Page 6

culturall Conmemoración / Memorial

Parabéns, Catedral Santiago de Compostela celebra en 2011 os 800 anos da solemne consagración da catedral románica dedicada ao Apóstolo Santiago. O programa cultural e de rescate patrimonial, que se extende ata finais do ano, comezará como todas as celebracións: cunha gran abrazo á homenaxeada. O 9 de abril, toda a cidade e os seus visitantes están chamados a rodear o perímetro da Catedral nun agarimoso e simbólico 'achuchón' aos seus 10 mil metros cadrados. Ese mesmo día inaugúrase a exposición 'Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago' no Colexio de Fonseca. E pola noite, o templo acollerá o concerto da Real Filharmonía de Galicia, a Capela Compostelana e solistas invitados, que baixo a batuta de maximino Zumalave interpretarán a Misa de Réquiem de M. López e pezas corais de J. de Vaquedano, ambos mestres de capela da Catedral nos séculos XVII e XVIII.

Felicidades, Catedral Santiago de Compostela celebra en 2011 los 800 años de la solemne consagración de la catedral románica dedicada al Apóstol Santiago. El programa cultural y de rescate patrimonial, que se extiende hasta finales de año, comenzará como todas las celebraciones: con un gran abrazo a la homenajeada. El 9 de abril, toda la ciudad y sus visitantes están llamados a rodear el perímetro de la Catedral en un cariñoso y simbólico 'achuchón' a sus 10 mil metros cuadrados. Ese mismo día se inaugura la exposición 'Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago' en el Colegio de Fonseca. Y por la noche, el templo acogerá el concierto de la Real Filharmonía de Galicia, la Capela Compostelana y solistas invitados, que bajo la batuta de Maximino Zumalave interpretarán la Misa de Réquiem de M. López y piezas corales de J. de Vaquedano, ambos maestros de capilla de la Catedral en los siglos XVII y XVIII.

Congratulations, Cathedral In 2011, Santiago de Compostela is celebrating the 800th anniversary of the solemn consecration of the Romanesque cathedral dedicated to the Apostle James. The cultural and heritage-restoration programme, which will last all year, will begin in the same way as all celebrations: giving the protagonist a big embrace. On April 9, all the city and its visitors are invited to surround the Cathedral perimeter in an affectionate and symbolic “hug” for its 10,000 square metres. On that same day, the exhibition “Domus Iacobi. A historia de Catedral de Santiago” will open in Colegio de Fonseca. And in the evening, the church will host a concert by the Real Filharmonía de Galicia orchestra, the Capela Compostela choir and invited soloists, conducted by Maximino Zumalave, who will perform the Requiem Mass by M. López and choral compositions by J. De Vaquedano, two of the Cathedral's chapel masters in the 17th and 18th centuries.

Catedral de Santiago 9 de abril. April 9 13 h. 1 pm: Compostela abraza á súa Catedral / Compostela abraza a su Catedral / Compostela Embraces Its Cathedral. 21.15 h. 9.15 pm. Concerto de inauguración. Concierto de inauguración. Opening Concert. Real Filharmonía de Galicia. Maximino Zumalave, director / conductor Capela Compostelana. Miro Moreira, director / conductor 06 | 07

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement