Page 1

culturall

65

2011/08

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Agosto na rúa Agosto en la calle August on the street


Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Descubre nunha mesma experiencia dous lugares únicos no mundo. *Inclúe desprazamento.

Visita combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Descubre en una misma experiencia dos lugares únicos en el mundo. *Incluye desplazamiento.

Combined tour of the Historic City and City of Culture Discover in the same experience two of the world's unique sites. *Includes return transfer between both.

Prezo: 12 € Temporadas Media e Alta 2011 [S. Santa - 31 Outubro]: todos os días excepto domingos, ás 11:00 h.

Precio: 12 € Temporadas Media y Alta 2011 [S. Santa - 31 Octubre]: todos los días excepto domingos, a las 11:00 h.

Price: € 12 Medium and High Seasons 2011 [Easter - October 31]: every day except Sunday, at 11 am.

VO NUE W NE

+INFO & RESERV

www.SantiagoTurismo.com

Tel. 981 958 058

Punto de encontro / encuentro: Oficina Principal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63) / Meeting Point: Turismo de Santiago Main Office (Rúa do Vilar, 63)


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Coordinación_Coordinated by: Turismo de Santiago. Redacción_Texts: Turismo de Santiago. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

24

museos e exposicións permanentes

28

plano

30

exposicións

34

compostela escondida

44

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Agosto é o mes dos que non temen quedar na cidade. Santiago resplandece ó sol e abre as súas prazas, terrazas e xardíns ó pracer de ter tempo e ganas de vivir Compostela. Os que nos visiten, pero tamén os que non viaxen, recibirán do Festival dos Abrazos ducias e ducias de espectáculos servidos case na porta de casa. Circo, performances, concertos e artes plásticas andarán pola rúa como un cidadán máis para abastecernos de agradables sorpresas nas tardiñas de calor. Tralo solpor toma o relevo 'Curtocircuíto na Rúa', que saca as súas cortas premiadas e as exhibe ó fresco da pedra nocturna.

Agosto es el mes de los que no temen quedarse en la ciudad. Santiago brilla al sol y abre sus plazas, terrazas y jardines al placer de tener tiempo y ganas de vivir Compostela. Quienes nos visiten, pero también quienes no viajen, recibirán del Festival dos Abrazos decenas y decenas de espectáculos servidos casi en la puerta de casa. Circo, performances, conciertos y artes plásticas andarán por la calle como un ciudadano más para abastecernos de agradables sorpresas en las tardes de calor. Al oscurecer toma el relevo 'Curtocircuíto na Rúa', que saca sus cortos premiados y los exhibe al fresco de la piedra nocturna.

Agosto é sobre todo un mes para a música. Como hai 54 anos soñou o mestre Andrés Segovia, Santiago volve ser sede do máis prestixioso curso de música clásica española, 'Música en Compostela', que reúne ós futuros grandes intérpretes do xénero e os forma na nosa cidade, mentres o público goza dos seus concertos e dos que programa a Real Filharmonía para a ocasión. Máis íntimos, os recitais de órgano do Compostela Organum Festival convócannos ás igrexas monumentais, mentres desde o alto do monte Gaiás a Cidade da Cultura de Galicia chama a vivir, de xoves a sábados, a maxia do crepúsculo con música e as noites de ceos estrelados.

Agosto es sobre todo un mes para la música. Como hace 54 años soñó el maestro Andrés Segovia, Santiago vuelve a ser sede del más prestigioso curso de música clásica española, 'Música en Compostela', que reúne a los futuros grandes intérpretes del género y los forma en nuestra ciudad, mientras el público disfruta de sus conciertos y de los que programa la Real Filharmonía para la ocasión. Más íntimos, los recitales de órgano del Compostela Organum Festival nos convocan a las iglesias monumentales, mientras desde lo alto del Monte Gaiás la Cidade da Cultura de Galicia llama a vivir, de jueves a sábados, la magia del atardecer con música y las noches de cielos estrellados.

August is the month of those who are not afraid to remain in the city. Santiago shines under the sun and opens its squares, terraces and gardens to the pleasure of having time and feeling the urge to experience Compostela. Our visitors, but also residents who are not travelling, will receive from the Festival dos Abrazos dozens and dozens of shows almost on their doorstep. Circus, performances, concerts and plastic arts will walk the streets, as if they were just another passerby, to provide us with pleasant surprises on hot afternoons. At twilight, they will be followed by “Curtocircuíto na Rúa,” which brings its prize-winning shorts outdoors and presents them in the cool atmosphere of nocturnal stone. August is above all a month for music. Just like 54 years ago, when the maestro Andrés Segovia performed, Santiago once again hosts the most prestigious course of Spanish classical music, “Music in Compostela,” which attracts the genre's future great performers and trains them in our city, while the public enjoys their concerts and those programmed by the Real Filharmonía orchestra for the occasion. More intimate are the organ recitals of the Compostela Organum Festival, which invite us into the city's monumental churches, while up on Monte Gaiás, the Galician City of Culture calls on us to experience, from Thursday to Saturday, the magic of sunset with music and nights of starry heavens.

culturall

04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Música / Music

Os órganos tamén son para o verán Os órganos históricos de Santiago protagonizan o Compostela Organum Festival, que xa se tornou un clásico cos seus ciclos de primavera, verán e outono. Os concertos de organistas e agrupacións dan vida ós mecanismos sonoros barrocos e neoclásicos instalados na Catedral e en igrexas como As Ánimas, San Miguel dos Agros ou San Paio, e permítennos un ledicioso tempo para percorrer coa ollada a beleza da súa ornamentación.

Los órganos también son para el verano Los órganos históricos de Santiago protagonizan el Compostela Organum Festival, que ya se ha convertido en un clásico con sus ciclos de primavera, verano y otoño. Los conciertos de organistas y agrupaciones dan vida a los mecanismos sonoros barrocos y neoclásicos instalados en la Catedral y en iglesias como As Ánimas, San Miguel dos Agros o San Paio, y nos permiten un tiempo delicioso para recorrer con la mirada la belleza de su ornamentación.

Organs are also for summer Santiago’s historic organs are the main feature of the Compostela Organum Festival, which has become a classic with its spring, summer and autumn series. The concerts by organists and ensembles give life to the baroque and neoclassical instruments housed in the Cathedral and in churches such as As Ánimas, San Miguel dos Agros or San Paio, and give us a delightful time to feast our eyes on their beautiful ornamentation.

Compostela Organum Festival 23 – 28 de agosto. 20 h. August 23 to 28. 8 pm 23. Igrexa das Ánimas: Vicent Bru & Calpul Múrice 24. Igrexa de San Miguel dos Agros: Luis Lledias 25. Catedral de Santiago: Esteban Landart 26. Igrexa da Universidade: Ana Aguado 27. Igrexa da Universidade: Capilla de Extravagantes 28. Igrexa de San Paio: Andrés Cea & Ishbylia Consort Entrada gratuíta ata completar aforamento. Entrada gratuita hasta completar aforo. Admission free. Limited seating. 06 | 07


i Música / Music

Música en Compostela O Curso Universitario Internacional 'Música en Compostela', dos máis prestixiosos do mundo na especialidade de música clásica española, chega a súa 54 edición co honor de ser o evento máis lonxevo no calendario cultural da cidade. Ademais das clases maxistrais no Hostal dos Reis Católicos –sede do curso desde que fora instituído polo gran guitarrista Andrés Segovia- a cita inclúe concertos dos profesores e alumnos na Capela do Hostal, ós que se suman dous programas de compositores españois e galegos coa Real Filharmonía de Galicia os días 4 e 6 de agosto.

Música en Compostela El Curso Universitario Internacional 'Música en Compostela', de los más prestigiosos del mundo en la especialidad de música clásica española, llega a su 54 edición con el honor de ser el evento más longevo en el calendario cultural de la ciudad. Además de las clases magistrales en el Hostal dos Reis Católicos –sede del curso desde que fue instituido por el gran guitarrista Andrés Segovia- la cita incluye conciertos de los profesores y alumnos en la Capilla del Hostal, a los que se suman dos programas de compositores españoles y galegos con la Real Filharmonía de Galicia los días 4 e 6 de agosto.

Music in Compostela The “Music in Compostela” International University Course, one of the world’s most prestigious in the speciality of Spanish classical music, reaches its 54th year with the honour of being the longest-lasting event in the city’s cultural calendar. In addition to master classes in the Hostal dos Reis Católicos (which has housed the course since it was established by the great guitarist Andrés Segovia), the event includes concerts by teachers and students in the Hostal Chapel, as well as two programmes by Spanish and Galician composers with the Real Filharmonía de Galicia orchestra on August 4 and 6.

‘Música en Compostela’: Real Filharmonía de Galicia. Maximino Zumalave, director / conductor Auditorio de Galicia 4 de agosto. August 4. J. Arriola, ‘Concerto para trompa’. F. Mosquera, ‘Concertino para orquestra de corda’. X. de Paz, ‘O mencer dos soños’. O. Vázquez, Hermes 6 de agosto. August 6. M. de Falla: ‘Noches en los jardines de España’. M. Castillo, ‘Cuatro cuadros de Murillo’ M. de Falla: ‘El amor brujo’. Entrada gratis. Admission free.


culturall Cine / Cinema

Curtocircuíto na Rúa Trala celebración da súa Semana Oficial en maio, o Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela aproveita o verán para sacar á rúa as mellores producións presentadas a concurso: curtas premiadas, cine experimental (‘Explora’), curtas galegas, españolas e internacionais. Prazas como o Toural, Cervantes e Praterías, e o parque de Bonaval acollerán as cinco noites de proxección precedidas pola actuación de da cidade.

Curtocircuíto na Rúa Tras la celebración de su Semana Oficial en mayo, el Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago de Compostela aprovecha el verano para sacar a la calle las mejores producciones presentadas a concurso: cortos premiados, cine experimental (‘Explora’), cortos gallegos, españoles e internacionales. Plazas como Toural, Cervantes y Praterías, y el parque de Bonaval, acogerán las cinco noches de proyección, precedidas por la actuación de de la ciudad.

Curtocircuíto na Rúa After its Official Week in May, the International Short Film Festival of Santiago de Compostela makes the most of summer to take the competition’s best productions outdoors: prize-winning shorts, experimental cinema (“Explora”), Galician, Spanish and international shorts. Squares such as Toural, Cervantes and Praterías, as well as Bonaval Park, will host the five screening evenings, preceded by music with city DJs.

Curtocircuíto na Rúa 11 – 25 de agosto. 22.30 h. August 11 to 25. 10.30 pm. 11. Praza do Toural: Palmarés Curtocircuíto 2011. 16. Parque de Bonaval: ‘Explora’. 18. Praza de Cervantes: ‘Feito en España’. ‘Hecho en España’. ‘”Made in Spain” 23. Praza de Mazarelos: ‘By Galicia’ . 25. Praza de Praterías: ‘Volta ao Mundo’. ‘Vuelta al Mundo’. “Around the World.” Entrada gratis. Admission free. 08 | 09


i Música / Music

Botarse ó Monte Este verán pasarémolo no monte. No monte Gaiás, onde a Cidade da Cultura de Galicia multiplica as boas razóns para chegar arriba a pe ou en coche e quedarse a gozar da música, o solpor e do manto de estrelas no ceo de Santiago. A programación de agosto segue ofrecendo as xornadas de observación astronómica os venres (ver páx. 12) e, de xoves a sábados, os ‘Atardeceres do Gaiás’, que combinan a contemplación do crepúsculo con música e poesía. A isto se engade o ciclo de arte sonora ‘Ruído de fondo’, que programa concertos ata decembro e trae o 18 de agosto aos caifornianos No Age.

Echarse al Monte Este verano lo pasaremos en el monte. En el monte Gaiás, donde la Cidade da Cultura de Galicia multiplica las buenas razones para llegar a la cumbre a pie o en coche y quedarse a disfrutar de la música, del atardecer y del manto de estrellas en el cielo de Santiago. La programación de agosto sigue ofreciendo las jornadas de observación astronómica de los viernes (ver pág. 12) y, de jueves a sábados, los ‘Atardeceres do Gaiás’, que combinan la contemplación del crepúsculo con sesiones de música o poesía. A esto se añade el ciclo de arte sonoro ‘Ruido de fondo’, que programa conciertos hasta diciembre y trae el 18 de agosto a los californianos No Age.

Taking to the Hills We will spend this summer in the hills; well, on the hill called Monte Gaiás, where the Galician City of Culture multiplies the many reasons for reaching the summit on foot or by car and staying to enjoy the music, sunset or mantle of stars in the Santiago sky. The August programme still includes astronomy observation on Friday (see p. 12) and, from Thursday to Saturday, “Atardeceres do Gaiás,” which combines twilight contemplation with music or poetry sessions. There is also the sound art series called “Ruido de fondo,” which programmes concerts until December and features California’s No Age on August 18.

Cidade da Cultura de Galicia ‘Atardeceres no Gaiás’ Rampla da Biblioteca. Rampa de la Biblioteca. Library Ramp Xoves, venres e sábado ata o 10 de setembro. Jueves, viernes y sábados hasta el 10 de septiembre. Thursday, Friday and Saturday until September 10. 21 h. 9 pm. Entrada libre. Admission free. ‘Ruído de Fondo’ Praza da CdC. Plaza de la CdC. CdC main square. Ata decembro. Hasta diciembre. Until December. 18 de agosto. August 18: ‘No Age’. Entradas / Tickets: 5 € - www.servinova.es + Info: www.cidadedacultura.org


culturall Festival / Festival

Festival dos Abrazos Por cuarto ano consecutivo, as prazas, rúas e parques da cidade convértense de novo en escenario para a creación, a fusión e a sorpresa. Máis de medio cento de actividades gratuítas, desde pequenas intervencións a grandes espectáculos de artes escénicas, música, audiovisual e artes plásticas, conforman o programa organizado pola Concellaría de Cultura para que en Santiago teña lugar o ‘abrazo’ das propostas culturais galegas, españolas e internacionais.

Festival dos Abrazos Por cuarto año consecutivo, las plazas, rúas y parques de la ciudad se convierten de nuevo en escenario para la creación, la fusión y la sorpresa. Más de medio centenar de actividades gratuítas, desde pequeñas intervenciones a grandes espectáculos de artes escénicas, música, audiovisual y artes plásticas, conforman el programa organizado por la Concejalía de Cultura para que en Santiago tenga lugar el ‘abrazo’ de las propuestas culturales gallegas, españolas e internacionales.

Festival dos Abrazos For the fourth year in a row, the city’s squares, streets and parks will become the venue for creation, fusion and surprise. More than fifty free activities, from small performances to large-scale shows featuring stage arts, music, audiovisual and plastic arts, make up the programme organised by Santiago’s Culture Department, so that the city can “embrace” Galician, Spanish and international cultural initiatives.

Prazas e rúas da cidade histórica. Plazas y calles de la ciudad histórica. Old town squares and streets. 8 – 27 de agosto. August 8 to 27. Gratis. Free. Programación por anunciar. Programme to be announced. + Info www.santiagoturismo.com

Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

non faltes no te pierdas don’t miss

Exposición Exhibition

Lecer Ocio Leisure

Astronomía Astronomy

Museo da Catedral Museo de la Catedral

'Vive o Verán 2011’

Campus Stellae!

Catedral / Cathedral A partir do 10 de agosto A partir del 10 de agosto From August 10

Toda a cidade / Entire city Ata o 31 de agosto. Diversos horarios Hasta el 31 de agosto. Diversos horarios Until August 31. Different times

Cidade da Cultura 5, 12, 19 e 26 de agosto. De 22.30 h a 00.30 h 5, 12, 19 y 26 de agosto. De 22.30 h a 00.30 h August 5, 12, 19 and 26. From 10.30 pm to 12.30 am

Tras a remodelación das súas dúas primeiras plantas, dedicadas á historia da basílica desde as súas orixes ata o século XVIII, o museo catedralicio abre de novo as súas portas. Logo dunha intervención profunda de renovación museográfica e posta en funcionamento dun novo percorrido expositivo, os visitantes terán acceso a pezas únicas procedentes da Catedral románica e se achegarán ao proceso construtivo do templo ao longo dos séculos. Tras la remodelación de sus dos primeras plantas, dedicadas a la historia de la basílica desde sus orígenes hasta el siglo XVIII, el museo catedralicio abre de nuevo sus puertas. Después de una intervención profunda de renovación museográfica y puesta en funcionamiento de un nuevo recorrido expositivo, los visitantes tendrán acceso a piezas únicas procedentes de la Catedral románica y se acercarán al proceso constructivo del templo a lo largo de los siglos. After the remodelling of its first two floors, devoted to the basilica's history from its origin to the 18th century, the Cathedral Museum opens its doors again. Thanks to a profound museographic renovation and the establishment of a new exhibition itinerary, visitors will have access to unique objects from the Romanesque Cathedral and will be able to explore the basilica's construction process throughout the centuries.

Clases semanais de ximnasia terapéutica, tai-chi e chi-kung tradicional, sesións de xogos populares ao aire libre, roteiros guiados polos parques da cidade ou obradoiros creativos para os máis cativos son só algunhas das propostas gratuítas incluídas no programa 'Vive o verán', unha variada oferta lúdica para gozar da época estival na cidade. Clases semanales de gimnasia terapéutica, tai-chi y chi-kung tradicional, sesiones de juegos populares al aire libre, rutas guiadas por los parques de la ciudad o talleres creativos para los más pequeños son sólo algunas de las propuestas gratuitas incluidas en el programa 'Vive o verán', una variada oferta lúdica para disfrutar de la época estival en la ciudad. Weekly classes of therapeutic gymnastics, tai-chi and traditional chi-kung, outdoor sessions of traditional games, guided routes around the city's parks or creative workshops for children are just some of the free events included in the “Vive o verán” initiative, a varied leisure programme for enjoying summer in the city.

Os espazos exteriores do Gaiás acollen as sesións de observación guiadas por expertos do Observatorio Ramón María Aller para aprender a identificar constelacións co planisferio e contemplar planetas, nebulosas, galaxias ou a lúa facendo uso de telescopios. Datos científicos, mitoloxía, anécdotas e curiosidades do mundo da astronomía para gozar das noites de verán e interpretar o universo desde un lugar emblemático. Los espacios exteriores del Gaiás acogen las sesiones de observación guiadas por expertos del Observatorio Ramón María Aller para aprender a identificar constelaciones con el planisferio y contemplar planetas, nebulosas, galaxias o la luna haciendo uso de telescopios. Datos científicos, mitología, anécdotas y curiosidades del mundo de la astronomía para disfrutar de las noches de verano e interpretar el universo desde un lugar emblemático. Monte Gaiás' outdoor spaces host observation sessions guided by experts from the Ramón María Aller Observatory, who will explain how to identify constellations with the planisphere and contemplate planets, nebulae, galaxies or the moon using telescopes. Scientific data, mythology, anecdotes and curiosities from the world of astronomy to help you enjoy summer nights and interpret the universe from an emblematic place.

Máis información: páxina 24 / Más información: página 24 / More info: page 24 12 | 13

Gratuíto con inscrición previa en. Gratuito con inscripción previa en. Free after registering at www.cidadedacultura.org


Que facemos hoxe? ¿Qué hacemos hoy? What’s on today?

www.santiagoturismo.com Todo o que precisas nun só sitio Todo lo que necesitas en un solo sitio All you need on one site


agosto

agosto august LUNS / LUNES / MONDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Actividade para todos os públicos. Gratuíto. Todos os luns e mércores. Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Actividad para todos los públicos. Gratuito. Todos los lunes y miércoles. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics Activity for all ages. Free. Every Monday and Wednesday.

MARTES / TUESDAY 2 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Para todos os públicos. Gratuíto. Todos os martes. Para todos los públicos. Gratuito. Todos los martes. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung For all ages. Free. Every Tuesday.

2011 Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 4 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Para todos os públicos. Gratuíto. Todos os xoves. Para todos los públicos. Gratuito. Todos los jueves. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung For all ages. Free. Every Thursday. 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. LIV 'Música en Compostela': Concerto da Real Filharmonía de Galicia A RFG, dirixida por Maximino Zumalave, ofrece un programa de pezas de Arriola, Mosquera, Vázquez e Paz.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 3 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica

Música. LIV 'Música en Compostela': Concierto de la Real Filharmonía de Galicia La RFG, dirigida por Maximino Zumalave, ofrece un programa de piezas de Arriola, Mosquera, Vázquez e Paz. Music. 54th “Music in Compostela”: 14 | 15


a Concert by Real Filharmonía de Galicia The RFG orchestra, conducted by Maximino Zumalave, presents a programme featuring works by Arriola, Mosquera, Vázquez and Paz. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Olalla Cociña & Bernardo Martínez Recital poético ao aire libre. Gratuíto. Recital poético al aire libre. Gratuito. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Olalla Cociña & Bernardo Martínez Outdoor poetry recital. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 5 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Le Corps Mince de Françoise Sesión de música pop ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música pop al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Le Corps Mince de Françose Outdoor pop music session. Free.

Outdoor classical music session. Free.

Children. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the park” T-shirt-printing workshop and storytelling session. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 8

20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. LIV 'Música en Compostela': Concerto da Real Filharmonía de Galicia A RFG, dirixida por Maximino Zumalave, interpreta 'El amor brujo' e 'Noches en los jardines de España' de Falla, e 'Cuatro cuadros de Murillo' de Castillo. Música. LIV 'Música en Compostela': Concierto de la Real Filharmonía de Galicia La RFG, dirigida por Maximino Zumalave, interpreta 'El amor brujo' y 'Noches en los jardines de España' de Falla, y 'Cuatro cuadros de Murillo' de Castillo. Music. 54th “Music in Compostela”: Concert by Real Filharmonía de Galicia The RFG orchestra, conducted by Maximino Zumalave, performs “El amor brujo” and “Noches en los jardines de España” by Falla and Castillo's “Cuatro cuadros de Murillo.”

Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Cuarta edición dun intenso programa musical e escénico que pretende reivindicar Santiago como punto privilexiado de intercambio e convivencia entre culturas. Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Ata o día 27. Cuarta edición de un intenso programa musical y escénico que pretende reivindicar Santiago como punto privilegiado de intercambio y convivencia entre culturas. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Hasta el día 27. Festival. “Festival dos Abrazos 2011” Fourth year of this intensive musical and stage programmed aimed at promoting Santiago as a privileged location for exchange and coexistence among cultures. See programme at www.santiagoturismo.com. Until August 27.

21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Jorge Montes & Alejandro Sanz Sesión de música clásica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música clásica al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Jorge Montes & Alejandro Sanz

10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1.

MARTES / TUESDAY 9 SÁBADO / SATURDAY 6 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa 'Vive o verán': 'Sábados no parque' Obradoiro de estampado de camisetas e sesión de contacontos. Gratuíto. Taller de estampado de camisetas y sesión de cuentacuentos. Gratuíto.

Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional


culturall Ver día 2. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 2.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 10 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1. 22 h / 10 pm. Praza de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos 2011: 'A sal

deste mar' Proxección organizada polo Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuíto. Proyección organizada por el Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuito. Cinema. Festival dos Abrazos 2011: “A sal deste mar” Screening organised by the International Amal Euro-Arabic Film Festival. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 11 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 4. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 4. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': DJ Ino Sesión de música electrónica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música electrónica al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: DJ

16 | 17

Ino Outdoor electronic music session. Free. 21.15 h / 9.15 pm. Praza do Toural Música. 'Curtocircuíto na Rúa': 'DJ set' Sesión de música electrónica ao aire libre a cargo do DJ Álvaro DC. Gartuíto. Sesión de música electrónica al aire libre a cargo del DJ Álvaro DC. Gratuito. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Outdoor electronic music session by DJ Álvaro DC. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza do Toural Cine. 'Curtocircuíto na Rúa': 'Palmarés Semana Oficial 2011' Proxección das curtametraxes gañadoras na presente edición do festival. Gartuíto. Proyección de los cortometrajes ganadores en la presente edición del festival. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Official Week Awards 2011” Screening of the winning short films from this year's festival. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 12 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Ugia Pedreira & Fred Martins Sesión de música e poesía ao aire libre.


a Gratuíto. Sesión de música y poesía al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Ugia Pedreira & Fred Martins Outdoor music and poetry session. Free. 22 h / 10 pm. Parque de Belvís Animación. Programa 'Vive o verán': 'Chuvia de estrelas: As Perseidas' Actividade de achegamento á astronomía guiada por especialistas. Gratuíto. Animación. Programa 'Vive o verán': 'Lluvia de estrellas: Las Perseidas' Actividad de acercamiento a la astronomía guiada por especialistas. Gratuito. Entertainment. Vive o verán” programme: “Shower of stars. The Perseids” Astronomy session guided by specialists. Free.

SÁBADO / SATURDAY 13 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa 'Vive o verán': 'Sábados no parque' Obradoiro de reciclaxe de papel e sesión de contacontos. Gratuíto.

Taller de reciclado de papel y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the park” Paper-recycling workshop and storytelling session. Free.

DOMINGO / SUNDAY 14 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8.

LUNS / LUNES / MONDAY 15 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Najla Shami & Serginho Sales Sesión de música brasileira ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música brasileña al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Najla Shami & Serginho Sales Outdoor Brazilian music session. Free.

10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1.

MARTES / TUESDAY 16 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 2. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 2. 21.15 h / 9.15 pm. Parque de Bonaval Música. 'Curtocircuíto na Rúa': 'DJ set' Sesión de música electrónica ao aire libre a cargo do DJ Javier Amosa. Gratuíto.


culturall Sesión de música electrónica al aire libre a cargo del DJ Javier Amosa. Gratuito. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Outdoor electronic music session by DJ Javier Amosa. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Parque de Bonaval Cine. 'Curtocircuíto na Rúa': 'Explora!' Proxección de 11 curtas experimentais e de animación internacionais. Gratuíto. Proyección de 11 cortos experimentales y de animación internacionales. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Explora!” Screening of 11 international experimental and animated shorts. Free.

Proxección organizada polo Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuíto. Proyección organizada por el Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuito. Cinema. Festival dos Abrazos 2011: “A miña boneca de trapo” Screening organised by the International Amal Euro-Arabic Film Festival. Free.

Sesión de música electrónica ao aire libre a cargo do DJ Kowe. Gratuíto. Sesión de música electrónica al aire libre a cargo del DJ Kowe. Gratuito. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Outdoor electronic music session by DJ Kowe. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Cervantes Cine. 'Curtocircuíto na Rúa': 'Feito en España' Proxección de 6 curtas españolas de animación e ficción filmadas en 2010. Gratuíto. Proyección de 6 cortos españoles de animación e ficción filmados en 2010. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Made in Spain” Screening of 6 Spanish animated and fictional shorts filmed in 2010. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 17 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1. 22 h / 10 pm. Praza de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos 2011: 'A miña boneca de trapo' 18 | 19

XOVES / JUEVES / THURSDAY 18 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 4. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 4. 21.15 h / 9.15 pm. Praza de Cervantes Música. 'Curtocircuíto na Rúa': 'DJ set'

VENRES / VIERNES / FRIDAY 19 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Música. Festival dos Abrazos 2011: Melante's Band Sesión de música barroca para instrumentos de vento. Gratuíto. Sesión de música barroca para


a instrumentos de viento. Gratuito Music. Festival dos Abrazos 2011: Melante's Band Session of baroque music for wind instruments. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': María Lado & Mig Seoane Recital de poesía ao aire libre. Gratuíto. Recital de poesía al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: María Lado & Mig Seoane Outdoor poetry recital. Free.

Una tarde de juegos para niños y mayores en la que descubrir nuevas formas de divertirse juntos. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Traditional games” An evening of games for children and adults in which they will discover new ways of having fun together. Free.

de contacontos. Gratuíto. Taller de energías renovables y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the park” Renewable energy workshop and storytelling session. Free. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Música. Festival dos Abrazos 2011: Concordi Musici Pezas renacentistas e barrocas con instrumentos orixinais. Gratuíto. Piezas renacentistas y barrocas con instrumentos originales. Gratuito Music. Festival dos Abrazos 2011: Concordi Musici Renaissance and baroque compositions with original instruments. Free.

DOMINGO / SUNDAY 21 SÁBADO / SATURDAY 20 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa 'Vive o verán': 'Sábados no parque' Obradoiro de enerxías renovables e sesión

Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 17-19 h / 5-7 pm. Paseo Central da Alameda Animación. Programa 'Vive o verán': 'Xogos populares' Unha tarde de xogos para nenos e maiores na que descubrir novas formas de divertirse xuntos. Gratuíto. Animación. Programa 'Vive o verán': 'Juegos populares'

LUNS / LUNES / MONDAY 22 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1.

MARTES / TUESDAY 23 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city


culturall Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8.

Screening of last year's best Galician short films. Free.

10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 2. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 2.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 24

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. 'Compostela Organum Festival' Con Vicent Bru (órgano) e Calpul Múrice. Gratuíto. Con Vicent Bru (órgano) y Calpul Múrice. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With Vicent Bru (organ) and Calpul Múrice. Free. 21.15 h / 9.15 pm. Praza de Mazarelos Música. 'Curtocircuíto na Rúa': 'DJ set' Sesión de música electrónica ao aire libre a cargo do DJ Bigote Mix. Gartuíto. Sesión de música electrónica al aire libre a cargo del DJ Bigote Mix. Gratuito. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Outdoor electronic music session by DJ Bigote Mix. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de Mazarelos Cine. 'Curtocircuíto na Rúa': 'By Galicia' Proxección das mellores curtametraxes galegas do pasado ano. Gratuíto. Proyección de los mejores cortometrajes gallegos del pasado año. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “By Galicia”

Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Miguel dos Agros Música. 'Compostela Organum Festival' Co organista Luis Lledias. Gratuíto. Con el organista Luis Lledias. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With the organist Luis Lledias. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 25 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011' Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 4. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 4. 20.30 h / 8.30 pm. Catedral Música. 'Compostela Organum Festival' Co organista Esteban Landart. Gratuíto. Con el organista Esteban Landart. Gratuito.

22 h / 10 pm. Praza de Xerusalén Cine. Festival dos Abrazos 2011: 'Camiño a Nahr el Bared'

Proxección organizada polo Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuíto. Proyección organizada por el Festival Internacional de Cine EuroÁrabe Amal. Gratuito. 20 | 21

Cinema. Festival dos Abrazos 2011: “Camiño a Nahr el Bared” Screening organised by the International Amal Euro-Arabic Film Festival. Free.

Music. “Compostela Organum Festival” With the organist Esteban Landart. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás':


a Rivadulla Corcón & Franky Valencia Recital de poesía ao aire libre. Gratuíto. Recital de poesía al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Rivadulla Corcón & Franky Valencia Outdoor poetry recital. Free. 21.15 h / 9.15 pm. Praza das Praterías Música. 'Curtocircuíto na Rúa': 'DJ set' Sesión de música electrónica ao aire libre a cargo do DJ Amn3m3sis. Gratuíto. Sesión de música electrónica al aire libre a cargo del DJ Amn3m3sis. Gratuito. Music. “Curtocircuíto na Rúa”: “DJ set” Outdoor electronic music session by the DJ Amn3m3sis. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza das Praterías Cine. 'Curtocircuíto na Rúa': 'Volta ao Mundo' Proxección de 8 curtas de animación, documental, experimental e ficción internacionais. Gratuíto. Proyección de 8 cortos de animación, documental, experimental y ficción

documentary, experimental and fictional shorts. Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 26 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011'

Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. 'Compostela Organum Festival' Coa organista Ana Aguado. Gratuíto. Con la organista Ana Aguado. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With the organist Ana Aguado. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Simona Kantcheva & Palmen Velev Sesión de música clásica ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música clásica al aire libre. Gratuíto. Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Simona Kantcheva & Palmen Velev Outdoor classical music session. Free.

internacionales. Gratuito. Cinema. “Curtocircuíto na Rúa”: “Around the World” Screening of 8 international animated,

SÁBADO / SATURDAY 27 Varios horarios. Toda a cidade Festival. 'Festival dos Abrazos 2011'

Ver día 8. Different times. Entire city Festival. “Festival dos Abrazos 2011” See August 8. 10.30 h / 10.30 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa 'Vive o verán': 'Belvís' Punto de saída: Igrexa de San Pedro. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: Iglesia de San Pedro. Gratuito con inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Belvís” Starting point: Church of San Pedro. Free after registering. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa 'Vive o verán': 'Sábados no parque' Obradoiro de antefaces de animais e sesión de contacontos. Gratuíto. Taller de caretas de animales y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Saturdays in the park” Animal-mask workshop and storytelling session. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. 'Compostela Organum Festival' Con Bruno Forst (órgano) e a Capilla de Extravagant es. Gratuíto. Con Bruno Forst (órgano) y la Capilla de Extravagant es. Gratuito. Music. “Compostel a Organum Festival”


culturall With Bruno Forst (organ) and Capilla de Extravagantes. Free. 21 h / 9 pm. Cidade da Cultura Música. Ciclo 'Atardeceres do Gaiás': Klaus & Kynsky Sesión de música pop ao aire libre. Gratuíto. Sesión de música pop al aire libre. Gratuíto.

Infantiles. Programa 'Vive o verán': Obradoiro MusicARTE Actividade creativa para nenos de 4 a 8 anos. Gratuíto con inscrición previa. Ata o 1 de setembro. Infantiles. Programa 'Vive o verán': Taller MusicARTE Actividad creativa para niños de 4 a 8 años. Gratuito con inscripción previa. Hasta el 1 de septiembre. Children. “Vive o verán” programme: MusicARTE workshop Creative activity for children ages 4 to 8. Free after registering. Until September 1.

MARTES / TUESDAY 30

Music. “Atardeceres do Gaiás” series: Klaus & Kynsky Outdoor pop music session. Free.

DOMINGO / SUNDAY 28

10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa 'Vive o verán': Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 2. Sport. “Vive o verán” programme: Tai Chi and traditional Chi Kung See August 2.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 31 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1. 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantiles. Programa 'Vive o verán': Obradoiro MusicARTE Infantiles.Programa 'Vive o verán': Taller MusicARTE Ver día 29. Children. “Vive o verán” programme: MusicARTE workshop See August 29.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Paio Música. 'Compostela Organum Festival' Con Andrés Cea (órgano) e Ishbylia Consort. Gratuíto. Con Andrés Cea (órgano) e Ishbylia Consort. Gratuito. Music. “Compostela Organum Festival” With Andrés Cea (organ) and Ishbylia Consort. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 29 10 h / 10 am. Parque da Alameda Deporte. Programa 'Vive o verán': Ximasia terapéutica Deporte. Programa 'Vive o verán': Gimasia terapéutica Ver día 1. Sport. “Vive o verán” programme: Therapeutic gymnastics See August 1. 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste 22 | 23

11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantiles. Programa 'Vive o verán': Obradoiro MusicARTE Infantiles. Programa 'Vive o verán': Taller MusicARTE Ver día 29. Children. “Vive o verán” programme: MusicARTE workshop See August 29.

Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

24 | 25

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 26 | 27

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTO DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTO DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINT OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Ata o 2 de outubro. Unha das series de grabados máis importantes da Historia do Arte relizadas polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte. 'Pablo Picasso. Suite Vollard'. Hasta el 2 de octubre. Una de las series de grabados más importantes de la Historia del Arte relizadas por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” Until October 2. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching. PAZO DE XELMÍREZ. d2 01 Horario: Ma-S: 10-14 h., 16-20 h. Do: 10-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 30 | 31

COLEXIO DE FONSECA & IGREXA DA UNIVERSIDAD. 'Fotopress La Caixa'09’

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

am-2 pm. 'A Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Ata decembro. Exposición divulgativa sobre o Plan Director de restauración e mantemento da Catedral, con paneis, maquetas e recreacións virtuais. 'La Catedral de Santiago, corazón de Compostela'. Hasta diciembre. Exposición divulgativa sobre el Plan Director de restauración y mantenimiento de la Catedral, con paneles, maquetas y recreaciones virtuales. “La Catedral de Santiago, corazón de Compostela.” Until December. Educational exhibition on the Master Plan to restore and maintain the Cathedral, featuring panels, models and virtual recreations. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. 'Cartografías silenciadas'. Ata o 20 de

novembro. Ana Teresa Ortega fotografa os espazos que foron utilizados como campos de concentración franquista. 'Cartografías silenciadas'. Hasta el 20 de noviembre. Ana Teresa Ortega fotografía los espacios que fueron utilizados como campos de concentración franquista. “Cartografías, silenciadas.” Until November 20. Ana Teresa Ortega photographs places used as concentration camps by Franco's regime.


e CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. 'Estades preparados para a televisión?'. Ata o 18 de setembro. Exposición organizada polo Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García ou Johan Grimonprez. 'Estades preparados para a televisión?'. Hasta el 18 de septiembre. Exposición organizada por el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García o Johan Grimonprez. “Estades preparados para a televisión?” Until September 18. Exhibition organised by the Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) with artists such as Dora García or Johan Grimonprez.

'Figuras para a batalla'. Ata o 10 de outubro. O consagrado escultor Miquel Navarro presenta unha serie de 24 colosais estatuas de aluminio concibidas expresamente para a Cidade da Cultura. 'Figuras para la batalla'. Hasta el 10 de octubre. El consagrado escultor Miquel Navarro presenta una serie de 24 colosales estatuas de aluminio concebidas expresamente para la Ciudad de la Cultura. “Figuras para la batalla.” Until October 10. The sculptor Miquel Navarro presents a series of 24 giant aluminium statues conceived especially for the City of Culture.

'Lección de cousas'. Ata o 16 de outubro. O artista Antón Reixa presenta unha escolma das súas intervencións audiovisuais máis relevantes, xunto a 8 obras inéditas que mesturan imaxe, palabra e performance.

'Lección de cousas'. Hasta el 16 de octubre. El artista Antón Reixa presenta una antología de sus intervenciones audiovisuales más relevantes, junto a 8 obras inéditas que aúnan imagen, palabra y performance. “Lección de cousas.” Until October 16. Antón Reixa presents an anthology of his audiovisual projects, along with 8 new works combining images, words and performance. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm.

Collection, recreate the history of a tool that is becoming obsolete.

'Cartografía antiga de Galicia'. Ata o 5 de agosto. Percorrido pola evolución nos mapas que representaban Galicia. 'Cartografía antigua de Galicia'. Hasta el 5 de agosto. Recorrido por la evolución en los mapas que representaban Galicia. “Cartografía antigua de Galicia.” Until August 5. A look at the development of maps representing Galicia. COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. IGREXA DA UNIVERSIDADE. d3 18 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

'Typewriter'. Ata o 9 de outubro. Máis de 3000 máquinas de escribir, procedentes da Colección Sirvent, trazan un percorrido pola historia dunha ferramenta xa en desuso. 'Typewriter'. Hasta el 9 de octubre. Más de 3000 máquinas de escribir, procedentes de la Colección Sirvent, trazan un recorrido por la historia de una herramienta ya en desuso. “Typewriter.” Until October 9. More than 3000 typewriters, from the Sirvent

'Fotopress La Caixa'09'. Do 11 de agosto ao 2 de outubro. Os fotoxornalistas gañadores das bolsas concedidas pola Fundación La Caixa amosan imaxes de denuncia sobre marxinación, pobreza, violencia e conflitos internacionais. 'Fotopress La Caixa'09'. Del 11 de agosto al 2 de octubre. Los fotoperiodistas ganadores de las becas concedidas por la Fundación La Caixa muestran imágenes de denuncia sobre marginación, pobreza, violencia y conflictos internacionales. “Photopress La Caixa '09.” From August 11 to October 2. The photojournalists that won scholarships from La Caixa Foundation present images drawing attention to marginalization, poverty, violence and


culturall international conflicts. PARLAMENTO DE GALICIA. c3 Horario: Lu-V: 9.30-13.30 h. Open: Mon-Fri: 9.30 am-1.30 pm. 'Aqueles primeiros anos (1981-1989)'. Percorrido documental, fotográfico e audiovisual pola orixe da institución e o autogoberno da Comunidade Autónoma Galega. 'Aquellos primeros años (1981-1989)'. Recorrido documental, fotográfico y audiovisual por el origen de la institución y el autogobierno de la Comunidad Autónoma Gallega. “Aquellos primeros años (1981-1989).” A documentary, photographic and audiovisual look at the origin of the institution and self-government of the Autonomous Region of Galicia.

“Non quero falar de Estambul.” Until September 11. Images by the photographer José Paz that interact with material elements in the museum, aimed at underlining the ethnographic aspect of Galician culture. CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. 'Fotógrafos da Natureza'. Ata o 11 de setembro. Selección de imaxes presentadas ao concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado pola BBC e o Museo de Historia de Londres.

MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm.

'Ríos de Galicia. Tesouros de vida'. Ata o 11 de setembro. 50 imaxes do prestixioso fotógrafo submariño José Luis González realizadas ao longo de 15 anos de traballo nas máis diversas e recónditas paraxes da xeografía galega. 'Ríos de Galicia. Tesouros de vida'. Hasta el 11 de septiembre. 50 imágenes del prestigioso fotógrafo submarino José Luis González realizadas a lo largo de 15 años de trabajo en los más diversos y recónditos parajes de la geografía gallega. “Ríos de Galicia. Tesouros de vida.” Until September 11. 50 images by the prestigious underwater photographer José Luis González, taken during 15 years of work around Galicia. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm.

'Non quero falar de Estambul'. Ata o 11 de setembro. Imaxes do fotógrafo José Paz que interactúan con elementos materiais do museo para subliñar o aspecto etnográfico da cultura galega. 'Non quero falar de Estambul'. Hasta el 11 de septiembre. Imágenes del fotógrafo José Paz que interactúan con elementos materiales del museo para subrayar el aspecto etnográfico de la cultura gallega.

'Festas de Galicia'. Do 1 ao 31 de agosto. Mostra bibliográfica sobre as numerosas tradicións festivas galegas na época estival. 'Fiestas de Galicia'. Del 1 al 31 de agosto. Muestra bibliográfica sobre las numerosas tradiciones festivas gallegas en la época estival. “Fiestas de Galicia.” From August 1 to 31. A bibliographic exhibition on Galicia's numerous festive traditions during the summer.

'Fotógrafos de la Naturaleza'. Hasta el 11 de septiembre. Selección de imágenes presentadas al concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado por la BBC y el Museo de Historia de Londres. “Fotógrafos de la Naturaleza.” Until 32 | 33

September 11. Selection of images from the annual Wildlife Photographer of the Year competition, organised by the BBC and London's Natural History Museum.

'Lecturas de terror, misterio e humor para as vacacións'. Do 1 ao 31 de agosto. Exposición de literatura infantil con propostas clásicas e novidosas. 'Lecturas de terror, misterio y humor para las vacaciones'. Del 1 al 31 de agosto. Exposición de literatura infantil con propuestas clásicas y novedosas.


e “Lecturas de terror, misterio y humor para las vacaciones.” From August 1 to 31. Exhibition of children's literature with classic and new tales. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. 'Bolboreta'. Ata o 14 de agosto. Mostra de xoias da artista ferrolana Dolores Lago, inspiradas nas paisaxes e praias de Galicia, os outonos de Chicago e os recordos das súas viaxes.

'Bolboreta'. Hasta el 14 de agosto. Muestra de joyas de la artista ferrolana Dolores Lago, inspiradas en los paisajes y playas de Galicia, los otoños de Chicago y los recuerdos de sus viajes. “Bolboreta.” Until August 14. Jewellery exhibition by the Ferrol artist Dolores Lago, inspired by Galician landscapes and beaches, Chicago autumns and memories from her trips. ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. 'Fashion Victim'. Ata o 25 de setembro. O escultor ourensano Iván Prieto revisa os tradicionais parámetros de beleza co seu

traballo de carácter onírico. 'Fashion Victim'. Hasta el 25 de septiembre. El escultor ourensano Iván Prieto revisa los tradicionales parámetros de belleza con su trabajo de carácter onírico. “Fashion Victim.” From July 6 to September 25. The Ourense sculptor Iván Prieto reviews traditional beauty parameters. PARQUE DA ALAMEDA. c2

FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. 'Partículas'. Ata o 8 de setembro. Selección dos últimos traballos do escultor coruñés Xavier Toubes. 'Partículas'. Hasta el 8 de septiembre. Selección de los últimos trabajos del escultor coruñés Xavier Toubes.

'Biodiversidade en España'. Ata o 15 de agosto. No Ano Internacional da Biodiversidade, esta exposición fotográfica amosa a complexidade da vida e a responsabilidade humana na conservación das especies. 'Biodiversidad en España'. Hasta el 15 de agosto. En el Año Internacional de la Biodiversidad, esta exposición fotográfica muestra la complejidad de la vida y la responsabilidad humana en la conservación de las especies. “Biodiversidad en España.” Until August 15. During International Biodiversity Year, this photography exhibition highlights the complexity of life and human responsibility in the conservation of species. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. 'For Sale'. Ata o 12 de setembro. Exposición atípica con artistas novos e menos novos que mostran o bo momento que vive a creación actual galega. 'For Sale'. Hasta el 12 de septiembre. Exposición atípica con artistas jóvenes y menos jóvenes que muestran el buen momento que vive la creación actual gallega. “For Sale.” Until September 12. Atypical exhibition with young and not-so-young artists that reflects the healthy state of Galicia's contemporary creative art.

“Partículas.” From July 14 to September 8. Latest work by the Coruña artist Xavier Toubes. 'Cosas y causas'. Ata o 8 de setembro. O escultor Ángel Garraza explora o territorio da pegada humana no natural. 'Cosas y causas'. Hasta el 8 de septiembre. El escultor Ángel Garraza explora el territorio de la huella humana en lo natural. “Cosas y causas.” Until September 8. The sculptor Ángel Garraza explores the territory of man's impact on nature.


compostela escondida hidden compostela

Lugares de paz: Convento de San Francisco Lugares de paz: Convento de San Francisco Peace Sites: Convent of San Francisco 34 | 35


c Arredor da basílica do apóstolo Santiago levantáronse a partir do Medievo conventos e mosteiros das principais ordes relixiosas de Europa, entre as que destacan os franciscanos, encargados secularmente da acollida aos peregrinos e a atención aos necesitados. Desde aquí, convidámosvos hoxe a coñecer o Convento de San Francisco e a gozar deste e outros lugares de espiritualidade e paz que ofrece a nosa cidade e que forman parte fundamental da historia de Occidente.

Alrededor de la basílica del apóstol Santiago se levantaron a partir del Medioevo conventos y monasterios de las principales órdenes religiosas de Europa, entre las que destacan los franciscanos, encargados secularmente de la acogida a los peregrinos y la atención a los necesitados. Desde aquí, os invitamos hoy a conocer el Convento de San Francisco y a disfrutar de este y otros lugares de espiritualidad y paz que ofrece nuestra ciudad y que forman parte fundamental de la historia de Occidente.

Starting in the Middle Ages, convents and monasteries belonging to Europe's main religious orders rose up around the apostle Saint James' basilica, including the Franciscans, who have been taking care of pilgrims and the needy for centuries. We now invite you to become acquainted with the Convent of San Francisco and to enjoy this and other places of spirituality and peace, which are located in our city and make up an essential part of Western history.


culturall SABÍAS QUE…

SABÍAS QUE…

DID YOU KNOW THAT…

A Orde Franciscana foi fundada por san Francisco de Asís (1181-1226), fillo dun próspero comerciante. Xa de novo, decidiu deixalo todo para ir vivir entre os máis pobres e seguir, na súa radicalidade, o Evanxeo. A el uniuse un grupo de mozos, máis tarde chamados franciscanos, e tamén de mozas, sendo a primeira santa Clara de Asís, fundadora das clarisas.

La Orden Franciscana fue fundada por san Francisco de Asís (1181-1226), hijo de un próspero comerciante. Ya de joven, decidió dejarlo todo para irse a vivir entre los más pobres y seguir, en su radicalidad, el Evangelio. A él se unió un grupo de jóvenes, más tarde llamados franciscanos, y también de chicas, siendo la primera santa Clara de Asís, fundadora de las clarisas.

San Francisco peregrinou a Santiago, onde fundou o convento franciscano, e tamén a Terra Santa, para promover a custodia e o culto nos santos lugares. Desde entón (s. XIII), os franciscanos están presentes en ambos lugares, e acollen espiritualmente aos peregrinos que

San Francisco peregrinó a Santiago, donde fundó el convento franciscano, y también a Tierra Santa, para promover la custodia y el culto en los santos lugares. Desde entonces (s. XIII), los franciscanos están presentes en ambos lugares, y acogen espiritualmente a los peregrinos que llegan

The Franciscan Order was founded by St. Francis of Assisi (1181-1226), the son of a prosperous trader. While still young, he decided to give up everything to go and live among the poorest and follow the Gospel in a radical way. He was joined by a group of young men, later on called Franciscans, and also by girls, the first of whom was St. Claire of Assisi, the founder of the nuns of St. Claire.

36 | 37

St. Francis went on a pilgrimage to Santiago, where he founded the Franciscan convent, and also to the Holy Land, to promote custody and worship in the holy sites. Since then (13th c.), the Franciscans have been present in both places, and


c chegan de todo o mundo. San Francisco tendeu así unha ponte entre Santiago e Xerusalén, que aínda hoxe continúa.

de todo el mundo. San Francisco tendió así un puente entre Santiago y Jerusalén, que todavía hoy continúa.

O hábito franciscano é de cor marrón, simbolizando a terra (humildade vén de "humus", terra). Consta de tres pezas: a túnica, a capucha ou capela, e o cordón de cor branca con tres grandes nós que simbolizan os votos relixiosos (castidade, pobreza e obediencia). Esta era a forma de vestir dos pobres na época de San Francisco.

El hábito franciscano es de color marrón, simbolizando la tierra (humildad viene de "humus", tierra). Consta de tres piezas. La túnica, la capucha o capilla, y el cordón de color blanco con tres grandes nudos que simbolizan los votos religiosos (castidad, pobreza y obediencia). Esta era la forma de vestir de los pobres en la época de San Francisco.

The Franciscan habit is brown, symbolising the earth (humility comes from “humus,” earth). It consists of three pieces. The tunic, hood and white cord with three large knots, which symbolise the religious vows of chastity, poverty and obedience. This was how the poor dressed in the days of St. Francis.

15.000 franciscanos en máis de 100 países. Estas son as cifras actuais da Orde de Frades Menores (OFM) presente en Santiago. Ademais existen outras congregacións e movementos de inspiración franciscana.

15.000 franciscanos en más de 100 países. Estas son las cifras actuales de Orden de Frailes Menores (OFM) presente en Santiago. Además existen otras congregaciones y movimientos de inspiración franciscana.

15,000 Franciscans in more than 100 countries. These are the current figures of the Order of Friars Minor present in Santiago. There are also other congregations and movements inspired by St. Francis.

spiritually welcome pilgrims from all over the world. St. Francis thus built a bridge between Santiago and Jerusalem that still exists today.


culturall Viacrucis. Entre outras moitas cousas, os franciscanos foron tamén os difusores en Occidente desta tradición procedente de Terra Santa que rememora o camiño de Xesús cara a cruz en Xerusalén. Por iso é moi frecuente encontrar viacrucis ao aire libre asociados aos conventos franciscanos, como é o caso de Santiago.

Via Crucis. Entre otras muchas cosas, los franciscanos fueron también los difusores en Occidente de esta tradición procedente de Tierra Santa que rememora el camino de Jesús hacia la cruz en Jerusalén. Por eso es muy frecuente encontrar via crucis al aire libre asociados a los conventos franciscanos, como es el caso de Santiago.

Stations of the Cross. Among many other things, the Franciscans were also the promoters in the West of this tradition from the Holy Land, which recalls Jesus' way to the cross in Jerusalem. That is why stations of the cross are frequently found near Franciscan convents, as is the case in Santiago.

O escudo da Orde franciscana é moi sinxelo: trátase do brazo de Cristo e o de Francisco cruzados, ambas mans estigmatizadas, sobre o fondo dunha cruz.

El escudo de la Orden franciscana es muy sencillo: se trata del brazo de Cristo y el de Francisco cruzados, ambas manos estigmatizadas, sobre el fondo de una cruz.

Outro dos símbolos máis importantes dos franciscanos, pola súa labor en Terra Santa, é unha gran cruz grega que representa a Xerusalén, e catro pequenas cruces que aluden aos catro puntos cardinais: indica que a fe cristiá nace en Xerusalén, expandíndose despois por todo o planeta.

Otro de los símbolos más importantes de los franciscanos, por su labor en Tierra Santa, es una gran cruz griega que representa a Jerusalén, y cuatro pequeñas cruces que aluden a los cuatro puntos cardinales: indica que la fe cristiana nace en Jerusalén y se expande por todo el planeta.

The Franciscan Order's symbol is very simple: the arm of Christ and that of St. Francis crossing over each other, with both hands stigmatised, against the background of a cross.

38 | 39

Another of the Franciscans' most important symbols, due to their work in the Holy Land, is a large Greek cross that represents Jerusalem, and four small crosses that refer to the four cardinal points: indicating that the Christian faith was born in Jerusalem and thereafter spread throughout the earth.


c OS FRANCISCANOS EN SANTIAGO

LOS FRANCISCANOS EN SANTIAGO

THE FRANCISCANS IN SANTIAGO

O convento franciscano de Santiago foi fundado no s. XIII por Cotolai, rexedor da vila naquela época, a instancias do propio san Francisco, peregrino a Compostela. Trátase probablemente da fundación máis antiga de España dun convento franciscano.

El convento franciscano de Santiago fue fundado en el s. XIII por Cotolay, regidor de la villa en aquella época, a instancias del propio san Francisco, peregrino a Compostela. Se trata probablemente de la fundación más antigua de España de un convento franciscano.

Santiago's Franciscan convent was founded in the 13th century by Cotolay, the town's alderman at that time, at the request of St. Francis himself, who visited Compostela as a pilgrim. It is probably the oldest foundation of a Franciscan convent in Spain.

Desa época (fines do s. XIII) consérvanse restos arqueolóxicos: os baseamentos da primitiva igrexa e convento, e uns arcos oxivais. Sen embargo, segundo reza a inscrición en latín da súa fachada, a igrexa actual, de estilo neoclásico, data do s. XVIII (1783). A gran escultura situada ante o convento, na que aparece representado San Francisco, é tamén a primeira das estacións do viacrucis que, sinalado por cruces, vai ascendendo polo monte Pedroso at ao seu cumio, lugar no que, conforme á tradición, viviu Francisco de Asís durante a súa estancia en Santiago.

De esa época (fines del s. XIII) se conservan restos arqueológicos: los basamentos de la primitiva iglesia y convento, y unos arcos ojivales. Sin embargo, según reza la inscripción en latín de su fachada, la iglesia actual, de estilo neoclásico, data del s. XVIII (1783). La gran escultura situada ante el convento, en la aparece representado San Francisco, es también la primera de las estaciones del via crucis que, jalonado por cruces, va ascendiendo por el monte Pedroso hasta su cumbre, lugar en el que, según la tradición, vivió Francisco de Asís durante su estancia en Santiago.

There are archaeological remains from that time (end of the 13th c.): the plinths of the original church and convent, and several pointed arches. However, according to the Latin inscription on its façade, the presentday neoclassical church dates from the 18th century (1783). The large sculpture in front of the convent, featuring St. Francis, is also the first of the stations of the cross that go up Monte Pedroso as far as its summit, where, according to tradition, St. Francis of Assisi lived during his stay in Santiago.


culturall O MUSEO DE TERRA SANTA

EL MUSEO DE TIERRA SANTA

HOLY LAND MUSEUM

Dentro do convento de San Francisco gárdase unha auténtica xoia: o Museo de Terra Santa, un dos museos máis interesantes e completos do mundo dedicados á historia desa zona do planeta. Así é que os afeccionados á historia de Palestina e Israel xa non teñen que escaparse alí para empaparse da cultura desa zona do mundo: o museo recolle e expón fondos únicos provenientes de Xerusalén e a súa área de influencia, permitindo unha fascinante viaxe ao longo do tempo do lugar máis relevante e rico desde unha perspectiva histórica, onde naceron as tres grandes relixións monoteístas.

Dentro del convento de San Francisco se encuentra una auténtica joya: el Museo de Tierra Santa, uno de los museos más interesantes y completos del mundo dedicados a la historia de esa zona del planeta. Así es que los aficionados a la historia de Palestina e Israel ya no tienen que escaparse allí para empaparse de la cultura de esa zona del mundo: el museo recoge y expone fondos únicos provenientes de Jerusalén y su área de influencia, permitiendo un fascinante viaje a lo largo del tiempo del lugar más relevante y rico desde una perspectiva histórica, donde nacieron las tres grandes religiones monoteístas.

The Convent of San Francisco houses a real gem: the Holy Land Museum, one of the most interesting and complete museums in the world devoted to the history of this part of the earth. Those interested in the history of Palestine and Israel therefore do not have to travel there to explore the region's culture: the museum features and exhibits unique items from Jerusalem and its area of influence, enabling us to enjoy a fascinating journey through time to the most outstanding and richest place from a historical perspective, where the three main monotheist religious originated.

Que este museo sen par estea na nosa cidade ten que moito que ver coa dilatada

40 | 41

El que este museo sin igual se encuentre en nuestra ciudad tiene que mucho ver con la dilatada presencia de los franciscanos en

The fact that this unique museum is located in our city has a lot to do with the Franciscans' age-old presence in both places, which goes back to the 13th c. Thanks to


c presenza dos franciscanos en ambos lugares, que se remonta ao s. XIII. A través deles, e moi en especial deste museo, as Cidades Santas de Xerusalén e Santiago están estreitamente unidas.

ambos lugares, que se remonta al s. XIII. A través de ellos, y muy en especial de este museo, las Ciudades Santas de Jerusalén y Santiago están estrechamente unidas.

them, and especially to this museum, the Holy Cities of Jerusalem and Santiago are closely linked.

LIFE IN THE CONVENT LA VIDA EN EL CONVENTO A VIDA NO CONVENTO No convento viven actualmente 11 frades (do latín "frater", irmán). Todos participan na oración comunitaria en dous momentos: ao inicio do día, oración de Laudes, e ao caer da tarde, oración de Vésperas.

En el convento viven actualmente 11 frailes (del latín "frater", hermano). Todos participan en la oración comunitaria en dos momentos: al inicio del día, oración de Laudes, y a la caída de la tarde, oración de Vísperas.

Dentro da comunidade, cada un dos irmáns leva a cabo unha función determinada, e todas son igual de importantes: hai un reitor, un ecónomo, un sancristán…

Dentro de la comunidad, cada uno de los hermanos lleva a cabo una función determinada, y todas son igual de importantes: hay un rector, un ecónomo, un sacristán…

Paralelamente, os franciscanos realizan outras tarefas, que no caso de Santiago son

Paralelamente, los franciscanos realizan otras tareas, que en el caso de Santiago son

Eleven friars (from the Latin “frater,” brother) currently live in the convent. They all participate in community prayer twice a day: in the morning, the Lauds prayer, and in the evening, the Vespers prayer. Within the community, each brother has a specific role, all of which are equally important: there is a rector, administrator, sacristan… At the same time, Franciscans carry out other tasks, which are many and varied in the case of Santiago, since it is an especially active


culturall moitas e variadas, por ser un convento especialmente activo e moi implicado na vida da cidade, no que ademais teñen a súa sede diversos organismos vinculados coa Orde.

muchas y variadas, por ser un convento especialmente activo y muy implicado en la vida de la ciudad, en el que además tienen su sede diversos organismos vinculados con la Orden.

convent that is highly involved in the life of the city; different organisms linked to the Order are also present in Santiago.

DAILY WORK O TRABALLO DIARIO

EL TRABAJO DIARIO

O labor cultural céntrase no coidado do Museo, do Arquivo Histórico e da Biblioteca, que posúe case un centenar de incunables. Pola súa parte, a acción benéfica e social concéntrase no Fogar-Albergue Xoán XIII, que atende persoas necesitadas.

La labor cultural se centra en el cuidado del Museo, del Archivo Histórico y de la Biblioteca, que posee casi un centenar de incunables. Por su parte, la acción benéfica y social se concentra en el Hogar-Albergue Juan XXIII, que atiende personas necesitadas.

O labor espiritual concéntrase na atención da igrexa e na acollida de peregrinos no Fogar de Espiritualidade, unha hospedaxe gratuíta moi especial, que abre no verán, e onde, independentemente da relixión e condición de cada un, se respira paz.

La labor espiritual se concentra en la atención de la iglesia y en la acogida de peregrinos en el Hogar de Espiritualidad, un hospedaje gratuito muy especial, que abre en verano, y donde, independientemente de la religión y condición de cada uno, se respira paz.

Pero os frades non só realizan actividades no

42 | 43

Cultural work is centred on taking care of the Museum, the Historic Archive and Library, which contains almost a hundred incunabulum. For its part, charity and social work is focussed on the Juan XXIII HomeShelter, which looks after the needy. Spiritual work involves looking after the church and taking care of pilgrims in the Spirituality Home, a very special, free accommodation that opens in summer and which, regardless of each person's religion and status, is characterised by an atmosphere of peace. But the friars do not only undertake activities inside the convent but also outside:


c propio convento, senón tamén externas: organización de peregrinacións a Terra Santa e outros lugares, participación en medios de comunicación, actividades docentes, etc. Ademais, parte do convento está ocupado polo Hotel Monumento de San Francisco, un recentemente acondicionado hotel de catro estrelas xestionado por unha empresa privada, cuxos beneficios permiten soster a obra benéfica e social, o mantemento do museo, etc. Moderno e coidado ata o último detalle, o interior do hotel é fiel as cores térreas da Orde e ao sobrio espírito franciscano, ao máis puro estilo minimalista.

culturall

Para saber máis: www.franciscanos-santiago.org www.sanfranciscohm.com www.alberguesanfrancisco.org

Pero los frailes no sólo realizan actividades en el propio convento, sino también externas: organización de peregrinaciones a Tierra Santa y otros lugares, participación en medios de comunicación, actividades docentes, etc. Además, parte del convento está ocupado por el Hotel Monumento de San Francisco, un recientemente acondicionado hotel de cuatro estrellas gestionado por una empresa privada, cuyos beneficios permiten sostener la obra benéfica y social, el mantenimiento del museo, etc. Moderno y cuidado hasta el último detalle, el interior del hotel es fiel a los colores térreos de la Orden y al sobrio espíritu franciscano, al más puro estilo minimalista.

organising pilgrimages to the Holy Land and other places, participating in the media, teaching activities, etc. Part of the convent is also occupied by the Hotel Monumento de San Francisco, a recently equipped four-star hotel run by a private company, whose profits finance charity and social work, museum maintenance, etc. Modern and refined down to the smallest detail, the interior of the hotel is faithful to the Order's earthy colours and the sober Franciscan spirit, in the purest minimalist style.

culturall

culturall

Para saber más: www.franciscanos-santiago.org www.sanfranciscohm.com www.alberguesanfrancisco.org

For more information: www.franciscanos-santiago.org www.sanfranciscohm.com www.alberguesanfrancisco.org


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

44 | 45

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche,


q fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

que facer qué hacer what to do Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número

e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€. Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days: HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Visita Combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Combined tour of the Historic City and City of Culture NEW

!

ver p. 2 / see p. 2 Inclúe desprazamento. Incluye desplazamiento. Includes return transfer between both.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides NEW

!

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a 46 | 47

cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente.

Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso] For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train


q Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

que facer qué hacer what to do Visitas á cidade histórica Visitas a la ciudad histórica Tours around the old town

San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 mayo): todos los días a las 10 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 13 €.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 maio): todos os días ás 10 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 13 €. VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 xuño a 27 agosto): sábados ás 10 h. e xoves ás 15 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €.

VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 junio a 27 agosto): sábados a las 10 h. y jueves a la 15 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10.

Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia.

GUIDED TOURS IN ENGLISH High Season (from May 1st): every day at 10 am. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 13.

Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de

GUIDED TOURS IN ITALIAN High Season (June 9 to Agost 27):


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

High Season (June 9 to Agost 27): Saturdays at 10 am and Thursdays at 3 pm. Starting Point: Praza das Praterías. Price: 10 €. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Visita ao patrimonio histórico da Universidade Visita al patrimonio histórico de la Universidad Visit to University historic heritage USC Tours

horarios: lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego, portugués e italiano (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios: lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: español, inglés, gallego, portugués e italiano (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times: Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician, Portuguese and Italian (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e 48 | 49

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera

52 | 53

Vexetarianos Vegetarianos Vegetarian O Elefante. Acibechería, 5 [c. hca / old townn]. (+34) 981 071 604. e2

Mexicano Mejicano Mexican food Azteca-Grill. Avda. de Lugo, 16 [zona centro / central area]. (+34) 687 671 311. b4

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


d Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Cociñas do mundo Cocinas del mundo World cuisine Mercedes Morigosa. Salvadas, 49 [cidade / ciudad / the city]. e1

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 π 3.14. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Trapitos y Joyas. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Shangó. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Babel. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII e2 Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: 981 958 058 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall agosto 2011  

Culturall agosto 2011

Culturall agosto 2011  

Culturall agosto 2011

Advertisement