Page 1

culturall

64

nÂş

2011/07

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Santiago candente Santiago candente Red-Hot Santiago


Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Descubre nunha mesma experiencia dous lugares únicos no mundo. *Inclúe desprazamento.

Visita combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Descubre en una misma experiencia dos lugares únicos en el mundo. *Incluye desplazamiento.

Combined tour of the Historic City and City of Culture Discover in the same experience two of the world's unique sites. *Includes return transfer between both.

Prezo: 12 € Temporadas Media e Alta 2011 [S. Santa - 31 Outubro]: todos os días excepto domingos, ás 11:00 h.

Precio: 12 € Temporadas Media y Alta 2011 [S. Santa - 31 Octubre]: todos los días excepto domingos, a las 11:00 h.

Price: € 12 Medium and High Seasons 2011 [Easter - October 31]: every day except Sunday, at 11 am.

VO NUE W NE

+INFO & RESERV

www.SantiagoTurismo.com

Tel. 981 958 058

Punto de encontro / encuentro: Oficina Principal de Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63) / Meeting Point: Turismo de Santiago Main Office (Rúa do Vilar, 63)


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

44

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

Como cantaba Radio Futura, 'arde a rúa ao sol de poniente' na cidade santa do Fin do Mundo. Xullo iníciase coa promesa de multitudes, fogo e música enchendo a cidade milenaria. A metade do es é unha esta e outra metade tamén.

Como cantaba Radio Futura, 'arde la calle al sol de poniente' en la ciudad santa del Fin del Mundo. Julio se inicia con la promesa de multitudes, fuego y música en la Compostela milenaria. La mitad de julio es una fiesta y la otra mitad también.

As Radio Futura used to sing, “the street is burning under the setting sun” in the holy city at the End of the World. July begins with the promise of crowds, fire and music in thousand-year-old Compostela. Half of July is a festival and the other half too.

Neste mes conflúen as Festas do Apóstolo, o magnífico Festival Via Stellae e as celebracións dos 800 anos da consagración da Catedral. Sonará nos teatros e auditorios a historia viva da música universal, mentres o Obradoiro, un ano máis, se entrega ao rito da luz co espectáculo audiovisual e pirotécnico da noite do 24 de xullo, nunha festa inesquecible que antecede ao día grande de Galicia e o seu patrón Santiago.

En este mes confluyen las Fiestas del Apóstol, o magnífico Festival Via Stellae y las celebraciones de los 800 años de la consagración de la Catedral. Sonará en los teatros y auditorios la historia viva de la música universal, mientras el Obradoiro, un año más, se entrega al rito de la luz con el espectáculo audiovisual y pirotécnico de la noche del 24 de julio, en una fiesta inolvidable que antecede al día grande de Galicia y su patrón Santiago.

A estes tres grandes eventos hai que engadir as actividades ao aire libre de programas municipais que xa forman parte dos clásicos do estío, como Ferradura Aberta e Vive o Verán. E no alto do monte Gaiás, os eventos planificados na Cidade da Cultura –atardeceres de música, noites de observación das estrelas, visitas con maxia para os nenos, obradoiros e máis- que espallan os hábitos de lecer da cidade máis aló do recinto histórico.

A estos tres grandes eventos hay que añadir las actividades al aire libre de programas municipales que ya forman parte de los clásicos del estío, como Ferradura Aberta y Vive o Verán. Y en lo alto del Monte Gaiás, los eventos planificados en la Ciudad de la Cultura –atardeceres de música, noches de observación de las estrellas, visitas con magia para los niños, talleres y más- que extienden los hábitos del ocio más allá del recinto histórico.

This month features the “Apóstol” Festival, the magnificent Via Stella Festival and the celebrations of the 800th anniversary of the Cathedral's dedication. The living history of universal music will resound in theatres and auditoriums, while Obradoiro Square will once again surrender to the rite of light with the audiovisual show and fireworks display in the evening of July 24, in an unforgettable fiesta that precedes the Day of Galicia and its patron saint, the Apostle James. In addition to these three important events, there will also be outdoor activities included in the municipal programmes that are regular summer features, such as “Ferradura Aberta” and “Vive o Verán.” And at the top of Monte Gaiás, events organised by the City of Culture musical evenings, star-gazing nights, magical visits for children, workshops and more- which extend leisure options beyond the historic city centre.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Actividades / Activities

Solpor, música e maxia no Gaiás O ascenso á Cidade da Cultura entraña moitos praceres este verán. Ata o 20 de agosto, os ‘Atardeceres no Gaiás’ invitan a ver caer o sol sobre Santiago, de xoves a sábados, con concertos de música clásica, jazz ou música electrónica. Volven tamén de xullo a setembro as noites de observación astronómica. E para os nenos, durante todo xullo, as ‘Visitas máxicas ao Gaiás’, con ilusionistas e magos que percorren a Biblioteca e o Arquivo revelándolles os segredos da gran obra arquitectónica de Eisenman. Alí arriba agardan tamén tres boas exposicións: as colosais ‘Figuras para a Batalla’ do valenciano Miquel Navarro, os mapas antigos de Galicia e o rumor das teclas de ‘Typewriter. A historia escrita a máquina", que reúne unhas 120 máquinas de escribir da colección Sirvent. E o 28 de xullo, un obradoiro de percusión para nenos, seguido dun concerto dos percusionistas Odaiko para toda a familia.

Atardeceres, música y magia en el Gaiás El ascenso a la Ciudad de la Cultura entraña muchos placeres en julio. Hasta el 20 de agosto, los ‘Atardeceres no Gaiás’ invitan a ver caer el sol sobre Santiago, de jueves a sábados, con conciertos de música clásica, jazz o música electrónica. Vuelven también de julio a septiembre las noches de observación astronómica. Y para los niños, durante todo julio, las ‘Visitas máxicas ao Gaiás’, en las que ilusionistas y magos los guían por la Biblioteca y el Archivo revelándoles los secretos de la gran obra arquitectónica de Eisenman. Allí arriba nos esperan también tres buenas exposiciones: las colosales ‘Figuras para a Batalla’ del valenciano Miquel Navarro, los mapas antiguos de Galicia y el rumor de teclas de ‘Typewriter. A historia escrita a máquina", que reúne unas 120 máquinas de escribir de la colección Sirvent. Y el 28 de julio, un taller de percusión para niños, seguido de un concierto de los percusionistas Odaiko para toda la familia.

Sunsets, music and magic on Monte Gaiás Going up to the City of Culture will bring a lot of pleasure in July. Until August 20, “Atardeceres no Gaiás” invites us to watch the sunset over Santiago, from Thursday to Saturday, with concerts featuring classical, jazz or electronic music. The astronomical observation nights also return from July to September. And for children, throughout July, there will be “Visitas máxicas ao Gaiás,” in which conjurers and magicians will guide them around the Library and Archive, revealing the secrets behind Eisenman’s great architectural project. There will also be three fine exhibitions waiting for us up there: giant “Figuras para a Batalla” by Valencia’s Miquel Navarro, ancient maps of Galicia and the sound of typing in “Typewriter. A historia escrita a máquina,” featuring 120 typewriters from the Sirvent collection. And on July 28, a percussion workshop for children, followed by a concert featuring the Odaiko percussionists for all the family. Cidade da Cultura de Galicia ‘Atardeceres no Gaiás’ Rampla da Biblioteca. Rampa de la Biblioteca. Library Ramp Xoves, venres e sábado do 14 de xullo ao 20 de agosto. Jueves, viernes y sábados del 14 de julio al 20 de agosto. Thursday, Friday and Saturday from July 14 to August 20. 20 h. 8 pm. ‘Visitas máxicas ao Gaiás’ Todo xullo. Todo julio. All July. Exposición ‘Typewriter’ Biblioteca. Ata o 9 de outubro. Hasta el 9 de octubre. Until October 9. Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Entrada libre. Admission free. Espectáculo didáctico Odaiko TAC 28 de xullo. 28 de julio. July 28. 18 h. 6 pm. + Info: www.cidadedacultura.org 06 | 07


i Festas / Fiestas / Festival

Festas do Apóstolo Quince días dedica Santiago de Compostela ás celebracións do Apóstolo, patrón de Santiago, de Galicia e de España. Nelas converxen a solemnidade relixiosa, En músicas y actuacións de todos os estilos, a verbena na Alameda, as actividades infantís do paseo da Ferradura, a tradicional reunión de Bandas de Música de toda Galicia e as exhibicións de traxes rexionais e bailes folclóricos. O momento máis emocionante volverase a vivir na media noite do 24 de xullo, véspera do Día do Apóstolo, cun novo espectáculo de luz e son proxectado sobre a fachada da Catedral que enmudecerá ás máis de 10.000 persoas congregadas na praza do Obradoiro. E logo produciranse a asombrosa queima pirotécnica da chamada ‘fachada gótica’ e o extraordinario despregue de fogos artificiais, visible desde toda a cidade. O 25 pola mañá terá lugar a celebración oficial, coa procesión de autoridades e a Ofrenda Nacional ao Apóstolo. E antes e despois teremos disfrutado de concertos nas rúas como o de Luz Casal, que actuará na Praza da Quintana a noite do 22 de xullo.

Fiestas del Apóstol Quince días dedica Santiago de Compostela a las celebraciones del Apóstol, patrón de Santiago, de Galicia y de España. En ellas convergen la solemnidad religiosa, músicas y actuaciones de todos los estilos, la verbena en la Alameda, las actividades infantiles del paseo da Ferradura, la tradicional reunión de Bandas de Música de toda Galicia y las exhibiciones de trajes regionales y bailes folclóricos. El momento más emocionante se volverá a vivir en la medianoche del 24 de julio, víspera del Día del Apóstol, con un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre la fachada de la Catedral que enmudecerá a las más de 10.000 personas congregadas en la Plaza del Obradoiro. Y luego se producirán la asombrosa quema pirotécnica de la llamada ‘fachada gótica’ y el extraordinario depliegue de fuegos artificiales, visíble desde toda la ciudad. El 25 por la mañana tendrá lugar la celebración oficial, con la procesión de autoridades y la Ofrenda Nacional al Apóstol. Y antes y después habremos disfrutado de conciertos en las calles como el de Luz Casal, que actuará en la Praza da Quintana la noche del 22 de julio.

“Apóstol” Festival Santiago de Compostela devotes two weeks to celebrations for the Apostle, the patron saint of Santiago, Galicia and Spain. The festival combines religious solemnity, all kinds of music and performances, open-air dances in Alameda Park, children’s activities in Paseo da Ferradura, a traditional gathering of Music Bands from all over Galicia and exhibitions featuring regional costumes and folk dances. The most exciting moment will again be midnight of July 24, the eve of St. James’ Day, with a sound and light show projected onto the Cathedral façade, which will overawe the more than 10,000 people gathered together in Plaza del Obradoiro. This will be followed by an amazing pyrotechnic burning of the so-called “Gothic façade” and an extraordinary fireworks display, visible throughout the city. The official celebration will be held in the morning of July 25, with the procession of authorities and National Offering to the Apostle. And before and after we can enjoy street concerts by, for example, Luz Casal, who will perform in Praza da Quintana in the evening of July 22.

Toda a cidade. Toda la ciudad. The entire city. 15–31 de xullo. 15–31 de julio. July 15 to 31. + info: Consultar programa en www.santiagoturismo.com / See programme at www.santiagoturismo.com


culturall Música / Music

Marabilloso Via Stellae O VI Festival Via Stellae volve facer de Compostela o epicentro dunha aplaudida programación musical na que brillan a música antiga e o Barroco, e na que gañan espazo os máis ricos diálogos de xéneros e disciplinas: clasicismo e vangarda, compositores europeos e galegos, ópera, rock, swing e música electrónica en 14 concertos inesquecibles, con varias estreas mundiais. O cartel do 2011 reúne a directores e agrupacións como Christophe Rousset e Les Talens Lyriques, Andrea Marcon e a Orquestra Barroca de Venecia, Giovanni Antonini e Il Giardino Armonico ou Stefano Montanari e a Accademia Bizantina. Algúns dos pratos fortes serán a estrea absoluta en tempos modernos da ópera ‘Semiramide Riconosciuta’ de Nicola Porpora en versión de concerto; a presentación en España do concerto-espectáculo en homenaxe ao mítico castrato Farinelli coa gran mezzosoprano sueca Ann Hallenberg; o concerto dedicado a Venecia de Il Giardino Armonico ou os recitais do violagambista andaluz Fahmi Alqhai e o clavecinista catalán Dani Espasa. Máis ledicias: o encontro da banda de rock Siniestro Total e o Taller Atlántico Contemporáneo; concertos ‘Via Stellae 20/21’ no CGAC con obras dos compositores galegos Canco López e Ramón Souto, homenaxe a Miles Davis na Praza de Abastos e a noite de clausura coa mezzosoprano checa Magdalena Kozena, a Orquestra Barroca de Venecia e o director Andrea Marcon, que comezará no Teatro Principal cun fermoso programa do Seicento italiano e rematará na discoteca Sala Capitol co singular espectáculo ‘Disco Barroco’, que reúne a estrelas da ópera e djs.

Maravilloso Via Stellae El VI Festival Via Stellae vuelve a hacer de Compostela el epicentro de una aplaudida programación musical en la que brillan la música antigua y el Barroco, y en la que ganan espacio los más ricos diálogos de géneros y disciplinas: clasicismo y vangardia, compositores europeos y gallegos, ópera, rock, swing y música electrónica en 14 conciertos inolvidables, con varios estrenos mundiales. El cartel del 2011 reúne a directores y agrupaciones como Christophe Rousset y Les Talens Lyriques, Andrea Marcon y la Orquestra Barroca de Venecia, Giovanni Antonini e Il Giardino Armonico o Stefano Montanari y la Accademia Bizantina. Algunos de los platos fuertes serán el estreno absoluto en tiempos modernos de la ópera ‘Semiramide Riconosciuta’ de Nicola Porpora en versión de concierto; la presentación en España del concierto-espectáculo en homenaje al

08 | 09


i Música / Music

mítico castrato Farinelli con la gran mezzosoprano sueca Ann Hallenberg; el concierto dedicado a Venecia de Il Giardino Armonico o los recital del violagambista andaluz Fahmi Alqhai y el clavecinista catalán Dani Espasa. Más delicias: el encuentro de la banda de rock Siniestro Total y el Taller Atlántico Contemporáneo; conciertos ‘Via Stellae 20/21’ en el CGAC con obras de los compositores gallegos Canco López y Ramón Souto, homenaje a Miles Davis en la Plaza de Abastos y la noche de clausura con la mezzosoprano checa Magdalena Kozena, la Orquestra Barroca de Venecia y el director Andrea Marcon, que comenzará el el Teatro Principal con un hermoso programa del Seicento italiano y acabará en la discoteca Sala Capitol con el singular espectáculo ‘Disco Barroco’ que reúne a estrellas de la ópera y djs.

Marvellous “Via Stellae” The 6th Via Stellae Festival returns to make Compostela the epicentre of an acclaimed music programme in which ancient and baroque music stand out, with an increasing presence of the most varied dialogues of genres and disciplines: classicism and avant-garde, European and Galician composers, opera, rock, swing and electronic music in 14 unforgettable concerts, featuring several world premieres. The 2011 programme includes conducts and ensembles such as Christophe Rousset and Les Talens Lyriques, Andrea Marcon and the Venice Baroque Orchestra, Giovanni Antonini and Giardino Armonico or Stefano Montanari and Accademia Bizantina. Some of the main events will be the world premiere in modern times of Nicola Porpora’s opera “Semiramide Riconosciuta” in concert version; the Spanish presentation of the concert-show in tribute to the mythical castrato Farinelli, with the great Swedish mezzo-soprano Ann Hallenberg; the concert dedicated to Venice by Il Giardino Armonico or the recitals by the Andalusia viola da gamba player Fahmi Alqhai and the Catalan harpsichord player Dani Espasa. More treats: the combination of the rock band Siniestro Total and Taller Atlántico Contemporáneo; “Via Stellae 20/21” concerts in the CGAC with works by the Galician composers Canco López and Ramón Souto, the tribute to Miles Davis in Plaza de Abastos and the closing night with the Czech mezzo-soprano Magdalena Kozena, the Venice Baroque Orchestra and the conductor Andrea Marcon, beginning in Teatro Principal with a beautiful programme of Italy’s “Seicento” and ending in the Sala Capitol disco with a singular show called “Disco Barroco” featuring opera stars and DJs.

Varios escenarios Several venues Do 9 ao 22 de xullo. Varios horarios. Del 9 al 22 de julio. Varios horarios. July 9 to 22. Different times. Abonos / tickets: Tel: 902 43 44 43. www.novacaixagalicia.es Entradas soltas, tamén en / Entradas sueltas, también en / Single tickets, also available from: Teatro Principal, rúa Nova 21. + Info:


culturall Música / Music

800 anos da Catedral: Baremboim e a luz no Obradoiro O ciclo Galicia Classics trae a Santiago ao gran director e pianista Daniel Baremboim xunto á prestixiosa Staatskapelle Berlin, formación da que é titular, nun único concerto en Galicia que abre a súa xira española de 2011. O programa -sinfonías números 1 e 2 de Bruckner, consideradas ‘catedrais da música sinfónica- conmemora de maneira extraordinaria os 800 anos da Catedral de Santiago. E para continuar coas celebracións do oitavo centenario da consagración do templo, este ano non haberá unha única noite de espectáculo multimedia sobre a fachada do Obradoiro. Ao tradicional espectáculo de luz e son da medianoite do 24 seguiranlle, entre o 26 e o 30 de xullo, as proxeccións en tres dimensións sobre a evolución arquitectónica da fachada do Obradoiro, dende a época medieval ata o Barroco: didáctica e beleza mediante a técnica do video mapping.

800 años de la Catedral: Baremboim y la luz en el Obradoiro El ciclo Galicia Classics trae a Santiago al gran director y pianista Daniel Baremboim junto a la prestigiosa Staatskapelle Berlin, formación de la que es titular, en un único concierto en Galicia que abre su gira española de 2011. El programa -sinfonías números 1 y 2 de Bruckner, consideradas ‘catedrales’ de la música sinfónica- conmemora de manera extraordinaria los 800 años de la Catedral de Santiago. Y para continuar con las celebraciones del octavo centenario de la consagración del templo, este año no habrá una única noche de espectáculo multimedia sobre la fachada del Obradoiro. Al tradicional espectáculo de luz y sonido de la medianoche del 24 le seguirán, entre el 26 y el 30 de julio, las proyecciones en tres dimensiones sobre la evolución arquitectónica de la fachada del Obradoiro, desde la época medieval hasta el Barroco: didáctica y belleza mediante la técnica del video mapping.

800 years of the Cathedral: Baremboim and light in Praza do Obradoiro The Galicia Classics series brings the great conductor and pianist Daniel Barmboim to Santiago along with the prestigious Staatskapelle Berlin, an orchestra of which he is the resident conductor, for a sole concert in Galicia that begins its 2011 Spanish tour. The programme, centred on Anton Bruckner’s symphonies no. 1 and 2 (considered “cathedrals” of symphonic music), will also be an extraordinary commemoration of Santiago Cathedral’s 800 years. And continuing with the celebrations of the 800th anniversary of the basilica’s dedication, this year there will not be a single multimedia show projected onto the Obradoiro façade. The traditional sound and light show at midnight on July 24 will be followed, from July 26 to 30, by 3-D projections on the architectural evolution of the Obradoiro façade, from the Middle Ages to the baroque period: education and beauty by means of the video mapping technique. Daniel Baremboim + Staatskapelle Berlin Auditorio de Galicia. 8 de xullo. 8 de julio. July 8. 20 h. 8 pm. Entradas / Tickets: 20 euros. Espectáculos de luz. Light shows Praza do Obradoiro. 26 - 30 de xullo. 26 – 30 de julio. July 26 to 30. + Info: www.catedralsantiago800.com Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on 10 | 11

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

Música Music

Congresos Congress

Exposición Exhibition

IX Festival de Contrabaixo "Ludwig Streicher”

Leccións Xacobeas 'Os sentidos no Camiño’

'Domus Iacobi'

EAEM Do 7 ao 15 de xullo. Diversos horarios Del 7 al 15 de julio. Diversos horarios From July 7 to 15. Different times

Paraninfo da Facultade de Historia Do 20 ao 23 de xullo. Diversos horarios Del 20 al 23 de julio. Diversos horarios From July 20 to 23. Different times

Colexio de Fonseca Ata o 31 de xullo Hasta el 31 de julio Until July 31

Clases individuais e grupais, recitais, concertos e conferencias abertas ao público conforman o programa da undécima edición do Festival organizado pola Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia (EAEM) en memoria do gran mestre vienés falecido en 2003. Entre os músicos participantes destacan reputados contrabaixistas como Damián Arenas, Diego Zecharies, Carlos Méndez ou Ernst Weissensteiner, entre outros. Clases individuales y grupales, recitales, conciertos y conferencias abiertas al público conforman el programa de la undécima edición del Festival organizado por la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia (EAEM) en memoria del gran maestro vienés fallecido en 2003. Entre los músicos participantes destacan reputados contrabajistas como Damián Arenas, Diego Zecharies, Carlos Méndez o Ernst Weissensteiner, entre otros. Individual and group classes, recitals, concerts and conferences open to the public make up the programme of the 11th festival organised by the Galician School of Superior Music Studies (EAEM) in memory of the great Viennese maestro who died in 2003. The participating musicians include renowned double bassists such as Damián Arenas, Diego Zecharies, Carlos Méndez or Ernst Weissensteiner, among others.

A USC organiza a cuarta edición deste congreso divulgativo no que varios especialistas internacionais presentarán as últimas investigacións sobre o Camiño de Santiago, o fenómeno xacobeo, o culto ao Apóstolo e a Catedral compostelana. O programa deste ano céntrase especialmente no aspecto sensorial da experiencia xacobea e no 800 aniversario da consagración da basílica. La USC organiza la cuarta edición de este congreso divulgativo en el que varios especialistas internacionales presentarán las últimas investigaciones sobre el Camino de Santiago, el fenómeno jacobeo, el culto al Apóstol y la Catedral compostelana. El programa de este año se centra especialmente en el aspecto sensorial de la experiencia jacobea y en el 800 aniversario de la consagración de la basílica. The University of Santiago de Compostela organises the 4th year of this educational congress in which several international specialists will present their latest research on the Way of St. James, the Jacobean phenomenon, the worship of the Apostle and Compostela's Cathedral. This year's programme will especially feature the sensorial aspect of the Jacobean experience and the 800th anniversary of the basilica's dedication.

Unha viaxe a través do tempo para comprender mellor as claves da historia e a arte da Catedral a través de varias das pezas máis singulares do seu patrimonio, algunhas presentes por vez primeira fóra das súas localizacións habituais e outras, procedentes de coleccións particulares, que voltan por uns meses a Compostela sumándose á celebración dos 800 anos da consagración. Un viaje a través del tiempo para comprender mejor las claves de la historia y el arte de la Catedral a través de varias de las piezas más singulares de su patrimonio, algunas presentes por vez primera fuera de sus localizaciones habituales y otras, procedentes de colecciones particulares, que vuelven por unos meses a Compostela sumándose a la celebración de los 800 años de la consagración. A journey through time to better understand the keys to the history and art of the Cathedral by way of several of its most outstanding artworks; some are presented for the first time outside their usual locations and others, from private collections, return to Compostela for a few months to celebrate the 800th anniversary of its dedication.

12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Exposición Exhibition

Infantil Children

Lecer Ocio Leisure

'Cartografías silenciadas'

Ferradura Aberta

'Vive o Verán 2011'

Auditorio de Galicia Do 27 de xullo ao 20 de novembro Del 27 de julio al 20 de noviembre From July 27 to November 20

Paseo da Ferradura (Parque da Alameda) Do 14 ao 22 de xullo, agás fins de semana. 18-21 h. Del 14 al 22 de julio, excepto fines de semana. 18-21 h. July 14 from 22, except weekends: 6-9 pm.

Toda a cidade / Entire city Do 1 de xullo ao 31 de agosto. Diversos horarios Del 1 de julio al 31 de agosto. Diversos horarios From July 1 until August 31. Different times

Tras unha exhaustiva investigación en diversos arquivos sobre a Guerra Civil española, a fotógrafa Ana Teresa Ortega presenta unha serie de imaxes sobre os edificios que foron utilizados como campos de concentración ou espazos de represión durante e despois da sublevación franquista. Cuarteis, cárceres, pero tamén conventos, escolas ou hospitais protagonizan esta mostra documental que induce á reflexión. Tras una exhaustiva investigación en diversos archivos sobre la Guerra Civil española, la fotógrafa Ana Teresa Ortega presenta una serie de imágenes sobre los edificios que fueron utilizados como campos de concentración o espacios de represión durante y después de la sublevación franquista. Cuarteles, cárceles, pero también conventos, escuelas u hospitales protagonizan esta muestra documental que induce a la reflexión. After exhaustive research in different Spanish Civil War archives, the photographer Ana Teresa Ortega presents a series of images on buildings that were used as concentration camps or repressive sites during and after Franco's uprising. Barracks, prisons, but also convents, schools and hospitals, are featured in this documentary exhibition that encourages reflection.

Un ano máis, os nenos e os seus pais poderán gozar do tempo libre no Parque da Alameda coas actividades ofrecidas polo Concello de Santiago durante as Festas do Apóstolo. O programa inclúe obradoiros, deportes, xogos tradicionais e sesións de animación á lectura para as familias. Un año más, los niños y sus padres podrán disfrutar del tiempo libre en el Parque de la Alameda con las actividades ofrecidas por el Concello de Santiago durante las Fiestas del Apóstol. El programa incluye talleres, deportes, juegos tradicionales y sesiones de animación a la lectura para las familias. Once again the city's children and their parents can make the most of their free time in Compostela's Alameda Park, with activities organised by Santiago City Council during the “Apóstol” Festival. The programme includes workshops, sports, traditional games and reading-promotion sessions for families.

Como en veráns anteriores, o Concello de Santiago ofrece o programa de actividades ao aire libre 'Vive o verán', unha oferta lúdica para gozar da época estival na cidade. Inclúe cursos de deportes saudables como o tai-chi e a ximnasia terapéutica, cine, obradoiros infantís, visitas culturais guiadas, rutas urbanas e excursións polo ámbito natural de Compostela. Como en veranos anteriores, el Ayuntamiento de Santiago ofrece el programa de actividades al aire libre 'Vive el verano', una oferta lúdica para disfrutar de la época estival en la ciudad. Incluye cursos de deportes saludables como el tai-chi y la gimnasia terapéutica, cine, talleres infantiles, visitas culturales guiadas, rutas urbanas y excursiones por el ámbito natural de Compostela. As in previous summers, Santiago City Council presents a leisure programme called “Vive el verano,” a range of activities to help you enjoy the summer in the city. It includes healthy sports courses such as tai-chi and therapeutic gymnastics, cinema, children's workshops, guided tours, city routes and nature treks around Compostela.


xullo

julio july VENRES / VIERNES / FRIDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Nenos de 8 a 12 anos. Gratuíto con inscrición previa. Todos os mércores e venres. Infantil. Taller de teatro Niños de 8 a 12 años. Gratuito con inscripción previa. Todos los miércoles y viernes. Children. Theatre workshop Children ages 8 to 12. Free after registering. Every Wednesday and Friday. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Capitol Música. Topo + Tungsteno O mítico grupo madrileño presenta o seu novo disco, ‘Prohibido mirar atrás’, e repasa os clásicos de Topo e Asfalto. Entrada: 22 € (anticipada 18 €). El mítico grupo madrileño presenta su nuevo disco, ‘Prohibido mirar atrás’, y repasa los clásicos de Topo y Asfalto. Entrada: 22 € (anticipada 18 €). Music. Topo + Tungsteno The mythical Madrid group presents its new album, “Prohibido mirar atrás,” and performs hits by Topo and Asfalto. Tickets: € 22 (advance sales, € 18).

SÁBADO / SATURDAY 2 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Obradoiro de papaventos e sesión de contacontos. Gratuíto. Taller de cometas y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” Kite workshop and storytelling session. Free. 11 h / 11 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa ‘Vive o verán’: ‘A pegada do escultor Asorey’ Punto de saída: entrada Facultade de Medicina. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: entrada Facultad de Medicina. Gratuito con inscripción previa. 14 | 15

2011 Guided tours. “Vive o verán” programme: “A pegada do escultor Asorey” Starting point: Medicine Faculty entrance: Free after registering. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Pablo Líquido Festa de remate de tempada do Racing San Lourenzo. Fiesta de finalización de la temporada del Racing San Lourenzo. Music. Pablo Líquido Party to celebrate the end of Racing San Lourenzo’s season.

DOMINGO / SUNDAY 3 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Sala Nasa Música. Desorden Público + KoGiTo Los Contrarios Primeiro concerto en Galicia da lendaria banda venezolana. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Primer concierto en Galicia de la legendaria banda venezolana. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Music. Desorden Público + KoGiTo Los Contrarios The legendary Venezuelan band’s first concert in Galicia. Tickets: € 15 (advance sales, € 12).

LUNS / LUNES / MONDAY 4 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro MusicARTE Actividade creativa para nenos de 4 a 8 anos. Gratuíto con inscrición previa. Ata o día 7. Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Taller MusicARTE Actividad creativa para niños de 4 a 8 años. Gratuito con inscripción previa. Hasta el día


a Para todos os públicos. En caso de choiva trasládase ao CSC das Fontiñas. Todos os mércores. Para todos los públicos. En caso de lluvia se traslada al CSC de Fontiñas. Todos los miércoles. Sport. “Vive o verán” programme: Danza Bollywood For all ages. In the case of rain, it will be moved to the Fontiñas Socio-Cultural Centre. Every Wednesday.

7. Children. “Vive o verán” programme: Obradoiro MusicARTE Creative activity for children ages 4 to 8. Free after registering. Until July 7. 20.30 h / 8.30 pm. Modus Vivendi Música. Lobalú Canción galega con Héctor Lorenzo e Najla Shami. Gratuíto. Canción gallega con Héctor Lorenzo y Najla Shami. Gratuito. Music. Lobalú Galician songs with Héctor Lorenzo and Najla Shami. Free.

Children. “Vive o verán” programme: Obradoiro MusicARTE See July 4. 12 h / 12 noon. Biblioteca Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Un mural para un conto’ Obradoiro de pintura creativa. Gratuíto. Taller de pintura creativa. Gratuito. Children. “Un mural para un conto” Creative painting workshop. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Modus Vivendi Música. Litanei Sesión de ritmos fusión con Mónica de Nut & Paco Dicenta. Gratis. Music. Litanei Fusion music session featuring Mónica de Nut & Paco Dicenta. Free.

MARTES / TUESDAY 5 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Para todos os públicos. Gratuíto. Todos os martes. Para todos los públicos. Gratuito. Todos los martes. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi For all ages. Free. Every Tuesday. 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro MusicARTE Ver día 4.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 6 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop See July 1. 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantiles. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro MusicARTE Ver día 4. Children. “Vive o verán” programme: Obradoiro MusicARTE See July 4. 19.30 h / 7.30 pm. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Danza Bollywood

21.30 h / 9.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Espectáculos. Programa ‘Vive o verán’: Pablo Trasno Actuación circense. Gratis. Shows. “Vive o verán” programme: Pablo Trasno Circus performance. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘La Strada’ (1954), de Federico Fellini. Gratis. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” “La Strada” (1954), by Federico Fellini. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 7 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantiles. Programa ‘Vive o verán’: Obradoiro MusicARTE Ver día 4. Children. “Vive o verán” programme: Obradoiro MusicARTE See July 4. 12 h / 12 noon. Biblioteca Fundación Caixa Galicia Infantil. ‘Un mural para un conto’ Ver día 5. Children. “Un mural para un conto” See July 5. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band


culturall 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Para todos os públicos. Gratuíto. Todos os xoves. Para todos los públicos. Gratuito. Todos los jueves. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi For all ages. Free. Every Thursday.

Streicher Concerto de Ernst Weissensteiner (contrabaixo) e Reinhard Süss (piano). Gratuíto. Concierto de Ernst Weissensteiner (contrabajo) y Reinhard Süss (piano). Gratuito. Music. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Concert by Ernst Weissensteiner (double bass) and Reinhard Süss (piano). Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 8

21.30 h / 9.30 pm. CSC A Trisca Astronomía. Programa ‘Vive o verán’: ‘Observando a lúa e os planetas’ Astronomía. Programa ‘Vive o verán’: ‘Observando la luna y los planetas’ Aforo limitado. Gratuíto. Astronomy. “Vive o verán” programme: “Observing the moon and planets” Limited capacity. Free.

11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop See July 1. 20 h / 8 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Galicia Classics’: Staatskapelle Berlín Dirixida por Daniel Baremboin, interpreta as sinfonías 1 e 2 de Bruckner. Entrada: 20 €. Dirigida por Daniel Baremboin, interpreta las sinfonías 1 y 2 de Bruckner. Entrada: 20 €. Music. “Galicia Classics” series: Staatskapelle Berlin Conducted by Daniel Baremboin, it will perform Bruckner’s No. 1 and 2 symphonies. Tickets: € 20. 20 h / 8 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig

SÁBADO / SATURDAY 9 10.30 h / 10.30 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa ‘Vive o verán’: ‘Monte de Deus’ Punto de saída: entrada da Facultade de Filoloxía. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: entrada de la Facultad de Filología. Gratuito con inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Monte de Deus” Departure point: Philology Faculty entrance. Free after registering. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Obradoiro de reciclaxe e sesión de contacontos. Gratuíto. Taller de reciclaje y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” Recycling and storytelling session. Free. 17-19 h / 5-7 pm. Paseo Central da Alameda Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Xogos populares’ Xogos para que nenos e maiores se divertan xuntos. Gratuíto.

16 | 17

Animación. Programa ‘Vive o verán’: ‘Juegos populares’ Juegos para niños y mayores se diviertan juntos. Gratuito. Entertainment. “Vive o verán” programme: “Xogos populares” Games enabling children and adults to have fun together. Free. 17 h / 5 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Conferencias. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher ‘A música para contrabaixo de Reinhard Süss’. Gratuíto. Conferences. Ludwig Streicher Double Bass Festival “A música para contrabaixo de Reinhard Süss.” Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Farinelli, o mito 20 anos despois do filme’ O grupo Les Talents Lyriques, dirixido por Christophe Rousset, e Ann Hallenberg (mezzosoprano) interpretan arias de ópera de Broschi, Porpora, Giacomelli, Hasse e Leo.


a Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Farinelli, el mito 20 años después del film’ El grupo Les Talents Lyriques, dirigido por Christophe Rousset, y Ann Hallenberg (mezzosoprano) interpretan arias de ópera de Broschi, Porpora, Giacomelli, Hasse y Leo. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Farinelli, el mito 20 años después del film” The group Les Talents Lyriques, conducted by Christophe Rousset, and Ann Hallenberg (mezzo-soprano) performs opera arias by Broschi, Porpora, Giacomelli, Hasse and Leo. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Malandrómeda + Kaia Kaiana Remate do éMundial, semana de actividades na cidade cun nexo común: amosar que o galego é mundial. Clausura del éMundial, semana de actividades en la ciudad con un nexo común: mostrar que el gallego es mundial. Music. Malandrómeda + Kaia Kaiana End of éMundial, a week of activities in the city with a common link: showing that Galician is worldwide.

DOMINGO / SUNDAY 10 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 19.15 h / 7.15 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Conferencias. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Presentación do contrabaixo ‘El peregrino’. Co luthier James Testi. Gratuíto. Conferencias. IX Festival de Contrabajo Ludwig Streicher Presentación del contrabajo ‘El peregrino’. Con el luthier James Testi. Gratuito. Conferences. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Presentation of the “El peregrino” double

bass. With the luthier James Testi. Free. 20 h / 8 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Concerto do Ensemble Fonos21. Concierto del Ensemble Fonos21. Music. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Concert by Ensemble Fonos21.

LUNS / LUNES / MONDAY 11 20 h / 8 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Concerto de contrabaixo, bandoneón e piano. Gratuíto. Concierto de contrabajo, bandoneón y piano. Gratuito. Music 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival. Concert featuring double bass, bandoneon and piano. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Canco López’ a cargo de Ars Combinatoria. Gratuíto. ‘Nuestros compositores: Canco López’ a cargo de Ars Combinatoria. Gratuito. Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Our composers: Canco López” by Ars Combinatoria. Free. 23 h / 11 pm. Casa das Crechas Música. ‘Barry Gones Bass Quartet’ Swing e funk orixinal para cuarteto de contrabaixos. Gratuíto. Swing y funk original para cuarteto de contrabajos. Gratuíto. Music. “Barry Gones Bass Quartet” Original swing and funk for a double bass quartet. Free.

MARTES / TUESDAY 12 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi

e Chi Kung tradicional Ver día 5. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 5. 18.30 h / 6.30 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Conferencias. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher ‘O contrabaixo feliz’ con Pablo Martín. Gratis. Conferences. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival “O contrabaixo feliz” with Pablo Martín. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Carballeira de San Lourenzo Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Roteiros medioambientais’ Percorrido na procura de plantas medicinais. Gratuíto con inscrición previa. Deporte. Programa ‘Vive o verán’: ‘Rutas medioambientales’ Recorrido en busca de plantas medicinales. Gratuito con inscripción previa. Sport. “Vive o verán” programme: “Environmental routes” Trek in search of medicinal plants. Free after registering. 20 h / 8 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Concerto de contrabaixo e piano. Gratuíto. Concierto de contrabajo y piano. Gratuito. Music. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Double bass and piano concert. Free. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Semiramide riconosciuta, ópera de Porpora en concerto’ Coa formación italiana Accademia Bizantina, dirixida por Stefano Montanari, Delphine


culturall Galou (contralto) e Juan Sancho (tenor). Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Semiramide riconosciuta, ópera de Porpora en concierto’ Con la formación italiana Accademia Bizantina, dirigida por Stefano Montanari, Delphine Galou (contralto) y Juan Sancho (tenor). Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Semiramide riconoscuita, ópera de Porpora en concierto” With the Italian ensemble Accademia Bizantina, conducted by Stefano Montanari, Delphine Galou (contralto) and Juan Sancho (tenor). Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 20.30 h / 8.30 pm. Modus Vivendi Música. Dj Javi Rial & Kim García Sesión de House-Funk. Gratis. Music. DJ Javi Rial & Kim García House-funk session. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 13 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop. See July 1. 19.30 h / 7.30 pm. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Danza Bollywood Ver día 6. Sport. “Vive o verán” programme: Danza Bollywood See July 6. 20.30 h / 8.30 pm. Auditorio de Galicia Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Capricho e danza’ Coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia, dirixida por Rubén Gimeno. Obras de Falla, Turina, Tchaikovski e Rimski-Korsakov. Entrada: 5 € (menores de 25 anos e xubilados: 2,5 €). Con la Orquestra Nova de la Sinfónica de Galicia, dirigida por Rubén Gimeno. Obras de Falla, Turina, Tchaikovski y Rimski-Korsakov. 18 | 19

Entrada: 5 € (menores de 25 años y jubilados: 2,5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Capricho e danza” With the Galician Symphony Orchestra’s Orquestra Nova, conducted by Rubén Gimeno. Works by Falla, Turina, Tchaikovsky and Rimski-Korsalov. Tickets: € 5 (under-25s and OAPs: € 2.50). 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘En alas de la danza’ (1936), con Fred Astaire. Gratuito. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” “In alas de la danza” (1936), with Fred Astaire. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 14 18 h / 6 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Concerto dos alumnos do festival. Gratuíto. Concierto de los alumnos del festival. Gratuito. Music. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Concert by the festival’s students. Free. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Por décimo oitavo ano, a Alameda convértese no centro dun programa lúdico e educativo para toda a familia. Gratuíto. Ata o día 22 (agás fins de semana). Por decimoctavo año, la Alameda se convierte en el centro de un programa lúdico y educativo para toda la familia. Gratuito. Hasta el día 22 (salvo fines de semana). Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” For the 18th year, Alameda Park becomes the centre of a leisure and educational programme for all the family. Free. Until July 22 (except weekends). 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar

Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 7. Sports. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 7. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Concertos de música clásica e jazz ou sesións de ritmos electrónicos ao aire libre. Gratuíto. Todos os xoves, venres e sábados. Gratis. Conciertos de música clásica y jazz o sesiones de ritmos electrónicos al aire libre. Gratuíto. Todos los jueves, viernes y sábados. Gratis. Music. “Atardeceres no Gaiás” Classical and jazz music concerts or electronic music sessions outdoors. Free. Every Thursday, Friday and Saturday. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Modus Vivendi Música. Álvaro Muras Trío Sesión de Jazz-Funk. Gratuíto. Music. Álvaro Muras Trio Jazz-funk session. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘As voces da viola’


a Con Fahmi Alquai (viola da gamba). Obras de Ortiz, Sanz, Hume, Corkine, Dolle, Marais, Forqueray, Bach... Gratis. Music. 6th “Via Stellae” Festival: “As voces da viola” With Fahmi Alquai (viola da gamba). Works by Ortiz, Sanz, Hume, Corkine, Dolle, Marais, Forqueray, Bach… Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 15 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop. See July 1. 18 h / 6 pm. Escola de Altos Estudos Musicais Música. IX Festival de Contrabaixo Ludwig Streicher Concerto dos alumnos do festival. Gratuíto. Concierto de los alumnos del festival. Gratuito. Music. 9th Ludwig Streicher Double Bass Festival Concert by the festival’s students. Free. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás”

See July 14. 21.30 h / 9.30 pm. Auditorio de Galicia Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘30 anos de Siniestro Total… e as súas circunstancias’ Rock con Siniestro Total e o Taller Atlántico Contemporáneo. Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘30 años de Siniestro Total… y sus circunstancias’ Rock con Siniestro Total y el Taller Atlántico Contemporáneo. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “30 years of Siniestro Total… and its circumstances” Rock with Siniestro Total and Taller Atlántico Contemporáneo. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 23 h / 11 pm. Praza do Obradoiro Festas. ‘ Apóstolo 2011’: Pregón Comezan as Festas do Apóstolo Santiago, de dúas semanas de duración, coa lectura do pregón e un concerto gratuíto. Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Comienzan las Fiestas del Apóstolo Santiago, de dos semanas de duración, con la lectura del pregón y un concierto gratuito. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011”: Opening speech The two-week Apóstolo Santiago Festival begins with the reading of the opening speech and a free concert. See programme at www.santiagoturismo.com.

SÁBADO / SATURDAY 16 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’

Obradoiro e sesión de contacontos ‘A auga, fonte de vida’. Gratuíto. Taller y sesión de cuentacuentos ‘El agua, fuente de vida’. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” Workshop and storytelling session: “Water, source of life.” Free. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atareceres no Gaiás” See July 14.

DOMINGO / SUNDAY 17 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

LUNS / LUNES / MONDAY 18 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14.


culturall 20.30 h / 8.30 pm. Centro Galego de Arte Contemporánea Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Via Stellae 20/21’ ‘Os nosos compositores: Ramón Souto’ a cargo de Vertixe Sonora Ensemble. Gratis. Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Via Stellae 20/21” “Os nosos compositores: Ramón Souto” by Vertixe Sonora Ensemble. Free.

MARTES / TUESDAY 19 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 5. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 5. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14.

Nueva canción argentina. Gratuito. Music. Diego Massimini New Argentinean song. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘A Venezia!’ Coa formación Il Giardino Armonico, dirixida por Giovanni Antonini. Concertos e sonatas de Castello, Merula, Legrenzi, Vivaldi e Galuppi. Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Con la formación Il Giardino Armonico, dirigida por Giovanni Antonini. Conciertos y sonatas de Castello, Merula, Legrenzi, Vivaldi y Galuppi. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “A Venezia!” With the Il Giardino Armonico ensemble, conducted by Giovanni Antonini. Concerts and sonatas by Castello, Merula, Legrenzi, Vivaldi and Galuppi. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 23 h / 11 pm. Sala Capitol Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Clásicos do Swing’ Con The Ray Gelato Giants. Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Con The Ray Gelato Giants. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €).

10 h / 10 am. Facultade de Xeografía e Historia Congresos. IV Leccións Xacobeas Internacionais Conferencias sobre o Camiño de Santiago e o culto ao Apóstolo. Ata o día 23. Conferencias sobre el Camino de Santiago y el culto al Apóstol. Hasta el día 23. Congresses. 4th International Jacobean Lessons Conferences on the Way of St. James and the worship of the Apostle. Until July 23. 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14. 19.30 h / 7.30 pm. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Danza Bollywood Ver día 6. Sport. “Vive o verán” programme: Danza Bollywood See July 6.

20.30 h / 8.30 pm. Modus Vivendi Música. Diego Massimini Nova canción arxentina. Gratuíto.

Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Clásicos do Swing” With The Ray Gelato Giants. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5).

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 20 20 | 21

Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Bach e as Variacións Goldberg’ Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Bach y las Variaciones Goldberg’ Con Dani Espasa (clave). Gratuíto. Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Bach and the Goldberg Variations”


a With Dani Espasa (harpsichord). Free. 22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘Star Wars’ (1977), de George Lucas. Gratis. Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” “Star Wars” (1977) by George Lucas. Free. 23 h / 11 pm. Praza de Abastos Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Kind of Blue, tributo a Miles Davis’ Xacobe Martínez Antelo Sexteto. Gratis.

Internacionais Ver día 20. Congresses. 4th International Jacobean Lessons See July 20. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Kind of Blue, tribute to Miles Davis” Xocobe Martínez Antelo Sextet. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 21 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 10 h / 10 am. Facultade de Xeografía e Historia Congresos. IV Leccións Xacobeas

20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 7. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 7. 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘O Manuscrito Guerra, volume 4’ Gravación a cargo do grupo Ars Atlantica, José Antonio López (barítono), Bruno Forst (órgano) e Manuel Vilas (arpa e dirección). Gratuíto. Grabación a cargo del grupo Ars Atlantica, José Antonio López (barítono), Bruno Forst (órgano) y Manuel Vilas (arpa y dirección). Gratuito. Music. 6th “Via Stellae” Festival: “O Manuscrito Guerra, volume 4” Recording by the Ars Atlantica group, José Antonio López (baritone), Bruno Forst (organ) and Manuel Vilas (harp and conductor). Free.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 22 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 10 h / 10 am. Facultade de Xeografía e Historia Congresos. IV Leccións Xacobeas Internacionais Ver día 20. Congresses. 4th International Jacobean Lessons See July 20. 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop See July 1. 18-21 h / 6-9 pm. Parque da Alameda Infantil. ‘Apóstolo 2011’: ‘Ferradura aberta’ Ver día 14. Children. “Apóstolo 2011”: “Ferradura aberta” See July 14. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14. 20 h / 8 pm. Teatro Principal Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Si dolce è il tormento: o Seicento italiano’ Con Magdalena Konzena (mezzo) e a Orquestra Barroca de Venecia, dirixida por Andrea Marcon. Obras de Merula, Monteverdi, Strozzi e Marini. Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Si dolce è il tormento: el Seicento italiano’ Con Magdalena Konzena (mezzo) y la Orquesta Barroca de Venecia, dirigida por


culturall Andrea Marcon. Obras de Merula, Monteverdi, Strozzi y Marini. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Si dolce è il tormento: el Seicento italiano” With Magdalena Konzena (mezzo) and the Venice Baroque Orchestra, conducted by Andrae Marcon. Works by Merula, Monteverdi, Strozzi and Marini. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5). 22.30 h / 10.30 pm. Praza da Quintana Música. ‘Apóstolo 2011’: Luz Casal A aclamada artista repasa os temas do seu último disco, ‘La Pasión’, e clásicos do seu repertorio. Entrada: 20 €. La aclamada artista repasa los temas de su último disco, ‘La Pasión’, y clásicos de su repertorio. Entrada: 20 €. Music. “Apóstolo 2011”: Luz Casal The renowned artists performs songs from her latest album, “La Pasión,” and classics from her repertoire. Tickets: € 20.

23 h / 11 pm. Sala Capitol Música. VI Festival ‘Via Stellae’: ‘Disco Barroco 2011’ Ópera e música electrónica encóntranse nunha gran festa. Con Magdalena Kozena (mezzo), Xavi Sabata (contratenor), LN Ripley DJ e a Orquestra Barroca de Venecia, dirixida por Andrea Marcon. Entrada: 10 € (menores de 25 anos e xubilados: 5 €). Ópera y música electrónica se encuentran en una gran fiesta. Con Magdalena Kozena (mezzo), Xavi Sabata (contratenor), LN Ripley DJ y la Orquesta Barroca de Venecia, dirigida por Andrea Marcon. Entrada: 10 € (menores de 25 años y jubilados: 5 €). 22 | 23

Music. 6th “Via Stellae” Festival: “Disco Barroco 2011” Electronic music and opera come together in a grand fiesta. With Magdalena Kozena (mezzo), Xavi Sabata (countertenor), LN Ripley DJ and the Venic Baroque Orchestra, conducted by Andrea Marcon. Tickets: € 10 (under-25s and OAPs: € 5).

SÁBADO / SATURDAY 23 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 10 h / 10 am. Facultade de Xeografía e Historia Congresos. IV Leccións Xacobeas Internacionais Ver día 20. Congresses. 4th International Jacobean Lessons See July 20. 10.30 h / 10.30 am. Varios espazos Visitas guiadas. Programa ‘Vive o verán’: ‘Parque Granell e Colexiata do Sar’ Punto de saída: cafetería do Parque Granell. Gratuíto con inscrición previa. Punto de salida: cafetería del Parque Granell. Gratuito con inscripción previa. Guided tours. “Vive o verán” programme: “Granell Park and Collegiate Church of Sar” Departure point: Granell Park cafeteria. Free after registering. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Obradoiro de plantas medicinais e sesión de contacontos. Gratuíto. Taller de plantas medicinales y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” Medicinal plants workshop and storytelling

session. Free. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14.

DOMINGO / SUNDAY 24 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 12 h / 12 noon. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12 h / 12 noon. Campus Universitario Sur Animación. ‘Festigal 11’ Décima edición do festival, con eventos musicais, charlas e actuacións. Gratuito. Ata o día 25. Décima edición del festival, con eventos musicales, charlas y actuaciones. Gratuito. Hasta el día 25. Entertainment. “Festigal” 11 10th year of the festival, featuring musical events, talks and performances. Free. Until July 25. 20 h / 8 pm. Catedral Relixioso. Solemnes Vésperas do Apóstolo Santiago Celebración litúrxica das vésperas, na que se recuperan os cantos tradicionais e as vestimentas antigas dos membros do Cabildo. Gratuíto. Religioso. Solemnes Vísperas del Apóstol Santiago Celebración litúrgica de las vísperas, en la que se recuperan los cantos tradicionales y las vestimentas antiguas de los miembros del Cabildo. Gratuito


a Religious. Solemn Vespers of the Apostle James Liturgical service of vespers, featuring traditional hymns and the Chapter members’ old garments. Free.

See July 24.

MARTES / TUESDAY 26 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com.

23 h / 11 pm. Campus Universitario Sur Música. ‘Festigal 10’ Concerto de Deolinda, Ulträqäns, Loretta Martin + Dios Ke Te Crew. Gratis. Music. “Festigal 10” Concert by Deolinda, Ulträqäns, Loretta Martin + Dios Ke Te Crew. Free.

LUNS / LUNES / MONDAY 25 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com.

23.30 h / 11.30 pm. Praza do Obradoiro Festas. ‘ 2011’: Espectáculo extraordinario de luz e son A Praza do acolle o maior espectáculo de luz e son de . Ás proxeccións de imaxes multimedia sobre a fachada da Catedral seguen a queima da chamada 'fachada gótica' e, a media noite, os fogos artificiais, visibles dende toda a cidade. Fiestas. ‘Apóstolo 2011’: Espectáculo extraordinario de luz y sonido La Plaza del Obradoiro acoge el mayor espectáculo de luz y sonido de Santiago. A las proyecciones de imágenes multimedia sobre la fachada de la Catedral siguen la quema de la llamada 'fachada gótica' y, a medianoche, los fuegos artificiales, visibles desde toda la ciudad. Festival. “Apóstolo 2011”: Special son et lumière show The Plaza del Obradoiro hosts Santiago’s biggest son et lumière show. The screening of multimedia images on the Cathedral “façade” is followed by the burning of the socalled “Gothic façade” and, at midnight, a fireworks display visible throughout the city.

10 h / 10 am. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 5. Sport. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 5.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 27 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com.

10 h / 10 am. Catedral Festas. ‘ 2011’: Procesión e Ofrenda Nacional ao Apóstolo No Día de e Día de Galicia, celébrase a procesión do Padroado do Apóstolo , seguido da solemne misa e a ofrenda nacional, que realiza o Delegado Rexio ante representantes da sociedade galega. Fiestas. ‘Apóstol 2011’: Procesión y Ofrenda Nacional al Apóstol En el Día de Santiago y Día de Galicia, se celebra la procesión del Patronato del Apóstol Santiago, seguida de la solemne misa y la ofrenda nacional, que realiza el Delegado Regio ante representantes de la sociedad gallega. Festival. “Apóstolo 2011”: Procession and National Offering to the Apostle St. James’ Day and Galicia Day features the procession of the Apostle James Trust, followed by a solemn mass and national offering, made by the Royal Representative in the presence of Galician authorities.

11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop See July 1.

12 h / 12 noon. Campus Universitario Sur Animación. ‘Festigal 11’ Ver día 24. Entertainment. “Festigal 11”

22.30 h / 10.30 pm. Praza de San Martiño Pinario Cine. Programa ‘Vive o verán’: ‘Os clásicos á rúa!’ ‘La quimera de oro’ (1925). Gratis.

19.30 h / 7.30 pm. Parque de Bonaval Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Danza Bollywood Ver día 6. Sport. “Vive o verán” programme: Danza Bollywood See July 6.


culturall Cinema. “Vive o verán” programme: “Os clásicos á rúa!” “La quimera de oro” (1925). Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 28 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 18 h / 6 pm. Cidade da Cultura Obradoiros. Odaiko TAC Actividade musical didáctica que explora sons tradicionais multiétnicos. Presentado por Quico Cadaval. Talleres. Odaiko TAC Actividad musical didáctica que explora sonidos tradicionales multiétnicos.

Presentado por Quico Cadaval. Workshops. Odaiko TAC Educational music activity that explores traditional, multi-ethnic sounds. Presented by Quico Cadaval. 19.30 h / 7.30 pm. Rúa do Vilar Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. 24 | 25

Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14. 20 h / 8 pm. Carballeira de Santa Susana (Alameda) Deporte. Programa ‘Vive o verán’: Tai Chi e Chi Kung tradicional Ver día 7. Sports. “Vive o verán” programme: Traditional Chi Kung and Tai Chi See July 7.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 29 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 11 h / 11 am. Biblioteca Ánxel Casal Infantil. Obradoiro de teatro Infantil. Taller de teatro Ver día 1. Children. Theatre workshop. See July 1. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14.

SÁBADO / SATURDAY 30 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 11 h / 11 am. Centro Interpretación Ambiental de Belvís Infantil. Programa ‘Vive o verán’: ‘Sábados no parque’ Obradoiro ‘Pegadas de animais’ e sesión de

contacontos. Gratuíto. Taller ‘Huellas de animales’ y sesión de cuentacuentos. Gratuíto. Children. “Vive o verán” programme: “Sábados no parque” “Animal tracks” workshop and storytelling session. Free. 20 h / 8 pm. Cidade da Cultura Música. ‘Atardeceres no Gaiás’ Ver día 14. Music. “Atardeceres no Gaiás” See July 14.

DOMINGO / SUNDAY 31 Todo o día. Todo el día. All day Festas. ‘Apóstolo 2011’ Consultar a programación en www.santiagoturismo.com. Consultar la programación en www.santiagoturismo.com. Festivals. “Apóstolo 2011” See programme at www.santiagoturismo.com. 23 h / 11 pm. Campus Universitario Sur Festas. ' 2011': Fogos de fin de festa Dúas semanas de festa chegan á súa fin. Dende as escalinatas do Campus Sur, os Fogos despiden ata o próximo ano as celebracións máis vistosas da capital galega. Fiestas. ‘Apóstol 2011’: Fuegos de fin de fiesta Dos semanas de fiesta llegan a su fin. Desde las escalinatas del Campus Sur, los fuegos despiden hasta el próximo año las celebraciones más vistosas de la capital gallega. Festivals. “Apóstolo 2011”: End-of-festival fireworks The two-week festival comes to an end. At the Campus Sur stairs, fireworks bid farewell to the Galician capital’s most colourful event until next year. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


Audioguías MP3 Descubre a cidade facilmente e ao teu ritmo. O percorrido dicorre polos puntos máis emblemáticos de Santiago. Prezo:12 € Aluguer por 24 horas

Audioguías MP3 Descubre la ciudad fácilmente y a tu ritmo. El recorrido te llevará por los puntos más emblemáticos de Santiago. Precio:12 € Alquiler por 24 horas

Audiowalks MP3 Explore the city conveniently at your own pace. The itinerary will take you around Compostela´s most emblematic sights. Price: €12 Rental for 24 hours

e Where Onde Dónd o al de Turism tr Oficina Cen go tia de San 63 Rúa do Vilar, 5 129 55 1 98 ) T: (+34

Idiomas | Languages: Deutsch English Español Français Italiano Português


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTO DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTO DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINT OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social NovaCaixaGalicia e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. Pablo Picasso

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm.

FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

‘Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago’. Ata o 31 de xullo. Mostra coa que se conmemora o 800 aniversario da consagración da catedral compostelana, e que repasa o crecemento do templo e da cidade do Apóstolo. ‘Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago’. Hasta el 31 de julio. Muestra con la que se conmemora el 800 aniversario de la consagración de la catedral compostelana, y que repasa el crecimiento del templo y la ciudad del Apóstol. “Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago.” Until July 31. Exhibition commemorating the 800th anniversary of the consecration of Compostela Cathedral, highlighting the growth of the Apostle’s basilica and city.

‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Ata o 2 de outubro. Unha das series de grabados máis importantes da Historia do Arte relizadas polo xenio malagueño con buril, punta seca e augaforte. ‘Pablo Picasso. Suite Vollard’. Hasta el 2 de octubre. Una de las series de grabados más importantes de la Historia del Arte relizadas por el genio malagueño con buril, punta seca y aguafuerte. “Pablo Picasso. Suite Vollard.” Until October 2. Santiago hosts one of the most important engraving series in the history of art, made by the brilliant Malaga artist using burin, dry point and etching.

32 | 33

PAZO DE XELMÍREZ Horario: Ma-S: 10-14 h., 16-20 h. Do: 10-14 h.

Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 10 am-2 pm. ‘A Catedral de Santiago, corazón de Compostela’. Ata o 16 de xullo. Exposición divulgativa sobre o Plan Director de restauración e mantemento da Catedral, con paneis, maquetas e recreacións virtuais. ‘La Catedral de , corazón de ’. Hasta el 16 de julio. Exposición divulgativa sobre el Plan Director de restauración y mantenimiento de la Catedral, con paneles, maquetas y recreaciones virtuales. “La Catedral de Santiago, corazón de Compostela.” Until July 16. Educational exhibition on the Master Plan to restore and maintain the Cathedral, featuring panels, models and virtual recreations. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h. Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Cartografías silenciadas’. Do 27 de xullo


e ao 20 de novembro. Ana Teresa Ortega fotografa os espazos utilizados como campos de concentración franquista. ‘Cartografías silenciadas’. Del 27 de julio al 20 de noviembre. Ana Teresa Ortega fotografía los espacios utilizados como campos de concentración franquista. “Cartografías, silenciadas.” From July 27 to November 20. Ana Teresa Ortega photographs places used as concentration camps by Franco’s regime.

‘Estades preparados para a televisión?’. Ata o 18 de setembro. Exposición organizada polo Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García ou Johan Grimonprez. ‘Estades preparados para a televisión?’. Hasta el 18 de septiembre. Exposición organizada por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) con artistas como Dora García o Johan Grimonprez. “Estades preparados para a televisión?” Until September 18. Exhibition organised by the Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) with artists such as Dora García or Johan Grimonprez. ‘Lección de cousas’. Ata o 16 de outubro. Antón Reixa presenta unha escolma das súas intervencións audiovisuais xunto a 8 obras inéditas que mesturan imaxe, palabra e performance. ‘Lección de cousas’. Hasta el 16 de octubre. Antón Reixa presenta una antología de sus intervenciones audiovisuales junto a 8 obras inéditas que aúnan imagen, palabra y performance. “Lección de cousas.” Until October 16. Antón Reixa presents an anthology of his audiovisual projects, along with 8 new works combining images, words and performance.

‘Casus belli + Refutación do contexto’. Ata o 17 de xullo. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre os conflictos de recepción de toda creación artística. ‘Casus belli + Refutación del contexto’. Hasta el 17 de julio. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre los conflictos de recepción de toda creación artística. “Casus belli + Refutación del contexto.” Until July 17. Collective contemporary art exhibition that reflects on every artistic creation’s conflicts of reception. CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm.

‘Figuras para la batalla’. Del 1 de julio al 10 de octubre. El escultor presenta una serie de 24 colosales estatuas de aluminio concebidas expresamente para la Ciudad de la Cultura. “Figuras para la batalla.” From July 1 to October 10. The sculptor Miquel Navarro presents a series of 24 giant aluminium statues conceived especially for the City of Culture. ‘Typewriter’. Ata o 9 de outubro. Máis de 3000 máquinas de escribir, procedentes da Colección Sirvent, recrean a historia dunha ferramenta xa en desuso. ‘’. Hasta el 9 de octubre. Más de 3000 máquinas de escribir, procedentes de la Colección , recrean la historia de una herramienta ya en desuso. “Typewriter.” Until October 9. More than 3000 typewriters, from the Sirvent Collection, recreate the history of a tool that is becoming obsolete. ‘Cartografía antiga de Galicia’. Ata o 5 de agosto. Percorrido pola evolución nos mapas que representaban Galicia. ‘Cartografía antigua de Galicia’. Hasta el 5 de agosto. Recorrido por la evolución en los mapas que representaban Galicia. “Cartografía antigua de Galicia.” Until August 5. A look at the development of maps representing Galicia. MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm.

CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Figuras para a batalla’. Do 1 de xullo ao 10 de outubro. O escultor Miquel Navarro presenta unha serie de 24 colosais estatuas de aluminio concibidas expresamente para a Cidade da Cultura.

‘O libro de arte na biblioteca Familia Baltar’. Ata o 20 de xullo. Exposición bibliográfica do legado da familia Baltar, na que se poden contemplar por primeira vez os volumes máis valiosos dunha colección iniciada no século XVIII. ‘El libro de arte en la biblioteca Familia Baltar’. Hasta el 20 de julio. Exposición bibliográfica del legado de la familia Baltar, en la que se pueden contemplar por primera vez los volúmenes más valiosos de una colección iniciada en el siglo XVIII. “El libro de arte en la biblioteca Familia Baltar.” Until July 20. Bibliographic exhibition featuring the Baltar family’s


culturall legacy, which gives visitors a chance to see for the first time the most valuable volumes of a collection dating from the 18 century.

“Terra.” Until July 9. Sebastião Salgado presents a series of photographs on Brazil’s Landless Rural Workers Movement.

CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am2 pm, 5-8.30 pm.

‘Castelao’. Do 13 ao 31 de xullo. Exposición bibliográfica sobre a obra do escritor galego. ‘Castelao’. Del 13 al 31 de julio. Exposición bibliográfica sobre la obra del escritor gallego. “Castelao.” From July 13 to 31. Bibliographic exhibition on the Galician writer’s work.

‘Fotógrafos da Natureza’. Ata o 11 de setembro. Selección de imaxes presentadas ao concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado pola BBC e o Museo de Historia de Londres. ‘Fotógrafos de la Naturaleza’. Hasta el 11 de septiembre. Selección de imágenes presentadas al concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado por la BBC y el Museo de Historia de Londres. “Fotógrafos de la Naturaleza.” Until September 11. Selection of images from the annual Wildlife Photographer of the Year competition, organised by the BBC and London’s Natural History Museum.

“Aquí mismo.” Until July 31. Recent work by the Austrian painter Thomas Jocher. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. Olmo Blanco. Ata o 9 de xullo. Debuxos que parten do concepto de ‘instalodecoración’, termo acuñado polo artista para referirse á versión pobre das decoracións luxosas.

ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Fashion Victim’. Do 6 de xullo ao 25 de setembro. O escultor ourensano Iván Prieto revisa os tradicionais parámetros de beleza. ‘Fashion Victim’. Del 6 de julio al 25 de septiembre. El escultor ourensano Iván Prieto revisa los tradicionales parámetros de belleza. “Fashion Victim.” From July 6 to September 25. The Ourense sculptor Iván Prieto reviews traditional beauty parameters. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment.

BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. ‘Terra’. Ata o 9 de xullo. Sebastião Salgado presenta unha serie de fotografías sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Semterra do Brasil. ‘Terra’. Hasta el 9 de julio. Sebastião Salgado presenta una serie de fotografías sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra de Brasil. 34 | 35

‘Aquí mismo’. Ata o 31 de xullo. Mostra dos traballos máis recentes do pintor austríaco Thomas Jocher. ‘Aquí mismo’. Hasta el 31 de julio. Muestra de los trabajos más recientes del pintor austríaco Thomas Jocher.

Olmo Blanco. Hasta el 9 de julio. Dibujos que parten del concepto de ‘instalodecoración’, término acuñado por el artista para referirse a la versión pobre de las decoraciones lujosas. Olmo Blanco. Until July 9. Drawings that start from the concept of “installodecoration,” a term coined by the artist to refer to the poor version of deluxe decorations. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9 pm. Saturday: by appointment.


e ‘Friktion’. Ata o 22 de xullo. Primeira mostra en España da obra do pintor xermano da Nova Escola de Leipzig, Tobias Lehner. ‘Friktion’. Hasta el 22 de julio. Primera muestra en España de la obra del pintor alemán de la Nueva Escuela de Leipzig, Tobias Lehner. “Friktion.” Until July 22. First exhibition in Spain of work by the German painter from the New Leipzig School, Tobias Lehner. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm.

tótems y las formas orgánicas. Paulo Neves. Until July 30. Sculpture exhibition by the Portuguese artist in which totems and organic shapes stand out. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Partículas’. .Do 14 de xullo ao 8 de setembro. Últimos traballos do escultor coruñés Xavier Toubes.

‘De paso’. Ata o 22 de xullo. O coruñés Vicente Prego reflicte as súas impresións sobre paisaxes que lle impactaron. ‘De paso’. Hasta el 22 de julio. El coruñés refleja sus impresiones sobre paisajes que le impactaron. “De paso.” Until July 22. Coruña’s Vicente Prego reflects his impressions regarding landscapes that had an impact on him.

Herbello y Graciela Sacco y el fotógrafo Manuel Sendón reúnen sus trabajos. “Proxecto Costa de Morte + “Crebas.” Until July 8. Luis González Palma. Fran Herbello and Graciela Sacco and the photographer Manuel Sendón combine their work. ‘Cosas y causas’. Ata o 4 de xullo. O escultor Ángel Garraza explora o territorio da pegada humana no natural. ‘Cosas y causas’. Hasta el 4 de julio. El escultor Ángel Garraza explora el territorio de la huella humana en lo natural. “Cosas y causas.” Until July 4. The sculptor Ángel Garraza explores the territory of man’s impact on nature. GALERÍA JOSÉ LORENZO. d3 Horario: L-S: 11.30-14.30 h, 17.30-21 h. D: 11.30-14 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-2.30 pm, 5.30-9 pm. Sun: 11.30 am-2 pm. Grupo Atlántica. Ata o 23 de xullo. Exposición colectiva do grupo de artistas galegos formado na década dos 80. Obras de Antón Lamazares, Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Goyanes e José Freixanes, entre outros. Grupo Atlántica. Hasta el 23 de julio. Exposición colectiva del grupo de artistas gallegos formado en la década de los 80. Obras de Antón Lamazares, Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Goyanes y José Freixanes, entre otros. Atlántica Group. Until July 23. Collective exhibition by the group of Galician artists formed in the 1980s. Works by Antón Lamazares, Menchu Lamas, Antón Patiño, Antón Goyanes and José Freixanes, among others.

GALERÍA CITANIA. e2 Horario: L-V: 18.30-21.30 h. Open: Mon-Fri: 6.30-9.30 pm. Paulo Neves. Ata o 30 de xullo. Mostra escultórica do artista portugués na que sobresaen os tótems e as formas orgánicas. . Hasta el 30 de julio. Muestra escultórica del artista portugués en la que sobresalen los

‘Partículas’. .Del 14 de julio al 8 de septiembre. Últimos trabajos del escultor coruñés Xavier Toubes. “Partículas.” From July 14 to September 8. Latest work by the Coruña artist Xavier Toubes. ‘Proxecto Costa da Morte’ + ‘Crebas’. Ata o 8 de xullo. Luis González Palma, Fran Herbello e Graciela Sacco e o fotógrafo Manuel Sendón reúnen os seus traballos. ‘Proxecto Costa da Morte’ + ‘Crebas’. Hasta el 8 de julio. Luis González Palma, Fran


compostela escondida hidden compostela

As pedras vivas da Catedral Las piedras vivas de la Catedral The Cathedral’s Living Stones 36 | 37


c Este ano celebramos o 800 Aniversario da Consagración da Catedral. A pesar do seu aspecto inmutable, a Catedral, o corazón da cidade, é un ente vivo, que foi modificando e reinventando ao longo dos séculos… Este año celebramos el 800 Aniversario de la Consagración de la Catedral. A pesar de su aspecto inmutable, la Catedral, el corazón de la ciudad, es un ente vivo, que se ha ido modificando y reinventando a lo largo de los siglos… This year we are celebrating the 800th Anniversary of the Cathedral's Dedication. Despite its unchanging appearance, the Cathedral, the heart of the city, is a living entity that has been modified and reinvented throughout the centuries…

A Catedral de Santiago, como todas as catedrais, é o resultado dunha obra construtiva diacrónica, que durou varias centurias e traspasou varios estilos artísticos.

Debuxos Dibujos Drawings: Isidoro González-Adalid Cabezas

As súas humildes orixes tívoas na pequena igrexa levantada no século IX para custodiar os entón acabados de descubrir restos do apóstolo Santiago o Maior. Sen embargo, a actual basílica románica que aínda hoxe se conserva no interior, comezouse a levantar no 1075, sendo bispo Diego Peláez.

La Catedral de Santiago, como todas las catedrales, es el resultado de una obra constructiva diacrónica, que duró varias centurias y traspasó varios estilos artísticos. Sus humildes orígenes los tuvo en la pequeña iglesia levantada en el siglo IX para custodiar los entonces recién descubiertos restos del apóstol Santiago el Mayor. Sin embargo, la actual basílica románica que todavía se conserva en el interior, se comenzó a levantar en 1075, siendo obispo Diego Peláez.

Santiago Cathedral, like all cathedrals, is the result of a diachronic construction project, which lasted several centuries and featured several artistic styles. Its humble origin was a small church erected in the 9th century to house the recently discovered remains of the Apostle James the Greater. However, the present-day Romanesque basilica that still exists in the interior began to be erected in 1075, when Diego Peláez was bishop.


culturall Con Xelmírez, arcebispo de Santiago entre 1100 e 1139, as obras da impoñente catedral medieval, que quedaran interrompidas durante uns anos, adquiriron un novo pulo.

38 | 39

Con Xelmírez, arzobispo de Santiago entre 1100 y 1139, las obras de la imponente catedral medieval, que habían quedado interrumpidas durante unos años, adquirieron un nuevo impulso.

With Xelmírez, archbishop of Santiago from 1100 to 1139, work on the impressive medieval cathedral, which had come to a standstill for several years, was relaunched.


c A basílica de Santiago foi converténdose así nunha tarefa colosal, que deu forma a unha das creacións artísticas máis recoñecidas da civilización occidental. Arquitectura e escultura alcanzaron nela unha perfecta simbiose de firmeza e beleza, levada a cabo polos mellores mestres canteiros, que recolleron as influencias artísticas da Europa da época e plasmáronas sobre a pedra. Por fin, a mañá do xoves 21 de abril de 1211, case século e medio despois de ter comezado esta gran igrexa románica que aínda hoxe podemos contemplar no interior, o arcebispo compostelán Pedro Monís (1207-1221), tamén denominado Pedro IV, consagrou solemnemente a Catedral de Santiago. Na cerimonia en latín foron unxidas e incensadas as doce cruces que se conservan nas naves laterais da Catedral. Estas cruces representan, nos seus catro ángulos, o sol e a lúa e o alfa e o omega, o principio y a fin. Todas están rodeadas por un círculo con diferentes inscricións e dísticos latinos de carácter conmemorativo e significado espiritual. Consérvase ademais a acta da consagración, transcrita no Tombo B da Catedral. Por medio desta, sabemos que estiveron presentes en tan solemne rito o arcebispo Pedro IV e o rei de León, Afonso IX, ao que acompañaban o seu fillo, o infante Fernando, o seu irmán Sancho e os principais magnates do reino. A acta está subscrita polo arcebispo e os bispos asistentes, das dioceses de Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, A Guarda, Évora, Lisboa e Lamego.

La basílica de Santiago fue convirtiéndose así en una tarea colosal, que dio forma a una de las creaciones artísticas más reconocidas de la civilización occidental. Arquitectura y escultura alcanzaron en ella una perfecta simbiosis de firmeza y belleza, llevada a cabo por los mejores maestros canteros, que recogieron las influencias artísticas de la Europa de la época y las plasmaron sobre la piedra. Por fin, la mañana del jueves 21 de abril de 1211, casi siglo y medio después de haber comenzado esta gran iglesia románica que todavía hoy podemos contemplar en el interior, el arzobispo compostelano Pedro Monís (1207-1221), también denominado Pedro IV, consagró solemnemente la Catedral de Santiago. En la ceremonia en latín fueron ungidas e incensadas las doce cruces que se conservan en las naves laterales de la Catedral. Estas cruces representan, en sus cuatro ángulos, sol y luna y alfa y omega, el principio y el fin. Todas están rodeadas por un círculo con diferentes inscripciones y dísticos latinos de carácter conmemorativo y significado espiritual. Se conserva además el acta de la consagración, transcrita en el Tombo B de la Catedral. Por medio de esta, sabemos que estuvieron presentes en tan solemne rito el arzobispo Pedro IV y el rey de León, Alfonso IX, al que acompañaban su hijo, el infante Fernando, su hermano Sancho y los principales magnates del reino. El acta está subscrita por el arzobispo y los obispos asistentes, de las diócesis de Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, A Guarda, Évora, Lisboa y Lamego.

Santiago's basilica thus became a colossal task, giving rise to one of the best known artistic creations in western civilisation. Architecture and sculpture acquired therein a perfect symbiosis of strength and beauty, implemented by the best master masons, who adopted artistic influences from the Europe of that time and shaped them in stone. Finally, the morning of Thursday, April 21, 1211, almost a century and a half after the beginning of the great Romanesque church that we can still see today in the interior, Compostela's archbishop Pedro Monís (1207-1221), also known as Pedro IV, solemnly dedicated Santiago Cathedral. During the ceremony in Latin, the twelve crosses that are still in the Cathedral's side naves were anointed and incensed. These crosses represent, in their four angles, the sun and moon and alpha and omega, the beginning and end. They are all surrounded by a circle with different Latin inscriptions and distichs that have commemorative and spiritual meanings. The dedication record, transcribed in the Cathedral's “Tombo B,” still exists. Thanks to it, we know that such a solemn rite featured the presence of Archbishop Pedro IV and the king of León, Alfonso IX, accompanied by his son, Prince Fernando, his brother Sancho and the kingdom's leading main magnates. The record is signed by the archbishop and bishops in attendance, from the dioceses of Ourense, Lugo, Mondoñedo, Tui, Coria, A Guarda, Évora, Lisbon and Lamego.


culturall Pedro Monís, o arcebispo promotor de tan egrexio acontecemento, está enterrado diante da imaxe axeonllada do denominado “Santo dos Croques” situado a ras de chan no reverso do parteluz do Pórtico da Gloria. A elección deste lugar para o seu descanso eterno seguro tivo que ver co feito de que este prelado estivo vinculado á execución e remate do Pórtico de la Gloria (1168-1188) e tamén ao Mestre Mateo, o principal artífice do seu programa iconográfico.

40 | 41

Pedro Monís, el arzobispo promotor de tan egregio acontecimiento, está enterrado delante de la imagen arrodillada del denominado “Santo dos Croques” situado a ras de suelo en el reverso del parteluz del Pórtico de la Gloria. La elección de este lugar para su descanso eterno seguro tuvo que ver con el hecho de que este prelado estuvo vinculado a la ejecución y remate del Pórtico de la Gloria (1168-1188) y también al Maestro Mateo, el principal artífice de su programa iconográfico.

Pedro Monís, the archbishop that promoted such an illustrious event, is buried in front of the kneeling image of the so-called “Santo dos Croques,” located at ground level at the back of the “Pórtico de la Gloria's” mullion. The choice of this place for his eternal rest was undoubtedly due to the fact that this prelate was linked to the construction and completion of the “Pórtico de la Gloria” (1168-1188) and also to Maestro Mateo, the main artisan behind its iconographic programme.


c Con posterioridade á súa morte, a lenda púxolle ao arcebispo fama de nigromante, e atribuíulle a capacidade de desprazarse voando, superpoder que non era infrecuente no Medievo, e que se asociaba a persoeiros cuxas fazañas eran consideradas fóra do común, como era o caso da construción e consagración dunha catedral. De feito, as catedrais medievais son tan fascinantes e sofisticadas que sempre estiveron rodeadas dun halo de misterio e maxia, e a súa construción relacionada coas ciencias ocultas e o secretismo dos gremios de construtores. Da súa simboloxía e carácter enigmático servironse por exemplo os francmasóns do s. XVIII: non só no nome (“maçon” é obreiro en francés) senón tamén na elección dos seus emblemas (a escuadra e o compás eran os símbolos dos arquitectos medievais e, por extensión, tamén da creación e o coñecemento). Sen embargo, más alá da súa carga simbólica e a súa capacidade de evocación no imaxinario colectivo, as catedrais -e máis aínda a de Santiago, por ser destino dun multitudinario camiño de peregrinaciónconvertéronse en focos relixiosos, económicos e culturais e ao seu redor establecéronse ordes relixiosas, artesáns, mercadores, obreiros… e naceron así cidades.

Con posterioridad a su muerte, la leyenda le puso al arzobispo fama de nigromante, y le atribuyó la capacidad de desplazarse volando, superpoder que no era infrecuente en el Medioevo, y que se asociaba a personajes cuyas hazañas se consideraban fuera de lo común, como era el caso de la construcción y consagración de una catedral. De hecho, las catedrales medievales son tan fascinantes y sofisticadas, que siempre estuvieron rodeadas de un halo de misterio y magia, y su construcción relacionada con las ciencias ocultas y el secretismo de los gremios de constructores. De su simbología y carácter enigmático se sirvieron por ejemplo los francmasones del s. XVIII: no solo en el nombre (“maçon” es obrero en francés) sino también en la elección de sus emblemas (la escuadra y el compás eran los símbolos de los arquitectos medievales y, por extensión, también de la creación y el conocimiento). Sin embargo, más allá de su carga simbólica y su capacidad de evocación en el imaginario colectivo, las catedrales -y más todavía la de Santiago, por ser el destino un multitudinario camino de peregrinación- se convirtieron en focos religiosos, económicos y culturales y a su alrededor se establecieron órdenes religiosas, artesanos, mercaderes, obreros… y nacieron así ciudades.

After his death, according to legend, the archbishop acquired necromantic powers and was supposedly able to fly, a superpower that was not infrequent in the Middle Ages and was linked to persons of extraordinary feats, such as building and dedicating a cathedral. In fact, medieval cathedrals are so fascinating and sophisticated that they were always surrounded by a halo of mystery and magic, and their construction related to the occult and the secrecy of construction guilds. For example, the frank-masons made use of their symbolism and enigmatic nature in the 18th century: not only in the name (“maçon” means worker in French) but also in the choice of their emblems (the square and the compass were the symbols of medieval architects and also, by extension, of creation and knowledge). However, apart from their symbolic content and evocative capacity in the collective imagination, cathedrals (especially Santiago's since it was the destination of an important pilgrimage route) became religious, economic and cultural forums, with religious orders, artisans, merchants, workers, and thus cities, being established around them.


culturall Pasados os anos de esplendor medieval, a Catedral acolleu, máis timidamente, tamén os estilos gótico e renacentista, pero non foi ata os s. XVII e XVIII cando a Catedral volveu a sufrir unha transformación definitiva. Cunha personalidade propia, condicionada pola dureza do granito, o Barroco trepou polas fachadas da Catedral románica, envolvéndoa e conformando ao seu redor un conxunto de catro prazas magníficas, que pola súa monumentalidade destacan entre as europeas.

Pasados los años de esplendor medieval, la Catedral acogió, más tímidamente, también a los estilos gótico y renacentista, aunque no fue hasta la los s. XVII y XVIII cuando la Catedral volvió a sufrir una transformación definitiva. Con una personalidad propia, condicionada por la dureza del granito, el Barroco trepó por las fachadas de la Catedral románica, envolviéndola y conformando a su alrededor un conjunto de cuatro plazas magníficas, que por su monumentalidad destacan entre las europeas.

After the years of medieval splendour, the Cathedral received, although not so fervently, the Gothic and Renascence styles. However, it wasn't until the 17th and 18th centuries when the Cathedral experienced its final transformation. With its own personality, conditioned by the hardness of granite, the baroque style climbed up the façades of the Romanesque Cathedral, surrounding it and giving rise around it to a series of four magnificent squares, whose monumentality stands out among European squares. 42 | 43


c Tras dous mil anos de historia como centro espiritual, e oitocentos do seu actual edificio, a Catedral móstrase hoxe como un conxunto heteroxéneo de espazos e elementos que deixan ler na pedra a extraordinaria historia compostelá. E é que na súa longa existencia o templo ten sido escenario de toda clase de episodios sacros e mundanos, que van desde a coroación dos reis de Galicia na Idade Media ata o acuartelamento dos soldados franceses durante a Guerra de Independencia, pasando por séculos de conspiracións políticas, esplendor relixioso, austeridade, campañas de embelecemento… pero, sobre todo, de incesantes peregrinacións cara a tumba do Apóstolo. Este 2011 celebramos o 800 Aniversario da súa consagración, un evento considerado de Excepcional Interese Público e, á vez, unha oportunidade para a recuperación patrimonial do conxunto catedralicio, que se acomete a través do Plan Director da Catedral de Santiago. E iso significa que continúan nela as obras, pero tamén que a Catedral segue viva, como sempre, atemporal pero tamén cambiante, como o ten sido desde que naceu, e aí reside a súa verdadeira maxia.

culturall

Tras dos mil años de historia como centro espiritual, y ochocientos de su actual edificio, la Catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos que dejan leer en la piedra la extraordinaria historia compostelana. Y es que en su larga existencia el templo ha sido escenario de toda clase de episodios sacros y mundanos, que van desde la coronación de los reyes de Galicia en la Edad Media hasta el acuartelamiento de los soldados franceses durante la Guerra de Independencia, pasando por siglos de conspiraciones políticas, esplendor religioso, austeridad, campañas de embellecimiento… pero, sobre todo, de incesantes peregrinaciones hacia la tumba del Apóstol. Este 2011 celebramos el 800 Aniversario de su consagración, un evento considerado de Excepcional Interés Público y, a la vez, una oportunidad para la recuperación patrimonial del conjunto catedralicio, que se acomete a través del Plan Director de la Catedral de Santiago. Y eso significa que continúan en ella las obras, pero también que la Catedral sigue viva, como siempre, atemporal pero también cambiante, como lo ha sido desde que nació, y ahí está su verdadera magia.

culturall

After two thousand years of history as a spiritual centre, and the present-day building's eight hundredth anniversary, the Cathedral is now a heterogeneous complex of spaces and elements whose stone reflects Compostela's extraordinary history. And the truth is that during its long existence, the basilica has been the setting of all kinds of sacred and worldly episodes, ranging from the crowning of Galician kings in the Middle Ages to the quartering of French soldiers during the War of Independence, passing through centuries of political conspiracies, religious splendour, austerity, embellishing campaigns... but, above all, of incessant pilgrimages to the Apostle's tomb. During 2011, we are celebrating the 800 Anniversary of the Cathedral's Dedication, an event considered of Exceptional Public Interest and, at the same time, an opportunity to restore the cathedral complex, implemented by way of the Santiago Cathedral Master Plan. And that means that the Cathedral's building work continues, but also that it is still alive, timeless as always but also changing, as it has been since it originated, and therein lies its real magic.

culturall


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

44 | 45

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche,


q fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

que facer qué hacer what to do Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €. Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número

e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€. Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days: HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

Visita combinada Cidade Histórica + Cidade da Cultura Visita Combinada Ciudad Histórica + Cidade da Cultura Combined tour of the Historic City and City of Culture NEW

!

ver p. 2 / see p. 2 Inclúe desprazamento. Incluye desplazamiento. Includes return transfer between both.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides NEW

!

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a 46 | 47

cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente.

Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso] For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train


q Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompañante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

que facer qué hacer what to do Visitas á cidade histórica Visitas a la ciudad histórica Tours around the old town

San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 mayo): todos los días a las 10 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 13 €.

Percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €. VISITAS EN INGLÉS Temporada alta (a partir 1 maio): todos os días ás 10 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 13 €. VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 xuño a 27 agosto): sábados ás 10 h. e xoves ás 15 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10 €.

VISITAS EN ITALIANO Temporada alta (9 junio a 27 agosto): sábados a las 10 h. y jueves a la 15 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10 €. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral. GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 10.

Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia.

GUIDED TOURS IN ENGLISH High Season (from May 1st): every day at 10 am. Starting point: Praza das Praterías. Price: € 13.

Recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de

GUIDED TOURS IN ITALIAN High Season (June 9 to Agost 27):


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 981 958 058

High Season (June 9 to Agost 27): Saturdays at 10 am and Thursdays at 3 pm. Starting Point: Praza das Praterías. Price: 10 €. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Visita ao patrimonio histórico da Universidade Visita al patrimonio histórico de la Universidad Visit to University historic heritage USC Tours

horarios: lun a ven ás 12.00 e 16.30 h. sáb: 12.00 h. (outras datas e horarios a petición, cun mín. 15 pax). Idiomas: castelán, inglés, galego, portugués e italiano (outros idiomas a petición). Duración: 1 h 30 min aprox. Punto de saída: Claustro de Fonseca. Prezo: 7 €. Ruta guiada por los edificios históricos más significativos de la Universidad de Santiago para conocer la historia de esta institución de origen medieval. Días y horarios: lun a vie a las 12.00 y 16.30 h. sáb: 12.00 h. (otras fechas y horarios a petición, con mín. 15 pax). Idiomas: español, inglés, gallego, portugués e italiano (otros idiomas bajo petición). Duración: 1h30min aprox. Punto de salida: Claustro de Fonseca. Precio: 7 €. Guided tour around the most significant university buildings, exploring the institution's histoty from its origin in the Middle Age. Days and times: Mon to Fri at 12:00 am and 4.30 pm. Sat: 12:00 am (other dates and times on request with a minimumof 15 persons). Languages: Spanish, English, Galician, Portuguese and Italian (others languages: on request). Duration: 1h 30min approx. Starting point: Fonseca Cloister. Price: € 7. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com

Ruta guiada polos edificios históricos máis significativos da Universidade de Santiago para coñecer a historia desta institución de orixe medieval. Días e 48 | 49

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 981 958 058. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2


d Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Leal. Rúa de San Pedro de Mezonzo, 5 [zona centro / central area]. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Mera. Rúa de Sempre en Galiza, 9 [zona hospital / hospital area]. b2 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Afiador. Rúa de San Pedro, 28 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Ferro. Rúa de Sempre en Galiza, 1 [zona hospital / hospital area]. b2 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2 Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3

Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade


culturall histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Rúa. Rúa de San Pedro, 24 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera

52 | 53

Vexetarianos Vegetarianos Vegetarian O Elefante. Acibechería, 5 [c. hca / old townn]. (+34) 981 071 604. e2

Mexicano Mejicano Mexican food Azteca-Grill. Avda. de Lugo, 16 [zona centro / central area]. (+34) 687 671 311. b4

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2


d Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2 Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3 Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Cociñas do mundo Cocinas del mundo World cuisine Mercedes Morigosa. Salvadas, 49 [cidade / ciudad / the city]. e1

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 La Flor. Rúa das Casas Reais, 25 [cidade hca. / c. Hca. / old town]. e3 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 π 3.14. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Trapitos y Joyas. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Shangó. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Babel. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII e2 Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela. d3 T: 981 958 058 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 - 15705 Santiago de Compostela. d2 T: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall julio 2011  
Culturall julio 2011  

Culturall julio 2011

Advertisement