Page 1

²PÀPë gÀ À ªÀiÁ»w ²PÀëPÀgÄÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀð ºÀÄzÉÝ

ªÀÄAdÆ gÁw

ªÀÄÄRå ²PÀPë gÀ ÀÄ PÀ£ßÀ qÀ

01 01

PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ gÀĪÀªgÀ ÀÄ 01 01

SÁ°

EAVèÃµï »A¢ UÀtÂvÀ

01 01 01

----01

01 01 --

«eÁÕ£(À ¹©dqï)

01

--

01

¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À zÉÊ»PÀ ²PÀët

01 01

01 01

---

avÀPæ ¯ À É r. UÀÆ¥ æ ï £ËPÀgÀ MlÄÖ

01 -10

-01 06

01 -04

---

¥ÀqÉzÀ vÀgÀ¨ÃÉ wUÀ¼ÄÀ -----------------£ÁAiÀÄPÀv,Àé ªÀÈwÛP˱À®å, PÀ£ßÀ qÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À¢ÃPÀgt À , ----------------§Ä£Á¢, UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À ¢ÃPÀgt À DqÀ½vÁvÀäPÀ, £ÁAiÀÄPÀv,Àé gÀZÀ£Á ¸Á»vÀå vÀgÀ¨ÃÉ w. ----------¸ÀÆwà ð, ¨ÁåAqï¸Émï, ¨sÁgÀvÀ ¸ÉêÁzÀ¼,À ¸ËÌmïì & UÉÊqïì ------------------

teachers detail anema  

teachers detail anema

Advertisement