having lunch or dinner. Just as varied are its establishments, which feature elaborate cuisine as well as cheese and cold-meat boards.

SAE SE PODES. e3 Beside the square called A Oliveira, hidden from the main thoroughfares, you will find this small no-through lane, which is appropriately called “sal si puedes” (exit if you can). The establishment located here,

Hotel Costa Vella 38 | 39


c a ocupa, Gamela, é todo un clásico.

puedes”). El local de bocatas y raciones que la ocupa, Gamela, es todo un clásico.

Gamela, which serves sandwiches and portions, is a real Compostela classic.

BARRIO DE SAN PEDRO. e3 Malia que o trazado de rúas estreitas desta zona histórica non permita grandes terrazas a pé de rúa, na mesma entrada, na Porta do Camiño, dannos a benvida varios locais moi aptos para o “terraceo” de ver e deixarse ver. Sen embargo, rúa arriba e nas contiguas, encontramos pequenas terrazas interiores: a do hotel Bonaval, aberta para xantar e cear, con moi boas vistas sobre os tellados da zona vella, e a do Afiador, un balcón sobre o parque e o mosteiro de Belvís moi recomendable á última hora da tarde.

BARRIO DE SAN PEDRO. e3

BARRIO DE SAN PEDRO. e3

Aunque el trazado de rúas estrechas de esta zona histórica no permite grandes terrazas a pie de calle, en su misma entrada, en la Porta do Camiño, nos dan la bienvenida varios locales muy aptos para el “terraceo” de ver y dejarse ver. Sin embargo, calle arriba y en las aledañas, encontramos terracitas interiores: la del hotel Bonaval, abierta para las comidas, con muy buenas vistas sobre los tejados de la zona vieja, y la de O Afiador, un balcón sobre el parque y el monasterio de Belvís muy recomendable a última hora de la tarde.

Although this historic neighbourhood's layout of narrow streets does not enable large pavement cafés, at its entrance, in Porta do Camiño, we are welcomed by several establishments well suited to the objective of seeing and being seen. However, further up the street and in the surroundings, we will come across small interior terraces: that of Bonaval hotel, open for meals, with wonderful views of the old town's rooftops, and that of O Afiador, a balcony overlooking Belvís park and monastery that is highly recommended for late evening.

VIRXE DA CERCA. e3 Esta rúa regálanos dous das mellores terrazas de Santiago. A do pub Momo, aberto tardes e noites para cafés, cervexas

Gamela

VIRXE DA CERCA. e3 Esta rúa nos regala dos de las mejores terrazas de Santiago. La del pub Momo,

O Afiador

VIRXE DA CERCA. e3 This “rúa” gives us two of Santiago's best


culturall e copas, ten un ambiente máis desenfadado. A do hotel Virxe da Cerca, máis resgardada e silenciosa, é un recuncho ideal para a lectura ou a conversación pausada.

abierto tardes y noches para cafés, cervezas y copas, tiene un ambiente más desenfadado. La del hotel Virxe da Cerca, más resguardada y silenciosa, es un rincón ideal para la lectura solitaria o para la conversación apacible.

terraces. That of the Momo club, open in the evening for coffee, beer and spirits, has a more informal atmosphere. That of the Virxe da Cerca hotel, more secluded and quieter, is an ideal place for solitary reading or peaceful conversation.

SANTO AGOSTIÑO. e3

SANTO AGOSTIÑO. e3

Vinos, quesos y embutidos los encontramos también en la terraza del siempre concurrido Casa Pepe, en esta plaza de las proximidades del Mercado de Abastos, donde también está la terraza de O Cabalo Branco, local famoso por sus generosas tapas de cortesía.

Wines, cheeses and cold meats are also available in the terrace of the always busy Casa Pepe, in this square near the Mercado de Abastos (food market), which also features the terrace of O Cabalo Branco, famous for its generous free tapas.

SANTO AGOSTIÑO. e3 Viños, queixos e embutidos encontrámolos tamén na terraza do sempre concorrido Casa Pepe, nesta praza das proximidades do Mercado de Abastos, onde tamén está a terraza do Cabalo Branco, local famoso polas súas xenerosas tapas de cortesía.

MAZARELOS & UNIVERSIDADE. d3

MAZARELOS & UNIVERSIDADE. d3 Estas dúas prazas lindeiras, nas que está o famoso Arco de Mazarelos e diversas facultades universitarias, contan con locais

MAZARELOS & UNIVERSIDADE. d3 Estas dos plazas contiguas, donde se encuentra el famoso Arco de Mazarelos y

Momo 40 | 41

These two contiguous squares, where the famous Mazarelos Arch is located as well as several university faculties, feature several

Hotel Virxe da Cerca


c con terraza ao aire libre, e por elo despregan unha oferta variada, que inclúe tanto restaurantes, como bares con menús do día, sándwichs e pratos combinados.

SAN CLEMENTE, RODRIGO DE PADRÓN & FIGUEROA. c2-d2 Moitas mesas para comer ao fresco. A oferta de racións e pratos do día destes locais compleméntase coa de cafés e xeados das terrazas da avenida de Figueroa.

SAN FRANCISCO. e2 A única situada nun claustro conventual, esta terraza do hotel San Francisco respira paz polos catro costados e ofrece petiscos, cafés, refrixerios e combinados.

diversas facultades universitarias, cuentan con varios locales con terraza al aire libre, y por ello despliegan una oferta variada, que incluye tanto restaurantes, como bares con menús del día, sándwiches y platos combinados.

establishments with outdoor tables; there is a variety of options, including restaurants and bars offering standard menus, sandwiches and set meals.

SAN CLEMENTE, RODRIGO DE PADRÓN & FIGUEROA. c2-d2 SAN CLEMENTE, RODRIGO DE PADRÓN & FIGUEROA. c2-d2 Muchas mesas para comer al fresco. La oferta de raciones y platos del día de esos locales se complementa con la de cafés y helados de las terrazas de la avenida de Figueroa.

SAN FRANCISCO. e2 La única situada en un claustro conventual, esta terraza del hotel San Francisco respira paz por los cuatro costados y ofrece refacciones, cafés, refrigerios y combinados.

A lot of tables where you can eat outdoors. The establishments' range of portions and set meals is complemented by the variety of coffee and ice-cream in Avenida de Figueroa's pavement cafés.

SAN FRANCISCO. e2 The only one located in a convent cloister, the San Francisco hotel's terrace has a truly peaceful atmosphere and offers refections, coffee, refreshments and cocktails.

Hotel San Francisco


culturall HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS. d2

HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS. d2

HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS. d2

A privilexiada terraza do Parador está nun gorecido recanto do mesmísimo Obradoiro, con magníficas vistas ao solpor. Ademais de aperitivos e comidas, serven infusións, refrescos e cócteles.

La privilegiada terraza del Parador está en un resguardado rincón del mismísimo Obradoiro con magníficas vistas a la puesta de sol. Además de comidas y piscolabis, sirven infusiones, refrescos y combinados.

The Parador's privileged terrace is located in a secluded corner of the very Plaza del Obradoiro, with wonderful views of sunset. In addition to meals and snacks, it also serves infusions, soft drinks and cocktails.

QUINTANA. d2

QUINTANA. d2

QUINTANA. d2

Unhas cantas terrazas flanquean esta monumental praza polo norte e polo sur; algunha delas ofrece tamén comidas.

Unas cuantas terrazas flanquean esta monumental plaza por el norte y por el sur, alguna de las cuales ofrece también comidas.

Several pavement cafés border this monumental square on the north and south sides, some of which also serve meals.

Hostal dos Reis Católicos 42 | 43

Praza da Quintana


c SAN PAIO DE ANTEALTARES. d3-e2

SAN PAIO DE ANTEALTARES. d3-e2

SAN PAIO DE ANTEALTARES.d3-e2

As terrazas que van desde a Vía Sacra ata Fonte Sequelo, na zona coñecida como as “Pelayas”, son imprescindibles á hora das copas.

Las terrazas que van desde la Vía Sacra hasta Fonte Sequelo, en la zona conocida como las “Pelayas”, son imprescindibles a la hora de las copas.

The pavement cafés from Via Sacra as far as Fonte Sequelo, in the area known as the “Pelayas,” are a must when it comes to enjoying a drink.

culturall

Rúa de San Paio de Antealtares

culturall

culturall


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

44 | 45

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche,


q fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

que facer qué hacer what to do Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número

e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€. Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days: HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Visita Combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Combined tour of the Historic City and City of Culture NEW

!

ver p. 2 / see p. 2 Inclúe desprazamento. Incluye desplazamiento. Includes return transfer between both.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides NEW

!

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a 46 | 47

cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente.

Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso] For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train


q Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

que facer qué hacer what to do Visitas á cidade histórica Visitas a la ciudad histórica Tours around the old town

San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 mayo): todos los días a las 10 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 13 €.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 maio): todos os días ás 10 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 13 €. VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 xuño a 27 agosto): sábados ás 10 h. e xoves ás 15 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €.

VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 junio a 27 agosto): sábados a las 10 h. y jueves a la 15 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10.

Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia.

GUIDED TOURS IN ENGLISH High Season (from May 1st): every day at 10 am. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 13.

Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de

GUIDED TOURS IN ITALIAN High Season (June 9 to Agost 27):


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

High Season (June 9 to Agost 27): Saturdays at 10 am and Thursdays at 3 pm. Starting Point: Praza das Praterías. Price: 10 €. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Visita ao patrimonio histórico da Universidade Visita al patrimonio histórico de la Universidad Visit to University historic heritage USC Tours

horarios: lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego, portugués e italiano (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios: lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: español, inglés, gallego, portugués e italiano (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times: Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician, Portuguese and Italian (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e 48 | 49

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera

52 | 53

Vexetarianos Vegetarianos Vegetarian O Elefante. Acibechería, 5 [c. hca / old townn]. (+34) 981 071 604. e2

Mexicano Mejicano Mexican food Azteca-Grill. Avda. de Lugo, 16 [zona centro / central area]. (+34) 687 671 311. b4

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


d Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Cociñas do mundo Cocinas del mundo World cuisine Mercedes Morigosa. Salvadas, 49 [cidade / ciudad / the city]. e1

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 π 3.14. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Trapitos y Joyas. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Shangó. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Babel. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII e2 Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: 981 958 058 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


092011CULTURALL  
092011CULTURALL  

Culturall septiembre 2011

Advertisement