Page 1

culturall

61

2011/04

Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo.

Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Santiago de Compostela’s complete Culture, Leisure and Tourism guide.

Paixón por Santiago Pasión por Santiago Passion for Santiago


Culturall. Toda a axenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Toda la agenda de Santiago de Compostela: Cultura, Ocio, Turismo. Publicación mensual de Turismo de Santiago de Compostela. Culturall. Santiago de Compostela's complete Culture, Leisure and Tourism Guide. Monthly publication of Santiago de Compostela Tourism. Dirección_Edited by: Tono Mugico. Coordinación_Coordinated by: Yolanda Ferro, Celalba Rivera. Redacción_Texts: Turismo de Santiago, Isabel Vega, Trevisani, S.L. Fotos_Photography: Anxo Iglesias, Juan Balsa, Martín Rendo, Matías Ascariz. Tradución_Traducción_Translation: Desmond Joyce. Deseño_Diseño_Design: Balsa Creatividad Publicitaria. Impresión_Printed by: Litonor. D.L.: C-809/2006

04

presentación

presentación presentation

culturall

índice index

05

imprescindibles

12

non faltes...

14

axenda

26

museos e exposicións permanentes

30

plano

32

exposicións

36

compostela escondida

45

que facer

50

directorios

imprescindibles essentials

no te pierdas... don’t miss... agenda listings

museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions plano map

exposiciones exhibitions

compostela escondida hidden compostela qué hacer what to do directorios directory


presentación presentation

No mes en que a Catedral de Santiago arriba aos 800 anos da súa consagración, e se da inicio a un vistoso ano de celebracións que terá o seu punto forte en maio, Santiago volve escoitar o estremecedor ritmo dos tambores que anuncian unha nova Semana Santa Compostelá. A Catedral acolle as vixilias e as rúas os pasos das confrarías e das imaxes veneradas, en procesións arroupadas pola beleza da Cidade Patrimonio.

En el mes en que la Catedral de Santiago llega a los 800 años de su consagración, y se da inicio a un vistoso año de celebraciones que tendrá su punto fuerte en mayo, Santiago vuelve a escuchar el estremecedor ritmo de los tambores que anuncian una nueva Semana Santa Compostelana. La Catedral aloja las vigilias, y las calles los pasos de las cofradías y de las imágenes veneradas, en procesiones arropadas por la belleza de la Ciudad Patrimonio.

Coa Semana Santa retorna un 'highlight' da nosa axenda cultural: o Festival de Músicas Contemplativas, que alenta o feliz diálogo entre a espiritualidade de Oriente e Occidente nas monumentais igrexas urbanas. E chegan tamén novos horarios e máis días de saída nas visitas guiadas dos Compostela Walking Tours, que se asoman á intimidade de igrexas e conventos, e deixan descubrir a Santiago nocturna y gastronómica. Máis música, máis teatro e máis danza completan un calendario en verdadeira eclosión, que aguilloa e renova a nosa 'paixón' pola cidade.

Con la Semana Santa retorna un 'highlight' de nuestra agenda cultural: el Festival de Músicas Contemplativas, que alienta el feliz diálogo entre la espiritualidad de Oriente y Occidente en las monumentales iglesias urbanas. Y llegan también nuevos horarios y más días de salida en las visitas guiadas de los Compostela Walking Tours, que se asoman a la intimidad de iglesias y conventos, y dejan descubrir la Santiago nocturna y gastronómica. Más música, más teatro y más danza completan un calendario cultural en verdadera eclosión, que espolea y renueva nuestra 'pasión' por la ciudad.

In the month that the Cathedral of Santiago reaches the 800th year since its consecration, marking the beginning of a colourful year of celebrations that reaches its climax in May, Santiago once again hears the deafening sound of drums that announce a new Holy Week in Compostela. The Cathedral hosts vigils, and the streets the processions of brotherhoods and venerated images, surrounded by the beauty of World Heritage. The Holy Week sees the return of a cultural highlight: the Contemplative Music Festival, which promotes the timely combination of Eastern and Western spirituality in the city's monumental churches. And there are also new times and more days for the guided visits of Compostela Walking Tours, which allow us to peer into the intimacy of churches and convents, and discover nocturnal and gastronomic Santiago. More music, more theatre and more dance complete a cultural calendar that is in full bloom, which incites and renews our “passion” for the city.

culturall 04 | 05


imprescindibles essentials


culturall Conmemoración / Memorial

Parabéns, Catedral Santiago de Compostela celebra en 2011 os 800 anos da solemne consagración da catedral románica dedicada ao Apóstolo Santiago. O programa cultural e de rescate patrimonial, que se extende ata finais do ano, comezará como todas as celebracións: cunha gran abrazo á homenaxeada. O 9 de abril, toda a cidade e os seus visitantes están chamados a rodear o perímetro da Catedral nun agarimoso e simbólico 'achuchón' aos seus 10 mil metros cadrados. Ese mesmo día inaugúrase a exposición 'Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago' no Colexio de Fonseca. E pola noite, o templo acollerá o concerto da Real Filharmonía de Galicia, a Capela Compostelana e solistas invitados, que baixo a batuta de maximino Zumalave interpretarán a Misa de Réquiem de M. López e pezas corais de J. de Vaquedano, ambos mestres de capela da Catedral nos séculos XVII e XVIII.

Felicidades, Catedral Santiago de Compostela celebra en 2011 los 800 años de la solemne consagración de la catedral románica dedicada al Apóstol Santiago. El programa cultural y de rescate patrimonial, que se extiende hasta finales de año, comenzará como todas las celebraciones: con un gran abrazo a la homenajeada. El 9 de abril, toda la ciudad y sus visitantes están llamados a rodear el perímetro de la Catedral en un cariñoso y simbólico 'achuchón' a sus 10 mil metros cuadrados. Ese mismo día se inaugura la exposición 'Domus Iacobi. A historia da Catedral de Santiago' en el Colegio de Fonseca. Y por la noche, el templo acogerá el concierto de la Real Filharmonía de Galicia, la Capela Compostelana y solistas invitados, que bajo la batuta de Maximino Zumalave interpretarán la Misa de Réquiem de M. López y piezas corales de J. de Vaquedano, ambos maestros de capilla de la Catedral en los siglos XVII y XVIII.

Congratulations, Cathedral In 2011, Santiago de Compostela is celebrating the 800th anniversary of the solemn consecration of the Romanesque cathedral dedicated to the Apostle James. The cultural and heritage-restoration programme, which will last all year, will begin in the same way as all celebrations: giving the protagonist a big embrace. On April 9, all the city and its visitors are invited to surround the Cathedral perimeter in an affectionate and symbolic “hug” for its 10,000 square metres. On that same day, the exhibition “Domus Iacobi. A historia de Catedral de Santiago” will open in Colegio de Fonseca. And in the evening, the church will host a concert by the Real Filharmonía de Galicia orchestra, the Capela Compostela choir and invited soloists, conducted by Maximino Zumalave, who will perform the Requiem Mass by M. López and choral compositions by J. De Vaquedano, two of the Cathedral's chapel masters in the 17th and 18th centuries.

Catedral de Santiago 9 de abril. April 9 13 h. 1 pm: Compostela abraza á súa Catedral / Compostela abraza a su Catedral / Compostela Embraces Its Cathedral. 21.15 h. 9.15 pm. Concerto de inauguración. Concierto de inauguración. Opening Concert. Real Filharmonía de Galicia. Maximino Zumalave, director / conductor Capela Compostelana. Miro Moreira, director / conductor 06 | 07


i Celebración relixiosa Celebración religiosa Religious celebration

Paixón compostelá A conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo encuentra en esta ciudad magníficos escenarios que dotan a las tradicionales procesiones de una solemnidad particular. Las XX cofradías organizan sus pasos según antiguas disposiciones, portando pesadas y hermosas tallas de la Virgen, de Cristo o de los apóstoles, algunas muy antiguas y muy veneradas por los compostelanos. La vida de las calles se detiene ante su paso silencioso, acompañado sólo por el sonido hiriente de las cornetas y por el ritmo grave de los tambores. El carácter dramático de los pasos procesionales se acentúa aún más con la tradicional vestimenta de los cofrades, o con sus penitencias, como la de caminar descalzo. Son días también para el solemne sonido de la carraca de la Catedral, que se escuchará el 22 y 23 de abril, y para asistir al Festival de Músicas Contemplativas.

Pasión compostelana La conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo encuentra en esta ciudad magníficos escenarios que dotan a las tradicionales procesiones de una solemnidad particular. Las XX cofradías organizan sus pasos según antiguas disposiciones, portando pesadas y hermosas tallas de la Virgen, de Cristo o de los apóstoles, algunas muy antiguas y muy veneradas por los compostelanos. La vida de las calles se detiene ante su paso silencioso, acompañado sólo por el sonido hiriente de las cornetas y por el ritmo grave de los tambores. El carácter dramático de los pasos procesionales se acentúa aún más con la tradicional vestimenta de los cofrades, o con sus penitencias, como la de caminar descalzo. Son días también para el solemne sonido de la carraca de la Catedral, que se escuchará el 22 y 23 de abril, y para asistir al Festival de Músicas Contemplativas.

Compostela Passion The memorial of Christ's Passion, death and resurrection finds in this city wonderful settings that give the traditional processions a particular solemnity. Compostela's eleven brotherhoods organise their processions according to ancient dispositions, carrying heavy and beautiful statues of Our Lady, Jesus and the apostles, some of which are very old and highly venerated by Compostela's residents. The streets come to a standstill as the silent procession passes by, accompanied solely by the piercing sound of bugles and the deep rhythm of drums. The processions' dramatic nature is further enhanced by the participants' traditional clothing, or by their acts of penance, such as walking barefoot. These are also days for the solemn sound of the Cathedral rattle, which will be heard on April 22 and 23, and for attending the Contemplative Music Festival.

Cidade histórica. Ciudad histórica. Old Town 9-23 de abril. April 9 to 23. Varios horarios. Consultar calendario en p. 42. Different times. See calendar on p. 42.


culturall Música / Music

Contemplar o espírito do mundo As igrexas monumentais de Compostela volven acoller, por sexto ano consecutivo, a música sacra de distintas culturas do mundo grazas ao festival organizado polo Consorcio de Santiago para reunir as manifestacións da espiritualidade universal nestes emblemáticos templos restaurados. Trece agrupacións –algunhas delas nunca vistas en España– traen a Cidade Santa a música barroca europea, a tradición hindú, o misticismo dos derviches, os cantos do Azerbaiyán e pezas chegadas do Cáucaso, Oriente Próximo, Asia Central ou a África do Índico.

Contemplar el espíritu del mundo Las iglesias monumentales de Compostela vuelven a acoger, por sexto año consecutivo, la música sacra de distintas culturas del mundo gracias al festival organizado por el Consorcio de Santiago para reunir las manifestaciones de la espiritualidad universal en estos emblemáticos templos restaurados. Trece agrupaciones –algunas de ellas nunca vistas en España– traen a la Ciudad Santa la música barroca europea, la tradición hindú, el misticismo de los derviches, los cantos del Azerbaiyán y piezas llegadas del Cáucaso, Oriente Próximo, Asia Central o la África del Índico.

Contemplating the spirit of the world Compostela's monumental churches again host, for the sixth year in a row, sacred music from different cultures around the world, thanks to the festival organised by Consorcio de Santiago to bring expressions of universal spirituality to these emblematic restored churches. Thirteen groups (some visiting Spain for the first time) will bring European baroque music, Hindu tradition, the mysticism of the Derviches, chanting from Azerbaijan and compositions from the Caucasus, Near East, Central Asia or the Africa of the Indian Ocean to the Holy City.

Igrexas da cidade. Iglesias de la ciudad. City churches 18-23 de abril. April 18-23. Varios horarios. Consultar calendario en p. 42. Different times. See calendar on p. 42. Entrada gratuíta ata completar aforamento. Entrada gratuita hasta completar aforo. Admission free until full. 08 | 09


i Patrimonio / Heritage

Un descenso ao cemiterio Cincuenta anos despois das excavacións arqueolóxicas da Catedral, o Cabido catedralicio ofrece ao público a posibilidade única de baixar ao subsolo do templo e contemplar a historia antiga de Santiago de Compostela feita pedra. Este descenso ás entrañas da Catedral é en realidade un descenso á historia do monte sagrado en que o bispo Teodomiro recoñeceu a tumba do apóstolo Santiago no ano 813. Nos estreitos espazos, ata agora só accesibles a investigadores, o visitante encontrará o cemiterio romano e a necrópolis sueva con ducias de tumbas e lápidas de entre 12 e 19 séculos de antigüidade. Tamén se topará con parte da primeira muralla e as defensas do núcleo urbano crecido arredor da basílica prerrománica do século IX. Unha viaxe imprescindible para coñecer os fundamentos históricos da cidade e do seu templo.

Un descenso al cementerio Cincuenta años después de las excavaciones arqueológicas de la Catedral, el Cabildo catedralicio ofrece al público la posibilidad única de bajar al subsuelo del templo y contemplar la historia antigua de Santiago de Compostela hecha piedra. Este descenso a las entrañas de la Catedral es en realidad un descenso a la historia del monte sagrado en que el obispo Teodomiro reconoció la tumba del apóstol Santiago en el año 813. En los estrechos espacios, hasta ahora sólo accesibles a investigadores, el visitante encontrará el cementerio romano y la necrópolis sueva con docenas de tumbas y lápidas de entre 13 y 19 siglos de antigüedad. También se topará con parte de la primera muralla y las defensas del núcleo urbano crecido en torno a la basílica prerrománica del siglo IX. Un viaje imprescindible para conocer los fundamentos históricos de la ciudad y su templo.

Going down to the cemetery Fifty years after archaeological excavations in the Cathedral, the Cathedral Chapter offers the public the unique possibility of going down to the church's subsoil and contemplating Santiago de Compostela's ancient history in stone. This descent to the bowels of the Cathedral is really a descent to the history of the sacred hill where Bishop Teodomiro recognised the apostle Jame's tomb in the year 813. In these narrow spaces, previously accessible only to researchers, visitors will find a Roman cemetery and Swabian necropolis with dozens of tombs, as well as gravestones from 13 to 19 centuries old. They will also come across part of the first wall and defences of the city that developed around the pre-Romanesque basilica of the 9th century. A not-to-be-missed trip to discover the historic foundations of the city and its church. Punto de partida / Starting point: Palacio de Xelmírez Dende o 4 de abril de 2011. Desde el 4 de abril de 2011. From April 4, 2011. Luns a venres, agás festivos e vésperas de festivos. Lunes-viernes, excepto festivos y vísperas de festivo. 16 h. Monday-Friday, except public holidays and eves of public holidays. Grupos de 6 a 12 persoas, maiores de 14 anos. Grupos de 6 a 12 personas, mayores de 14 años. Groups of 6 to 12, over-14s. Tarifa: 10 euros, reducida 8 euros. Price: 10 euros, discount ticket: 8 euros. Reserva imprescindible. Booking required: Tel: (+34) 981 552 985 excavaciones@catedraldesantiago.es


culturall Música / Music

Un pillabán Tralo seu paso polos festivais máis importantes de España (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia…) e o seu show en solitario no prestixioso Royal Albert Hall, con todas as entradas esgotadas, debuta en Galicia Pete Doherty, o supermediático enfant terrible da música inglesa. E faino en solitario, para presentar o seu disco 'Grace / Wastelands'. Pode ser o comezo da 'redención' do exLibertine. De volta de ducias de escándalos públicos polos seus excesos extra-musicais, Doherty apostou por demostrar o seu talento compositivo cun listado de cancións sinxelas e directas. Froito de máis de dous anos de traballo nace o álbum que trae a Santiago, gravado en Londres co productor Stephen Street (The Smiths, Blur) e colaboracións como a de Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) ) e excompañeiros da súa última banda, Babyshambles.

Un chico malo Tras su paso por los festivales más importantes de España (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia…) y su show en solitario en el prestigioso Royal Albert Hall, con todas las entradas agotadas, debuta en Galicia Pete Doherty, el supermediático enfant terrible de la música inglesa. Y lo hace en solitario, para presentar su disco 'Grace / Wastelands'. Puede ser el comienzo de la 'redención' del exLibertine. De vuelta de docenas de escándalos públicos por sus excesos extra-musicales, Doherty apostó por demostrar su talento compositivo con un listado de canciones sencillas y directas. Fruto de más de dos años de trabajo nace el álbum que trae a Santiago, grabado en Londres con el productor Stephen Street (The Smiths, Blur) y colaboraciones como la de Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) y excompañeros de su última banda, Babyshambles.

A bad boy After visiting the most important shows in Spain (FIB, Primavera Sound, BBK Live, SOS Murcia...) and his solo performance in the Royal Albert Hall, which was sold out, the famous enfant terrible of English music Pete Doherty makes his debut in Galicia. And he does so on his own, to present his CD “Grace / Wastelands.” This may be the beginning of the ex-Libertine's “redemption.” After dozens of public scandals due to his non-musical excesses, Doherty decided to demonstrate his talent for composing with a list of simple and direct songs. The result of more than two years of work is the album he is bringing to Santiago, recorded in London with the producer Stephen Street (The Smiths, Blur) and contributions by Dot Allison, Grahan Coxon (Blur) and ex-members of his last band, Babyshambles.

Sala Capitol 16 de abril. 20 h. April 16. 8 pm Entradas / Tickets: 18-20 €. www.servinova.com, Tel: 902 504 500, Discos Gong. 10 | 11


i Teatro / Theatre

No tellado, despois de Elizabeth A poucas semanas da morte de Elizabeth Taylor, a gata máis fermosa que se paseara sobre un tellado de czinc, o azar quere que chegue a Santiago unha adaptación libre da obra de Tennessee Williamns, dirixida por Álex Rigola e protagonizada por Chantal Aimée, Muntsa Alcañiz, Andreu Benito e Joan Carreras. A coprodución de Teatre Lliure e o Centro Dramático Nacional recrea con intensidade o xa clásico fresco sobre as relacións humanas, a verdade e a mentira, a desintegración da parella e o desmembramento dunha familia: 'Welcome to the couple hell and the family jungle!'. Porque 'Cat on a Hot Tin Roof' é, desde a súa estrea en Broadway en 1955, un espectáculo de esgotamento psíquico e emocional para os actores, será difícil non lembrar a esplendorosa Elizabeth e ao tamén desaparecido Paul Newman no inesquecible film de Richard Brooks (1958).

En el tejado, después de Elizabeth A pocas semanas de la muerte de Elizabeth Taylor, la gata más hermosa que se haya paseado sobre un tejado de zinc, el azar quiere que llegue a Santiago una adaptación libre de la obra de Tennessee Williams, dirigida por Álex Rigola y protagonizada por Chantal Aimée, Muntsa Alcañiz, Andreu Benito y Joan Carreras. La coproducción de Teatre Lliure y el Centro Dramático Nacional recrea con intensidad el ya clásico fresco sobre las relaciones humanas, la verdad y la mentira, la desintegración de la pareja y el desmembramiento de una familia: 'Welcome to the couple hell and the family jungle!'. Porque 'Cat on a Hot Tin Roof' es, desde su estreno en Broadway en 1955, un espectáculo de agotamiento psíquico y emocional para los actores, será difícil no recordar a la esplendorosa Elizabeth y al también desaparecido Paul Newman en el inolvidable film de Richard Brooks (1958).

On the roof, after Elizabeth A few weeks after the death of Elizabeth Taylor, the most famous cat that ever strolled on the tin roof, by chance Santiago is hosting a free adaptation of Tennessee William's play, directed by Álex Rigola and starring Chantel Aimée, Muntsa Alcañiz, Andreu Benito and Joan Carreras. The co-production by Teatre Lliure and the National Drama Centre recreates with intensity the classic fresco involving human relations, truth and lies, the disintegration of the couple and the dismembering of a family: “Welcome to the couple hell and the family jungle!” Because “Cat on a Hot Tin Roof” is, since its Broadway debut in 1955, a spectacle of psychic and emotional exhaustion for actors: it will be impossible not to remember the wonderful Elizabeth as well as the deceased Paul Newman in Richard Brook's unforgettable film (1958). Tetaro Principal 6 de abril. 21 h. April 6. 9 pm En español. In Spanish. Entradas / Tickets: 8 € Toda a axenda, día a día · Toda la agenda, día a día · The entire programme, day by day: www.santiagoturismo.com Séguenos en Síguenos en Follow us on

E no noso canle Y en nuestro canal And on our channel


n

Teatro Teatro Theatre

Música Música Music

Teatro Teatro Theatre

XVII Festival Internacional de Teatro Universitario 17th International Theatre Festival

Real Filharmonía de Galicia.

'Atra Bile’

Salón Teatro Do 4 ao 9 de abril. 21 h Del 4 al 9 de abril. 21 h April 4 to 9. 9 pm

Auditorio de Galicia 4 e 25 de marzo: 21 h March 4 and 25: 9 pm

Teatro Principal 14 e 15 de abril; 21 h 14 y 15 de abril; 21 h April 14 and 15; 9 pm

A décimo sétima edición do Festival Internacional de Teatro Universitario, organizada polo Vicerreitorado de Cultura da Universidade de Santiago, reúne durante unha semana 6 compañías de teatro de España, Italia e Portugal nos escenarios composteláns, con propostas tan variadas como clásicos de Miguel Mihura ou pezas de creación colectiva. La decimoséptima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Santiago, reúne durante una semana a 6 compañías de teatro de España, Italia y Portugal en los escenarios compostelanos, con propuestas tan variadas como clásicos de Miguel Mihura o piezas de creación colectiva. The 17th International University Theatre Festival, organised by Santiago University, brings together for a week 6 theatre companies from Spain, Italy and Portugal, who will share Compostela's stages with a varied programme ranging from classics by Miguel Mihura to collective productions.

A RFG ofrece este mes tres concertos de aboamento no Auditorio de Galicia, tres citas de luxo nas que a formación estará dirixida por un mestre distinto -o seu titular, Antoni Ros Marbá, o polaco Antoni Witt e o canadense Johannes Debus-. Como solistas invitados, poderemos escoitar a violinista xermana Carolin Widman e ao virtuoso tropetista sueco Håkan Hardenberger.. La RFG ofrece este mes tres conciertos de abono en el Auditorio de Galicia, tres citas de lujo en las que la formación estará dirigida por un maestro distinto -su titular, Antoni Ros Marbá, el polaco Antoni Witt y el canadiense Johannes Debus-. Como solistas invitados, podremos escuchar a la violinista germana Carolin Widman y al virtuoso tropetista sueco Håkan Hardenberger. During this month, the RFG orchestra will give three regular concerts in the Auditorio de Galicia, three premium events in which the group will be conducted by a different conductor (its resident conductor, Antoni Ros Marbá, Poland's Antoni Witt and Canada's Johannes Debus). As invited soloists, we will be able to listen to the German violinist Carolin Widman and the virtuoso Swedish trumpeter Håkan Hardenberger.

A veterana compañía Teatro de Ningures, unha das máis asentadas do panorama artístico galego, interpreta unha adaptación da obra de Laila Ripoll, unha peza cargada de interesante complexidade psicolóxica que nos sitúa nunha vila calquera onde tres vellas irmás e a súa criada choran a morte do marido dunha delas. Catro mulleres con moitas historias que contar. La veterana compañía Teatro de Ningures, una de las más asentadas del panorama artístico gallego, interpreta una adaptación de la obra de Laila Ripoll, una pieza cargada de interesante complejidad psicológica que nos sitúa en una villa cualquiera donde tres ancianas hermanas y su criada lloran la muerte del marido de una de ellas. Cuatro mujeres con muchas historias que contar. The veteran company Teatro de Ningures, one of the best established on the Galician scene, presents an adaptation of Laila Ripoll's play. A production full of interesting psychological complexity set in a town that could be anywhere, in which three elderly sisters and their maid mourn the death of one of the sisters' husband. Four women with a lot of stories to tell.

Entrada gratis previo paso por taquillas Free tickets available from ticket office.

Entrada/Tickets: 10 € Entrada/Tickets: 10 € 12 | 13


non faltes no te pierdas don’t miss

Música Música Music

Danza Danza Dance

Música Música Music

Hindi Zahra

IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea 9th University Contemporary Dance Festival

David Murray Black Saint Quartet

Auditorio de Galicia 16 de abril, 21 h April 16, 9 pm

Igrexa da Universidade Do 10 ao 12 de abril, 21 h Del 10 al 12 de abril, 21 h April 10 to 12, 9 pm

Teatro Principal 30 de abril, 20.30 h April 30, 8.30 pm

O ciclo 'Sons da Diversidade' trae este mes á cantante bereber de moda en Europa. A nova voz da música global, comparada con Patti Smith ou Billie Holiday, absorbe estilos diversos como o jazz, soul e folk. 'Handmade' é o seu álbum de debut, unha combinación da delicadeza da chanson, a melancolía da rive gauche e os sons contemporáneos. El ciclo 'Sons da Diversidade' trae este mes a la cantante berebere de moda en Europa. La nueva voz de la música global, comparada con Patti Smith o Billie Holiday, absorbe estilos diversos como jazz, soul y folk. 'Handmade' es su álbum de debut, una combinación de la delicadeza de la chanson, la melancolía de la rive gauche y los sonidos contemporáneos. The series “Sons da Diversidade” presents this month the Berber singer in vogue in Europe. The new voice of global music, who has been compared to Patti Smith or Billie Holiday, absorbs different styles sucha as jazz, soul, and folk. “Handmade” is her debut album, a combination of the delicateness of chanson, the melancholy of rive gauche and contemporary rhythms.

A Vicerreitora de Cultura e o Espazo de Danza da USC poñen en marcha a novena edición do Encontro de Danza Contemporánea ao que acoden 7 compañías de todo o territorio nacional. Durante tres xornadas, a Igrexa da Universidade servirá como escenario das súas propostas creativas máis arriscadas e novidosas. . A Vicerreitora de Cultura y el Espazo de Danza de la USC ponen en marcha la novena edición del Encontro de Danza Contemporánea al que acuden 7 compañías de todo el territorio nacional. Durante tres jornadas, la Iglesia de la Universidad servirá como escenario de sus propuestas creativas más arriesgadas y novedosas. The University of Santiago de Compostela presents the 9th Contemporary Dance Festival, which will feature 7 companies from all over Spain. During three days, the University Church will host the boldest and most innovative productions.

O XVI Ciclo de Jazz Fundación Barrié de la Maza ofrece, ao longo do mes de abril, nove concertos en catro cidades galegas, nos que propón un paseo polo momento actual da escena jazzística internacional da man de fillos de grandes figuras da Historia. O saxofonista californiano e a súa banda deleitarán aos afeccionados composteláns. El XVI Ciclo de Jazz Fundación Barrié de la Maza ofrece, a lo largo del mes de abril, nueve conciertos en cuatro ciudades gallegas, en los que propone un paseo por el momento actual de la escena jazzística internacional de la mano de hijos de grandes figuras de la Historia. El saxofonista californiano y su banda deleitarán a los aficionados compostelanos. The 16th Ciclo de Jazz Fundación Barrié de la Maza presents, throughout April, nine concerts in four Galician cities, featuring a look at the international contemporary jazz scene with the sons of great historic figures. The Californian saxophonist and his band will delight Compostela's jazz enthusiasts.

Entradas/Tickets: 15 €. www.caixagalicia.es)

Entrada de balde ata completar aforamento Entrada gratuita hasta completar aforo. Admission free until full.

Entrada gratuíta con invitación, previa reserva por internet: www.fbarrie.org Admission free with invitation after booking on the Internet: www.fbarrie.org


abril

abril april VENRES / VIERNES / FRIDAY 1

axenda agenda listings Fotos cedidas por programadores culturais. Fotos cedidas por programadores culturales. Photos provided by cultural programmers.

11-20.30 h / 11 am-8.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Congresos. Xornadas ‘De Rosalía de Castro a nós’ Organizado pola Asociación Xuvenil Galiza Nova. Gratuíto. Organizado por la Asociación Juvenil Galiza Nova. Gratuito. Congresses. Seminar: “De Rosalía de Castro a nós” Organised by Galiza Nova Youth Association. Free. 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Programa ‘A viaxe de Mido’ Conto musical con narrador, fagot, viola, contrabaixo, trompa, trompeta, trombón, tuba e piano a 4 mans. Función escolar. Cuento musical con narrador, fagot, viola, contrabajo, trompa, trompeta, trombón, tuba y piano a 4 manos. Función escolar. Music. Programme: “A viaxe de Mido” Musical story with narrator, fagot, viola, double bass, horn, trumpet, trombone, tuba and 4-hand piano. School performance. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Berrobambán: ‘Pressing Catch’ Dirixida por Quico Cadaval, a obra de Paula Carballeira afonda naquilo que nos impulsa a querer contemplar a violencia. Ata o día 2. Dirigida por Quico Cadaval, la obra de Paula Carballeira ahonda en aquello que nos impulsa a querer contemplar la violencia. Hasta el día 2. Theatre. Berrobambán: “Pressing Catch” Directed by Quico Cadaval, Paula Carballeira’s play explores what makes us want to view violence. Until April 2. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro de Adro: ‘Ai Carmela!’ Adaptación da obra de José Sanchís Sinisterra, dirixida por Tito Asorey e interpretada por Josito Porto e Melania Cruz. Entrada: 7 €. Ata o día 2. Adaptación de la obra de José Sanchís Sinisterra, dirigida por Tito Asorey e interpretada por Josito Porto y Melania Cruz. Entrada: 7 €. Hasta el día 2. Theatre. Teatro de Adro: “Ai Carmela!” Adaptation of José Sanchís Sinisterra’s play,

14 | 15

2011 directed by Tito Asorey and starring Josito Porto and Melania Cruz. Tickets: € 7. Until April 2. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Lusco e Fusco: ‘Encontros’ Espectáculo no que se investiga un novo código escénico entre a danza e o novo circo. Entrada: 10 €. Ata o día 3. Espectáculo en el que se investiga un nuevo código escénico entre la danza y el nuevo circo. Entrada: 10 €. Hasta el día 3. Circus. Lusco and Fusco: “Encontramos” Show exploring a new stage code halfway between dance and new circus. Tickets: € 10. Until April 3.

SÁBADO / SATURDAY 2 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Lolo e a ratoa de biblioteca’ Co Teatro de Marionetas Trécola para todos os públicos. Gratuíto. Con Teatro de Marionetas Trécola para todos los públicos. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Lolo e a ratoa de biblioteca” With Teatro de Marionetas Trécola for all ages. Free. 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Cunqueiro e a maxia da palabra’ Relatorio de Quico Cadaval e espectáculo oral con Cándido Pazó. Gratuíto con inscrición previa. Conferencia de Quico Cadaval y espectáculo oral con Cándido Pazó. Gratuito con inscripción previa. Literary events. “O ceo das letras” series: “Cunqueiro e a maxia da palabra” Conference by Quico Cadaval and oral show with Cándido Pazó. Free after registration. 18 h / 6 pm. Fundación Caixa Galicia Infantil. Ciclo ‘Mundos paralelos’: ‘Monstruos S.A.’ Proxección do filme animado de Pixar. Gratuíto. Proyección de la película animada de Pixar. Gratuito. Children. “Mundos paralelos” series:


a “Monstruos S.A.” Screening of this animated film by Pixar. Free. 18 h / 6 pm. Sala Santart Infantil. Teatro Buratini: ‘O pazo de papel’ Sesión de monicreques para todos os públicos. Entrada: 5 €. Sesión de marionetas para todos los públicos. Entrada: 5 €. Children. Teatro Buratini: “O pazo de papel” Puppet session for all ages. Tickets: € 5. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Monstruos en la maleta’ Coa compañía Teatro La Tartana para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 3. Con la compañía Teatro La Tartana para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 3. Children. “Escena en familia” series: “Monstruos en la maleta” With the Teatro La Tartana company for children over 3. Tickets: € 5. Until April 3. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Berrobambán: ‘Pressing Catch’ Ver día 1. Theatre. Berrobambán: “Pressing Catch” See April 1. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro de Adro: ‘Ai Carmela!’ Ver día 1. Theatre. Teatro de Adro: “Ai Carmela!” See April 1.

Children. “Escena en familia” series: “Monstruous en la maleta” See April 2. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Circo. Lusco e Fusco: ‘Encontros’ Ver día 1. Circus. Lusco and Fusco: “Encontros” See April 1. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Teatro. Teatro en Punto: ‘Cambios de destino’ Monólogo interpretado por Gloria Rico que supón a primera montaxe da compañía. Entrada: 9 €. Monólogo interpretado por Gloria Rico que supone el primer montaje de la compañía. Entrada: 9 €. Theatre. Teatro en Punto: “Cambios de destino” Monologue starring Gloria Rico, which is the company’s first production. Tickets: € 9. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Ángel Brage’: Arkadi Volodós O pianista ruso ofrece un programa con obras de Mompou, Ravel e Liszt. Entrada: 10 €. El pianista ruso ofrece un programa con obras de Mompou, Ravel y Liszt. Entrada: 10 €.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Circo. Lusco e Fusco: ‘Encontros’ Ver día 1. Circus. Lusco and Fusco: “Encontros” See April 1.

DOMINGO / SUNDAY 3 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘Monstruos en la maleta’ Ver dia 2.

Music. “Ángel Brage” series: Arkadi Volodós The Russian pianist presents a programme featuring works by Mompou, Ravel and Liszt. Tickets: € 10.

LUNS / LUNES / MONDAY 4 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’

A cargo de D. Milagros Pérez Oliva. Gratuíto. Conferences: “Os luns do Ateneo” By Milagros Pérez Oliva. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Paraninfo da Universidade Música. Ciclo ‘Formacións de cámara da Real Filharmonía de Galicia’ Elina Viksne, Timour Sadykov e Barbara Switalska interpretan a Goldberg Variation BMV 988 de Bach (arranxo de D. Stikovetzky). Gratuíto. Elina Viksne, Timour Sadykov y Barbara Switalska interpretan la Goldberg Variation BMV 988 de Bach (arreglo de D. Stikovetzky). Gratuito. Music. “Formacións de cámara de Real Filhlarmonía de Galicia” series Eline Viksne, Timour Sadykov and Barbara Switalska perform Bach’s Goldberg Variation BMV 988 (arrangement by D. Stikovetzky). Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Historia de Pura e Angelita’ Coa Aula de Teatro da USC. Gratuíto. Ata o día 5. Con el Aula de Teatro de la USC. Gratuito. Hasta el día 5. th Theatre. 17 International University Theatre Festival: “Historia de Pura e Angelita” With the University of Santiago de Compostela’s theatre group. Until April 15. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Aquarela do Brasil Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño e voz) e Serginho Sales (teclado e acordeón). Con Sergio Tannus (guitarra, cavaquiño y voz) y Serginho Sales (teclado y acordeón). Music. Aquarela do Brasil With Sergio Tannus (guitar, cavaquiño and voice) and Serginho Sales (keys and accordion).

MARTES / TUESDAY 5 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Alemania, año 0’ Proxección do filme de Roberto Rossellini. Gratuíto. Proyección de la película de Roberto Rossellini. Gratuito.


culturall Cinema. “Berlín, historia dun século” series: “Alemania, año 0” Screening of Roberto Rossellini’s film. Free. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Historia de Pura e Angelita’ Ver día 4. Theatre. 17th International University Theatre Festival: “Historia de Pura e Angelita” See April 4. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Cuarteto Caramuxo Clarinetes, percusión e acordeón nun show que mestura música e teatro. Entrada: 4 €. Clarinetes, percusión y acordeón en un show que combina música y teatro. Entrada: 4 €. Music. Caramuxo Quartet Clarinets, percussion and accordion in a show combining music and theatre. Tickets. € 4. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo ‘Galicia Cinco EstreJazz’: Marcos Pin Trío Jam session de jazz feito en Galicia. Music. 11th “Galicia Cinco EstreJazz” series: Marcos Pin Trio Session of jazz made in Galicia. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 6 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Cine. Ciclo ‘Cine por dentro’: ‘Anita no pierde el tren’ Proxección do filme e faladoiro co seu direc16 | 17

tor, Ventura Pons. Entrada: 3 €. Proyección de la película y coloquio con su director, Ventura Pons. Entrada: 3 €. Cinema. “Cine por dentro” series: “Anita no pierde el tren” Screening of the film and discussion with its director, Ventura Pons. Tickets: € 3. 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Yo vivo’ Coa compañía teatral Banda Kurenai, Gruppo Limpido, da Università Degli Studi di Genova (Italia). Gratuíto. Theatre. 17th International University Theatre Festival: “Yo vivo” With the Banda Kurenai theatre company, Gruppo Limpido, from Università Degli Studi di Genova (Italy). Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro Lliure: ‘La gata sobre el tejado de zinc caliente’ A obra de Tennessee Williams nunha adaptación libre do director Álex Rigola. Entrada: 8 €. La obra de Tennessee Williams en una adaptación libre del director Álex Rigola. Entrada: 8 €. Theatre. Teatro Lliure: “La gata sobre el tejado de zinc caliente” A free adaptation of Tennessee Williams’ play by the director Álex Rigola. Tickets: € 8. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. IV Ciclo ‘1906’: Sara Serpa Group A cantante e compositora lisboeta presenta os seus novos temas nun concerto de luxo. La cantante y compositora lisboeta presenta sus nuevos temas en un concierto de lujo. Music. 4th “1906” series: Sara Serpa Group The Lisbon singer and composer presents her new songs in a deluxe concert.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 7 11 h / 11 am. Auditorio de Galicia Música. Banda Municipal de Música Concerto didáctico para escolares. Concierto didáctico para escolares. Music. Municipal Music Band Educational concert for schoolchildren. 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘Grease’ Proxección do filme dirixido por Randall Kleiser. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Randall Kleiser. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “Grease” Screening of the film directed by Randall Kleiser. Free. 19 h / 7 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Eventos literarios. Presentación do libro ‘Manga. Del cuadro flotante a la viñeta japonesa’ Con conferencia do autor, José Andrés Santiago. Gratuíto. Literary events. Presentation of the book “Manga. Del cuadro flotante a la viñeta japonesa” With a conference by the author, José Andrés Santiago. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Espectáculos. ‘Seráns da Nasa’ Noite de ritmos populares galegos para non deixar de bailar. Entrada: 2 € (socios de balde). Noche de ritmos populares gallegos para no parar de bailar. Entrada: 2 € (socios gratis). Shows. “Seráns da Nasa” Evening of traditional Galician rhythms for non-stop dancing. Tickets: € 2 (members, free). 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Tres sombreros de copa’ Coa Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. Gratuíto. Theatre. 17th International University Theatre Festival: “Tres sombreros de copa” With the Superior Dramatic Art School of Asturias. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia


a Coa violinista Carolina Widman. Obras de Mendelssohn, Turina e Prokofiev. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Con la violinista Carolina Widman. Obras de Mendelssohn, Turina y Prokofiev. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia With the violinist Carolina Widman. Works by Mendelssohn, Turina and Prokofiev. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6).

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues A cargo da Bakin’ Blues Band, que reinterpreta grandes clásicos. Entrada: 3 €. A cargo de la Bakin’ Blues Band, que reinterpreta grandes clásicos. Entradas: 3 €. Music. Blues Jam Session By the Bakin’ Blues Band, featuring reinterpretations of great classics. Tickets: € 3.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 8 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘Son[h]o Dor-Mente’ Coa compañía teatral Teatrubi (Portugal). Gratuíto. th Theatre. 17 International University Theatre Festival: “Son[h]o Dor-Mente” With the Teatrubi theatre company (Portugal). Free.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Fabián Sesión de música de autor. Entrada: 5 €. Music. Fabián Auteur music session. Tickets: € 5. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Xosé Manuel Budiño Sons tradicionais da man deste recoñecido artista galego. Entrada: 6 €. Sonidos tradicionales de la mano de este reconocido artista gallego. Entrada: 6 €. Music. Xosé Manuel Budiño Traditional sounds by this renowned Galician artist. Tickets: € 6. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Les Trois de Cora Sesión de jazz e chanson francesa. Music. Les Trois de Cora Session of jazz and French chanson.

23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite Nova entrega da velada da Sala Nasa, na que os protagonistas son o humor corrosivo, a sátira e a espontaneidade da improvisación. Entrada: 10 € (socios 5 €). Ata o día 9. Nueva entrega de la velada de la Sala Nasa, en la que los protagonistas son el humor corrosivo, la sátira y la espontaneidad de la improvisación. Entrada: 10 € (socios 5 €). Hasta el día 9. Shows. Ultranoite Another evening in the Sala Nasa featuring corrosive humour, satyr and the spontaneity of improvisation. Tickets: € 10 (members, € 5). Until April 9.

SÁBADO / SATURDAY 9 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Voando cos contos’ Con Sherezade Bardaji para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Sherezade Bardaji para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Voando cos contos” With Sherezade Bardaji for children ages 3 to 12. Free. 13 h / 1 pm. Inmediacións da Catedral Eventos sociais. ‘Compostela abraza a súa Catedral’

Convocatoria á sociedade para rodear todo o perímetro da catedral nun simbólico abrazo como mostra de apoio ao oitavo centenario da súa consagración. Gratuíto. Convocatoria a la sociedad para rodear todo el perímetro de la catedral en un simbólico abrazo como muestra de apoyo al octavo centenario de su consagración. Gratuito. Social events. “Compostela abraza a súa Catedral” Invitation for the public to surround the entire perimeter of the cathedral in a symbolic embrace, as a show of support for the 8th centennial of its consecration. Free. 18 h / 6 pm. Fundación Caixa Galicia Infantil. Ciclo ‘Mundos paralelos’: ‘Space Jam’ Proxección do filme protagonizado polos personaxes da Warner Bros. Gratuíto. Proyección de la película protagonizada por los personajes de la Warner Bros. Gratuito. Children. “Mundos paralelos” series: “Space Jam” Screening of this film starring Warner Bros characters. Free. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro’ Con Títeres Cascanueces para nenos a partir de 3 anos. Entrada: 5 €. Ata o día 11. Con Títeres Cascanueces para niños a partir de 3 años. Entrada: 5 €. Hasta el día 11. Children. “Escena en familia” series: “AS aventuras de Tolín, o fillo de panadeiro” With Títeres Cascanueces for children over 3. Tickets: € 5. Until April 11. 20.30 h / 8.30 pm. Sala Santart Música. Volando libre O mítico grupo eslavo-galaico volve despois dun silencio de 5 anos con máis forza que nunca. Entrada: 14 € (anticipada 11 €). El mítico grupo eslavo-galaico vuelve tras un silencio de 5 años con más fuerza que nunca. Entrada: 14 € (anticipada 11 €). Music. Volando libre The mythical Slavic-Galician group returns after a 5-year silence with more energy than ever. Tickets: € 14 (advance sales, € 11). 21 h / 9 pm. Salón Teatro Teatro. XVII Festival Internacional de Teatro Universitario: ‘In-Comunicando’ Coa compañía teatral Mequetrefes. Gratuíto. Theatre. 17th International University Thea-


culturall tre Festival. “In-Comunicando” With the Mequetrefes theatre company. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Música. María do Ceo: ‘Fados nos sentidos’ A artista, considerada como a sucesora de Amalia Rodrigues, ofrece un recital de fados tradicionais. Entrada: 10 €. La artista, considerada como la sucesora de Amalia Rodrigues, ofrece un recital de fados tradicionales. Entrada: 10 €. Music. María do Ceo: “Fados nos sentidos” The artist, considered the successor of Amalia Rodrigues, presents a recital featuring traditional fados. Tickets: € 10. 21.15 h / 9.15 pm. Catedral de Santiago Música. Concerto inauguración do 800 aniversario da Catedral A Real Filharmonía de Galicia e a Capela Compostelana interpretan a Misa de Réquiem de Melchor López e obras corais de José de Vaquedano, mestres de capela da Catedral nos séculos XVII e XVIII. Música. Concierto inauguración del 800 aniversario de la Catedral La Real Filharmonía de Galicia y la Capela Compostelana interpretan la Misa de Réquiem de Melchor López y obras corales de José de Vaquedano, maestros de capilla de la Catedral en los siglos XVII y XVIII. Music. Opening concert of the Cathedral’s 800th anniversary The Real Filharmonía de Galicia orchestra and the Capela Compostela choir will perform the Requiem Mass by Melchor López and choral compositions by José Vaquedano, Cathedral chapel masters in the 17th and 18th centuries. 23 h / 11 pm. Sala Nasa Espectáculos. Ultranoite Ver día 8. Shows. Ultranoite See April 8. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. IV Ciclo ‘1906’: Arthur Kell Quartet A formación liderada polo contrabaixista norteamericano presenta o seu novo traballo, ‘Victoria and her sisters’. La formación liderada por el contrabajista norteamericano presenta su tercer trabajo, ‘Victoria and her sisters’. th Music. 4 “1906” series: Arthur Kell Quartet The group led by the American double bassist presents its third CD, “Victoria and Her Sisters.” 18 | 19

DOMINGO / SUNDAY 10 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 12.30 h / 12.30 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro’ Ver día 9. Children. “Escena en familia” series: “As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro” See April 9. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Danza. IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea Diversas compañías nacionais amosan os seus traballos escénicos. Gratuíto. Ata o día 12. Diversas compañías nacionales muestran sus trabajos escénicos. Gratuito. Hasta el día 12. Dance. 9th University Contemporary Dance Festival Different Spanish companies present their stage productions. Free. Until April 12.

LUNS / LUNES / MONDAY 11 11.30 h / 11.30 am. ARTeria Noroeste Infantil. Títeres Cascanueces: ‘As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro’ Ver día 9. Children. Títeres Cascanueces: “As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro” See April 9. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘A muller na investigación química’ A cargo de D. Manuel Bermejo. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “A muller na investigación química” By Manuel Bermejo. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Carlos Blanco & Abada Teatro: ‘Ordem e progresso’ O humor de Carlos Blanco mesturado cos ritmos brasileiros da man de Sergio Tannus Trío. Ata o día 12. El humor de Carlos Blanco combinado con los ritmos brasileños de la mano de Sergio Tannus Trío. Hasta el día 12.

Theatre. Carlos Blanco & Abado Teatro: “Ordem e progresso” Carlos Blanco’s humour combined with Brazilian rhythms by the Sergio Tannus Trio. Until April 12. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Danza. IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea Ver día 10. Dance. 9th University Contemporary Dance Festival See April 10. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Sol de Farola Versións e temas propios de Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Entrada: 4 €. Versiones y temas propios de Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Entrada: 4 €. Music. Sol de Farola Versions and own themes by Héctor Lorenzo & Quim Farinha. Tickets: € 4. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Implicadas A ONG Implicadas no Desenvolvemento organiza unha velada lúdica e musical. Entrada: 3 €. Music. Implicados The NGO Implicados no Desenvolvemento presents an amusing, musical evening. Tickets: € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Verde Rama Jam session de música flamenca. Music. Verde Rama Jam session featuring flamenco music.

MARTES / TUESDAY 12


a 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Berlín occidente’ Proxección do filme de Billy Wilder. Gratuíto. Proyección de la película de Billy Wilder. Gratuito. Cinema. “Berlín, historia dun século”: “Berlín occidente” Screening of Billy Wilder’s film. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Carlos Blanco & Abada Teatro: ‘Ordem e progresso’ Ver día 11. Theatre. Carlos Blanco & Abada Teatro: “Ordem e progresso” See April 11. 21 h / 9 pm. Igrexa da Universidade Danza. IX Encontro Universitario de Danza Contemporánea Ver día 10. Dance. 9th University Contemporary Dance Festival See April 10. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Pel de Boi O grupo galego presenta o seu novo traballo, ‘SomosNós’. Entrada: 4 €. El grupo gallego presenta su nuevo trabajo, ‘SomosNós’. Entrada: 4 €. Music. Pel de Boi The Galician group presents its new CD, “SomosNós.” Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo ‘Galicia Cinco EstreJazz’: Marcos Pin Trío Ver día 5. Music. 9th “Galicia Cinco EstreJazz” series: Marcos Pin Trio See April 5.

23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

Un texto de Laila Ripoll sobre secretos familiares y viejos odios. Hasta el día 15. Theatre. Teatro de Ningures: “Atra Bile” A text by Laila Ripoll about family secrets and old hatreds. Until April 15.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 13

21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Antoni Wit, con Marta Boberska (soprano), Ewa Marciniec (mezzosoprano), Jaroslav Brek (barítono) e o Coro de RTVE. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Antoni Wit, con Marta Boberska (soprano), Ewa Marciniec (mezzosoprano), Jaroslav Brek (barítono) y el Coro de RTVE. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Antoni Wit, with Marta Boberska (soprano), Ewa Marciniec (mezzosoprano), Jaraslav Brek (baritone) and the RTVE choir. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6).

21 h / 9 pm. Salón Teatro Música. Ciclo ‘ST Música Presente’: Xacobe Martínez Antelo Cuarteto O grupo liderado polo contrabaixista compostelán presenta o seu novo traballo, ‘Jazz from Galiza!!’. El grupo liderado por el contrabajista compostelano presenta su nuevo trabajo, ‘Jazz from Galiza!!’. Music. “ST Música Presente” series: Xacobe Martínez Antelo Quartet The group by the Compostela double bassist presents its new CD, “Jazz from Galiza!!” 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Alfa Alfredo Fernández presenta os seus novos temas. Entrada: 3 €. Music. Alfa Alfredo Fernández presents his new songs. Tickets: € 3. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Monkillos Sesión de jazz feito en Galicia. Sesión de jazz hecho en Galicia. Music. Monkillos Session of jazz made in Galicia.

21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. ‘prEsencias’ Fátima Miranda ofrece un espectáculo poético, xestual, visual, dramático e humorístico. Entrada: 12 €. Fátima Miranda ofrece un espectáculo poético, gestual, visual, dramático y humorístico. Entrada: 12 €. Theatre. “prEsencias” Fátima Miranda presents a poetical, gestural, visual, dramatic and amusing show. Tickets: € 12.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 14 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘La bamba’ Proxección do filme dirixido por Luis Valdez. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por Luis Valdez. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “La bamba” Screening of this film directed by Luis Valdez. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro de Ningures: ‘Atra Bile’ Un texto de Laila Ripoll sobre segredos familiares e vellos odios. Ata o día 15.

22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. Davide Salvado O cantante galego presenta o seu primeiro traballo, ‘Árnica pura’. Entrada: 4 €.


culturall El cantante gallego presenta su primer trabajo, ‘Árnica pura.’ Entrada: 4 €. Music. Davide Salvado The Galician singer presents his first CD, “Árnica pura.” Tickets: € 4. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Álvaro Muras Trío Sesión de funk fusión experimental. Entrada: 3 €. Music. Álvaro Muras Trio Experimental funk fusion session. Tickets: € 3. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 7. Music. Blues Jam Session See April 7.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 15 18.30 h / 6.30 pm. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. Conto musical ‘O soño de Violeta’ Con Itsaso Bermejo (viola) e Lorenzo de los Santos (piano) para todos os públicos. Gratuíto. Con Itsaso Bermejo (viola) y Lorenzo de los Santos (piano) para todos los públicos. Gratuito. Children. Conto musical “O soño de Violeta” With Itsaso Bermejo (viola) and Lorenzo de los Santos (piano) for all ages. Free. 21 h / 9 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Virxe das Dores Punto de saída: Igrexa de San Miguel dos Agros. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Virgen de los Dolores Punto de salida: Igrexa de San Miguel dos Agros. Holiday. Holy Week 2011: “Virgen de los Dolores” Procession Starting point: Church of San Miguel dos Agros 21 h / 9 pm. Teatro Principal Teatro. Teatro de Ningures: ‘Atra Bile’ Ver día 14. Theatre. Teatro de Ningures: “Atra bile” See April 14.

SÁBADO / SATURDAY 16 20 | 21

12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Moito conto’ Con Ana Carreira para nenos de 3 a 12 anos. Gratuíto. Con Ana Carreira para niños de 3 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Moito conto” With Ana Carreira for children ages 3 to 12. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Salón Teatro Teatro. Santiago Cortegoso: ‘A filla de Woody Allen’ Obra repleta de humor interpretada por Marián Bañobre. Ata o día 17. Theatre. Santiago Cortegoso: “A filla de Woody Allen” Play full of humour, starring Marián Bañobre. Until April 17. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Ciclo ‘Sons da Diversidade’: Hindi Zahra A cantante berebere presenta o seu álbum ‘Handmade’, no que mestura estilos diversos para ofrecer unha música por riba de tendencias. Entrada: 15 €. La cantante bereber presenta su álbum ‘Handmade’, en el que combina estilos diversos para ofrecer una música por encima de tendencias. Entrada: 15 €.

21 h / 9 pm. Sala Capitol Música. Ciclo ‘Galicia Importa’: Pete Doherty O enfant terrible da música inglesa pisa por primeira vez un escenario galego para presentar o seu disco en solitario, ‘Grace / Wastelands’. El enfant terrible de la música inglesa pisa por primera vez un escenario gallego para presentar su disco en solitario, ‘Grace / Wastelands’. Music. “Galicia Importa” series: Pete Doherty The enfant terrible of English music visits a Galician stage for the first time to present his solo CD “Grace / Wastelands.” 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Teatro. Agrupación Señor Serrano: ‘Katastrophê’ Traballo audiovisual pasado por un tamiz informático que permite modificar o que sucede a escala real. Entrada: 10 €. Ata o día 17. Trabajo audiovisual pasado por un tamiz informático que permite modificar lo que sucede a escala real. Entrada: 10 €. Hasta el día 17. Theatre. Señor Serrano group: ‘Katastrophê’ Audiovisual work passed through a computer filter, enabling the modification of life-size events. Tickets: € 10. Until April 17.

DOMINGO / SUNDAY 17 12 h / 12 noon. Teatro Principal Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band 11.30 h / 11.30 am. Praza da Quintana Festas. Semana Santa 2011: Bendición de Palmas e Ramos Fiestas. Semana Santa 2011: Bendición de Palmas y Ramos Holiday. Holy Week 2011: Blessing of Palms

Music. “Sons da Diversidade” series: Hindi Zahra The Berber singer presents her album “Handmade,” in which she combines different styles to produce music beyond tendencies. Tickets: € 15.

11.30 h / 11.30 am. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Entrada en Xerusalén Punto de saída: Igrexa da Orde Franciscana Segrar.


a Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Entrada en Jerusalén Punto de salida: Igrexa da Orde Franciscana Segrar. Holiday. Holy Week 2011: Entry into Jerusalem Procession Starting point: Church of the Secular Franciscan Order. 18 h / 6 pm. Salón Teatro Teatro. Santiago Cortegoso: ‘A filla de Woody Allen’ Ver día 16. Theatre. Santiago Cortegoso: “A filla de Woody Allen” See April 16. 18 h / 6 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Esperanza Punto de saída: Igrexa das Ánimas. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Esperanza Punto de salida: Igrexa das Ánimas. Holiday. Holy Week 2011: Procession of Hope Starting point: Church of As Ánimas. 20 h / 8 pm. Sala Nasa Teatro. Agrupación Señor Serrano: ‘Katastrophe’ Ver día 16. Theatre. Señor Serrano group: “Katastrophe” See April 16.

Concierto del grupo británico dirigido por Philip Picket, que interpretará el Oratorio de Pascua de Bach. Gratuito.

Music. 6th Contemplative Music Festival: “The New London Consort” Concert by the British group conducted by Philip Picket, featuring Bach’s Easter Oratory. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Humildade Punto de saída: Igrexa de Santa María do Camiño. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Humildad Punto de salida: Igrexa de Santa María do Camiño. Holiday. Holy Week 2011: Procession of Humility Starting point: Church of Santa María do Camiño.

LUNS / LUNES / MONDAY 18

MARTES / TUESDAY 19

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación das sinfonías 1 e 2 dirixidas por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de las sinfonías 1 y 2 dirigidas por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphonies 1 and 2 conducted by Karajan. Free.

18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 3 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 3 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphony 3 conducted by Karajan. Free.

20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de Santo Agostiño Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘The New London Consort’ Concerto do grupo británico dirixido por Philip Picket, que interpretará o Oratorio de Pascua de Bach. Gratuíto.

19.30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘The Gustaf Sjökvist´s Chamberchoir’ Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival:

“The Gustaf Sjökvist’s Chamberchoir’ Free. 21 h / 9 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo da Paciencia Punto de saída: Convento das Nais Mercedarias. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo de la Paciencia Punto de salida: Convento das Nais Mercedarias. Holiday. Holy Week 2011: Christ of Patience Procession Starting point: Convent of As Nais Mercedarias. 21.30 h / 9.30 pm. Pub Bar Tolo Música. Desbrozadora Sesión de punk e grindcore feito en Galicia. Sesión de punk y grindcore hecho en Galicia. Music. Desbrozadora Session of punk and grindcore made in Galicia. 21.30 h / 9.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Nodira Ensemble’ Conxunto musical de Uzbekistán. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Nodira Ensemble” Music group form Uzbekistan. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo ‘Galicia Cinco EstreJazz’: Marcos Pin Trío + Manolo Gutiérrez Jam session de jazz feito en Galicia. Music. 11th “Galicia Cinco EstreJazz” series: Marcos Pin Trio + Manolo Gutiérrez Jam session of jazz made in Galicia. 23 h / 11 pm. Pub Momo Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes.


culturall Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 20 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación das sinfonías 4 e 8 dirixidas por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de las sinfonías 4 y 8 dirigidas por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphonies 4 and 8 conducted by Karajan. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011. Exercicio do Vía Crucis Punto de saída: Igrexa de San Francisco. Fiestas. Semana Santa 2011. Ejercicio del Vía Crucis Punto de salida: Igrexa de San Francisco. Holiday. Holy Week 2011. Stations of the Cross Starting point: Church of San Francisco 19.30 h / 7.30 pm. Claustro do Hotel San Francisco Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Fargana Qasimova Ensemble’ Conxuntoth musical de Azerbaiján. Gratuíto. Music. 6 Contemplative Music Festival: “Fargana Qasimova Ensemble” Music group from Azerbaijan. Free.

Starting point: Church of Orfas

Starting point: Church of Santo Agostiño.

23.30 h / 11.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Deba’ Conxunto musical de Mayotte (África). Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Deba” Music group from Mayotte (Africa). Free.

23.30 h / 11.30 pm. Igrexa da Universidade Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Nouredine Khourchid & Derviches’ Conxunto musical de Siria. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Nouredine Khourchid & Derviches” Music group from Syria. Free.

XOVES / JUEVES / THURSDAY 21 19.30 h / 7.30 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Última Cea do Salvador Punto de saída: Igrexa de San Francisco. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Última Cena del Salvador Punto de salida: Igrexa de San Francisco. Holiday. Holy Week 2011: Last Supper of the Saviour Procession Starting point: Church of San Francisco. 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa da Orde Terceira de San Francisco Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Diabolus in Musica’ Conxunto musical de Francia. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Diabolus in Musica” Music group from France. Free.

11 h / 11 am. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Santo Encontro Punto de saída: Praza da Quintana (Sermón do Encontro). Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Santo Encuentro Punto de salida: Praza da Quintana (Sermón del Encuentro). Holiday. Holy Week 2011: Holy Encounter Procession Starting point: Praza da Quintana (Sermon of the Encounter).

21.30 h / 9.30 pm. Igrexa de San Martiño Pinario Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Hilliard Ensemble’ Conxunto musical de Inglaterra. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Hilliard Ensemble” Music group from England. Free.

21.30 h / 9.30 pm. Igrexa do Convento de Santa Clara Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Rheinische Kantorei’ Conxunto musical de Alemaña. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Rheinische Kantorei” Music group from Germany. Free.

23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 7. Music. Blues Jam Session See April 7.

23 h / 11 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo da Misericordia Punto de saída: Igrexa de Orfas. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo de la Misericordia Punto de salida: Igrexa de Orfas. Holiday. Holy Week 2011: Christ of Mercy Procession

23.30 h / 11.30 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión de Xesús Flaxelado Punto de saída: Igrexa de Santo Agostiño. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de Jesús Flagelado Punto de salida: Igrexa de Santo Agostiño. Holiday. Holy Week 2011: Jesus Flagellate Procession

22 | 23

VENRES / VIERNES / FRIDAY 22

12 h, 18 h / 12 noon and 6 pm. Catedral Relixiosos. Funcionamiento da carraca da Catedral Religiosos. Funcionamiento de la carraca de la Catedral Ata o día 23. Religious event. Functioning of the Cathedral rattle Until April 23. 18 h / 6 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da


a Quinta Angustia Punto de saída: Igrexa de Nosa Señora da Quinta Angustia. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Quinta Angustia Punto de salida: Igrexa de Nosa Señora da Quinta Angustia. Holiday. Holy Week 2011: “Quinta Angustia” Procession Starting point: Church of Nosa Señora da Qinta Angustia. 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa de San Martiño Pinario Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Vishwa Mohan Bhatt & Divana’ Conxunto musical da India. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Vishwa Mohan Bhatt & Divana” Music group from India. Free. 20 h / 8 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Santo Enterro Punto de saída: Igrexa de San Domingos de Bonaval. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Santo Entierro Punto de salida: Igrexa de San Domingos de Bonaval. Holiday. Holy Week 2011: Holy Burial Procession Starting point: Church of San Domingos de Bonaval. 21.30 h / 9.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Il Complesso Barocco’ Conxuntoth musical de Holanda. Gratuíto. Music. 6 Contemplative Music Festival: “Il Complesso Barocco” Music group from Holland. Free. 23 h / 11 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión da Virxe da Soidade Punto de saída: Igrexa de Santa María Salomé. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de la Virgen de la Soledad Punto de salida: Igrexa de Santa María Salomé. Holiday. Holy Week 2011: Virgin of Loneliness Procession Starting point: Church of Santa María Salomé. 23.30 h / 11.30 pm. Igrexa da Universidade

Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘Sheikh Yasin Al Tuhami’ Conxunto musical de Exipto. Gratuíto. Music. 6th Contemplative Music Festival: “Sheikh Yasin Al Tuhami” Music group from Egypt. Free.

Música. Concerto da Banda Municipal de Música Música. Concierto de la Banda Municipal de Música Music. Concert by the Municipal Music Band

SÁBADO / SATURDAY 23

18.30 h / 6.30 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo Resucitado Punto de saída: Praza da Quintana. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo Resucitado Punto de salida: Plaza de la Quintana. Holiday. Holy Week 2011: Resurrected Christ Procession Starting point: Plaza de la Quintana.

12, 18, 22 h / 12 noon, 6 pm and 10 pm. Catedral Relixiosos. Funcionamiento da carraca da Catedral Religiosos. Funcionamiento de la carraca de la Catedral Religious event. Functioning of Cathedral rattle 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contos de maxia’ Con Fátima Fernández para nenos de 5 a 12 anos. Gratuíto. Con Fátima Fernández para niños de 5 a 12 años. Gratuito. Children. “Os sábados, choiva de contos”: “Contos de maxia” With Fátima Fernández for children ages 5 to 12. Free. 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas Música. VI Festival de Músicas Contemplativas: ‘The King´s Consort’ Concerto de clausura coa prestixiosa formación británica. Gratuíto. Concierto de clausura con la prestigiosa formación británica. Gratuito. Music. 6th Contemplative Music Festival: “The King’s Consort” Closing concert featuring the prestigious British group. Free. 20 h / 8 pm. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión dos Irmáns Punto de saída: Colexio da Inmaculada. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión de los Hermanos Punto de salida: Colegio de la Inmaculada. Holiday. Holy Week 2011: Procession of the Brothers Starting point: Colegio de la Inmaculada

DOMINGO / SUNDAY 24 12 h / 12 noon. Teatro Principal

LUNS / LUNES / MONDAY 25 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 5 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 5 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphony 5 conducted by Karajan. Free. 20 h / 8 pm. Fundación Caixa Galicia Conferencias. ‘Os luns do Ateneo’: ‘Persoeiros de Compostela’ Charla sobre Prisciliano a cargo de D. Victorino Pérez. Gratuíto. Conferences. “Os luns do Ateneo”: “Persoeiros de Compostela” Talk about Priscillian by Victorino Pérez. Free. 22 h / 10 pm. Galería Fundación Araguaney Cine. Ciclo ‘As lúas de Amal’ Proxección do filme elixido polos internautas na web do festival Amal. Proyección de la película elegida por los internautas en la web del festival Amal. Cinema. “As lúas de Amal” series Screening of the film chosen by Net users on the Amal festival web. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Verde Rama Ver día 11. Music. Verde Rama


culturall See April 11.

MARTES / TUESDAY 26 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 6 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 6 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” Screening of the recording of symphony 6 conducted by Karajan. Free. 20.30 h / 8.30 pm. Fundación Caixa Galicia Cine. Ciclo ‘Berlín, historia dun século’: ‘Funeral en Berlín’ Proxección do filme de Guy Hamilton. Gratuíto. Proyección de la película de Guy Hamilton. Gratuito. Cinema. “Berlín, historias dun século” series: “Funeral en Berlín” Screening of Guy Hamilton’s film. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Café El Puente Música. ‘Lupercais’ Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) e L.A.R. Legido (batería). Todos os martes. Gratuíto. Sesión de free jazz con Pablo Seoane (piano) y L.A.R. Legido (batería). Todos los martes. Gratuito. Music. “Lupercais” Free jazz session with Pablo Seoane (piano) and L.A.R. Legido (drums). Every Tuesday. Free. 22.30 h / 10.30 pm. Pub Casa das Crechas Música. António Zambujo Unha das voces portuguesas máis prometedoras nunha visión contemporánea do Fado. Entrada: 4 €. Una de las voces portuguesas más prometedoras en una visión contemporánea del Fado. Entrada: 4 €. Music. António Zambujo One of the most promising Portuguese voices in a contemporary vision of Fado. Tickets: € 4. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. XI Ciclo ‘Galicia Cinco EstreJazz’: Marcos Pin Trío Ver día 5. th Music. 11 “Galicia Cinco EstreJazz” series: Marcos Pin Trio See April 5. 23 h / 11 pm. Pub Momo 24 | 25

Música. Ricardo Parada Recital de música de autor. Todos os martes. Gratuíto. Music. Ricardo Parada Auteur music recital. Every Tuesday. Free.

MÉRCORES / MIÉRCOLES / WEDNESDAY 27 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 7 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 7 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphony 7 conducted by Karajan. Free. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. ‘Sesións vibracionais’: ψ(r,t)|2.dV Cuarteto de cordas formado para a ocasión, que crea e executa música en acción, baseada na inmediatez, no automatismo violento e xestual. Entrada: 5 € (socios de balde). Cuarteto de cuerdas formado para la ocasión, que crea y ejecuta música en acción, basada en la inmediatez, en el automatismo violento y gestual. Entrada: 5 € (socios gratis). Music. “Sesións vibracionais”: ψ(r,t)|2.dV String quartet formed for the occasion, which creates and performs music in action, based on immediacy, in violent and gestural automatism. Tickets: € 5 (members, free). 22.30 h / 10.30 pm. Pub Ultramarinos Música. Amaro Ferreiro Sesión de música pop. Entrada: 4 €. Music. Amaro Ferreiro Pop music session. Tickets: € 4. 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Alejandro Vargas Trío Jazz con Alejandro Vargas (piano), José Manuel Díaz (contrabaixo) e LAR Legido (batería). Music. Alejandro Vargas Trio Jazz with Alejandro Vargas (piano), José Manuel Díaz (double bass) and LAR Legido (drums).

XOVES / JUEVES / THURSDAY 28 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘Música en Imaxes’: ‘The Blues

Brothers’ Proxección do filme dirixido por John Landis. Gratuíto. Proyección de la película dirigida por John Landis. Gratuito. Cinema. “Música en Imaxes” series: “The Blues Brothers” Screening of this film directed by John Landis. Free. 21 h / 9 pm. Auditorio de Galicia Música. Real Filharmonía de Galicia Dirixida por Johannes Debus, con Håkan Hardenberger (trompeta). Obras de Mozart, Rabe e Reger. Entrada: 10 € (xubilados e estudantes 6 €). Dirigida por Johannes Debus, con Håkan Hardenberger (trompeta). Obras de Mozart, Rabe y Reger. Entrada: 10 € (jubilados y estudiantes 6 €). Music. Real Filharmonía de Galicia Conducted by Johannes Debus, with Håkan Hardenberger (trumpet). Works by Mozart, Rabe and Reger. Tickets: € 10 (OAPs and students, € 6). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. Sex Museum + Samesugas Unha das bandas máis sólidas da música independente española, con máis de 20 anos en activo, presenta o seu novo traballo, ‘Again and Again’. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Una de las bandas más sólidas de la música independiente española, con más de 20 años en activo, presenta su nuevo trabajo, ‘Again and Again’. Entrada: 15 € (anticipada 12 €). Music. Sex Museum + Samesugas One of the best established bands on Spain’s independent music scene, with more than 20 years’ experience, presents its new CD, “Again and Again.” Tickets: € 15 (advance sales, € 12).


a 22.45 h / 10.45 pm. Pub Borriquita de Belem Música. Verónica Valois Cuarteto A cantautora brasileiro presenta os seus novos temas. La cantautora brasileña presenta sus nuevos temas. Music. Verónica Valois Quartet The Brazilian singer-songwriter presents her new songs. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. Jam Session de Blues Ver día 7. Music. Blues Jam Session See April 7.

VENRES / VIERNES / FRIDAY 29 18 h / 6 pm. Fonoteca da Facultade de CC da Comunicación Cine. Ciclo ‘As 9 sinfonías de Beethoven’ Proxección da gravación da sinfonía 9 dirixida por Karajan. Gratuíto. Proyección de la grabación de la sinfonía 9 dirigida por Karajan. Gratuito. Cinema. “As 9 sinfonías de Beethoven” series Screening of the recording of symphony 9 conducted by Karajan. Free. 21 h / 9 pm. Teatro Principal Danza. Ciclo ‘SCQ Danza’: ‘Habelas’ O colectivo Traspediante presenta unha peza escénica multidisciplinar, con música en directo, danza contemporánea, audiovisual e maxia. Entradas: 5 €. El colectivo Traspediante presenta una pieza escénica multidisciplinar, con música en directo, danza contemporánea, audiovisual y magia. Entradas: 5 €. Dance. “SCQ Dance” series: “Habelas” The Traspediante group presents a multidisciplinary group, with live music, contemporary dance, audiovisual and magic. Tickets: € 5. 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa Música. A Tribu O novo proxecto do contrabaixista Xacobe Martínez Antelo, que mestura rock, funk, hip hop, groove e jazz. Entrada: 10 € (anticipada 8 €). El nuevo proyecto del contrabajista Xacobe Martínez Antelo, que combina rock, funk, hip hop, groove y jazz. Entrada: 10 € (anticipada 8 €). Music. A Tribu

The double bassist Xacobe Martínez Antelo’s new project, combining rock, funk, hip-hop, groove and jazz. Tickets: € 10 (advance sales, € 8).

SÁBADO / SATURDAY 30 12 h / 12 noon. Cidade da Cultura Eventos literarios. Ciclo ‘O ceo das letras’: ‘Valente ou a erótica do baleiro’ Relatorio de Claudio Rodríguez Fer e concerto de Mauricio Sotelo, Raquel Rivera e María Luz Rivera. Gratuíto con inscrición previa. Conferencia de Claudio Rodríguez Fer y concierto de Mauricio Sotelo, Raquel Rivera y María Luz Rivera. Gratuito con inscripción previa. Literary events. “O ceo das letras” series: “Velante ou a erótica do baleiro” Conference by Claudio Rodríguez Fer and concert by Mauricio Sotelo, Raquel Rivera and María Luz Rivera. Free after registration. 12 h / 12 noon. Biblioteca Pública Ánxel Casal Infantil. ‘Os sábados, choiva de contos’: ‘Contacontos en linguaxe de signos’ A Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos en lingua de signos española para os que non poden oír. Para nenos de 6 a 12 anos. Gratuíto. Infantil. ‘Los sábados, lluvia de cuentos’: ‘Cuentacuentos en lenguaje de signos’ La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia interpretará cuentos en lengua de signos española para los que no pueden oír. Para niños de 6 a 12 años. Gratuito. Children. “Los sábados, lluvia de cuentos.” “Storytelling in Sign Language” The Galician Federation of Associations for the Deaf performs stories in Spanish sign language for those that cannot hear. For children ages 6 to 12. Free. 18 h / 6 pm. ARTeria Noroeste Infantil. Ciclo ‘Escena en familia’: ‘A guerra das Galicsias’ Con Títeres Cachirulo para nenos a partir de 4 anos. Entrada: 5 €. Con Títeres Cachirulo para niños a partir de 4 años. Entrada: 5 €. Children. “Escena en familia” series: “A guerra das Galicsias” With the Títeres Cachirulo puppet company for children over 4. Tickets: € 5. 20.30 h / 8.30 pm. Teatro Principal Música. XVI Ciclo de Jazz Fundación Barrié de la

Maza: David Murray Black Saint Quartet Con David Murray (saxos e clarinete baixo), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (contrabaixo) e Chris Beck (batería). Con David Murray (saxos y clarinete bajo), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (contrabajo) y Chris Beck (batería). Music. 16th Fundación Barrié de la Maza Jazz Series: David Murray Black Saint Quartet With David Murray (saxos and low clarinet), Steve Colson (piano), Jaribu Shahid (double bass) and Christ Beck (drums). 21.30 h / 9.30 pm. Sala Nasa. Danza. Cía. Iker Gómez: ‘Apple Love’ Peza de danza, con música en directo, vídeo aplicado á escena e moito humor. Entrada: 10 € (anticipada: 8 €). Ata o día 1. Pieza de danza, con música en directo, vídeo aplicado a la escena y mucho humor. Entrada: 10 € (anticipada: 8 €). Hasta el día 1. Dance. Iker Gómez Company: “Apple Love” Dance show, with live music, video applied to the stage and a lot of humour. Tickets: € 10 (advance sales, € 8). Until April 1. 23 h / 11 pm. Jazz Club Dadó Dadá Música. IV Ciclo ‘1906’: Yul Ballesteros O reputado guitarrista canario ofrece un concerto de jazz clásico. El reputado guitarrista canario ofrece un conciertoth de jazz clásico. Music. 4 “1906” series: Yul Ballesteros The renowned Canary Island guitarist presents a classical jazz concert.

DOMINGO / SUNDAY 1 11 h / 11 am. Casco histórico Festas. Semana Santa 2011: Procesión do Cristo da Paciencia Punto de saída: Catedral. Fiestas. Semana Santa 2011: Procesión del Cristo de la Paciencia Punto de salida: Catedral. Holiday. Holy Week 2011: Christ of Patience Procession Starting point: Cathedral. Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com


e

MUSEO E TESOURO DA CATEDRAL MUSEO Y TESORO DE LA CATEDRAL CATHEDRAL MUSEUM AND TREASURY. d2 00 Praza do Obradoiro. Tel: 981 569 327.

Outubro-maio: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Xuño-setembro: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos (todo o ano), só horario de mañá. O

26 | 27

museos e exposicións permanentes museos y exposiciones permanentes permanent museums and exhibitions percorrido polo claustro e as súas salas, a cripta do Pórtico da Gloria, a Capela das Reliquias, o Panteón Real e o Tesouro permite coñecer a historia da cidade e do santuario do Apóstolo Santiago grazas á preservación do patrimonio cultural, artístico e documental da Catedral. Octubre-mayo: Lu-Sa: 10-13.30 h, 16-18.30 h. Junio-septiembre: Lu-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos y festivos (todo el año), sólo horario de mañana. El recorrido por el claustro y sus salas, la cripta del Pórtico de la Gloria, la Capilla de las Reliquias, el Panteón Real y el Tesoro permite conocer la historia de la ciudad y del santuario del Apóstol Santiago gracias a la preservación del patrimonio cultural, artísitico y documental de la Catedral. October-May: Mon-Sat: 10 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June-September: Mon-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sundays and holidays: closed in the afternoon. The tour around the cloister and its rooms, the "Pórtico de la Gloria" crypt, The Relics Chapel, the Royal Pantheon and the Treasury familiarises visitors with the history of the city and of the Apostle James' sanctuary, thanks to the Cathedral's cultural, artistic and

documentary heritage. MUSEO DO POBO GALEGO MUSEO DO POBO GALEGO GALICIAN ETHNOGRAPHIC MUSEUM. f3 02 Convento de San Domingos de Bonaval. Tel: 981 583 620. www.museodopobo.es Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos e festivos: 1114 h. Ampla panorámica da cultura de Galicia a través de salas acerca do mar, os oficios tradicionais, o campo, a indumentaria e a arquitectura popular. Seccións de arqueoloxía, pintura e escultura galegas. Exposicións temporais e visitas pedagóxicas. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Do y festivos: 11-14 h. Amplia panorámica de la cultura de Galicia a través de salas sobre el mar, los oficios tradicionales, el campo, la indumentaria y la arquitectura popular. Secciones de arqueología, pintura y escultura gallegas. Exposiciones temporales y visitas pedagógicas. Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm. An extensive look at Galician culture by meansof rooms devoted to the sea, traditio-


e nal trades, the countryside, clothing and traditional architecture. Galician archaeology, painting and sculpture sections. Temporary exhibitions and educational visits. CGAC - CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA GALICIAN CONTEMPORARY ART CENTRE. e3 03 Ramón María del Valle Inclán s/n.Tel: 981 546 619. www.cgac.org 21 set-20 maio: Ma-Do, 11-20 h. 21 maio-20 set: Ma-Do, 12-21 h. Luns pechado. Entrada libre. Nun edificio deseñado por Álvaro Siza amósanse as liñas directrices da arte das últimas décadas mediante retrospectivas, revisións críticas e proxectos específicos de novos creadores, ademais dunha colección propia e a colección ARCO. Ciclos de conferencias, obradoiros de artistas, actividade pedagóxica, biblioteca, libraría e centro de documentación.

21 sept-20 mayo: Ma-Do, 11-20 h. 21 mayo-20 sept: Ma-Do, 12-21 h. Lunes cerrado. Entrada libre. En un edificio diseñado por Alvaro Siza se muestran las líneas directrices del arte de las últimas décadas mediante retrospectivas, revisiones críticas y pro-

yectos específicos de nuevos creadores, además de una colección propia y la colección ARCO. Ciclos de conferencias, talleres de artistas, actividad pedagógica, biblioteca, librería y centro de documentación. Sept 21-May 20: Tue-Sun, 11 am-8 pm. May 21Sept 20: Tue-Sun, 12-9 pm. Monday closed. Free entrance. The building designed by Álvaro Siza plays host to the latest art tendencies by means of retrospective exhibitions, critical reviews and special projects by new creators. Sreries of conferences, artistic workshops, educational activities, library, bookshop and documentation centre. MUSEO DA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL MUSEO DE LA FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL GRANELL FOUNDATION MUSEUM. d3 04 Pazo de Bendaña. Praza do Toural. s/n. Tel.: 981 572 124 e 981 576 394. www.fundaciongranell.org. 1 xun-30 set: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto do ano: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Pechado luns e festivos. Reúne pinturas, esculturas e textos do artista Eugenio Granell, chave de entrada do surrealismo en Galicia, que trabou contactos cos máis importantes artistas do movemento durante os longos exilios que asumiu en defensa das súas ideas políticas. O espazo organiza exposicións temporais, obradoiros e visitas didácticas e está aberto a actividades como concertos, teatro, recitais de poesía e conferencias. 1 jun-30 sep: Ma-Sa, 11-21 h. Do, 11-14 h. Resto del año: Ma-Sa, 11-14 h, 16- 21 h. Do, 11-14 h. Cerrado lunes y festivos. Reúne pinturas, esculturas y textos del artista Eugenio Granell, llave de entrada del surrealismo en Galicia, que trabó contactos con los más importantes artistas del movimiento durante los largos exilios que asumió en defensa de sus ideas políticas. El espacio organiza exposiciones temporales, talleres y visitas didácticas y está abierto a actividades como conciertos, teatro, recitales de poesía y conferencias. Jun 1-Sept 30: Tue-Sat, 11 am-9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Rest of the year: Tue-Sat, 11 am-2 pm, 4- 9 pm. Sun, 11 am-2 pm. Closed Monday and holidays. lncludes paintings, sculptures and texts by the artist Eugenio Granell, who introduced surrealism into Galicia and met the movement's most important artists during the long exile he assumed in defence of his political ideas. The museum orga-

nises temporary exhibitions, workshops and educational visits and is open to activities such as concerts, theatre, poetry recitals and conferences. MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS MUSEO DE LAS PEREGRINACIONES PILGRIMAGE MUSEUM. e2 05 Casa Gótica. Rúa de San Miguel, 4. Tel.: 981 581 558. www.mdperegrinacions.com Ma-Ve: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. A transcendencia das peregrinacións e do culto a Santiago queda reflectida en coleccións de pintura, escultura, libros de viaxe, indumentaria e ourivaría. Ma-Vi: 10-20 h. Sa: 10.30-13.30 h, 17-20 h. Do: 10.30-13.30 h. La trascendencia de las peregrinaciones y del culto a Santiago queda reflejada en colecciones de pintura, escultura, libros de viaje, indumentaria y orfebrería. Tue-Fri: 10 am-8 pm. Sat: 10.30 am-1.30 pm 5-8 pm. Sun: 10.30 am-1.30 pm. The significance of pilgrimages and the worship of St. James is reflected in collections of paintings, sculptures, travel books, garments, and gold and silver articles. MUSEO DE ARTE SACRA MUSEO DE ARTE SACRO SACRED ART MUSEUM. e2 07 Mosteiro de San Paio de Antealtares. Tel: 981 583 127. Lu-Sa: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Do e festivos: 16-19 h.. Recolle o legado cultural da comunidade monástica de Antealtares, fundada no século IX a raíz do descubrimento das reliquias de Santiago. Posúe o primitivo altar do sepulcro, escultura, pintura, ourivaría, ornamentos litúrxicos e documentos. Lu-Sa: 10.30 - 13.30 h, 16-19 h. Do y festivos: 1619 h.. Recoge el legado cultural de la comunidad monástica de Antealtares, fundada en el siglo IX a raiz del descubrimiento de las reliquias de Santiago. Posee el primitivo altar del sepulcro, escultura, pintura, orfebrería, ornamentos litúrgicos y documentos. Mon-Sat: 10.30 am- 1.30 pm., 4-7 pm. Sunday and public holidays 4-7 pm. Houses the cultural legacy of the Antealtares monastic community, founded in the 9th century as a result of the discovery of St. James' relics. Features the tomb's original altar, sculpture, gold and silver articles, liturgical orna-


culturall ments and documents. 'PETER EISENMAN. A CIDADE'. 'PETER EISENMAN. LA CIUDAD'. “PETER EISENMAN. THE CITY.” Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás. Tel.: 881 997 570 Todos os días, 10-14,16-20 h. Unha mostra permanente que, a modo de centro de interpretación, permite 'ler' a arquitectura da Cidade da Cultura e seguir as liñas que organizan o conxunto. Entrada gratuíta. www.cidadedacultura.org

MUSEO DIOCESANO MUSEO DIOCESANO DIOCESAN MUSEUM. e2 06 Mosteiro de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada, s/n. Tel: 981 583 008. www.museosanmartinpinario.com 1 out-14 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 xun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-19 h. 1 xul-30 set: LuDo, 11-19 h. Aos fabulosos retablos barrocos e os cadeirados do coro da igrexa de San Martiño Pinario engádese a colección visitábel deste mosteiro de orixe beneditina, con interesantes esculturas, obxectos litúrxicos, gravados e outras pezas de moito valor, como a súa imprenta ou a súa antiga botica. 1 oct-14 jun: Lu-Do, 11-13.30 h, 16-18.30 h. 15-30 jun: Lu-Do: 11-13.30 h, 16-19 h. 1 jul-30 sep: LuDo, 11-19 h. A los fabulosos retablos barrocos y las sillerías del coro de la iglesia de San Martiño Pinario, se añade la colección visitable de este monasterio de origen benedictino, con interesantes esculturas, objetos litúrgicos, grabados y otras piezas de gran valor, como su imprenta o su antigua botica. Oct 1-Jun 14: Mon-Sun, 11 am-1.30 pm, 4-6.30 pm. June 15-30: Mon-Sun: 11 am-1.30 pm, 4-7.30 pm. Jul 1-Sept 30: Mon-Sun, 11 am-7 pm. Apart from fabulous baroque altarpieces and choir stalls from San Martiño Pinario's church, you can also visit this Benedictine monastery's collection, with interesting sculptures, liturgical objects, engravings and other features of great value, such as its pressroom or old pharmacy. MUSEO DE TERRA SANTA MUSEO DE TIERRA SANTA HOLY LAND MUSEUM. e2 12 Convento de San Francisco, s/n. Tel: 981 58 16 00.

Todos los días, 10-14,16-20 h.Una muestra permanente que, a modo de centro deinterpretación, permite 'leer' la arquitectura de la Cidade da Cultura y seguir las líneas que marcan y organizan todo el conjunto. Entrada gratuita. www.cidadedacultura.org Every day, 10 am-2 pm, 4-8 pm. A permanent exhibition that, like an interpretation centre, enables you to “read” the City of Culture architecture and follow the designs that organise the entire complex. Free admission. www.cidadedacultura.org 28 | 29

Aberto todo o ano: 10.30-13.30, 16-19 h. Luns pechado. Un dos claustros do convento franciscano alberga esta exposición permanente de pezas de distintas épocas provenientes de Terra Santa, que permiten coñecer a cultura material do Oriente Próximo e tenden unha ponte cultural entre Santiago e Xerusalén. Abierto todo el año: 10.30-13.30 h, 16-19 h. Lunes cerrado. En uno de los claustros del convento franciscano se aloja esta exposición permanente de piezas de distintas épocas provenientes de Tierra Santa, que permiten conocer la cultura material del Oriente Próximo y tienden un puente cultural entre Santiago y Jerusalén.

Open all year: 10.30-13.30, 16-19 h. Closed Monday. One of the Franciscan convent’s cloisters houses this permanent exhibition featuring Holy Land objects from different periods. These acquaint visitors with the Near East’s material culture and provide a cultural bridge between Santiago and Jerusalem. CASA DA TROIA CASA DE LA TROYA. e2 09 Rúa da Troia, 5. Tel: 981 585 159. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente pechado. Recrea o ambiente da típica pensión estudantil do século XIX, inmortalizada polo escritor Pérez Lugín na súa novela homónima. Ma-Sa: 11-14 h, 16- 20 h. Do: 11-14 h. Temporalmente cerrado. Recrea el ambiente de la típica pensión estudiantil del siglo XIX, inmortalizada por el escritor Pérez Lugín en su novela homónima. Tu-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed temporarily. Recreates the atmosphere of a typical student boarding house in the 19th century, immortalised by the writer Pérez Lugín in his novel of the same name. MUSEO DO ACIBECHE MUSEO DEL AZABACHE JET STONE MUSEUM. e2 Praza de Cervantes, 12. Tel: 981 552 807. Lu e Me-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes pechado. Con pezas antigas e vangardistas de mestres acibecheiros composteláns, o museo repasa a tradición da acibecharía en Santiago, a orixe deste mineral fósil e a súa utilización como amuleto polas súas propiedades curativas e máxicas. Lu y Mi-Sa: 11-14 h, 16.30-20 h. Do: 11-14 h. Martes cerrado. Con piezas antiguas y vanguardistas de maestros azabacheros compostelanos, el museo repasa la tradición de la azabachería en Santiago, el origen de este mineral fósil y su utilización como amuleto por sus propiedades curativas y mágicas. Mon and Wed-Sat: 11 am-2 pm, 4.30-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. Closed Tuesday. The museum explains the tradition of jet-stone jewellery in Santiago, the origin of this mineral fossil and its use as a charm due to its curative and magical properties, featuring articles made by Compostela's master jet-stone workers.


e MUSEO DA COLEXIATA DE SAR MUSEO DE LA COLEGIATA DE SAR COLLEGIATE CHURCH OF SAR MUSEUM. d4 08 Colexiata de Santa María a Real de Sar. Tel: 981 562 891. Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos pechado. Pezas de valor histórico e documental, ourivaría, obxectos litúrxicos do Barroco compostelán e restos arqueolóxicos do antigo claustro románico exhíbense nesta igrexa fundada no século XII.

Aberto todo o ano (agás agosto). Lu-Ve: 10-13 h, 17-19 h. Creado no curso 1840-41, constitúe o conxunto de patrimonio histórico científico máis importante de Galicia. A través das súas coleccións pódese facer un percorrido polo labor dos máis sobranceiros científicos galegos, desde o século XIX ata actualidade. Abierto todo el año (excepto agosto). Lu-Vi: 1013 h, 17-19 h. Creado en el curso 1840-41, constituye el conjunto de patrimonio histórico científico más importante de Galicia. A través de sus colecciones puede hacerse un recorrido por la labor de los más destacados científicos gallegos, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Open all year (except August). Mon-Fri: 10 am-1 pm, 5-7 pm. Established in the 1840-41 academic year, it is Galicia's most important scientific heritage. Its collections highlight the work of the most outstanding Galician scientists from the 19th century to the present. MUSEO DE ANESTESIOLOXÍA MUSEO DE ANESTESIOLOGÍA ANESTHESIOLOGOY MUSEUM. b3 Facultade de Medicina da USC. Rúa de San Francisco. Tel: 981 563 100, ext. 12239.

Lu-Sa: 10-13 h, 16-19 h. Domingos cerrado. Piezas de valor histórico y documental, orfebrería, objetos litúrgicos del Barroco compostelano y restos arqueológicos del antiguo claustro románico se exhiben en esta iglesia fundada en el siglo Xll. Mon-Sat: 10 am-1 pm, 4-7 pm. Closed Sunday. ltems of historical and documentary value, gold and silver articles, liturgical objects from Compostela's baroque period and archaeological remains from the old Romanesque cloister of this church founded in the 12th century. MUSEO DE HISTORIA NATURAL LUIS IGLESIAS LUIS IGLESIAS NATURAL HISTORY MUSEUM. c2 10 Avda. das Ciencias, s/n. Campus Sur Universitario: 981 563 000, extensión 14202. www.usc.es/museohn.

Lu-Ve: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado á evolución da Medicina en Santiago e Galicia, a través da exposición de instrumental antigo. Lu-Vi: 8.30 - 21 h. Entrada libre. Museo monográfico dedicado a la evolución de la Medicina en Santiago y Galicia, a través de la exposición de instrumental antiguo. Mon-Fri: 8.30 am - 9 pm. Free entrance. Monographic museum devoted to the development of Medicine in Santiago and Galicia, featuring an exhihition of old instruments. MUSEO PEDAGÓXICO DE GALICIA MUSEO PEDAGÓGICO DE GALICIA GALICIAN PEDAGOGIC MUSEUM. g4 11 Rúa de San Lázaro, 107. Tel: 981 540 155. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, luns e festivos pechado. Entrada libre. Centro da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudar e difun-

dir todas as expresións educativas que poñan de manifesto a variedade do patrimonio pedagóxico de Galicia. Ma-Sa: 10-14 h, 16-20 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. Entrada libre. Centro de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, destinado a recuperar, estudiar y difundir todas las expresiones educativas que pongan en manifiesto la variedad del patrimonio pedagógico de GaIicia. Tue-Sat: 10 am-2 pm ,4-8 pm. Closed Monday, Sunday and public holidays. Free entrance. Centre dependent on the Xunta de Galicia's Department of Education and University Regulation, designed to restore, study and disseminate all the educational expressions highlighting the variety of Galicia's pedagogic heritage. PAVILLÓN DE GALICIA PABELLÓN DE GALICIA GALICIA PAVILION San Lázaro s/n. Tel: 981 557 359. Lu-Do: 10-20 h. Pechado temporalmente. A exposición permanente «Presenzas e esencias dunha cultura» achéganos ás tradicións galegas. Lu-Do: 10-20 h. Cerrado temporalmente. La exposición permanente “Presencias y esencias de una cultura” nos acerca a las tradiciones gallegas. Mon-Sun: 10 am-8 pm. Closed temporarily. The permanent exhibition “Presences and Essences of a Culture” familiarises us with Galician traditions. MUSEO DE ANTROPOLOXÍA E ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO MUSEO DE ANTROPOLOGÍA Y ETNOGRAFÍA SOTELO BLANCO “SOTELO BLANCO” ANTHROPOLOGICAL AND ETHNOLOGICAL MUSEUM. San Marcos, 77. Tel: 981 582 571. www.fundacionsoteloblanco.org Lu-Ve: 9-14 h. Pechado en agosto. Recupera e conserva os utensilios tradicionais do modo de vida dos campesiños da Galicia interior. Lu-Vi: 9-14 h. Cerrado en agosto. Recupera y conserva los utensilios tradicionales del modo de vida de los campesinos de la Galicia interior. Mon-Fri: 9 am-2 pm. Closed in August. The museum restores and preserves traditional implements used by peasant farmers in inland Galicia.


INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION MIRADOIROS / MIRADORES / VIEWPOINTS RUTAS RECOMENDADAS / RECOMMENDED ROUTES: RUTA MONUMENTAL / MONUMENTAL ROUTE (3 h aprox.) Catedral e principais monumentos, rúas e prazas da cidade histórica. Visita audioguiada dispoñíbel en mp3 nos puntos de venda Compostur. Catedral y principales monumentos, calles y plazas de la ciudad histórica. Visita audioguiada disponible en mp3 en los puntos de venta Compostur. Cathedral and main monuments, streets and squares in the old town. Audioguided visit available in mp3 at Compostur points of sale. RUTA PANORÁMICA / PANORAMIC ROUTE (3 h aprox.) Arrodea a cidade histórica por parques e xardíns, con panorámicas da zona monumental, monumentos e arquitecturas contemporáneas de autor. Rodea la ciudad histórica por parques y jardines, con panorámicas de la zona monumental, monumentos y arquitecturas contemporáneas de autor. A tour around the parks and gardens bordering the old town, with views of the monumental quarter, monuments and singular contemporary architectures. OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA / TOURIST INFORMATION OFFICES Turismo de Santiago (lncolsa) Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Información Turística Municipal (aeroporto) / Oficina de Información Turística Municipal (aeropuerto) / Municipal Tourist Information Office (airport) (fóra do mapa / fuera mapa / off map) Oficina de Información Turística Municipal* / Municipal Tourist Information Office* e2 **só tempada alta / sólo temporada alta / only peak season Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) e Camiños de Santiago (Xacobeo) / Oficina de Información Turística de Galicia (Turgalicia) y Caminos de Santiago (Xacobeo) / Galicia Tourist Information Office (Turgalicia) and Ways of St. James Information Office (Xacobeo) d2 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 PUNTOS DE VENDA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / PUNTOS DE VENTA CENTRAL DE RESERVAS OFICIAL EN:* / OFFICIAL BOOKING CENTRE POINTS OF SALE AT:* Oficina Central de Información Turística Municipal / Main Municipal Tourist Information Office d3 Oficina de Acollida ao Peregrino / Oficina de Acogida al Peregrino / Pilgrim Reception Office d2 Viajes Viloria / Viajes Viloria Travel Agency c3 *ver derradeira páxina / ver última página / see last page TREN TURÍSTICO / TOURIST TRAIN e2, d2 Tíckets á venda no punto de saída / Tickets a la venta en el punto de salida / Tickets on sale at departure points. EXCURSIÓNS POR GALICIA / EXCURSIONES POR GALICIA / SIGHTSEEING TOURS AROUND GALICIA Puntos de saída / Puntos de salida: / Departure points: c3, h5 Tíckets á venda en Central de Reservas Oficial e nos puntos de saída / Tickets a la venta en Central de Reservas Oficial y en los puntos de salida / Tickets on sale at Official Booking Centre and departure points SERVIZO DE BUSES AO AEROPORTO / SERVICIO DE BUSES AL AEROPUERTO / BUS SERVICE TO AIRPORT Praza de Galicia (voos Ryanair / vuelos Ryanair / Ryanair flights) c3 Doutor Teixeiro c3 Avenida de Lugo b4 Estación de Autobuses / Bus Station g3 Zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall Area (fóra do mapa / fuera mapa / off map)

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS CULTURAIS / PRINCIPALES INSTITUCIONES CULTURALES / MAIN CULTURAL INSTITUTIONS MUSEOS MUSEUMS 00 Museo da Catedral d2

SALAS DE EXPOSICIÓNS SALAS DE EXPOSICIONES / EXHIBITION HALLS

Pazo de Xelmírez d2

19 Zona ‘C’ e3 20 Centro Social Caixanova e2 12 Museo de Terra Santa e2


00

20

19


e

COLEXIO DE FONSECA. d2 15 Horario: M-S: 11-14 h, 17-20.30 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Domus Iacobi. A historia da Catedral de

FUNDACIÓN CAIXAGALICIA. Ruth Matilda Anderson

exposicións temporais exposiciones temporales temporary exhibitions Programación suxeita a modificacións e variacións nos horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programación sujeta a modificaciones y variaciones en los horarios. Información actualizada en: www.SantiagoTurismo.com Programme subject to modifications and time changes. Updated information at: www.SantiagoTurismo.com

Santiago’. Do 9 de abril ao 31 de xullo. Mostra coa que se conmemora o 800 aniversario da consagración da catedral compostelana, e que repasa o crecemento do templo e da cidade do Apóstolo. ‘Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago’ . Del 9 de abril al 31 de julio. Muestra con la que se conmemora el 800 aniversario de la consagración de la catedral compostelana, y que repasa el crecimiento del templo y la ciudad del Apóstol. “Domus Iacobi. La historia de la Catedral de Santiago.” From April 9 to July 31. Exhibition commemorating the 800th anniversary of the consecration of Compostela Cathedral, highlighting the growth of the Apostle’s basilica and city. FUNDACIÓN CAIXA GALICIA. d3 17 Horario: L-V: 12-14 h., 16-21 h. Sábados, domingos, festivos: 12-21 h. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 4-9 pm. Sat, Sun and public holidays: 12-9 pm.

32 | 33

‘Ruth Matilda Anderson. Unha mirada de antano’. Ata o 5 de xuño. Percorrido pola monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa e etnógrafa da Hispanic Society of America en Nova York, que viaxou por Galicia entre 1924 e 1926. ‘Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño’. Hasta el 5 de junio. Recorrido por la monumental obra de Ruth Matilda Anderson (1893-1983), fotógrafa y etnógrafa de la Hispanic Society of America en Nueva York, que viajó por Galicia entre 1924 y 1926. “Ruth Matilda Anderson. Una mirada de antaño.” Until June 5. A look at the monumental work of Ruth Matilda Anderson (1893-1983), photographer and ethnographer at New York’s Hispanic Society of America, who travelled to Galicia between 1924 and 1926. AUDITORIO DE GALICIA. f1 12 Horario: L-D: 10-14 h, 16-20 h.


e Open: Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Casus belli + Refutación do contexto’. Do 6 de abril ao 17 de xullo. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre os conflictos de recepción de toda creación artística. ‘Casus belli + Refutación del contexto’. Del 6 de abril al 17 de julio. Exposición colectiva de arte contemporáneo que reflexiona sobre los conflictos de recepción de toda creación artística. “Casus belli + Refutación del contexto.” From April 6 to July 17. Collective contemporary art exhibition that reflects on every artistic creation’s conflicts of reception.

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA. e3 03 Horario: Ma-D: 11-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-8 pm. Anna Maria Maiolino. Ata o 1 de maio. Retrospectiva do traballo da artista brasileira de orixe italiana, que percorre as súas sucesivas transformacións. Anna Maria Maiolino. Hasta el 1 de mayo. Retrospectiva del trabajo de la artista brasileña de origen italiano, que recorre sus sucesivas transformaciones. Anna Maria Maiolino. Until May 1. Retrospective of the Brazilian artist’s work, featuring a look at her successive transformations.

CIDADE DA CULTURA DE GALICIA Horario: Lu-Do: 10-14 h, 16-20 h. Open:Mon-Sun: 10 am-2 pm, 4-8 pm. ‘Ex libris Gallaeciae’. Ata o 25 de maio. Mostra que reúne case un centenar de libros, códices e manuscritos considerados clave na construción da cultura galega, desde os primeiros textos romanos alusivos a Gallaecia ata o primeiro libro electrónico en galego. ‘Ex libris Gallaeciae’. Hasta el 25 de mayo. Muestra que reúne casi un centenar de libros, códices y manuscritos considerados clave en la construcción de la cultura gallega, desde los primeros textos romanos alusivos a Gallaecia hasta el primer libro electrónico en gallego. “Ex libris Gallaeciae.” Until May 25. Exhibition featuring almost a hundred books, codices and manuscripts that played a key role in constructing Galician culture, ranging from the first Roman texts referring to Gallaecia to the first electronic book in Galician.

generaciones que, sin estar muy distanciadas en el tiempo, reflejan una diferencia laboral y sobre todo vital. “Mothers and daughters writing the future.” Until April 10. Xosé Abad presents images of women by means of two generations. CENTRO SOCIAL NOVACAIXAGALICIA. e2 20 Horario: L-V: 17-20.30 h. Sa-Do: 11- 14 h, 1720.30 h.. Open: Mon-Fri: 5 -8.30 pm. Sat Sun: 11 am2 pm, 5-8.30 pm. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Ata o 3 de abril. 50 imaxes do prestixioso fotógrafo submariño José Luis González realizadas ao longo de 15 anos de traballo pola xeografía galega. ‘Ríos de Galicia. Tesouros de vida’. Hasta el 3 de abril. 50 imágenes del prestigioso fotógrafo submarino José Luis González realizadas a lo largo de 15 años de trabajo por la geografía gallega. “Ríos de Galicia. Tesouros de vida.” Until April 3. 50 images by the prestigious underwater photographer José Luis González, taken during 15 years of work around Galicia.

MUSEO DO POBO GALEGO. f3 02 Horario: Ma-Sa: 10-14, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Nais e fillas escribindo o futuro’. Ata o 10 de abril. Xosé Abad presenta imaxes de mulleres a través de dúas xeracións que, sen estar moi distanciadas no tempo, reflicten unha diferenza laboral e sobre todo vital. ‘Madres e hijas escribiendo el futuro’. Hasta el 10 de abril. Xosé Abad presenta imágenes de mujeres a través de dos

FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. d3 04 Horario: M-S: 11-21 h. D: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-9 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘A biblioteca de Granell’. Ata o 15 de abril. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razoado que compila toda unha vida de efervescencia intelectual deste artista surrealista galego.


culturall ‘A biblioteca de Granell’. Hasta el 15 de abril. Exposición a modo de catálogo bibliográfico razonado que compila toda una vida de efervescencia intelectual del artista surrealista gallego. “A biblioteca de Granell.” Until April 15. Exhibition like a reasoned bibliographic catalogue featuring an entire life of the Galician surrealist artist’s intellectual effervescence. FUNDACIÓN ARAGUANEY. d2 Horario: L-V: 10-14 h, 16-20 h. Sa: 11.30-14 h. Open: Mon-Fri: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Sat: 11.30 am-2 pm. ‘En pausa’. Ata o 20 de abril. A medio camiño entre a pintura hiperrealista e a fotografía, a colombiana Gloria Herazo propón penetrar en escenas cotiás cunha mirada diferente. ‘En pausa’. Hasta el 20 de abril. A medio camino entre la pintura hiperrealista y la fotografía, la colombiana Gloria Herazo propone penetrar en escenas cotidianas con una mirada diferente. “En Pausa.” Until April. 20. Halfway between hyperrealist painting and photography, the young Colombian Gloria Herazo’s work helps us penetrate daily scenes through different eyes.

Saad Alí. Do 28 de abril ao 20 de maio. O artista iraquí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias á milenaria cultura oriental. Saad Alí. Del 28 de abril al 20 de mayo. El artista iraquí presenta obras cargadas de erotismo, con continuas referencias a la milenaria cultura oriental. 34 | 35

Saad Alí. From April 28 to May 20. The Iraqi artist presents works full of eroticism, with continuous references to the thousandyear-old oriental culture. FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER. d2 16 Horario: M-V: 11-14 h, 17-20.30 h. Sa-Do: 11-14 h. Open: Tue-Fri: 11 am-2 pm, 5-8.30 pm. Sat Sun: 11 am-2 pm. ‘Luis Rosales. O contido do corazón’. Ata o 3 de abril. Colección de manuscritos, fotografías e obxectos persoais como homenaxe ao poeta e ensaísta granadino. 'Luis Rosales. El contenido del corazón'. Hasta el 3 de abril. Colección de manuscritos, fotografías y objetos personales como homenaje al poeta y ensayista granadino. “Luis Rosales. El contenido del corazón.” Until April 3. Collection of manuscripts, photographs and personal objects, used to pay tribute to the Granada poet and essayist. CASA DA PARRA. d2 13 Horario: Ma-S: 11-14 h, 16-20 h. Do: 11-14 h. Open: Tue-Sat: 11 am-2 pm, 4-8 pm. Sun: 11 am-2 pm. ‘Pinturas e fracasos’. Ata o 17 de abril. Mostra antolóxica de Isaac Díaz Pardo que reúne pezas artísticas e diversas perspectivas creativas. ‘Pinturas y fracasos’. Hasta el 17 de abril. Muestra antológica de Isaac Díaz Pardo que reúne piezas artísticas y diversas perspectivas creativas. “Pinturas y fracasos.” Until April 17. Anthological exhibition by Isaac Díaz Pardo, featuring artworks of the Galician intellectual’s creative stages.

El escultor Javier Aguilera presenta 28 piezas de pequeño formato realizadas en pizarra. “Ex Umbra in Solem.” Until April 15. The sculptor Javier Aguilera presents 28 small artworks made of slate. FACULTADE DE FILOLOXÍA. e3 Horario: L-V: 10-20 h. Open: Mon-Fri: 10 am-8 pm. ‘A vida e obra de Carolina Michaelis de Vasconcelos’. Ata o 13 de abril. Exposición bibliográfica e documental que rende homenaxe á filóloga galega e portuguesa, primeira doutora en Letras e a primeira profesora da Universidade de Coimbra. ‘La vida y obra de Carolina Michaelis de Vasconcelos’. Hasta el 13 de abril. Exposición bibliográfica y documental que rinde homenaje a la filóloga gallega y portuguesa, primera doctora en Letras y primera profesora de la Universidad de Coimbra. “La vida y obra de Carolina Michaelis de Vasconcelos.” Until April 13. Bibliographic and documentary exhibition that pays tribute to the Galician and Portuguese philologist, the first woman doctor in Letters and Coimbra University’s first female professor.

COAG (Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia). d2 14 Horario: L-X: 11.30-13.30 h, 18-20 h. Open: Mon-Thu: 11.30 am-1.30 pm, 6-8 pm.

ZONA 'C'. e3 19 Horario: Ma-Do: 11-14 h, 16-20 h. Open: Tue-Sun: 11 am-2 pm, 4-8 pm.

‘Ex Umbra in Solem’. Ata o 15 de abril. O escultor Javier Aguilera presenta 28 pezas de pequeno formato realizadas en pizarra. ‘Ex Umbra in Solem’. Hasta el 15 de abril.

‘Give me your picture’. Ata o 24 de abril. Instalación da nova artista multidisciplinar Carolina Caluori. 'Give me your picture'. Hasta el 24 de


e abril. Instalación de la joven artista multidisciplinar Carolina Caluori. “Give me your picture.” Until April 24. Installation by the young multidisciplinary artist Carolina Caluori. BIBLIOTECA PÚBLICA ÁNXEL CASAL. e2 Horario: L-V: 8.30-21 h. S: 10-14 h. Open: Mon-Fri: 8.30 am-9 pm. Sat: 10 am-2 pm. Alberto Rodríguez Rey. Do 4 ao 30 de abril. O fotógrafo compostelán amosa as súas mellores imaxes creativas. Alberto Rodríguez Rey. Del 4 al 30 de abril. El fotógrafo compostelano muestra sus mejores imágenes creativas. Alberto Rodríguez Rey. From April 4 to 30. The Compostela photographer displays his best creative images. HOTEL ARAGUANEY. C3 Horario: L-S: 12-14 h, 16-21 h. Open: Mon-Sat: 12 noon-2 pm, 4-9 pm. ‘Dos espazos inconscientes’. Ata o 2 de abril. Exposición da obra de Jad Salman, artista emerxente palestino afincado en París. ‘Dos espazos inconscientes’. Hasta el 2 de abril. Exposición de la obra de Jad Salman, artista emergente palestino afincado en París. “Dos espazos inconscientes.” Until April 2. Exhibition of work by Jad Salman, an emerging Palestinian artist living in Paris. GALERÍA TRINTA. e3 Horario: L-V: 12.30-14.30 h, 17.30-21 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12.30-2.30 pm, 5.30-9 pm. Saturday: by appointment. ‘Cuadrado azul’. Ata o 22 de abril. Mostra da nova artista luguesa Mar Vicente que xoga coas formas xeométricas e o volume. ‘Cuadrado azul’. Hasta el 22 de abril. Muestra de la joven artista luguesa Mar Vicente que juega con las formas geométricas y el volumen. “Cuadrado azul.” Until April 22. Exhibition by the young Portuguese artist Mar Vicente, who plays with geometric shapes and volume.

Evru Zush. Do 28 de abril ao 31 de maio. Traballos recentes do artista catalán, pioneiro na aplicación das novas tecnoloxías na creación plástica. Evru Zush. Del 28 de abril al 31 de mayo. Trabajos recientes del artista catalán, pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías en la creación plástica. Evru Zush. From April 28 to May 31. Recent work by the Catalan artist, a pioneer in the application of new technologies to plastic creation. GALERÍA METRO. d3 Horario: L-V: 11-14 h, 17-21 h. S: previa cita. Open: Mon-Fri: 11 am-2 pm, 5-9 pm. Sat: by appointment. ‘Pensar con las manos’. Ata o 14 de abril. Primeira mostra individual do artista vigués Víctor Hugo Costas. ‘Pensar con las manos’. Hasta el 14 de abril. Primera muestra individual del artista vigués Víctor Hugo Costas. “Pensar con las manos.” Until April 14. First individual exhibition by the Vigo artist Víctor Hugo Costas. GALERÍA SCQ. c3 Horario: L-V: 12-14 h, 18-21.30 h. Sábado: solicitar cita. Open: Mon-Fri: 12-2 pm, 6-9.30 pm. Saturday: by appointment. ‘Karten‘. Do 3 de marzo ao 19 de abril. Obras recentes da artista coruñesa Tatiana Medal. ‘Karten’ . Del 3 de marzo al 19 de abril. Obras recientes de la artista coruñesa

Tatiana Medal. ‘Karten’. Until April 19. Recent artworks by the Coruña artista Tatiana Medal. GALERÍA ESPACIO 48. d3 Horario: L-V: 12.30-14 h, 18.30-21 h. Open: Mon-Fri: 12.30-2 pm, 6.30-9 pm. Sebas Anxo. Do 7 de abril ao 3 de xuño. O artista pontevedrés expón traballos nos que destaca a súa técnica do collage. Sebas Anxo. Del 7 de abril al 3 de junio. El artista pontevedrés expone trabajos en los que destaca su técnica del collage. Sebas Anxo. From April 7 to June 3. The Pontevedra artist exhibits works in which his collage technique stands out. FACTORÍA COMPOSTELA. d2 Horario: L-S: 11.30-13.30 h, 17-21 h. Open: Mon-Sat: 11.30 am-1.30 pm, 5-9 pm. ‘Poéticas de destrucción’. Ata o 21 de maio. Os artistas Marina Núñez e Kepa Garraza enfrontan os seus universos narrativos para reflexionar sobre a transgresión da identidade, o símbolo e o mito. ‘Poéticas de destrucción’. Hasta el 21 de mayo. Los artistas Marina Núñez y Kepa Garraza enfrentan sus universos narrativos para reflexionar sobre la transgresión de la identidad, el símbolo y el mito. “Poéticas de destrucción. ” Until May 21. The artists Marina Ñúñez and Kepa Garraza bring their narrative universes face to face to reflect on the transgression of identify, symbol and myth.


compostela escondida hidden compostela

tempo de contemplaci贸n Tiempo de contemplaci贸n Contemplation time 36 | 37


c A beleza dunha Cidade Patrimonio da Humanidade, a intensa emoción das súas procesións, un festival de músicas sacras do mundo nas igrexas monumentais e un bo catálogo de actividades turísticas fan da Semana Santa compostelá un tempo privilexiado para a cidade e os seus visitantes. La belleza de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la intensa emoción de sus procesiones, un festival de músicas sacras del mundo en las iglesias monumentales y un buen catálogo de visitas turísticas hacen de la Semana Santa compostelana un tiempo privilegiado para la ciudad y sus visitantes. The beauty of a World Heritage City, the intense emotion of its processions, a festival of sacred music from around the world in monumental churches and a fine catalogue of sight-seeing tours make Compostela's Holy Week a privileged time for the city and its visitors.

A conmemoración da Paixón, morte e resurrección de Cristo reviste un esplendor único en Santiago de Compostela. As rúas medievais, as prazas barrocas e os templosoutorgan ás tradicionais procesións unha solemnidade particular, que as distingue sen dúbida das doutras localidades de España.

La conmemoración de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo reviste un esplendor único en Santiago de Compostela. Las calles medievales, las plazas barrocas y los templos otorgan a las tradicionales procesiones una solemnidad particular, que las distingue sin duda de las de otras localidades de España. The memorial of Christ's Passion, death and resurrection features a unique splendour in Santiago de Compostela. The medieval streets, baroque squares and churches give the traditional processions a particular solemnity, which undoubtedly makes them stand out from those in other Spanish localities.


culturall É fondamente estética e fondamente espiritual a Semana Santa de Santiago. O ceo énchese de capirotes baixo os pináculos, de cruces procesionais baixo as torres, de flores que case rozan os balcóns e as gárgolas, mentres as procesións avanzan á luz do día ou case cortando a noite de néboa.

38 | 39

Es profundamente estética y profundamente espiritual la Semana Santa de Santiago. El cielo se eriza de capirotes bajo los pináculos, de cruces procesionales bajo las torres, de flores que casi rozan los balcones y las gárgolas, mientras las procesiones avanzan a la luz del día o casi cortando la noche de niebla.

The Holy Week is profoundly aesthetic and spiritual in Santiago. Eyes gaze upwards at the pointed hoods under the pinnacles, the processional crosses under the towers, the flowers that almost touch the balconies and gargoyles, while the processions advance in daylight or through the night mist.


c FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS A estas tradicións engadiuse hai seis anos un evento imprescindible, o Festival de Músicas Contemplativas. Organizado polo Consorcio de Santiago para reunir as manifestacións espirituais de numerosas culturas do mundo nunha cidade onde poden convivir harmónicamente, traerá a seis igrexas compostelás, entre o 18 e o 23 de abril, trece concertos gratuítos con agrupacións chegadas de Europa, Asia e África.

FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS A estas tradiciones se añadió hace seis años un evento imprescindible, el Festival de Músicas Contemplativas. Organizado por el Consorcio de Santiago para reunir las manifestaciones espirituales de numerosas culturas del mundo en una ciudad en las que pueden convivir armónicamente, traerá a seis iglesias compostelanas, entre el 18 y el 23 de abri, trece conciertos gratuitos con agrupaciones llegadas de Europa, Asia y África.

CONTEMPLATIVE MUSIC FESTIVAL A not-to-be-missed event, the Contemplative Music Festival, were added to these traditions six years ago. Organised by Consorcio de Santiago to bring the spiritual expressions of numerous world cultures to a city where they can coexist harmoniously, six Compostela churches will host, from April 18 to 23, thirteen free concerts with groups from Europe, Asia and Africa.


culturall E MOITO MÁIS QUE FACER

Y MUCHO MÁS QUE HACER

AND MUCH MORE TO DO

En Semana Santa Turismo de Santiago ofrece regularmente os seus Compostela Walking Tours, que inclúen visitas guiadas ás principais igrexas e conventos de clausura, o tour gastronómico, o tour nocturno, a visita guiada pola cidade histórica e as audioguías en mp3. Todas pódense consultar e reservar en www.santiagoreservas.com.

En Semana Santa Turismo de Santiago ofrece regularmente sus Compostela Walking Tours, que incluyen visitas guiadas a las principales iglesias y conventos de clausura, el tour gastronómico, el tour nocturno, la visita guiada por la ciudad histórica y las audioguías en mp3. Todas pueden consultarse y reservarse en www.santiagoreservas.com.

At Easter, Turismo de Santiago offers its regular Compostela Walking Tours, which include tours of the main churches and enclosed convents, gastronomy tour, night tour, old town tour and mp3 audio-guides. More information and bookings at www.santiagoreservas.com

O tren turístico e as excursións ás Rías Baixas e Fisterra completan o abano de posibilidades para descubrir a cidade esta Coresma… e apaixonarse por ela.

El tren turístico y las excursiones a las Rías Baixas y a Finisterre completan el abanico de posibilidades para descubrir la ciudad esta Cuaresma… y apasionarse por ella.

+info: ver páxinas 45-49

+info: ver páginas 45-49

40 | 41

The tourist train and trips to the Rías Baixas and Finisterre complete the range of possibilities for discovering the city this Lent... and adoring it. +info: see pages 45-49


c

+info: www.semanasantasantiago.com

culturall

culturall

culturall


culturall Festival de Músicas Contemplativas 2011 Contemplative Music Festival 2011 April 18 abril 20.30 h / 8.30 pm. Igrexa de San Agustín. The New London Consort (Inglaterra/England) April 19 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas. The Gustaf Sjökvist´s Chamberchoir (Suecia/Sweden) 21.30 h / 9.30 pm. Igrexa da Universidade. Nodira Ensemble (Uzbekistán/Uzbekistan) April 20 abril 19.30 h / 7.30 pm. Claustro do Hotel San

Francisco. Fargana Qasimova Ensemble (Azerbaixán/Azerbaiyán /Azerbaijan) 21.30 h. Igrexa do Convento de Santa Clara. Rheinische Kantorei (Alemaña/Alemania/Germany) 23.30 h. Igrexa da Universidade. Deba (Mayotte – Océano Índico/Indian Ocean – Africa) April 21 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa da Orde Terceira de San Francisco. Diabolus in Musica (Francia / France). 21.30 h. Igrexa de San Martiño Pinario. Hilliard Ensemble (Inglaterra/England). 23.30 h. Igrexa da Universidade.

Nouredine Khourchid & Derviches (Siria/Syria). April 22 abril 19.30 h / 7.30 pm. Igrexa de San Martiño Pinario. Vishwa Mohan Bhatt & Divana (India) 21:30 h. Igrexa das Ánimas. Il Complesso Barocco (Holanda/Holland) 23:30 h. Igrexa da Universidade. Sheikh Yasin Al Tuhami (Exipto/Egipto/Egypt) April 23 abril 19:30 h / 7.30 pm. Igrexa das Ánimas. The King´s Consort (Inglaterra/England).

Procesións de Semana Santa 2011 Procesiones de Semana Santa 2011 Holy Week processions 2011 Venres / Viernes 15 abril / Friday, April 15 21 h. PROCESIÓN DA VIRXE DAS DORES / PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES Confraría do Noso Pai Xesús Nazareno e a Santísima Virxe das Dores. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa de San Miguel dos 42 | 43

Agros – Rúa de Abril Ares – Rúa das Campás de San Xoán – Rúa da Acibechería – Catedral – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Praza do Toural – Rúa Nova – Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Rúa da Algalia de Arriba – Praza de San Miguel dos Agros – Igrexa de San Miguel dos Agros. Domingo de Ramos. 17 abril / Palm Sunday, April 17

Hora. BENDICIÓN DE PALMAS E RAMOS. BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS. BLESSING OF PALMS. Lugar 11.30 h. PROCESIÓN DA ENTRADA EN XERUSALÉN / PROCESIÓN DE LA ENTRADA EN JERUSALÉN Orde Franciscana Segrar. Orden Franciscana Seglar. Secular Franciscan Order.


c Ruta / Itinerary: Igrexa da Orde Franciscana Seglar - Campiño de San Francisco – Rúa de San Francisco – Praza do Obradoiro – Rúa de San Francisco – Campiño de San Francisco. 18 h. PROCESIÓN DA ESPERANZA / PROCESIÓN DE LA ESPERANZA Confraría da Esperanza Irmandade dos Estudantes. Cofradía de la Esperanza Hermandad de los Estudiantes. / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa das Ánimas - Rúa das Casas Reais – Praza de Cervantes – Rúa do Preguntoiro – Rúa da Caldeirería – Rúa de Tras de Salomé – Rúa Nova – Praza do Toural – Rúa das Orfas – Rúa da Caldeirería – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Rúa das Casas Reais – Praza das Ánimas.

– Rúa das Orfas – Praza do Toural – Rúa do Vilar – Praza das Praterías – Catedral. Mércores /Miércoles 20 abril / Wednesday, April 20 19.30 h. Eucaristía. Eucharist. 20 h. Vía Crucis. Stations of the Cross EXERCICIO DO VÍA CRUCIS / EJERCICIO DEL VÍA CRUCIS / STATIONS OF THE CROSS Coordinadora de Asociacións Relixiosas Segrares. Coordinadora de Asociaciones Religiosas Seglares. Co-ordinator of Secular Religious Associations. Ruta / Itinerary: Igrexa de San Francisco Rúa de San Francisco – Praza do Obradoiro – Rúa de Fonseca – Praza das Praterías – Rúa da Conga – Praza da Quintana – Rúa da Conga – Praza das Praterías – Rúa de Fonseca – Praza do Obradoiro.

Luns /Lunes 18 abril / Monday, April 18 21.30 h. PROCESIÓN DA HUMILDADE / PROCESIÓN DE LA HUMILDAD Confraría da Humildade. Cofradía de la Humildad / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Iglesia de Santa María del Camino - Rúa Travesa de Ánimas - Casas Reais - Praza de Cervantes - Preguntoiro – Caldeirería - Orfas - Toural - Rúa do Vilar Xelmírez - Conga - Preguntoiro - Praza de Cervantes - Casas Reais - Rúa Travesa. Martes 19 abril / Tuesday, April 19 21 h. PROCESIÓN DO CRISTO DA PACIENCIA / PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA PACIENCIA Confraría do Cristo da Paciencia. Cofradía del Cristo de la Paciencia / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Convento de Madres Mercedarias – Rúa Fonte de Santo Antonio

23 h. PROCESIÓN DO CRISTO DA MISERICORDIA / PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA Confraría do Santísimo Cristo da Misericordia Irmandade dos Estudantes.Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia Hermandad de los Estudiantes / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa das Orfas - Rúa das Orfas – Praza do Toural – Rúa do Vilar – Praza das Praterías – Rúa de Xelmírez – Rúa da Conga – Rúa Nova – Praza do Toural – Rúa das Orfas. Xoves Santo /Jueves Santo. 21 abril / Holy Thursday, April 21 19.30 h. PROCESIÓN DA ÚLTIMA CEA DO SALVADOR / PROCESIÓN DE LA ÚLTIMA CENA DEL SALVADOR Confraría da Vera Cruz. Cofradía de la Vera

Cruz / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Campiño de San Francisco – Praza do Obradoiro – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Rúa Nova – Rúa da Conga – Praza das Praterías – Praza do Obradoiro – Campiño de San Francisco 23.30 h. PROCESIÓN DE XESÚS FLAXELADO / PROCESIÓN DE JESÚS FLAGELADO Confraría do Noso Pai Xesús Flaxelado. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa de Santo Agostiño – Cantón de San Bieito – Praza de Cervantes – Rúa da Algalia de Arriba – Praza de San Miguel dos Agros – Rúa de Abril Ares – Rúa das Campás de San Xoán – Rúa da Acibechería – Rúa de Tras San Paio de Antealtares – Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Rúa da Caldeirería – Rúa das Orfas – Praza do Toural – Rúa do Vilar – Rúa de Xelmírez – Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Cantón de San Bieito – Praza de Santo Agostiño. Venres Santo / Viernes Santo. 22 abril / Good Friday, April 22 11 h. PROCESIÓN DO SANTO ENCONTRO / PROCESIÓN DEL SANTO ENCUENTRO Confraría do Noso Pai Xesús Nazareno e a Santísima Virxe das Dores. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de los Dolores / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Praza da Quintana (Sermón del Encuentro) – Rúa da Conga – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Praza do Toural – Rúa Nova – Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Rúa da Algalia de Arriba – Rúa de San


culturall Roque – Rúa do Hospitaliño – Praza de San Martiño – Praza de San Miguel dos Agros 18 h. PROCESIÓN DA QUINTA ANGUSTIA / PROCESIÓN DE LA QUINTA ANGUSTIA Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia. Cofradía de Nuestra Señora de la Quinta Angustia / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa da Nosa Señora da Quinta Angustia - Campo da Angustia – Rúa do Rosario – Rúa de Bonaval – Porta do Camiño – Rúa das Casas Reais – Praza de Cervantes – Rúa da Acibechería – Rúa de Tras San Paio de Antealtares– Rúa da Conga – Rúa do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Rúa das Casas Reais – Porta do Camiño – Rúa de San Pedro – Campo da Angustia. 20 h. PROCESIÓN DO SANTO ENTERRO/ PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO Confraría Numeraria do Rosario. Cofradía Numeraria del Rosario / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa de San Domingos de Bonaval -Rúa de San Domingos de Bonaval – Porta do Camiño – Rúa das Casas Reais – Praza de Cervantes – Rúa da Acibechería – Praza da Inmaculada – Estación de Penitencia Catedral – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Praza do Toural – Rúa Nova – Rúa da Conga – Rúa

44 | 45

do Preguntoiro – Praza de Cervantes – Casas Reais – Porta do Camiño – Rúa de San Domingos de Bonaval. 23 h. PROCESIÓN DA VIRXE DA SOIDADE / PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Confraría da Virxe da Soidade. Cofradía de la Virgen de la Soledad / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Igrexa de Santa María Salomé - Rúa Nova - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías - Conga Preguntoiro – Rúa do Castro - Praza da Universidade - Cardeal Payá - Orfas - Toural - Rúa Nova. Sábado Santo. 23 abril / Holy Saturday, April 23 20 h. PROCESIÓN DOS IRMÁNS / PROCESIÓN DE LOS HERMANOS Confraría do Cristo da Unción e Nosa Señora da Serenidade. Cofradía del Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Rúa de Concepción Arenal – Rúa da Fonte de San Antonio – Rúa das Orfas – Rúa Nova – Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Porta Faxeira – Rúa da Senra – Rúa de Concepción Arenal

Domingo de Resurrección. 24 abril /Easter Sunday, April 24 18.30 h. PROCESIÓN DO CRISTO RESUCITADO / PROCESIÓN DEL CRISTO RESUCITADO Confraría da Vera Cruz. Cofradía de la Vera Cruz / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Praza da Quintana - Rúa da Conga - Rúa Nova - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Praza das Praterías - Rúa da Conga – Preguntoiro - Praza de Cervantes Acibechería - Praza da Inmaculada - Val de Deus - Rúa de San Francisco - Convento de San Francisco. 'Dominica in Albis'. Domingo, 1 maio/mayo / Sunday, May 1 11 h. PROCESIÓN DO CRISTO DA PACIENCIA / PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA PACIENCIA Confraría do Cristo da Paciencia. Cofradía del Cristo de la Paciencia / Brotherhood. Ruta / Itinerary: Catedral - Praza do Obradoiro - Praza das Praterías – Rúa do Vilar – Porta Faxeira – Avenida de Xoán Carlos I – Avenida de Rosalía de Castro – Avenida de Vilagarcía – Rúa de García Prieto – Rúa de Sánchez Freire – Igrexa da Mercé (Conxo).


q Visitas guiadas Visitas guiadas Guided tours

que facer qué hacer what to do Tour gastronómico Tour gastronómico Gastronomy tour

The tour goes around traditional grocer's shops and visits the very genuine and popular “Mercado de Abastos” (Food Market), which is also a monumental site and the second-most visited place after the Cathedral. The visit ends with a tasting Galician products. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Thu 21 and Sat 23 April, at 11:00 am. MID-SEASON (end Holy Week to May 31): bilingual SP/EN, every Sat at 11:00 am. HIGH SEASON (Jun1 to Oct 31): every Thu (EN) and Sat (SP),11:00 am (except special public holidays).

A visita discorre por tendas de alimentación tradicionais e percorre o moi auténtico e popular Mercado de Abastos, que é a un tempo un conxunto monumental e o segundo lugar máis visitado logo da Catedral. Remata cunha degustación de produtos galegos. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: SEMANA SANTA: visita bilingüe ES/IN Xov 21 e Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 mai): visita bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 xuño-31 oct): Xo (IN) e Sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiais).

Tour nocturno Tour nocturno Nocturnal tour

Unha marca de: Una marca de: A brand of:

Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Coñece paseando o máis destacado de Santiago e os seus recunchos máis ocultos, da man dun guía profesional. [Visitas temáticas dispoñibles para grupos baixo petición] Arquitectura, patrimonio, gastronomía, conventos... Conoce paseando lo más destacado de Santiago y sus rincones más ocultos, de la mano de un guía profesional. [Visitas temáticas disponibles para grupos bajo petición] Architecture, heritage, gastronomy, convents... Discover Santiago´s attractions and secret spots with a professional guide. [Thematic guided tours available for groups on request] + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com

La visita discurre por tiendas de alimentación tradicionales y recorre el muy auténtico y popular Mercado de Abastos, que es a la vez un conjunto monumental y el segundo lugar más visitado después de la Catedral. Termina con una degustación de productos gallegos. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN Jue 21 y Sáb 23 abril, 11.00h. T. MEDIA (fin Semana Santa-31 may): bilingüe ES/IN, Sáb, 11.00 h. T. ALTA (1 jun-31 oct): jue (IN) y sáb (ES), 11.00 h. (excepto festivos especiales).

Agora tamén podes descubrir os principais atractivos de Santiago pola noite, fóra dos horarios turísticos habituais, co encanto engadido de ver a cidade iluminada, entrar nos silenciosos claustros do Hostal dos Reis Católicos e coñecer algunhas das zonas máis animadas da vida nocturna. A visita remata nun pub, cunha popular queimada. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días e horarios: S. Santa: Ven 22 e Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 xullo - 24 setembro): venres e sábados, ás 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés so baixo petición (mínimo 15 pax). Prezo: 13 €.


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

Ahora también puedes descubrir los principales atractivos de Santiago por la noche, fuera de los horarios turísticos habituales, con el atractivo añadido de ver la ciudad iluminada, entrar en los silenciosos claustros del Hostal dos Reis Católicos y conocer las zonas de vida nocturna más animadas. La visita termina en un pub, con una popular queimada. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días y horarios: S. Santa: Vie. 22 y Sáb 23 abril, 22.30 h. T. ALTA (1 julio - 24 sept): todos los vie y sáb, 22.30 h. Idiomas: Español. Inglés sólo bajo petición (mínimo 15 pax). Precio: 13 €. Now you can also discover Santiago's main attractions at night, after normal tourist hours, with the added attraction of seeing the city lit up, entering the Hostal dos Reis Católicos' silent cloisters and getting to know the areas with the liveliest nightlife. The visit ends in a club, with a popular “queimada” (flamed eau-de-vie). Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days and times: Holy Week: Fri 22 and Sat 23 April, 10.30 pm. HIGH SEASON (July 1 - Sept 24): Fri and Sat, 10:30 pm. Languages: Spanish. English on request with a minimum of 15 persons. Price: € 13.

Visita conventos de clausura Visita conventos de clausura Visit to enclosed convents

Visita ás igrexas Visita a las iglesias Churches tour

Un percorrido guiado polos lugares da contemplación e o silencio. Días e horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Ven 15, Xov 21 e Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA e ALTA (fin Semana Santa-31 out): bilingüe ES/IN, Ven 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de saída: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Prezo: 10 €.

Santiago de Compostela ten imprsionantes igrexas históricas. O seu número e importancia testemuñan o protagonismo de Santiago de Compostela como un dos principais destinos relixiosos de Europa desde a Idade Media ata a actualidade. Punto de saída: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Ven 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 xuño a 31 outubro): mércores. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Prezo: 10€.

Un recorrido guiado por los lugares de la contemplación y el silencio. Días y horarios: SEMANA SANTA: bilingüe ES/IN, Vie 15, Jue 21 y Sáb 23 abril, 10:30h. T. MEDIA y ALTA (fin Semana Santa-31 oct): bilingüe ES/IN, Vie 10:30h. Duración: 2 h 30 min. Punto de salida: oficina principal de Turismo de Santiago, Rúa do Vilar 63. Precio: 10 €. A guided tour around sites of contemplation and silence. Days and times: HOLY WEEK: bilingual SP/EN, Fri 15, Thu 21 and Sat 23 Apr, 10.30 am. MID-SEASON & HIGH SEASON (End Holy Week- 31 Oct): bilingual SP/EN, Fri 10.30am. Duration: 2h 30min. Starting point: Turismo de Santiago Main Office, 63 Rúa do Vilar. Price: € 10.

46 | 47

Santiago de Compostela tiene impresionantes iglesias históricas. Su número e importancia dan cuenta del protagonismo de Santiago de Compostela como uno de los principales destinos religiosos de Europa desde la Edad Media hasta la actualidad. Punto de salida: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Días: S. SANTA: Vie 22 abril. TEMPORADA ALTA (1 jun a 31 oct): miércoles. Horario: 11:00 h. Idiomas: bilingüe es/in. Precio: 10 €. Santiago de Compostela has amazing historic churches. Their number and importance reflect Santiago de Compostela's prominence as one of Europe's main religious destinations from the Middle Ages to the present. Starting point: Turismo de Santiago (Rúa do Vilar, 63). Days:


q

que facer qué hacer what to do

HOLY WEEK: Fri 22 April. HIGH SEASON (June 1 to October 31): wednesday. Times: 11:00 am. Languages: bilingual SP/EN. Price: € 10.

Audioguías Santiago en mp3 Audioguías Santiago en mp3 Santiago in mp3 Audioguides ! NEW

Moi cómodo e fácil de usar! Santiago en mp3 permíteche descubrir a cidade e os seus museos e monumentos. Goza dunha animada locución que te irá guiando e coa que aprenderás a nosa historia, persoeiros, costumes e anécdotas de forma amena e ao teu ritmo. Mp3 dispoñibles: ·Ruta pola cidade ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacra [Mosteiro de San Paio de Antealtares] ·Colexiata de Sar ·Hostal dos Reis Católicos ·Museo de Terra Santa [Convento de San Francisco] Onde conseguilos: ·Mp3 Ruta pola cidade: dispoñible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: dispoñibles

na recepción correspondente. Dispoñibles en idiomas Non o perdas... a cidade fálache, escóitaa. ¡Muy cómodo y fácil de usar! Santiago en mp3 te permite descubrir la ciudad y sus museos y monumentos. Disfruta de una animada locución que te irá guiando y de la que aprenderás nuestra historia, personajes, costumbres y anécdotas de forma amena y a tu ritmo. Mp3 disponibles: ·Ruta por la ciudad ·Museo do Pobo Galego [Convento de San Domingos de Bonaval] ·Museo de Arte Sacro [Monasterio de San Paio de Antealtares] ·Colegiata de Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Museo de Tierra Santa [Convento de San Francisco] Dónde conseguirlos: ·Mp3 Ruta por la ciudad: disponible en Oficina Central Turismo de Santiago [Rúa do Vilar, 63 - T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museos/Monumentos: disponibles en la recepción correspondiente. Disponibles en idiomas No te lo pierdas... la ciudad te habla, escúchala. Very practical and easy to use! Santiago in mp3 lets you discover the city as well as its museums and monuments. Enjoy a lively commentary that will guide you as you go, informing you about our history, characters, customs and anecdotes in an enjoyable way at your own pace. Available MP3 recordings: ·City Route ·Museo do Pobo Galego [Convent of San Domingos de Bonaval] ·Sacred Art Museum [Monastery of San Paio de Antealtares] ·Collegiate Church of Sar ·Hostal de los Reyes Católicos ·Holy Land Museum [Convent of San Franciso]

For hire at: ·Mp3 City Route: available in Central Santiago Tourism Office [Rúa do Vilar, 63 T: (+34) 981 555 129] ·Mp3 Museums/Monuments: available in corresponding reception. Available in different languages Don't miss it... the city is speaking to you, listen to it.

Tren turístico Tren turístico Tourist train

Saídas: Praza do Obradoiro. Días e horarios: TEMPORADA ALTA*: todos os días, saídas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: luns a domingos, saídas cada hora de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 19 h. T. BAIXA*: venres, sábados e domingos, saídas cada hora de 11 h a 13 h e das 16 h a 18 h. * Horarios suxeitos a modificacións: consultar. Idiomas: Guía acompañante en castelán e inglés. Prezo: Adultos: 5 €. Nenos de 0 a 3 anos: gratis. Nenos de 4 a 12 anos: 3 €. Salidas: Praza do Obradoiro. Días y horarios: TEMPORADA ALTA*: todos los días, salidas cada hora de 11 h a 20 h. T. MEDIA*: lunes a domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 19 h. T. BAJA*: viernes, sábados y domingos, salidas cada hora de 11 h a 13 h y de 16 h a 18 h. * Horarios sujetos a modificaciones: consultar. Idiomas: Guía acompa-


q

Información suxeita a modificacións. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Información sujeta a modifiaciones. Información actualizada en www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160. Information subject to modifications. Updated information at www.SantiagoTurismo.com. Tel. 902 190 160

ñante en español e inglés. Precio: Adultos: 5 €; Niños de 0 a 3 años: gratis. Niños de 4 a 12 años: 3 €. Starting point: Obradoiro Square. Days and times: HIGH SEASON*: every day, departures every hour, from 11 am to 8 pm. MID-SEASON*: Mon to Sun departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 7 pm. LOW SEASON*: Fri, Sat and Sun, departures every hour, from 11 am to 1 pm and from 4 to 6 pm. * Times subject to modifications: consult. Languages: Tourguide in English and Spanish. Price: Adults: € 5; Children ages 0 to 3: free. Children ages 4 to 12: € 3.

Visita á cidade histórica Visita a la ciudad histórica Tour around the old town

Descubrirás a esencia da cidade no seguinte percorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán e Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio de San Xerome; Hostal-Parador dos Reis Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Mosteiro de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral. Descubrirás la esencia de la ciudad en el siguiente recorrido: Praza das Praterías; Casa do Deán y Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Praza do Obradoiro; Colexio 48 | 49

de San Xerome; Hostal-Parador de los Reyes Católicos; Praza da Inmaculada; Casa da Troia; Monasterio de San Paio de Antealtares; Praza da Quintana; Catedral.

Tamén dispoñibles en También disponibles en Also available at

You will discover the city's essence in the following itinerary: Praterías Square; Casa do Deán and Casa do Cabido; Colexio de Fonseca; Obradoiro Square; Colexio de San Xerome; Pazo de Raxoi; HostalParador de los Reyes Católicos; lnmaculada Square; Casa da Troia; Monastery of San Paio de Antealtares; Quintana Square; Cathedral.

Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre

VISITAS EN ESPAÑOL Do 1 de abril ao 15 out.: todos os días ás 12 h e 18 h. Do 16 out. ao 31 mar.: todos os días ás 12 h. Punto de saída: Praza das Praterías. Prezo: 10€. Organiza: Asoc. Prof. Guías Turísticos de Galicia. Máis info e reservas: Individuais: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver derradeira páxina). VISITAS EN ESPAÑOL Del 1 abr al 15 oct: todos los días a las 12 h y 18 h. Del 16 oct al 31 mar: todos los días a las 12 h. Punto de salida: Praza das Praterías. Precio: 10€. Organiza: Asoc. Prof. GuíasTurísticos de Galicia. Más info y reservas: Individuales: tel. 981 569 890; Grupos: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela (ver última página). GUIDED TOURS IN SPANISH From Apr 1st to Oct 15th: every day at 12 noon and 6 pm. From Oct 16th Mar 31st: everyday at 12 noon. Startingpoint: Praza das Praterías. Price: € 10. Organizer: Galician Association of Professional Tourist Guides. More info and bookings: Individuals: tel. 981 569 890, Groups: Santiago de Compostela Official Booking Centre (see last page).

Tel 902 190 160 / (+34) 981 568 521 www.SantiagoTurismo.com Voos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, sendeirismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alugamento de bicicletas, spa... Vuelos en avioneta, turismo activo, (rafting, descenso de barrancos, senderismo, hidrospeed, rutas en piragua, puenting, paintball...), alquiler de bicicletas, spa... Light aircraft flights, Active Tourism (rafting, canyoning, trekking, hydrospeed, canoe routes, bungee jumping, paintball...), bike rental, spa...


que facer qué hacer what to do Excursións por Galicia Excursiones por Galicia Tours around Galicia Goza de fermosas paisaxes de Galicia en excursións dun día dende Santiago. Disfruta de hermosos paisajes de Galicia en excursiones de un día desde Santiago. Enjoy Galicia´s beautiful scenery during one-day trips from Santiago. + Info & Reserv: Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela Official Booking Centre Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521. www.SantiagoTurismo.com

Excursións operadas por Art Natura Excursiones operadas por ArtNatura Tours operated by Art Natura. EXCURSIÓNS A MEDIDA POR GALICIA O servicio inclúe un vehículo e acompañamento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Baixas. Costa da Morte e Fisterra. A Coruña e Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda e Tui. Ribeira Sacra. EXCURSIONES A MEDIDA POR GALICIA El servicio incluye un vehículo y acompañamiento de conductor guía-oficial. Rutas de medio día desde 210 €. Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Rías Bajas. Costa da Morte y Fisterra. A Coruña y Rías Altas. Ribeiro. Baiona. A Guarda y Tui. Ribeira Sacra. CUSTOMISED PRIVATE TOURS AROUND GALICIA A customised service that includes vehicle and an oficial guide-driver that will accompany you during the route. From € 210.

Ría de Arousa. A Coruña. Península Barbanza. Fisterra. Lugo. Low Estuaries. Costa da Morte & Fisterra. A Coruña & High Estuaries. Ribeiro. Baiona. A Guarda & Tui. Ribeira Sacra. Excursións operadas por Viajes Viloria Excursiones operadas por Viajes Viloria Tours operated by Viajes Viloria RÍAS BAIXAS Inclúe travesía en barco. Incluye travesía en barco. Includes boat trip. T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mér, Ven, Dom. Precio: 45 €. Saídas especiais 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. T. ALTA 2011 (1 Jul-30 Sep): Mie, Vie, Dom. Precio: 45 €. Salidas especiales 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Wed, Fri, Sun. Price: € 45 Special departures 2011: 07/01, 22/04, 01/05, 02/10, 09/10, 30/10, 04/12, 06/12.

FISTERRA - COSTA DA MORTE T. ALTA 2011 (1 Xul-30 Set): Mar, Xov, Sáb. Precio: 40 €. Saídas especiais 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Xuño, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. T. ALTA 2011 (1Jul-30 Set): Mar, Jue, Sáb. Precio: 40 €. Salidas especiales 2011: 08/01, 23/04, 30/04, Sábados de Junio, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12. HIGH SEASON 2011 (1 Jul-30 Sep.): Tue, Thu, Sat. Price: € 40 Special departures 2011: 08/01, 23/04, 30/04, every Saturday in June, 01/10, 08/10, 10/10, 29/10, 31/10, 03/12, 05/12, 07/12.


d directorios directorios directory Cultura Cultura Culture Referencias mapa Referencias mapa Map references ARTeria Noroeste. Parque Vista Alegre. Rúa das Salvadas, 2A. e1 Arquinauta. Santo Agostiño, 6. e3 Auditorio da Universidade. Avenida de Vigo. Campus Sur. 981 563 100. b1 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións. (+34) 981 552 290. f1 12 Aula de Cultura de Caixa Galicia. Carreira do Conde, 18. (+34) 981 580 891. c3 Biblioteca Caja Madrid. Casas Reais, 14. (+34) 981 571 347. e3 Biblioteca Pública Ánxel Casal. Avenida de Xoán XXIII, s/n (+34) 881 999 416. e2 Casa da Parra. Praza da Quintana. (+34) 981 585 809. d2 13 Casa da Troia. Troia, 5. (+34) 981 585 159. e3 09 Casa das Asociacións. Avenida de Vilagarcía, 43. (+34) 981 542 350. b3 Casino de Santiago. Rúa do Vilar, 35. (+34) 981 577 503. d3 Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Valle Inclán, s/n. (+34) 981 546 619. e3 03 Centro Social Caixanova. Praza de Cervantes, 17. (+34) 902 922 461. e2 20 Colexio de Arquitectos (COAG). Casa da Conga. Praza da Quintana, 1. (+34) 981 580 100. d2 14 Colexio de Fonseca. Praza de Fonseca, s/n. (+34) 981 563 100. d2 15 Factoría Compostela. Rúa da Conga, 9. (+34) 981 55 78 53. d2 Fundación Araguaney. Alfredo Brañas, 5. (+34) 981 559 600. c3 Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar, 19. (+34) 981 552 577. d2 17 Fundación Eugenio Granell. Pazo de Bendaña. Praza do Toural. (+34) 981 572 124. d3 04 Fundación Torrente Ballester. Rúa do Vilar, 7. (+34) 981 552 304. d2 16 Galería Auriol Arte. Rúa República de El Salvador, 2. (+34) 981 561 764. c3 Galería Citania. Algalia de Abaixo, 39. (+34) 981 589 385. e2 Galería Durán. Montero Ríos, 18. (+34) 981 577 158. c3 Galería Espacio 48. Rúa do Vilar, 48. (+34) 981 575 568. d3 Galería Paloma Pintos. Xelmírez, 25. (+34) 981 576 239. d3 Galería Sabor a Menta. Rúa Xelmírez, 12. (+34) 881 031 811. d3 Galería SCQ. Pérez Costanti, 12. (+34) 981 579 946. c3 Galería José Lorenzo. Travesa do Franco, 6. (+34) 981 587 433. d2 Galería José Lorenzo 2. Praza do Toural, 9. (+34) 981 587 433. d3 Galería Metro. Rúa Nova, 24. (+34) 881 031 479. d3 Galería Sargadelos. Rúa Nova, 16. (+34) 981 581 905. d3 Galería Sol & Bartolomé. San Francisco, 30. (+34) 981 575 085. e2 Galería Trinta. Virxe da Cerca, 24. (+34) 981 584 623. e3 Galyarte. Xelmírez, 12. (+34) 881 03 18 11. d3 Igrexa da Universidade. Praza da Universidade. (+34) 981 563 100. d3 18 Librería Aenea. Rúa dos Irmáns Rey Alvite, 5. (+34) 981 572 567. c4 Multiusos Fontes do Sar. Diego Bernal, s/n. (+34) 981 568 160. e4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Museo da Colexiata do Sar. Sar (+34) 981 583 127. d4 08 Museo das Peregrinacións. San Miguel, 4. (+34) 981 581 558. e2 05 Museo de Arte Sacra. Mosteiro de San Paio de Antealtares. (+34) 981 583 127. e2 07 Museo de Antropoloxía e Etnografía Sotelo Blanco. San Marcos, 77. (+34) 981 582 571. Museo de Historia Natural. Fac. de Química. Av. das Ciencias. Campus Sur. (+34) 981 563 100. c2 10

50 | 51

Museo de Terra Santa. Convento de San Francisco. (+34) 981 581 600. e2 12 Museo Diocesano. Praza da Inmaculada. (+34) 981 572 300. d2 Museo do Acibeche. Praza de Cervantes, 12. (+34) 981 552 807. Museo do Colexio Médico. San Pedro de Mezonzo, 41.(+34) 981 595 562. Museo do Pobo Galego. Convento de San Domingos de Bonaval. (+34) 981 583 620. e3 02 Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). San Lázaro, 107. (+34) 981 540 155. g4 11 Museo e Tesouro de la Catedral. Praza do Obradoiro. (+34) 981 560 527. d2 00 Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Miguel Ferro Caaveiro, s/n. (+34) 981 519 988. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pavillón de Galicia. San Lázaro. (+34) 981 557 359. Pazo de Xelmírez. Praza do Obradoiro. (+34) 981 552 985. d2 01 Sala Capitol. Concepción Arenal, 5. (+34) 981 574 399. d3 Sala Nasa. San Lourenzo, 51 -53, (+34) 981 573 998. c1 Sala Santart. Ruela de Brión, 5. (+34) 981 592 665. b4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Salón Teatro. Rúa Nova, 34. 981 581 111. d3 Teatro Principal. Rúa Nova, 22. 981 542 347 (ofic.) / 981 542 349 (tickets). d3 Zona 'C'. Bonaval, 1. e3 19

Gastronomía Gastronomía Gastronomy Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L. Marisquerías / Marisquerías / Seafood Restaurants

Ambiente de viños e cervexas, tapas e racións Ambiente de vinos y cervezas, tapas y raciones Wine and beer atmosphere, "tapas" and portions A Casa do Medio. Raíña, 18. [cidade histórica / c. hca. / old town]. d2 A Colleita. Avenida de Ferrol, 11 [cidade / ciudad / the city]. b2 A Despensa da Troia. Troia, 9 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 546. e2 A Taberna do Bispo. Franco, 37 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 045. d3 A Viña de Xabi. Fernando III o Santo, 4 [z. centro / central area]. (+34) 981 940 071. b3 Abellá. Franco, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Agarimo. Preguntoiro, 2 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 573 094 Atalaya. Rosalía de Castro, 53 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 592 740. b2 Barrigola. Avenida de Ferrol, 54 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 881 978 880. b2 Belgo Mejillones. Rúa Travesa, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 881 259 030. e3


d Bicoca. Entremuros, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 Sushi Bierzo Enxebre. Troia, 10 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 909. e2 Bodega Abrigadoiro. Carreira do Conde, 5 [z. centro / central area]. (+34) 981 563 163. c2 Bodeguilla de San Lázaro. San Lázaro, 104 [zona Palacio de Congresos / zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 607. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Bodeguilla de San Roque. San Roque, 13 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 564 379. e2 Caracoles. Raíña, 14 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 561 498. d2 Casa Felisa. Porta da Pena, 5 [cidadehca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 582 602. e2 Casa Pepe. Pescadería Vella [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Casa Rosalía. Franco, 10 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 441. d2 Cava de Saint James. República de El Salvador, 28 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 745. c3 Central. Raíña, 15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 583 664. d2 Cervecería Internacional. Montero Ríos, 38-b [z. centro / c. area]. (+34) 981 563 496. c3 Cervecería La Marmita. Alfredo Brañas, 7 [zona centro / central area]. c3 Descorche. Hórreo, 96 [zona centro / central area]. (+34) 881 976 012. c3 El Patio. Franco, 33 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 581 747 d3 Forest. Abril Ares, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 811. e2 Gamela. Oliveira, 5 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 587 025. e3 Garum. Praciña das Penas, 1 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 062 631. e2 Iacobus. Acibechería, 5 [cidade histórica / c. histórica / old town]. e2 La Barrika. Rúa de San Pedro, 21 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 309. e3 La Cavita. San Pedro de Mezonzo, 9 [z. centro / central area]. (+34) 981 93 50 98. b3 La Codorniz. Alfredo Brañas, 15 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 173. c3 La Viura. Santiago del Estero, 1 [z. centro / central area]. (+34) 981 939 259. c2 Latino. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 063. b3 Lizarrán. Orfas, 25 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 577 684. d3 María Castaña. Raíña, 19 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 560 137. d3 Merlego. Angustia, 22 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 572 975. f3 Mesón Caney. Alfredo Brañas, 5 [zona centro / central area]. (+34) 981 559 600. c3 Negreira ("O Pataca"). Rúa do Vilar, 77 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 580 740. d2 O Catro. Rúa de San Pedro, 4 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 103 794. e3 O Dezaseis. Rúa de San Pedro, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 633. e3 O Gato Negro. Raíña [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 583 105. d3 O'42. Franco, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 009. d3 Obradoiro do Xantar. Rúa Nova, 39 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3 O'Filandón. Acibechería, 6 [cidade hca. / ciudad hca. / old town].(+34) 981 572 738. e2 Orella. Raíña, 21 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Petiscos. Aller Ulloa, 7 (Porta do Camiño) [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 368. e3 Reno. Doutor Teixeiro, 28 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 018. c3 República. Casas Reais, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e3 San Jaime. Raíña, 4. [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Sant Yago. Raíña, 12 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 444. d2 Tapería Castelao. Rúa Nova de Abaixo, 7 [z. centro / central area]. (+34) 881 976 005. b2 Tapería Senra. Senra, 4 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 576 134. c3 Terrazas bares Rúa de San Clemente / Pavement bars in Rúa de San Clemente [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Trafalgar. Travesa do Franco, 1 [cidade histórica / c. hca. / old town]. d3 Ventosela. Raíña, 28 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 669 942 206. d3 Vinoteca O Beiro. Raíña, 3 [cidade histórica / hca. / old town]. (+34) 981 581 370. d2

Vivacce. Ramón Cabanillas, 13 [zona centro / central area]. (+34) 665 805 586. b3 Yunque. Rúas das Orfas, 27 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 947. d3

Cociña galega Cocina gallega Galician Cuisine A Barrola I & II. O Franco, 29 & 41 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 577 999. d2 A Casa da Viña. San Lázaro, 54 [periferia / otskirts]. (+34) 680 448 975.g4 (fóra mapa/ fuera mapa / off map) Sushi Ángel. San Clemente, 6 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 392. d2 Asesino. Praza de Universidade, 16 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 568. d3 Bonaval. Rúa do Medio, 1-2 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 883. e3 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. (+34) 981 554 356. c3 Camilo. A Raíña, 24 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 58 45 93. d2 Carretas. Carretas, 21 [c. histórica / c. histórica / old town]. (+34) 981 563 111. d2 Casa Elisa. O Franco, 36-38 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 112. d3 Casa Lorenzo. Sabugueira, s/n. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 326. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Roberto. San Xulián de Sales, 17. Vedra [10 km] (+34) 981 511 769. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casal do Cabildo. Rúa de San Pedro, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 057. e3 Domínguez. Sar, 102 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 565 477. d4 Don Gaiferos. Rúa Nova, 23 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 583 894. d3 Don Quijote. Galeras, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 859. d1 Doña Ana. Rúa de San Lázaro, 85 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 390 g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) El Bocalino. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. (+34) 981 566 482 c3 El Cayado. O Franco, 20 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 587 861. d2 El Franco. O Franco, 28 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 588 814. d2 El Pasaje. O Franco, 54 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 557 081. c3 El Submarino. O Franco, 49 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 428. d3 Enxebre. Parador Hostal Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 050 527. d2 Fornos. Hórreo, 24 [zona centro / central area]. (+34) 981 565 721. c3 Green. Montero Ríos, 16 [zona centro / central area]. (+34) 981 580 976. c3 Husa Santiago Apóstol. Costa de San Marcos, 1 [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 680 625 735. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Casa de la Marquesa. Costa de San Domingos de Bonaval [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 573 958. e3 Sushi La Finca. San Lázaro, 103 [periferia / outskirts]. (+34) 981 580 361. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) La Tacita de Juan. Hórreo, 31 [zona centro / central area]. (+34) 981 562 041. c3 Mesón de Lázaro. San Lázaro, 73 [periferia / outskirts]. (+34) 981 576 525. g4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Mesón Ferradura. Rosalía de Castro, 10 [z. centro / central area]. (+34) 981 589 120. c2 Monterrey. Fontiñas, 82 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 587 557. g4 O Celme do Caracol. A Raíña, 22 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 746. d2 O Picho da Cerca. Virxe da Cerca, 27 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 569 350. e3 Paz Nogueira. Castiñeiriño, 14-16 [periferia / outskirts]. (+34) 981 592 016. b5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Adrán. San Xoán de Calo. Teo [5 km]. (+34) 981 570 000. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pazo de Altamira. Altamira, 18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 542. e3 Pedra Santa. Costa de San Marcos, 18 [periferia / outskirts]. (+34) 981 557 415. g4 (fóra


culturall mapa / fuera mapa / off map) Porta Faxeira. O Franco, 50 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 840. d3 Raxoi. Raxoi, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 190. d2 Restaurante dos Reis. Parador Hostal dos Reis Católicos. Praza do Obradoiro [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 582 200. d2 Ribadavia. O Franco, 16 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 902. d2 Ruta Jacobea. Lavacolla, 41 [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 211. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) San Clemente. San Clemente, 6 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 565 426. d2 San Paio. Lavacolla [zona aeroporto / zona aeropuerto / airport area]. (+34) 981 888 205. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Sexto II. A Raíña, 23 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 560 524. d3 Sexto. San Marcos. A Grela [zona Palacio de Congresos / Exhibition Hall area]. (+34) 981 566 507. h5 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Tránsito dos Gramáticos. Tránsito dos Gramáticos, 1 [cidade histórica / ciudad histórica. / old town]. (+34) 981 572 640. d3 Vilas. Rosalía de Castro, 88 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 000. b2 Villa Verde. Lugar de Figueiredo, 10. Ponte Ulla [10 km]. (+34) 981 512 652. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Xantares. O Franco, 40 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 581 198. d3

Pulperías Pulperías Octopus taverns Bodegón Concheiros. Fonte dos Concheiros, 2A.[cidade. / ciudad / the city]. (+34) 981 588 690. g3 Los Sobrinos del Padre Benito. San Miguel, 7. (+34) 981 583 566. e2 Mesón do Pulpo. Vista Alegre, 57 (+34) 981 586 416. (fóra mapa / fuera mapa / off map) Pulpería Fuentes. Campo de Conxo, 5. (+34) 981 521 007. (fóra mapa / f. mapa / off map)

Cociña española Cocina española Spanish Cuisine Asador Castellano. Rúa Nova de Abaixo, 2 [z. centro / central area]. (+34) 981 590 357. c2 Rincón de Gurpegui. Frei Rosendo Salvado, 15 [z. centro / central area]. (+34) 981 598 178. b2

Restaurantes 'in': nova cociña galega e española Restaurantes 'in': nueva cocina gallega y española In' Restaurants: New Galician and Spanish Cuisine A Curtidoría. Rúa da Conga, 2-3 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 554 342. d3 A Quinta da Auga.Paseo da Amaía, 23B. Brandía, Vidán. [periferia / outskirts]. (+34)981 534 636. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Abastos 2.0. Mercado de Abastos, casetas 13-18 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 576 145. e3 AC Palacio del Carmen. Hotel AC. Oblatas, s/n [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 552 444. c1 Acio. Galeras, 28 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 577 003. d1 Ana. Sar, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 570 792. d4 Azabache. Hotel NH. Avda. Burgo das Nacións, s/n [cidade / cdad. / the city]. 902 115 116. f1 Boga. Rúa dos Feáns, local 3B [zona centro / central area]. (+34) 981 592 227. b2 Broa. San Miguel dos Agros, 9. [cidade hca / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 779. e2 Casa dos Albardonedo. Rúa de Muros, 112 - Roxos. (+34) 981 815 967. b1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Casa Marcelo. Rúa Hortas, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 558 580. d2 Calderón. Carreira do Conde, 8 [zona centro / central area]. c3 De Carmen. As Arribadas, 9 [periferia / outskirts]. (+34) 981 943 858. b2 (fóra mapa / fuera mapa / off map) De Profundis. Hotel Monumento San Francisco. Campiño de San Francisco, 3 [cidade históri-

52 | 53

ca / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 581 634. e2 El Mercadito. Galeras, 18 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 574 239. d1 El Olivo. Rúa da Raxeira, 50 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 660 327 669. f4 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Escoffier. Avenida de Ferrol, 7 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 523 005. b3 O Curro da Parra. Rúa Travesa, 20 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 556 059. e3 Pedro Roca. Domingo García Sabell, 1 [cidade / cdad. / the city]. (+34) 981 585 776. d1 Tafona.Virxe da Cerca, 7 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 568 923. e3

Churrascarías e carnes e peixes á brasa Churrasquerías y carnes y pescados a la brasa Steak houses and barbecued meat and fish A Costela de Román. San Pedro de Mezonzo, 26. [z. centro / c. area]. (+34) 981 598 811. b3 A Cova do Feo. Rúa do Cardeal Payá, 5 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 675 660 035. d3 A Grella. Rúa do 25 de Xullo, 35. Camping As Cancelas. [cidade / ciudad / the city ]. (+34) 981 580 266. h4 A Taverna do Ensanche. Santiago de Chile, 12 [z. centro / c. area]. (+34) 981 590 788. b2 Gonzaba. Rúa Nova de Abaixo, 17 [zona centro / central area]. (+34) 981 594 874. b2 La Criolla. Montero Ríos, 10 [zona centro / central area]. (+34) 981 586 940. c3 O Almacén. Sarela de Abaixo, 25 [periferia / outskirts]. (+34) 981 530 393. d1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Parrillada Argentina. Rosalía de Castro, 12 [z. centro / central area]. (+34) 981 586 071. c2 Parrillada 9 de julio. Santiago de Chile, 27 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 685. b3 Quitapenas II. Sar, 80 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 938 433. d4 San Clodio. Rúa de San Pedro, 26 [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 997. e3

Comida ecolóxica Comida ecológica Ecologic food Comarca 54. San Clemente, 11 [c. hca./ c. hca. / old town]. (+34) 981 104 586. c2

Chineses Chinos Chinese food China Ming. Avenida Romero Donallo, 25 [z. centro / central area]. (+34) 981 593 673. b3 Imperial. Rosalía de Castro, 100 [zona centro / central area]. (+34) 981 597 626. b2 Palacio Oriental. Fernando III o Santo, 11 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 428. b3

Kebabs Kebabs Kebabs Cedros Restaurant. Rúa do Vilar, 81[cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Beritan. Ruela dos Feáns, 2 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 109. b2 Istambul Dönner Kebap. Rosalía de Castro, 5 [zona centro / central area]. c2 Nevroz Dönner Kebap. Cantón do Toural [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. c3 Nevroz Dönner Kebap. Rúa de San Pedro [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. e3

Brasileiros Brasileños Brazilian food O´Rodicio. Carretera Santiago a Noia. A Barcia, 19 [periferia / outskirts]. (+34) 981 537 372. a1 (fóra mapa / fuera mapa / off map)

Italianos Italianos ltalian food Dolce Vita. Rosalía de Castro, 98 [zona centro / city centre]. (+34) 664 773 157. b2 Gambrinus. Pza. de Fonseca, 1 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 571 020. d2 Góndola II. Diego de Muros, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 596 446. b3 La Tagliatella. Frei Rosendo Salvado, 10 [z. centro / city centre]. (+34) 881 939 822. b2


d Tivolino. Galeras, 9 [ciudad / the city].(+34) 981 577 108. d1

Grego Griego Greek food Góndola I. Santiago del Estero, 7 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 348. b2

Filipino Filipino Philippine food

Pizza Móvil. Praza de Vigo, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 553 232. b2 Pizza Móvil. San Pedro de Mezonzo, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 596 300. b3 Pizza Piccolo. Frei Rosendo Salvado, 24 [z. centro / central area]. (+34) 981 595 655. b3 Pizza Polo. Casas Reais, 27 [c. hca. / old town]. (+34) 981 587 272 / (+34) 981 585 656. e3 Quick. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. h4 Telepizza. Avenida Rosalía de Castro, 126 [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 525 619. b2

Las Cien Islas. Avda. Vilagarcía, 2, semisótano [zona centro / central area]. 881 976 390 / 881 976 391 (servizo a domicilio / serv. a domicilio / takeaway phone number). b2

Indio Indio Indian food Punjabi Food. Fernando III o Santo, 37 [z. centro / central area]. (+34) 666 681 270. b3

Crêpes Crêpes Crêpes Crêperie Cre-Cotté. Praza da Quintana, 1- 1º [c. hca. / old town]. (+34) 981 577 643. d2

Menús a bo prezo Menús asequibles Reasonably priced menus A Tulla. Entrerrúas, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 580 889. d3 Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [c. hca. / old town]. (+34) 981 582 516. d3 Auditorio de Galicia. Avda. Burgo das Nacións, sn [cdad / the city]. (+34) 981 554 366. f3 Caamaño Bar. Cruceiro do Gaio, 8 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 561 677. c2 Casa Manolo. Pza. de Cervantes [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 582 950. e2 Casa Román. San Pedro de Mezonzo, 26 [z. centro / central area]. (+34) 981 599 522. b3 CGAC. Ramón M. Valle Inclán [cidade hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 546 624. e3 Entre-Rúas. Entrerrúas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 586 108. d3 Granxa do Xesto. Parque da Granxa do Xesto, sn [periferia / outskirts]. (+34) 620 642 254. e1 (fóra mapa / fuera mapa / off map) Las Vegas. Rodrigo de Padrón, 9 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 575 988. d2 Marte. Rodrigo de Padrón, 11 [c. histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 584 905. d2 Rey David. Alfredo Brañas, 25 [zona centro / central area]. (+34) 981 598 114. b3 Rúa Nova. Rúa Nova, 36 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 566 980. d3 Suso. Rúa do Vilar, 65 [c. histórica / ciudad histórica / old town]. (+34) 981 586 611. d3

Comida rápida e para levar Comida rápida y para llevar Fast food and take away Bocalino Eleuvepizza. Santa Marta de Arriba, 2 [zona centro]. (+34) 981 534 647. b2 Burguer King. Senra, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 574 031. c3 Casa Elena. Praza de Mazarelos, 12 [cidade histórica]. (+34) 981 581 114. d3 Frankfurt. Rúa Nova de Abaixo [zona centro / central area]. (+34) 981 597 599. c2 Galeón. Alfredo Brañas, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 599 017. b3 Galeón Toural. Cantón do Toural, 4 [c. hca. / c. hca. / old town]. (+34) 981 599 017. d3 Gasthof. Centro Comercial Área Central, local 22 [ciudad / the city]. (+34) 981 560 426. g4 La Piazzetta. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 561 232. g4 Mac Burger. Santiago de Chile, 22 [zona centro / central area]. (+34) 981 561 039. b3 McDonald´s. Centro Comercial Área Central [ciudad / the city]. (+34) 981 554 132. g4 McDonald´s. Praza de España, s/n [periferia / outskirts]. (+34) 981 554 132. h2 Mister Burguer. Santiago de Chile, 13 [z. centro / central area]. (+34) 981 591 547. b2 Pizza Hut. Romero Donallo, 13 [zona centro / central area]. (+34) 981 592 211. b3 Pizza Móvil. Centro Com. Área Central [cidade / ciudad / the city]. (+34) 981 560 909. g4 Pizza Móvil. Orfas, 2 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 981 555 355. d3

A noite La noche The night Directorio seleccionado por: / Directory selected by: Trevisani, S.L.

Música folk galega frecuente Música folk gallega frecuente Frequent Galician folk music Wi-Fi Cafés, infusións, chocolates e licores de primeira hora Cafés, infusiones, chocolates y licores de primera hora Coffee, herbal tea, hot chocolate and liqueurs from early on Airas Nunes. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 17 [cidade hca. / ciudad histórica / old town]. d2 Bonche. Rosalía de Castro, 128 [zona centro / central area]. b2 Café Iacobus. Caldeirería, 42 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Café Santiagués. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Carrilana. San Paio de Antealtares, 16 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. b3 Casino. Wi-Fi. Rúa do Vilar, 35 [cidade histórica / c. hca. / old town]. 981 577 503. d3 Conga. Wi-Fi. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Derby. Rúa das Orfas, 29 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Garigolo. Wi-Fi. Praciña da Algalia de Arriba [cidade histórica / c. hca. / old town]. e2 Literarios. Praza da Quintana [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Metate. San Paio de Antealtares [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Recantos. Wi-Fi. San Miguel [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Terraza Hostal Reyes Católicos. Praza do Obradoiro [cidade hca. / c. hca. / old town]. d2 Terraza-Jardín Hotel Costa Vella. Porta da Pena, 17 [cidade hca. / c. hca. / old town]. e2 Terrazas de Avda. de Figueroa / Pavement cafés in Avenida de Figueroa [c. hca. / old town]. c2 Terrazas en S. Paio de Antealtares / Pavement cafés in San Paio de Antealtares [c. hca./old town]. d2 Vaová Gin-Bar. Algalia de Arriba, 18. [c. hca / c. hca. / old town]. (+34) 610 358 461. e2

Clásicos composteláns Clásicos compostelanos Compostela classics Atlántico. Fonte de San Miguel, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Borriquita de Belem. San Paio de Antealtares, 22 [cidade hca. / c. hca. / old town]. d3


culturall Casa das Crechas. Vía Sacra, 3. [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Dado Dadá Jazz Club. Alfredo Brañas, 19 [zona centro / central area]. b3 Galo D´Ouro. Conga, 14-15 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Modus Vivendi. Praza de Feixóo, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Momo... a rúa. Virxe da Cerca, 23 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Paraíso Perdido. Antealtares, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Pepa a Loba. Castro, 7 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3

Ritmos latinos Ritmos latinos Latin rhythms Conga 8. Conga, 8 [cidade histórica / ciudad histórica / old town] . d2 Guayaba. Nova de Abaixo, 26 [zona centro/ central area]. b2

A partir de trinta e tantos A partir de 30 y tantos 30-odd and older Discoteca Don Juan. Alfredo Brañas, 29 [zona centro/ central area]. b3 Sabáh. Doutor Teixeiro, 10 [zona centro / central area]. c3

Gais Gays Gays As Dúas. Rúa da Oliveira, 3 [cidade histórica / c. hca. / old town]. (+34) 669 440 436. e3 Coffee Pop. Wi-Fi. Rúa de San Pedro, 9 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Forum. Rúa Travesa, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Música temática Música temática Thematic music A Medusa. Praza de Salvador Parga, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 A Reixa. Tras Salomé, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Bolengo. Wi-Fi. Ramón Cabanillas, 17-19 [zona centro / central area]. b3 Camalea. Praza de San Martiño, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Cachán. Loureiros, 16 [cidade hca./ ciudad hca. / old town]. e2 Krooner. República Arxentina, 48 [zona centro / central area]. b3 La Radio. Praza San Fiz de Solovio, 6 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Matadero. Praza do Matadoiro, 3 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Tupperware Café. Wi-Fi. Frei Rosendo Salvado, 28 [zona centro/ central area]. b3

Para marchosos Para marchosos Lively clubs Blaster. República Arxentina, 6 [zona centro / central area]. c3 Capitol. Concepción Arenal, 5 [zona centro / central area]. d3 Charlotte. Fernado III o Santo, 1 [zona centro / central area]. b3 Deluxe. Santiago de Chile, 31 [zona centro / central area]. b3 Discoteca Apolo. Santiago del Estero, 8 [zona centro / central area]. c2 Discoteca Liberty. Alfredo Brañas, 6 [zona centro /central area]. c3 Gabanna. República Arxentina, 26 [zona centro / central area]. b3 Garoa. Rodrigo de Padrón [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 La Catedral. República Arxentina, 11 [zona centro / central area]. b3 Leblón Meia. Rúa das Ameas, [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Maycar. Doutor Teixeiro, 5 [zona centro / central area]. c3 Meia. Algalia de Abaixo, 22 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e2 Moon Music Club. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Quintana Sur. Praza da Quintana, 1 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d2 Retablo. Rúa Nova, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. 981 564 851. d3 Ruta. Pérez Costanti, 4 [zona centro / central area]. c3

54 | 55

Sónar. Rúa de Mazarelos 4-5 [c. histórica / old town]. d3 Ultramarinos. Casas Reais, 34 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Yacaré. Santiago de Chile, 15 [zona centro / central area]. b3

Alternativos Alternativos Alternative clubs Avante. Cantón de San Bieito, 4 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Bar-tolo. Rúa da Troia [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3 Embora. Tras San Fiz de Solovio, 2 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 Tarasca. Entremuros, 13 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. e3

Pubs que preparan queimadas Pubs que preparan queimadas Clubs that prepare "queimada" (flamed eau-de-vie) Calderería. Caldeirería, 26 [ cidade hca / ciudad hca / old town]. (+34) 981 573 625. d3 *Fonte Sequelo. Xelmírez, 24 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. d3 *Fuco-Lois. Xelmírez, 25 [cidade hca. / ciudad hca. / old town]. (+34) 629 635 451. d3 *Miúdo. Truques, 3 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 617 082 447. e2 *Retablo. Rúa Nova,13 [cidade histórica / ciudad hca. / old town]. (+34) 981 564 851. d3 * Reservar con antelación / Order in advance.

Especial Wi-Fi Especial Wi-Fi Wi-Fi Specials Astra I. Santiago de Chile, 1 [zona centro / central area]. (+34) 981 595 510. b2 Auditorio de Galicia. Avenida Burgo das Nacións, s/n [cidade / ciudad / the city]. f1 El Nido de Cuco. Virxe da Cerca, 30 [cidade histórica / ciudad histórica / old town]. Fusión. Frei Rosendo Salvado, 9 [zona centro / central area]. (+34) 981 938 687. b2 Lembranza. Montero Ríos, 39 [zona centro / central area]. c3 M* Café e Copas. Fonte de Santo Antonio [c. hca. / c. hca. / old town]. 981 572 559. d3 Rock Café Santiago. República Arxentina, 35 [zona centro / central area]. b3 Sport. República Arxentina, 33 [zona centro / central area]. (+34) 981 591 283. b3

Karaokes Makumba. Frei Rosendo Salvado, 16 [zona centro /central area]. b2 Manhattan. Alfredo Brañas, 18 [zona centro / central area]. c3


OFICINAS DE TURISMO · TOURIST OFFICES Oficina Central de Información Turística Municipal. Turismo de Santiago Municipal Tourist Main Office. Turismo de Santiago Rúa do Vilar, 63 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 555 129 www.santiagoturismo.com info@santiagoturismo.com Aberta todo o ano. Inverno: Lu-Ve, 9-19 h. Sa-Do e festivos, 914, 16-19 h. Semana Santa-verán: Todos os días, 9-21 h Abierta todo el año. Invierno: Lu-Vi, 9-19 h. Sa-Do y festivos, 9-14, 16-19 h. Semana Santa-verano: Todos los días, 9-21 h. Open all year. Winter: Mon-Fri, 9 am-7 pm. Sat-Sun and holidays, 9 am-2 pm, 4-7 pm. Easter-summer: Every day, 9 am-9 pm. Punto de Información Turística Tourist Office Dársena de autobuses Xoán XXIII. Tel. (+34) 981 576 456 Aberta todo o ano. Lu-Do e festivos: 9-14 h., 16-19 h. Abierta todo el año. Lu-Do y festivos: 9-14 h., 16-19 h. Open all year. Mon-Sun and holidays: 9 am-2 pm, 4-7 pm. Central de Reservas Oficial de Santiago de Compostela Santiago de Compostela's Official Reservation Center Tel. 902 190 160 / (+34) 981 568 521 Fax: (+34) 981 572 736 www.SantiagoReservas.com info@SantiagoReservas.com Oficina de Acollida ao Peregrino Oficina de Acogida al Peregrino Pilgrim Reception Office Rúa do Vilar, 1 - 15705 Santiago de Compostela Tel. (+34) 981 562 419 www.archicompostela.org Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do e festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-out: Todos os días, 9-21 h. Nov-abr: Lu-Sa: 10-20 h. Do y festivos: 10-14 h., 16-20 h. Abr-oct: Todos los días, 9-21 h. Nov-Apr: Mon-Sat: 10 am-8 pm. Sun and holidays: 10 am-2 pm, 4-8 pm. Apr-Oct: 9 am – 9 pm.

Oficina de Turismo de Galicia (Turgalicia) Galician Tourist Information Office (Turgalicia) Rúa do Vilar, 30 - 32 15705 Santiago de Compostela Tel.: (+34) 981 584 081 / 902 332 010 www.turgalicia.es Lu-Ve: 10-20 h. Sa: 11-14 h, 17-19 h. Do e festivos: 11-14 h. Lu-Vi: 10-20 h. Sa: 11-14 h., 17-19 h. Do y festivos: 11-14 h. Mon - Fri: 10 am-8 pm. Sat: 11 am-2 pm, 5-7 pm. Sun and public holidays: 11 am-2 pm.


Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Culturall abril 2011  

Culturall abril 2011

Advertisement